Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44"

Transkrypt

1 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości zamówienia poniŝej równowartości kwoty EURO) na realizację zadania: Wykonywanie rozszerzeń poza standardowych w modułach SAP: HR, FI, FI-AA, CO, FM, BW oraz zmian w konfiguracji wspomnianych modułów SAP zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a takŝe przeszkolenie pracowników Zamawiającego w wybranym przez niego zakresie w ośrodku szkoleniowym realizującym szkolenia zgodne z katalogiem szkoleń firmy SAP, prowadzenie warsztatów w siedzibie Zamawiającego oraz udzielanie zdalnych konsultacji. Znak postępowania: ZP/PN/7/2011/WIN Wrocław, dnia 04 luty 2011 r. ZP/PN/7/2011/WIN - Wykonywanie rozszerzeń pozastandardowych w modułach SAP: HR, FI, FI-AA, CO, FM, BW oraz zmian w szkoleń firmy SAP, prowadzenie warsztatów w siedzibie Zamawiającego oraz udzielanie zdalnych konsultacji

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO dla postępowania przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego (w procedurze jak dla wartości zamówienia poniŝej równowartości EURO) na: Wykonywanie rozszerzeń pozastandardowych w modułach SAP: HR, FI, FI-AA, CO, FM, BW oraz zmian w konfiguracji wspomnianych modułów SAP zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a takŝe przeszkolenie pracowników Zamawiającego w wybranym przez niego zakresie w ośrodku szkoleniowym realizującym szkolenia zgodne z katalogiem szkoleń firmy SAP, prowadzenie warsztatów w siedzibie Zamawiającego oraz udzielanie zdalnych konsultacji. znak postępowania - ZP/PN/7/2011/WIN Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale takŝe ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy i załącznikami do niej, dotyczących realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego. Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 04 luty 2011 r., zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych a takŝe na stronie internetowej Zamawiającego: oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - przy al. M. Kromera 44, I piętro. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia pl. Nowy Targ 1/ Wrocław Prowadzący postępowanie (adres do korespondencji): Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego Wrocławia al. Kromera 44, I piętro, pokój Wrocław tel. (071) , fax. (071) II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie poniŝszego zamówienia publicznego prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) Główny przedmiot

3 Dodatkowe przedmioty Przedmiotem zamówienia jest: 1) Wykonywanie modyfikacji i rozszerzeń poza standardowych w systemie SAP w modułach: HR, FI, FI-AA, CO, FM oraz BW na Ŝyczenie Zamawiającego z wykorzystaniem moŝliwości języka ABAP, a takŝe innych narzędzi niezbędnych do zrealizowania wymagań Zamawiającego oraz zmian w konfiguracji zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający wymaga zapewnienia przeznaczenia średnio 50 roboczogodzin miesięcznie na prace związane z realizacją modyfikacji i rozszerzeń nieobjętych standardem oprogramowania i zmian konfiguracji systemu, z trzymiesięcznym okresem rozliczeniowym w zakresie wykonanych na jego rzecz prac. Łączny ilość roboczo godzin nie moŝe przekroczyć 600. W ramach wykonywanych prac Zamawiający będzie wymagał opracowywanie dokumentacji technicznej zrealizowanych modyfikacji i rozszerzeń poza standardowych oraz zmian w konfiguracji systemu, 2) Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w ośrodku szkoleniowym realizującym szkolenia zgodne z katalogiem szkoleń firmy SAP w obszarze wykorzystywanych przez Zamawiającego modułów systemu SAP i BW oraz BASIS dla wersji 4.72, w ilości łącznie nie większej niŝ 30 osobodni, 3) Prowadzenie warsztatów w siedzibie Zamawiającego, 4) Udzielanie zdalnych konsultacji wybranym pracownikom Zamawiającego w zakresie uŝytkowania oraz rozwoju systemu. 3. Na wykonany przedmiot niniejszej umowy określony w pkt. 2 powyŝej Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty poszczególnych, ostatecznych odbiorów bez zastrzeŝeń, zleconych mu do wykonania prac. 4. Gwarancja nie moŝe ograniczać praw Zamawiającego do instalowania i reinstalowania dostarczonego oprogramowania na innym sprzęcie komputerowym oraz wprowadzania dalszych modyfikacji oprogramowania przez przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników Zamawiającego zgodnie z zasadami sztuki w tym zakresie. 5. Wykonawca gwarantuje w okresie udzielonej gwarancji: 1) czas reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego nieprawidłowości w jakości wykonanych prac: maksymalnie 4 godziny, 2) czas usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w jakości wykonanych prac: maksymalnie 72 godziny. 6. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę nie ogranicza ani nie wyłącza innych uprawnień, które przysługują Zamawiającemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. UWAGA: Zamawiający nie posiada waŝnej umowy na świadczenie usług utrzymaniowych (maintenance) licencji oprogramowania SAP, którym to oprogramowaniem się posługuje. Zamawiający uŝytkuje system SAP w wersji 4.72 oraz BW w wersji

4 IV. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie przewiduje moŝliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w przepisie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. V. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1) Wykonywanie rozszerzeń poza standardowych, o których mowa w dziale III pkt. 2 ppkt. 1 po ich zleceniu przez Zamawiającego - nie dłuŝej niŝ w okresie 1 roku od podpisania umowy, 2) Przeszkolenie, o którym mowa w dziale III pkt. 2 ppkt. 2 po ich zleceniu przez Zamawiającego - nie dłuŝej niŝ w okresie 1 roku od podpisania umowy, 3) Prowadzenie warsztatów, o których mowa w dziale III pkt. 2 ppkt. 3 po ich zleceniu przez Zamawiającego - nie dłuŝej niŝ w okresie 1 roku od podpisania umowy, 4) Udzielanie zdalnych konsultacji o których mowa w dziale III pkt. 2 ppkt. 4 od początku pierwszego miesiąca po dniu podpisania umowy - nie dłuŝej niŝ w okresie 1 roku od podpisania umowy. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust.1 ustawy Pzp dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający uzna, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, odpowiadające warunkom opisanym w Rozdziale VII pkt 1 ppkt 1 niniejszej SIWZ jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe: 1) w zakresie wiedzy i doświadczenia: wykonał z naleŝytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeŝeli okres działalności jest krótszy w tym okresie: a) zrealizował co najmniej trzy zamówienia dotyczące świadczenia usług polegających na oprogramowaniu rozszerzeń poza standardowych systemu SAP z obszaru obejmującego w danym zamówieniu HR w 4

5 polskiej wersji krajowej i FI oraz dodatkowo jeden z modułów: FI-AA, CO, FM, BW i kaŝda z nich obejmująca nie mniej niŝ 300 roboczogodzin, o wartości ww. usług na kwotę nie mniejszą niŝ ,00 zł brutto kaŝda; oraz b) wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia uŝytkowników końcowych z zakresu obsługi systemie SAP z obszaru HR, FI, FI-AA, CO, FM, BW w wymiarze, łącznie, nie mniejszym niŝ 30 dni. 2) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dysponuje: a) co najmniej dwoma osobami, które są programistami języka ABAP i posiadają minimum 3 letnie doświadczenie w jego stosowaniu w środowisku SAP; b) co najmniej jednym konsultantem z zakresu modułu FI, c) co najmniej jednym konsultantem z zakresu modułu FM, d) co najmniej jednym konsultantem z zakresu modułu HR (polska wersja krajowa), e) co najmniej jednym konsultantem z zakresu hurtowni danych (BW), f) co najmniej jednym certyfikowanym kierownikiem projektu, który kierował wdroŝeniem systemu SAP obejmującym w ramach jednego projektu moduły FI oraz HR łącznie z FM lub CO. 3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VIII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ w/w warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niŝ na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp (art.26 ust. 2a i ust. 3 ustawy Pzp). 4. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp). VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU A) Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złoŝyć niŝej wymienione oświadczenia i dokumenty: - w formie oryginału: 5

6 1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, - w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej,,za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, ( 6.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. nr 226, poz. 1817), z wyjątkiem sytuacji odnoszącej się do pisemnych zobowiązań oraz kopii dokumentów dotyczących innych podmiotów, a takŝe kopii dokumentów dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 3. wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego powyŝej warunku wiedzy i doświadczenia (Dział VII pkt. 2 ppkt. 1 lit. a i b), wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, dokładnie opisanego przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców, 4. dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi, o których mowa w pkt 3 powyŝej, zostały wykonane naleŝycie, 5. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu (dot. pkt 3) innego podmiotu - dołączy w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia (w formie oryginału). UWAGA: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoŝy w stosunku do tego w szczególności pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyŝej - oznacza obowiązkowy udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia. 6. wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia opisanego powyŝej warunku udziału w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia (Dział VII pkt.2, ppkt. 2) lit. a-f), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami 7. w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia (dot. pkt 6) innego podmiotu dołączy w szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia (w formie oryginału). 8. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp; UWAGA: Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów zarządzających, które nie są uwidocznione w dokumencie rejestrowym winni złoŝyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego (np. uchwała w sprawie powołania określonej osoby). UWAGA: W przypadku polegania na zasobach niezbędnych do realizacji zamówienia oddanych do dyspozycji Wykonawcy przez inne podmioty kopie dokumentów dotyczące tych innych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem 6

7 przez ten podmiot, którego dany dokument dotyczy, chyba, Ŝe inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika. B. WYKONAWCY MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują przepisy określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. nr 226, poz. 1817). 1. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt A)8 powyŝej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o których mowa w pkt B)1 powyŝej, powinny być wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 1 powyŝej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złoŝonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający moŝe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŝonego dokumentu. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. C. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. KaŜdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złoŝyć samodzielnie dokument wymieniony w dziale VIII pkt A)8 SIWZ. 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w Dziale VIII pkt A)1 oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wymienione w Dziale VIII pkt A) 2 Wykonawcy mogą złoŝyć: a) wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika, wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie, a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złoŝenie oświadczenia 7

8 albo poprzez podpisanie ww. dokumentu przez jednego, kilku lub wszystkich z wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; b) odrębnie tj.: podpisane przez kaŝdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie a w przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złoŝenie oświadczenia na odrębnych formularzach przez jednego, kilku lub kaŝdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu. 5. Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złoŝyć jako wspólne dla nich wszystkich dokumenty wymienione w dziale VIII pkt A)3 A)7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczące kaŝdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dany dokument dotyczy (np. w przypadku kopii Wykazu usług, na które składają się doświadczenia dwóch lub więcej Wykonawców kopia Wykazu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez tych Wykonawców, których doświadczenia zawarte są w Wykazie), chyba Ŝe taki Wykonawca ustanowił do tych czynności pełnomocnika. D. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŝyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 2. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 3. Zamawiający wezwie Wykonawców do złoŝenia (w wyznaczonym terminie) wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy Pzp (art. 26 ust. 4 ustawy Pzp). IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Osobą upowaŝnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Piotr Schmidt - al. M. Kromera 44, Wrocław, pok Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem: ZP/PN/7/2011/WIN. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 2. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub faksem. JeŜeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. ZastrzeŜona powyŝej w pkt 2 forma nie dotyczy dokumentów, które podlegały będą ewentualnemu uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wezwani Wykonawcy, podlegają złoŝeniu w formie określonej w 6 Rozporządzenia Prezesa Rady 8

9 Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane w wyznaczonym terminie. Nie złoŝenie uzupełnionych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie w wyznaczonym do tego terminie skutkować będzie uznaniem przez zamawiającego, iŝ nie doszło do ich złoŝenia. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami drogą elektroniczną. 5. Udzielanie wyjaśnień i zmiana treści SIWZ: 1) wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie lub faksem na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Odpowiedzi wraz z treścią zapytania, lecz bez ujawnienia jego źródła, Zamawiający prześle niezwłocznie, lecz nie później niŝ na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert, wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2) jeŝeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 3) przedłuŝenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej. 4) jeŝeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków niezbędny okaŝe się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia 6. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami. 7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej 8. JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie. 9. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaŝe się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty naleŝy podać w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) podać łączną cenę netto, brutto i stawkę podatku VAT wykonania przedmiotu zamówienia. Podana w Formularzu oferty łączna cena netto nie ulegnie zmianie i będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy. Cena netto i brutto ostateczną ceną obejmującą wycenę realizacji następujących elementów składających się na przedmiot zamówienia: a) całkowity, szacunkowy koszt modyfikacji i rozszerzeń poza standardowych w systemie SAP w modułach: HR, FI, FI-AA, CO, FM oraz BW określonych w dziale III pkt. 2 ppkt. 1 przy przyjęciu, Ŝe będą one realizowane w okresie 12 miesięcy w wymiarze średnio 50 roboczogodzin miesięcznie z wykazaniem kosztu 1 roboczogodziny, 9

10 b) całkowity, szacunkowy koszt szkoleń określonych w dziale III pkt. 2 ppkt. 2 przy przyjęciu, Ŝe zostaną one zrealizowane w łącznej ilości 30 osobodni z wykazaniem kosztu 1 osobodnia, c) całkowity, szacunkowy koszt prowadzenia warsztatów określonych w dziale III pkt. 2 ppkt. 3 przy przyjęciu, Ŝe zostaną one zrealizowane w łącznej ilości 36 dni z wykazaniem kosztu 1 dnia, d) całkowity, szacunkowy koszt udzielania zdalnych konsultacji określonych w dziale III pkt. 2 ppkt. 4 przy przyjęciu, Ŝe będą one realizowane w okresie 12 miesięcy w wymiarze 5 roboczogodzin miesięcznie z wykazaniem kosztu 1 roboczogodziny. 3. Cena oferty będzie ceną ryczałtową. 4. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu naleŝytej realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Cena oferty musi być wyraŝona w złotych polskich (PLN) do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny w kilku wariantach, w zaleŝności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej. 8. Zamawiający nie dopuszcza w ramach rozliczeń innej waluty niŝ PLN. 9. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leŝy po stronie Wykonawcy. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych Zasadą jest, Ŝe zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzona działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. XI. KRYTERIUM, JEGO ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 1. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego rangą: Cena ofertowa % 2. Oferta o najniŝszej cenie uzyska 100 punktów (1% = 1 pkt.), pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniŝszego wzoru: Cn Wc = Co gdzie: W Wc - wartość punktowa Cn - najniŝsza cena w zbiorze ofert waŝnych Co - cena ocenianej oferty W - waga kryterium = Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, niepodlegająca odrzuceniu, złoŝona przez niewykluczonego z postępowania wykonawcę, która uzyska największą ilość punktów. 10

11 4. Jeśli nie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. JeŜeli złoŝono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami - art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. 2. Ofertę sporządza się pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 5. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty i oświadczenia napisane w języku obcym, muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski). 6. Oferta nie powinna zawierać Ŝadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów naleŝy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem, co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę. 7. Składane dokumenty, w tym wszelkie zaświadczenia muszą być załączone do oferty w formie oryginałów lub jako kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (podpis i pieczątka imienna osoby podpisującej ofertę). W przypadku podmiotów, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 8. Oferta (oraz załączniki do niej) musi być podpisana (podpis i imienna pieczątka) przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upowaŝnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego Pełnomocnika. 9. Dla potrzeb udowodnienia prawidłowości podpisania oferty przez osobę do tego upowaŝnioną, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę będącego: a) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - Wykonawca ten winien załączyć do oferty odpis z ewidencji działalności gospodarczej, a jeśli w jego imieniu ofertę podpisuje pełnomocnik - równieŝ pełnomocnictwo, b) osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, w imieniu której ofertę podpisuje pełnomocnik - Wykonawca ten winien załączyć do oferty pełnomocnictwo. 10. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie. 11. Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca. 12. Oferty nie spełniające wszystkich wymogów wymienionych w niniejszej Specyfikacji będą odrzucone lub spowodują wykluczenie Wykonawcy. 13. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony formularz oferty (zgodny co do treści z Załącznikiem nr 1 do SIWZ); 2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, określone w Dziale VIII SIWZ (w tym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodne co do treści odpowiednio z Załącznikami 2 i 3); 11

12 3) wypełniony wykaz wykonanych usług (zgodny co do treści z Załącznikiem 4 do SIWZ); 4) wypełniony wykaz osób (zgodny co do treści z Załącznikiem 5 do SIWZ); 5) pełnomocnictwo (jeŝeli dotyczy). 14. Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załączniki nr 2, 3, 4, 5 muszą być sporządzone ściśle i zgodnie z treścią załączonych wzorów. 15. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: zewnętrznej i wewnętrznej. Koperta zewnętrzna ma być zaadresowana według poniŝszego wzoru: ZP/PN/7/2011/WIN Wykonywanie rozszerzeń pozastandardowych w modułach SAP: HR, FI, FI-AA, CO, FM, BW oraz zmian w konfiguracji wspomnianych modułów SAP zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a takŝe przeszkolenie pracowników Zamawiającego w wybranym przez niego zakresie w ośrodku szkoleniowym realizującym szkolenia zgodne z katalogiem szkoleń firmy SAP, prowadzenie warsztatów w siedzibie Zamawiającego oraz udzielanie zdalnych konsultacji. Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44, pok. 135 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT godz Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyŝej, musi być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. 17. Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złoŝonych ofert pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed upływem terminu do składania ofert. 18. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŝone według takich samych wymagań jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej) odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. 19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANE. 20. Koperty oznaczone napisem WYCOFANE będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złoŝonymi ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane. 21. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 22. W przypadku zastrzeŝenia w ofercie jawności elementów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ofertę naleŝy sporządzić w formie dwóch części, jedną z informacjami jawnymi, a drugą z informacjami niejawnymi. XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 12

13 XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 4. Odmowa wyraŝenia zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą powoduje, iŝ Wykonawca zostaje z tego tytułu wykluczony z prowadzonego postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 5. PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę naleŝy złoŝyć osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych na adres: Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych, Wrocław al. M. Kromera 44 pok. 136 (I piętro) nie później niŝ do 15 lutego 2011r. do godz Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia ich przez Zamawiającego. W przypadku korzystania z usług pocztowych, Zamawiający uznaje za termin złoŝenia oferty termin i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego. 3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2011 r. o godz w Urzędzie Miejskim Wrocławia w budynku przy al. M. Kromera 44 we Wrocławiu, w sali nr 216, piętro II. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek, Zamawiający niezwłocznie przekaŝe informacje, które podaje się podczas otwarcia ofert. 7. Przed otwarciem ofert Zamawiający ogłosi, jaką kwotę zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 8. Podczas otwarcia ofert podaje się do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 9. Informacje o których mowa w pkt. 8 odnotowywane są w protokole postępowania. Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 10. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę 13

14 przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert, zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane. Wykonawca nie moŝe w szczególności zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, tj. informacji ujawnionych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert: nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a takŝe informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o kryterium opisane w dziale XI. 2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złoŝyli oferty oraz informację o powyŝszym zamieści na stronie internetowej a takŝe na tablicy ogłoszeń. 3. Po upływie terminu na wpłynięcie odwołań Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą o miejscu i terminie podpisania umowy. 4. Termin podpisania umowy nie moŝe być krótszy niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeŝeniem art. 94 ust. 2 ppkt 1 lit a) oraz pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyŝej, jeŝeli w postępowaniu została złoŝona tylko jedna oferta lub nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy. 5. Pełna treść projektu umowy znajduje się w Załączniku nr 6 do SIWZ. 6. Wykonawca najpóźniej w chwili podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu: a) certyfikat lub oświadczenie o posiadaniu statusu partnera SAP (tj. dokumenty potwierdzające posiadanie statusu co najmniej partnera usług wdroŝeniowych (Service Partner) firmy SAP), b) certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie programowania w języku ABAP przez, co najmniej, dwie osoby wskazane przez Wykonawcę, c) certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie kierowania projektami obejmującymi w ramach jednego projektu moduły FI oraz HR łącznie z FM lub CO przez osobę wskazaną przez Wykonawcę. JeŜeli Wykonawca nie dostarczy powyŝszych dokumentów Zamawiający potraktuje to jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 7. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 8. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 9. Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia odpowiedniego umocowania do złoŝenia oferty, ma prawo Ŝądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, uchwały wspólników lub umowy spółki jeŝeli umowa spółki stanowi inaczej tzn. wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych). 14

15 XVIII. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH DO UMOWY Zamawiający informuje, iŝ przewiduje moŝliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŝej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1. Zamawiający dopuszcza moŝliwość zmiany umowy m.in. w następujących sytuacjach: a. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; b. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy, a w szczególności w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT; c. zachodzi konieczność zmiany w zakresie podwykonawstwa, za uprzednią zgodą zamawiającego: moŝliwe jest powierzenie podwykonawcom innego zakresu części zamówienia niŝ wskazany w ofercie Wykonawcy, a takŝe moŝliwa jest zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ; d. w innych sytuacjach, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umoŝliwiłyby dopuszczenie innej oferty niŝ ta, która została pierwotnie dopuszczona; e. w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego. f. zajścia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, a dotyczących działań lub zaniechań właściwych organów, osób trzecich, Zamawiającego lub osób upowaŝnionych przez Strony, w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a skutkujących bezpośrednio lub pośrednio znacznym utrudnieniem lub uniemoŝliwieniem spełnienia świadczeń Stron w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyŝej wymienione okoliczności mają charakter obiektywny. Przewidziane powyŝej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności za zgodą obu stron. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) i art.140 ust. 3 stanowiącego, Ŝe umowa podlega uniewaŝnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Ustala się, iŝ nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 1) zmiana nr rachunku bankowego, 2) zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, 3) zmiana danych teleadresowych. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 15

16 zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 8. Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyŝej). 9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 10. Na czynności, o których mowa w pkt 8 powyŝej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyŝej). 11. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane za pomocą faksu albo w terminie 10 dni jeŝeli zostały przesłane pisemnie. 12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 13. Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt 11 i 12 powyŝej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 14. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert. 15. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 16

17 17. Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŝeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 19. Zamawiający lub odwołujący moŝe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niŝ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeŝeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba moŝe wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŝeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 21. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 22. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 23. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 24. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 25. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarŝonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takŝe wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. Wrocław, dnia 04 lutego 2011 r. Zatwierdzam: GraŜynaMatuszewska Dyrketor Wydziału Zamówień Publicznych Załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 - Formularz oferty; Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 4 - Wykaz usług; Załącznik nr 5 - Wykaz osób; Załącznik nr 6 - Projekt umowy. 17

18 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczątka wykonawcy)* NIP... Regon... Nr rachunku bankowego ( w celach rozliczeniowych)... Adres do korespondencji... nr telefonu i faksu... Osoba wskazana do kontaktów z Zamawiającym ( imię i nazwisko, nr telefonu i faksu)... FORMULARZ OFERTY Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego oznaczonego symbolem ZP/PN/7/2011/WIN na Wykonywanie rozszerzeń pozastandardowych w modułach SAP: HR, FI, FI-AA, CO, FM, BW oraz zmian w konfiguracji wspomnianych modułów SAP zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a takŝe przeszkolenie pracowników Zamawiającego w wybranym przez niego zakresie w ośrodku szkoleniowym realizującym szkolenia zgodne z katalogiem szkoleń firmy SAP, prowadzenie warsztatów w siedzibie Zamawiającego oraz udzielanie zdalnych konsultacji., w którym Zamawiającym jest: Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia składam niniejszą ofertę i oświadczam: 1) występuję w niniejszym postępowaniu jako osoba fizyczna / osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej / konsorcjum***; 2) niniejszą ofertę podpisuję jako osoba do tego upowaŝniona na podstawie załączonego: pełnomocnictwa/ odpisu z ewidencji działalności gospodarczej/ odpisu z KRS***; 3) zapoznałem się z treścią SIWZ i nie wnoszę do niej zastrzeŝeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty, 4) uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, 5) zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 6) przedmiot zamówienia wykonam w terminach określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 7) akceptuję treść Projektu umowy, 8) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ, za cenę: całkowitą brutto ** złotych... (słownie:...) stawka podatku VAT w wysokości...%, całkowitą netto ** złotych... (słownie:...) w tym: 18

19 Wynagrodzenie za wykonanie modyfikacji i rozszerzeń poza standardowych w systemie SAP w modułach: HR, FI, FI- AA, CO, FM oraz BW przy przyjęciu, Ŝe będą one realizowane w okresie 12 miesięcy w wymiarze średnio 50 roboczogodzin miesięcznie. Wynagrodzenie za przeszkolenie pracowników Zamawiającego w ośrodku szkoleniowym realizującym szkolenia zgodne z katalogiem szkoleń firmy SAP w obszarze wykorzystywanych przez Zamawiającego modułów systemu SAP i BW oraz BASIS dla wersji 4.72 w ilości, łącznie, nie większej niŝ 30 osobodni Wynagrodzenie ze prowadzenie warsztatów w siedzibie Zamawiającego przy przyjęciu, Ŝe zostaną one zrealizowane w łącznej ilości 36 dni Wynagrodzenie za udzielanie zdalnych konsultacji wybranym pracownikom Zamawiającego w zakresie uŝytkowania oraz rozwoju systemu, przy przyjęciu, Ŝe będą one realizowane w okresie 12 miesięcy w wymiarze 5 roboczogodzin miesięcznie brutto złotych**... w tym koszt 1 roboczogodziny:... brutto złotych**... w tym koszt 1 osobodnia:... brutto złotych**... w tym koszt jednego dnia:... brutto złotych**... w tym koszt 1 roboczogodziny:... netto złotych**... w tym koszt 1 roboczogodziny:... netto złotych**... w tym koszt 1 osobodnia:... netto złotych**... w tym koszt jednego dnia:... netto złotych**... w tym koszt 1 roboczogodziny:... 9) przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać siłami własnymi w całości/ lub powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej (następujących) części zamówienia****: zakres zamówienia:... 10) najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawię certyfikaty lub oświadczenia o którym mowa w Dziale XVII pkt 6 SIWZ; 11) w przypadku zmiany osób realizujących przedmiot zamówienia, najpóźniej z chwilą dokonania przedmiotowej zmiany, przedstawię dokumenty poświadczające, iŝ ww. osoba/y zastępujące, posiadają doświadczenie i kwalifikacje co najmniej odpowiadające wymogom opisanym w Dziale VII pkt 2 ppkt 2 SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania; 12) jestem świadom, iŝ w przypadku niedopełnienia przeze mnie obowiązku, o którym mowa w pkt 10 niniejszego Formularza ofertowego, Zamawiający uzna, Ŝe uchlam się od podpisania umowy oraz moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 13) jestem świadom, Ŝe w przypadku niedopełnienia przeze mnie obowiązku, o którym mowa w pkt 11 niniejszego Formularza ofertowego, Zamawiającemu 19

20 przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy; 14) integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są następujące załączniki: a)... b)... c)... d)... e)... * W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, naleŝy wpisać wszystkie ww. podmioty i wszystkie dotyczące ich dane. ** wszystkie ceny proszę podać z dokładnością do grosza tzn. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku *** wykreślić niewłaściwe ****wpisać właściwą informację miejscowość i data podpis i pieczątka imienna osoby upowaŝnionej 20

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-01-19 12:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Obsługa serwisowa sprzętu komputerowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl 1 z 5 2015-11-30 15:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie kontroli

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:280946-2013:text:pl:html Polska-Szczecin: Rękawice chirurgiczne 2013/S 161-280946 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-07-15 10:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym:

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym: Wrocław: Wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 215138-2011; data zamieszczenia: 25.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 4/DWF/PN/2014 Zamawiający: Adres do korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

z zamontowanym silnikiem zaburtowym o mocy KM i zamontowanym wyposaŝeniem

z zamontowanym silnikiem zaburtowym o mocy KM i zamontowanym wyposaŝeniem Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa specjalistycznej łodzi ratunkowej z silnikiem Numer ogłoszenia: 372316-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

papieru firmowego, wizytówek i koperty, Zał. C - wzór wykrojnika koperty, Zał. D - wzór identyfikatora. 1.

papieru firmowego, wizytówek i koperty, Zał. C - wzór wykrojnika koperty, Zał. D - wzór identyfikatora. 1. Strona 1 z 5 Wrocław: Druk papieru firmowego, wizytówek, kopert, dyplomów, zaproszeń oraz wykonanie identyfikatorów dla Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 266020-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 45 osób w zakresie 3 dni /po 8h/ z podziałem na 2 grupy: I

przeprowadzenie szkolenia dla maksymalnie 45 osób w zakresie 3 dni /po 8h/ z podziałem na 2 grupy: I Page 1 of 5 Wrocław: Warsztaty doskonalące dla auditorów wewnętrznych ZSZ wg norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 z uwzględnieniem potrzeb administracji publicznej - samorządu terytorialnego dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl 1 z 7 2012-05-31 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumslaskie.pl Katowice: Druk wielkoformatowy na foliach OWV i monomerycznej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

usługa publikacji - wydanie Leksykonu architektury Wrocławia. Leksykon Wrocławia zawierać będzie

usługa publikacji - wydanie Leksykonu architektury Wrocławia. Leksykon Wrocławia zawierać będzie Wrocław: Usługa publikacji - wydanie leksykonu architektury Wrocławia Numer ogłoszenia: 258977-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. SPORZĄDZENIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH DO USTALENIA WYSOKOŚCI ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJĘTE POD DROGĘ GMINNĄ 1.Zamawiający Powiat

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: Zakup

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu

obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu Strona 1 Wrocław: Szkolenie z zakresu Zaawansowana obsługa klienta - radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych, dla pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 338292-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Stworzenie aplikacji/strony internetowej.

Stworzenie aplikacji/strony internetowej. Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Katowice: Usługa druku cyfrowego na rok 2010 Numer ogłoszenia: 25724-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

wrocławskim obszarze metropolitalnym - studium lokalizacji oraz analiza funkcjonalno przestrzenna..

wrocławskim obszarze metropolitalnym - studium lokalizacji oraz analiza funkcjonalno przestrzenna.. Strona 1 z 5 Wrocław: Opracowanie analizy: System Bike and ride we wrocławskim obszarze metropolitalnym - studium lokalizacji oraz analiza funkcjonalno przestrzenna. Numer ogłoszenia: 270890-2010; data

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/21/365/2010/PN/21 Zabrze, 13.05.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie Gen. Fr. śymirskiego 38 05-205 Klembów Znak sprawy: ZP-ZGK/1/2009 Klembów, 2009-03-18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup, transport i rozplantowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług sportowo - rekreacyjnych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na:

Propozycja wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu konkurencyjnym na: PROJEKT ŁÓDZKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, tel.: 042 664 37 63, fax: 042 664 37 50 e-mail: kontakt@aniolybiznesu.org, www. aniolybiznesu.org Propozycja wniosku o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Usługi w zakresie szacowania nieruchomości dla potrzeb Skarbu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Model danych stworzenie modelu danych dla systemów funkcjonujących w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Usługa utrzymania i rozwoju Biuletynu Informacji Publicznej Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4.

Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem na zadania liczba zadań 4. Izba Wytrzeźwień ul. Racula Im. Rodła 6 66-004 Zielona Góra Zielona Góra, dnia: 02 czerwca 2016 r. Sprawa 6/2016 Zielona Góra: Świadczenie usług medycznych dla Izby Wytrzeźwień w Zielonej Górze z podziałem

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Wycena nieruchomości połoŝonej w obrębie Panieńszczyzna gm. Jastków 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Opole, 2010-03-16 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Opracowanie programu ochrony powietrza dla strefy prudnicko-głubczyckiej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadania pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z badania ksiąg wieczystych Dominów gm. Głusk 1.Zamawiający Powiat Lubelski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowo zakres poszczególnych szkoleń określono w Opisie

zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szczegółowo zakres poszczególnych szkoleń określono w Opisie Wrocław: Usługi w zakresie szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia w zakresie BHP oraz udzielania pierwszej pomocy Numer ogłoszenia: 135909-2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wrocław, al. M. Kromera 44

GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Wrocław, al. M. Kromera 44 GMINA WROCŁAW URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

dwukrotnym przeprowadzeniu dezynsekcji terenów popowodziowych we Wrocławiu samolotem

dwukrotnym przeprowadzeniu dezynsekcji terenów popowodziowych we Wrocławiu samolotem Strona 1 z 6 Wrocław: Odkomarzanie terenów popowodziowych wzdłuŝ rzeki Odry, Bystrzycy, Widawy w obrębie Gminy Wrocław metodą agrolotniczą o łącznej powierzchni 1400 ha Numer ogłoszenia: 243058-2010; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Kraków: Dostawa systemu centralnego backupu i oprogramowania statystycznego: zestaw medyczny. Numer ogłoszenia: 162327-2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80194-2012:text:pl:html PL-Szczecin: Implanty ślimakowe 2012/S 49-080194 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Sadkowice Sadkowice 129A 96-206 Sadkowice tel./fax: 468156191 www.gminasadkowice.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa nowego, nieuŝywanego, nieuszkodzonego sprzętu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych

Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawę odczynników laboratoryjnych Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/3/17/2011/PN/3 Zabrze, 07.01.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

Zamówienie publicz

Zamówienie publicz Zamówienie publicz... - 84979-2014 13/03/2014 S51 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta I.II.IV.V.VI. Polska-Szczecin: Implanty ślimakowe Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo