Znaczenie personelu w zarządzaniu innowacjami w sektorze usług. Aneta Sierakowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znaczenie personelu w zarządzaniu innowacjami w sektorze usług. Aneta Sierakowska"

Transkrypt

1 2011 Znaczenie personelu w zarządzaniu innowacjami w sektorze usług Aneta Sierakowska

2 Firma jako system otoczenie System organizacyjny, formy zatrudnienia strategia przywództwo klimat Źródło: opracowanie własne ludzie Wyniki biznesowe

3 Otoczenie biznesowe dziś Najbardziej popularne instrumenty kontroli Z czego one wynikają? Co dzięki nim osiągamy?

4 Kilka pytao Znasz kogoś kto czuje się przeciążony, przepracowany w Twojej firmie? Zależy Ci na podniesieniu produktywności/ wydajności? Kto chce pracowad w bardziej elastycznym środowisku?

5 Co to znaczy dobrze pracowad? Indywidualna efektywnośd: szybkośd pracy, jakośd współpracy, interakcji Efektywnośd organizacyjna: zysk, obroty, zwrot z kapitału, kurs akcji, sprzedaż, jakośd, ocena klienta, rotacja pracowników, ocena pracowników Jakie mierniki wpływają na efektywnośd? Jaka jest zależnośd pomiędzy HR a efektywnością? Jaka zachodzi relacja pomiędzy efektywnością indywidualną a organizacyjną?

6 Managerskie wysiłki, by podnieśd efektywnośd pracowników E = f (U, M, O) Pracownik jest efektywny (E), gdy dysponuje: U umiejętnościami, zdolnościami, wiedzą M motywacją O sprzyjającymi okolicznościami, możliwościami (system pracy, środowisko wspiera go w wysiłkach) Źródło: P. Boxall, J. Purcell "Strategy and Human Resource Management", Second Edition, 2008, Pelgrave Macmillan

7 Zaangażowanie Zaangażowanie wewnętrzne: pracownicy są zaangażowani, bo chcą coś zrobid Zaangażowanie nakazowe: pracownicy są zaangażowani, bo muszą coś zrobid Zaangażowanie zwyczajowe: pracownicy są zaangażowani, bo oczekuje się, że coś zrobią Czy zaangażowanie jest kluczowe? Czy zaangażowanie jest łatwo osiągalne? Czy możliwa jest produktywnośd bez zaangażowania?

8 Satysfakcja Zadowolenie czy satysfakcja z pracy są ściśle powiązane z zachowaniami obywatelskimi typu: altruizm, pomoc wzajemna, sumiennośd przyczyna czy skutek? Czynniki: kontrola wykonywanej przez ciebie pracy, uznanie za wykonaną pracę, zaufanie do Twoich managerów, przyjazne miejsce pracy, małe wolności, płed, osobowośd, wiek Wyniki: brak satysfakcji z pracy wiąże się ze stresem, niską frekwencją, ale rzadko z produktywnością

9 Ocena pracy/ efektywnośd Pomiar efektywności: Czy ROI, zyski w wystarczającym stopniu mogą uchwycid efektywnośd? W jakim stopniu HRM wpływa na efektywnośd finansową? Krok na przód Balance score card Subiektywne i obiektywne mierniki Wyjście poza perspektywę finansową CSR Czy to jest krok na przód?

10 Co mówią fakty? Wiele badao na przestrzeni dziesięcioleci dowodzi, iż istnieje związek pomiędzy określonym koszykiem polityk HR a niektórymi miernikami efektywności organizacyjnej. Co znajduje się w koszyku? Bezpieczeostwo zatrudnienia i możliwośd awansu wewnątrz organizacji Selektywne zatrudnienie i wyszukane metody selekcji Szeroki program szkoleo i rozwoju zawodowego Włączenie pracowników do zarządzania, dzielenie się informacją i opinia pracownicza Samo zarządzające się zespoły i praca zespołowa Wysokie wynagrodzenie oparte na efektywności/ ocenie pracy Ograniczenie zróżnicowania ze względu na status

11 Systemy pracy sprzyjające większej efektywności, motywacji i innowacyjności HPWS High Performance Work Systems wprowadzenie reform sprzyjających włączaniu prac. w podejmowanie decyzji oraz inwestycje w rozwój umiejętności prac. oraz zmiany systemu motywacyjnego, by mogli i chcieli oni unieśd nowy zakres odpowiedzialności HCM High Commitment Management - zdobycie zaangażowania prac. w cele organizacji poprzez system nagród i identyfikację z kulturą organizacyjną zamiast kontroli zachowania, rutynową cykliczną pracę i bezpośredni nadzór HRM High Road (miękki) Human Resource Management HIWS High Involvement Work Systems - nacisk na przeorganizowanie pracy celem włączenia prac. w proces decyzyjny, dobór działao motywacyjnych i rozwijających umiejętności wspierających ROWE Results Only Work Environment Czy zawsze ekonomicznie uzasadnione?

12 Innowacyjne systemy pracy w usługach Rodzaj rynku w usługach Dynamika konkurencyjności Wiedza jako składowa usługi Typowy system pracy I. Rynek usług masowych (np. stacje benzynowe, fast food, sypermarkety, restauracje, sklepy) Konkurowanie ceną w granicach regulacji związkowych i prawa; zastępowanie personelu technologią i samoobsługą Niska: kluczowa kadra men. ma krytyczną wiedzę Niska swoboda, może byd tayrorystyczny w dużych sieciach lub franczyzach, prosta praca, nieformalne metody kontroli w małych firmach II. Mix usług masowych i wyższych segmentów rynku z elementami zróżnicowania poziomu usług(hotele, call center) Mix konkurowania ceną i jakością; większe możliwości zysku dla firm reprezentujących wyższe segmenty rynku Niska do umiarkowanej, mix poziomów umiejętności wśród personelu Swoboda niska do umiarkowanej, ale możliwy HIWS III. Rynki wysoko wyspecjalizowane (usługi wysokiej jakości, premium, kancelarie prawne, firmy konsultingowe, etc. ) Konkurencyjnośd oparta na jakości i ekspertyzie, wpływających na cenę; niektóre usługi mogą byd rutynowe typ II Wysoka koncentracja na wiedzy, z wyjątkiem usług rutynowych Źródło: P. Boxall, J. Purcell "Strategy and Human Resource Management", Second Edition, 2008, Pelgrave Macmillan Powszechny wysoki poziom swobody, wysoka jakośd = wysokie wynagrodzenie; naturalne środowisko HIWS

13 Systemy pracy Systemy pracy są fundamentalne dla zarządzania operacyjnego i HRM w organizacjach Dobór właściwego systemu = szanse przetrwania firmy na rynku i jej efektywnośd/ wyniki, podstawowe źródło satysfakcji z pracy, główny czynnik rotacji pracowników. HIWS ważna alternatywa dla tradycyjnego systemu Taylerowskiego, jako system zapewniający wzrost autonomii pracownika, rozwój i wykorzystanie umiejętności, wzrost wynagrodzenia, znacznie podnoszący satysfakcję z pracy. Sektor publiczny zawiera mix zbiurokratyzowanych systemów pracy, gdzie pracownicy dysponują umiarkowanym stopniem swobody, będącym zarazem przystanią dla zawodów wysoko wyspecjalizowanych.

14 Pokolenie Y - Czy coś ogranicza Pani dyspozycyjnośd w pracy od godz. 8 do 16? - zapytał szukający recepcjonistki warszawski przedsiębiorca. - Tak, rano mam zajęcia na siłowni - usłyszał w odpowiedzi.

15 Przedstawiciel pokolenia Y urodził się po 1982 roku (jest z tzw. "generacji milenijnej") inne podejście do lojalności: jestem lojalny tak długo, jak to mi się opłaca. długoterminowe przywiązanie dla niego = 1 rok etyka mniej ważna niż pragmatyzm. jego rzeczywiste wartości i poglądy na temat pracy mogą wywoład szok u rekruterów nie boi się pytad: dlaczego? po co? możliwośd godzenia życia zawodowego i prywatnego to jedna z najbardziej cenionych wartości - praca jest jedną z wielu dziedzin życia; typowe podejście: jest 16-ta, wychodzę, bo nie zdążę na basen. tolerancyjny, nastawiony na różnorodnośd, racjonalny odrzuca autorytety i dogmaty; bawią go slogany korporacyjne i wiernośd firmie ; wyznaje etos indywidualizmu. uwielbia realizowad ciekawe dla niego zadania; wtedy oddaje im się na zasadzie hobby i potrafi w nie bardzo dużo wnieśd.

16 Przedstawiciel pokolenia Y efektywny w kwestiach technicznych; jest zrośnięty z klawiaturą; posiada zdolnośd robienia pięciu czynności naraz ( dlaczego nie wolno słuchad ipoda w pracy? przecież to mi pomaga! ) , blogi, sms i mms-y to dla niego główna płaszczyzna komunikacji w porównaniu z poprzednim pokoleniem, wychowany w komforcie i czasami przestymulowany ; nie potrafi sam zarządzad własnym czasem. nudzi się, jak tylko wykona powierzone mu zadanie. duża roszczeniowośd ( to chyba normalne, że powinienem mied wszystko! ) oczekuje od pracodawców elastycznego czasu pracy i pozwolenia na wykonywanie części obowiązków z domu swoboda w pracy pozwala mu na większą kreatywnośd, a wprowadzanie w życie własnych pomysłów i obserwowanie, jak dojrzewają, daje prawdziwą satysfakcję w pracy i życiu kieruję się zasadą przyjemności. kiedy odczuwam znużenie, jest to dla mnie znak, że pora na zmiany

17 Przedstawiciel pokolenia Y Wymaga prowadzenia i informacji zwrotnej umożliwiających podążanie wytyczoną ścieżką rozwoju; odchodzi jak pojawia się szklany sufit Oczekuje, ze pracodawca będzie w niego inwestował, Bardzo dobrze wykształcony (międzynarodowe matury, praktyki za granicą etc. Wykazują niecierpliwośd i brak zrozumienia dla sztywnej firmowej hierarchii. To, co jest postrzegane przez pracodawców jako nielojalnośd "Y-ów", bywa przejawem frustracji. Gdy młody pracownik nie awansuje tak szybko, jak oczekiwał, szuka firmy, która umożliwi mu szybką wspinaczkę po szczeblach kariery.

18 Pokolenie Y Na rynku coraz więcej jest firm, w których także kierownictwo należy do pokolenia Y. Przykładem jest spółka Nasza Klasa zatrudniająca w większości młodych ludzi. Kierownicy to też "Y-i". Zespół Naszej Klasy liczy nieco ponad 200 osób, z których zdecydowana większośd urodziła się w latach 80. firma jest "Y" tzn. organizuje pracę zespołów projektowych zgodnie z ich własnymi potrzebami. Mają określony termin zakooczenia prac i ich członkowie mogą sami decydowad, co i kiedy będą robid. Normalne jest, że ktoś pracuje, gdy inni dawno wyszli z biura, ale i to, że jakaś grupka wychodzi wczesnym popołudniem, bo np. zamierza razem pojeździd na rowerach. W obu sytuacjach priorytetem jest zakooczenie projektu w terminie i przestrzeganie harmonogramu pracy. Luźna atmosfera w pracy, nienormowany czas i nastawienie na cele to magnesy przyciągające ludzi, którzy nie chcą codziennie rezerwowad godzin między 8 a 16 tylko na pracę.

19 Pokolenie Y Dziś wiele czołowych korporacji stara się unikad nadgodzin, bo ich szefowie wiedzą, że pracownik zmęczony i pozbawiony życia prywatnego jest mniej efektywny. Zmiany w podejściu do czasu i organizacji pracy są też reakcją na przemiany w mentalności ludzi z pokolenia X. Obserwujemy ewolucję poglądów na życie wśród dzisiejszych 35-latków, którzy osiągnęli już pewien poziom merytoryczny i finansowy i chcą od życia czegoś więcej niż kariera i praca. Firmy muszą na to reagowad, jeśli chcą przyciągnąd najlepszych. Pokolenia X i Y zaczyna łączyd to, że chcą się rozwijad także poza pracą. Różnica tkwi w tym, że 20-latkowie wchodzą z tym przekonaniem w dorosłośd, a ich starsi koledzy do takich poglądów dojrzewają.

20 ROWE Results Only Work Enviroment* Środowisko Zorientowane Zorientowanie na wynik Wymóg zaufania Wzrost motywacji Wzrost produktywności Wyłącznie na Rezultaty Zmiana Twojego życia i powszechnego myślenia na temat wspólnej pracy. * HRfactory

21 Zmiana punktu widzenia

22 Czym jest ROWE? Ludzie robią co chcą, kiedy chcą i jak długo chcą, dopóki praca nie zostanie wykonana. W dowolnym miejscu: w parku, w kawiarni, o północy lub w niedzielę. Gdziekolwiek i kiedykolwiek. Management może przestad monitorowad korytarze i skupid się na biznesie.

23 Liczby mówią same za siebie Spadek rotacji z 16% do 0% Wzrost poziomu satysfakcji o 10% Wzrost produktywności o 35% Oszczędności na powierzchni biurowej Oszczędnośd czasu pracowników długo dojeżdżających Ograniczenie stresu związanego ze spóźnieniami, wypalenia zawodowego Ludzie przestają wykonywad czynności, będące stratą ich czasu, czasu klienta i pieniędzy firmy, Nikt nie mówi ile czasu pracuje.

24 Wprowadzając ROWE Koniec grafików Nikt nie skupia się na tym ile godzin pracuje Nikt nie czuje się przepracowany, zestresowany lub winny Praca to nie miejsce do którego idziesz każdego ranka, ale coś co robisz Ludzie na różnych poziomach w organizacji przestają marnowad czas i pieniądze firmy Lepsza praca zespołowa, podniesienie morale i zaangażowania Nikt nie osądza jak ludzie spędzają czas ROWE mówi o rezultatach Brak rezultatów = brak pracy. To proste.

25 Kilka pytao Czy ROWE lub HIWS ma szanse zaistnied na szersza skalę w polskich firmach usługowych? Jakie może przynieśd korzyści? Jakie zagrożenia? Jak można im zapobiegad?

26 Podsumowując Pożądana strategia konkurowania Wymagane umiejętności i zachowania pracowników Wspierająca polityka i praktyki HR HR produkty (umiejętności pracownicze i postawy adekwatne do pożądanej strategii konkurencyjnej

27 Podsumowując Zarządzanie wiedzą: jak zidentyfikowad, chronid i powiększad kapitał intelektualny firmy, szczególnie istotne w przypadku firm, które na wiedzy budują swoją przewagę konkurencyjną (consulting, media, prawo, IT) Zarządzanie talentem to nie tylko wysoka płaca, ale też gwarancja pracy przy interesujących projektach z innymi utalentowanymi kolegami w zespołach projektowych; umożliwienie wpływu na strategię biznesową firmy. Od zaangażowania ludzi i sposobu zarządzania nimi oraz jakości interakcji między nimi zależy dynamika rozwoju wiedzy i umiejętności firmy. Zróżnicowana strategia personalna w zależności od strategicznej wartości kapitału ludzkiego dla firmy i jego unikalności lub firmowej specyfiki Zarządzanie wiedzą to bezustanna interakcja pomiędzy zarządzaniem technologiami i systemami, będącymi własnością firmy, oraz ludźmi.

28 Kluczowe pytania Jak pozyskad talenty? Jak je zrekrutowad, wyselekcjonowad i utrzymad? Jak zbudowad kapitał ludzki przyciągając, motywując i rozwijając jednostkę? Jak zbudowad procesy w organizacji, by umożliwid jednostce efektywne funkcjonowanie? Jak mądrze inwestowad w kadry? Jak budowad satysfakcję z pracy i zaangażowanie? FORMA ZARZĄDZANIA ZWYKLE MA SWOJE ODZWIERCIEDLENIE W ZACHOWANIU I POSTAWIE PRACOWNIKÓW

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Aneta Sierakowska

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR

Spis treści. Pracy ci u nas dostatek. IT Factor: Polska szuka programistów. Specjalista IT potrzebny od zaraz. Między słowami menedżera IT i działu HR Kadry IT 1 Spis treści Pracy ci u nas dostatek Robert Jesionek 3 IT Factor: Polska szuka programistów. Rozmowa z Anną Wicha... 4 Specjalista IT potrzebny od zaraz Adam Sanocki, Maciej Sokołowski... 7 Między

Bardziej szczegółowo

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014

Dodatek Harvard Business Review Polska. Najlepsi Pracodawcy 2014 Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2014 Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników badania Najlepsi Pracodawcy 2014. Program Najlepsi Pracodawcy,

Bardziej szczegółowo

Skuteczna motywacja w biznesie

Skuteczna motywacja w biznesie 30 Skuteczna motywacja w biznesie fot: fotolia Obowiązki pracodawcy wobec pracownika Według raportu The Global Competitiveness polski rynek pracy uplasował się dopiero na 93. miejscu na 144 w zakresie

Bardziej szczegółowo

Antoni Sobolewski (redakcja)

Antoni Sobolewski (redakcja) Antoni Sobolewski (redakcja) Krzysztof Matlak (sekretarz redakcji) Przemysław Piechota i Michał Matlak (tłumaczenie) Projekt graficzny: Kazimierz Krystosik Wydawca Pomorska Akademia Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska

Najlepsi Pracodawcy. Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe. Dodatek Harvard Business Review Polska Najlepsi Pracodawcy 2013 Jak budować angażujące miejsca pracy i trwałe wyniki biznesowe Dodatek Harvard Business Review Polska Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podsumowanie wyników

Bardziej szczegółowo

Badanie zrealizowane w ramach. pod patronatem medialnym. Wdrożenia we mgle. Raport na temat zarządzania zmianą w Polsce. badanie case studies analizy

Badanie zrealizowane w ramach. pod patronatem medialnym. Wdrożenia we mgle. Raport na temat zarządzania zmianą w Polsce. badanie case studies analizy Badanie zrealizowane w ramach pod patronatem medialnym Wdrożenia we mgle Raport na temat zarządzania zmianą w Polsce badanie case studies analizy NOWOŚĆ! Biblioteka narzędzi HR Rozwój i zmiana organizacji

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.

FMCG SZANSĘ IT BRANŻA Z PRZYSZŁOŚCIĄ DAJ SOBIE PROGRAM MENADŻERSKI WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent. WIELKI ZIMOWY KONKURS: WYGRAJ CIEKAWE NAGRODY! www.eurostudent.pl grudzień/ styczeń 2014/15 RAPORT NUMERU FMCG BRANŻA WARTA UWAGI PROGRAM MENADŻERSKI W GRUPIE EUROCASH DAJ SOBIE SZANSĘ ODKRYJ SWOJE KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce

nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce kadry w Polsce 2011 kwiecień 2011 cena 70 zł (w tym 8% VAT) nowoczesne zarządzanie ludźmi 20 lat HR w Polsce trendy wyzwania firm w odkrywaniu potencjału pracowników jest trudno, będzie jeszcze trudniej

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Najbliższe miesiące będą stabilne

Najbliższe miesiące będą stabilne 30 NAJLEPSZY PRACODAWCA 2015 Najbliższe miesiące będą stabilne dla pracowników Rok 2015 rozpoczął się w atmosferze bardzo dynamicznego tempa zmian na rynku pracy oraz wzrostem publikowanych ofert zatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata?

Największym. Josh Bersin: problemem HR jest brak umiejętności str. 4. Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Jak rekruter może ustrzec się błędów przy ocenie kandydata? Czy jesteśmy w stanie w pełni obiektywnie ocenić drugiego człowieka? str. 14 02 2011 System MBO lekarstwo czy trucizna? Chodzi o to, aby robić

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+

ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ ZARZĄDZANIE WIEKIEM SKIEROWANE NA OSOBY 50+ PORADNIK DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW I NIE TYLKO Tomasz Schimanek Joanna Kotzian Magdalena Arczewska Warszawa, marzec 2015 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem

Krzysztof Jarosz w rozmowie ze Stanisławem Bochnakiem oraz Robertem Jesionkiem Optymalizacja IT 1 2 Spis treści Optymalizacja jest koniecznością 5 kroków budowania zespołu wg Łukasza Kruczka Barbara Mejssner, it-manager.pl Redukcja kosztów w IT Jak mierzyć efektywność IT Stanisław

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH

PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO PROGRAMÓW REFERENCYJNYCH Wywiad z Michael B. Junge, Irvine Technology Corporation JAK WYGLĄDA EFEKTYWNA REKRUTACJA W CZASACH KRYZYSU? Monika Konopka, TATA Global Beverages TRENDY W

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie

Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie Zeszyty Naukowe nr 747 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Bogusz Mikuła Katedra Zachowań Organizacyjnych Anna Pietruszka-Ortyl Katedra Zachowań Organizacyjnych Kompetencje pracowników w perspektywie

Bardziej szczegółowo