NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne"

Transkrypt

1 Skonsolidowana informacja finansowa za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

2 Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej NFI Empik Media & Fashion S.A. lub Spółką ), spółka prawa polskiego z siedzibą przy ulicy Żurawiej 8, Warszawa, jest jednostką dominującą grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion (zwanej dalej Grupą ), w skład której wchodzą jednostki zależne należące bezpośrednio lub pośrednio do spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., której podstawowa działalność obejmuje handel hurtowy i detaliczny prowadzony na terenie Polski, Czech i Słowacji. Spółka NFI Empik Media & Fashion S.A. powstała 14 grudnia 1994 r. (pierwotnie pod nazwą XV Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., później jako NFI Hetman S.A., a od 7 września 2004 r. pod obecną nazwą) w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji na mocy Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. z 1993 r., nr 44, pozycja 202 wraz z późniejszymi zmianami) i została wpisana do rejestru handlowego dnia 31 marca 1995 r. W tym samym roku NFI Empik Media & Fashion S.A. objęła większościowe lub mniejszościowe udziały w szeregu spółek będących własnością Skarbu Państwa, które zostały wniesione do NFI Empik Media & Fashion S.A. przez Skarb Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. W latach NFI Empik Media & Fashion S.A. zbyła wszystkie udziały w tych spółkach i dokonała restrukturyzacji kapitałów własnych w drodze odkupu akcji. Przed zawarciem opisanej niżej transakcji, majątek NFI Empik Media & Fashion S.A. obejmował głównie aktywa o wysokiej płynności oraz środki pieniężne. Dnia 16 marca 2004 r., na mocy Uchwały akcjonariuszy z dnia 12 stycznia 2004 r., NFI Empik Media & Fashion S.A. zawarła umowę z Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostkami zależnymi, na mocy której grupa kapitałowa Eastbridge wniosła aportem szereg spółek sprzedaży detalicznej i hurtowej do NFI Empik Media & Fashion S.A., w zamian za nowe akcje NFI Empik Media & Fashion S.A. (patrz nota 2 ). Spółki wniesione do NFI Empik Media & Fashion S.A. noszą łącznie nazwę Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, a ich pełny wykaz przedstawiono w części B opisu zasad rachunkowości. Pomimo że transakcję tę z punktu widzenia prawnego uznaje się za przejęcie spółek przez NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za wyemitowane akcje, jej treść ekonomiczna jest odmienna. Dlatego też niniejsza skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona w oparciu o rozwiązania rachunkowe typowe dla przejęć odwrotnych, których zasady przedstawiono w części A opisu zasad rachunkowości, i odnoszą się do kontynuacji działalności jednostek operacyjnych Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. NFI Empik Media & Fashion S.A. nadal działa na mocy określonych przepisów regulujących działalność Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Akcje NFI Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 2

3 Działalność handlowa Grupy jest podzielona na niżej przedstawione segmenty: Moda i Uroda. Segment obejmuje sprzedaż markowej odzieży oraz akcesoriów i dodatków, perfum i kosmetyków, głównie licencjonowanych od największych światowych producentów. Media i Rozrywka. Segment obejmuje sprzedaż książek i prasy, nagrań muzycznych, filmów, produktów edukacyjnych dla dzieci, wzornictwa i produktów papierniczych, gier i oprogramowania komputerów osobistych oraz sprzętu i produktów fotograficznych. Pozostała działalność. Segment ten obejmuje spółki holdingowe NFI Empik Media & Fashion S.A. i EMF Investment Project Sp. z o.o. Oprócz ww. spółek, Grupa posiada udziały w spółkach będących własnością NFI Empik Media & Fashion S.A., które nie zostały sprzedane przed przeprowadzeniem transakcji odwrotnego przejęcia. Udziały te przeznaczone są do zbycia w najbliższej przyszłości. Niniejsza skonsolidowana połączona informacja finansowa została zatwierdzona przez Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. dnia 25 lutego 2005 r.. Maciej Dyjas Prezes Zarządu Christopher Weston Dyrektor Finansowy 3

4 Spis treści Strona Skonsolidowany rachunek zysków i strat 5 Skonsolidowany bilans 6 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 7 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 8 Zasady rachunkowości 9 Noty do 24 Definicje W niniejszej informacji finansowej zastosowano następujące terminy: Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ( Grupa SSDH ) w jej skład wchodzą spółki prowadzące sprzedaż detaliczną i hurtową w Polsce oraz Czechach i Słowacji, jak również działalność handlową w Szwajcarii, należące bezpośrednio lub pośrednio do Eastbridge B.V./S.a.r.l., które wniesiono aportem do NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za akcje tej spółki. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion - Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej powiększona przez spółkę NFI Empik Media & Fashion S.A. w wyniku odwrotnego przejęcia. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion stanowi kontynuację Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. Grupa Grupa NFI Empik Media & Fashion lub Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, zależnie od kontekstu. Grupa Eastbridge Eastbridge N.V. (z dniem 6 sierpnia 2004 r. Eastbridge N.V. zmienił nazwę na Eastbridge B.V./S.a.r.l.) i jej jednostki zależne, w tym Grupa. W tekście użyto obu nazw: Eastbridge N.V. w kontekście historycznym oraz Eastbridge B.V./S.a.r.l. w odniesieniu do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce po zmianie nazwy. NFI Hetman S.A. poprzednia nazwa NFI Empik Media & Fashion S.A. stosowana jest w odniesieniu do wydarzeń i transakcji, które miały miejsce przed faktyczną zmianą nazwy w dniu 7 września 2004 r. Pozostałe spółki Eastbridge spółka Eastbridge B.V./S.a.r.l. (zobacz akapit powyżej dotyczący zmiany na B.V.) i jej jednostki zależne nienależące do Grupy. Skonsolidowana połączona informacja finansowa zbadana, sporządzona po raz pierwszy według MSSF, skonsolidowana połączona informacja finansowa Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej za rok zakończony 31 grudnia 2003 r. Działalność Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej nie była prowadzona w wyodrębnionej formalnie i prawnie grupie lub jednostce, lecz była składową działalności innych spółek będących własnością Eastbridge B.V./S.a.r.l. i przez nią zarządzanych. Informacja finansowa została sporządzona, na zasadzie wydzielenia danych finansowych ze sprawozdań spółek Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej za rok zakończony 31 grudnia 2003 r., przez Zarząd NFI Hetman S.A. i ogłoszona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Niniejsza informacja finansowa stanowi kontynuację skonsolidowanej połączonej informacji finansowej i obejmuje skonsolidowaną połączoną informację finansową Grupy SSDH za pierwsze trzy miesiące 2004 roku. 4

5 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 Noty '000' PLN '000' PLN Działalność kontynuowana Przychody netto ze sprzedaży Wartość zakupionych towarów i zmiana stanu zapasów ( ) ( ) Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze 4 ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne 5 ( ) ( ) Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości (27 559) (26 821) Pozostałe przychody operacyjne Zysk na sprzedaży części działalności Zysk z tytułu aktualizacji wartości opcji - Sephora Zysk na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Przychody/koszty finansowe netto (19 378) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych (177) - Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 10 (12 244) (8 713) Zysk netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana 11 Strata na działalności zaniechanej (276) (203) Strata ze sprzedaży działalności zaniechanej (4 331) - Zysk roku obrotowego Przypadający na: Akcjonariuszy Spółki Udziałowców Mniejszościowych (4) Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję 12 0,2443 0,2018 (nie w tysiącach) Zobowiązania netto z tytułu odsetek oraz podobne obciążenia ujęte w rachunku zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2003 r. dotyczą kosztów poniesionych w związku z finansowaniem zewnętrznym oraz w ramach Grupy NFI Empik Media & Fashion. W 2003 r. nastąpiła restrukturyzacja zadłużenia w związku z przewidywanym wniesieniem spółek Grupy NFI Empik Media & Fashion do NFI Empik Media & Fashion S.A., wobec czego rachunek zysków i strat za okres kończący się 31 grudnia 2003 r. nie odzwierciedla kosztów jakie mogłyby zostać poniesione gdyby Grupa NFI Empik Media & Fashion działała niezależnie od Grupy Eastbridge. W związku z tym, wyniki finansowe mogą nie być w pełni porównywalne oraz mogą nie być wystarczająco miarodajne dla oceny przyszłych wyników finansowych. 5

6 Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 Noty '000' PLN '000' PLN AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe i pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe i pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma aktywów PASYWA Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał podstawowy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej Pozostałe kapitały rezerwowe 22 (1 135) Niepodzielony wynik fiansowy (85 867) ( ) Udziały mniejszości Razem kapitał własny ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Razem zobowiązania Razem pasywa

7 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 Przypadający na akcjonariuszy Grupy Udziały Mniejszości Razem Noty Kapitał podstawowy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik fiansowy Stan na 1 stycznia ( ) Różnice kursowe z przeliczenia Przychody netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto roku obrotowego Suma przychodów netto za rok 2003 ujętych bezpośrednio w kapitale własnym Wyemitowany kapitał własny Stan na 31 grudnia ( ) Stan na 1 stycznia ( ) Wyemitowany kapitał własny Alokacja kapitału wsłasnego Grupy SSDH ( ) Wpływ zabezpieczeń przepływów pieniężnych po uwzględnieniu podatku (233) - - (233) Różnice kursowe z przeliczenia (3 290) - (3 290) Koszty netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (3 523) - - (3 523) Zysk netto roku obrotowego (4) Suma przychodów netto za rok 2004 ujętych bezpośrednio w kapitale własnym (4) Korekta kapitału mniejszości (534) - Zwiększenie kapitału podstawowego (469) 65 Stan na 31 grudnia , (1 135) (85 867)

8 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 '000' PLN '000' PLN Zysk z działalności operacyjnej przed podatkiem i udziałami mniejszości Korekta o : Amortyzacja Zysk na sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych (3 408) (250) Rezerwy Koszty finansowe netto (1 398) Zysk/strata ze zbycia investycji i części działalności (41 849) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych Zysk operacyjny przed zmianami w kapitalach obrotowych Zmiany w kapitale obrotowym: Zapasy (12 866) Należności handlowe i pozostałe 863 (7 365) Zobowiązania handlowe i pozostałe (10 843) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Odsetki zapłacone (7 699) (10 194) Podatek zapłacony (6 447) (802) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (42 366) (37 465) Nabycie spółek zależnych Sprzedaż spółek zależnych (1 396) - Nabycie jednostek stowarzyszonych (4 658) - Odsetki otrzymane Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaży inwestycji dostępnych do sprzedazy Przepływy pieniężne netto z działąlności inwestycyjnej ( ) 942 Wpływy netto z dopłat wspólników Kredyty i pożyczki Finansowanie netto w ramach jednostek powiązanych (7 178) (56 394) Spłaty kredytów i pożyczek (39 679) (50 763) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (patrz poniżej) (32 209) 983 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (10 987) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (10 987) Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 115) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Przepływy pieniężne z działalności finansowej za rok zakończony 31 grudnia 2003 dotyczą kosztów poniesionych w związku z finansowaniem wewnątrz Grupy NFI Empik Media & Fashion oraz otrzymywanym z zewnątrz, które podlegały restrukturyzacji w 2003 r. w związku z przewidywanym wniesieniem spółek Grupy Empik Media & Fashion do NFI Empik Media & Fashion S.A. W związku z tym, przepływy pieniężne z działalności finansowej mogą nie być w pełni porównywalne pomiędzy okresami oraz mogą nie być wystarczająco miarodajne dla oceny przyszłych przepływów pieniężnych. 8

9 Zasady rachunkowości Spis treści - zasady rachunkowości strona A Podstawa sporządzenia 9 B Sprawozdawczość Grupy 13 C Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 15 D Wartości niematerialne 16 E Rzeczowe aktywa trwałe 16 F Utrata wartości aktywów 17 G Inwestycje 17 H Leasing 18 I Zapasy 19 J Należności handlowe oraz pozostałe należności 19 K Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 L Kapitał podstawowy 19 M Kredyty i pożyczki 20 N Odroczony podatek dochodowy 20 O Świadczenia pracownicze 20 P Rezerwy 21 Q Ujmowanie przychodów 21 R Sprawozdawczość dotycząca segmentów 21 S Informacje porównawcze 21 T Zarządzanie ryzykiem finansowym 22 U Ważne oszacowania i założenia 24 Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości będących podstawą sporządzenia skonsolidowanej informacji finansowej przedstawiono poniżej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej. A Podstawa sporządzenia Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2004 r. obejmuje wyniki działalności oraz aktywa i pasywa Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, a od daty transakcji wymiany akcji z NFI Hetman S.A., aktywa netto nabyte w ramach tej transakcji. Wyniki działalności oraz wartość aktywów i pasywów sprzed dnia 16 marca 2004 r. wynikają z połączenia historycznych danych finansowych spółek z Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej pochodzących ze sprawozdań finansowych Grupy Eastbridge po dokonaniu stosownych korekt konsolidacyjnych. Od dnia 16 marca 2004 r. niniejsza informacja finansowa odzwierciedla skonsolidowany wynik działalności, aktywa i zobowiązania Grupy NFI Empik Media & Fashion, gdzie jednostką dominującą jest NFI Empik Media & Fashion S.A. Transakcja wymiany akcji Z dniem 16 marca 2004 r. spółka NFI Empik Media & Fashion S.A. stała się jednostką dominującą spółek sprzedaży detalicznej i hurtowej, które uprzednio znajdowały się bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu spółki Eastbridge B.V./S.a.r.l. (Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej). Prawo własności zostało przekazane w ramach transakcji wymiany akcji i udziałów z dniem 16 marca 2004 r. Pozostałe czynności wymagane przepisami prawa zostały zakończone 4 maja 2004 r. 9

10 W rezultacie transakcji, spółka Eastbridge B.V./S.a.r.l. została bezpośrednio oraz przez swoje jednostki zależne akcjonariuszem większościowym posiadającym 91,43% kapitału zakładowego NFI Empik Media & Fashion S.A. i w konsekwencji pozostaje finalnym akcjonariuszem większościowym wniesionych spółek. Jak już wspomniano, 7 września 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki z NFI Hetman S.A. na NFI Empik Media & Fashion S.A. Przed zawarciem transakcji NFI Hetman S.A. była spółką, której aktywa netto składały się wyłącznie ze środków pieniężnych i innych płynnych aktywów pieniężnych. Zawartą transakcję traktuje się jako emisję dodatkowego kapitału przez Grupę Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej w zamian za środki pieniężne (i inne płynne aktywa) NFI Hetman S.A. Rachunkowość tego zdarzenia odpowiada rachunkowości przejęć odwrotnych (opisanej niżej), z wyjątkiem rozpoznania wartości firmy. Koszy transakcji obciążyły kapitał własny. W rezultacie, transakcja wymiany akcji pomiędzy Grupą Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej a NFI Hetman S.A. została wykazana w sposób następujący: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) wykazane wyniki z działalności są wynikami Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej za okres sprawozdawczy, wraz z wynikiem NFI Hetman S.A. od daty przejęcia; aktywa i zobowiązania na dzień transakcji obejmują aktywa i zobowiązania Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ujęte i wycenione według wartości bilansowej oraz możliwe do zidentyfikowania pozycje aktywów netto NFI Hetman S.A. na ten dzień wycenione według wartości godziwej; zwiększenie kapitału własnego wyceniono w oparciu o wartość godziwą aktywów netto NFI Hetman S.A. na dzień transakcji; wartość wyemitowanego kapitału Grupy odzwierciedla kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej przed zawarciem transakcji, skorygowany o koszty transakcji poniesione przez NFI Hetman S.A. Jednak struktura kapitału Grupy, w odniesieniu do liczby i rodzaju akcji, odzwierciedla strukturę kapitału wyemitowanego przez NFI Hetman S.A. w wyniku transakcji; skumulowana strata i inne pozycje kapitału własnego ujęte na dzień transakcji stanowią straty z lat ubiegłych i inne pozycje kapitału własnego Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej bezpośrednio przed zawarciem transakcji; kapitał mniejszości reprezentuje proporcjonalny udział udziałowców mniejszościowych w wartościach bilansowych aktywów netto Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej i nie uległ zmianie w związku z transakcją; dla potrzeb wyliczenia zysku na jedną akcję dla okresu przed transakcją przyjęto ilość akcji równą ilości akcji wyemitowanych przez NFI Hetman S.A. w zamian za udział w Grupie Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. 10

11 Dane porównawcze przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym są danymi Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. Działalność Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej nie była prowadzona w wyodrębnionej formalnie i prawnie grupie lub jednostce, lecz była składową działalności innych spółek będących własnością Eastbridge B.V./S.a.r.l. i przez nią zarządzanych. Wyodrębnione i połączone informacje finansowe za okres dwóch lat zakończony 31 grudnia 2003 r. zostały sporządzone zgodnie z MSSF przez Zarząd NFI Hetman S.A. i opublikowane. Przyjęta podstawa sporządzenia połączonej skonsolidowanej informacji finansowej Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej nie uległa zmianie z wyjątkiem wcześniejszego zastosowania MSSF o czym mowa na stronie 12. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa Grupa prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz polskimi przepisami podatkowymi. Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa została przygotowana w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone dla celów sprawozdawczości Grupowej, aby zaprezentować sytuację majątkową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne Grupy, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Sporządzenie informacji finansowej zgodnie z MSSF wymaga od zarządu dokonania stosownych szacunków i założeń jak również ich wykorzystania w procesie stosowania przyjętych zasad rachunkowości. Obszary sprawozdawcze o wyższym stopniu oszacowania i kompleksowości, jak również obszary, gdzie założenia i szacunki mają istotny wpływ na skonsolidowaną informację finansową przedstawiono w nocie U. 11

12 Podstawa sporządzenia Skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej. Wcześniejsze zastosowanie standardów W roku 2004 Grupa dokonała wcześniejszego zastosowania poniższych MSSF, mających zastosowanie do jej działalności. Dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2003 r. zostały odpowiednio zmienione zgodnie z wymogami standardów. IAS 1 Zmieniony w 2003 r. Prezentacja sprawozdań finansowych IAS 2 Zmieniony w 2003 r. Zapasy IAS 8 Zmieniony w 2003 r. Zasady rachunkowości, zmiany szacunków księgowych i błędy IAS 10 Zmieniony w 2003 r. Zdarzenia po dniu bilansowym IAS 16 Zmieniony w 2003 r. Rzeczowe aktywa trwałe IAS 17 Zmieniony w 2003 r. Leasing IAS 21 Zmieniony w 2003 r. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych IAS 24 Zmieniony w 2003 r. Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych IAS 27 Zmieniony w 2003 r. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe IAS 28 Zmieniony w 2003 r. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych IAS 32 Zmieniony w 2003 r. Instrumenty finansowe ujawnianie i prezentacja IAS 33 Zmieniony w 2003 r. Zysk na akcję IAS 36 Zmieniony w 2004 r. Utrata wartości aktywów IAS 38 Zmieniony w 2004 r. Wartości niematerialne IAS 39 Wydany w 2004 r. Instrumenty finansowe ujawnianie i wycena IFRS 3 Wydany w 2004 r. Połączenia jednostek gospodarczych Wcześniejsze zastosowanie MSSF nie spowodowało istotnych zmian zasad rachunkowości Grupy. 12

13 B Sprawozdawczość Grupy (1) Połączone spółki Skonsolidowana informacja finansowa obejmuje następujące spółki: Nazwa Kraj Działalność % udziałów East Services S.A. Szwajcaria Handel hurtowy wybranymi kosmetykami selektywnymi, produktami optycznymi i odzieżą sportową Empik Sp. z o.o. Polska Sieć sprzedaży detalicznej książek, prasy i multimediów, punkty fotograficzne i szkoły językowe Empik Technologies Sp. z o.o.* Polska Handel detaliczny produktami informatycznymi 100 Empik Comfort Media Sp. z o.o.* Polska Wydawca pisma Empik News 82 Optimum Distribution Sp. z o.o. Polska Obrót hurtowy wybranymi kosmetykami selektywnymi, produktami optycznymi i odzieżą sportową w Polsce 100 Optimum Distribution CZ&SK s.r.o. Czechy i Słowacja Obrót hurtowy wybranymi kosmetykami selektywnymi, produktami optycznymi i odzieżą sportową w Czechach i na Słowacji 100 Galeria Centrum Sp. z o.o. Polska Sieć wyspecjalizowanych domów towarowych 100 Ultimate Fashion Sp. z o.o. Polska Sieć franszyzy Wallis, Esprit, River Island, itd. 100 Young Fashion Sp. z o.o. Polska Sieć franszyzy Zara 100 Smyk Sp. z o.o. Polska Sieć domów towarowych z produktami dziecięcymi 100 Licomp Empik Media Sp. z o.o. Polska Dystrybutor interaktywnego oprogramowania rozrywkowego 100 Polperfect Sp. z o.o.* Polska Dystrybutor prasy polskiej i międzynarodowej 94 E-Foto s.r.o. ** Czechy i Słowacja Sieć punktów fotograficznych w Czechach i Słowacji 100 EMF Investment Project Sp. z o.o. Polska Jednostka inwestycyjnego przeznaczenia 100 HDS Wydawcy Prasy Sp. z o.o.*** Polska Jednostka inwestycyjnego przeznaczenia * Jednostki zależne spółki Empik Sp. z o.o. ** Spółka konsolidowana do momentu zbycia udziałów w dniu 20 września 2004 r. ***Bezpośrednim udziałowcem w spółce jest EMF Investment Project Sp. z o.o. (2) Jednostki zależne Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu, do których Grupa NFI Empik Media & Fashion ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy dokonaniu oceny, czy Grupa NFI Empik Media & Fashion kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zamienić. 13

14 Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę NFI Empik Media & Fashion. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli. Przejęcie jednostek zależnych rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. Nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą działu Grupy w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy (patrz nota D). Jeżeli koszt przejęcia jest niższy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zależnej, różnice ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy NFI Empik Media & Fashion są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały, tam gdzie było to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. (3) Jednostki stowarzyszone Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których nie kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw własności i ujmuje początkowo według kosztu. Inwestycja Grupy w jednostkach stowarzyszonych obejmuje wartość firmy (pomniejszoną o ewentualne skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości), określoną w dniu nabycia. Udział Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w zmianach stanu innych kapitałów od dnia nabycia w innych kapitałach. O łączne zmiany stanu od dnia nabycia koryguje się wartość bilansową inwestycji. Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej staje się równy lub większy od udziału Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, obejmującego ewentualne inne niezabezpieczone należności, Grupa zaprzestaje ujmować dalsze straty, chyba że wzięła na siebie obowiązki lub dokonała płatności w imieniu danej jednostki stowarzyszonej. Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje się proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki stowarzyszone zostały, tam gdzie było to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. Poniższa spółka została skonsolidowana metodą praw własności: Procent udziałów na koniec roku Premium Club Sp. z o.o., Polska 22.70% 14

15 C Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych (i) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Pozycje ujęte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek są wyceniane w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym jednostka prowadzi działalność (waluta funkcjonalna). Skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona w złotych polskich (PLN), które są walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy. (ii) Transakcje i salda Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych. (iii) Spółki wchodzące w skład Grupy Wyniki i sytuację finansową wszystkich jednostek Grupy, których waluty funkcjonalne różnią się od waluty prezentacji, przelicza się na walutę prezentacji w następujący sposób: a) aktywa i zobowiązania w każdym prezentowanym bilansie przelicza się według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu; b) przychody i koszty w każdym rachunku zysków i strat przelicza się według kursów średnich; a c) wszystkie wynikające stąd różnice kursowe ujmuje się jako odrębny składnik kapitału własnego. Wartość firmy i korekty do poziomu wartości godziwej, które powstają przy nabyciu jednostki zagranicznej, traktuje się jako aktywa i zobowiązania jednostki zagranicznej oraz przelicza się według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu. Kursy wymiany walut obcych Grupy NFI Empik Media & Fashion są następujące: Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni EURO Dolar USA CZK

16 D Wartości niematerialne (i) Wartość firmy Wartość firmy stanowi nadwyżka kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejętej jednostki zależnej/stowarzyszonej na dzień przejęcia. Wartość firmy z przejęcia jednostek zależnych ujmuje się w ramach wartości niematerialnych. Wartość firmy z przejęcia jednostek stowarzyszonych ujmuje się w ramach inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Wartość firmy jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości i wykazywana w bilansie według kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Zyski i straty ze zbycia jednostki uwzględniają wartość bilansową wartości firmy dotyczącą sprzedanej jednostki. W celu przeprowadzenia testu pod kątem możliwej utraty wartości wartość firmy alokowana jest do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Każdy z tych ośrodków odpowiada inwestycji Grupy w każdym kraju, w którym prowadzi ona działalność, w podziale na każdy podstawowy segment sprawozdawczy. (ii) Znaki towarowe i licencje Znaki towarowej i licencje posiadają ograniczone (skończone) okresy ekonomicznej użyteczności i wykazywane są w bilansie według kosztu historycznego pomniejszonego o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia kosztu przez szacowany okres użytkowania, tj. od 2 do 3 lat. (iii) Oprogramowania komputerowe Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup i przygotowanie do użytkowania konkretnego oprogramowania komputerowego. Aktywowane koszty odpisuje się przez szacowany okres użytkowania oprogramowania, tj. od 2 do 10 lat. (iv) Program lojalnościowy Wartość godziwa nabytych 22,70% udziałów w Premium Club Sp. z o.o. zawierała program lojalnościowy związany z bazą klientów, który amortyzowany jest przez okres ekonomicznej użyteczności oszacowany na 15 lat. E Rzeczowe aktywa trwałe Grunty i budynki obejmują przede wszystkim inwestycje w obcych środkach trwałych wykorzystywanych w punktach sprzedaży i biurach. Zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności inwestycje te amortyzowane są przez okres 20 lat; umowy zawierane są z reguły na 10 lat z możliwością przedłużenia. Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według kosztu historycznego pomniejszanego o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszt historyczny uwzględnia wydatki bezpośrednio związane z nabyciem danych aktywów. Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje się jako odrębny środek trwały tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć. Wszelkie 16

17 pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat w okresie obrotowym, w którym je poniesiono. Amortyzację aktywów trwałych nalicza się metodą liniową, pomniejszoną o wartość końcową przez okresy ich użytkowania, które dla poszczególnych grup środków trwałych wynoszą: Budynki Inwestycje w obcych środkach trwałych Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe 40 lat okres najmu do 20 lat od 3 do 10 lat od 4 do 6 lat od 3 do 7 lat Weryfikacji wartości końcowej i okresu użytkowania środków trwałych dokonuje się na każdy dzień bilansowy. W przypadku, gdy wartość bilansowa środka trwałego przewyższa oszacowaną wartość odzyskiwalną, jego wartość bilansową spisuje się natychmiast do poziomu wartości odzyskiwalnej. Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością bilansową i ujmuje się w rachunku zysków i strat. F Utrata wartości aktywów Aktywa o nieograniczonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwaną. Wartość odzyskiwana to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży i wartości użytkowej. Dla potrzeb analizy pod katem utraty wartości, aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do którego występują dające się zidentyfikować odrębnie przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). G Inwestycje Grupa zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w korespondencji z rachunkiem zysków i strat, pożyczki i należności, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji. Zarząd określa klasyfikację swoich inwestycji przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień bilansowy. (i) Pożyczki i należności Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Grupa wydaje środki pieniężne, towary lub usługi bezpośrednio dłużnikowi, nie mając zamiaru wprowadzać swojej należności do obrotu. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. Pożyczki i należności zalicza się do wykazywanych w bilansie należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności oraz wycenia się według kosztu zamortyzowanego stosując efektywną stopę procentową. (ii) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 17

18 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niezaliczane do instrumentów pochodnych instrumenty finansowe przeznaczone do tej kategorii albo niezaliczane do żadnej pozostałej. Zalicza się je do aktywów trwałych, o ile Zarząd nie zamierza zbyć inwestycji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Inwestycje ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne. Dotyczy to wszystkich aktywów finansowych niewykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub stratami w rachunku zysków i strat. Inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepływów pieniężnych z ich tytułu wygasły lub zostały przeniesione i Grupa dokonała przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu ich wartości. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wykazywane są według wartości godziwej. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały. Niezrealizowane zyski i starty z tytułu zmian wartości godziwej ujmuje się w kapitale własnym. W razie sprzedaży papierów wartościowych zaliczonych do dostępnych do sprzedaży lub utraty przez nie wartości, łączne dotychczasowe korekty do poziomu aktualnej wartości godziwej wykazuje się w rachunku zysków i strat jako zyski i straty na inwestycyjnych papierach wartościowych. Wartość godziwa inwestycji notowanych wynika z ich bieżącej ceny zakupu. Jeżeli rynek na dany składnik aktywów finansowych nie jest aktywny (a także w odniesieniu do nienotowanych papierów wartościowych), Grupa ustala wartość godziwą, stosując techniki wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno przeprowadzonych transakcji na normalnych zasadach rynkowych, odwołanie się do innych instrumentów, które są w zasadzie identyczne, analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych i inne. Grupa dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły na wartości. Jeżeli takie dowody występują w przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, łączne dotychczasowe straty - ustalone jako różnica pomiędzy ceną nabycia a aktualną wartością godziwą, pomniejszona o ewentualne straty z tytułu utraty wartości ujęte wcześniej w rachunku zysków i strat wyłącza się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. H Leasing Umowy leasingu dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, na mocy których zasadniczo wszystkie korzyści i ryzyka związane z używaniem danych aktywów spoczywają po stronie Grupy NFI Empik Media & Fashion jako najemcy, są uznawane za umowy leasingu finansowego. Środki trwałe używane w ramach umowy leasingu finansowego są ujmowane w bilansie w kwocie równej ich wartości godziwej ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu lub w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeśli jest ona niższa od wartości godziwej. Każda rata leasingowa jest dzielona na kwotę główną zobowiązania (kapitał) i odsetki, tak aby zachować stałe obciążenie na zaangażowanym kapitale. Kwota główna zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego jest ujmowana odpowiednio jako zobowiązanie długo- lub krótkoterminowe. Koszt odsetek z tytułu umowy leasingowej jest rozpoznawany w rachunku zysków i strat przez czas trwania umowy tak, aby zachować stałe obciążenie na zaangażowanym kapitale. Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane w ramach umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez czas trwania umowy, bądź przez szacowany okres ich ekonomicznej użyteczności, w zależności od tego który z nich jest krótszy. Umowy najmu, leasingu i o podobnym charakterze, w których większość korzyści i ryzyka związanego z danym środkiem trwałym spoczywa po stronie leasingodawcy, są klasyfikowane jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty dokonywane w ramach umów leasingu operacyjnego (po odjęciu ewentualnych korzyści uzyskanych od leasingodawcy) są ujmowane w rachunku zysków i strat na zasadzie liniowej przez okres trwania umowy. 18

19 I Zapasy Zapasy wykazuje się według cen nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Grupa NFI Empik Media & Fashion stosuje metodę średniej ważonej do wyceny zapasów. Cena nabycia towarów zawiera koszt związany z transportem towarów do miejsca ich składowania. Za cenę sprzedaży netto przyjmuje się możliwą do uzyskania w normalnym toku działalności cenę sprzedaży, pomniejszoną o koszty związane z dokonaniem tej sprzedaży. J Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności handlowe oraz pozostałe należności ujmowane są z chwilą powstania według wartości godziwej, a następnie wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, oraz pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się, gdy występują racjonalne przesłanki, że Grupa NFI Empik Media & Fashion nie odzyska kwot należności zgodnie z pierwotnymi warunkami umowy. Wysokość odpisu aktualizującego stanowi różnicę pomiędzy wartością należności w księgach a wartością bieżącą netto szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowaną według efektywnej stopy procentowej. Kwotę odpisu aktualizującego wartość należności ujmuje się w rachunku zysków i strat. K Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy oraz o dużej płynności a także kredyty w rachunku bieżącym. Kredyty w rachunku bieżącym ujęte są w bilansie jako składnik krótkoterminowych kredytów i pożyczek w ramach zobowiązań krótkoterminowych. L Kapitał podstawowy Akcje zwykłe zalicza się do kapitału własnego. Koszty krańcowe bezpośrednio związane z emisją nowych akcji wykazuje się w kapitale własnym jako pomniejszenie, po opodatkowaniu, wpływów z emisji. Koszty krańcowe bezpośrednio związane z emisją nowych akcji dla potrzeb przejęcia jednostki gospodarczej powiększają koszty przejęcia jako część zapłaty. W razie gdy którakolwiek jednostka Grupy nabywa akcje spółki wchodzące w skład kapitału podstawowego (jej akcje własne), o kwotę zapłaty, obejmującą bezpośrednio związane z nabyciem koszty krańcowe (pomniejszone o podatek dochodowy), pomniejsza się kapitał własny przypadający na właścicieli Spółki, do czasu umorzenia akcji, ich ponownej emisji lub zbycia. W razie gdy takie akcje zostaną później sprzedane lub ponownie wyemitowane, wszelką otrzymaną za nie zapłatę, po pomniejszeniu o wszelkie bezpośrednio z nią związane koszty krańcowe, koszty transakcyjne oraz odnośne skutki podatkowe, uwzględnia się w kapitale własnym przypadającym na właścicieli Spółki. 19

20 M Kredyty i pożyczki Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo według wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu, kredyty i pożyczki wykazuje się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu). Wszelkie różnice pomiędzy otrzymaną kwotą (pomniejszoną o koszty transakcyjne) a wartością wykupu ujmuje się w rachunku zysków i strat przez okres obowiązywania odnośnych umów metodą efektywnej stopy procentowej. Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, chyba że Grupa posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty zobowiązania o co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. N Odroczony podatek dochodowy Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane jest w pełnej wysokości, metodą zobowiązaniową, z tytułu różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane tylko wówczas, gdy realizacja ich jest prawdopodobna dzięki uzyskaniu w przyszłości odpowiednich zysków do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, biorąc pod uwagę okres, w którym nastąpi realizacja aktywów lub zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odroczonego. O Świadczenia pracownicze (1) Zobowiązania emerytalne Spółki Grupy NFI Empik Media & Fashion uczestniczą w państwowych programach świadczeń emerytalnych. Składki wpłacane w ramach programów świadczeń emerytalnych obciążają rachunek zysków i strat w okresie, którego dotyczą. (2) Programy premiowe Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych w formie premii jest ujmowane w pozostałych zobowiązaniach w przypadku, gdy jest uzasadnione prawdopodobieństwo wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne w celu zaspokojenia powyższego zobowiązania oraz jest spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: (i) (ii) istnieje formalny program, a kwoty do zapłacenia zostały wyliczone przed datą opublikowania informacji finansowej; lub na podstawie stosowanej uprzednio praktyki pracownicy mają prawo oczekiwać wypłaty premii, a kwoty mogą być wyliczone przed dniem bilansowym. Zobowiązania z tytułu premii mają charakter krótkoterminowy i są wyceniane w kwocie, która według szacunków będzie podlegała zapłacie, gdy zobowiązanie stanie się wymagalne. 20

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 32705. WARBUD - HOCHTIEF - Terminal Łódź Spółka cywilna w Warszawie. [BMSiG-23016/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE (wszystkie kwoty wykazane są w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A.

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE MVA Green Energy Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo