EPIC M XX1 XX3. Sierpień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPIC M XX1 XX3. Sierpień 2011"

Transkrypt

1 EPIC M XX XX3 Sierpień 20 System uszczelnień dla rur i kabli HauffTechnik Katalog wyrobów Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli

2 Spis treści Wstęp Przepusty jednostronne HSI Przepusty jednostronne HSI z kielichem Przepusty dwustronne HSI Flansze aluminiowe HSI DF Pokrywy systemowe HSID Pokrywy systemowe HSID z mufą wtykową Pokrywy systemowe HSI SEGMENTO Przepusty rurowe PLINER Basic KFR Przepusty rurowe PLINER Basic SFR Pierścienie uszczelniające dla rur karbowanych ADS Pierścienie uszczelniające dla rur gładkościennych HSN....7 Wkłady uszczelniające HRD Wkłady uszczelniające HRD SG System prowadzenia i ochrony kabli KES Wąż spiralny z tworzywa Hateflex Przepusty uziemiające HEA Przepusty uziemiające HEA N Przepusty szczelne MIS Zaślepka VS Przepusty HSI podstawowe informacje Wkłady HRD podstawowe informacje System KES podstawowe informacje Wkład HRD SG podstawowe informacje Informacje dotyczące montażu Sposoby zastosowań TELEFON FAX

3 AROT POL SKA jest jed nym z naj więk szych pro du cen tów sys te mów rur do ochrony kabli, dzia ła ją cym w ra mach mię dzy na ro do we go kon cer nu Wa vin. Po zy cja li de ra na ryn ku rur osłonowych z two rzyw sztucz nych oraz po nad 5 let nie do świad cze nie zo bo wią zu ją, a jed no cze śnie po zwa la ją na cią głe ulep sza nie ofe ro wa nych pro duk tów i wpro wa dza nie na ry nek no wych, do sko nal szych roz wią zań tech nicz nych. Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom i po trze bom zgła sza nym przez na szych Klien tów wpro wa dzi li śmy do ofer ty kom plek so wy sys tem uszczel nień dla rur i ka bli fir my Hauff Tech nik GmbH & Co. KG. Za po mo cą ele men tów sys te mu moż na: uszczel nić przej ścia ka blo we w no wo pow sta ją cych bu dyn kach (HSI E90, HSI E, HSIDF, przepusty PLINER + po kry wy sys te mo we) uszczel nić przej ścia rur i ka bli przez ścia ny w ist nie ją cych bu dyn kach (ADS do rur kar bo wa nych; HSN do rur gładkościennych, HRD, MIS) uszczel nić ru ry i ka ble już prze pro wa dzo ne przez prze pust (HRD, HSN, ADS). INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 3

4 Przepusty jednostronne HSI do jednostronnego przyłączenia pokrywy systemowej typu HSID dostarczane w długości dopasowanej do grubości ściany zamknięte hermetycznie, montowane w szalunku przed betonowaniem Średnica wewnętrzna Minimalna grubość ściany Odległość między osiami (przepusty łączone w bloki) HSIE 90 K/X* HSIE K/X* * X grubość ściany w mm Przepusty jednostronne HSI z kielichem do jednostronnego przyłączenia pokrywy systemowej typu HSID dostarczane w długości dopasowanej do grubości ściany zamknięte hermetycznie, montowane w szalunku przed betonowaniem do przyłączenia rur gładkościennych typu SRS, SRSG, A o średnicach 0, 25,60 Dla rur o średnicy zewn. Minimalna grubość ściany Odległość między osiami (przepusty łączone w bloki) HSIESMB 0/X* HSIESMB 25/X* HSIESMB 60/X* * X grubość ściany w mm Przepusty dwustronne HSI do dwustronnego przyłączenia pokrywy systemowych typu HSID dostarczane w długości dopasowanej do grubości ściany zamknięte hermetycznie, montowane w szalunku przed betonowaniem Średnica wewnętrzna Minimalna grubość ściany Odległość między osiami (przepusty łączone w bloki) HSIE 90 K2/X* HSIE K2/X* * X grubość ściany w mm Flansze aluminiowe HSI DF do jednostronnego przyłączenia pokrywy systemowej typu HSID w istniejących budynkach dostarczane w komplecie z uszczelką gumową i kołkami mocującymi montowane do ściany Maksymalna średnica przewiertu Wymiary Grubość flanszy HSI 90DF x85 36 HSI DF x TELEFON FAX

5 Pokrywy systemowe HSID dostępne z różną liczbą króćców o różnej średnicy uszczelniane w technice termokurczliwej lub zimnokurczliwej dobierane w zależności od średnicy i ilości uszczelnianych rur osłonowych lub kabli Typ przepustu Kod towaru Symbol pokrywy Zakres obkurczania Z rurą termokurczliwą Z rurą zimno kurczliwą [KS] Liczba króćców Śr. wew. króćców HSI HSI 90 D / HSI 90 D 6/ HSI 90D 3/ HSI 90M HSI 90M0 WR* 0 HSI HSI D/ HSI D/ HSI D/ HSI M HSI D3/ HSI D7/ HSIM68 WR* 60 *) do przyłączenia rur karbowanych typu DVK i DVR Pokrywy systemowe HSID z mufą wtykową do przyłączenia rur gładkościennych typu SRS, SRSG, A o średnicach 75, 0, 25, 60 Dla rur o średnicy zewn. Liczba króćców HSI 90 D75SM HSID0SM HSID25SM HSID60SM Pokrywy systemowe HSI SEGMENTO idealne rozwiązanie dla szczelnego wprowadzenia rur typu OPTO niezawodne uszczelnienie kabli w zakresie średnic od 5 do 5 mm zróżnicowana kolorystyka segmentów pozwalająca na przejrzysty podział wprowadzanych rur lub kabli Średnica wewn. otworu w ścianie Średnica zewn. rury SEG 2/3 fioletowy SEG 3/26 żółty SEG 6/2 niebieski SEG 8/5 pomarańczowy HSI S3 Śrubokręt DMS Smar DMS Szablon BSS Pokrywa systemowa dla wkładów SEGMENTO dynamometryczny Smar montażowy tubka Dla szybkiego doboru średnicy rur/kabli INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 5

6 Przepusty rurowe PLINER Basic KFR do nowopowstających budynków, do montażu w szalunku przed betonowaniem wykonane z lekkiego tworzywa nie ulegającego odkształceniu pod ciężarem betonu dostępne w średnicach od 00 do 400 mm specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu wody po zewnętrznej ściance przepustu umożliwiają łatwe przygotowanie otworu w ścianie stosowane (łącznie z pierścieniami ADS, HSN, lub wkładami HRD) do uszczelniania rur/kabli Dla rur o średnicach zewn. Średnica zewn. Średnica kołnierza uszczelniającego KFR 00/X KFR/X KFR /X KFR 250/X KFR 300/X Przepusty rurowe PLINER Basic SFR idealne rozwiązanie do montażu w istniejących budynkach umożliwiają wyprofilowanie istniejącego otworu o nieregularnym kształcie z zewnętrzną powłoką ułatwiającą montaż i zapewniającą szczelność po zabetonowaniu do stosowania w ścianach ceglanych, betonowych i bloczkowych dostępne długości od 00mm do 0mm Średnica wewnętrzna Grubość ścianki rury SFR SFR SFR Pierścienie uszczelniające dla rur karbowanych ADS do stosowania przy przejściach w istniejących budynkach dostarczane z obejmami usztywniającymi oraz pierścieniem izolującym i uniemożliwiającym przesuwanie możliwość montażu na istniejącej rurze szczelność przepustu do 5 barów dostosowane wyłącznie do kształtów karbów rur produkcji AROT POLSKA*. do przyłączenia rur typu DVK, DVKT, DVR, KR Średnica wewn. otworu w ścianie Średnica zewn. rury ADS 25/ ADS / ADS / ADS / ADS / *potwierdzone badaniem szczelności przeprowadzonym przez HauffTechnik 6 TELEFON FAX

7 Pierścienie uszczelniające dla rur gładkościennych HSN szeroki zakres dopasowania do średnicy rury szczelność do 2 barów dla rur typu OPTO, SRS, SRSG, A możliwość montażu na istniejącej rurze Średnica wew. otworu Średnica zew. uszczelnianej rury od do HSN 00/ ,7 HSN 00/ ,4 HSN 00/ HSN 25/ , HSN / HSN / HSN / HSN / HSN / HSN 250/ Wkłady uszczelniające HRD produkowane na specjalne zamówienie zastosowanie dla kabli elektroenergetycznych i przewodów oraz rur szczelność do 2 lub 5 barów możliwość montażu na istniejącym kablu dostępne w wersji zamkniętej oraz dzielonej możliwość uszczelnienia kilku rur o różnych średnicach niezbędnym warunkiem jest podanie rzeczywistej średnicy wewnętrznej otworu oraz średnicy zewnętrznej kabla/rury na specjalne zamówienie możliwość pozostawienia zaślepek w otworach na kable Wkłady uszczelniające HRD SG uniwersalna konstrukcja połączonych ze sobą gumowych listków usuwanych w zależności od średnicy wprowadzanego kabla wodo i gazoszczelne o gwarantowanej szczelności bar wykonane ze stali szlachetnej szerokość 40mm Średnica wew. otworu Ilość kabli do uszczelnienia Średnica kabla [szt.] HRD00SG/ HRD00SG4/ HRD00SG8/46, ,5 HRD00SG2/8303/46, /830, 3/46,5 HRDSG3/ HRDSG6/ HRDSG9/ HRDSG4/8306/46, /830, 6/46,5 HRDSG3/6544/ /654, 4/626 HRDSG7/0328/3,56, /032, 8/3,56,5 INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 7

8 System prowadzenia i ochrony kabli KES wraz z przepustami typu HSI zapewnia elastyczne, wodo i gazoszczelne (do 2,5 bara) prowadzenie kabli wysoka mechaniczna obciążalność i wytrzymałość na naprężenia możliwość połączenia z rurami osłonowymi AROT POLSKA uszczelnienie techniką termokurczliwą lub gumowymi wkładami uszczelniającymi Przykłady połączenia przepustów kablowych lub rur osłonowych Za pomocą systemu KESM z technologią mankietową można zaprojektować różne systemy prowadzenia ochrony kabli. Pełna kompatybilność wszystkich elementów umożliwia wiele wariantów połączeń dla każdego problemu i każdego wymagania KESMKVBprzepust kablowy do zabetonowania i mocowania pokrywy KESMWE60 gumowy wkład uszczelniający z dzieloną wkładką wymienną KESMR60 do uszczelniania w przewiercie za pomocą gumowych wkładów uszczelniających PPIPE KESMKV przepust kablowy do mocowania pokrywy systemowej KESMD do połączenia z zabetonowanym przepustem HSI Hataflex 4 z wewnętrzną powłoką ułatwiającą wprowadzenie kabla KESMD3/60 do uszczelniania 3 kabli o średnicy 2456 mm OPIS PRODUKTU KESM90D KESM90KV KESM90KVB KESM90M0 KESM90WE00 KESM90R00 KESM90HTV KESMD KESMKV KESMKVB KESMM0 KESMM25 KESMM60 KESMD3/60 KESMD7/34 KESMWE60 KESMR60 KESMHTV KES M0 KS KES M25 KS CR *) np. typu SRS, DVK Z pokrywą do wprowadzenia do przepustu HSI90 Z przepustem kablowym HSI90 do podłączenia pokrywy systemowej Z przepustem kablowym HSI do zabetonowania Do połączenia z rurami sztywnymi* Z dzieloną wkładką wymienną do uszczelniania kabli Do uszczelnienia w przewiercie za pomocą wkładu HRD lub HSN Złączka do przedłużenia KES powyżej 25m Z pokrywą do wprowadzenia do przepustu HSI Z przepustem kablowym HSI Z przepustem kablowym HSI do zabetonowania Do połączenia z rurami sztywnymi* Do połączenia z rurami sztywnymi* Do połączenia z rurami sztywnymi* Do uszczelnienia kabli 2456mm Do uszczelnienia kabli 23 mm Z dzieloną wkładką wymienną do uszczelnienia kabli Do uszczelnienia w przewiercie za pomocą wkładu HRD lub HSN Złączka do przedłużenia KES powyżej 25m Do połączenia z rurami karbowanymi o średnicy 0 Do połączenia z rurami karbowanymi o średnicy 25 Obejmy do połączenia z rurami karbowanymi 8 TELEFON FAX

9 Wąż spiralny z tworzywa Hateflex gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zaciąganie kabla odporny na ścieranie i odkształcenia odporny na warunki atmosferyczne i korozję odporny na solankę i większość substancji chemicznych dostarczany również w długościach niestandardowych Średnica wew. Waga Promień gięcia w temp. +5 C Grubość ściany Wytrzy małość na rozerwanie Długość zwoju Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 C [kg] [kg] [m] [bar] Hateflex 4 5,5 90 8, Hateflex ,4 50 6, Przepust uziemiający HEA do zastosowania w budynkach nowopowstających, do zamocowania w szalunku wodo i gazoszczelne wyprowadzenie instalacji uziemiających i odgromowych z budynku szczelność do bara łatwość montażu Średnica kołnierza Średnica rdzenia przepustu Minimalna grubość ściany HEAM2/X* * grubość ściany Przepust uziemiający HEA N do zastosowań w budynkach istniejących wodo i gazoszczelne wyprowadzenie instalacji uziemiających i odgromowych z budynku szczelność do bara łatwość montażu na specjalne zamówienie dostępne dla ścian o grubości powyżej 600mm Średnica otworu w ścianie Średnica rdzenia przepustu Maksymalna grubość ściany HEANM6/ HEANM6/ INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 9

10 Przepusty szczelne MIS idealne rozwiązanie dla wprowadzenia kabli światłowodowych i mikrorur szczelność do bara zakres wprowadzanych średnic kabli i mikrorur od 5 do 34 mm dedykowane dla ścian o grubości od do 600 mm Średnica otworu w ścianie Średnica wprowadzanego kabla lub mikrorury Do ścian o grubości MIS 40/59* MIS 40/59* MIS 40/2x57* x MIS 40/2x57* x MIS 40/92* MIS 40/92* MIS60D/62** MIS60D/62** MIS60D/28** MIS60D/28** MIS60D/824** MIS60D/84** MIS60D/2430** MIS60D/2430** MIS60D/3034** MIS60D/3034** MIS60D/4x57** 4x MIS60D/4x57** 4x MIS90D//22403/ x MIS90D/22403x x MIS90D/ MIS90D/ * w zestawie kolanko ochronne 40RB i środek uszczelniający EHml ** w zestawie środek uszczelniający EHml i naprężacz SVS Zaślepka VS do pokryw systemowych typu HSI i HSI90 Do pokrywy systemowej Średnica wewn. króćca VS HSI90D6/20 20 VS32/ HSI90D3/32 32 HSID7/33 33 VS58/ HSID3/ TELEFON FAX

11 Przepusty HSI podstawowe informacje Wy ja śnie nie ozna czeń ele men tów sys te mu Prze pust jed no stron ny HSI 90 K/X lub HSI K/X HSI 90 lub HSI ozna cze nie ty pu K prze pust po je dyn czy X gru bość ścia ny w mm Przy za mó wie niu prze pu stów do be to no wa nia ty pu HSI na le ży po dać na stę pu ją ce in for ma cje: a) gru bość ścia ny, w któ rej osa dzo ny bę dzie prze pust b) okre ślić czy prze pust bę dzie jed no czy dwu stron ny c) znać ilość rur/ka bli wpro wa dza nych przez prze pust oraz ich śred ni ce ze wnętrz ne (szcze gó ło wy za kres ob kur cza nia rur ter mo i zim no kurcz li wych za war ty jest w ta be li Przy kład Przez ścia nę o gru bo ści 300 mm na le ży prze pro wa dzić i uszczel nić obu stron nie w tech ni ce zimnoo kurcz li wej ru rę kar bo wa ną DVK 0. Po trzeb ny bę dzie je den prze pust o sym bo lu HSI K2 / 300 oraz dwie po kry wy sys te mo we o sym bo lu HSI D /0 KS. Przy kład: HSI K / 400 Oznaczenie bloku przepustów Prze pust dwu stron ny HSI 90 a x b K2/X lub HSI a x b K2/X HSI 90 lub HSI ozna cze nie ty pu a licz ba prze pu stów w pio nie (są sia du ją co) b licz ba prze pu stów w po zio mie (są sia du ją co) K2 prze pust dwu stron ny X gru bość ścia ny w mm Przy kład: HSI 3 x 4 K2 / 300 Po kry wy sys te mo we HSI D: HSI 90D Z/d lub HSI D Z/d Z licz ba króć ców D śred ni ca we wnętrz na króć ców Przy kład: HSI D 3/60 Wkłady HRD podstawowe informacje Wkłady uszczelniające Przy zamówieniu wkładu HRD prosimy o podanie następujących informacji: a) czy wkład będzie montowany na istniejącej rurze/kablu b) określić średnicę wewnętrzną przepustu, w którym montowany będzie wkład (oznaczany literą D) c) znać ilość rur/kabli wprowadzanych przez wkład oraz ich średnice zewnętrzne (ilość kabli Z, średnica d) d) określić czy wkład ma być dostarczony w wersji dzielonej czy zamkniętej (oznaczenie wersji dzielonej G) e) czy wkład ma posiadać dodatkowy kołnierz (oznaczenie literą F) lub nie brak oznaczenia otworu, w którym będzie zamontowany. Przez przygotowany w otworze wkład przeprowadza się wcześniej określoną ilość rur bądź kabli o ustalonych średnicach. Uszczelnienie wkładu następuje poprzez równomierne skręcanie śrub rozmieszczonych na pierścieniu ze stali szlachetnej, co powoduje ściskanie gumy EPDM i jej szczelne rozmieszczenie w otworze przepustowym. Prawidłowo zamontowany wkład HRD gwarantuje wodo i gazoszczelność w zależności od grubości wkładu na poziomie od 2 do 5 barów. Wyjaśnienie oznaczeń elementów systemu Przykład Przy pomocy wkłady HRD należy uszczelnić 4 rury OPTO o średnicy zewnętrznej 32mm i rurę OPTO o średnicy zewnętrznej 40 mm przechodzące przez otwór o średnicy wewnętrznej mm. Wkład ma być zastosowany na istniejących rurach bez dodatkowego kołnierza. Symbol do zamówienia: HRD G4/32, /40 HRD (D) G FZ/(d) Wkład HRD produkowany jest każdorazowo dla danej średnicy INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli

12 System KES podstawowe informacje Wyjaśnienie oznaczeń elementów systemu KESM (A) (B)/X A pierwsza strona przyłączeniowa B druga strona przyłączeniowa X długość V otwarta końcówka węża M przyłącze złączkowe do rur gładkich (np. M60/rura typu SRSG 60x9, mm) Przykład: KESMDKV/8000 Strona : Pokrywa systemowa z zatrzaskiem bagnetowym do zabetonowanego przepustu HSI. Strona 2: Z przepustem kablowym do zamocowania pokrywy systemowej HSI D. Długość systemu 8 metrów. Przykład: KESMD3/58/0000 Strona : Pokrywa systemowa z zatrzaskiem bagnetowym do zabetonowanego przepustu HSI. Strona 2: Z pokrywą do uszczelnienia trzech kabli.długość systemu 0 metrów. Przykład: KESMKVBM0/25000 Strona: Z przepustem kablowym HSI do zabetonowania i mocowania pokrywy systemowej. Strona 2: Do połączenia z rurą SRS0. Długość systemu 25 metrów. Wkład HRD SG podstawowe informacje Skonstruowany z połączonych ze sobą gumowych listków, usuwanych w zależności od średnicy wprowadzanego kabla. Uniwersalna konstrukcja wkładów HRD SG oraz szeroki wachlarz konfiguracji otworów i średnic ułatwia szybką dostawę zamówionych towarów. Przykład: HRDSG3/2254 ZAKRES STOSOWANIA GUMOWE SEGMENTY ŚREDNICA KABLA Korek Ø 2223 Nr Nr 2 Ø 2327 Ø 273 HRDSG6/835 usuwanie listków 3/ø2254 Nr 3 Ø 335 Nr 4 Ø 3539 Nr 5 Ø 3943 Nr 6 Ø 4347 Nr 7 Ø 475 Nr 8 Ø TELEFON FAX

13 Informacje dotyczące montażu Prze pu sty mon to wa ne są w sza lun ku przed be to no wa niem ścia ny. W kor pu sie znaj du ją się otwo ry uła twia ją ce mon taż oraz pro wad ni ce umoż li wia ją ce łą cze nie prze pu stów w blo ki (zdję cie nr ). Wkłady HRD stosowane są do uszczelniania rur i kabli nowo wprowadzanych przez przepust jak i do uszczelniania pomontażowego w tym przypadku konieczne jest zastosowanie wkładu dzielonego (zdjęcie nr 4). Wkłady HRD są częścią systemu i wykorzystywane są również jako uszczelnienia rur i kabli przeprowadzanych przez przepusty HSI (zdjęcie nr 5). Zdjęcie nr Uszczelnienie wprowadzanej rury lub kabla wykonywane jest w technice ciepło lub, zimnokurczliwej (zdjęcie nr 2 rękaw zimnokurczliwy). Pokrywa dobierana jest w zależności od średnicy i ilości rur/kabli, które należy uszczelnić. Zdjęcie nr 4 Zdjęcie nr 5 Pierścienie ADS dostarczane są z obejmami usztywniającymi, które zapobiegają deformacji rury podczas skręcania oraz z pierścieniem izolującym i uniemożliwiającym przesuwanie (zdjęcie nr 6). Obejmy dostosowane są wyłącznie do kształtów karbów rur produkcji AROT POLSKA. Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 6 Wkłady uszczelniające HRD oraz pierścienie HSN i ADS montuje się w uprzednio przygotowanym otworze, następnie wkłada się rury/kable, które będą uszczelniane w przepuście (zdjęcie nr 3). W przypadku uszczelniania kabli lub rur gładkościennych powierzchnie wkładu HRD należy posmarować wazeliną techniczną. Zdjęcie nr 3 INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 3

14 Sposoby zastosowań Budynek wewnątrz Ściana Budynek zewnątrz Rura gładkościenna Ø 0, Ø 25, Ø 40, Ø 60 Przepust jednostronny Rura karbowana Ø 0 mm, Ø 25 uszczelnienie Ø 60 opaska zaciskowa Uszczelnienie w technologii termokurczliwej i zimnokurczliwej Kable/rury 3x Ø 26 Ø 58 mm albo 7x Ø 2 Ø 32 mm Przepust dwustronny SEGMENTO Segment Ø5 5 mm Segment 4 Ø20 3 mm Segment 2 Ø5 2 mm Segment 5 Ø30 4 mm Segment 3 Ø20 26 mm Segment 6 Ø40 5 mm Uszczelnienie w technologii termokurczliwej i zimnokurczliwej Kable/rury x Ø 45 Ø 70 mm albo x Ø 65 Ø 00 mm albo x Ø 70 Ø 25 mm albo x Ø 90 Ø 40 mm Uszczelnienie Kable/rury 3x Ø 26 Ø 56 mm albo 7x Ø 2 Ø 3 mm Gumowy wkład uszczelniający Kable/rury np. 3x Ø 42 mm albo 5x Ø 34 mm albo 9x Ø 24 mm Uszczelnienie Kable/rury x Ø 45 Ø 70 mm albo x Ø 65 Ø 00 mm albo x Ø 70 Ø 25 mm albo x Ø 90 Ø 40 mm Przepust jednostronny z mufą Gumowy wkład uszczelniający Kable/rury np. 3x Ø 42 mm albo 5x Ø 34 mm albo 9x Ø 24 mm Rura gładkościenna Ø 0, Ø 25, Ø 40, Ø 60 4 TELEFON FAX

15 INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 5

16 System uszczelnień dla rur i kabli HauffTechnik Katalog wyrobów Wsparcie koncernu Wavin, wraz z wymianą doświadczeń i technologii, pozwala nam na sprostanie najwyższym wymaganiom jakościowym, stawianym naszym produktom i usługom. Praca zespołu doświadczonych profesjonalistów, zautomatyzowany proces produkcyjny oraz wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 900:0 przyczyniają się do wprowadzania na rynek wyrobów o wyjątkowych parametrach technicznych, charakteryzujących się wysoką i powtarzalną jakością. AROT POLSKA ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz informację o produktach AROT POLSKA. AROT POLSKA Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2h 6400 Leszno POLSKA Tel Fax

HSI 90 Modułowy system przepustów kablowych

HSI 90 Modułowy system przepustów kablowych Przepusty kablowe V-Body / V-Insert / V-Guard Energia HSI 90 Modułowy system przepustów kablowych Od wy nalazc y pr kablow zepustu ego Through-the-wall intelligence. Cable and Pipe Sealing Systems V-Body

Bardziej szczegółowo

Always. Reliable. Tight. HSI 150 Modułowy system przepustów kablowych. cablepipebuildingentry+

Always. Reliable. Tight. HSI 150 Modułowy system przepustów kablowych. cablepipebuildingentry+ Always. Reliable. Tight. HSI 50 Modułowy system przepustów kablowych cablepipebuildingentry+ Jednostronny przepust kablowy HSI 50-K/X Dwustronny przepust kablowy HSI 50-K2/X wod i gazos o zcz do 2,5 elny

Bardziej szczegółowo

Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe. cablepipebuildingentry+

Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe. cablepipebuildingentry+ Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe cablepipebuildingentry+ Solutionmap Cable. Pipe. Building Entry. Always. Reliable. Tight. Elektryczność, telekomunikacja, woda, ścieki, gaz lub instalacja

Bardziej szczegółowo

BKD 150 Bagnetowy przepust kablowy

BKD 150 Bagnetowy przepust kablowy Systemy techniki budowlanej BKD 150 Bagnetowy przepust kablowy 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów adresy

Bardziej szczegółowo

KSS B150 KSS B90 System ochrony kabli

KSS B150 KSS B90 System ochrony kabli Systemy techniki budowlanej KSS B150 KSS B90 System ochrony kabli 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Arot Rury osłonowe kabli CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA 0 1. R U R Y O S Ł O N O W E A Średnica [mm]

Arot Rury osłonowe kabli CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA 0 1. R U R Y O S Ł O N O W E A Średnica [mm] AROT - Osprzęt kablowy Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 22% VAT. Prowadzi: Dział Handlowy (032) 785-29-00,01,02,05 Fax: (032) 785-29-06 Cennik: Karta katalogowa: Arot Rury osłonowe kabli

Bardziej szczegółowo

Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki

Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki 76 Zawory czerpalne SEPP-Eis zawór czerpalny do montażu w ścianie budynku z zabezpieczeniem przeciw uszkodzeniu w przypadku zamarznięcia wody. Zawór

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

High-Tech Pojemniki systemowe

High-Tech Pojemniki systemowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 High-Tech Pojemniki systemowe 72 EUROTEC EUROTEC 73 Wyposażenie Wpusty mocujące Po jem ni ki EU RO TEC przy da ją się przede wszyst kim w au to ma tycz nej ob słu dze

Bardziej szczegółowo

Pojemniki wielkogabarytowe

Pojemniki wielkogabarytowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki wielkogabarytowe 186 GLT Pojemniki wielkogabarytowe 187 Warianty KOLOX KOLOX system składania Po odryglowaniu mechanizmu zamykania... KOLOX skła da ny po

Bardziej szczegółowo

Montaż okna lub drzwi balkonowych

Montaż okna lub drzwi balkonowych Montaż okna lub drzwi balkonowych Zdejmowanie miary Najpierw trzeba zmierzyć wy miary (czyli otworu w ścianie) i dostosować do nich wymiary okna. Okno powinno być 2-3 cm węższe i 4,5-5,5 cm niższe od.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT

Bardziej szczegółowo

estetyczne i bezpieczne przejście przez blachy profilowane dla kanałów wentylacyjnych, wywietrzników kanalizacyjnych i innych

estetyczne i bezpieczne przejście przez blachy profilowane dla kanałów wentylacyjnych, wywietrzników kanalizacyjnych i innych Venduct przejście do blach profilowanych estetyczne i bezpieczne przejście przez blachy profilowane dla kanałów wentylacyjnych, wywietrzników kanalizacyjnych i innych Kształt dopasowany do większości profili

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

www.spyraprimo..pl www.spyraprimo.pl RURY OSŁONOWE Akcesoria Do kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych

www.spyraprimo..pl www.spyraprimo.pl RURY OSŁONOWE Akcesoria Do kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych www.spyraprimo..pl www.spyraprimo.pl SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o. ul. Darwina 8 43-190 Mikołów-Paniowy Tel: +48 32 33 00 930 Fax: +48 32 33 00 931 spyraprimo@spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl RURY OSŁONOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

EPIC J XX1 XX3. Sierpień 2010 DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

EPIC J XX1 XX3. Sierpień 2010 DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH EPIC J XX1 XX3 Sierpień 20 System AROT MOST Katalog wyrobów DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli Spis

Bardziej szczegółowo

System elastycznego rozprowadzania powietrza FLX-REKU

System elastycznego rozprowadzania powietrza FLX-REKU System elastycznego rozprowadzania powietrza FX-REKU Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu na ciągłe ich doskonalenie System elastycznego

Bardziej szczegółowo

Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR zaślepka bezpośrednio do ziemi wzmocniona nierozłączna

Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR zaślepka bezpośrednio do ziemi wzmocniona nierozłączna MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl KATALOG WYROBÓW RURY I ZŁĄCZKI

Bardziej szczegółowo

AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl. Obowiązuje od 2012.04.

AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl. Obowiązuje od 2012.04. AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl 0 1. R U R Y O S ŁO N O W E A Kolor m/ zestaw zł /mb A 50 50 46 Dostępne 900 6,95 produkowane

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Nagrzewnice Regulatory. Wentylatory. Produkty do wentylacji. Kurtyny powietrzne

KATALOG. Nagrzewnice Regulatory. Wentylatory. Produkty do wentylacji. Kurtyny powietrzne KATALOG Wentylatory Nagrzewnice Regulatory Produkty do wentylacji Kurtyny powietrzne 2015 Flexo System Przewody elastyczne rozdzielacze powietrza przepustnice tłumiące akcesoria Kompletne rozwiązanie dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B24, J12, X72 maj 7 Kanalizacja zewnętrzna z PVCU Zestawienie produktów DA SYSTEMÓW KANAIZACYJNYCH I DRENARSKICH ORAZ DO ZASTOSOWAŃ KOMUNANYCH I PRZEMYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy kanałów technologicznych. I. Linie ciągów kanałów technologicznych

Wymagania techniczne dotyczące projektowania i budowy kanałów technologicznych. I. Linie ciągów kanałów technologicznych kanał Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji zdnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne i ich usytuowanie Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Różnorodne warianty. Warianty ścianek

Różnorodne warianty. Warianty ścianek Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Wszechstronne 28 RAKO RAKO 29 Różnorodne warianty Każ dy po jem nik RA KO mo że zo stać wy ko na ny w wie lu wa rian tach. Ta róż no rod ność wy ni ka z kom - bi na

Bardziej szczegółowo

Łatwa oszczędność powierzchni

Łatwa oszczędność powierzchni Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Łatwa oszczędność powierzchni 124 Pojemniki składane Pojemniki składane 125 System składania I Za opa tru jąc oddziały firmy czę sto trze ba za bie rać z po wro - tem

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem

Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem Kluczowe rynki i produkty Witamy w HellermannTyton. HellermannTyton jest wiodącym dostawcą produktów do wiązania, mocowania, ochrony, oznaczania

Bardziej szczegółowo

System instalacyjny dla wody i ogrzewania

System instalacyjny dla wody i ogrzewania System instalacyjny dla wody i ogrzewania ZA CI SKA NIE WCISKANIE GOTOWE System instalacyjny dla wody i ogrzewania System System instalacyjny Simplex składa się z kształtek podstawowych (kształtki PPSU)

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny

Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Produkty Średniego Napięcia Typ KON-24 Przekładnik prądowy napowietrzny Charakterystyka produktu Zastosowanie Przekładniki prądowe jednordzeniowe KON-24 wykonane są w izolacji żywicznej stanowiącej zarówno

Bardziej szczegółowo

Łatwa oszczędność powierzchni

Łatwa oszczędność powierzchni Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Łatwa oszczędność powierzchni 148 o profilu o profilu 149 System układania pojemników jeden w drugim Po jem ni ki o pro fi lu tra pe zo wym moż na ukła dać w sto sie

Bardziej szczegółowo

DŁAWICE I PRZEPUSTY KABLOWE

DŁAWICE I PRZEPUSTY KABLOWE DŁAWICE I PRZEPUSTY KABLOWE www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI Dławice metalowe str. 186 Dlawice metalowe EMC str. 188 Dlawice z tworzywa str. 190 Dlawice z tworzywa z odgiętką str. 192

Bardziej szczegółowo

Stabilne w każdej sytuacji

Stabilne w każdej sytuacji Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Stabilne w każdej sytuacji 172 Palety Palety 173 Trzy typy palet Two rzy wo sztucz ne czy drew no? Pa le ty z two rzy wa sztucz ne go nie sta no wią al ter na ty wy

Bardziej szczegółowo

Rury polimerobetonowe

Rury polimerobetonowe Rury polimerobetonowe Beton polimerowy jest połączeniem żywicy syntetycznej zapewniającej właściwości elastyczne z betonem gwarantującym wymaganą twardość materiału. Już od ponad 40 lat ten materiał znajduje

Bardziej szczegółowo

EPIC O XX1 XX1. wrzesień 2013. Katalog wyrobów Zagadnienia techniczne. Rury osłonowe

EPIC O XX1 XX1. wrzesień 2013. Katalog wyrobów Zagadnienia techniczne. Rury osłonowe EPIC O XX1 XX1 wrzesień 2013 Rury osłonowe Katalog wyrobów Zagadnienia techniczne DO KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH I TELEWIZYJNYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli Spis treści

Bardziej szczegółowo

Izolacyjność dachu w zależności od kąta na chy le nia połaci da cho wej

Izolacyjność dachu w zależności od kąta na chy le nia połaci da cho wej Izolacyjność dachu w zależności od kąta na chy le nia połaci da cho wej E 2.1 Pokrycia dachów spadzistych osłaniają domy przed opadami atmosferycznymi sprowadzając wodę poza okap. Ich skuteczność polega

Bardziej szczegółowo

Karta Danych Technicznych. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213. Wydanie 04 / 2012r.

Karta Danych Technicznych. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213. Wydanie 04 / 2012r. Karta Danych Technicznych Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213 Wydanie 04 / 2012r. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Wydanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH. Gwint przyłącza. Rozmiar [ mm ]

SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH. Gwint przyłącza. Rozmiar [ mm ] Do wszystkich rodzajów rur Wkładka gumowa z EPDM Ze wspawaną nakrętką Dwie śruby łączące Dostępne oddzielnie lub jako komplet ze śrubą i kołkiem SYSTEM ZAWIESI INSTALACYJNYCH OBEJMY STALOWE Z WKŁADKĄ EPDM

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY KDEZ

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY KDEZ ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY KDEZ Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA

2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2. KANALIZACJA ZEWNĘTRZNA 2.1. RURY I KSZTAŁTKI PVC RURY I KSZTAŁTKI PVC DO KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ Rury i kształtki kanalizacji zewnętrznej do budowy sieci sanitarnych, deszczowych, odwodnień oraz przykanalików

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU (ver.003/10.2015)

KARTA PRODUKTU (ver.003/10.2015) KARTA PRODUKTU (ver.0/10.2015) Systemy wietrzenia i napowietrzania kanalizacji 1. Nazwa Wywiewki kanalizacyjne UniVent Systemy wywiewne Kołnierze Gumowe 2. Cechy i przeznaczenie produktu Wywiewki kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

}K dop=0,27 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa. }K dop=0,8 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM

}K dop=0,27 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa. }K dop=0,8 10 3 m 3 / sm 2 przy p=1000pa 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM 12. KANAŁY I KSZTAŁTKI O PRZEKROJU OKRĄGŁYM Rys. nr 2 System KLIMORVENT PREIZOLRING PREIZOLRING to system przewodów izolowanych z płaszczem wewnętrzym i zewnętrznym oraz izolacją pomiędzy nimi. System

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Wężyki elastyczne. w oplocie ze stali nierdzewnej. www.invena.pl infolinia: 801 108 072

Wężyki elastyczne. w oplocie ze stali nierdzewnej. www.invena.pl infolinia: 801 108 072 Wężyki elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej www.invena.pl infolinia: 801 108 072 Elastyczne wężyki przyłączeniowe w oplocie metalowym ze stali nierdzewnej Elastyczne złącza gumowe w oplocie metalowym

Bardziej szczegółowo

ogólne wskazówki, budowa, zastosowanie

ogólne wskazówki, budowa, zastosowanie ogólne wskazówki, budowa, zastosowanie 1 z 6 1. Spis treści Ogólne wskazówki strona 1 Wymiary rur strona 2 Transport, rozładunek i układanie rur strona 2, 3 Przygotowanie rur do łączenia strona 4, 5 Montaż

Bardziej szczegółowo

Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS-B 800 z pompami do ścieków. Zastosowanie. Opis

Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS-B 800 z pompami do ścieków. Zastosowanie. Opis PKS-B 800 z pompami do ścieków Zastosowanie Zabezpieczona przed działaniem siły wyporu studzienka, stosowana jest jako gotowa przepompownia w systemach kanalizacji ciśnieniowej oraz jako kolektorowa studzienka

Bardziej szczegółowo

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca

CALPEX przyłącza niskoparametrowe. system rurowy, który się opłaca CALPEX przyłącza niskoparametrowe system rurowy, który się opłaca jakość CALPEX Testowanie i monitorowanie Produkcja Nawijanie Rury CALPEX stosuje się przede wszystkim w sieciach centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

OSPRZĘT DO OSŁONY I ORGANIZACJI ZAPASÓW KABLI SZAFKI OSŁONOWE SO3

OSPRZĘT DO OSŁONY I ORGANIZACJI ZAPASÓW KABLI SZAFKI OSŁONOWE SO3 OSPRZĘT DO OSŁONY I ORGANIZACJI ZAPASÓW KABLI SZAFKI OSŁONOWE SO3 Szafki do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, wykonane z metalu, zgodne z dyrektywą budowlaną CE i RoHS. Stopień ochrony IP44, odporność

Bardziej szczegółowo

REXTOR KATALOG PRODUKTÓW

REXTOR KATALOG PRODUKTÓW REXTOR KATALOG PRODUKTÓW REXTOR Z przyjemnością prezentujemy Państwu katalog techniczny naszych produktów. PW REXTOR jest polską, rodzinną firmą, która istnieje od 1996 r. Nasza główna siedziba mieści

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI. Nowości EEQ. Dławnice DK

NOWOŚCI. Nowości EEQ. Dławnice DK NOWOŚCI Nowości EEQ Dławnice DK Dławnice kablowe przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z bardzo wytrzymałego, samogasnącego, wolnego od halogenów

Bardziej szczegółowo

System rur dwudzielnych. Bezpieczna naprawa kanalizacji kablowej z czynnymi kablami

System rur dwudzielnych. Bezpieczna naprawa kanalizacji kablowej z czynnymi kablami System rur dwudzielnych Bezpieczna naprawa kanalizacji kablowej z czynnymi kablami System rur dwudzielnych Rury dwudzielne Hermetyczne, dwudzielne zestawy naprawcze Złączki Wodo / gazoszczelne, dwudzielne

Bardziej szczegółowo

KORYTKA KABLOWE STAL NIERDZEWNA

KORYTKA KABLOWE STAL NIERDZEWNA KORYTK KLOWE STL NIERDZEWN 2 KORYTK KLOWE STL NIERDZEWN PRZEGLĄD ELEMENTÓW SYSTEMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPOZ NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

SPIRAFLEX. efektywne przewodzenie energii

SPIRAFLEX. efektywne przewodzenie energii SPIRAFLEX efektywne przewodzenie energii efektywna rura do wymienników ciepła i zimna firmy BRUGG Maksymalna wymiana ciepła bez odkładania się osadu wapiennego W przypadku rur spiralnie pofalowanych dochodzi

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria

kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria kwiecień 2 0 1 5 K-FLEX ISO 9001 ISO 14001 Cennik hurtowy Produkty i akcesoria Spis treści OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST.... 4 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX ST/SK samoprzylepne... 6 OTULINY IZOLACYJNE K-FLEX

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Złącza wtykowe z tworzywa

Złącza wtykowe z tworzywa 2pneumatyka hamulcowa RQS korpus z tworzywa pierœcieñ blokuj¹cy uszczelka tuleja metalowa Złącza wtykowe z tworzywa przewód pierœcieñ zewnêtrzny blaszki z tworzywa szczêkowe o-ring metalowa czêœæ gwintowana

Bardziej szczegółowo

Rodos KS Strona 1. file://localhost/c:/documents and Settings/sssssss/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content.

Rodos KS Strona 1. file://localhost/c:/documents and Settings/sssssss/Ustawienia lokalne/temporary Internet Files/Content. Rodos KS Strona Przedmiar Robót Instalacje elektryczne Obiekt Oświetlenie drogi Kod CPV 0000- Budowa Łososina Dolna, dz. nr Inwestor Gmina Łososina Dolna Nowy Sącz, styczeń 00 r. "Rekomendacja Jakości"

Bardziej szczegółowo

h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1

h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1 h Techniczne Dane Produktu Systemy Grawitacyjne, PN 1 E Engineering GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być powielana lub

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary

Dystrybucja w Polsce: Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Seria P 4 szafki przyrządowe opis techniczny i wymiary Konstrukcja jednowarstwowa, o przewodności cieplnej k=5 W/m 2 K Konstrukcja jednowarstwowa, z izolacją z pianki poliuretanowej pokrytą warstwą aluminium

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW CHAMBERS PROTECT SEALINGS DUCT

KATALOG PRODUKTÓW CHAMBERS PROTECT SEALINGS DUCT KATALOG PRODUKTÓW CHAMBERS PROTECT SEALINGS DUCT Q-SYSTEMS Sp. z o.o. ul. Geodetów, 64-00 Leszno Informacja o firmie NIP 6972305279 REGON 302078729 JAKOŚĆ I TRADYCJA Jesteśmy firmą w stu procentach z polskim

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY KDHZ

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY KDHZ ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY KDHZ Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NET-BIS s.c. Włodzimierz Gąsior, Jolanta Gądek ul. Racławicka 3, 32-200 Miechów Miechów, 26.07.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO w ramach projektu: Likwidacja białych plam poprzez

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan

Prezentacja produktu. Reliable like the Sun. Reliable like the Sun. Juli. 2010 St. Veit/Glan Prezentacja produktu Juli. 2010 St. Veit/Glan Agenda Zalety kolektor Specyfikacja kolektora Sprawność Zastosowanie i rodzaje montażu Połączenia hydrauliczne Opakowanie kolektora Zestawy montażowe Zalety

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1

I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E. Wartownik. 3 w 1 I N F O R M A C J E T E C H N I C Z N E Wartownik Wartownik 3 w 1 separator powietrza zwrotnica hydrauliczna odmulnik (jako opcja z separatorem magnetycznym) 39 Wartownik Zespolony se parator po wietrza

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. rowu do 0.8 m - kable demontowane 190 m 1.4 KNR 201/704/3 (3)

Przedmiar. rowu do 0.8 m - kable demontowane 190 m 1.4 KNR 201/704/3 (3) strona nr: 1 Przedmiar 1 ST 04.01.00 ODSZUKANIE I PRZEŁOśENIE ISTNIEJĄCYCH KABLI NN 1.1 Odszukanie kabli ułoŝonych w ziemi za pomoćą przyrządów pomiarowych - kalkulacja Zakładu Energetycznego 10 szt 1.2

Bardziej szczegółowo

Viega Megapress. Katalog

Viega Megapress. Katalog Viega Megapress Katalog Znak towarowy: Rok założenia firmy: 1899 Zakłady produkcyjne: Adresy Niemcy: Viega GmbH & Co. KG Centrala Attendorn w Westfalii Zakład produkcyjny Attendorn-Ennest w Westfalii

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: Lp. Nazwa materiału Ilość Cena jednostko wa netto [zł]

OFERTA. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami: Lp. Nazwa materiału Ilość Cena jednostko wa netto [zł] ... /pieczęć Wykonawcy/ e-mail lub nr faksu... OFERTA Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15 My /Ja/ niżej podpisani/y/... działając w

Bardziej szczegółowo

Zehnder Carboline. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Zehnder Carboline. Dokumentacja techniczna. Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Dokumentacja techniczna Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Przegląd modeli Wymiary standardowych paneli promiennikowych 3000 x 600 mm 625 x 625 mm 2400 x 600 mm 1250 x 625 mm 1800

Bardziej szczegółowo

MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSPX SKRZYNKA ZAKOŃCZENIOWA MSP2. Katalog FTTX 2014 Mufy i przełącznice MSPX. Zakres stosowania. Przykład zamówienia

MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSPX SKRZYNKA ZAKOŃCZENIOWA MSP2. Katalog FTTX 2014 Mufy i przełącznice MSPX. Zakres stosowania. Przykład zamówienia MUFY I PRZEŁĄCZNICE SKRZYNKOWE MSPX Mufy i przełącznice światłowodowe FTTX są kompletowane na bazie uniwersalnych obudów Fibox serii MNX oraz SOLID z poliwęglanu (PC). Obudowy są wytrzymałe mechanicznie

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA INWESTOR - WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5 OBIEKT - BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW ADRES - JELENIA

Bardziej szczegółowo

DELTA -MAXX WD. oszczędności na membranie

DELTA -MAXX WD. oszczędności na membranie DELTA -MAXX WD. do Niezwykle efektywna przy montażu ze względu na pasy klejące na dwóch krawędziach po spodniej stronie. 9% niższe zapotrzebowanie na energię. oszczędności na membranie Idealna membrana

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W

Kolektory słoneczne płaskie - montaż na połaci dachu SOL 27 premium S/W Najnowszy kolektor płaski SOL 27 premium jest urządzeniem o najwyższej sprawności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii wykonania. Dostępny jest w wersji do montażu pionowego (S) lub poziomego (W).

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY SIECI PREIZOLOWANYCH RAUTHERMEX I RAUVITHERM CENNIK 817302 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

SYSTEMY SIECI PREIZOLOWANYCH RAUTHERMEX I RAUVITHERM CENNIK 817302 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł SYSTEMY SIECI PREIZOLOWANYCH RAUTHERMEX I RAUVITHERM CENNIK 817302 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Ważny od lipca 2015 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA STOSOWANIA I MONTAŻU RUR OSŁONOWYCH I AKCESORIÓW

INSTRUKCJA STOSOWANIA I MONTAŻU RUR OSŁONOWYCH I AKCESORIÓW PROTECT SYSTEM RUR OSŁ ONOWYCH INSTRUKCJA STOSOWANIA I MONTAŻU RUR OSŁONOWYCH I AKCESORIÓW ZASTOSOWANIE RUR I AKCESORIÓW Rury i akcesoria produkowane przez firmę Q-SYSTEMS Sp.z o.o. przeznaczone są do

Bardziej szczegółowo

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy

Pomost dodatkowy. Nr katalogowy Pomost podstawowy. Podłoga z kraty stalowej z dwiema konsolami. Poręcze po stronie wzdłużnej i czołowej. Pomost dodatkowy. Podłoga z kratki stalowej z dwiema konsolami. Poręcz po stronie wzdłużnej. Pomosty

Bardziej szczegółowo

Stelaże jezdne Wózki z wanienką na pranie Stojaki do magla. Stoły Wieszaki na kitle. Kontenery transportowe ALUMINIUM 80-81

Stelaże jezdne Wózki z wanienką na pranie Stojaki do magla. Stoły Wieszaki na kitle. Kontenery transportowe ALUMINIUM 80-81 Stelaże jezdne Wózki z wanienką na pranie Stojaki do magla 78 Stoły Wieszaki na kitle 79 Kontenery transportowe ALUMINIUM 80-81 Kontenery transportowe zamknięte 82 Kontenery transportowe z siatki Combicar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu.

Instrukcja montażu. Logamax plus. Zestaw kaskadowy GB162-65/80/100. Dla firmy instalacyjnej. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. Instrukcja montażu Zestaw kaskadowy 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu. 7218 5500 (2011/02) PL Rysunek poglądowy produktu

Bardziej szczegółowo

SZAFKI STEROWNICZE ST

SZAFKI STEROWNICZE ST SZAFKI STROWNICZ SZAFKI STROWNICZ ST - oferta: 40 modeli z drzwiami pełnymi, 9 modeli z drzwiami przezroczystymi, szafki z drzwiami pojedynczymi, podwójnymi z zamkiem prętowym - płyta montażowa w komplecie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa KRÓĆCÓW GWINTOWANYCH Z ZAMKIEM KŁOWYM. Nr kat. 3050 3100. Dyrektor Techniczny

Dokumentacja techniczno-ruchowa KRÓĆCÓW GWINTOWANYCH Z ZAMKIEM KŁOWYM. Nr kat. 3050 3100. Dyrektor Techniczny Dokumentacja techniczno-ruchowa KRÓĆCÓW GWINTOWANYCH Z ZAMKIEM KŁOWYM Nr kat. 3050 3100 Zatwierdził do stosowania Dyrektor Techniczny : Inż. Wacław Pilut Nieprzestrzeganie przez użytkownika wskazówek i

Bardziej szczegółowo

warstwa polimentowa (bitumiczno-kauczukowa) ciężar kg/m FSL 21/ 31 20 31 0.6 0.37 20 822 502 90 FSL 39/ 49 32 49 1.2 1.

warstwa polimentowa (bitumiczno-kauczukowa) ciężar kg/m FSL 21/ 31 20 31 0.6 0.37 20 822 502 90 FSL 39/ 49 32 49 1.2 1. konstrukcja wyrobu 1.01.01 Przewód jest falistym przewodem miedzianym z zewnętrzną ochroną antykorozyjną. Ochronę antykorozyjną stanowi warstwa z masy bitumiczno-kauczukowej, na którą nałożony jest płaszcz

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Studnie zapuszczane do przeciskania metodą mikrotunelingu

Studnie zapuszczane do przeciskania metodą mikrotunelingu Studnie zapuszczane do przeciskania metodą mikrotunelingu Studnie startowe, pośrednie i odbiorcze do mikrotunelingu Podczas budowy kanalizacji studnie zapuszczane oferują w porównaniu do klasycznej metody

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Ebea Tube

Instrukcja montażu. Ebea Tube Instrukcja montażu Ebea Tube Ebea Polska Spółka Akcyjna ul. Pawła Włodkowica 2c 03-262 Warszawa tel. +48 (22) 431 67 89 fax +48 (22) 431 67 90 e-mail: biuro@ebea.pl internet: www.ebea.pl Dział sprzedaży

Bardziej szczegółowo