W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:"

Transkrypt

1 I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora mocy biernej MRM-12 uzyskano du ¹ skutecznoœæ kompensacji, a tym samym szybki zwrot poniesionych nak³adów w postaci zredukowania lub ca³kowitego wyeliminowania op³at za energiê biern¹. W pewnych warunkach mo liwe jest te zmniejszenie o 1 do 4% op³at za zu ycie energii czynnej. W ofercie podstawowej (patrz strony ok³adki III i IV) oferowane s¹ trzy odmiany baterii: - standardowa, stosowane oznaczenie: BK-T-95 - z filtrami wy szych harmonicznych, stosowane oznaczenie: BK-T-95/Hr - dynamiczna z ³¹cznikami elektronicznymi B T-4, stosowane oznaczenie: BK-T-95/D II. BUDOWA Standardowa bateria typu BK-T-95 sk³ada siê z regulatora mocy biernej MRM-12, od 3 do 15-stu stopni kompensacyjnych i obudowy. Obudowê baterii stanowi szafa (lub zespó³ szaf) przystosowana konstrukcyjnie do ustawienia przyœciennego wewn¹trz zamkniêtego pomieszczenia (wykonanie wnêtrzowe) jak równie do ustawienia na zewn¹trz (wykonanie zewnêtrzne). Konstrukcja jest zwarta, estetyczna oraz prosta w monta u i instalacji. Widok ogólny baterii serii BK-T-95 I/II/III/IV w wykonaniu wnêtrzowym wraz z gabarytami przedstawia rys. 1. Baterie oznaczone symbolami I, II i III przystosowane s¹ do monta u jako szafy stoj¹ce lub wisz¹ce, baterie oznaczona symbolem IV wykonywane s¹ tylko jako szafy stoj¹ce (zdjêcia baterii - patrz IV strona ok³adki). W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: 1. wy³¹cznik napiêcia steruj¹cego 2. kontrolki zadzia³ania ³¹cznika 1 3. regulator MRM przycisk kontroli lampek Czêœci pod³¹czeniowe (zaciski) wy ej wymienionych elementów znajduj¹ siê zawsze w œrodku obudowy niezale nie od rodzaju wykonania. 1) w baterii standardowej ³¹cznikami s¹ tradycyjne styczniki, a w baterii dynamicznej rolê ³¹cznika spe³nia uk³ad elektroniczny B T-4 produkcji Twelve Electric. 1

2 Ka dy stopieñ baterii standardowej BK-T-95 (rys. 2a) sk³ada siê z: wyjœcia steruj¹cego w regulatorze; zabezpieczenia w postaci bezpieczników mocy; ³¹cznika za³¹czaj¹cego kondensator; kondensatora mocy; kontrolki stanu zadzia³ania ³¹cznika; G³êbokoœæ 250 mm W wykonaniu typowym baterii BK-T-95/ I,II,III wejœcie dla kabla zasilaj¹cego znajduje sie w lewym boku szafy G³êbokoœæ 550 mm W wykonaniu typowym baterii BK-T-95/IV pod³¹czenie kabla zasilaj¹cego mo liwe jest od do³u. Rys. 1. Widok i wymiary baterii kondensatorów typ BK-T-95 (uwaga! dla wyk IV podano wymiary pojedynczej szafy). W przypadku baterii z d³awikami typ BK-T-95/Hr do ka dego stopnia dochodzi dodatkowo szeregowo wpiêty w obwód zasilania kondensatora mocy d³awik trójfazowy DWD (rys.2b). W przypadku baterii dynamicznej typ BK-T-95/D rolê ³¹cznika kondensatora pe³ni elektroniczny bezstykowy ³¹cznik tyrystorowy B T-4 produkcji Twelve Electric (rys.2c). W bateriach standardowych wartoœci zabezpieczeñ, typ i parametry ³¹cznika oraz przekroje przewodów zasilaj¹cych dobierane s¹ indywidualnie w zale noœci od mocy kondensatora zainstalowanego na konkretnym stopniu. Mo na zamówiæ wersjê baterii "pod rozbudowê" - wtedy osprzêt czyli kable zasilaj¹ce, ³¹czniki oraz podstawy bezpiecznikowe s¹ dobrane na maksymaln¹ moc kondensatora (max. 50 kvar), natomiast kondensatory i ich zabezpieczenia w baterii (BM-y) s¹ dobrane zgodnie z aktualnymi potrzebami. We wszystkich typach baterii istnieje mo liwoœæ indywidualnego uzgodnienia miejsca doprowadzenia kabli zasilaj¹cych. Wybrany sposób nale y podaæ w zamówieniu. Standardowo w baterii BK-T-95/I/II/III kable zasilaj¹ce mo na wprowadziæ do baterii przez lewy bok obudowy, a w baterii BK-T-95/IV od do³u. Zwarta budowa baterii zapewnia oszczêdnoœæ miejsca, przy czym jej konstrukcja przewiduje zwiêkszenie mocy biernej poprzez dostawienie kolejnego modu³u lub wymianê kondensatorów (w wersji pod rozbudowê). W bateriach BK-T-95 I/II/III/IV zastosowano ekologiczne (bez PCB), bezobs³ugowe, suche, zabezpieczone przed wybuchem, samoregeneruj¹ce siê kondensatory typu KNK firmy ISKRA. W baterii BK-T-95/Hr zalecane jest stosowanie specjalnych kondensatorów serii 3xI typ KNK 7015 firmy ISKRA o pr¹dzie nominalnym trzykrotnie wiêkszym ni w kondensatorze standartowym. Ka da bateria typu BK-T-95 ma na szynach zbiorczych zamontowany system ochrony przepiêciowej. W ka dej baterii BK-T-95/IV zainstalowany jest automatyczny system wentylacji sk³adaj¹cy siê z czujnika temperatury i z za³¹czanych w zale nosci od potrzeb kilku wentylatorów. W bateriach typu BK-T- 95/HR w celu wyeliminowania szkodliwego oddzia³ywania na system zasilania zak³ócen powstaj¹cych w procesach ³¹czeniowych kondensatora i d³awika, ka dy d³awik ma zamontowany indywidulany uk³ad ochrony przepiêciowej. U ywane przez Twelve Electric d³awiki typ DWD maj¹ wbudowany wewn¹trz swojej konstrukcji uk³ad, który w przypadku przegrzania siê d³awika automatycznego od³¹cza go od zasilania, co skutecznie chroni d³awik przed uszkodzeniem. 2 3

3 Rys. 2c. Schemat ideowy baterii BK-T-95/D Rys. 2a. Schemat ideowy baterii BK-T-95 - standard. Rys. 3. Schemat ideowy pod³¹czenia baterii BK-T-95 w systemie zasilania Rys. 2b. Schemat ideowy baterii BK-T-95/Hr III. ZASADA DZIA ANIA Dzia³anie baterii polega na do³¹czaniu i od³¹czaniu kondensatorów mocy biernej w celu uzyskania stanu skompensowania z dok³adnoœci¹ do ustawionych w regulatorze MRM-12 nastaw. Pod³¹czenie baterii do systemu elektroenergetycznego w sposób uproszczony przedstawia rys. 3. O walorach u ytkowych i parametrach technicznych baterii decyduj¹ zastosowane w niej podzespo³y i urz¹dzenia np. regulator, ³¹cznik i kondensatory mocy, oraz moc kondensatora na pierwszym stopniu baterii. Sposób w jaki dokonywany jest pomiar mocy biernej do skompensowania i aktualny cosf w systemie oraz proces sterowania (za³¹czanie i wy³¹czanie kondensatorów) jest omówiony w DTR-ce regulatora MRM-12 lub w bezp³atnie dostarczanym PT Klientom programie demo Twelve Electric. Ten multimedialny program umo liwia naukê procesu kompensacji i programowania 4 5

4 IV.. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE regulatora na komputerze bez koniecznoœci pracy w warunkach rzeczywistych, pod napiêciem. Program umo liwia zaprojektowanie konfiguracji baterii (iloœæ stopni, ich moc itd.) oraz dobór nastaw w regulatorze tak aby przy zadanych obci¹ eniach skutecznoœæ kompensacji by³a jak najlepsza (zredukowanie op³at za moc biern¹ do zera). V.. PRZEPISY I NORMY pomocne w projektowaniu i doborze baterii 1. Przepisy budowy urz¹dzeñ elektroenergetycznych (zeszyt 11) 2. Przepisy eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych - SEP 3. Norma: BN-90/ Ogólne wymagania i badania. 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Instalacje elektryczne. VI. DOBÓR I PROJEKTOWANIE W zale noœci od aktualnie posiadanego stopnia wykonania systemu zasilania stosuje siê ró ne metody doboru baterii. W systemach ju istniej¹cych dobór baterii powinien byæ dokonany w oparciu o analizê wyników pomiarów obci¹ eñ. Inna metoda doboru mocy baterii dla istniej¹cego ju systemu to obliczenia wykonane w oparciu o dane zawarte w rachunkach za energiê elektryczn¹. Dobór baterii dla nowoprojektowanego systemu zasilania powinien byæ dokonany na podstawie danych o poszczególnych wykonanie I, II, III 1) - Wersja ze stabilizatorem temperatury. Baterie BK-T-95/IV w zale noœci od liczby stopni sk³adaj¹ siê z kombinacji szaf 3,6,8,9 stopniowych wykonanie IV Rys. 4. Rozmieszczenie zacisków do pod³¹czenia kabli zasilaj¹cych w bateriach typu BK-T

5 odbiornikach np. iloœæ i moce urz¹dzeñ, ich naturalny cosf oraz zak³adany wspó³czynnik jednoczesnoœci. Bez wzglêdu na stan zaawansowania systemu zasilania dobór baterii umo liwia program demo Twelve Electric, który pozwala te wstêpnie oceniæ skutecznoœæ kompensacji zaprojektowanego rozwi¹zania. Projekt systemu kompensacji mocy biernej powinien zawieraæ: schemat pod³¹czenia baterii do rozdzielnicy z podaniem rodzaju wy³¹cznika g³ównego i wartoœci zabezpieczeñ pola zasilaj¹cego bateriê; dobór i umiejscowienie przek³adnika pr¹dowego; dobór i plan u³o enia kabli; lokalizacjê i wytyczne budowlane; sposób ochrony przeciwpora eniowej; VII. MONTA BATERII Przed przyst¹pieniem do monta u baterii nale y zapoznaæ siê z projektem technicznym. 1. Transport baterii do miejsca instalowania powinien odbywaæ siê z zachowaniem przepisów BHP w sposób nie nara aj¹cy jej na uszkodzenia mechaniczne, np. przy baterii BK-T-95/IV wskazane jest u ycie wózka wid³owego 2. Sprawdzenie stanu technicznego baterii po transporcie 3. Pomieszczenie, w którym bêdzie zainstalowana bateria ma byæ zgodne ze wskazanym w projekcie i odpowiadaæ warunkom wymaganym dla eksploatacji baterii wg PBUE. (wilgotnoœæ powietrza, œrednia dobowa temperatura otoczenia nie wy- sza ni 30 o C, brak py³ów i innych zanieczyszczeñ, dostêp tylko dla osób uprawnionych - z odpowiedni¹ grup¹ uprawnieñ SEP) 4. Mocowanie baterii za pomoc¹ kotew lub ko³ków rozporowych do œcian lub pod³ogi w miejscu i w sposób zgodny projektem 5. Zasilanie baterii nale y wykonaæ za pomoc¹ kabli, których typ i przekrój musi byæ zgodny z projektem. y³y kabla powinny byæ przy³¹czone pod zaciski œrubowe, które nale y dokrêciæ w sposób zapewniaj¹cy trwa³oœæ mechaniczn¹ oraz dobry kontakt elektryczny. Nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby oznaczenie zacisku pokrywa³o siê z do³¹czon¹ faz¹ (niezmiernie istotne w bateriach wieloszafowych). Rozmieszczenie zacisków w bateriach przedstawia rys. 4. UWAGA!!! Przed przyst¹pieniem do prac z kablami nale y upewniæ siê, e nie s¹ one pod napiêciem. Je eli drugie koñce kabli s¹ w rozdzielnicy nale y je podczas prac uziemiæ. 6. Sygna³ pomiarowy z zacisków wtórnych przek³adnika pr¹dowego nale y doprowadziæ kablem (przewodem) miedzianym o przekroju 2,5 mm2 do zacisków w baterii Rys. 5. Sposób pod³¹czenia regulatora mocy biernej MRM

6 oznaczonych "k" oraz "l". Zacisk "k" powinien byæ uziemiony. Miejsce zainstalowania przek³adnika i kolejnoœæ przy³¹czania faz podano w DTR-ce regulatora MRM-12 oraz na rys. 5. W przypadku wykorzystania dla potrzeb wysterowania regulatora istniej¹cego przek³adnika pr¹dowego pracuj¹cego z amperomierzem nale y sprawdziæ stan techniczny miernika (rezystancjê ustroju pomiarowego) i uk³ad pomiarowy regulatora nale y wpi¹æ szeregowo w istniej¹cy obwód wtórny przek³adnika. Niedopuszczalne jest przerywanie obwodu wtórnego przek³adnika pr¹dowego podczas pracy rozdzielnicy. W czasie wyjêcia wtyku dolnego z regulatora lub w czasie dokonywania prze³¹czeñ przewodów steruj¹cych regulator nale y bezwzglêdnie zewrzeæ zaciski wtórne "k" i "l" przek³adnika pr¹dowego w rozdzielnicy. UWAGA!!! W schemacie przy³¹czenia baterii (patrz rys. 5) przyjêto, e L1 to faza na której znajduje siê przek³adnik pr¹dowy umieszczony w polu g³ównym rozdzielni i steruj¹cy regulator. 7. Obwód sygnalizacji stanu za³¹czenia ³¹czników nie wymaga adnych po³¹czeñ zewnêtrznych, œwiecenie siê lampki oznacza za³¹czenie ³¹cznika. Kontroli dzia- ³ania lampek dokonuje siê przyciskiem oznaczonym "kontrola lampek". W bateriach na napiêcie nominalne 500V, 525V i 660 V wystêpuje na specjalnie przygotowanych i oznaczonych zaciskach napiêcie pomocnicze 220V lub max 380V. 8. Ka da zainstalowana bateria musi posiadaæ w³aœciw¹ ochronê przeciwpora eniow¹. SPOSÓB OCHRONY powinien byæ zgodny z podanym w projekcie IX.. URUCHOMIENIE STAND ANDARDOWEJ ARDOWEJ BATERII I NAJCZÊŒCIEJ POPE NIANE B ÊDY 1. Skontrolowaæ poprawnoœæ (kolejnoœæ) po³¹czeñ - faza z "przek³adnikiem pr¹dowym" musi byæ do³¹czona na zacisk (szynê) L1 w baterii 2. Zdj¹æ zworê (mostek) z zacisków wtórnych "k" i "l" przek³adnika 3. W³¹czyæ zasilanie baterii wy³¹cznikiem umieszczonym w polu zasilaj¹cym bateriê 4. Za³¹czyæ bezpiecznikami typu S umieszczonymi wewn¹trz baterii oraz wy³¹cznikiem napiêcia steruj¹cego umieszczonym na drzwiach szafy napiêcie zasilaj¹ce regulator. 5. Skontrolowaæ stan regulatora - przy obci¹ eniu sieci zasilaj¹cej odbiornikami indukcyjnymi i przy nie za³¹czonych kondensatorach powinna zaœwieciæ siê zielona dioda "ZA ", a wyœwietlacz powinien wskazywaæ obliczony naturalny cosf (przewa nie jest to wartoœæ z przedzia³u 0,4 do 0,8). Je eli na regulatorze zaœwieci siê czerwona dioda "WY " (przy wy³¹czonych kondensatorach) to nale y po uprzednim wy³¹czeniu zasilania baterii i wy³¹czeniu napiêcia steruj¹cego zamieniæ miejscami przewody zasilaj¹ce (L2) i (L3) na dolnej ³¹czówce regulatora. Uwaga wyjêcie dolnego wtyku z regulatora rozwiera przek³adnik pr¹dowy. 6. Dokonaæ odpowiednich nastaw regulatora, zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi regulatora MRM Je eli po za³¹czeniu kolejnych stopni baterii wartoœæ cosf zmniejsza siê lub oscyluje w pobli u wartosci 0,98 nale y sprawdziæ czy zosta³a prawid³owo uzgodniona i pod³¹czona na zacisk L1 w baterii faza z przek³adnikiem. Wa ne jest aby faza, na której zainstalowany jest przek³adnik nie znalaz³a siê na zacisku L2 lub L3 w baterii, zgodnie z zasad¹ - przek³adnik steruj¹cy regulatorem jest zainstalowany na fazie, która nie zasila regulatora (sprawdziæ i porownaæ z napiêciem z fazy L1 napiêcia na zaciskach L2, L3 na ³aczówce regulatora). Zaleca siê, aby pod³¹czenie i uruchomienie baterii typu BK-T-95/Hr i BK-T-95/D dokonywane by³o przez s³u by monterskie Twelve Electric. UWAGA! Integraln¹ czêœci¹ DTR-ki baterii BK-T-95 jest DTR-ka regulatora MRM-12 oraz Karty Katalogowe: kondensatorów mocy, d³awików DWD i elektronicznego ³¹cznika kondensatorów B T-4, które bezwzglêdnie nale y przeczytaæ przed rozpoczêciem monta u i uruchomienia baterii X.. WSKAZÓWKI EKSPL SPLOATACYJNE Bateria powinna byæ zabezpieczona przed skutkami zwaræ bezpiecznikami mocy i posiadaæ na zasilaniu aparaturê ³¹czeniow¹ dla celów eksploatacyjnych. Przy doborze przekroju kabli zasilaj¹cych i osprzetu zabezpieczeniowego nale y pamiêtaæ, e dla pr¹dów pojemnoœciowych stosuje siê mno nik zwiêkszaj¹cy: 1,4. Bateria powinna byæ obs³ugiwana przez personel posiadaj¹cy stosown¹ grupê uprawnieñ SEP. Niedopuszczalna jest zmiana nastawy Q/n w regulatorze na inn¹ ni obliczona wg zasady podanej w DTR-ce ce regulatora. Czasy zw³oki "ZA " "WY ind ", "WY poj " nale y dobraæ doœwiadczalnie po obserwacji dynamiki zmian mocy biernej w systemie zasilania. UWAGA! W czasie prac testuj¹cych obwody steruj¹ce (tryb "Praca Testowa" regulatora MRM-12) konieczne jest wyjêcie bezpieczników mocy z podstaw w celu odciêcia zasilania do wszystkich kondensatorów w baterii ( wczeœniej nale y od³¹czyæ napiêcie zasilania baterii). Ustawienie liczby stopni wyjœciowych regulatora wymaga wyjêcia z niego górnych wtyków (wyjœcia obwodów steruj¹cych). Sposób przeprowadzenia pracy testowej lub zmiany liczby stopni wyjœciowych w regulatorze podany jest na dyskietce demo Twelve Electric. W celu unikniêcia niepotrzebnych op³at za energiê biern¹ nieskompensowan¹, powsta³ych w wyniku nieprawid³owej pracy regulatora lub awarii baterii zaleca siê wykonywanie codziennych odczytów liczników w uk³adzie pomiarowo-rozliczeniowym i prowadzenie bie ¹cej analizy przyrostów wskazañ

7 Prze³¹czanie przewodów na dolnej ³¹czówce regulatora np. w przypadku pkt.ix.5 lub IX.7 wymaga zwarcia zacisków wtórnych przek³adnika. Nale y wykonywaæ przewidziane przepisami eksploatacyjnymi przegl¹dy i badania okresowe baterii. Po up³ywie okresu gwarancji na dostarczon¹ bateriê firma Twelve Electric oferuje wszystkim u ytkownikom baterii serii BK-T-95 podpisanie umowy serwisowej na prowadzenie w eksploatowanych bateriach okresowych prac kontrolno-pomiarowych i modernizacyjnych. Otwieranie drzwi baterii przed wy³¹czeniem jej zasilania jest niedozwolone. Po wy³¹czeniu napiêcia zasilania, bez wzglêdu na to czy oporniki roz³adowcze na kondensatorach s¹ sprawne czy te nie (ten ostatni stan jest niedopuszczalny podczas eksploatacji baterii) nie wolno dotykaæ zacisków kondensatora oraz czêœci obwodów po³¹czonych z nimi przed dokonaniem roz³adowania kondensatora dr¹ kiem roz³adowczym ³¹cz¹cym trzy zaciski fazowe miêdzy sob¹ i do "ziemi". Wykonywanie prac wewn¹trz baterii dopuszczalne jest jedynie po od³¹czeniu zasilania baterii w rozdzielnicy. W przypadku uszkodzeñ elementów, nale y stosowaæ czêœci zamienne takie same jak fabryczne. Producent nie gwarantuje poprawnej pracy baterii w przypadku istnienia pr¹dów wy szych harmonicznych w systemie energetycznym u ytkownika lub pracy baterii w pomieszczeniach gdzie œredniodobowa temperatura otoczenia jest wiêksza ni 30 o C. Nale y wtedy w posiadanej baterii zastosowaæ odpowiednie uk³ady filtrów lub zainstalowaæ now¹ bateriê typ BK-T-95/Hr. W pomieszczeniu rozdzielni nale y zastosowaæ system automatycznej wentylacji a w przypadkach krytycznych nawet system klimatyzacji. Firma Twelve Electric jest technicznie i sprzêtowo przygotowana do przeprowadzenia analizy wy szych harmonicznych oraz do modernizacji starej lub do wykonania i zainstalowania nowej baterii z d³awikami. Producent nie gwarantuje czasu poprawnej pracy kondensatorów zgodnego z okresem podanym w karcie katalogowej kondensatora, je eli nie bêd¹ zachowane w czasie jego eksploatacji wymagania temperaturowe. Je eli w systemie zasilania wystêpuj¹ powtarzalne zmiany obci¹ enia moc¹ biern¹ indukcyjn¹ o okresie powtarzania poni ej 30 sekund to proponujemy zastosowanie baterii standardowej o podwójnej iloœci stopni ni wynika to z ogólnych zasad doboru baterii lub zainstalowanie w systemie baterii dynamicznej BK-T-95/D. Wersja ta umo - liwia za³¹czanie kondensatorów co 1 sekundê, bez uwzglêdniania czasu roz³adowania kondensatora. W szczególnym przypadkach mo liwe jest wykonanie baterii dynamicznej z uk³adem filtruj¹cym wy sze harmoniczne oznaczano BK-T-95/D-Hr. Powiêkszanie mocy kondensatorów na poszczególnych stopniach powy ej mocy zaprojektowanej jest niedopuszczalne ze wzglêdu na dobran¹ aparaturê ³¹czeniow¹ i zabezpieczeniow¹ oraz przewody zasilaj¹ce. Warunek ten nie dotyczy baterii w wersji "pod rozbudowê" (ale max moc kondensatora to 50 kvar). 12

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : WYMIANA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE ADRES : SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 4 BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Baterie Kondensatorów Mocy BK-T-95 Wyrób prawnie chroniony Spis treści ZASTOSOWANIE 2 BUDOWA 2 WYKONANIA SPECJALNE 10 ZASADA DZIAŁANIA 14 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 15 PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TERMOSTATU

INSTRUKCJA TERMOSTATU INSTRUKCJA TERMOSTATU Instrukcja dotyczy y modeli termostatów: : TT-1,, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 Termostat pracuje w zakresie od -45 do 125 C z dokładnością nastawy co 0,1 C. Nastawa histerezy do 50,8 C

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI Ćwiczenie S 25 WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami wykrywania błędów w układach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów

Projekt budowlano - wykonawczy. ul. 1-Maja 5. 43-440 Goleszów P.P.U.H. ELPOL Jerzy Polok ul. Kolejowa 31 Projekt budowlano - wykonawczy Zasilania klimatyzatorów w Urzędzie Gminy Goleszów ul. 1-Maja 5 Inwestor: Gmina Goleszów ul. 1-Maja 5 Projektował: Oświadczam,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA Satchwell Polska Toruń Pracownia Projektowa Satchwell Polska Toruń sp.zo.o. ul. Olsztyńska 93/95 87-100 Toruń (0-56)659-89-12 (0-56) 639-00-96 egzemplarz nr 3/3 projekt nr 098/02/2007 DOKUMENTACJA WYKONAWCZWA

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0

UPS. Ares cool KOMPUTEROWY ZASILACZ AWARYJNY ARES COOL MODEL FTP 300-03. Instrukcja Obs³ugi FIDELTRONIK. Producent: ver 3.0 UPS res cool KOMPUTEROWY ZSILCZ WRYJNY RES COOL MODEL FTP 300-03 Instrukcja Obs³ugi ver 3.0 Producent: FIDELTRONIK 1 Dziêkujemy, gratulujemy trafnego wyboru. Mamy g³êbok¹ nadziejê i zakupiony przez Pañstwa

Bardziej szczegółowo

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC

3D1A 1/8. 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych INSTRUKCJA OBS UGI. .info.pl AKCESORIA. CNC INSTRUKCJA OBS UGI 3 osiowego sterownika CNC silników krokowych 3DA /8 Akcesoria CNC 6-300 Augustów Ul. Chreptowicza 4 tel: 0 602 726 995 tel/fax: (087) 644 36 76 e-mail: biuro@cnc.info.pl www.akcesoria.cnc.info.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB

INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB INSTRUKCJA MONTA U MPW - 4+ UNIWERSALNEGO MIKROPROCESOROWEGO MODU U DOMYKANIA SZYB Modu³ MPW-4 przeznaczony jest do domykania po kolei lub parami 4 szyb podnoszonych elektrycznie, sterowanych +12V i/lub

Bardziej szczegółowo

LEVELAUTOMATIC EVOLUTION

LEVELAUTOMATIC EVOLUTION LEVELAUTOMATIC EVOLUTION Instrukcja obsługi dolewki akwarystycznej Przed przystąpieniem do użytkowania, należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Spis treści: 1. Wprowadzenie 2. Podłączenie 3. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

Zasady zabudowy układów bilansujących

Zasady zabudowy układów bilansujących Załącznik nr. 4 do wniosku Zasady zabudowy układów bilansujących w stacjach transformatorowych SN/nN użytkowanych i eksploatowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie. I. Informacje o organizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213 Opis æwiczeñ Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 23 POZNAÑ 2003 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k.

ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. ENES Magnesy Paweł i Tomasz Zientek Sp. k. 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133, Bud. 6 tel: +48 22 7520852 fax: +48 22 7520851 NIP: 118-205-43-37, KRS: 0000373568 INSTRUKCJA OBSŁUGI TESLOMIERZ CYFROWY

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2

REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2 REJESTRATOR PRACY BATERII RPB-2 URZĄDZENIA POMIAROWO MONITORUJĄCE APARATURA PRZEZNACZENIE Mikroprocesorowy rejestrator pracy baterii RPB-2 s³u y do pomiarów parametrów elektrycznych baterii akumulatorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa.

Ćwiczenie nr 7. Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Temat : Ćwiczenie nr 7 Instalacja siłowa gniazd trójfazowych natynkowa kabelkowa. Wiadomości do powtórzenia: (podręcznik H. Markiewicz Instalacje elektryczne, rozdział 7.4. sterowanie odbiorników) 1. Schemat

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M

INSTRUKCJA NAPĘDÓW SERII 45, 55, 59, 64 M Dane techniczne Napędy typu M przeznaczone są do zautomatyzowania pracy rolet zewnętrznych i bram rolowanych. Posiadają głowicę awaryjnego otwierania, pozwalającą na zwinięcie lub rozwinięcie bramy bądź

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA

INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA INSTALACYJNE FILTRY ZASILANIA Dolnoprzepustowe filtry zasilania zaprojektowane przez firmę MPE Limited w celu uzyskania największego możliwego tłumienia przy założonych niewielkich gabarytach. Uniwersalna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI.

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI. INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ WARUNKI KORZYSTANIA, PROWADZENIA RUCHU, EKSPLOATACJI I PLANOWANIA ROZWOJU SIECI OPIS SIECI DYSTRYBUCYJNEJ SYNTHOS DWORY PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych w dobudowanej części przedszkola przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Inwestor Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 87-165 Cierpice Temat opracowania Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury

Wielofunkcyjny zadajnik temperatury 1 37 Wielofunkcyjny zadajnik temperatury współpracujący z regulatorem ogrzewania Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik do wygodnego, zdalnego sterowania regulatorem ogrzewania. Pokrętło nastawcze i przycisk

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. DELTA 100 przeznaczony jest do a u t o m a t y c z n e g o z a ³ ¹ c z a n i a i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest

Bardziej szczegółowo

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym

Dedykowane systemy zasilania 230V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V w okablowaniu strukturalnym Dedykowane systemy zasilania 30V Równolegle z prowadzonym okablowaniem strukturalnym nale y doprowadziæ zasilanie 30 V do urz¹dzeñ aktywnych

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk.

Trust UPS series. User s manual PW-4000T. Version 1.0. esky. Dansk. Deutsch. English. Español. Français. Italiano. Magyar. Nederlands. Norsk. User s manual Version 1.0 esky Dansk Deutsch English Español Français Italiano Magyar Nederlands Norsk Português Român Trust UPS series PW-4000T Sloven ina Suomi Svenska Türkçe INSTRUKCJA OBS UGI Informacje

Bardziej szczegółowo

KEW 2433 MODELE KEW 2432 CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC INSTRUKCJA OBSLUGI. Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych

KEW 2433 MODELE KEW 2432 CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC INSTRUKCJA OBSLUGI. Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych INSTRUKCJA OBSLUGI CYFROWE CĘGOWE MIERNIKI PRĄDU UPLYWU AC MODELE KEW 2432 KEW 2433 Otwieranie szczęk Przełącznik zmiany zakresów pomiarowych Wyświetlacz Wybór filtru wejściowego 50Hz / WIDE Szczęki pomiarowe

Bardziej szczegółowo