Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd"

Transkrypt

1 GRAJEWO PSr Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 GRAJEWO PSr * Wykorzystano wartość zysku zanualizowanego Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3

4

5 GRUPA KAPITAŁOWA PFLEIDERER GRAJEWO S.A. ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2006 R. DO 30 CZERWCA 2006 R.

6 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 2 SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 3 Skonsolidowany śródroczny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r Skonsolidowane śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 30 czerwca 2006 r... 4 Skonsolidowany śródroczny bilans na dzień 30 czerwca 2006 r Skonsolidowany śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 30 czerwca 2006 r Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego... 27

7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744) Zarząd jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy oraz że śródroczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń. Zarząd jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych dokonujący przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego przeglądu spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu Rafał Karcz Członek Zarządu / Dyrektor Finansowy Dariusz Tomaszewski Członek Zarządu / Dyrektor ds. Sprzedaży Zbigniew Dudek Członek Zarządu / Dyrektor ds. Produkcji Grajewo, dnia 22 września 2006 r. 2

8 SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowany śródroczny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. Nota nie badane nie badane Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Koszty sprzedaży (23 585) (18 642) Koszty ogólnego zarządu (35 448) (35 420) Pozostałe koszty operacyjne 5 (6 818) (23 205) Zysk na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 7 (10 876) (7 936) Przychody finansowe netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 8 (14 335) (14 051) Zysk netto W tym przypadający na: Akcjonariuszy jednostki dominującej Akcjonariuszy mniejszościowych Zysk netto Podstawowy zysk na jedną akcję (w złotych) 18 0,85 0,89 Rozwodniony zysk na jedną akcję (w złotych) 18 0,85 0,89 3

9 Skonsolidowane śródroczne zestawienie zmian w kapitale własnym za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow. wart. nomin. Kapitał zapasowy Różnice kurs. z przeliczenia jedn. podporządk. Nie podzielony wynik finansowy Razem Udział mniejszościowy Razem Stan na 1 stycznia 2005 r. (badane) Przeniesienie części zysku netto za 2004 r. na kapitał zapasowy (58) Przeznaczenia zysku na dywidendę (84 733) (84 733) 0 (84 733) (84 791) (84 733) 0 (84 733) Różnice kursowe (68) 0 (68) 0 (68) Zysk netto Suma zysków i strat ujętych w okresie (68) Stan na 30 czerwca 2005 r. (nie badane) Stan na 1 lipca 2005 r. (nie badane) Zmniejszenie udziału mniejszości w Pfleiderer Prospan S.A (359) (359) (359) (359) Różnice kursowe Zysk netto Suma zysków i strat ujętych w okresie Stan na 31 grudnia 2005 r. (badane)

10 Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji pow. wart. nomin. Kapitał zapasowy Różnice kurs. z przeliczenia jedn. podporządk. Nie podzielony wynik finansowy Razem Udział mniejszościowy Razem Stan na 1 stycznia 2006 r. (badane) Przeniesienie części zysku netto za 2005 r. na kapitał zapasowy (434) Przeznaczenia zysku na dywidendę (63 518) (63 518) 0 (63 518) Konsolidacja jednostek podporządkowanych (63 952) (63 518) 29 (63 489) Różnice kursowe Zysk netto Suma zysków i strat ujętych w okresie Stan na 30 czerwca 2006 r. (nie badane)

11 Skonsolidowany śródroczny bilans na dzień 30 czerwca 2006 r. Nota Aktywa nie badane badane nie badane Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach powiązanych Inne długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa trwałe Zapasy Należności z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Walutowe kontrakty terminowe typu forward Aktywa obrotowe Suma aktywów Kapitał własny 17 Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Kapitał zapasowy Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych Niepodzielony wynik finansowy Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Udziały mniejszości Kapitał własny ogółem Zobowiązania Kredyt w rachunku bieżącym Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania długoterminowe

12 Nota nie badane badane nie badane Kredyt w rachunku bieżącym Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe Suma zobowiązań Suma pasywów

13 Skonsolidowany śródroczny rachunek przepływów pieniężnych za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. Nota nie badane nie badane Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: (30 606) (40 687) Amortyzacja Zysk z tytułu różnic kursowych (13 990) (6 723) Odsetki za okres (1 910) (Zysk)/ strata na sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (309) Podatek dochodowy naliczony Zmiana stanu należności (74 104) (48 222) Zmiana stanu zapasów (14 798) (13 245) Zmiana stanu zobowiązań (1 366) Zmiana stanu rezerw (11 332) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 0 (282) Inne korekty Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Odsetki otrzymane Podatek dochodowy zapłacony (4 895) (9 913) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych Zbycie aktywów finansowych Inne wpływy z aktywów finansowych Nabycie jednostki zależnej (20 905) 0 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (83 859) (61 525) Nabycie pozostałych inwestycji (1 359) (8 457) Przepływy netto z działalności inwestycyjnej (99 304) (66 652) Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zaciągnięcie pożyczek i kredytów bankowych Inne wpływy finansowe 30 0 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (183) (1 240) Inne wydatki (4) 0 Odsetki zapłacone (1 392) (87) Przepływy netto z działalności finansowej (1 327) 8

14 Nota nie badane nie badane Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (61 359) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego (33 238) Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego

15 Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Informacje ogólne Jednostka dominująca w Grupie Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, której akcje znajdują się w publicznym obrocie. Jednostka dominująca pod nazwą Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym, Sąd Gospodarczy w Łomży, Rejestr Handlowy dział B nr 270 w dniu 1 lipca 1994 r. a następnie w dniu 9 maja 2001 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem KRS W dniu 18 września 2002 r. Zarząd Spółki otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku o wpisaniu do KRS nowej nazwy Spółki. W związku z powyższym w dniu 18 września 2002 r. została zmieniona nazwa Spółki z dotychczasowej - na nową - Pfleiderer Grajewo S.A. Siedzibą Pfleiderer Grajewo S.A. jest Grajewo, ul. Wiórowa 1. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) spółka Pfleiderer Grajewo S.A. zarejestrowana jest pod numerem 2020 E. Struktura Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. jest podmiotem dominującym wobec Pfleiderer Prospan S.A. z siedzibą w Wieruszowie, Pfleiderer OOO z siedzibą w Novgorodzie w Rosji, Silekol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, Pfleiderer MDF Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Jura Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, Unifloor Sp. z o.o. z siedzibą w Wieruszowie oraz Pfleiderer Services Sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie. 10

16 Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. Struktura grupy kapitałowej na dzień 30 czerwca 2006 r. przedstawia się następująco: UniFloor Sp. z o.o. Jednostka zależna 100% Pfleiderer Prospan S.A. Jednostka zależna 56,79% Jura Polska Sp. z o.o. Jednostka zależna 100% Pfleiderer Grajewo S.A. Jednostka dominująca 50% 100% Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Jednostka zależna 100% 100% Pfleiderer OOO Jednostka zależna Pfleiderer Services Sp. z o.o. Jednostka zależna Silekol Sp. z o.o. Jednostka zależna Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. obejmuje dane jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A., oraz jej jednostek zależnych Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. Opis zmian w strukturze Grupy Kapitałowej w okresie sprawozdawczym W dniu 2 stycznia 2006 r. jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A. nabyła od Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu szt. udziałów w kapitale zakładowym spółki Silekol Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu o wartości nominalnej PLN każdy. Nabyte udziały stanowiły 99% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym spółki Silekol dając 99% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Po tej transakcji Pfleiderer Grajewo S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Silekol i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. W dniu 30 maja 2006 r. jednostka zależna Pfleiderer Prospan S.A. sprzedała na rzecz Pfleiderer Holzwerkstoffe International GmbH, podmiotu dominującego wobec Pfleiderer Grajewo S.A., 50 udziałów w spółce Pfleiderer MDF Sp. z o.o. stanowiących 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Z uwagi na fakt, iż jednostka dominująca Pfleiderer Grajewo S.A zachowała kontrolę nad spółką Pfleiderer MDF Sp. z o.o. poprzez zachowanie zdolności do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu spółki, spółka Pfleiderer MDF traktowana jest jako kontrolowana jednostka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. 11

17 Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. Wykaz jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A. Pfleiderer Prospan S.A. - spółka akcyjna została wpisana do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu pod nr RHB 1754 w dniu 23 września 1997 r. jako Zakłady Płyt Wiórowych Prospan S.A., a następnie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: w dniu 17 września 2001 r.. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Bolesławiecka 10, Wieruszów Pfleiderer OOO - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana na podstawie prawa Federacji Rosyjskiej, zarejestrowana w dniu 15 stycznia 2003 r. przez Międzyokręgową Inspekcję Nr 3 Regionu Novgorod Ministerstwa Ceł i Podatków Federacji Rosyjskiej. Jednolity Numer rejestrowy: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Centralnaja 106, Okręg Novgorod , Rosja Silekol Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu pod numerem KRS w dniu 6 stycznia 2005 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Mostowa nr 30 K, Kędzierzyn-Koźle Pfleiderer MDF Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Białymstoku pod numerem KRS w dniu 9 października 2003 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: ul. Wiórowa nr 1, Grajewo Jura Polska Sp. z o.o.- spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS w dniu 24 listopada 1999 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 Unifloor Sp. z o.o. - spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS w dniu 29 czerwca 2005 r. Regon: Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Wieruszów, ul. Bolesławiecka 10 Pfleiderer Services Sp. z o.o. w Grajewie, spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Białymstoku pod numerem KRS w dniu 20 grudnia 2005 r. Regon Numer Identyfikacji Podatkowej: Siedziba: Grajewo, ul. Wiórowa 1 12

18 Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. Przedmiot działalności jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A.: produkcja wyrobów z drewna i płyt drewnopochodnych oraz ich uszlachetnianie, uszlachetnianie papierów, działalność handlowa w kraju i za granicą. Przedmiot działalności pozostałych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej: Pfleiderer Prospan S.A. produkcja płyt laminowanych, wiórowych i innych płyt z drewna i materiałów drewnopochodnych, uszlachetnianie papierów, działalność handlowa w kraju i za granicą, produkcja i dystrybucja ciepła. Pfleiderer OOO produkcja płyt wiórowych, laminowanych i innych materiałów, produktów przerobu drzewa, produkcja materiałów z odpadów z przerobu drewna, handel hurtowy wyrobami własnej produkcji i towarami innych dostawców. Silekol Sp. z o.o. Jednostka zapewnia jednostce dominującej oraz jednostkom zależnym stabilne dostawy wysokiej jakości klejów do produkcji płyt wiórowych. produkcja barwników i pigmentów, produkcja chemikaliów organicznych i nieorganicznych pozostałych, produkcja farb i lakierów, produkcja klejów i żelatyn. Pfleiderer MDF Sp. z o.o. Podmiot, poprzez który realizowana jest inwestycja budowy zakładu produkującego płyty MDF w Grajewie. sprzedaż i pośrednictwo w sprzedaży płyt wiórowych, laminowanych, filmów i folii, uszlachetnianie płyt wiórowych, produkcja płyt laminowanych, wiórowych i innych materiałów drewnopochodnych. Jura Polska Sp. z o.o. działalność transportowa, towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi, towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi, wynajem samochodów ciężarowych, sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. 13

19 Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. Unifloor Sp. z o.o. Podmiot odpowiadający za produkcję i sprzedaż paneli podłogowych produkcja arkuszy fornirowych, płyt i sklejek, produkcja pozostałych wyrobów z drewna, działalność usługowa w zakresie impregnowania drewna, sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, produkcja papieru i tektury, transport drogowy. Pfleiderer Services Sp. z o.o. Podmiot świadczący usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej dla pozostałych jednostek Grupy Kapitałowej w Polsce. działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, rekrutacja i udostępnianie pracowników, działalność holdingów. Jednostki nie podlegające konsolidacji. Ze względu na fakt, iż dane finansowe jednostki zależnej Pfleiderer Services Sp. z o.o są nieistotne dla jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej sprawozdanie finansowe tej spółki nie podlegało konsolidacji. Udziały w tej jednostce zaprezentowano w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jako inwestycja w jednostkach powiązanych oraz wyceniono według ceny nabycia. Informacja dotycząca składu osobowego Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej oraz zmian w okresie sprawozdawczym. Skład osobowy Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A. na dzień 30 czerwca 2006 r.: Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu, Rafał Karcz Członek Zarządu, Dariusz Tomaszewski Członek Zarządu. W dniu 1 marca 2006 r. Pan Rainer Stracke złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Dyrektora ds. Produkcji jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. oraz jednostki zależnej Pfleiderer Prospan S.A. Powyższa rezygnacja wynikała z objęcia przez Pana Rainera Stracke obowiązków Dyrektora ds. Produkcji w jednostce zależnej Pfleiderer OOO z siedzibą w Nowogrodzie Wielkim. W dniu 21 marca 2006 r. podpisany został, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. aneks do kontraktu menedżerskiego zawartego między Pfleiderer Grajewo S.A. a Prezesem Zarządu Pfleiderer Grajewo S.A., Panem Pawłem Wyrzykowskim. Na mocy aneksu okres obowiązywania powyższego kontraktu menedżerskiego został przedłużony do dnia 31 grudnia 2011 r. Jednocześnie Pan Paweł Wyrzykowski będzie pełnił w ramach koncernu Pfleiderer AG funkcję dyrektora regionu Europa Środkowo Wschodnia. Z dniem 28 sierpnia 2006 r. w skład Zarządu Spółki na stanowisko Dyrektora ds. Produkcji został powołany Pan Zbigniew Dudek. Pan Zbigniew Dudek został ponadto powołany z dniem 28 sierpnia 2006 r. na stanowisko członka Zarządu Dyrektora ds. Produkcji jednostki zależnej Pfleiderer Prospan S.A. 14

20 Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. Skład osobowy Rady Nadzorczej Pfleiderer Grajewo S.A. na dzień 30 czerwca 2006 r.: Hans H. Overdiek Przewodniczący, Derrick G. Noe Członek Rady Nadzorczej, Michael Ernst Członek Rady Nadzorczej, Martin Rong Członek Rady Nadzorczej, Wojciech Szymon Kowalski Członek Rady Nadzorczej. W dniu 15 marca 2006 r. otrzymano rezygnację Pana Jürgena Kocha z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja stała się skuteczna z dniem 31 marca 2006 r. W dniu 11 maja 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Pana Derricka G. Noe w skład Rady Nadzorczej Spółki Pfleiderer Grajewo S.A. Pan Derrick G. Noe pełni funkcję Dyrektora Finansowego Pfleiderer AG z siedzibą w Neumarkt od dnia 15 marca 2006 r. Informacja dotycząca okresów, za które prezentowane jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dane porównawcze. Niniejsze skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r., a porównywalne dane finansowe i informacje objaśniające obejmują okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r. Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2006 r. obejmuje dane jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A oraz jej jednostek zależnych: Pfleiderer Prospan S.A., Pfleiderer OOO, Silekol Sp. z o.o., Pfleiderer MDF Sp. z o.o., Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o., przy czym jednostka zależna Pfleiderer MDF Sp. z o.o. została objęta konsolidacją za okres od 1 kwietnia 2006 r., natomiast jednostki zależne Jura Polska Sp. z o.o. i Unifloor Sp. z o.o. zostały objęte konsolidacją za okres od 1 maja 2006 r. Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za okres porównawczy od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. obejmuje dane jednostki dominującej Pfleiderer Grajewo S.A. oraz jednostek zależnych Pfleiderer Prospan S.A. i Pfleiderer OOO. Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Oświadczenie o zgodności Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, zwane dalej MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi Interpretacje poza wymienionymi poniżej Standardami oraz Interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami oraz Interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie. Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania nowych Standardów i Interpretacji, które zostały już opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską, a które wejdą w życie po dniu bilansowym. Ponadto na dzień bilansowy Grupa nie zakończyła jeszcze procesu oszacowania wpływu nowych Standardów i Interpretacji, które wejdą w życie po dniu bilansowym, na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za okres, w którym będą one zastosowane po raz pierwszy. 15

21 Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE [MSR 8.31(a), 8.31(c)] Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości [MSR 8.31(b)] Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe [MSR 8.31 ] Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później MSSF 7 Instrumenty Finansowe: ujawnienie informacji Standard wymaga rozszerzonego zakresu ujawniania informacji w odniesieniu do instrumentów finansowych występujących w Grupie. Zastępuje on MSR 30 Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych banków i instytucji finansowych o podobnym charakterze i ma zastosowanie do wszystkich jednostek, sporządzających sprawozdania finansowe zgodnie z MSSF. Grupa uważa, że wymagane znaczące dodatkowe ujawnienia informacji będzie powiązane z jej celami, polityką i procesami zarządzania ryzykiem finansowym. 1 stycznia 2007 r. Późniejsza zmiana do MSR 1 Ujawnienie informacji o kapitale W rezultacie zmiany MSSF 7 (zobacz powyżej), Standard będzie wprowadzał rozszerzony zakres ujawnień w odniesieniu do kapitału Grupy Niniejsza zmiana będzie wymagała ujawnienia znacznie więcej informacji dotyczących struktury kapitału Spółki oraz Grupy. 1 stycznia 2007 r. IFRIC 7 Zastosowanie podejścia retrospektywnego zgodnie z MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji Interpretacja zawiera wskazówki odnośnie sposobu, w jaki jednostka dokonałaby przekształcenia sprawozdania finansowego zgodnie z MSR 29 w pierwszym roku, w którym zidentyfikowała ona występowanie hiperinflacji w gospodarce swojej waluty funkcjonalnej. IFRIC 7 nie ma zastosowania do działalności Grupy. 1 marca 2006 r. 16

22 Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości [MSR 8.31(b)] Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe [MSR 8.31(b)] Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynających się w dniu oraz później [MSR 8.31(a), 8.31(c)] IFRIC 8 Zakres MSSF 2 Interpretacja precyzuje, że MSSF 2 Płatności w formie akcji własnych stosowane są do transakcji, w których jednostka dokonuje płatności w formie akcji własnych w zamian za niewspółmiernie niskie świadczenie wzajemne lub bez świadczenia wzajemnego. IFRIC 8 nie ma zastosowania do działalności Grupy. 1 maja 2006 r. IFRIC 9 Ponowna wycena wbudowanych instrumentów pochodnych. Interpretacja precyzuje, że wbudowane instrumenty pochodne są rozpoznawane przez jednostkę w momencie, gdy staje się ona stroną umowy oraz, że zmiana wyceny jest zabroniona chyba, że nastąpiła zmiana warunków umowy, która powoduje znaczące zmiany w przepływach środków pieniężnych wynikających z umowy. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy wpływu, jaki będzie miała nowa interpretacja na działalność Grupy. 1 czerwca 2006 r. IFRIC 10 Śródroczna sprawozdawczość finansowa i odpis z tytułu wartości aktywów. Interpretacja precyzuje, że rozpoznana przez jednostkę utrata wartości składnika aktywów finansowych wycenianych według ceny nabycia lub wartości firmy w śródrocznej sprawozdawczości finansowej nie może być odwrócona w następnych okresach sprawozdawczych. IFRIC 10 nie ma zastosowania do działalności Grupy. 1 listopada 2006 r. 17

23 Informacje objaśniające do skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres kończący się 30 czerwca 2006 r. b) Podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem pochodnych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej. Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe jest przedstawione w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zaokrąglone zostały do tysiąca. Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania szacunków i założeń, które wpływają na wielkości wykazane w skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym oraz w informacjach objaśniających do tego sprawozdania. Jakkolwiek przyjęte założenia i szacunki opierają się na najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżących i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych. Osądy dokonane przez Zarząd przy zastosowaniu MSSF UE, które mają istotny wpływ na skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe, a także szacunki obciążone znaczącym ryzykiem zmian w przyszłych latach, zostały zaprezentowane w nocie 29. Zasady polityki rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były do wszystkich okresów zaprezentowanych w skonsolidowanym śródrocznym sprawozdaniu finansowym. Przedstawione zasady rachunkowości były stosowane przez wszystkie jednostki należące do Grupy Kapitałowej. c) Zasady konsolidacji (i) Jednostki zależne Jednostki zależne są to podmioty kontrolowane przez jednostkę dominującą. Kontrola ma miejsce wtedy, gdy jednostka dominująca posiada zdolność kierowania bezpośrednio lub pośrednio polityką finansową i operacyjną danej jednostki, w celu uzyskiwania korzyści płynących z jej działalności. Przy ocenie stopnia kontroli bierze się pod uwagę wpływ istniejących i potencjalnych praw głosu, które na dzień bilansowy mogą zostać zrealizowane lub mogą podlegać konwersji. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych uwzględniane są w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym począwszy od dnia uzyskania nad nimi kontroli aż do momentu jej wygaśnięcia. (ii) Korekty konsolidacyjne Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami wchodzącymi w skład Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty Grupy są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. d) Przeliczanie pozycji wyrażonych w walucie obcej (i) Transakcje w walutach obcych Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w złotych przy zastosowaniu kursu kupna lub kursu sprzedaży walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Pozycje pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej są przeliczane na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązujący na ten dzień. 18

Skonsolidowany raport roczny RS 2014

Skonsolidowany raport roczny RS 2014 GRAJEWO skorygowany RS KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport roczny RS 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GRAJEWO skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 GRAJEWO RS Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 List Prezesa do akcjonariuszy Wyniki finansowe osiągnięte w 2005 przez Grupę Kapitałową Grajewo,

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

KRUK S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

KRUK S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Cognor S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. sporządzone na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Cognor S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. sporządzone na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Cognor S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA

GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA GRUPA KAPITAŁOWA PMPG POLSKIE MEDIA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ROCZNY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU ZAWIERAJĄCE: I. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE II. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze Z przyjemnością przekazuję Państwu, w imieniu własnym i Zarządu Apator S.A., Raport za 2013 rok. Rok bogaty w wydarzenia, które - w mojej ocenie

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r.

AGORA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. 1 kwietnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Jednostkowy bilans 3 Jednostkowy rachunek zysków i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU

GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU GRUPA KAPITAŁOWA ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 30.04.2015 GDAŃSK miejscowość data 1 Spis treści 1 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r.

GRUPA AGORA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2013 r. i za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. 4 kwietnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Skonsolidowany bilans 3 Skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo