W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:"

Transkrypt

1 I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora mocy biernej MRM-12 uzyskano du ¹ skutecznoœæ kompensacji, a tym samym szybki zwrot poniesionych nak³adów w postaci zredukowania lub ca³kowitego wyeliminowania op³at za energiê biern¹. W pewnych warunkach mo liwe jest te zmniejszenie o 1 do 4% op³at za zu ycie energii czynnej. W ofercie podstawowej (patrz strony ok³adki III i IV) oferowane s¹ trzy odmiany baterii: - standardowa, stosowane oznaczenie: BK-T-95 - z filtrami wy szych harmonicznych, stosowane oznaczenie: BK-T-95/Hr - dynamiczna z ³¹cznikami elektronicznymi B T-4, stosowane oznaczenie: BK-T-95/D II. BUDOWA Standardowa bateria typu BK-T-95 sk³ada siê z regulatora mocy biernej MRM-12, od 3 do 15-stu stopni kompensacyjnych i obudowy. Obudowê baterii stanowi szafa (lub zespó³ szaf) przystosowana konstrukcyjnie do ustawienia przyœciennego wewn¹trz zamkniêtego pomieszczenia (wykonanie wnêtrzowe) jak równie do ustawienia na zewn¹trz (wykonanie zewnêtrzne). Konstrukcja jest zwarta, estetyczna oraz prosta w monta u i instalacji. Widok ogólny baterii serii BK-T-95 I/II/III/IV w wykonaniu wnêtrzowym wraz z gabarytami przedstawia rys. 1. Baterie oznaczone symbolami I, II i III przystosowane s¹ do monta u jako szafy stoj¹ce lub wisz¹ce, baterie oznaczona symbolem IV wykonywane s¹ tylko jako szafy stoj¹ce (zdjêcia baterii - patrz IV strona ok³adki). W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: 1. wy³¹cznik napiêcia steruj¹cego 2. kontrolki zadzia³ania ³¹cznika 1 3. regulator MRM przycisk kontroli lampek Czêœci pod³¹czeniowe (zaciski) wy ej wymienionych elementów znajduj¹ siê zawsze w œrodku obudowy niezale nie od rodzaju wykonania. 1) w baterii standardowej ³¹cznikami s¹ tradycyjne styczniki, a w baterii dynamicznej rolê ³¹cznika spe³nia uk³ad elektroniczny B T-4 produkcji Twelve Electric. 1

2 Ka dy stopieñ baterii standardowej BK-T-95 (rys. 2a) sk³ada siê z: wyjœcia steruj¹cego w regulatorze; zabezpieczenia w postaci bezpieczników mocy; ³¹cznika za³¹czaj¹cego kondensator; kondensatora mocy; kontrolki stanu zadzia³ania ³¹cznika; G³êbokoœæ 250 mm W wykonaniu typowym baterii BK-T-95/ I,II,III wejœcie dla kabla zasilaj¹cego znajduje sie w lewym boku szafy G³êbokoœæ 550 mm W wykonaniu typowym baterii BK-T-95/IV pod³¹czenie kabla zasilaj¹cego mo liwe jest od do³u. Rys. 1. Widok i wymiary baterii kondensatorów typ BK-T-95 (uwaga! dla wyk IV podano wymiary pojedynczej szafy). W przypadku baterii z d³awikami typ BK-T-95/Hr do ka dego stopnia dochodzi dodatkowo szeregowo wpiêty w obwód zasilania kondensatora mocy d³awik trójfazowy DWD (rys.2b). W przypadku baterii dynamicznej typ BK-T-95/D rolê ³¹cznika kondensatora pe³ni elektroniczny bezstykowy ³¹cznik tyrystorowy B T-4 produkcji Twelve Electric (rys.2c). W bateriach standardowych wartoœci zabezpieczeñ, typ i parametry ³¹cznika oraz przekroje przewodów zasilaj¹cych dobierane s¹ indywidualnie w zale noœci od mocy kondensatora zainstalowanego na konkretnym stopniu. Mo na zamówiæ wersjê baterii "pod rozbudowê" - wtedy osprzêt czyli kable zasilaj¹ce, ³¹czniki oraz podstawy bezpiecznikowe s¹ dobrane na maksymaln¹ moc kondensatora (max. 50 kvar), natomiast kondensatory i ich zabezpieczenia w baterii (BM-y) s¹ dobrane zgodnie z aktualnymi potrzebami. We wszystkich typach baterii istnieje mo liwoœæ indywidualnego uzgodnienia miejsca doprowadzenia kabli zasilaj¹cych. Wybrany sposób nale y podaæ w zamówieniu. Standardowo w baterii BK-T-95/I/II/III kable zasilaj¹ce mo na wprowadziæ do baterii przez lewy bok obudowy, a w baterii BK-T-95/IV od do³u. Zwarta budowa baterii zapewnia oszczêdnoœæ miejsca, przy czym jej konstrukcja przewiduje zwiêkszenie mocy biernej poprzez dostawienie kolejnego modu³u lub wymianê kondensatorów (w wersji pod rozbudowê). W bateriach BK-T-95 I/II/III/IV zastosowano ekologiczne (bez PCB), bezobs³ugowe, suche, zabezpieczone przed wybuchem, samoregeneruj¹ce siê kondensatory typu KNK firmy ISKRA. W baterii BK-T-95/Hr zalecane jest stosowanie specjalnych kondensatorów serii 3xI typ KNK 7015 firmy ISKRA o pr¹dzie nominalnym trzykrotnie wiêkszym ni w kondensatorze standartowym. Ka da bateria typu BK-T-95 ma na szynach zbiorczych zamontowany system ochrony przepiêciowej. W ka dej baterii BK-T-95/IV zainstalowany jest automatyczny system wentylacji sk³adaj¹cy siê z czujnika temperatury i z za³¹czanych w zale nosci od potrzeb kilku wentylatorów. W bateriach typu BK-T- 95/HR w celu wyeliminowania szkodliwego oddzia³ywania na system zasilania zak³ócen powstaj¹cych w procesach ³¹czeniowych kondensatora i d³awika, ka dy d³awik ma zamontowany indywidulany uk³ad ochrony przepiêciowej. U ywane przez Twelve Electric d³awiki typ DWD maj¹ wbudowany wewn¹trz swojej konstrukcji uk³ad, który w przypadku przegrzania siê d³awika automatycznego od³¹cza go od zasilania, co skutecznie chroni d³awik przed uszkodzeniem. 2 3

3 Rys. 2c. Schemat ideowy baterii BK-T-95/D Rys. 2a. Schemat ideowy baterii BK-T-95 - standard. Rys. 3. Schemat ideowy pod³¹czenia baterii BK-T-95 w systemie zasilania Rys. 2b. Schemat ideowy baterii BK-T-95/Hr III. ZASADA DZIA ANIA Dzia³anie baterii polega na do³¹czaniu i od³¹czaniu kondensatorów mocy biernej w celu uzyskania stanu skompensowania z dok³adnoœci¹ do ustawionych w regulatorze MRM-12 nastaw. Pod³¹czenie baterii do systemu elektroenergetycznego w sposób uproszczony przedstawia rys. 3. O walorach u ytkowych i parametrach technicznych baterii decyduj¹ zastosowane w niej podzespo³y i urz¹dzenia np. regulator, ³¹cznik i kondensatory mocy, oraz moc kondensatora na pierwszym stopniu baterii. Sposób w jaki dokonywany jest pomiar mocy biernej do skompensowania i aktualny cosf w systemie oraz proces sterowania (za³¹czanie i wy³¹czanie kondensatorów) jest omówiony w DTR-ce regulatora MRM-12 lub w bezp³atnie dostarczanym PT Klientom programie demo Twelve Electric. Ten multimedialny program umo liwia naukê procesu kompensacji i programowania 4 5

4 IV.. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE regulatora na komputerze bez koniecznoœci pracy w warunkach rzeczywistych, pod napiêciem. Program umo liwia zaprojektowanie konfiguracji baterii (iloœæ stopni, ich moc itd.) oraz dobór nastaw w regulatorze tak aby przy zadanych obci¹ eniach skutecznoœæ kompensacji by³a jak najlepsza (zredukowanie op³at za moc biern¹ do zera). V.. PRZEPISY I NORMY pomocne w projektowaniu i doborze baterii 1. Przepisy budowy urz¹dzeñ elektroenergetycznych (zeszyt 11) 2. Przepisy eksploatacji urz¹dzeñ elektroenergetycznych - SEP 3. Norma: BN-90/ Ogólne wymagania i badania. 4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych. Instalacje elektryczne. VI. DOBÓR I PROJEKTOWANIE W zale noœci od aktualnie posiadanego stopnia wykonania systemu zasilania stosuje siê ró ne metody doboru baterii. W systemach ju istniej¹cych dobór baterii powinien byæ dokonany w oparciu o analizê wyników pomiarów obci¹ eñ. Inna metoda doboru mocy baterii dla istniej¹cego ju systemu to obliczenia wykonane w oparciu o dane zawarte w rachunkach za energiê elektryczn¹. Dobór baterii dla nowoprojektowanego systemu zasilania powinien byæ dokonany na podstawie danych o poszczególnych wykonanie I, II, III 1) - Wersja ze stabilizatorem temperatury. Baterie BK-T-95/IV w zale noœci od liczby stopni sk³adaj¹ siê z kombinacji szaf 3,6,8,9 stopniowych wykonanie IV Rys. 4. Rozmieszczenie zacisków do pod³¹czenia kabli zasilaj¹cych w bateriach typu BK-T

5 odbiornikach np. iloœæ i moce urz¹dzeñ, ich naturalny cosf oraz zak³adany wspó³czynnik jednoczesnoœci. Bez wzglêdu na stan zaawansowania systemu zasilania dobór baterii umo liwia program demo Twelve Electric, który pozwala te wstêpnie oceniæ skutecznoœæ kompensacji zaprojektowanego rozwi¹zania. Projekt systemu kompensacji mocy biernej powinien zawieraæ: schemat pod³¹czenia baterii do rozdzielnicy z podaniem rodzaju wy³¹cznika g³ównego i wartoœci zabezpieczeñ pola zasilaj¹cego bateriê; dobór i umiejscowienie przek³adnika pr¹dowego; dobór i plan u³o enia kabli; lokalizacjê i wytyczne budowlane; sposób ochrony przeciwpora eniowej; VII. MONTA BATERII Przed przyst¹pieniem do monta u baterii nale y zapoznaæ siê z projektem technicznym. 1. Transport baterii do miejsca instalowania powinien odbywaæ siê z zachowaniem przepisów BHP w sposób nie nara aj¹cy jej na uszkodzenia mechaniczne, np. przy baterii BK-T-95/IV wskazane jest u ycie wózka wid³owego 2. Sprawdzenie stanu technicznego baterii po transporcie 3. Pomieszczenie, w którym bêdzie zainstalowana bateria ma byæ zgodne ze wskazanym w projekcie i odpowiadaæ warunkom wymaganym dla eksploatacji baterii wg PBUE. (wilgotnoœæ powietrza, œrednia dobowa temperatura otoczenia nie wy- sza ni 30 o C, brak py³ów i innych zanieczyszczeñ, dostêp tylko dla osób uprawnionych - z odpowiedni¹ grup¹ uprawnieñ SEP) 4. Mocowanie baterii za pomoc¹ kotew lub ko³ków rozporowych do œcian lub pod³ogi w miejscu i w sposób zgodny projektem 5. Zasilanie baterii nale y wykonaæ za pomoc¹ kabli, których typ i przekrój musi byæ zgodny z projektem. y³y kabla powinny byæ przy³¹czone pod zaciski œrubowe, które nale y dokrêciæ w sposób zapewniaj¹cy trwa³oœæ mechaniczn¹ oraz dobry kontakt elektryczny. Nale y zwróciæ szczególn¹ uwagê, aby oznaczenie zacisku pokrywa³o siê z do³¹czon¹ faz¹ (niezmiernie istotne w bateriach wieloszafowych). Rozmieszczenie zacisków w bateriach przedstawia rys. 4. UWAGA!!! Przed przyst¹pieniem do prac z kablami nale y upewniæ siê, e nie s¹ one pod napiêciem. Je eli drugie koñce kabli s¹ w rozdzielnicy nale y je podczas prac uziemiæ. 6. Sygna³ pomiarowy z zacisków wtórnych przek³adnika pr¹dowego nale y doprowadziæ kablem (przewodem) miedzianym o przekroju 2,5 mm2 do zacisków w baterii Rys. 5. Sposób pod³¹czenia regulatora mocy biernej MRM

6 oznaczonych "k" oraz "l". Zacisk "k" powinien byæ uziemiony. Miejsce zainstalowania przek³adnika i kolejnoœæ przy³¹czania faz podano w DTR-ce regulatora MRM-12 oraz na rys. 5. W przypadku wykorzystania dla potrzeb wysterowania regulatora istniej¹cego przek³adnika pr¹dowego pracuj¹cego z amperomierzem nale y sprawdziæ stan techniczny miernika (rezystancjê ustroju pomiarowego) i uk³ad pomiarowy regulatora nale y wpi¹æ szeregowo w istniej¹cy obwód wtórny przek³adnika. Niedopuszczalne jest przerywanie obwodu wtórnego przek³adnika pr¹dowego podczas pracy rozdzielnicy. W czasie wyjêcia wtyku dolnego z regulatora lub w czasie dokonywania prze³¹czeñ przewodów steruj¹cych regulator nale y bezwzglêdnie zewrzeæ zaciski wtórne "k" i "l" przek³adnika pr¹dowego w rozdzielnicy. UWAGA!!! W schemacie przy³¹czenia baterii (patrz rys. 5) przyjêto, e L1 to faza na której znajduje siê przek³adnik pr¹dowy umieszczony w polu g³ównym rozdzielni i steruj¹cy regulator. 7. Obwód sygnalizacji stanu za³¹czenia ³¹czników nie wymaga adnych po³¹czeñ zewnêtrznych, œwiecenie siê lampki oznacza za³¹czenie ³¹cznika. Kontroli dzia- ³ania lampek dokonuje siê przyciskiem oznaczonym "kontrola lampek". W bateriach na napiêcie nominalne 500V, 525V i 660 V wystêpuje na specjalnie przygotowanych i oznaczonych zaciskach napiêcie pomocnicze 220V lub max 380V. 8. Ka da zainstalowana bateria musi posiadaæ w³aœciw¹ ochronê przeciwpora eniow¹. SPOSÓB OCHRONY powinien byæ zgodny z podanym w projekcie IX.. URUCHOMIENIE STAND ANDARDOWEJ ARDOWEJ BATERII I NAJCZÊŒCIEJ POPE NIANE B ÊDY 1. Skontrolowaæ poprawnoœæ (kolejnoœæ) po³¹czeñ - faza z "przek³adnikiem pr¹dowym" musi byæ do³¹czona na zacisk (szynê) L1 w baterii 2. Zdj¹æ zworê (mostek) z zacisków wtórnych "k" i "l" przek³adnika 3. W³¹czyæ zasilanie baterii wy³¹cznikiem umieszczonym w polu zasilaj¹cym bateriê 4. Za³¹czyæ bezpiecznikami typu S umieszczonymi wewn¹trz baterii oraz wy³¹cznikiem napiêcia steruj¹cego umieszczonym na drzwiach szafy napiêcie zasilaj¹ce regulator. 5. Skontrolowaæ stan regulatora - przy obci¹ eniu sieci zasilaj¹cej odbiornikami indukcyjnymi i przy nie za³¹czonych kondensatorach powinna zaœwieciæ siê zielona dioda "ZA ", a wyœwietlacz powinien wskazywaæ obliczony naturalny cosf (przewa nie jest to wartoœæ z przedzia³u 0,4 do 0,8). Je eli na regulatorze zaœwieci siê czerwona dioda "WY " (przy wy³¹czonych kondensatorach) to nale y po uprzednim wy³¹czeniu zasilania baterii i wy³¹czeniu napiêcia steruj¹cego zamieniæ miejscami przewody zasilaj¹ce (L2) i (L3) na dolnej ³¹czówce regulatora. Uwaga wyjêcie dolnego wtyku z regulatora rozwiera przek³adnik pr¹dowy. 6. Dokonaæ odpowiednich nastaw regulatora, zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi regulatora MRM Je eli po za³¹czeniu kolejnych stopni baterii wartoœæ cosf zmniejsza siê lub oscyluje w pobli u wartosci 0,98 nale y sprawdziæ czy zosta³a prawid³owo uzgodniona i pod³¹czona na zacisk L1 w baterii faza z przek³adnikiem. Wa ne jest aby faza, na której zainstalowany jest przek³adnik nie znalaz³a siê na zacisku L2 lub L3 w baterii, zgodnie z zasad¹ - przek³adnik steruj¹cy regulatorem jest zainstalowany na fazie, która nie zasila regulatora (sprawdziæ i porownaæ z napiêciem z fazy L1 napiêcia na zaciskach L2, L3 na ³aczówce regulatora). Zaleca siê, aby pod³¹czenie i uruchomienie baterii typu BK-T-95/Hr i BK-T-95/D dokonywane by³o przez s³u by monterskie Twelve Electric. UWAGA! Integraln¹ czêœci¹ DTR-ki baterii BK-T-95 jest DTR-ka regulatora MRM-12 oraz Karty Katalogowe: kondensatorów mocy, d³awików DWD i elektronicznego ³¹cznika kondensatorów B T-4, które bezwzglêdnie nale y przeczytaæ przed rozpoczêciem monta u i uruchomienia baterii X.. WSKAZÓWKI EKSPL SPLOATACYJNE Bateria powinna byæ zabezpieczona przed skutkami zwaræ bezpiecznikami mocy i posiadaæ na zasilaniu aparaturê ³¹czeniow¹ dla celów eksploatacyjnych. Przy doborze przekroju kabli zasilaj¹cych i osprzetu zabezpieczeniowego nale y pamiêtaæ, e dla pr¹dów pojemnoœciowych stosuje siê mno nik zwiêkszaj¹cy: 1,4. Bateria powinna byæ obs³ugiwana przez personel posiadaj¹cy stosown¹ grupê uprawnieñ SEP. Niedopuszczalna jest zmiana nastawy Q/n w regulatorze na inn¹ ni obliczona wg zasady podanej w DTR-ce ce regulatora. Czasy zw³oki "ZA " "WY ind ", "WY poj " nale y dobraæ doœwiadczalnie po obserwacji dynamiki zmian mocy biernej w systemie zasilania. UWAGA! W czasie prac testuj¹cych obwody steruj¹ce (tryb "Praca Testowa" regulatora MRM-12) konieczne jest wyjêcie bezpieczników mocy z podstaw w celu odciêcia zasilania do wszystkich kondensatorów w baterii ( wczeœniej nale y od³¹czyæ napiêcie zasilania baterii). Ustawienie liczby stopni wyjœciowych regulatora wymaga wyjêcia z niego górnych wtyków (wyjœcia obwodów steruj¹cych). Sposób przeprowadzenia pracy testowej lub zmiany liczby stopni wyjœciowych w regulatorze podany jest na dyskietce demo Twelve Electric. W celu unikniêcia niepotrzebnych op³at za energiê biern¹ nieskompensowan¹, powsta³ych w wyniku nieprawid³owej pracy regulatora lub awarii baterii zaleca siê wykonywanie codziennych odczytów liczników w uk³adzie pomiarowo-rozliczeniowym i prowadzenie bie ¹cej analizy przyrostów wskazañ

7 Prze³¹czanie przewodów na dolnej ³¹czówce regulatora np. w przypadku pkt.ix.5 lub IX.7 wymaga zwarcia zacisków wtórnych przek³adnika. Nale y wykonywaæ przewidziane przepisami eksploatacyjnymi przegl¹dy i badania okresowe baterii. Po up³ywie okresu gwarancji na dostarczon¹ bateriê firma Twelve Electric oferuje wszystkim u ytkownikom baterii serii BK-T-95 podpisanie umowy serwisowej na prowadzenie w eksploatowanych bateriach okresowych prac kontrolno-pomiarowych i modernizacyjnych. Otwieranie drzwi baterii przed wy³¹czeniem jej zasilania jest niedozwolone. Po wy³¹czeniu napiêcia zasilania, bez wzglêdu na to czy oporniki roz³adowcze na kondensatorach s¹ sprawne czy te nie (ten ostatni stan jest niedopuszczalny podczas eksploatacji baterii) nie wolno dotykaæ zacisków kondensatora oraz czêœci obwodów po³¹czonych z nimi przed dokonaniem roz³adowania kondensatora dr¹ kiem roz³adowczym ³¹cz¹cym trzy zaciski fazowe miêdzy sob¹ i do "ziemi". Wykonywanie prac wewn¹trz baterii dopuszczalne jest jedynie po od³¹czeniu zasilania baterii w rozdzielnicy. W przypadku uszkodzeñ elementów, nale y stosowaæ czêœci zamienne takie same jak fabryczne. Producent nie gwarantuje poprawnej pracy baterii w przypadku istnienia pr¹dów wy szych harmonicznych w systemie energetycznym u ytkownika lub pracy baterii w pomieszczeniach gdzie œredniodobowa temperatura otoczenia jest wiêksza ni 30 o C. Nale y wtedy w posiadanej baterii zastosowaæ odpowiednie uk³ady filtrów lub zainstalowaæ now¹ bateriê typ BK-T-95/Hr. W pomieszczeniu rozdzielni nale y zastosowaæ system automatycznej wentylacji a w przypadkach krytycznych nawet system klimatyzacji. Firma Twelve Electric jest technicznie i sprzêtowo przygotowana do przeprowadzenia analizy wy szych harmonicznych oraz do modernizacji starej lub do wykonania i zainstalowania nowej baterii z d³awikami. Producent nie gwarantuje czasu poprawnej pracy kondensatorów zgodnego z okresem podanym w karcie katalogowej kondensatora, je eli nie bêd¹ zachowane w czasie jego eksploatacji wymagania temperaturowe. Je eli w systemie zasilania wystêpuj¹ powtarzalne zmiany obci¹ enia moc¹ biern¹ indukcyjn¹ o okresie powtarzania poni ej 30 sekund to proponujemy zastosowanie baterii standardowej o podwójnej iloœci stopni ni wynika to z ogólnych zasad doboru baterii lub zainstalowanie w systemie baterii dynamicznej BK-T-95/D. Wersja ta umo - liwia za³¹czanie kondensatorów co 1 sekundê, bez uwzglêdniania czasu roz³adowania kondensatora. W szczególnym przypadkach mo liwe jest wykonanie baterii dynamicznej z uk³adem filtruj¹cym wy sze harmoniczne oznaczano BK-T-95/D-Hr. Powiêkszanie mocy kondensatorów na poszczególnych stopniach powy ej mocy zaprojektowanej jest niedopuszczalne ze wzglêdu na dobran¹ aparaturê ³¹czeniow¹ i zabezpieczeniow¹ oraz przewody zasilaj¹ce. Warunek ten nie dotyczy baterii w wersji "pod rozbudowê" (ale max moc kondensatora to 50 kvar). 12

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBIEKT : WYMIANA ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ BUDYNKU ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W SZCZECINIE ADRES : SZCZECIN, UL. WAŁY CHROBREGO 4 BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

BU Instrukcja obs³ugi 2009

BU Instrukcja obs³ugi 2009 Instrukcja obs³ugi 2009 2 BU SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE 2. SCHEMAT OZNACZENIA 3. ELEMENTY ZESTAWU 4. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 5. WARUNKI EKSPLOATACJI 6. WYMOGI BEZPIECZEÑSTWA 7. OPIS URZ DZENIA 8. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

1SBC R1001 PL

1SBC R1001 PL 40 Ministyczniki Spis treœci Wybór aplikacji ¹czenie silników w kategorii AC-... ¹czenie obwodów z obci¹ eniem rezystancyjnym w kategorii AC-1... 4 Tabela doboru Ministyczniki B 6, B 7, akcesoria... 44

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39

MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 MIERNIK PRZETWORNIKOWY MOCY TYPU PA39 PKWiU 33.20.43-30.00 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki przetwornikowe mocy przeznaczone s¹ do pomiaru mocy czynnej i biernej w sieciach energetycznych pr¹du przemiennego.

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Instytut Inżynierii Mechanicznej Zakład Maszyn Rolniczych i Automatyzacji Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Przedmiot: Podstawy Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trzyfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 SPIS TREŒCI 1. Zastosowanie... 3 2. Zestaw przekaÿnika... 3 3. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Z³acza kablowe betonowe 12-24kV

Z³acza kablowe betonowe 12-24kV LAMEL ROZDZIELNICE 07.601 Z³acza kablowe Z CZA KABLOWE ŒREDNIEGO NAPIÊCIA Oznaczanie i parametry Monta z³acza Wymiary z³¹cza Uk³ady po³¹czeñ Notatnik 07/602 07/603 07/604 07/605 07/606 93 07.602 Z³¹cza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Baterie Kondensatorów Mocy BK-T-95 Wyrób prawnie chroniony Spis treści ZASTOSOWANIE 2 BUDOWA 2 WYKONANIA SPECJALNE 10 ZASADA DZIAŁANIA 14 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE 15 PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I

digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I digilux 1.0 I N S T R U K C J A O B S Ł U G I Rabbit Sp. z o.o. ul. Wyb. Wyspiańskiego 19, PL 50-370 Wrocław tel./fax: +4871 328 5065 e-mail: rabbit@rabbit.pl, http: www.rabbit.pl Rabbit @ 2008 Drogi Kliencie!

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P P33P - przetwornik mocy czynnej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie P33B - przetwornik mocy biernej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

3. ¹czniki krzywkowe K, KR

3. ¹czniki krzywkowe K, KR ¹czniki krzywkowe K, K 4 ¹czniki krzywkowe K Zastosowanie ¹czniki krzywkowe K s¹ przeznaczone do rêcznego ³¹czenia obwodów pr¹du, np: do za³¹czania i wy³¹czania silników elektrycznych, transformatorów

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0

Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Roger Access Control System Obudowa metalowa ME-5 i ME-5-S v1.0 Wersja dokumentu: Rev. C 1. PRZEZNACZENIE I DANE TECHNICZNE Obudowa metalowa ME-5 jest przeznaczona do instalacji urządzeń oraz modułów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Rozdzielni budowlanych RB W P P R WARSZTAT PRODUKCYJNO-PRZEMYS OWY W.P.P. ZDZIS AW LITY SKI 97-427 Rogowiec k/be chatowa, tel/fax. (044) 735-15-97; (044) 735-17-21 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002

Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 Zasilacz Stabilizowany LZS61 model 24002 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2014-04-14 11:45 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik energetyk Symbol cyfrowy zawodu: 311[54] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[54]-01-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Czujnik ruchu i obecności PIR

Czujnik ruchu i obecności PIR Czujnik ruchu i obecności PIR MD-48B2 zewnętrzny Instrukcja obs³ugi i specyfikacja techniczna UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK PASZOCIĄGU DALTEC 1001 Wszelkie prace elektryczne powinien wykonywać tylko uprawniony elektryk. Niewłaściwe podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej może doprowadzić do

Bardziej szczegółowo

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY

KATALOG. TU x CH AL - T - H-d. NET oznaczenie wersji sieciowej wersja podstawy ZDJÊCIE. Kierunek obrotu turbiny. Wiatr. Ci¹g kominowy WYMIARY KATALOG ZDJÊCIE ZASADA DZIA ANIA Kierunek obrotu turbiny Wiatr Ci¹g kominowy Napiêcie zasilana regulatora obrotów VDC Uk³ad obrotowy: ³o yska toczne Maksymalny pobór pr¹du 0,A Œredni pobór pr¹du ~0,A Œrednia

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi

Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1. Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy regulator temperatury RTSZ-2 Oprogramowanie wersja 1.1 Instrukcja obsługi Parametry techniczne mikroprocesorowego regulatora temperatury RTSZ-2 Cyfrowy pomiar temperatury w zakresie od

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

Stacje kontenerowe transformatorowe 12-24kV kV

Stacje kontenerowe transformatorowe 12-24kV kV LMEL ROZDZIELNICE 07.701 Z CZ KBLOWE ŒREDNIEGO NPIÊCI Oznaczanie i parametry Monta z³acza Wymiary z³¹cza Uk³ady po³¹czeñ Notatnik 07/702 07/703 07/704 07/705 07/706 KTLOG 2008/1 99 07.702 LMEL ROZDZIELNICE

Bardziej szczegółowo

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów SIMEXR Dwukierunkowy programowany licznik impulsów 79 INSTRUKCJA OBS UGI Przed rozpoczêciem u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ Firma SIMEX zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR

INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR INSTRUKCJA OBSŁUGI PIROMETR VA6510 wersja 1.0 Wprowadzenie Urządzenie VA6510 to prosty w uŝyciu przyrząd pomiarowy słuŝący do zdalnego pomiaru temperatury. Funkcjonuje w oparciu o analizę promieniowania

Bardziej szczegółowo

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH

MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 MODU BATERII ZEWNÊTRZNYCH MB 4821 Instrukcja Obs³ugi ver. 2.0 Producent: FIDELTRONIK Zbigniew FIDELUS Zak³ad Produkcyjny 34-200 Sucha Beskidzka ul. Beniowskiego tel./fax (033) 874-98-00 (033) 874-98-01

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213

Opis æwiczeñ. Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 213 Opis æwiczeñ Bezrozdzielaczowy uk³ad zap³onowy Komputer zap³onu MED 23 POZNAÑ 2003 I. Zestawienie paneli wchodz¹cych w sk³ad æwiczenia lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wyposa enie podstawowe Nazwa panelu Kod il.

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwprzepiêciowa przewodowych sieci komputerowych Ethernet Wy³adowania elektryczne stanowi¹ istotne zagro- enie dla ludzi, urz¹dzeñ elektrycznych i elektronicznych oraz budynków. Najwiêksze

Bardziej szczegółowo

Katalog wyrobów Zestawy instalacyjne ZI, ZI12 Zestawy odbiorcze ZO Zestawy rozruchowe RZ Zestawy z blokad¹ GB Rozdzielnice ROS

Katalog wyrobów Zestawy instalacyjne ZI, ZI12 Zestawy odbiorcze ZO Zestawy rozruchowe RZ Zestawy z blokad¹ GB Rozdzielnice ROS Katalog wyrobów Zestawy instalacyjne ZI, ZI2 Zestawy odbiorcze ZO Zestawy rozruchowe RZ Zestawy z blokad¹ GB Rozdzielnice ROS R R KW09/2007 C E R I F I E D M A N AGE M EN S Y S E M Spamel jest znan¹ i

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI

WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI Ćwiczenie S 25 WYKRYWANIE BŁĘDÓW W UKŁADACH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNOCOWO PRĄDOWYMI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobami wykrywania błędów w układach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah

INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Zakład Elektroniczny ul.towarowa 13, 44-100 Gliwice tel/fax: 032 279-07-39, 279-43-91, 279-51-21 e-mail: biuro@polwat.com.pl www.polwat.com.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SIŁOWNIA PS-W-800-110V/2A/17Ah Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax 0-22 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Zasady zabudowy układów bilansujących

Zasady zabudowy układów bilansujących Załącznik nr. 4 do wniosku Zasady zabudowy układów bilansujących w stacjach transformatorowych SN/nN użytkowanych i eksploatowanych przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie. I. Informacje o organizacji

Bardziej szczegółowo