W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:"

Transkrypt

1 I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora mocy biernej MRM-12 uzyskano du ¹ skutecznoœæ kompensacji, a tym samym szybki zwrot poniesionych nak³adów w postaci zredukowania lub ca³kowitego wyeliminowania op³at za energiê biern¹. W pewnych warunkach mo liwe jest te zmniejszenie o 1 do 4% op³at za zu ycie energii czynnej. W ofercie podstawowej (patrz strony ok³adki III i IV) oferowane s¹ trzy odmiany baterii: - standardowa, stosowane oznaczenie: BK-T-95 - z filtrami wy szych harmonicznych, stosowane oznaczenie: BK-T-95/Hr - dynamiczna z ³¹cznikami elektronicznymi B T-4, stosowane oznaczenie: BK-T-95/D II. BUDOWA Standardowa bateria typu BK-T-95 sk³ada siê z regulatora mocy biernej MRM-12, od 3 do 15-stu stopni kompensacyjnych i obudowy. Obudowê baterii stanowi szafa (lub zespó³ szaf) przystosowana konstrukcyjnie do ustawienia przyœciennego wewn¹trz zamkniêtego pomieszczenia (wykonanie wnêtrzowe) jak równie do ustawienia na zewn¹trz (wykonanie zewnêtrzne). Konstrukcja jest zwarta, estetyczna oraz prosta w monta u i instalacji. Widok ogólny baterii serii BK-T-95 I/II/III/IV w wykonaniu wnêtrzowym wraz z gabarytami przedstawia rys. 1. Baterie oznaczone symbolami I, II i III przystosowane s¹ do monta u jako szafy stoj¹ce lub wisz¹ce, baterie oznaczona symbolem IV wykonywane s¹ tylko jako szafy stoj¹ce (zdjêcia baterii - patrz IV strona ok³adki). W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: 1. wy³¹cznik napiêcia steruj¹cego 2. kontrolki zadzia³ania ³¹cznika 1 3. regulator MRM przycisk kontroli lampek Czêœci pod³¹czeniowe (zaciski) wy ej wymienionych elementów znajduj¹ siê zawsze w œrodku obudowy niezale nie od rodzaju wykonania. 1) w baterii standardowej ³¹cznikami s¹ tradycyjne styczniki, a w baterii dynamicznej rolê ³¹cznika spe³nia uk³ad elektroniczny B T-4 produkcji Twelve Electric. 1

2 Ka dy stopieñ baterii standardowej BK-T-95 (rys. 2a) sk³ada siê z: wyjœcia steruj¹cego w regulatorze; zabezpieczenia w postaci bezpieczników mocy; ³¹cznika za³¹czaj¹cego kondensator; kondensatora mocy; kontrolki stanu zadzia³ania ³¹cznika; G³êbokoœæ 250 mm W wykonaniu typowym baterii BK-T-95/ I,II,III wejœcie dla kabla zasilaj¹cego znajduje sie w lewym boku szafy G³êbokoœæ 550 mm W wykonaniu typowym baterii BK-T-95/IV pod³¹czenie kabla zasilaj¹cego mo liwe jest od do³u. Rys. 1. Widok i wymiary baterii kondensatorów typ BK-T-95 (uwaga! dla wyk IV podano wymiary pojedynczej szafy). W przypadku baterii z d³awikami typ BK-T-95/Hr do ka dego stopnia dochodzi dodatkowo szeregowo wpiêty w obwód zasilania kondensatora mocy d³awik trójfazowy DWD (rys.2b). W przypadku baterii dynamicznej typ BK-T-95/D rolê ³¹cznika kondensatora pe³ni elektroniczny bezstykowy ³¹cznik tyrystorowy B T-4 produkcji Twelve Electric (rys.2c). W bateriach standardowych wartoœci zabezpieczeñ, typ i parametry ³¹cznika oraz przekroje przewodów zasilaj¹cych dobierane s¹ indywidualnie w zale noœci od mocy kondensatora zainstalowanego na konkretnym stopniu. Mo na zamówiæ wersjê baterii "pod rozbudowê" - wtedy osprzêt czyli kable zasilaj¹ce, ³¹czniki oraz podstawy bezpiecznikowe s¹ dobrane na maksymaln¹ moc kondensatora (max. 50 kvar), natomiast kondensatory i ich zabezpieczenia w baterii (BM-y) s¹ dobrane zgodnie z aktualnymi potrzebami. We wszystkich typach baterii istnieje mo liwoœæ indywidualnego uzgodnienia miejsca doprowadzenia kabli zasilaj¹cych. Wybrany sposób nale y podaæ w zamówieniu. Standardowo w baterii BK-T-95/I/II/III kable zasilaj¹ce mo na wprowadziæ do baterii przez lewy bok obudowy, a w baterii BK-T-95/IV od do³u. Zwarta budowa baterii zapewnia oszczêdnoœæ miejsca, przy czym jej konstrukcja przewiduje zwiêkszenie mocy biernej poprzez dostawienie kolejnego modu³u lub wymianê kondensatorów (w wersji pod rozbudowê). W bateriach BK-T-95 I/II/III/IV zastosowano ekologiczne (bez PCB), bezobs³ugowe, suche, zabezpieczone przed wybuchem, samoregeneruj¹ce siê kondensatory typu KNK firmy ISKRA. W baterii BK-T-95/Hr zalecane jest stosowanie specjalnych kondensatorów serii 3xI typ KNK 7015 firmy ISKRA o pr¹dzie nominalnym trzykrotnie wiêkszym ni w kondensatorze standartowym. Ka da bateria typu BK-T-95 ma na szynach zbiorczych zamontowany system ochrony przepiêciowej. W ka dej baterii BK-T-95/IV zainstalowany jest automatyczny system wentylacji sk³adaj¹cy siê z czujnika temperatury i z za³¹czanych w zale nosci od potrzeb kilku wentylatorów. W bateriach typu BK-T- 95/HR w celu wyeliminowania szkodliwego oddzia³ywania na system zasilania zak³ócen powstaj¹cych w procesach ³¹czeniowych kondensatora i d³awika, ka dy d³awik ma zamontowany indywidulany uk³ad ochrony przepiêciowej. U ywane przez Twelve Electric d³awiki typ DWD maj¹ wbudowany wewn¹trz swojej konstrukcji uk³ad, który w przypadku przegrzania siê d³awika automatycznego od³¹cza go od zasilania, co skutecznie chroni d³awik przed uszkodzeniem. 2 3

3 Rys. 2c. Schemat ideowy baterii BK-T-95/D Rys. 2a. Schemat ideowy baterii BK-T-95 - standard. Rys. 3. Schemat ideowy pod³¹czenia baterii BK-T-95 w systemie zasilania Rys. 2b. Schemat ideowy baterii BK-T-95/Hr III. ZASADA DZIA ANIA Dzia³anie baterii polega na do³¹czaniu i od³¹czaniu kondensatorów mocy biernej w celu uzyskania stanu skompensowania z dok³adnoœci¹ do ustawionych w regulatorze MRM-12 nastaw. Pod³¹czenie baterii do systemu elektroenergetycznego w sposób uproszczony przedstawia rys. 3. O walorach u ytkowych i parametrach technicznych baterii decyduj¹ zastosowane w niej podzespo³y i urz¹dzenia np. regulator, ³¹cznik i kondensatory mocy, oraz moc kondensatora na pierwszym stopniu baterii. Sposób w jaki dokonywany jest pomiar mocy biernej do skompensowania i aktualny cosf w systemie oraz proces sterowania (za³¹czanie i wy³¹czanie kondensatorów) jest omówiony w DTR-ce regulatora MRM-12 lub w bezp³atnie dostarczanym PT Klientom programie demo Twelve Electric. Ten multimedialny program umo liwia naukê procesu kompensacji i programowania 4 5

4 IV.. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE regulatora na komputerze bez koniecznoœci pracy w warunkach rzeczywistych, pod napiêciem. Program umo liwia zaprojektowanie konfiguracji baterii (iloœæ stopni, ich moc itd.) oraz dobór nastaw w regulatorze tak aby przy zadanych obci¹ eniach skutecznoœæ kompensacji by³a jak najlepsza (zredukowanie op³at za moc biern¹ do zera). V.. PRZEPISY I NORMY pomocne w projektowaniu i doborze baterii 1. Przepisy budowy urz¹dzeñ elektroenergetycznych (zeszyt 11) 2. Przepisy eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych - SEP 3. Norma: BN-90/ Ogólne wymagania i badania. 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Instalacje elektryczne. VI. DOBÓR I PROJEKTOWANIE W zale noœci od aktualnie posiadanego stopnia wykonania systemu zasilania stosuje siê ró ne metody doboru baterii. W systemach ju istniej¹cych dobór baterii powinien byæ dokonany w oparciu o analizê wyników pomiarów obci¹ eñ. Inna metoda doboru mocy baterii dla istniej¹cego ju systemu to obliczenia wykonane w oparciu o dane zawarte w rachunkach za energiê elektryczn¹. Dobór baterii dla nowoprojektowanego systemu zasilania powinien byæ dokonany na podstawie danych o poszczególnych wykonanie I, II, III 1) - Wersja ze stabilizatorem temperatury. Baterie BK-T-95/IV w zale noœci od liczby stopni sk³adaj¹ siê z kombinacji szaf 3,6,8,9 stopniowych wykonanie IV Rys. 4. Rozmieszczenie zacisków do pod³¹czenia kabli zasilaj¹cych w bateriach typu BK-T

5 odbiornikach np. iloœæ i moce urz¹dzeñ, ich naturalny cosf oraz zak³adany wspó³czynnik jednoczesnoœci. Bez wzglêdu na stan zaawansowania systemu zasilania dobór baterii umo liwia program demo Twelve Electric, który pozwala te wstêpnie oceniæ skutecznoœæ kompensacji zaprojektowanego rozwi¹zania. Projekt systemu kompensacji mocy biernej powinien zawieraæ: schemat pod³¹czenia baterii do rozdzielnicy z podaniem rodzaju wy³¹cznika g³ównego i wartoœci zabezpieczeñ pola zasilaj¹cego bateriê; dobór i umiejscowienie przek³adnika pr¹dowego; dobór i plan u³o enia kabli; lokalizacjê i wytyczne budowlane; sposób ochrony przeciwpora eniowej; VII. MONTA BATERII Przed przyst¹pieniem do monta u baterii nale y zapoznaæ siê z projektem technicznym. 1. Transport baterii do miejsca instalowania powinien odbywaæ siê z zachowaniem przepisów BHP w sposób nie nara aj¹cy jej na uszkodzenia mechaniczne, np. przy baterii BK-T-95/IV wskazane jest u ycie wózka wid³owego 2. Sprawdzenie stanu technicznego baterii po transporcie 3. Pomieszczenie, w którym bêdzie zainstalowana bateria ma byæ zgodne ze wskazanym w projekcie i odpowiadaæ warunkom wymaganym dla eksploatacji baterii wg PBUE. (wilgotnoœæ powietrza, œrednia dobowa temperatura otoczenia nie wy- sza ni 30 o C, brak py³ów i innych zanieczyszczeñ, dostêp tylko dla osób uprawnionych - z odpowiedni¹ grup¹ uprawnieñ SEP) 4. Mocowanie baterii za pomoc¹ kotew lub ko³ków rozporowych do œcian lub pod³ogi w miejscu i w sposób zgodny projektem 5. Zasilanie baterii nale y wykonaæ za pomoc¹ kabli, których typ i przekrój musi byæ zgodny z projektem. y³y kabla powinny byæ przy³¹czone pod zaciski œrubowe, które nale y dokrêciæ w sposób zapewniaj¹cy trwa³oœæ mechaniczn¹ oraz dobry kontakt elektryczny. Nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby oznaczenie zacisku pokrywa³o siê z do³¹czon¹ faz¹ (niezmiernie istotne w bateriach wieloszafowych). Rozmieszczenie zacisków w bateriach przedstawia rys. 4. UWAGA!!! Przed przyst¹pieniem do prac z kablami nale y upewniæ siê, e nie s¹ one pod napiêciem. Je eli drugie koñce kabli s¹ w rozdzielnicy nale y je podczas prac uziemiæ. 6. Sygna³ pomiarowy z zacisków wtórnych przek³adnika pr¹dowego nale y doprowadziæ kablem (przewodem) miedzianym o przekroju 2,5 mm2 do zacisków w baterii Rys. 5. Sposób pod³¹czenia regulatora mocy biernej MRM

6 oznaczonych "k" oraz "l". Zacisk "k" powinien byæ uziemiony. Miejsce zainstalowania przek³adnika i kolejnoœæ przy³¹czania faz podano w DTR-ce regulatora MRM-12 oraz na rys. 5. W przypadku wykorzystania dla potrzeb wysterowania regulatora istniej¹cego przek³adnika pr¹dowego pracuj¹cego z amperomierzem nale y sprawdziæ stan techniczny miernika (rezystancjê ustroju pomiarowego) i uk³ad pomiarowy regulatora nale y wpi¹æ szeregowo w istniej¹cy obwód wtórny przek³adnika. Niedopuszczalne jest przerywanie obwodu wtórnego przek³adnika pr¹dowego podczas pracy rozdzielnicy. W czasie wyjêcia wtyku dolnego z regulatora lub w czasie dokonywania prze³¹czeñ przewodów steruj¹cych regulator nale y bezwzglêdnie zewrzeæ zaciski wtórne "k" i "l" przek³adnika pr¹dowego w rozdzielnicy. UWAGA!!! W schemacie przy³¹czenia baterii (patrz rys. 5) przyjêto, e L1 to faza na której znajduje siê przek³adnik pr¹dowy umieszczony w polu g³ównym rozdzielni i steruj¹cy regulator. 7. Obwód sygnalizacji stanu za³¹czenia ³¹czników nie wymaga adnych po³¹czeñ zewnêtrznych, œwiecenie siê lampki oznacza za³¹czenie ³¹cznika. Kontroli dzia- ³ania lampek dokonuje siê przyciskiem oznaczonym "kontrola lampek". W bateriach na napiêcie nominalne 500V, 525V i 660 V wystêpuje na specjalnie przygotowanych i oznaczonych zaciskach napiêcie pomocnicze 220V lub max 380V. 8. Ka da zainstalowana bateria musi posiadaæ w³aœciw¹ ochronê przeciwpora eniow¹. SPOSÓB OCHRONY powinien byæ zgodny z podanym w projekcie IX.. URUCHOMIENIE STAND ANDARDOWEJ ARDOWEJ BATERII I NAJCZÊŒCIEJ POPE NIANE B ÊDY 1. Skontrolowaæ poprawnoœæ (kolejnoœæ) po³¹czeñ - faza z "przek³adnikiem pr¹dowym" musi byæ do³¹czona na zacisk (szynê) L1 w baterii 2. Zdj¹æ zworê (mostek) z zacisków wtórnych "k" i "l" przek³adnika 3. W³¹czyæ zasilanie baterii wy³¹cznikiem umieszczonym w polu zasilaj¹cym bateriê 4. Za³¹czyæ bezpiecznikami typu S umieszczonymi wewn¹trz baterii oraz wy³¹cznikiem napiêcia steruj¹cego umieszczonym na drzwiach szafy napiêcie zasilaj¹ce regulator. 5. Skontrolowaæ stan regulatora - przy obci¹ eniu sieci zasilaj¹cej odbiornikami indukcyjnymi i przy nie za³¹czonych kondensatorach powinna zaœwieciæ siê zielona dioda "ZA ", a wyœwietlacz powinien wskazywaæ obliczony naturalny cosf (przewa nie jest to wartoœæ z przedzia³u 0,4 do 0,8). Je eli na regulatorze zaœwieci siê czerwona dioda "WY " (przy wy³¹czonych kondensatorach) to nale y po uprzednim wy³¹czeniu zasilania baterii i wy³¹czeniu napiêcia steruj¹cego zamieniæ miejscami przewody zasilaj¹ce (L2) i (L3) na dolnej ³¹czówce regulatora. Uwaga wyjêcie dolnego wtyku z regulatora rozwiera przek³adnik pr¹dowy. 6. Dokonaæ odpowiednich nastaw regulatora, zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi regulatora MRM Je eli po za³¹czeniu kolejnych stopni baterii wartoœæ cosf zmniejsza siê lub oscyluje w pobli u wartosci 0,98 nale y sprawdziæ czy zosta³a prawid³owo uzgodniona i pod³¹czona na zacisk L1 w baterii faza z przek³adnikiem. Wa ne jest aby faza, na której zainstalowany jest przek³adnik nie znalaz³a siê na zacisku L2 lub L3 w baterii, zgodnie z zasad¹ - przek³adnik steruj¹cy regulatorem jest zainstalowany na fazie, która nie zasila regulatora (sprawdziæ i porownaæ z napiêciem z fazy L1 napiêcia na zaciskach L2, L3 na ³aczówce regulatora). Zaleca siê, aby pod³¹czenie i uruchomienie baterii typu BK-T-95/Hr i BK-T-95/D dokonywane by³o przez s³u by monterskie Twelve Electric. UWAGA! Integraln¹ czêœci¹ DTR-ki baterii BK-T-95 jest DTR-ka regulatora MRM-12 oraz Karty Katalogowe: kondensatorów mocy, d³awików DWD i elektronicznego ³¹cznika kondensatorów B T-4, które bezwzglêdnie nale y przeczytaæ przed rozpoczêciem monta u i uruchomienia baterii X.. WSKAZÓWKI EKSPL SPLOATACYJNE Bateria powinna byæ zabezpieczona przed skutkami zwaræ bezpiecznikami mocy i posiadaæ na zasilaniu aparaturê ³¹czeniow¹ dla celów eksploatacyjnych. Przy doborze przekroju kabli zasilaj¹cych i osprzetu zabezpieczeniowego nale y pamiêtaæ, e dla pr¹dów pojemnoœciowych stosuje siê mno nik zwiêkszaj¹cy: 1,4. Bateria powinna byæ obs³ugiwana przez personel posiadaj¹cy stosown¹ grupê uprawnieñ SEP. Niedopuszczalna jest zmiana nastawy Q/n w regulatorze na inn¹ ni obliczona wg zasady podanej w DTR-ce ce regulatora. Czasy zw³oki "ZA " "WY ind ", "WY poj " nale y dobraæ doœwiadczalnie po obserwacji dynamiki zmian mocy biernej w systemie zasilania. UWAGA! W czasie prac testuj¹cych obwody steruj¹ce (tryb "Praca Testowa" regulatora MRM-12) konieczne jest wyjêcie bezpieczników mocy z podstaw w celu odciêcia zasilania do wszystkich kondensatorów w baterii ( wczeœniej nale y od³¹czyæ napiêcie zasilania baterii). Ustawienie liczby stopni wyjœciowych regulatora wymaga wyjêcia z niego górnych wtyków (wyjœcia obwodów steruj¹cych). Sposób przeprowadzenia pracy testowej lub zmiany liczby stopni wyjœciowych w regulatorze podany jest na dyskietce demo Twelve Electric. W celu unikniêcia niepotrzebnych op³at za energiê biern¹ nieskompensowan¹, powsta³ych w wyniku nieprawid³owej pracy regulatora lub awarii baterii zaleca siê wykonywanie codziennych odczytów liczników w uk³adzie pomiarowo-rozliczeniowym i prowadzenie bie ¹cej analizy przyrostów wskazañ

7 Prze³¹czanie przewodów na dolnej ³¹czówce regulatora np. w przypadku pkt.ix.5 lub IX.7 wymaga zwarcia zacisków wtórnych przek³adnika. Nale y wykonywaæ przewidziane przepisami eksploatacyjnymi przegl¹dy i badania okresowe baterii. Po up³ywie okresu gwarancji na dostarczon¹ bateriê firma Twelve Electric oferuje wszystkim u ytkownikom baterii serii BK-T-95 podpisanie umowy serwisowej na prowadzenie w eksploatowanych bateriach okresowych prac kontrolno-pomiarowych i modernizacyjnych. Otwieranie drzwi baterii przed wy³¹czeniem jej zasilania jest niedozwolone. Po wy³¹czeniu napiêcia zasilania, bez wzglêdu na to czy oporniki roz³adowcze na kondensatorach s¹ sprawne czy te nie (ten ostatni stan jest niedopuszczalny podczas eksploatacji baterii) nie wolno dotykaæ zacisków kondensatora oraz czêœci obwodów po³¹czonych z nimi przed dokonaniem roz³adowania kondensatora dr¹ kiem roz³adowczym ³¹cz¹cym trzy zaciski fazowe miêdzy sob¹ i do "ziemi". Wykonywanie prac wewn¹trz baterii dopuszczalne jest jedynie po od³¹czeniu zasilania baterii w rozdzielnicy. W przypadku uszkodzeñ elementów, nale y stosowaæ czêœci zamienne takie same jak fabryczne. Producent nie gwarantuje poprawnej pracy baterii w przypadku istnienia pr¹dów wy szych harmonicznych w systemie energetycznym u ytkownika lub pracy baterii w pomieszczeniach gdzie œredniodobowa temperatura otoczenia jest wiêksza ni 30 o C. Nale y wtedy w posiadanej baterii zastosowaæ odpowiednie uk³ady filtrów lub zainstalowaæ now¹ bateriê typ BK-T-95/Hr. W pomieszczeniu rozdzielni nale y zastosowaæ system automatycznej wentylacji a w przypadkach krytycznych nawet system klimatyzacji. Firma Twelve Electric jest technicznie i sprzêtowo przygotowana do przeprowadzenia analizy wy szych harmonicznych oraz do modernizacji starej lub do wykonania i zainstalowania nowej baterii z d³awikami. Producent nie gwarantuje czasu poprawnej pracy kondensatorów zgodnego z okresem podanym w karcie katalogowej kondensatora, je eli nie bêd¹ zachowane w czasie jego eksploatacji wymagania temperaturowe. Je eli w systemie zasilania wystêpuj¹ powtarzalne zmiany obci¹ enia moc¹ biern¹ indukcyjn¹ o okresie powtarzania poni ej 30 sekund to proponujemy zastosowanie baterii standardowej o podwójnej iloœci stopni ni wynika to z ogólnych zasad doboru baterii lub zainstalowanie w systemie baterii dynamicznej BK-T-95/D. Wersja ta umo - liwia za³¹czanie kondensatorów co 1 sekundê, bez uwzglêdniania czasu roz³adowania kondensatora. W szczególnym przypadkach mo liwe jest wykonanie baterii dynamicznej z uk³adem filtruj¹cym wy sze harmoniczne oznaczano BK-T-95/D-Hr. Powiêkszanie mocy kondensatorów na poszczególnych stopniach powy ej mocy zaprojektowanej jest niedopuszczalne ze wzglêdu na dobran¹ aparaturê ³¹czeniow¹ i zabezpieczeniow¹ oraz przewody zasilaj¹ce. Warunek ten nie dotyczy baterii w wersji "pod rozbudowê" (ale max moc kondensatora to 50 kvar). 12

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1

SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO. do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 SolarComp 911 STEROWNIK KOLEKTORA S ONECZNEGO do wersji regulatora u2.x, wydanie 1 Pb www.compit.pl COMPIT ul. Wielkoborska 77a, 42-200 Czêstochowa, tel./fax 034 362 88 95 Str. 1 ZASADY BEZPIECZEÑSTWA

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Green ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green Instrukcja U ytkowania ZABIERZÓW, paÿdziernik 2006 WYDANIE

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI 1. Warunki monta u i eksploatacji. Przed przyst¹pieniem do monta u zapoznaæ siê z instrukcj¹ monta u i u ytkowania. Zamek elektromagnetyczny nale y

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo