Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:"

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19 IV. Realizacja zadań zleconych w 2006 roku 28 V. Wykonanie wydatków budŝetu samorządowego 30 VI. Załączniki: Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku 1. Zestawienie zbiorcze budŝetu miasta Mysłowice na dzień r Dochody i przychody budŝetu miasta Mysłowice na dzień r. wg źródeł powstawania Dochody własne i przychody budŝetu miasta Mysłowice na dzień r. wg działów 4. Dochody budŝetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na dzień r Wykonanie zadań zleconych gminie miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań zleconych powiatowi miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań własnych powiatu miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań własnych gminy miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień przez miasto Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wydatki i rozchody budŝetu samorządowego miasta Mysłowice na dzień r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, środków specjalnych i gospodarstwa pomocniczego na dzień r Zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na dzień roku Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień r Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień r Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień r

4 W P R O W A D Z E N I E Realizując zapis art.199 ust.1 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu za rok Analizę opracowano na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach z wykonania budŝetu Miasta sporządzonych w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w spawie sprawozdawczości budŝetowej. Wykorzystano takŝe informacje i materiały dotyczące realizacji budŝetu przedłoŝone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz z części tabelarycznej, obejmującej zestawienia dochodów i wydatków w takiej szczegółowości jak dane zawarte w uchwale budŝetowej. Integralną część sprawozdania stanowi Tabela Nr 24, która przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków, realizowanych w roku 2006 przez poszczególne jednostki. W niniejszej informacji przedstawiono takŝe dane dotyczące przychodów rozchodów budŝetu miasta w 2006 roku, informacje dotyczące stanu zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń, a takŝe dane obejmujące stan naleŝności za okres sprawozdawczy. Opracowaniem objęto: 1. jednostki budŝetowe, 2. zakłady budŝetowe, 3. fundusze celowe: Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Sprawozdanie obejmuje równieŝ wykaz jednostek budŝetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 3

5 I. ZBIORCZE WYKONANIE BUDśETU MIASTA ZA 2006 ROK Podstawą prowadzenia przez Miasto Mysłowice gospodarki finansowej w 2006 roku był budŝet określony Uchwałą Nr LVII/569/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2005 r. Uchwała budŝetowa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów o rozchodów Miasta Mysłowice. Przyjęta w uchwale budŝetowej na 2006 rok prognoza dochodów wynosiła zł, natomiast planowana wielkość wydatków zł. Wielkości dochodów i wydatków przyjęte uchwałą budŝetową w trakcie realizacji budŝetu uległy zmianie. Konieczność dokonywania zmian była wynikiem między innymi: - zmian w klasyfikacji budŝetowej, - korekt dotyczących wielkości środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych przekazywanych Miastu z budŝetu państwa w formie dotacji celowych, - przyjęcia do realizacji zadań w oparciu o zawarte porozumienia, - pozyskiwania w trakcie realizacji budŝetu zewnętrznych źródeł finansowania. Dokonane zmiany spowodowały, Ŝe plan po zmianach na dzień r. wynosił: po stronie dochodów zł, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości pierwotnej o zł; po stronie wydatków zł, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budŝetowa o zł. Ogólne wykonanie budŝetu Miasta Mysłowice w 2006 r. przedstawiają następujące wielkości: zrealizowane dochody ogółem ,08 zł, co stanowi 98,24% planu, zrealizowane wydatki ogółem wyniosły ,33 zł, tj. 94,44% planu. PowyŜsze relacje spowodowały, Ŝe bieŝący wynik budŝetu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania po zmianach (3:2) DOCHODY , ,08 98,24 WYDATKI , ,33 94,44 z tego: - bieŝące , ,87 98,03 - majątkowe , ,46 78,58 NADWYśKA/DEFICYT /dochody wydatki/ /-/ ,00 /-/ ,25 73,36 PRZYCHODY , ,84 89,29 z tego: - zaciągnięte kredyty , ,84 87,46 i poŝyczki - wolne środki , ,00 100,00 4

6 ROZCHODY , ,99 98,70 z tego: - spłacone raty kredytów , ,99 98,35 i poŝyczki - udzielona poŝyczka , ,00 100,00 Wynik budŝetu (+) ,60 Dochody ,08 Wydatki ,33 Rozchody ,99 o Spłata kredytu i poŝyczek ,99 o Udzielone poŝyczki ,00 Przychody ,84 o Kredyt, poŝyczka ,84 o Wolne środki obrotowe ,00 W Tabeli Nr 1 celem porównania przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budŝetu w latach 2003, 2004 oraz L.p. Kategoria PROCENTOWE WYKONANIE ZBIORCZEGO BUDśETU MIASTA w 2003, 2004, 2005 i 2006 ROKU Wykonanie % za 2003 r. Wykonanie % za 2004 r. Wykonanie % za 2005 r. Tabela Nr 1 Wykonanie % za 2006 r. 1. Dochody ogółem 98,49 104,60 103,06 98,24 2. Wydatki ogółem 94,52 97,89 99,42 94,44 3. Przychody 67,24 80,29 99,96 89,29 4. Rozchody 100,00 100,00 100,00 98,70 Zaplanowany na rok 2006 deficyt w wysokości /-/ ,00 zł na koniec 2006 roku wyniósł /-/ ,25 zł i był niŝszy od planowanego o ,75 zł. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY , ,08 WYDATKI , ,33 WYNIK BUDśETU /dochody wydatki / /-/ ,00 /-/ ,25 Podobnie jak w ubiegłym roku, najwaŝniejszym źródłem przychodów były zaciągnięte kredyty i poŝyczki, które zapewniły 83,66% przychodów. Kwota zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i poŝyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach łącznie wynosiła ,84 zł. Te zewnętrzne źródła przychodów w znacznej części słuŝyły w 2006 roku do pokrycia deficytu. Wszystkie kredyty oraz poŝyczki w omawianym roku budŝetowym zaciągnięte zostały po uprzedniej zgodzie Rady Miasta wyraŝonej w stosownych uchwałach jak równieŝ po otrzymaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o moŝliwości sfinansowania deficytu. Pozostałą kwotę przychodów stanowiły wolne środki w kwocie zł tj. 16,34%. Zadania zrealizowane z tej kwoty zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania. 5

7 Od dnia 10. marca 2006 roku zgodnie z warunkami zawartej umowy z Bankiem BPH S.A. Centrum Korporacyjne w Katowicach, prowadzącego obsługę bankową budŝetu, Miasto ma moŝliwość korzystania z kredytu w rachunku bieŝącym w wysokości ,00 zł, celem pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu. Zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/716/06 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29. czerwca 2006 roku upowaŝnienie Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania kredytów i poŝyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru zwiększono do kwoty zł. Po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO zwiększono kwotę kredytu w rachunku bankowym do wskazanej wysokości. Kredyt w całości został spłacony do dnia roku. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień roku z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów zamyka się kwotą zł. W poniŝszej tabeli przedstawiono wysokość środków jaką poniesiono na obsługę zadłuŝenia miasta w 2006 roku. Lp. Tabela Nr 2 ŚRODKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ ZADŁUśENIA MIASTA MYSŁOWICE W 2006 ROKU (w złotych) Kredyt Kwota zapłaconych prowizji Kwota zapłaconych odsetek Kwota rat kapitałowych Łączne nakłady ZadłuŜenie na dzień r KREDYTY: - krótkoterminowy w rachunku bankowym - BPH S.A , , , w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjnoremontowo- budowlane zgodnie z URM Nr XXXVI/353/2001 z r. w BOŚ S.A , , , ,00 w wysokości zł zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A , , , ,00 w wysokości ,23 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A , , , ,23 - w wysokości ,99 zł zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A , , , ,00 - w wysokości zł na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 oraz URM Nr LXXXIV/815/06 w PKO BP S.A , , ,74 - w wysokości zł na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 w PKO BP S.A , , ,10 - w wysokości zł zgodnie z URM Nr LXXXIV/816/06 w ING Bank Śląski S.A , , ,00 6

8 POśYCZKI Z WFOŚiGW: w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy" , , , ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G Nr 5 w Mysłowicach Wesołej przy ul. DzierŜonia" , , , ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" , , ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12 w Mysłowicach" - 170,06-170, ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6 w Mysłowicach" - 162,61-162, ,00 RAZEM: , , , , ,07 Obsługa zadłuŝenia miasta w 2006 roku ROZCHODY z tytułu spłat kredytów i poŝyczek PRZYCHODY z tytułu kredytów i poŝyczek ZadłuŜenie Miasta na dzień roku ZadłuŜenie Miasta na dzień roku Plan Wykonanie , , , ,99 w tym: poŝyczki ,99 kredyty , , ,84 w tym: poŝyczki ,00 kredyty , , ,07 Podobnie jak przychody takŝe rozchody mają charakter zróŝnicowany. Na ich strukturę składają się spłaty zaciągniętych kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości ,99 zł oraz udzielone poŝyczki. Kwota wymienionych poŝyczek to ,00 zł udzielonych mysłowickim szpitalom. Na koniec roku na wnioski szpitali w/w kwoty umorzono. W 2006 roku stosownie do udzielonego przez Radę Miasta upowaŝnienia, Gmina posiadła na dzień roku zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tj. zobowiązań z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła ,00 zł. 7

9 Lp. 1 2 Dla (nazwa jednostki) MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach PORĘCZENIA UDZIELONE DO DNIA ROKU Kwota poręczenia ujęta w planie Ogólna kwota poręczenia 5.000, , , ,00 Przedmiot poręczenia kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami kredyt bankowy wraz z odsetkami Data udzielenia poręczenia Tabela Nr 3 Okres poręczenia (w latach) MPUiM Sp. z o.o , ,00 kredyt bankowy Realizacja poręczenia kredytu dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach na zadanie Gospodarka wodno- ściekowa nastąpi w 2007 roku. Na rzecz BOŚ S.A. Nordea Bank BPH S.A. Stan środków na rachunku bieŝącym miasta na dzień roku wynosi ,00 zł. Wskaźniki dotyczące realizacji budŝetu Miasta Mysłowice za 2006 rok Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 2.519,99 Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 3.014,40 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 2.859,31 Poziom zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 835,12 Poziom wydatków na obsługę zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 27,34 * liczba mieszkańców wg stanu na dzień roku wynosiła osób Wskaźniki zadłuŝenia miasta, wyliczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wszystkie zaciągnięte kredyty oraz poŝyczki jak równieŝ ich obsługa przedstawiona została w Tabeli Nr 4. 8

10 ZadłuŜenie Miasta Mysłowice w latach (w złotych) Tabela Nr 4 Lp. Wyszczególnienie I Prognozowany stan zadłuŝenia ogółem (kwota pomniejszona o spłatę rat kapitałowych- wartość na koniec roku) kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjno-remontowobudowlane zaciągnięty w BOŚ S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy"* kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A kredyt w wysokości ,23 zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G Nr 5 w Mysłowicach Wesołej przy ul. DzierŜonia" kredyt w wysokości ,99 zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach"

11 - kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 oraz URM Nr LXXXIV/815/06 w PKO BP S.A kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 w PKO BP S.A kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIV/816/06 w ING Bank Śląski S.A poŝyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości zł na lata na zadania: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12 i 6 w Mysłowicach" PoŜyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Wyemitowane papiery wartościowe Przyjęte depozyty Zobowiązania wymagalne II Kwota spłat rat kapitałowych, odsetek, poręczenia raty kredytu zł raty poŝyczki zł raty kredytu zł raty kredytu ,23 zł raty poŝyczki zł raty kredytu ,99 zł raty poŝyczki zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty poŝyczek zł odsetki od kredytu zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu zł

12 - odsetki od kredytu ,23 zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu ,99 zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu zł odsetki od kredytu zł odsetki od kredytu zł odsetki od poŝyczek zł udzielone poręczenia III Prognozowane dochody budŝetu IV Prognozowane wydatki budŝetu Prognozowany wynik finansowy V (III-IV) VI VI VII VIII Relacja w % zadłuŝenia ogółem do dochodów budŝetu (I: III) 21,94 33,14 25,63 22,33 16,44 11,35 8,17 5,24 2,75 0,60 0,00 Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 21,94 33,14 25,63 22,33 16,44 11,35 8,17 5,24 2,75 0,60 0,00 Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budŝetu (II: III) 3,40 4,76 6,20 7,33 8,81 7,99 5,58 5,17 4,58 4,11 2,42 Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 3,40 4,76 6,20 7,33 8,81 7,99 5,58 5,17 4,58 4,11 2,42 *W 2006 roku uległa umorzeniu w kwocie ,00 zł poŝyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na zadanie p.n.: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy" 11

13 II. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE W 2006 ROKU W trakcie roku występowały zmiany budŝetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budŝetową Rady Miasta na 2006 rok. KaŜda zmiana powodująca zwiększenie lub zmniejszenie ogólnej sumy budŝetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budŝetu państwa oraz z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w budŝecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał o powyŝszych przeniesieniach informację na Sesjach Rady Miasta. Rada Miasta dokonywała równieŝ przeniesień między działami, które przedstawia Tabela Nr 5. BudŜet w 2006 roku został w trakcie jego realizacji zwiększony: - po stronie dochodów o kwotę zł - po stronie wydatków o kwotę zł W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie zł. Zwiększenia dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco: - dochody własne (+) zł - subwencje ogólne (+) zł - dotacje celowe na zadania zlecone gminie (-) zł - dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (+) zł - dotacje celowe na zadania własne powiatu (+) zł - dotacje celowe na zadania własne gminy (+) zł - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (+) zł W pozycjach wydatków ogółem zwiększenia przedstawiały się następująco: - wydatki bieŝące (+) zł - wydatki majątkowe (-) zł

14 ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2006 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW WYDATKI ZBIORCZO DOCHODY ZBIORCZO Tabela Nr 5 (w złotych) Dz. Plan wg URM Nr LVII/569/05 Zmiana w 2006 r. Plan po zmianach Plan wg URM Nr LVII/569/05 Zmiana w 2006 r. Plan po zmianach S U M A: Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu roku ukazują Wykresy Nr 1 i 2. 13

15 Wykres Nr 1 Zmiany w planie wydatków budŝetu Miasta Myslowice w 2006 roku Plan wydatków Plan wg URM Nr LVII/569/05 Plan po zmianach Działy klasyfikacji budŝetowej Wykres Nr 2 Zmiany w planie dochodów budŝetu Miasta Mysłowice w 2006 roku Plan dochodów Działy klasyfikacji budŝetowej Plan wg URM Nr LVII/569/05 Plan po zmianach 14

16 Tabela Nr 6 RELACJA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ (w złotych) POZYCJA WYDATKÓW Plan wg URM Nr LVII/569/05 Plan po zmianach (3:2) BudŜet samorządowy ,62 Zadanie zlecone gminie ,12 Zadanie zlecone powiatowi ,90 Zadanie własne powiatu ,47 Zadania realizowane na podstawie ,45 porozumień Zadania własne gminy ,03 O G Ó Ł E M: ,34 Przedstawione dane wskazują na duŝe zmniejszenie planu na realizację zadań zleconych gminie. Taka sytuacja jest spowodowana między innymi decyzją Wojewody Śląskiego o zmniejszeniu dotacji o kwotę zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego tytułu. Zwiększenie planu budŝetu samorządowego o zł spowodowane jest między innymi: zmianą ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach publicznych- środki na administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, zwiększeniem dotacji dla instytucji kultury, uzupełnieniem środków na remonty, wynagrodzenia i opłaty za energię w placówkach oświatowych, przeznaczeniem środków na inwestycje w oświacie w tym na budowę sal gimnastycznych. Ujęcie graficzne zmian przedstawia schemat Zmiany dochodów i wydatków Z M I A N Y D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W w r o k u DOCHODY OGÓŁEM wg uchwały budŝetowej zł WYDATKI OGÓŁEM wg uchwały budŝetowej zł ZWIĘKSZENIA zł ZWIĘKSZENIA zł PLAN DOCHODÓW po zmianach zł PLAN WYDATKÓW po zmianach zł W wyniku zmian w budŝecie nastąpiła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtując się w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 7. 15

17 STRUKTURA WYDATKÓW W 2006 ROKU Tabela Nr 7 Lp. Wyszczególnienie Plan wg URM Plan po Wykonanie za LVII/569/05 zmianach 2006r. 5:4 % 4 % Płace i pochodne , , ,98 99,58 36,51 38,50 2 Remonty , , ,10 93,41 3,36 3,32 3 Obsługa długu publicznego , , ,79 93,52 0,97 0,96 4 Dotacje , , ,73 98,83 6,12 6,40 5 Pozostałe bieŝące , , ,27 96,83 34,57 35,44 6 Wydatki majątkowe , , ,46 78,58 18,48 15,38 RAZEM: , , ,33 94,44 100,00 100,00 Na początek 2006 roku zaplanowano w budŝecie miasta rezerwę celową w wysokości zł przeznaczoną na realizację zadań remontowych, wskazanych przez Rady Osiedli (po zł dla kaŝdej Rady Osiedla). Zaplanowaną rezerwę rozdysponowano zgodnie w wysokości zł zgodnie z poniŝszą tabelą. RO Kwota do dyspozycji SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA REZERWY BUDśETOWEJ W DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI Kwota rozdysponowana Przeznaczenie kwoty Tabela Nr 8 Kwota pozostała Bończyk - Brak realizacji Tuwima Brzezinka Zakup sprzętu i utrzymanie obiektów sportowych Klubu Sportowego STAL BRZEZINKA 19 (5.000,-), Remont budynku przy ul. Chrzanowskiej (15.000,-) Brzęczkowice - Słupna Remont oświetlenia ciągu pieszego między ulicami Korfantego- Hlonda w M-cach 0 Dziećkowice Remont sali gimnastycznej, wymiana drzwi wejściowych, podwyŝszenie siatki zabezpieczającej Janów Miejski - Ćmok Kosztowy boisko szkolne przy SP Nr 5 ul. Długa 92 0 Dofinansowanie prac remontowo-wyposaŝeniowych w Jednostce OSP Janów (7.500,-), Wywóz odpadów wielkogabarytowych (3.000,-), Remont pieca grzewczego w straŝnicy OSP Janów Miejski (2.000,-), Wykonanie parkingu dla 8 miejsc parkingowych przy ul. Nowowiejskiego 3-5 (20.000,-), Remont chodnika przy ul. Jodłowej (17.500,-) Zakup odzieŝy i obuwia sportowego dla młodzików Klubu Sportowego LKS UNIA Kosztowy (6.000,-), Remont ogrodzenia w G Nr 6 ul. Chromika (44.000,-) 0 16

18 Krasowy Zakup komputera z oprogramowaniem, czajnika elektrycznego i zastawy stołowej na potrzeby RO (2.500,-), Dofinansowane Centrum Pomocy i Ratownictwa Płd. w Kosztowach (1.500,-), Wypłata wynagrodzenia dla drugiego zespołu muzycznego na festynie na Kępie Bagieniokowej (5.000,-), Zakup sprzętu sportowego dla zawodników Klubu Sportowego Unia Kosztowy (5.000,-), Remont oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego przy SP Nr 17 w M-cach Krasowach (14.900,-), Wywóz odpadów wielkogabarytowych (1.500,-), Wykonanie utwardzenia pobocza na łuku ul. Kościelniaka od strony ul. Gagarina (13.500,-) Larysz Hajdowizna Remont podwórka i wjazdu przy SP Nr ul. Laryska Morgi Brak realizacji Mysłowice - Centrum Brak realizacji Piasek Remont pomieszczeń Jednostki OSP Janów Miejski Stare Miasto Remont ogrodzenia w SP Nr 2 ul. Piastowska 7 0 Szopena - Wielka Skotnica Remont jadalni w SP Nr 1 ul. W. Skotnica (17.500,-), DoposaŜenie świetlicy szkolnej SP Nr (12.600,-) Wesoła i Ławki Zakup ławek (2.200,-), Współorganizacja zawodów wędkarskich (2.500,-), Naprawa, malowanie i montaŝ ławek (2.500,-), MontaŜ słupów ogłoszeniowych i tablic (2.500,-), Ustawienie 2 sztuk tablic ostrzegawczych za znakiem A17 i z informacją ZWOLNIJ na ul. DzierŜonia przy G Nr 5 (2.200,-), DoposaŜenie księgozbioru biblioteki szkolnej, oprogramowanie i projektor do foliogramów - SP Nr 15 (10.000,-), Remont stołówki szkolnej w G Nr 5 (16.000,-), Wywóz odpadów wielkogabarytowych (2.000,-), Wycięcie starego dębu BARTEK i posadzenie nowego drzewa (2.000,-), Zakup tablicy ogłoszeniowej w dz. Wesoła (1.500,-) i słupa ogłoszeniowego w dz. Ławki (4.600,-), Wykonanie płotka i tablicy informacyjnej wokół dębu BARTEK (2.000,-) 0 RAZEM W trakcie 2006 roku dokonano wprowadzenia oraz zwiększenia Uchwałami Rady Miasta rezerwy ogólnej do wysokości zł. Rezerwę tą rozdysponowano w wysokości zł na nieprzewidziane wydatki, dofinansowując następujące zadania: Awaryjna naprawa dachu budynku USC ul. Strumieńskiego 5 Zakup komputera na potrzeby przeprowadzenia poboru w 2006 r. Remonty bieŝące nawierzchni asfaltowych dróg PodróŜe słuŝbowe zagraniczne delegacji UM Remont budynku przy ul. Świerczyny Naprawa rury spustowej na budynku ZSP Nr Remont zasilania energetycznego dla Kąpieliska HUBERTUS w Mysłowicach przy ul. Szabelnianej

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA 1.452.635,00

TURYSTYKA 1.452.635,00 DOCHODY 1 DZIAŁ ''630'' TURYSTYKA 1.452.635,00 63095 Pozostała działalność 1.452.635,00 6208 - Dotacje rozwojowe 1.452.635,00 Środki zaplanowano jako dotacje rozwojowe na programy i projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr RZ.0050.047.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27.03.2013r. SPRAWOZDANIE z budżetu miasta Pyskowice za 2012r. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU Stopień realizacji budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r.

Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. Zarządzenie nr 31/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 marca 2011r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

PREZYDENT MIASTA ZABRZE PREZYDENT MIASTA ZABRZE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZABRZE ORAZ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo