PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 r."

Transkrypt

1 PCC ROKITA SA PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJĄCE OKRES PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY 2013 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

2 Niniejsze skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki PCC Rokita SA za okres pierwszych 6 miesięcy 2013 roku zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa i zawiera: Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z dochodów całkowitych. Jednostkowe skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Noty objaśniające. Podpisy członków Zarządu PCC Rokita SA: Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Beata Dobecka Główny Księgowy CWB Partner Sp. z o.o. spółki prowadzącej księgi rachunkowe PCC Rokita SA Brzeg Dolny, 27 sierpnia 2013 r. 2 z 30

3 I. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 II. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PCC ROKITA SA... 6 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z dochodów całkowitych... 6 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej... 7 Jednostkowe skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 9 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych...10 III. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiot działalności i siedziba Spółki Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zatwierdzenie sprawozdania do publikacji Sezonowość lub cykliczność działalności Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w bieżącym okresie sprawozdawczym, połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, informacje o zaniechaniu działalności...13 IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU NINIEJSZEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Oświadczenia Prawdziwość i rzetelność prezentowanego sprawozdania Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Zmiany zasad rachunkowości Porównywalność danych finansowych Waluta funkcjonalna oraz waluta prezentacji i zasady przeliczeń...16 V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...17 Nota 1 Zysk na akcję...17 Nota 2 Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty...17 Nota 3 Przychody ze sprzedaży...17 Nota 4 Koszt własny sprzedaży...18 Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów...18 Nota 6 Podatek dochodowy Główne składniki obciążenia podatkowego Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego...19 Nota 7 Rzeczowe aktywa trwałe...20 Nota 8 Wartości niematerialne...21 Nota 9 Zobowiązania inwestycyjne...21 Nota 10 Zapasy...22 Nota 11 Zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych...22 Nota 12 Kapitał zakładowy...23 Nota 13 Rezerwy...23 Nota 14 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki...23 Nota 15 Emisje, wykup i spłaty dłużnych papierów wartościowych (obligacje i bony dłużne)...24 Nota 16 Zobowiązania i aktywa warunkowe Zobowiązania warunkowe Należności warunkowe...26 Nota 17 Zabezpieczenie spłaty zobowiązań PCC Rokita SA Zabezpieczenie własnych umów kredytowych oraz umów pożyczek z podmiotami spoza Grupy PCC Weksle na zabezpieczenie umów o dofinansowanie nakładów inwestycyjnych, umów leasingu i faktoringu...27 Nota 18 Pomoc rządowa z 30

4 18.1 Dotacje Inne formy pomocy rządowej...28 Nota 19 Restrukturyzacje...28 Nota 20 Informacje o podmiotach powiązanych Transakcje z podmiotami powiązanymi Warunki transakcji z podmiotami powiązanymi...30 Nota 21 Zdarzenia po dniu bilansowym Umowa pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z 30

5 I. WYBRANE DANE FINANSOWE 1 PCC Rokita SA w tys. PLN w tys. EUR PCC Rokita SA 6 miesięcy zakończone miesięcy zakończone miesięcy zakończone miesięcy zakończone Przychody ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk (Strata) przed opodatkowaniem Zysk (Strata) netto Inne całkowite dochody Całkowite dochody ogółem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (40 088) (41 105) (9 513) (9 730) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (47 614) (35 317) (11 299) (8 360) Przepływy pieniężne netto, razem (8 925) (35 411) (2 118) (8 382) Średnia, ważona liczba akcji zwykłych, stosowana do obliczenia zysku na akcję Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 4,31 9,12 1,02 2,16 Stan na Stan na Stan na Stan na Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał podstawowy Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedna akcje (w PLN/EUR) 63,49 65,37 14,67 15,99 1 Zasady zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych zostały zaprezentowane w punkcie IV.5 5 z 30

6 II. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PCC ROKITA SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie z dochodów całkowitych Działalność kontynuowana Nota w PLN w PLN Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży 4 ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży ( ) ( ) Koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ( ) ( ) Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe ( ) ( ) Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 6.1 ( ) ( ) Zysk (strata) netto Inne całkowite dochody z tytułu: Pozycje, które po spełnieniu określonych warunków zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty: Skutki instrumentów zabezpieczających Podatek dochodowy dotyczący innych dochodów całkowitych ( ) Inne dochody całkowite netto Całkowite dochody ogółem Zysk (strata) na akcję z działalności kontynuowanej zwykły 1 4,31 zł 9,12 zł rozwodniony 1 4,31 zł 9,12 zł 6 z 30

7 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej AKTYWA Stan na Stan na Nota w PLN w PLN Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Inwestycje w jednostkach zależnych Inwestycje w pozostałych jednostkach Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pozostałe aktywa finansowe Należności z tyt. podatku dochodowego - - Pozostałe aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SUMA AKTYWÓW z 30

8 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej (ciąg dalszy) PASYWA Stan na Stan na Nota w PLN w PLN Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Kapitały zapasowy Kapitał rezerwowy Inne skumulowane dochody całkowite ( ) ( ) Zyski zatrzymane Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżące zobowiązania podatkowe z innych tytułów niż podatek dochodowy Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy krótkoterminowe Rozliczenia międzyokresowe przychodów Zobowiązania razem SUMA PASYWÓW z 30

9 Jednostkowe skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Inne skumulowane dochody całkowite Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Razem w PLN w PLN w PLN w PLN w PLN w PLN Stan na ( ) Podział zysku za rok 2012 (wypłata dywidendy) Podział zysku za rok 2012 (podwyższenie kapitału zapasowego) zysk/(strata) za rok bieżący ( ) ( ) ( ) Stan na ( ) Stan na ( ) Wypłata dywidendy ( ) ( ) Podział zysku za rok ( ) - zysk/ strata za rok bieżący Wycena instrumentów zabezpieczających Stan na ( ) z 30

10 Jednostkowe skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w PLN w PLN Zysk za rok obrotowy Korekty zysku netto ( ) Koszt podatku dochodowego bieżącego ujęty sprawozdaniu z dochodów całkowitych Koszty/przychody finansowe ujęte w sprawozdaniu z dochodów całkowitych Przychody z inwestycji ujęte w sprawozdaniu z dochodów całkowitych (13 426) (23 333) ( ) (52 150) Zysk ze sprzedaży lub zbycia aktywów trwałych ( ) ( ) Strata (zysk) z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy (78 054) ( ) Amortyzacja aktywów trwałych (Dodatnie)/ujemne różnice kursowe netto (26 260) Inne korekty ( ) Zmiany w kapitale obrotowym: ( ) (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności ( ) ( ) (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów ( ) (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów ( ) ( ) Zwiększenie/ (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) rezerw Zwiększenie / (zmniejszenie) przychodów przyszłych okresów Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej ( ) ( ) Odsetki Zapłacony podatek dochodowy ( ) ( ) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej z 30

11 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (ciąg dalszy) Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w PLN w PLN Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych (10 230) - Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych Otrzymane odsetki Wpływy z tytułu spłat pożyczek przez jednostki powiązane Płatności za rzeczowe aktywa trwałe ( ) ( ) Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych Płatności za wartości niematerialne ( ) ( ) Inne korekty (koszty likwidacji i sprzedaży majątku) Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną (580) - ( ) ( ) Przepływy pieniężne z działalności finansowej Wpływy z tytułu emisji papierów dłużnych Płatności z tytułu emisji papierów dłużnych ( ) ( ) Wpływy z pożyczek i kredytów Spłata pożyczek i kredytów ( ) ( ) Zapłacone odsetki ( ) ( ) Dywidendy wypłacone na rzecz akcjonariuszy jednostki dominującej ( ) ( ) Płatności z tyt. umów leasingu ( ) ( ) Inne korekty- otrzymane dotacje Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej ( ) ( ) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego ( ) ( ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego z 30

12 III. INFORMACJE OGÓLNE 1. Przedmiot działalności i siedziba Spółki Nazwa: PCC Rokita SA. Siedziba firmy: Brzeg Dolny, ul. Henryka Sienkiewicza 4. Podstawowym przedmiotem działalności PCC Rokita SA jest: produkcja produktów organicznych, nieorganicznych, energetycznych i innych, eksport i import surowców, materiałów, produktów, urządzeń oraz usług i technologii, handel surowcami, materiałami i produktami, urządzeniami i technologiami pochodzenia krajowego i z importu, prowadzenie prac związanych z ochroną środowiska i prac badawczo-rozwojowych oraz świadczenie usług w tym zakresie. Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS Czas trwania Spółki-nieograniczony. 2. Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku skład Zarządu PCC Rokita SA był następujący: Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu W okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2013 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący: Alfred Pelzer - Przewodniczący Waldemar Preussner - Zastępca Przewodniczącego Mariusz Dopierała - Członek Peter Wenzel - Członek Do dnia publikacji sprawozdania finansowego nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. 3. Zatwierdzenie sprawozdania do publikacji. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 27 sierpnia 2013 roku. 4. Sezonowość lub cykliczność działalności Nie występuje. 12 z 30

13 5. Zmiany w strukturze jednostki gospodarczej w bieżącym okresie sprawozdawczym, połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, informacje o zaniechaniu działalności W I półroczu 2013 roku nie dokonano zmian w strukturze spółki PCC Rokita SA. Nie miało miejsca również połączenie jednostek gospodarczych, zaniechanie działalności gospodarczej, zakup lub sprzedaż jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych. 13 z 30

14 IV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU NINIEJSZEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego Niniejsze jednostkowe, półroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa. Dla pełnego zrozumienia sytuacji finansowej, wyników działalności oraz zastosowanych zasad rachunkowości, prezentowane sprawozdanie powinno być czytane wraz z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, które Spółka udostępnia inwestorom na stronie 2. Oświadczenia Zgodnie z 89 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PCC Rokita SA w składzie Wiesław Klimkowski Prezes Zarządu Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu składa następujące oświadczenia: 2.1 Prawdziwość i rzetelność prezentowanego sprawozdania. Zarząd PCC Rokita SA oświadcza, że wedle ich najlepszej wiedzy, półroczne jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Sprawozdanie zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuację emitenta. Opis podstawowych zagrożeń i ryzyka został przedstawiony w sprawozdaniu z działalności Zarządu. 2.2 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie ze statutem PCC Rokita SA, Rada Nadzorcza uchwałą nr 109/VII/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2013 roku. Wybranym audytorem jest firma BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, Warszawa. Zarząd PCC Rokita SA oświadcza, że firma BDO Sp. z o. o., podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu sprawozdania za I półrocze 2013 roku został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto podmiot ten oraz Biegły Rewident dokonujący przeglądu spełniają warunki do wydania 14 z 30

15 bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 3. Zmiany zasad rachunkowości Sprawozdanie sporządzono wg tych samych zasad co sprawozdanie za ubiegły rok obrotowy. Zmiany standardów, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską, obowiązujące Spółkę od dnia 1 stycznia 2013 roku: MSSF 13 Ustalanie wartości godziwej przyjęte do stosowania przez Unię Europejską dnia 11 grudnia 2012 roku. Nowy standard w założeniu ma ułatwić stosowanie wyceny w wartości godziwej poprzez zmniejszenie złożoności rozwiązań i zwiększenie konsekwencji w stosowaniu zasad wyceny wartości godziwej. W standardzie wyraźnie określono cel takiej wyceny i sprecyzowano definicję wartości godziwej. Zmiany w standardzie nie spowodowały zmiany polityki rachunkowości Spółki. Zmiany do MSR 19 Świadczenia pracownicze, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską w dniu 5 czerwca 2012 roku. Zmiany eliminują możliwość opóźnienia w rozpoznaniu zysków i strat znaną jako metoda korytarzowa. Ponadto poprawiają prezentację wynikających z planów świadczeń pracowniczych zmian w bilansie oraz niezbędnych szacunków prezentowanych w innych dochodach całkowitych, jak również rozszerzają zakres wymaganych ujawnień z tym związanych. Zmiany w standardzie spowodują poszerzenie ujawnień w zakresie programów określonych świadczeń. Zmiany w MSR 1 Prezentacja pozycji Pozostałych całkowitych dochodów pt. Prezentacja składników innych całkowitych dochodów, przyjęte do stosowania przez Unię Europejską w dniu 5 czerwca 2012 roku. Zmiany dotyczą grupowania pozycji pozostałych całkowitych dochodów mogących zostać przeniesionych do rachunku zysków i strat. Zmiany potwierdzają ponadto możliwość prezentacji pozycji pozostałych całkowitych dochodów i pozycji rachunku zysków i strat jako jedno bądź dwa oddzielne sprawozdania. Zmiana standardu wpływa na zmianę prezentacji innych dochodów całkowitych. Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji pt.: Kompensowanie aktywów i zobowiązań finansowych przyjęte do stosowania przez Unię Europejską dnia 13 grudnia 2012 roku. Nie zmieniając generalnych zasad odnośnie kompensowania aktywów i zobowiązań finansowych, rozszerzono zakres ujawnień odnośnie kompensowanych ze sobą kwot. Wprowadzono również wymóg szerszych (bardziej przejrzystych) ujawnień związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym z wykorzystaniem zabezpieczeń (zastawów) otrzymanych lub przekazanych. Zmiany mogą spowodować poszerzenie przez Spółkę zakresu ujawnień w rocznym sprawozdaniu finansowym. 15 z 30

16 Zmiany do różnych standardów wynikające z corocznego przeglądu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Annual Improvements ) przyjęte do stosowania przez Unię Europejską 27 marca 2013 roku. W wyniku przyjęcia przez Unię Europejską rozporządzenia, zmianie uległo 5 standardów. Wprowadzone zmiany mają na celu ich udoskonalenie i doprecyzowanie. 4. Porównywalność danych finansowych Dane zaprezentowane w niniejszym sprawozdaniu finansowym są porównywalne 5. Waluta funkcjonalna oraz waluta prezentacji i zasady przeliczeń Walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki jest złoty polski. Wszystkie prezentowane dane finansowe wyrażone są w zaokrągleniu do 1 złotego, o ile nie wskazano, że jest inaczej. Średnie kursy NBP wykorzystane do wyceny bilansowej pozycji walutowych w niniejszym sprawozdaniu finansowym przedstawiają się następująco: WALUTA 30 czerwca 2013 roku 31 grudnia 2012 roku USD 3,3175 3,0996 EURO 4,3292 4,0882 Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w 85.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim 2 : pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy. pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco: WALUTA 1 stycznia - 30 czerwca 2013 roku EURO 4,2140 4, stycznia - 30 czerwca 2012 roku 2 Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami 16 z 30

17 V. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nota 1 Zysk na akcję Poniżej przedstawiona została średnia ważona liczba akcji zwykłych która posłużyła do wyliczenia podstawowego i rozwodnionego zysku na jedną akcję Zysk netto Średnia, ważona liczba wyemitowanych akcji zwykłych, zastosowana do obliczenia podstawowego zysku na jedna akcję Podstawowy/Rozwodniony zysk na akcję zwykłą z działalności kontynuowanej Podstawowy/Rozwodniony zysk na akcję zwykłą z działalności zaniechanej ,31 zł 9,12 zł - - W prezentowanych okresach Spółka nie była emitentem instrumentów kapitałowych, które mają charakter rozwadniający lub potencjalnie rozwadniający zysk. Nota 2 Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty W dniu 27 marca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za 2012 rok: kwota zł została przeznaczona na zwiększenie kapitału zapasowego, kwota zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dywidenda została wypłacona 28 marca 2013 roku Dywidendy z akcji zwykłych: Zadeklarowane Wypłacone Zobowiązania z tytułu dywidend zadeklarowanych do wypłaty w okresie - - Nota 3 Przychody ze sprzedaży W prezentowanych okresach Spółka uzyskała przychody z tytułu: Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody ze sprzedaży usług Przychody razem: z 30

18 Nota 4 Koszt własny sprzedaży Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych ( ) ( ) Koszty świadczeń pracowniczych ( ) ( ) Zużycie materiałów i energii ( ) ( ) Usługi obce ( ) ( ) Podatki i opłaty ( ) ( ) Ubezpieczenia majątkowe i osobowe ( ) ( ) Koszty prac badawczych (51 600) (67 000) Pozostałe koszty ( ) ( ) Razem koszty rodzajowe ( ) ( ) Zmiana stanu produktów, produkcji w toku i rozliczeń międzyokresowych (+/-) Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby (-) ( ) ( ) Koszty sprzedaży (+) Koszty ogólnego zarządu (+) Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ( ) ( ) Wartość sprzedanych towarów i materiałów (+) ( ) ( ) Odpisy aktualizujące wartość zapasów ( ) (28 969) Odsetki od zobowiązań (11 717) Koszt własny sprzedaży ( ) ( ) Nota 5 Odpisy aktualizujące wartość aktywów Tytuł odpisu Stan na r. Zwiększenia(wielkość dodatnia)/ zmniejszenie (wielkość ujemna) Stan na r. Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne - prawa do emisji CO2 Inwestycje w jednostkach zależnych i pozostałych Zapasy Należności handlowe Sposób kalkulacji odpisów aktualizujących nie uległ zmianie w stosunku do zasad zaprezentowanych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym. 18 z 30

19 Nota 6 Podatek dochodowy 6.1 Główne składniki obciążenia podatkowego Główne składniki obciążenia podatkowego za 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2013 roku i 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2012 roku przedstawiają się następująco: Bieżący podatek dochodowy ( ) - Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych ( ) Odroczony podatek dochodowy ( ) ( ) Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych Podatek odroczony przeniesiony z kapitału własnego Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z dochodów całkowitych ( ) ( ) - - ( ) ( ) 6.2 Aktywa i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu podatku odroczonego Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na początek okresu w tym odniesione na kapitał własny Zwiększenia w tym odniesione na kapitał własny - - Zmniejszenia ( ) ( ) - w tym odniesione na kapitał własny - ( ) Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu w tym odniesione na kapitał własny - - Rezerwa z tytułu podatku odroczonego Stan rezerwy z tytułu podatku odroczonego na początek okresu w tym odniesionej na kapitał własny Zwiększenia w tym odniesionej na kapitał własny Zmniejszenia w tym odniesionej na kapitał własny - - Stan rezerwy z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu: w tym odniesionej na kapitał własny z 30

20 Nota 7 Rzeczowe aktywa trwałe W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzą następujące grupy rodzajowe: Stan na Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne środki trwałe Części zamienne Środki trwałe w budowie Środki trwałe razem: w tym użytkowane na mocy umowy leasingu finansowego Nabycie i sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych Nabycie - w tym koszty finansowania zewnętrznego Wartość netto zbytych składników aktywów trwałych od r. do r Za okres od r. do r od r. do r Najistotniejsze projekty inwestycyjne ujęte w środkach trwałych w budowie: Stan na Elektroliza membranowa etap II Instalacja odsiarczania solanki Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej Podstawowe nakłady odtworzeniowe na kompleksach produkcyjnych Nakłady odtworzeniowe na wytwórni MCB Rozbudowa i zwiększenie zdolności produkcyjnych instalacji trójchlorku fosforu Modernizacja wież chlorohydrynowych Pozostałe projekty inwestycyjne Razem: z 30

21 Nota 8 Wartości niematerialne Stan na Nabyte koncesje, patenty, licencje Oprogramowanie komputerowe Prawa do emisji CO Koszty zakończonych prac rozwojowych Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne razem: Nabycie i sprzedaż wartości niematerialnych: od r. do r. Za okres od r. do r. od r. do r. Nabycie w tym koszty finansowania zewnętrznego Wartość netto zbytych składników wartości niematerialnych Nota 9 Zobowiązania inwestycyjne Na dzień 30 czerwca 2013 roku zobowiązania inwestycyjne, wynikające z umów realizacji, zawartych przed dniem bilansowym, które będą wykonane w przyszłości wynoszą tys. zł. W przeważającej części są to zobowiązania na zakup i budowę środków trwałych. Największe zadania inwestycyjne, z którymi wiąże się powyższa kwota to: elektroliza membranowa kwota tys. zł, bieżące prace modernizacyjne na kompleksach produkcyjnych oraz w jednostkach podległych Sztabowi kwota tys. zł, rozbudowa zdolności wytwórni tlenku propylenu kwota tys. zł, Modernizacja i rozbudowa sieci elektroenergetycznej kwota tys. zł. Powyższe kwoty uwzględniają zobowiązania inwestycyjne, związane z projektami podlegającymi dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. 21 z 30

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za okres pierwszych 6 miesięcy 2011 r.

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe PCC Rokita SA za okres pierwszych 6 miesięcy 2011 r. PCC ROKITA SA PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJĄCE OKRES PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY 2011 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS TREŚCI WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-01-2008 do 31-03-2008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2016 r.

PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2016 r. PCC ROKITA SA PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJĄCE OKRES PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY 2016 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Niniejsze

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok.

Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. Sprawozdanie finansowe wraz z notami za 2009 rok. BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 6 262 7 303 1. Wartości niematerialne 1 20 51 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 296 4 297 3. Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OPIS STOSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2012 r.

PCC Rokita SA Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z MSR 34 za okres pierwszych 6 miesięcy 2012 r. PCC ROKITA SA PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJĄCE OKRES PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY 2012 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Niniejsze skrócone jednostkowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita SA za okres pierwszych 6 miesięcy 2011 r.

Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PCC Rokita SA za okres pierwszych 6 miesięcy 2011 r. GRUPA PCC ROKITA PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJĄCE OKRES PIERWSZYCH 6 MIESIĘCY 2011 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo