INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1)"

Transkrypt

1 Warszawa, INFORMACJA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 ROKU NA INWESTYCJE APARATUROWE SŁUśĄCE POTRZEBOM BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH DOKONANEJ PRZEZ KOMISJE RADY NAUKI działając na podstawie 8 ust. 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 16 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje słuŝące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. Nr 201, poz oraz z 2009 r. Nr 92 poz. 756), ogłasza się informację o wynikach oceny wniosków dokonanej przez komisje w ramach wniosków złoŝonych przez jednostki naukowe w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. W ramach naboru wniosków inwestycyjnych aparaturowych na 2010 r. wpłynęło 1659 wniosków. W wyniku oceny formalnej do dalszego procedowania skierowano 1579 wniosków. Komisje Rady Nauki na posiedzeniach w dniu 26 listopada 2009 r. i 17 grudnia 2009 r. dokonały ich oceny oraz ustaliły kolejność rankingową w poszczególnych zespołach komisji. Do finansowania rekomendowano 1529 wniosków. Lista rankingowa wniosków wraz z rekomendowanymi kwotami dotacji przedstawia się następująco: opinia komisji komisji 1 493/2010 Instytut Archeologii i Etnologii PAN Aparatura laboratoriów, ekspedycji terenowych oraz stanowisk edytorskich, dokumentacyjnych i badawczych Instytutu. ZR /2010 Jagielloński Wydział Filozoficzny WyposaŜenie Laboratorium Procesów Poznawczych Instytutu Psychologii UJ. ZR ) Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego kieruje działem administracji rządowej nauka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego (Dz. U. Nr 216, poz. 1596).

2 opinia komisji komisji /2010 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wydział Ekonomii Budowa platformy technologicznej niezbędnej do badań prowadzonych przez Katedry Wydziału Ekonomii. ZR /2010 Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Poszerzenie zaplecza aparatury naukowo-badawczej PWSFTiT. ZR /2010 Warszawski Wydział Historyczny Rozbudowa nowoczesnego warsztatu naukowego pracowników Wydziału Historycznego - kompleksowy system digitalizacji, obróbki fotograficznej i montaŝu, oraz nowoczesne metody dokumentacji wyników prac archeologicznych. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Interaktywne systemy symulacyjne i stymulujące. ZR /2010 Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów Infrastruktura badawcza Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów. (m.inn.: zestawy komputerowe, komputery klasy PDA, drukarki, kopiarki, kamera, inne...). ZR / /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Rzeźby Gdański Wydział Historyczny Laboratorium technologii ceramiki ZR Pracownia Archeologiczna GIS. (8 poz.). ZR

3 opinia komisji komisji /2010 Kazimierza Wielkiego Wydział Pedagogiki i Psychologii DoposaŜenie w aparaturę dwóch laboratoriów muzycznych systemów multimedialnych - AUDIO/MIDI i VST do realizacji badań form muzyki chóralnej i wokalno-instrumentalnej. ZR /2010 Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa Spektrofotometr dwuwiązkowy do pomiarów w świetle przechodzącym oraz odbitym w zakresie UV VIS NIR. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii WyposaŜenie Biblioteki Filologicznej Novum w system zarządzania i kontroli zbiorów bibliotecznych. ZR /2010 Jagielloński Wydział Polonistyki Pracownia Słownika Juliusza Słowackiego. ZR /2010 Łódzki Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Zakup aparatury dla Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych (12 poz. aparatury). ZR /2010 Łódzki Wydział Zarządzania Aparatura wspomagająca modele i systemy zarządzania w nowej gospodarce opartej na wiedzy. ZR /2010 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Laboratorium Multimedialne. ZR /2010 Szczeciński Wydział Humanistyczny Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem. ZR /2010 Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Pedagogiki i Psychologii Pracownia Aparatury do Badań Psychologicznych. (15 poz. aparatury) ZR

4 opinia komisji komisji /2010 Łódzki Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny Aparatura do celów naukowobadawczych: 1) laptop [38szt.], 2) zestaw komputerowy z drukarką laserową [36szt.], 3) zestaw łączenie z urządzeniami wielofunkcyjnymi [3szt.],... (7 poz. aparatury). ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Zakup aparatury umoŝliwiającej przeprowadzanie badań właściwości skał wydobywanych na Dolnym Śląsku. ZR /2010 Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla IH PAN. ZR /2010 Warszawski Wydział Prawa i Administracji Zakup urządzeń na potrzeby rozwoju badań prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji. ZR /2010 Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Zakup sprzętu komputerowego: komputer stacjonarny, drukarka, komputer przenośny, kserokopiarka,... (13 poz.). ZR /2010 Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Modernizacja i cyfryzacja systemu dystrybucji i podglądu sygnału pomieszczeń reŝyserskiego w studio TV PWSFTViT. ZR /2010 Łódzki Wydział Filologiczny Aparatura naukowo-badawcza: 1) wyposaŝenie studia radiowego (słuchawki i mikrofony), 2) wyposaŝenie tzw. reŝyserki (konsoleta, komputer z oprogramowaniem), 3) zestaw komputerowy z oprogramowaniem (43 szt.),... (22 poz. aparatury). ZR

5 opinia komisji komisji /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Uzupełnienie niezbędnej aparatury dla potrzeb naukowo-badawczych Instytutu Prahistorii UAM. ZR /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Historycznych Program interdyscyplinarnych nieinwazyjnych badań stanowisk archeologicznych (lądowych i podwodnych) wraz z cyfrową dokumentacją i archiwizacją źródeł archeologicznych. ZR /2010 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Analiz Ekonomicznych Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby badań statutowych Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. ZR /2010 Warszawski Wydział Zarządzania Stworzenie kadrze naukowej moŝliwości dostępu w siedzibie Wydziału do kanałów telewizyjnych i radiowych o tematyce ekonomicznobiznesowej. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Zakup aparatury do przeprowadzenia badań nad Interface wielokanałowym z kontrolą nad obrazem cyfrowym oraz badaniami nad wiernością odwzorowania kolorów obrazów w tradycyjnej publikacji i publikacji elektronicznej. ZR /2010 Warszawski Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Profesjonalizacja narzędzi badawczych wykorzystywanych przy realizacji badań naukowych. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Rozbudowa pracowni laserowej o układ laserowo-mikroskopowy pozwalający na precyzyjną kontrolę działania wiązki laserowej. ZR /2010 Ekonomiczny w Krakowie Wydział Finansów Dotacja aparaturowa na sprzęt komputerowy. (komputery, laptopy, notebooki, urządzenie wielofunkcyjne - 12 poz.). ZR

6 opinia komisji komisji /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Zakup i montaŝ sprzętu komputerowego i elektronicznego. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Filologii Angielskiej oraz wyposaŝenie pracowni multimedialnych. ZR / /2010 Śląski Wydział Artystyczny w Cieszynie Śląski Wydział Prawa i Administracji Organizacja pracowni grafiki edytorskiej i ksiąŝki artystycznej. Uzupełniający zestaw do kryminalistycznych badań podłoŝy i środków pisarskich. ZR ZR /2010 Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, oraz inny sprzęt niezbędny do prowadzenia badań statutowych. ZR /2010 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wydział Zarządzania Budowa platformy technologicznej niezbędnej do badań prowadzonych przez Katedry Wydziału Zarządzania. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Rzeźby Drugi etap rozbudowy bazy technicznej Katedry Intermediówna rzecz uruchomienia i kontynuacji rozpoczętych badań konstytuujących zakres i specyfikę tej dziedziny wiedzy, technologii i twórczości artystycznej. ZR / /2010 Gdański Wydział Nauk Społecznych Łódzki Wydział Nauk o Wychowaniu WyposaŜenie pracowni fotograficznej dla dziennikarstwa. Centrum Innowacyjnycj Technologii Nauk o Edukacji - CITNE (10 poz. aparatury) ZR ZR

7 opinia komisji komisji /2010 Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki Studio Muzyki Elektroakustycznej ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby "Laboratorium Formy" - pracownia skanowania i modelowania przestrzennego przy uŝyciu technologii cyfrowej 3D słuŝąca badaniom nad odtwarzaniem ubytków w formach rzeźbiarskich przeznaczonych do rekonstrukcji. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Laboratorium Badań Malarstwa i Rysunku Przestrzenno- Multimedialnego, pod kątem wdraŝania najnowszych innowacyjnych technologii dla poszerzenia środków wyrazu i ekspresji. ZR /2010 Jagielloński Wydział Filologiczny "INTEGRA" - Wydziałowa Pracownia Multimedialna do Badań nad Optymalizacją Procesów Integracyjnych w Komunikacji. ZR /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Historycznych Program zintegrowanych studiów archeozoologicznych i traseologicznych w badaniach zachowań gospodarczych i społeczno-kulturowych społeczności pradziejowych i wczesnohistorycznych. ZR /2010 Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Budowa specjalistycznej pracowni translatorycznej wyposaŝonej w stanowiska do badania nad przekładem audiowizualnym dla osób niepełnosprawnych. ZR

8 opinia komisji komisji /2010 Katolicki Lubelski Jana Pawła II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Baza naukowo-badawcza dla technik negocjacji i mediacji oraz system multimedialnej wymiany i prezentacji wyników badań. ZR /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Historycznych Modernizacja sprzętu i aparatury do eksploracji i dokumentacji podwodnej. ZR /2010 Instytut Filozofii i Socjologii PAN Inwestycja aparaturowa słuŝąca do prowadzenia badań naukowych w ramach działaności statutowej instytutu. ZR /2010 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN Zakup aparatury naukowobadawczej dla wsparcia badań nad innowacyjnością polskich przedsiębiorstw. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii WyposaŜenie Pracowni Zastosowań Technologii Informacyjnej w Filologii w sprzęt niezbędny do prowadzenia badań nad aktem językowym oraz CALLT. WyposaŜenie sali audiowizualnej. ZR /2010 Ekonomiczny w Krakowie Wydział Zarządzania Dotacja aparaturowa - zakup sprzętu komputerowego (laptop, komputer stacjonarny, projektor multimedialny, drukarka laserowa,... (9 poz.)). ZR /2010 Śląski Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie WyposaŜenie nowoutworzonej pracowni edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. ZR /2010 Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej WdroŜenie systemu beztaśmowej rejestracji sygnałów wizyjnych i fonicznych wraz z przygotowaniem niezbędnej infrastruktury informatycznej w studio TV PWSFTviT. ZR /2010 Wrocławski Wydział Filologiczny Zespół stanowisk badawczych z moŝliwością multimedialnej prezentacji wyników badań. ZR

9 opinia komisji komisji 58 14/2010 Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Dotacja na inwestycję aparaturową - sprzęt komputerowy. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Modernizacja pracowni Fotograficzno-Geograficznej Instytutu Historii UAM. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Zestawy komputerowe, laptopy, telewizory i rzutniki. ZR /2010 Warszawski Instytut Badań Interdyscyplinarnych 'Artes Liberales' Zakup aparatury dla pracowni naukowych Instytu Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales". ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii WyposaŜenie Instytutu Filologii Romańskiej w sprzęt komputerowy i multimedialny. ZR /2010 Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Budowa specjalistycznej pracowni do badania procesu przekładu ustnego konferencyjnego. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Aparatura do rejestracji i analizy komunikacji multimodalnej. ZR /2010 Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Mobilny system rejestracji wizji i fonii. ZR

10 opinia komisji komisji /2010 Państwowa WyŜsza Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi Wydział Operatorski i Realizacji Telewizyjnej Budowa przestrzeni plastycznej w Studio TV za pomocą światła. ZR /2010 Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Laboratorium Ekologii Molekularnej i Behawioralnej. ZR /2010 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wydział Finansów i Ubezpieczeń Budowa platformy technologicznej niezbędnej do badań prowadzonych przez Katedry Wydziału Finansów i Ubezpieczeń. ZR /2010 Gdański Wydział Historyczny Gdańska pracownia inwentaryzacji i dokumentacji sztuki i architektury. ZR /2010 Łódzki Wydział Filozoficzno- Historyczny Badania nad wielokulturowością Łodzi i regionu łódzkiego w XIX i XX w. na tle przemian społecznokulturowych. ZR / / / / /2010 Warszawski Wydział Polonistyki Gdański Wydział Nauk Społecznych Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Sztuki Gdański Wydział Prawa i Administracji Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Malarstwa Aparatura do gromadzenia i przetwarzania danych dialektologicznych - sieć specjalistycznych stanowisk badawczych. Zakup aparatury do badań z zakresu psychologii sportu. Laboratorium miltimedialne - biblioteka nowych mediów. Stanowisko badawcze do analizy dokumentów. ZR ZR ZR ZR Elektrolinia. ZR

11 opinia komisji komisji /2010 Łódzki Wydział Prawa i Administracji Zakup zestawów komputerowych z drukarkami. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Grafiki WyposaŜenie Wydziału Grafiki. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Stół niskociśnieniowy o regulowanej temperaturze i podciśnieniu. ZR /2010 Warszawski Wydział Pedagogiczny Instalacja stanowisk komputerowych w czytelni Biblioteki Wydziałowej oraz w ogólnodostępnych strefach Wydziału Pedagogicznego. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Zakup aparatury do badań nad moŝliwościami zastosowania obrazów ruchomych w obszarach granicznych malarstwa. ZR /2010 Warszawski Wydział Pedagogiczny Utworzenie i wyposaŝenie pracowni technicznych środków animacji społeczno-kulturalnej. ZR /2010 Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Sztuki Instrumentarium muzyczne. 1. fortepian półkoncertowy, 2. pianina (17 szt.). ZR /2010 Zielonogórski Wydział Artystyczny Aparatura multimedialna do prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i dydaktyki w Katedrze Sztuki i Kultury Plastycznej. ZR /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Stworzenia zaplecza technicznego dla tworzącej się pracowni technik informatycznych i multimedialnych. ZR

12 opinia komisji komisji /2010 Zielonogórski Wydział Artystyczny Klawesyn. ZR /2010 Rzeszowski Wydział Socjologiczno- Historyczny Zestaw aparatury naukowobadawczej do badań prowadzonych w Instytucie Archeologii. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Neofilologii Rozbudowa systemu prezentacji multimedialnych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Wprowadzenie technologii cyfrowej w Pracowni Antropologii Wizualnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej WH UAM. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Rozbudowa i modernizacja sprzętowa Katedry Muzykologii UAM. (sprzęt komputerowy). ZR /2010 Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach Wydział Informatyki i Komunikacji Budowa platformy technologicznej niezbędnej do badań prowadzonych przez Katedry Wydziału Informatyki i Komunikacji. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Pedagogiczny Aparatura do badania wydolności fizycznej człowieka. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Automatyczny Podajnik Próbek CP ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Soxtec 2050 Auto FAT Extraction System. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Polarymetr cyfrowy Polax 2L. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Spektrofotometr UV-VIS-NIR Cary ZR1 wniosek nie rekomendowany 0

13 opinia komisji komisji /2010 Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Badania wytrzymałościowe i jakościowe poliuretanów do celów medycznych i tworzyw sztucznych do pakowania Ŝywności. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Wokalno-Instrumentalny Optymalizacja brzmienia współczesnego fortepianu w nowoczesnej sali koncertowej o modyfikowalnej charakterystyce akustycznej. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Wokalno-Instrumentalny Badania parametrów propagacji dźwięku instrumentów muzycznych w warunkach akustycznych studia nagrań. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Wokalno-Instrumentalny WyposaŜenie Pracowni Badań nad Historycznym Wykonawstwem na Strunowych Instrumentach Klawiszowych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Wokalno-Instrumentalny Aparatura do badania właściwości akustycznych instrumentów dętych drewnianych w kontekście rozszerzonej przestrzeni tonalnej i artykulacyjnej. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Wydział Wokalno-Instrumentalny Badanie właściwości sali koncertowej w kontekście róŝnorodności materiału akustycznego oraz zmienności akustycznej wnętrza. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Wydział Malarstwa i Rzeźby Rozwój infrastruktury badawczej pracowni rzeźby. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Zakup oprogramowania i łączników do mikroskopowej analizy spektralnej VIS-UV. ZR1 wniosek nie rekomendowany 0

14 opinia komisji komisji /2010 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Edukacji Artystycznej 1. Laptop, 2. Aparat fotograficzny 3. Drukarka, 4. Kamera video, 5. Projektor. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Grafiki Zaplecze Poligraficzne Katedry Komunikacji Wizualnej ASP w Poznaniu. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Grafiki WyposaŜenie multimedialne Pracowni Identyfikacji Wizualnej. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Wydział Rzeźby i Działań Przestrzennych Warsztaty Technik Rzeźbiarskich. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Akademia Techniczno- Humanistyczna Wydział Zarządzania i Informatyki Poprawa zaplecza naukowego Wydziału Zarządzania i Informatyki Sprzęt do digilizacji danych zestawów komputerowych kserokopiarki....(7 poz.). ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Katolicki Lubelski Jana Pawła II Wydział Filozofii Obsługa bibliograficznej bazy danych EndNote. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Białostocka Wydział Zarządzania Aparatura informatyczna na potrzeby działalności naukowo-badawczej w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Białostocka Wydział Zarządzania Zakup aparatury naukowo-badawczej na potrzeby działalności Katedry Turystyki i Rekreacji. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Rozbudowa laboratorium procesów strategicznych i komunikacji marketingowej. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Komputer przenośny(notebook) z oprogramowaniem+kopiarka+projektor multimedialny;komputer stacjonarny. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Komputer przenośny (notebook) wraz z oprogramowaniem, drukarka laserowa i projektor multimedialny. ZR1 wniosek nie rekomendowany 0

15 opinia komisji komisji /2010 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Psychologii WyposaŜenie laboratorium badawczego w modułowe klatki doświadczalne. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej w Warszawie Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu WyposaŜenie laboratorium psychologicznego we Wrocławiu. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Ekonomiczny w Krakowie Wydział Towaroznawstwa Dotacja aparaturowa - zakup sprzętu komputerowego. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Rozbudowa laboratorium badawczego Internetu Rzeczy ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział InŜynieryjno-Ekonomiczny Modernizacja laborartoriów naukowobadawczych i stanowisk do analizy danych ekonomiczno-finansowych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Gdański Wydział Historyczny Wykonanie katalogu korespondencji królów polskich oraz szlachty polskiej, pruskiej i litewskiej kierowanej do Gdańska oraz katalogu listów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Gdańsku. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Gdański Wydział Nauk Społecznych Zakup aparatury do badań sprawności psychomotorycznych człowieka. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji Rozbudowa stanowiska do badań chronologii (kolejności) kreślenia linii wykonywanych róŝnymi materiałami kryjącymi. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Jagielloński Biblioteka Jagiellońska DoposaŜenie czytelni Oddziału Dokumentów Audiowizualnych i pracowni Sekcji Reprograficznej Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Artystyczny Zakup aparatury specjalistycznej dla Zakładu Rzeźby Monumentalnej ISP. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Artystyczny Zakup aparatury specjalistycznej dla Zakładu Rzeźby ISP. ZR1 wniosek nie rekomendowany 0

16 opinia komisji komisji /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Artystyczny Transferowe i frezująco-tnące techniki eksperymentalne w grafice wklęsło- i wypukłodrukowej. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Artystyczny Zakup aparatury specjalistycznej do pracowni mediów cyfrowych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny Wyposazenie stanowisk badawczodydaktycznych w Instytucie Ekonomii. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny Stacja robocza skanowania kwestionariuszy w Katedrze Marketingu. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby naukowo-badawcze Katedry Finansów Publicznych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Marii Curie- Skłodowskiej Wydział Ekonomiczny Stacja robocza skanowania kwestionariuszy w Zakładzie Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Sztuk Pięknych Badawczy mikroskop fluorescencyjny do analizy przekrojów warstw malarskich zabytkowych dzieł sztuki. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Sztuk Pięknych Zakup aparatury naukowo-badawczej do Pracowni Badań i Dokumentacji Naukowej Zabytków Kamiennych w Zakładzie Konserwacji Elekmentów i Detali Architektonicznych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Ekonomiczno-Społeczny Zestaw do badań konsumenckich oraz uŝyteczności produktów i projektów produktów. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Rzeszowski Wydział Prawa Utworzenie i wyposaŝenie Pracowni Kryminalistyki ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 w Białymstoku Wydział Ekonomii i Zarządzania Zakup komputerów i kserokopiarki. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Warszawski Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Organizacja naukowej pracowni profilaktyki konserwatorskiej dla zbiorów Biblioteki UW. ZR1 wniosek nie rekomendowany 0

17 opinia komisji komisji /2010 Warszawski Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego Wiarygodność i bezpieczeństwo danych - usprawnienie procesu pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych wykopaliskowych. ZR1 wniosek nie rekomendowany /2010 Instytut Chemii Organicznej PAN 1. Spektrofotometr do pomiarów widm w zakresie UV-VIS-NIR, 2. Spektrometr do pomiarów widm w zakresie IR wraz z klimatyzatorem, 3. Kriostat do pomiarów widm CD w zakresie temperatur od stc do stc...(6 poz.). ZR /2010 Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Laboratorium Mikroskopii Skaningowej Instytutu Fizyki Doświadczalnej. ZR /2010 Gdański Wydział Chemii Zakup mikroskopu fluorescencyjnego. ZR /2010 Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN System generujący ultrakrótkie impulsy laserowe z układem detekcji i wyposaŝeniem. ZR /2010 Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej DoposaŜenie aparaturowe laboratoriów naukowych Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii System fizycznej i chemicznej analizy powierzchni materiałów porowatych. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Fizyki Międzykontynentalny system teleskopów astrofizycznych. ZR /2010 Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakup plazmowego źródła jonów do implantatora UNIMAS wraz z kompletem zasilaczy i zestawem części zapasowych. ZR /2010 Wrocławski Wydział Chemii Zakup spektrometru elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR). ZR

18 opinia komisji komisji /2010 Jagielloński Wydział Matematyki i Informatyki Środowisko sieciowe do analizy i badań z zakresu sieci komputerowych - przewodowych i bezprzewodowych - ich wspóracy, oraz zagadnień dotyczących zabezpieczenia, monitorowania i zarzadzania takimi sieciami. ZR /2010 Zielonogórski Wydział Fizyki i Astronomii Zakup urządzenia do badania kinetyki luminescencji. ZR /2010 Jagielloński Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Zakup kriostatu, głowicy niskotemperaturowej oraz innych elementów aparatury słuŝącej do prowadzenia badań w milikelwinowym zakresie temperatur. ZR /2010 Warszawski Wydział Chemii Zakup spektrometru NMR 600 MHz. ZR /2010 Gdański Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Zakup zestawu konfokalnego czasowo rozdzielczego mikroskopu luminescencyjnego z oprzyrządowaniem. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Matematyki i Informatyki 1. Serwer obliczeniowy z technologią CUDA (rack) do obliczeń równoległych z pamięcią współdzieloną, 2. Przełączniki sieciowe z interfejsami 1GBps, 3. Serwery (blade) do klastra obliczeniowego. ZR / /2010 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana /2010 Instytut Fizyki PAN Zakup aparatury naukowobadawczej do prowadzenia badań statutowych w CBMiM PAN. WyposaŜenie laboratorium dozymetrycznego. Układ automatyki i sterowania spektrometru SIMS. ZR ZR ZR

19 opinia komisji komisji /2010 Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Zakup urządzeń rozszerzających bazę aparaturową laboratoriów Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. (41 poz.). ZR /2010 Instytut Wysokich Ciśnień PAN Precyzyjny układ do ścieniania jonowego preparatów do transmisyjnej mikroskopii elektronowej wraz z kontrolnym układem optycznym. ZR /2010 Instytut Matematyczny PAN Aparatura naukowo-badawcza dla IM PAN - zestawy komputerowe, drukarki, monitory. ZR /2010 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Mikrowaga kwarcowa QCM do fluorescencji oraz reflektometrii wraz z układem do analizy obrazu. ZR /2010 Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN Przygotowanie stanowiska pomiarowego do badań jądrowych na cyklotronie protonowym MeV. ZR /2010 w Białymstoku Wydział Biologiczno-Chemiczny Chromatograf cieczowy sprzęŝony ze spektrometrem mas (LC-MS) wraz z niezbędnym wyposaŝeniem i oprogramowaniem. ZR /2010 Centrum Badań Kosmicznych PAN Aparatura dla projektów badawczo-rozwojowych prowadzonych w CBK PAN. ZR /2010 Instytut Chemii Fizycznej PAN Zakup aparatury naukowo badawczej na działalność statutową. 1. Dyfraktometr do badań monokryształów z detektorem CCD, 2. Układ mikroskopu sił atomowych AFM/STM, 3. Spektrometr do pomiaru widm absorpcji i emisji przejściowej,... (7 poz. aparatury) ZR /2010 Śląski Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Spektrometr elektronowego rezonansu paramagnetycznego. ZR

20 / /2010 Warszawski Wydział Fizyki Jagielloński Wydział Chemii Zestaw aparatury do badania wpływu aerozolu atmosferycznego na klimat - wyposaŝenie "Laboratorium Transferu Radiacyjnego". Zakup wysokorozdzielczego spektrometru masowego z jonizacją electrospray oraz fragmentacją typu ETD. opinia komisji komisji ZR ZR /2010 Poznańska Wydział Fizyki Technicznej Aparatura do badań stanów elektronowych wielofunkcyjnych materiałów organicznych. ZR /2010 Mikołaja Kopernika Wydział Chemii Wysokorozdzielczy transmisyjny mikroskop elektronowy. ZR /2010 Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Modernizacja spektrografu obrazującego MSDP wraz z oprzyrządowaniem pomocniczym w obserwatorium Astronomicznym Instytutu Astronomicznego. ZR /2010 Opolski Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Spektrometr poszerzenia dopplerowskiego linii anihilacyjnej oparty o koxialny detektor germanowy. ZR /2010 im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Chemii Zakup chromatografu GC/MS/MS do analizy oraz identyfikacji związków chemicznych. ZR /2010 Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Informatyczne Laboratorium Przetwarzania Obrazu dla potrzeb medycyny i nauk eksperymentalnych. ZR /2010 Śląska Wydział Matematyczno- Fizyczny Rozbudowa bazy aparaturowej w laboratoriach Zakładu Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Politechniki Śląskiej. ZR /2010 Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Modernizacja Środowiskowego Laboratorium Interferometrii w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej ZR

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl

Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu www.opole.pl Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę

Bardziej szczegółowo

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS

Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS Nowe wydajne luminofory do oświetleń i koncentratorów słonecznych NEW-LOKS NEW LOKS Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Działanie 2. Lista rankingowa/suplement/korekta* Dla projektów o wartości wydatków kwalifikowanych poniżej 15 mln PLN Numer i nazwa działania/poddziałania: Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1.

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU. konkurs nr 1/POKL/4.1. UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI I EDYCJA KONKURSU konkurs nr 1/POKL/4.1.1/2008 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PRZYZNANE PUNKTY PRZYZNANE DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów.

Rekomendowana kwota dofinansowania narastająco [PLN] Rekomendowana kwota dofinansowania PLN. Liczba przyznanych punktów. Lista projektów rekomendowanych do wsparcia złoŝonych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.2 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Numer wniosku POIG-01.01.02-00-109/09

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti.

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti. Raport Roczny 2013 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Redakcja: prof. dr hab. inż. Jan K. Jabczyński mgr Ewa Jankiewicz Opracowanie graficzne: Tomasz Wajnkaim Fotografie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Departament Nanotechnologii

Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Departament Nanotechnologii Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1. Dolny Śląsk,

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013

INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH, W TYM DUśYCH 1, W RAMACH NARODOWYCH STRATEGICZNYCH RAM ODNIESIENIA 2007-2013 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH DUśYCH PROJEKTÓW DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH ZE ŚRODKÓWNARODOWEGO CENTRUM NAUKI. Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn

FINANSOWANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH ZE ŚRODKÓWNARODOWEGO CENTRUM NAUKI. Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn FINANSOWANIE BADAŃ PODSTAWOWYCH ZE ŚRODKÓWNARODOWEGO CENTRUM NAUKI Prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn Badania podstawowe - definicja 2 Zgodnie z ustawą z dn. 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt 10.12.2010 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów

Bardziej szczegółowo

bodźce ekonomiczne bodźce wzrokowe borelioza botanika ból brak ruchu broń biologiczna broszura

bodźce ekonomiczne bodźce wzrokowe borelioza botanika ból brak ruchu broń biologiczna broszura A adaptacja administracja administracja państwowa administracja publiczna administracja rządowa ADR adsorbenty węglowe aerozole przemysłowe agencja pracy tymczasowej agent diagnostyczny agresja agresja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo