ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

2 Spis treści str. I. Zasady ogólne 1. Podstawa prawna 3 2. Wprowadzenie 3 II. Zasady szczegółowe 4 III. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji 13 IV. Zasady wyceny 15 V. Zakładowy Plan Kont 18 VI. Wykaz słowników 67 VII. Wykaz słowników centralnych 69 VIII. Systemy informatyczne do przetwarzania danych w KRUS 90 IX. Zasady ochrony danych, programów i sprzętu informatycznego 99 X. Wzory sprawozdawczości wewnętrznej 102 XI. Załączniki z 103

3 I. ZASADY OGÓLNE 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym ( Dz. U. Nr 298, poz.1766). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). 2. Wprowadzenie Zgodnie z przepisami art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości samodzielnie bilansujące się jednostki organizacyjne obowiązane są prowadzić swoje księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości. Zadaniem zasad rachunkowości jest zapewnienie m.in. jednolitości ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w jednostkach organizacyjnych KRUS niezbędnej do: sporządzania sprawozdawczości finansowej, analizy wykonania budżetów i planów finansowych, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. W KRUS systemem księgowym jest System ZETO-FK zwany Centralnym Systemem Księgowym - CSF-K. 3 z 103

4 II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 1. Rok obrotowy zostaje ustalony na rok kalendarzowy rozpoczynający się dnia 01 stycznia, a kończący się dnia 31 grudnia. Okresy Sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego w ramach sprawozdawczości finansowej i budżetowej to: 1) miesięczne 2) kwartalne 3) półroczne 4) roczne Miesięczna sprawozdawczość sporządzana jest z funduszu emerytalno-rentowego KRUS-FER, RB-FER, funduszu prewencji i rehabilitacji (Rb-33 ) funduszu administracyjnego KRUS FA, dysponenta części (Rb-23, Rb-27, Rb-28). Sprawozdawczość kwartalną RB-33 i Rb-40, sporządza się z państwowych funduszy celowych (FER, FPiR, FA) oraz z funduszu motywacyjnego (KRUS-FM, z Działów specjalnych produkcji rolnej (Rb - Działy specjalne). Sprawozdania kwartalne RB-N, RB-Z, sporządza się z dysponenta części, państwowych funduszy celowych, funduszu motywacyjnego, działów specjalnych. Sprawozdania półroczne w układzie zadaniowym sporządza się z wykonania wydatków budżetu państwa (Rb-BZ1) i wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-BZ2). Mierniki wykazywane w sprawozdaniach Rb-BZ1 i Rb-BZ2 są pobierane z informacji otrzymanych z komórek merytorycznych. W Kasie sporządza się następujące sprawozdania roczne: bilans, sprawozdanie z wydatków strukturalnych RB-WSb, Rb-UN, Rb-UZ. Ponadto sporządzane są w systemie finansowo- księgowym informacje za okresy miesięczne według wzorów określanych odrębnymi pismami przez Biuro Finansowo Księgowe. 2. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie wszystkich jednostek Kasy, tj. Centrali Kasy i Oddziałach Regionalnych w języku polskim i walucie polskiej w Centralnym Systemie Księgowym CSF-K. 4 z 103

5 Księgi rachunkowe w KRUS prowadzone są z wykorzystaniem udokumentowanego programu ZETO-FK (CSF-K) od listopada 2006 r. autorstwa ZETO Lublin (aktualnie eksploatowana wersja ). Otwieranie ksiąg rachunkowych następuje na początek każdego roku obrotowego, a zamknięcie na dzień kończący rok obrotowy. Księgi rachunkowe Kasy obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: 1. dziennik 2. księgę główną 3. księgi pomocnicze 4. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej 5. zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych. 3. W dzienniku dokonuje się zapisów zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym w danym okresie sprawozdawczym, celem uzgodnienia jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. 1) Wszystkie zapisy księgowe powinny posiadać automatycznie nadane kolejne numery pozycji oraz pozwalać na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. 2) Dowody księgowe zewnętrzne dotyczące operacji poprzedniego miesiąca wpływające do Centrali KRUS do 12 dnia danego miesiąca a do Oddziału Regionalnego do 10 dnia danego miesiąca ujmowane są w księgach jako zobowiązanie poprzedniego miesiąca. Po tych terminach ujmowane są w księgach miesiąca w którym wpłynęły do KRUS. Dowody księgowe, które wpłynęły do Centrali KRUS po ustalonym wyżej terminie i mają istotny wpływ na sprawozdanie kwartalne powinny być ujęte w księgach okresu, którego dotyczą. Wyznacza się maksymalny termin wpływu dowodów księgowych - nie później niż na 5 dni przed datą, na jaką jest sporządzane w Centrali KRUS sprawozdanie. Przyjmuje się próg istotności zł. Uregulowania określone w pkt 2 nie dotyczą zamknięcia roku obrotowego, gdzie wszystkie dowody księgowe dotyczące danego roku ujmowane są w księgach niezależnie od daty wpływu, jeżeli ich wpływ nastąpił na 14 dni przed datą na jaką jednostka organizacyjna sporządza sprawozdanie roczne. 5 z 103

6 Dowody, które wpłyną do Centrali KRUS i Oddziałów Regionalnych po sporządzeniu bilansu, a nie mają istotnego wpływu na sytuację majątkową ujmowane są w księgach roku bieżącego. Przyjmuje się próg istotności 0,01 sumy bilansowej. Zamknięcia ksiąg rachunkowych za poszczególne miesiące roku obrotowego należy dokonywać w ciągu 2 dni roboczych po sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań, z wyłączeniem okresu od grudnia do marca, gdzie zamknięcia należy dokonać do dnia 30 kwietnia. 3) Usługi, które są wykonywane na przełomie miesiąca są przyjmowane w koszty miesiąca, w którym zostały zakończone. 4) Dokumentami do naliczenia odpisu i korekty odpisu na ZFŚS są Dokumenty wewnętrzne stosowane do ustalenia wielkości planowanego odpisu na ZFŚS stanowiące załączniki nr 2 i 3. 5) Dokumenty księgowe wystawione z datą następnego miesiąca, a zgodnie z zasadą memoriału ujmowane w miesiącu, którego dotyczą wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą ostatniego dnia miesiąca niezależnie czy jest to dzień roboczy, czy wolny od pracy. 6) Realizacja dyspozycji pieniężnych w KRUS następuje wyłącznie przy zastosowaniu obrotu bezgotówkowego. 4. W księdze głównej dokonuje się zapisów zarejestrowanych równocześnie w dzienniku zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. W księgach pomocniczych dokonuje się zapisów będących uszczegółowieniem zapisów kont księgi głównej. 5. Księgi pomocnicze prowadzone są dla: 1) ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. 2) ewidencji płatników składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne. 3) ewidencji gospodarki materiałowej. 4) ewidencji wynagrodzeń. 6. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. Obroty tego zestawienia są zgodne z obrotami dziennika. Zestawienie to zawiera: 1) symbole kont; 6 z 103

7 2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego; 3) sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Na koniec miesiąca sporządza się zestawienie sald wszystkich kont i ksiąg pomocniczych. Każda operacja gospodarcza udokumentowana dowodem księgowym, zapisywana jest w księgach rachunkowych w formie podwójnego zapisu tj. po stronie Wn i po stronie Ma na odpowiednich kontach w danym okresie sprawozdawczym, w którym została przeprowadzona. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe, które spełniają wymogi określone w art. 21 ust.1 i ust. 3 ustawy o rachunkowości. 7. Za dowody księgowe w KRUS będące podstawą zapisu na kontach ksiąg rachunkowych uznaje się także: 1) zestawienie zbiorcze pojedynczych operacji gospodarczych m.in. list wypłat wynagrodzeń, zestawienie zbiorcze wypłaty świadczeń, zestawienia zbiorcze dochodów z tytułu wpłat składek; 2) wewnętrzne dowody rozliczeniowe; 3) dowody polecenie księgowania wystawiane przez osobę upoważnioną przez głównego księgowego lub przez niego osobiście w zakresie ujęcia zapisów na kontach operacji gospodarczych m.in.: a) naliczenie odpisów amortyzacyjnych, b) korekty poprzednich zapisów celem poprawnego ich ujęcia w wyniku dokonanych analiz sald na poszczególnych kontach, c) naliczenie stosownych odpisów w koszty na podstawie zadeklarowanych wielkości. 4) celem identyfikacji dowodów księgowych w KRUS przyjmuje się następującą symbolikę rejestrów ( teczek ) księgowych: Budżet 00 FER 01 FA 02 FPiR 03 ZFŚS 04 7 z 103

8 FM 05 OZ 06 DS 07 BŚ 09 POIG 10 5) celem identyfikacji dowodów księgowych w KRUS i sposobu ich zapisywania przyjmuje się następującą symbolikę dla dowodów księgowych określających: BO bilans otwarcia WB dowody bankowe WBRP Wyciąg bankowy rachunków pomocniczych ZB zbiorówki, zestawienia FA faktury, noty PK polecenia księgowania PD pozostałe dowody WD wszystkie dowody BZ bilans zamknięcia 8. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: 1) środki trwałe; 2) pozostałe środki trwałe ; 3) środki trwałe w budowie ( inwestycje). Środki trwałe obejmują składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby KRUS. 9. Środki trwałe obejmują w szczególności: 1) grunty; 2) budowle; 3) budynki; 4) lokale będące odrębną własnością; 5) urządzenia techniczne i maszyny; 6) środki transportu i inne rzeczy. 10. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się; 1) w przypadku zakupu według cen nabycia; 2) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według wartości rynkowej; 8 z 103

9 3) w przypadku spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu; 4) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Jeżeli nie możliwe jest ustalenie ceny nabycia składnika aktywów wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika; 5) w przypadku przejęcia w wyniku zmiany formy prawnej według wartości określonej w protokole zdawczo-odbiorczym; 6) w przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany środka trwałego niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka trwałego. 11. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na : 1) środki trwałe (środki o wartości przekraczającej kwotę 3.500,00zł z wyjątkiem mebli) na koncie 011 Środki trwałe; 2) pozostałe środki trwałe (meble o wartości przewyższającej kwotę 500,00 zł., inne środki trwałe o wartości przewyższające kwotę 500,00 zł. i nieprzekraczającej kwoty 3 500,00 zł.) na koncie Pozostałe środki trwałe. 12. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 500,00 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej, z wyjątkiem np. odbiorników radiowych kalkulatorów objętych ewidencją ilościowo-wartościową, do których są prowadzone karty imienne. Ewidencje ilościowa i ilościowo-wartościowa środków trwałych oraz karty imienne wyposażenia osobistego pracowników prowadzone są w komórce organizacyjnej właściwej do spraw administracyjnych. 13. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki (za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowej inwestycji). Zalicza się do nich; książki inne zbiory biblioteczne, odzież, meble, dywany, oraz środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej od kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok. 9 z 103

10 Pozostałe środki trwałe nie podlegają aktualizacji. Pozostałe środki trwałe obejmują następujące grupy w ewidencji inwentarzowej (wg podziału dla danego wyposażenia), I. biurka II. stoły III. szafy, regały IV. wieszaki V. krzesła, fotele, ławki, taborety VI. łóżka, tapczany, kanapy VII. pościel, bielizna, koce, kołdry itp. VIII. dywany, chodniki, wykładziny podłogowe IX. obrazy, portrety X. maszyny biurowe do pisania, liczenia itp. XI. maszyny i urządzenia techniczne (m.in. radioodbiorniki, telefony, wzmacniacze, magnetofony, zegary itp.) XII. kasy, szafy pancerne XIII. sprzęt przeciwpożarowy XIV. piece, kuchnie XV. odzież ochronna XVI. wyposażenie użytku ogólnego jak, kosze, drabiny, torby itp. XVII. maszyny i urządzenia warsztatowe XVIII. sprzęt gospodarstwa domowego jak: serwisy, barki na kółkach XIX. sprzęt do utrzymywania czystości jak odkurzacze, froterki itp. XX. tkaniny dekoracyjne jak: firany, zasłony, obrusy itp. XXI. inne. 14. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) stanowią koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia zakończenia inwestycji, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu, opłaty notarialne, sądowe, a także odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych powstałe do zakończenia inwestycji. 10 z 103

11 1) Do kosztów wytworzenia środków trwałych nie zalicza się kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień publicznych związanych z realizowaną inwestycją tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych. 2) Do kosztów środków trwałych w budowie (inwestycji) zalicza się w szczególności następujące koszty: a) dokumentacji projektowej; b) nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową; c) badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznej terenu; d) przygotowania terenu pod budowę; e) opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy; f) założenia stref ochronnych i zieleni; g) nadzoru autorskiego i inwestorskiego; h) ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy; i) sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania; j) inne koszty bezpośrednio związane z budową. 15. Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i przeznaczone na potrzeby KRUS, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, programy komputerowe. 16. Pozostałe wartości niematerialne i prawne. Do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych zalicza się będące w użytkowaniu prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i przeznaczone na potrzeby KRUS, o wartości początkowej równej lub niższej od kwoty określonej do celów amortyzacji w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe wartości niematerialne i prawne nie podlegają aktualizacji, a umorzenia ich dokonuje się w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. 17. Do umarzania i amortyzowania oraz spisywania w koszty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mają zastosowanie przepisy rozdziału 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 11 z 103

12 rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w chwili przyjęcia do użytkowania jest większa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres według stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla wartości niematerialnych i prawnych ustala się okres dokonywania odpisów określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są naliczane i księgowane kwartalnie. 18. Kasa przyjmuje uproszczoną metodę rozliczania różnic kursowych. W funduszu administracyjnym różnice kursowe księgowane są w paragrafie, z którego dokonano wydatku. Różnice kursowe powstałe w przychodach ujmuje się w paragrafie, w którym powstał przychód. W funduszu emerytalno-rentowym dodatnie różnice kursowe ujmuje się w przychodach funduszu, natomiast ujemne różnice kursowe obciążają rozchody funduszu. Różnice kursowe związane z zakupem środków trwałych w budowie (inwestycji) ujmuje się na koncie środki trwałe w budowie (Inwestycje). 19. W celu odzwierciedlenia stanu rzeczywistego w księgach rachunkowych (zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) dokonuje się odpisów nakładów środków trwałych w budowie (inwestycji) i należności w przypadkach : a) inwestycji uznania jej kontynuowania za niecelową i ekonomicznie nieuzasadnioną, b) należności należności uznanych za nieściągalne z postanowieniem o nieściągalności wydanym przez właściwy organ w wyniku postępowania egzekucyjnego, uznane przez wierzyciela za prawdziwe. Decyzje o dokonaniu odpisów podejmuje Dyrektor Oddziału Regionalnego w zakresie działania, a w Centrali KRUS Zastępca Prezesa. 12 z 103

13 20. Należności odpisane po wyrokach sądowych do czasu możliwości dochodzenia są ewidencjonowane na koncie pozabilansowym 293 należności warunkowe. III. Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji W KRUS inwentaryzacja może być przeprowadzona metodą : - pełnej inwentaryzacji okresowej-ciągłej / inwentaryzacja systematyczna/, - pełnej inwentaryzacji okresowej / inwentaryzacja doraźna/, - wyrywkowej inwentaryzacji okresowej, - uproszczoną. Inwentaryzację poszczególnymi metodami, w zależności od rodzajów inwentaryzowanych składników, przeprowadza się w drodze : 1) inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia i zapisania ilości rzeczowych składników majątku oraz ustalenia drogą oględzin ich jakości. Przedmiotem inwentaryzacji tą drogą są : środki trwałe w eksploatacji, pozostałe środki trwałe, środki trwałe obce, materiały w magazynach, inne rzeczowe składniki majątku. O wynikach spisu z natury składników aktywów będących własnością obcych jednostek powiadamia się te jednostki. 2) inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnych informacji o stanie środków i rozrachunków widniejących w ich księgach rachunkowych. W ten sposób są inwentaryzowane stany następujących aktywów: aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki ( w tym środków pieniężnych, udziałów ), należności, powierzonych innym jednostkom własnych składników majątkowych, Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda: rozrachunki z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych, 13 z 103

14 rozrachunki objęte powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym, należności i zobowiązania wobec pracowników, rozrachunki z tytułów publicznoprawnych. 3) inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu prawidłowego i realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów z właściwymi dokumentami i realiami istniejącymi na określony dzień. Tym rodzajem inwentaryzacji obejmuje się : środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, grunty, wartości niematerialne i prawne, inne nieruchomości, środki trwałe w budowie oraz inwestycje w obcych środkach trwałych, środki trwałe obce, dostawy w drodze, należności sporne i wątpliwe, rozliczenia międzyokresowe kosztów, stany funduszy, rezerwy, zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych, rozrachunki publicznoprawne, zobowiązania wobec pracowników, fundusze specjalne, roszczenia z tytułu niedoborów i szkód, dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, a wynikające z ewidencji na kontach pozabilansowych, inne składniki aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe. Terminy inwentaryzowania składników majątkowych Rodzaj i metodę i termin inwentaryzacji określa: w Centrali KRUS Prezes Kasy wewnętrznym zarządzeniem 14 z 103

15 w Oddziale Regionalnym - Dyrektor komunikatem wydanym na podstawie zarządzenia Prezesa Kasy. Zgodnie ustawą o rachunkowości rozdział 3, inwentaryzację w drodze spisu z natury, przeprowadza się z następującą częstotliwością: a) środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych nie rzadziej niż co 4 lata ( w związku z tym, że składniki majątkowe znajdują się na terenie strzeżonym ), b) pozostałe środki trwałe nie rzadziej niż co 4 lata, c) materiały 1 raz w roku, d) czeki i druki ścisłego zarachowania na ostatni dzień każdego roku. Pełną inwentaryzację okresową / doraźną/ należy przeprowadzić na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, a także na dzień, w którym na skutek wypadków losowych lub innych (kradzież, pożar itp.), część składników majątkowych została zniszczona lub przywłaszczona. IV. ZASADY WYCENY 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszone o wartość umorzenia. Wyceny dokonuje się z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, dostosowując do aktualnych cen rynkowych, szczególnie wtedy, gdy środki trwałe zostaną ujawnione przed sporządzeniem bilansu. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów, będących w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. 15 z 103

16 4. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego, tj. materiały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Cena sprzedaży netto składnika majątku obrotowego - jest to cena możliwa do uzyskania na rynku w dniu bilansowym, bez należnego podatku od towarów i usług, pomniejszona o ewentualne rabaty i upusty. 5. Należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek, wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wartości netto, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu przychodów i rozchodów funduszy, które obciążają te fundusze. Odpisy aktualizujące wartości należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później, niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. W przypadku nieupodmiotowionych należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz odsetek za zwłokę w ich zapłacie stosuje się odpis ogólny, oparty na danych historycznych dotyczących ściągalności składek. Ustawa o rachunkowości art.35b ust. 1 pkt 5 wskazuje, że w przypadku dużej liczby odbiorców (świadczeniobiorców) można dokonywać ogólnych odpisów aktualizujących należności i to zarówno przeterminowanych, jak i nie przeterminowanych. Podstawą tworzenia odpisów aktualizujących należności jest wiarygodne uzasadnienie realnego (niższego niż wynika to z dokonanych naliczeń składek) poziomu ściągalności należności. Uzasadnienie to wynika z doświadczeń. Wartość dokonywanego w tych okolicznościach odpisu aktualizującego wartość należności wynika z oszacowania kosztów należności wątpliwych. Koszty tych należności można szacować metodą analizy przeterminowania należności, która charakteryzuje się podejściem bilansowym. Do obliczenia wartości odpisów posługujemy się tabelą (załącznik nr 1 ). Obliczenia prowadzone są przy następujących założeniach: 16 z 103

17 1) Należności z tytułu składek powstałe 5 lat, i więcej, przed dniem bilansowym są nieściągalne. 2) Odpis aktualizujący należności powinien obejmować naliczone odsetki od należności ocenionych jako nieściągalne. 3) Terminy płatności składek przypadają w każdym roku w dniu: - 31 stycznia lub w roku przestępnym 335 dni do końca roku, - 30 kwietnia dni do końca roku, - 31 lipca dni do końca roku, - 31 października 61 dni do końca roku, czyli średnio 198 dni do końca roku. Przyjęto, że dniem, od którego będą naliczone odsetki od należności za dany rok jest dzień odległy o 198 dni od końca roku, czyli 16 czerwca. Obliczenia przebiegają w oparciu o następujące zasady: 1) Należy określić zmianę w danym roku stanu należności powstałych w okresie ostatnich 4 lat przed rokiem sprawozdawczym. Wyniki obliczeń podane są w kolumnie Należności ściągnięte, która stanowi różnicę wartości należności na koniec roku bieżącego i poprzedniego. Przyjmuje się, że kwota określona w kolumnie Należności ściągnięte odpowiada spłaconym w roku bieżącym należnościom powstałym w latach poprzednich. 2) Dla należności powstałych przed rokiem bieżącym stosunek należności ściągniętych w roku bieżącym, a dotyczących lat poprzednich, do ich stanu na koniec okresu poprzedniego określa współczynnik ściągalności należności. Opierając się na tych założeniach określono współczynniki nieściągalności należności powstałych w kolejnych latach obrotowych, - czyli współczynniki określające, jaka część należności z tytułu składek nie zostanie ściągnięta do momentu, kiedy staną się one całkowicie nieściągalne. Zgodnie z pierwszym założeniem nastąpi to wówczas, gdy upłynie 5 lat od daty ich powstania. 3) Zgodnie z założeniem odsetki od należności liczone są z uwzględnieniem rzeczywistych odsetek, jakie obowiązywały w okresie od dnia powstania należności, tzn. od 16 czerwca danego roku do dnia 31 grudnia roku bieżącego. 17 z 103

18 4) Stawki odsetek, które powinny być wykorzystane do naliczenia kwot odsetek od należności objętych odpisem aktualizującym, podawane są dla poszczególnych lat w kolumnie wsp.ods. Łączna kwota odsetek, jaka powinna być objęta odpisem aktualizującym przedstawiona jest w ostatniej kolumnie. Jeżeli wartość wyliczonych odpisów na należności z tytułu odsetek jest wyższa niż wartość prezentowana w sprawozdaniu Zestawienie o wysokości naliczonych odsetek netto, to wartość odpisów należności z tytułu odsetek należy przyjąć do wysokości odsetek wynikających z tego sprawozdania. W przypadku, gdy wyliczone wartości odpisów aktualizujących obejmujące należność główną przewyższają wartość należności wykazywanych jako krótkoterminowe, to wartość odpisu należy ograniczyć do wartości należności krótkoterminowych. Po obliczeniu wartości odpisów dla poszczególnych placówek należy je podsumować i tak obliczoną zbiorczą wartość przyjąć dla całego oddziału. Odsetki od należności ujmuje się w księgach na koniec każdego kwartału. 6. Nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych od należności i naliczenia odsetek od należności powstałych z tytułu wykonywania funkcji płatnika przez KRUS. 7. Środki pieniężne, kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. Lokaty środków własnych wycenia się na dzień bilansowy z odsetkami przysługującymi na ten dzień. V. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Pozostałe wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Umorzenie środków trwałych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 18 z 103

19 073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 080 -Środki trwałe w budowie(inwestycje) 2. Konta pozabilansowe Środki trwałe w likwidacji Budynki w zarządzie w dyspozycji CRR Grunty w wieczystym użytkowaniu i zarządzie Środki trwałe obce w użytkowaniu KRUS 095 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe Rachunek bieżący jednostki 133 Rachunek pomocniczy środki ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia /ZFŚS,FM/ Rachunek państwowych funduszy celowych /FA, FER, FPiR,/ Rachunek środków europejskich /POIG/ Inne rachunki bankowe Środki pieniężne w drodze Rachunek lokat terminowych 2. Konta pozabilansowe 190 Wpływy i wydatki funduszu emerytalno-rentowego Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z funduszem składkowym Rozrachunki z dostawcami z tytułu zabezpieczeń umów Rozrachunki z tytułu depozytów Rozrachunki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Rozrachunki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - windykacja Należności z tytułu dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych 19 z 103

20 225 - Rozrachunki z budżetami 226 Długoterminowe należności budżetowe 227- Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS Rozrachunki z tytułu podatku VAT Rozrachunki z ZUS z tytułu składek Rozrachunki z NFZ z tytułu działów specjalnych Rozrachunki z NFZ Pozostałe rozrachunki Rozrachunki między funduszami Rozrachunki z tytułu świadczeń Rozrachunki z tytułu niezrealizowanych świadczeń Rozrachunki z tytułu zadań zleconych 246 Rozrachunki z tytułu świadczeń zbiegowych Rozrachunki z tytułu świadczeń zleconych Inne rozrachunki Rozrachunki wewnątrzzakładowe Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników Rozrachunki z ZUS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 256- Rozrachunki z rolnikami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 257 Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników Rozrachunki z tytułu niedoborów oraz nadwyżek Roszczenia sporne Odpisy aktualizujące należności z tytułu składek Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Odpisy aktualizujące pozostałe należności 8. Konta pozabilansowe 293 Należności warunkowe 20 z 103

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 45 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. z dnia 31 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 45 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. z dnia 31 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 45 PREZESA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/08 Wójta Gminy Korycin z dnia 23 grudnia 2008 r. OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO 1. Obowiązujące zasady wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu W Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu prowadzi się księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR.120.6.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9.2010 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 17/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Plan kont dla Starostwa Powiatowego w Gostyniu. I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT

I. ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 372/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina Z dnia 28 września 2005 roku I. ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora ZOSiP w Muszynie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.35.2012 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Konta bilansowe Zespół 0 jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA I. Konta bilansowe Konto 133 - rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku z 31.07.2012 r. Wykaz kont dla Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku według załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014

Data utworzenia 2010-12-31. Numer aktu 232. Kadencja Kadencja 2010-2014 ZARZĄDZENIE Nr 232/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice Data utworzenia 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT

EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr F/402/2006 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 31 października 2006 r. EWIDENCJA ANALITYCZNA DO KONT Konto 011 - Środki trwałe Do środków trwałych zalicza się stanowiące własność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE nr 14/2012 z dnia 02.07.2012r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku Załącznik nr 3b do Zarządzenia Burmistrza nr 14/2016 z dnia 28 stycznia 2016 roku W Budżecie Gminy : W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta: Konta bilansowe: Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 14 stycznia 2015 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY SMĘTOWO GRANICZNE Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI S t r o n a 1 G i m n a zjum i m. O j ca L u dwika W rodarczyka w R a dzionkowie 11 99 00 7 -- - 11 99 44 33 ZASADY ( POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Gimnazjum im Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie wprowadzone

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej

I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej Załącznik Nr 2 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn I. Wykaz kont bilansowych i pozabilansowych dla Urzędu Gminy Zarszyn - jednostki budżetowej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie n r... Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie n r... Wojewody Dolnośląskiego Zarządzenie n r... Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Wydziale Organizacji i Rozwoju Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA

Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA Załącznik nr 6 Zasady klasyfikacji operacji gospodarczych ujmowanych na kontach księgi głównej w Oddziałach GDDKiA A. Konta bilansowe Symbol konta Nazwa konta Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, typowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/09 Burmistrza Stąporkowa z dnia 29.09.2009r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYKAZ KONT KONTA BILANSOWE ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011 - Środki trwałe 012 - Środki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 29.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 51/08 Burmistrza Olecka z dnia 14 sierpnia 2008 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych: Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/12 Starosty Rawickiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu I. Wykaz kont księgi głównej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo