wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu"

Transkrypt

1 ISIS Recover Centrala do monta u naœciennego, monta pionowy Wysoka sprawnoœæ do 90% Wydajnoœæ powietrza 00 m /h, 500 m /h Wbudowany manualny by-pass Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem Kompaktowe wymiary Zintegrowany podgrzewacz Filtry p³ytowe klasy G4 Zintegrowany system automatyki ze zdalnym sterownikiem przewodowym Centrala rekuperacyjna ISIS jest central¹ wentylacyjn¹ z odzyskiem ciep³a stosowan¹ do przekazywania ciep³a pobranego z budynku do strumienia powietrza œwie ego z zewn¹trz, bez mieszania siê tych strumieni. Centrala jest szczególnie polecana do wentylowania mniejszych apartamentów, biur czy innych pomieszczeñ. Sprawnoœæ odzysku ciep³a waha siê w zakresie od 50% do 60%. Centrala powinna byæ montowana wewn¹trz w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +0 C do +40 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Centrala zosta³a zaprojektowana do uzdatniania powietrza o temperaturze w zakresie -20 C do +40 C. Jest przeznaczona do pracy w standardowych warunkach, do przet³aczania powietrza nie zanieczyszczonego py³ami, t³uszczami, zwi¹zkami chemicznymi czy innymi zanieczyszczeniami. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych kompletnego urz¹dzenia zainstalowanego w sieci kana³ów wentylacyjnych to IP 20. Obudowa urz¹dzenia wykonana z paneli typu sandwich, w pe³ni izolowanych i pomalowanych na bia³o (RAL 9010). Projekt systemu wentylacyjnego powinien byæ zawsze opracowany przez projektanta HVAC. Schemat pracy HR-A HR-A wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu Dane techniczne Rodzaj Moc grzew. Pmax U I vmax RPM G³oœnoœæ* ochrona Rodzaj Waga Nazwa /typ nagrzewnicy [kw] [kw] [V] [A] [m /h] [1/min] [db(a)] IP wymiennika [kg] HR-A-0-V-G4-E-1-60 elektryczna 1,6 1,8 20 7, ,2 20 krzy owy 9 HR-A-05-V-G4-E-1-60 elektryczna 2,4 2, , , 20 krzy owy 55 HR-A-0-V-G4-E-1-90 elektryczna 0, , ,7 20 przeciwpr¹dowy 42 HR-A-05-V-G4-E-1-90 elektryczna 1, , ,1 20 przeciwpr¹dowy 61 * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m 1

2 Charakterystyki p stat [Pa] V max [m /h] p stat [Pa] V max [m /h] 2

3 Wartoœci mocy akustycznej Lwa [db(a)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] HR-A-0-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 46, 51,1 60,5 5 55,6 55,8 47,9 5,4 6,6 L wa wylot [db(a)] 5,1 57,5 66,2 64,4 65, 6, 6, ,5 50,5 58,2 56,9 54,6 52,6 46,5 0 62,5 18,1 29,1 6,9 5,6,2 1, 25,2 8,6 41,2 *orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m L wa do otoczenia [db(a)] L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] HR-A-05-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 49,8 60,6 61, ,5 54,2 5, ,2 L wa wylot [db(a)] 57,7 64, , ,7 67,1 60, 74,5 L wa do otoczenia [db(a)] 41,4 5,7 59,8 61,7 58,9 5,7 46,9 1,9 65,7 L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] 20 2, 8, 40,4 7,5 2, 25,5 10,5 44, * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m HR-A-0-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 50,9 54,6 61,5 57,4 57, 52,5 46,8 7,7 65 L wa wylot [db(a)] 57,2 6,7 70,7 69,7 69,7 65,6 6,1 52,7 75,9 L wa do otoczenia [db(a)] 47, ,1 58, 55,4 52,2 45,4 28,4 65 L pa do otoczenia [db(a)]* 26,,7 40,8 7 4,1 0,9 24,2 7,1 4,7 * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m L pa [db(a)] HR-A-05-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 47,7 51,6 58,6 60,7 58, , L wa wylot [db(a)] 55,1 62,9 67,7 69,6 68,4 65,7 61, ,7 L wa do otoczenia [db(a)] 49,4 58,1 61, 59,4 55,5 55,2 49,1 6,4 65,6 L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] 27,9 6,6 9,8 7,9 4,7 27,6 14,9 44,1 * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m

4 Sprawnoœæ odzysku ciep³a sprawnoœæ [%] V max [m /h] sprawnoœæ [%] V max [m /h] Wartoœci mierzone wg warunków: o temperatura zewnêtrzna wynosi -5 C, wilgotnoœæ wzglêdna 90% o temperatura powietrza wewn¹trz pomieszczenia wynosi 20 C, wilgotnoœæ wzglêdna 65% Wymiary 4

5 Wymiary Instalacja i monta Urz¹dzenie jest zaprojektowane do monta u tylko w pozycji pionowej. Instalacja w innej pozycji nie jest dopuszczalna. Odpowiednia instalacja urz¹dzenia umo liwia wystarczaj¹cy dostêp do wykonywania przegl¹dów, konserwacji oraz demonta u w razie potrzeby. Centralê nale y zamocowaæ za pomoc¹ uchwytów umieszczonych po obu stronach urz¹dzenia. Urz¹dzenie nale y montowaæ ze szczególn¹ ostro noœci¹ aby unikn¹æ jego upuszczenia. W odleg³oœci co najmniej 10 cm od obudowy oraz co najmniej 50 cm od wlotu tulei urz¹dzenia nie wolno przetrzymywaæ materia³ów ³atwopalnych. Kana³ powietrzny po³¹czony jest z szyjk¹ za pomoc¹ uszczelki gumowej. Konieczna jest instalacja syfonu (akcesoria) do odp³ywu kondensatu. Minimalny stopieñ odchylenia syfonu mo na obliczyæ wg wzoru: ciœnienie statyczne [Pa] ( 10 )+ 50 [mm] = h1 (wysokoœæ syfonu w mm) 5

6 Monta syfonu Syfon standardowy Syfon kulowy HL16N + HL1G-0 h 1=h2 Minimalny dystans od konstrukcji trwa³ych Sterowanie Centrale s¹ wyposa one w pilota zdalnego sterowania oraz piêciometrowy kabel komunikacyjny. Funkcja on/off kontrola prêdkoœci wentylatora p³ynne sterowanie nagrzewnicy elektrycznej kontrolka przegrzania nagrzewnicy sch³adzanie nagrzewnicy zapobieganie zamarzaniu kontrola zamkniêcia klapy wskaÿnik zabrudzenia filtra diagnostyka awarii i raportowanie 6

7 Schematy elektryczne Wszystkie schematy po³¹czeñ przedstawione w karcie katalogowej s¹ jedynie orientacyjne. Podczas monta u produktu nale y œciœle przestrzegaæ wytycznych na tabliczce znamionowej jak równie kierunków i schematów umieszczonych bezpoœrednio na produkcie lub do³¹czonych do produktu. wejœcie wejœcie wejœcie wyjœcie EXT. CTRL. filtr 20 V ~ N LF L max. 50 m 12 V = max. 0,4 A 12 V = max. 0,4 A 20 V ~ max. 0,005 A max. 0,1 A 20 VA N L L-open sterowanie zewnêtrzne P filtr manostatu M M zasilanie zamykania klapy Akcesoria Syfon kulowy HL16N + rura ³¹cz¹ca HL1G-0. Rurê nale y zamówiæ w komplecie z syfonem. Kabel KABEL -XX (d³ugoœæ kabla w metrach: 0, 05, 08, 10, 15, 20, 0, 40), jeœli w zamówieniu nie podano d³ugoœci kabla, dostarczany jest kabel o d³ugoœci 8m, maksymalna d³ugoœæ kabla - 50m. Presostat ciœnieniowy DM-SET-05-5 z zakresem nastaw pomiêdzy 50 a 500 Pa oraz zestaw monta owy. Urz¹dzenie to wykazuje stopieñ zanieczyszczenia filtra. Okr¹g³a klapa zwrotna RSKR-Z Klapa zamykaj¹ca KRTK-A Si³ownik SERVO-TD Si³ownik z funkcj¹ awaryjn¹ SERVO-TDF Oznaczenia typoszeregu HR - A V - G4 - E efektywnoœæ grzewcza do 60% 90 - efektywnoœæ grzewcza do 90% 1 - urz¹dzenie z by-passem E - nagrzewnica elektryczna G4 - filtr p³ytowy G4 V - instalacja w pionie 0 - wydajnoœæ nominalna 00 m /h 05 - wydajnoœæ nominalna 500 m /h HR-A - centrala rekuperacyjna ISIS Recover 7

8 XS-FLAT-90-RO Wydajnoœæ powietrza m /h Ultrap³aska, kompaktowa konstrukcja Przeciwpr¹dowy aluminiowy wymiennik ciep³a - sprawnoœæ odzysku ciep³a do 92% Ekonomiczne silniki EC Strefy wentylacji MONO/MULTI - CAV, VAV, DCV Zintegrowana regulacja z panelem kontrolnym 6 miesiêcy gwarancji Centrala rekuperacyjna XS-FLAT-90-RO Recover jest central¹ wentylacyjn¹ z odzyskiem ciep³a stosowan¹ do przekazywania ciep³a pobranego z budynku do strumienia powietrza œwie ego z zewn¹trz, bez mieszania siê tych strumieni. Œwie e powietrze jest wt³aczane do osobnych pomieszczeñ, natomiast powietrze z wewn¹trz pomieszczeñ jest wsysane do centrali gdzie nastêpuje odzysk ciep³a a nastêpnie wyt³aczane na zewn¹trz budynku. Sprawnoœæ odzysku ciep³a waha siê w zakresie od 80% do 92%. Centrala jest szczególnie polecana do wentylowania biur, sklepów, restauracji, kawiarni czy centrów sportowych. Centrala powinna byæ montowana wewn¹trz w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +5 C do +5 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Urz¹dzenie jest przeznaczone do pracy w standardowych warunkach, do przet³aczania powietrza nie zanieczyszczonego py³ami, t³uszczami, zwi¹zkami chemicznymi czy innymi zanieczyszczeniami. Centrala zosta³a zaprojektowana do uzdatniania powietrza o temperaturze w zakresie -15 C do +40 C (HRB-...SS1), lub -25 C do +40 C (HRB-...ES1) oraz wilgotnoœci wzglêdnej do 90%. Jeœli temperatura wt³aczanego powietrza jest ni sza ni -15 C (-25 C) urz¹dzenie automatycznie modyfikuje przep³yw w³¹czaj¹c zabezpieczenie wymiennika przed zamarzniêciem. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych kompletnego urz¹dzenia zainstalowanego w sieci kana³ów wentylacyjnych to IP 20. Projekt systemu wentylacyjnego powinien byæ zawsze opracowany przez projektanta HVAC. Obudowa urz¹dzenia wykonana z paneli typu sandwich. Centrala posiada wbudowan¹ kompletn¹ automatykê reguluj¹co - steruj¹c¹, która optymalizuje jej dzia³anie, aby osi¹gn¹æ minimalne straty ciep³a i najbardziej ekonomiczn¹ eksploatacjê. Schemat pracy œrodowisko zewnêtrzne œrodowisko wewnêtrzne 1- wentylator 2- wymiennik ciep³a - filtr 4- nagrzewnica elektryczna (tylko w HRB-xx-ES1) 5- klapa Parametry techniczne Centrale z nagrzewnic¹ wstêpn¹ Rodzaj Moc Imax Faza U V Moc grzewcza Napiêcie/pr¹d Napiêcie/pr¹d Waga max Nazwa /typ regulacji wejœæ. [kw] [A] [pcs] [V] [m /h] [kw] nagrzewnicy [V/A] wentylatora [V/A] [kg] HRB-08-MN-FCI-ES1-D54-S-2 MONO, /1 20/2,6 110 HRB-16-MN-FCI-ES1-D54-S-2 MONO 7,5 15, ,5 400/9,4 20/6,2 180 HRB-25-MN-FCI-ES1-D54-S-2 MONO 11,5 21, /14,5 20/6,2 260 HRB-08-ML-FCI-ES1-D54-S-2 MULTI, /1 20/2,6 110 HRB-16-ML-FCI-ES1-D54-S-2 MULTI 7,5 15, ,5 400/14,5 20/6,2 180 HRB-25-ML-FCI-ES1-D54-S-2 MULTI 11,5 21, /14,5 20/6,

9 Parametry techniczne Centrale bez nagrzewnicy wstêpnej Rodzaj Moc Imax Faza U V Napiêcie/pr¹d Waga max Nazwa /typ regulacji wejœæ. [kw] [A] [pcs] [V] [m /h] wentylatora [V/A] [kg] HRB-08-MN-FCI-SS1-D54-S-2 MONO 0,4 2, /2,6 106 HRB-16-MN-FCI-SS1-D54-S-2 MONO 1 6, /6,2 174 HRB-25-MN-FCI-SS1-D54-S-2 MONO 1 6, /6,2 252 HRB-08-ML-FCI-SS1-D54-S-2 MULTI 0,4 2, /2,6 106 HRB-16-ML-FCI-SS1-D54-S-2 MULTI 1 6, /6,2 174 HRB-25-ML-FCI-SS1-D54-S-2 MULTI 1 6, /6,2 252 Podstawowe parametry wentylatorów Faza U Pmax I RPM Nazwa /typ [V] [kw] [A] [m /h] [1/min] HRB ,4 2, HRB ,0 6, HRB ,0 6, v max Podstawowe parametry wstêpnych nagrzewnic elektrycznych Centrala z nagrzewnic¹ wstêpn¹ jest wyposa ona w termostat awaryjny oraz elektryczne zabezpieczenie przy pomocy czujników ciep³a. Dziêki wysokiej sprawnoœci centrala rekuperacyjna minimalizuje koszty dodatkowego Ÿród³a ciep³a. Podczas pracy urz¹dzenia wspó³czynnik wt³aczanego i wyt³aczanego powietrza mo e czasowo ulegaæ zmianie, aby osi¹gaæ minimalne nak³ady energii u ywanej przez urz¹dzenie. UWAGA: zalecane nagrzewnice nie s¹ zaprojektowane do ogrzewania gor¹cego powietrza. vmax ÄT Pmax I Faza U o Nazwa /typ [m /h] [ C] [kw] [A] [V] HRB-08...ES ,2, HRB-16...ES ,1 6,5 9,4 400 HRB-25...ES , ,5 400 Charakterystyki 2

10 Wartoœci mocy akustycznej Lwa [db(a)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] HRB Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 46,9 50,9 54,2 54, 51, ,9 41,4 60 L wa wylot [db(a)] 54,2 59,9 65,7 71, 68,9 71, 71,8 67,2 77,8 7,7 49,9 57,6 65,4 60,1 57,2 54,2 4, 67, ,2 6 4,8 8,5 5,6 2,5 21,7 46,1 Wszystkie wartoœci mierzone przy: 650 m /h, 200 Pa * orientacyjne wartoœci ciœnienia akustycznego w odleg³oœci m. L wa do otoczenia [db(a)] L pa do otoczenia [db(a)] L pa [db(a)] HRB Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 51,7 54,9 56,7 58,8 54,6 56,5 54,1 49,6 64,4 L wa wylot [db(a)] 60,2 67, ,1 75,6 78,9 76,2 76,4 84,2 L wa do otoczenia [db(a)] 51, 61,2 67,6 71,1 69,4 66, ,2 75, L pa do otoczenia [db(a)] 29, 9,2 45,6 49,1 47,4 44,6 6 25,2 5, Wszystkie wartoœci mierzone przy: 1520 m /h, 200 Pa * orientacyjne wartoœci ciœnienia akustycznego w odleg³oœci m. L pa [db(a)] HRB Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 50,4 58, 54,4 49,4 50,7 48,1 46,9 42,5 61,5 L wa wylot [db(a)] 54, 66,9 68,8 68,9 7, ,5 65,9 78,4 L wa do otoczenia [db(a)] 49,8 6,9 66,9 64,8 67,4 6, 58,2 44,7 72,8 L pa do otoczenia [db(a)] L pa [db(a)] 27,5 41,6 44,6 42,5 45,1 41 5,9 22,4 50,5 Wszystkie wartoœci mierzone przy: 1900 m /h, 50 Pa * orientacyjne wartoœci ciœnienia akustycznego w odleg³oœci m.

11 Sprawnoœæ odzysku ciep³a sprawnoœæ [%] V max [m /h] Wartoœci mierzone wg warunków: o temperatura zewnêtrzna wynosi -5 C, wilgotnoœæ wzglêdna 90% o temperatura powietrza wewn¹trz pomieszczenia wynosi 20 C, wilgotnoœæ wzglêdna 65% Wymiary A B C D E F G H J K L M Nazwa /typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] HRB HRB HRB

12 Instalacja i monta A B Nazwa /typ [mm] [mm] HRB HRB HRB Urz¹dzenie jest zaprojektowane do monta u tylko w pozycji poziomej pod sufitem, z pokryw¹ serwisow¹ skierowan¹ ku do³owi. Instalacja w innej pozycji nie jest dopuszczalna (patrz rysunek). Odpowiednia instalacja urz¹dzenia umo liwia wystarczaj¹cy dostêp do wykonywania przegl¹dów, konserwacji oraz demonta u w razie potrzeby. Dotyczy to równie uzyskania dostêpu do pokrywy serwisowej, aby mog³a byæ otwarta, jak równie dostêpu do skrzynki sterownika. Centralê nale y zamocowaæ za pomoc¹ uchwytów umieszczonych po obu stronach urz¹dzenia. Aby zamontowaæ urz¹dzenie do konstrukcji noœnej, najlepiej u yæ prêtów gwintowanych z nakrêtkami. W odleg³oœci co najmniej 10 cm od obudowy oraz co najmniej 50 cm od wlotu tulei urz¹dzenia nie wolno przetrzymywaæ materia³ów ³atwopalnych. Sterowanie Centrale rekuperacyjne XS-FLAT-90-RO mog¹ byæ dostarczane z dwoma rodzajami regulacji do wyboru: MONO - regulacja odpowiednia dla pojedynczej strefy wentylacji. Jeœli wentylowanych jest kilka pomieszczeñ, moc urz¹dzenia musi byæ sterowana w zale noœci od potrzeb pomieszczenia referencyjnego. Centrale rekuperacyjne z regulacj¹ MONO mog¹ byæ stosowane w restauracjach, salach gimnastycznych, du ych pomieszczeniach biurowych. Aby osi¹gn¹æ minimalne koszty eksploatacji i utrzymaæ odpowiedni¹ wymianê powietrza zaleca siê u ywaæ czujnika CO 2 lub czujnika jakoœci powietrza. MULTI - regulacja odpowiednia dla ró norodnej strefy wentylacji. Wlot i wylot powietrza jest sterowany indywidualnie dla ka dego wentylowanego pomieszczenia. Urz¹dzenie automatycznie dostosowuje swoj¹ moc, bazuj¹c na bie ¹cych potrzebach wentylowanych pomieszczeñ. Typowe zastosowanie - kompletny system wentylacyjny w ma³ych firmach, przedszkolach, powierzchniach biurowych i budynkach u ytecznoœci publicznej. 5

13 Typ regulatora: MONO MULTI Funkcja kontrola za pomoc¹ panelu sterowania kontrola z wy szego systemu sterowania(rs 485/ModBUS) kontrola wg stê enia CO 2 (wilgotnoœci wzglêdnej, jakoœci powietrza) * * kontrola dla systemu DCV nie kontrola dla systemu CAV nie kontrola dla systemu VAV nie kompatybilnoœæ z systemem z optymalizatorem regulacja prêdkoœci wentylatora regulacja ci¹g³a nagrzewnicy elektrycznej ochrona przed przegrzaniem optymalizacja regulacji rekuperatora kontrola zamkniêcia klapy sygnalizacja potrzeby czyszczenia urz¹dzenia zintegrowana kontrola czasowa diagnostyka b³êdów poziom kontroli u ytkowania i serwisu * z akcesoriami Akcesoria Akcesoria niezbêdne: Syfon kulowy HL16N Przestrzenny czujnik temperaturowy CPT - do mierzenia temperatury w pomieszczeniu referencyjnym Kana³owy czujnik temperaturowy CKT - do mierzenia temperatury w kanale powietrza przesy³anego przez system wentylacyjny Akcesoria opcjonalne: Czterostronna klapa zamykaj¹ca (manualna) MLKR/S Typ centrali HRB-08 HRB-16 HRB-25 Typ klapy MLKR/S-00x200 MLKR/S-500x250 MLKR/S-600x00 Si³ownik SERVO-TD niezbêdny do automatycznej kontroli klapy zamykaj¹cej. Si³ownik z funkcj¹ awaryjn¹ SERVO-TDF niezbêdny do automatycznej kontroli klapy zamykaj¹cej. Sprê yna zwrotna zapewnia zamkniêcie klapy w przypadku odciêcia zasilania. Nagrzewnica elektryczna EOKO - wyjœcie nagrzewnicy jest sterowane przez system kontroli centrali XS-FLAT-90-RO za pomoc¹ sygna³u 0-10V Typ centrali HRB-08 HRB-16 HRB-25 Typ nagrzewnicy EOKO-250--D EOKO-15-6-D EOKO D 6

14 Akcesoria Akcesoria opcjonalne: Czterostronny adapter HRB-PR - wykonany z galwanizowanej blachy stalowej. Typ centrali Typ redukcji Wymiary [mm] X Y D L M HRB-08 HRB-PR HRB-16 HRB-PR HRB-25 HRB-PR T³umik okr¹g³y SPTGLX Typ centrali HRB-08 HRB-16 HRB-25 Typ t³umika SPTGLX-1,0-250 SPTGLX-1,0-15 SPTGLX-1,0-400 Czujnik przestrzenny CO2 AS-CO2-EE czujnik stê enia CO2 dla automatycznej kontroli zasilania urz¹dzenia. W³aœciwy dla regulacji MONO. Czujnik kana³owy CO2 AS-CO2-EE czujnik stê enia CO2 dla automatycznej kontroli zasilania urz¹dzenia. W³aœciwy dla regulacji MONO. Zlokalizowany przy kanale wylotowym. Czujnik przestrzenny wilgotnoœci wzglêdnej AS-10-RH - czujnik wartoœci wilgotnoœci wzglêdnej. W³aœciwy do regulacji MONO Prêty gwintowane ZTZ-M8/1,0 - gwint M8, d³ugoœæ 1m, odpowiednie do wszystkich urz¹dzeñ podwieszanych. Wk³ady filtracyjne HRB-FI - wymienne wk³ady filtracyjne o ró nych klasach filtracji i ró nych konfiguracjach. Typ centrali Typ filtra - p³ytowy, klasa G4 Typ filtra - p³ytowy, klasa G5 Typ filtra - p³ytowy, klasa G7 HRB-08 HRB-FI-G4D-02 HRB-FI-F5D-02 HRB-FI-F7D-02 HRB-16 HRB-FI-G4D-0 HRB-FI-F5D-0 HRB-FI-F7D-0 HRB-25 HRB-FI-G4D-04 HRB-FI-F5D-04 HRB-FI-F7D-04 7

15 Schematy elektryczne Wszystkie schematy po³¹czeñ przedstawione w karcie katalogowej s¹ jedynie orientacyjne. Podczas monta u produktu nale y œciœle przestrzegaæ wytycznych na tabliczce znamionowej jak równie wskazówek i schematów umieszczonych bezpoœrednio na produkcie lub do³¹czonych do produktu. wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie g³ówne zasilanie elektryczne panel sterowania kontrola zewnêtrzna przycisk pobudzenia przep³yw kondensatu styk p.po. wyjœcie wyjœcie wyjœcie wyjœcie wejœcie wyjœcie wejœcie czujnik jakoœci powietrza klapa wlotowa klapa wylotowa sygnalizacja pracy czujnik temperatury nagrzewnica elektryczna Oznaczenia typoszeregu HRB MN - FCI - ES1 - D54 - S wersja 2VV S - klapa serwisowa na dole urz¹dzenia D54 - filtr p³ytowy klasy F5 wlotu i G4 wylotu ES1 - urz¹dzenie z nagrzewnic¹ elektryczn¹ SS1 - urz¹dzenie bez nagrzewnicy FCI - monta wewn¹trz pomieszczeñ, pod sufitem MN - regulacja MONO ML - regulacja MULTI 08 - wartoœæ nominalna przep³ywu 800 m /h 16 - wartoœæ nominalna przep³ywu 1600 m /h 25 - wartoœæ nominalna przep³ywu 2400 m /h HRB - centrala rekuperacyjna XS-FLAT-90-RO 8

16 VENUS Recover Wysoka sprawnoœæ do 90% - aluminiowy wymiennik przeciwpr¹dowy Wydajnoœæ powietrza 00m /h Niski poziom ha³asu 42 db przy maksymalnym przep³ywie powietrza Wykonanie z wyt³aczanego polipropylenu Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem Waga tylko 18 kg Monta œcienny lub sufitowy Prosta instalacja i obs³uga Centrala rekuperacyjna VENUS to kompaktowe urz¹dzenie s³u ¹ce do wymiany powietrza oraz odzysku ciep³a z powietrza pochodz¹cego z wewn¹trz pomieszczenia i przekazywaniu go œwie emu powietrzu zasysanemu z zewn¹trz budynku. Wymiana cieplna nastêpuje bez mieszania obu strumieni. Centrala rekuperacyjna VENUS jest szczególnie polecana do wentylacji mniejszych apartamentów i domów jednorodzinnych. Sprawnoœæ odzysku ciep³a dochodzi do 90%. Centrala VENUS Recover powinna byæ montowana wewn¹trz w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +0 C do +40 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Centrala zosta³a zaprojektowana do uzdatniania powietrza o temperaturze w zakresie -20 C do +40 C. Jest przeznaczona do pracy w standardowych warunkach, do przet³aczania powietrza nie zanieczyszczonego py³ami, t³uszczami, zwi¹zkami chemicznymi czy innymi zanieczyszczeniami. Stopieñ ochrony uk³adu sterowania dla kompletnego urz¹dzenia pod³¹czonego do instalacji wentylacyjnej wynosi IP 20. Obudowa centrali zosta³a wykonana z wyt³aczanego polipropylenu. Projekt systemu wentylacyjnego powinien byæ zawsze opracowany przez projektanta HVAC. Schemat pracy œrodowisko zewnêtrzne œrodowisko wewnêtrzne 1-wentylator 2-wymiennik ciep³a -filtr 4-nagrzewnica elektryczna 5-odp³yw kondensatu Dane techniczne Faza Czêstotliwoœæ Pmax U I vmax RPM ochrona Waga Nazwa /typ [Hz] [kw] [V] [A] [m /h] [1/min] IP [kg] HRV ,1 20 0, Ju wkrótce dostêpne nowe wersje 150, 00, m /h z wentylatorami AC i EC, zintegrowan¹ nagrzewnic¹ wstêpn¹ oraz sterowaniem, czujnikami CO 2, RH, PIR PREMIERA W MAJU 201! szczegó³y w dziale handlowym Maxair 1

17 Charakterystyka mocy wyjœciowej p stat [Pa] 1 - pierwszy bieg 2 - drugi bieg - trzeci bieg V [m /h] Wartoœci mocy akustycznej Lwa [db(a)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] HRV-0 Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 46,6 5,1 61,4 55, ,5 4,5 4,7 6,2 L wa wylot [db(a)] 51,8 59,5 70, 62,1 62,6 59,5 54,1 4,8 72,2 L wa do otoczenia [db(a)] 6, ,8 54,8 59,1 51,9 4,9 1 6,4 L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] 15,1 22,7 7,5,5 7,8 0,6 22,6 9,7 42,1 *wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m Ó Sprawnoœæ odzysku ciep³a wydajnoœæ [%] V [m /h] Wartoœci mierzone wg warunków: o temperatura zewnêtrzna wynosi -5 C, wilgotnoœæ wzglêdna 90% o temperatura powietrza wewn¹trz pomieszczenia wynosi 20 C, wilgotnoœæ wzglêdna 65% 2

18 Wymiary Instalacja i monta Urz¹dzenie jest zaprojektowane do monta u tylko w pozycjach przedstawionych na obrazkach. Instalacja w innej pozycji nie jest dopuszczalna. Centralê nale y zawiesiæ pod sufitem za pomoc¹ prêtów gwintowanych M8. Urz¹dzenie musi byæ montowane w odpowiedniej pozycji dla odp³ywu kondensatu. Odpowiednia instalacja urz¹dzenia umo liwia wystarczaj¹cy dostêp do wykonywania przegl¹dów, konserwacji oraz demonta u w razie potrzeby. Urz¹dzenie nale y montowaæ ze szczególn¹ ostro noœci¹ aby unikn¹æ jego upuszczenia z wysokoœci. Kana³ powietrzny po³¹czony jest z szyjk¹ za pomoc¹ uszczelki gumowej. Minimalny dystans od konstrukcji trwa³ych 500 mm

19 Sterowanie Centrala VENUS jest wyposa ona w puszkê przy³¹czeniow¹ do pod³¹czenia zasilania oraz kontrolera. Kontroler nie jest dostarczany w zestawie! Schematy elektryczne Wszystkie schematy po³¹czeñ przedstawione w karcie katalogowej s¹ jedynie orientacyjne. Podczas monta u produktu nale y œciœle przestrzegaæ wytycznych na tabliczce znamionowej jak równie kierunków i schematów umieszczonych bezpoœrednio na produkcie lub do³¹czonych do produktu. panel kontrolny Akcesoria Wymagane akcesoria: Regulator ND-CP-SM-V-4 - po³¹czony z central¹ rekuperacyjn¹ za pomoc¹ kabla 20V. Sposób pod³¹czenia pokazany na schemacie elektrycznym. Odpowiedni przekrój przewodu powinien byæ okreœlony na podstawie szczególnych warunków monta u. Kabel ten powinien byæ dostarczony przez firmê wykonuj¹c¹ instalacjê elektryczn¹. Akcesoria opcjonalne: Zapasowy filtr powietrza HRV-0-G4 - dwie sztuki wymiennych filtrów, klasa G4. Oznaczenia typoszeregu HRV przep³yw powietrza 00 m /h HRV - centralka rekuperacyjna VENUS Recovery 4

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Vwyj¹tkowo V korzystna wentylacja V centrale klimatyzacyjne kana³owe Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyj¹tkowe urz¹dzenia Kana³owe centrale Vento s¹ skonstruowane tak, eby umo liwia³y konstruowanie

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 Opis urz¹dzenia Do pracy w uk³adzie centralnej wentylacji i ogrzewania wody u ytkowej w ma³ych i œrednich mieszkaniach o powierzchni do oko³o 120 m 2.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801 INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 1 Zastosowanie i budowa Kompaktowy zespó³ wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciep³a do zastosowania : - w budownictwie mieszkaniowym, - w budynkach biurowych, - w

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY RGS. www.juwent.com.pl

REKUPERATORY RGS. www.juwent.com.pl 85 OPIS KONSTRUKCJI OUDOWA Konstrukcja obudowy oparta na szkielecie z profilu aluminiowego. Panele warstwowe wype³nione we³n¹ mineraln¹ gruboœci 25 mm. lacha paneli ocynkowana. Od strony zewnêtrznej lakierowana.

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT CDT Osuszacze mobilne Osuszacze mobline, dedykowane do pracy w trudnych warunkach wyposażone w kółka o średnicy 250 mm wykonane z tworzywa ABS uchwyty ułatwiające przenoszenie wersje s można wyposażyć

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVS i WDVSC Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. 5 ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe

Bardziej szczegółowo

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H 30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Synco 200. 1 1 Siemens Building Technologies 2005 HVAC Products

Aplikacje Synco 200. 1 1 Siemens Building Technologies 2005 HVAC Products Aplikacje Synco 200 1 Synco 200 Typ Nr aplikacji Strona Regulacja jakoœci powietrza RLU210 AAZD01 LU1 HQ a 1 3 Regulacja jakoœci powietrza i ciœnienia w instalacji RLU222 AAZD02 LU2 HQ a 1 5 Regulacja

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna strona 2 / 9 DUPLEX 25 Multi / 3/ - Me.19.EC3 - Mi.19.EC3 - S7.C - Fe.4 - Jednostka: DUPLEX 25 Multi Specyfikacja: Fi.4 - B.LM24A - H./ - H.71/ - H./ - Typ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym

Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym:

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8 PROJEKT : SPRAWDZ. : mgr inż. Aniela Krasuska upr. SLK/3813/PWOS/1

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI. 1 INWESTOR:.. OBIEKT: Szkoła Podstawowa w Trzebini TEMAT: PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI, KUCHNI I STOŁOWKI.. Nr opracowania : Projektował: Opracował: Sprawdził: mgr inż. M. Stępień mgr inż. M. Stępień

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft

Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8. LTG Aktiengesellschaft Nawiewniki wirowe typ DLA 7 i DLA 8 Przyk³ad: LDB 12 LTG system clean LTG Aktiengesellschaft Przedstawicielstwo w Polsce HTK-Went Polska Sp.z o.o. ul. Chopina 13/3, -047 Kraków +48/(12) 6323132 Telefax:

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW

APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE FAGW APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE APARATY GRZEWCZO-WENTYLACYJNE ZASTOSOWANIE Aparaty grzewczo-wentylacyjne firmy Frapol służą do ogrzewania ciepłym powietrzem i wentylacji pomieszczeń takich jak hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Seria VUT WH EC. Filtr Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew). VUT EH EC A8 A13 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 90%. Nawiewno-wywiewna

Bardziej szczegółowo

CENNIK / INDEX. Mod. Typy centrali Strona. Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja pozioma lub pionowa

CENNIK / INDEX. Mod. Typy centrali Strona. Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja pozioma lub pionowa CENNIK / INDEX Mod. Typy centrali Strona HESTOR DELUXE Kompaktowe centrale wentylacyjne z przeciwprądowym wymiennikiem ciepła - wersja uniwersalna : leżąca i podwieszana. Multifunkcjonalne sterowanie zintegrowanez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13

N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 N O W O Œ Æ Nawiewniki z filtrem absolutnym klasy H13 NAF Atest Higieniczny: HK/B/1121/02/2007 Nawiewniki NAF s¹ przeznaczone do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych.

Bardziej szczegółowo

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny

Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Cennik nie jest ofertą w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego Podane ceny mają charakter orientacyjny Typ 1. mini 250 300 300 duo 400 400 duo 400 G Konfiguracja Układ przeciwzamrożeniowy Regulator obrotów

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1A do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1. KATEDRA HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA Parametry techniczne Wymagane parametry Parametry oferowane KOMORA LAMINARNA Klasa

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161

klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 * CHŁODNICTWO * KLIMATYZACJA * WENTYLACJA klimat@nso.pl kom. 603 589 527 Tel./fax (34) 317 58 27 ul.oleska 74 Starokrzepice 42-161 SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA I WILGOCI B3B-WX

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE

KLIMATYZACJA OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE OGRZEWANIE KLIMATYZACJA 4 OCZYSZCZANIE OSUSZANIE NAWIL ANIE 6 OGRZEWANIE 9 KLIMATYZACJA Zapewnia ch odze, ale rów utrzyma komfortowej temperatury i wilgotnoêci powietrza. Posiada zaawansowane uk ady sterujàce, a

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Zakres wydajnoœci dla central wentylacyjnych z odzyskiem ciep³a REQURA 50 REQURA 40 REQURA 400 REQURA 300 REQURA 300 FLAT REQURA 30 REQURA 20

Zakres wydajnoœci dla central wentylacyjnych z odzyskiem ciep³a REQURA 50 REQURA 40 REQURA 400 REQURA 300 REQURA 300 FLAT REQURA 30 REQURA 20 Zakres wydajnoœci dla central wentylacyjnych z odzyskiem ciep³a REQURA 50 425 REQURA 40 400 REQURA 400 400 REQURA 00 00 REQURA 00 FLAT 00 REQURA 0 280 REQURA 20 180 (przy 150 Pa) 0 100 200 00 400 500 V

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe TD

wentylatory kanałowe TD Zastosowanie Osiągane wysokie ciśnienia i wydajności pozwalają na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, że wentylatory tego typu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI SYSTEM WENTYLACJI NAWIEWNO WYWIEWNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI B3B-WX 15, B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60, B3B-WX 80, B3B-WX 100, B3B-WX 125, B3B-WX, B3B-WX 200, B3B-WX DOKUMENTACJA TECHNICZNO

Bardziej szczegółowo

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA (WRZESIEŃ 2010)

CENNIK CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA (WRZESIEŃ 2010) CENTRAL WENTYLACYJNYCH Z ODZYSKIEM CIEPŁA (WRZESIEŃ 2010) Spis treści: 1. Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła i nagrzewnicą wbudowaną RESTOR 300, 500, 800 wraz z wyposażeniem dodatkowym. 2. Centrale

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Zehnder ComfoWell 220 Modułowy system przyłączeniowy Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Tłumik ComfoWell CW-S 220 firmy Zehnder o kompaktowej

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

OnyX. Classic Dream Sky

OnyX. Classic Dream Sky OnyX Classic Dream Sky 2 OnyX Classic OnyX Classic Centrala OnyX Classic jest urządzeniem stanowiącym główny element systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła. Zapewnia ona ciągły dopływ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów

PROJEKT WENTYLACJI. Klub Ba³t. Ba³tów 55. 27-423 Ba³tów PROJEKT WENTYLACJI Klub Ba³t Ba³tów 55 27-423 Ba³tów SPIS TREŒCI 1.Opis techniczny 1.1.Opis systemu wentylacji 1.2.Obróbka powietrza wentylacyjnego 1.3.Organizacja wymiany powietrza w pomieszczeniach 1.4.Wentylacja

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA WENTYLATOR KANA OWY ODŒRODKOWY W OBUDOWIE D WIÊKOCH ONNEJ SERII VENTS VS PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 010 PRZEZNACZENIE PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Wentylator kana³owy odœrodkowy VENTS VS w metalowej

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła

Bardziej szczegółowo

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji

Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06. Opis techniczny. Właściwości. Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji CV 216, 316 RGA 3 15 5 GB Zawór kontrolny (Zawory regulacyjne 2 i 3-drogowe) 2005. 06 Opis techniczny Zastosowanie Wodne systemy ogrzewania i klimatyzacji Funkcje CV 216 RGA CV 316 RGA przełączający Dwudrogowy

Bardziej szczegółowo

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

Seria VUT WH EC. Warianty VUT EH EC modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami. VUT EH EC Wyświetlacz LCD Wyświetlacz SAS908 Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m 3 /h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji

Bardziej szczegółowo

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u.,

Gazowe kot³y kondensacyjne. Cerapur. trójdrogowym do wspó³pracy z zasobnikiem c.w.u., Gazowe kot³y kondensacyjne Typ urz¹dzenia Cerapur ZSBR 7-8 A 3* kocio³ jednofunkcyjny GZ 50; 35; 41,5 Zestaw przezbrojeniowy na gaz p³ynny Propan * praca na innych rodzajach gazu ziemnego wymaga wy³¹cznie

Bardziej szczegółowo

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór

O produkcie. Przykład kodu produktu. Szybki dobór Nawiewnik dalekiego zasięgu z obrotowymi Nawiewniki ODZA są elementami o zmiennej charakterystyce strumienia. Kierunek wypływu powietrza można regulować od kierunku poziomego, wykorzystywanego najczęściej

Bardziej szczegółowo

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze

AGB AGC APARAT GRZEWCZY APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY. do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze AGB APARAT GRZEWCZY AGC APARAT GRZEWCZO-CHŁODZĄCY do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach o średniej i dużej kubaturze do ogrzewania bądź chłodzenia hal fabrycznych, magazynów, salonów samochodowych

Bardziej szczegółowo

DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX

DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX DRZWI ZAWSZE OTWARTE KURTYNY POWIETRZNE DIMPLEX CIEPŁE POWITANIE KURTYNY POWIETRZNE SERII AC Charakterystyka serii AC Zaokrąglona obudowa wykonana z malowanej proszkowo stali z nakładkami z żaroodpornego

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Seria VUT PW EC. VUT PW EC model z nagrzewnic wodn,

Seria VUT PW EC. VUT PW EC model z nagrzewnic wodn, CENTRALE NAWIEWNO-WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEP A Seria Seria A11 A13 A11 A13 VUT 350 PE EC VUT 600 PE EC VUT 1000 PE EC VUT 2000 PE EC Podwieszana nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna o wydajno ci do 4000

Bardziej szczegółowo

Odkurzacze przemysłowe SERIA IVB 5/7

Odkurzacze przemysłowe SERIA IVB 5/7 Modele IVB 5 i IVB 7 M/H stanowią rozwiązanie dla wymagających klientów i dużej częstotliwości sprzątania w warsztatach, zakładach przemysłowych. Są zgodne z nową normą europejską dotyczącą zbierania pyłów

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Taki mały, a taki doskonały

Taki mały, a taki doskonały Wbudowywana jednostka centralna Taki mały, a taki doskonały SINCE 1993 www.sistemair.com Instaluj to, co najlepsze Wolly2, niekwestionowany król wbudowywanych jednostek centralnego odkurzania, został udoskonalony.

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

ILTO X1 Premium WENTYLACJA BY KOMFORTOWO MIESZKAÆ WIELOSTRONNY PANEL STERUJ CY PREMIUM - Mo liwo æ p³ynnego sterowania systemem wentylacji wentylacja dopasowana do poszczególnych pomieszczeñ - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Budowa Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikiem podawania na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u tej samej osi.

Bardziej szczegółowo

SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE WENTYLACJI

SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE WENTYLACJI SZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE WENTYLACJI Klasa robót: CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne. Kategorie robót: CPV

Bardziej szczegółowo

Procedura Analizy Awarii. 4" Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy

Procedura Analizy Awarii. 4 Pompy Zatapialne GS. Lowara. 1) Zastosowania pompy Procedura Analizy Awarii 4" Pompy Zatapialne GS 1) Zastosowania pompy Dystrybucja wody; odzysk deszczówki; mycie przemysłowe; odzysk skroplin; zwiększanie ciśnienia; nawadnianie; układy przemysłowe; układy

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo