KIERUNKI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI. Jerzy Gołuchowski, Maria Smolarek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNKI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI. Jerzy Gołuchowski, Maria Smolarek"

Transkrypt

1 KIERUNKI WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W SYSTEMACH ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI Jerzy Gołuchowski, Maria Smolarek Wprowadzenie Dynamika otoczenia oraz wzrost znaczenia umiejętności elastycznego reagowania na zmiany powoduje, Ŝe wiele organizacji poświęca uwagę tak zwanym miękkim czynnikom zarządzania. Stąd teŝ podejmuje w swojej działalności zarówno operacyjnej jak i strategicznej przedsięwzięcia doskonalące zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji, zarządzanie wiedzą, a takŝe zarządzanie kompetencjami pracowników. Myślenie kompetencjami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach gospodarczych zyskuje coraz więcej zwolenników. Zainteresowanie tym ujęciem kwestii związanych z zarządzaniem firmą, zwłaszcza zarządzaniem personelem i jego wiedzą wynika z tego, Ŝe lepiej niŝ jakiekolwiek dotąd ta koncepcja zarządzania pozwala na wypracowanie uniwersalnych definicji czynników determinujących efektywność pracowników i stwarza szansę osiągnięcia wyŝszego poziomu spójności i konsekwencji w procesie oceny efektywności i jakości pracy [Whid03, s.11]. Realizacja funkcji zarządzania kompetencjami, powinna być wspomagana technologiami informatycznymi. Potrzeba ta ma swe źródło w dąŝeniu do podniesienia skuteczności i efektywności zarządzania.

2 W praktyce obserwuje się znaczne zainteresowanie zastosowaniami technologii informatycznych w systemach zarządzania wiedzą jawną, w mniejszym stopniu natomiast rozpoznane są moŝliwości zastosowania tej technologii w zarządzaniu wiedzą niejawną, zwłaszcza kompetencjami pracowników. Stanowiło to inspirację do podjęcia tego tematu w niniejszym artykule. Kompetencje pracowników i ekspertów oraz ich rodzaje Wzrost zainteresowania problematyką kompetencji pracowników znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach zwartych, artykułach, seminariach oraz w proponowanych studiach podyplomowych z tego zakresu. Mimo to wśród autorów podejmujących problematykę kompetencji brak jest zgodności w definiowaniu tego pojęcia. Kompetencjom przypisuje się najczęściej dwa znaczenia implikujące ich rozumienie jako [Whid03]: Zdolność skutecznej realizacji określonych zadań związanych z pracą lub osiągania poŝądanych, wymiernych wyników, Zdolność realizacji konkretnych wzorców zachowań. Kompetencja moŝe więc być postrzegana jako zdolność, umiejętność wykonania zadań na określonym stanowisku, lub jako zestaw cech niezbędnych do wykonania określonej pracy. NaleŜy wskazać, Ŝe coraz częściej w teorii i praktyce gospodarczej stosuje się opisy oparte na elementach behawioralnych odchodząc od orientacji zadaniowej. Analizując kompetencje wskazuje się na kompetencje fundamentalne i specjalistyczne [Hend].

3 Kompetencje fundamentalne traktuje się jako wyraz inteligencji emocjonalnej pracownika. W firmie są one odzwierciedleniem obowiązującej kultury organizacyjnej. Przykładem kompetencji fundamentalnej jest umiejętność pracy w zespole. Kompetencje specjalistyczne są ściśle powiązane z określonym stanowiskiem w organizacji. W procesie zarządzania kompetencjami za najwaŝniejsze dla skutecznej realizacji misji i strategii firmy uznaje się kompetencje fundamentalne. Warto zauwaŝyć, Ŝe w literaturze odrębnie dotychczas rozwaŝa się kwestie kompetencji pracowników oraz zagadnienia lokalizacji ekspertów oraz ich wiedzy, jakich poszukuje firma oraz jakimi się posługuje. Wydaje się, Ŝe myślenie w kategoriach kompetencji pracowników i ekspertów pozwala dostrzec podobieństwo problematyki, a takŝe pełniej ujmuje komplementarność wiedzy pracowników i ekspertów firmy. Istotną cechą kompetencji, z punktu widzenia zarządzania, jest ich zmienność, moŝliwość rozwoju, co przy odpowiednim systemie zarządzania kompetencjami powinno zapewnić firmom kadrę dla realizacji ich strategii i misji. Kolejną istotną cechą kompetencji jest mierzalność. W organizacji musimy mieć moŝliwość określenia aktualnego poziomu danej kompetencji w odniesieniu do poszczególnych pracowników jak i zespołów oraz wskazania jaki jest jej poŝądany stan [Fili04]. Funkcje systemu zarządzania kompetencjami Proces zarządzania kompetencjami pracowników obejmuje (por. [Hend]):

4 Identyfikację kompetencji warunkujących wykonanie pracy na określonym stanowisku, Pomiar poziomu kompetencji poszczególnych pracowników i zespołów, Określenie luki kompetencji (róŝnica pomiędzy stanem poŝądanym a rzeczywistym), Ustalenie ścieŝek kariery, Przygotowanie merytoryczne i psychologiczne pracowników do funkcjonowania w przyszłości, do zmian. Punktem wyjścia w procesie zarządzania kompetencjami jest opracowanie profili kompetencyjnych dla stanowisk w firmie. Prawidłowo opracowane modele kompetencyjne stanowią podstawę rekrutacji, awansów, oceny efektywności oraz planowania rozwoju pracowników. Mogą takŝe być wykorzystywane do pomiaru skuteczności prowadzonych szkoleń. Pomiar kompetencji pracowników moŝna przeprowadzić za pomocą odpowiednich testów, w oparciu o opinię przełoŝonego lub na postawie samooceny [Laku]. Trudniejszym zagadnieniem jest ocena jakości potencjału społecznego całej organizacji, który moŝna oceniać poprzez porównanie kompetencji posiadanych z potrzebnymi, bądź poprzez porównanie kompetencji własnych pracowników z kompetencjami pracowników firm konkurencyjnych [Hend]. Zidentyfikowane kompetencje powinny stanowić takŝe podstawę w planowanym rozwoju potencjału pracowników w firmie. Powiązanie polityki szkoleniowej z zarządzaniem kompetencjami wymaga wyraźnego określenia jakie kompetencje firma bierze pod uwagę kształtując swoją kulturę organizacyjną. W odniesieniu do tych kompetencji muszą być

5 podejmowane wszystkie działania nakierowane na rozwój pracowników [KoSo02]. Wybrane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie kompetencjami dostępne na rynku polskim Przedstawione powyŝej wybrane aspekty zarządzania kompetencjami wskazują, Ŝe (podobnie jak inne procesy zarządzania zasobami ludzkimi) wymaga ono przeanalizowania duŝej ilości danych w róŝnych przekrojach co powoduje iŝ wsparcie tych procesów technologiami informatycznymi staje się koniecznością. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu praktyki gospodarczej, firmy dostarczające systemy wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi, poszerzyły ich funkcjonalność o moduły wspomagające zarządzanie kompetencjami. W tabeli 1 przedstawiono funkcjonalność tych modułów w wybranych systemach z obszaru human resources (HR).

6 Tabela 1. Charakterystyka wybranych modułów wspomagających zarządzanie kompetencjami Firma/ system/ moduł Funkcjonalność w obszarze zarządzania kompetencjami Baan IV Zarzadzanie personelem Funkcje personalne Koma e-hr Kadry i zarządzanie personelem MacroSoft Program kadrowopłacowy KALI Moduł oceny pracownika ZZL MySAP Human Resources TETA_Personel Zarządzanie personelem Prowadzenie rejestrów gromadzących informacje o umiejętnościach i predyspozycjach pracowników, odbytych kursach i szkoleniach. Analizy wspomagające proces rekrutacji, planowanie karier, ocenę pracowników. Zarządzanie szkoleniami, kursami, praktykami. Analiza stanu zatrudnienia Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna Okresowa ocena pracowników Planowanie szkoleń i kursów. Opis stanowiska wraz z niezbędnymi kwalifikacjami i uprawnieniami. Historia kariery Wspomaganie rekrutacji, (moŝliwość własnego definiowania wymagań). Generowanie zapotrzebowania na szkolenia, ocena kompetencji wykładowców i organizatorów, szacowanie efektów szkoleń, weryfikacja kwalifikacji uczestników. Ocena pracowników. Opisy stanowisk. Informacje o pracownikach: kompetencje, kwalifikacje, oceny okresowe, szkolenia odbyte, oferta szkoleniowa, wakaty, limity zatrudnienia. Portal pracowniczy. Portfolio pracownika: ukończone szkoły, zdobyte kwalifikacje, uprawnienia, znajomość języków obcych, uczestnictwo w szkoleniach, profil osobowościowy. Obsługa działalności szkoleniowej: planowanie szkoleń, rozliczanie i monitorowanie kosztów, weryfikacja nabytej wiedzy i kwalifikacji. Opis i wartościowanie stanowisk pracy: przyporządkowanie stanowiska do odpowiedniej klasy i siatki wynagrodzeń, ocena wykonywanej pracy Oferty pracy: prowadzenie kartoteki potencjalnych pracowników, badanie profilu kandydata. Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych.

7 Na rynku polskim dostępny jest takŝe autonomiczny system informatyczny zarządzania kompetencjami e-kompetencje opracowany przez firmę Sp. z o.o. Podstawowe funkcje realizowane przez ten system to [Laku]: Ocena potencjału kadry pracowniczej, Weryfikacja kadry pracowniczej, Projektowanie szkoleń, Ewaluacja efektywności szkoleń dzięki pomiarom wstępnym (przed szkoleniem) oraz po szkoleniu moŝna szybko porównać efektywność szkolenia, Projektowanie indywidualnych ścieŝek rozwoju pracowników porównanie profilu poŝądanego z aktualnie przez niego posiadanym, Rekrutacja i selekcja dopasowana do potrzeb firmy. System pozwala na wczytanie podstawowych danych osobowych z systemu kadrowego (jeśli posiada on moŝliwość eksportu danych do pliku tekstowego). Gotowe profile kompetencyjne moŝna zakupić wraz z systemem. MoŜna takŝe utworzyć profile zgodnie z wymaganiami indywidualnymi uŝytkowników systemu. Warto zwrócić uwagę, Ŝe ocena pracownika w systemie odbywa się online; po udzieleniu odpowiedzi na pytania związane z określonym profilem zawodowym, pracownik sam przeprowadza samoocenę kompetencji przypisanych do tego profilu, następnie jest on oceniany przez przeło- Ŝonego lub współpracownika. Dostęp do wyników i raportów posiadają tylko osoby upowaŝnione. Istotna jest takŝe moŝliwość doboru szkoleń zgodnie z potrzebami konkretnego pracownika.

8 Przedstawione zestawienie systemów informatycznych dostępnych na polskim rynku nie miało na celu dokonanie ich wyczerpującego przeglądu lecz jedynie wskazanie na przykładach ich funkcjonalności i wykorzystywanych technologii informatycznych. Pozwala ono jednocześnie dostrzec tworzenie się nowej klasy systemów wspomagających zarządzanie, których rola moŝe być wkrótce porównywalna do systemów klasy CRM. Technologie informatyczne w systemach zarządzania kompetencjami Rozwój zastosowań informatyki w zarządzaniu dokonuje się na zasadzie sprzęŝenia zwrotnego. Z jednej strony obserwuje się zastosowanie nowych koncepcji, technik zarządzania w systemach informatycznych, z drugiej zaś nowe technologie informatyczne wpływają na techniki zarządzania przedsiębiorstwem WdroŜone systemy zarządzania kompetencjami (niezaleŝnie od stopnia ich wspomagania przez technologie informatyczne) mogą być wykorzystane w systemach zarządzania wiedzą w organizacjach. Bazy kompetencji pracowników uzupełnione o ich doświadczenia zawodowe, dorobek naukowy, mogą przyczynić się do rozwiązania istotnego z punktu widzenia zarządzania wiedzą w organizacji problemu współdzielenia, delegowania wiedzy. Podejmowane są próby wdraŝania systemów lokalizowania ekspertów, które pozwalają znaleźć, pracowników mogących rozwiązać konkretny problem oraz dobrać zespół do wykonania konkretnego zadania. Wyszu-

9 kiwanie i dobór pracowników opiera się między innymi na przeglądaniu wiedzy o kompetencjach pracowników zapisanych w bazie danych. Jednym z dostępnych na polskim rynku jest system zarządzania wiedzą PYTON Enterprise. W systemie tym uŝytkownik po opisaniu problemu uzyskuje dostęp do zgromadzonych zasobów wiedzy w postaci pytań wcześniej zadanych z odpowiedziami, plików, dokumentów, prezentacji, itp. Jeśli uzyskane rozwiązanie nie satysfakcjonuje pytającego, jego problem kierowany jest do odpowiedniego eksperta, który opracowuje rozwiązanie. Odpowiedź jest kierowana do pytającego oraz zapamiętywana w zasobach systemu. Moduł PYTON User Profile umoŝliwia m. in. rejestrację kompetencji ekspertów. UŜyteczność tego typu systemów jest zdeterminowana jakością danych przechowywanych w bazach kompetencji [Mowb02]. Stąd wynika potrzeba ich permanentnej aktualizacji. Odpowiedzią na konieczność aktualizacji baz kompetencji mogą być portale pracownicze (portale korporacyjne), oferowane w ramach niektórych systemów HR, w których pracownicy sami aktualizują posiadane kwalifikacje. Z punktu widzenia zastosowania nowych technologii informatycznych w zarządzaniu kompetencjami warto wskazać na wykorzystanie szkoleń elektronicznych oraz systemów ekspertowych w tej dziedzinie. Szkolenia elektroniczne pozwalają w sposób bardziej elastyczny dostosować poziom i zakres szkoleń do indywidualnych potrzeb pracowników. W systemach zarządzania kompetencjami istotne jest nastawienie na ciągłe doskonalenie kompetencji pracowników co przy nauczaniu asynchronicznym, które umoŝliwiają szkolenia elektroniczne ma istotne znaczenie. Pracownik moŝe podnosić swoje kwalifikacje w dogodnym dla

10 siebie czasie przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji co do tempa nauki. Jednocześnie systemy te stają się źródłem wiedzy o nabytych kompetencjach przez pracowników. Systemy ekspertowe, a w szczególności systemy o architekturze tablicowej, mogą być wykorzystane zarówno przy wspomaganiu opracowania profili kompetencyjnych stanowisk jak i w ocenie dopasowania kompetencji danego pracownika z opracowanymi modelami dla poszczególnych stanowisk. Opracowanie tych systemów będzie jednakŝe napotykać na największe trudności spośród wymienionych systemów Wymienione klasy systemów informatycznych, opracowanych w róŝnych technologiach muszą być zintegrowane, aby mogły w pełni zaspokajać potrzeby ich uŝytkowników. Naprzeciw potrzebom ich integracji wychodzi technologia portali korporacyjnych oraz wymiany danych zapisanych z pomocą XML. Uwagi końcowe Myślenie o firmie w kategoriach kompetencji pracowników przynosi korzyści zarówno pracownikom jak i organizacji. Dla pracowników korzyścią jest przede wszystkim uzyskanie jasności co do wymagań dotyczących pełnienia określonej funkcji w aspekcie behawioralnym oraz wiedza na temat moŝliwych ścieŝek rozwoju i kariery. Dla organizacji moŝliwość zastosowania jednych i jednolitych kryteriów we wszystkich procesach zarządzania personelem. Pomimo znacznego zainteresowania systemami zarządzania kompetencjami wśród menedŝerów odpowiedzialnych za dobór ocenę i rozwój pracowników, ofer-

11 ta systemów informatycznych wspomagających tę sferę zarządzania jest dość uboga. Podjęta w artykule próba identyfikacji kierunków rozwoju systemów zarządzania kompetencjami pozwala dostrzec duŝe moŝliwości rozwoju tej klasy systemów. Z dokonanego przeglądu systemów wynika, Ŝe jak dotychczas moduły systemów HR realizujące funkcje zarządzania kompetencjami obecnie ograniczają się do prostych systemów bazodanowych. Niewątpliwie wskazane w artykule technologie informatyczne mogą pełniej wspomagać zarządzanie kompetencjami, poszerzając funkcjonalność systemów informatycznych oraz wychodząc naprzeciw potrzebom praktyki gospodarczej. Literatura [Fili04] Filipowicz G.: Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. PWE Warszawa 2004 [Hend] Hendler P.; Zarządzanie kompetencjami ; 233 [Klon04] Klonowski Z. J.; Systemy informatyczne gospodarowania wiedzą. W Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą; Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą; 2004 [KoSo02] Kossowska M., Sołtysińska I.: Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

12 [Laku] Lakutowicz E.; Informatyczny System Zarządzania Kompetencjami e-kompetencje; /biblioteka/artykul.htm?s=1&id=4577 [Mowb] Mowbray B.: Challenges in Locating Expert; Challenges_in_Locating_Experts.pdf [Whid03] Whiddett S., Hollyforde S.; Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi ; Oficyna Ekonomiczna; 2003 [Silb04] Silberman M.: Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków [Hyla03] Hyla M.: E-learning - od pomysłu do rozwiązania, SOLI- DEX, Kraków Informacje o autorach Prof.AE dr hab. Jerzy Gołuchowski Dr Maria Smolarek Katedra Informatyki Akademia Ekonomiczna ul. Bogucicka Katowice Polska Numer telefonu (fax) +48/32/

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

Moduł rekrutacja systemu IFS Applications i jego zastosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Moduł rekrutacja systemu IFS Applications i jego zastosowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Marcin Karwiński Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Joanna Pieniążek Applications Moduł rekrutacja systemu Applications i jego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Projekt Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZBIÓR DOBRYCH PRAKTYK WdroŜenie metody CAF

Bardziej szczegółowo

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 679 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Zarządzania Personelem Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Wstęp Przyjmuje się, że audyt ułatwia

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ORGANIZACJE WOBEC WYZWAŃ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ASPEKTY POZNAWCZE

WSPÓŁCZESNE ORGANIZACJE WOBEC WYZWAŃ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ASPEKTY POZNAWCZE P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A WSPÓŁCZESNE ORGANIZACJE WOBEC WYZWAŃ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ASPEKTY POZNAWCZE redakcja naukowa Karolina Zofia Kapuścińska, Stefan Lachiewicz i Marek Matejun Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY OBSŁUGI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM - STUDIUM PRZYPADKU

PROBLEMY OBSŁUGI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM - STUDIUM PRZYPADKU Remigiusz Kozłowski Zakład Logistyki, Uniwersytet Łódzki Marek Matejun Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka PROBLEMY OBSŁUGI ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W PRZEDSIĘBIORSTWIE INFORMATYCZNYM - STUDIUM

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W

SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W Mgr inż. Olga Sobolewska SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W PROCESIE DOSKONALENIA KADRY MENEDŻERSKIEJ ANALIZA UŻYTECZNOŚCI Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Specjalność: Organizacja i zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

SELEKCJA I REKRUTACJA

SELEKCJA I REKRUTACJA TECZKA INFORMACYJNA 6. Selekcja i rekrutacja przegląd metod SELEKCJA I REKRUTACJA Przegląd metod i narzędzi stosowanych podczas procesu rekrutacji Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych

Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY WYDZIAŁ INFORMATYKI ROZPRAWA DOKTORSKA Katarzyna Sikora Model systemu informatycznego do oceny użyteczności zdobywanych kompetencji zawodowych Promotor rozprawy:

Bardziej szczegółowo

Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych

Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Michał Woźniak, Michał Kozioł* Kryteria i metody oceny efektywności szkoleń e-learningowych Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej

Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej Zeszyty Naukowe nr 810 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2009 Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim Tworzenie wartości dla interesariuszy w obszarze funkcji personalnej 1. Wstęp Funkcja personalna,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach

Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości Studium przypadku na przykładzie Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach Seria Metodyki Metodyka zarządzania jednostkami wymiaru sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Tom 1 ISSN 1732-324X Bydgoszcz 2004 PODSTAWY INśYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 2084-2686 T. 34 (4) 2015 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu RADA PROGRAMOWA:

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo