ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A."

Transkrypt

1 ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - sporządzeniem prognozy wyników na rok 2013, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku. AKTUALIZACJA NR 1 Punkt 13, strona 72 Dokumentu Rejestracyjnego, w związku ze sporządzeniem prognoz wyników na rok 2013 punkt otrzymuje nowe, uaktualnione brzmienie: 13.1 OŚWIADCZENIA WSKAZUJĄCE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, NA KTÓRYCH EMITENT OPIERA SWOJE PRO- GNOZY NA LATA 2012 I 2013 Przedstawione poniżej prognozy wyników Global Cosmed S.A. zostały przygotowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia o prospekcie. Wszystkie zasady rachunkowości były stosowane w sposób ciągły, a forma przygotowania i sporządzenia poniższej prognozy zapewnia jej porównywalność z historycznymi informacjami finansowymi Emitenta. Przygotowując prognozę, Zarząd Emitenta wziął pod uwagę w głównej mierze: poprzednie wyniki, analizę rynku, kontynuację strategii, udział w rynku i pozycję Emitenta, sytuację finansową i jej potencjalne zmiany ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ FINANSOWYCH NA LATA 2012 i 2013, DOTYCZĄCE CZYNNIKÓW, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ CAŁKO- WICIE POZA OBSZAREM WPŁYWÓW CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA 1. W prognozie założono, że stawki podatków dochodowego i VAT w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, a polityka podatkowa oraz dotycząca obrotu handlowego z zagranicą, które mają znaczenie dla prognozy przychodów i uzyskiwanych wyników Emitenta, nie ulegną zmianie. 2. W prognozie założono, że nie wystąpią znaczne wahania sytuacji makroekonomicznej Polski i związanego z nią popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych, w stosunku do aktualnej sytuacji. W prognozie nie założono również znacznych wahań sytuacji makroekonomicznej głównego odbiorcy eksportowego Niemiec. 3. Wahania kursów walut względem złotego, mają wpływ na poziom cen surowców i opakowań do produkcji chemii kosmetycznej i pielęgnacyjnej oraz na wielkość wolumenu przychodów ze sprzedaży eksportowej. W prognozie przyjęto kurs wymiany równy 4,15 zł dla euro. Kursy innych walut nie mają istotnego wpływu na działalność Emitenta. 4. Emitent wykorzystuje finansowanie dłużne w postaci kredytów bankowych, dla których poziom oprocentowania ustalony jest w oparciu o WIBOR. W prognozie przyjęto, że stawka WIBOR nie zmieni się w sposób istotny i utrzyma się w 2012 roku na poziomie 5% dla WIBOR 1M i 5,15% dla WIBOR 3M, natomiast w 2013 roku na poziomie 4,89% dla WIBOR 1M. 5. Inflacja w 2012 roku będzie kształtowała się w przedziale 3,6%-4,2% z tendencją wzrostową, natomiast w 2013 roku będzie kształtowała się na poziomie 2,5% (+ / - 1%). 6. Przy sporządzaniu prognoz wyników założono, że nie zmienią się w sposób istotny obecne warunki prowadzenia działalności gospodarczej Emitenta. 7. Przyjęto, iż nie wystąpią żadne zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na sytuację ekonomiczną Emitenta ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ FINANSOWYCH NA LATA 2012 i 2013, DOTYCZĄCE CZYNNIKÓW, NA KTÓRE WPŁYW MOGĄ MIEĆ CZŁONKOWIE ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA 1. Przychody zostały oszacowane głównie w oparciu o wartości przychodów ze sprzedaży osiągniętych w analogicznych okresach lat poprzednich, szacowane zapotrzebowanie rynku i istniejące zamówienia handlowe. 2. Koszty działalności operacyjnej zostały oszacowane w oparciu o rzeczywiste dane historyczne i szczegółowe założenia wzrostu poszczególnych rodzajów kosztów na podstawie wszystkich dostępnych informacji od kluczowych kooperantów oraz od poszczególnych departamentów. 3. W prognozie przewidziano realizację zadania inwestycyjnego opisanego w punkcie 3.4 Dokumentu ofertowego oraz inwestycje odtworzeniowe, utrzymujące zdolności wytwórcze. 4. Przyjęto koszty finansowe związane z wykorzystaniem istniejącego finansowania dłużnego, gdzie marża banku nie przekracza 2,2% powyżej WIBOR. 5. Koszty materiałów bezpośrednich, tworzące główną grupę kosztów, zostały zaplanowane na podstawie wskaźników materiałowych dla różnych kategorii produktów. Bazą były dane historyczne oraz przewidywane zużycie surowców i opakowań dla nowych i modyfikowanych serii wyrobów. 6. Nie przewiduje się zmian stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych grup środków trwałych w prognozowanym okresie. 7. Założono, iż ceny świadczeń i usług, z których korzysta Emitent, nie będą ulegać silnym wahaniom w 2012 i 2013 roku. 8. Nie planuje się w latach 2012 i 2013 zaciągania nowych istotnych zobowiązań finansowych. Dotychczasowe zobowiązania finansowe w planowanym okresie będą spłacane zgodnie z harmonogramem umów. 228 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

2 13.2 RAPORTY SPORZĄDZONE PRZEZ NIEZALEŻNYCH KSIĘGOWYCH LUB BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA TE- MAT PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA WYNIKÓW SZACUNKOWYCH ORAZ PROGNOZ WYNIKÓW RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZE SPRAWDZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW PROGNOZOWANYCH INFOR- MACJI FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH NA ROK 2012 Dla Akcjonariuszy Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu. Dokonaliśmy sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych na rok 2012 Spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, na które składają się sporządzone w formie planu i oparte na znaczących szacunkach prognozy dotyczące następujących elementów rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku: przychody ze sprzedaży netto w wysokości , zysk z działalności operacyjnej w wysokości 8.151, zysk netto w wysokości Za sporządzenie prognozowanych informacji finansowych, w tym założeń, na których je oparto, odpowiada Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych przedstawionych w formie planu na rok 2012, opartych na znaczących szacunkach. Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do norm i wytycznych zawartych w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3400 (MSUA 3400) wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). Standard nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że prognozowane informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. Prognozowane informacje finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie Emisyjnym i przedstawienia ich potencjalnym inwestorom. Sprawdzając dowody uzasadniające przyjęte przez Zarząd Global Cosmed S.A. założenia, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, że nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzenia prognozowanych informacji finansowych. Naszym zdaniem, prognozowane informacje finansowe obejmujące przedstawione wyżej dane liczbowe zostały poprawnie przygotowane na podstawie założeń i zaprezentowane zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, które są spójne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta. Rzeczywiste wyniki finansowe mogą się różnić od przewidywanych, ponieważ przewidywane zdarzenia czasami nie następuje zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne. W imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. Nr 186 Warszawa, ul. Piękna 18 Jarosław BOCHENEK Kluczowy Biegły Rewident Nr Monika KACZOREK Partner Warszawa, dnia 11 lipca 2012 roku RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZE SPRAWDZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW PROGNOZOWANYCH INFOR- MACJI FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH NA ROK 2013 Dla Akcjonariuszy Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu. Dokonaliśmy sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych na rok 2013 Spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, na które składają się sporządzone w formie planu i oparte na znaczących szacunkach prognozy dotyczące następujących elementów rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: przychody ze sprzedaży netto w wysokości , zysk z działalności operacyjnej w wysokości 9.168, zysk netto w wysokości Za sporządzenie prognozowanych informacji finansowych, w tym założeń, na których je oparto, odpowiada Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych przedstawionych w formie planu na rok 2013, opartych na znaczących szacunkach. Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do norm i wytycznych zawartych w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3400 (MSUA 3400) wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). Standard nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że prognozowane informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. Prognozowane informacje finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie Emisyjnym i przedstawienia ich potencjalnym inwestorom. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 229

3 Sprawdzając dowody uzasadniające przyjęte przez Zarząd Global Cosmed S.A. założenia, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, że nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzenia prognozowanych informacji finansowych. Naszym zdaniem, prognozowane informacje finansowe obejmujące przedstawione wyżej dane liczbowe zostały poprawnie przygotowane na podstawie założeń i zaprezentowane zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, które są spójne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta. Rzeczywiste wyniki finansowe mogą się różnić od przewidywanych, ponieważ przewidywane zdarzenia czasami nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne. W imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. Nr 186 Warszawa, ul. Piękna 18 Jarosław BOCHENEK Kluczowy Biegły Rewident Nr Monika KACZOREK Partner Warszawa, dnia 16 października 2012 roku 13.3 PROGNOZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH Tabela: Prognozy wybranych elementów sprawozdania z całkowitych dochodów za lata 2012 i 2013 (w ) Wyszczególnienie 2012 prognoza 2013 prognoza Przychody ze sprzedaży netto Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Źródło: Emitent 13.4 PORÓWNYWALNOŚĆ PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKÓW SZACUNKOWYCH Z HISTORYCZNYMI IN- FORMACJAMI FINANSOWYMI Historyczne informacje finansowe za lata w Prospekcie zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Prognozy wyników Emitenta za lata 2012 i 2013 zostały przygotowane na zasadach zapewniających ich porównywalność z zasadami przyjętymi dla sporządzania i przedstawiania historycznych informacji finansowych za lata Emitent nie publikował wcześniej prospektów emisyjnych ani prognoz. AKTUALIZACJA NR 2 Punkt 9.1, strona 60 Dokumentu Rejestracyjnego, w związku ze sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych za okres od do r., na końcu punktu dodaje się: Emitent sporządził śródroczne informacje finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r., które zostały poddane przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Poniżej zostały przedstawione wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od r. do r. Śródroczne informacje finansowe zostały przedstawione w punkcie 20.7 Dokumentu Rejestracyjnego. Tabela: Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (w ) Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży Zmiana stanu produktów Amortyzacja I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

4 Zużycie surowców i materiałów Usługi obce Koszty świadczeń pracowniczych Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy ZYSK (STRATA) NETTO Źródło: Emitent Przychody Emitenta w analizowanym okresie wzrosły o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 i wyniosły Składały się na nie przede wszystkim przychody ze sprzedaży produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (odpowiednio 55% oraz 42% przychodów ze sprzedaży). Największym wzrostem wśród przychodów, wynoszącym 76%, charakteryzowały się przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Wynikało to z nabywania w 2012 roku przez Emitenta materiałów na rzecz podmiotów z grupy Global Cosmed Group, co zostało opisane w akapicie poniżej. Koszty działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2012 roku wynosiły i wzrosły o 12% w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. Największą zmianą wśród kosztów charakteryzuje się pozycja wartości sprzedanych towarów i materiałów. Wzrosła ona o ponad 80%, do , co wynikało z nabywania w 2012 roku przez Emitenta materiałów na rzecz podmiotów z grupy Global Cosmed Group. Emitent nabywał od dostawców większe ilości surowców, które następnie były odsprzedawane, po cenach zakupu powiększonych o marżę, pozwalającą pokryć koszty zakupu, do podmiotów z grupy Global Cosmed Group. Dzięki temu poprawiła się pozycja Emitenta wobec jego dostawców, co natomiast przełożyło się na obniżenie cen produktów przez nich oferowanych. W związku z równomiernym wzrostem w analizowanym okresie zarówno przychodów, jak i kosztów operacyjnych, wzrósł również zysk z działalności operacyjnej i wynosił Natomiast w związku ze spadkiem przychodów finansowych oraz znacznym wzrostem kosztów finansowych, który wynikał z nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, zarówno zysk przed opodatkowaniem jak i zysk netto w pierwszej połowie 2012 r. był niższy, niż w analogicznym okresie roku Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 3.523, natomiast zysk netto AKTUALIZACJA NR 3 Punkt 10.1, strona 63 Dokumentu Rejestracyjnego, w związku ze sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych za okres od do r., na końcu punktu dodaje się: Tabela: Źródła finansowania Emitenta w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (w ) Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane z lat ubiegłych Zysk (strata) netto roku bieżącego Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 231

5 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem Źródło: Emitent Na koniec czerwca 2012 r. struktura pasywów Emitenta nie uległa zmianie w stosunku do końca 2011 roku. Nieznacznie ponad połowę wszystkich pasywów stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, wśród których największymi pozycjami były zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz otrzymane kredyty i pożyczki. Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług o ponad 30% do poziomu wynikał z nabywania w 2012 roku przez Emitenta materiałów na rzecz podmiotów z grupy Global Cosmed Group, co zostało opisane w punkcie 9.1 Dokumentu Rejestracyjnego. Drugim istotnym elementem pasywów na koniec czerwca 2012 r., z udziałem w wysokości 47% ogólnej sumy pasywów, był kapitał własny. Składał się na niego przede wszystkim kapitał zakładowy, w wysokości Natomiast zobowiązania długoterminowe stanowiły zaledwie 2% ogólnej sumy pasywów i w większości składały się z rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. AKTUALIZACJA NR 4 Punkt 10.2, strona 66 Dokumentu Rejestracyjnego, w związku ze sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych za okres od do r., na końcu punktu dodaje się: Tabela: Opis przepływów środków pieniężnych Emitenta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. (w ) Wyszczególnienie Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początek okresu* Środki pieniężne na koniec okresu* *środki pieniężne i ich ekwiwalenty pomniejszone o wysokość wykorzystanego kredytu obrotowego udzielonego Emitentowi Źródło: Emitent Środki pieniężne na początek 2012 roku wyniosły Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły , co było w głównej mierze rezultatem zmiany stanu należności o oraz zmiany stanu zapasów o Na dodatnie przepływy z działalności operacyjnej składał się przede wszystkim zysk brutto w wysokości oraz zmiana stanu zobowiązań o Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 940. Wpływy w wysokości wygenerowane były w całości przez przepływy z tytułu zbycia majątku trwałego, natomiast wydatki w kwocie 117 zostały poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły Złożyły się na nie wpływy z tytułu odsetek w wysokości 93 oraz wydatki na spłatę kredytu w wysokości 123, zapłacone odsetki w wysokości 369 oraz płatności z tytułu leasingu finansowego w kwocie 34. Przepływy pieniężne netto razem wyniosły -749, a środki pieniężne na koniec okresu wyniosły AKTUALIZACJA NR 5 Punkt 20.7, strona 164 Dokumentu Rejestracyjnego, w związku ze sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych za okres od do r., punkt otrzymuje brzmienie: RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH OBEJMUJĄ- CEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU Dla Akcjonariuszy Spółki Global Cosmed S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonych śródrocznych informacji finansowych Spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wielkopolskiej 3, na które składa się: 1. śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów 232 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

6 wykazuje sumę otych, 2. śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości otych, 3. śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę otych, 4. śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 749 otych, 5. dodatkowe noty i objaśnienia do śródrocznych informacji finansowych. Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonych śródrocznych informacji finansowych sporządzonych zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jak również za prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tych informacji finansowych. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych informacji finansowych, wglądu w księgi rachunkowe, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość jednostki. Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonych informacjach finansowych. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że śródroczne informacje finansowe zostały przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. W imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. Nr 186 Warszawa, ul. Piękna 18 Jarosław BOCHENEK Kluczowy Biegły Rewident Nr Warszawa, dnia 16 października 2012 roku Monika KACZOREK Partner ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZ- DAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012 ROKU ORAZ DANE PORÓWNYWALNE. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana NOTA NR Przychody ze sprzedaży 8.1, Pozostałe przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży Zmiana stanu produktów (1.096) Koszt wytworzenia produktów (świadczeń) na własne potrzeby jednostki 8.2 Amortyzacja 8.2 (530) (528) (1.052) Zużycie surowców i materiałów 8.2 (24.099) (28.056) (53.455) Usługi obce 8.2 (3.621) (4.051) (8.493) Koszty świadczeń pracowniczych 8.3 (3.246) (2.999) (6.174) Podatki i opłaty 8.2 (82) (69) (200) Pozostałe koszty rodzajowe 8.2 (1.025) (650) (2.293) Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8.2 (22.383) (12.365) (27.722) Pozostałe koszty operacyjne 8.7 (476) (357) (792) Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 233

7 Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ZYSK (STRATA) NETTO Całkowite dochody netto za rok obrotowy (2.389) Efektywna część wyniku z instrumentów zabezpieczających w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych (2.950) Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (411) II. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM Średnia ważona liczba akcji zwykłych Rozwodniona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję (w zł na jedną akcję): Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły 0,12 1,71 0,59 Rozwodniony * 0,12 1,71 0,59 Z działalności kontynuowanej: Zwykły 0,12 1,71 0,59 Rozwodniony* 0,12 1,71 0,59 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NOTA NR AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Akcje i udziały w jednostkach powiązanych Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

8 NOTA NR Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy 18.2, Kapitały rezerwowe 18.2, Zyski zatrzymane z lat ubiegłych Zysk (strata) netto roku bieżącego Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 235

9 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane i wynik roku bieżącego Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2012 roku Całkowite dochody ogółem Emisja akcji (4.600) 0 Dywidenda zatwierdzona i wypłacona 0 Zmiana zasad rachunkowości 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 0 Przeniesienie zysku netto na kapitał zapasowy/ rezerwowy (5.028) 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych 0 Pozostałe - aktualizacja wyceny transakcji walutowych Stan na 30 czerwca 2012 roku (636) Kapitał zakładowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane i wynik roku bieżącego Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2011 roku Całkowite dochody ogółem Emisja akcji (179) (22.487) 0 Dywidenda zatwierdzona i wypłacona 0 Zmiana zasad rachunkowości 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 0 Przeniesienie zysku netto na kapitał zapasowy/ rezerwowy (3.290) 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych 0 Pozostałe - aktualizacja wyceny transakcji walutowych (2.390) (2.390) Stan na 31 grudnia 2011 roku (2.390) I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

10 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty o pozycje: Amortyzacja Zysk/Strata z tyt. różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (908) Zmiana stanu należności (8.411) (16.687) Zmiana stanu zapasów (2.495) Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (19) Zmiana stanu rezerw - (25) Utrata wartości aktywów finansowych Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony (252) (731) Inne korekty (344) (194) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4.884) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (117) (1.117) Spłata pożyczki 284 Sprzedaż aktywów finansowych Nabycie aktywów finansowych Udzielenie pożyczek Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu emisji obligacji Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów (123) Spłata pożyczek/kredytów (1 948) Dywidendy wypłacone Odsetki zapłacone (369) (460) Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego (34) (84) Wykup dłużnych papierów wartościowych Inne wydatki Środki pieniężne netto z działalności finansowej (433) (2.328) Przepływy pieniężne netto razem (749) (6.733) Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (749) (6.733) Różnice kursowe netto Środki pieniężne na początek okresu (9 382) (2.649) Środki pieniężne na koniec okresu, w tym (10 131) (9.382) O ograniczonej możliwości dysponowania Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 237

11 1. DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.1 Informacje ogólne o Spółce GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu przy ulicy Wielkopolskiej 3 powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Global Cosmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne w Radomiu w spółkę akcyjną pod firmą Global Cosmed Spółka Akcyjna Fabryka Kosmetyków. Wpis do Rejestru Handlowego Dział B Nr 737 został dokonany w dniu 1 września 1997 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 3 października 2001 roku pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada następujący numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer REGON Zgodnie z umową Spółki przedmiotem działalności Spółki jest: - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących. Dnia 30 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany nazwy Spółki. Poprzednia nazwa Spółki Global Cosmed Spółka Akcyjna Fabryka Kosmetyków została zastąpiona przez Global Cosmed Spółka Akcyjna Informacja o sprawozdaniu łącznym Spółka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. 1.3 Skład organów Spółki Na dzień roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób: - Pani Ewa Lucyna Wójcikowska - prezes zarządu, - Pani Aleksandra Gawrońska - członek zarządu. W okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. Na dzień roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób: Pani Ewa Lucyna Wójcikowska - prezes zarządu, Pani Aleksandra Gawrońska - członek zarządu od 1 lutego 2011 roku. Skład Rady Nadzorczej na dzień roku przedstawiał się następująco: - Pan Arthur Rafael Mielimonka, - Pan Andreas Mielimonka, - Pani Magdalena Anita Świerk, - Pan Tomasz Wasilewski, - Pan Marian Sułek. W okresie 1 stycznia 2012 roku - 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Skład Rady Nadzorczej na dzień roku przedstawiał się następująco: - Pan Arthur Rafael Mielimonka, - Pan Andreas Mielimonka, - Pani Magdalena Anita Świerk, - Pan Tomasz Wasilewski - od dnia roku, - Pan Marian Sułek - od dnia roku. Spółka posiada także następujące osoby reprezentujące jako prokurentów i pełnomocników: - Pani Urszula Matracka - prokura łączna od dnia roku - Pani Aleksandra Gawrońska - prokura samoistna od dnia roku do dnia roku. Struktura akcjonariatu na dzień roku: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym (%) Blackwire Ventures Ltd Razem W okresie 1 stycznia 2012 roku - 30 czerwca 2012 roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki: 238 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

12 W dniu 27 kwietnia 2012 roku podjęta została Uchwała numer 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników Global Cosmed SA w Radomiu o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel, w drodze emisji akcji serii F oraz o zmianie statutu Spółki. Na podstawie wymienionej uchwały podwyższony został kapitał akcyjny Spółki do kwoty zł to jest o kwotę akcji serii F. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Wszystkie akcje przypadły jedynemu akcjonariuszowi Spółki tj. Spółce Blackwire Ventures Limited. Podwyższenie kapitału zostało wpisane do KRS w dniu 18 maja 2012 roku. Struktura akcjonariatu na dzień roku: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym (%) Blackwire Ventures Ltd Razem Dnia roku została zawarta umowa pomiędzy Dr Andreas Mielimonka i Blackwire Ventures Ltd. Spółką utworzoną na podstawie prawa cypryjskiego dotycząca wniesienia akcji serii A Spółki Global Cosmed S.A. aportem do Spółki Blackwire Ventures Ltd. Dnia roku została zwarta umowa pomiędzy Global Cosmed Group sp. z o.o. s.k. i Blackwire Ventures Ltd. Spółką utworzoną na podstawie prawa cypryjskiego dotycząca wniesienia akcji serii A Spółki Global Cosmed S.A. aportem do Spółki Blackwire Ventures Ltd. W dniu 12 marca 2012 roku odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed spółka akcyjna, na którym podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała numer 1 o uchyleniu uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 2 sierpnia - wobec nie złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obejmującego m.in. akcje serii D w terminie czterech miesięcy, nadzwyczajne walne zgromadzenie uchyliło uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji serii D oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. Uchwała numer 2 - w sprawie podwyższenia kapitału spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Podwyższa się kapitał w drodze oferty publicznej o kwotę nie niższą niż złotych oraz nie wyższą niż złotych. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami na okaziciela. Akcje nowej emisji serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne. 3. Uchwała numer 3 - o zmianie statutu Spółki. 4. Uchwała numer 4 - o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii C i D oraz praw poboru do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 5. Uchwała numer 5 - o prowadzeniu rachunkowości i sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Jednostki powiązane - Dr Andreas Mielimonka, - Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k., - Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, - Global Service Sp. z o.o., - Global Cosmed GMBH, - Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - Global Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k., - Global Medica Sp. z o.o., - Laboratorium Kosmetyczne Pollena Malwa Sp. z o.o. (od 2010 roku), - Global Pollena Ukraina w Nagiriance (od 2010 roku), - Global Kosmed Sp. z o.o. w Żytomierzu ( od 2010 roku), - Global Medica GCG HEALTH Care GMBH - Spółka zlikwidowana z dniem 1 marca 2011r., - Global Cosmed GMBH Hamburg, - Global Cosmed International GMBH Hamburg, - LABKOM Sp. z o.o., - BLACKWIRE VENTURES LTD, Limassol, Cypr, - GB Service Sp. z o.o. - Spółka zlikwidowana z dniem roku, - Bobini Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - Apart Natural Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 239

13 Na dzień roku oraz na dzień roku Spółka Global Cosmed SA nie posiadała podmiotów zależnych. Jedynym akcjonariuszem Spółki na dzień roku oraz na dzień roku jest spółka BLACKWIRE VENTURES LTD. Na dzień sporządzenia śródrocznych informacji finansowych 100% akcji Spółki należy do Firmy Blackwire Ventures LTD z siedzibą w Limassol na Cyprze. Akcje Spółki zostały wniesione przez właścicieli: w dniu roku przez Dr Andreasa Mielimonkę i w dniu roku przez Global Cosmed Group Sp. z o.o. Sp. k., w której posiadaniu było 4,6% akcji. Zmiana właściciela została zarejestrowana w księdze akcyjnej. Właścicielem Spółki Blackwire Ventures LTD jest Dr Andreas Mielimonka. Na dzień i roku poprzez osobę właściciela Spółka Global Cosmed SA była powiązana z wszystkimi w/w spółkami. Pani Ewa Lucyna Wójcikowska pełniła jednocześnie następujące funkcje w innych Spółkach Grupy: - Prezes Zarządu Global Pollena S.A. (odwołana z dniem roku), - Prezes Zarządu Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o. (odwołana z dniem roku), - Wiceprezes Zarządu Global Cosmed Group Sp. z o.o.(odwołana z dniem roku), - Członek Zarządu Global Service Sp. z o.o. (odwołana z dniem roku). Pani Aleksandra Gawrońska pełniła jednocześnie następujące funkcje w innych Spółkach Grupy: - Prokurent w Spółce Global Cosmed Group Sp. z o.o. Sp. K.(odwołana z dniem roku), - Prokurent w Spółce Global Cosmed Group Sp. z o.o. ( odwołana z dniem roku), - Prokurent w Spółce Global Service Sp. z o.o. (odwołana z dniem roku), - Prokurent w Spółce Global Medica Sp. z o.o. (odwołana z dniem roku). Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Andreas Mielimonka pełni jednocześnie następujące funkcje: - Global Cosmed Group Sp. z o.o. - prezes zarządu, - Global Medica Sp. z o.o. - prezes zarządu, - Global Pollena S.A. - przewodniczący rady nadzorczej, - Global Service Sp. z o.o. - prezes zarządu, - Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia r., od roku Prezes Zarządu, - Labkom Sp. z o.o. - prezes zarządu, - Global Cosmed GMBH - członek zarządu, odwołany z dniem r., - Global Pollena GMBH - członek zarządu. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Arthur Rafael Mielimonka pełni obecnie następujące funkcje: - Global Pollena S.A. - zastępca przewodniczącego rady nadzorczej, - Global Service Sp. z o.o. - zastępca przewodniczącego rady nadzorczej, - Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o.- członek rady nadzorczej, - Global Pollena GMBH - członek Zarządu. Członek Rady Nadzorczej - Magdalena Świerk pełni jednocześnie następujące funkcje: - jest zatrudniona w Global Cosmed Group Sp. z o.o. Sp. k. na stanowisku dyrektora ds. handlu i marketingu, - Global Cosmed Group Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu, - Global Pollena S.A. - sekretarz rady nadzorczej, - Global Service Sp. z o.o. - członek zarządu, - Global Medica Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu. - Global Cosmed International GMBH - prokurent od roku. 240 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

14 SCHEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH WSZYSTKICH SPÓŁEK GRUPY GLOBAL STAN NA R. GLOBAL COSMED GROUP Spółka z o.o. w Radomiu 100% DR ANDREAS MIELIMONKA 98% 1 głos GLOBAL MEDICA Spółka z o.o. Sp. K. w Radomiu 1% 700 głosów 99% głosów 2% 1 głos GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o. o. Sp. k. w Radomiu 100 udziałów/ głosów GLOBAL MEDICA Spółka z o.o. w Radomiu 78,03% 77,87% 100% akcji/ głosów 100% udziałów/ głosów 100% akcji/ głosów 100% 100% 100% 98% 640 udziałów/ głosów Spółka z o.o. z inwestycjami zagranicznymi GLOBAL KOSMED w Nagiriance, Ukraina 2,81% GLOBAL POLLENA UKRAINA Sp. z o.o. w Nagiriance 19,32% 21,97% GLOBAL POLLENA SA w Jaworze BLACKWIRE VENTURES LTD Limassol, Cypr 100% akcji/ głosów GLOBAL COSMED International GMBH Hamburg, Niemcy 100% 100% GLOBAL SERVICE Sp. z o.o. w Radomiu 2% LABKOM Sp. z o.o. w Radomiu Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o. w Świętochłowicach GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu GLOBAL COSMED GMBH Hamburg, Niemcy BOBINI Sp. z o.o. w Radomiu APART NATURAL Sp. z o.o. w Radomiu Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 241

15 1.6. Wspólne przedsięwzięcia Spółki (joint-ventures) Spółka nie uczestniczyła w latach oraz nie uczestniczy aktualnie we wspólnych przedsięwzięciach Informacje o połączeniu, podziale, sprzedaży części przedsiębiorstwa W latach: 2011 oraz w I półroczu 2012 roku nie dokonywano połączenia, podziału oraz sprzedaży części przedsiębiorstwa Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Niniejsze śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone w polskich złotych (zł). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą. Dane w śródrocznych informacjach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych. Ewentualne różnice pomiędzy kwotami ogółem a sumą ich składników wynikają z zaokrągleń Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych oraz inflacja Okres zakończony Okres zakończony Kurs wymiany złotego do dolara 3,3885 3,4174 Kurs wymiany złotego do euro 4,2613 4,4168 Kurs wymiany złotego do CHF 3,5477 3,6333 Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 roku w stosunku do I półrocza 2012 wyniósł 4,0% (dla porównania za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku w porównaniu do roku ,3%) 1.10 Okres sprawozdawczy Okresem sprawozdawczym przyjętym w Spółce jest rok kalendarzowy. 2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2.1 Oświadczenie o rzetelności sporządzenia śródrocznej informacji finansowej Zarząd Global Cosmed Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy prezentowana śródroczna informacja finansowa i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy. 2.2 Założenie kontynuacji działalności Śródroczna informacja finansowa została sporządzona przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego ostatni okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Śródroczna informacja finansowa została sporządzona zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych. Śródroczna informacja finansowa została sporządzona według zasady memoriału Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę przedstawione zostały poniżej. 2.3 Podstawa sporządzenia śródrocznych informacji finansowych Czas trwania działalności Spółki nie jest ograniczony. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Śródroczna informacja finansowa obejmuje okres: roku - roku oraz dane porównywalne poprzednich okresów. Śródroczna informacja finansowa została przygotowana przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE) i były obowiązujące na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Prezentowana śródroczna informacja finansowa odpowiada wszystkim wymogom MSSF przyjętym przez Unię Europejską a także przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową na dzień roku oraz wynik jej działalności i przepływy pieniężne za okres zakończony roku Jest także zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259). Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu śródrocznej informacji finansowej są opracowane z uwzględnieniem historycznych informacji finansowych Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuje rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody. Za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów w rachunku zysków i strat przyjmuje się wariant porównawczy. Zysk lub strata jest łączną kwotą wynikającą z odjęcia kosztów od przychodów, z wyłączeniem składników innych całkowitych dochodów. 242 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

16 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej prezentuje się metodą pośrednią. 2.4 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i zakresu ujawnień Następujące nowe standardy, zmiany i interpretacje do istniejących standardów obowiązują od dnia r.: Zmiany do MSSF 7 Ujawnienia - transfer aktywów finansowych. Zmiany mają na celu pomóc odbiorcom sprawozdania finansowego w ocenie ryzyk związanych z transferem aktywów finansowych i wpływu tych ryzyk na sytuację finansową jednostki oraz będą promowały przejrzystość w raportowaniu transakcji transferu, w szczególności tych, które zawierają sekurytyzację aktywów finansowych. Jednostki są zobowiązane do stosowania zmian dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Przyjęcie pozostałych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. Standardy i Interpretacje MSSF jeszcze nieobowiązujące. Spółka zamierza przyjąć opublikowane, lecz nieobowiązujące do 30 czerwca 2012 roku zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. W okresie sprawozdawczym, w Spółce nie podjęto decyzji o wcześniejszym zastosowaniu zmian standardów i interpretacji. - Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. - MSSF 9 Instrumenty finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSSF 9 stanowi pierwszą część I Fazy projektu RMSR, aby zastąpić MSR 39. MSSF 9 wprowadza ulepszone i uproszczone podejście do klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych w porównaniu z wymogami MSR 39. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. - MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, który zastępuje MSR 27 i SKI 12 Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia, mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSSF 10 ustanawia zasady prezentacji i sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku, gdy jednostka kontroluje jedną lub więcej innych jednostek. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. - MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSSF 11 ustanawia zasady sprawozdawczości finansowej dla uczestników wspólnego przedsięwzięcia i zastępuje MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach i SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. - MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat zaangażowania w innych jednostkach mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSSF 12 ma zastosowanie do jednostek mających udziały w jednostce zależnej, wspólnym przedsięwzięciu, jednostce stowarzyszonej albo niekonsolidowanej jednostce strukturyzowanej. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. - MSSF 13 Wycena w wartości godziwej mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSSF 13 definiuje wartość godziwą, ustala ogólne zasady mierzenia wartości godziwej i wymogi ujawnień dotyczących wyceny w wartości godziwej. MSSF 13 ma zastosowanie do MSSF, które wymagają lub zezwalają na wycenę w wartości godziwej, z wyłączeniem określonych wyjątków. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. - Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany finalizują projekt standardu Programy określonych świadczeń pracowniczych opublikowanego w kwietniu 2010 oraz propozycje dotyczące świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy zawartych w projekcie standardu 37 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe opublikowanego w czerwcu Zmiany te ułatwią użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienie jak programy określonych świadczeń pracowniczych wpływają na sytuację finansową i przepływy pieniężne jednostki. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. - Zmiany do MSR 27 opublikowanego ponownie jako MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Przepisy dotyczące konsolidacji stanowiące poprzednio część MSR 27 (2008) zostały zmienione i są obecnie zawarte w MSSF 10. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. - Zmiany do MSR 28 opublikowanego ponownie jako MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany te są konsekwencją wprowadzenia MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. - Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. - KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej, mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Interpretacja ta nie została jeszcze zatwierdzona przez UE. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na sprawozdawczość Spółki. Zmiana zasad rachunkowości Spółka od dnia 1 stycznia 2011 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 243

17 Zmiany prezentacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym: Zmiany prezentacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółka nie dokonywała zmiany prezentacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w przedstawianych okresach sprawozdawczych. Zmiany w prezentacji pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółka nie dokonywała zmiany prezentacji w pozycji przepływów pieniężnych w przedstawianych okresach sprawozdawczych. 3. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 3.1 Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które jednostka zamierza wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki. Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady inwestycyjne. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Na dzień przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Spółka zastosowała wycenę budynków i budowli w wartości godziwej i stosuje tę wartość godziwą jako zakładany koszt ustalony na dzień przejścia, zgodnie z paragrafem 16 MSSF 1. Amortyzację od tak ustalonych wartości ujmuje się w wyniku finansowym okresu. Późniejsze nakłady na środek trwały zwiększają jego wartość księgową, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska z tego tytułu korzyści ekonomiczne, a koszt tego środka trwałego można wiarygodnie wycenić. Wszelkie pozostałe nakłady, a także wydatki na naprawę i konserwację, są odnoszone w wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych, jak również dla celów jeszcze nie określonych, prezentowane są w sprawozdaniu finansowym po koszcie wytworzenia pomniejszonym o ujęte odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia obejmuje opłaty oraz, dla odpowiednich aktywów, koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Spółki. Amortyzacja dotycząca tych aktywów trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych aktywów trwałych Spółki. Amortyzację środków trwałych, w tym komponentów nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowej pomniejszonej o wartość końcową, przez szacowane okresy ich użytkowania. Weryfikacji wartości końcowych i okresów użytkowania środków trwałych oraz stosownych korekt dokonuje się co najmniej na koniec każdego roku finansowego. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników środków trwałych są następujące: - Budynki i budowle: od 10 do 40 lat - Maszyny i urządzenia: od 5 do 20 lat - Środki transportu: od 5 do 7 lat - Pozostałe środki trwałe: od 4 do 20 lat Inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzuje się przez okres trwania umowy najmu, nie dłużej jednak niż przez okres ich użytkowania. Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Spółka traktuje nadane prawa wieczystego użytkowania jako leasing operacyjny. W przypadku nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości niematerialne. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie utraty wartości, przy czym dla środków trwałych w budowie w okresie ich realizacji ewentualna utrata wartości określana jest na każdy dzień bilansowy. Skutki utraty wartości środków trwałych oraz środków trwałych w budowie odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów trwałych określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w wyniku z działalności operacyjnej. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według kosztu pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nieruchomości inwestycyjne Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), które Spółka jako właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym traktuje jako źródło przychodów z czynszów i/lub są utrzymywane ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne początkowo ujmowane są według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po ujęciu początkowym nieruchomości te wycenia się w wartości godziwej na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w wyniku finansowym okresu w którym powstały. Nieruchomości inwestycyjne usuwane są w momencie ich zbycia lub w przypadku trwałego wycofania z użytkowania, jeżeli nie oczekuje się uzyskania w przyszłości żadnych korzyści wynikających z ich zbycia. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania nieruchomości inwestycyjnej stanowią różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową i ujmowane są w wyniku finansowym okresu w którym dokonano takiej operacji. 244 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

18 3.2 Wartości niematerialne Wartości niematerialne obejmują możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nieposiadające postaci fizycznej, nad którymi Spółka sprawuje kontrolę i które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki. Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy składniki wartości niematerialnych wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są po spełnieniu następujących warunków: - z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak aby nadawał się do sprzedaży lub użytkowania, - istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży, - składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży, - znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne, - zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego użytkowania i sprzedaży, - istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych oraz nakłady nie spełniające w/w warunków ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat w dacie ich poniesienia. Do pozycji wartości niematerialnych Spółka zalicza także wydatki poniesione na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu. Stosowana metoda amortyzacji odzwierciedla sposób konsumowania korzyści ekonomicznych ze składnika wartości niematerialnych przez Spółkę, przy czym, przy braku możliwości wiarygodnego określenia innego sposobu konsumowania tych korzyści stosuje się metodę liniową. Przyjętą metodę amortyzacji stosuje się w sposób ciągły w kolejnych okresach chyba, że nastąpiła zmiana oczekiwanego sposobu konsumowania korzyści ekonomicznych. Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania. Szacunki okresu i metody amortyzacji weryfikowane są na koniec roku obrotowego. Jeśli prognozowany okres użytkowania składnika aktywów różni się znacząco od poprzednich szacunków, dokonuje się zmiany okresu amortyzacji. W przypadku znaczącej zmiany oczekiwanego sposobu rozłożenia w czasie korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów, stosuje się inną metodę amortyzacji, aby odzwierciedlić tę zmianę. Powyższe operacje Spółka ujmuje jako zmiany szacunków księgowych i odnosi w rachunek zysków i strat w okresie, w którym ma miejsce zmiana szacunków. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników wartości niematerialnych są następujące: - nabyte prawa wieczystego użytkowania: 40 lat, - licencje na oprogramowanie: od 2 lat do 5 lat, - znaki towarowe: 5 lat, - prawa majątkowe: 3 lata. Okres użytkowania prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego odpłatnie od podmiotu innego niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest równy okresowi 40 lat od dnia nabycia tego prawa. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji. Wartości niematerialne poddawane są także testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie utraty wartości. Skutki utraty wartości, wartości niematerialnych jak również ich amortyzacji odnoszone są w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji wartości niematerialnych określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w wyniku finansowym okresu. 3.3 Akcje i udziały w jednostkach powiązanych Akcje i udziały w jednostkach powiązanych ujmowane są w cenie nabycia. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę wartości dokonuje się odpisów aktualizujących. 3.4 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa trwałe do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w swoim obecnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do dokonania transakcji sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. Ponadto, składnik aktywów musi być aktywnie oferowany na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej. Dodatkowo, należy oczekiwać, że sprzedaż zostanie ujęta jako sprzedaż zakończona w czasie jednego roku od dnia klasyfikacji. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w kwocie niższej spośród dwóch wartości: wartości księgowej netto i wartości godziwej pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą. Jeśli wartość godziwa jest niższa od wartości księgowej netto, różnicę ujmuje się jako odpis aktualizujący w rachunku zysków i strat. Ewentualne odwrócenie tej różnicy ujmuje się w wyniku finansowym okresu, do wysokości wcześniej utworzonego odpisu. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 245

19 Aktywami trwałymi przeznaczonymi do zbycia mogą być m.in. środki trwałe, środki trwałe w budowie, nieruchomości, wartości niematerialne. W sprawozdaniu finansowym aktywa przeznaczone do sprzedaży prezentowane są w osobnej pozycji aktywów obrotowych i nie podlegają amortyzacji. 3.5 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Na dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i wartości niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależne od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Spółki alokowane są do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup ośrodków generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji. W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości. Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów. Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła za wyjątkiem sytuacji, gdy składnik aktywów wykazywany był w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako odwrócenie wcześniejszego przeszacowania). Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie przekraczającej jednak wartości bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości składnika aktywów jednostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie w wyniku finansowym okresu, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu w takim przypadku, odwrócenie straty z tytułu utraty wartości traktuje się jak zwiększenie z aktualizacji wyceny. 3.6 Aktywa finansowe Klasyfikacja aktywów finansowych zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w momencie początkowego ujęcia, a następnie poddaje się ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy. Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, - inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, - pożyczki i należności. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji tj. w dniu, w którym Spółka zobowiązuje się do nabycia lub sprzedaży składnika aktywów. Aktywa finansowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji w odniesieniu do wszystkich aktywów finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi przez wynik finansowy. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są rozpoznawane po wartości godziwej, a koszty transakcji ujmowane są w wyniku finansowym okresu. Inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych, jeżeli prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z inwestycji wygasły lub zostały przeniesione i Spółka przekazała zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści z tytułu ich własności. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się po początkowym ujęciu według wartości godziwej. Pożyczki i należności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, łącznie z przychodami odsetkowymi i z tytułu dywidend, wykazuje się w okresie, w którym powstały. Zmiany wartości godziwej pieniężnych oraz niepieniężnych papierów wartościowych zaliczonych do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach. W razie sprzedaży papierów wartościowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży lub w przypadku utraty przez nie wartości, łączne dotychczasowe korekty do poziomu aktualnej wartości godziwej ujęte w pozostałych całkowitych dochodach wykazuje się w wyniku finansowym okresu jako zyski i straty na inwestycyjnych papierach wartościowych. Odsetki z papierów wartościowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, naliczone metodą efektywnej stopy procentowej, ujmuje się w wyniku finansowym okresu w przychodach inwestycyjnych, netto. Dywidendy z tytułu dostępnych do sprzedaży instrumentów kapitałowych ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach w momencie nabycia przez Spółkę prawa do otrzymania płatności. Wartości godziwe notowanych inwestycji określa się na podstawie bieżących cen kupna. Jeżeli nie ma aktywnego rynku na dane aktywa finansowe (a także w odniesieniu do nienotowanych papierów wartościowych), Spółka ustala wartość godziwą przy pomocy innych technik 246 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

20 wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno zawartych transakcji, przeprowadzonych na warunkach rynkowych, odniesienie do innych instrumentów, które są zasadniczo takie same, analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz modele wyceny opcji dostosowane do konkretnej sytuacji Spółki. Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone są wykazywane jako aktywa trwałe Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do obrotu lub wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli: - został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości, - stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków, - jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie. Spółka klasyfikuje do tej pozycji: - instrumenty pochodne nie wyceniane zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń, których wartość wyceny jest dodatnia, - inwestycje w notowane akcje i instrumenty dłużne przeznaczone do zbycia, - jednostki funduszy inwestycyjnych, - inne pozycje. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości godziwej, a zyski lub straty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Zysk lub strata netto ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów uwzględniają dywidendy lub odsetki wygenerowane przez dany składnik aktywów finansowych. Aktywa z tej kategorii klasyfikuje się jako aktywa obrotowe, jeżeli są przeznaczone do obrotu lub jeżeli przewiduje się ich realizację w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności stanowią aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, o stałych lub możliwych do ustalenia warunkach płatności oraz stałych terminach wymagalności, które Spółka chce i może utrzymywać do momentu osiągnięcia wymagalności. Pozycje tej kategorii wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej po pomniejszeniu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą efektywnego dochodu. Skutki wyceny odnoszone są w wyniku finansowym okresu. Spółka klasyfikuje do tej pozycji: - instrumenty dłużne takie jak obligacje skarbowe i komercyjne, kuponowe, dyskontowe, bony skarbowe i komercyjne, utrzymywane do terminu zapadalności, - lokaty terminowe, - inne pozycje Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nieprzypisane do pozostałych kategorii klasyfikuje się jako aktywa dostępne do sprzedaży i wycenia według wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej ujmowane są w kapitale własnym w pozycji inne kapitały rezerwowe. Jednakże inwestycje w instrumenty kapitałowe nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, Spółka prezentuje według kosztu. Akcje i udziały spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych, zakwalifikowane do tej kategorii, wyceniane są według kosztu także wtedy, gdy są notowane na aktywnym rynku. Spółka klasyfikuje do tej pozycji: - inwestycje w nienotowane instrumenty kapitałowe (w tym udziały i akcje spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych), - inwestycje w notowane instrumenty kapitałowe, nieprzeznaczone do obrotu (w tym udziały i akcje spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych), - inwestycje w instrumenty dłużne, co do których Spółka nie ma stanowczego zamiaru utrzymania ich do terminu zapadalności, - inne pozycje. Zalicza się je do długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, chyba, że jest wyraźny zamiar utrzymywania tych aktywów finansowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego albo zostaną sprzedane w celu pozyskania kapitału obrotowego. Wówczas ujmuje się je jako krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki i należności Kategoria pożyczek i należności obejmuje aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, o stałych lub możliwych do ustalenia warunkach płatności, które nie są przedmiotem obrotu na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty wraz z należnymi odsetkami, o ile wycena znacząco nie różni się od wyceny w skorygowanej cenie nabycia. Zalicza się je do aktywów obrotowych, z wyjątkiem pozycji, których okres wymagalności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wówczas zalicza się je do aktywów trwałych. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 247

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 5 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 5 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 5 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - pozyskaniem przez Global Cosmed S.A. od biegłego rewidenta opinii oraz raportu z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 118/2016 (5003) poz

MSIG 118/2016 (5003) poz Poz. 15605. Przedsiębiorstwo Prywatne w Siedlcach. [BMSiG-14518/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Przedsiębiorstwo Prywatne z siedzibą w Siedlcach, ul.brzeska 102A,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku

ANEKS NR 2. do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego Megaron S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 stycznia 2011 roku sporządzonego w związku z ofertą publiczną 200.000 Akcji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

MSIG 148/2015 (4779) poz

MSIG 148/2015 (4779) poz MSIG 148/2015 (4779) poz. 11419 11419 Poz. 11419. Gliwicki Teatr Muzyczny w Gliwicach. [BMSiG-9742/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Nazwa jednostki i

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku ORAZ DANE PORÓWNYWALNE

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo