wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu"

Transkrypt

1 ISIS Recover Centrala do monta u naœciennego, monta pionowy Wysoka sprawnoœæ do 90% Wydajnoœæ powietrza 00 m /h, 500 m /h Wbudowany manualny by-pass Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem Kompaktowe wymiary Zintegrowany podgrzewacz Filtry p³ytowe klasy G4 Zintegrowany system automatyki ze zdalnym sterownikiem przewodowym Centrala rekuperacyjna ISIS jest central¹ wentylacyjn¹ z odzyskiem ciep³a stosowan¹ do przekazywania ciep³a pobranego z budynku do strumienia powietrza œwie ego z zewn¹trz, bez mieszania siê tych strumieni. Centrala jest szczególnie polecana do wentylowania mniejszych apartamentów, biur czy innych pomieszczeñ. Sprawnoœæ odzysku ciep³a waha siê w zakresie od 50% do 60%. Centrala powinna byæ montowana wewn¹trz w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +0 C do +40 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Centrala zosta³a zaprojektowana do uzdatniania powietrza o temperaturze w zakresie -20 C do +40 C. Jest przeznaczona do pracy w standardowych warunkach, do przet³aczania powietrza nie zanieczyszczonego py³ami, t³uszczami, zwi¹zkami chemicznymi czy innymi zanieczyszczeniami. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych kompletnego urz¹dzenia zainstalowanego w sieci kana³ów wentylacyjnych to IP 20. Obudowa urz¹dzenia wykonana z paneli typu sandwich, w pe³ni izolowanych i pomalowanych na bia³o (RAL 9010). Projekt systemu wentylacyjnego powinien byæ zawsze opracowany przez projektanta HVAC. Schemat pracy HR-A HR-A wentylator wymiennik ciep³a filtr nagrzewnica elektryczna odp³yw kondensatu Dane techniczne Rodzaj Moc grzew. Pmax U I vmax RPM G³oœnoœæ* ochrona Rodzaj Waga Nazwa /typ nagrzewnicy [kw] [kw] [V] [A] [m /h] [1/min] [db(a)] IP wymiennika [kg] HR-A-0-V-G4-E-1-60 elektryczna 1,6 1,8 20 7, ,2 20 krzy owy 9 HR-A-05-V-G4-E-1-60 elektryczna 2,4 2, , , 20 krzy owy 55 HR-A-0-V-G4-E-1-90 elektryczna 0, , ,7 20 przeciwpr¹dowy 42 HR-A-05-V-G4-E-1-90 elektryczna 1, , ,1 20 przeciwpr¹dowy 61 * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m 1

2 Charakterystyki p stat [Pa] V max [m /h] p stat [Pa] V max [m /h] 2

3 Wartoœci mocy akustycznej Lwa [db(a)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] HR-A-0-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 46, 51,1 60,5 5 55,6 55,8 47,9 5,4 6,6 L wa wylot [db(a)] 5,1 57,5 66,2 64,4 65, 6, 6, ,5 50,5 58,2 56,9 54,6 52,6 46,5 0 62,5 18,1 29,1 6,9 5,6,2 1, 25,2 8,6 41,2 *orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m L wa do otoczenia [db(a)] L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] HR-A-05-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 49,8 60,6 61, ,5 54,2 5, ,2 L wa wylot [db(a)] 57,7 64, , ,7 67,1 60, 74,5 L wa do otoczenia [db(a)] 41,4 5,7 59,8 61,7 58,9 5,7 46,9 1,9 65,7 L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] 20 2, 8, 40,4 7,5 2, 25,5 10,5 44, * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m HR-A-0-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 50,9 54,6 61,5 57,4 57, 52,5 46,8 7,7 65 L wa wylot [db(a)] 57,2 6,7 70,7 69,7 69,7 65,6 6,1 52,7 75,9 L wa do otoczenia [db(a)] 47, ,1 58, 55,4 52,2 45,4 28,4 65 L pa do otoczenia [db(a)]* 26,,7 40,8 7 4,1 0,9 24,2 7,1 4,7 * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m L pa [db(a)] HR-A-05-V-G4-E Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 47,7 51,6 58,6 60,7 58, , L wa wylot [db(a)] 55,1 62,9 67,7 69,6 68,4 65,7 61, ,7 L wa do otoczenia [db(a)] 49,4 58,1 61, 59,4 55,5 55,2 49,1 6,4 65,6 L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] 27,9 6,6 9,8 7,9 4,7 27,6 14,9 44,1 * orientacyjna wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m

4 Sprawnoœæ odzysku ciep³a sprawnoœæ [%] V max [m /h] sprawnoœæ [%] V max [m /h] Wartoœci mierzone wg warunków: o temperatura zewnêtrzna wynosi -5 C, wilgotnoœæ wzglêdna 90% o temperatura powietrza wewn¹trz pomieszczenia wynosi 20 C, wilgotnoœæ wzglêdna 65% Wymiary 4

5 Wymiary Instalacja i monta Urz¹dzenie jest zaprojektowane do monta u tylko w pozycji pionowej. Instalacja w innej pozycji nie jest dopuszczalna. Odpowiednia instalacja urz¹dzenia umo liwia wystarczaj¹cy dostêp do wykonywania przegl¹dów, konserwacji oraz demonta u w razie potrzeby. Centralê nale y zamocowaæ za pomoc¹ uchwytów umieszczonych po obu stronach urz¹dzenia. Urz¹dzenie nale y montowaæ ze szczególn¹ ostro noœci¹ aby unikn¹æ jego upuszczenia. W odleg³oœci co najmniej 10 cm od obudowy oraz co najmniej 50 cm od wlotu tulei urz¹dzenia nie wolno przetrzymywaæ materia³ów ³atwopalnych. Kana³ powietrzny po³¹czony jest z szyjk¹ za pomoc¹ uszczelki gumowej. Konieczna jest instalacja syfonu (akcesoria) do odp³ywu kondensatu. Minimalny stopieñ odchylenia syfonu mo na obliczyæ wg wzoru: ciœnienie statyczne [Pa] ( 10 )+ 50 [mm] = h1 (wysokoœæ syfonu w mm) 5

6 Monta syfonu Syfon standardowy Syfon kulowy HL16N + HL1G-0 h 1=h2 Minimalny dystans od konstrukcji trwa³ych Sterowanie Centrale s¹ wyposa one w pilota zdalnego sterowania oraz piêciometrowy kabel komunikacyjny. Funkcja on/off kontrola prêdkoœci wentylatora p³ynne sterowanie nagrzewnicy elektrycznej kontrolka przegrzania nagrzewnicy sch³adzanie nagrzewnicy zapobieganie zamarzaniu kontrola zamkniêcia klapy wskaÿnik zabrudzenia filtra diagnostyka awarii i raportowanie 6

7 Schematy elektryczne Wszystkie schematy po³¹czeñ przedstawione w karcie katalogowej s¹ jedynie orientacyjne. Podczas monta u produktu nale y œciœle przestrzegaæ wytycznych na tabliczce znamionowej jak równie kierunków i schematów umieszczonych bezpoœrednio na produkcie lub do³¹czonych do produktu. wejœcie wejœcie wejœcie wyjœcie EXT. CTRL. filtr 20 V ~ N LF L max. 50 m 12 V = max. 0,4 A 12 V = max. 0,4 A 20 V ~ max. 0,005 A max. 0,1 A 20 VA N L L-open sterowanie zewnêtrzne P filtr manostatu M M zasilanie zamykania klapy Akcesoria Syfon kulowy HL16N + rura ³¹cz¹ca HL1G-0. Rurê nale y zamówiæ w komplecie z syfonem. Kabel KABEL -XX (d³ugoœæ kabla w metrach: 0, 05, 08, 10, 15, 20, 0, 40), jeœli w zamówieniu nie podano d³ugoœci kabla, dostarczany jest kabel o d³ugoœci 8m, maksymalna d³ugoœæ kabla - 50m. Presostat ciœnieniowy DM-SET-05-5 z zakresem nastaw pomiêdzy 50 a 500 Pa oraz zestaw monta owy. Urz¹dzenie to wykazuje stopieñ zanieczyszczenia filtra. Okr¹g³a klapa zwrotna RSKR-Z Klapa zamykaj¹ca KRTK-A Si³ownik SERVO-TD Si³ownik z funkcj¹ awaryjn¹ SERVO-TDF Oznaczenia typoszeregu HR - A V - G4 - E efektywnoœæ grzewcza do 60% 90 - efektywnoœæ grzewcza do 90% 1 - urz¹dzenie z by-passem E - nagrzewnica elektryczna G4 - filtr p³ytowy G4 V - instalacja w pionie 0 - wydajnoœæ nominalna 00 m /h 05 - wydajnoœæ nominalna 500 m /h HR-A - centrala rekuperacyjna ISIS Recover 7

8 XS-FLAT-90-RO Wydajnoœæ powietrza m /h Ultrap³aska, kompaktowa konstrukcja Przeciwpr¹dowy aluminiowy wymiennik ciep³a - sprawnoœæ odzysku ciep³a do 92% Ekonomiczne silniki EC Strefy wentylacji MONO/MULTI - CAV, VAV, DCV Zintegrowana regulacja z panelem kontrolnym 6 miesiêcy gwarancji Centrala rekuperacyjna XS-FLAT-90-RO Recover jest central¹ wentylacyjn¹ z odzyskiem ciep³a stosowan¹ do przekazywania ciep³a pobranego z budynku do strumienia powietrza œwie ego z zewn¹trz, bez mieszania siê tych strumieni. Œwie e powietrze jest wt³aczane do osobnych pomieszczeñ, natomiast powietrze z wewn¹trz pomieszczeñ jest wsysane do centrali gdzie nastêpuje odzysk ciep³a a nastêpnie wyt³aczane na zewn¹trz budynku. Sprawnoœæ odzysku ciep³a waha siê w zakresie od 80% do 92%. Centrala jest szczególnie polecana do wentylowania biur, sklepów, restauracji, kawiarni czy centrów sportowych. Centrala powinna byæ montowana wewn¹trz w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +5 C do +5 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Urz¹dzenie jest przeznaczone do pracy w standardowych warunkach, do przet³aczania powietrza nie zanieczyszczonego py³ami, t³uszczami, zwi¹zkami chemicznymi czy innymi zanieczyszczeniami. Centrala zosta³a zaprojektowana do uzdatniania powietrza o temperaturze w zakresie -15 C do +40 C (HRB-...SS1), lub -25 C do +40 C (HRB-...ES1) oraz wilgotnoœci wzglêdnej do 90%. Jeœli temperatura wt³aczanego powietrza jest ni sza ni -15 C (-25 C) urz¹dzenie automatycznie modyfikuje przep³yw w³¹czaj¹c zabezpieczenie wymiennika przed zamarzniêciem. Klasa zabezpieczeñ elektrycznych kompletnego urz¹dzenia zainstalowanego w sieci kana³ów wentylacyjnych to IP 20. Projekt systemu wentylacyjnego powinien byæ zawsze opracowany przez projektanta HVAC. Obudowa urz¹dzenia wykonana z paneli typu sandwich. Centrala posiada wbudowan¹ kompletn¹ automatykê reguluj¹co - steruj¹c¹, która optymalizuje jej dzia³anie, aby osi¹gn¹æ minimalne straty ciep³a i najbardziej ekonomiczn¹ eksploatacjê. Schemat pracy œrodowisko zewnêtrzne œrodowisko wewnêtrzne 1- wentylator 2- wymiennik ciep³a - filtr 4- nagrzewnica elektryczna (tylko w HRB-xx-ES1) 5- klapa Parametry techniczne Centrale z nagrzewnic¹ wstêpn¹ Rodzaj Moc Imax Faza U V Moc grzewcza Napiêcie/pr¹d Napiêcie/pr¹d Waga max Nazwa /typ regulacji wejœæ. [kw] [A] [pcs] [V] [m /h] [kw] nagrzewnicy [V/A] wentylatora [V/A] [kg] HRB-08-MN-FCI-ES1-D54-S-2 MONO, /1 20/2,6 110 HRB-16-MN-FCI-ES1-D54-S-2 MONO 7,5 15, ,5 400/9,4 20/6,2 180 HRB-25-MN-FCI-ES1-D54-S-2 MONO 11,5 21, /14,5 20/6,2 260 HRB-08-ML-FCI-ES1-D54-S-2 MULTI, /1 20/2,6 110 HRB-16-ML-FCI-ES1-D54-S-2 MULTI 7,5 15, ,5 400/14,5 20/6,2 180 HRB-25-ML-FCI-ES1-D54-S-2 MULTI 11,5 21, /14,5 20/6,

9 Parametry techniczne Centrale bez nagrzewnicy wstêpnej Rodzaj Moc Imax Faza U V Napiêcie/pr¹d Waga max Nazwa /typ regulacji wejœæ. [kw] [A] [pcs] [V] [m /h] wentylatora [V/A] [kg] HRB-08-MN-FCI-SS1-D54-S-2 MONO 0,4 2, /2,6 106 HRB-16-MN-FCI-SS1-D54-S-2 MONO 1 6, /6,2 174 HRB-25-MN-FCI-SS1-D54-S-2 MONO 1 6, /6,2 252 HRB-08-ML-FCI-SS1-D54-S-2 MULTI 0,4 2, /2,6 106 HRB-16-ML-FCI-SS1-D54-S-2 MULTI 1 6, /6,2 174 HRB-25-ML-FCI-SS1-D54-S-2 MULTI 1 6, /6,2 252 Podstawowe parametry wentylatorów Faza U Pmax I RPM Nazwa /typ [V] [kw] [A] [m /h] [1/min] HRB ,4 2, HRB ,0 6, HRB ,0 6, v max Podstawowe parametry wstêpnych nagrzewnic elektrycznych Centrala z nagrzewnic¹ wstêpn¹ jest wyposa ona w termostat awaryjny oraz elektryczne zabezpieczenie przy pomocy czujników ciep³a. Dziêki wysokiej sprawnoœci centrala rekuperacyjna minimalizuje koszty dodatkowego Ÿród³a ciep³a. Podczas pracy urz¹dzenia wspó³czynnik wt³aczanego i wyt³aczanego powietrza mo e czasowo ulegaæ zmianie, aby osi¹gaæ minimalne nak³ady energii u ywanej przez urz¹dzenie. UWAGA: zalecane nagrzewnice nie s¹ zaprojektowane do ogrzewania gor¹cego powietrza. vmax ÄT Pmax I Faza U o Nazwa /typ [m /h] [ C] [kw] [A] [V] HRB-08...ES ,2, HRB-16...ES ,1 6,5 9,4 400 HRB-25...ES , ,5 400 Charakterystyki 2

10 Wartoœci mocy akustycznej Lwa [db(a)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] HRB Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 46,9 50,9 54,2 54, 51, ,9 41,4 60 L wa wylot [db(a)] 54,2 59,9 65,7 71, 68,9 71, 71,8 67,2 77,8 7,7 49,9 57,6 65,4 60,1 57,2 54,2 4, 67, ,2 6 4,8 8,5 5,6 2,5 21,7 46,1 Wszystkie wartoœci mierzone przy: 650 m /h, 200 Pa * orientacyjne wartoœci ciœnienia akustycznego w odleg³oœci m. L wa do otoczenia [db(a)] L pa do otoczenia [db(a)] L pa [db(a)] HRB Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 51,7 54,9 56,7 58,8 54,6 56,5 54,1 49,6 64,4 L wa wylot [db(a)] 60,2 67, ,1 75,6 78,9 76,2 76,4 84,2 L wa do otoczenia [db(a)] 51, 61,2 67,6 71,1 69,4 66, ,2 75, L pa do otoczenia [db(a)] 29, 9,2 45,6 49,1 47,4 44,6 6 25,2 5, Wszystkie wartoœci mierzone przy: 1520 m /h, 200 Pa * orientacyjne wartoœci ciœnienia akustycznego w odleg³oœci m. L pa [db(a)] HRB Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] Ó L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 50,4 58, 54,4 49,4 50,7 48,1 46,9 42,5 61,5 L wa wylot [db(a)] 54, 66,9 68,8 68,9 7, ,5 65,9 78,4 L wa do otoczenia [db(a)] 49,8 6,9 66,9 64,8 67,4 6, 58,2 44,7 72,8 L pa do otoczenia [db(a)] L pa [db(a)] 27,5 41,6 44,6 42,5 45,1 41 5,9 22,4 50,5 Wszystkie wartoœci mierzone przy: 1900 m /h, 50 Pa * orientacyjne wartoœci ciœnienia akustycznego w odleg³oœci m.

11 Sprawnoœæ odzysku ciep³a sprawnoœæ [%] V max [m /h] Wartoœci mierzone wg warunków: o temperatura zewnêtrzna wynosi -5 C, wilgotnoœæ wzglêdna 90% o temperatura powietrza wewn¹trz pomieszczenia wynosi 20 C, wilgotnoœæ wzglêdna 65% Wymiary A B C D E F G H J K L M Nazwa /typ [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] HRB HRB HRB

12 Instalacja i monta A B Nazwa /typ [mm] [mm] HRB HRB HRB Urz¹dzenie jest zaprojektowane do monta u tylko w pozycji poziomej pod sufitem, z pokryw¹ serwisow¹ skierowan¹ ku do³owi. Instalacja w innej pozycji nie jest dopuszczalna (patrz rysunek). Odpowiednia instalacja urz¹dzenia umo liwia wystarczaj¹cy dostêp do wykonywania przegl¹dów, konserwacji oraz demonta u w razie potrzeby. Dotyczy to równie uzyskania dostêpu do pokrywy serwisowej, aby mog³a byæ otwarta, jak równie dostêpu do skrzynki sterownika. Centralê nale y zamocowaæ za pomoc¹ uchwytów umieszczonych po obu stronach urz¹dzenia. Aby zamontowaæ urz¹dzenie do konstrukcji noœnej, najlepiej u yæ prêtów gwintowanych z nakrêtkami. W odleg³oœci co najmniej 10 cm od obudowy oraz co najmniej 50 cm od wlotu tulei urz¹dzenia nie wolno przetrzymywaæ materia³ów ³atwopalnych. Sterowanie Centrale rekuperacyjne XS-FLAT-90-RO mog¹ byæ dostarczane z dwoma rodzajami regulacji do wyboru: MONO - regulacja odpowiednia dla pojedynczej strefy wentylacji. Jeœli wentylowanych jest kilka pomieszczeñ, moc urz¹dzenia musi byæ sterowana w zale noœci od potrzeb pomieszczenia referencyjnego. Centrale rekuperacyjne z regulacj¹ MONO mog¹ byæ stosowane w restauracjach, salach gimnastycznych, du ych pomieszczeniach biurowych. Aby osi¹gn¹æ minimalne koszty eksploatacji i utrzymaæ odpowiedni¹ wymianê powietrza zaleca siê u ywaæ czujnika CO 2 lub czujnika jakoœci powietrza. MULTI - regulacja odpowiednia dla ró norodnej strefy wentylacji. Wlot i wylot powietrza jest sterowany indywidualnie dla ka dego wentylowanego pomieszczenia. Urz¹dzenie automatycznie dostosowuje swoj¹ moc, bazuj¹c na bie ¹cych potrzebach wentylowanych pomieszczeñ. Typowe zastosowanie - kompletny system wentylacyjny w ma³ych firmach, przedszkolach, powierzchniach biurowych i budynkach u ytecznoœci publicznej. 5

13 Typ regulatora: MONO MULTI Funkcja kontrola za pomoc¹ panelu sterowania kontrola z wy szego systemu sterowania(rs 485/ModBUS) kontrola wg stê enia CO 2 (wilgotnoœci wzglêdnej, jakoœci powietrza) * * kontrola dla systemu DCV nie kontrola dla systemu CAV nie kontrola dla systemu VAV nie kompatybilnoœæ z systemem z optymalizatorem regulacja prêdkoœci wentylatora regulacja ci¹g³a nagrzewnicy elektrycznej ochrona przed przegrzaniem optymalizacja regulacji rekuperatora kontrola zamkniêcia klapy sygnalizacja potrzeby czyszczenia urz¹dzenia zintegrowana kontrola czasowa diagnostyka b³êdów poziom kontroli u ytkowania i serwisu * z akcesoriami Akcesoria Akcesoria niezbêdne: Syfon kulowy HL16N Przestrzenny czujnik temperaturowy CPT - do mierzenia temperatury w pomieszczeniu referencyjnym Kana³owy czujnik temperaturowy CKT - do mierzenia temperatury w kanale powietrza przesy³anego przez system wentylacyjny Akcesoria opcjonalne: Czterostronna klapa zamykaj¹ca (manualna) MLKR/S Typ centrali HRB-08 HRB-16 HRB-25 Typ klapy MLKR/S-00x200 MLKR/S-500x250 MLKR/S-600x00 Si³ownik SERVO-TD niezbêdny do automatycznej kontroli klapy zamykaj¹cej. Si³ownik z funkcj¹ awaryjn¹ SERVO-TDF niezbêdny do automatycznej kontroli klapy zamykaj¹cej. Sprê yna zwrotna zapewnia zamkniêcie klapy w przypadku odciêcia zasilania. Nagrzewnica elektryczna EOKO - wyjœcie nagrzewnicy jest sterowane przez system kontroli centrali XS-FLAT-90-RO za pomoc¹ sygna³u 0-10V Typ centrali HRB-08 HRB-16 HRB-25 Typ nagrzewnicy EOKO-250--D EOKO-15-6-D EOKO D 6

14 Akcesoria Akcesoria opcjonalne: Czterostronny adapter HRB-PR - wykonany z galwanizowanej blachy stalowej. Typ centrali Typ redukcji Wymiary [mm] X Y D L M HRB-08 HRB-PR HRB-16 HRB-PR HRB-25 HRB-PR T³umik okr¹g³y SPTGLX Typ centrali HRB-08 HRB-16 HRB-25 Typ t³umika SPTGLX-1,0-250 SPTGLX-1,0-15 SPTGLX-1,0-400 Czujnik przestrzenny CO2 AS-CO2-EE czujnik stê enia CO2 dla automatycznej kontroli zasilania urz¹dzenia. W³aœciwy dla regulacji MONO. Czujnik kana³owy CO2 AS-CO2-EE czujnik stê enia CO2 dla automatycznej kontroli zasilania urz¹dzenia. W³aœciwy dla regulacji MONO. Zlokalizowany przy kanale wylotowym. Czujnik przestrzenny wilgotnoœci wzglêdnej AS-10-RH - czujnik wartoœci wilgotnoœci wzglêdnej. W³aœciwy do regulacji MONO Prêty gwintowane ZTZ-M8/1,0 - gwint M8, d³ugoœæ 1m, odpowiednie do wszystkich urz¹dzeñ podwieszanych. Wk³ady filtracyjne HRB-FI - wymienne wk³ady filtracyjne o ró nych klasach filtracji i ró nych konfiguracjach. Typ centrali Typ filtra - p³ytowy, klasa G4 Typ filtra - p³ytowy, klasa G5 Typ filtra - p³ytowy, klasa G7 HRB-08 HRB-FI-G4D-02 HRB-FI-F5D-02 HRB-FI-F7D-02 HRB-16 HRB-FI-G4D-0 HRB-FI-F5D-0 HRB-FI-F7D-0 HRB-25 HRB-FI-G4D-04 HRB-FI-F5D-04 HRB-FI-F7D-04 7

15 Schematy elektryczne Wszystkie schematy po³¹czeñ przedstawione w karcie katalogowej s¹ jedynie orientacyjne. Podczas monta u produktu nale y œciœle przestrzegaæ wytycznych na tabliczce znamionowej jak równie wskazówek i schematów umieszczonych bezpoœrednio na produkcie lub do³¹czonych do produktu. wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie wejœcie g³ówne zasilanie elektryczne panel sterowania kontrola zewnêtrzna przycisk pobudzenia przep³yw kondensatu styk p.po. wyjœcie wyjœcie wyjœcie wyjœcie wejœcie wyjœcie wejœcie czujnik jakoœci powietrza klapa wlotowa klapa wylotowa sygnalizacja pracy czujnik temperatury nagrzewnica elektryczna Oznaczenia typoszeregu HRB MN - FCI - ES1 - D54 - S wersja 2VV S - klapa serwisowa na dole urz¹dzenia D54 - filtr p³ytowy klasy F5 wlotu i G4 wylotu ES1 - urz¹dzenie z nagrzewnic¹ elektryczn¹ SS1 - urz¹dzenie bez nagrzewnicy FCI - monta wewn¹trz pomieszczeñ, pod sufitem MN - regulacja MONO ML - regulacja MULTI 08 - wartoœæ nominalna przep³ywu 800 m /h 16 - wartoœæ nominalna przep³ywu 1600 m /h 25 - wartoœæ nominalna przep³ywu 2400 m /h HRB - centrala rekuperacyjna XS-FLAT-90-RO 8

16 VENUS Recover Wysoka sprawnoœæ do 90% - aluminiowy wymiennik przeciwpr¹dowy Wydajnoœæ powietrza 00m /h Niski poziom ha³asu 42 db przy maksymalnym przep³ywie powietrza Wykonanie z wyt³aczanego polipropylenu Zintegrowana ochrona przed zamarzaniem Waga tylko 18 kg Monta œcienny lub sufitowy Prosta instalacja i obs³uga Centrala rekuperacyjna VENUS to kompaktowe urz¹dzenie s³u ¹ce do wymiany powietrza oraz odzysku ciep³a z powietrza pochodz¹cego z wewn¹trz pomieszczenia i przekazywaniu go œwie emu powietrzu zasysanemu z zewn¹trz budynku. Wymiana cieplna nastêpuje bez mieszania obu strumieni. Centrala rekuperacyjna VENUS jest szczególnie polecana do wentylacji mniejszych apartamentów i domów jednorodzinnych. Sprawnoœæ odzysku ciep³a dochodzi do 90%. Centrala VENUS Recover powinna byæ montowana wewn¹trz w suchym pomieszczeniu o temperaturze w zakresie od +0 C do +40 C i wilgotnoœci wzglêdnej do 80%. Centrala zosta³a zaprojektowana do uzdatniania powietrza o temperaturze w zakresie -20 C do +40 C. Jest przeznaczona do pracy w standardowych warunkach, do przet³aczania powietrza nie zanieczyszczonego py³ami, t³uszczami, zwi¹zkami chemicznymi czy innymi zanieczyszczeniami. Stopieñ ochrony uk³adu sterowania dla kompletnego urz¹dzenia pod³¹czonego do instalacji wentylacyjnej wynosi IP 20. Obudowa centrali zosta³a wykonana z wyt³aczanego polipropylenu. Projekt systemu wentylacyjnego powinien byæ zawsze opracowany przez projektanta HVAC. Schemat pracy œrodowisko zewnêtrzne œrodowisko wewnêtrzne 1-wentylator 2-wymiennik ciep³a -filtr 4-nagrzewnica elektryczna 5-odp³yw kondensatu Dane techniczne Faza Czêstotliwoœæ Pmax U I vmax RPM ochrona Waga Nazwa /typ [Hz] [kw] [V] [A] [m /h] [1/min] IP [kg] HRV ,1 20 0, Ju wkrótce dostêpne nowe wersje 150, 00, m /h z wentylatorami AC i EC, zintegrowan¹ nagrzewnic¹ wstêpn¹ oraz sterowaniem, czujnikami CO 2, RH, PIR PREMIERA W MAJU 201! szczegó³y w dziale handlowym Maxair 1

17 Charakterystyka mocy wyjœciowej p stat [Pa] 1 - pierwszy bieg 2 - drugi bieg - trzeci bieg V [m /h] Wartoœci mocy akustycznej Lwa [db(a)] dla poszczególnych czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] HRV-0 Czêstotliwoœci pasm oktawowych [Hz] L wa [db(a)] L wa wlot [db(a)] 46,6 5,1 61,4 55, ,5 4,5 4,7 6,2 L wa wylot [db(a)] 51,8 59,5 70, 62,1 62,6 59,5 54,1 4,8 72,2 L wa do otoczenia [db(a)] 6, ,8 54,8 59,1 51,9 4,9 1 6,4 L pa do otoczenia [db(a)]* L pa [db(a)] 15,1 22,7 7,5,5 7,8 0,6 22,6 9,7 42,1 *wartoœæ ciœnienia akustycznego na dystansie m Ó Sprawnoœæ odzysku ciep³a wydajnoœæ [%] V [m /h] Wartoœci mierzone wg warunków: o temperatura zewnêtrzna wynosi -5 C, wilgotnoœæ wzglêdna 90% o temperatura powietrza wewn¹trz pomieszczenia wynosi 20 C, wilgotnoœæ wzglêdna 65% 2

18 Wymiary Instalacja i monta Urz¹dzenie jest zaprojektowane do monta u tylko w pozycjach przedstawionych na obrazkach. Instalacja w innej pozycji nie jest dopuszczalna. Centralê nale y zawiesiæ pod sufitem za pomoc¹ prêtów gwintowanych M8. Urz¹dzenie musi byæ montowane w odpowiedniej pozycji dla odp³ywu kondensatu. Odpowiednia instalacja urz¹dzenia umo liwia wystarczaj¹cy dostêp do wykonywania przegl¹dów, konserwacji oraz demonta u w razie potrzeby. Urz¹dzenie nale y montowaæ ze szczególn¹ ostro noœci¹ aby unikn¹æ jego upuszczenia z wysokoœci. Kana³ powietrzny po³¹czony jest z szyjk¹ za pomoc¹ uszczelki gumowej. Minimalny dystans od konstrukcji trwa³ych 500 mm

19 Sterowanie Centrala VENUS jest wyposa ona w puszkê przy³¹czeniow¹ do pod³¹czenia zasilania oraz kontrolera. Kontroler nie jest dostarczany w zestawie! Schematy elektryczne Wszystkie schematy po³¹czeñ przedstawione w karcie katalogowej s¹ jedynie orientacyjne. Podczas monta u produktu nale y œciœle przestrzegaæ wytycznych na tabliczce znamionowej jak równie kierunków i schematów umieszczonych bezpoœrednio na produkcie lub do³¹czonych do produktu. panel kontrolny Akcesoria Wymagane akcesoria: Regulator ND-CP-SM-V-4 - po³¹czony z central¹ rekuperacyjn¹ za pomoc¹ kabla 20V. Sposób pod³¹czenia pokazany na schemacie elektrycznym. Odpowiedni przekrój przewodu powinien byæ okreœlony na podstawie szczególnych warunków monta u. Kabel ten powinien byæ dostarczony przez firmê wykonuj¹c¹ instalacjê elektryczn¹. Akcesoria opcjonalne: Zapasowy filtr powietrza HRV-0-G4 - dwie sztuki wymiennych filtrów, klasa G4. Oznaczenia typoszeregu HRV przep³yw powietrza 00 m /h HRV - centralka rekuperacyjna VENUS Recovery 4

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach

ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU / Promienniki gazowe firmy PAKOLE Stacja Technicznej Obs³ugi RENAULT TRUCKS w Pietrzykowicach 14 PRZEGL D OGRZEWANIE WIELKOKUBATUROWE Od redakcji Na ³amach Polskiego Instalatora ciekawe rozwi¹zania projektowe i wykonawcze dotycz¹ce ogrzewania pomieszczeñ wielkokubaturowych opisywane s¹ zazwyczaj

Bardziej szczegółowo

Winterwarm - seria XR

Winterwarm - seria XR Winterwarm - seria XR Nagrzewnica gazowa typu XR posiada: palnik i wentylator modulowany, system destratyfikacyjny, bardzo nisk¹ emisjê NOx, mikroprocesorowe sterowanie oraz niskie zu ycie energii. ZASTOSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO

KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO KOMPRESORY ŒRUBOWE RELO RELO GmbH Verdichter Humboldtstr. 25 02625 Bautzen tel.: +49 591 80520, fax.: +49 591 80521 Zalety kompresorów RELO 2 lata pe³nej gwarancji bez ograniczenia roboczogodzin; Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo