EPIC M XX1 XX3. Sierpień 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPIC M XX1 XX3. Sierpień 2011"

Transkrypt

1 EPIC M XX XX3 Sierpień 20 System uszczelnień dla rur i kabli HauffTechnik Katalog wyrobów Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli

2 Spis treści Wstęp Przepusty jednostronne HSI Przepusty jednostronne HSI z kielichem Przepusty dwustronne HSI Flansze aluminiowe HSI DF Pokrywy systemowe HSID Pokrywy systemowe HSID z mufą wtykową Pokrywy systemowe HSI SEGMENTO Przepusty rurowe PLINER Basic KFR Przepusty rurowe PLINER Basic SFR Pierścienie uszczelniające dla rur karbowanych ADS Pierścienie uszczelniające dla rur gładkościennych HSN....7 Wkłady uszczelniające HRD Wkłady uszczelniające HRD SG System prowadzenia i ochrony kabli KES Wąż spiralny z tworzywa Hateflex Przepusty uziemiające HEA Przepusty uziemiające HEA N Przepusty szczelne MIS Zaślepka VS Przepusty HSI podstawowe informacje Wkłady HRD podstawowe informacje System KES podstawowe informacje Wkład HRD SG podstawowe informacje Informacje dotyczące montażu Sposoby zastosowań TELEFON FAX

3 AROT POL SKA jest jed nym z naj więk szych pro du cen tów sys te mów rur do ochrony kabli, dzia ła ją cym w ra mach mię dzy na ro do we go kon cer nu Wa vin. Po zy cja li de ra na ryn ku rur osłonowych z two rzyw sztucz nych oraz po nad 5 let nie do świad cze nie zo bo wią zu ją, a jed no cze śnie po zwa la ją na cią głe ulep sza nie ofe ro wa nych pro duk tów i wpro wa dza nie na ry nek no wych, do sko nal szych roz wią zań tech nicz nych. Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom i po trze bom zgła sza nym przez na szych Klien tów wpro wa dzi li śmy do ofer ty kom plek so wy sys tem uszczel nień dla rur i ka bli fir my Hauff Tech nik GmbH & Co. KG. Za po mo cą ele men tów sys te mu moż na: uszczel nić przej ścia ka blo we w no wo pow sta ją cych bu dyn kach (HSI E90, HSI E, HSIDF, przepusty PLINER + po kry wy sys te mo we) uszczel nić przej ścia rur i ka bli przez ścia ny w ist nie ją cych bu dyn kach (ADS do rur kar bo wa nych; HSN do rur gładkościennych, HRD, MIS) uszczel nić ru ry i ka ble już prze pro wa dzo ne przez prze pust (HRD, HSN, ADS). INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 3

4 Przepusty jednostronne HSI do jednostronnego przyłączenia pokrywy systemowej typu HSID dostarczane w długości dopasowanej do grubości ściany zamknięte hermetycznie, montowane w szalunku przed betonowaniem Średnica wewnętrzna Minimalna grubość ściany Odległość między osiami (przepusty łączone w bloki) HSIE 90 K/X* HSIE K/X* * X grubość ściany w mm Przepusty jednostronne HSI z kielichem do jednostronnego przyłączenia pokrywy systemowej typu HSID dostarczane w długości dopasowanej do grubości ściany zamknięte hermetycznie, montowane w szalunku przed betonowaniem do przyłączenia rur gładkościennych typu SRS, SRSG, A o średnicach 0, 25,60 Dla rur o średnicy zewn. Minimalna grubość ściany Odległość między osiami (przepusty łączone w bloki) HSIESMB 0/X* HSIESMB 25/X* HSIESMB 60/X* * X grubość ściany w mm Przepusty dwustronne HSI do dwustronnego przyłączenia pokrywy systemowych typu HSID dostarczane w długości dopasowanej do grubości ściany zamknięte hermetycznie, montowane w szalunku przed betonowaniem Średnica wewnętrzna Minimalna grubość ściany Odległość między osiami (przepusty łączone w bloki) HSIE 90 K2/X* HSIE K2/X* * X grubość ściany w mm Flansze aluminiowe HSI DF do jednostronnego przyłączenia pokrywy systemowej typu HSID w istniejących budynkach dostarczane w komplecie z uszczelką gumową i kołkami mocującymi montowane do ściany Maksymalna średnica przewiertu Wymiary Grubość flanszy HSI 90DF x85 36 HSI DF x TELEFON FAX

5 Pokrywy systemowe HSID dostępne z różną liczbą króćców o różnej średnicy uszczelniane w technice termokurczliwej lub zimnokurczliwej dobierane w zależności od średnicy i ilości uszczelnianych rur osłonowych lub kabli Typ przepustu Kod towaru Symbol pokrywy Zakres obkurczania Z rurą termokurczliwą Z rurą zimno kurczliwą [KS] Liczba króćców Śr. wew. króćców HSI HSI 90 D / HSI 90 D 6/ HSI 90D 3/ HSI 90M HSI 90M0 WR* 0 HSI HSI D/ HSI D/ HSI D/ HSI M HSI D3/ HSI D7/ HSIM68 WR* 60 *) do przyłączenia rur karbowanych typu DVK i DVR Pokrywy systemowe HSID z mufą wtykową do przyłączenia rur gładkościennych typu SRS, SRSG, A o średnicach 75, 0, 25, 60 Dla rur o średnicy zewn. Liczba króćców HSI 90 D75SM HSID0SM HSID25SM HSID60SM Pokrywy systemowe HSI SEGMENTO idealne rozwiązanie dla szczelnego wprowadzenia rur typu OPTO niezawodne uszczelnienie kabli w zakresie średnic od 5 do 5 mm zróżnicowana kolorystyka segmentów pozwalająca na przejrzysty podział wprowadzanych rur lub kabli Średnica wewn. otworu w ścianie Średnica zewn. rury SEG 2/3 fioletowy SEG 3/26 żółty SEG 6/2 niebieski SEG 8/5 pomarańczowy HSI S3 Śrubokręt DMS Smar DMS Szablon BSS Pokrywa systemowa dla wkładów SEGMENTO dynamometryczny Smar montażowy tubka Dla szybkiego doboru średnicy rur/kabli INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 5

6 Przepusty rurowe PLINER Basic KFR do nowopowstających budynków, do montażu w szalunku przed betonowaniem wykonane z lekkiego tworzywa nie ulegającego odkształceniu pod ciężarem betonu dostępne w średnicach od 00 do 400 mm specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu wody po zewnętrznej ściance przepustu umożliwiają łatwe przygotowanie otworu w ścianie stosowane (łącznie z pierścieniami ADS, HSN, lub wkładami HRD) do uszczelniania rur/kabli Dla rur o średnicach zewn. Średnica zewn. Średnica kołnierza uszczelniającego KFR 00/X KFR/X KFR /X KFR 250/X KFR 300/X Przepusty rurowe PLINER Basic SFR idealne rozwiązanie do montażu w istniejących budynkach umożliwiają wyprofilowanie istniejącego otworu o nieregularnym kształcie z zewnętrzną powłoką ułatwiającą montaż i zapewniającą szczelność po zabetonowaniu do stosowania w ścianach ceglanych, betonowych i bloczkowych dostępne długości od 00mm do 0mm Średnica wewnętrzna Grubość ścianki rury SFR SFR SFR Pierścienie uszczelniające dla rur karbowanych ADS do stosowania przy przejściach w istniejących budynkach dostarczane z obejmami usztywniającymi oraz pierścieniem izolującym i uniemożliwiającym przesuwanie możliwość montażu na istniejącej rurze szczelność przepustu do 5 barów dostosowane wyłącznie do kształtów karbów rur produkcji AROT POLSKA*. do przyłączenia rur typu DVK, DVKT, DVR, KR Średnica wewn. otworu w ścianie Średnica zewn. rury ADS 25/ ADS / ADS / ADS / ADS / *potwierdzone badaniem szczelności przeprowadzonym przez HauffTechnik 6 TELEFON FAX

7 Pierścienie uszczelniające dla rur gładkościennych HSN szeroki zakres dopasowania do średnicy rury szczelność do 2 barów dla rur typu OPTO, SRS, SRSG, A możliwość montażu na istniejącej rurze Średnica wew. otworu Średnica zew. uszczelnianej rury od do HSN 00/ ,7 HSN 00/ ,4 HSN 00/ HSN 25/ , HSN / HSN / HSN / HSN / HSN / HSN 250/ Wkłady uszczelniające HRD produkowane na specjalne zamówienie zastosowanie dla kabli elektroenergetycznych i przewodów oraz rur szczelność do 2 lub 5 barów możliwość montażu na istniejącym kablu dostępne w wersji zamkniętej oraz dzielonej możliwość uszczelnienia kilku rur o różnych średnicach niezbędnym warunkiem jest podanie rzeczywistej średnicy wewnętrznej otworu oraz średnicy zewnętrznej kabla/rury na specjalne zamówienie możliwość pozostawienia zaślepek w otworach na kable Wkłady uszczelniające HRD SG uniwersalna konstrukcja połączonych ze sobą gumowych listków usuwanych w zależności od średnicy wprowadzanego kabla wodo i gazoszczelne o gwarantowanej szczelności bar wykonane ze stali szlachetnej szerokość 40mm Średnica wew. otworu Ilość kabli do uszczelnienia Średnica kabla [szt.] HRD00SG/ HRD00SG4/ HRD00SG8/46, ,5 HRD00SG2/8303/46, /830, 3/46,5 HRDSG3/ HRDSG6/ HRDSG9/ HRDSG4/8306/46, /830, 6/46,5 HRDSG3/6544/ /654, 4/626 HRDSG7/0328/3,56, /032, 8/3,56,5 INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 7

8 System prowadzenia i ochrony kabli KES wraz z przepustami typu HSI zapewnia elastyczne, wodo i gazoszczelne (do 2,5 bara) prowadzenie kabli wysoka mechaniczna obciążalność i wytrzymałość na naprężenia możliwość połączenia z rurami osłonowymi AROT POLSKA uszczelnienie techniką termokurczliwą lub gumowymi wkładami uszczelniającymi Przykłady połączenia przepustów kablowych lub rur osłonowych Za pomocą systemu KESM z technologią mankietową można zaprojektować różne systemy prowadzenia ochrony kabli. Pełna kompatybilność wszystkich elementów umożliwia wiele wariantów połączeń dla każdego problemu i każdego wymagania KESMKVBprzepust kablowy do zabetonowania i mocowania pokrywy KESMWE60 gumowy wkład uszczelniający z dzieloną wkładką wymienną KESMR60 do uszczelniania w przewiercie za pomocą gumowych wkładów uszczelniających PPIPE KESMKV przepust kablowy do mocowania pokrywy systemowej KESMD do połączenia z zabetonowanym przepustem HSI Hataflex 4 z wewnętrzną powłoką ułatwiającą wprowadzenie kabla KESMD3/60 do uszczelniania 3 kabli o średnicy 2456 mm OPIS PRODUKTU KESM90D KESM90KV KESM90KVB KESM90M0 KESM90WE00 KESM90R00 KESM90HTV KESMD KESMKV KESMKVB KESMM0 KESMM25 KESMM60 KESMD3/60 KESMD7/34 KESMWE60 KESMR60 KESMHTV KES M0 KS KES M25 KS CR *) np. typu SRS, DVK Z pokrywą do wprowadzenia do przepustu HSI90 Z przepustem kablowym HSI90 do podłączenia pokrywy systemowej Z przepustem kablowym HSI do zabetonowania Do połączenia z rurami sztywnymi* Z dzieloną wkładką wymienną do uszczelniania kabli Do uszczelnienia w przewiercie za pomocą wkładu HRD lub HSN Złączka do przedłużenia KES powyżej 25m Z pokrywą do wprowadzenia do przepustu HSI Z przepustem kablowym HSI Z przepustem kablowym HSI do zabetonowania Do połączenia z rurami sztywnymi* Do połączenia z rurami sztywnymi* Do połączenia z rurami sztywnymi* Do uszczelnienia kabli 2456mm Do uszczelnienia kabli 23 mm Z dzieloną wkładką wymienną do uszczelnienia kabli Do uszczelnienia w przewiercie za pomocą wkładu HRD lub HSN Złączka do przedłużenia KES powyżej 25m Do połączenia z rurami karbowanymi o średnicy 0 Do połączenia z rurami karbowanymi o średnicy 25 Obejmy do połączenia z rurami karbowanymi 8 TELEFON FAX

9 Wąż spiralny z tworzywa Hateflex gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zaciąganie kabla odporny na ścieranie i odkształcenia odporny na warunki atmosferyczne i korozję odporny na solankę i większość substancji chemicznych dostarczany również w długościach niestandardowych Średnica wew. Waga Promień gięcia w temp. +5 C Grubość ściany Wytrzy małość na rozerwanie Długość zwoju Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 C [kg] [kg] [m] [bar] Hateflex 4 5,5 90 8, Hateflex ,4 50 6, Przepust uziemiający HEA do zastosowania w budynkach nowopowstających, do zamocowania w szalunku wodo i gazoszczelne wyprowadzenie instalacji uziemiających i odgromowych z budynku szczelność do bara łatwość montażu Średnica kołnierza Średnica rdzenia przepustu Minimalna grubość ściany HEAM2/X* * grubość ściany Przepust uziemiający HEA N do zastosowań w budynkach istniejących wodo i gazoszczelne wyprowadzenie instalacji uziemiających i odgromowych z budynku szczelność do bara łatwość montażu na specjalne zamówienie dostępne dla ścian o grubości powyżej 600mm Średnica otworu w ścianie Średnica rdzenia przepustu Maksymalna grubość ściany HEANM6/ HEANM6/ INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 9

10 Przepusty szczelne MIS idealne rozwiązanie dla wprowadzenia kabli światłowodowych i mikrorur szczelność do bara zakres wprowadzanych średnic kabli i mikrorur od 5 do 34 mm dedykowane dla ścian o grubości od do 600 mm Średnica otworu w ścianie Średnica wprowadzanego kabla lub mikrorury Do ścian o grubości MIS 40/59* MIS 40/59* MIS 40/2x57* x MIS 40/2x57* x MIS 40/92* MIS 40/92* MIS60D/62** MIS60D/62** MIS60D/28** MIS60D/28** MIS60D/824** MIS60D/84** MIS60D/2430** MIS60D/2430** MIS60D/3034** MIS60D/3034** MIS60D/4x57** 4x MIS60D/4x57** 4x MIS90D//22403/ x MIS90D/22403x x MIS90D/ MIS90D/ * w zestawie kolanko ochronne 40RB i środek uszczelniający EHml ** w zestawie środek uszczelniający EHml i naprężacz SVS Zaślepka VS do pokryw systemowych typu HSI i HSI90 Do pokrywy systemowej Średnica wewn. króćca VS HSI90D6/20 20 VS32/ HSI90D3/32 32 HSID7/33 33 VS58/ HSID3/ TELEFON FAX

11 Przepusty HSI podstawowe informacje Wy ja śnie nie ozna czeń ele men tów sys te mu Prze pust jed no stron ny HSI 90 K/X lub HSI K/X HSI 90 lub HSI ozna cze nie ty pu K prze pust po je dyn czy X gru bość ścia ny w mm Przy za mó wie niu prze pu stów do be to no wa nia ty pu HSI na le ży po dać na stę pu ją ce in for ma cje: a) gru bość ścia ny, w któ rej osa dzo ny bę dzie prze pust b) okre ślić czy prze pust bę dzie jed no czy dwu stron ny c) znać ilość rur/ka bli wpro wa dza nych przez prze pust oraz ich śred ni ce ze wnętrz ne (szcze gó ło wy za kres ob kur cza nia rur ter mo i zim no kurcz li wych za war ty jest w ta be li Przy kład Przez ścia nę o gru bo ści 300 mm na le ży prze pro wa dzić i uszczel nić obu stron nie w tech ni ce zimnoo kurcz li wej ru rę kar bo wa ną DVK 0. Po trzeb ny bę dzie je den prze pust o sym bo lu HSI K2 / 300 oraz dwie po kry wy sys te mo we o sym bo lu HSI D /0 KS. Przy kład: HSI K / 400 Oznaczenie bloku przepustów Prze pust dwu stron ny HSI 90 a x b K2/X lub HSI a x b K2/X HSI 90 lub HSI ozna cze nie ty pu a licz ba prze pu stów w pio nie (są sia du ją co) b licz ba prze pu stów w po zio mie (są sia du ją co) K2 prze pust dwu stron ny X gru bość ścia ny w mm Przy kład: HSI 3 x 4 K2 / 300 Po kry wy sys te mo we HSI D: HSI 90D Z/d lub HSI D Z/d Z licz ba króć ców D śred ni ca we wnętrz na króć ców Przy kład: HSI D 3/60 Wkłady HRD podstawowe informacje Wkłady uszczelniające Przy zamówieniu wkładu HRD prosimy o podanie następujących informacji: a) czy wkład będzie montowany na istniejącej rurze/kablu b) określić średnicę wewnętrzną przepustu, w którym montowany będzie wkład (oznaczany literą D) c) znać ilość rur/kabli wprowadzanych przez wkład oraz ich średnice zewnętrzne (ilość kabli Z, średnica d) d) określić czy wkład ma być dostarczony w wersji dzielonej czy zamkniętej (oznaczenie wersji dzielonej G) e) czy wkład ma posiadać dodatkowy kołnierz (oznaczenie literą F) lub nie brak oznaczenia otworu, w którym będzie zamontowany. Przez przygotowany w otworze wkład przeprowadza się wcześniej określoną ilość rur bądź kabli o ustalonych średnicach. Uszczelnienie wkładu następuje poprzez równomierne skręcanie śrub rozmieszczonych na pierścieniu ze stali szlachetnej, co powoduje ściskanie gumy EPDM i jej szczelne rozmieszczenie w otworze przepustowym. Prawidłowo zamontowany wkład HRD gwarantuje wodo i gazoszczelność w zależności od grubości wkładu na poziomie od 2 do 5 barów. Wyjaśnienie oznaczeń elementów systemu Przykład Przy pomocy wkłady HRD należy uszczelnić 4 rury OPTO o średnicy zewnętrznej 32mm i rurę OPTO o średnicy zewnętrznej 40 mm przechodzące przez otwór o średnicy wewnętrznej mm. Wkład ma być zastosowany na istniejących rurach bez dodatkowego kołnierza. Symbol do zamówienia: HRD G4/32, /40 HRD (D) G FZ/(d) Wkład HRD produkowany jest każdorazowo dla danej średnicy INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli

12 System KES podstawowe informacje Wyjaśnienie oznaczeń elementów systemu KESM (A) (B)/X A pierwsza strona przyłączeniowa B druga strona przyłączeniowa X długość V otwarta końcówka węża M przyłącze złączkowe do rur gładkich (np. M60/rura typu SRSG 60x9, mm) Przykład: KESMDKV/8000 Strona : Pokrywa systemowa z zatrzaskiem bagnetowym do zabetonowanego przepustu HSI. Strona 2: Z przepustem kablowym do zamocowania pokrywy systemowej HSI D. Długość systemu 8 metrów. Przykład: KESMD3/58/0000 Strona : Pokrywa systemowa z zatrzaskiem bagnetowym do zabetonowanego przepustu HSI. Strona 2: Z pokrywą do uszczelnienia trzech kabli.długość systemu 0 metrów. Przykład: KESMKVBM0/25000 Strona: Z przepustem kablowym HSI do zabetonowania i mocowania pokrywy systemowej. Strona 2: Do połączenia z rurą SRS0. Długość systemu 25 metrów. Wkład HRD SG podstawowe informacje Skonstruowany z połączonych ze sobą gumowych listków, usuwanych w zależności od średnicy wprowadzanego kabla. Uniwersalna konstrukcja wkładów HRD SG oraz szeroki wachlarz konfiguracji otworów i średnic ułatwia szybką dostawę zamówionych towarów. Przykład: HRDSG3/2254 ZAKRES STOSOWANIA GUMOWE SEGMENTY ŚREDNICA KABLA Korek Ø 2223 Nr Nr 2 Ø 2327 Ø 273 HRDSG6/835 usuwanie listków 3/ø2254 Nr 3 Ø 335 Nr 4 Ø 3539 Nr 5 Ø 3943 Nr 6 Ø 4347 Nr 7 Ø 475 Nr 8 Ø TELEFON FAX

13 Informacje dotyczące montażu Prze pu sty mon to wa ne są w sza lun ku przed be to no wa niem ścia ny. W kor pu sie znaj du ją się otwo ry uła twia ją ce mon taż oraz pro wad ni ce umoż li wia ją ce łą cze nie prze pu stów w blo ki (zdję cie nr ). Wkłady HRD stosowane są do uszczelniania rur i kabli nowo wprowadzanych przez przepust jak i do uszczelniania pomontażowego w tym przypadku konieczne jest zastosowanie wkładu dzielonego (zdjęcie nr 4). Wkłady HRD są częścią systemu i wykorzystywane są również jako uszczelnienia rur i kabli przeprowadzanych przez przepusty HSI (zdjęcie nr 5). Zdjęcie nr Uszczelnienie wprowadzanej rury lub kabla wykonywane jest w technice ciepło lub, zimnokurczliwej (zdjęcie nr 2 rękaw zimnokurczliwy). Pokrywa dobierana jest w zależności od średnicy i ilości rur/kabli, które należy uszczelnić. Zdjęcie nr 4 Zdjęcie nr 5 Pierścienie ADS dostarczane są z obejmami usztywniającymi, które zapobiegają deformacji rury podczas skręcania oraz z pierścieniem izolującym i uniemożliwiającym przesuwanie (zdjęcie nr 6). Obejmy dostosowane są wyłącznie do kształtów karbów rur produkcji AROT POLSKA. Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 6 Wkłady uszczelniające HRD oraz pierścienie HSN i ADS montuje się w uprzednio przygotowanym otworze, następnie wkłada się rury/kable, które będą uszczelniane w przepuście (zdjęcie nr 3). W przypadku uszczelniania kabli lub rur gładkościennych powierzchnie wkładu HRD należy posmarować wazeliną techniczną. Zdjęcie nr 3 INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 3

14 Sposoby zastosowań Budynek wewnątrz Ściana Budynek zewnątrz Rura gładkościenna Ø 0, Ø 25, Ø 40, Ø 60 Przepust jednostronny Rura karbowana Ø 0 mm, Ø 25 uszczelnienie Ø 60 opaska zaciskowa Uszczelnienie w technologii termokurczliwej i zimnokurczliwej Kable/rury 3x Ø 26 Ø 58 mm albo 7x Ø 2 Ø 32 mm Przepust dwustronny SEGMENTO Segment Ø5 5 mm Segment 4 Ø20 3 mm Segment 2 Ø5 2 mm Segment 5 Ø30 4 mm Segment 3 Ø20 26 mm Segment 6 Ø40 5 mm Uszczelnienie w technologii termokurczliwej i zimnokurczliwej Kable/rury x Ø 45 Ø 70 mm albo x Ø 65 Ø 00 mm albo x Ø 70 Ø 25 mm albo x Ø 90 Ø 40 mm Uszczelnienie Kable/rury 3x Ø 26 Ø 56 mm albo 7x Ø 2 Ø 3 mm Gumowy wkład uszczelniający Kable/rury np. 3x Ø 42 mm albo 5x Ø 34 mm albo 9x Ø 24 mm Uszczelnienie Kable/rury x Ø 45 Ø 70 mm albo x Ø 65 Ø 00 mm albo x Ø 70 Ø 25 mm albo x Ø 90 Ø 40 mm Przepust jednostronny z mufą Gumowy wkład uszczelniający Kable/rury np. 3x Ø 42 mm albo 5x Ø 34 mm albo 9x Ø 24 mm Rura gładkościenna Ø 0, Ø 25, Ø 40, Ø 60 4 TELEFON FAX

15 INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 5

16 System uszczelnień dla rur i kabli HauffTechnik Katalog wyrobów Wsparcie koncernu Wavin, wraz z wymianą doświadczeń i technologii, pozwala nam na sprostanie najwyższym wymaganiom jakościowym, stawianym naszym produktom i usługom. Praca zespołu doświadczonych profesjonalistów, zautomatyzowany proces produkcyjny oraz wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 900:0 przyczyniają się do wprowadzania na rynek wyrobów o wyjątkowych parametrach technicznych, charakteryzujących się wysoką i powtarzalną jakością. AROT POLSKA ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz informację o produktach AROT POLSKA. AROT POLSKA Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2h 6400 Leszno POLSKA Tel Fax

HSI 90 Modułowy system przepustów kablowych

HSI 90 Modułowy system przepustów kablowych Przepusty kablowe V-Body / V-Insert / V-Guard Energia HSI 90 Modułowy system przepustów kablowych Od wy nalazc y pr kablow zepustu ego Through-the-wall intelligence. Cable and Pipe Sealing Systems V-Body

Bardziej szczegółowo

Always. Reliable. Tight. HSI 150 Modułowy system przepustów kablowych. cablepipebuildingentry+

Always. Reliable. Tight. HSI 150 Modułowy system przepustów kablowych. cablepipebuildingentry+ Always. Reliable. Tight. HSI 50 Modułowy system przepustów kablowych cablepipebuildingentry+ Jednostronny przepust kablowy HSI 50-K/X Dwustronny przepust kablowy HSI 50-K2/X wod i gazos o zcz do 2,5 elny

Bardziej szczegółowo

Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe. cablepipebuildingentry+

Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe. cablepipebuildingentry+ Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe cablepipebuildingentry+ Solutionmap Cable. Pipe. Building Entry. Always. Reliable. Tight. Elektryczność, telekomunikacja, woda, ścieki, gaz lub instalacja

Bardziej szczegółowo

Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe. cablepipebuildingentry +

Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe. cablepipebuildingentry + Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe cablepipebuildingentry + Solutionworld Cable. Pipe. Building Entry. Always. Reliable. Tight. Elektryczność, telekomunikacja, woda, ścieki, gaz lub instalacja

Bardziej szczegółowo

BKD 150 Bagnetowy przepust kablowy

BKD 150 Bagnetowy przepust kablowy Systemy techniki budowlanej BKD 150 Bagnetowy przepust kablowy 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów adresy

Bardziej szczegółowo

BKD 90 Bagnetowy przepust kablowy

BKD 90 Bagnetowy przepust kablowy Systemy techniki budowlanej BKD 90 Bagnetowy przepust kablowy 72 godzinny serwis dostawy na życzenie Gwarantowana jakość dla wszystkich produktów Światowa sieć dystrybucji adresy na stronie www Obsługa

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

KSS B150 KSS B90 System ochrony kabli

KSS B150 KSS B90 System ochrony kabli Systemy techniki budowlanej KSS B150 KSS B90 System ochrony kabli 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Always. Reliable. Tight. Katalog 2014 Przepusty kablowe. cablespipesbuildingentries +

Always. Reliable. Tight. Katalog 2014 Przepusty kablowe. cablespipesbuildingentries + Always. Reliable. Tight. Katalog 2014 cablespipesbuildingentries + Solutionmap Kable, rury, przejścia budowlane: Always. Reliable. Tight. Katalog Spis treści System przepustów kablowych HSI 150 Przepusty

Bardziej szczegółowo

Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe. cablepipebuildingentry+

Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe. cablepipebuildingentry+ Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty kablowe cablepipebuildingentry+ Solutionworld Cable. Pipe. Building Entry. Always. Reliable. Tight. Elektryczność, telekomunikacja, woda, ścieki, gaz lub instalacja

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

WODO I GAZOSZCZELNE PRZEPUSTY DO BUDYNKÓW DLA RUR I KABLI ENERGETYCZNYCH

WODO I GAZOSZCZELNE PRZEPUSTY DO BUDYNKÓW DLA RUR I KABLI ENERGETYCZNYCH WODO I GAZOSZCZELNE PRZEPSTY DO BDYNKÓW DLA RR I KABLI ENERGETYCZNYCH www.ultimax.pl SPIS TREŚCI 1 Kołnierzowy System szczelnień a. KS - PEHD b. KS - A2 2 Gumowe Wkłady szczelniające a. pojedyncze - GW

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Always. Reliable. Tight. Cennik 2017 Przepusty kablowe. Ceny obowiązujące od cablepipebuildingentry +

Always. Reliable. Tight. Cennik 2017 Przepusty kablowe. Ceny obowiązujące od cablepipebuildingentry + Always. Reliable. Tight. Cennik 2017 Przepusty kablowe Ceny obowiązujące od 01.01.2017 cablepipebuildingentry + Solutionworld Cable. Pipe. Building Entry. Always. Reliable. Tight. Elektryczność, telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki

Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki Zawory czerpalne, zawory spustowe odpowietrzniki, korki 76 Zawory czerpalne SEPP-Eis zawór czerpalny do montażu w ścianie budynku z zabezpieczeniem przeciw uszkodzeniu w przypadku zamarznięcia wody. Zawór

Bardziej szczegółowo

Arot Rury osłonowe kabli CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA 0 1. R U R Y O S Ł O N O W E A Średnica [mm]

Arot Rury osłonowe kabli CENNIK - DATA AKTUALIZACJI: RODZAJ CENY: CENA FABRYCZNA 0 1. R U R Y O S Ł O N O W E A Średnica [mm] AROT - Osprzęt kablowy Wszystkie ceny są cenami netto, należy doliczyć 22% VAT. Prowadzi: Dział Handlowy (032) 785-29-00,01,02,05 Fax: (032) 785-29-06 Cennik: Karta katalogowa: Arot Rury osłonowe kabli

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

AROT POLSKA Sp. z o.o Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel fax Obowiązuje od

AROT POLSKA Sp. z o.o Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel fax Obowiązuje od AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl 0 1. R U R Y OS ŁO N OWE A Kolor m/ zestaw zł /mb produkowane w odcinkach 6m stosowane w normalnych

Bardziej szczegółowo

AROT POLSKA Sp. z o.o Leszno ul. Spółdzielcza 2 tel fax

AROT POLSKA Sp. z o.o Leszno ul. Spółdzielcza 2 tel fax AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2 tel. 065 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl 0 1. O S Ł O N Y R U R OW E A D O K A B L I Kolor m/ zestaw zł /mb A 50 50 46 900 5,72 Dostępne

Bardziej szczegółowo

Systemy uszczelnień DOYMA chronią przed niepotrzebnymi wydatkami. Przykłady nieskutecznych uszczelnień:

Systemy uszczelnień DOYMA chronią przed niepotrzebnymi wydatkami. Przykłady nieskutecznych uszczelnień: Systemy uszczelnień DOYMA chronią przed niepotrzebnymi wydatkami. Przykłady nieskutecznych uszczelnień: Przykłady nieskutecznych uszczelnieo: Przykłady niewłaściwego uszczelnienia za pomocą masy uszczelniającej:

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

High-Tech Pojemniki systemowe

High-Tech Pojemniki systemowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 High-Tech Pojemniki systemowe 72 EUROTEC EUROTEC 73 Wyposażenie Wpusty mocujące Po jem ni ki EU RO TEC przy da ją się przede wszyst kim w au to ma tycz nej ob słu dze

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Montaż okna lub drzwi balkonowych

Montaż okna lub drzwi balkonowych Montaż okna lub drzwi balkonowych Zdejmowanie miary Najpierw trzeba zmierzyć wy miary (czyli otworu w ścianie) i dostosować do nich wymiary okna. Okno powinno być 2-3 cm węższe i 4,5-5,5 cm niższe od.

Bardziej szczegółowo

Pojemniki wielkogabarytowe

Pojemniki wielkogabarytowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki wielkogabarytowe 186 GLT Pojemniki wielkogabarytowe 187 Warianty KOLOX KOLOX system składania Po odryglowaniu mechanizmu zamykania... KOLOX skła da ny po

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Armatura podłączeniowa do grzejników kompaktowych

Armatura podłączeniowa do grzejników kompaktowych Armatura podłączeniowa do grzejników kompaktowych VarioCon armatura podłączeniowa Zakres zastosowania: wodne instalacje grzewcze maks. ciśnienie 10 bar maks. temp. 110 C 130 C krótkotrwale Opis: Armatura

Bardziej szczegółowo

Systemy gazo- i wodoszczelnych przepustów do budynków

Systemy gazo- i wodoszczelnych przepustów do budynków Systemy techniki budowlanej SYSTEM-TECHNIK Przepusty dla kabli i rur Systemy gazo- i wodoszczelnych przepustów do budynków Niezawodna technika uszczelnień dla kabli i rur Bewährter Rundumschutz vor äußeren

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty rurowe. cablepipebuildingentry+

Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty rurowe. cablepipebuildingentry+ Always. Reliable. Tight. Katalog Przepusty rurowe cablepipebuildingentry+ Solutionmap Cable. Pipe. Building Entry. Always. Reliable. Tight. Elektryczność, telekomunikacja, woda, ścieki, gaz lub instalacja

Bardziej szczegółowo

System gazo- i wodoszczelnych przepustów do budynków Przegla d produktów

System gazo- i wodoszczelnych przepustów do budynków Przegla d produktów Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl SYSTEM-TECHNIK System gazo- i wodoszczelnych przepustów do budynków Przegla d produktów 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

RHDPE / RHDPEwpr RURA OSŁONOWA ŚWIATŁOWODOWA

RHDPE / RHDPEwpr RURA OSŁONOWA ŚWIATŁOWODOWA RHDPE / RHDPEwpr RURA OSŁONOWA ŚWIATŁOWODOWA Opis stosowania: Rury osłonowe światłowodowe RHDPE to rury wykonane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), z wewnętrzną powierzchnią gładką, przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

USZCZELNIENIA SPIRALNE

USZCZELNIENIA SPIRALNE Budowa Uszczelka spiralna składa się z elementu uszczelniającego oraz w zależności od zastosowań, z pierścienia zewnętrznego i/lub wewnętrznego. Element uszczelniający uszczelki (spirala) wykonany jest

Bardziej szczegółowo

Łańcuch uszczelniający Uszczelnienie ciśnieniowe Max ciśnienie 0,25 MPa

Łańcuch uszczelniający Uszczelnienie ciśnieniowe Max ciśnienie 0,25 MPa Kod strony: XC211120 Łańcuch uszczelniający Uszczelnienie ciśnieniowe Max ciśnienie 0,25 MPa Zakres średnic: fi 45 mm wzwyż Max cisnienie pracy: 0,25 MPa (0,5 MPa) Materiał stali: Stal ocynkowana, 1.4307,

Bardziej szczegółowo

Wieszaki do rur. Katalog produktów Edycja

Wieszaki do rur. Katalog produktów Edycja 11. Wieszaki do rur W każdym kraju pod sufitami budynków zawieszonych jest wiele tysięcy kilometrów instalacji rurowych. Szeroka gama systemów zamocowań rur firmy Flamco oferuje kompletne rozwiązanie umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna naścienna, hermetyczna

Przełącznica światłowodowa dystrybucyjna naścienna, hermetyczna PSB-NH-xx strona 1/6 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu Model /EQUIPMENTEQUIPMENT Data sporządzenia dokumentu 12.07.2016 Data aktualizacji 12.07.2016 OptiHome SDU PSB-NH-72, PSB-NH-144 Wersja dokumentu

Bardziej szczegółowo

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych

Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych EPIC B42, G211, J35, X71 Styczeń 2005 System zagospodarowania wody deszczowej Azura Zestawienie produktów DO SYSTEMÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ. DO ZASTOSOWAŃ KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH. Systemy doskonałe

Bardziej szczegółowo

estetyczne i bezpieczne przejście przez blachy profilowane dla kanałów wentylacyjnych, wywietrzników kanalizacyjnych i innych

estetyczne i bezpieczne przejście przez blachy profilowane dla kanałów wentylacyjnych, wywietrzników kanalizacyjnych i innych Venduct przejście do blach profilowanych estetyczne i bezpieczne przejście przez blachy profilowane dla kanałów wentylacyjnych, wywietrzników kanalizacyjnych i innych Kształt dopasowany do większości profili

Bardziej szczegółowo

Wytrzymały na rozciąganie - z możliwością zablokowania - całkowicie odporny na korozję Strona L 2/1

Wytrzymały na rozciąganie - z możliwością zablokowania - całkowicie odporny na korozję Strona L 2/1 AWE SYSTEM Strona 2 AWE SYSTEM Wytrzymały na rozciąganie - z możliwością zablokowania - całkowicie odporny na korozję Strona 2/1 Strona 3 Zasuwy do przyłączy domowych Zasuwa do przyłącza domowego Strona

Bardziej szczegółowo

Zestawienie produktów

Zestawienie produktów EPIC B521, G111, X724 Styczeń 5 Zestawienie produktów DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANAIZACJI CIŚNIENIOWEJ ORAZ INSTAACJI PRZEYSŁOWYCH Systemy doskonałe dla sieci infrastrukturalnych Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne opaski zaciskowe

Uniwersalne opaski zaciskowe 10. Uniwersalne opaski zaciskowe Niezależnie od tego czy potrzebujesz opasek zaciskowych do montażu na suficie, na ścianie, czy na podłodze, firma Flamco ma dla iebie rozwiązanie. Opatentowane opaski zaciskowe

Bardziej szczegółowo

System instalacyjny dla wody i ogrzewania

System instalacyjny dla wody i ogrzewania System instalacyjny dla wody i ogrzewania ZA CI SKA NIE WCISKANIE GOTOWE System instalacyjny dla wody i ogrzewania System System instalacyjny Simplex składa się z kształtek podstawowych (kształtki PPSU)

Bardziej szczegółowo

Systemy instalacyjne F1 Prestabo z SC-Contur

Systemy instalacyjne F1 Prestabo z SC-Contur Cennik 2012 Systemy instalacyjne Prestabo z SC-Contur System rur i złączki zaprasowywane ze stali niestopowej Wskazówka: We wrześniu 2007 zostały zoptymalizowane wymiary zewnętrzne (L i Z) łuków Prestabo

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas INFORMACJA TECHNICZNA ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas Art. FPG1 przyłącza: GW nakrętka ruchoma / GW nakrętka stała Art. FPG1-R przyłącza: GW nakrętka ruchoma / GW nakrętka ruchoma Art. FPG1-K przyłącza:

Bardziej szczegółowo

C A T A L O G U E A R M A T U R A P R Z E M Y S Ł O W A

C A T A L O G U E A R M A T U R A P R Z E M Y S Ł O W A A R M A T U R A CATALOGUE P R Z E M Y S Ł O W A WWW.CROMOSTAL.PL SPIS TREŚCI KATALOG ARMATURA GWINTOWANA Rozdziały Strona 1. ARMATURA DO SPAWANIA 4 KOLANA SPAWANE 90 0 ZWYKŁE... 4 KOLANA BEZSZWOWE 90 0...

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37

Plastimex Sp. z o.o Psary ul. Powstańców 37 Rury i kształtki kanalizacyjne PVC lite : o sztywności obwodowej SN 4 i 8, wg PN-EN 1401:9 i podwyższonej sztywności obwodowej SN 12 wg AT/6-03-2094/2 Przeznaczenie: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania

Bardziej szczegółowo

EPIC J XX1 XX3. Sierpień 2010 DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

EPIC J XX1 XX3. Sierpień 2010 DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH EPIC J XX1 XX3 Sierpień 20 System AROT MOST Katalog wyrobów DO OCHRONY KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH, TELEKOMUNIKACYJNYCH, PROWADZONYCH NA OBIEKTACH MOSTOWYCH Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli Spis

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne GALANT PLUS IP65

Rozdzielnice hermetyczne GALANT PLUS IP65 Rozdzielnice hermetyczne GALANT PLUS Stopień ochrony Odporność na uderzenie Klasa Ochrony II Napięcie pracy Badanie palności próbą rozżarzonego drutu Stopień palności Warunki pracy Próba termiczna Norma

Bardziej szczegółowo

www.spyraprimo..pl www.spyraprimo.pl RURY OSŁONOWE Akcesoria Do kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych

www.spyraprimo..pl www.spyraprimo.pl RURY OSŁONOWE Akcesoria Do kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych www.spyraprimo..pl www.spyraprimo.pl SPYRA PRIMO Poland Sp. z o.o. ul. Darwina 8 43-190 Mikołów-Paniowy Tel: +48 32 33 00 930 Fax: +48 32 33 00 931 spyraprimo@spyraprimo.pl www.spyraprimo.pl RURY OSŁONOWE

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Grzejniki dekoracyjne Komfortowa wentylacja wnętrz Wodne promienniki sufitowe Filtracja powietrza Zehnder Comfosystems Essential

Grzejniki dekoracyjne Komfortowa wentylacja wnętrz Wodne promienniki sufitowe Filtracja powietrza Zehnder Comfosystems Essential Grzejniki dekoracyjne Komfortowa wentylacja wnętrz Wodne promienniki sufitowe Filtracja powietrza Zehnder Comfosystems Essential Cennik 2017 Dokumentacja techniczna Comfosystems Essential Zehnder stawia

Bardziej szczegółowo

AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl. Obowiązuje od 2012.04.

AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl. Obowiązuje od 2012.04. AROT POLSKA Sp. z o.o. 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2h tel. 65 525 25 25 fax. 065 529 27 27 www.arot.com.pl 0 1. R U R Y O S ŁO N O W E A Kolor m/ zestaw zł /mb A 50 50 46 Dostępne 900 6,95 produkowane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów

Bardziej szczegółowo

TOPOLOGIA RUNFIBER zgodna z POPC. Spis treści TOPOLOGIA RUNFIBER ZGODNA Z POPC. MIKRORURKI: pakiety płaskie SŁUPEK RF POP MARS KABEL DAC 2J

TOPOLOGIA RUNFIBER zgodna z POPC. Spis treści TOPOLOGIA RUNFIBER ZGODNA Z POPC. MIKRORURKI: pakiety płaskie SŁUPEK RF POP MARS KABEL DAC 2J TOPOLOGIA RUNFIBER zgodna z POPC TOPOLOGIA RUNFIBER ZGODNA Z POPC SŁUPEK RF POP MIKRORURKI: pakiety płaskie PAKIET MIKRORUREK 14/10 4 x 14/10 MINIMUM 7 x 14/10 MARS KABEL DAC 2J PAKIET MIKRORUREK 12/8

Bardziej szczegółowo

Stabilne w każdej sytuacji

Stabilne w każdej sytuacji Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Stabilne w każdej sytuacji 172 Palety Palety 173 Trzy typy palet Two rzy wo sztucz ne czy drew no? Pa le ty z two rzy wa sztucz ne go nie sta no wią al ter na ty wy

Bardziej szczegółowo

Wkładki dystansowe do deskowań

Wkładki dystansowe do deskowań 1 Systemy wkładek dystansowych Betomax systemy wkładek dystansowych Przegroda wodna Stożek EX Sytuacja po zaszalowaniu z użyciem rurki stalowej St. 22 i przyspawanej przegrody wodnej. Po zabetonowaniu

Bardziej szczegółowo

systemy odwadniające piłeczka

systemy odwadniające piłeczka systemy odwadniające Osadniki Osadniki są to zbiorniki łączące rury spustowe odprowadzające wodę z rynien z rurami kanalizacyjnymi o średnicy 110 mm. Wykonane z polipropylenu osadniki idealnie pasują do

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem

Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem Witamy w świecie idealnych rozwiązań zarządzania okablowaniem Kluczowe rynki i produkty Witamy w HellermannTyton. HellermannTyton jest wiodącym dostawcą produktów do wiązania, mocowania, ochrony, oznaczania

Bardziej szczegółowo

Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR zaślepka bezpośrednio do ziemi wzmocniona nierozłączna

Zaślepka MTB Micro ZA-ZDBNR zaślepka bezpośrednio do ziemi wzmocniona nierozłączna MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl KATALOG WYROBÓW RURY I ZŁĄCZKI

Bardziej szczegółowo

Izolacyjność dachu w zależności od kąta na chy le nia połaci da cho wej

Izolacyjność dachu w zależności od kąta na chy le nia połaci da cho wej Izolacyjność dachu w zależności od kąta na chy le nia połaci da cho wej E 2.1 Pokrycia dachów spadzistych osłaniają domy przed opadami atmosferycznymi sprowadzając wodę poza okap. Ich skuteczność polega

Bardziej szczegółowo

E R OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT A S S E R. HL Przejścia szczelne. Szczelność budynków

E R OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT A S S E R. HL Przejścia szczelne. Szczelność budynków 6 M OFI-DICHTHEITSGEPRÜFT E T E R W HL Przejścia szczelne A S S E R S Ä L U E Szczelność budynków www.hutterer-lechner.com HL Szczelność przejść przez przegrody budowlane podstawowe do projektowania i

Bardziej szczegółowo

Multirury światłowodowe systemu PRIMODUCT

Multirury światłowodowe systemu PRIMODUCT Multirury światłowodowe systemu PRIMOUCT Miniaturyzacja kanalizacji światłowodowej efinicje Multirura światłowodowa rura osłonowa zawierająca wewnątrz prefabrykowaną wiązkę mikrorur. Multirura ścisła (MT)

Bardziej szczegółowo

GRAFITOWE USZCZELNIENIE ARMATURY - ARMET-BA

GRAFITOWE USZCZELNIENIE ARMATURY - ARMET-BA GRAFITOWE USZCZELNIENIE ARMATURY - ARMET-BA Konstrukcja praktycznie wszystkich zaworów energetycznych przewidzianych do pracy w środowisku pary wodnej przewiduje obecność dławnicy służącej do uszczelniania

Bardziej szczegółowo

System elastycznego rozprowadzania powietrza FLX-REKU

System elastycznego rozprowadzania powietrza FLX-REKU System elastycznego rozprowadzania powietrza FX-REKU Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w wymiarach i danych technicznych produktów ze względu na ciągłe ich doskonalenie System elastycznego

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Różnorodne warianty. Warianty ścianek

Różnorodne warianty. Warianty ścianek Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Wszechstronne 28 RAKO RAKO 29 Różnorodne warianty Każ dy po jem nik RA KO mo że zo stać wy ko na ny w wie lu wa rian tach. Ta róż no rod ność wy ni ka z kom - bi na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻOWA

INSTRUKCJA MONTAŻOWA PSB 12-32 strona 1/7 INSTRUKCJA MONTAŻOWA Wyposażenie systemu OptiHome MDU Model /EQUIPMENTEQUIPMENT PSB12, PSB32 Data sporządzenia dokumentu 15.01.2015 Data aktualizacji 19.05.2016 Wersja dokumentu 1.0

Bardziej szczegółowo

Drut wiązałkowy Bindedraht. Drut z podwójną pętlą Doppel-Ösendraht. Nasadka Deut

Drut wiązałkowy Bindedraht. Drut z podwójną pętlą Doppel-Ösendraht. Nasadka Deut Akcesoria montażowe do zbrojeń Klamra Bindefix Bindefix jest łatwą w użyciu, ułatwiającą pracę klamrą do szybkiego, mocnego i pewnego wiązania zbrojenia. Nie wymaga ona używania żadnych specjalnych narzędzi,

Bardziej szczegółowo

Systemy instalacyjne R4 Złączki do lutowania

Systemy instalacyjne R4 Złączki do lutowania Cennik 2011 Systemy instalacyjne Złączki do lutowania Złączki do lutowania, wykonane z miedzi i do łączenia z rurami miedzianymi wg PN-EN 1254-1, Złączki do lutowania ze znakiem atestu DVGW i znakiem jakości

Bardziej szczegółowo

STRONA LINIA RABATOWA...%...%...%...%...%...%...%

STRONA LINIA RABATOWA...%...%...%...%...%...%...% SPIS TREŚCI Rury ciśnieniowe Śrubunki Kształtki PVC Zawory PVC Kleje i oczyszczacze Uchwyty rur Obejmy przyłączeniowe STRONA 2 6 8 46 56 58 59 LINIA RABATOWA...%...%...%...%...%...%...% Termin płatności...

Bardziej szczegółowo

KATALOG. Nagrzewnice Regulatory. Wentylatory. Produkty do wentylacji. Kurtyny powietrzne

KATALOG. Nagrzewnice Regulatory. Wentylatory. Produkty do wentylacji. Kurtyny powietrzne KATALOG Wentylatory Nagrzewnice Regulatory Produkty do wentylacji Kurtyny powietrzne 2015 Flexo System Przewody elastyczne rozdzielacze powietrza przepustnice tłumiące akcesoria Kompletne rozwiązanie dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Łatwa oszczędność powierzchni

Łatwa oszczędność powierzchni Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Łatwa oszczędność powierzchni 148 o profilu o profilu 149 System układania pojemników jeden w drugim Po jem ni ki o pro fi lu tra pe zo wym moż na ukła dać w sto sie

Bardziej szczegółowo

STUDNIE DO BUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ

STUDNIE DO BUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ STUDNIE DO BUDOWY KANALIZACJI KABLOWEJ Styczeń 2017 Warto wiedzieć że: Okrągłe studnie kablowe ROMOLD stanowią trwałe, wodoszczelne rozwiązanie dla sieci kablowych. Łączą one stabilność i wodoszczelność

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

KZS. Jednościenne wkłady kominowe do kotłów na ekologiczne paliwa stałe - SYSTEM KOMINUS KZS OPIS SYSTEMU CHARAKTERYSTYKA

KZS. Jednościenne wkłady kominowe do kotłów na ekologiczne paliwa stałe - SYSTEM KOMINUS KZS OPIS SYSTEMU CHARAKTERYSTYKA Jednościenne wkłady kominowe do kotłów na ekologiczne paliwa stałe - SYSTEM KOMINUS KZS KZS OPIS SYSTEMU CHARAKTERYSTYKA System KZS służy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych z otwartą komorą

Bardziej szczegółowo

Elektryczny Przepływowy Podgrzewacz Wody PPH2 KDH2 KDH. Instrukcja montażu i obsługi

Elektryczny Przepływowy Podgrzewacz Wody PPH2 KDH2 KDH. Instrukcja montażu i obsługi Elektryczny Przepływowy Podgrzewacz Wody PPH2 KDH KDH2 Instrukcja montażu i obsługi Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej,

Bardziej szczegółowo

DŁAWICE I PRZEPUSTY KABLOWE

DŁAWICE I PRZEPUSTY KABLOWE DŁAWICE I PRZEPUSTY KABLOWE www.oemautomatic.pl www.oemautomatic.pl SPIS TREŚCI Dławice metalowe str. 186 Dlawice metalowe EMC str. 188 Dlawice z tworzywa str. 190 Dlawice z tworzywa z odgiętką str. 192

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Orurowanie zbiorników fermentacyjnych. efektywne ogrzewanie fermentorów

Orurowanie zbiorników fermentacyjnych. efektywne ogrzewanie fermentorów Orurowanie zbiorników fermentacyjnych efektywne ogrzewanie fermentorów orurowanie zbiorników fermentacyjnych układanie - technika łączenia System BRUGG do efektywnego ogrzewania fermentorów Gwarancją optymalnego

Bardziej szczegółowo

Opaska uziemiająca taśmowa. Zacisk uziemiający rurowy. Zacisk uziemiający rurowy. Zacisk uziemiający. Opakowanie jednostkowe. Opakowanie zbiorcze

Opaska uziemiająca taśmowa. Zacisk uziemiający rurowy. Zacisk uziemiający rurowy. Zacisk uziemiający. Opakowanie jednostkowe. Opakowanie zbiorcze Uziemienia Opaska uziemiająca taśmowa ze złączem do przyłączenia drutu wzdłużnie i poprzecznie Korpus opaski: mosiądz niklowany Taśma opaski: brąz, dla przekroju przewodów od 1 x 2,5 2 do 2 x 6 2 na rury

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJATKOWO PROSTY: POŁĄCZYĆ CLICK GOTOWE! Cennik A16300 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł

ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJATKOWO PROSTY: POŁĄCZYĆ CLICK GOTOWE! Cennik A16300 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. Budownictwo Motoryzacja Przemysł ROZDZIELACZ RAUGEO CLICK WYJATKOWO PROSTY: POŁĄCZYĆ CLICK GOTOWE! Cennik A16300 PL EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA www.rehau.pl Ważny od 01.06.2013 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Budownictwo Motoryzacja

Bardziej szczegółowo

RURY POLIETYLENOWE I KSZTAŁTKI ZACISKOWE Z POLIPROPYLENU

RURY POLIETYLENOWE I KSZTAŁTKI ZACISKOWE Z POLIPROPYLENU RURY POLIETYLENOWE I KSZTAŁTKI ZACISKOWE Z POLIPROPYLENU DO WYKONYWANIA INSTALACJI WODY ZIMNEJ www.usmetrix.com GSP Group Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 103 91-222 Łódź tel. (0-42) 613-19-00 fax (0-42) 652-03-28

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY KDEZ

ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY KDEZ ELEKTRYCZNY PRZEPŁYWOWY PODGRZEWACZ WODY KDEZ Zużyty produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zdemontowane, urządzenie należy dostarczyć do punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Bardziej szczegółowo