ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr 45 Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 31 grudnia 2013 r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

2 Spis treści str. I. Zasady ogólne 1. Podstawa prawna 3 2. Wprowadzenie 3 II. Zasady szczegółowe 4 III. Zasady przeprowadzania inwentaryzacji 13 IV. Zasady wyceny 15 V. Zakładowy Plan Kont 18 VI. Wykaz słowników 67 VII. Wykaz słowników centralnych 69 VIII. Systemy informatyczne do przetwarzania danych w KRUS 90 IX. Zasady ochrony danych, programów i sprzętu informatycznego 99 X. Wzory sprawozdawczości wewnętrznej 102 XI. Załączniki z 103

3 I. ZASADY OGÓLNE 1. Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103 ). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym ( Dz. U. Nr 298, poz.1766). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). 2. Wprowadzenie Zgodnie z przepisami art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości samodzielnie bilansujące się jednostki organizacyjne obowiązane są prowadzić swoje księgi rachunkowe zgodnie z zasadami rachunkowości. Zadaniem zasad rachunkowości jest zapewnienie m.in. jednolitości ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych w jednostkach organizacyjnych KRUS niezbędnej do: sporządzania sprawozdawczości finansowej, analizy wykonania budżetów i planów finansowych, określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych. W KRUS systemem księgowym jest System ZETO-FK zwany Centralnym Systemem Księgowym - CSF-K. 3 z 103

4 II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE 1. Rok obrotowy zostaje ustalony na rok kalendarzowy rozpoczynający się dnia 01 stycznia, a kończący się dnia 31 grudnia. Okresy Sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego w ramach sprawozdawczości finansowej i budżetowej to: 1) miesięczne 2) kwartalne 3) półroczne 4) roczne Miesięczna sprawozdawczość sporządzana jest z funduszu emerytalno-rentowego KRUS-FER, RB-FER, funduszu prewencji i rehabilitacji (Rb-33 ) funduszu administracyjnego KRUS FA, dysponenta części (Rb-23, Rb-27, Rb-28). Sprawozdawczość kwartalną RB-33 i Rb-40, sporządza się z państwowych funduszy celowych (FER, FPiR, FA) oraz z funduszu motywacyjnego (KRUS-FM, z Działów specjalnych produkcji rolnej (Rb - Działy specjalne). Sprawozdania kwartalne RB-N, RB-Z, sporządza się z dysponenta części, państwowych funduszy celowych, funduszu motywacyjnego, działów specjalnych. Sprawozdania półroczne w układzie zadaniowym sporządza się z wykonania wydatków budżetu państwa (Rb-BZ1) i wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego (Rb-BZ2). Mierniki wykazywane w sprawozdaniach Rb-BZ1 i Rb-BZ2 są pobierane z informacji otrzymanych z komórek merytorycznych. W Kasie sporządza się następujące sprawozdania roczne: bilans, sprawozdanie z wydatków strukturalnych RB-WSb, Rb-UN, Rb-UZ. Ponadto sporządzane są w systemie finansowo- księgowym informacje za okresy miesięczne według wzorów określanych odrębnymi pismami przez Biuro Finansowo Księgowe. 2. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie wszystkich jednostek Kasy, tj. Centrali Kasy i Oddziałach Regionalnych w języku polskim i walucie polskiej w Centralnym Systemie Księgowym CSF-K. 4 z 103

5 Księgi rachunkowe w KRUS prowadzone są z wykorzystaniem udokumentowanego programu ZETO-FK (CSF-K) od listopada 2006 r. autorstwa ZETO Lublin (aktualnie eksploatowana wersja ). Otwieranie ksiąg rachunkowych następuje na początek każdego roku obrotowego, a zamknięcie na dzień kończący rok obrotowy. Księgi rachunkowe Kasy obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: 1. dziennik 2. księgę główną 3. księgi pomocnicze 4. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej 5. zestawienie obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych. 3. W dzienniku dokonuje się zapisów zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym w danym okresie sprawozdawczym, celem uzgodnienia jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. 1) Wszystkie zapisy księgowe powinny posiadać automatycznie nadane kolejne numery pozycji oraz pozwalać na ustalenie osoby odpowiedzialnej za treść zapisu. 2) Dowody księgowe zewnętrzne dotyczące operacji poprzedniego miesiąca wpływające do Centrali KRUS do 12 dnia danego miesiąca a do Oddziału Regionalnego do 10 dnia danego miesiąca ujmowane są w księgach jako zobowiązanie poprzedniego miesiąca. Po tych terminach ujmowane są w księgach miesiąca w którym wpłynęły do KRUS. Dowody księgowe, które wpłynęły do Centrali KRUS po ustalonym wyżej terminie i mają istotny wpływ na sprawozdanie kwartalne powinny być ujęte w księgach okresu, którego dotyczą. Wyznacza się maksymalny termin wpływu dowodów księgowych - nie później niż na 5 dni przed datą, na jaką jest sporządzane w Centrali KRUS sprawozdanie. Przyjmuje się próg istotności zł. Uregulowania określone w pkt 2 nie dotyczą zamknięcia roku obrotowego, gdzie wszystkie dowody księgowe dotyczące danego roku ujmowane są w księgach niezależnie od daty wpływu, jeżeli ich wpływ nastąpił na 14 dni przed datą na jaką jednostka organizacyjna sporządza sprawozdanie roczne. 5 z 103

6 Dowody, które wpłyną do Centrali KRUS i Oddziałów Regionalnych po sporządzeniu bilansu, a nie mają istotnego wpływu na sytuację majątkową ujmowane są w księgach roku bieżącego. Przyjmuje się próg istotności 0,01 sumy bilansowej. Zamknięcia ksiąg rachunkowych za poszczególne miesiące roku obrotowego należy dokonywać w ciągu 2 dni roboczych po sporządzeniu i przekazaniu sprawozdań, z wyłączeniem okresu od grudnia do marca, gdzie zamknięcia należy dokonać do dnia 30 kwietnia. 3) Usługi, które są wykonywane na przełomie miesiąca są przyjmowane w koszty miesiąca, w którym zostały zakończone. 4) Dokumentami do naliczenia odpisu i korekty odpisu na ZFŚS są Dokumenty wewnętrzne stosowane do ustalenia wielkości planowanego odpisu na ZFŚS stanowiące załączniki nr 2 i 3. 5) Dokumenty księgowe wystawione z datą następnego miesiąca, a zgodnie z zasadą memoriału ujmowane w miesiącu, którego dotyczą wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą ostatniego dnia miesiąca niezależnie czy jest to dzień roboczy, czy wolny od pracy. 6) Realizacja dyspozycji pieniężnych w KRUS następuje wyłącznie przy zastosowaniu obrotu bezgotówkowego. 4. W księdze głównej dokonuje się zapisów zarejestrowanych równocześnie w dzienniku zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. W księgach pomocniczych dokonuje się zapisów będących uszczegółowieniem zapisów kont księgi głównej. 5. Księgi pomocnicze prowadzone są dla: 1) ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. 2) ewidencji płatników składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne. 3) ewidencji gospodarki materiałowej. 4) ewidencji wynagrodzeń. 6. Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec miesiąca sporządza się zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. Obroty tego zestawienia są zgodne z obrotami dziennika. Zestawienie to zawiera: 1) symbole kont; 6 z 103

7 2) salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych i obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego; 3) sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego. Na koniec miesiąca sporządza się zestawienie sald wszystkich kont i ksiąg pomocniczych. Każda operacja gospodarcza udokumentowana dowodem księgowym, zapisywana jest w księgach rachunkowych w formie podwójnego zapisu tj. po stronie Wn i po stronie Ma na odpowiednich kontach w danym okresie sprawozdawczym, w którym została przeprowadzona. Podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowią dowody księgowe, które spełniają wymogi określone w art. 21 ust.1 i ust. 3 ustawy o rachunkowości. 7. Za dowody księgowe w KRUS będące podstawą zapisu na kontach ksiąg rachunkowych uznaje się także: 1) zestawienie zbiorcze pojedynczych operacji gospodarczych m.in. list wypłat wynagrodzeń, zestawienie zbiorcze wypłaty świadczeń, zestawienia zbiorcze dochodów z tytułu wpłat składek; 2) wewnętrzne dowody rozliczeniowe; 3) dowody polecenie księgowania wystawiane przez osobę upoważnioną przez głównego księgowego lub przez niego osobiście w zakresie ujęcia zapisów na kontach operacji gospodarczych m.in.: a) naliczenie odpisów amortyzacyjnych, b) korekty poprzednich zapisów celem poprawnego ich ujęcia w wyniku dokonanych analiz sald na poszczególnych kontach, c) naliczenie stosownych odpisów w koszty na podstawie zadeklarowanych wielkości. 4) celem identyfikacji dowodów księgowych w KRUS przyjmuje się następującą symbolikę rejestrów ( teczek ) księgowych: Budżet 00 FER 01 FA 02 FPiR 03 ZFŚS 04 7 z 103

8 FM 05 OZ 06 DS 07 BŚ 09 POIG 10 5) celem identyfikacji dowodów księgowych w KRUS i sposobu ich zapisywania przyjmuje się następującą symbolikę dla dowodów księgowych określających: BO bilans otwarcia WB dowody bankowe WBRP Wyciąg bankowy rachunków pomocniczych ZB zbiorówki, zestawienia FA faktury, noty PK polecenia księgowania PD pozostałe dowody WD wszystkie dowody BZ bilans zamknięcia 8. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: 1) środki trwałe; 2) pozostałe środki trwałe ; 3) środki trwałe w budowie ( inwestycje). Środki trwałe obejmują składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby KRUS. 9. Środki trwałe obejmują w szczególności: 1) grunty; 2) budowle; 3) budynki; 4) lokale będące odrębną własnością; 5) urządzenia techniczne i maszyny; 6) środki transportu i inne rzeczy. 10. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się; 1) w przypadku zakupu według cen nabycia; 2) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według wartości rynkowej; 8 z 103

9 3) w przypadku spadku lub darowizny według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu; 4) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. Jeżeli nie możliwe jest ustalenie ceny nabycia składnika aktywów wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika; 5) w przypadku przejęcia w wyniku zmiany formy prawnej według wartości określonej w protokole zdawczo-odbiorczym; 6) w przypadku otrzymania środka trwałego na skutek wymiany środka trwałego niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka trwałego. 11. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na : 1) środki trwałe (środki o wartości przekraczającej kwotę 3.500,00zł z wyjątkiem mebli) na koncie 011 Środki trwałe; 2) pozostałe środki trwałe (meble o wartości przewyższającej kwotę 500,00 zł., inne środki trwałe o wartości przewyższające kwotę 500,00 zł. i nieprzekraczającej kwoty 3 500,00 zł.) na koncie Pozostałe środki trwałe. 12. Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 500,00 zł podlegają jedynie ewidencji ilościowej, z wyjątkiem np. odbiorników radiowych kalkulatorów objętych ewidencją ilościowo-wartościową, do których są prowadzone karty imienne. Ewidencje ilościowa i ilościowo-wartościowa środków trwałych oraz karty imienne wyposażenia osobistego pracowników prowadzone są w komórce organizacyjnej właściwej do spraw administracyjnych. 13. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki (za wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowej inwestycji). Zalicza się do nich; książki inne zbiory biblioteczne, odzież, meble, dywany, oraz środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej od kwoty określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodów w 100% ich wartości w momencie oddania do używania a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż rok. 9 z 103

10 Pozostałe środki trwałe nie podlegają aktualizacji. Pozostałe środki trwałe obejmują następujące grupy w ewidencji inwentarzowej (wg podziału dla danego wyposażenia), I. biurka II. stoły III. szafy, regały IV. wieszaki V. krzesła, fotele, ławki, taborety VI. łóżka, tapczany, kanapy VII. pościel, bielizna, koce, kołdry itp. VIII. dywany, chodniki, wykładziny podłogowe IX. obrazy, portrety X. maszyny biurowe do pisania, liczenia itp. XI. maszyny i urządzenia techniczne (m.in. radioodbiorniki, telefony, wzmacniacze, magnetofony, zegary itp.) XII. kasy, szafy pancerne XIII. sprzęt przeciwpożarowy XIV. piece, kuchnie XV. odzież ochronna XVI. wyposażenie użytku ogólnego jak, kosze, drabiny, torby itp. XVII. maszyny i urządzenia warsztatowe XVIII. sprzęt gospodarstwa domowego jak: serwisy, barki na kółkach XIX. sprzęt do utrzymywania czystości jak odkurzacze, froterki itp. XX. tkaniny dekoracyjne jak: firany, zasłony, obrusy itp. XXI. inne. 14. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) stanowią koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów poniesione do dnia zakończenia inwestycji, w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu, opłaty notarialne, sądowe, a także odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych powstałe do zakończenia inwestycji. 10 z 103

11 1) Do kosztów wytworzenia środków trwałych nie zalicza się kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień publicznych związanych z realizowaną inwestycją tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych. 2) Do kosztów środków trwałych w budowie (inwestycji) zalicza się w szczególności następujące koszty: a) dokumentacji projektowej; b) nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową; c) badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznej terenu; d) przygotowania terenu pod budowę; e) opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy; f) założenia stref ochronnych i zieleni; g) nadzoru autorskiego i inwestorskiego; h) ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy; i) sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania; j) inne koszty bezpośrednio związane z budową. 15. Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i przeznaczone na potrzeby KRUS, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, programy komputerowe. 16. Pozostałe wartości niematerialne i prawne. Do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych zalicza się będące w użytkowaniu prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok i przeznaczone na potrzeby KRUS, o wartości początkowej równej lub niższej od kwoty określonej do celów amortyzacji w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe wartości niematerialne i prawne nie podlegają aktualizacji, a umorzenia ich dokonuje się w pełnej wartości w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. 17. Do umarzania i amortyzowania oraz spisywania w koszty środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych mają zastosowanie przepisy rozdziału 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostek Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 11 z 103

12 rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych, których wartość początkowa w chwili przyjęcia do użytkowania jest większa od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres według stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla wartości niematerialnych i prawnych ustala się okres dokonywania odpisów określony w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są naliczane i księgowane kwartalnie. 18. Kasa przyjmuje uproszczoną metodę rozliczania różnic kursowych. W funduszu administracyjnym różnice kursowe księgowane są w paragrafie, z którego dokonano wydatku. Różnice kursowe powstałe w przychodach ujmuje się w paragrafie, w którym powstał przychód. W funduszu emerytalno-rentowym dodatnie różnice kursowe ujmuje się w przychodach funduszu, natomiast ujemne różnice kursowe obciążają rozchody funduszu. Różnice kursowe związane z zakupem środków trwałych w budowie (inwestycji) ujmuje się na koncie środki trwałe w budowie (Inwestycje). 19. W celu odzwierciedlenia stanu rzeczywistego w księgach rachunkowych (zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) dokonuje się odpisów nakładów środków trwałych w budowie (inwestycji) i należności w przypadkach : a) inwestycji uznania jej kontynuowania za niecelową i ekonomicznie nieuzasadnioną, b) należności należności uznanych za nieściągalne z postanowieniem o nieściągalności wydanym przez właściwy organ w wyniku postępowania egzekucyjnego, uznane przez wierzyciela za prawdziwe. Decyzje o dokonaniu odpisów podejmuje Dyrektor Oddziału Regionalnego w zakresie działania, a w Centrali KRUS Zastępca Prezesa. 12 z 103

13 20. Należności odpisane po wyrokach sądowych do czasu możliwości dochodzenia są ewidencjonowane na koncie pozabilansowym 293 należności warunkowe. III. Zasady przeprowadzenia inwentaryzacji W KRUS inwentaryzacja może być przeprowadzona metodą : - pełnej inwentaryzacji okresowej-ciągłej / inwentaryzacja systematyczna/, - pełnej inwentaryzacji okresowej / inwentaryzacja doraźna/, - wyrywkowej inwentaryzacji okresowej, - uproszczoną. Inwentaryzację poszczególnymi metodami, w zależności od rodzajów inwentaryzowanych składników, przeprowadza się w drodze : 1) inwentaryzacja w drodze spisu z natury polega na przeprowadzeniu zliczenia i zapisania ilości rzeczowych składników majątku oraz ustalenia drogą oględzin ich jakości. Przedmiotem inwentaryzacji tą drogą są : środki trwałe w eksploatacji, pozostałe środki trwałe, środki trwałe obce, materiały w magazynach, inne rzeczowe składniki majątku. O wynikach spisu z natury składników aktywów będących własnością obcych jednostek powiadamia się te jednostki. 2) inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnych informacji o stanie środków i rozrachunków widniejących w ich księgach rachunkowych. W ten sposób są inwentaryzowane stany następujących aktywów: aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki ( w tym środków pieniężnych, udziałów ), należności, powierzonych innym jednostkom własnych składników majątkowych, Nie wymagają pisemnego potwierdzenia salda: rozrachunki z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych, 13 z 103

14 rozrachunki objęte powództwem sądowym lub postępowaniem egzekucyjnym, należności i zobowiązania wobec pracowników, rozrachunki z tytułów publicznoprawnych. 3) inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu prawidłowego i realnego stanu ewidencyjnego sald aktywów i pasywów niepodlegających spisowi z natury lub uzgodnieniu. Dokonuje się jej poprzez porównanie sald aktywów lub pasywów z właściwymi dokumentami i realiami istniejącymi na określony dzień. Tym rodzajem inwentaryzacji obejmuje się : środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, grunty, wartości niematerialne i prawne, inne nieruchomości, środki trwałe w budowie oraz inwestycje w obcych środkach trwałych, środki trwałe obce, dostawy w drodze, należności sporne i wątpliwe, rozliczenia międzyokresowe kosztów, stany funduszy, rezerwy, zobowiązania z tytułu dostaw niefakturowanych, rozrachunki publicznoprawne, zobowiązania wobec pracowników, fundusze specjalne, roszczenia z tytułu niedoborów i szkód, dane podlegające wykazaniu w sprawozdaniach finansowych, a wynikające z ewidencji na kontach pozabilansowych, inne składniki aktywów i pasywów, jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe. Terminy inwentaryzowania składników majątkowych Rodzaj i metodę i termin inwentaryzacji określa: w Centrali KRUS Prezes Kasy wewnętrznym zarządzeniem 14 z 103

15 w Oddziale Regionalnym - Dyrektor komunikatem wydanym na podstawie zarządzenia Prezesa Kasy. Zgodnie ustawą o rachunkowości rozdział 3, inwentaryzację w drodze spisu z natury, przeprowadza się z następującą częstotliwością: a) środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych nie rzadziej niż co 4 lata ( w związku z tym, że składniki majątkowe znajdują się na terenie strzeżonym ), b) pozostałe środki trwałe nie rzadziej niż co 4 lata, c) materiały 1 raz w roku, d) czeki i druki ścisłego zarachowania na ostatni dzień każdego roku. Pełną inwentaryzację okresową / doraźną/ należy przeprowadzić na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej, a także na dzień, w którym na skutek wypadków losowych lub innych (kradzież, pożar itp.), część składników majątkowych została zniszczona lub przywłaszczona. IV. ZASADY WYCENY 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszone o wartość umorzenia. Wyceny dokonuje się z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, dostosowując do aktualnych cen rynkowych, szczególnie wtedy, gdy środki trwałe zostaną ujawnione przed sporządzeniem bilansu. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów, będących w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3. Udziały w innych jednostkach i długoterminowe papiery wartościowe wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. 15 z 103

16 4. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego, tj. materiały wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Cena sprzedaży netto składnika majątku obrotowego - jest to cena możliwa do uzyskania na rynku w dniu bilansowym, bez należnego podatku od towarów i usług, pomniejszona o ewentualne rabaty i upusty. 5. Należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek, wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wartości netto, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu przychodów i rozchodów funduszy, które obciążają te fundusze. Odpisy aktualizujące wartości należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później, niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. W przypadku nieupodmiotowionych należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz odsetek za zwłokę w ich zapłacie stosuje się odpis ogólny, oparty na danych historycznych dotyczących ściągalności składek. Ustawa o rachunkowości art.35b ust. 1 pkt 5 wskazuje, że w przypadku dużej liczby odbiorców (świadczeniobiorców) można dokonywać ogólnych odpisów aktualizujących należności i to zarówno przeterminowanych, jak i nie przeterminowanych. Podstawą tworzenia odpisów aktualizujących należności jest wiarygodne uzasadnienie realnego (niższego niż wynika to z dokonanych naliczeń składek) poziomu ściągalności należności. Uzasadnienie to wynika z doświadczeń. Wartość dokonywanego w tych okolicznościach odpisu aktualizującego wartość należności wynika z oszacowania kosztów należności wątpliwych. Koszty tych należności można szacować metodą analizy przeterminowania należności, która charakteryzuje się podejściem bilansowym. Do obliczenia wartości odpisów posługujemy się tabelą (załącznik nr 1 ). Obliczenia prowadzone są przy następujących założeniach: 16 z 103

17 1) Należności z tytułu składek powstałe 5 lat, i więcej, przed dniem bilansowym są nieściągalne. 2) Odpis aktualizujący należności powinien obejmować naliczone odsetki od należności ocenionych jako nieściągalne. 3) Terminy płatności składek przypadają w każdym roku w dniu: - 31 stycznia lub w roku przestępnym 335 dni do końca roku, - 30 kwietnia dni do końca roku, - 31 lipca dni do końca roku, - 31 października 61 dni do końca roku, czyli średnio 198 dni do końca roku. Przyjęto, że dniem, od którego będą naliczone odsetki od należności za dany rok jest dzień odległy o 198 dni od końca roku, czyli 16 czerwca. Obliczenia przebiegają w oparciu o następujące zasady: 1) Należy określić zmianę w danym roku stanu należności powstałych w okresie ostatnich 4 lat przed rokiem sprawozdawczym. Wyniki obliczeń podane są w kolumnie Należności ściągnięte, która stanowi różnicę wartości należności na koniec roku bieżącego i poprzedniego. Przyjmuje się, że kwota określona w kolumnie Należności ściągnięte odpowiada spłaconym w roku bieżącym należnościom powstałym w latach poprzednich. 2) Dla należności powstałych przed rokiem bieżącym stosunek należności ściągniętych w roku bieżącym, a dotyczących lat poprzednich, do ich stanu na koniec okresu poprzedniego określa współczynnik ściągalności należności. Opierając się na tych założeniach określono współczynniki nieściągalności należności powstałych w kolejnych latach obrotowych, - czyli współczynniki określające, jaka część należności z tytułu składek nie zostanie ściągnięta do momentu, kiedy staną się one całkowicie nieściągalne. Zgodnie z pierwszym założeniem nastąpi to wówczas, gdy upłynie 5 lat od daty ich powstania. 3) Zgodnie z założeniem odsetki od należności liczone są z uwzględnieniem rzeczywistych odsetek, jakie obowiązywały w okresie od dnia powstania należności, tzn. od 16 czerwca danego roku do dnia 31 grudnia roku bieżącego. 17 z 103

18 4) Stawki odsetek, które powinny być wykorzystane do naliczenia kwot odsetek od należności objętych odpisem aktualizującym, podawane są dla poszczególnych lat w kolumnie wsp.ods. Łączna kwota odsetek, jaka powinna być objęta odpisem aktualizującym przedstawiona jest w ostatniej kolumnie. Jeżeli wartość wyliczonych odpisów na należności z tytułu odsetek jest wyższa niż wartość prezentowana w sprawozdaniu Zestawienie o wysokości naliczonych odsetek netto, to wartość odpisów należności z tytułu odsetek należy przyjąć do wysokości odsetek wynikających z tego sprawozdania. W przypadku, gdy wyliczone wartości odpisów aktualizujących obejmujące należność główną przewyższają wartość należności wykazywanych jako krótkoterminowe, to wartość odpisu należy ograniczyć do wartości należności krótkoterminowych. Po obliczeniu wartości odpisów dla poszczególnych placówek należy je podsumować i tak obliczoną zbiorczą wartość przyjąć dla całego oddziału. Odsetki od należności ujmuje się w księgach na koniec każdego kwartału. 6. Nie dokonuje się odpisów aktualizacyjnych od należności i naliczenia odsetek od należności powstałych z tytułu wykonywania funkcji płatnika przez KRUS. 7. Środki pieniężne, kapitały (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej. Lokaty środków własnych wycenia się na dzień bilansowy z odsetkami przysługującymi na ten dzień. V. ZAKŁADOWY PLAN KONT I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały Środki trwałe Pozostałe środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Pozostałe wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe Umorzenie środków trwałych Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 18 z 103

19 073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 080 -Środki trwałe w budowie(inwestycje) 2. Konta pozabilansowe Środki trwałe w likwidacji Budynki w zarządzie w dyspozycji CRR Grunty w wieczystym użytkowaniu i zarządzie Środki trwałe obce w użytkowaniu KRUS 095 Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe Rachunek bieżący jednostki 133 Rachunek pomocniczy środki ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia /ZFŚS,FM/ Rachunek państwowych funduszy celowych /FA, FER, FPiR,/ Rachunek środków europejskich /POIG/ Inne rachunki bankowe Środki pieniężne w drodze Rachunek lokat terminowych 2. Konta pozabilansowe 190 Wpływy i wydatki funduszu emerytalno-rentowego Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia Rozrachunki z odbiorcami Rozrachunki z dostawcami Rozrachunki z funduszem składkowym Rozrachunki z dostawcami z tytułu zabezpieczeń umów Rozrachunki z tytułu depozytów Rozrachunki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Rozrachunki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - windykacja Należności z tytułu dochodów budżetowych Rozliczenie dochodów budżetowych Rozliczenie wydatków budżetowych 19 z 103

20 225 - Rozrachunki z budżetami 226 Długoterminowe należności budżetowe 227- Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich Pozostałe rozrachunki publicznoprawne Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń Pozostałe rozrachunki z pracownikami Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS Rozrachunki z tytułu podatku VAT Rozrachunki z ZUS z tytułu składek Rozrachunki z NFZ z tytułu działów specjalnych Rozrachunki z NFZ Pozostałe rozrachunki Rozrachunki między funduszami Rozrachunki z tytułu świadczeń Rozrachunki z tytułu niezrealizowanych świadczeń Rozrachunki z tytułu zadań zleconych 246 Rozrachunki z tytułu świadczeń zbiegowych Rozrachunki z tytułu świadczeń zleconych Inne rozrachunki Rozrachunki wewnątrzzakładowe Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników Rozrachunki z ZUS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 256- Rozrachunki z rolnikami z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne 257 Wpływy z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników Rozrachunki z tytułu niedoborów oraz nadwyżek Roszczenia sporne Odpisy aktualizujące należności z tytułu składek Odpisy aktualizujące należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń Odpisy aktualizujące pozostałe należności 8. Konta pozabilansowe 293 Należności warunkowe 20 z 103

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1

Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 1 Zasady (Polityka) Rachunkowości Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu 2 SPIS TREŚCI Rozdział I Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr OL-12/0021-36/Z/12 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Zasad. Na podstawie 14 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Skarbowego w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch

Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego. Jacek Paluch Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego 1 Jak przygotować sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego Jacek Paluch 2 JACEK PALUCH Jak przygotować sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Dziennik Ustaw Nr 191 14136 Poz. 1279 1279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 15 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 9/10 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie 1 statutu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, stanowiącego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE

ROZDZIAŁ I WSTĘP ROZDZIAŁ II ROK OBROTOWY I OKRESY SPRAWOZDAWCZE ROZDZIAŁ I WSTĘP 1 Określenia użyte w niniejszych ustaleniach oznaczają: ustawa - ustawa z 29 września 1994r. o rachunkowości (tj.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), ordynacja ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZASADY EWIDENCJI I ROZLICZANIA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Rozdział I Zasady ewidencji środków 1 1. Dochody z funduszy pomocowych stanowią dochody

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT

KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 209/2007/2008 KOMENTARZ DO ZAKŁADOWEGO PLANU KONT Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 słuŝą do ewidencji

Bardziej szczegółowo