ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A."

Transkrypt

1 ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - sporządzeniem prognozy wyników na rok 2013, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące okres od 1 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 roku. AKTUALIZACJA NR 1 Punkt 13, strona 72 Dokumentu Rejestracyjnego, w związku ze sporządzeniem prognoz wyników na rok 2013 punkt otrzymuje nowe, uaktualnione brzmienie: 13.1 OŚWIADCZENIA WSKAZUJĄCE PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA, NA KTÓRYCH EMITENT OPIERA SWOJE PRO- GNOZY NA LATA 2012 I 2013 Przedstawione poniżej prognozy wyników Global Cosmed S.A. zostały przygotowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia o prospekcie. Wszystkie zasady rachunkowości były stosowane w sposób ciągły, a forma przygotowania i sporządzenia poniższej prognozy zapewnia jej porównywalność z historycznymi informacjami finansowymi Emitenta. Przygotowując prognozę, Zarząd Emitenta wziął pod uwagę w głównej mierze: poprzednie wyniki, analizę rynku, kontynuację strategii, udział w rynku i pozycję Emitenta, sytuację finansową i jej potencjalne zmiany ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ FINANSOWYCH NA LATA 2012 i 2013, DOTYCZĄCE CZYNNIKÓW, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ CAŁKO- WICIE POZA OBSZAREM WPŁYWÓW CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA 1. W prognozie założono, że stawki podatków dochodowego i VAT w Polsce pozostaną na dotychczasowym poziomie, a polityka podatkowa oraz dotycząca obrotu handlowego z zagranicą, które mają znaczenie dla prognozy przychodów i uzyskiwanych wyników Emitenta, nie ulegną zmianie. 2. W prognozie założono, że nie wystąpią znaczne wahania sytuacji makroekonomicznej Polski i związanego z nią popytu na rynku dóbr konsumpcyjnych, w stosunku do aktualnej sytuacji. W prognozie nie założono również znacznych wahań sytuacji makroekonomicznej głównego odbiorcy eksportowego Niemiec. 3. Wahania kursów walut względem złotego, mają wpływ na poziom cen surowców i opakowań do produkcji chemii kosmetycznej i pielęgnacyjnej oraz na wielkość wolumenu przychodów ze sprzedaży eksportowej. W prognozie przyjęto kurs wymiany równy 4,15 zł dla euro. Kursy innych walut nie mają istotnego wpływu na działalność Emitenta. 4. Emitent wykorzystuje finansowanie dłużne w postaci kredytów bankowych, dla których poziom oprocentowania ustalony jest w oparciu o WIBOR. W prognozie przyjęto, że stawka WIBOR nie zmieni się w sposób istotny i utrzyma się w 2012 roku na poziomie 5% dla WIBOR 1M i 5,15% dla WIBOR 3M, natomiast w 2013 roku na poziomie 4,89% dla WIBOR 1M. 5. Inflacja w 2012 roku będzie kształtowała się w przedziale 3,6%-4,2% z tendencją wzrostową, natomiast w 2013 roku będzie kształtowała się na poziomie 2,5% (+ / - 1%). 6. Przy sporządzaniu prognoz wyników założono, że nie zmienią się w sposób istotny obecne warunki prowadzenia działalności gospodarczej Emitenta. 7. Przyjęto, iż nie wystąpią żadne zdarzenia nadzwyczajne, które mogłyby mieć wpływ na sytuację ekonomiczną Emitenta ZAŁOŻENIA DO PROGNOZ FINANSOWYCH NA LATA 2012 i 2013, DOTYCZĄCE CZYNNIKÓW, NA KTÓRE WPŁYW MOGĄ MIEĆ CZŁONKOWIE ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH EMITENTA 1. Przychody zostały oszacowane głównie w oparciu o wartości przychodów ze sprzedaży osiągniętych w analogicznych okresach lat poprzednich, szacowane zapotrzebowanie rynku i istniejące zamówienia handlowe. 2. Koszty działalności operacyjnej zostały oszacowane w oparciu o rzeczywiste dane historyczne i szczegółowe założenia wzrostu poszczególnych rodzajów kosztów na podstawie wszystkich dostępnych informacji od kluczowych kooperantów oraz od poszczególnych departamentów. 3. W prognozie przewidziano realizację zadania inwestycyjnego opisanego w punkcie 3.4 Dokumentu ofertowego oraz inwestycje odtworzeniowe, utrzymujące zdolności wytwórcze. 4. Przyjęto koszty finansowe związane z wykorzystaniem istniejącego finansowania dłużnego, gdzie marża banku nie przekracza 2,2% powyżej WIBOR. 5. Koszty materiałów bezpośrednich, tworzące główną grupę kosztów, zostały zaplanowane na podstawie wskaźników materiałowych dla różnych kategorii produktów. Bazą były dane historyczne oraz przewidywane zużycie surowców i opakowań dla nowych i modyfikowanych serii wyrobów. 6. Nie przewiduje się zmian stawek amortyzacyjnych dla poszczególnych grup środków trwałych w prognozowanym okresie. 7. Założono, iż ceny świadczeń i usług, z których korzysta Emitent, nie będą ulegać silnym wahaniom w 2012 i 2013 roku. 8. Nie planuje się w latach 2012 i 2013 zaciągania nowych istotnych zobowiązań finansowych. Dotychczasowe zobowiązania finansowe w planowanym okresie będą spłacane zgodnie z harmonogramem umów. 228 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

2 13.2 RAPORTY SPORZĄDZONE PRZEZ NIEZALEŻNYCH KSIĘGOWYCH LUB BIEGŁYCH REWIDENTÓW NA TE- MAT PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZENIA WYNIKÓW SZACUNKOWYCH ORAZ PROGNOZ WYNIKÓW RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZE SPRAWDZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW PROGNOZOWANYCH INFOR- MACJI FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH NA ROK 2012 Dla Akcjonariuszy Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu. Dokonaliśmy sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych na rok 2012 Spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, na które składają się sporządzone w formie planu i oparte na znaczących szacunkach prognozy dotyczące następujących elementów rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku: przychody ze sprzedaży netto w wysokości , zysk z działalności operacyjnej w wysokości 8.151, zysk netto w wysokości Za sporządzenie prognozowanych informacji finansowych, w tym założeń, na których je oparto, odpowiada Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych przedstawionych w formie planu na rok 2012, opartych na znaczących szacunkach. Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do norm i wytycznych zawartych w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3400 (MSUA 3400) wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). Standard nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że prognozowane informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. Prognozowane informacje finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie Emisyjnym i przedstawienia ich potencjalnym inwestorom. Sprawdzając dowody uzasadniające przyjęte przez Zarząd Global Cosmed S.A. założenia, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, że nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzenia prognozowanych informacji finansowych. Naszym zdaniem, prognozowane informacje finansowe obejmujące przedstawione wyżej dane liczbowe zostały poprawnie przygotowane na podstawie założeń i zaprezentowane zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, które są spójne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta. Rzeczywiste wyniki finansowe mogą się różnić od przewidywanych, ponieważ przewidywane zdarzenia czasami nie następuje zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne. W imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. Nr 186 Warszawa, ul. Piękna 18 Jarosław BOCHENEK Kluczowy Biegły Rewident Nr Monika KACZOREK Partner Warszawa, dnia 11 lipca 2012 roku RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZE SPRAWDZENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW PROGNOZOWANYCH INFOR- MACJI FINANSOWYCH SPORZĄDZONYCH NA ROK 2013 Dla Akcjonariuszy Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu. Dokonaliśmy sprawdzenia wybranych elementów prognozowanych informacji finansowych na rok 2013 Spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3, na które składają się sporządzone w formie planu i oparte na znaczących szacunkach prognozy dotyczące następujących elementów rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: przychody ze sprzedaży netto w wysokości , zysk z działalności operacyjnej w wysokości 9.168, zysk netto w wysokości Za sporządzenie prognozowanych informacji finansowych, w tym założeń, na których je oparto, odpowiada Zarząd Spółki Global Cosmed S.A. Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych przedstawionych w formie planu na rok 2013, opartych na znaczących szacunkach. Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do norm i wytycznych zawartych w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3400 (MSUA 3400) wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC). Standard nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że prognozowane informacje finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości. Prognozowane informacje finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie Emisyjnym i przedstawienia ich potencjalnym inwestorom. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 229

3 Sprawdzając dowody uzasadniające przyjęte przez Zarząd Global Cosmed S.A. założenia, nie stwierdziliśmy niczego, co kazałoby nam sądzić, że nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzenia prognozowanych informacji finansowych. Naszym zdaniem, prognozowane informacje finansowe obejmujące przedstawione wyżej dane liczbowe zostały poprawnie przygotowane na podstawie założeń i zaprezentowane zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, które są spójne z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Emitenta. Rzeczywiste wyniki finansowe mogą się różnić od przewidywanych, ponieważ przewidywane zdarzenia czasami nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne. W imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. Nr 186 Warszawa, ul. Piękna 18 Jarosław BOCHENEK Kluczowy Biegły Rewident Nr Monika KACZOREK Partner Warszawa, dnia 16 października 2012 roku 13.3 PROGNOZA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH Tabela: Prognozy wybranych elementów sprawozdania z całkowitych dochodów za lata 2012 i 2013 (w ) Wyszczególnienie 2012 prognoza 2013 prognoza Przychody ze sprzedaży netto Zysk z działalności operacyjnej Zysk netto Źródło: Emitent 13.4 PORÓWNYWALNOŚĆ PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKÓW SZACUNKOWYCH Z HISTORYCZNYMI IN- FORMACJAMI FINANSOWYMI Historyczne informacje finansowe za lata w Prospekcie zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Prognozy wyników Emitenta za lata 2012 i 2013 zostały przygotowane na zasadach zapewniających ich porównywalność z zasadami przyjętymi dla sporządzania i przedstawiania historycznych informacji finansowych za lata Emitent nie publikował wcześniej prospektów emisyjnych ani prognoz. AKTUALIZACJA NR 2 Punkt 9.1, strona 60 Dokumentu Rejestracyjnego, w związku ze sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych za okres od do r., na końcu punktu dodaje się: Emitent sporządził śródroczne informacje finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r., które zostały poddane przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Poniżej zostały przedstawione wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od r. do r. Śródroczne informacje finansowe zostały przedstawione w punkcie 20.7 Dokumentu Rejestracyjnego. Tabela: Wybrane pozycje jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Emitenta za okres od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (w ) Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży Zmiana stanu produktów Amortyzacja I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

4 Zużycie surowców i materiałów Usługi obce Koszty świadczeń pracowniczych Podatki i opłaty Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy ZYSK (STRATA) NETTO Źródło: Emitent Przychody Emitenta w analizowanym okresie wzrosły o 13% w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 i wyniosły Składały się na nie przede wszystkim przychody ze sprzedaży produktów oraz przychody ze sprzedaży towarów i materiałów (odpowiednio 55% oraz 42% przychodów ze sprzedaży). Największym wzrostem wśród przychodów, wynoszącym 76%, charakteryzowały się przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Wynikało to z nabywania w 2012 roku przez Emitenta materiałów na rzecz podmiotów z grupy Global Cosmed Group, co zostało opisane w akapicie poniżej. Koszty działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2012 roku wynosiły i wzrosły o 12% w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. Największą zmianą wśród kosztów charakteryzuje się pozycja wartości sprzedanych towarów i materiałów. Wzrosła ona o ponad 80%, do , co wynikało z nabywania w 2012 roku przez Emitenta materiałów na rzecz podmiotów z grupy Global Cosmed Group. Emitent nabywał od dostawców większe ilości surowców, które następnie były odsprzedawane, po cenach zakupu powiększonych o marżę, pozwalającą pokryć koszty zakupu, do podmiotów z grupy Global Cosmed Group. Dzięki temu poprawiła się pozycja Emitenta wobec jego dostawców, co natomiast przełożyło się na obniżenie cen produktów przez nich oferowanych. W związku z równomiernym wzrostem w analizowanym okresie zarówno przychodów, jak i kosztów operacyjnych, wzrósł również zysk z działalności operacyjnej i wynosił Natomiast w związku ze spadkiem przychodów finansowych oraz znacznym wzrostem kosztów finansowych, który wynikał z nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, zarówno zysk przed opodatkowaniem jak i zysk netto w pierwszej połowie 2012 r. był niższy, niż w analogicznym okresie roku Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 3.523, natomiast zysk netto AKTUALIZACJA NR 3 Punkt 10.1, strona 63 Dokumentu Rejestracyjnego, w związku ze sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych za okres od do r., na końcu punktu dodaje się: Tabela: Źródła finansowania Emitenta w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. (w ) Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane z lat ubiegłych Zysk (strata) netto roku bieżącego Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 231

5 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem Źródło: Emitent Na koniec czerwca 2012 r. struktura pasywów Emitenta nie uległa zmianie w stosunku do końca 2011 roku. Nieznacznie ponad połowę wszystkich pasywów stanowiły zobowiązania krótkoterminowe, wśród których największymi pozycjami były zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz otrzymane kredyty i pożyczki. Wzrost zobowiązań z tytułu dostaw i usług o ponad 30% do poziomu wynikał z nabywania w 2012 roku przez Emitenta materiałów na rzecz podmiotów z grupy Global Cosmed Group, co zostało opisane w punkcie 9.1 Dokumentu Rejestracyjnego. Drugim istotnym elementem pasywów na koniec czerwca 2012 r., z udziałem w wysokości 47% ogólnej sumy pasywów, był kapitał własny. Składał się na niego przede wszystkim kapitał zakładowy, w wysokości Natomiast zobowiązania długoterminowe stanowiły zaledwie 2% ogólnej sumy pasywów i w większości składały się z rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego. AKTUALIZACJA NR 4 Punkt 10.2, strona 66 Dokumentu Rejestracyjnego, w związku ze sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych za okres od do r., na końcu punktu dodaje się: Tabela: Opis przepływów środków pieniężnych Emitenta za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2012 r. (w ) Wyszczególnienie Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Środki pieniężne na początek okresu* Środki pieniężne na koniec okresu* *środki pieniężne i ich ekwiwalenty pomniejszone o wysokość wykorzystanego kredytu obrotowego udzielonego Emitentowi Źródło: Emitent Środki pieniężne na początek 2012 roku wyniosły Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły , co było w głównej mierze rezultatem zmiany stanu należności o oraz zmiany stanu zapasów o Na dodatnie przepływy z działalności operacyjnej składał się przede wszystkim zysk brutto w wysokości oraz zmiana stanu zobowiązań o Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły 940. Wpływy w wysokości wygenerowane były w całości przez przepływy z tytułu zbycia majątku trwałego, natomiast wydatki w kwocie 117 zostały poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej wyniosły Złożyły się na nie wpływy z tytułu odsetek w wysokości 93 oraz wydatki na spłatę kredytu w wysokości 123, zapłacone odsetki w wysokości 369 oraz płatności z tytułu leasingu finansowego w kwocie 34. Przepływy pieniężne netto razem wyniosły -749, a środki pieniężne na koniec okresu wyniosły AKTUALIZACJA NR 5 Punkt 20.7, strona 164 Dokumentu Rejestracyjnego, w związku ze sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych za okres od do r., punkt otrzymuje brzmienie: RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU ŚRÓDROCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH OBEJMUJĄ- CEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 30 CZERWCA 2012 ROKU Dla Akcjonariuszy Spółki Global Cosmed S.A. Przeprowadziliśmy przegląd załączonych śródrocznych informacji finansowych Spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wielkopolskiej 3, na które składa się: 1. śródroczne sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30 czerwca 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów 232 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

6 wykazuje sumę otych, 2. śródroczne sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości otych, 3. śródroczne sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę otych, 4. śródroczne sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 749 otych, 5. dodatkowe noty i objaśnienia do śródrocznych informacji finansowych. Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonych śródrocznych informacji finansowych sporządzonych zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, jak również za prawidłowość ksiąg rachunkowych odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było dokonanie przeglądu tych informacji finansowych. Przegląd przeprowadziliśmy stosownie do postanowień krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Standardy nakładają na nas obowiązek zaplanowania i przeprowadzenia przeglądu w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd przeprowadziliśmy głównie drogą analizy danych informacji finansowych, wglądu w księgi rachunkowe, a także wykorzystania informacji uzyskanych od kierownictwa oraz osób odpowiedzialnych za finanse i rachunkowość jednostki. Zakres i metoda przeglądu sprawozdania finansowego istotnie różni się od badań leżących u podstaw opinii wyrażanej o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości rocznego sprawozdania finansowego oraz o jego rzetelności i jasności, dlatego nie możemy wydać takiej opinii o załączonych informacjach finansowych. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu nie zidentyfikowaliśmy niczego, co nie pozwoliłoby na stwierdzenie, że śródroczne informacje finansowe zostały przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. W imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. Nr 186 Warszawa, ul. Piękna 18 Jarosław BOCHENEK Kluczowy Biegły Rewident Nr Warszawa, dnia 16 października 2012 roku Monika KACZOREK Partner ŚRÓDROCZNE INFORMACJE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZ- DAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 DO 30 CZERWCA 2012 ROKU ORAZ DANE PORÓWNYWALNE. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW I. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Działalność kontynuowana NOTA NR Przychody ze sprzedaży 8.1, Pozostałe przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży Zmiana stanu produktów (1.096) Koszt wytworzenia produktów (świadczeń) na własne potrzeby jednostki 8.2 Amortyzacja 8.2 (530) (528) (1.052) Zużycie surowców i materiałów 8.2 (24.099) (28.056) (53.455) Usługi obce 8.2 (3.621) (4.051) (8.493) Koszty świadczeń pracowniczych 8.3 (3.246) (2.999) (6.174) Podatki i opłaty 8.2 (82) (69) (200) Pozostałe koszty rodzajowe 8.2 (1.025) (650) (2.293) Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8.2 (22.383) (12.365) (27.722) Pozostałe koszty operacyjne 8.7 (476) (357) (792) Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 233

7 Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej ZYSK (STRATA) NETTO Całkowite dochody netto za rok obrotowy (2.389) Efektywna część wyniku z instrumentów zabezpieczających w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych (2.950) Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów (411) II. CAŁKOWITE DOCHODY OGÓŁEM Średnia ważona liczba akcji zwykłych Rozwodniona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję (w zł na jedną akcję): Z działalności kontynuowanej i zaniechanej: Zwykły 0,12 1,71 0,59 Rozwodniony * 0,12 1,71 0,59 Z działalności kontynuowanej: Zwykły 0,12 1,71 0,59 Rozwodniony* 0,12 1,71 0,59 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NOTA NR AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Akcje i udziały w jednostkach powiązanych Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych Inne aktywa i pozostałe należności krótkoterminowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe aktywa finansowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa obrotowe razem Aktywa razem I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

8 NOTA NR Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy 18.2, Kapitały rezerwowe 18.2, Zyski zatrzymane z lat ubiegłych Zysk (strata) netto roku bieżącego Razem kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na świadczenia pracownicze długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki otrzymane oraz dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Rezerwy na świadczenia pracownicze krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania Pozostałe zobowiązania finansowe Przychody przyszłych okresów Zobowiązania krótkoterminowe razem Zobowiązania razem Pasywa razem Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 235

9 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał zakładowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane i wynik roku bieżącego Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2012 roku Całkowite dochody ogółem Emisja akcji (4.600) 0 Dywidenda zatwierdzona i wypłacona 0 Zmiana zasad rachunkowości 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 0 Przeniesienie zysku netto na kapitał zapasowy/ rezerwowy (5.028) 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych 0 Pozostałe - aktualizacja wyceny transakcji walutowych Stan na 30 czerwca 2012 roku (636) Kapitał zakładowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitały rezerwowe Zyski zatrzymane i wynik roku bieżącego Razem kapitał własny Stan na 1 stycznia 2011 roku Całkowite dochody ogółem Emisja akcji (179) (22.487) 0 Dywidenda zatwierdzona i wypłacona 0 Zmiana zasad rachunkowości 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego 0 Przeniesienie zysku netto na kapitał zapasowy/ rezerwowy (3.290) 0 Pokrycie strat z lat ubiegłych 0 Pozostałe - aktualizacja wyceny transakcji walutowych (2.390) (2.390) Stan na 31 grudnia 2011 roku (2.390) I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

10 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Korekty o pozycje: Amortyzacja Zysk/Strata z tyt. różnic kursowych Odsetki i dywidendy (Zysk)/strata na działalności inwestycyjnej (908) Zmiana stanu należności (8.411) (16.687) Zmiana stanu zapasów (2.495) Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów (19) Zmiana stanu rezerw - (25) Utrata wartości aktywów finansowych Podatek dochodowy zapłacony/zwrócony (252) (731) Inne korekty (344) (194) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4.884) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych (117) (1.117) Spłata pożyczki 284 Sprzedaż aktywów finansowych Nabycie aktywów finansowych Udzielenie pożyczek Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji akcji Wpływy z tytułu emisji obligacji Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów (123) Spłata pożyczek/kredytów (1 948) Dywidendy wypłacone Odsetki zapłacone (369) (460) Płatności zobowiązań z tyt. leasingu finansowego (34) (84) Wykup dłużnych papierów wartościowych Inne wydatki Środki pieniężne netto z działalności finansowej (433) (2.328) Przepływy pieniężne netto razem (749) (6.733) Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (749) (6.733) Różnice kursowe netto Środki pieniężne na początek okresu (9 382) (2.649) Środki pieniężne na koniec okresu, w tym (10 131) (9.382) O ograniczonej możliwości dysponowania Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 237

11 1. DODATKOWE NOTY I OBJAŚNIENIA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.1 Informacje ogólne o Spółce GLOBAL COSMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu przy ulicy Wielkopolskiej 3 powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Global Cosmed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Fabryki Kosmetyczne i Chemiczne w Radomiu w spółkę akcyjną pod firmą Global Cosmed Spółka Akcyjna Fabryka Kosmetyków. Wpis do Rejestru Handlowego Dział B Nr 737 został dokonany w dniu 1 września 1997 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w dniu 3 października 2001 roku pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka posiada następujący numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer REGON Zgodnie z umową Spółki przedmiotem działalności Spółki jest: - produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, - sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, - sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, - produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących. Dnia 30 grudnia 2010 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany nazwy Spółki. Poprzednia nazwa Spółki Global Cosmed Spółka Akcyjna Fabryka Kosmetyków została zastąpiona przez Global Cosmed Spółka Akcyjna Informacja o sprawozdaniu łącznym Spółka nie posiada oddziałów sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. 1.3 Skład organów Spółki Na dzień roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób: - Pani Ewa Lucyna Wójcikowska - prezes zarządu, - Pani Aleksandra Gawrońska - członek zarządu. W okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu. Na dzień roku Zarząd Spółki składał się z następujących osób: Pani Ewa Lucyna Wójcikowska - prezes zarządu, Pani Aleksandra Gawrońska - członek zarządu od 1 lutego 2011 roku. Skład Rady Nadzorczej na dzień roku przedstawiał się następująco: - Pan Arthur Rafael Mielimonka, - Pan Andreas Mielimonka, - Pani Magdalena Anita Świerk, - Pan Tomasz Wasilewski, - Pan Marian Sułek. W okresie 1 stycznia 2012 roku - 30 czerwca 2012 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Skład Rady Nadzorczej na dzień roku przedstawiał się następująco: - Pan Arthur Rafael Mielimonka, - Pan Andreas Mielimonka, - Pani Magdalena Anita Świerk, - Pan Tomasz Wasilewski - od dnia roku, - Pan Marian Sułek - od dnia roku. Spółka posiada także następujące osoby reprezentujące jako prokurentów i pełnomocników: - Pani Urszula Matracka - prokura łączna od dnia roku - Pani Aleksandra Gawrońska - prokura samoistna od dnia roku do dnia roku. Struktura akcjonariatu na dzień roku: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym (%) Blackwire Ventures Ltd Razem W okresie 1 stycznia 2012 roku - 30 czerwca 2012 roku miały miejsce następujące zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki: 238 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

12 W dniu 27 kwietnia 2012 roku podjęta została Uchwała numer 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia wspólników Global Cosmed SA w Radomiu o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego z zysku i przeznaczonego na ten cel, w drodze emisji akcji serii F oraz o zmianie statutu Spółki. Na podstawie wymienionej uchwały podwyższony został kapitał akcyjny Spółki do kwoty zł to jest o kwotę akcji serii F. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela. Wszystkie akcje przypadły jedynemu akcjonariuszowi Spółki tj. Spółce Blackwire Ventures Limited. Podwyższenie kapitału zostało wpisane do KRS w dniu 18 maja 2012 roku. Struktura akcjonariatu na dzień roku: Nazwa akcjonariusza Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale podstawowym (%) Blackwire Ventures Ltd Razem Dnia roku została zawarta umowa pomiędzy Dr Andreas Mielimonka i Blackwire Ventures Ltd. Spółką utworzoną na podstawie prawa cypryjskiego dotycząca wniesienia akcji serii A Spółki Global Cosmed S.A. aportem do Spółki Blackwire Ventures Ltd. Dnia roku została zwarta umowa pomiędzy Global Cosmed Group sp. z o.o. s.k. i Blackwire Ventures Ltd. Spółką utworzoną na podstawie prawa cypryjskiego dotycząca wniesienia akcji serii A Spółki Global Cosmed S.A. aportem do Spółki Blackwire Ventures Ltd. W dniu 12 marca 2012 roku odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie Global Cosmed spółka akcyjna, na którym podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała numer 1 o uchyleniu uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 2 sierpnia - wobec nie złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego obejmującego m.in. akcje serii D w terminie czterech miesięcy, nadzwyczajne walne zgromadzenie uchyliło uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji serii D oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C i D oraz praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 2. Uchwała numer 2 - w sprawie podwyższenia kapitału spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Podwyższa się kapitał w drodze oferty publicznej o kwotę nie niższą niż złotych oraz nie wyższą niż złotych. Wszystkie akcje nowej emisji serii D będą akcjami na okaziciela. Akcje nowej emisji serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne. 3. Uchwała numer 3 - o zmianie statutu Spółki. 4. Uchwała numer 4 - o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii C i D oraz praw poboru do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 5. Uchwała numer 5 - o prowadzeniu rachunkowości i sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Jednostki powiązane - Dr Andreas Mielimonka, - Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k., - Global Pollena S.A. Fabryka Chemii Gospodarczej, - Global Service Sp. z o.o., - Global Cosmed GMBH, - Global Cosmed Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - Global Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k., - Global Medica Sp. z o.o., - Laboratorium Kosmetyczne Pollena Malwa Sp. z o.o. (od 2010 roku), - Global Pollena Ukraina w Nagiriance (od 2010 roku), - Global Kosmed Sp. z o.o. w Żytomierzu ( od 2010 roku), - Global Medica GCG HEALTH Care GMBH - Spółka zlikwidowana z dniem 1 marca 2011r., - Global Cosmed GMBH Hamburg, - Global Cosmed International GMBH Hamburg, - LABKOM Sp. z o.o., - BLACKWIRE VENTURES LTD, Limassol, Cypr, - GB Service Sp. z o.o. - Spółka zlikwidowana z dniem roku, - Bobini Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - Apart Natural Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 239

13 Na dzień roku oraz na dzień roku Spółka Global Cosmed SA nie posiadała podmiotów zależnych. Jedynym akcjonariuszem Spółki na dzień roku oraz na dzień roku jest spółka BLACKWIRE VENTURES LTD. Na dzień sporządzenia śródrocznych informacji finansowych 100% akcji Spółki należy do Firmy Blackwire Ventures LTD z siedzibą w Limassol na Cyprze. Akcje Spółki zostały wniesione przez właścicieli: w dniu roku przez Dr Andreasa Mielimonkę i w dniu roku przez Global Cosmed Group Sp. z o.o. Sp. k., w której posiadaniu było 4,6% akcji. Zmiana właściciela została zarejestrowana w księdze akcyjnej. Właścicielem Spółki Blackwire Ventures LTD jest Dr Andreas Mielimonka. Na dzień i roku poprzez osobę właściciela Spółka Global Cosmed SA była powiązana z wszystkimi w/w spółkami. Pani Ewa Lucyna Wójcikowska pełniła jednocześnie następujące funkcje w innych Spółkach Grupy: - Prezes Zarządu Global Pollena S.A. (odwołana z dniem roku), - Prezes Zarządu Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o. (odwołana z dniem roku), - Wiceprezes Zarządu Global Cosmed Group Sp. z o.o.(odwołana z dniem roku), - Członek Zarządu Global Service Sp. z o.o. (odwołana z dniem roku). Pani Aleksandra Gawrońska pełniła jednocześnie następujące funkcje w innych Spółkach Grupy: - Prokurent w Spółce Global Cosmed Group Sp. z o.o. Sp. K.(odwołana z dniem roku), - Prokurent w Spółce Global Cosmed Group Sp. z o.o. ( odwołana z dniem roku), - Prokurent w Spółce Global Service Sp. z o.o. (odwołana z dniem roku), - Prokurent w Spółce Global Medica Sp. z o.o. (odwołana z dniem roku). Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Andreas Mielimonka pełni jednocześnie następujące funkcje: - Global Cosmed Group Sp. z o.o. - prezes zarządu, - Global Medica Sp. z o.o. - prezes zarządu, - Global Pollena S.A. - przewodniczący rady nadzorczej, - Global Service Sp. z o.o. - prezes zarządu, - Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia r., od roku Prezes Zarządu, - Labkom Sp. z o.o. - prezes zarządu, - Global Cosmed GMBH - członek zarządu, odwołany z dniem r., - Global Pollena GMBH - członek zarządu. Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Arthur Rafael Mielimonka pełni obecnie następujące funkcje: - Global Pollena S.A. - zastępca przewodniczącego rady nadzorczej, - Global Service Sp. z o.o. - zastępca przewodniczącego rady nadzorczej, - Laboratorium Kosmetyczne Malwa Sp. z o.o.- członek rady nadzorczej, - Global Pollena GMBH - członek Zarządu. Członek Rady Nadzorczej - Magdalena Świerk pełni jednocześnie następujące funkcje: - jest zatrudniona w Global Cosmed Group Sp. z o.o. Sp. k. na stanowisku dyrektora ds. handlu i marketingu, - Global Cosmed Group Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu, - Global Pollena S.A. - sekretarz rady nadzorczej, - Global Service Sp. z o.o. - członek zarządu, - Global Medica Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu. - Global Cosmed International GMBH - prokurent od roku. 240 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

14 SCHEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH WSZYSTKICH SPÓŁEK GRUPY GLOBAL STAN NA R. GLOBAL COSMED GROUP Spółka z o.o. w Radomiu 100% DR ANDREAS MIELIMONKA 98% 1 głos GLOBAL MEDICA Spółka z o.o. Sp. K. w Radomiu 1% 700 głosów 99% głosów 2% 1 głos GLOBAL COSMED GROUP Sp. z o. o. Sp. k. w Radomiu 100 udziałów/ głosów GLOBAL MEDICA Spółka z o.o. w Radomiu 78,03% 77,87% 100% akcji/ głosów 100% udziałów/ głosów 100% akcji/ głosów 100% 100% 100% 98% 640 udziałów/ głosów Spółka z o.o. z inwestycjami zagranicznymi GLOBAL KOSMED w Nagiriance, Ukraina 2,81% GLOBAL POLLENA UKRAINA Sp. z o.o. w Nagiriance 19,32% 21,97% GLOBAL POLLENA SA w Jaworze BLACKWIRE VENTURES LTD Limassol, Cypr 100% akcji/ głosów GLOBAL COSMED International GMBH Hamburg, Niemcy 100% 100% GLOBAL SERVICE Sp. z o.o. w Radomiu 2% LABKOM Sp. z o.o. w Radomiu Laboratorium Kosmetyczne MALWA Sp. z o.o. w Świętochłowicach GLOBAL COSMED S.A. w Radomiu GLOBAL COSMED GMBH Hamburg, Niemcy BOBINI Sp. z o.o. w Radomiu APART NATURAL Sp. z o.o. w Radomiu Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 241

15 1.6. Wspólne przedsięwzięcia Spółki (joint-ventures) Spółka nie uczestniczyła w latach oraz nie uczestniczy aktualnie we wspólnych przedsięwzięciach Informacje o połączeniu, podziale, sprzedaży części przedsiębiorstwa W latach: 2011 oraz w I półroczu 2012 roku nie dokonywano połączenia, podziału oraz sprzedaży części przedsiębiorstwa Waluta funkcjonalna i waluta sprawozdawcza Niniejsze śródroczne informacje finansowe zostały sporządzone w polskich złotych (zł). Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozdawczą. Dane w śródrocznych informacjach finansowych zostały wykazane w tysiącach złotych. Ewentualne różnice pomiędzy kwotami ogółem a sumą ich składników wynikają z zaokrągleń Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji wyrażonych w walutach obcych oraz inflacja Okres zakończony Okres zakończony Kurs wymiany złotego do dolara 3,3885 3,4174 Kurs wymiany złotego do euro 4,2613 4,4168 Kurs wymiany złotego do CHF 3,5477 3,6333 Wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 roku w stosunku do I półrocza 2012 wyniósł 4,0% (dla porównania za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku w porównaniu do roku ,3%) 1.10 Okres sprawozdawczy Okresem sprawozdawczym przyjętym w Spółce jest rok kalendarzowy. 2. ZASADY RACHUNKOWOŚCI 2.1 Oświadczenie o rzetelności sporządzenia śródrocznej informacji finansowej Zarząd Global Cosmed Spółka Akcyjna oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy prezentowana śródroczna informacja finansowa i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy. 2.2 Założenie kontynuacji działalności Śródroczna informacja finansowa została sporządzona przy założeniu kontynuacji działalności przez Spółkę w niezmienionej formie i zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego ostatni okres sprawozdawczy i nie istnieją przesłanki zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego faktów i okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Śródroczna informacja finansowa została sporządzona zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem aktualizacji wyceny niektórych aktywów trwałych i instrumentów finansowych. Śródroczna informacja finansowa została sporządzona według zasady memoriału Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę przedstawione zostały poniżej. 2.3 Podstawa sporządzenia śródrocznych informacji finansowych Czas trwania działalności Spółki nie jest ograniczony. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Śródroczna informacja finansowa obejmuje okres: roku - roku oraz dane porównywalne poprzednich okresów. Śródroczna informacja finansowa została przygotowana przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską (UE) i były obowiązujące na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Prezentowana śródroczna informacja finansowa odpowiada wszystkim wymogom MSSF przyjętym przez Unię Europejską a także przedstawia rzetelnie sytuację finansową i majątkową na dzień roku oraz wynik jej działalności i przepływy pieniężne za okres zakończony roku Jest także zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259). Zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu śródrocznej informacji finansowej są opracowane z uwzględnieniem historycznych informacji finansowych Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z całkowitych dochodów obejmuje rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody. Za podstawowy układ sprawozdawczy kosztów w rachunku zysków i strat przyjmuje się wariant porównawczy. Zysk lub strata jest łączną kwotą wynikającą z odjęcia kosztów od przychodów, z wyłączeniem składników innych całkowitych dochodów. 242 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

16 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej prezentuje się metodą pośrednią. 2.4 Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i zakresu ujawnień Następujące nowe standardy, zmiany i interpretacje do istniejących standardów obowiązują od dnia r.: Zmiany do MSSF 7 Ujawnienia - transfer aktywów finansowych. Zmiany mają na celu pomóc odbiorcom sprawozdania finansowego w ocenie ryzyk związanych z transferem aktywów finansowych i wpływu tych ryzyk na sytuację finansową jednostki oraz będą promowały przejrzystość w raportowaniu transakcji transferu, w szczególności tych, które zawierają sekurytyzację aktywów finansowych. Jednostki są zobowiązane do stosowania zmian dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później. Przyjęcie pozostałych standardów i interpretacji nie spowodowało znaczących zmian w polityce rachunkowości Spółki ani w prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych. Standardy i Interpretacje MSSF jeszcze nieobowiązujące. Spółka zamierza przyjąć opublikowane, lecz nieobowiązujące do 30 czerwca 2012 roku zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie. W okresie sprawozdawczym, w Spółce nie podjęto decyzji o wcześniejszym zastosowaniu zmian standardów i interpretacji. - Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. - MSSF 9 Instrumenty finansowe mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSSF 9 stanowi pierwszą część I Fazy projektu RMSR, aby zastąpić MSR 39. MSSF 9 wprowadza ulepszone i uproszczone podejście do klasyfikacji i wyceny aktywów finansowych w porównaniu z wymogami MSR 39. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. - MSSF 10 Skonsolidowane sprawozdania finansowe, który zastępuje MSR 27 i SKI 12 Konsolidacja - jednostki specjalnego przeznaczenia, mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSSF 10 ustanawia zasady prezentacji i sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego w przypadku, gdy jednostka kontroluje jedną lub więcej innych jednostek. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. - MSSF 11 Wspólne przedsięwzięcia mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSSF 11 ustanawia zasady sprawozdawczości finansowej dla uczestników wspólnego przedsięwzięcia i zastępuje MSR 31 Udziały we wspólnych przedsięwzięciach i SKI 13 Wspólnie kontrolowane jednostki niepieniężny wkład wspólników. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. - MSSF 12 Ujawnianie informacji na temat zaangażowania w innych jednostkach mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSSF 12 ma zastosowanie do jednostek mających udziały w jednostce zależnej, wspólnym przedsięwzięciu, jednostce stowarzyszonej albo niekonsolidowanej jednostce strukturyzowanej. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. - MSSF 13 Wycena w wartości godziwej mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. MSSF 13 definiuje wartość godziwą, ustala ogólne zasady mierzenia wartości godziwej i wymogi ujawnień dotyczących wyceny w wartości godziwej. MSSF 13 ma zastosowanie do MSSF, które wymagają lub zezwalają na wycenę w wartości godziwej, z wyłączeniem określonych wyjątków. Ten standard nie został jeszcze zatwierdzony przez UE. - Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany finalizują projekt standardu Programy określonych świadczeń pracowniczych opublikowanego w kwietniu 2010 oraz propozycje dotyczące świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy zawartych w projekcie standardu 37 - Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe opublikowanego w czerwcu Zmiany te ułatwią użytkownikom sprawozdań finansowych zrozumienie jak programy określonych świadczeń pracowniczych wpływają na sytuację finansową i przepływy pieniężne jednostki. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. - Zmiany do MSR 27 opublikowanego ponownie jako MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Przepisy dotyczące konsolidacji stanowiące poprzednio część MSR 27 (2008) zostały zmienione i są obecnie zawarte w MSSF 10. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. - Zmiany do MSR 28 opublikowanego ponownie jako MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Zmiany te są konsekwencją wprowadzenia MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. - Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Kompensowanie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych, mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2014 roku lub później. Zmiany nie zostały jeszcze zatwierdzone przez UE. - KIMSF 20 Koszty usuwania nadkładu w fazie produkcyjnej w kopalni odkrywkowej, mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później. Interpretacja ta nie została jeszcze zatwierdzona przez UE. Zarząd jest w trakcie oceny wpływu powyższych standardów i interpretacji na sprawozdawczość Spółki. Zmiana zasad rachunkowości Spółka od dnia 1 stycznia 2011 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 243

17 Zmiany prezentacji w jednostkowym sprawozdaniu finansowym: Zmiany prezentacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Spółka nie dokonywała zmiany prezentacji w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w przedstawianych okresach sprawozdawczych. Zmiany w prezentacji pozycji sprawozdania z przepływów pieniężnych Spółka nie dokonywała zmiany prezentacji w pozycji przepływów pieniężnych w przedstawianych okresach sprawozdawczych. 3. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI 3.1 Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i nakłady na środki trwałe w budowie, które jednostka zamierza wykorzystywać w swojej działalności oraz na potrzeby administracyjne w okresie dłuższym niż 1 rok, które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do jednostki. Nakłady na środki trwałe obejmują poniesione nakłady inwestycyjne. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Na dzień przejścia na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Spółka zastosowała wycenę budynków i budowli w wartości godziwej i stosuje tę wartość godziwą jako zakładany koszt ustalony na dzień przejścia, zgodnie z paragrafem 16 MSSF 1. Amortyzację od tak ustalonych wartości ujmuje się w wyniku finansowym okresu. Późniejsze nakłady na środek trwały zwiększają jego wartość księgową, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że jednostka uzyska z tego tytułu korzyści ekonomiczne, a koszt tego środka trwałego można wiarygodnie wycenić. Wszelkie pozostałe nakłady, a także wydatki na naprawę i konserwację, są odnoszone w wynik finansowy okresu, w którym zostały poniesione. Środki trwałe w budowie powstające dla celów produkcyjnych, wynajmu lub administracyjnych, jak również dla celów jeszcze nie określonych, prezentowane są w sprawozdaniu finansowym po koszcie wytworzenia pomniejszonym o ujęte odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt wytworzenia obejmuje opłaty oraz, dla odpowiednich aktywów, koszty finansowania zewnętrznego skapitalizowane zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości Spółki. Amortyzacja dotycząca tych aktywów trwałych rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia ich użytkowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi pozostałych aktywów trwałych Spółki. Amortyzację środków trwałych, w tym komponentów nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia ich wartości początkowej pomniejszonej o wartość końcową, przez szacowane okresy ich użytkowania. Weryfikacji wartości końcowych i okresów użytkowania środków trwałych oraz stosownych korekt dokonuje się co najmniej na koniec każdego roku finansowego. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników środków trwałych są następujące: - Budynki i budowle: od 10 do 40 lat - Maszyny i urządzenia: od 5 do 20 lat - Środki transportu: od 5 do 7 lat - Pozostałe środki trwałe: od 4 do 20 lat Inwestycje w obcych środkach trwałych amortyzuje się przez okres trwania umowy najmu, nie dłużej jednak niż przez okres ich użytkowania. Grunty własne nie podlegają amortyzacji. Spółka traktuje nadane prawa wieczystego użytkowania jako leasing operacyjny. W przypadku nabycia takich praw na rynku wtórnym prezentowane są one jako wartości niematerialne. Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie poddawane są testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie utraty wartości, przy czym dla środków trwałych w budowie w okresie ich realizacji ewentualna utrata wartości określana jest na każdy dzień bilansowy. Skutki utraty wartości środków trwałych oraz środków trwałych w budowie odnoszone są w pozostałe koszty operacyjne. Aktywa utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji rzeczowych aktywów trwałych określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w wyniku z działalności operacyjnej. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są według kosztu pomniejszonego o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Nieruchomości inwestycyjne Za nieruchomości inwestycyjne uznaje się nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), które Spółka jako właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym traktuje jako źródło przychodów z czynszów i/lub są utrzymywane ze względu na spodziewany przyrost ich wartości. Nieruchomości inwestycyjne początkowo ujmowane są według ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów transakcji. Po ujęciu początkowym nieruchomości te wycenia się w wartości godziwej na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Zyski i straty wynikające ze zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w wyniku finansowym okresu w którym powstały. Nieruchomości inwestycyjne usuwane są w momencie ich zbycia lub w przypadku trwałego wycofania z użytkowania, jeżeli nie oczekuje się uzyskania w przyszłości żadnych korzyści wynikających z ich zbycia. Wszelkie zyski lub straty wynikające ze sprzedaży, likwidacji lub zaprzestania użytkowania nieruchomości inwestycyjnej stanowią różnicę między przychodami ze sprzedaży, a wartością bilansową i ujmowane są w wyniku finansowym okresu w którym dokonano takiej operacji. 244 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

18 3.2 Wartości niematerialne Wartości niematerialne obejmują możliwe do zidentyfikowania niepieniężne składniki aktywów, nieposiadające postaci fizycznej, nad którymi Spółka sprawuje kontrolę i które w przyszłości spowodują wpływ korzyści ekonomicznych do Spółki. Wartości niematerialne ujmowane są pierwotnie w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Na dzień bilansowy składniki wartości niematerialnych wyceniane są według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne powstałe na skutek prowadzenia prac rozwojowych, ujmowane są po spełnieniu następujących warunków: - z technicznego punktu widzenia istnieje możliwość ukończenia składnika wartości niematerialnych, tak aby nadawał się do sprzedaży lub użytkowania, - istnieje możliwość udowodnienia zamiaru ukończenia składnika oraz jego użytkowania i sprzedaży, - składnik będzie zdolny do użytkowania lub sprzedaży, - znany jest sposób w jaki składnik będzie wytwarzał przyszłe korzyści ekonomiczne, - zapewnione zostaną środki techniczne oraz finansowe konieczne do ukończenia prac rozwojowych oraz jego użytkowania i sprzedaży, - istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych. Nakłady poniesione w okresie prowadzenia prac badawczych oraz nakłady nie spełniające w/w warunków ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat w dacie ich poniesienia. Do pozycji wartości niematerialnych Spółka zalicza także wydatki poniesione na nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu. Stosowana metoda amortyzacji odzwierciedla sposób konsumowania korzyści ekonomicznych ze składnika wartości niematerialnych przez Spółkę, przy czym, przy braku możliwości wiarygodnego określenia innego sposobu konsumowania tych korzyści stosuje się metodę liniową. Przyjętą metodę amortyzacji stosuje się w sposób ciągły w kolejnych okresach chyba, że nastąpiła zmiana oczekiwanego sposobu konsumowania korzyści ekonomicznych. Amortyzacja wartości niematerialnych odbywa się według stawek odzwierciedlających przewidywany okres ich użytkowania. Szacunki okresu i metody amortyzacji weryfikowane są na koniec roku obrotowego. Jeśli prognozowany okres użytkowania składnika aktywów różni się znacząco od poprzednich szacunków, dokonuje się zmiany okresu amortyzacji. W przypadku znaczącej zmiany oczekiwanego sposobu rozłożenia w czasie korzyści ekonomicznych ze składnika aktywów, stosuje się inną metodę amortyzacji, aby odzwierciedlić tę zmianę. Powyższe operacje Spółka ujmuje jako zmiany szacunków księgowych i odnosi w rachunek zysków i strat w okresie, w którym ma miejsce zmiana szacunków. Okresy użytkowania dla poszczególnych składników wartości niematerialnych są następujące: - nabyte prawa wieczystego użytkowania: 40 lat, - licencje na oprogramowanie: od 2 lat do 5 lat, - znaki towarowe: 5 lat, - prawa majątkowe: 3 lata. Okres użytkowania prawa wieczystego użytkowania gruntu nabytego odpłatnie od podmiotu innego niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest równy okresowi 40 lat od dnia nabycia tego prawa. Wartości niematerialne o nieokreślonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji. Wartości niematerialne poddawane są także testowi na utratę wartości jeśli istnieją przesłanki wskazujące na występowanie utraty wartości. Skutki utraty wartości, wartości niematerialnych jak również ich amortyzacji odnoszone są w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne utrzymywane na podstawie umowy leasingu finansowego amortyzuje się przez okres ich przewidywanego użytkowania ekonomicznego na takich samych zasadach jak aktywa własne, nie dłużej jednak niż okres trwania leasingu. Zyski lub straty wynikłe ze sprzedaży / likwidacji lub zaprzestania użytkowania pozycji wartości niematerialnych określa się jako różnicę między przychodami ze sprzedaży a wartością bilansową tych pozycji i ujmuje się je w wyniku finansowym okresu. 3.3 Akcje i udziały w jednostkach powiązanych Akcje i udziały w jednostkach powiązanych ujmowane są w cenie nabycia. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na trwałą utratę wartości dokonuje się odpisów aktualizujących. 3.4 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa trwałe do zbycia klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeśli ich wartość bilansowa zostanie odzyskana raczej w wyniku transakcji sprzedaży niż w wyniku ich dalszego użytkowania. Warunek ten uznaje się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wystąpienie transakcji sprzedaży jest bardzo prawdopodobne, a składnik aktywów jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży w swoim obecnym stanie. Klasyfikacja składnika aktywów jako przeznaczonego do zbycia zakłada zamiar kierownictwa spółki do dokonania transakcji sprzedaży w ciągu roku od momentu zmiany klasyfikacji. Ponadto, składnik aktywów musi być aktywnie oferowany na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej. Dodatkowo, należy oczekiwać, że sprzedaż zostanie ujęta jako sprzedaż zakończona w czasie jednego roku od dnia klasyfikacji. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wyceniane są w kwocie niższej spośród dwóch wartości: wartości księgowej netto i wartości godziwej pomniejszonej o koszty związane ze sprzedażą. Jeśli wartość godziwa jest niższa od wartości księgowej netto, różnicę ujmuje się jako odpis aktualizujący w rachunku zysków i strat. Ewentualne odwrócenie tej różnicy ujmuje się w wyniku finansowym okresu, do wysokości wcześniej utworzonego odpisu. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 245

19 Aktywami trwałymi przeznaczonymi do zbycia mogą być m.in. środki trwałe, środki trwałe w budowie, nieruchomości, wartości niematerialne. W sprawozdaniu finansowym aktywa przeznaczone do sprzedaży prezentowane są w osobnej pozycji aktywów obrotowych i nie podlegają amortyzacji. 3.5 Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Na dzień bilansowy Spółka dokonuje przeglądu wartości bilansowych posiadanego majątku trwałego i wartości niematerialnych w celu stwierdzenia, czy nie występują przesłanki wskazujące na utratę ich wartości. Jeżeli stwierdzono istnienie takich przesłanek, szacowana jest wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów, w celu ustalenia potencjalnego odpisu z tego tytułu. W sytuacji, gdy składnik aktywów nie generuje przepływów pieniężnych, które są w znacznym stopniu niezależne od przepływów generowanych przez inne aktywa, analizę przeprowadza się dla grupy aktywów generujących przepływy pieniężne, do której należy dany składnik aktywów. Jeśli możliwe jest wskazanie wiarygodnej i jednolitej podstawy alokacji, składniki majątku trwałego Spółki alokowane są do poszczególnych ośrodków generujących przepływy pieniężne lub do najmniejszych grup ośrodków generujących takie przepływy, dla których można wyznaczyć wiarygodne i jednolite podstawy alokacji. W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania, test utraty wartości przeprowadzany jest corocznie oraz dodatkowo wtedy, gdy występują przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia utraty wartości. Wartość odzyskiwalna ustalana jest jako wyższa spośród dwóch wartości: wartość godziwa pomniejszona o koszty sprzedaży lub wartość użytkowa. Ta ostatnia wartość odpowiada wartości bieżącej szacunku przyszłych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu stopy dyskonta przed opodatkowaniem uwzględniającej aktualną rynkową wartość pieniądza w czasie oraz ryzyko specyficzne dla danego składnika aktywów. Jeżeli wartość odzyskiwalna jest niższa od wartości bilansowej składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy pieniężne), wartość bilansową tego składnika lub jednostki pomniejsza się do wartości odzyskiwalnej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie jako koszt okresu, w którym wystąpiła za wyjątkiem sytuacji, gdy składnik aktywów wykazywany był w wartości przeszacowanej (wówczas utrata wartości traktowana jest jako odwrócenie wcześniejszego przeszacowania). Jeśli strata z tytułu utraty wartości ulega następnie odwróceniu, wartość netto składnika aktywów (lub jednostki generującej przepływy pieniężne) zwiększana jest do nowej oszacowanej wartości odzyskiwalnej, nie przekraczającej jednak wartości bilansowej tego składnika aktywów jaka byłaby ustalona, gdyby w poprzednich latach nie ujęto straty z tytułu utraty wartości składnika aktywów jednostki generującej przepływy pieniężne. Odwrócenie straty z tytułu utraty wartości ujmuje się niezwłocznie w wyniku finansowym okresu, o ile składnik aktywów nie podlegał wcześniej przeszacowaniu w takim przypadku, odwrócenie straty z tytułu utraty wartości traktuje się jak zwiększenie z aktualizacji wyceny. 3.6 Aktywa finansowe Klasyfikacja aktywów finansowych zależy od charakteru i przeznaczenia aktywów finansowych, a określa się ją w momencie początkowego ujęcia, a następnie poddaje się ją weryfikacji na każdy dzień sprawozdawczy. Aktywa finansowe klasyfikuje się jako: - aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, - inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności, - aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, - pożyczki i należności. Nabycie i sprzedaż aktywów finansowych ujmuje się na dzień zawarcia transakcji tj. w dniu, w którym Spółka zobowiązuje się do nabycia lub sprzedaży składnika aktywów. Aktywa finansowe ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcji w odniesieniu do wszystkich aktywów finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi przez wynik finansowy. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są rozpoznawane po wartości godziwej, a koszty transakcji ujmowane są w wyniku finansowym okresu. Inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych, jeżeli prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z inwestycji wygasły lub zostały przeniesione i Spółka przekazała zasadniczo całe ryzyko i wszystkie korzyści z tytułu ich własności. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży i aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się po początkowym ujęciu według wartości godziwej. Pożyczki i należności wycenia się według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, łącznie z przychodami odsetkowymi i z tytułu dywidend, wykazuje się w okresie, w którym powstały. Zmiany wartości godziwej pieniężnych oraz niepieniężnych papierów wartościowych zaliczonych do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach. W razie sprzedaży papierów wartościowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży lub w przypadku utraty przez nie wartości, łączne dotychczasowe korekty do poziomu aktualnej wartości godziwej ujęte w pozostałych całkowitych dochodach wykazuje się w wyniku finansowym okresu jako zyski i straty na inwestycyjnych papierach wartościowych. Odsetki z papierów wartościowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, naliczone metodą efektywnej stopy procentowej, ujmuje się w wyniku finansowym okresu w przychodach inwestycyjnych, netto. Dywidendy z tytułu dostępnych do sprzedaży instrumentów kapitałowych ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozostałych przychodach w momencie nabycia przez Spółkę prawa do otrzymania płatności. Wartości godziwe notowanych inwestycji określa się na podstawie bieżących cen kupna. Jeżeli nie ma aktywnego rynku na dane aktywa finansowe (a także w odniesieniu do nienotowanych papierów wartościowych), Spółka ustala wartość godziwą przy pomocy innych technik 246 I Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A.

20 wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno zawartych transakcji, przeprowadzonych na warunkach rynkowych, odniesienie do innych instrumentów, które są zasadniczo takie same, analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz modele wyceny opcji dostosowane do konkretnej sytuacji Spółki. Inwestycje w jednostki zależne i stowarzyszone są wykazywane jako aktywa trwałe Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy Do tej grupy zalicza się aktywa finansowe przeznaczone do obrotu lub wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy. Składnik aktywów finansowych klasyfikuje się jako przeznaczony do obrotu, jeżeli: - został zakupiony przede wszystkim w celu odsprzedaży w niedalekiej przyszłości, - stanowi część określonego portfela instrumentów finansowych, którymi Spółka zarządza zgodnie z bieżącym i faktycznym wzorcem generowania krótkoterminowych zysków, - jest instrumentem pochodnym niewyznaczonym i niedziałającym jako zabezpieczenie. Spółka klasyfikuje do tej pozycji: - instrumenty pochodne nie wyceniane zgodnie z zasadami rachunkowości zabezpieczeń, których wartość wyceny jest dodatnia, - inwestycje w notowane akcje i instrumenty dłużne przeznaczone do zbycia, - jednostki funduszy inwestycyjnych, - inne pozycje. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wykazuje się w wartości godziwej, a zyski lub straty ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Zysk lub strata netto ujęte w sprawozdaniu z całkowitych dochodów uwzględniają dywidendy lub odsetki wygenerowane przez dany składnik aktywów finansowych. Aktywa z tej kategorii klasyfikuje się jako aktywa obrotowe, jeżeli są przeznaczone do obrotu lub jeżeli przewiduje się ich realizację w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności Inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności stanowią aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, o stałych lub możliwych do ustalenia warunkach płatności oraz stałych terminach wymagalności, które Spółka chce i może utrzymywać do momentu osiągnięcia wymagalności. Pozycje tej kategorii wyceniane są według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej po pomniejszeniu o utratę wartości, zaś przychody ujmuje się metodą efektywnego dochodu. Skutki wyceny odnoszone są w wyniku finansowym okresu. Spółka klasyfikuje do tej pozycji: - instrumenty dłużne takie jak obligacje skarbowe i komercyjne, kuponowe, dyskontowe, bony skarbowe i komercyjne, utrzymywane do terminu zapadalności, - lokaty terminowe, - inne pozycje Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, które zostały wyznaczone jako dostępne do sprzedaży lub nieprzypisane do pozostałych kategorii klasyfikuje się jako aktywa dostępne do sprzedaży i wycenia według wartości godziwej. Zyski i straty wynikające ze zmian wartości godziwej ujmowane są w kapitale własnym w pozycji inne kapitały rezerwowe. Jednakże inwestycje w instrumenty kapitałowe nieposiadające kwotowań cen rynkowych z aktywnego rynku i których wartość godziwa nie może być wiarygodnie zmierzona, Spółka prezentuje według kosztu. Akcje i udziały spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych, zakwalifikowane do tej kategorii, wyceniane są według kosztu także wtedy, gdy są notowane na aktywnym rynku. Spółka klasyfikuje do tej pozycji: - inwestycje w nienotowane instrumenty kapitałowe (w tym udziały i akcje spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych), - inwestycje w notowane instrumenty kapitałowe, nieprzeznaczone do obrotu (w tym udziały i akcje spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych), - inwestycje w instrumenty dłużne, co do których Spółka nie ma stanowczego zamiaru utrzymania ich do terminu zapadalności, - inne pozycje. Zalicza się je do długoterminowych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, chyba, że jest wyraźny zamiar utrzymywania tych aktywów finansowych przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego albo zostaną sprzedane w celu pozyskania kapitału obrotowego. Wówczas ujmuje się je jako krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Pożyczki i należności Kategoria pożyczek i należności obejmuje aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi, o stałych lub możliwych do ustalenia warunkach płatności, które nie są przedmiotem obrotu na aktywnym rynku. Pożyczki i należności wyceniane są w wartości wymagającej zapłaty wraz z należnymi odsetkami, o ile wycena znacząco nie różni się od wyceny w skorygowanej cenie nabycia. Zalicza się je do aktywów obrotowych, z wyjątkiem pozycji, których okres wymagalności przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wówczas zalicza się je do aktywów trwałych. Prospekt emisyjny Global Cosmed S.A. I 247

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia 2013 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2012 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 01 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 01 stycznia 2013 r. a zakończony 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA. RAPORT ROCZNY za 2011 rok. Kwiecień 2012 rok EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY za 2011 rok Kwiecień 2012 rok Raport roczny za 2011r. Oświadczenie Zarządu. A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY POZNAŃ 2 KWIETNIA 2013 EURO-TAX.PL S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok

Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy Raport Roczny Netmedia S.A. za 2012 rok Jednostkowy raport roczny za 2012 r. (Wszystkie kwoty podane są w tys. złotych, o ile nie podano inaczej) Komisja Nadzoru Finansowego Jednostkowy raport

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 GRAJEWO skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY PKM DUDA S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Zatwierdzono na dzień 20 marca 2013 roku Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo