PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r."

Transkrypt

1 PCC ROKITA SA PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJĄCE OKRES PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY 2013 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

2 Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki PCC Rokita SA za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa i zawiera: Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z dochodów całkowitych. Jednostkowe skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Noty objaśniające. Podpisy członków Zarządu PCC Rokita SA: Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Beata Dobecka Główny Księgowy CWB Partner Sp. z o.o. spółki prowadzącej księgi rachunkowe PCC Rokita SA Brzeg Dolny, 27 sierpnia 2013 r. 2 z 30

3 I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 II. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PCC ROKITA SA... 6 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z dochodów całkowitych... 6 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej... 7 Jednostkowe skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 9 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych...10 III. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiot działalności i siedziba Spółki Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zatwierdzenie sprawozdania do publikacji Sezonowość lub cykliczność działalności Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w bieżącym okresie sprawozdawczym, połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, informacje o zaniechaniu działalności...13 IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU NINIEJSZEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenia Prawdziwość i rzetelność prezentowanego sprawozdania Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zmiany zasad rachunkowości Porównywalność danych finansowych Waluta funkcjonalna oraz waluta prezentacji i zasady przeliczeń...16 V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...17 Nota 1 Zysk na akcję...17 Nota 2 Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty...17 Nota 3 Przychody ze sprzedaży...17 Nota 4 Koszt własny sprzedaży...18 Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów...18 Nota 6 Podatek dochodowy Główne składniki obciążenia podatkowego Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego...19 Nota 7 Rzeczowe aktywa trwałe...20 Nota 8 Wartości niematerialne...21 Nota 9 Zobowiązania inwestycyjne...21 Nota 10 Zapasy...22 Nota 11 Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych...22 Nota 12 Kapitał zakładowy...23 Nota 13 Rezerwy...23 Nota 14 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki...23 Nota 15 Emisje, wykup i spłaty dłużnych papierów wartościowych (obligacje i bony dłużne)...24 Nota 16 Zobowiązania i aktywa warunkowe Zobowiązania warunkowe Należności warunkowe...26 Nota 17 Zabezpieczenie spłaty zobowiązań PCC Rokita SA Zabezpieczenie własnych umów kredytowych oraz umów pożyczek z podmiotami spoza Grupy PCC Weksle na zabezpieczenie umów o dofinansowanie nakładów inwestycyjnych, umów leasingu i faktoringu...27 Nota 18 Pomoc rządowa z 30

4 18.1 Dotacje Inne formy pomocy rządowej...28 Nota 19 Restrukturyzacje...28 Nota 20 Informacje o podmiotach powiązanych Transakcje z podmiotami powiązanymi Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi...30 Nota 21 Zdarzenia po dniu bilansowym Umowa pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 30

5 I. WYBRANE DANE FINANSOWE 1 PCC Rokita SA w tys. PLN w tys. EUR PCC Rokita SA 6 miesięcy zakończone miesięcy zakończone miesięcy zakończone miesięcy zakończone Przychody ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk (Strata) przed opodatkowaniem Zysk (Strata) netto Inne całkowite dochody Całkowite dochody ogółem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40 088) (41 105) (9 513) (9 730) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (47 614) (35 317) (11 299) (8 360) Przepływy pieniężne netto, razem (8 925) (35 411) (2 118) (8 382) Średnia, ważona liczba akcji zwykłych, stosowana do obliczenia zysku na akcję Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 4,31 9,12 1,02 2,16 Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedna akcje (w PLN/EUR) 63,49 65,37 14,67 15,99 1 Zasady zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych zostały zaprezentowane w punkcie IV.5 5 z 30

6 II. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PCC ROKITA SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie z dochodów całkowitych Działalność kontynuowana Nota w PLN w PLN Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży 4 ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży ( ) ( ) Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ( ) ( ) Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe ( ) ( ) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 6.1 ( ) ( ) Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody z tytułu: Pozycje, które po spełnieniu określonych warunków zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty: Skutki instrumentów zabezpieczających Podatek dochodowy dotyczący innych dochodów całkowitych ( ) Inne dochody całkowite netto Całkowite dochody ogółem Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej zwykły 1 4,31 zł 9,12 zł rozwodniony 1 4,31 zł 9,12 zł 6 z 30

7 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Stan na Stan na Nota w PLN w PLN Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w pozostałych jednostkach Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pozostałe aktywa finansowe Należności z tyt. podatku dochodowego - - Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW z 30

8 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (ciąg dalszy) PASYWA Stan na Stan na Nota w PLN w PLN Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitały zapasowy Kapitał rezerwowy Inne skumulowane dochody całkowite ( ) ( ) Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe z innych tytułów niż podatek dochodowy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW z 30

9 Jednostkowe skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Inne skumulowane dochody całkowite Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Razem w PLN w PLN w PLN w PLN w PLN w PLN Stan na ( ) Podział zysku za rok 2012 (wypłata dywidendy) Podział zysku za rok 2012 (podwyższenie kapitału zapasowego) zysk/(strata) za rok bieżący ( ) ( ) ( ) Stan na ( ) Stan na ( ) Wypłata dywidendy ( ) ( ) Podział zysku za rok ( ) - zysk/ strata za rok bieżący Wycena instrumentów zabezpieczających Stan na ( ) z 30

10 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w PLN w PLN Zysk za rok obrotowy Korekty zysku netto ( ) Koszt podatku dochodowego bieżącego ujęty sprawozdaniu z dochodów całkowitych Koszty/przychody finansowe ujęte w sprawozdaniu z dochodów całkowitych Przychody z inwestycji ujęte w sprawozdaniu z dochodów całkowitych (13 426) (23 333) ( ) (52 150) Zysk ze sprzedaży lub zbycia aktywów trwałych ( ) ( ) Strata (zysk) z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (78 054) ( ) Amortyzacja aktywów trwałych (Dodatnie)/ujemne różnice kursowe netto (26 260) Inne korekty ( ) Zmiany w kapitale obrotowym: ( ) (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności ( ) ( ) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów ( ) (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów ( ) ( ) Zwiększenie/ (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej ( ) ( ) Odsetki Zapłacony podatek dochodowy ( ) ( ) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej z 30

11 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (ciąg dalszy) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w PLN w PLN Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych (10 230) - Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Otrzymane odsetki Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane Płatności za rzeczowe aktywa trwałe ( ) ( ) Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych Płatności za wartości niematerialne ( ) ( ) Inne korekty (koszty likwidacji i sprzedaży majątku) Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną (580) - ( ) ( ) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji papierów dłużnych Płatności z tytułu emisji papierów dłużnych ( ) ( ) Wpływy z pożyczek i kredytów Spłata pożyczek i kredytów ( ) ( ) Zapłacone odsetki ( ) ( ) Dywidendy wypłacone na rzecz akcjonariuszy jednostki dominującej ( ) ( ) Płatności z tyt. umów leasingu ( ) ( ) Inne korekty- otrzymane dotacje Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej ( ) ( ) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego ( ) ( ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego z 30

12 III. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiot działalności i siedziba Spółki Nazwa: PCC Rokita SA. Siedziba firmy: Brzeg Dolny, ul. Henryka Sienkiewicza 4. Podstawowym przedmiotem działalności PCC Rokita SA jest: produkcja produktów organicznych, nieorganicznych, energetycznych i innych, eksport i import surowców, materiałów, produktów, urządzeń oraz usług i technologii, handel surowcami, materiałami i produktami, urządzeniami i technologiami pochodzenia krajowego i z importu, prowadzenie prac związanych z ochroną środowiska i prac badawczo-rozwojowych oraz świadczenie usług w tym zakresie. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS Czas trwania Spółki-nieograniczony. 2. Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku skład Zarządu PCC Rokita SA był następujący: Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu W okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący: Alfred Pelzer - Przewodniczący Waldemar Preussner - Zastępca Przewodniczącego Mariusz Dopierała - Członek Peter Wenzel - Członek Do dnia publikacji sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. 3. Zatwierdzenie sprawozdania do publikacji. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 27 sierpnia 2013 roku. 4. Sezonowość lub cykliczność działalności Nie występuje. 12 z 30

13 5. Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w bieżącym okresie sprawozdawczym, połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, informacje o zaniechaniu działalności W I półroczu 2013 roku nie dokonano zmian w strukturze spółki PCC Rokita SA. Nie miało miejsca również połączenie jednostek gospodarczych, zaniechanie działalności gospodarczej, zakup lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych. 13 z 30

14 IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU NINIEJSZEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze jednostkowe, półroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa. Dla pełnego zrozumienia sytuacji finansowej, wyników działalności oraz zastosowanych zasad rachunkowości, prezentowane sprawozdanie powinno być czytane wraz z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, które Spółka udostępnia inwestorom na stronie 2. Oświadczenia Zgodnie z 89 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PCC Rokita SA w składzie Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu składa następujące oświadczenia: 2.1 Prawdziwość i rzetelność prezentowanego sprawozdania. Zarząd PCC Rokita SA oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację emitenta. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka został przedstawiony w sprawozdaniu z działalności Zarządu. 2.2 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie ze statutem PCC Rokita SA, Rada Nadzorcza uchwałą nr 109/VII/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2013 roku. Wybranym audytorem jest firma BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, Warszawa. Zarząd PCC Rokita SA oświadcza, że firma BDO Sp. z o. o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu sprawozdania za I półrocze 2013 roku został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto podmiot ten oraz Biegły Rewident dokonujący przeglądu spełniają warunki do wydania 14 z 30

15 bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 3. Zmiany zasad rachunkowości Sprawozdanie sporządzono wg tych samych zasad co sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Zmiany standardów, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską, obowiązujące Spółkę od dnia 1 stycznia 2013 roku: MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej przyjęte do stosowania przez Unię Europejską dnia 11 grudnia 2012 roku. Nowy standard w założeniu ma ułatwić stosowanie wyceny w wartości godziwej poprzez zmniejszenie złożoności rozwiązań i zwiększenie konsekwencji w stosowaniu zasad wyceny wartości godziwej. W standardzie wyraźnie określono cel takiej wyceny i sprecyzowano definicję wartości godziwej. Zmiany w standardzie nie spowodowały zmiany polityki rachunkowości Spółki. Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską w dniu 5 czerwca 2012 roku. Zmiany eliminują możliwość opóźnienia w rozpoznaniu zysków i strat znaną jako metoda korytarzowa. Ponadto poprawiają prezentację wynikających z planów świadczeń pracowniczych zmian w bilansie oraz niezbędnych szacunków prezentowanych w innych dochodach całkowitych, jak również rozszerzają zakres wymaganych ujawnień z tym związanych. Zmiany w standardzie spowodują poszerzenie ujawnień w zakresie programów określonych świadczeń. Zmiany w MSR 1 Prezentacja pozycji Pozostałych całkowitych dochodów pt. Prezentacja składników innych całkowitych dochodów, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską w dniu 5 czerwca 2012 roku. Zmiany dotyczą grupowania pozycji pozostałych całkowitych dochodów mogących zostać przeniesionych do rachunku zysków i strat. Zmiany potwierdzają ponadto możliwość prezentacji pozycji pozostałych całkowitych dochodów i pozycji rachunku zysków i strat jako jedno bądź dwa oddzielne sprawozdania. Zmiana standardu wpływa na zmianę prezentacji innych dochodów całkowitych. Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji pt.: Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych przyjęte do stosowania przez Unię Europejską dnia 13 grudnia 2012 roku. Nie zmieniając generalnych zasad odnośnie kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych, rozszerzono zakres ujawnień odnośnie kompensowanych ze sobą kwot. Wprowadzono również wymóg szerszych (bardziej przejrzystych) ujawnień związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem zabezpieczeń (zastawów) otrzymanych lub przekazanych. Zmiany mogą spowodować poszerzenie przez Spółkę zakresu ujawnień w rocznym sprawozdaniu finansowym. 15 z 30

16 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements ) przyjęte do stosowania przez Unię Europejską 27 marca 2013 roku. W wyniku przyjęcia przez Unię Europejską rozporządzenia, zmianie uległo 5 standardów. Wprowadzone zmiany mają na celu ich udoskonalenie i doprecyzowanie. 4. Porównywalność danych finansowych Dane zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym są porównywalne 5. Waluta funkcjonalna oraz waluta prezentacji i zasady przeliczeń Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki jest złoty polski. Wszystkie prezentowane dane finansowe wyrażone są w zaokrągleniu do 1 złotego, o ile nie wskazano, że jest inaczej. Średnie kursy NBP wykorzystane do wyceny bilansowej pozycji walutowych w niniejszym sprawozdaniu finansowym przedstawiają się następująco: WALUTA 30 czerwca 2013 roku 31 grudnia 2012 roku USD 3,3175 3,0996 EURO 4,3292 4,0882 Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w 85.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 2 : pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy. pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco: WALUTA 1 stycznia - 30 czerwca 2013 roku EURO 4,2140 4, stycznia - 30 czerwca 2012 roku 2 Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami 16 z 30

17 V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nota 1 Zysk na akcję Poniżej przedstawiona została średnia ważona liczba akcji zwykłych która posłużyła do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję Zysk netto Średnia, ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych, zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedna akcję Podstawowy/Rozwodniony zysk na akcję zwykłą z działalności kontynuowanej Podstawowy/Rozwodniony zysk na akcję zwykłą z działalności zaniechanej ,31 zł 9,12 zł - - W prezentowanych okresach Spółka nie była emitentem instrumentów kapitałowych, które mają charakter rozwadniający lub potencjalnie rozwadniający zysk. Nota 2 Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty W dniu 27 marca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2012 rok: kwota zł została przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego, kwota zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidenda została wypłacona 28 marca 2013 roku Dywidendy z akcji zwykłych: Zadeklarowane Wypłacone Zobowiązania z tytułu dywidend zadeklarowanych do wypłaty w okresie - - Nota 3 Przychody ze sprzedaży W prezentowanych okresach Spółka uzyskała przychody z tytułu: Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży usług Przychody razem: z 30

18 Nota 4 Koszt własny sprzedaży Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych ( ) ( ) Koszty świadczeń pracowniczych ( ) ( ) Zużycie materiałów i energii ( ) ( ) Usługi obce ( ) ( ) Podatki i opłaty ( ) ( ) Ubezpieczenia majątkowe i osobowe ( ) ( ) Koszty prac badawczych (51 600) (67 000) Pozostałe koszty ( ) ( ) Razem koszty rodzajowe ( ) ( ) Zmiana stanu produktów, produkcji w toku i rozliczeń międzyokresowych (+/-) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-) ( ) ( ) Koszty sprzedaży (+) Koszty ogólnego zarządu (+) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ( ) ( ) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) ( ) ( ) Odpisy aktualizujące wartość zapasów ( ) (28 969) Odsetki od zobowiązań (11 717) Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów Tytuł odpisu Stan na r. Zwiększenia(wielkość dodatnia)/ zmniejszenie (wielkość ujemna) Stan na r. Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne - prawa do emisji CO2 Inwestycje w jednostkach zależnych i pozostałych Zapasy Należności handlowe Sposób kalkulacji odpisów aktualizujących nie uległ zmianie w stosunku do zasad zaprezentowanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. 18 z 30

19 Nota 6 Podatek dochodowy 6.1 Główne składniki obciążenia podatkowego Główne składniki obciążenia podatkowego za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2013 roku i 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2012 roku przedstawiają się następująco: Bieżący podatek dochodowy ( ) - Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych ( ) Odroczony podatek dochodowy ( ) ( ) Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych Podatek odroczony przeniesiony z kapitału własnego Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z dochodów całkowitych ( ) ( ) - - ( ) ( ) 6.2 Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu podatku odroczonego Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na początek okresu w tym odniesione na kapitał własny Zwiększenia w tym odniesione na kapitał własny - - Zmniejszenia ( ) ( ) - w tym odniesione na kapitał własny - ( ) Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu w tym odniesione na kapitał własny - - Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Stan rezerwy z tytułu podatku odroczonego na początek okresu w tym odniesionej na kapitał własny Zwiększenia w tym odniesionej na kapitał własny Zmniejszenia w tym odniesionej na kapitał własny - - Stan rezerwy z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: w tym odniesionej na kapitał własny z 30

20 Nota 7 Rzeczowe aktywa trwałe W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą następujące grupy rodzajowe: Stan na Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Części zamienne Środki trwałe w budowie Środki trwałe razem: w tym użytkowane na mocy umowy leasingu finansowego Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych Nabycie - w tym koszty finansowania zewnętrznego Wartość netto zbytych składników aktywów trwałych od r. do r Za okres od r. do r od r. do r Najistotniejsze projekty inwestycyjne ujęte w środkach trwałych w budowie: Stan na Elektroliza membranowa etap II Instalacja odsiarczania solanki Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej Podstawowe nakłady odtworzeniowe na kompleksach produkcyjnych Nakłady odtworzeniowe na wytwórni MCB Rozbudowa i zwiększenie zdolności produkcyjnych instalacji trójchlorku fosforu Modernizacja wież chlorohydrynowych Pozostałe projekty inwestycyjne Razem: z 30

21 Nota 8 Wartości niematerialne Stan na Nabyte koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerowe Prawa do emisji CO Koszty zakończonych prac rozwojowych Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne razem: Nabycie i sprzedaż wartości niematerialnych: od r. do r. Za okres od r. do r. od r. do r. Nabycie w tym koszty finansowania zewnętrznego Wartość netto zbytych składników wartości niematerialnych Nota 9 Zobowiązania inwestycyjne Na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania inwestycyjne, wynikające z umów realizacji, zawartych przed dniem bilansowym, które będą wykonane w przyszłości wynoszą tys. zł. W przeważającej części są to zobowiązania na zakup i budowę środków trwałych. Największe zadania inwestycyjne, z którymi wiąże się powyższa kwota to: elektroliza membranowa kwota tys. zł, bieżące prace modernizacyjne na kompleksach produkcyjnych oraz w jednostkach podległych Sztabowi kwota tys. zł, rozbudowa zdolności wytwórni tlenku propylenu kwota tys. zł, Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej kwota tys. zł. Powyższe kwoty uwzględniają zobowiązania inwestycyjne, związane z projektami podlegającymi dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 21 z 30

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO GRAJEWO skorygowany R KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2014 (rok) (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PBG

GRUPA KAPITAŁOWA PBG GRUPA KAPITAŁOWA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 GRUDNIA 2005 R. I ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2005. PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYMI

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA

FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA FIRMA CHEMICZNA DWORY SPÓŁKA AKCYJNA Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 01.01-30.06.2005 ROKU przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOMU MAKLERSKIEGO WDM S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ WIELTON obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku Wieluń, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Końskie, 18 marca 2014 roku Wprowadzenie Podmiot sporządzający sprawozdanie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

raport finansowy R-2014 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 Nazwa jednostki: Apator SA Strona 1 Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 4 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo