Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:"

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19 IV. Realizacja zadań zleconych w 2006 roku 28 V. Wykonanie wydatków budŝetu samorządowego 30 VI. Załączniki: Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku 1. Zestawienie zbiorcze budŝetu miasta Mysłowice na dzień r Dochody i przychody budŝetu miasta Mysłowice na dzień r. wg źródeł powstawania Dochody własne i przychody budŝetu miasta Mysłowice na dzień r. wg działów 4. Dochody budŝetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na dzień r Wykonanie zadań zleconych gminie miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań zleconych powiatowi miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań własnych powiatu miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań własnych gminy miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień przez miasto Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wydatki i rozchody budŝetu samorządowego miasta Mysłowice na dzień r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, środków specjalnych i gospodarstwa pomocniczego na dzień r Zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na dzień roku Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień r Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień r Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień r

4 W P R O W A D Z E N I E Realizując zapis art.199 ust.1 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu za rok Analizę opracowano na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach z wykonania budŝetu Miasta sporządzonych w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w spawie sprawozdawczości budŝetowej. Wykorzystano takŝe informacje i materiały dotyczące realizacji budŝetu przedłoŝone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz z części tabelarycznej, obejmującej zestawienia dochodów i wydatków w takiej szczegółowości jak dane zawarte w uchwale budŝetowej. Integralną część sprawozdania stanowi Tabela Nr 24, która przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków, realizowanych w roku 2006 przez poszczególne jednostki. W niniejszej informacji przedstawiono takŝe dane dotyczące przychodów rozchodów budŝetu miasta w 2006 roku, informacje dotyczące stanu zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń, a takŝe dane obejmujące stan naleŝności za okres sprawozdawczy. Opracowaniem objęto: 1. jednostki budŝetowe, 2. zakłady budŝetowe, 3. fundusze celowe: Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Sprawozdanie obejmuje równieŝ wykaz jednostek budŝetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 3

5 I. ZBIORCZE WYKONANIE BUDśETU MIASTA ZA 2006 ROK Podstawą prowadzenia przez Miasto Mysłowice gospodarki finansowej w 2006 roku był budŝet określony Uchwałą Nr LVII/569/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2005 r. Uchwała budŝetowa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów o rozchodów Miasta Mysłowice. Przyjęta w uchwale budŝetowej na 2006 rok prognoza dochodów wynosiła zł, natomiast planowana wielkość wydatków zł. Wielkości dochodów i wydatków przyjęte uchwałą budŝetową w trakcie realizacji budŝetu uległy zmianie. Konieczność dokonywania zmian była wynikiem między innymi: - zmian w klasyfikacji budŝetowej, - korekt dotyczących wielkości środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych przekazywanych Miastu z budŝetu państwa w formie dotacji celowych, - przyjęcia do realizacji zadań w oparciu o zawarte porozumienia, - pozyskiwania w trakcie realizacji budŝetu zewnętrznych źródeł finansowania. Dokonane zmiany spowodowały, Ŝe plan po zmianach na dzień r. wynosił: po stronie dochodów zł, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości pierwotnej o zł; po stronie wydatków zł, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budŝetowa o zł. Ogólne wykonanie budŝetu Miasta Mysłowice w 2006 r. przedstawiają następujące wielkości: zrealizowane dochody ogółem ,08 zł, co stanowi 98,24% planu, zrealizowane wydatki ogółem wyniosły ,33 zł, tj. 94,44% planu. PowyŜsze relacje spowodowały, Ŝe bieŝący wynik budŝetu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania po zmianach (3:2) DOCHODY , ,08 98,24 WYDATKI , ,33 94,44 z tego: - bieŝące , ,87 98,03 - majątkowe , ,46 78,58 NADWYśKA/DEFICYT /dochody wydatki/ /-/ ,00 /-/ ,25 73,36 PRZYCHODY , ,84 89,29 z tego: - zaciągnięte kredyty , ,84 87,46 i poŝyczki - wolne środki , ,00 100,00 4

6 ROZCHODY , ,99 98,70 z tego: - spłacone raty kredytów , ,99 98,35 i poŝyczki - udzielona poŝyczka , ,00 100,00 Wynik budŝetu (+) ,60 Dochody ,08 Wydatki ,33 Rozchody ,99 o Spłata kredytu i poŝyczek ,99 o Udzielone poŝyczki ,00 Przychody ,84 o Kredyt, poŝyczka ,84 o Wolne środki obrotowe ,00 W Tabeli Nr 1 celem porównania przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budŝetu w latach 2003, 2004 oraz L.p. Kategoria PROCENTOWE WYKONANIE ZBIORCZEGO BUDśETU MIASTA w 2003, 2004, 2005 i 2006 ROKU Wykonanie % za 2003 r. Wykonanie % za 2004 r. Wykonanie % za 2005 r. Tabela Nr 1 Wykonanie % za 2006 r. 1. Dochody ogółem 98,49 104,60 103,06 98,24 2. Wydatki ogółem 94,52 97,89 99,42 94,44 3. Przychody 67,24 80,29 99,96 89,29 4. Rozchody 100,00 100,00 100,00 98,70 Zaplanowany na rok 2006 deficyt w wysokości /-/ ,00 zł na koniec 2006 roku wyniósł /-/ ,25 zł i był niŝszy od planowanego o ,75 zł. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY , ,08 WYDATKI , ,33 WYNIK BUDśETU /dochody wydatki / /-/ ,00 /-/ ,25 Podobnie jak w ubiegłym roku, najwaŝniejszym źródłem przychodów były zaciągnięte kredyty i poŝyczki, które zapewniły 83,66% przychodów. Kwota zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i poŝyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach łącznie wynosiła ,84 zł. Te zewnętrzne źródła przychodów w znacznej części słuŝyły w 2006 roku do pokrycia deficytu. Wszystkie kredyty oraz poŝyczki w omawianym roku budŝetowym zaciągnięte zostały po uprzedniej zgodzie Rady Miasta wyraŝonej w stosownych uchwałach jak równieŝ po otrzymaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o moŝliwości sfinansowania deficytu. Pozostałą kwotę przychodów stanowiły wolne środki w kwocie zł tj. 16,34%. Zadania zrealizowane z tej kwoty zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania. 5

7 Od dnia 10. marca 2006 roku zgodnie z warunkami zawartej umowy z Bankiem BPH S.A. Centrum Korporacyjne w Katowicach, prowadzącego obsługę bankową budŝetu, Miasto ma moŝliwość korzystania z kredytu w rachunku bieŝącym w wysokości ,00 zł, celem pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu. Zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/716/06 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29. czerwca 2006 roku upowaŝnienie Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania kredytów i poŝyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru zwiększono do kwoty zł. Po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO zwiększono kwotę kredytu w rachunku bankowym do wskazanej wysokości. Kredyt w całości został spłacony do dnia roku. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień roku z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów zamyka się kwotą zł. W poniŝszej tabeli przedstawiono wysokość środków jaką poniesiono na obsługę zadłuŝenia miasta w 2006 roku. Lp. Tabela Nr 2 ŚRODKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ ZADŁUśENIA MIASTA MYSŁOWICE W 2006 ROKU (w złotych) Kredyt Kwota zapłaconych prowizji Kwota zapłaconych odsetek Kwota rat kapitałowych Łączne nakłady ZadłuŜenie na dzień r KREDYTY: - krótkoterminowy w rachunku bankowym - BPH S.A , , , w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjnoremontowo- budowlane zgodnie z URM Nr XXXVI/353/2001 z r. w BOŚ S.A , , , ,00 w wysokości zł zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A , , , ,00 w wysokości ,23 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A , , , ,23 - w wysokości ,99 zł zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A , , , ,00 - w wysokości zł na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 oraz URM Nr LXXXIV/815/06 w PKO BP S.A , , ,74 - w wysokości zł na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 w PKO BP S.A , , ,10 - w wysokości zł zgodnie z URM Nr LXXXIV/816/06 w ING Bank Śląski S.A , , ,00 6

8 POśYCZKI Z WFOŚiGW: w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy" , , , ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G Nr 5 w Mysłowicach Wesołej przy ul. DzierŜonia" , , , ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" , , ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12 w Mysłowicach" - 170,06-170, ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6 w Mysłowicach" - 162,61-162, ,00 RAZEM: , , , , ,07 Obsługa zadłuŝenia miasta w 2006 roku ROZCHODY z tytułu spłat kredytów i poŝyczek PRZYCHODY z tytułu kredytów i poŝyczek ZadłuŜenie Miasta na dzień roku ZadłuŜenie Miasta na dzień roku Plan Wykonanie , , , ,99 w tym: poŝyczki ,99 kredyty , , ,84 w tym: poŝyczki ,00 kredyty , , ,07 Podobnie jak przychody takŝe rozchody mają charakter zróŝnicowany. Na ich strukturę składają się spłaty zaciągniętych kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości ,99 zł oraz udzielone poŝyczki. Kwota wymienionych poŝyczek to ,00 zł udzielonych mysłowickim szpitalom. Na koniec roku na wnioski szpitali w/w kwoty umorzono. W 2006 roku stosownie do udzielonego przez Radę Miasta upowaŝnienia, Gmina posiadła na dzień roku zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tj. zobowiązań z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła ,00 zł. 7

9 Lp. 1 2 Dla (nazwa jednostki) MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach PORĘCZENIA UDZIELONE DO DNIA ROKU Kwota poręczenia ujęta w planie Ogólna kwota poręczenia 5.000, , , ,00 Przedmiot poręczenia kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami kredyt bankowy wraz z odsetkami Data udzielenia poręczenia Tabela Nr 3 Okres poręczenia (w latach) MPUiM Sp. z o.o , ,00 kredyt bankowy Realizacja poręczenia kredytu dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach na zadanie Gospodarka wodno- ściekowa nastąpi w 2007 roku. Na rzecz BOŚ S.A. Nordea Bank BPH S.A. Stan środków na rachunku bieŝącym miasta na dzień roku wynosi ,00 zł. Wskaźniki dotyczące realizacji budŝetu Miasta Mysłowice za 2006 rok Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 2.519,99 Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 3.014,40 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 2.859,31 Poziom zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 835,12 Poziom wydatków na obsługę zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 27,34 * liczba mieszkańców wg stanu na dzień roku wynosiła osób Wskaźniki zadłuŝenia miasta, wyliczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wszystkie zaciągnięte kredyty oraz poŝyczki jak równieŝ ich obsługa przedstawiona została w Tabeli Nr 4. 8

10 ZadłuŜenie Miasta Mysłowice w latach (w złotych) Tabela Nr 4 Lp. Wyszczególnienie I Prognozowany stan zadłuŝenia ogółem (kwota pomniejszona o spłatę rat kapitałowych- wartość na koniec roku) kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjno-remontowobudowlane zaciągnięty w BOŚ S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy"* kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A kredyt w wysokości ,23 zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G Nr 5 w Mysłowicach Wesołej przy ul. DzierŜonia" kredyt w wysokości ,99 zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach"

11 - kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 oraz URM Nr LXXXIV/815/06 w PKO BP S.A kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 w PKO BP S.A kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIV/816/06 w ING Bank Śląski S.A poŝyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości zł na lata na zadania: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12 i 6 w Mysłowicach" PoŜyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Wyemitowane papiery wartościowe Przyjęte depozyty Zobowiązania wymagalne II Kwota spłat rat kapitałowych, odsetek, poręczenia raty kredytu zł raty poŝyczki zł raty kredytu zł raty kredytu ,23 zł raty poŝyczki zł raty kredytu ,99 zł raty poŝyczki zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty poŝyczek zł odsetki od kredytu zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu zł

12 - odsetki od kredytu ,23 zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu ,99 zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu zł odsetki od kredytu zł odsetki od kredytu zł odsetki od poŝyczek zł udzielone poręczenia III Prognozowane dochody budŝetu IV Prognozowane wydatki budŝetu Prognozowany wynik finansowy V (III-IV) VI VI VII VIII Relacja w % zadłuŝenia ogółem do dochodów budŝetu (I: III) 21,94 33,14 25,63 22,33 16,44 11,35 8,17 5,24 2,75 0,60 0,00 Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 21,94 33,14 25,63 22,33 16,44 11,35 8,17 5,24 2,75 0,60 0,00 Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budŝetu (II: III) 3,40 4,76 6,20 7,33 8,81 7,99 5,58 5,17 4,58 4,11 2,42 Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 3,40 4,76 6,20 7,33 8,81 7,99 5,58 5,17 4,58 4,11 2,42 *W 2006 roku uległa umorzeniu w kwocie ,00 zł poŝyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na zadanie p.n.: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy" 11

13 II. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE W 2006 ROKU W trakcie roku występowały zmiany budŝetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budŝetową Rady Miasta na 2006 rok. KaŜda zmiana powodująca zwiększenie lub zmniejszenie ogólnej sumy budŝetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budŝetu państwa oraz z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w budŝecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał o powyŝszych przeniesieniach informację na Sesjach Rady Miasta. Rada Miasta dokonywała równieŝ przeniesień między działami, które przedstawia Tabela Nr 5. BudŜet w 2006 roku został w trakcie jego realizacji zwiększony: - po stronie dochodów o kwotę zł - po stronie wydatków o kwotę zł W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie zł. Zwiększenia dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco: - dochody własne (+) zł - subwencje ogólne (+) zł - dotacje celowe na zadania zlecone gminie (-) zł - dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (+) zł - dotacje celowe na zadania własne powiatu (+) zł - dotacje celowe na zadania własne gminy (+) zł - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (+) zł W pozycjach wydatków ogółem zwiększenia przedstawiały się następująco: - wydatki bieŝące (+) zł - wydatki majątkowe (-) zł

14 ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2006 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW WYDATKI ZBIORCZO DOCHODY ZBIORCZO Tabela Nr 5 (w złotych) Dz. Plan wg URM Nr LVII/569/05 Zmiana w 2006 r. Plan po zmianach Plan wg URM Nr LVII/569/05 Zmiana w 2006 r. Plan po zmianach S U M A: Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu roku ukazują Wykresy Nr 1 i 2. 13

15 Wykres Nr 1 Zmiany w planie wydatków budŝetu Miasta Myslowice w 2006 roku Plan wydatków Plan wg URM Nr LVII/569/05 Plan po zmianach Działy klasyfikacji budŝetowej Wykres Nr 2 Zmiany w planie dochodów budŝetu Miasta Mysłowice w 2006 roku Plan dochodów Działy klasyfikacji budŝetowej Plan wg URM Nr LVII/569/05 Plan po zmianach 14

16 Tabela Nr 6 RELACJA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ (w złotych) POZYCJA WYDATKÓW Plan wg URM Nr LVII/569/05 Plan po zmianach (3:2) BudŜet samorządowy ,62 Zadanie zlecone gminie ,12 Zadanie zlecone powiatowi ,90 Zadanie własne powiatu ,47 Zadania realizowane na podstawie ,45 porozumień Zadania własne gminy ,03 O G Ó Ł E M: ,34 Przedstawione dane wskazują na duŝe zmniejszenie planu na realizację zadań zleconych gminie. Taka sytuacja jest spowodowana między innymi decyzją Wojewody Śląskiego o zmniejszeniu dotacji o kwotę zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego tytułu. Zwiększenie planu budŝetu samorządowego o zł spowodowane jest między innymi: zmianą ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach publicznych- środki na administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, zwiększeniem dotacji dla instytucji kultury, uzupełnieniem środków na remonty, wynagrodzenia i opłaty za energię w placówkach oświatowych, przeznaczeniem środków na inwestycje w oświacie w tym na budowę sal gimnastycznych. Ujęcie graficzne zmian przedstawia schemat Zmiany dochodów i wydatków Z M I A N Y D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W w r o k u DOCHODY OGÓŁEM wg uchwały budŝetowej zł WYDATKI OGÓŁEM wg uchwały budŝetowej zł ZWIĘKSZENIA zł ZWIĘKSZENIA zł PLAN DOCHODÓW po zmianach zł PLAN WYDATKÓW po zmianach zł W wyniku zmian w budŝecie nastąpiła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtując się w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 7. 15

17 STRUKTURA WYDATKÓW W 2006 ROKU Tabela Nr 7 Lp. Wyszczególnienie Plan wg URM Plan po Wykonanie za LVII/569/05 zmianach 2006r. 5:4 % 4 % Płace i pochodne , , ,98 99,58 36,51 38,50 2 Remonty , , ,10 93,41 3,36 3,32 3 Obsługa długu publicznego , , ,79 93,52 0,97 0,96 4 Dotacje , , ,73 98,83 6,12 6,40 5 Pozostałe bieŝące , , ,27 96,83 34,57 35,44 6 Wydatki majątkowe , , ,46 78,58 18,48 15,38 RAZEM: , , ,33 94,44 100,00 100,00 Na początek 2006 roku zaplanowano w budŝecie miasta rezerwę celową w wysokości zł przeznaczoną na realizację zadań remontowych, wskazanych przez Rady Osiedli (po zł dla kaŝdej Rady Osiedla). Zaplanowaną rezerwę rozdysponowano zgodnie w wysokości zł zgodnie z poniŝszą tabelą. RO Kwota do dyspozycji SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA REZERWY BUDśETOWEJ W DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI Kwota rozdysponowana Przeznaczenie kwoty Tabela Nr 8 Kwota pozostała Bończyk - Brak realizacji Tuwima Brzezinka Zakup sprzętu i utrzymanie obiektów sportowych Klubu Sportowego STAL BRZEZINKA 19 (5.000,-), Remont budynku przy ul. Chrzanowskiej (15.000,-) Brzęczkowice - Słupna Remont oświetlenia ciągu pieszego między ulicami Korfantego- Hlonda w M-cach 0 Dziećkowice Remont sali gimnastycznej, wymiana drzwi wejściowych, podwyŝszenie siatki zabezpieczającej Janów Miejski - Ćmok Kosztowy boisko szkolne przy SP Nr 5 ul. Długa 92 0 Dofinansowanie prac remontowo-wyposaŝeniowych w Jednostce OSP Janów (7.500,-), Wywóz odpadów wielkogabarytowych (3.000,-), Remont pieca grzewczego w straŝnicy OSP Janów Miejski (2.000,-), Wykonanie parkingu dla 8 miejsc parkingowych przy ul. Nowowiejskiego 3-5 (20.000,-), Remont chodnika przy ul. Jodłowej (17.500,-) Zakup odzieŝy i obuwia sportowego dla młodzików Klubu Sportowego LKS UNIA Kosztowy (6.000,-), Remont ogrodzenia w G Nr 6 ul. Chromika (44.000,-) 0 16

18 Krasowy Zakup komputera z oprogramowaniem, czajnika elektrycznego i zastawy stołowej na potrzeby RO (2.500,-), Dofinansowane Centrum Pomocy i Ratownictwa Płd. w Kosztowach (1.500,-), Wypłata wynagrodzenia dla drugiego zespołu muzycznego na festynie na Kępie Bagieniokowej (5.000,-), Zakup sprzętu sportowego dla zawodników Klubu Sportowego Unia Kosztowy (5.000,-), Remont oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego przy SP Nr 17 w M-cach Krasowach (14.900,-), Wywóz odpadów wielkogabarytowych (1.500,-), Wykonanie utwardzenia pobocza na łuku ul. Kościelniaka od strony ul. Gagarina (13.500,-) Larysz Hajdowizna Remont podwórka i wjazdu przy SP Nr ul. Laryska Morgi Brak realizacji Mysłowice - Centrum Brak realizacji Piasek Remont pomieszczeń Jednostki OSP Janów Miejski Stare Miasto Remont ogrodzenia w SP Nr 2 ul. Piastowska 7 0 Szopena - Wielka Skotnica Remont jadalni w SP Nr 1 ul. W. Skotnica (17.500,-), DoposaŜenie świetlicy szkolnej SP Nr (12.600,-) Wesoła i Ławki Zakup ławek (2.200,-), Współorganizacja zawodów wędkarskich (2.500,-), Naprawa, malowanie i montaŝ ławek (2.500,-), MontaŜ słupów ogłoszeniowych i tablic (2.500,-), Ustawienie 2 sztuk tablic ostrzegawczych za znakiem A17 i z informacją ZWOLNIJ na ul. DzierŜonia przy G Nr 5 (2.200,-), DoposaŜenie księgozbioru biblioteki szkolnej, oprogramowanie i projektor do foliogramów - SP Nr 15 (10.000,-), Remont stołówki szkolnej w G Nr 5 (16.000,-), Wywóz odpadów wielkogabarytowych (2.000,-), Wycięcie starego dębu BARTEK i posadzenie nowego drzewa (2.000,-), Zakup tablicy ogłoszeniowej w dz. Wesoła (1.500,-) i słupa ogłoszeniowego w dz. Ławki (4.600,-), Wykonanie płotka i tablicy informacyjnej wokół dębu BARTEK (2.000,-) 0 RAZEM W trakcie 2006 roku dokonano wprowadzenia oraz zwiększenia Uchwałami Rady Miasta rezerwy ogólnej do wysokości zł. Rezerwę tą rozdysponowano w wysokości zł na nieprzewidziane wydatki, dofinansowując następujące zadania: Awaryjna naprawa dachu budynku USC ul. Strumieńskiego 5 Zakup komputera na potrzeby przeprowadzenia poboru w 2006 r. Remonty bieŝące nawierzchni asfaltowych dróg PodróŜe słuŝbowe zagraniczne delegacji UM Remont budynku przy ul. Świerczyny Naprawa rury spustowej na budynku ZSP Nr Remont zasilania energetycznego dla Kąpieliska HUBERTUS w Mysłowicach przy ul. Szabelnianej

19 Wpłaty na PFRON PodróŜe słuŝbowe krajowe delegacji UM BieŜące zakupy materiałów i wyposaŝenia na potrzeby funkcjonowania UM Przestawienie i uzupełnienie ogrodzenia boisk do siatkówki plaŝowej na Kąpielisku Słupna Dofinansowanie letniego wypoczynku młodzieŝy sekcji sportowych Organizacja Mistrzostw Świata w Siatkówce PlaŜowej do 21 lat Organizacja zabawy ludowej przy ogródkach działkowych Uzupełnienie środków na PFRON w budŝecie UM Współorganizacja obchodów 100-lecia Mysłowickiego Klubu Sportowego LECHIA Odszkodowania zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Mysłowicach 961 Zakup 2 licencji programu EUROBUDśET Sprawozdanie z działalności Prezydenta - Kadencja Nadruk logo miasta na materiałach promujących miasto RAZEM

20 III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE W 2006 ROKU Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów budŝetu miasta jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz.1966 z późn. zm.). Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych oraz zasady i tryb udzielania dotacji. Wykonanie dochodów ogółem w 2006 roku zamknęło się kwotą ,08 zł, co w stosunku do załoŝonego planu wynosiło 98,24%. Zrealizowane dochody to w 33,95% dochody, które otrzymaliśmy z budŝetu państwa i z budŝetu Wojewody. Dochody własne wypracowane zostały na poziomie 66,05%. ZałoŜenia i kalkulacje, na których opierano się prognozując dochody na 2006 r., były w trakcie roku weryfikowane. Część zmian zostało wymuszonych decyzją Wojewody Śląskiego lub Ministra Finansów; pozostałe zostały zaproponowane na postawie wyników analiz finansowych, gdzie plan został skonfrontowany z rzeczywistą realizacją dochodów. W oparciu o przepisy cytowanej ustawy budŝet miasta Mysłowice na roku ukształtował się po stronie dochodów w sposób przestawiony w poniŝszej tabeli. Tabela Nr 9 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETU MIASTA W 2006 ROKU (w złotych) Wykonanie Wykonanie Wyszczególnienie % % Plan wg URM Plan po Wykonanie w stosunku w stosunku LVII/569/05 zmianach do planu do planu po wg URM zmianach Dochody razem , , ,08 103,18 98,24 Dochody własne , , ,08 104,92 97,50 Subwencje , , ,00 102,61 100,00 Dotacje celowe z budŝetu państwa oraz środki na podstawie porozumień , , ,00 95,56 99,21 Zaplanowane w uchwale budŝetowej dochody w ciągu roku uległy zwiększeniu prawie o 5,03% tj. o kwotę ,00 zł. Strukturę wykonania dochodów w 2006 roku przedstawia poniŝszy wykres. 19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok. Marzec 2008 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budŝetu za 2007 rok Marzec 2008 rok 2 Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Dochody budŝetu Gminy Grybów wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku % Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

dochody zł wydatki zł

dochody zł wydatki zł BudŜet Gminy Bytów na rok 2005 został zatwierdzony dnia 29 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr XXIII/200/2004 Rady Miejskiej w Bytowie w następujących kwotach : w tym: dochody - 34 754 007 zł wydatki - 37 010

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej Załącznik nr 2a do zarządzenia Nr 390/2007/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3.05.2007r. Dz. Rozdz. 00 020 050 400 600 630 700 Dochody gminy ogółem z wyłączeniem dotacji z budŝetu państwa na realizację

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok

Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy Czerwonak za 2006 rok DOCHODY Dział RozdziałParagraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 880.00 62 688.75 101.31% 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI

DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY, ROZDZIAŁY I PARAGRAFY KLASYFIKACJI Powiat Lubelski Załącznik Nr 1 Dział... ( nr i nazwa) Rozdział... (nr i nazwa) Nazwa jednostki... ZESTAWIENIE DOCHODÓW W PODZIALE NA DOCHODY BIEśĄCE I DOCHODY MAJATKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ W PODZIALE NA DZIAŁY,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina Załącznik nr 1 do Uchwały nr 506 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2012 roku PLAN DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA NA 2013 ROK Dział Rozdz. NAZWA w tym: w złotych Plan dochodów na 2013 rok administracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K

INFORMACJA W Y K O N A N I A Z A I PÓŁROCZE R O K INFORMACJA Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A I PÓŁROCZE 2 0 14 R O K SADOWNE, SIERPIEŃ 2014 ROK ZARZĄDZENIE NR 200/2014 WÓJTA GMINY SADOWNE Z DNIA 14 SIERPNIA 2014 ROKU w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok

D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok D O C H O D Y budżetu Gminy Miasta Brzeziny na 2009 rok Załącznik nr 1 z dnia 29 grudnia 2009 r. l.p Klasyfikacja W tym: Źródło dochodów Plan Dział OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe 1. 100 Górnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok

DOCHODY GMINY. Wykres 1. Struktura dochodów gminy Nowosolna w latach 2007, 2008, 2009, 2010 Wykonanie dochodów za 2007 rok DOCHODY GMINY W budŝecie Gminy Nowosolna na 2010 rok zaplanowano dochody ogółem w wysokości 15.882.643 zł (słownie: piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa złote sześćset czterdzieści trzy złote

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48%

1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,96 101,48% Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0151-108/07 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2006 ROK według źródeł pochodzenia oraz działów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH

I. DOCHODY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH REALIZACJA DOCHODÓW Uchwała Nr V/22/2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Koszalina na 2015 rok określiła plan dochodów w wysokości 485.749,9

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH PROGNOZOWANE DOCHODY BUDśETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH I. DOCHODY BIEśĄCE - WEDŁUG ŹRÓDEŁ Załacznik Nr 2 do uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy

WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Załącznik Nr 2 WYDATKI Jednostka - Urząd Miasta i Gminy Dział Rozdział Nazwa podziałki klasyfikacji budŝetowej Plan wydatków Dysponent 010 Rolnictwo i łowiectwo 55 900 01008 Melioracje wodne 25 000 4170

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/301/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 14 grudnia 2012 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za I-sze półrocze 2013 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Nr III/18/2014 z dnia 18 grudnia 2014r. Plan dochodów budżetu gminy na 2015 r. Dział Rozdział Treść Plan 2015 r. bieżące z tego majątkowe 1 2 3 4 6 7 8 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

DOCHODY ZA 2007 ROK. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DOCHODY ZA 2007 ROK Razem rozdział 01095 OGÓŁEM DZIAŁ 010 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r.

Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Analiza dochodów i wydatków budżetu miasta Kościerzyna za III kwartały 2010r. Dochody Dział Rozdział Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 005 045,00 3 785 569,10 37,84% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo