Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl"

Transkrypt

1 Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników Piotr Skotnicki

2

3 Pomiar kompetencji powinien służyd WYŁĄCZNIE do adresowania działao rozwojowych. Ocena kompetencji NIE POWINNA zakooczyd się żadnym negatywnym działaniem względem ocenianego. Ewentualne negatywne konsekwencje oceny można wyciągad jedynie z braku poprawy mimo działao rozwojowych.

4

5 nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo ogólnopolskie firma w 100% polska akcjonariat pracowniczy najwyższa jakość produktów ustawiczny rozwój w celu zaspokojenia rosnących wymagań konsumentów nowoczesne systemy i technologie

6 Dział Kadr funkcja administracyjna Controlling Personalny efektywność, wydajność, rentowność, optymalizacja kosztów Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi wdrożenie systemów i narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi rozwój i motywacja System Zarządzania Kompetencjami System informatyczny mhr

7 Zintegrowany system zarządzania kompetencjami pozwala na skuteczne powiązanie wszystkich obszarów zarządzania kapitałem ludzkim w jeden spójny system, którego fundamentem są kompetencje. Kompetencje stają się podstawą do podejmowania kluczowych decyzji oraz kształtowania strategii i polityki personalnej w ramach wszystkich systemów HR.

8 Kompetencje, czyli co? Kompetencje, czyli: Wiedza Postawy Zachowania

9 Kompetencje czy efektywnośd? Szkoła wyższości świąt Bożego Narodzenia: Oczywiście, że kompetencje. Jeśli ktoś nie wie jak i nie ma właściwych narzędzi, to nie wykona powierzonych mu obowiązków Szkoła wyższości świąt Wielkiej Nocy Oczywiście, że efektywnośd. Co z tego, że wie jak i ma czym, skoro tego nie zrobił? Po co mi jego wiedza, skoro z niej nie korzysta?

10 nowoczesne spojrzenie na realizowanie funkcji personalnych w przedsiębiorstwie oparte o trzy podstawowe założenia: kompetencje to wiedza i umiejętności ujawniające się w zachowaniach; wysoki poziom kompetencji to zachowania prezentowane przez te osoby, które odnoszą sukcesy w określonej dziedzinie działalności; uwaga jest skoncentrowana na tych kompetencjach, które są znaczące na stanowisku pracy lub grupie stanowisk. 10

11 mhr narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi moduły: szkoleń, rekrutacji, kwalifikacji, kompetencji i oceny wykonania zadań udostępnione wszystkim pracownikom firmy

12 Wymagania kwalifikacyjne Wymagania kompetencyjne Struktura organizacyjna Opis stanowiska, odpowiedzialnośd Przydzielone zadania Wymagania szkoleniowe

13 13

14 14

15 Struktura organizacyjna Wymagania kwalifikacyjne Opis stanowiska, odpowiedzialnośd Wymagania szkoleniowe Wymagania kompetencyjne Przydzielone zadania Wartościowanie stanowisk

16 PROFIL KOMPETENCYJNY ISTOTNOŚD KOMPETENCJI 1. Kierownicze 2. Ogólne Techniczne CZYNNIKI Kompetencje POZAKOMPETENCYJNE korporacyjne kierownicze 2. Kompetencje korporacyjne ogólne 1. Wysiłek fizyczny 2. Odpowiedzialnośd materialna 3. Dyspozycyjnośd 4. Warunki atmosferyczne 5. Warunki szkodliwe 16

17 Wartościujemy przez kompetencje 17

18 Kategorie zaszeregowania GRANICA PRZEDZIAŁU DOPUSZCZALNEGO GRANICE PRZEDZIAŁU OPTYMALNEGO GRANICA PRZEDZIAŁU DOPUSZCZALNEGO PRACOWNIK PRZEKRACZA WYMOGI PRACOWNIK SPEŁNIA WYMOGI PROFILU KOMPETENCJI PRACOWNIK NIE SPEŁNIA WYMOGÓW KAT. N KAT. N+1 KAT. N+2 kategorie optymalne - wąskie, zaś dopuszczalne szerokie, progresywny przyrost przedziałów optymalnych i dopuszczalnych: elastycznośd, jasny mechanizm różnicowania sprawności indywidualnej zachowujący wyniki wartościowania. 18

19 Uwzględnienie sytuacji na rynku pracy 3050 MAXIMUM MAXIMUM zalecane wynagrodzenie MEDIANA 1800 MEDIANA MINIMUM MINIMUM stanowisko A duża podaż zalecane wynagrodzenie stanowisko B - duży deficyt 19

20 20

21 Ile za punkt? Określenie wartości punktu przeliczeniowego Określenie kwotowych wartości poszczególnych przedziałów zaszeregowania Realizował - zespół Dyrektorów wraz z przedstawicielami Działów Analizowano - sytuację finansową firmy (możliwy i ekonomicznie bezpieczny do zrealizowania w kolejnym roku budżet wynagrodzeo), sytuację na rynku wynagrodzeo dla poszczególnych stanowisk pracy oraz indywidualne wartości punktowe pracy wszystkich pracowników. Efekty - ustalenie wartości punktu przeliczeniowego, co pozwoliło na: zatwierdzenie tabeli zaszeregowania stanowisk pracy zawierającej kwotowe wartości granic przedziałów poszczególnych kategorii zaszeregowania; zatwierdzenie indywidualnych stawek zaszeregowania poszczególnych pracowników; zatwierdzenie harmonogramu i zakresu ruchów płacowych związanych z dochodzeniem do optymalnej struktury wynagrodzeo w naszej firmie. 21

22 Przegląd kwalifikacji Rekrutacja System Kadrowo -Płacowy Struktura organizacyjna Wymagania kwalifikacyjne Opis stanowiska, odpowiedzialnośd Wymagania szkoleniowe Wymagania kompetencyjne Przydzielone zadania System motywacyjny Wartościowanie stanowisk Szkolenia, działania rozwojowe Przegląd szkoleo

23 Dział Kadr funkcja administracyjna Controlling Personalny efektywnośd, wydajnośd, rentownośd, optymalizacja kosztów Audyt kompetencyjny Ocena wykonania zadao Ocena rozwojowa Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi wdrożenie systemów i narzędzi Zarządzania Zasobami Ludzkimi rozwój i motywacja System Zarządzania Kompetencjami System informatyczny mhr 23

24 Audyt kompetencyjny ruchy płacowe 24

25 KOMPETENCJE OGÓLNE KOMPETENCJE KIEROWNICZE KOMPETENCJE TECHNICZNE CZŁOWIEK STANOWISKO Określenie stopnia, w jakim poszczególni pracownicy spełniają wymogi kompetencyjne zawarte w profilach kompetencyjnych ich stanowisk pracy 25

26 trzyosobowe zespoły: bezpośredni przełożony osoby audytowanej, przełożony wyższego szczebla oraz reprezentant Działu HR (w uzasadnionych przypadkach możliwośd rozszerzenia składu zespołu) 26

27 profil kompetencyjny dla danego stanowiska 27

28

29 profil kompetencyjny dla danego stanowiska Księga Kompetencji 29

30 Definicja kompetencji w celu doprecyzowania zakresu znaczeniowego czyli zakres umiejętności elementarnych co brad pod uwagę oceniając daną kompetencję czyli zmienne decydujące o przechodzeniu pomiędzy poszczególnymi poziomami oczekiwanych poziomów kompetencji Standaryzowany opis gwarantujący porównywalnośd poziomów kompetencji pomiędzy sobą 30

31 profil kompetencyjny dla danego stanowiska Księga Kompetencji wskaźniki behawioralne dla każdego poziomu kompetencji 31

32 Procentowa wartość spełniania wymogów kompetencyjnych stanowiska pracy mniej niż 70,99% od 71% do 80,99% od 81% do 90,99% od 91% do 100,99% od 101% do 110,99% od 111% do 120,99% powyżej 121% Indywidualną wartość punktową pracy oznacza wartość punktową odpowiadającą Q3 (trzeci kwartyl) kategorii zaszeregowania o jeden niższej niż właściwa dla stanowiska pracy oznacza wartość punktową odpowiadającą minimum kategorii zaszeregowania właściwej dla stanowiska pracy oznacza wartość punktową odpowiadającą Q1 (pierwszy kwartyl) kategorii zaszeregowania właściwej dla stanowiska pracy oznacza wartość punktową odpowiadającą środkowi kategorii zaszeregowania właściwej dla stanowiska pracy oznacza wartość punktową odpowiadającą Q3 (trzeci kwartyl) kategorii zaszeregowania właściwej dla stanowiska pracy oznacza wartość punktową odpowiadającą maksimum kategorii zaszeregowania właściwej dla stanowiska pracy oznacza wartość punktową odpowiadającą Q1 (pierwszy kwartyl) dla kategorii o jeden wyżej niż właściwa dla stanowiska pracy 32

33 Audyt kompetencyjny ruchy płacowe Ocena wykonania zadao system premiowy 33

34

35 Poziom 0 Poziom 1 0/3 1/3 Zadanie 1 Kryteria Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 2/3 3/3 4/3 Zadanie 2 Suma wag zadao = 100% Kryteria Poziom 0 Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 0/3 1/3 2/3 3/3 4/3 Poziom 0 Poziom 1 0/3 1/3 Zadanie 3 Kryteria Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 2/3 3/3 4/3

36 36

37

38 Audyt kompetencyjny ruchy płacowe Ocena wykonania zadao system premiowy Ocena rozwojowa prowadzona w oparciu o kompetencje 38

39 Ocena 180 ocena przełożonego samoocena ocena uzgodniona uczestnicy rozmowy: bezpośredni przełożony osoby ocenianej oraz osoba oceniana 39

40 profil kompetencyjny dla danego stanowiska Księga Kompetencji wskaźniki behawioralne dla każdego poziomu kompetencji 40

41

42 Dwa różne podejścia, dwa pryzmaty Audyt służy wyłącznie określeniu za co firma powinna i chce zapłacid Ocena pracownicza jest klasyczną oceną rozwojową Audyt i ocena wzajemnie się kalibrują

43 Przegląd kwalifikacji Rekrutacja System Kadrowo -Płacowy Struktura organizacyjna Wymagania kwalifikacyjne Opis stanowiska, odpowiedzialnośd Wymagania szkoleniowe Wymagania kompetencyjne Przydzielone zadania Ocena rozwojowa Ocena Wykonania Zadao Audyt kompetencyjny System motywacyjny Wartościowanie stanowisk Szkolenia, działania rozwojowe Przegląd szkoleo

44 spójny system HR, systemowa, czytelna komunikacja: - oczekiwania naszej Organizacji, - oczekiwania naszych pracowników, - identyfikacja wspólnych działao, monitorowanie realizacji założonych celów, monitorowanie rozwoju i szkolenia personelu, wzrost motywacji, kreowanie kultury organizacyjnej. 44

45 żywe systemy HR, bieżąca aktualizacja, komunikacja i współpraca pomiędzy działami, wspólny język, współudział w wypracowywaniu nowych rozwiązao, zmian, udowodniona przydatnośd narzędzi HR, współodpowiedzialnośd za wskaźniki controllingu personalnego, partnerstwo w biznesie! 45

46 PO CO? Jakie narzędzia należy mu zapewnid? Co zrobid, żeby nie był to sztuczny twór? Przy Dziale HR czy działach funkcyjnych? Jak to wdrożyd bez rozbudowywania działu HR? Nam to nie jest potrzebne Jak sprawid, żeby stał się partnerem, a nie intruzem? Jakie powinien mied kompetencje? Szpieg z HR Skąd go rekrutowad? 46

47 Dział Kadr funkcja administracyjna Controlling Personalny efektywnośd, wydajnośd, rentownośd, optymalizacja kosztów Audyt kompetencyjny Ocena wykonania zadao Ocena rozwojowa Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi System Zarządzania Kompetencjami wdrożenie systemów i narzędzi Zarządzania System informatyczny mhr Zasobami Ludzkimi rozwój i motywacja 2012 Partnerstwo w biznesie 47

48 solidne zaplecze sprawdzone narzędzia HR, wspólny język, wzajemne zrozumienie, wspólny cel i wspólna odpowiedzialnośd, wpływ na wyniki biznesowe, dostosowanie działao i narzędzi do potrzeb poszczególnych działów, rozwiązanie dostosowane do wielkości firmy. 48

49 Dziękuję za uwagę! Iza Bielawska Controller Personalny

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Platforma kompetencyjna eduportal

Platforma kompetencyjna eduportal Zarządzanie wiekiem jako czynnik zwiększający potencjał adaptacyjny przedsiębiorstw MATERIAŁ INFORMACYJNY Platforma kompetencyjna eduportal Informatyczny System do Zarządzania Procesami HR Licencje do

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja w zarządzaniu

Aktualna sytuacja w zarządzaniu Wykład 3 Aktualna sytuacja w zarządzaniu ISO- International Standard Organization European Fundation for Quality Management M.Baldrige Quality Award /Fundation E. Demnig QA/F Zarządzanie wiedzą, TQM, reenginnering

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W PROGRAMIE AKADEMIA MENEDŻERA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI DLA KADRY KIEROWNICZEJ FIRM DZIAŁAJĄCYCH W POMORSKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ Gdańsk 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp

PRZYPADKU STUDIUM. Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp STUDIUM PRZYPADKU Halina Czubasiewicz Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie Lotos S.A. Wstęp Powszechne przekonanie o rosnącym znaczeniu czynnika ludzkiego dla sukcesu organizacji wpływa na doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL )

Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL ) Dr Joanna Jasińska Zarządzanie kapitałem ludzkim ( ZKL ) I: Geneza, pojęcie i cele zarządzania kapitałem ludzkim Etapy zarządzania kapitałem ludzkim : Opieka socjalna (1915 1920) Administrowanie kadrami

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45

Spis treści Wprowadzenie 3 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej Nowoczesne zarządzanie organizacją 45 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Wstęp 3 1.2 Na czym polegał projekt 3 2 Spis dobrych praktyk 7 3 Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej 9 3.1 Model kompetencyjny 9 3.2 Zarządzanie przez

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0)

Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Charakterystyka aplikacji Business Navigator (wersja 3.0) Spis treści Spis treści... 2 O programie... 3 Technologia... 4 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Modelowanie procesów (BPM)... 7 Moduł: Rachunek

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Produkcja i Łańcuch Dostaw. Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage. PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Produkcja i Łańcuch Dostaw Specialists in manufacturing and supply chain recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Model Kompetencyjny

Uniwersalny Model Kompetencyjny Uniwersalny Model Kompetencyjny Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika przygotowany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania przy współpracy z Competency Institute Katalizator Innowacji - usługi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim

Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Zarządzanie zasobami ludzkimi i kapitałem ludzkim Wiesław Harasim Abstrakt Każdy produkt, usługa, idea, działanie powstaje dzięki człowiekowi. W przypadku przedsiębiorstw pojawia się termin zasoby ludzkie,

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo