Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:"

Transkrypt

1

2

3 S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19 IV. Realizacja zadań zleconych w 2006 roku 28 V. Wykonanie wydatków budŝetu samorządowego 30 VI. Załączniki: Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku 1. Zestawienie zbiorcze budŝetu miasta Mysłowice na dzień r Dochody i przychody budŝetu miasta Mysłowice na dzień r. wg źródeł powstawania Dochody własne i przychody budŝetu miasta Mysłowice na dzień r. wg działów 4. Dochody budŝetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na dzień r Wykonanie zadań zleconych gminie miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań zleconych powiatowi miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań własnych powiatu miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań własnych gminy miasta Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wykonanie zadań realizowanych na podstawie porozumień przez miasto Mysłowice na dzień r. wg klasyfikacji budŝetowej Wydatki i rozchody budŝetu samorządowego miasta Mysłowice na dzień r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budŝetowych, środków specjalnych i gospodarstwa pomocniczego na dzień r Zestawienie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budŝetowych na dzień roku Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień r Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień r Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na dzień r

4 W P R O W A D Z E N I E Realizując zapis art.199 ust.1 ustawy o finansach publicznych Prezydent Miasta przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu za rok Analizę opracowano na podstawie danych zawartych w rocznych sprawozdaniach z wykonania budŝetu Miasta sporządzonych w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów w spawie sprawozdawczości budŝetowej. Wykorzystano takŝe informacje i materiały dotyczące realizacji budŝetu przedłoŝone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Sprawozdanie składa się z części opisowej oraz z części tabelarycznej, obejmującej zestawienia dochodów i wydatków w takiej szczegółowości jak dane zawarte w uchwale budŝetowej. Integralną część sprawozdania stanowi Tabela Nr 24, która przedstawia szczegółowe wykonanie wydatków, realizowanych w roku 2006 przez poszczególne jednostki. W niniejszej informacji przedstawiono takŝe dane dotyczące przychodów rozchodów budŝetu miasta w 2006 roku, informacje dotyczące stanu zobowiązań oraz gwarancji i poręczeń, a takŝe dane obejmujące stan naleŝności za okres sprawozdawczy. Opracowaniem objęto: 1. jednostki budŝetowe, 2. zakłady budŝetowe, 3. fundusze celowe: Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Sprawozdanie obejmuje równieŝ wykaz jednostek budŝetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych. 3

5 I. ZBIORCZE WYKONANIE BUDśETU MIASTA ZA 2006 ROK Podstawą prowadzenia przez Miasto Mysłowice gospodarki finansowej w 2006 roku był budŝet określony Uchwałą Nr LVII/569/05 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29 grudnia 2005 r. Uchwała budŝetowa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów o rozchodów Miasta Mysłowice. Przyjęta w uchwale budŝetowej na 2006 rok prognoza dochodów wynosiła zł, natomiast planowana wielkość wydatków zł. Wielkości dochodów i wydatków przyjęte uchwałą budŝetową w trakcie realizacji budŝetu uległy zmianie. Konieczność dokonywania zmian była wynikiem między innymi: - zmian w klasyfikacji budŝetowej, - korekt dotyczących wielkości środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych przekazywanych Miastu z budŝetu państwa w formie dotacji celowych, - przyjęcia do realizacji zadań w oparciu o zawarte porozumienia, - pozyskiwania w trakcie realizacji budŝetu zewnętrznych źródeł finansowania. Dokonane zmiany spowodowały, Ŝe plan po zmianach na dzień r. wynosił: po stronie dochodów zł, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości pierwotnej o zł; po stronie wydatków zł, co oznacza wzrost w stosunku do wielkości przyjętej uchwałą budŝetowa o zł. Ogólne wykonanie budŝetu Miasta Mysłowice w 2006 r. przedstawiają następujące wielkości: zrealizowane dochody ogółem ,08 zł, co stanowi 98,24% planu, zrealizowane wydatki ogółem wyniosły ,33 zł, tj. 94,44% planu. PowyŜsze relacje spowodowały, Ŝe bieŝący wynik budŝetu przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania po zmianach (3:2) DOCHODY , ,08 98,24 WYDATKI , ,33 94,44 z tego: - bieŝące , ,87 98,03 - majątkowe , ,46 78,58 NADWYśKA/DEFICYT /dochody wydatki/ /-/ ,00 /-/ ,25 73,36 PRZYCHODY , ,84 89,29 z tego: - zaciągnięte kredyty , ,84 87,46 i poŝyczki - wolne środki , ,00 100,00 4

6 ROZCHODY , ,99 98,70 z tego: - spłacone raty kredytów , ,99 98,35 i poŝyczki - udzielona poŝyczka , ,00 100,00 Wynik budŝetu (+) ,60 Dochody ,08 Wydatki ,33 Rozchody ,99 o Spłata kredytu i poŝyczek ,99 o Udzielone poŝyczki ,00 Przychody ,84 o Kredyt, poŝyczka ,84 o Wolne środki obrotowe ,00 W Tabeli Nr 1 celem porównania przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii budŝetu w latach 2003, 2004 oraz L.p. Kategoria PROCENTOWE WYKONANIE ZBIORCZEGO BUDśETU MIASTA w 2003, 2004, 2005 i 2006 ROKU Wykonanie % za 2003 r. Wykonanie % za 2004 r. Wykonanie % za 2005 r. Tabela Nr 1 Wykonanie % za 2006 r. 1. Dochody ogółem 98,49 104,60 103,06 98,24 2. Wydatki ogółem 94,52 97,89 99,42 94,44 3. Przychody 67,24 80,29 99,96 89,29 4. Rozchody 100,00 100,00 100,00 98,70 Zaplanowany na rok 2006 deficyt w wysokości /-/ ,00 zł na koniec 2006 roku wyniósł /-/ ,25 zł i był niŝszy od planowanego o ,75 zł. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY , ,08 WYDATKI , ,33 WYNIK BUDśETU /dochody wydatki / /-/ ,00 /-/ ,25 Podobnie jak w ubiegłym roku, najwaŝniejszym źródłem przychodów były zaciągnięte kredyty i poŝyczki, które zapewniły 83,66% przychodów. Kwota zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych i poŝyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach łącznie wynosiła ,84 zł. Te zewnętrzne źródła przychodów w znacznej części słuŝyły w 2006 roku do pokrycia deficytu. Wszystkie kredyty oraz poŝyczki w omawianym roku budŝetowym zaciągnięte zostały po uprzedniej zgodzie Rady Miasta wyraŝonej w stosownych uchwałach jak równieŝ po otrzymaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o moŝliwości sfinansowania deficytu. Pozostałą kwotę przychodów stanowiły wolne środki w kwocie zł tj. 16,34%. Zadania zrealizowane z tej kwoty zostały przedstawione w dalszej części sprawozdania. 5

7 Od dnia 10. marca 2006 roku zgodnie z warunkami zawartej umowy z Bankiem BPH S.A. Centrum Korporacyjne w Katowicach, prowadzącego obsługę bankową budŝetu, Miasto ma moŝliwość korzystania z kredytu w rachunku bieŝącym w wysokości ,00 zł, celem pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu. Zgodnie z Uchwałą Nr LXXIV/716/06 Rady Miasta Mysłowice z dnia 29. czerwca 2006 roku upowaŝnienie Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania kredytów i poŝyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budŝetowego niedoboru zwiększono do kwoty zł. Po uzyskaniu pozytywnej opinii RIO zwiększono kwotę kredytu w rachunku bankowym do wskazanej wysokości. Kredyt w całości został spłacony do dnia roku. Stan zobowiązań długoterminowych na dzień roku z tytułu zaciągniętych poŝyczek i kredytów zamyka się kwotą zł. W poniŝszej tabeli przedstawiono wysokość środków jaką poniesiono na obsługę zadłuŝenia miasta w 2006 roku. Lp. Tabela Nr 2 ŚRODKI PONIESIONE NA OBSŁUGĘ ZADŁUśENIA MIASTA MYSŁOWICE W 2006 ROKU (w złotych) Kredyt Kwota zapłaconych prowizji Kwota zapłaconych odsetek Kwota rat kapitałowych Łączne nakłady ZadłuŜenie na dzień r KREDYTY: - krótkoterminowy w rachunku bankowym - BPH S.A , , , w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjnoremontowo- budowlane zgodnie z URM Nr XXXVI/353/2001 z r. w BOŚ S.A , , , ,00 w wysokości zł zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A , , , ,00 w wysokości ,23 zł na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A , , , ,23 - w wysokości ,99 zł zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A , , , ,00 - w wysokości zł na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 oraz URM Nr LXXXIV/815/06 w PKO BP S.A , , ,74 - w wysokości zł na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 w PKO BP S.A , , ,10 - w wysokości zł zgodnie z URM Nr LXXXIV/816/06 w ING Bank Śląski S.A , , ,00 6

8 POśYCZKI Z WFOŚiGW: w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy" , , , ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G Nr 5 w Mysłowicach Wesołej przy ul. DzierŜonia" , , , ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach" , , ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12 w Mysłowicach" - 170,06-170, ,00 w wysokości zł na zadanie "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 6 w Mysłowicach" - 162,61-162, ,00 RAZEM: , , , , ,07 Obsługa zadłuŝenia miasta w 2006 roku ROZCHODY z tytułu spłat kredytów i poŝyczek PRZYCHODY z tytułu kredytów i poŝyczek ZadłuŜenie Miasta na dzień roku ZadłuŜenie Miasta na dzień roku Plan Wykonanie , , , ,99 w tym: poŝyczki ,99 kredyty , , ,84 w tym: poŝyczki ,00 kredyty , , ,07 Podobnie jak przychody takŝe rozchody mają charakter zróŝnicowany. Na ich strukturę składają się spłaty zaciągniętych kredytów i poŝyczek w łącznej wysokości ,99 zł oraz udzielone poŝyczki. Kwota wymienionych poŝyczek to ,00 zł udzielonych mysłowickim szpitalom. Na koniec roku na wnioski szpitali w/w kwoty umorzono. W 2006 roku stosownie do udzielonego przez Radę Miasta upowaŝnienia, Gmina posiadła na dzień roku zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń tj. zobowiązań z zawartych umów zabezpieczających obce wierzytelności. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła ,00 zł. 7

9 Lp. 1 2 Dla (nazwa jednostki) MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach SPZOZ Szpital Nr 2 w Mysłowicach PORĘCZENIA UDZIELONE DO DNIA ROKU Kwota poręczenia ujęta w planie Ogólna kwota poręczenia 5.000, , , ,00 Przedmiot poręczenia kredyt inwestycyjny wraz z odsetkami kredyt bankowy wraz z odsetkami Data udzielenia poręczenia Tabela Nr 3 Okres poręczenia (w latach) MPUiM Sp. z o.o , ,00 kredyt bankowy Realizacja poręczenia kredytu dla MPWiK Sp. z o.o. w Mysłowicach na zadanie Gospodarka wodno- ściekowa nastąpi w 2007 roku. Na rzecz BOŚ S.A. Nordea Bank BPH S.A. Stan środków na rachunku bieŝącym miasta na dzień roku wynosi ,00 zł. Wskaźniki dotyczące realizacji budŝetu Miasta Mysłowice za 2006 rok Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 2.519,99 Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 3.014,40 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 2.859,31 Poziom zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 835,12 Poziom wydatków na obsługę zadłuŝenia w przeliczeniu na 1 mieszkańca* 27,34 * liczba mieszkańców wg stanu na dzień roku wynosiła osób Wskaźniki zadłuŝenia miasta, wyliczone zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wszystkie zaciągnięte kredyty oraz poŝyczki jak równieŝ ich obsługa przedstawiona została w Tabeli Nr 4. 8

10 ZadłuŜenie Miasta Mysłowice w latach (w złotych) Tabela Nr 4 Lp. Wyszczególnienie I Prognozowany stan zadłuŝenia ogółem (kwota pomniejszona o spłatę rat kapitałowych- wartość na koniec roku) kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjno-remontowobudowlane zaciągnięty w BOŚ S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy"* kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr XXXI/339/04 z dnia r. w PKO BP S.A kredyt w wysokości ,23 zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr XLIII/403/05 z r. w ING Bank Śląski S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termomodernizacja budynku G Nr 5 w Mysłowicach Wesołej przy ul. DzierŜonia" kredyt w wysokości ,99 zł na lata zgodnie z URM Nr XLVIII/492/05 z r. oraz URM Nr LI/538/05 z r. w PKO BP S.A poŝyczka z WFOŚiGW w wysokości zł na lata na zadanie: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku dla SP Nr 3 w Mysłowicach"

11 - kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LX/585/06 oraz URM Nr LXXXIV/815/06 w PKO BP S.A kredyt w wysokości zł na lata na zadania inwestycyjne zgodnie z URM Nr LXXV/752/06 w PKO BP S.A kredyt w wysokości zł na lata zgodnie z URM Nr LXXXIV/816/06 w ING Bank Śląski S.A poŝyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości zł na lata na zadania: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 12 i 6 w Mysłowicach" PoŜyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie Wyemitowane papiery wartościowe Przyjęte depozyty Zobowiązania wymagalne II Kwota spłat rat kapitałowych, odsetek, poręczenia raty kredytu zł raty poŝyczki zł raty kredytu zł raty kredytu ,23 zł raty poŝyczki zł raty kredytu ,99 zł raty poŝyczki zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty kredytu zł raty poŝyczek zł odsetki od kredytu zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu zł

12 - odsetki od kredytu ,23 zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu ,99 zł odsetki od poŝyczki zł odsetki od kredytu zł odsetki od kredytu zł odsetki od kredytu zł odsetki od poŝyczek zł udzielone poręczenia III Prognozowane dochody budŝetu IV Prognozowane wydatki budŝetu Prognozowany wynik finansowy V (III-IV) VI VI VII VIII Relacja w % zadłuŝenia ogółem do dochodów budŝetu (I: III) 21,94 33,14 25,63 22,33 16,44 11,35 8,17 5,24 2,75 0,60 0,00 Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 21,94 33,14 25,63 22,33 16,44 11,35 8,17 5,24 2,75 0,60 0,00 Relacja w % spłaty zobowiązań do dochodów budŝetu (II: III) 3,40 4,76 6,20 7,33 8,81 7,99 5,58 5,17 4,58 4,11 2,42 Relacja w % z uwzględnieniem wyłączeń 3,40 4,76 6,20 7,33 8,81 7,99 5,58 5,17 4,58 4,11 2,42 *W 2006 roku uległa umorzeniu w kwocie ,00 zł poŝyczka z WFOŚiGW zaciągnięta na zadanie p.n.: "Modernizacja źródła ciepła i termoizolacja budynku SP Nr 16 w dzielnicy Kosztowy" 11

13 II. ZMIANY W PLANIE BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE W 2006 ROKU W trakcie roku występowały zmiany budŝetu zgodnie z obowiązującą uchwałą budŝetową Rady Miasta na 2006 rok. KaŜda zmiana powodująca zwiększenie lub zmniejszenie ogólnej sumy budŝetu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz art.12 pkt. 5 ustawy o samorządzie powiatowym, była dokonywana przez Radę Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z budŝetu państwa oraz z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zmian w budŝecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał o powyŝszych przeniesieniach informację na Sesjach Rady Miasta. Rada Miasta dokonywała równieŝ przeniesień między działami, które przedstawia Tabela Nr 5. BudŜet w 2006 roku został w trakcie jego realizacji zwiększony: - po stronie dochodów o kwotę zł - po stronie wydatków o kwotę zł W rezultacie zmian plan dochodów osiągnął poziom zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie zł. Zwiększenia dochodów przedstawiały się w poszczególnych pozycjach następująco: - dochody własne (+) zł - subwencje ogólne (+) zł - dotacje celowe na zadania zlecone gminie (-) zł - dotacje celowe na zadania zlecone powiatowi (+) zł - dotacje celowe na zadania własne powiatu (+) zł - dotacje celowe na zadania własne gminy (+) zł - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień (+) zł W pozycjach wydatków ogółem zwiększenia przedstawiały się następująco: - wydatki bieŝące (+) zł - wydatki majątkowe (-) zł

14 ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2006 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW WYDATKI ZBIORCZO DOCHODY ZBIORCZO Tabela Nr 5 (w złotych) Dz. Plan wg URM Nr LVII/569/05 Zmiana w 2006 r. Plan po zmianach Plan wg URM Nr LVII/569/05 Zmiana w 2006 r. Plan po zmianach S U M A: Graficzne ujęcie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ciągu roku ukazują Wykresy Nr 1 i 2. 13

15 Wykres Nr 1 Zmiany w planie wydatków budŝetu Miasta Myslowice w 2006 roku Plan wydatków Plan wg URM Nr LVII/569/05 Plan po zmianach Działy klasyfikacji budŝetowej Wykres Nr 2 Zmiany w planie dochodów budŝetu Miasta Mysłowice w 2006 roku Plan dochodów Działy klasyfikacji budŝetowej Plan wg URM Nr LVII/569/05 Plan po zmianach 14

16 Tabela Nr 6 RELACJA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ (w złotych) POZYCJA WYDATKÓW Plan wg URM Nr LVII/569/05 Plan po zmianach (3:2) BudŜet samorządowy ,62 Zadanie zlecone gminie ,12 Zadanie zlecone powiatowi ,90 Zadanie własne powiatu ,47 Zadania realizowane na podstawie ,45 porozumień Zadania własne gminy ,03 O G Ó Ł E M: ,34 Przedstawione dane wskazują na duŝe zmniejszenie planu na realizację zadań zleconych gminie. Taka sytuacja jest spowodowana między innymi decyzją Wojewody Śląskiego o zmniejszeniu dotacji o kwotę zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego tytułu. Zwiększenie planu budŝetu samorządowego o zł spowodowane jest między innymi: zmianą ustawy z dnia 30. czerwca 2005 roku o finansach publicznych- środki na administrowanie i utrzymanie zasobów komunalnych, zwiększeniem dotacji dla instytucji kultury, uzupełnieniem środków na remonty, wynagrodzenia i opłaty za energię w placówkach oświatowych, przeznaczeniem środków na inwestycje w oświacie w tym na budowę sal gimnastycznych. Ujęcie graficzne zmian przedstawia schemat Zmiany dochodów i wydatków Z M I A N Y D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W w r o k u DOCHODY OGÓŁEM wg uchwały budŝetowej zł WYDATKI OGÓŁEM wg uchwały budŝetowej zł ZWIĘKSZENIA zł ZWIĘKSZENIA zł PLAN DOCHODÓW po zmianach zł PLAN WYDATKÓW po zmianach zł W wyniku zmian w budŝecie nastąpiła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtując się w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 7. 15

17 STRUKTURA WYDATKÓW W 2006 ROKU Tabela Nr 7 Lp. Wyszczególnienie Plan wg URM Plan po Wykonanie za LVII/569/05 zmianach 2006r. 5:4 % 4 % Płace i pochodne , , ,98 99,58 36,51 38,50 2 Remonty , , ,10 93,41 3,36 3,32 3 Obsługa długu publicznego , , ,79 93,52 0,97 0,96 4 Dotacje , , ,73 98,83 6,12 6,40 5 Pozostałe bieŝące , , ,27 96,83 34,57 35,44 6 Wydatki majątkowe , , ,46 78,58 18,48 15,38 RAZEM: , , ,33 94,44 100,00 100,00 Na początek 2006 roku zaplanowano w budŝecie miasta rezerwę celową w wysokości zł przeznaczoną na realizację zadań remontowych, wskazanych przez Rady Osiedli (po zł dla kaŝdej Rady Osiedla). Zaplanowaną rezerwę rozdysponowano zgodnie w wysokości zł zgodnie z poniŝszą tabelą. RO Kwota do dyspozycji SPOSÓB ROZDYSPONOWANIA REZERWY BUDśETOWEJ W DYSPOZYCJI RAD OSIEDLI Kwota rozdysponowana Przeznaczenie kwoty Tabela Nr 8 Kwota pozostała Bończyk - Brak realizacji Tuwima Brzezinka Zakup sprzętu i utrzymanie obiektów sportowych Klubu Sportowego STAL BRZEZINKA 19 (5.000,-), Remont budynku przy ul. Chrzanowskiej (15.000,-) Brzęczkowice - Słupna Remont oświetlenia ciągu pieszego między ulicami Korfantego- Hlonda w M-cach 0 Dziećkowice Remont sali gimnastycznej, wymiana drzwi wejściowych, podwyŝszenie siatki zabezpieczającej Janów Miejski - Ćmok Kosztowy boisko szkolne przy SP Nr 5 ul. Długa 92 0 Dofinansowanie prac remontowo-wyposaŝeniowych w Jednostce OSP Janów (7.500,-), Wywóz odpadów wielkogabarytowych (3.000,-), Remont pieca grzewczego w straŝnicy OSP Janów Miejski (2.000,-), Wykonanie parkingu dla 8 miejsc parkingowych przy ul. Nowowiejskiego 3-5 (20.000,-), Remont chodnika przy ul. Jodłowej (17.500,-) Zakup odzieŝy i obuwia sportowego dla młodzików Klubu Sportowego LKS UNIA Kosztowy (6.000,-), Remont ogrodzenia w G Nr 6 ul. Chromika (44.000,-) 0 16

18 Krasowy Zakup komputera z oprogramowaniem, czajnika elektrycznego i zastawy stołowej na potrzeby RO (2.500,-), Dofinansowane Centrum Pomocy i Ratownictwa Płd. w Kosztowach (1.500,-), Wypłata wynagrodzenia dla drugiego zespołu muzycznego na festynie na Kępie Bagieniokowej (5.000,-), Zakup sprzętu sportowego dla zawodników Klubu Sportowego Unia Kosztowy (5.000,-), Remont oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego przy SP Nr 17 w M-cach Krasowach (14.900,-), Wywóz odpadów wielkogabarytowych (1.500,-), Wykonanie utwardzenia pobocza na łuku ul. Kościelniaka od strony ul. Gagarina (13.500,-) Larysz Hajdowizna Remont podwórka i wjazdu przy SP Nr ul. Laryska Morgi Brak realizacji Mysłowice - Centrum Brak realizacji Piasek Remont pomieszczeń Jednostki OSP Janów Miejski Stare Miasto Remont ogrodzenia w SP Nr 2 ul. Piastowska 7 0 Szopena - Wielka Skotnica Remont jadalni w SP Nr 1 ul. W. Skotnica (17.500,-), DoposaŜenie świetlicy szkolnej SP Nr (12.600,-) Wesoła i Ławki Zakup ławek (2.200,-), Współorganizacja zawodów wędkarskich (2.500,-), Naprawa, malowanie i montaŝ ławek (2.500,-), MontaŜ słupów ogłoszeniowych i tablic (2.500,-), Ustawienie 2 sztuk tablic ostrzegawczych za znakiem A17 i z informacją ZWOLNIJ na ul. DzierŜonia przy G Nr 5 (2.200,-), DoposaŜenie księgozbioru biblioteki szkolnej, oprogramowanie i projektor do foliogramów - SP Nr 15 (10.000,-), Remont stołówki szkolnej w G Nr 5 (16.000,-), Wywóz odpadów wielkogabarytowych (2.000,-), Wycięcie starego dębu BARTEK i posadzenie nowego drzewa (2.000,-), Zakup tablicy ogłoszeniowej w dz. Wesoła (1.500,-) i słupa ogłoszeniowego w dz. Ławki (4.600,-), Wykonanie płotka i tablicy informacyjnej wokół dębu BARTEK (2.000,-) 0 RAZEM W trakcie 2006 roku dokonano wprowadzenia oraz zwiększenia Uchwałami Rady Miasta rezerwy ogólnej do wysokości zł. Rezerwę tą rozdysponowano w wysokości zł na nieprzewidziane wydatki, dofinansowując następujące zadania: Awaryjna naprawa dachu budynku USC ul. Strumieńskiego 5 Zakup komputera na potrzeby przeprowadzenia poboru w 2006 r. Remonty bieŝące nawierzchni asfaltowych dróg PodróŜe słuŝbowe zagraniczne delegacji UM Remont budynku przy ul. Świerczyny Naprawa rury spustowej na budynku ZSP Nr Remont zasilania energetycznego dla Kąpieliska HUBERTUS w Mysłowicach przy ul. Szabelnianej

19 Wpłaty na PFRON PodróŜe słuŝbowe krajowe delegacji UM BieŜące zakupy materiałów i wyposaŝenia na potrzeby funkcjonowania UM Przestawienie i uzupełnienie ogrodzenia boisk do siatkówki plaŝowej na Kąpielisku Słupna Dofinansowanie letniego wypoczynku młodzieŝy sekcji sportowych Organizacja Mistrzostw Świata w Siatkówce PlaŜowej do 21 lat Organizacja zabawy ludowej przy ogródkach działkowych Uzupełnienie środków na PFRON w budŝecie UM Współorganizacja obchodów 100-lecia Mysłowickiego Klubu Sportowego LECHIA Odszkodowania zasądzone wyrokiem Sądu Rejonowego w Mysłowicach 961 Zakup 2 licencji programu EUROBUDśET Sprawozdanie z działalności Prezydenta - Kadencja Nadruk logo miasta na materiałach promujących miasto RAZEM

20 III. REALIZACJA DOCHODÓW BUDśETU MIASTA MYSŁOWICE W 2006 ROKU Podstawową ustawą regulującą źródła dochodów budŝetu miasta jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz.1966 z późn. zm.). Ustawa ta określa źródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych oraz zasady i tryb udzielania dotacji. Wykonanie dochodów ogółem w 2006 roku zamknęło się kwotą ,08 zł, co w stosunku do załoŝonego planu wynosiło 98,24%. Zrealizowane dochody to w 33,95% dochody, które otrzymaliśmy z budŝetu państwa i z budŝetu Wojewody. Dochody własne wypracowane zostały na poziomie 66,05%. ZałoŜenia i kalkulacje, na których opierano się prognozując dochody na 2006 r., były w trakcie roku weryfikowane. Część zmian zostało wymuszonych decyzją Wojewody Śląskiego lub Ministra Finansów; pozostałe zostały zaproponowane na postawie wyników analiz finansowych, gdzie plan został skonfrontowany z rzeczywistą realizacją dochodów. W oparciu o przepisy cytowanej ustawy budŝet miasta Mysłowice na roku ukształtował się po stronie dochodów w sposób przestawiony w poniŝszej tabeli. Tabela Nr 9 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDśETU MIASTA W 2006 ROKU (w złotych) Wykonanie Wykonanie Wyszczególnienie % % Plan wg URM Plan po Wykonanie w stosunku w stosunku LVII/569/05 zmianach do planu do planu po wg URM zmianach Dochody razem , , ,08 103,18 98,24 Dochody własne , , ,08 104,92 97,50 Subwencje , , ,00 102,61 100,00 Dotacje celowe z budŝetu państwa oraz środki na podstawie porozumień , , ,00 95,56 99,21 Zaplanowane w uchwale budŝetowej dochody w ciągu roku uległy zwiększeniu prawie o 5,03% tj. o kwotę ,00 zł. Strukturę wykonania dochodów w 2006 roku przedstawia poniŝszy wykres. 19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem

Tabela nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU. Zadania gminy. ogółem. ogółem Tabela nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Dział Rozdz. NAZWA Zadania gminy w złotych Plan dochodów na 2011 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na w tym: w tym: % wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 lipca 2009 r. Nr 139 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1519 Nr 9/2009 Burmistrza Tykocina z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00

PLAN DOCHODÓW. 010 Rolnictwo i łowiectwo 400,00 0,00. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00. 700 Gospodarka mieszkaniowa 926 100,00 873 000,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2011 (30-09-2011) Plan na 2012 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 01095 Pozostała działalność 40 2010 PLAN DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r.

Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. Zarządzenie nr 136/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2007 rok Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2008 roku

z dnia 28 sierpnia 2008 roku Zarządzenie Nr 141/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2008 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 13 lipca 2006 r. Nr 95 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 1583 - Nr XXVII/666/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie budŝetu

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r.

Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. Zarządzenie nr 42/2007 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2007r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2006 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 lipca 2006 r. Nr 105 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN I POWIATÓW: 1683 - Nr XLVIII/359/05 Rady Powiatu w Ełku z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 28 sierpnia 2009 roku

z dnia 28 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 167/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłoŝenia informacji o przebiegu wykonania budŝetu miasta Otwocka za I półrocze 2009 roku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r.

Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. Zarządzenie nr 22/2008 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2007 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK

BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 2010 ROK Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski BUDśET GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI NA 21 ROK Lwówek Śląski 29 grudnia 29 r. S p i s t r e ś c i Uchwała budŝetowa na 21 rok. 3 Załącznik nr 1 Plan dochodów gminy na 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 listopada 2007 r. Nr 176 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 2289 Nr VII/36/07 Rady Gminy Lubawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku.

ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. ZARZĄDZENIE NR. 1/2008 WÓJTA GMINY w Rędzinach z dnia 08 stycznia 2008 roku. Na podstawie artykułów 173-176, 186 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku ustawy o finansach publicznych Dz.U.Nr.249 z dn.20

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku

Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Sprawozdanie z wykonania dochodów budŝetowych miasta Sandomierza za I półrocze 2012 roku Plan dochodów został wykonany w 46,41 %. Na plan roczny w kwocie 87.653.378,24 zł uzyskano 40.681.925,46 zł. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK

B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK B U D ś E T G M I N Y S K A R S Z E W Y NA 2015 ROK SKARSZEWY, STYCZEŃ 2015 S p i s t r e ś c i Strona I. INFORMACJA OGÓLNA O BUDśECIE 4 II. UCHWAŁA BUDśETOWA 7 III. ZAŁĄCZNIKI DO UCHWAŁY BUDśETOWEJ 14

Bardziej szczegółowo

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie

2) o realizacji planu wydatków budżetu Kalisza za III kwartały 2013 r., zgodnie Zarządzenie Nr 540/2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2011 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2011 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2011 rok Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2010 r. nr IV/17/2010 przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy Chmielnik na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok.

Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie dochodów budŝetu gminy za 2008 rok. Klasyfikacja budŝet. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 208 69 845,12 69,01 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 33 735 0 powiatów,samorządów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV / 71 / 07

Uchwała Nr XV / 71 / 07 Uchwała Nr XV / 71 / 07 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III / 9 / 06 Rady Powiatu Wieruszowskiego z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budŝetu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU. z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. ZARZĄDZENIE Nr 47/B/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W SEROCKU z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok.

UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO. z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. UCHWAŁA Nr 260/08 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY - WYJAŚNIENIE 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 Dochody z dzierŝawy obwodów łowieckich. 5 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Uchwałą Nr XXXVI / 323 /2013 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 30 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/263/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 28 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budŝetu miasta na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok

Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Wykonanie dochodów Gminy Oleśnica za 2007 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 149 104,82 162 091,64 108,71% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania

Sprawozdanie z wykonania Sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta i Gminy Witnica za 2014 rok Witnica, dnia 31 marca 2015 r. B U R M I S T R Z Miasta i Gminy Witnica zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2013 ROK Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885. z późn.zm.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo