CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. Dotyczy projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych działów firmy Stegu Sp. z o.o. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z realizacją projektu Podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych działów firmy Stegu Sp. z o.o. realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prosimy o przedstawienie oferty cenowej Państwa firmy zgodnie z poniższą specyfikacją: I. STWORZENIE SYSTEMU OCENY PRACOWNICZEJ II. STWORZENIE REGULAMINU WYNAGRADZANIA III. STWORZENIE SYSTEMU ROZWOJU I DOSKONALENIA KADRY PRACOWNICZEJ IV. STWORZENIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO V. WDROŻENIE ZASAD REKRUTACJI I ALOKACJI KADR VI. STRATEGIA PERSONALNA - opracowanie Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis: I. STWORZENIE SYSTEMU OCENY PRACOWNICZEJ 1) Czas realizacji spotkań: IV KWARTAŁ ) Ilość godzin: 80h 4) Minimalny zakres programu - oczekiwany rezultat : Zdefiniowanie polityki oraz zasad ocen okresowych w kontekście systemu motywacyjnego firmy Opracowanie kwestionariuszy ocen okresowych adekwatnych do wymaganych kompetencji na danym stanowisku Szkolenie z zakresu przeprowadzania ocen okresowych dla kierowników 5) Spotkania powinny mieć charakter prac analityczno-projektowych dotyczących określania istoty premiowania, rodzaju premii oraz nagród. Powinny określać uwarunkowania prawne oraz pomóc zrozumieć zasady przyznawania premii czy nagród. Rezultatem spotkań powinien być arkusz oceny pracowniczej dopasowany do pracowników na różnych stanowiskach pracy.

2 II. STWORZENIE REGULAMINU WYNAGRADZANIA 1) Czas realizacji spotkań: I KWARTAŁ ) Ilość godzin: 40h 4) Minimalny zakres programu powinien obejmować: Diagnozę czynników motywacyjnych w aspekcie finansowej struktury oraz profilu rynkowego firmy Zdefiniowanie systemu premiowego Określenie stanowisk objętych systemem premiowym Zdefiniowanie zasad przyznawania premii (w tym także prowizji) Stworzenie regulaminu płacowego 5) Spotkania powinny mieć charakter prac analityczno-projektowych dotyczących jasnych, sprecyzowanych i czytelnych dla wszystkich pracowników zasad ustalania wynagrodzenia, przyznawanie podwyżek oraz premii czy nagród. Powinny udoskonalić i rozbudować istniejące już rozwiązania w zakresie awansu płacowego czy systemu premiowania. Rezultatem spotkań powinien być regulamin wynagrodzeń oraz znajomość zasad przyznawania pracownikom gratyfikacji. III. STWORZENIE SYSTEMU ROZWOJU I DOSKONALENIA KADRY PRACOWNICZEJ 1) Czas realizacji spotkań: I KWARTAŁ ) Ilość godzin: 43h 4) Minimalny zakres programu szkolenia: Opracowanie systemu doskonalenia kadr i tworzenia tzw. kadry cieni (zastępstwa dla pracowników na wypadek ich urlopu lub odejścia z firmy) 5) Spotkanie powinno mieć charakter prac analityczno-projektowych określające prawidłową politykę rozwoju pracowników. Spotkania powinny służyć pomocy w stworzeniu polityki szkoleniowej, systemu rozwoju, systemu coachingu i mentoringu, systemu oceny pracowniczej, systemu rozwoju potencjału, pomocy w analizie nastrojów i oczekiwań pracowników, kreowanie kultury organizacyjnej. Strona 2 z 10

3 IV. STWORZENIE SYSTEMU MOTYWACYJNEGO 1) Czas realizacji spotkań: IV KWARTAŁ ) Ilość godzin: 80h 4) Minimalny zakres programu: Stworzenie pakietu narzędzi systemu motywacyjnego w firmie STEGU 5) Spotkania powinny mieć charakter prac analityczno-projektowych służących stworzeniu systemu motywowania pracowników. Rezultatem spotkań powinien być system motywacyjny dopasowany do firmy, zawierający narzędzia do badania satysfakcji, motywacji pracowników. V. WDROZENIE ZASAD REKRUTACJI I ALOKACJI KADR 1) Czas realizacji spotkań: I KWARTAŁ ) Ilość godzin: 40h 4) Minimalny zakres programu: Opracowanie narzędzi rekrutacyjnych (model rekrutacji i selekcji )- opracowanie standardów rekrutacji na podstawie kompetencji oczekiwanych na danym stanowisku, opracowanie wzorów ogłoszeń, opracowanie schematu rozmowy rekrutacyjnej Wsparcie w procesie rekrutacji i selekcji (m.in. testami psychologicznymi) 5) Spotkania powinny mieć charakter prac analityczno-projektowych służących poznaniu zasad zwiększania zatrudnienia w miarę rozwoju firmy. W trakcie spotkań należy zapoznać uczestników z poszczególnymi etapami procesu rekrutacji, selekcji, z pojęciem diagnozowania potrzeb kadrowych, technikami prognozowania zatrudnienia. Rezultatem spotkań powinno być umiejętne zaplanowanie zatrudnienia. VI. STRATEGIA PERSONALNA - opracowanie 1) Czas realizacji spotkań: III KWARTAŁ ) Ilość godzin: 80h 4) Minimalny zakres programu: Strona 3 z 10

4 Wypracowanie wizji i wartości firmy w oparciu o aktualny i pożądany model kultury organizacyjnej i jej misji: Misją firmy STEGU jest dostarczanie Klientom najwyższej jakości ekologicznych produktów, osiągając pozycję światowego lidera w branży dekoracyjnych materiałów budowlanych Wykonanie opisów stanowisk pracy (zrealizowane w formie Kart Opisów Stanowisk Pracy z uwzględnieniem koniecznych i oczekiwanych kompetencji dla poszczególnych stanowisk) Stworzenie optymalnej struktury organizacyjnej z jasnymi regułami podległości i zakresami obowiązków Weryfikacja istniejących procedur personalnych (dokumenty) i stworzenie dokumentów typu regulaminy Weryfikacja obiegu dokumentów w firmie Działania w zakresie utrzymania/ poprawy wizerunku pracodawcy w lokalnej społeczności 5) Spotkania szkoleniowo-doradcze powinny mieć charakter prac analitycznoprojektowych służących analizie potrzeb firmy STEGU oraz jej planów strategicznych. Powinny służyć dobraniu najskuteczniejszych działań personalnych w zakresie realizacji zamierzonych planów, obejmować następujące zagadnienia: budowanie wizerunku organizacji, rekrutacje, selekcje, adaptacje pracowników, kulturę organizacyjną, komunikację w organizacji, szkolenia i rozwój, wynagradzanie, kadry i płace, relacje społeczne. Rezultatem powinna być opracowana strategia personalna dla firmy. Wymagania ogólne oferty: 1) Dla ważności oferty Zamawiający wymaga wpisu Oferenta do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. 2) Dla ważności oferty Zamawiający wymaga udokumentowania przez Oferenta realizacji w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej jednego projektu szkoleniowego lub doradczego o wartości przekraczającej PLN. 3) Dla ważności oferty Zamawiający wymaga od Oferenta przedstawienia co najmniej dwóch ekspertów/doradców, którzy będą prowadzić działania doradcze określone w specyfikacji z doświadczeniem w realizacji projektów szkoleniowych lub doradczych w ilości co najmniej 2 tys. godzin każdy. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 5) Oferent zapewni uczestnikom niezbędne materiały i narzędzia konieczne do diagnozy i wszelkich innych działań związanych z przedmiotem. 6) Zleceniobiorca przedstawi łączną cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia określony w specyfikacji. Strona 4 z 10

5 7) Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w przesłanej ofercie. 8) Ceny należy wyrazić w jednostkach pieniężnych tj. z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w PLN. Rozliczenia między Zamawiającym a Oferentem będą prowadzone w PLN. 9) Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy. Wymagania formalne oferty: 1. Oferta powinna skierowana do Oferenta powinna zawierać: datę sporządzenia i datę ważności oferty, wstępny harmonogram, koszty realizacji usług - łączną cenę netto i brutto za przedmiot zamówienia określony w specyfikacji, wykaz zrealizowanych projektów szkoleniowych lub/i doradczych wraz z podaniem ich wartości i okresu realizacji- według załączonego wzoru załącznik nr 1 wykaz doświadczenia każdej z osób (ekspert) z przeprowadzonych szkoleń lub/i projektów doradczych z zakresu przedmiotu zamówienia wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 informacje o proponowanych przez wykonawcę materiałach diagnozy doradczej oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 3, oświadczenie, Ŝe Oferent nie korzysta z podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców, ich udział powinien zostać ściśle określony w Ofercie z zastrzeŝeniem, Ŝe Oferent odpowiada wówczas za działania i zaniechania podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne, oświadczenie, że sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia wykonanie zamówienia 2. Oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu Zapytania Ofertowego. 3. Oferty należy składać drogą ową na adres: z tematem szkolenie POKL. 4. Termin składania ofert upływa r. o godz Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Strona 5 z 10

6 6. Osobą kontaktową ze strony Zamawiającego jest: Ewelina Taraszkiewicz, telefon: , Wybór najkorzystniejszej Oferty Oferty spełniające wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny, tj.: 1. Cena 50 % Oferty zostaną ocenione wg wzoru: PC = ((Cmin / Cofn)*50)*100 PC liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie Cmin to najniższa zaoferowana cena przez Oferentów Cofn cena oferty ocenianej 100 współczynnik stały 2. Doświadczenie szkoleniowo - doradcze: liczba godzin przeprowadzonych przez Oferenta w latach w zakresie szkoleń/doradztwa - 50% Oferty zostaną ocenione wg wzoru: Liczba przeprowadzonego doradztwa wg oferty badanej Ilość punktów = x 50% Największa liczba przeprowadzonego doradztwa wśród złożonych ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która uzyska największą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej W przypadku, gdy dla Zamawiającego oferta nie będzie w pełni jasna może on się zwrócić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub doprecyzowanie oferty. ZESPÓŁ PROJEKTOWY Ewelina Taraszkiewicz, Koordynator projektu Iwona Pawłowska Asystent koordynatora Strona 6 z 10

7 Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia dotyczącego zrealizowanych szkoleń/doradztwa OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANYCH SZKOLEŃ Niniejszym oświadczam, iż zrealizowałem/am wskazane szkolenia/doradztwo z zakresu rozwoju i doskonalenia kadr pracowniczych ze szczególnym uwzględnieniem opracowania strategii personalnej w tym m.in. systemu rekrutacji, wynagradzania i motywacji pracowników, lub podobnego (proszę uzupełnić tabelę; można dodać kolejne wiersze): Lp. 1. Nazwa szkolenia Data realizacji szkoleń (m-c/rok) Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych Wartość szkolenia (brutto w PLN) Usługa zlecona/ projekt własny data i podpis osoby upoważnionej Strona 7 z 10

8 Załącznik nr 2 Wzór wykazu doświadczenia dwóch ekspertów/doradców, którzy będą prowadzić działania doradcze określone w specyfikacji ŻYCIORYS ZAWODOWY_STEGU 1. Nazwisko: 2. Imię: 3. Data urodzenia: 4. Wykształcenie: Instytucja Uzyskane stopnie lub dyplomy: Data: od (miesiąc / rok) do (miesiąc / rok) 5. Znajomość języków obcych: Podaj stopień znajomości w skali od 1 do 5 (1 bardzo dobry; 5 podstawowy) Język obcy Czytanie Mowa Pisanie 6. Członkostwo w organizacjach zawodowych: 7. Inne umiejętności: 8. Obecne stanowisko: 9. Liczba lat pracy w obecnej firmie: 10. Kluczowe kwalifikacje (związane z programem): 11. Doświadczenie zawodowe: daty: od - do Firma stanowisko zakres obowiązków Strona 8 z 10

9 12. Doświadczenie trenerskie/ eksperckie: Działanie (szkolenie/ doradztwo) nazwa klient data Liczba zrealizowanych godzin 13. Inne ( np. publikacje, odbyte szkolenia, itp.) Strona 9 z 10

10 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Pełna nazwa Wykonawcy.. Adres Wykonawcy.. NIP Wykonawcy OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że nie jestem powiązany osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem projektu Podniesienie kwalifikacji pracowników kluczowych działów firmy STEGU Sp. z o.o. firmą Stegu Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8, Jełowa, NIP Nie posiadam powiązań między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, polegającymi w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. Miejscowość, data Pieczęć i podpis Wykonawcy Strona 10 z 10

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa; dnia 21-06-2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Nowoczesna kadra dla e-gospodarki program rozwoju Wydziału Zamiejscowego Informatyki w Bytomiu Polsko-Japońskiej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 11 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy projektu Kwalifikacje i kompetencje

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 84, 45-30 Opole Opole, 07.04.204r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 30.04.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Szkolenia i certyfikacja programistów.net

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL. Osoba, z którą można kontaktować się w sprawach związanych z zapytaniem: Jakub Borodziuk Trzebiatów dnia 6 września 2013 r. I. Informacje ogólne o zamawiającym: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/09/PO KL Zakład Elektryczno Metalowy BOEM Jan Borodziuk Mirosławice 14 72-320 Trzebiatów Tel. 091 387 2028

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Katowice, 28.01.2014 r. Polisafe sp.z o.o. sp.k. Ul. Korfantego 105 40-160 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2014 Dotyczy projektu pn. Poprawa konkurencyjności agencji ubezpieczeniowej poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 07.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Dolnego Śląska finansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/02 na przeprowadzenie kursu: Profesjonalna/y Hostessa/Host Kielce, 18.02.2014 r. w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego i data: Keylite/8.1.1/2012/3 z dnia 28.09.2012r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92-EFS-2012 z dnia 12.11.2012 Na realizację usług szkoleniowych z zakresu szkoleń językowych w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska - Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE CPV główne: CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego. Częstochowa, dn. 20.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zgodne z zasadą konkurencyjności mający na celu wybór Wykonawcy, który zrealizuje usługę polegającą

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego.

Termin może ulec zmianie wyłącznie z inicjatywy Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15-EFS-2013 z dnia 07.02.2013 Na realizację szkolenia z zakresu Efektywność sił sprzedaży w ramach projektu pt. Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska Zwyciężanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego HR-Lang Sp.j. ul. Leśna 1A, 46-053 Suchy Bór Adres korespondencyjny: ul. Ozimska 184, 45-310 Opole Opole, 10.06.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczy projektu pt. Bazy danych szansą Śląska, finansowanego ze

Bardziej szczegółowo