NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne"

Transkrypt

1 Skonsolidowana informacja finansowa za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

2 Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej NFI Empik Media & Fashion S.A. lub Spółką ), spółka prawa polskiego z siedzibą przy ulicy Żurawiej 8, Warszawa, jest jednostką dominującą grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion (zwanej dalej Grupą ), w skład której wchodzą jednostki zależne należące bezpośrednio lub pośrednio do spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., której podstawowa działalność obejmuje handel hurtowy i detaliczny prowadzony na terenie Polski, Czech i Słowacji. Spółka NFI Empik Media & Fashion S.A. powstała 14 grudnia 1994 r. (pierwotnie pod nazwą XV Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., później jako NFI Hetman S.A., a od 7 września 2004 r. pod obecną nazwą) w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji na mocy Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. z 1993 r., nr 44, pozycja 202 wraz z późniejszymi zmianami) i została wpisana do rejestru handlowego dnia 31 marca 1995 r. W tym samym roku NFI Empik Media & Fashion S.A. objęła większościowe lub mniejszościowe udziały w szeregu spółek będących własnością Skarbu Państwa, które zostały wniesione do NFI Empik Media & Fashion S.A. przez Skarb Państwa w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. W latach NFI Empik Media & Fashion S.A. zbyła wszystkie udziały w tych spółkach i dokonała restrukturyzacji kapitałów własnych w drodze odkupu akcji. Przed zawarciem opisanej niżej transakcji, majątek NFI Empik Media & Fashion S.A. obejmował głównie aktywa o wysokiej płynności oraz środki pieniężne. Dnia 16 marca 2004 r., na mocy Uchwały akcjonariuszy z dnia 12 stycznia 2004 r., NFI Empik Media & Fashion S.A. zawarła umowę z Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostkami zależnymi, na mocy której grupa kapitałowa Eastbridge wniosła aportem szereg spółek sprzedaży detalicznej i hurtowej do NFI Empik Media & Fashion S.A., w zamian za nowe akcje NFI Empik Media & Fashion S.A. (patrz nota 2 ). Spółki wniesione do NFI Empik Media & Fashion S.A. noszą łącznie nazwę Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, a ich pełny wykaz przedstawiono w części B opisu zasad rachunkowości. Pomimo że transakcję tę z punktu widzenia prawnego uznaje się za przejęcie spółek przez NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za wyemitowane akcje, jej treść ekonomiczna jest odmienna. Dlatego też niniejsza skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona w oparciu o rozwiązania rachunkowe typowe dla przejęć odwrotnych, których zasady przedstawiono w części A opisu zasad rachunkowości, i odnoszą się do kontynuacji działalności jednostek operacyjnych Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. NFI Empik Media & Fashion S.A. nadal działa na mocy określonych przepisów regulujących działalność Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Akcje NFI Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. 2

3 Działalność handlowa Grupy jest podzielona na niżej przedstawione segmenty: Moda i Uroda. Segment obejmuje sprzedaż markowej odzieży oraz akcesoriów i dodatków, perfum i kosmetyków, głównie licencjonowanych od największych światowych producentów. Media i Rozrywka. Segment obejmuje sprzedaż książek i prasy, nagrań muzycznych, filmów, produktów edukacyjnych dla dzieci, wzornictwa i produktów papierniczych, gier i oprogramowania komputerów osobistych oraz sprzętu i produktów fotograficznych. Pozostała działalność. Segment ten obejmuje spółki holdingowe NFI Empik Media & Fashion S.A. i EMF Investment Project Sp. z o.o. Oprócz ww. spółek, Grupa posiada udziały w spółkach będących własnością NFI Empik Media & Fashion S.A., które nie zostały sprzedane przed przeprowadzeniem transakcji odwrotnego przejęcia. Udziały te przeznaczone są do zbycia w najbliższej przyszłości. Niniejsza skonsolidowana połączona informacja finansowa została zatwierdzona przez Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. dnia 25 lutego 2005 r.. Maciej Dyjas Prezes Zarządu Christopher Weston Dyrektor Finansowy 3

4 Spis treści Strona Skonsolidowany rachunek zysków i strat 5 Skonsolidowany bilans 6 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 7 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 8 Zasady rachunkowości 9 Noty do 24 Definicje W niniejszej informacji finansowej zastosowano następujące terminy: Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ( Grupa SSDH ) w jej skład wchodzą spółki prowadzące sprzedaż detaliczną i hurtową w Polsce oraz Czechach i Słowacji, jak również działalność handlową w Szwajcarii, należące bezpośrednio lub pośrednio do Eastbridge B.V./S.a.r.l., które wniesiono aportem do NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za akcje tej spółki. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion - Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej powiększona przez spółkę NFI Empik Media & Fashion S.A. w wyniku odwrotnego przejęcia. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion stanowi kontynuację Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. Grupa Grupa NFI Empik Media & Fashion lub Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, zależnie od kontekstu. Grupa Eastbridge Eastbridge N.V. (z dniem 6 sierpnia 2004 r. Eastbridge N.V. zmienił nazwę na Eastbridge B.V./S.a.r.l.) i jej jednostki zależne, w tym Grupa. W tekście użyto obu nazw: Eastbridge N.V. w kontekście historycznym oraz Eastbridge B.V./S.a.r.l. w odniesieniu do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce po zmianie nazwy. NFI Hetman S.A. poprzednia nazwa NFI Empik Media & Fashion S.A. stosowana jest w odniesieniu do wydarzeń i transakcji, które miały miejsce przed faktyczną zmianą nazwy w dniu 7 września 2004 r. Pozostałe spółki Eastbridge spółka Eastbridge B.V./S.a.r.l. (zobacz akapit powyżej dotyczący zmiany na B.V.) i jej jednostki zależne nienależące do Grupy. Skonsolidowana połączona informacja finansowa zbadana, sporządzona po raz pierwszy według MSSF, skonsolidowana połączona informacja finansowa Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej za rok zakończony 31 grudnia 2003 r. Działalność Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej nie była prowadzona w wyodrębnionej formalnie i prawnie grupie lub jednostce, lecz była składową działalności innych spółek będących własnością Eastbridge B.V./S.a.r.l. i przez nią zarządzanych. Informacja finansowa została sporządzona, na zasadzie wydzielenia danych finansowych ze sprawozdań spółek Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej za rok zakończony 31 grudnia 2003 r., przez Zarząd NFI Hetman S.A. i ogłoszona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Niniejsza informacja finansowa stanowi kontynuację skonsolidowanej połączonej informacji finansowej i obejmuje skonsolidowaną połączoną informację finansową Grupy SSDH za pierwsze trzy miesiące 2004 roku. 4

5 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 Noty '000' PLN '000' PLN Działalność kontynuowana Przychody netto ze sprzedaży Wartość zakupionych towarów i zmiana stanu zapasów ( ) ( ) Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze 4 ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne 5 ( ) ( ) Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości (27 559) (26 821) Pozostałe przychody operacyjne Zysk na sprzedaży części działalności Zysk z tytułu aktualizacji wartości opcji - Sephora Zysk na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Przychody/koszty finansowe netto (19 378) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych (177) - Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 10 (12 244) (8 713) Zysk netto z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana 11 Strata na działalności zaniechanej (276) (203) Strata ze sprzedaży działalności zaniechanej (4 331) - Zysk roku obrotowego Przypadający na: Akcjonariuszy Spółki Udziałowców Mniejszościowych (4) Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję 12 0,2443 0,2018 (nie w tysiącach) Zobowiązania netto z tytułu odsetek oraz podobne obciążenia ujęte w rachunku zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2003 r. dotyczą kosztów poniesionych w związku z finansowaniem zewnętrznym oraz w ramach Grupy NFI Empik Media & Fashion. W 2003 r. nastąpiła restrukturyzacja zadłużenia w związku z przewidywanym wniesieniem spółek Grupy NFI Empik Media & Fashion do NFI Empik Media & Fashion S.A., wobec czego rachunek zysków i strat za okres kończący się 31 grudnia 2003 r. nie odzwierciedla kosztów jakie mogłyby zostać poniesione gdyby Grupa NFI Empik Media & Fashion działała niezależnie od Grupy Eastbridge. W związku z tym, wyniki finansowe mogą nie być w pełni porównywalne oraz mogą nie być wystarczająco miarodajne dla oceny przyszłych wyników finansowych. 5

6 Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 Noty '000' PLN '000' PLN AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe i pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe i pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma aktywów PASYWA Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał podstawowy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej Pozostałe kapitały rezerwowe 22 (1 135) Niepodzielony wynik fiansowy (85 867) ( ) Udziały mniejszości Razem kapitał własny ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Razem zobowiązania Razem pasywa

7 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 Przypadający na akcjonariuszy Grupy Udziały Mniejszości Razem Noty Kapitał podstawowy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik fiansowy Stan na 1 stycznia ( ) Różnice kursowe z przeliczenia Przychody netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Zysk netto roku obrotowego Suma przychodów netto za rok 2003 ujętych bezpośrednio w kapitale własnym Wyemitowany kapitał własny Stan na 31 grudnia ( ) Stan na 1 stycznia ( ) Wyemitowany kapitał własny Alokacja kapitału wsłasnego Grupy SSDH ( ) Wpływ zabezpieczeń przepływów pieniężnych po uwzględnieniu podatku (233) - - (233) Różnice kursowe z przeliczenia (3 290) - (3 290) Koszty netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (3 523) - - (3 523) Zysk netto roku obrotowego (4) Suma przychodów netto za rok 2004 ujętych bezpośrednio w kapitale własnym (4) Korekta kapitału mniejszości (534) - Zwiększenie kapitału podstawowego (469) 65 Stan na 31 grudnia , (1 135) (85 867)

8 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 i 31 grudnia 2003 '000' PLN '000' PLN Zysk z działalności operacyjnej przed podatkiem i udziałami mniejszości Korekta o : Amortyzacja Zysk na sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych (3 408) (250) Rezerwy Koszty finansowe netto (1 398) Zysk/strata ze zbycia investycji i części działalności (41 849) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych Zysk operacyjny przed zmianami w kapitalach obrotowych Zmiany w kapitale obrotowym: Zapasy (12 866) Należności handlowe i pozostałe 863 (7 365) Zobowiązania handlowe i pozostałe (10 843) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Odsetki zapłacone (7 699) (10 194) Podatek zapłacony (6 447) (802) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (42 366) (37 465) Nabycie spółek zależnych Sprzedaż spółek zależnych (1 396) - Nabycie jednostek stowarzyszonych (4 658) - Odsetki otrzymane Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaży inwestycji dostępnych do sprzedazy Przepływy pieniężne netto z działąlności inwestycyjnej ( ) 942 Wpływy netto z dopłat wspólników Kredyty i pożyczki Finansowanie netto w ramach jednostek powiązanych (7 178) (56 394) Spłaty kredytów i pożyczek (39 679) (50 763) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (patrz poniżej) (32 209) 983 Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (10 987) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (10 987) Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 115) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Przepływy pieniężne z działalności finansowej za rok zakończony 31 grudnia 2003 dotyczą kosztów poniesionych w związku z finansowaniem wewnątrz Grupy NFI Empik Media & Fashion oraz otrzymywanym z zewnątrz, które podlegały restrukturyzacji w 2003 r. w związku z przewidywanym wniesieniem spółek Grupy Empik Media & Fashion do NFI Empik Media & Fashion S.A. W związku z tym, przepływy pieniężne z działalności finansowej mogą nie być w pełni porównywalne pomiędzy okresami oraz mogą nie być wystarczająco miarodajne dla oceny przyszłych przepływów pieniężnych. 8

9 Zasady rachunkowości Spis treści - zasady rachunkowości strona A Podstawa sporządzenia 9 B Sprawozdawczość Grupy 13 C Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych 15 D Wartości niematerialne 16 E Rzeczowe aktywa trwałe 16 F Utrata wartości aktywów 17 G Inwestycje 17 H Leasing 18 I Zapasy 19 J Należności handlowe oraz pozostałe należności 19 K Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 19 L Kapitał podstawowy 19 M Kredyty i pożyczki 20 N Odroczony podatek dochodowy 20 O Świadczenia pracownicze 20 P Rezerwy 21 Q Ujmowanie przychodów 21 R Sprawozdawczość dotycząca segmentów 21 S Informacje porównawcze 21 T Zarządzanie ryzykiem finansowym 22 U Ważne oszacowania i założenia 24 Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości będących podstawą sporządzenia skonsolidowanej informacji finansowej przedstawiono poniżej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej. A Podstawa sporządzenia Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2004 r. obejmuje wyniki działalności oraz aktywa i pasywa Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, a od daty transakcji wymiany akcji z NFI Hetman S.A., aktywa netto nabyte w ramach tej transakcji. Wyniki działalności oraz wartość aktywów i pasywów sprzed dnia 16 marca 2004 r. wynikają z połączenia historycznych danych finansowych spółek z Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej pochodzących ze sprawozdań finansowych Grupy Eastbridge po dokonaniu stosownych korekt konsolidacyjnych. Od dnia 16 marca 2004 r. niniejsza informacja finansowa odzwierciedla skonsolidowany wynik działalności, aktywa i zobowiązania Grupy NFI Empik Media & Fashion, gdzie jednostką dominującą jest NFI Empik Media & Fashion S.A. Transakcja wymiany akcji Z dniem 16 marca 2004 r. spółka NFI Empik Media & Fashion S.A. stała się jednostką dominującą spółek sprzedaży detalicznej i hurtowej, które uprzednio znajdowały się bezpośrednio lub pośrednio w posiadaniu spółki Eastbridge B.V./S.a.r.l. (Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej). Prawo własności zostało przekazane w ramach transakcji wymiany akcji i udziałów z dniem 16 marca 2004 r. Pozostałe czynności wymagane przepisami prawa zostały zakończone 4 maja 2004 r. 9

10 W rezultacie transakcji, spółka Eastbridge B.V./S.a.r.l. została bezpośrednio oraz przez swoje jednostki zależne akcjonariuszem większościowym posiadającym 91,43% kapitału zakładowego NFI Empik Media & Fashion S.A. i w konsekwencji pozostaje finalnym akcjonariuszem większościowym wniesionych spółek. Jak już wspomniano, 7 września 2004 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki z NFI Hetman S.A. na NFI Empik Media & Fashion S.A. Przed zawarciem transakcji NFI Hetman S.A. była spółką, której aktywa netto składały się wyłącznie ze środków pieniężnych i innych płynnych aktywów pieniężnych. Zawartą transakcję traktuje się jako emisję dodatkowego kapitału przez Grupę Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej w zamian za środki pieniężne (i inne płynne aktywa) NFI Hetman S.A. Rachunkowość tego zdarzenia odpowiada rachunkowości przejęć odwrotnych (opisanej niżej), z wyjątkiem rozpoznania wartości firmy. Koszy transakcji obciążyły kapitał własny. W rezultacie, transakcja wymiany akcji pomiędzy Grupą Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej a NFI Hetman S.A. została wykazana w sposób następujący: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) wykazane wyniki z działalności są wynikami Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej za okres sprawozdawczy, wraz z wynikiem NFI Hetman S.A. od daty przejęcia; aktywa i zobowiązania na dzień transakcji obejmują aktywa i zobowiązania Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ujęte i wycenione według wartości bilansowej oraz możliwe do zidentyfikowania pozycje aktywów netto NFI Hetman S.A. na ten dzień wycenione według wartości godziwej; zwiększenie kapitału własnego wyceniono w oparciu o wartość godziwą aktywów netto NFI Hetman S.A. na dzień transakcji; wartość wyemitowanego kapitału Grupy odzwierciedla kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej przed zawarciem transakcji, skorygowany o koszty transakcji poniesione przez NFI Hetman S.A. Jednak struktura kapitału Grupy, w odniesieniu do liczby i rodzaju akcji, odzwierciedla strukturę kapitału wyemitowanego przez NFI Hetman S.A. w wyniku transakcji; skumulowana strata i inne pozycje kapitału własnego ujęte na dzień transakcji stanowią straty z lat ubiegłych i inne pozycje kapitału własnego Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej bezpośrednio przed zawarciem transakcji; kapitał mniejszości reprezentuje proporcjonalny udział udziałowców mniejszościowych w wartościach bilansowych aktywów netto Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej i nie uległ zmianie w związku z transakcją; dla potrzeb wyliczenia zysku na jedną akcję dla okresu przed transakcją przyjęto ilość akcji równą ilości akcji wyemitowanych przez NFI Hetman S.A. w zamian za udział w Grupie Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. 10

11 Dane porównawcze przedstawione w niniejszym sprawozdaniu finansowym są danymi Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. Działalność Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej nie była prowadzona w wyodrębnionej formalnie i prawnie grupie lub jednostce, lecz była składową działalności innych spółek będących własnością Eastbridge B.V./S.a.r.l. i przez nią zarządzanych. Wyodrębnione i połączone informacje finansowe za okres dwóch lat zakończony 31 grudnia 2003 r. zostały sporządzone zgodnie z MSSF przez Zarząd NFI Hetman S.A. i opublikowane. Przyjęta podstawa sporządzenia połączonej skonsolidowanej informacji finansowej Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej nie uległa zmianie z wyjątkiem wcześniejszego zastosowania MSSF o czym mowa na stronie 12. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa Grupa prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz polskimi przepisami podatkowymi. Niniejsza skonsolidowana informacja finansowa została przygotowana w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone dla celów sprawozdawczości Grupowej, aby zaprezentować sytuację majątkową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne Grupy, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Sporządzenie informacji finansowej zgodnie z MSSF wymaga od zarządu dokonania stosownych szacunków i założeń jak również ich wykorzystania w procesie stosowania przyjętych zasad rachunkowości. Obszary sprawozdawcze o wyższym stopniu oszacowania i kompleksowości, jak również obszary, gdzie założenia i szacunki mają istotny wpływ na skonsolidowaną informację finansową przedstawiono w nocie U. 11

12 Podstawa sporządzenia Skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej. Wcześniejsze zastosowanie standardów W roku 2004 Grupa dokonała wcześniejszego zastosowania poniższych MSSF, mających zastosowanie do jej działalności. Dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2003 r. zostały odpowiednio zmienione zgodnie z wymogami standardów. IAS 1 Zmieniony w 2003 r. Prezentacja sprawozdań finansowych IAS 2 Zmieniony w 2003 r. Zapasy IAS 8 Zmieniony w 2003 r. Zasady rachunkowości, zmiany szacunków księgowych i błędy IAS 10 Zmieniony w 2003 r. Zdarzenia po dniu bilansowym IAS 16 Zmieniony w 2003 r. Rzeczowe aktywa trwałe IAS 17 Zmieniony w 2003 r. Leasing IAS 21 Zmieniony w 2003 r. Skutki zmian kursów wymiany walut obcych IAS 24 Zmieniony w 2003 r. Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych IAS 27 Zmieniony w 2003 r. Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe IAS 28 Zmieniony w 2003 r. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych IAS 32 Zmieniony w 2003 r. Instrumenty finansowe ujawnianie i prezentacja IAS 33 Zmieniony w 2003 r. Zysk na akcję IAS 36 Zmieniony w 2004 r. Utrata wartości aktywów IAS 38 Zmieniony w 2004 r. Wartości niematerialne IAS 39 Wydany w 2004 r. Instrumenty finansowe ujawnianie i wycena IFRS 3 Wydany w 2004 r. Połączenia jednostek gospodarczych Wcześniejsze zastosowanie MSSF nie spowodowało istotnych zmian zasad rachunkowości Grupy. 12

13 B Sprawozdawczość Grupy (1) Połączone spółki Skonsolidowana informacja finansowa obejmuje następujące spółki: Nazwa Kraj Działalność % udziałów East Services S.A. Szwajcaria Handel hurtowy wybranymi kosmetykami selektywnymi, produktami optycznymi i odzieżą sportową Empik Sp. z o.o. Polska Sieć sprzedaży detalicznej książek, prasy i multimediów, punkty fotograficzne i szkoły językowe Empik Technologies Sp. z o.o.* Polska Handel detaliczny produktami informatycznymi 100 Empik Comfort Media Sp. z o.o.* Polska Wydawca pisma Empik News 82 Optimum Distribution Sp. z o.o. Polska Obrót hurtowy wybranymi kosmetykami selektywnymi, produktami optycznymi i odzieżą sportową w Polsce 100 Optimum Distribution CZ&SK s.r.o. Czechy i Słowacja Obrót hurtowy wybranymi kosmetykami selektywnymi, produktami optycznymi i odzieżą sportową w Czechach i na Słowacji 100 Galeria Centrum Sp. z o.o. Polska Sieć wyspecjalizowanych domów towarowych 100 Ultimate Fashion Sp. z o.o. Polska Sieć franszyzy Wallis, Esprit, River Island, itd. 100 Young Fashion Sp. z o.o. Polska Sieć franszyzy Zara 100 Smyk Sp. z o.o. Polska Sieć domów towarowych z produktami dziecięcymi 100 Licomp Empik Media Sp. z o.o. Polska Dystrybutor interaktywnego oprogramowania rozrywkowego 100 Polperfect Sp. z o.o.* Polska Dystrybutor prasy polskiej i międzynarodowej 94 E-Foto s.r.o. ** Czechy i Słowacja Sieć punktów fotograficznych w Czechach i Słowacji 100 EMF Investment Project Sp. z o.o. Polska Jednostka inwestycyjnego przeznaczenia 100 HDS Wydawcy Prasy Sp. z o.o.*** Polska Jednostka inwestycyjnego przeznaczenia * Jednostki zależne spółki Empik Sp. z o.o. ** Spółka konsolidowana do momentu zbycia udziałów w dniu 20 września 2004 r. ***Bezpośrednim udziałowcem w spółce jest EMF Investment Project Sp. z o.o. (2) Jednostki zależne Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu, do których Grupa NFI Empik Media & Fashion ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy dokonaniu oceny, czy Grupa NFI Empik Media & Fashion kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zamienić. 13

14 Jednostki zależne podlegają pełnej konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę NFI Empik Media & Fashion. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli. Przejęcie jednostek zależnych rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. Nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą działu Grupy w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy (patrz nota D). Jeżeli koszt przejęcia jest niższy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zależnej, różnice ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy NFI Empik Media & Fashion są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały, tam gdzie było to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. (3) Jednostki stowarzyszone Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których nie kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw własności i ujmuje początkowo według kosztu. Inwestycja Grupy w jednostkach stowarzyszonych obejmuje wartość firmy (pomniejszoną o ewentualne skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości), określoną w dniu nabycia. Udział Grupy w wyniku finansowym jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w zmianach stanu innych kapitałów od dnia nabycia w innych kapitałach. O łączne zmiany stanu od dnia nabycia koryguje się wartość bilansową inwestycji. Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej staje się równy lub większy od udziału Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, obejmującego ewentualne inne niezabezpieczone należności, Grupa zaprzestaje ujmować dalsze straty, chyba że wzięła na siebie obowiązki lub dokonała płatności w imieniu danej jednostki stowarzyszonej. Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje się proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki stowarzyszone zostały, tam gdzie było to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. Poniższa spółka została skonsolidowana metodą praw własności: Procent udziałów na koniec roku Premium Club Sp. z o.o., Polska 22.70% 14

15 C Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych (i) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Pozycje ujęte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek są wyceniane w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym jednostka prowadzi działalność (waluta funkcjonalna). Skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona w złotych polskich (PLN), które są walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Grupy. (ii) Transakcje i salda Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych. (iii) Spółki wchodzące w skład Grupy Wyniki i sytuację finansową wszystkich jednostek Grupy, których waluty funkcjonalne różnią się od waluty prezentacji, przelicza się na walutę prezentacji w następujący sposób: a) aktywa i zobowiązania w każdym prezentowanym bilansie przelicza się według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu; b) przychody i koszty w każdym rachunku zysków i strat przelicza się według kursów średnich; a c) wszystkie wynikające stąd różnice kursowe ujmuje się jako odrębny składnik kapitału własnego. Wartość firmy i korekty do poziomu wartości godziwej, które powstają przy nabyciu jednostki zagranicznej, traktuje się jako aktywa i zobowiązania jednostki zagranicznej oraz przelicza się według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu. Kursy wymiany walut obcych Grupy NFI Empik Media & Fashion są następujące: Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni EURO Dolar USA CZK

16 D Wartości niematerialne (i) Wartość firmy Wartość firmy stanowi nadwyżka kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto przejętej jednostki zależnej/stowarzyszonej na dzień przejęcia. Wartość firmy z przejęcia jednostek zależnych ujmuje się w ramach wartości niematerialnych. Wartość firmy z przejęcia jednostek stowarzyszonych ujmuje się w ramach inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Wartość firmy jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości i wykazywana w bilansie według kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Zyski i straty ze zbycia jednostki uwzględniają wartość bilansową wartości firmy dotyczącą sprzedanej jednostki. W celu przeprowadzenia testu pod kątem możliwej utraty wartości wartość firmy alokowana jest do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Każdy z tych ośrodków odpowiada inwestycji Grupy w każdym kraju, w którym prowadzi ona działalność, w podziale na każdy podstawowy segment sprawozdawczy. (ii) Znaki towarowe i licencje Znaki towarowej i licencje posiadają ograniczone (skończone) okresy ekonomicznej użyteczności i wykazywane są w bilansie według kosztu historycznego pomniejszonego o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia kosztu przez szacowany okres użytkowania, tj. od 2 do 3 lat. (iii) Oprogramowania komputerowe Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup i przygotowanie do użytkowania konkretnego oprogramowania komputerowego. Aktywowane koszty odpisuje się przez szacowany okres użytkowania oprogramowania, tj. od 2 do 10 lat. (iv) Program lojalnościowy Wartość godziwa nabytych 22,70% udziałów w Premium Club Sp. z o.o. zawierała program lojalnościowy związany z bazą klientów, który amortyzowany jest przez okres ekonomicznej użyteczności oszacowany na 15 lat. E Rzeczowe aktywa trwałe Grunty i budynki obejmują przede wszystkim inwestycje w obcych środkach trwałych wykorzystywanych w punktach sprzedaży i biurach. Zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności inwestycje te amortyzowane są przez okres 20 lat; umowy zawierane są z reguły na 10 lat z możliwością przedłużenia. Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według kosztu historycznego pomniejszanego o umorzenie oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Koszt historyczny uwzględnia wydatki bezpośrednio związane z nabyciem danych aktywów. Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje się jako odrębny środek trwały tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi wpływ korzyści ekonomicznych do Grupy, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć. Wszelkie 16

17 pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat w okresie obrotowym, w którym je poniesiono. Amortyzację aktywów trwałych nalicza się metodą liniową, pomniejszoną o wartość końcową przez okresy ich użytkowania, które dla poszczególnych grup środków trwałych wynoszą: Budynki Inwestycje w obcych środkach trwałych Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe 40 lat okres najmu do 20 lat od 3 do 10 lat od 4 do 6 lat od 3 do 7 lat Weryfikacji wartości końcowej i okresu użytkowania środków trwałych dokonuje się na każdy dzień bilansowy. W przypadku, gdy wartość bilansowa środka trwałego przewyższa oszacowaną wartość odzyskiwalną, jego wartość bilansową spisuje się natychmiast do poziomu wartości odzyskiwalnej. Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością bilansową i ujmuje się w rachunku zysków i strat. F Utrata wartości aktywów Aktywa o nieograniczonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwaną. Wartość odzyskiwana to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży i wartości użytkowej. Dla potrzeb analizy pod katem utraty wartości, aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do którego występują dające się zidentyfikować odrębnie przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). G Inwestycje Grupa zalicza swoje inwestycje do następujących kategorii: aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej, z zyskami lub stratami rozliczanymi w korespondencji z rachunkiem zysków i strat, pożyczki i należności, inwestycje utrzymywane do terminu wymagalności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji. Zarząd określa klasyfikację swoich inwestycji przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień bilansowy. (i) Pożyczki i należności Pożyczki i należności to niezaliczane do instrumentów pochodnych aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Powstają wówczas, gdy Grupa wydaje środki pieniężne, towary lub usługi bezpośrednio dłużnikowi, nie mając zamiaru wprowadzać swojej należności do obrotu. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. Pożyczki i należności zalicza się do wykazywanych w bilansie należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności oraz wycenia się według kosztu zamortyzowanego stosując efektywną stopę procentową. (ii) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 17

18 Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niezaliczane do instrumentów pochodnych instrumenty finansowe przeznaczone do tej kategorii albo niezaliczane do żadnej pozostałej. Zalicza się je do aktywów trwałych, o ile Zarząd nie zamierza zbyć inwestycji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Inwestycje ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne. Dotyczy to wszystkich aktywów finansowych niewykazywanych według wartości godziwej, z zyskami lub stratami w rachunku zysków i strat. Inwestycje wyłącza się z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepływów pieniężnych z ich tytułu wygasły lub zostały przeniesione i Grupa dokonała przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu ich wartości. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wykazywane są według wartości godziwej. Zrealizowane i niezrealizowane zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży ujmuje się w rachunku zysków i strat w okresie, w którym powstały. Niezrealizowane zyski i starty z tytułu zmian wartości godziwej ujmuje się w kapitale własnym. W razie sprzedaży papierów wartościowych zaliczonych do dostępnych do sprzedaży lub utraty przez nie wartości, łączne dotychczasowe korekty do poziomu aktualnej wartości godziwej wykazuje się w rachunku zysków i strat jako zyski i straty na inwestycyjnych papierach wartościowych. Wartość godziwa inwestycji notowanych wynika z ich bieżącej ceny zakupu. Jeżeli rynek na dany składnik aktywów finansowych nie jest aktywny (a także w odniesieniu do nienotowanych papierów wartościowych), Grupa ustala wartość godziwą, stosując techniki wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno przeprowadzonych transakcji na normalnych zasadach rynkowych, odwołanie się do innych instrumentów, które są w zasadzie identyczne, analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych i inne. Grupa dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły na wartości. Jeżeli takie dowody występują w przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, łączne dotychczasowe straty - ustalone jako różnica pomiędzy ceną nabycia a aktualną wartością godziwą, pomniejszona o ewentualne straty z tytułu utraty wartości ujęte wcześniej w rachunku zysków i strat wyłącza się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. H Leasing Umowy leasingu dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, na mocy których zasadniczo wszystkie korzyści i ryzyka związane z używaniem danych aktywów spoczywają po stronie Grupy NFI Empik Media & Fashion jako najemcy, są uznawane za umowy leasingu finansowego. Środki trwałe używane w ramach umowy leasingu finansowego są ujmowane w bilansie w kwocie równej ich wartości godziwej ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu lub w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeśli jest ona niższa od wartości godziwej. Każda rata leasingowa jest dzielona na kwotę główną zobowiązania (kapitał) i odsetki, tak aby zachować stałe obciążenie na zaangażowanym kapitale. Kwota główna zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego jest ujmowana odpowiednio jako zobowiązanie długo- lub krótkoterminowe. Koszt odsetek z tytułu umowy leasingowej jest rozpoznawany w rachunku zysków i strat przez czas trwania umowy tak, aby zachować stałe obciążenie na zaangażowanym kapitale. Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane w ramach umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez czas trwania umowy, bądź przez szacowany okres ich ekonomicznej użyteczności, w zależności od tego który z nich jest krótszy. Umowy najmu, leasingu i o podobnym charakterze, w których większość korzyści i ryzyka związanego z danym środkiem trwałym spoczywa po stronie leasingodawcy, są klasyfikowane jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty dokonywane w ramach umów leasingu operacyjnego (po odjęciu ewentualnych korzyści uzyskanych od leasingodawcy) są ujmowane w rachunku zysków i strat na zasadzie liniowej przez okres trwania umowy. 18

19 I Zapasy Zapasy wykazuje się według cen nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Grupa NFI Empik Media & Fashion stosuje metodę średniej ważonej do wyceny zapasów. Cena nabycia towarów zawiera koszt związany z transportem towarów do miejsca ich składowania. Za cenę sprzedaży netto przyjmuje się możliwą do uzyskania w normalnym toku działalności cenę sprzedaży, pomniejszoną o koszty związane z dokonaniem tej sprzedaży. J Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności handlowe oraz pozostałe należności ujmowane są z chwilą powstania według wartości godziwej, a następnie wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, oraz pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się, gdy występują racjonalne przesłanki, że Grupa NFI Empik Media & Fashion nie odzyska kwot należności zgodnie z pierwotnymi warunkami umowy. Wysokość odpisu aktualizującego stanowi różnicę pomiędzy wartością należności w księgach a wartością bieżącą netto szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowaną według efektywnej stopy procentowej. Kwotę odpisu aktualizującego wartość należności ujmuje się w rachunku zysków i strat. K Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy oraz o dużej płynności a także kredyty w rachunku bieżącym. Kredyty w rachunku bieżącym ujęte są w bilansie jako składnik krótkoterminowych kredytów i pożyczek w ramach zobowiązań krótkoterminowych. L Kapitał podstawowy Akcje zwykłe zalicza się do kapitału własnego. Koszty krańcowe bezpośrednio związane z emisją nowych akcji wykazuje się w kapitale własnym jako pomniejszenie, po opodatkowaniu, wpływów z emisji. Koszty krańcowe bezpośrednio związane z emisją nowych akcji dla potrzeb przejęcia jednostki gospodarczej powiększają koszty przejęcia jako część zapłaty. W razie gdy którakolwiek jednostka Grupy nabywa akcje spółki wchodzące w skład kapitału podstawowego (jej akcje własne), o kwotę zapłaty, obejmującą bezpośrednio związane z nabyciem koszty krańcowe (pomniejszone o podatek dochodowy), pomniejsza się kapitał własny przypadający na właścicieli Spółki, do czasu umorzenia akcji, ich ponownej emisji lub zbycia. W razie gdy takie akcje zostaną później sprzedane lub ponownie wyemitowane, wszelką otrzymaną za nie zapłatę, po pomniejszeniu o wszelkie bezpośrednio z nią związane koszty krańcowe, koszty transakcyjne oraz odnośne skutki podatkowe, uwzględnia się w kapitale własnym przypadającym na właścicieli Spółki. 19

20 M Kredyty i pożyczki Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo według wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu, kredyty i pożyczki wykazuje się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu). Wszelkie różnice pomiędzy otrzymaną kwotą (pomniejszoną o koszty transakcyjne) a wartością wykupu ujmuje się w rachunku zysków i strat przez okres obowiązywania odnośnych umów metodą efektywnej stopy procentowej. Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, chyba że Grupa posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty zobowiązania o co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. N Odroczony podatek dochodowy Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane jest w pełnej wysokości, metodą zobowiązaniową, z tytułu różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane tylko wówczas, gdy realizacja ich jest prawdopodobna dzięki uzyskaniu w przyszłości odpowiednich zysków do opodatkowania, który umożliwi wykorzystanie różnic przejściowych. Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu podatku dochodowego odroczonego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego, biorąc pod uwagę okres, w którym nastąpi realizacja aktywów lub zobowiązań z tytułu podatku dochodowego odroczonego. O Świadczenia pracownicze (1) Zobowiązania emerytalne Spółki Grupy NFI Empik Media & Fashion uczestniczą w państwowych programach świadczeń emerytalnych. Składki wpłacane w ramach programów świadczeń emerytalnych obciążają rachunek zysków i strat w okresie, którego dotyczą. (2) Programy premiowe Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych w formie premii jest ujmowane w pozostałych zobowiązaniach w przypadku, gdy jest uzasadnione prawdopodobieństwo wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne w celu zaspokojenia powyższego zobowiązania oraz jest spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: (i) (ii) istnieje formalny program, a kwoty do zapłacenia zostały wyliczone przed datą opublikowania informacji finansowej; lub na podstawie stosowanej uprzednio praktyki pracownicy mają prawo oczekiwać wypłaty premii, a kwoty mogą być wyliczone przed dniem bilansowym. Zobowiązania z tytułu premii mają charakter krótkoterminowy i są wyceniane w kwocie, która według szacunków będzie podlegała zapłacie, gdy zobowiązanie stanie się wymagalne. 20

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. wszystkie kwoty w, o ile nie stwierdzono inaczej Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata zakończone 31 grudnia 2013 r., 2012 r. i 2011 r. Grupa Empik Media & Fashion S.A. wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile nie stwierdzono inaczej Niniejsze skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2013 ROKU Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Cognor S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. sporządzone na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Cognor S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. sporządzone na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Cognor S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC Data S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP

GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP GRUPA KAPITAŁOWA KERDOS GROUP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 31 grudnia 2014 roku i za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku Warszawa, marzec 2015 r. KERDOS GROUP S.A.... STRONA 1 Spis treści Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku

Grupa UNIBEP Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za I kwartał 2015 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe:

Bardziej szczegółowo