wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu"

Transkrypt

1 ISIS Recover Centrala do monta u naœciennego, monta pionowy Wysoka sprawnoœæ do 90% Wydajnoœæ powietrza 00 m /h, 500 m /h Wbudowany manualny by-pass Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem Kompaktowe wymiary Zintegrowany podgrzewacz Filtry p³ytowe klasy G4 Zintegrowany system automatyki ze zdalnym sterownikiem przewodowym Centrala rekuperacyjna ISIS jest central¹ wentylacyjn¹ z odzyskiem ciep³a stosowan¹ do przekazywania ciep³a pobranego z budynku do strumienia powietrza œwie ego z zewn¹trz, bez mieszania siê tych strumieni. Centrala jest szczególnie polecana do wentylowania mniejszych apartamentów, biur czy innych pomieszczeñ. Sprawnoœæ odzysku ciep³a waha siê w zakresie od 50% do 60%. Centrala powinna byæ montowana wewn¹trz w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +0 C do +40 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Centrala zosta³a zaprojektowana do uzdatniania powietrza o temperaturze w zakresie -20 C do +40 C. Jest przeznaczona do pracy w standardowych warunkach, do przet³aczania powietrza nie zanieczyszczonego py³ami, t³uszczami, zwi¹zkami chemicznymi czy innymi zanieczyszczeniami. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych kompletnego urz¹dzenia zainstalowanego w sieci kana³ów wentylacyjnych to IP 20. Obudowa urz¹dzenia wykonana z paneli typu sandwich, w pe³ni izolowanych i pomalowanych na bia³o (RAL 9010). Projekt systemu wentylacyjnego powinien byæ zawsze opracowany przez projektanta HVAC. Schemat pracy HR-A HR-A wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu Dane techniczne Rodzaj Moc grzew. Pmax U I vmax RPM G³oœnoœæ* ochrona Rodzaj Waga Nazwa /typ nagrzewnicy [kw] [kw] [V] [A] [m /h] [1/min] [db(a)] IP wymiennika [kg] HR-A-0-V-G4-E-1-60 elektryczna 1,6 1,8 20 7, ,2 20 krzy owy 9 HR-A-05-V-G4-E-1-60 elektryczna 2,4 2, , , 20 krzy owy 55 HR-A-0-V-G4-E-1-90 elektryczna 0, , ,7 20 przeciwpr¹dowy 42 HR-A-05-V-G4-E-1-90 elektryczna 1, , ,1 20 przeciwpr¹dowy 61 * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m 1

2 Charakterystyki p stat [Pa] V max [m /h] p stat [Pa] V max [m /h] 2

3 Wartoœci mocy akustycznej Lwa [db(a)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] HR-A-0-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 46, 51,1 60,5 5 55,6 55,8 47,9 5,4 6,6 L wa wylot [db(a)] 5,1 57,5 66,2 64,4 65, 6, 6, ,5 50,5 58,2 56,9 54,6 52,6 46,5 0 62,5 18,1 29,1 6,9 5,6,2 1, 25,2 8,6 41,2 *orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m L wa do otoczenia [db(a)] L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] HR-A-05-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 49,8 60,6 61, ,5 54,2 5, ,2 L wa wylot [db(a)] 57,7 64, , ,7 67,1 60, 74,5 L wa do otoczenia [db(a)] 41,4 5,7 59,8 61,7 58,9 5,7 46,9 1,9 65,7 L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] 20 2, 8, 40,4 7,5 2, 25,5 10,5 44, * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m HR-A-0-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 50,9 54,6 61,5 57,4 57, 52,5 46,8 7,7 65 L wa wylot [db(a)] 57,2 6,7 70,7 69,7 69,7 65,6 6,1 52,7 75,9 L wa do otoczenia [db(a)] 47, ,1 58, 55,4 52,2 45,4 28,4 65 L pa do otoczenia [db(a)]* 26,,7 40,8 7 4,1 0,9 24,2 7,1 4,7 * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m L pa [db(a)] HR-A-05-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 47,7 51,6 58,6 60,7 58, , L wa wylot [db(a)] 55,1 62,9 67,7 69,6 68,4 65,7 61, ,7 L wa do otoczenia [db(a)] 49,4 58,1 61, 59,4 55,5 55,2 49,1 6,4 65,6 L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] 27,9 6,6 9,8 7,9 4,7 27,6 14,9 44,1 * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m

4 Sprawnoœæ odzysku ciep³a sprawnoœæ [%] V max [m /h] sprawnoœæ [%] V max [m /h] Wartoœci mierzone wg warunków: o temperatura zewnêtrzna wynosi -5 C, wilgotnoœæ wzglêdna 90% o temperatura powietrza wewn¹trz pomieszczenia wynosi 20 C, wilgotnoœæ wzglêdna 65% Wymiary 4

5 Wymiary Instalacja i monta Urz¹dzenie jest zaprojektowane do monta u tylko w pozycji pionowej. Instalacja w innej pozycji nie jest dopuszczalna. Odpowiednia instalacja urz¹dzenia umo liwia wystarczaj¹cy dostêp do wykonywania przegl¹dów, konserwacji oraz demonta u w razie potrzeby. Centralê nale y zamocowaæ za pomoc¹ uchwytów umieszczonych po obu stronach urz¹dzenia. Urz¹dzenie nale y montowaæ ze szczególn¹ ostro noœci¹ aby unikn¹æ jego upuszczenia. W odleg³oœci co najmniej 10 cm od obudowy oraz co najmniej 50 cm od wlotu tulei urz¹dzenia nie wolno przetrzymywaæ materia³ów ³atwopalnych. Kana³ powietrzny po³¹czony jest z szyjk¹ za pomoc¹ uszczelki gumowej. Konieczna jest instalacja syfonu (akcesoria) do odp³ywu kondensatu. Minimalny stopieñ odchylenia syfonu mo na obliczyæ wg wzoru: ciœnienie statyczne [Pa] ( 10 )+ 50 [mm] = h1 (wysokoœæ syfonu w mm) 5

6 Monta syfonu Syfon standardowy Syfon kulowy HL16N + HL1G-0 h 1=h2 Minimalny dystans od konstrukcji trwa³ych Sterowanie Centrale s¹ wyposa one w pilota zdalnego sterowania oraz piêciometrowy kabel komunikacyjny. Funkcja on/off kontrola prêdkoœci wentylatora p³ynne sterowanie nagrzewnicy elektrycznej kontrolka przegrzania nagrzewnicy sch³adzanie nagrzewnicy zapobieganie zamarzaniu kontrola zamkniêcia klapy wskaÿnik zabrudzenia filtra diagnostyka awarii i raportowanie 6

7 Schematy elektryczne Wszystkie schematy po³¹czeñ przedstawione w karcie katalogowej s¹ jedynie orientacyjne. Podczas monta u produktu nale y œciœle przestrzegaæ wytycznych na tabliczce znamionowej jak równie kierunków i schematów umieszczonych bezpoœrednio na produkcie lub do³¹czonych do produktu. wejœcie wejœcie wejœcie wyjœcie EXT. CTRL. filtr 20 V ~ N LF L max. 50 m 12 V = max. 0,4 A 12 V = max. 0,4 A 20 V ~ max. 0,005 A max. 0,1 A 20 VA N L L-open sterowanie zewnêtrzne P filtr manostatu M M zasilanie zamykania klapy Akcesoria Syfon kulowy HL16N + rura ³¹cz¹ca HL1G-0. Rurê nale y zamówiæ w komplecie z syfonem. Kabel KABEL -XX (d³ugoœæ kabla w metrach: 0, 05, 08, 10, 15, 20, 0, 40), jeœli w zamówieniu nie podano d³ugoœci kabla, dostarczany jest kabel o d³ugoœci 8m, maksymalna d³ugoœæ kabla - 50m. Presostat ciœnieniowy DM-SET-05-5 z zakresem nastaw pomiêdzy 50 a 500 Pa oraz zestaw monta owy. Urz¹dzenie to wykazuje stopieñ zanieczyszczenia filtra. Okr¹g³a klapa zwrotna RSKR-Z Klapa zamykaj¹ca KRTK-A Si³ownik SERVO-TD Si³ownik z funkcj¹ awaryjn¹ SERVO-TDF Oznaczenia typoszeregu HR - A V - G4 - E efektywnoœæ grzewcza do 60% 90 - efektywnoœæ grzewcza do 90% 1 - urz¹dzenie z by-passem E - nagrzewnica elektryczna G4 - filtr p³ytowy G4 V - instalacja w pionie 0 - wydajnoœæ nominalna 00 m /h 05 - wydajnoœæ nominalna 500 m /h HR-A - centrala rekuperacyjna ISIS Recover 7

8 XS-FLAT-90-RO Wydajnoœæ powietrza m /h Ultrap³aska, kompaktowa konstrukcja Przeciwpr¹dowy aluminiowy wymiennik ciep³a - sprawnoœæ odzysku ciep³a do 92% Ekonomiczne silniki EC Strefy wentylacji MONO/MULTI - CAV, VAV, DCV Zintegrowana regulacja z panelem kontrolnym 6 miesiêcy gwarancji Centrala rekuperacyjna XS-FLAT-90-RO Recover jest central¹ wentylacyjn¹ z odzyskiem ciep³a stosowan¹ do przekazywania ciep³a pobranego z budynku do strumienia powietrza œwie ego z zewn¹trz, bez mieszania siê tych strumieni. Œwie e powietrze jest wt³aczane do osobnych pomieszczeñ, natomiast powietrze z wewn¹trz pomieszczeñ jest wsysane do centrali gdzie nastêpuje odzysk ciep³a a nastêpnie wyt³aczane na zewn¹trz budynku. Sprawnoœæ odzysku ciep³a waha siê w zakresie od 80% do 92%. Centrala jest szczególnie polecana do wentylowania biur, sklepów, restauracji, kawiarni czy centrów sportowych. Centrala powinna byæ montowana wewn¹trz w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +5 C do +5 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Urz¹dzenie jest przeznaczone do pracy w standardowych warunkach, do przet³aczania powietrza nie zanieczyszczonego py³ami, t³uszczami, zwi¹zkami chemicznymi czy innymi zanieczyszczeniami. Centrala zosta³a zaprojektowana do uzdatniania powietrza o temperaturze w zakresie -15 C do +40 C (HRB-...SS1), lub -25 C do +40 C (HRB-...ES1) oraz wilgotnoœci wzglêdnej do 90%. Jeœli temperatura wt³aczanego powietrza jest ni sza ni -15 C (-25 C) urz¹dzenie automatycznie modyfikuje przep³yw w³¹czaj¹c zabezpieczenie wymiennika przed zamarzniêciem. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych kompletnego urz¹dzenia zainstalowanego w sieci kana³ów wentylacyjnych to IP 20. Projekt systemu wentylacyjnego powinien byæ zawsze opracowany przez projektanta HVAC. Obudowa urz¹dzenia wykonana z paneli typu sandwich. Centrala posiada wbudowan¹ kompletn¹ automatykê reguluj¹co - steruj¹c¹, która optymalizuje jej dzia³anie, aby osi¹gn¹æ minimalne straty ciep³a i najbardziej ekonomiczn¹ eksploatacjê. Schemat pracy œrodowisko zewnêtrzne œrodowisko wewnêtrzne 1- wentylator 2- wymiennik ciep³a - filtr 4- nagrzewnica elektryczna (tylko w HRB-xx-ES1) 5- klapa Parametry techniczne Centrale z nagrzewnic¹ wstêpn¹ Rodzaj Moc Imax Faza U V Moc grzewcza Napiêcie/pr¹d Napiêcie/pr¹d Waga max Nazwa /typ regulacji wejœæ. [kw] [A] [pcs] [V] [m /h] [kw] nagrzewnicy [V/A] wentylatora [V/A] [kg] HRB-08-MN-FCI-ES1-D54-S-2 MONO, /1 20/2,6 110 HRB-16-MN-FCI-ES1-D54-S-2 MONO 7,5 15, ,5 400/9,4 20/6,2 180 HRB-25-MN-FCI-ES1-D54-S-2 MONO 11,5 21, /14,5 20/6,2 260 HRB-08-ML-FCI-ES1-D54-S-2 MULTI, /1 20/2,6 110 HRB-16-ML-FCI-ES1-D54-S-2 MULTI 7,5 15, ,5 400/14,5 20/6,2 180 HRB-25-ML-FCI-ES1-D54-S-2 MULTI 11,5 21, /14,5 20/6,

9 Parametry techniczne Centrale bez nagrzewnicy wstêpnej Rodzaj Moc Imax Faza U V Napiêcie/pr¹d Waga max Nazwa /typ regulacji wejœæ. [kw] [A] [pcs] [V] [m /h] wentylatora [V/A] [kg] HRB-08-MN-FCI-SS1-D54-S-2 MONO 0,4 2, /2,6 106 HRB-16-MN-FCI-SS1-D54-S-2 MONO 1 6, /6,2 174 HRB-25-MN-FCI-SS1-D54-S-2 MONO 1 6, /6,2 252 HRB-08-ML-FCI-SS1-D54-S-2 MULTI 0,4 2, /2,6 106 HRB-16-ML-FCI-SS1-D54-S-2 MULTI 1 6, /6,2 174 HRB-25-ML-FCI-SS1-D54-S-2 MULTI 1 6, /6,2 252 Podstawowe parametry wentylatorów Faza U Pmax I RPM Nazwa /typ [V] [kw] [A] [m /h] [1/min] HRB ,4 2, HRB ,0 6, HRB ,0 6, v max Podstawowe parametry wstêpnych nagrzewnic elektrycznych Centrala z nagrzewnic¹ wstêpn¹ jest wyposa ona w termostat awaryjny oraz elektryczne zabezpieczenie przy pomocy czujników ciep³a. Dziêki wysokiej sprawnoœci centrala rekuperacyjna minimalizuje koszty dodatkowego Ÿród³a ciep³a. Podczas pracy urz¹dzenia wspó³czynnik wt³aczanego i wyt³aczanego powietrza mo e czasowo ulegaæ zmianie, aby osi¹gaæ minimalne nak³ady energii u ywanej przez urz¹dzenie. UWAGA: zalecane nagrzewnice nie s¹ zaprojektowane do ogrzewania gor¹cego powietrza. vmax ÄT Pmax I Faza U o Nazwa /typ [m /h] [ C] [kw] [A] [V] HRB-08...ES ,2, HRB-16...ES ,1 6,5 9,4 400 HRB-25...ES , ,5 400 Charakterystyki 2

10 Wartoœci mocy akustycznej Lwa [db(a)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] HRB Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 46,9 50,9 54,2 54, 51, ,9 41,4 60 L wa wylot [db(a)] 54,2 59,9 65,7 71, 68,9 71, 71,8 67,2 77,8 7,7 49,9 57,6 65,4 60,1 57,2 54,2 4, 67, ,2 6 4,8 8,5 5,6 2,5 21,7 46,1 Wszystkie wartoœci mierzone przy: 650 m /h, 200 Pa * orientacyjne wartoœci ciœnienia akustycznego w odleg³oœci m. L wa do otoczenia [db(a)] L pa do otoczenia [db(a)] L pa [db(a)] HRB Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 51,7 54,9 56,7 58,8 54,6 56,5 54,1 49,6 64,4 L wa wylot [db(a)] 60,2 67, ,1 75,6 78,9 76,2 76,4 84,2 L wa do otoczenia [db(a)] 51, 61,2 67,6 71,1 69,4 66, ,2 75, L pa do otoczenia [db(a)] 29, 9,2 45,6 49,1 47,4 44,6 6 25,2 5, Wszystkie wartoœci mierzone przy: 1520 m /h, 200 Pa * orientacyjne wartoœci ciœnienia akustycznego w odleg³oœci m. L pa [db(a)] HRB Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 50,4 58, 54,4 49,4 50,7 48,1 46,9 42,5 61,5 L wa wylot [db(a)] 54, 66,9 68,8 68,9 7, ,5 65,9 78,4 L wa do otoczenia [db(a)] 49,8 6,9 66,9 64,8 67,4 6, 58,2 44,7 72,8 L pa do otoczenia [db(a)] L pa [db(a)] 27,5 41,6 44,6 42,5 45,1 41 5,9 22,4 50,5 Wszystkie wartoœci mierzone przy: 1900 m /h, 50 Pa * orientacyjne wartoœci ciœnienia akustycznego w odleg³oœci m.

11 Sprawnoœæ odzysku ciep³a sprawnoœæ [%] V max [m /h] Wartoœci mierzone wg warunków: o temperatura zewnêtrzna wynosi -5 C, wilgotnoœæ wzglêdna 90% o temperatura powietrza wewn¹trz pomieszczenia wynosi 20 C, wilgotnoœæ wzglêdna 65% Wymiary A B C D E F G H J K L M Nazwa /typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] HRB HRB HRB

12 Instalacja i monta A B Nazwa /typ [mm] [mm] HRB HRB HRB Urz¹dzenie jest zaprojektowane do monta u tylko w pozycji poziomej pod sufitem, z pokryw¹ serwisow¹ skierowan¹ ku do³owi. Instalacja w innej pozycji nie jest dopuszczalna (patrz rysunek). Odpowiednia instalacja urz¹dzenia umo liwia wystarczaj¹cy dostêp do wykonywania przegl¹dów, konserwacji oraz demonta u w razie potrzeby. Dotyczy to równie uzyskania dostêpu do pokrywy serwisowej, aby mog³a byæ otwarta, jak równie dostêpu do skrzynki sterownika. Centralê nale y zamocowaæ za pomoc¹ uchwytów umieszczonych po obu stronach urz¹dzenia. Aby zamontowaæ urz¹dzenie do konstrukcji noœnej, najlepiej u yæ prêtów gwintowanych z nakrêtkami. W odleg³oœci co najmniej 10 cm od obudowy oraz co najmniej 50 cm od wlotu tulei urz¹dzenia nie wolno przetrzymywaæ materia³ów ³atwopalnych. Sterowanie Centrale rekuperacyjne XS-FLAT-90-RO mog¹ byæ dostarczane z dwoma rodzajami regulacji do wyboru: MONO - regulacja odpowiednia dla pojedynczej strefy wentylacji. Jeœli wentylowanych jest kilka pomieszczeñ, moc urz¹dzenia musi byæ sterowana w zale noœci od potrzeb pomieszczenia referencyjnego. Centrale rekuperacyjne z regulacj¹ MONO mog¹ byæ stosowane w restauracjach, salach gimnastycznych, du ych pomieszczeniach biurowych. Aby osi¹gn¹æ minimalne koszty eksploatacji i utrzymaæ odpowiedni¹ wymianê powietrza zaleca siê u ywaæ czujnika CO 2 lub czujnika jakoœci powietrza. MULTI - regulacja odpowiednia dla ró norodnej strefy wentylacji. Wlot i wylot powietrza jest sterowany indywidualnie dla ka dego wentylowanego pomieszczenia. Urz¹dzenie automatycznie dostosowuje swoj¹ moc, bazuj¹c na bie ¹cych potrzebach wentylowanych pomieszczeñ. Typowe zastosowanie - kompletny system wentylacyjny w ma³ych firmach, przedszkolach, powierzchniach biurowych i budynkach u ytecznoœci publicznej. 5

13 Typ regulatora: MONO MULTI Funkcja kontrola za pomoc¹ panelu sterowania kontrola z wy szego systemu sterowania(rs 485/ModBUS) kontrola wg stê enia CO 2 (wilgotnoœci wzglêdnej, jakoœci powietrza) * * kontrola dla systemu DCV nie kontrola dla systemu CAV nie kontrola dla systemu VAV nie kompatybilnoœæ z systemem z optymalizatorem regulacja prêdkoœci wentylatora regulacja ci¹g³a nagrzewnicy elektrycznej ochrona przed przegrzaniem optymalizacja regulacji rekuperatora kontrola zamkniêcia klapy sygnalizacja potrzeby czyszczenia urz¹dzenia zintegrowana kontrola czasowa diagnostyka b³êdów poziom kontroli u ytkowania i serwisu * z akcesoriami Akcesoria Akcesoria niezbêdne: Syfon kulowy HL16N Przestrzenny czujnik temperaturowy CPT - do mierzenia temperatury w pomieszczeniu referencyjnym Kana³owy czujnik temperaturowy CKT - do mierzenia temperatury w kanale powietrza przesy³anego przez system wentylacyjny Akcesoria opcjonalne: Czterostronna klapa zamykaj¹ca (manualna) MLKR/S Typ centrali HRB-08 HRB-16 HRB-25 Typ klapy MLKR/S-00x200 MLKR/S-500x250 MLKR/S-600x00 Si³ownik SERVO-TD niezbêdny do automatycznej kontroli klapy zamykaj¹cej. Si³ownik z funkcj¹ awaryjn¹ SERVO-TDF niezbêdny do automatycznej kontroli klapy zamykaj¹cej. Sprê yna zwrotna zapewnia zamkniêcie klapy w przypadku odciêcia zasilania. Nagrzewnica elektryczna EOKO - wyjœcie nagrzewnicy jest sterowane przez system kontroli centrali XS-FLAT-90-RO za pomoc¹ sygna³u 0-10V Typ centrali HRB-08 HRB-16 HRB-25 Typ nagrzewnicy EOKO-250--D EOKO-15-6-D EOKO D 6

14 Akcesoria Akcesoria opcjonalne: Czterostronny adapter HRB-PR - wykonany z galwanizowanej blachy stalowej. Typ centrali Typ redukcji Wymiary [mm] X Y D L M HRB-08 HRB-PR HRB-16 HRB-PR HRB-25 HRB-PR T³umik okr¹g³y SPTGLX Typ centrali HRB-08 HRB-16 HRB-25 Typ t³umika SPTGLX-1,0-250 SPTGLX-1,0-15 SPTGLX-1,0-400 Czujnik przestrzenny CO2 AS-CO2-EE czujnik stê enia CO2 dla automatycznej kontroli zasilania urz¹dzenia. W³aœciwy dla regulacji MONO. Czujnik kana³owy CO2 AS-CO2-EE czujnik stê enia CO2 dla automatycznej kontroli zasilania urz¹dzenia. W³aœciwy dla regulacji MONO. Zlokalizowany przy kanale wylotowym. Czujnik przestrzenny wilgotnoœci wzglêdnej AS-10-RH - czujnik wartoœci wilgotnoœci wzglêdnej. W³aœciwy do regulacji MONO Prêty gwintowane ZTZ-M8/1,0 - gwint M8, d³ugoœæ 1m, odpowiednie do wszystkich urz¹dzeñ podwieszanych. Wk³ady filtracyjne HRB-FI - wymienne wk³ady filtracyjne o ró nych klasach filtracji i ró nych konfiguracjach. Typ centrali Typ filtra - p³ytowy, klasa G4 Typ filtra - p³ytowy, klasa G5 Typ filtra - p³ytowy, klasa G7 HRB-08 HRB-FI-G4D-02 HRB-FI-F5D-02 HRB-FI-F7D-02 HRB-16 HRB-FI-G4D-0 HRB-FI-F5D-0 HRB-FI-F7D-0 HRB-25 HRB-FI-G4D-04 HRB-FI-F5D-04 HRB-FI-F7D-04 7

15 Schematy elektryczne Wszystkie schematy po³¹czeñ przedstawione w karcie katalogowej s¹ jedynie orientacyjne. Podczas monta u produktu nale y œciœle przestrzegaæ wytycznych na tabliczce znamionowej jak równie wskazówek i schematów umieszczonych bezpoœrednio na produkcie lub do³¹czonych do produktu. wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie g³ówne zasilanie elektryczne panel sterowania kontrola zewnêtrzna przycisk pobudzenia przep³yw kondensatu styk p.po. wyjœcie wyjœcie wyjœcie wyjœcie wejœcie wyjœcie wejœcie czujnik jakoœci powietrza klapa wlotowa klapa wylotowa sygnalizacja pracy czujnik temperatury nagrzewnica elektryczna Oznaczenia typoszeregu HRB MN - FCI - ES1 - D54 - S wersja 2VV S - klapa serwisowa na dole urz¹dzenia D54 - filtr p³ytowy klasy F5 wlotu i G4 wylotu ES1 - urz¹dzenie z nagrzewnic¹ elektryczn¹ SS1 - urz¹dzenie bez nagrzewnicy FCI - monta wewn¹trz pomieszczeñ, pod sufitem MN - regulacja MONO ML - regulacja MULTI 08 - wartoœæ nominalna przep³ywu 800 m /h 16 - wartoœæ nominalna przep³ywu 1600 m /h 25 - wartoœæ nominalna przep³ywu 2400 m /h HRB - centrala rekuperacyjna XS-FLAT-90-RO 8

16 VENUS Recover Wysoka sprawnoœæ do 90% - aluminiowy wymiennik przeciwpr¹dowy Wydajnoœæ powietrza 00m /h Niski poziom ha³asu 42 db przy maksymalnym przep³ywie powietrza Wykonanie z wyt³aczanego polipropylenu Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem Waga tylko 18 kg Monta œcienny lub sufitowy Prosta instalacja i obs³uga Centrala rekuperacyjna VENUS to kompaktowe urz¹dzenie s³u ¹ce do wymiany powietrza oraz odzysku ciep³a z powietrza pochodz¹cego z wewn¹trz pomieszczenia i przekazywaniu go œwie emu powietrzu zasysanemu z zewn¹trz budynku. Wymiana cieplna nastêpuje bez mieszania obu strumieni. Centrala rekuperacyjna VENUS jest szczególnie polecana do wentylacji mniejszych apartamentów i domów jednorodzinnych. Sprawnoœæ odzysku ciep³a dochodzi do 90%. Centrala VENUS Recover powinna byæ montowana wewn¹trz w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +0 C do +40 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Centrala zosta³a zaprojektowana do uzdatniania powietrza o temperaturze w zakresie -20 C do +40 C. Jest przeznaczona do pracy w standardowych warunkach, do przet³aczania powietrza nie zanieczyszczonego py³ami, t³uszczami, zwi¹zkami chemicznymi czy innymi zanieczyszczeniami. Stopieñ ochrony uk³adu sterowania dla kompletnego urz¹dzenia pod³¹czonego do instalacji wentylacyjnej wynosi IP 20. Obudowa centrali zosta³a wykonana z wyt³aczanego polipropylenu. Projekt systemu wentylacyjnego powinien byæ zawsze opracowany przez projektanta HVAC. Schemat pracy œrodowisko zewnêtrzne œrodowisko wewnêtrzne 1-wentylator 2-wymiennik ciep³a -filtr 4-nagrzewnica elektryczna 5-odp³yw kondensatu Dane techniczne Faza Czêstotliwoœæ Pmax U I vmax RPM ochrona Waga Nazwa /typ [Hz] [kw] [V] [A] [m /h] [1/min] IP [kg] HRV ,1 20 0, Ju wkrótce dostêpne nowe wersje 150, 00, m /h z wentylatorami AC i EC, zintegrowan¹ nagrzewnic¹ wstêpn¹ oraz sterowaniem, czujnikami CO 2, RH, PIR PREMIERA W MAJU 201! szczegó³y w dziale handlowym Maxair 1

17 Charakterystyka mocy wyjœciowej p stat [Pa] 1 - pierwszy bieg 2 - drugi bieg - trzeci bieg V [m /h] Wartoœci mocy akustycznej Lwa [db(a)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] HRV-0 Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 46,6 5,1 61,4 55, ,5 4,5 4,7 6,2 L wa wylot [db(a)] 51,8 59,5 70, 62,1 62,6 59,5 54,1 4,8 72,2 L wa do otoczenia [db(a)] 6, ,8 54,8 59,1 51,9 4,9 1 6,4 L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] 15,1 22,7 7,5,5 7,8 0,6 22,6 9,7 42,1 *wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m Ó Sprawnoœæ odzysku ciep³a wydajnoœæ [%] V [m /h] Wartoœci mierzone wg warunków: o temperatura zewnêtrzna wynosi -5 C, wilgotnoœæ wzglêdna 90% o temperatura powietrza wewn¹trz pomieszczenia wynosi 20 C, wilgotnoœæ wzglêdna 65% 2

18 Wymiary Instalacja i monta Urz¹dzenie jest zaprojektowane do monta u tylko w pozycjach przedstawionych na obrazkach. Instalacja w innej pozycji nie jest dopuszczalna. Centralê nale y zawiesiæ pod sufitem za pomoc¹ prêtów gwintowanych M8. Urz¹dzenie musi byæ montowane w odpowiedniej pozycji dla odp³ywu kondensatu. Odpowiednia instalacja urz¹dzenia umo liwia wystarczaj¹cy dostêp do wykonywania przegl¹dów, konserwacji oraz demonta u w razie potrzeby. Urz¹dzenie nale y montowaæ ze szczególn¹ ostro noœci¹ aby unikn¹æ jego upuszczenia z wysokoœci. Kana³ powietrzny po³¹czony jest z szyjk¹ za pomoc¹ uszczelki gumowej. Minimalny dystans od konstrukcji trwa³ych 500 mm

19 Sterowanie Centrala VENUS jest wyposa ona w puszkê przy³¹czeniow¹ do pod³¹czenia zasilania oraz kontrolera. Kontroler nie jest dostarczany w zestawie! Schematy elektryczne Wszystkie schematy po³¹czeñ przedstawione w karcie katalogowej s¹ jedynie orientacyjne. Podczas monta u produktu nale y œciœle przestrzegaæ wytycznych na tabliczce znamionowej jak równie kierunków i schematów umieszczonych bezpoœrednio na produkcie lub do³¹czonych do produktu. panel kontrolny Akcesoria Wymagane akcesoria: Regulator ND-CP-SM-V-4 - po³¹czony z central¹ rekuperacyjn¹ za pomoc¹ kabla 20V. Sposób pod³¹czenia pokazany na schemacie elektrycznym. Odpowiedni przekrój przewodu powinien byæ okreœlony na podstawie szczególnych warunków monta u. Kabel ten powinien byæ dostarczony przez firmê wykonuj¹c¹ instalacjê elektryczn¹. Akcesoria opcjonalne: Zapasowy filtr powietrza HRV-0-G4 - dwie sztuki wymiennych filtrów, klasa G4. Oznaczenia typoszeregu HRV przep³yw powietrza 00 m /h HRV - centralka rekuperacyjna VENUS Recovery 4

XS-FLAT-90-RO. Centrale rekuperacyjne. Schemat pracy. Parametry techniczne

XS-FLAT-90-RO. Centrale rekuperacyjne. Schemat pracy. Parametry techniczne XS-FLAT-90-RO Wydajnoœæ powietrza 800-2400 m /h Ultrap³aska, kompaktowa konstrukcja Przeciwpr¹dowy aluminiowy wymiennik ciep³a - sprawnoœæ odzysku ciep³a do 92% Ekonomiczne silniki EC Strefy wentylacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD SILENT

wentylatory kana³owe TD SILENT Zastosowanie Wentylator kana³owy przeznaczony do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zapylenia, przystosowany do monta u w pozycji pionowej lub poziomej w kana³ach wentylacyjnych o œrednicach od 1

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło: 2-02-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) 2-02-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

Vwyj¹tkowo V korzystna wentylacja V centrale klimatyzacyjne kana³owe Vento - centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne wyj¹tkowe urz¹dzenia Kana³owe centrale Vento s¹ skonstruowane tak, eby umo liwia³y konstruowanie

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100

POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 POMPA CIEP A POWIETRZE WENTYLACYJNE/C.W.U. LWA 100 Opis urz¹dzenia Do pracy w uk³adzie centralnej wentylacji i ogrzewania wody u ytkowej w ma³ych i œrednich mieszkaniach o powierzchni do oko³o 120 m 2.

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) źródło: 19-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PIONOWA (V) 19-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

Seria. TwinFresh Comfo R

Seria. TwinFresh Comfo R JEDNORUROWE SYSTEMY WENTYLACJI Seria Comfo S Seria Comfo R System jednorurowy Comfo z systemem zdalnego sterowania o wydajno ci do 54 m 3 /h. Zastosowanie Do energooszcz dnej wentylacji pojedynczych pomieszcze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801

INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 801 INSTRUKCJA OBS UGI BURSAVENT 1 Zastosowanie i budowa Kompaktowy zespó³ wentylacji nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciep³a do zastosowania : - w budownictwie mieszkaniowym, - w budynkach biurowych, - w

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: o

maksymalna temperatura pracy: o wentylatory promieniowe TMD TMD opis: Modele TMD s¹ wentylatorami promieniowymi niskociœnieniowymi dwustronnie ss¹cymi z napêdem bezpoœrednim, w sk³ad typoszeregu wchodzi 9 wielkoœci od 5/8 do 15/15. konstrukcja:

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIRS 700. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-05-2017 1/8 RIRS 700 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 700 WERSJA POZIOMA (H) 26-05-2017 2/8 RIRS 700 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C

maksymalna temperatura pracy: temperatura otoczenia: C - w zale noœci od wybranego modelu temperatura medium: 120 C konstrukcja: Wentylator promieniowy przeznaczony g³ównie do stosowania w wyci¹gach kuchennych. Obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie we³n¹ mineraln¹ o gruboœci

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 19-02-2017 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 19-02-2017 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy.

powinna wynosi nie mniej ni dwie rednice nagrzewnicy. NAGRZEWNICE WODNE Seria Zastosowanie Kana owe nagrzewnice wodne przeznaczone do podgrzewania nawiewanego powietrza w systemach wentylacji o przekrojch okr g ych. Konstrukcja Obudowa jest wykonana z ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

REKUPERATORY RGS. www.juwent.com.pl

REKUPERATORY RGS. www.juwent.com.pl 85 OPIS KONSTRUKCJI OUDOWA Konstrukcja obudowy oparta na szkielecie z profilu aluminiowego. Panele warstwowe wype³nione we³n¹ mineraln¹ gruboœci 25 mm. lacha paneli ocynkowana. Od strony zewnêtrznej lakierowana.

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 1/8 RIS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 400 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 28-06-2016 2/8 RIS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 26-01-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA POZIOMA (H) 26-01-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło:

/8 RIS Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) źródło: 17-01-2017 1/8 RIS 1500 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 1500 WERSJA POZIOMA (H) 17-01-2017 2/8 RIS 1500 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 4-06-2014 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT

CDT Osuszacze mobilne. CDF Osuszacze powietrza do muzeów, kościołów, domów. Akcesoria do osuszaczy CDF. Akcesoria do osuszaczy CDT CDT Osuszacze mobilne Osuszacze mobline, dedykowane do pracy w trudnych warunkach wyposażone w kółka o średnicy 250 mm wykonane z tworzywa ABS uchwyty ułatwiające przenoszenie wersje s można wyposażyć

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy przeznaczony do instalacji ko³nierzowej (20mm) w ci¹gu prostok¹tnych kana³ów wentylacyjnych. Prostok¹tna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

Informacje techniczne. ASPOL FV Sp. z o.o., ódÿ, ul. Helska 39/45, tel./fax:(0-42) , WindMaker REKUPERATORY

Informacje techniczne. ASPOL FV Sp. z o.o., ódÿ, ul. Helska 39/45, tel./fax:(0-42) , WindMaker REKUPERATORY AL FV Sp. z o.o., 9-4 ódÿ, ul. Helska 9/45, tel./fax:(- 4) 654-9-69, 65-9-69 E-mail:aspol@aspol.com.pl www.aspol.com.pl WindMaker REKUPERATRY Publikacja zawiera informacje techniczne odnoœnie nastêpuj¹cych

Bardziej szczegółowo

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/6 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 1/6 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 13-11-2014 2/6 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik wykonany z rur bimetalowych ebrowanych Cu-Al

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min]

Iloœæ faz Napiêcie Czêstotliwoœæ Pobór mocy Natê enie RPM Tmax Nazwa /typ [il.] [V] [Hz] [kw] [A] [1/min] ALFA AC Vent Wydajnœæ pwietrza d 800 d 6000 m /h Nagrzewnica wdna, nagrzewnica elektryczna, ch³dnica bezpœrednieg dparwania Zintegrwany system sterwania ze zdalnym sterwnikiem przewdwym Kmpaktwa knstrukcja

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 700 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 700 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 700 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 700 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 15-05-2014 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD

TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - STANDARD TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY STANDARD ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy OPIS Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY jest urz¹dzeniem dynamicznie wykorzystuj¹cym

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 3500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 1/8 RIRS 3500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 3500 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-02-2017 2/8 RIRS 3500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/7 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 1/7 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 24-05-2017 2/7 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

ESSENSSE / VCE. Kurtyna powietrzna CECHY GŁÓWNE: Bez nagrzewnicy. Nagrzewnica wodna. Nagrzewnica elektryczna

ESSENSSE / VCE. Kurtyna powietrzna CECHY GŁÓWNE: Bez nagrzewnicy. Nagrzewnica wodna. Nagrzewnica elektryczna Kurtyna powietrzna ESSENSSE / VCE Bez nagrzewnicy Nagrzewnica wodna Nagrzewnica elektryczna CECHY GŁÓWNE: Długości: 1; 1,5 i 2m powietrza do 5500 m3/h Słomkowy system nawiewu (Straw System) maksymalizujący

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 1/8 RIS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 17-03-2016 2/8 RIS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVS i WDVSC Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. 5 ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA PIONOWA (V) 31-10-2016 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Skrzynka nawiewna S SRC1

Skrzynka nawiewna S SRC1 110 W E N T Y L C J E sp. z o.o. Skrzynka nawiewna S SRC1 blacha perforowana 66 Skrzynka rozprê na SRC1 mo e byæ wykonana w wersji z izolacj¹ z we³ny mineralnej o gruboœci 15 mm lub bez. Standardowo przepustnica

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 7-11-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym

Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym Firma Flop System proponuje wentylatory centralne - wyciągowe do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym:

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1900 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 1/8 RIRS 1900 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1900 EKO WERSJA POZIOMA (H) 15-05-2014 2/8 RIRS 1900 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H 30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H)

/9 RIS 2500 EC. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 1/9 RIS 2500 EC Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 2500 EC WERSJA POZIOMA (H) 8-01-2017 2/9 RIS 2500 EC Opis Centrale wentylacyjne RIS EC wyposażone są w krzyżowy wymiennik

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna strona 2 / 9 DUPLEX 25 Multi / 3/ - Me.19.EC3 - Mi.19.EC3 - S7.C - Fe.4 - Jednostka: DUPLEX 25 Multi Specyfikacja: Fi.4 - B.LM24A - H./ - H.71/ - H./ - Typ

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia T C B T / / H B?

Oznaczenia T C B T / / H B? Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE

Neovent NIE. Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE Centrale nawiewne Neovent NIE Neovent NIE to wysokiej jakości, bogato wyposażone nawiewne centrale wentylacyjne. Dzięki zastosowaniu wentylatora z silnikiem EC zapewniają niskie zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Synco 200. 1 1 Siemens Building Technologies 2005 HVAC Products

Aplikacje Synco 200. 1 1 Siemens Building Technologies 2005 HVAC Products Aplikacje Synco 200 1 Synco 200 Typ Nr aplikacji Strona Regulacja jakoœci powietrza RLU210 AAZD01 LU1 HQ a 1 3 Regulacja jakoœci powietrza i ciœnienia w instalacji RLU222 AAZD02 LU2 HQ a 1 5 Regulacja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna.

SPIS TREŚCI. 1. Charakterystyka ogólna. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. 2. BUDOWA. 3. ZASADA DZIAŁANIA. 3.1. SCHEMAT IDEOWY URZĄDZENIA. 4. CHARAKTERYSTYKA AERODYNAMICZNA I SPRAWNOŚCI. 5. SCHEMAT PODŁĄCZENIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. 6.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia H C F T / / H A?

Oznaczenia H C F T / / H A? Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Nawietrzak okrągły z grzałką

Nawietrzak okrągły z grzałką ZDJĘCIE ZASADA DZIAŁANIA Ogrzane świeże powietrze Powietrze zewnętrzne OPIS Nawietrzak z grzałką doprowadza świeże powietrze do wnętrza budynku wstępnie je podgrzewając. Termostat zapewnia automatyczną

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC

VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC VUT 300 E2VEC - wymiennik przeciwprądowy, nagrzewnica elektryczna, silniki EC Centrala wentylacyjne VUT 300 E2V EC z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie wentylacyjne zapewniające filtrację i dopływ

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów dachowych

Karta katalogowa wentylatorów dachowych Karta katalogowa wentylatorów dachowych FEN-500 AKUSTYKA Widma akustyczne wentylatorów dachowych FEN-500 bez t³umika Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odleg³oœci 1 metra,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3

ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA 3 ZESPO Y PRZYGOTOWANIA POWIETRZA ( katalog ) Seria 700 W³aœciwe dzia³anie i niezawodnoœæ obwodów pneumatycznych zale y od jakoœci skompresowanego powietrza. Skompresowane powietrze i wilgoæ zwiêkszaj¹ tempo

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe CRV

wentylatory dachowe CRV wentylatory dachowe RV Dane techniczne Zastosowanie entylatory dachowe wyci¹gowe RV przeznaczone s¹ do wentylacji pomieszczeñ o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Stosowane s¹ w instalacjach wyci¹gowych

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V)

/8 RIS 200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 1/8 RIS 200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 200 EKO WERSJA PIONOWA (V) 4-06-2014 2/8 RIS 200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS EKO wyposażone

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe HCTB - HCTT

wentylatory dachowe HCTB - HCTT WYWIEW NAWIEW Zastosowanie Wentylacja nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemys³owych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemys³owych, etc. Konstrukcja Wentylator dachowy osiowy

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

URBS. Urz¹dzenie Regulacyjne. Belimo Smay

URBS. Urz¹dzenie Regulacyjne. Belimo Smay Urz¹dzenie Regulacyjne Belimo Smay URBS Urz¹dzenie URBS SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Podstawy prawne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO_WYWIEWNEJ POMIESZCZEŃ ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH UL. ZYGMUNTA STAREGO 8 PROJEKT : SPRAWDZ. : mgr inż. Aniela Krasuska upr. SLK/3813/PWOS/1

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

MBC. wentylatory kanałowe. Akcesoria. GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. wirnik. STRS-1 regulator transformatorowy str. nr 494. napęd i sterowanie

MBC. wentylatory kanałowe. Akcesoria. GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. wirnik. STRS-1 regulator transformatorowy str. nr 494. napęd i sterowanie wentylatory kanałowe konstrukcja NOWE MODELE Promieniowy wentylator kanałowy z silnikiem znajdującym się w strumieniu przepływającego powietrza, przeznaczony do zabudowy w systemie kanałów o przekroju

Bardziej szczegółowo

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650

WĘZŁY POMPOWE 2016 AHU N 06.06.320 AHU N 06.06.320 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 Range: VENTUS VS 10 - VS 650 WĘZŁY POMPOWE 2016 ŁATWY MONTAŻ OBUDOWA WYKONANA Z EPP NATYCHMIASTOWA DOSTĘPNOŚĆ ATRAKCYJNA CENA Węzły pompowe VTS Węzły pompowe - to gotowe do podłączenia hydrauliczne układy regulacji wydajności nagrzewnic

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo