Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób:"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Umowy Definicje Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin niniejsze Ogólne Warunki Umowy Operator - Online Technologies HR Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem Pl. Rodła 8, Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości 6.400,00 PLN (opłacony w całości), REGON , NIP , System Hrlink.pl aplikacja dostępna pod adresem jako usługa internetowa w modelu SaaS (Software as a Service), wspierająca proces rekrutacji online, publikację Ogłoszeń Rekrutacyjnych, pozyskiwanie i gromadzenie Kandydatów, zarządzanie Użytkownikami Systemu i badanie skuteczności wybranych źródeł Kandydatów, Klient osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamawiająca Usługę Systemu, Usługa Systemu świadczone drogą elektroniczną usługi informatyczne w postaci Systemu Hrlink.pl oraz inne usługi świadczone przez Operatora, wspierające proces rekrutacji pracowników oraz zakup i publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, z którymi Operator współpracuje, Usługa Medialna usługa sprzedaży i/lub zamieszczania Ogłoszeń Rekrutacyjnych oraz innych usług w mediach, z którymi Operator współpracuje, Usługi Usługa Systemu i/lub Usługa Medialna, Kandydat osoba fizyczna, aplikująca na Ogłoszenie Rekrutacyjne Klienta dostępne w Systemie Hrlink.pl, Ogłoszenie Rekrutacyjne tekst dodany do Systemu Hrlink.pl, odpowiednio opisany kategoriami wyszukiwania i publikacji, umieszczony w Szacie Ogłoszenia o poszukiwaniu przez potencjalnego pracodawcę lub przez pośrednika działającego na jego rzecz, jednego bądź większej liczby pracowników, zleceniobiorców, agentów, akwizytorów itp. i opublikowany przy pomocy Systemu Hrlink.pl w wybranych mediach, Szata Ogłoszenia wzorzec graficzny, w którym publikowany jest tekst Ogłoszenia Rekrutacyjnego, przygotowany przez Operatora w porozumieniu z Klientem, Użytkownik Systemu osoba fizyczna, będąca pracownikiem lub współpracownikiem Klienta, posiadająca Konto Użytkownika w Systemie Hrlink.pl, upoważniona przez Klienta do korzystania z Systemu Hrlink.pl zgodnie z Uprawnieniami Użytkownika w zakresie realizacji swoich obowiązków w ramach działalności gospodarczej prowadzącej przez Klienta, Konto Użytkownika - indywidualny dostęp do Systemu Hrlink.pl dla Użytkownika Systemu, chroniony loginem i hasłem, nadany przez Operatora i przypisany do Konta Klienta, pozwalający na korzystanie

2 z funkcjonalności Systemu Hrlink.pl umożliwiających w szczególności na prowadzenie rekrutacji online, publikację Ogłoszeń Rekrutacyjnych w wybranych mediach, zarządzanie Kandydatami, ocenę efektywności źródeł Kandydatów. W celu założenia i aktywacji Kont Użytkowników, Klient dostarczy Operatorowi informacje określone przez Operatora, niezbędne do utworzenia i aktywacji Kont Użytkowników, w szczególności imię i nazwisko Użytkownika systemu wraz z adresem , nr telefonu itp. Konto Klienta dane Klienta wraz z Kontami Użytkowników ograniczonymi Uprawnieniami Użytkownika, Uprawnienia Użytkownika zakres funkcjonalności Systemu Hrlink.pl, udostępnionych Użytkownikowi Systemu przez Operatora przy współpracy z Klientem, Pełnomocnik osoba uprawniona do działania w imieniu Klienta, zgodnie z aktualnym wyciągiem z rejestru handlowego, Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej lub osoba będąca pełnomocnikiem ustanowionym przez Klienta do działania w jego imieniu i na jego rachunek, Umowa umowa o świadczenie Usług Systemu lub umowa zawarta na podstawie formularza zamówienia na Usługę Systemu, opatrzona podpisem i pieczątką Pełnomocnika, dostarczona Operatorowi (faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) na nr faksu lub na adres Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu Operatora. Opłata Abonamentowa/Cena wynagrodzenie Operatora za Usługi Systemu i/lub Usługi Medialne, w wysokości ustalonej z Klientem w Umowie, Miesięczna Opłata Abonamentowa wynagrodzenie Operatora za Usługi Systemu świadczone w danym miesiącu kalendarzowy, w szczególności za dostęp do Systemu Hrlink.pl, w wysokości ustalonej z Klientem w Umowie, Baza Danych gromadzone i przechowywane dane osobowe i pliki CV Kandydatów, którzy zaaplikowali na Ogłoszenie Rekrutacyjne Klienta, Test Systemu 14 dniowy, darmowy dostęp do Systemu Hrlink.pl w wersji STANDARD lub PREMIUM, w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem, Dzień roboczy każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy Strony Klient i Operator występując łącznie, 1 Oświadczenia Operatora 1. Operator świadczy Usługi, wspierające proces rekrutacji pracowników i publikacji Ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, z którymi współpracuje. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy oraz określa prawa i obowiązki Stron, jak i zasady korzystania z Systemu Hrlink.pl. 2. Operator oświadcza, że jest właścicielem Systemu Hrlink.pl i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz z późn. zm.). 3. Operator oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Systemu Hrlink.pl oraz prawa zależne, a zawarcie Umowy nie narusza praw osób trzecich. W rozumieniu

3 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, wszystkie, nieograniczone co do miejsca, czasu i ilości na wszystkich polach eksploatacji, autorskie prawa majątkowe do Systemu Hrlink.pl i utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy przysługują wyłącznie Operatorowi, z wyłączeniem, powstałej w wyniku realizacji Usługi Systemu Bazy Danych, której wyłącznym właścicielem, administratorem i podmiotem praw autorskich jest Klient, co oznacza w szczególności, że Klient jest uprawniony do opracowywania Baz Danych oraz do korzystania z opracowań Baz Danych wykonanych przez Operatora bez jego zezwolenia. 4. Klient powierza Operatowi a Operator zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych Kandydatów, gromadzonych przez Klienta w Bazie Danych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizowania Usług Systemu, określonym w Umowie i Regulaminie lub odrębnej, zawartej przez Strony, umowie. 5. Operator oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz doświadczenie i specjalistyczne umiejętności pozwalające na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 2 Wymagania techniczne: 1. Korzystanie z Usług Systemu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez Klienta i Użytkowników Systemu następujących, minimalnych wymagań technicznych: 1.1. Procesor: 1,20 GHz lub szybszy 1.2. Pamięć (RAM): 1,00 GB lub więcej 1.3. Rozdzielczość: 1280x1024 lub 1024x System operacyjny: Windows XP lub nowszy 1.5. Dostęp do Internetu: Łącze min 512 Kbps lub szybsze 1.6. Zalecana przeglądarka Internetowa: Mozilla Firefox 6.0 lub wyższa wersja 1.7. Alternatywne przeglądarki Internetowe: Internet Explorer 8, Google Chrom 14, 2. W przypadku, gdy Klient lub Użytkownik Systemu korzysta z Konta Systemu w przeglądarce Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, w celu zapewnienia poprawnego działania systemu niezbędne jest dokonanie następujących czynności w ustawieniach przeglądarki: 2.1. należy dodać adresy oraz https://*.hrlink.pl do witryn zaufanych, 2.2. należy włączyć monitorowanie pobierania plików oraz pobieranie plików, 2.3. należy wyłączyć blokowanie okienek pop-up, Powyższe czynności należy wykonać szczególnie, gdy trakcie korzystania z Konta Systemu w przeglądarce Internet Explorer Użytkownik Systemu nie może pobrać plików Kandydatów (w tym plików CV) lub brak jest elementów grafiki (np. Szat Ogłoszeń w podglądzie Ogłoszenia Rekrutacyjnego) 3 Zakres Usług Systemu 1. System Hrlink.pl może być udostępniony Użytkownikowi Systemu w jednej z poniższych wersji: a) BASIC obejmująca ograniczony dostęp do wybranych funkcjonalności Systemu Hrlink.pl, wspierających prowadzenie rekrutacji w ramach Ogłoszenia Rekrutacyjnego. Dostęp do Systemu Hrlink.pl w wersji BASIC uzyskuje się wraz z zakupem małych pakietów Ogłoszeń

4 Rekrutacyjnego (małych tzn. od 1 szt. do maksymalnie 5 szt. w scali roku kalendarzowego) i dodatkową Opłatą Abonamentową. Funkcjonalności są aktywowane wraz z publikacją zakupionego Ogłoszenia Rekrutacyjnego na okres jego publikacji + 14 dni. Po tym okresie udostępnione funkcjonalności Systemu Hrlink.pl przestaną być aktywne. Użytkownik Systemu otrzymuje dostęp do następujących modułów: ogłoszenia rekrutacyjne, formularze aplikacyjne, magazyn, użytkownicy systemu. W wersji BASIC dostępne są następujące Uprawnienia Użytkownika: Poziom uprawnień Rekruter Administrator Zakres dostępu do zasobów tylko własne wszystkie b) STANDARD - obejmująca ograniczony dostęp do wybranych funkcjonalności Systemu Hrlink.pl, wspierających prowadzenie rekrutacji w ramach Ogłoszenia Rekrutacyjnego. W ramach miesięcznej Opłaty Abonamentowej, Użytkownik Systemu otrzymuje dostęp do następujących modułów: ogłoszenia rekrutacyjne, formularze aplikacyjne, etykiety selekcyjne, terminarz, magazyn, użytkownicy systemu, oddziały. W wersji STANDARD dostępne są następujące Uprawnienia Użytkownika: Poziom uprawnień Asystent Rekruter Kierownik Oddziału Kierownik Regionu Administrator Zakres dostępu do zasobów tylko własne tylko własne lub zasoby oddziału (wszystkich użytkowników z danego oddziału, do którego przypisany jest dany Użytkownik Systemu) zasoby oddziału (wszystkich użytkowników z danego oddziału, do którego przypisany jest dany Użytkownik Systemu) zasoby regionu (wszystkich użytkowników z oddziałów, przypisanych do jego regionu) wszystkie c) PREMIUM - obejmująca pełny dostęp do wszelkich funkcjonalności Systemu Hrlink.pl, wspierających prowadzenie rekrutacji w ramach projektów rekrutacyjnych i złożonej struktury Użytkowników Systemu. W ramach miesięcznej Opłaty Abonamentowej, Użytkownik Systemu otrzymuje dostęp w szczególności do następujących modułów: projekty rekrutacyjne, szablony projektów, ogłoszenia rekrutacyjne, formularze aplikacyjne, etykiety selekcyjne, terminarz, magazyn, użytkownicy systemu, oddziały. W wersji PREMIUM dostępne są następujące Uprawnienia Użytkownika:

5 Poziom uprawnień Asystent Rekruter Kierownik Oddziału Kierownik Regionu Dyrektor Administrator Zakres dostępu do zasobów tylko własne tylko własne lub zasoby oddziału (wszystkich użytkowników z danego oddziału, do którego przypisany jest dany Użytkownik Systemu) zasoby oddziału (wszystkich użytkowników z danego oddziału, do którego przypisany jest dany Użytkownik Systemu) zasoby regionu (wszystkich użytkowników z oddziałów, przypisanych do jego regionu) zasoby z np. brandu/linii biznesowej, do której przypisane są różne regiony) Wszystkie 2. Operator może umożliwić Klientowi przeprowadzenie darmowego Testu Systemu. 4 Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora 1. Operator zobowiązuje się: 1.1. do aktywowania Konta Klienta i Kont Użytkowników w momencie przyjęcia Umowy do realizacji. Użytkownicy Systemu otrzymają hasło do Systemu Hrlink.pl na wskazany adres Użytkownika Systemu, będący loginem. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, Klient i Użytkownicy Systemu są zobowiązani do zalogowania się do Systemu Hrlink.pl maksymanie w ciągu 24 godzin od otrzymania hasła w celu jego zmiany. Operator dostarczy hasło w Dniu Roboczym. Login i Hasło są poufne zapewnić sprawność techniczną Systemu Hrlink.pl i gwarantuje jego dostępność w 99% w skali roku. Operator upoważniony jest do przerw w świadczeniu usług ze względu na prace serwisowe, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem terminu ich trwania do zapewnienia Użytkownikom Systemu asysty technicznej, mającej na celu usuwanie błędów Systemu Hrlink.pl lub innych problemów technicznych w celu zapewnienia jego poprawnego działania. Asysta techniczna nie obejmuje rozwiązywania problemów nie związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Systemu Hrlink.pl i będzie podejmowana przez Operatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch godzin od chwili dokonania zgłoszenia przez Użytkownika Systemu w Dniu Roboczym w godzinach 8:00-16:00 lub nie później niż do godz. 9:00 kolejnego Dnia Roboczego, w przypadku dokonania zgłoszenia w dniu wolnym od pracy i/lub w godzinach 16:01 7:59. Asysta techniczna będzie podejmowana na podstawie dokonanego przez Użytkownika Systemu zgłoszenia problemu na adres lub telefonicznie pod nr telefonu Klient, jako administrator danych osobowych Kandydatów, aplikujących na Ogłoszenia Rekrutacyjne opublikowane przez Klienta lub Użytkownika Systemu za pomocą Systemu Hrlink.pl, powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, a Operator

6 zobowiązuje się do ich przetwarzania wyłącznie na potrzeby realizowania Usług Systemu i zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa stosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych powierzonych mu przez Klienta, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz innych przepisów nowelizujących lub zastępujących wymienione akty prawne, 1.6. do przekazania Klientowi wszystkich, zgromadzonych przez Klienta w Systemie Hrlink.pl danych osobowych i plików CV Kandydatów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej prośby Klienta. Operator zobowiązuje się do przekazania Klientowi danych osobowych Kandydatów w formacie *.csv oraz plików w tym CV w katalogach na płycie DVD. Z chwilą przekazania płyty DVD Operator przenosi na Klienta własność tego nośnika, 1.7. do trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy zapisów oraz dokumentów zawierających Bazę Danych Klienta po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, a także na każde żądanie Klienta, w ciągu 14 dni od zaistnienia każdego z tych zdarzeń. 2. Odpowiedzialność Operatora: 2.1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z winy umyślnej a spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu. Odpowiedzialność Operatora dotyczy jedynie rzeczywistej szkody i nie obejmuje utraconych korzyści każdej ze Stron oraz jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia, otrzymanego od Klienta Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Systemu Hrlink.pl i szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu, w przypadku gdy Klient nie stosuje się Umowy i Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu z powodu okoliczności zależnych od Klienta Klient nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych udostępnianych przez Kandydatów w momencie aplikowania na Ogłoszenie Rekrutacyjne oraz nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność procesów rekrutacyjnych prowadzonych w Systemie Hrlink.pl. 1. Klient zobowiązuje się: 5 Zobowiązania i odpowiedzialność Klienta 1.1. do korzystania z Usług Systemu, Usług Medialnych i Systemu Hrlink.pl wyłącznie w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa,

7 1.2. do przetwarzania danych osobowych Kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji i selekcji Kandydatów aplikujących na Ogłoszenia Rekrutacyjne Klienta, 1.3. do naprawienia za wszelkich szkód wyrządzonych Operatorowi i/lub Kandydatom i/lub osobom trzecim, z którymi Operator współpracuje, na skutek działań lub zaniechań Użytkowników Systemu lub Klienta, 1.4. do terminowego regulowania płatności na rzecz Operatora wynikających z Umowy lub Regulaminu lub odrębnych, zawartych przez Strony porozumień, 1.5. do nie rozsyłania za pośrednictwem Systemu Hrlink.pl treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, obraźliwych lub wulgarnych, obscenicznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, jak również treści skierowanych specjalnie do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Zobowiązanie to dotyczy w szczególności treści wysyłanych przez Użytkowników Systemu do Kandydatów do zamieszczenia Ogłoszeń Rekrutacyjnych zgodnych z prawem i potrzebami, a w szczególności do określania stanowisk w sposób niewprowadzający w błąd potencjalnych Kandydatów, zgodny z zasadami i regulaminami obowiązującymi na stronach mediów, na których Użytkownicy Systemu będą dokonywać publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do zapoznania się, przed publikacją Ogłoszenia Rekrutacyjnego, z wszystkimi regulaminami i zasadami publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych, stosowanymi przez media, w których Klient lub Użytkownik Systemu planuje opublikować Ogłoszenie Rekrutacyjne przy pomocy Systemu Hrlink.pl. Dokonanie publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego przy pomocy Systemu Hrlink.pl w wybranych przez Klienta mediach, jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się i akceptuje właściwe regulaminy oraz zasady publikacji i współpracy stosowane przez media, w których opublikował Ogłoszenie Rekrutacyjne oraz że materiały, których rozpowszechnienie zamówił, są zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, właściwymi regulaminami, i nie naruszają praw osób trzecich do nieudostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta lub Użytkowników Systemu loginu lub hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za skutki utraty przez Klienta lub Użytkowników Systemu loginu lub hasła lub niezastosowania się przez nich do obowiązku zmiany hasła przy pierwszym logowaniu jak i w późniejszym czasie w okresach nie dłuższych niż 30 dni. 2. Odpowiedzialność Klienta: 2.1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą za treść publikowanych przez Klienta lub Użytkowników Systemu Ogłoszeń Rekrutacyjnych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i odszkodowaczą za następstwa czynności, podejmowanych przez Klienta i Użytkowników Systemu za pośrednictwem Systemu Hrlink.pl, w szczególności za niewywiązanie się ze zobowiązań o których mowa 5 ust. 1) pkt. 1.5., 1.6. i 1.7.

8 2.3. Jeżeli Klient nie stosuje się do zasad zawartych w 5 ust. 1) pkt. 1.5., 1.6. i 1.7., Operator ma prawo do bezzwłocznego wycofania lub wstrzymania publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego, zamieszczonego przez Użytkownika Systemu lub Klienta Ogłoszenia bez obowiązku zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. 6 Siła wyższa 1. Strony zostają zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu, jeśli było to wynikiem nadzwyczajnych i nieodwracalnych zdarzeń niezależnych od woli stron, powstałych po wejściu umowy w życie i których Strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania Umowy, i którym nie mogły przeciwdziałać, w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, katastrofy w transporcie, wojny i działania wojenne, stan wyjątkowy, strajki powszechne. 2. W przypadku, gdy zdarzenia siły wyższej oraz ich konsekwencje będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypłacone świadczenia stron podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy zdarzenia te będą miały miejsce przed realizacją Umowy przez Operatora. 7 Publikacja Ogłoszeń Rekrutacyjnych 1. System Hrlink.pl wspiera Klientów między innymi w zakresie publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych w wybranych mediach. Publikacja Ogłoszeń Rekrutacyjnych Klienta dokonywana jest w oparciu o Regulamin, właściwe regulaminy i zasady stosowane przez media, w których Klient dokonuje publikacji i obowiązujące przepisy prawa. Klient może również dokonać, za pośrednictwem Operatora, zakupu Ogłoszeń Rekrutacyjnych w wybranych mediach. Zasady zakupu, ilość, cena i inne dodatkowe warunki współpracy w tym zakresie, nie określone w niniejszym Regulaminie, każdorazowo regulowane są w odrębnych, pisemnych porozumieniach zawartych pomiędzy Klientem a Operatorem. 2. Operator umożliwia Klientom korzystanie z możliwości publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych za pomocą Systemu Hrlink.pl niezależnie do tego, czy publikowane Ogłoszenia Rekrutacyjne zostały zakupione za pośrednictwem Operatora czy bezpośrednio od wybranych mediów. 3. Klientowi przysługuje prawo do dokonywania zmian w treści publikowanych Ogłoszeń Rekrutacyjnych, z zastrzeżeniem, że: 3.1 w razie dokonania zmiany nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja lub zmiany regionu emisji, a w przypadku Usług zamawianych przez firmy doradztwa personalnego/pośrednictwa pracy, także w razie dokonania całkowitej zmiany nazwy firmy i danych kontaktowych, Ogłoszenie Rekrutacyjne po zmianie traktowane jest jako odrębne, nowe Ogłoszenie Rekrutacyjne; 3.2. w przypadku dokonania zmiany w treści Ogłoszenia Rekrutacyjnego, polegającej na dodaniu tekstu uzupełniającego, dodaniu numeru telefonu, dodaniu odnośników do kontaktu i przesyłania aplikacji, a także w przypadku dodania zasięgów emisji Ogłoszenia Rekrutacyjnego, Ogłoszenie Rekrutacyjne po zmianie nie jest traktowane jako odrębne Ogłoszenie Rekrutacyjne.

9 4. Klient posiada możliwość przedłużenia lub skrócenia okresu publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego, przy czym skrócenie okresu publikacji nie ma wpływu na wysokość kosztu zakupu danego Ogłoszenia Rekrutacyjnego. 5. Klienci prowadzący działalność w zakresie doradztwa personalnego/pośrednictwa pracy przy zamieszczaniu Ogłoszeń Rekrutacyjnych nie mogą publikować Ogłoszeń Rekrutacyjnych w szablonach spersonalizowanych swoich klientów chyba, że odrębne umowy stanowią inaczej. 6. Składając zamówienie na zakup Ogłoszenia Rekrutacyjnego lub dokonując publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego za pomocą Systemu Hrlink.pl Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Operatora i podmioty z nim współprace materiałów prezentowanych w ramach Ogłoszenia Rekrutacyjnego (w tym znaków towarowych, elementów graficznych i nazw) w celach archiwalnych, a także w celu informowania o Systemie Hrlink.pl lub Usługach Systemu i Usługach Medialnych, w szczególności poprzez ich zwielokrotnienie drukiem lub cyfrowo, wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 8 Płatności 1. Strony ustalają, że Miesięczna Opłata Abonamentowa z tytułu Usług Systemu i Cena z tytułu Usług Medialnych stają się wymagalna w momencie przyjęcia przez Operatora Umowy do realizacji. 2. Miesięczna Opłata Abonamentowa płatna jest z góry za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy na podstawie wystawionej faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 4 dni od dnia rozpoczęcia się nowe miesiąca kalendarzowego. 3. Cena płatna jest góry na podstawie wystawionej faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 4 dni od dnia przyjęcia przez Operatora Umowy do realizacji. 4. Klienta zobowiązuje się do terminowego płacenia należności wynikających z Umowy i Regulaminu w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT chyba, że Strony postanowią inaczej w Umowie lub odrębnych porozumieniach. 5. W przypadku zalegania przez Klienta z jakąkolwiek należnością wynikającą z Umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, Operator ma prawo do wstrzymania lub ograniczenia realizacji Usług na rzecz Klienta do momentu dokonania zaległej wpłaty wraz z należnymi odsetkami. 6. Wstrzymanie lub ograniczenie realizacji Usług z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie powoduje konsekwencji finansowych i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz Operator pełnej kwoty Miesięcznej Opłaty Abonamentowej i/lub Ceny w zależności od rodzaju ograniczonej Usługi, za cały okres wstrzymania lub ograniczenia realizacji Usług. 7. Operator oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, oraz nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 8. Operator ma prawo do zmiany cennika Usług, przy czym zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Operatora, ustalonego z Umowie przed dniem wejścia w życie nowego cennika. O zmianie cennika Operator poinformuje Klienta drogą mailową z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 9 Reklamacje

10 1. Klient lub Użytkownik Systemu zobowiązany jest do zgłoszenia jakiegokolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji Umowy lub Usługi (telefonicznie lub em), później niż w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia, którego dotyczy dane zgłoszenie. 2. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych. W sytuacji, gdy niezbędna będzie konsultacja z dodatkowymi osobami lub wyjaśnienie kwestii technicznych z udziałem Klienta lub Użytkownika Systemu, który dokonał zgłoszenia, termin ten może ulec wydłużeniu. Jeśli rozpatrzenie reklamacji zajmie więcej niż wskazane powyżej 24 godziny robocze, Klient składający reklamację zostanie o tym fakcie poinformowany ze wskazaniem nowego terminu udzielenia odpowiedzi. 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi Systemu, który dokonał zgłoszenia, na jego adres , będący loginem do Systemu Hrlink.pl 4. Możliwe jest wystąpienie przerwy technicznej w przyjmowaniu realizacji Usług. Operator dołoży wszelkich starań, aby przerwy te nie były uciążliwe dla Klienta i Użytkowników Systemu oraz aby były jak najkrótsze. Jednakże przerwy w świadczeniu Usług Systemu z przyczyn technicznych nie są podstawą do zgłoszenia reklamacji. W przypadku, gdy przerwa w świadczeniu Usług Systemu jest dłuższa niż 4 godziny jednorazowo lub 12 godzin w ciągu jednego tygodnia, Operator na wniosek Klienta zobowiązuje się do przedłużenia okresu świadczenia Usług Systemu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przerwy. 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia r. i stanowi integralną część Umowy. 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie i bez konieczności podawania przyczyny. Operator poinformuje Klienta o zmianie regulaminu i wyśle na jego adres nową treść Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmian w Regulaminie w sposób wskazany przez Operatora, uznaje się, że zmiany w Regulaminie zostają zaakceptowane i są wiążące dla Stron z dniem wejścia jego w życie. W sytuacji niewyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 4. Wprowadzenie do Systemu Hrlink.pl nowych funkcjonalności nie powoduje zmiany zawartej Umowy i Regulaminu oraz nie wymaga jego zgody Klienta. 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Umowy lub Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Strony. 6. W czasie trwania Umowy, każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, które uzyska w związku z wykonywaniem Umowy i świadczenia Usług. 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami odnośnie wykonania, niewykonania, nienależytego wykonania oraz interpretacji Umowy i Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi dostępu on-line do programu ICAN Business Advisor REGULAMIN USLUGI DOSTĘPU ON-LINE DO PROGRAMU ICAN BUSINESS ADVISOR

Regulamin usługi dostępu on-line do programu ICAN Business Advisor REGULAMIN USLUGI DOSTĘPU ON-LINE DO PROGRAMU ICAN BUSINESS ADVISOR REGULAMIN USLUGI DOSTĘPU ON-LINE DO PROGRAMU ICAN BUSINESS ADVISOR ustalony w dniu 20 marca 2017 roku przez ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Kup Dietę 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400 Gloub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Onholidays Polska Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu www.onholidays.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek

Zakres przedmiotowy. 2 Słowniczek Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług w ramach portalu internetowego Ranking Pracowników i Pracodawców 1 Zakres przedmiotowy Niniejszy Regulamin płatności za korzystanie z płatnych usług

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl.

Regulamin. Witryna witryna internetowa będąca własnością, zarządzana i udostępniana przez Trustcon Sp. z o.o., dostępna na domenie www.isender.pl. Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem app.isender.pl, przeznaczonej dla przedsiębiorców dla celów prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ VINDMASTER SP. Z O.O. V. 1.1 z dnia 25.10.2013 r. I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej Regulamin ) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.e-doccenter.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE

Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE Regulamin świadczenia usługi Zamów Dietę & 1 DEFINICJE 1) Regulamin niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi ; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel

Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Systemu Publishers Panel Postanowienia wstępne 1 1. Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do systemu Publishers Panel (zwany dalej: Regulaminem), stworzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN

Definicje. Postanowienia ogólne. Oświadczenie Użytkownika REGULAMIN REGULAMIN 1. Definicje 1. Operator Kodegenix Jakub Chłapiński z siedzibą w Koluszkach, adres: ul. Budowlanych 4B/2, 95-040 Koluszki 2. Serwis e-usługa dostępna pod adresem http://www.motokraft.pl/, jej

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny

Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Partnerskiego Programu rejestracji oraz utrzymania nazwy domeny, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY

REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY REGULAMIN PROMOCJI DLA AGENCJI OCHRONY 1 DEFINICJE 1) Regulamin Promocji - niniejszy regulamin. Określa szczegółowe warunki świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Agencji ochrony w ramach Promocji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI SPOTÓW REKLAMOWYCH NA NOSNIKU TELEBIM W HAJNÓWCE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nosniku reklamowym - Telebim w Hajnówce, będącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI earchiwum REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "earchiwum" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie usługi IV. Płatności V. Własność

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA PORAD DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez PsychoCare Anna Tynkiewicz-Hinz, z siedzibą w Grudziądzu, ul. Kościelna 15-17

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez KANCLEX Usługi Prawne Katarzyna Rolecka-Hillar, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH.

REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. REGULAMIN DOSTAWCY ACXIOM WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH. 1. Warunki ogólne. 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia na Bazę danych oraz faktyczne jej udostepnienia przez

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI DROPSHIPPING

REGULAMIN USŁUGI DROPSHIPPING REGULAMIN USŁUGI DROPSHIPPING 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego Regulaminu następujące pojęcia przypisywać należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane: 1.1.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział 1. Postanowienia ogólne WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) TOYA S.A. wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)"

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI "PROGRAM DO FAKTUR ONLINE (WERSJA SIECIOWA)" I. Postanowienia ogólne II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną III. Warunki zawierania i świadczenia umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego. I. Definicje Regulamin Hostovita sp. z o.o. Regulamin programu partnerskiego I. Definicje 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki promocji usług Hostovita sp. z o.o., w ramach Programu Partnerskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów.

REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. REGULAMIN sprzedaży biletów do Kina Stacja Falenica za pomocą Internetowego Systemu Sprzedaży Biletów. 1.Definicje 1.1 "Regulamin" oznacza niniejszy regulamin zakupu biletów do kina Stacja Falenica za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN EMISJI KAMPANII REKLAMOWYCH NA NOSNIKU REKLAMOWYM - TELEBIM LED POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.Regulamin określa zasady emisji kampanii reklamowych Klientów na nośniku reklamowym GOK w Kłomnicach będącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin świadczenia usług przez Medicover Sp. z o.o. za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez stronę internetową w domenie www.fotoelita.pl. Przepisy ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną polegających

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi;

Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE. 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; Regulamin świadczenia usługi Dietetyk Online 1 DEFINICJE 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usługi; 2) Usługodawca firma F.U. RADMED Radosław Siałkowski z siedzibą w 87-400

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH Grupa PROMOMEDIA Łukasz Rubacki, ul. Szosa Polska 54 lok. 1, 71-800 Szczecin, NIP: 851-298-06-55, REGON: 320617135, e-mail: bok@promo-media.pl, tel. kom: +48 518 875 703 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie:

Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów. 2. Definicje Definicje, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi Wyszukiwarka Kandydatów (dawna nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH

REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH REGULAMIN DOSTAWCY LEADR Sp. z o.o. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA BAZĘ DANYCH 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że złożenie zamówienia - na Bazę Danych oraz faktycznego jej udostępnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UMOWA nr

PROJEKT. UMOWA nr Załącznik nr 2 do ogłoszenia PROJEKT UMOWA nr zawarta w dniu. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17,40-032 Katowice reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr Annę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAKUPU DAŃ I PRODUKTÓW OFEROWANYCH PRZEZ BISTROKAMPUS ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ WWW.BISTROKAMPUS.PL I. Słowniczek pojęć: Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie:

W niniejszym regulaminie pisane z wielkiej litery pojęcia mają następujące znaczenie: Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Usługi Zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Gdyni 81-386

Bardziej szczegółowo