EPIC M XX1 XX3. Sierpień 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EPIC M XX1 XX3. Sierpień 2011"

Transkrypt

1 EPIC M XX XX3 Sierpień 20 System uszczelnień dla rur i kabli HauffTechnik Katalog wyrobów Inteligentne rozwiązania do ochrony kabli

2 Spis treści Wstęp Przepusty jednostronne HSI Przepusty jednostronne HSI z kielichem Przepusty dwustronne HSI Flansze aluminiowe HSI DF Pokrywy systemowe HSID Pokrywy systemowe HSID z mufą wtykową Pokrywy systemowe HSI SEGMENTO Przepusty rurowe PLINER Basic KFR Przepusty rurowe PLINER Basic SFR Pierścienie uszczelniające dla rur karbowanych ADS Pierścienie uszczelniające dla rur gładkościennych HSN....7 Wkłady uszczelniające HRD Wkłady uszczelniające HRD SG System prowadzenia i ochrony kabli KES Wąż spiralny z tworzywa Hateflex Przepusty uziemiające HEA Przepusty uziemiające HEA N Przepusty szczelne MIS Zaślepka VS Przepusty HSI podstawowe informacje Wkłady HRD podstawowe informacje System KES podstawowe informacje Wkład HRD SG podstawowe informacje Informacje dotyczące montażu Sposoby zastosowań TELEFON FAX

3 AROT POL SKA jest jed nym z naj więk szych pro du cen tów sys te mów rur do ochrony kabli, dzia ła ją cym w ra mach mię dzy na ro do we go kon cer nu Wa vin. Po zy cja li de ra na ryn ku rur osłonowych z two rzyw sztucz nych oraz po nad 5 let nie do świad cze nie zo bo wią zu ją, a jed no cze śnie po zwa la ją na cią głe ulep sza nie ofe ro wa nych pro duk tów i wpro wa dza nie na ry nek no wych, do sko nal szych roz wią zań tech nicz nych. Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom i po trze bom zgła sza nym przez na szych Klien tów wpro wa dzi li śmy do ofer ty kom plek so wy sys tem uszczel nień dla rur i ka bli fir my Hauff Tech nik GmbH & Co. KG. Za po mo cą ele men tów sys te mu moż na: uszczel nić przej ścia ka blo we w no wo pow sta ją cych bu dyn kach (HSI E90, HSI E, HSIDF, przepusty PLINER + po kry wy sys te mo we) uszczel nić przej ścia rur i ka bli przez ścia ny w ist nie ją cych bu dyn kach (ADS do rur kar bo wa nych; HSN do rur gładkościennych, HRD, MIS) uszczel nić ru ry i ka ble już prze pro wa dzo ne przez prze pust (HRD, HSN, ADS). INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 3

4 Przepusty jednostronne HSI do jednostronnego przyłączenia pokrywy systemowej typu HSID dostarczane w długości dopasowanej do grubości ściany zamknięte hermetycznie, montowane w szalunku przed betonowaniem Średnica wewnętrzna Minimalna grubość ściany Odległość między osiami (przepusty łączone w bloki) HSIE 90 K/X* HSIE K/X* * X grubość ściany w mm Przepusty jednostronne HSI z kielichem do jednostronnego przyłączenia pokrywy systemowej typu HSID dostarczane w długości dopasowanej do grubości ściany zamknięte hermetycznie, montowane w szalunku przed betonowaniem do przyłączenia rur gładkościennych typu SRS, SRSG, A o średnicach 0, 25,60 Dla rur o średnicy zewn. Minimalna grubość ściany Odległość między osiami (przepusty łączone w bloki) HSIESMB 0/X* HSIESMB 25/X* HSIESMB 60/X* * X grubość ściany w mm Przepusty dwustronne HSI do dwustronnego przyłączenia pokrywy systemowych typu HSID dostarczane w długości dopasowanej do grubości ściany zamknięte hermetycznie, montowane w szalunku przed betonowaniem Średnica wewnętrzna Minimalna grubość ściany Odległość między osiami (przepusty łączone w bloki) HSIE 90 K2/X* HSIE K2/X* * X grubość ściany w mm Flansze aluminiowe HSI DF do jednostronnego przyłączenia pokrywy systemowej typu HSID w istniejących budynkach dostarczane w komplecie z uszczelką gumową i kołkami mocującymi montowane do ściany Maksymalna średnica przewiertu Wymiary Grubość flanszy HSI 90DF x85 36 HSI DF x TELEFON FAX

5 Pokrywy systemowe HSID dostępne z różną liczbą króćców o różnej średnicy uszczelniane w technice termokurczliwej lub zimnokurczliwej dobierane w zależności od średnicy i ilości uszczelnianych rur osłonowych lub kabli Typ przepustu Kod towaru Symbol pokrywy Zakres obkurczania Z rurą termokurczliwą Z rurą zimno kurczliwą [KS] Liczba króćców Śr. wew. króćców HSI HSI 90 D / HSI 90 D 6/ HSI 90D 3/ HSI 90M HSI 90M0 WR* 0 HSI HSI D/ HSI D/ HSI D/ HSI M HSI D3/ HSI D7/ HSIM68 WR* 60 *) do przyłączenia rur karbowanych typu DVK i DVR Pokrywy systemowe HSID z mufą wtykową do przyłączenia rur gładkościennych typu SRS, SRSG, A o średnicach 75, 0, 25, 60 Dla rur o średnicy zewn. Liczba króćców HSI 90 D75SM HSID0SM HSID25SM HSID60SM Pokrywy systemowe HSI SEGMENTO idealne rozwiązanie dla szczelnego wprowadzenia rur typu OPTO niezawodne uszczelnienie kabli w zakresie średnic od 5 do 5 mm zróżnicowana kolorystyka segmentów pozwalająca na przejrzysty podział wprowadzanych rur lub kabli Średnica wewn. otworu w ścianie Średnica zewn. rury SEG 2/3 fioletowy SEG 3/26 żółty SEG 6/2 niebieski SEG 8/5 pomarańczowy HSI S3 Śrubokręt DMS Smar DMS Szablon BSS Pokrywa systemowa dla wkładów SEGMENTO dynamometryczny Smar montażowy tubka Dla szybkiego doboru średnicy rur/kabli INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 5

6 Przepusty rurowe PLINER Basic KFR do nowopowstających budynków, do montażu w szalunku przed betonowaniem wykonane z lekkiego tworzywa nie ulegającego odkształceniu pod ciężarem betonu dostępne w średnicach od 00 do 400 mm specjalna uszczelka zapobiega przenikaniu wody po zewnętrznej ściance przepustu umożliwiają łatwe przygotowanie otworu w ścianie stosowane (łącznie z pierścieniami ADS, HSN, lub wkładami HRD) do uszczelniania rur/kabli Dla rur o średnicach zewn. Średnica zewn. Średnica kołnierza uszczelniającego KFR 00/X KFR/X KFR /X KFR 250/X KFR 300/X Przepusty rurowe PLINER Basic SFR idealne rozwiązanie do montażu w istniejących budynkach umożliwiają wyprofilowanie istniejącego otworu o nieregularnym kształcie z zewnętrzną powłoką ułatwiającą montaż i zapewniającą szczelność po zabetonowaniu do stosowania w ścianach ceglanych, betonowych i bloczkowych dostępne długości od 00mm do 0mm Średnica wewnętrzna Grubość ścianki rury SFR SFR SFR Pierścienie uszczelniające dla rur karbowanych ADS do stosowania przy przejściach w istniejących budynkach dostarczane z obejmami usztywniającymi oraz pierścieniem izolującym i uniemożliwiającym przesuwanie możliwość montażu na istniejącej rurze szczelność przepustu do 5 barów dostosowane wyłącznie do kształtów karbów rur produkcji AROT POLSKA*. do przyłączenia rur typu DVK, DVKT, DVR, KR Średnica wewn. otworu w ścianie Średnica zewn. rury ADS 25/ ADS / ADS / ADS / ADS / *potwierdzone badaniem szczelności przeprowadzonym przez HauffTechnik 6 TELEFON FAX

7 Pierścienie uszczelniające dla rur gładkościennych HSN szeroki zakres dopasowania do średnicy rury szczelność do 2 barów dla rur typu OPTO, SRS, SRSG, A możliwość montażu na istniejącej rurze Średnica wew. otworu Średnica zew. uszczelnianej rury od do HSN 00/ ,7 HSN 00/ ,4 HSN 00/ HSN 25/ , HSN / HSN / HSN / HSN / HSN / HSN 250/ Wkłady uszczelniające HRD produkowane na specjalne zamówienie zastosowanie dla kabli elektroenergetycznych i przewodów oraz rur szczelność do 2 lub 5 barów możliwość montażu na istniejącym kablu dostępne w wersji zamkniętej oraz dzielonej możliwość uszczelnienia kilku rur o różnych średnicach niezbędnym warunkiem jest podanie rzeczywistej średnicy wewnętrznej otworu oraz średnicy zewnętrznej kabla/rury na specjalne zamówienie możliwość pozostawienia zaślepek w otworach na kable Wkłady uszczelniające HRD SG uniwersalna konstrukcja połączonych ze sobą gumowych listków usuwanych w zależności od średnicy wprowadzanego kabla wodo i gazoszczelne o gwarantowanej szczelności bar wykonane ze stali szlachetnej szerokość 40mm Średnica wew. otworu Ilość kabli do uszczelnienia Średnica kabla [szt.] HRD00SG/ HRD00SG4/ HRD00SG8/46, ,5 HRD00SG2/8303/46, /830, 3/46,5 HRDSG3/ HRDSG6/ HRDSG9/ HRDSG4/8306/46, /830, 6/46,5 HRDSG3/6544/ /654, 4/626 HRDSG7/0328/3,56, /032, 8/3,56,5 INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 7

8 System prowadzenia i ochrony kabli KES wraz z przepustami typu HSI zapewnia elastyczne, wodo i gazoszczelne (do 2,5 bara) prowadzenie kabli wysoka mechaniczna obciążalność i wytrzymałość na naprężenia możliwość połączenia z rurami osłonowymi AROT POLSKA uszczelnienie techniką termokurczliwą lub gumowymi wkładami uszczelniającymi Przykłady połączenia przepustów kablowych lub rur osłonowych Za pomocą systemu KESM z technologią mankietową można zaprojektować różne systemy prowadzenia ochrony kabli. Pełna kompatybilność wszystkich elementów umożliwia wiele wariantów połączeń dla każdego problemu i każdego wymagania KESMKVBprzepust kablowy do zabetonowania i mocowania pokrywy KESMWE60 gumowy wkład uszczelniający z dzieloną wkładką wymienną KESMR60 do uszczelniania w przewiercie za pomocą gumowych wkładów uszczelniających PPIPE KESMKV przepust kablowy do mocowania pokrywy systemowej KESMD do połączenia z zabetonowanym przepustem HSI Hataflex 4 z wewnętrzną powłoką ułatwiającą wprowadzenie kabla KESMD3/60 do uszczelniania 3 kabli o średnicy 2456 mm OPIS PRODUKTU KESM90D KESM90KV KESM90KVB KESM90M0 KESM90WE00 KESM90R00 KESM90HTV KESMD KESMKV KESMKVB KESMM0 KESMM25 KESMM60 KESMD3/60 KESMD7/34 KESMWE60 KESMR60 KESMHTV KES M0 KS KES M25 KS CR *) np. typu SRS, DVK Z pokrywą do wprowadzenia do przepustu HSI90 Z przepustem kablowym HSI90 do podłączenia pokrywy systemowej Z przepustem kablowym HSI do zabetonowania Do połączenia z rurami sztywnymi* Z dzieloną wkładką wymienną do uszczelniania kabli Do uszczelnienia w przewiercie za pomocą wkładu HRD lub HSN Złączka do przedłużenia KES powyżej 25m Z pokrywą do wprowadzenia do przepustu HSI Z przepustem kablowym HSI Z przepustem kablowym HSI do zabetonowania Do połączenia z rurami sztywnymi* Do połączenia z rurami sztywnymi* Do połączenia z rurami sztywnymi* Do uszczelnienia kabli 2456mm Do uszczelnienia kabli 23 mm Z dzieloną wkładką wymienną do uszczelnienia kabli Do uszczelnienia w przewiercie za pomocą wkładu HRD lub HSN Złączka do przedłużenia KES powyżej 25m Do połączenia z rurami karbowanymi o średnicy 0 Do połączenia z rurami karbowanymi o średnicy 25 Obejmy do połączenia z rurami karbowanymi 8 TELEFON FAX

9 Wąż spiralny z tworzywa Hateflex gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiająca zaciąganie kabla odporny na ścieranie i odkształcenia odporny na warunki atmosferyczne i korozję odporny na solankę i większość substancji chemicznych dostarczany również w długościach niestandardowych Średnica wew. Waga Promień gięcia w temp. +5 C Grubość ściany Wytrzy małość na rozerwanie Długość zwoju Maksymalne ciśnienie robocze przy 20 C [kg] [kg] [m] [bar] Hateflex 4 5,5 90 8, Hateflex ,4 50 6, Przepust uziemiający HEA do zastosowania w budynkach nowopowstających, do zamocowania w szalunku wodo i gazoszczelne wyprowadzenie instalacji uziemiających i odgromowych z budynku szczelność do bara łatwość montażu Średnica kołnierza Średnica rdzenia przepustu Minimalna grubość ściany HEAM2/X* * grubość ściany Przepust uziemiający HEA N do zastosowań w budynkach istniejących wodo i gazoszczelne wyprowadzenie instalacji uziemiających i odgromowych z budynku szczelność do bara łatwość montażu na specjalne zamówienie dostępne dla ścian o grubości powyżej 600mm Średnica otworu w ścianie Średnica rdzenia przepustu Maksymalna grubość ściany HEANM6/ HEANM6/ INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 9

10 Przepusty szczelne MIS idealne rozwiązanie dla wprowadzenia kabli światłowodowych i mikrorur szczelność do bara zakres wprowadzanych średnic kabli i mikrorur od 5 do 34 mm dedykowane dla ścian o grubości od do 600 mm Średnica otworu w ścianie Średnica wprowadzanego kabla lub mikrorury Do ścian o grubości MIS 40/59* MIS 40/59* MIS 40/2x57* x MIS 40/2x57* x MIS 40/92* MIS 40/92* MIS60D/62** MIS60D/62** MIS60D/28** MIS60D/28** MIS60D/824** MIS60D/84** MIS60D/2430** MIS60D/2430** MIS60D/3034** MIS60D/3034** MIS60D/4x57** 4x MIS60D/4x57** 4x MIS90D//22403/ x MIS90D/22403x x MIS90D/ MIS90D/ * w zestawie kolanko ochronne 40RB i środek uszczelniający EHml ** w zestawie środek uszczelniający EHml i naprężacz SVS Zaślepka VS do pokryw systemowych typu HSI i HSI90 Do pokrywy systemowej Średnica wewn. króćca VS HSI90D6/20 20 VS32/ HSI90D3/32 32 HSID7/33 33 VS58/ HSID3/ TELEFON FAX

11 Przepusty HSI podstawowe informacje Wy ja śnie nie ozna czeń ele men tów sys te mu Prze pust jed no stron ny HSI 90 K/X lub HSI K/X HSI 90 lub HSI ozna cze nie ty pu K prze pust po je dyn czy X gru bość ścia ny w mm Przy za mó wie niu prze pu stów do be to no wa nia ty pu HSI na le ży po dać na stę pu ją ce in for ma cje: a) gru bość ścia ny, w któ rej osa dzo ny bę dzie prze pust b) okre ślić czy prze pust bę dzie jed no czy dwu stron ny c) znać ilość rur/ka bli wpro wa dza nych przez prze pust oraz ich śred ni ce ze wnętrz ne (szcze gó ło wy za kres ob kur cza nia rur ter mo i zim no kurcz li wych za war ty jest w ta be li Przy kład Przez ścia nę o gru bo ści 300 mm na le ży prze pro wa dzić i uszczel nić obu stron nie w tech ni ce zimnoo kurcz li wej ru rę kar bo wa ną DVK 0. Po trzeb ny bę dzie je den prze pust o sym bo lu HSI K2 / 300 oraz dwie po kry wy sys te mo we o sym bo lu HSI D /0 KS. Przy kład: HSI K / 400 Oznaczenie bloku przepustów Prze pust dwu stron ny HSI 90 a x b K2/X lub HSI a x b K2/X HSI 90 lub HSI ozna cze nie ty pu a licz ba prze pu stów w pio nie (są sia du ją co) b licz ba prze pu stów w po zio mie (są sia du ją co) K2 prze pust dwu stron ny X gru bość ścia ny w mm Przy kład: HSI 3 x 4 K2 / 300 Po kry wy sys te mo we HSI D: HSI 90D Z/d lub HSI D Z/d Z licz ba króć ców D śred ni ca we wnętrz na króć ców Przy kład: HSI D 3/60 Wkłady HRD podstawowe informacje Wkłady uszczelniające Przy zamówieniu wkładu HRD prosimy o podanie następujących informacji: a) czy wkład będzie montowany na istniejącej rurze/kablu b) określić średnicę wewnętrzną przepustu, w którym montowany będzie wkład (oznaczany literą D) c) znać ilość rur/kabli wprowadzanych przez wkład oraz ich średnice zewnętrzne (ilość kabli Z, średnica d) d) określić czy wkład ma być dostarczony w wersji dzielonej czy zamkniętej (oznaczenie wersji dzielonej G) e) czy wkład ma posiadać dodatkowy kołnierz (oznaczenie literą F) lub nie brak oznaczenia otworu, w którym będzie zamontowany. Przez przygotowany w otworze wkład przeprowadza się wcześniej określoną ilość rur bądź kabli o ustalonych średnicach. Uszczelnienie wkładu następuje poprzez równomierne skręcanie śrub rozmieszczonych na pierścieniu ze stali szlachetnej, co powoduje ściskanie gumy EPDM i jej szczelne rozmieszczenie w otworze przepustowym. Prawidłowo zamontowany wkład HRD gwarantuje wodo i gazoszczelność w zależności od grubości wkładu na poziomie od 2 do 5 barów. Wyjaśnienie oznaczeń elementów systemu Przykład Przy pomocy wkłady HRD należy uszczelnić 4 rury OPTO o średnicy zewnętrznej 32mm i rurę OPTO o średnicy zewnętrznej 40 mm przechodzące przez otwór o średnicy wewnętrznej mm. Wkład ma być zastosowany na istniejących rurach bez dodatkowego kołnierza. Symbol do zamówienia: HRD G4/32, /40 HRD (D) G FZ/(d) Wkład HRD produkowany jest każdorazowo dla danej średnicy INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli

12 System KES podstawowe informacje Wyjaśnienie oznaczeń elementów systemu KESM (A) (B)/X A pierwsza strona przyłączeniowa B druga strona przyłączeniowa X długość V otwarta końcówka węża M przyłącze złączkowe do rur gładkich (np. M60/rura typu SRSG 60x9, mm) Przykład: KESMDKV/8000 Strona : Pokrywa systemowa z zatrzaskiem bagnetowym do zabetonowanego przepustu HSI. Strona 2: Z przepustem kablowym do zamocowania pokrywy systemowej HSI D. Długość systemu 8 metrów. Przykład: KESMD3/58/0000 Strona : Pokrywa systemowa z zatrzaskiem bagnetowym do zabetonowanego przepustu HSI. Strona 2: Z pokrywą do uszczelnienia trzech kabli.długość systemu 0 metrów. Przykład: KESMKVBM0/25000 Strona: Z przepustem kablowym HSI do zabetonowania i mocowania pokrywy systemowej. Strona 2: Do połączenia z rurą SRS0. Długość systemu 25 metrów. Wkład HRD SG podstawowe informacje Skonstruowany z połączonych ze sobą gumowych listków, usuwanych w zależności od średnicy wprowadzanego kabla. Uniwersalna konstrukcja wkładów HRD SG oraz szeroki wachlarz konfiguracji otworów i średnic ułatwia szybką dostawę zamówionych towarów. Przykład: HRDSG3/2254 ZAKRES STOSOWANIA GUMOWE SEGMENTY ŚREDNICA KABLA Korek Ø 2223 Nr Nr 2 Ø 2327 Ø 273 HRDSG6/835 usuwanie listków 3/ø2254 Nr 3 Ø 335 Nr 4 Ø 3539 Nr 5 Ø 3943 Nr 6 Ø 4347 Nr 7 Ø 475 Nr 8 Ø TELEFON FAX

13 Informacje dotyczące montażu Prze pu sty mon to wa ne są w sza lun ku przed be to no wa niem ścia ny. W kor pu sie znaj du ją się otwo ry uła twia ją ce mon taż oraz pro wad ni ce umoż li wia ją ce łą cze nie prze pu stów w blo ki (zdję cie nr ). Wkłady HRD stosowane są do uszczelniania rur i kabli nowo wprowadzanych przez przepust jak i do uszczelniania pomontażowego w tym przypadku konieczne jest zastosowanie wkładu dzielonego (zdjęcie nr 4). Wkłady HRD są częścią systemu i wykorzystywane są również jako uszczelnienia rur i kabli przeprowadzanych przez przepusty HSI (zdjęcie nr 5). Zdjęcie nr Uszczelnienie wprowadzanej rury lub kabla wykonywane jest w technice ciepło lub, zimnokurczliwej (zdjęcie nr 2 rękaw zimnokurczliwy). Pokrywa dobierana jest w zależności od średnicy i ilości rur/kabli, które należy uszczelnić. Zdjęcie nr 4 Zdjęcie nr 5 Pierścienie ADS dostarczane są z obejmami usztywniającymi, które zapobiegają deformacji rury podczas skręcania oraz z pierścieniem izolującym i uniemożliwiającym przesuwanie (zdjęcie nr 6). Obejmy dostosowane są wyłącznie do kształtów karbów rur produkcji AROT POLSKA. Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 6 Wkłady uszczelniające HRD oraz pierścienie HSN i ADS montuje się w uprzednio przygotowanym otworze, następnie wkłada się rury/kable, które będą uszczelniane w przepuście (zdjęcie nr 3). W przypadku uszczelniania kabli lub rur gładkościennych powierzchnie wkładu HRD należy posmarować wazeliną techniczną. Zdjęcie nr 3 INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 3

14 Sposoby zastosowań Budynek wewnątrz Ściana Budynek zewnątrz Rura gładkościenna Ø 0, Ø 25, Ø 40, Ø 60 Przepust jednostronny Rura karbowana Ø 0 mm, Ø 25 uszczelnienie Ø 60 opaska zaciskowa Uszczelnienie w technologii termokurczliwej i zimnokurczliwej Kable/rury 3x Ø 26 Ø 58 mm albo 7x Ø 2 Ø 32 mm Przepust dwustronny SEGMENTO Segment Ø5 5 mm Segment 4 Ø20 3 mm Segment 2 Ø5 2 mm Segment 5 Ø30 4 mm Segment 3 Ø20 26 mm Segment 6 Ø40 5 mm Uszczelnienie w technologii termokurczliwej i zimnokurczliwej Kable/rury x Ø 45 Ø 70 mm albo x Ø 65 Ø 00 mm albo x Ø 70 Ø 25 mm albo x Ø 90 Ø 40 mm Uszczelnienie Kable/rury 3x Ø 26 Ø 56 mm albo 7x Ø 2 Ø 3 mm Gumowy wkład uszczelniający Kable/rury np. 3x Ø 42 mm albo 5x Ø 34 mm albo 9x Ø 24 mm Uszczelnienie Kable/rury x Ø 45 Ø 70 mm albo x Ø 65 Ø 00 mm albo x Ø 70 Ø 25 mm albo x Ø 90 Ø 40 mm Przepust jednostronny z mufą Gumowy wkład uszczelniający Kable/rury np. 3x Ø 42 mm albo 5x Ø 34 mm albo 9x Ø 24 mm Rura gładkościenna Ø 0, Ø 25, Ø 40, Ø 60 4 TELEFON FAX

15 INTERNET System uszczelnień dla rur i kabli 5

16 System uszczelnień dla rur i kabli HauffTechnik Katalog wyrobów Wsparcie koncernu Wavin, wraz z wymianą doświadczeń i technologii, pozwala nam na sprostanie najwyższym wymaganiom jakościowym, stawianym naszym produktom i usługom. Praca zespołu doświadczonych profesjonalistów, zautomatyzowany proces produkcyjny oraz wdrożony system zarządzania jakością wg normy ISO 900:0 przyczyniają się do wprowadzania na rynek wyrobów o wyjątkowych parametrach technicznych, charakteryzujących się wysoką i powtarzalną jakością. AROT POLSKA ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, stąd rezerwuje sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania. Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji przygotowane zostały w dobrej wierze i w przeświadczeniu, że na dzień przekazania materiałów do druku są one aktualne i nie budzą zastrzeżeń. Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz informację o produktach AROT POLSKA. AROT POLSKA Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 2h 6400 Leszno POLSKA Tel Fax

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010 1923 2010 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe z PVC

systemy rynnowe z PVC systemy rynnowe z PVC Długoletnie doświadczenie Systemy rynnowe Marley są wytwarzane w dwóch zakładach produkcyjnych należących do grupy liaxis: w Lenham (Wielka rytania, od 1959 r. ) oraz w Wunstorf (Niemcy,

Bardziej szczegółowo

System MV (MAGO 035)

System MV (MAGO 035) System MV (MAGO 035) DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia.... 2 2. Charakterystyka Systemu MV.... 4 2.1. Producent.... 4 2.2. System.... 4 2.3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe z PVC

systemy rynnowe z PVC z PVC Materiał Sys te my ryn no we Mar ley pro du ko wa ne są w dwóch za kładach kon cer nu: w Len ham (Wiel ka Bry ta nia) i w Wun storf (Niem cy). Wy twa rza ne są z nieplastyfikowane go, wy so kouda

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.

Utz na Świecie. Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz. Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Utz na Świecie Georg Utz GmbH Nordring 67 D-48465 Schüttorf Tel. +49 (0) 59 23 805 0 Fax +49 (0) 59 23 805 800 info@de.georgutz.com Georg Utz AG Augraben 2-4 CH-5620

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa

Rozwiązania dla budownictwa Rozwiązania dla budownictwa STYROFOAM XPS - Izolacja Termiczna INSTA-STIK - klej poliuretanowy do izolacji termicznych GREAT STUFF - profesjonalna uszczelniająca piana montażowa Spis treści The Dow Chemical

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

System instalacyjny dla wody i ogrzewania

System instalacyjny dla wody i ogrzewania System instalacyjny dla wody i ogrzewania ZA CI SKA NIE WCISKANIE GOTOWE System instalacyjny dla wody i ogrzewania System System instalacyjny Simplex składa się z kształtek podstawowych (kształtki PPSU)

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U

NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU. Katalog produktów. Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U EPIC B54, J341, X75 styczeń 01 Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U Katalog produktów NAJSZERSZA OFERTA NA RYNKU System rur gładkościennych i kształtek z PVC-u do budowy kanalizacji grawitacyjnej, sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Szczelne konstrukcje żelbetowe PENTAFLEX - PENTABOX - PENTABORD

Szczelne konstrukcje żelbetowe PENTAFLEX - PENTABOX - PENTABORD Szczelne konstrukcje żelbetowe PENTAFLEX - PENTABOX - PENTABORD Mapa regionów POMORSKIE 1 WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZACHODNIOPOMORSKIE 2 KUJAWSKO-POMORSKIE 3 PODLASKIE LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE ŁÓDZKIE

Bardziej szczegółowo

Nr 17, czerwiec 2010 ISSN 1896-4230. Wiążemy z TIM-em duże nadzieje. Wózki wysokiego składowania. str. 15. str. 7

Nr 17, czerwiec 2010 ISSN 1896-4230. Wiążemy z TIM-em duże nadzieje. Wózki wysokiego składowania. str. 15. str. 7 Nr 17, czerwiec 2010 ISSN 1896-4230 Wózki wysokiego składowania str. 7 Wiążemy z TIM-em duże nadzieje str. 15 OD REDAKCJI Just in TIM!e Szanowni Państwo, STRATEGIA I ROZWÓJ Wyniki TIM SA po I kwartale

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie.

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie. Nr 1(11)/2008 TEMAT NUMERU Projekt okładek Andrzej Pągowski, KreacjaPro Druk cyfrowy Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża Od redaktora 4 Jak powstała nasza okładka? Kim jest James Bond,

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE

Fiat. wokół nas. na każdą okazję. Fiat 500X. FCA debiut na Wall Street CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE L I S T O P A D 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY FCA debiut na Wall Street Czasopismo pracowników Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/5

Bardziej szczegółowo

OPRAWA DOKUMENTÓW BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44

OPRAWA DOKUMENTÓW BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44 BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44 LAMINATORY 45-48 FOLIE LAMINACYJNE 48-49 II OPRAWA DOKUMENTÓW bindownice BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA

OUTSOURCINGOWE. I strzał w dzie siąt kę! Uczelnie coraz bardziej biznesowe MAŁOPOLSKIE CENTRA R E K L A M A MAŁOPOLSKIE CENTRA OUTSOURCINGOWE PONIEDZIAŁEK 4 CZERWCA 2012 DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ ZREDAGOWAŁ WOJCIECH PELOWSKI 31833032 MICHAŁ ŁEPECKI No wa out so ur cin go wa sto li ca Pol ski.

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

MICEPoland. Osobowość Roku 2010

MICEPoland. Osobowość Roku 2010 MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2010 Partner Osobowość Roku 2010 Osobowość roku Specjalnydodatekdo MICE Poland prezentującylaureatów oraznominowanychdrugiej edycjikonkursuosobowość

Bardziej szczegółowo