Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego Strona 1 z 39

2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 1 I. Przedmiot zamówienia... 3 II. Wymagania funkcjonalne HR Struktura organizacyjna Administracja kadrowa Monitorowanie i informowanie o limitach oraz terminach Administracja wynagrodzeniami Świadczenia pozapłacowe wypłaty i potrącenia z list płac Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Funkcje samoobsługowe Raporty i sprawozdawczość HR III. Pozostałe wymagania Ogólne wymagania systemowe Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemu Wymagania dotyczące interfejsu użytkownika Wymagania dotyczące infrastruktury i opis obecnej infrastruktury Zamawiającego IV. Szczególne wymagania dotyczące wdrożenia V. Wymagania dotyczące sposobu świadczenia usług (SLA) Definicja usługi Usługi, dla których ma zastosowanie SLA Miejsce świadczenia usług Dostępność Potencjał wykonawczy (pojemność) Ciągłość świadczenia Bezpieczeństwo usługi Warunki świadczenia Szczególne wymagania dotyczące momentu zakończenia świadczenia usług Strona 2 z 39

3 Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), zawierający wymagania ilościowe i jakościowe stawiane wobec zamawianej usługi udostępniania oraz utrzymywania systemu wsparcia informatycznego dla obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w modelu SaaS (Software as a Service - system jako usługa). I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi informatycznej, wspierającej procesy obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w modelu SaaS. Usługa składać się będzie z następujących składników: 1. Usługa Wdrożenia Systemu (zwana dalej także Wdrożeniem), składająca się z następujących zadań: a) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej oraz opracowanie szczegółowego zakresu oraz planu (harmonogramu) Wdrożenia, b) przeprowadzenie migracji danych z obecnie eksploatowanego przez Zamawiającego systemu informatycznego do systemu Wykonawcy, c) dokonanie wymaganych parametryzacji i konfiguracji systemu informatycznego, w tym dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa oraz istniejącej infrastruktury informatycznej Zamawiającego, d) przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z obsługi systemu informatycznego dla Zamawiającego, e) udostępnienie środowiska testowego do przeprowadzenia testów akceptacyjnych (UAT). Testy przeprowadzone będą na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego scenariuszy testowych. Zamawiający zastrzega prawo przekazania wymagań odnośnie dodatkowych obszarów do testowania. f) udostępnienie z okna startowego szkolenia e-learningowego z obsługi systemu informatycznego, w zakresie obowiązków i uprawnień pozostałych pracowników Zamawiającego (samoobsługa pracownicza) przez cały okres trwania umowy, g) dostarczanie niezbędnej i aktualnej dokumentacji opisującej sposób korzystania z udostępnionego systemu (użytkownika, administratora), a także wymaganej dokumentacji technicznej systemu w formie papierowej i elektronicznej, Strona 3 z 39

4 h) świadczenie w Okresie Stabilizacji (przez jeden pełny okres rozliczeniowy, tj. jeden miesiąc) bezpośredniego wsparcia Zamawiającemu w rozszerzonym zakresie. 2. Usługa Udostępniania Systemu Informatycznego (zwana dalej także Udostępnianiem), spełniającego szczegółowe wymagania funkcjonalne, opisane w rozdz. II niniejszego OPZ. 3. Usługa Bieżącego Utrzymania Systemu (zwana dalej także Utrzymaniem), związana z koniecznością zapewnienia wymaganego poziomu świadczenia usług określonego w SLA, o którym mowa w rozdz. V niniejszego OPZ, tzn. dostępności, pojemności, ciągłości i bezpieczeństwa usługi. Usługi te polegają na wykonywaniu w sposób zaplanowany i ciągły czynności związanych z opieką i utrzymaniem wszystkich komponentów systemu (np. monitorowanie pracy, optymalizacja działania, usuwanie błędów i usterek, wykonywanie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa, w tym przechowywanie kopii bezpieczeństwa). Usługi te dotyczą zarówno oprogramowania, jak i infrastruktury. 4. Usługa Wsparcia Użytkownika po stronie Zamawiającego (zwana dalej także Wsparciem), polegająca na udzielaniu konsultacji, porad, odpowiedzi, wyjaśnień i pomocy przy rozwiązywaniu zgłaszanych problemów technicznych, obsługa zgłoszonych incydentów oraz wniosków. 5. Usługa Aktualizacji Systemu (zwana dalej także Aktualizacją), polegająca na wykonywaniu odpowiedniej aktualizacji oprogramowania, w celu dostosowania systemu informatycznego do wymagań związanych ze zmianą przepisów prawa. 6. Usługa Udostępniania Instancji Testowych (zwana dalej Instancją Testową), polegająca na tworzeniu i udostępnianiu dla wybranej grupy pracowników Zamawiającego instancji testowych (maksymalnie 4) udostępnionego systemu informatycznego. Wszystkie wyżej wymienione elementy składowe, zawarte w pkt. 1-6, muszą być realizowane na warunkach określonych w SLA. Wdrożenie wykonane zostanie jednorazowo, natomiast pozostałe usługi świadczone będą w sposób ciągły, odpowiednio dla usług Udostępniania, Utrzymania, Wsparcia i Aktualizacji od rozpoczęcia Okresu Stabilizacji, a dla Usługi Instancji Testowej od zakończenia Wdrożenia do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Łączny czas trwania świadczenia wszystkich usług nie może przekroczyć okresu 4 lat. Całość usługi, jak i jego składowe muszą spełniać obowiązujące przepisy prawa dotyczące w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz informacji poufnych. Strona 4 z 39

5 Usługa dotyczyć będzie udostępnienia systemu informatycznego do obsługi kadrowo-płacowej około 1500 pracowników Zamawiającego oraz około 200 osób współpracujących z Zamawiającym w ramach umów cywilno-prawnych. Administracją kadrową i administracją wynagrodzeniami zajmuje się 25 pracowników Zamawiającego. Samoobsługą pracowniczą zostanie objętych około 1500 pracowników (jako użytkowników końcowych), w tym około 250 pracowników na stanowiskach menedżerskich będzie miało dostęp do dodatkowych funkcji systemu opisanych w rozdziale II w ust. 7 w pkt. 7.2 ppkt , w pkt. 7.3 ppkt oraz w pkt. 7.4 niniejszego OPZ. W sytuacji gdyby dla prawidłowego korzystania z Usług niezbędnym było posiadanie przez Zamawiającego właściwych licencji, wówczas w ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, w ramach Łącznego Wynagrodzenia, udzieli licencji umożliwiających pracownikom Zamawiającego korzystanie w uprawniony sposób z Usług. Strona 5 z 39

6 II. Wymagania funkcjonalne HR 1. Struktura organizacyjna System musi zapewniać: 1.1. Możliwość zarejestrowania w systemie struktury organizacyjnej Zamawiającego z dokładnością do znajdującego się najniżej w hierarchii struktury organizacyjnej - pojedynczego stanowiska. Pracownicy muszą być podzieleni zgodnie ze statusem: zatrudnieni, zwolnieni, zawieszeni, emeryci renciści. Jednocześnie równolegle do struktury organizacyjnej Zamawiającego powinna istnieć możliwość umiejscowienia w strukturze listy osób współpracujących z Zamawiającym w ramach umowy cywilno-prawnej. Umowy cywilno-prawne (w tym m.in.: rada nadzorcza, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy absolwenckie itp.) muszą być podzielone zgodnie ze statusem: aktywne i nieaktywne Możliwość zarejestrowania zmian w strukturze organizacyjnej z przyszłą datą wejścia w życie Przechowywanie historii zmian każdego elementu struktury organizacyjnej Możliwość wyszukania pracownika i osoby współpracującej z Zamawiającym z jednej lokalizacji według danych identyfikacyjnych. 2. Administracja kadrowa 2.1. Dane osobowe System musi zapewniać rejestrowanie i przechowywanie danych osobowych pracowników w jednej wspólnej kartotece kadrowej dla całej organizacji, a w szczególności: Możliwość dowolnej strukturalizacji bazy danych osobowych pracowników podział na grupy pracownicze ze względu na potrzeby raportowania oraz nadawania uprawnień dla użytkowników Możliwość dowolnego przypisania Miejsca Powstawania Kosztów (MPK) z dokładnością do pojedynczego pracownika. Możliwość ewidencji struktury kosztów w podziale na rodzaje działalności i MPK Możliwość tworzenia kartotek dla takich osób, jak: pracownik, były pracownik, osoba fizyczna współpracująca z Zamawiającym w ramach umów cywilno-prawnych, członkowie rady nadzorczej, praktykanci i inni. Strona 6 z 39

7 Zapewniać zakres informacyjny kartotek zawierający: a) unikalny numer kadrowy pracownika składający się z 6 cyfr, który dla osób nowoprzyjętych będzie generowany automatycznie, jako kolejny wolny, zgodnie z chronologią, b) dane o statusie pracownika według zdefiniowanego podziału, co najmniej: zatrudniony, zwolniony, zawieszony, c) dane osobowe pracownika i członków rodziny, d) dane adresowe: adres zameldowania, zamieszkania i adres do korespondencji, e) poprzednie okresy zatrudnienia ze wskazaniem miejsca pracy, stanowiska, okresu zatrudnienia, trybu rozwiązania umowy, itp., f) wykształcenie, g) historię umów i aneksów, wraz z okresem wypowiedzenia do wybrania z listy lub możliwością zdefiniowania innego okresu wypowiedzenia niż przewidziany w przepisach prawa, h) dane o MPK (Miejscu Powstawania Kosztów), i) dane o oddelegowaniu, j) dane o wynagrodzeniu, k) dane o rachunkach bankowych, l) dane o badaniach lekarskich z podziałem na wstępne, okresowe i kontrolne, m) staż pracy ogółem, w bankowości i w BGK wyliczany na bieżącą datę, n) dane o jubileuszu wyliczane automatycznie przez system według zdefiniowanego przez Zamawiającego interwału czasowego, o) historię zatrudnienia w BGK z uwzględnieniem poprzednich okresów zatrudnienia w BGK, p) umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu zatrudnienia, q) szkolenia BHP z podziałem na wstępne i okresowe według ustalonych grup pracowniczych, r) dane o innych formach podnoszenia kwalifikacji (ukończone kursy, szkolenia, itp.), dla których musi zostać wskazany co najmniej temat oraz termin, s) kary i nagrody, t) dane o niepełnosprawności: data początkowa orzeczenia o niepełnosprawności, data końcowa orzeczenia o niepełnosprawności, data posiedzenia komisji, data powstania niepełnosprawności, data końca niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności oraz dane o zmianie stopnia niepełnosprawności, Strona 7 z 39

8 u) dane o uprawnieniach emerytalnych, rentowych i innych szczególnych uprawnieniach, v) dane o przynależności związkowej i ochronie wynikającej z członkostwa, w) dane o ochronie wynikającej z wieku przedemerytalnego, o ochronie kobiety w ciąży, w trakcie i po urlopie macierzyńskim oraz o innej ochronie zdefiniowanej przez Zamawiającego, x) dane o uprawnieniach związanych z posiadaniem dziecka do lat 4, y) datę objęcia ochroną przedemerytalną i datę wejścia w wiek emerytalny, wyliczone automatycznie przez system na podstawie daty urodzenia, z) dane o opiece medycznej pracownika i członków rodziny, aa) numer teczki osobowej pracownika, bb) dane o przełożonym, cc) dodatkowe pola do wykorzystania Możliwość definiowania przez Zamawiającego zawartości Kartoteki pracownika, wyświetlenia jej na ekranie i wydruku Możliwość zdefiniowania listy dokumentów niezbędnych przy zatrudnieniu nowego pracownika wyświetlonej w formie edytowalnej check-listy Możliwość dołączania do Kartoteki pracownika dowolnych dokumentów w postaci elektronicznej Możliwość tworzenia arkuszy zadań dla danego pracownika i dla danego stanowiska Możliwość aktualizacji Kartoteki pracownika wraz z przechowywaniem historii Kartoteki pracownika w zakresie zmian i ich okresu obowiązywania, z opcją podglądu, np.: poprzedniego adresu Filtrowanie Kartotek pracowników według dowolnie zdefiniowanych parametrów i grup parametrów Automatyczne generowanie dokumentów kadrowych, w tym umowy o zatrudnienie na podstawie parametrów z kartoteki pracownika Możliwość importu do systemu danych kadrowych dla większej grupy pracowników z pliku Zamawiającego i automatyczne tworzenie wydruków potokowych Automatyczne kopiowanie kartoteki archiwalnej pracownika z poprzedniego zatrudnienia do kolejnego zatrudnienia Automatyczne kopiowanie danych osoby wprowadzonej do systemu na innej podstawie niż umowa o pracę do kartoteki pracownika Automatyczne tworzenie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS pracownika i członków rodziny. Strona 8 z 39

9 Automatyczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS z systemu do programu Płatnik Czas pracy Zamawiający wymaga, aby system udostępniał: Kalendarz na kolejne 10 lat uwzględniający wszystkie obowiązujące święta (z możliwością edycji) Możliwość zdefiniowania wielu zróżnicowanych modeli organizacji czasu pracy: a) system podstawowy: praca zmianowa, indywidualny rozkład czasu pracy na wniosek pracownika, rozkład przewidujący różne godziny rozpoczynania pracy, na wniosek pracownika, niezależnie od wymiaru etatu, rozkład przewidujący przedział czasu, w którym pracownik rozpoczyna pracę, na wniosek pracownika, niezależnie od wymiaru etatu, rozkład przewidujący różne godziny rozpoczynania pracy ustalany dla grupy pracowników; b) system równoważnego czasu pracy; c) system przerywanego czasu pracy; d) system pracy weekendowej; e) system skróconego tygodnia pracy; f) system zadaniowego czasu pracy z opcją ich przypisania do poszczególnych pracowników lub grup pracowników System musi zawierać listę możliwych do zarejestrowania wszystkich nieobecności przewidzianych przepisami prawa, z możliwością zdefiniowania dodatkowych nieobecności związanych z przepisami wewnętrznymi Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby zmian w systemie pracy zmianowej Możliwość ustalania harmonogramów czasu pracy na obowiązujący okres rozliczeniowy dla dowolnie wybranej grupy pracowników z opcją kopiowania danych na kolejne okresy rozliczeniowe Podział pracowników według norm czasu pracy: ośmiogodzinnej i siedmiogodzinnej z odzwierciedleniem w rozliczeniach urlopowych Możliwość zdefiniowania dodatkowej normy czasu pracy według potrzeby Zamawiającego Automatyczne tworzenie ewidencji czasu pracy dla każdego pracownika na podstawie wybranego modelu organizacji czasu pracy, w tym indywidualnego Strona 9 z 39

10 harmonogramu czasu pracy i wszelkich nieobecności i obecności mających wpływ na ewidencję Karta Ewidencji Czasu Pracy miesięczna, roczna rejestracja przepracowanego czasu w kartotece pracownika oraz rodzajów absencji zdefiniowanych przez Zamawiającego, z opcją eksportu i wydruku Automatyczne naliczanie wymiaru urlopów odpowiednio dla pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, stosownie do przepisów o stażu urlopowym, o proporcjonalności, z rozróżnieniem pokrywających się lat nauki i lat pracy, z uwzględnieniem nakładających się okresów zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy i w BGK Automatyczne rozliczanie urlopów w wymiarze godzinowym Automatyczne naliczanie urlopu w przypadku pierwszej pracy Automatyczne naliczanie wymiaru dodatkowego urlopu pracownika ze stopniem niepełnosprawności z uwzględnieniem wymaganego okresu do przepracowania i pkt Automatyczne naliczanie uzupełniającego urlopu uwzględniającego pkt Możliwość uzupełnienia uprawnień urlopowych o szczególne urlopy wynikające z przepisów prawa (aplikanta, doktoranta, weterana, szkoleniowy) oraz o zdefiniowane urlopy wynikające z przepisów wewnętrznych z opcją automatycznej kontroli Możliwość uzupełnienia danych pracownika o informacje zawarte na świadectwach pracy z poprzednich miejsc pracy: a) wykorzystane dni wolne wynikające z art. 92 kodeksu pracy, b) wykorzystany urlop wypoczynkowy, w tym urlop na żądanie, c) wykorzystana opieka nad dzieckiem, d) wykorzystany urlop bezpłatny, e) wykorzystany urlop wychowawczy, f) wykorzystany urlop ojcowski Tworzenie planu urlopów uwzględniającego wymagany 14-dniowy odpoczynek niezależnie od rozkładu czasu pracy i wymiaru etatu pracownika Automatyczne przenoszenie liczby godzin/dni urlopu zaległego i innych przypisanych indywidualnie uprawnień urlopowych z lat poprzednich do wymiaru w roku bieżącym Automatyczne wyliczanie wymiaru urlopu na kolejne lata z uwzględnieniem pkt , , , Możliwość kontroli liczby dni wszystkich uprawnień urlopowych do wykorzystania przez pracowników przypadających na bieżący dzień. Strona 10 z 39

11 Możliwość kontroli wykorzystania urlopu przed terminem przedawnienia Automatyczne wyliczanie dni i godzin urlopu, za które przysługuje ekwiwalent urlopowy w przypadku zakończenia zatrudnienia Możliwość kontroli stanu wykorzystania urlopów bieżącego, zaległego i przysługującego indywidualnie przez Zamawiającego oraz przez osoby kierujące pracownikami Możliwość automatycznego przypisania wszystkim pracownikom lub danej grupie pracowników dnia wolnego do odbioru za święto przypadające w sobotę z poziomu kalendarza systemowego Możliwość rejestrowania wyjść prywatnych pracowników i możliwość automatycznego kwalifikowania nieodpracowanego czasu do potrącenia z najbliższego wynagrodzenia Automatyczne kwalifikowanie godzin nadliczbowych po zatwierdzeniu sposobu ich rekompensaty do rozliczenia, przy czym system musi: a) automatycznie rozróżniać system i rozkład czasu pracy, jaki jest przypisany pracownikowi. W zależności od przypisanego pracownikowi systemu i rozkładu czasu pracy system musi badać na podstawie wprowadzonych danych, czy została naruszona doba pracownicza, jeśli tak to powinno zostać wygenerowane powiadomienie ostrzegawcze wraz z wskazaniem wartości przekroczenia, b) automatycznie rozróżniać przy nadgodzinach dni robocze, dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy oraz niedziele i święta i właściwie je rozliczać, tzn. narzucać rekompensatę w postaci odbioru dnia wolnego w przypadku pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy oraz niedziele i święta, c) automatycznie rozróżniać przy nadgodzinach normy czasu pracy przypisane pracownikom (norma 8-godzinna, norma 7-godzinna lub inna zdefiniowana przez Zamawiającego), d) automatycznie rozróżniać przy nadgodzinach wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników i automatycznie przypisywać, w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny wypracowane ponad obowiązujący wymiar w danym okresie rozliczeniowym, a nieprzekraczające dopuszczalnego limitu godzin pracy ponad określony w umowie o pracę, godziny wypracowane między limitem godzin pracy określonym w umowie a 40. godziną w tygodniu i godziny nadliczbowe, e) automatycznie uwzględniać te nieobecności pracowników, które mają wpływ na rozliczenie nadgodzin (np. przerwa na karmienie i inne), Strona 11 z 39

12 f) umożliwiać wprowadzenie dyżurów i automatycznie je rozliczać z uwzględnieniem wykonania pracy lub niewykonania pracy podczas dyżuru, g) automatycznie badać, czy w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych nastąpiło naruszenie odpoczynku dobowego i/lub tygodniowego i automatycznie wymuszać odbiór tylu godzin, ilu zabrakło do zachowania nieprzerwanego odpoczynku, h) tworzyć listę nadgodzin za dany okres rozliczeniowy uwzględniającą kwoty wynagrodzenia za: godziny za dni powszednie jako wynagrodzenie wraz z dodatkami za pracę w godzinach nadliczbowych, godziny niczyje występujące po zakończeniu doby niedzielnej, świątecznej a przed planowaną godziną rozpoczęcia pracy w tym dniu jako wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100%, godziny w soboty, niedziele i święta wynagrodzenie z dodatkami (50% lub 100%), godziny za dyżury pracownika, godziny z tytułu naruszenia doby pracowniczej, godziny powstałe z przeliczenia czasu przepracowanego w okresie rozliczeniowym, czyli nadgodziny średniotygodniowe i nadgodziny ponadwymiarowe Dokumenty kadrowe Wszystkie dokumenty muszą być dostosowane do wymagań Zamawiającego oraz być zgodne z jego polityką wizualizacji (kolor, wielkość czcionki, wielkość akapitu, itp.). System musi zapewniać wygenerowanie w formacie WORD i PDF dokumentów, m.in.: takich, jak: Dokumenty kadrowe: umowy o pracę i aneksy, umowy cywilno-prawne, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, pisma o udzieleniu różnego rodzaju urlopów: bezpłatnego, macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego; z opcją do wydruku Dokumenty zgłoszeniowe do ZUS, które można wyeksportować i przesyłać do programu Płatnik. Strona 12 z 39

13 3. Monitorowanie i informowanie o limitach oraz terminach Zamawiający wymaga, aby oferowany system monitorował limity i terminy zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w zakresie: 3.1. Dla Zamawiającego: a) badań lekarskich, b) szkoleń BHP, c) umów o pracę, d) umów cywilno-prawnych, e) oddelegowań, f) urlopów macierzyńskich, urlopów rodzicielskich, urlopów wychowawczych, długotrwałych urlopów bezpłatnych, g) zwolnień lekarskich powyżej określonego okresu czasu, h) okresu zasiłkowego automatycznie wyliczanego przez system, i) prawa do urlopu pod kątem okresu przedawnienia, j) kar, k) orzeczenia o niepełnosprawności, l) dostarczenia brakujących dokumentów z zestawu dokumentów niezbędnych przy zatrudnieniu, m) okresu zasiłkowego, n) przekroczenia rocznego limitu nadgodzin wyznaczonego przez przepisy prawa pracy oraz dodatkowego limitu wcześniej zdefiniowanego przez Zamawiającego w momencie rejestrowania nadgodzin, o) występowania zwolnienia lekarskiego z kodem B w momencie rejestrowania nadgodzin, p) naruszenia doby pracowniczej w momencie rejestrowania nadgodzin, q) naruszenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego i/lub tygodniowego w momencie rejestrowania nadgodzin, r) innych parametrów zdefiniowanych przez Zamawiającego Dla użytkowników końcowych: a) badań lekarskich, b) prawa do urlopu pod kątem okresu przedawnienia, c) przekroczenia limitu nadgodzin. Strona 13 z 39

14 4. Administracja wynagrodzeniami Zamawiający wymaga, aby oferowany system zapewniał: 4.1. Możliwość tworzenia regularnych, korygujących i dodatkowych wypłat wszelkich wynagrodzeń dla pracowników będących w zatrudnieniu oraz pracowników zwolnionych zgodnie z polskim prawem w zakresie prawa pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych Możliwość prostego budowania przez użytkowników różnorodnych wzorów list płac dostosowanych do potrzeb Zamawiającego Uwzględnienie różnych sposobów rozliczania wynagrodzeń (np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna, kontrakt) Korekty listy płac na przestrzeni różnych okresów rozliczeniowych dla jednego lub grupy pracowników, przy zachowaniu wartości wyliczonych dla pozostałych pracowników Mechanizm tworzenia przez Zamawiającego własnych składników wynagrodzenia i określania ich charakterystyki, np. sposobu opodatkowania, oskładkowania, rodzaju potrącenia itp. oraz rozliczeń związanych z wypłatami świadczeń z ZFŚS, w tym kontrola ustawowych limitów dotyczących opodatkowania Funduszu (limit 380 PLN, limit 2280 PLN, 10% podatek od świadczeń dla emerytów) Przechowywanie informacji dotyczącej podstaw do naliczenia wynagrodzenia za okres choroby, urlopu (podstawy brutto, nominalne, po dopełnieniu) z możliwością edycji korekty wynagrodzeń Przechowywanie informacji o stopie podatku, informacji o przysługującym pracownikom kosztach uzyskania przychodu, ulgach podatkowych, o naliczonych podstawach i procentach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla pracownika na podstawie jego stosunków pracy w układzie rocznym Możliwość naliczenia i prawidłowego rozliczenia wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy oraz na przełomie lat (miesiące grudzień/styczeń), np.: automatyczne przeliczenie wzrostu wynagrodzenia u pojedynczego pracownika lub grupy pracowników po wypłaconej i zamkniętej liście płac Automatyczne i zgodne z obowiązującymi oraz zmieniającymi się przepisami zewnętrznymi i wewnętrznymi wyliczenie na liście płac kwot do wypłaty z danych zawartych w systemie dotyczących składników płac, tj.: wynagrodzenia podstawowego, wynagrodzenia za chorobę, wynagrodzenia godzinowego, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i nocne, zasiłku z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, odpraw emerytalnych i rentowych, ekwiwalentów za urlop, odpraw z tytułu skróconego okresu wypowiedzenia, nagród jubileuszowych, dodatków do wynagrodzenia za urlop itp. Strona 14 z 39

15 4.10. Możliwość rejestrowania wpływających do Zamawiającego zajęć komorniczych, alimentacyjnych i administracyjnych dotyczących pracowników aktywnych i zwolnionych Możliwość rejestrowania zajęć komorniczych, alimentacyjnych i administracyjnych oraz zgodnie z przepisami obliczał i potrącał wartości tych zajęć na listach płac Możliwość przechowywania historii potrąceń z tytułu zajęć komorniczych, administracyjnych i alimentacyjnych zarówno dla pracowników aktywnych, jak i zwolnionych Bieżące dostosowywanie parametrów systemu do aktualnych regulacji prawnych związanych z ubezpieczeniami społecznymi, zarówno od strony automatycznego naliczania świadczeń, jak i składek ZUS w minimalnym zakresie musi kontrolować: czas trwania choroby (czyli przypisać okres choroby do konkretnego płatnika składek zakładu pracy - w zakresie wynagrodzenia chorobowego oraz do ZUS w zakresie należnych pracownikowi świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego), ciągłość choroby, długość zasiłku chorobowego, okres wyczekiwania na uprawnienia do świadczeń z tytułu zwolnień lekarskich, zbieg tytułów ubezpieczeń społecznych, przekroczenia 30 krotności podstawy składek na ubezpieczenie emerytalno rentowego z możliwością ręcznej korekty, itp Możliwość rejestracji danych dotyczących zawartych umów cywilno-prawnych (rejestr umów cywilno prawnych): dane osobowe pracownika, dane dotyczące wystawionych rachunków do zapłacenia Możliwość sporządzenia, przeliczenia oraz wypłaty listy płac z tytułu wypłaty umów cywilno-prawnych zgodnie z przepisami prawa Rozliczanie umów cywilno-prawnych w ratach oraz kontrola stanu rozliczenia rozpoczętej umowy Możliwość poprawnej rejestracji i rozliczania zwolnień lekarskich dla pracowników i osób współpracujących z Zamawiającym na podstawie umów cywilno-prawnych Automatyczne przenoszenie danych rozliczeniowych z danego miesiąca obrachunkowego do programu Płatnik wraz z danymi o wypłaconych bądź niewypłaconych umowach cywilno-prawnych oraz danymi rozliczeniowymi dotyczącymi osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich i wychowawczych, innych nieobecnościach zasiłkowych oraz wszelkich nieobecnościach niepłatnych itp Możliwość aktualizowania przez Wykonawcę w cyklach miesięcznych słowników zawierających takie dane, jak: województwa, gminy, powiaty, miasta, Urzędy Skarbowe, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia i inne instytucje oraz numery i nazwy banków funkcjonujących na rynku polskim. Strona 15 z 39

16 4.20. Generowanie paczek złożonych z pojedynczych przelewów wynagrodzeń dla pracowników w formie elektronicznej z możliwością automatycznego przekazania na rachunek płacowy w banku, w którym Zamawiający posiada rachunek płacowy Automatyczny transfer stałych elementów wynagrodzenia oraz zmian dokonanych w danym miesiącu do następnych okresów rozliczeniowych Możliwość wydruku zaświadczenia o wynagrodzeniach według szablonu dostarczonego przez Zamawiającego z możliwością dowolnej modyfikacji. Kwoty brutto/netto, średnie z dowolnej liczby miesięcy na zaświadczeniu muszą być wyliczane automatycznie Możliwość rejestracji danych niezbędnych do prawidłowego rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych, tj.: wysokość kosztów uzyskania przychodu, ulga podatkowa, bieżące naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych (podatek jest pobierany w miesiącu przekroczenia wyższego progu skali podatkowej, a nie z miesięcznym opóźnieniem), możliwość obniżenia skali podatkowej w przypadku łącznego opodatkowania pracownika ze współmałżonkiem lub dzieckiem, możliwość podwyższenia skali podatkowej na życzenie pracownika itp Naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych Naliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne możliwość rejestracji danych dotyczących osiągniętych przez pracowników poza BGK podstaw do ubezpieczenia emerytalno rentowego Naliczanie i pobieranie składek na ubezpieczenie dodatkowe Pracowniczy Program Emerytalny według zasad obowiązujących u Zamawiającego Przechowywanie historii danych dotyczących wypłat wynagrodzeń, narzutów na wynagrodzenia oraz potrąceń zobowiązań pracowników (np. składek na dodatkowe ubezpieczenie grupowe na życie, Pracowniczy Program Emerytalny, telefony komórkowe) Jednokrotność wprowadzania danych i automatyczne ich przenoszenie do poszczególnych modułów systemów Automatyczną generację rozliczeń z Urzędem Skarbowym, w ujęciu miesięcznym i rocznym PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT -8B, PIT-8C, PIT-4R Możliwość eksportu danych do systemu e-deklaracje, koniecznych do złożenia prawidłowych deklaracji podatkowych, tj. PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT -8B, PIT-8C, PIT 4R w Urzędach Skarbowych Konieczność przypisania w systemie adresu pracownika właściwego do rozliczeń z Urzędem Skarbowym Rejestr numerów rachunków bankowych, na które przekazywane są wynagrodzenia dla pracowników. Strona 16 z 39

17 4.33. Możliwość wypłaty wynagrodzenia na minimum dwa różne rachunki pracownika oraz możliwość zadeklarowania kwoty przelewu na jednym z rachunków Możliwość importu do systemu danych płacowych dla większej grupy pracowników z zewnętrznego źródła danych (np.: z pliku Excel) Dostęp do danych płacowych z lat ubiegłych (dane archiwalne). 5. Świadczenia pozapłacowe wypłaty i potrącenia z list płac Zamawiający wymaga, aby oferowany system zapewniał: 5.1. Funkcję przypisania pracownikom dodatkowych świadczeń takich, jak: ubezpieczenie grupowe na życie, Pracowniczy Program Emerytalny, dodatkowa opieka medyczna dla pracowników i członków ich rodzin, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty samochodowe, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa itp., według zasad obowiązujących u Zamawiającego Rozliczanie i możliwość potrącenia wszelkich typów świadczeń pozapłacowych, np. ryczałty za samochody służbowe i prywatne, telefony służbowe, składki na Pracowniczy Program Emerytalny, dodatkowa opieka medyczna, Kasa Zapomogowo- Pożyczkowa, itp. 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zamawiający wymaga, aby oferowany system zapewniał rozliczanie świadczeń ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie m.in.: 6.1. Rejestracji członków rodzin pracowników uprawnionych do świadczeń dodatkowych Obsługi świadczeń rzeczowych i finansowych, w tym pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników, byłych pracowników, emerytów i rencistów Przechowywania historii przyznanych i wypłaconych świadczeń Automatycznej kontroli pobierania podatku dochodowego od świadczeń pozapłacowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Definiowania dowolnych składników dotyczących przyznanych świadczeń z ZFŚS (np. wyprawka, dofinansowanie wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, itp.) Przechowywania historii spłat udzielonych pożyczek (zarówno dla aktualnych, jak i byłych pracowników) kontrola spłat pożyczek. Strona 17 z 39

18 6.7. Możliwości definiowania przedziałów wartości świadczeń i przypisania pracowników oraz byłych pracowników (np. emerytów) do tych przedziałów w celu określenia wartości domyślnych kwot i limitów świadczeń na dany rok Automatycznej kontroli wartości zrealizowanego świadczenia w kontekście przysługującego limitu oraz świadczeń zrealizowanych wcześniej Rejestracji pożyczek, automatycznego wyliczenia kwot rat kapitałowych i odsetek, automatycznej obsługi spłat pożyczek według równych rat typu annuitetowego Możliwości rejestrowania poręczycieli pożyczki Możliwości kontrolowania spłat pożyczek byłych pracowników (np. emerytów) Możliwości wydruku umów pożyczek według wzoru zdefiniowanego przez Zamawiającego Okresu karencji dla poszczególnych typów świadczeń Powiązania z obsługą płacową w celu tworzenia list wypłat dotyczących świadczeń z ZFŚS. 7. Funkcje samoobsługowe 7.1. System musi zawierać narzędzia samoobsługi pracowniczej i menedżerskiej umożliwiające wykonywanie działań z obszaru zarządzania personelem (wymogi w innych obszarach systemu - opisane osobno) System musi wspierać obsługę standardowych procesów kadrowych (workflow), co najmniej w zakresie: Dla pracowników Zamawiającego zajmujących się obsługą procesów kadrowopłacowych, wniosków dotyczących: a) zatrudnienia nowego pracownika lub zmiany warunków umowy o pracę, b) polecenia i potwierdzenie pracy w godzinach nadliczbowych, c) modyfikacji arkusza zakresu czynności przygotowanego przez przełożonego, d) zmiany danych identyfikacyjnych, e) zmiany danych adresowych, f) zmiany osoby powiadamianej w razie wypadku Dla przełożonego (menedżera) obsługa wniosków dotyczących: a) urlopu lub innych dni wolnych pracownika (akceptacja/odrzucenie/modyfikacja), z opcją samodzielnego złożenia wniosku za podległego pracownika, b) planu urlopu, c) anulowania urlopu, Strona 18 z 39

19 d) odbioru czasu lub dnia wolnego za pracę w nadgodzinach Dla pracownika samodzielna obsługa procesów takich, jak: a) wnioskowanie o urlop ze zdefiniowanej przez Zamawiającego listy uprawnień urlopowych, b) wnioskowanie o plan urlopów zgodny z indywidualnie przypisanymi uprawnieniami urlopowymi, c) wnioskowanie o anulowanie urlopu już zaakceptowanego, d) wnioskowanie o zmianę danych identyfikacyjnych, e) wnioskowanie o zmianę danych adresowych, f) wnioskowanie o zmianę osoby powiadamianej w razie wypadku, g) wnioskowanie o odbiór czasu lub dnia wolnego z tytułu pracy w nadgodzinach System musi zapewniać możliwość podglądu danych zawartych w systemie, co najmniej w zakresie: Dla przełożonego (menedżera): a) informacji o wykorzystaniu wszystkich należnych podległym pracownikom urlopów i innych dni wolnych zdefiniowanych przez Zamawiającego, b) kalendarza absencji podległych pracowników na podstawie złożonych wniosków urlopowych oraz wprowadzonych przez Zamawiającego innych nieobecności. Kalendarz absencji musi być w formie czytelnego i graficznego kalendarza z widokiem tygodnia, miesiąca i całego roku, pokazujący nakładające się nieobecności podległych pracowników, c) planu urlopów podległych pracowników przedstawiony w formie czytelnego i graficznego kalendarza z widokiem tygodnia, miesiąca i całego roku, pokazujący nakładające się plany podległych pracowników, d) informacji o dacie i trybie zatrudnienia podległych pracowników, e) informacji o stażu pracy podległych pracowników: o ogólnym, w bankowości i w BGK, f) informacji o historii umów i aneksów podległych pracowników wraz z wynagrodzeniem, g) informacji o ważności badań lekarskich podległych pracowników, h) informacji o poziomie i rodzaju wykształcenia podległych pracowników, i) informacji o przyznanych nagrodach i zastosowanych karach u podległych pracowników, j) informacji o zastosowanym harmonogramie czasu pracy lub indywidualnym rozkładzie czasu pracy podległych pracowników Dla pracownika: a) danych adresowych, Strona 19 z 39

20 b) danych o wykształceniu, c) danych o osobie zawiadamianej w razie wypadku, d) historii pracy w BGK z datą zatrudnienia i trybem zatrudnienia, e) danych o urlopach i nieobecnościach za cały okres zatrudnienia w BGK, f) paska płacowego przegląd i wydruk za dowolny okres, g) druku RMUA przegląd i wydruk za dowolny okres, h) stażu pracy, w bankowości, w BGK, i) zbliżających się jubileuszy, j) nagród i kar, k) harmonogramu czasu pracy, l) ogólnej karty pracy z uwzględnieniem pracy w godzinach nadliczbowych, m) stanu wykorzystania wszystkich należnych danemu pracownikowi urlopów, dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem i innych dni wolnych zdefiniowanych przez Zamawiającego System musi zapewniać możliwość dostępu do dodatkowych funkcji systemu dla menedżera, co najmniej w zakresie: a) wprowadzania harmonogramu czasu pracy dla jednego podległego pracownika lub grupy podległych pracowników, b) złożenia wniosku o zatrudnienie nowego pracownika lub wniosku o zmianę warunków umowy o pracę podległego pracownika (wnioski zdefiniowane przez Zamawiającego), c) złożenia polecenia pracy i potwierdzenia pracy w godzinach nadliczbowych dla podległych pracowników, d) przygotowania, przeglądania, edytowania i drukowania arkuszy zakresu czynności podległych pracowników, e) raportów nt. podległych pracowników z informacją o stanowisku, komórce organizacyjnej, dacie zatrudnienia, dacie zwolnienia, trybie zatrudnienia (np. aktualnie zatrudnieni, przeciętne wynagrodzenie, urlopy, plany urlopów, pracownicy, którzy nie wykorzystali 14 dni urlopu, absencje, szkolenia, pracownicy w ochronie), f) swobodnego dostępu do wzorów dokumentów kadrowych zdefiniowanych przez Zamawiającego Wszystkie funkcje samoobsługowe (wnioskowanie o urlop i inne dni wolne, złożenie wniosku o zatrudnienie lub zmianę warunków umowy o pracę, złożenie polecenia pracy w godzinach nadliczbowych itp.) wymagają automatycznego uruchomienia powiadomień mailowych do wszystkich uprzednio zdefiniowanych przez Zamawiającego adresatów Strona 20 z 39

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe

RAPORTY. Spis treści. Raporty Płacowo Kadrowe RAPORTY Spis treści Raporty Płacowo Kadrowe 1. Aktualne zatrudnienie... 4 2. Aneks Uwowy o Prace... 5 3. Dane osobowe... 6 4. Dane osobowe filtr poprawności dat... 7 5. Dane pracownika... 8 6. Dane rodzina...

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innym aplikacjami

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima

Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Obsługa kadrowo-płacowa w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Ewidencja i rozliczanie pracowników w module Comarch ERP Optima Płace i Kadry 2 Współpraca programu Comarch ERP Optima z innymi aplikacjami

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków -

ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ i ZASIŁKÓW Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO w 2017 r. w sytuacjach wątpliwych - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 153115 Temat: Kadry i płace w praktyce 12-15 Lipiec Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel, Kod szkolenia: 153115 Koszt szkolenia: 2550.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU PŁAC 1 Dział Płac, jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, działającą w ramach Kwestury, powołaną

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry

Funkcjonalność systemu Płace-Kadry Usługi Komputerowe-Oprogramowanie Tadeusz Skowronek ul. Kopalniana 20/7 41-705 Ruda Śląska Funkcjonalność systemu Płace-Kadry System rozliczenia wynagrodzeń i ewidencji osobowej Płace-Kadry zawiera następujące

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS KADROWY OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

602,70 zł brutto. Cena:

602,70 zł brutto. Cena: Kadry, Płace i ZUS PRO to nowoczesny system wspomagający pracę działów kadr i rachuby płac w firmach o dowolnej wielkości, bez względu na rodzaj wynagradzania, czy czas pracy. Ułatwia prowadzenie ewidencji

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo-płacowy

Program kadrowo-płacowy Zapytanie ofertowe nr: 96085 Ważne do: 2009-11-20 23:59 Program kadrowo-płacowy Kujawsko-pomorskie TOWARY >> Pozostałe >> Komputery i elektronika >> Oprogramowanie Treść: Pamiętaj! Dzień dobry Proszę o

Bardziej szczegółowo

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r.

Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Vademecum Prawa pracy i czasu pracy w 2016r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2017r. Kod szkolenia: 870716 Miejsce: Łódź, Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 900.00 zł Program Dzień I I. Poprawne

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS. Płace i Kadry Moduł Comarch OPT!MA Płace i Kadry to rozwiązanie zawsze zgodny z przepisami kadrowo-płacowymi. Daje szerokie możliwości swobodnego definiowania składników wynagrodzenia oraz uzależnienia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5).

Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a. Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Sage Symfonia 2.0 Kadry i Płace - zmiany w wersji 2017.a Aktualizacja wzoru deklaracji PIT-2 Druk deklaracji zaktualizowano do wzoru PIT-2(5). Zestawy PIT na rok 2017 W związku z brakiem publikacji przez

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH Kategoria Typ szkolenia Miejsce Termin Cena PRAWO

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 33415 Miejsce: Grecja, Korfu, Hotel Sentido

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 570916 Temat: odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 24-26 Sierpień Nałęczów, Villa

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw

odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw odw Dyplomowany kurs kadrowo-płacowy od podstaw Kod szkolenia: 632816 Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta Koszt szkolenia: 2990.00 zł Program Moduł: KADRY 1. Stosunek pracy: - zawieranie umów o

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009

Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 Przygotowanie systemu AgemaHR do pracy w roku 2009: Zmiana parametrów płacowych do wypłat po 1 stycznia 2009 1. W menu Administracja-Parametry systemu na zakładce płace rozpocząć nowy rok podatkowy 2009

Bardziej szczegółowo

I FORMULARZE HONORARIA

I FORMULARZE HONORARIA I FORMULARZE HONORARIA Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Business Solutions Axapta, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy. Moduł jest w pełni zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena netto za. godzinę Wynagrodzenia, zasiłki i potrącenia z uwzględnieniem zmian kadrowopłacowych obowiązujących w 2016 r. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/18/7633/8197 Cena netto 450,00 zł Cena brutto 553,50 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 578116 Temat: Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 4-19 Luty Katowice,

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 337415 Temat: Kadry i płace od podstaw 2015/2016-dwudniowe warsztaty praktyczne 22-23 Wrzesień Kędzierzyn-Koźle, Hotel Court Wellness and SPA, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA. Opracowała Anna Dziechciarz DOKUMENTACJA PRACOWNICZA Opracowała Anna Dziechciarz Podstawa prawna Opis zasad kompletowania i prowadzenia akt osobowych pracownika oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy zostały uregulowane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe

Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe Nr z rejestru 42/2004 URZĄD M.ST. WARSZAWY TYMCZASOWY WEWNĘTRZNY REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI Wydziału Kadr dla Dzielnicy Praga Południe (WKD-VI) Niniejszy regulamin z a t w i e r d z a m dnia 12 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE

T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE T O P 9 0 0 0 ZASOBY LUDZKIE ZASOBY LUDZKIE SYSTEM TOP9000 umożliwia kompletną ewidencję kadrową, płacową jak również planowania czasu pracy pracowników. W skład systemu wchodzą następujące moduły: Kadrowy,

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo -

VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - VADEMECUM KADROWCA z uwzględnieniem zmian w 2017 r. - najnowsze stanowiska orzecznictwo - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie pracy, które

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Kadry i Płace OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Kadry i Płace To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach,

Bardziej szczegółowo

Panel Pracownika. Dokumentacja rozwiązania INNVIERO 1

Panel Pracownika. Dokumentacja rozwiązania INNVIERO 1 Panel Pracownika Dokumentacja rozwiązania INNVIERO 1 Opis ogólny Program umożliwiający zatrudnionemu pracownikowi, poprzez przeglądarkę internetową, przegląd swoich wybranych danych, które zostały wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy

Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 380/2013 Kanclerza WUM z dnia 15.10.2013 r. Instrukcja w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania czasu pracy Zasady określone w instrukcji obowiązują pracowników nie

Bardziej szczegółowo

Kurs Kadry wersja e-learningowa

Kurs Kadry wersja e-learningowa Kurs Kadry wersja e-learningowa Program: Moduł I Nawiązanie stosunku pracy 1. Rekrutacja obowiązki i uprawnienia pracodawcy 2. Obowiązki związane z zatrudnieniem pracownika 3. Umowy o pracę a. Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Metodologia Szkolenia

Metodologia Szkolenia Szymon Karaszewski Metodologia Szkolenia Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu Materiały ze szkolenia w postaci niniejszej prezentacji oraz innych materiałów pomocniczych zostaną udostępnione uczestnikom

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r.

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN Ul. Moniuszki 7 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: 21 wrzesień 2017 r. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 25.08.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Obsługa zajęd komorniczych w module Kadry i Płace enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Ewidencja zajęcia komorniczego w pracowniku... 2 Naliczenie przykładowej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel

System PŁACE. Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje. Autor : Piotr Zielonka tel System FOKUS PŁACE Tworzenie dokumentów PIT i przesyłanie ich do systemu e-deklaracje Autor : Piotr Zielonka tel. 601 99-73-79 pomoc@zielonka.info.pl Piotrków Tryb., grudzień 2016r. Zasady ogólne Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH SPECJALISTA DS. KADROWO- PŁACOWYCH Informacje o usłudze Numer usługi 016/08/17/905/1576 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 17,70 zł Cena netto za ę 0,00 zł Cena brutto za ę 0,00 Usługa z możliwością dofinansowania

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH e-mail: biuro@masterscsb.com.pl SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH 9 maja 14 czerwca 2014r. (64 godz. zajęć - 10 spotkań) 1. Adresaci: osoby zainteresowane zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning

Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Kurs Płace - Specjalista ds. Płac - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/7659/10642 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH

WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Program AKTYN Płace-Kadry Pro WYDRUKI DOKUMENTÓW ZESTAWIENIA DANYCH Gotowe wzorce dokumentów kadrowych, deklaracji, zestawień. Program posiada wbudowane wydruki gotowe do użycia wzory deklaracji podatkowych,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6

87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 87 100 Toruń ul. Piaskowa 6 tel (0-56) 622 72 28, fax (0-56) 660 83 62 http: //www.mga.com.pl, e-mail: info@mga.com.pl Koncesja Ministerstwa Łączności Nr 384/98/I na świadczenie usług internetowych Świadectwo

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia

4Trans 3.10. Zmiany w Module Rozliczenia 4Trans 3.10 Zmiany w Module Rozliczenia INELO Stocerz Sp.J ul. A. Frycza Modrzewskiego 20, 43-300 Bielsko-Biała REGON 356687662 NIP:551-23-33-463 tel. +48 33 496 58 71, fax. +48 33 496 58 71 wew. 111 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym

Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Kurs specjalistów personalnych z modułem płacowym Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/22/7788/6559 Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

SAP Portal. Uwaga! Zalecaną przeglądarką do uruchomienia portalu jest Internet Explorer w najnowszej dostępnej wersji.

SAP Portal. Uwaga! Zalecaną przeglądarką do uruchomienia portalu jest Internet Explorer w najnowszej dostępnej wersji. SAP Portal Szanowni Państwo, Niniejszy materiał stanowi uproszczoną instrukcję do obsługi portalu pracowniczego SAP Portal dostępnego pod adresem https://portal.sap.pw.edu.pl Uwaga! Zalecaną przeglądarką

Bardziej szczegółowo

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 %

1.2. Wskaźnik waloryzacji świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2014 roku Wskaźnik waloryzacji w II kwartale 2014 roku wynosi 105,80 % PIK wersja 17.01a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 marca 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 823,32 zł Minimalne uczniów I klasa 152,93 zł II klasa 191,17 zł III

Bardziej szczegółowo

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono

PLP wersja 7.00b. 1. Nowości. 2. Zmieniono PLP wersja 7.00b 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku Dochód deklarowany (skł.społ.) 2247,60 zł Dochód deklarowany (skł.zdr.) 3004,48 zł Podstawa

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH

KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH KALKULATOR WYNAGRODZEŃ CHOROBOWYCH I ZASIŁKÓW CHOROBOWYCH FUNKCJE KALKULATORA "Kalkulator wynagrodzeń i zasiłków chorobowych" jest zaawansowanym kalkulatorem płacowym, którego celem jest wyliczenia wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje:

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Ul. Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO Cena obejmuje: PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 12.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online

Kurs kadry, płace Specjalista ds. Kadr - SPD - szkolenie online Kurs kadry, płace "Specjalista ds. Kadr" - SPD - szkolenie online Informacje o usłudze Numer usługi 2016/07/01/6846/12191 Cena netto 169,00 zł Cena brutto 169,00 zł Cena netto za godzinę 13,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C 3 Wybór wersji formularza dla deklaracji: PIT-11, PIT-8AR 3 PIT-11(22) dane

Bardziej szczegółowo