PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r."

Transkrypt

1 PCC ROKITA SA PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJĄCE OKRES PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY 2013 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

2 Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki PCC Rokita SA za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa i zawiera: Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z dochodów całkowitych. Jednostkowe skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Noty objaśniające. Podpisy członków Zarządu PCC Rokita SA: Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Beata Dobecka Główny Księgowy CWB Partner Sp. z o.o. spółki prowadzącej księgi rachunkowe PCC Rokita SA Brzeg Dolny, 27 sierpnia 2013 r. 2 z 30

3 I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 II. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PCC ROKITA SA... 6 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z dochodów całkowitych... 6 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej... 7 Jednostkowe skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 9 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych...10 III. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiot działalności i siedziba Spółki Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zatwierdzenie sprawozdania do publikacji Sezonowość lub cykliczność działalności Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w bieżącym okresie sprawozdawczym, połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, informacje o zaniechaniu działalności...13 IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU NINIEJSZEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenia Prawdziwość i rzetelność prezentowanego sprawozdania Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zmiany zasad rachunkowości Porównywalność danych finansowych Waluta funkcjonalna oraz waluta prezentacji i zasady przeliczeń...16 V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...17 Nota 1 Zysk na akcję...17 Nota 2 Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty...17 Nota 3 Przychody ze sprzedaży...17 Nota 4 Koszt własny sprzedaży...18 Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów...18 Nota 6 Podatek dochodowy Główne składniki obciążenia podatkowego Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego...19 Nota 7 Rzeczowe aktywa trwałe...20 Nota 8 Wartości niematerialne...21 Nota 9 Zobowiązania inwestycyjne...21 Nota 10 Zapasy...22 Nota 11 Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych...22 Nota 12 Kapitał zakładowy...23 Nota 13 Rezerwy...23 Nota 14 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki...23 Nota 15 Emisje, wykup i spłaty dłużnych papierów wartościowych (obligacje i bony dłużne)...24 Nota 16 Zobowiązania i aktywa warunkowe Zobowiązania warunkowe Należności warunkowe...26 Nota 17 Zabezpieczenie spłaty zobowiązań PCC Rokita SA Zabezpieczenie własnych umów kredytowych oraz umów pożyczek z podmiotami spoza Grupy PCC Weksle na zabezpieczenie umów o dofinansowanie nakładów inwestycyjnych, umów leasingu i faktoringu...27 Nota 18 Pomoc rządowa z 30

4 18.1 Dotacje Inne formy pomocy rządowej...28 Nota 19 Restrukturyzacje...28 Nota 20 Informacje o podmiotach powiązanych Transakcje z podmiotami powiązanymi Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi...30 Nota 21 Zdarzenia po dniu bilansowym Umowa pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 30

5 I. WYBRANE DANE FINANSOWE 1 PCC Rokita SA w tys. PLN w tys. EUR PCC Rokita SA 6 miesięcy zakończone miesięcy zakończone miesięcy zakończone miesięcy zakończone Przychody ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk (Strata) przed opodatkowaniem Zysk (Strata) netto Inne całkowite dochody Całkowite dochody ogółem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40 088) (41 105) (9 513) (9 730) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (47 614) (35 317) (11 299) (8 360) Przepływy pieniężne netto, razem (8 925) (35 411) (2 118) (8 382) Średnia, ważona liczba akcji zwykłych, stosowana do obliczenia zysku na akcję Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 4,31 9,12 1,02 2,16 Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedna akcje (w PLN/EUR) 63,49 65,37 14,67 15,99 1 Zasady zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych zostały zaprezentowane w punkcie IV.5 5 z 30

6 II. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PCC ROKITA SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie z dochodów całkowitych Działalność kontynuowana Nota w PLN w PLN Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży 4 ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży ( ) ( ) Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ( ) ( ) Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe ( ) ( ) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 6.1 ( ) ( ) Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody z tytułu: Pozycje, które po spełnieniu określonych warunków zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty: Skutki instrumentów zabezpieczających Podatek dochodowy dotyczący innych dochodów całkowitych ( ) Inne dochody całkowite netto Całkowite dochody ogółem Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej zwykły 1 4,31 zł 9,12 zł rozwodniony 1 4,31 zł 9,12 zł 6 z 30

7 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Stan na Stan na Nota w PLN w PLN Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w pozostałych jednostkach Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pozostałe aktywa finansowe Należności z tyt. podatku dochodowego - - Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW z 30

8 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (ciąg dalszy) PASYWA Stan na Stan na Nota w PLN w PLN Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitały zapasowy Kapitał rezerwowy Inne skumulowane dochody całkowite ( ) ( ) Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe z innych tytułów niż podatek dochodowy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW z 30

9 Jednostkowe skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Inne skumulowane dochody całkowite Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Razem w PLN w PLN w PLN w PLN w PLN w PLN Stan na ( ) Podział zysku za rok 2012 (wypłata dywidendy) Podział zysku za rok 2012 (podwyższenie kapitału zapasowego) zysk/(strata) za rok bieżący ( ) ( ) ( ) Stan na ( ) Stan na ( ) Wypłata dywidendy ( ) ( ) Podział zysku za rok ( ) - zysk/ strata za rok bieżący Wycena instrumentów zabezpieczających Stan na ( ) z 30

10 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w PLN w PLN Zysk za rok obrotowy Korekty zysku netto ( ) Koszt podatku dochodowego bieżącego ujęty sprawozdaniu z dochodów całkowitych Koszty/przychody finansowe ujęte w sprawozdaniu z dochodów całkowitych Przychody z inwestycji ujęte w sprawozdaniu z dochodów całkowitych (13 426) (23 333) ( ) (52 150) Zysk ze sprzedaży lub zbycia aktywów trwałych ( ) ( ) Strata (zysk) z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (78 054) ( ) Amortyzacja aktywów trwałych (Dodatnie)/ujemne różnice kursowe netto (26 260) Inne korekty ( ) Zmiany w kapitale obrotowym: ( ) (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności ( ) ( ) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów ( ) (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów ( ) ( ) Zwiększenie/ (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej ( ) ( ) Odsetki Zapłacony podatek dochodowy ( ) ( ) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej z 30

11 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (ciąg dalszy) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w PLN w PLN Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych (10 230) - Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Otrzymane odsetki Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane Płatności za rzeczowe aktywa trwałe ( ) ( ) Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych Płatności za wartości niematerialne ( ) ( ) Inne korekty (koszty likwidacji i sprzedaży majątku) Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną (580) - ( ) ( ) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji papierów dłużnych Płatności z tytułu emisji papierów dłużnych ( ) ( ) Wpływy z pożyczek i kredytów Spłata pożyczek i kredytów ( ) ( ) Zapłacone odsetki ( ) ( ) Dywidendy wypłacone na rzecz akcjonariuszy jednostki dominującej ( ) ( ) Płatności z tyt. umów leasingu ( ) ( ) Inne korekty- otrzymane dotacje Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej ( ) ( ) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego ( ) ( ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego z 30

12 III. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiot działalności i siedziba Spółki Nazwa: PCC Rokita SA. Siedziba firmy: Brzeg Dolny, ul. Henryka Sienkiewicza 4. Podstawowym przedmiotem działalności PCC Rokita SA jest: produkcja produktów organicznych, nieorganicznych, energetycznych i innych, eksport i import surowców, materiałów, produktów, urządzeń oraz usług i technologii, handel surowcami, materiałami i produktami, urządzeniami i technologiami pochodzenia krajowego i z importu, prowadzenie prac związanych z ochroną środowiska i prac badawczo-rozwojowych oraz świadczenie usług w tym zakresie. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS Czas trwania Spółki-nieograniczony. 2. Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku skład Zarządu PCC Rokita SA był następujący: Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu W okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący: Alfred Pelzer - Przewodniczący Waldemar Preussner - Zastępca Przewodniczącego Mariusz Dopierała - Członek Peter Wenzel - Członek Do dnia publikacji sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. 3. Zatwierdzenie sprawozdania do publikacji. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 27 sierpnia 2013 roku. 4. Sezonowość lub cykliczność działalności Nie występuje. 12 z 30

13 5. Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w bieżącym okresie sprawozdawczym, połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, informacje o zaniechaniu działalności W I półroczu 2013 roku nie dokonano zmian w strukturze spółki PCC Rokita SA. Nie miało miejsca również połączenie jednostek gospodarczych, zaniechanie działalności gospodarczej, zakup lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych. 13 z 30

14 IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU NINIEJSZEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze jednostkowe, półroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa. Dla pełnego zrozumienia sytuacji finansowej, wyników działalności oraz zastosowanych zasad rachunkowości, prezentowane sprawozdanie powinno być czytane wraz z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, które Spółka udostępnia inwestorom na stronie 2. Oświadczenia Zgodnie z 89 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PCC Rokita SA w składzie Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu składa następujące oświadczenia: 2.1 Prawdziwość i rzetelność prezentowanego sprawozdania. Zarząd PCC Rokita SA oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację emitenta. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka został przedstawiony w sprawozdaniu z działalności Zarządu. 2.2 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie ze statutem PCC Rokita SA, Rada Nadzorcza uchwałą nr 109/VII/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2013 roku. Wybranym audytorem jest firma BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, Warszawa. Zarząd PCC Rokita SA oświadcza, że firma BDO Sp. z o. o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu sprawozdania za I półrocze 2013 roku został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto podmiot ten oraz Biegły Rewident dokonujący przeglądu spełniają warunki do wydania 14 z 30

15 bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 3. Zmiany zasad rachunkowości Sprawozdanie sporządzono wg tych samych zasad co sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Zmiany standardów, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską, obowiązujące Spółkę od dnia 1 stycznia 2013 roku: MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej przyjęte do stosowania przez Unię Europejską dnia 11 grudnia 2012 roku. Nowy standard w założeniu ma ułatwić stosowanie wyceny w wartości godziwej poprzez zmniejszenie złożoności rozwiązań i zwiększenie konsekwencji w stosowaniu zasad wyceny wartości godziwej. W standardzie wyraźnie określono cel takiej wyceny i sprecyzowano definicję wartości godziwej. Zmiany w standardzie nie spowodowały zmiany polityki rachunkowości Spółki. Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską w dniu 5 czerwca 2012 roku. Zmiany eliminują możliwość opóźnienia w rozpoznaniu zysków i strat znaną jako metoda korytarzowa. Ponadto poprawiają prezentację wynikających z planów świadczeń pracowniczych zmian w bilansie oraz niezbędnych szacunków prezentowanych w innych dochodach całkowitych, jak również rozszerzają zakres wymaganych ujawnień z tym związanych. Zmiany w standardzie spowodują poszerzenie ujawnień w zakresie programów określonych świadczeń. Zmiany w MSR 1 Prezentacja pozycji Pozostałych całkowitych dochodów pt. Prezentacja składników innych całkowitych dochodów, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską w dniu 5 czerwca 2012 roku. Zmiany dotyczą grupowania pozycji pozostałych całkowitych dochodów mogących zostać przeniesionych do rachunku zysków i strat. Zmiany potwierdzają ponadto możliwość prezentacji pozycji pozostałych całkowitych dochodów i pozycji rachunku zysków i strat jako jedno bądź dwa oddzielne sprawozdania. Zmiana standardu wpływa na zmianę prezentacji innych dochodów całkowitych. Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji pt.: Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych przyjęte do stosowania przez Unię Europejską dnia 13 grudnia 2012 roku. Nie zmieniając generalnych zasad odnośnie kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych, rozszerzono zakres ujawnień odnośnie kompensowanych ze sobą kwot. Wprowadzono również wymóg szerszych (bardziej przejrzystych) ujawnień związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem zabezpieczeń (zastawów) otrzymanych lub przekazanych. Zmiany mogą spowodować poszerzenie przez Spółkę zakresu ujawnień w rocznym sprawozdaniu finansowym. 15 z 30

16 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements ) przyjęte do stosowania przez Unię Europejską 27 marca 2013 roku. W wyniku przyjęcia przez Unię Europejską rozporządzenia, zmianie uległo 5 standardów. Wprowadzone zmiany mają na celu ich udoskonalenie i doprecyzowanie. 4. Porównywalność danych finansowych Dane zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym są porównywalne 5. Waluta funkcjonalna oraz waluta prezentacji i zasady przeliczeń Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki jest złoty polski. Wszystkie prezentowane dane finansowe wyrażone są w zaokrągleniu do 1 złotego, o ile nie wskazano, że jest inaczej. Średnie kursy NBP wykorzystane do wyceny bilansowej pozycji walutowych w niniejszym sprawozdaniu finansowym przedstawiają się następująco: WALUTA 30 czerwca 2013 roku 31 grudnia 2012 roku USD 3,3175 3,0996 EURO 4,3292 4,0882 Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w 85.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 2 : pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy. pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco: WALUTA 1 stycznia - 30 czerwca 2013 roku EURO 4,2140 4, stycznia - 30 czerwca 2012 roku 2 Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami 16 z 30

17 V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nota 1 Zysk na akcję Poniżej przedstawiona została średnia ważona liczba akcji zwykłych która posłużyła do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję Zysk netto Średnia, ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych, zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedna akcję Podstawowy/Rozwodniony zysk na akcję zwykłą z działalności kontynuowanej Podstawowy/Rozwodniony zysk na akcję zwykłą z działalności zaniechanej ,31 zł 9,12 zł - - W prezentowanych okresach Spółka nie była emitentem instrumentów kapitałowych, które mają charakter rozwadniający lub potencjalnie rozwadniający zysk. Nota 2 Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty W dniu 27 marca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2012 rok: kwota zł została przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego, kwota zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidenda została wypłacona 28 marca 2013 roku Dywidendy z akcji zwykłych: Zadeklarowane Wypłacone Zobowiązania z tytułu dywidend zadeklarowanych do wypłaty w okresie - - Nota 3 Przychody ze sprzedaży W prezentowanych okresach Spółka uzyskała przychody z tytułu: Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży usług Przychody razem: z 30

18 Nota 4 Koszt własny sprzedaży Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych ( ) ( ) Koszty świadczeń pracowniczych ( ) ( ) Zużycie materiałów i energii ( ) ( ) Usługi obce ( ) ( ) Podatki i opłaty ( ) ( ) Ubezpieczenia majątkowe i osobowe ( ) ( ) Koszty prac badawczych (51 600) (67 000) Pozostałe koszty ( ) ( ) Razem koszty rodzajowe ( ) ( ) Zmiana stanu produktów, produkcji w toku i rozliczeń międzyokresowych (+/-) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-) ( ) ( ) Koszty sprzedaży (+) Koszty ogólnego zarządu (+) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ( ) ( ) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) ( ) ( ) Odpisy aktualizujące wartość zapasów ( ) (28 969) Odsetki od zobowiązań (11 717) Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów Tytuł odpisu Stan na r. Zwiększenia(wielkość dodatnia)/ zmniejszenie (wielkość ujemna) Stan na r. Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne - prawa do emisji CO2 Inwestycje w jednostkach zależnych i pozostałych Zapasy Należności handlowe Sposób kalkulacji odpisów aktualizujących nie uległ zmianie w stosunku do zasad zaprezentowanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. 18 z 30

19 Nota 6 Podatek dochodowy 6.1 Główne składniki obciążenia podatkowego Główne składniki obciążenia podatkowego za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2013 roku i 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2012 roku przedstawiają się następująco: Bieżący podatek dochodowy ( ) - Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych ( ) Odroczony podatek dochodowy ( ) ( ) Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych Podatek odroczony przeniesiony z kapitału własnego Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z dochodów całkowitych ( ) ( ) - - ( ) ( ) 6.2 Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu podatku odroczonego Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na początek okresu w tym odniesione na kapitał własny Zwiększenia w tym odniesione na kapitał własny - - Zmniejszenia ( ) ( ) - w tym odniesione na kapitał własny - ( ) Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu w tym odniesione na kapitał własny - - Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Stan rezerwy z tytułu podatku odroczonego na początek okresu w tym odniesionej na kapitał własny Zwiększenia w tym odniesionej na kapitał własny Zmniejszenia w tym odniesionej na kapitał własny - - Stan rezerwy z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: w tym odniesionej na kapitał własny z 30

20 Nota 7 Rzeczowe aktywa trwałe W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą następujące grupy rodzajowe: Stan na Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Części zamienne Środki trwałe w budowie Środki trwałe razem: w tym użytkowane na mocy umowy leasingu finansowego Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych Nabycie - w tym koszty finansowania zewnętrznego Wartość netto zbytych składników aktywów trwałych od r. do r Za okres od r. do r od r. do r Najistotniejsze projekty inwestycyjne ujęte w środkach trwałych w budowie: Stan na Elektroliza membranowa etap II Instalacja odsiarczania solanki Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej Podstawowe nakłady odtworzeniowe na kompleksach produkcyjnych Nakłady odtworzeniowe na wytwórni MCB Rozbudowa i zwiększenie zdolności produkcyjnych instalacji trójchlorku fosforu Modernizacja wież chlorohydrynowych Pozostałe projekty inwestycyjne Razem: z 30

21 Nota 8 Wartości niematerialne Stan na Nabyte koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerowe Prawa do emisji CO Koszty zakończonych prac rozwojowych Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne razem: Nabycie i sprzedaż wartości niematerialnych: od r. do r. Za okres od r. do r. od r. do r. Nabycie w tym koszty finansowania zewnętrznego Wartość netto zbytych składników wartości niematerialnych Nota 9 Zobowiązania inwestycyjne Na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania inwestycyjne, wynikające z umów realizacji, zawartych przed dniem bilansowym, które będą wykonane w przyszłości wynoszą tys. zł. W przeważającej części są to zobowiązania na zakup i budowę środków trwałych. Największe zadania inwestycyjne, z którymi wiąże się powyższa kwota to: elektroliza membranowa kwota tys. zł, bieżące prace modernizacyjne na kompleksach produkcyjnych oraz w jednostkach podległych Sztabowi kwota tys. zł, rozbudowa zdolności wytwórni tlenku propylenu kwota tys. zł, Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej kwota tys. zł. Powyższe kwoty uwzględniają zobowiązania inwestycyjne, związane z projektami podlegającymi dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 21 z 30

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:

nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wariant porównawczy T r e ś ć nota 2007 2006 A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: 117 776 811,24 99 659 055,93 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

PCC Exol SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2014 r.

PCC Exol SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2014 r. PCC EXOL SA PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJĄCE OKRES PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY 2014 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Niniejsze skrócone

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927

MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 MSIG 181/2015 (4812) poz. 13927 13927 Poz. 13927. P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk w Łomży. [BMSiG-10045/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. P.T.H.U. PRYMA 1 HANNA GOSK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014

RAPORT KWARTALNY IV KWARTAŁ 2014 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. IV KWARTAŁ 2014 Katowice, 26-02-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo