Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób:"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Umowy Definicje Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Umowy należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin niniejsze Ogólne Warunki Umowy Operator - Online Technologies HR Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, pod adresem Pl. Rodła 8, Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości 6.400,00 PLN (opłacony w całości), REGON , NIP , System Hrlink.pl aplikacja dostępna pod adresem jako usługa internetowa w modelu SaaS (Software as a Service), wspierająca proces rekrutacji online, publikację Ogłoszeń Rekrutacyjnych, pozyskiwanie i gromadzenie Kandydatów, zarządzanie Użytkownikami Systemu i badanie skuteczności wybranych źródeł Kandydatów, Klient osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamawiająca Usługę Systemu, Usługa Systemu świadczone drogą elektroniczną usługi informatyczne w postaci Systemu Hrlink.pl oraz inne usługi świadczone przez Operatora, wspierające proces rekrutacji pracowników oraz zakup i publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, z którymi Operator współpracuje, Usługa Medialna usługa sprzedaży i/lub zamieszczania Ogłoszeń Rekrutacyjnych oraz innych usług w mediach, z którymi Operator współpracuje, Usługi Usługa Systemu i/lub Usługa Medialna, Kandydat osoba fizyczna, aplikująca na Ogłoszenie Rekrutacyjne Klienta dostępne w Systemie Hrlink.pl, Ogłoszenie Rekrutacyjne tekst dodany do Systemu Hrlink.pl, odpowiednio opisany kategoriami wyszukiwania i publikacji, umieszczony w Szacie Ogłoszenia o poszukiwaniu przez potencjalnego pracodawcę lub przez pośrednika działającego na jego rzecz, jednego bądź większej liczby pracowników, zleceniobiorców, agentów, akwizytorów itp. i opublikowany przy pomocy Systemu Hrlink.pl w wybranych mediach, Szata Ogłoszenia wzorzec graficzny, w którym publikowany jest tekst Ogłoszenia Rekrutacyjnego, przygotowany przez Operatora w porozumieniu z Klientem, Użytkownik Systemu osoba fizyczna, będąca pracownikiem lub współpracownikiem Klienta, posiadająca Konto Użytkownika w Systemie Hrlink.pl, upoważniona przez Klienta do korzystania z Systemu Hrlink.pl zgodnie z Uprawnieniami Użytkownika w zakresie realizacji swoich obowiązków w ramach działalności gospodarczej prowadzącej przez Klienta, Konto Użytkownika - indywidualny dostęp do Systemu Hrlink.pl dla Użytkownika Systemu, chroniony loginem i hasłem, nadany przez Operatora i przypisany do Konta Klienta, pozwalający na korzystanie

2 z funkcjonalności Systemu Hrlink.pl umożliwiających w szczególności na prowadzenie rekrutacji online, publikację Ogłoszeń Rekrutacyjnych w wybranych mediach, zarządzanie Kandydatami, ocenę efektywności źródeł Kandydatów. W celu założenia i aktywacji Kont Użytkowników, Klient dostarczy Operatorowi informacje określone przez Operatora, niezbędne do utworzenia i aktywacji Kont Użytkowników, w szczególności imię i nazwisko Użytkownika systemu wraz z adresem , nr telefonu itp. Konto Klienta dane Klienta wraz z Kontami Użytkowników ograniczonymi Uprawnieniami Użytkownika, Uprawnienia Użytkownika zakres funkcjonalności Systemu Hrlink.pl, udostępnionych Użytkownikowi Systemu przez Operatora przy współpracy z Klientem, Pełnomocnik osoba uprawniona do działania w imieniu Klienta, zgodnie z aktualnym wyciągiem z rejestru handlowego, Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczeniem z ewidencji działalności gospodarczej lub osoba będąca pełnomocnikiem ustanowionym przez Klienta do działania w jego imieniu i na jego rachunek, Umowa umowa o świadczenie Usług Systemu lub umowa zawarta na podstawie formularza zamówienia na Usługę Systemu, opatrzona podpisem i pieczątką Pełnomocnika, dostarczona Operatorowi (faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) na nr faksu lub na adres Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu Operatora. Opłata Abonamentowa/Cena wynagrodzenie Operatora za Usługi Systemu i/lub Usługi Medialne, w wysokości ustalonej z Klientem w Umowie, Miesięczna Opłata Abonamentowa wynagrodzenie Operatora za Usługi Systemu świadczone w danym miesiącu kalendarzowy, w szczególności za dostęp do Systemu Hrlink.pl, w wysokości ustalonej z Klientem w Umowie, Baza Danych gromadzone i przechowywane dane osobowe i pliki CV Kandydatów, którzy zaaplikowali na Ogłoszenie Rekrutacyjne Klienta, Test Systemu 14 dniowy, darmowy dostęp do Systemu Hrlink.pl w wersji STANDARD lub PREMIUM, w zależności od indywidualnych ustaleń z Klientem, Dzień roboczy każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy Strony Klient i Operator występując łącznie, 1 Oświadczenia Operatora 1. Operator świadczy Usługi, wspierające proces rekrutacji pracowników i publikacji Ogłoszeń rekrutacyjnych w mediach, z którymi współpracuje. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy oraz określa prawa i obowiązki Stron, jak i zasady korzystania z Systemu Hrlink.pl. 2. Operator oświadcza, że jest właścicielem Systemu Hrlink.pl i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r., Nr 144, poz z późn. zm.). 3. Operator oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do Systemu Hrlink.pl oraz prawa zależne, a zawarcie Umowy nie narusza praw osób trzecich. W rozumieniu

3 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych, wszystkie, nieograniczone co do miejsca, czasu i ilości na wszystkich polach eksploatacji, autorskie prawa majątkowe do Systemu Hrlink.pl i utworów powstałych w wyniku realizacji Umowy przysługują wyłącznie Operatorowi, z wyłączeniem, powstałej w wyniku realizacji Usługi Systemu Bazy Danych, której wyłącznym właścicielem, administratorem i podmiotem praw autorskich jest Klient, co oznacza w szczególności, że Klient jest uprawniony do opracowywania Baz Danych oraz do korzystania z opracowań Baz Danych wykonanych przez Operatora bez jego zezwolenia. 4. Klient powierza Operatowi a Operator zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych Kandydatów, gromadzonych przez Klienta w Bazie Danych, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizowania Usług Systemu, określonym w Umowie i Regulaminie lub odrębnej, zawartej przez Strony, umowie. 5. Operator oświadcza, że posiada niezbędne zasoby techniczne, odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz doświadczenie i specjalistyczne umiejętności pozwalające na wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 2 Wymagania techniczne: 1. Korzystanie z Usług Systemu możliwe jest wyłącznie pod warunkiem spełnienia przez Klienta i Użytkowników Systemu następujących, minimalnych wymagań technicznych: 1.1. Procesor: 1,20 GHz lub szybszy 1.2. Pamięć (RAM): 1,00 GB lub więcej 1.3. Rozdzielczość: 1280x1024 lub 1024x System operacyjny: Windows XP lub nowszy 1.5. Dostęp do Internetu: Łącze min 512 Kbps lub szybsze 1.6. Zalecana przeglądarka Internetowa: Mozilla Firefox 6.0 lub wyższa wersja 1.7. Alternatywne przeglądarki Internetowe: Internet Explorer 8, Google Chrom 14, 2. W przypadku, gdy Klient lub Użytkownik Systemu korzysta z Konta Systemu w przeglądarce Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, w celu zapewnienia poprawnego działania systemu niezbędne jest dokonanie następujących czynności w ustawieniach przeglądarki: 2.1. należy dodać adresy oraz https://*.hrlink.pl do witryn zaufanych, 2.2. należy włączyć monitorowanie pobierania plików oraz pobieranie plików, 2.3. należy wyłączyć blokowanie okienek pop-up, Powyższe czynności należy wykonać szczególnie, gdy trakcie korzystania z Konta Systemu w przeglądarce Internet Explorer Użytkownik Systemu nie może pobrać plików Kandydatów (w tym plików CV) lub brak jest elementów grafiki (np. Szat Ogłoszeń w podglądzie Ogłoszenia Rekrutacyjnego) 3 Zakres Usług Systemu 1. System Hrlink.pl może być udostępniony Użytkownikowi Systemu w jednej z poniższych wersji: a) BASIC obejmująca ograniczony dostęp do wybranych funkcjonalności Systemu Hrlink.pl, wspierających prowadzenie rekrutacji w ramach Ogłoszenia Rekrutacyjnego. Dostęp do Systemu Hrlink.pl w wersji BASIC uzyskuje się wraz z zakupem małych pakietów Ogłoszeń

4 Rekrutacyjnego (małych tzn. od 1 szt. do maksymalnie 5 szt. w scali roku kalendarzowego) i dodatkową Opłatą Abonamentową. Funkcjonalności są aktywowane wraz z publikacją zakupionego Ogłoszenia Rekrutacyjnego na okres jego publikacji + 14 dni. Po tym okresie udostępnione funkcjonalności Systemu Hrlink.pl przestaną być aktywne. Użytkownik Systemu otrzymuje dostęp do następujących modułów: ogłoszenia rekrutacyjne, formularze aplikacyjne, magazyn, użytkownicy systemu. W wersji BASIC dostępne są następujące Uprawnienia Użytkownika: Poziom uprawnień Rekruter Administrator Zakres dostępu do zasobów tylko własne wszystkie b) STANDARD - obejmująca ograniczony dostęp do wybranych funkcjonalności Systemu Hrlink.pl, wspierających prowadzenie rekrutacji w ramach Ogłoszenia Rekrutacyjnego. W ramach miesięcznej Opłaty Abonamentowej, Użytkownik Systemu otrzymuje dostęp do następujących modułów: ogłoszenia rekrutacyjne, formularze aplikacyjne, etykiety selekcyjne, terminarz, magazyn, użytkownicy systemu, oddziały. W wersji STANDARD dostępne są następujące Uprawnienia Użytkownika: Poziom uprawnień Asystent Rekruter Kierownik Oddziału Kierownik Regionu Administrator Zakres dostępu do zasobów tylko własne tylko własne lub zasoby oddziału (wszystkich użytkowników z danego oddziału, do którego przypisany jest dany Użytkownik Systemu) zasoby oddziału (wszystkich użytkowników z danego oddziału, do którego przypisany jest dany Użytkownik Systemu) zasoby regionu (wszystkich użytkowników z oddziałów, przypisanych do jego regionu) wszystkie c) PREMIUM - obejmująca pełny dostęp do wszelkich funkcjonalności Systemu Hrlink.pl, wspierających prowadzenie rekrutacji w ramach projektów rekrutacyjnych i złożonej struktury Użytkowników Systemu. W ramach miesięcznej Opłaty Abonamentowej, Użytkownik Systemu otrzymuje dostęp w szczególności do następujących modułów: projekty rekrutacyjne, szablony projektów, ogłoszenia rekrutacyjne, formularze aplikacyjne, etykiety selekcyjne, terminarz, magazyn, użytkownicy systemu, oddziały. W wersji PREMIUM dostępne są następujące Uprawnienia Użytkownika:

5 Poziom uprawnień Asystent Rekruter Kierownik Oddziału Kierownik Regionu Dyrektor Administrator Zakres dostępu do zasobów tylko własne tylko własne lub zasoby oddziału (wszystkich użytkowników z danego oddziału, do którego przypisany jest dany Użytkownik Systemu) zasoby oddziału (wszystkich użytkowników z danego oddziału, do którego przypisany jest dany Użytkownik Systemu) zasoby regionu (wszystkich użytkowników z oddziałów, przypisanych do jego regionu) zasoby z np. brandu/linii biznesowej, do której przypisane są różne regiony) Wszystkie 2. Operator może umożliwić Klientowi przeprowadzenie darmowego Testu Systemu. 4 Zobowiązania i odpowiedzialność Operatora 1. Operator zobowiązuje się: 1.1. do aktywowania Konta Klienta i Kont Użytkowników w momencie przyjęcia Umowy do realizacji. Użytkownicy Systemu otrzymają hasło do Systemu Hrlink.pl na wskazany adres Użytkownika Systemu, będący loginem. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, Klient i Użytkownicy Systemu są zobowiązani do zalogowania się do Systemu Hrlink.pl maksymanie w ciągu 24 godzin od otrzymania hasła w celu jego zmiany. Operator dostarczy hasło w Dniu Roboczym. Login i Hasło są poufne zapewnić sprawność techniczną Systemu Hrlink.pl i gwarantuje jego dostępność w 99% w skali roku. Operator upoważniony jest do przerw w świadczeniu usług ze względu na prace serwisowe, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem terminu ich trwania do zapewnienia Użytkownikom Systemu asysty technicznej, mającej na celu usuwanie błędów Systemu Hrlink.pl lub innych problemów technicznych w celu zapewnienia jego poprawnego działania. Asysta techniczna nie obejmuje rozwiązywania problemów nie związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Systemu Hrlink.pl i będzie podejmowana przez Operatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch godzin od chwili dokonania zgłoszenia przez Użytkownika Systemu w Dniu Roboczym w godzinach 8:00-16:00 lub nie później niż do godz. 9:00 kolejnego Dnia Roboczego, w przypadku dokonania zgłoszenia w dniu wolnym od pracy i/lub w godzinach 16:01 7:59. Asysta techniczna będzie podejmowana na podstawie dokonanego przez Użytkownika Systemu zgłoszenia problemu na adres lub telefonicznie pod nr telefonu Klient, jako administrator danych osobowych Kandydatów, aplikujących na Ogłoszenia Rekrutacyjne opublikowane przez Klienta lub Użytkownika Systemu za pomocą Systemu Hrlink.pl, powierza Operatorowi przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, a Operator

6 zobowiązuje się do ich przetwarzania wyłącznie na potrzeby realizowania Usług Systemu i zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa stosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych powierzonych mu przez Klienta, o których mowa w art ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych oraz innych przepisów nowelizujących lub zastępujących wymienione akty prawne, 1.6. do przekazania Klientowi wszystkich, zgromadzonych przez Klienta w Systemie Hrlink.pl danych osobowych i plików CV Kandydatów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej prośby Klienta. Operator zobowiązuje się do przekazania Klientowi danych osobowych Kandydatów w formacie *.csv oraz plików w tym CV w katalogach na płycie DVD. Z chwilą przekazania płyty DVD Operator przenosi na Klienta własność tego nośnika, 1.7. do trwałego zniszczenia i wykasowania wszelkich sporządzonych w związku lub przy okazji wykonywania Umowy zapisów oraz dokumentów zawierających Bazę Danych Klienta po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, a także na każde żądanie Klienta, w ciągu 14 dni od zaistnienia każdego z tych zdarzeń. 2. Odpowiedzialność Operatora: 2.1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą z winy umyślnej a spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu. Odpowiedzialność Operatora dotyczy jedynie rzeczywistej szkody i nie obejmuje utraconych korzyści każdej ze Stron oraz jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia, otrzymanego od Klienta Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Systemu Hrlink.pl i szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu, w przypadku gdy Klient nie stosuje się Umowy i Regulaminu Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu z powodu okoliczności zależnych od Klienta Klient nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych udostępnianych przez Kandydatów w momencie aplikowania na Ogłoszenie Rekrutacyjne oraz nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność procesów rekrutacyjnych prowadzonych w Systemie Hrlink.pl. 1. Klient zobowiązuje się: 5 Zobowiązania i odpowiedzialność Klienta 1.1. do korzystania z Usług Systemu, Usług Medialnych i Systemu Hrlink.pl wyłącznie w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów obowiązującego prawa,

7 1.2. do przetwarzania danych osobowych Kandydatów zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesów rekrutacji i selekcji Kandydatów aplikujących na Ogłoszenia Rekrutacyjne Klienta, 1.3. do naprawienia za wszelkich szkód wyrządzonych Operatorowi i/lub Kandydatom i/lub osobom trzecim, z którymi Operator współpracuje, na skutek działań lub zaniechań Użytkowników Systemu lub Klienta, 1.4. do terminowego regulowania płatności na rzecz Operatora wynikających z Umowy lub Regulaminu lub odrębnych, zawartych przez Strony porozumień, 1.5. do nie rozsyłania za pośrednictwem Systemu Hrlink.pl treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, treści nieprawdziwych, obraźliwych lub wulgarnych, obscenicznych, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, jak również treści skierowanych specjalnie do osób, które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Zobowiązanie to dotyczy w szczególności treści wysyłanych przez Użytkowników Systemu do Kandydatów do zamieszczenia Ogłoszeń Rekrutacyjnych zgodnych z prawem i potrzebami, a w szczególności do określania stanowisk w sposób niewprowadzający w błąd potencjalnych Kandydatów, zgodny z zasadami i regulaminami obowiązującymi na stronach mediów, na których Użytkownicy Systemu będą dokonywać publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do zapoznania się, przed publikacją Ogłoszenia Rekrutacyjnego, z wszystkimi regulaminami i zasadami publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych, stosowanymi przez media, w których Klient lub Użytkownik Systemu planuje opublikować Ogłoszenie Rekrutacyjne przy pomocy Systemu Hrlink.pl. Dokonanie publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego przy pomocy Systemu Hrlink.pl w wybranych przez Klienta mediach, jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że Klient zapoznał się i akceptuje właściwe regulaminy oraz zasady publikacji i współpracy stosowane przez media, w których opublikował Ogłoszenie Rekrutacyjne oraz że materiały, których rozpowszechnienie zamówił, są zgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, właściwymi regulaminami, i nie naruszają praw osób trzecich do nieudostępniania osobom trzecim swojego loginu i hasła. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta lub Użytkowników Systemu loginu lub hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za skutki utraty przez Klienta lub Użytkowników Systemu loginu lub hasła lub niezastosowania się przez nich do obowiązku zmiany hasła przy pierwszym logowaniu jak i w późniejszym czasie w okresach nie dłuższych niż 30 dni. 2. Odpowiedzialność Klienta: 2.1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i odszkodowawczą za treść publikowanych przez Klienta lub Użytkowników Systemu Ogłoszeń Rekrutacyjnych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną i odszkodowaczą za następstwa czynności, podejmowanych przez Klienta i Użytkowników Systemu za pośrednictwem Systemu Hrlink.pl, w szczególności za niewywiązanie się ze zobowiązań o których mowa 5 ust. 1) pkt. 1.5., 1.6. i 1.7.

8 2.3. Jeżeli Klient nie stosuje się do zasad zawartych w 5 ust. 1) pkt. 1.5., 1.6. i 1.7., Operator ma prawo do bezzwłocznego wycofania lub wstrzymania publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego, zamieszczonego przez Użytkownika Systemu lub Klienta Ogłoszenia bez obowiązku zwrotu otrzymanego wynagrodzenia. 6 Siła wyższa 1. Strony zostają zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu, jeśli było to wynikiem nadzwyczajnych i nieodwracalnych zdarzeń niezależnych od woli stron, powstałych po wejściu umowy w życie i których Strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania Umowy, i którym nie mogły przeciwdziałać, w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, katastrofy w transporcie, wojny i działania wojenne, stan wyjątkowy, strajki powszechne. 2. W przypadku, gdy zdarzenia siły wyższej oraz ich konsekwencje będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, każda ze Stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wypłacone świadczenia stron podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku, gdy zdarzenia te będą miały miejsce przed realizacją Umowy przez Operatora. 7 Publikacja Ogłoszeń Rekrutacyjnych 1. System Hrlink.pl wspiera Klientów między innymi w zakresie publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych w wybranych mediach. Publikacja Ogłoszeń Rekrutacyjnych Klienta dokonywana jest w oparciu o Regulamin, właściwe regulaminy i zasady stosowane przez media, w których Klient dokonuje publikacji i obowiązujące przepisy prawa. Klient może również dokonać, za pośrednictwem Operatora, zakupu Ogłoszeń Rekrutacyjnych w wybranych mediach. Zasady zakupu, ilość, cena i inne dodatkowe warunki współpracy w tym zakresie, nie określone w niniejszym Regulaminie, każdorazowo regulowane są w odrębnych, pisemnych porozumieniach zawartych pomiędzy Klientem a Operatorem. 2. Operator umożliwia Klientom korzystanie z możliwości publikacji Ogłoszeń Rekrutacyjnych za pomocą Systemu Hrlink.pl niezależnie do tego, czy publikowane Ogłoszenia Rekrutacyjne zostały zakupione za pośrednictwem Operatora czy bezpośrednio od wybranych mediów. 3. Klientowi przysługuje prawo do dokonywania zmian w treści publikowanych Ogłoszeń Rekrutacyjnych, z zastrzeżeniem, że: 3.1 w razie dokonania zmiany nazwy stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja lub zmiany regionu emisji, a w przypadku Usług zamawianych przez firmy doradztwa personalnego/pośrednictwa pracy, także w razie dokonania całkowitej zmiany nazwy firmy i danych kontaktowych, Ogłoszenie Rekrutacyjne po zmianie traktowane jest jako odrębne, nowe Ogłoszenie Rekrutacyjne; 3.2. w przypadku dokonania zmiany w treści Ogłoszenia Rekrutacyjnego, polegającej na dodaniu tekstu uzupełniającego, dodaniu numeru telefonu, dodaniu odnośników do kontaktu i przesyłania aplikacji, a także w przypadku dodania zasięgów emisji Ogłoszenia Rekrutacyjnego, Ogłoszenie Rekrutacyjne po zmianie nie jest traktowane jako odrębne Ogłoszenie Rekrutacyjne.

9 4. Klient posiada możliwość przedłużenia lub skrócenia okresu publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego, przy czym skrócenie okresu publikacji nie ma wpływu na wysokość kosztu zakupu danego Ogłoszenia Rekrutacyjnego. 5. Klienci prowadzący działalność w zakresie doradztwa personalnego/pośrednictwa pracy przy zamieszczaniu Ogłoszeń Rekrutacyjnych nie mogą publikować Ogłoszeń Rekrutacyjnych w szablonach spersonalizowanych swoich klientów chyba, że odrębne umowy stanowią inaczej. 6. Składając zamówienie na zakup Ogłoszenia Rekrutacyjnego lub dokonując publikacji Ogłoszenia Rekrutacyjnego za pomocą Systemu Hrlink.pl Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Operatora i podmioty z nim współprace materiałów prezentowanych w ramach Ogłoszenia Rekrutacyjnego (w tym znaków towarowych, elementów graficznych i nazw) w celach archiwalnych, a także w celu informowania o Systemie Hrlink.pl lub Usługach Systemu i Usługach Medialnych, w szczególności poprzez ich zwielokrotnienie drukiem lub cyfrowo, wprowadzenie do obrotu, publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do materiałów w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 8 Płatności 1. Strony ustalają, że Miesięczna Opłata Abonamentowa z tytułu Usług Systemu i Cena z tytułu Usług Medialnych stają się wymagalna w momencie przyjęcia przez Operatora Umowy do realizacji. 2. Miesięczna Opłata Abonamentowa płatna jest z góry za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy na podstawie wystawionej faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 4 dni od dnia rozpoczęcia się nowe miesiąca kalendarzowego. 3. Cena płatna jest góry na podstawie wystawionej faktury VAT. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie do 4 dni od dnia przyjęcia przez Operatora Umowy do realizacji. 4. Klienta zobowiązuje się do terminowego płacenia należności wynikających z Umowy i Regulaminu w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT chyba, że Strony postanowią inaczej w Umowie lub odrębnych porozumieniach. 5. W przypadku zalegania przez Klienta z jakąkolwiek należnością wynikającą z Umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, Operator ma prawo do wstrzymania lub ograniczenia realizacji Usług na rzecz Klienta do momentu dokonania zaległej wpłaty wraz z należnymi odsetkami. 6. Wstrzymanie lub ograniczenie realizacji Usług z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 5 powyżej, nie powoduje konsekwencji finansowych i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz Operator pełnej kwoty Miesięcznej Opłaty Abonamentowej i/lub Ceny w zależności od rodzaju ograniczonej Usługi, za cały okres wstrzymania lub ograniczenia realizacji Usług. 7. Operator oświadcza, że jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, oraz nie jest małym podatnikiem rozliczającym się metodą kasową, w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 8. Operator ma prawo do zmiany cennika Usług, przy czym zmiany cennika nie mają wpływu na wysokość wynagrodzenia Operatora, ustalonego z Umowie przed dniem wejścia w życie nowego cennika. O zmianie cennika Operator poinformuje Klienta drogą mailową z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 9 Reklamacje

10 1. Klient lub Użytkownik Systemu zobowiązany jest do zgłoszenia jakiegokolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji Umowy lub Usługi (telefonicznie lub em), później niż w terminie 7 dni od zajścia zdarzenia, którego dotyczy dane zgłoszenie. 2. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w ciągu 24 godzin roboczych. W sytuacji, gdy niezbędna będzie konsultacja z dodatkowymi osobami lub wyjaśnienie kwestii technicznych z udziałem Klienta lub Użytkownika Systemu, który dokonał zgłoszenia, termin ten może ulec wydłużeniu. Jeśli rozpatrzenie reklamacji zajmie więcej niż wskazane powyżej 24 godziny robocze, Klient składający reklamację zostanie o tym fakcie poinformowany ze wskazaniem nowego terminu udzielenia odpowiedzi. 3. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana Użytkownikowi Systemu, który dokonał zgłoszenia, na jego adres , będący loginem do Systemu Hrlink.pl 4. Możliwe jest wystąpienie przerwy technicznej w przyjmowaniu realizacji Usług. Operator dołoży wszelkich starań, aby przerwy te nie były uciążliwe dla Klienta i Użytkowników Systemu oraz aby były jak najkrótsze. Jednakże przerwy w świadczeniu Usług Systemu z przyczyn technicznych nie są podstawą do zgłoszenia reklamacji. W przypadku, gdy przerwa w świadczeniu Usług Systemu jest dłuższa niż 4 godziny jednorazowo lub 12 godzin w ciągu jednego tygodnia, Operator na wniosek Klienta zobowiązuje się do przedłużenia okresu świadczenia Usług Systemu w wymiarze proporcjonalnym do okresu przerwy. 10 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia r. i stanowi integralną część Umowy. 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie i bez konieczności podawania przyczyny. Operator poinformuje Klienta o zmianie regulaminu i wyśle na jego adres nową treść Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian. Jeżeli Klient nie zaakceptuje zmian w Regulaminie w sposób wskazany przez Operatora, uznaje się, że zmiany w Regulaminie zostają zaakceptowane i są wiążące dla Stron z dniem wejścia jego w życie. W sytuacji niewyrażenia zgody na zmiany w Regulaminie, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. 4. Wprowadzenie do Systemu Hrlink.pl nowych funkcjonalności nie powoduje zmiany zawartej Umowy i Regulaminu oraz nie wymaga jego zgody Klienta. 5. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Umowy lub Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i wiążą Strony. 6. W czasie trwania Umowy, każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, które uzyska w związku z wykonywaniem Umowy i świadczenia Usług. 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Stronami odnośnie wykonania, niewykonania, nienależytego wykonania oraz interpretacji Umowy i Regulaminu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Operatora.

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin BeeOffice. Definicje

Regulamin BeeOffice. Definicje REGULAMIN Regulamin BeeOffice Definicje Abonament Aplikacja Zewnętrzna BCC BeeOffice Dni robocze Dokumentacja Opłata wnoszona przez Klienta za korzystanie z BeeOffice w określonym zakresie i przez określony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o.

REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. REGULAMIN PROGRAMU MyLife Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.ewezwanie.pl wersja: 1.2 obowiązująca od dnia 2012-04-18 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.ewezwanie.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO.

REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. REGULAMIN USŁUGI PROAUTO. 1. Postanowienia ogólne Usługę świadczy T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, przy ul. Marynarskiej 12, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl

Regulamin Serwisu Internetowego 4Hero.pl wersja: 1.0 obowiązująca od dnia 2014-05-23 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego 4Hero.pl, w szczególności zaś: a. zasady rejestracji Użytkowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług Tiktalik

Regulamin usług Tiktalik 1 Definicje O ile nic innego nie zostało wyraźnie zaznaczone w Regulaminie użyte w Regulaminie niniejsze pojęcia oznaczają: 1. Usługodawca - podmiot świadczący Usługę na podstawie zawartej Umowy - Techstorage

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS

REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS REGULAMIN świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Klientów z wykorzystaniem Systemu SISMS 1 Postanowienia Wstępne 1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów.

1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI INIS KONTO DARMOWE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Aplikacja Inis (dalej zwanej zamiennie: Aplikacją ) jest narzędziem służącym do tworzenia i wysyłania mailingów. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z O.O. REGULAMIN OGÓLNY 1 Przedmiot Regulaminu 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa zasady świadczenia usług, przez (zwaną dalej SUPERHOST) lub jej następców

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca od dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo