Wysoki komfort wentylacji przy niskim zuŝyciu energii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wysoki komfort wentylacji przy niskim zuŝyciu energii"

Transkrypt

1 Wysoki komfort wentylacji przy niskim zuŝyciu energii Wentylacja zrównowaŝona firmy Brink sprawi, Ŝe Twój dom stanie się wygodniejszym i zdrowszym miejscem do Ŝycia przez cały rok. Bo czy nie chciałbyś zawsze mieć w nim świeŝego i czystego powietrza? Renovent HR zapewnia ciągłe odświeŝanie powietrza znajdującego się w pomieszczeniach. Ciągi powietrza wprowadzanego i wyprowadzanego równowaŝą się - i na tym właśnie polega idea wentylacji zrównowaŝonej. Renovent HR przemienia energię cieplną z powietrza wylotowego na świeŝe, chłodniejsze powietrze zewnętrzne pracując ze sprawnością odzysku równą niemal 95%. Jest to więc wentylacja pracująca niezauwaŝalnie i bez przeciągów, dostępna za jedyne 10% kosztów wentylacji tradycyjnej. Urządzenie kompaktowe Renovent HR cieszy się opinią urządzenia kompaktowego, dostępnego w trzech róŝnych rodzajach: Renovent HR Small, Medium i Large, o wartościach wydajności wynoszących odpowiednio ok. 180, 300 i 400 m3/h przy ciśnieniu 160 Pa. Urządzenie dostępne jest w roŝnych konfiguracjach króćców wylotowych oraz w wersji lewej i prawej.

2

3 KaŜde obiekt wymaga innego urządzenia Urządzenia Renovent HR Medium i Large dostępne są w trzech wersjach: z czterema przyłączami powietrza na górnej części urządzenia (4b), z dwoma przyłączami na części górnej i dwoma na dolnej (2b/2o) oraz z trzema przyłączami powietrza na górnej i jednym na dolnej części urządzenia (3b/1o). Model Small dostępny jest wyłącznie w wersji z czterema przyłączami powietrza na górnej części urządzenia (4b). Króćce wyrzutu powietrza do atmosfery oraz czerpnia powietrza [do wentylacji] znajdują się zawsze na górnej części urządzenia. Wszystkie przyłącza powietrza posiadają rowek na pierścienie uszczelniające. W zaleŝności od wielkości strumienia powietrza do urządzenia Renovent HR Small moŝna podłączyć przewody o średnicy 125 mm, do modelu Medium - o średnicy 150 lub 160 mm (od ok. 260 m3/h), a do modelu Large - o średnicy 160 (do ok. 325 m3/h) i 180 mm. Pozwala to na instalację układu przewodów o niskiej oporności bezpośrednio z urządzenia. Model Napięcie zasilające [V, Hz] Renovent HR Small DANE TECHNICZNE Renovent HR Medium 230 V, 50 Hz Klasa ochrony IP 31 Renovent HR Large Wymiary [szer. wys. gł.] [mm] 560x600x x602x x602x430 Średnica kanału [mm] Średnica zewnętrzna spustu kondensatu [mm] CięŜar [kg] Klasa filtra G 3 (do wyboru F 6) Przepływ objętościowy m 3 /h Poziom szumów Lw(A) Pobór mocy [W] Ciśnienie statyczne [Pa] Emisja od obudowy [db(a)] Kanał Wywiew [db(a)] Kanał Nawiew [db(a)] ,

4 Podane wydatki dla poszczególnych stopni są wprowadzone fabrycznie. Istnieje moŝliwość zmiany nastaw fabrycznych w panelu sterującym. 1 = tryb oszczędnościowy 2 = tryb normalny 3 = tryb o wysokiej wydajności Wentylatory przepływu ciągłego (constant - flow) Po wybraniu konkretnego ustawienia wentylacji, wentylatory przepływu ciągłego utrzymują wielkość strumienia powietrza na tym samym poziomie bez względu na opór (max. 160 Pa). Pozwala to na osiągnięcie trwałego i wysokiego stopnia wydajności przy jednoczesnym zredukowaniu do minimum regulacji wstępnych. Na wielkość strumienia powietrza nie wpływa takŝe fakt zabrudzenia filtra. Zabezpieczenie przed oszronieniem System zabezpieczenia przed szronieniem zapewnia optymalną ochronę przed zamarznięciem. Pozwala to na zachowanie wysokiej wydajności nawet w ekstremalnych warunkach. W momencie wystąpienia szronienia wymiennika, urządzenie automatycznie obniŝa obroty wentylatora świeŝego powietrza, aŝ do momentu rozmroŝenia wymiennika. Niskie napięcie i perilex Urządzenie jest standardowo dostarczane z kablem zasilającym (230 V) i niskonapięciowym połączeniem sterującym. Kabel sterujący moŝna łatwo wpiąć do złącza komunikacyjnego łącząc urządzenie z regulatorem trzystopniowym obrotów lub inną automatyką sterującą.

5 Nieprzerwana filtracja Urządzenie jest dostarczane wraz z dwoma standardowymi filtrami ( które moŝna w łatwy sposób wyjmować) które usuwają z powietrza 95% pyłów. Opcjonalnie, dostępny jest takŝe wysokowydajny filtr przeciwpyłowy o wysokim współczynniku filtracji (patrz: dolny filtr na fotografii). Idealny dla osób z wraŝliwym układem oddychania. Wyświetlacz ustawień Urządzenie jest wyposaŝone w wyświetlacz pozwalający na ustawianie i odczytywanie nastawionych funkcji, co znacznie ułatwia obsługę instalacji. Na wyświetlaczu moŝna odczytać m.in. nastawione wydatki w poszczególnych trybach, opory instalacji po stronie nawiewu i wywiewu, temperatury powietrza. Wentylacja na Ŝądanie Nawiewane powietrze wentylacyjne rozdziela się zazwyczaj w zaleŝności od rozmiarów poszczególnych pomieszczeń. ŚwieŜe powietrze pochodzące z zewnątrz jest w nich naprawdę niezbędne. By je do nich doprowadzić moŝna posłuŝyć się wentylacją na Ŝądanie, która opiera się na zaprogramowaniu opcji przebywania osób (pomiar CO2) lub na zaprogramowaniu opcji czasu (funkcja zegara). Stosując w/w metody kierujemy strumień świeŝego powietrza dokładnie tam gdzie go aktualnie potrzebujemy, oszczędzając przy tym energie. Certyfikat równowaŝności TNO zapewnia, Ŝe korzyść wydajności energii z tak sterowanego układu będzie wynosiła od 0,073 (dwustrefowe sterowanie oparte o funkcję czasu) do 0,081 (dwustrefowe sterowanie oparte o funkcję CO2).

6 Jak to działa? JeŜeli jakość powietrza jest dobra, to nie ma konieczności zwiększania poziomu wentylacji. Jakość powietrza jednakŝe ulega pogorszeniu w związku z obecnością ludzi (np. w salonie). W normalnych warunkach, powietrze wentylacyjne jest doprowadzane do salonu w sposób zgodny z nastawami urządzenia. Dopiero wówczas, gdy dostarczona ilość powietrza będzie niewystarczająca, nastąpi jej zwiększenie. Oznacza to prawdziwie osobistą wentylację; dostępne powietrze wentylacyjne jest doprowadzane do pomieszczenia jedynie wówczas, gdy istnieje taka potrzeba. Mniejszy przepływ powietrza oznacza mniejsze zuŝycie energii i niŝszy poziom hałasu. W ten sposób moŝliwe jest wydzielenie dwóch stref wentylacyjnych sterowanych za pomocą przepustnic i zegara czasowego lub tez detektorów stęŝenia dwutlenku węgla. Sterowanie zdalne Komunikacja pomiędzy poszczególnymi elementami [systemu] dokonuje się za pomocą protokołu Zigbee - bezprzewodowego systemu łączności. Wszystkie elementy, w tym takŝe jednostka zdalnego sterowania (CBB), podłączane są do gniazda ściennego. Funkcjonowanie Automatyczne, oparte na obecności [osób] (pomiar CO2). Czujniki CO2 określają wielkość przepływu powietrza wentylacyjnego. Wentylacja w salonie podczas nocy jest redukowana do minimum i moŝe być odpowiednio zwiększana w sypialniach, redukując dodatkowy hałas. Automatyczne, oparte na zaprogramowanych okresach czasowych (funkcja zegara). Odpowiednie menu umoŝliwia regulację ustawienia przepustnicy

7 regulacyjnej dla kaŝdego dnia. UŜytkownik moŝe nastawić sześć bloków czasowych na dzień. Ręczne. Ustawienia wentylatorów moŝe być bezpośrednio zmieniane poprzez przekręcanie pokrętła na jednostce zdalnego sterowania (CBB). Akcesoria do wentylacji zrównowaŝonej z odzyskiwaniem ciepła Firma Brink Climate Systems opracowała akcesoria, które w połączeniu z urządzeniem pozwalają na stworzenie doskonałej instalacji. Punktem wyjścia była zawsze jakość oraz łatwość uŝycia i instalacji. Automatyczny bypass do wentylacji nocnej Urządzenia Renovent HR Medium i Large mogą być wyposaŝone w automatyczny bypass do wentylacji nocnej. W lecie, bypass ten zapewnia szybkie zastępowanie nagrzanego podczas dnia powietrza znajdującego się w pomieszczeniach, chłodnym zewnętrznym powietrzem nocnym. Poprzez układ przepustnic urządzenie automatycznie zamyka wymiennik ciepła, jednocześnie otwierając przepustnice bypassu. W ten sposób powietrze zewnętrzne jest nawiewane bezpośrednio do pomieszczeń bez udziału wymiennika.urządzenie dostarczane jest z automatycznym układem sterującym otwieraniem i zamykaniem przepustnic bypassu. Bypass moŝe być takŝe domontowany do istniejącego urządzenia przez instalatora lub uŝytkownika. Powoduje on, Ŝe około 70% wprowadzanego powietrza omija wymiennik ciepła Renovent HR.

8 Trzystopniowy regulator z wskaźnikiem zabrudzenia filtra Trzystopniowy regulator pozwala uŝytkownikowi na wybór pomiędzy trzema trybami: 1. tryb nieobecności, 2. tryb obecności, 3. tryb gotowania/kąpieli. Regulator ten jest szybko i łatwo podłączany przy uŝyciu kabla i złączek sieciowych. Pozwala to na szybką i łatwą instalację. Dodatkowo, moŝliwe jest takŝe podłączenie kilku regulatorów, np. w łazience. Dla wygody uŝytkownika, regulator wyposaŝono we wskaźnik zabrudzenia filtra, który informuje o konieczności jego oczyszczenia. Bezprzewodowe sterowanie zdalne Dostępne jest takŝe radiowe urządzenie zdalne pozwalające na sterowanie układem wentylacyjnym z dowolnego miejsca domu bez konieczności wykonywania połączeń kablowych. Do jednego odbiornika moŝna przypisać kilka urządzeń zdalnego sterowania (przekaźników), znajdujących się np. w łazience lub w kuchni. Przełączniki bezprzewodowe pozwalają na wybór trybu wentylacji (biegu wentylatora). Przy ich uŝyciu moŝna równieŝ czasowo wymusić najwyŝsze obroty wentylatora w celu intensywnej wentylacji (np. podczas kąpieli lub przyjęcia rodzinnego)

9 Inne moŝliwości sterowania Urządzenia Renovent HR Medium i Large moŝna rozbudować o opcjonalna automatykę dodatkową, wykorzystywanà do sterowania róŝnymi akcesoriami, np. nagrzewnicą wtórną (1000 W), przepustnicą dostarczającą dodatkowe powietrze wentylacyjne do konkretnych pomieszczeń lub stykiem awaryjnym. Ponadto, opcjonalny obwód drukowany posiada wejście dla czujnika CO2 i czujnika wilgotności. Elastyczne węŝe akustyczne Dobry układ wentylacji nie powinien być hałaśliwy. W oparciu o pomiary laboratoryjne i pomiary wykonywane w praktyce, Brink opracował specjalne węŝe akustyczne, dające najlepsze rezultaty w połączeniu z urządzeniami Renovent HR. Dostarczane są one w paczkach w następujących wymiarach: o średnicy 125/150/160/180 mm i długości 10 m. Dostępne są równieŝ zakończone odcinki o długości od 1 m. Zestawy połączeniowe zostały zaprojektowane tak, by ułatwić montaŝ urządzenia Renovent HR. Stanowczo odradzamy stosowanie innych węŝy akustycznych. Dane dotyczące dźwięku UŜywając 1 m akustycznego węŝa Brink, naleŝy przewidywać wystąpienie w salonie następujących poziomów dźwięku (pomiary wykonane zgodnie z normą ISO 7235), wyraŝonych w db (A).

10 Poziom dźwięku: urządzenie Renovent HR Medium Częstotliwość [Hz] Suma[dB(A)] 100 m/h, 40 Pa -5-6,3 4,5 8,4-13,2 17,5 10,2 150 m/h, 60 Pa 0,6 0 10,4 11,2-5,3-9,8 14,3 300 m/h, 160 Pa 11,8 13, ,2 10,3 5 26,7 Poziom dźwięku: urządzenie Renovent HR Lagre Częstotliwość [Hz] Suma[dB(A)] 100 m/h, 40 Pa -5-6,3 4,5 8,4-13,2 17,5 10,2 200 m/h, 80 Pa 5,7 6, ,2 2-2,5 18,3 400 m/h, 160 Pa 18,1 23,8 33,9 30,8 12,6 23,8 36,3

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550

Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Katalog central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła AERIS 350 AERIS 450 AERIS 550 Rekuperatory Najwyższa klasa odzysku ciepła. Również z odzyskiem wilgoci! www.aeris.pl Ventermo jest wyłącznym dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU

OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU OnyX Dream CENTRALA WENTYLACYJNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA INSTRUKCJA OBSŁUGI I SERWISU Spis treści 1. INFORMACJE TECHNICZNE... 4 1.1. Rysunki urządzenia... 4 1.2. Tabele i wykresy... 5 1.3. Pobór energii elektrycznej...

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja Helios KWL. System wentylacji z odzyskiem ciepła 60 do 2600 m 3 /h.

Nowa generacja Helios KWL. System wentylacji z odzyskiem ciepła 60 do 2600 m 3 /h. Nowa generacja Helios KWL System wentylacji z odzyskiem ciepła 60 do 2600 m 3 /h. KWL Helios. Kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła. Strona Oszczędność energii i dobra atmosfera. 2 Koncepcja wentylacji.

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ECONOMIC, ECONOMIC II, ECONOMIC II WATER DOSPEL Sp. z o.o. ul. Leśna 156 42-200 Częstochowa Fabryka Gnaszyn ul. Główna 182 42-280 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

AIRFLOWCONTROL. Poradnik projektowania. Elementy systemów regulacji rozdziału powietrza

AIRFLOWCONTROL. Poradnik projektowania. Elementy systemów regulacji rozdziału powietrza AIRFLOWCONTROL Poradnik projektowania Elementy systemów regulacji rozdziału powietrza Poradnik projektowania Elementy systemów rozdziału powietrza Doświadczenie i innowacje Spis treści Doświadczenie i

Bardziej szczegółowo

Powiew świeżego powietrza w Twoim domu. Enervent Centrale wentylacyjne

Powiew świeżego powietrza w Twoim domu. Enervent Centrale wentylacyjne Powiew świeżego powietrza w Twoim domu Enervent Centrale wentylacyjne 2 Enervent Powiew świeżego powietrza w Twoim domu 3 Ensto w skrócie Nasze produkty są projektowane z myślą o redukcji emisji dwutlenku

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny OBIEKT: ADRES: INWESTOR: TEMAT : STADIUM: BRANśA: Budynek A0 AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków Budynek A0 Gmach Główny Akademia Górniczo

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH (ST-IS) Dla inwestycji: Budowa systemu emisji i rejestracji audio-video w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej na dz. działkach o Nr:

Bardziej szczegółowo

Wentylatory EC. Energooszczędna technologia. Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. ul. Sękocińska 38, Wolica k. Warszawy 05-830 Nadarzyn

Wentylatory EC. Energooszczędna technologia. Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. ul. Sękocińska 38, Wolica k. Warszawy 05-830 Nadarzyn Wentylatory EC Energooszczędna technologia Rosenberg Klima Polska sp. z o.o. ul. Sękocińska 38, Wolica k. Warszawy 5-83 Nadarzyn Tel.: (+48) 22 72 67 73 lub 74 Faks: (+48) 22 72 67 75 biuro@rosenberg.pl

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1

Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Nowa generacja pomp ciepła POMPY CIEPŁA NIBE POMPY CIEPŁA NIBE 1 Szwedzki koncern NIBE zajmuje się ogrzewaniem od 1952 roku, a pompami ciepła od ponad 30 lat. Obecnie jest jednym z największych producentów

Bardziej szczegółowo

3. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU

3. REGULACJA NATĘŻENIA PRZEPŁYWU Zastosowanie Regulatory VAV ( ang. Variable Air Volume ) stosowane są w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do płynnej regulacji ilości powietrza nawiewnego do pomieszczenia w zakresie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY BUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ ORAZ PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ W DOMU NAUCZYCIELA PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO 6 W MŁAWIE 1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA SYSTEMU DO BADANIA SPRAWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WENTYLACYJNYCH UKŁADÓW ODZYSKU CIEPŁA

KONCEPCJA SYSTEMU DO BADANIA SPRAWNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA WENTYLACYJNYCH UKŁADÓW ODZYSKU CIEPŁA 1-2012 PROBLEMY EKSPLOATACJI 57 Stanisław KOZIOŁ, Andrzej ZBROWSKI Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom Kazimierz WOJTAS, Jan WRONA Politechnika Krakowska KONCEPCJA SYSTEMU DO BADANIA SPRAWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi

ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi ATEUS - LIFT EASY TALK Łączność w windzie Instrukcja instalacji i obsługi Wersja. FW: 07-02-22 Drogi Kliencie, Otrzymujesz całkowicie nowy produkt, w projekt którego zainwestowaliśmy duŝo energii i czasu.

Bardziej szczegółowo

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA

inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA inwestycja: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU ODDYMIANIA faza: PROJEKT WYKONAWCZY branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SOD temat: INSTALACJA SYSTEMU ODDYMIANIA W SZPITALU POWIATOWYM IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU

KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU KONCEPCJA TECHNICZNA WYKONANIA PRAC DLA POMIESZCZEŃ SERWEROWNI W AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W STARYM SĄCZU Przygotowała: MEDIUM SOFT Polska Sp. z o.o ul. Pułtuska 10 61-052 Poznań Wersja: v04 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv

atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv atmovit exclusiv Gazowy, stojący, żeliwny dwustopniowy kocioł grzewczy VK exclusiv Nieustanne dążenie do doskonałości Vaillant to tworzenie doskonałości. Technologie grzewcze, które kształtują teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-rozruchowa

Dokumentacja techniczno-rozruchowa Moduł chłodniczy WindMaker COOLER WM COOLER - 500 WM COOLER - 700 WM COOLER 1000 Dokumentacja techniczno-rozruchowa Szczegółowe zapoznanie się z niniejszą informacją techniczną, następnie użytkowanie urządzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA SYSTEMÓW KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ Spis treści PROFIL FIRMY 4 PROGRESSO 8 FUTURO 26 ENERGIA 38 COMUNICARE 48 REFERENCJE 62 3 Profil firmy Nasza marka od zawsze była związana z najbardziej

Bardziej szczegółowo

nagrzewnica wodna ATRAKCYJNA CENA www.vtsgroup.com www.vtsgroup.com

nagrzewnica wodna ATRAKCYJNA CENA www.vtsgroup.com www.vtsgroup.com nagrzewnica wodna ATRAKCYJNA CENA www.vtsgroup.com www.vtsgroup.com 2 nagrzewnica wodna Nagrzewnica wodna jest efektem pracy specjalistów i doświadczonych projektantów, dzięki którym VTS może zaproponować

Bardziej szczegółowo

Rejestrator impulsów CRI-02

Rejestrator impulsów CRI-02 Rejestrator impulsów CRI-02 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA I INSTRUKCJA OBSŁUGI CRI2/002U DTR wersja B Łódź, wrzesień 2004 Uwaga: COMMON S.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa

BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA. NOTOS xxxx-2. z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Dokumentacja Techniczno - Ruchowa BASENOWA CENTRALA KLIMATYZACYJNA NOTOS xxxx-2 z podwójnym wymiennikiem krzyżowym Dokumentacja Techniczno - Ruchowa DTR Basenowa centrala klimatyzacyjna Notos xxxx-2 str. 1 Zawartość 1. WSTĘP... 3 2. PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo