Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne"

Transkrypt

1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

2 Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej NFI Empik Media & Fashion S.A. lub Spółką ), spółka prawa polskiego z siedzibą przy ulicy Żurawiej 8, Warszawa, jest jednostką dominującą grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion (zwanej dalej Grupą ), w skład której wchodzą jednostki zależne należące bezpośrednio lub pośrednio do spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., której podstawowa działalność obejmuje handel hurtowy i detaliczny prowadzony na terenie Polski, Czech i Słowacji. Grupa jest kontrolowana przez Empik Centrum Investments S.A. (spółkę zarejestrowaną w Luksemburgu) która jest właścicielem 59,36% akcji NFI Empik Media & Fashion S.A. Jednostką dominującą najwyższego szczebla publikującą sprawozdanie finansowe jest Eastbridge B.V./S.a.r.l. (spółka prawa holenderskiego, prowadząca działalność przede wszystkim w Luksemburgu). NFI Empik Media & Fashion S.A. działa na mocy określonych przepisów regulujących działalność narodowych funduszy inwestycyjnych. Akcje NFI Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność handlowa NFI Empik Media & Fashion S.A. jest podzielona na niżej przedstawione segmenty: Moda i uroda. Segment ten obejmuje sprzedaż markowej odzieży oraz akcesoriów i dodatków, perfum i kosmetyków, głównie licencjonowanych od największych światowych producentów. Media i rozrywka. Segment ten obejmuje sprzedaż książek i prasy, nagrań muzycznych, filmów, produktów edukacyjnych dla dzieci, wzornictwa i produktów papierniczych, gier i oprogramowania komputerów osobistych, sprzętu i produktów fotograficznych oraz szkoły językowe. Pozostała działalność. Segment ten obejmuje spółki holdingowe NFI Empik Media & Fashion S.A. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. dnia 10 marca 2006 r.. Maciej Dyjas Prezes Zarządu Christopher Weston Członek Zarządu 2

3 Definicje 3 Skonsolidowany rachunek zysków i strat 4 Skonsolidowany bilans 5 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 6 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 7 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8 Definicje W niniejszym sprawozdaniu finansowym zastosowano następujące terminy: Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ( Grupa SSDH ) w jej skład wchodzą spółki prowadzące sprzedaż detaliczną i hurtową w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji, jak również działalność handlową w Szwajcarii, należące bezpośrednio lub pośrednio do Eastbridge B.V./S.a.r.l., które wniesiono aportem do NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za akcje tej spółki dnia 16 marca 2004 r. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej powiększona o spółkę NFI Empik Media & Fashion S.A. w wyniku odwrotnego przejęcia. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion stanowi kontynuację Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. Grupa NFI Empik Media & Fashion i jej jednostki zależne lub Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, zależnie od kontekstu. Grupa Eastbridge Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostki zależne, w tym Grupa. W tekście użyto obu nazw - Eastbridge N.V. w kontekście historycznym oraz Eastbridge B.V./S.a.r.l. w odniesieniu do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce po zmianie nazwy. NFI Hetman S.A. poprzednia nazwa NFI Empik Media & Fashion S.A. Pozostałe spółki Eastbridge spółka Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostki zależne nienależące do Grupy. 3

4 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2005 Działalność kontynuowana Rok zakończony Rok zakończony Noty 31 grudnia grudnia 2004 Przychody ze sprzedaży Zakup towarów i zmiana stanu zapasów ( ) ( ) Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze 3 ( ) ( ) Pozostałe koszty operacyjne 4 ( ) ( ) Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości 5 (57 380) (27 559) Pozostałe przychody operacyjne netto Zysk na sprzedaży spółki zależnej i stowarzyszonej Zysk na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 9 (5 725) (8 166) Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych (177) Zysk brutto Podatek dochodowy 10 (15 826) (12 244) Zysk netto z działalności kontunuowanej Działalność zaniechana 11 Strata na działalności zaniechanej - (276) Strata ze sprzedaży działalności zaniechanej - (4 331) Zysk roku obrotowego Przypadający na: Akcjonariuszy Spółki Udziałowców Mniejszościowych 171 (4) Podstawowy i rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na akcję przypadający na akcjonariuszy spółki 12 0,57 0,29 (nie w tysiącach) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 8 do 60 stanowi nieodłączną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 4

5 Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2005 r. AKTYWA Noty Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Inne wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe i pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe i pozostałe należności Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe wyceniane wg wartości godziwej przez wynik finansowy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma aktywów KAPITAŁ WŁASNY Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe 24 (4 363) (1 135) Niepodzielony wynik finansowy (25 067) (85 867) Udziały mniejszości Razem kapitał własny ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Razem zobowiązania Suma kapitałów i zobowiązań Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 8 do 60 stanowi nieodłączną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 5

6 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. Przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik fiansowy Udziały Mniejszości Razem Stan na 1 stycznia 2005 r. Noty (1 135) (85 867) Wpływ zabezpieczeń przepływów pieniężnych po uwzględnieniu podatku 19 - (4 089) - - (4 089) Różnice kursowe z przeliczenia - (444) - - (444) Koszty netto ujęte w kapitale własnym - (4 533) - - (4 533) Zysk netto okresu obrotowego Suma przychodów ujętych bezpośrednio w kapitale własnym - (4 533) Udziały mniejszości z transkacji przejęcia Skupione akcji własne 23 (44 679) (44 679) Program akcji pracowniczych (44 679) (42 503) Stan na 31 grudnia (4 363) (25 067) Kapitał podstawowy Przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Pozostałe Detalicznej i kapitały Hurtowej rezerwowe Niepodziel ony wynik fiansowy Udziały Mniejszości Razem Stan na 1 stycznia 2004 r ( ) Wyemitowany kapitał własny Alokacja kapitału własnego Grupy SSDH ( ) Wpływ zabezpieczeń przepływów pieniężnych po uwzględnieniu podatku - - (233) - - (233) Różnice kursowe z przeliczenia - - (3 290) - (3 290) Koszty netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym - - (3 523) - - (3 523) Zysk netto roku obrotowego (4) Suma przychodów ujętych bezpośrednio w kapitale własnym - - (3 523) (4) Korekta kapitału mniejszości (534) - Zwiększenie kapitału podstawowego (469) 65 Stan na 31 grudnia 2004 r (1 135) (85 867) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 8 do 60 stanowi nieodłączną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 6

7 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 Rok zakończony Rok zakończony 31 grudnia grudnia 2004 Noty Zysk z działalności operacyjnej przed podatkiem i udziałami mniejszości Korekta o: Działalność zaniechana 11 - (4 607) Amortyzacja Zysk na sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych 115 (3 404) Rezerwy Koszty finansowe netto 818 (1 398) Zyski z wyceny pochodnych instrumentów finansowych 7 (15 134) - Zysk ze zbycia inwestycji i części działalności 7 (52 287) Udział w zysku/(stracie) jednostek stowarzyszonych 15 (2 148) 177 Zyski z tytułu wyceny aktówów finansowych dostępnych do sprzedaży 8 (122) - Zysk operacyjny przed zmianami w kapitalach obrotowych Zmiany w kapitale obrotowym: Zapasy (36 747) (12 866) Należności handlowe i pozostałe (27 763) 863 Zobowiązania handlowe i pozostałe Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Odsetki zapłacone (5 290) (7 699) Podatek zapłacony (6 909) (6 447) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (82 084) (42 366) Nabycie spółek zależnych (2 997) Zbycie spółek zależnych - (1 396) Nabycie inwestycji 7 (7 746) (4 658) Odsetki otrzymane Wpływy ze sprzedaży środków twałych Wpływy ze zbycia inwestycji Przepływy pieniężne netto z działąlności inwestycyjnej (35 024) Skupione akcje własne 23 (44 065) 65 Kredyty i pożyczki Finansowanie netto w ramach jednostek powiązanych (7 178) Spłaty kredytów i pożyczek (10 400) (39 679) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 355) (32 209) Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (584) (2 115) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 8 do 60 stanowi nieodłączną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7

8 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zasady rachunkowości Spis treści zasady rachunkowości A. Podstawa sporządzenia... 8 B. Sprawozdawczość Grupy C. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych D. Wartości niematerialne E. Rzeczowe aktywa trwałe F. Utrata wartości aktywów niefinansowych G. Inwestycje H. Leasing I. Zapasy J. Należności handlowe oraz pozostałe należności K. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty L. Kapitał podstawowy M. Kredyty i pożyczki N. Odroczony podatek dochodowy O. Świadczenia pracownicze P. Rezerwy Q. Ujmowanie przychodów R. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży S. Informacje porównawcze T. Zarządzanie ryzykiem finansowym U. Ważne oszacowania i założenia V. Wypłata dywidendy Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości będących podstawą sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawiono poniżej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły, o ile nie podano inaczej. A. Podstawa sporządzenia Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. przedstawia skonsolidowany wynik finansowy oraz wartość aktywów, kapitałów własnych i zobowiązań grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion. Dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. obejmują wyniki oraz wartość aktywów i pasywów Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, a od dnia transakcji wymiany akcji z NFI Hetman S.A. sprawozdanie finansowe obejmuje również aktywa netto z tej transakcji. Do 16 marca 2004 r. dane dotyczące wyników, aktywów i pasywów sporządzano przez sumowanie danych Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej pochodzących ze sprawozdań finansowych Grupy Eastbridge, po dokonaniu stosownych korekt konsolidacyjnych. 8

9 Transakcja wymiany akcji Z dniem 16 marca 2004 r. spółka NFI Empik Media & Fashion S.A. stała się jednostką dominującą Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. Prawo własności zostało przekazane w ramach transakcji wymiany akcji i udziałów z dniem 16 marca 2004 r. Pozostałe czynności wymagane przepisami prawa zostały zakończone 4 maja 2004 r. W wyniku transakcji Eastbridge B.V./S.a.r.l. stała się bezpośrednim i pośrednim (poprzez swoje jednostki zależne) akcjonariuszem NFI Empik Media & Fashion S.A. z 91,43% udziałem w kapitale. Działalność Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej nie stanowiła działalności odrębnej grupy lub jednostki, lecz połączona była z innymi rodzajami działalności w posiadaniu i pod zarządem Eastbridge B.V./S.a.r.l. Pierwsze skonsolidowana połączona informacja finansowa za dwa lata zakończone 31 grudnia 2003 r. zgodne z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej została sporządzona przez Zarząd NFI Hetman S.A. i ogłoszona. Obecne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na tej samej podstawie, co skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. Przed zawarciem transakcji NFI Hetman S.A. była spółką, której aktywa netto składały się wyłącznie ze środków pieniężnych i innych płynnych aktywów pieniężnych. Zawartą transakcję traktuje się jako emisję dodatkowego kapitału przez Grupę Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej w zamian za środki pieniężne (i inne płynne aktywa) NFI Hetman S.A. Rachunkowość tego zdarzenia odpowiada rachunkowości przejęć odwrotnych (opisanej niżej), z wyjątkiem braku ujęcia wartości firmy. Koszty transakcji obciążyły kapitał własny. W rezultacie, transakcja wymiany akcji pomiędzy Grupą Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej a NFI Hetman S.A. z 2004 r. została wykazana w sposób następujący: (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) wykazane wyniki z działalności są wynikami Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej za okres sprawozdawczy, wraz z wynikiem NFI Hetman S.A. od daty przejęcia; aktywa i zobowiązania na dzień transakcji obejmują aktywa i zobowiązania Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ujęte i wycenione według wartości bilansowej oraz możliwe do zidentyfikowania pozycje aktywów netto NFI Hetman S.A. na ten dzień wycenione według wartości godziwej; zwiększenie kapitału własnego wyceniono w oparciu o wartość godziwą aktywów netto NFI Hetman S.A. na dzień transakcji; wartość wyemitowanego kapitału Grupy odzwierciedla kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej przed zawarciem transakcji, skorygowany o koszty transakcji poniesione przez NFI Hetman S.A. Jednak struktura kapitału Grupy, w odniesieniu do liczby i rodzaju akcji, odzwierciedla strukturę kapitału wyemitowanego przez NFI Hetman S.A. w wyniku transakcji; skumulowana strata i inne pozycje kapitału własnego ujęte na dzień transakcji stanowią straty z lat ubiegłych i inne pozycje kapitału własnego Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej bezpośrednio przed zawarciem transakcji; kapitał mniejszości reprezentuje proporcjonalny udział udziałowców mniejszościowych w wartościach bilansowych aktywów netto Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej i nie uległ zmianie w związku z transakcją; dla potrzeb wyliczenia zysku na jedną akcję za okres sprzed transakcji przyjęto liczbę akcji równą liczbie akcji wyemitowanych przez NFI Hetman S.A. w zamian za udział w Grupie Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. 9

10 Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa Wszystkie jednostki zależne będące bezpośrednią lub pośrednią własnością Grupy (poza NFI Empik Media & Fashion S.A., której sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z właściwymi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i interpretacjami KIMSF - zob. jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r.) prowadzą księgowość i sporządzają obowiązkowe sprawozdania finansowe zgodnie z krajowymi zasadami rachunkowości. Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez Unię Europejską i jest zgodne z MSSF opublikowanymi przez IASB. Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od zarządu dokonania stosownych szacunków i założeń, jak również dokonania pewnych ocen i osądu w procesie stosowania przyjętych zasad rachunkowości. Obszary sprawozdawcze w większym stopniu wymagające zastosowania osądu i bardziej skomplikowane, jak również obszary, gdzie założenia i szacunki mają istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przedstawiono w nocie U. Podstawa sporządzenia Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży oraz aktywów i zobowiązań finansowych (z uwzględnieniem pochodnych instrumentów finansowych) wycenianych według wartości godziwej przez wynik finansowy. Interpretacje i zmiany do opublikowanych standardów obowiązujące w 2005 r. Następujące nowe standardy i interpretacje, zostały opublikowane i obowiązują Grupę począwszy od 2005 r.: - MSR 19 (Zmiana) Instrumenty finansowe: Ujmowanie i wycena (obowiązująca od 1 stycznia 2005 r.); - MSSF 2 Płatności regulowane akcjami (obowiązujący od 1 stycznia 2005 r.); - MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana (obowiązujący od 1 stycznia 2005 r.). Ogłoszono pewne nowe standardy i interpretacje obowiązujące Grupę w okresach rozpoczynających się od 1 stycznia 2006 r., których Grupa nie przyjęła do wcześniejszego stosowania: MSR 39 (Zmiana), Opcja wartości godziwej (obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.). MSR 39 (zmieniony w 2003 r.) pozwala podmiotom nieodwołalnie określić w początkowym ujęciu w zasadzie każdy instrument finansowy jako instrument wykazywany według wartości godziwej z zyskami lub stratami ujmowanymi w rachunku zysków i strat. Ta zmiana zmienia definicję instrumentów finansowych wycenianych według wartości godziwej z zyskami lub stratami wykazywanymi w rachunku zysków i strat i ogranicza możliwości wykazywania instrumentów w tej kategorii. MSR 39 (Zmiana), Rachunkowość zabezpieczeń prognozowanych transakcji wewnątrzgrupowych (obowiązuje od 1 stycznia 2006 r.). Zmiana pozwala na kwalifikowanie ryzyka walutowego uprawdopodobnionych prognozowanych transakcji wewnątrzgrupowych jako pozycji zabezpieczanych w skonsolidowanych sprawozdaniach, o ile transakcja wyrażona jest w walucie innej niż waluta funkcjonalna jednostki zawierającej transakcję, a ryzyko walutowe będzie miało wpływ na skonsolidowany wynik finansowy. Kierownictwo ocenia obecnie skutki zmiany na działalność Grupy. Grupa zastosuje tę zmianę do okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2006 r. 10

11 MSR 39 (Zmiana), Umowy gwarancji finansowych (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.). Wydanie gwarancji finansowych innych niż te pierwotnie uznane przez Grupę za umowy ubezpieczeniowe, musi być początkowo ujmowane według wartości godziwej, a następnie według wyższej z dwu kwot: (i) niezamortyzowanego salda odnośnych otrzymanych i rozliczanych w czasie opłat, i (ii) wydatków wymaganych do uregulowania przyszłego zobowiązania na dzień bilansowy. Inne wymogi mają zastosowanie do późniejszej wyceny wydanych gwarancji finansowych, które zabraniają zaprzestania ujmowania inwestycji lub nakazują dalsze wykazywanie zaangażowania. MSSF 7, Instrumenty finansowe: Wykazywanie, oraz dodatkowa zmiana do MSR 1, Prezentacja sprawozdań finansowych Wykazywanie kapitałów (obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.). MSSF 7 wprowadza nowe wymogi informacyjne dla poprawienia informacji dotyczących instrumentów finansowych. Wymaga ujawniania informacji ilościowych i jakościowych dotyczących narażenia na ryzyko wynikające z instrumentów finansowych, w tym specjalnych minimalnych informacji dotyczących ryzyka kredytowego, ryzyka płynności i ryzyka rynkowego, łącznie z analizą wrażliwości na ryzyko rynkowe. Zastępuje niektóre wymogi MSR 32, Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja. Zmiana do MSR 1 wprowadza konieczność ujawniania informacji na temat poziomu kapitału jednostki i sposobu zarządzania nim. Grupa uwzględni te zmiany w okresach rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2007 r. MSR 19 (Zmiana), Świadczenia pracownicze (obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.). Zmiana ta wprowadza możliwość ujęcia zysków i strat aktuarialnych z programów określonych świadczeń po okresie zatrudnienia bezpośrednio w nierozliczonym wyniku finansowym w kapitale własnym. Dodaje również nowe wymogi dotyczące wykazywania informacji na temat programów określonych świadczeń i wyjaśnia księgowania umów wielozakładowych dotyczących programów emerytalnych zawieranych z uczestniczącymi w programie pracownikami. Zarząd rozważa obecnie wpływ MSR 19 (zmienionego) na działalność Grupy. Interpretacja KIMSF 4, Ustalenie, czy umowa zawiera w sobie elementy leasingu (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.). KIMSF 4 wymaga ustalenia, czy umowa stanowi umowę leasingową lub zawiera w sobie elementy leasingu na podstawie jej treści. Wymaga oceny, czy: (a) wykonanie umowy zależy od wykorzystania szczególnych aktywów (aktywa); i (b) umowa przekazuje prawo do korzystania z aktywów. Zarząd ocenia wpływ interpretacji KIMSF 4 na działalność Grupy. KIMSF 8, Zakres MSSF 2 (zaczyna obowiązywać dla okresów rozpoczynających się od 1 maja 2006 r. czyli od 1 stycznia 2007 r.). Interpretacja stwierdza, że MSSF 2 ma również zastosowanie do transakcji, w których jednostka otrzymuje niemożliwe do zidentyfikowania towary lub usługi, które należy wyceniać w wysokości różnicy między wartością godziwą płatności w formie akcji a wartością godziwą wszelkich możliwych do zidentyfikowania towarów lub usług otrzymanych (lub do otrzymania). Zarząd ocenia obecnie wpływ interpretacji KIMSF 8 na działalność Grupy. MSR 21 (Zmiana) Inwestycje netto w jednostki działające za granicą (wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.). Zmiana ta wymaga wykazywania dodatnich i ujemnych różnic kursowych na quasikapitałowych pożyczek wewnątrzgrupowych w skonsolidowanym kapitale własnym, nawet jeśli pożyczki nie są wyrażone w walucie funkcjonalnej pożyczkodawcy ani pożyczkobiorcy. Obecnie takie różnice kursowe muszą być wykazywane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat. Rozszerza to również definicję inwestycji netto w jednostki działające za granicą na pożyczki pomiędzy spółkami siostrzanymi. Zarząd ocenia obecnie wpływ zmiany na działalność Grupy. 11

12 B. Sprawozdawczość Grupy (1) Grupa Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje następujące spółki: Nazwa Kraj Działalność % udziałów East Services S.A. Szwajcaria Handel hurtowy wybranymi kosmetykami i odzieżą sportową Empik Sp. z o.o. Polska Sieć sprzedaży detalicznej książek, prasy i multimediów, punkty fotograficzne i szkoły językowe Empik Technologies Sp. z o.o.* Polska Handel detaliczny produktami informatycznymi 100 Empik Comfort Media Sp. z o.o.* Polska Wydawca pisma Empik News 82 Optimum Distribution Sp. z o.o. Polska Obrót hurtowy wybranymi kosmetykami, produktami optycznymi i odzieżą sportową w Polsce Optimum Distribution CZ&SK s.r.o. Czechy Obrót hurtowy wybranymi kosmetykami, produktami optycznymi i odzieżą sportową w Czechach i na Słowacji Galeria Centrum Sp. z o.o. Polska Sieć wyspecjalizowanych domów towarowych 100 Ultimate Fashion Sp. z o.o. Polska Sieć franszyzy Wallis, Esprit, River Island, itd. 100 Young Fashion Sp. z o.o.*** Polska Sieć franszyzy Zara 100 Smyk Sp. z o.o. Polska Sieć domów towarowych z produktami dziecięcymi 100 Licomp Empik Media Sp. z o.o. Polska Dystrybutor interaktywnego oprogramowania rozrywkowego 100 Polperfect Sp. z o.o.* Polska Dystrybutor prasy polskiej i międzynarodowej 94 Learning Systems Poland Sp. z o.o. * Polska Obsługa szkół językowych 71,5 LSP Master Sp. z o.o. ***** Polska Właściciel licencji na zintegrowany system zarządzania szkołami i nauczania języków 100 Premium Club Sp. z o.o.**** Polska Program lojalnościowy dla klientów 13 E-Foto s.r.o. ** Czechy Sieć punktów fotograficznych w Czechach i Słowacji 100 EMF Investment Project Sp. z o.o. Polska Jednostka inwestycyjnego przeznaczenia posiadająca 48,33% w HDS WP Sp. z o.o. 100 * Jednostki zależne spółki Empik Sp. z o.o. ** Sprzedana 20 września 2004 r. *** Z uwagi na sprzedaż udziałów większościowych w sierpniu 2005 r. sklasyfikowana jako jednostka stowarzyszona **** w związku z rekapitalizacją, Spółka nie jest już spółką stowarzyszoną ***** Spółka zależna od Learning Systems Poland Sp. z o.o. 12

13 (2) Jednostki zależne Jednostki zależne to wszelkie jednostki, w odniesieniu, do których Grupa NFI Empik Media & Fashion ma zdolność kierowania ich polityką finansową i operacyjną, co zwykle towarzyszy posiadaniu większości ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Przy dokonaniu oceny, czy Grupa NFI Empik Media & Fashion kontroluje daną jednostkę, uwzględnia się istnienie i wpływ potencjalnych praw głosu, które w danej chwili można zrealizować lub zamienić. Jednostki zależne podlegają konsolidacji od dnia przejęcia nad nimi kontroli przez Grupę NFI Empik Media & Fashion. Przestaje się je konsolidować z dniem ustania kontroli. Przejęcie jednostek zależnych rozlicza się metodą nabycia. Koszt przejęcia ustala się jako wartość godziwą przekazanych aktywów, wyemitowanych instrumentów kapitałowych oraz zobowiązań zaciągniętych lub przejętych na dzień wymiany, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z przejęciem. Możliwe do zidentyfikowania aktywa nabyte oraz zobowiązania i zobowiązania warunkowe przejęte w ramach połączenia jednostek gospodarczych wycenia się według ich wartości godziwej na dzień przejęcia, niezależnie od wielkości ewentualnych udziałów mniejszości. Nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywach netto ujmuje się jako wartość firmy (patrz nota D). Jeżeli koszt przejęcia jest niższy od wartości godziwej aktywów netto przejętej jednostki zależnej, różnice ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Transakcje, rozrachunki i niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy spółkami Grupy NFI Empik Media & Fashion są eliminowane. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki zależne zostały, tam gdzie było to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. Transakcje z akcjonariuszami mniejszościowymi Grupa wykazuje jako transakcje z jednostkami niezależnymi od Grupy. Sprzedaż udziałów mniejszości powoduje powstanie po stronie Grupy zysków lub strat wykazywanych w rachunku zysków i strat. Nabycia od akcjonariuszy mniejszościowych prowadzą do powstania wartości firmy stanowiącej różnicę między wszelkimi kwotami zapłaconymi a nabytymi udziałami w aktywach netto jednostki zależnej. (3) Jednostki stowarzyszone Jednostki stowarzyszone to wszelkie jednostki, na które Grupa wywiera znaczący wpływ, lecz których nie kontroluje, co zwykle towarzyszy posiadaniu od 20 do 50% ogólnej liczby głosów w organach stanowiących. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych rozlicza się metodą praw własności i ujmuje początkowo według kosztu. Inwestycja Grupy w jednostkach stowarzyszonych obejmuje wartość firmy (pomniejszoną o ewentualne skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości), określoną w dniu nabycia. Udział Grupy w wyniku finansowym netto jednostek stowarzyszonych od dnia nabycia ujmuje się w rachunku zysków i strat, zaś jej udział w zmianach stanu innych kapitałów od dnia nabycia w innych kapitałach. O łączne zmiany stanu od dnia nabycia koryguje się wartość bilansową inwestycji. Gdy udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej staje się równy lub większy od udziału Grupy w tej jednostce stowarzyszonej, obejmującego ewentualne inne niezabezpieczone należności, Grupa zaprzestaje ujmować dalsze straty, chyba że wzięła na siebie obowiązki lub dokonała płatności w imieniu danej jednostki stowarzyszonej. Niezrealizowane zyski na transakcjach pomiędzy Grupą a jej jednostkami stowarzyszonymi eliminuje się proporcjonalnie do udziału Grupy w jednostkach stowarzyszonych. Niezrealizowane straty również podlegają eliminacji, chyba że transakcja dostarcza dowodów na utratę wartości przez przekazany składnik aktywów. Zasady rachunkowości stosowane przez jednostki stowarzyszone zostały, tam gdzie było to konieczne, zmienione dla zapewnienia zgodności z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Grupę. 13

14 (4) Sprawozdawczość dotycząca segmentów Segment obejmuje grupę aktywów i działań służących dostarczeniu produktów lub usług, które wiążą się z ryzykiem i korzyściami innymi od ryzyka i korzyści charakteryzujących inne segmenty. Nie występują segmenty geograficzne, które wymagałyby ujawnienia. Przychody ze sprzedaży na terenie Czech stanowią mniej niż 10% całkowitych przychodów Grupy. C. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych (i) Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Pozycje ujęte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych jednostek są wyceniane w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym jednostka prowadzi działalność (waluta funkcjonalna). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich (zł), które są walutą funkcjonalną i walutą prezentacji NFI Empik Media & Fashion S.A. (ii) Transakcje i salda Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty kursowe z tytułu rozliczenia tych transakcji oraz wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w rachunku zysków i strat, o ile nie odracza się ich w kapitale własnym, gdy kwalifikują się do uznania za zabezpieczenie przepływów pieniężnych. Różnice kursowe na niepieniężnych aktywach i zobowiązaniach finansowych wykazuje się jako zwiększenia lub zmniejszenia wartości godziwej w rachunku zysków i strat. Różnice kursowe na niepieniężnych aktywach i zobowiązaniach finansowych, takich jak akcje i udziały wykazywane w wartości godziwej z zyskami i stratami wykazywanymi w wyniku finansowym są ujmowane w rachunku zysków i strat w ramach zmian wartości godziwej. Różnice kursowe na niepieniężnych aktywach finansowych, takich jak akcje i udziały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży są ujmowane w rezerwie na wartość godziwą w kapitale własnym. (iii) Spółki wchodzące w skład Grupy Wyniki i sytuację finansową wszystkich jednostek Grupy, których waluty funkcjonalne różnią się od waluty prezentacji Grupy, przelicza się na walutę prezentacji w następujący sposób: a) aktywa i zobowiązania w każdym prezentowanym bilansie przelicza się według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu; b) przychody i koszty w każdym rachunku zysków i strat przelicza się według kursów średnich (chyba, że średnia nie jest odpowiednim przybliżeniem skumulowanego efektu kursu dominującego w dniu transakcji, w tym wypadku rachunek zysków i strat przelicza się na dzień transakcji); a c) wszystkie wynikające stąd różnice kursowe ujmuje się jako odrębny składnik kapitału własnego. Zastosowane kursy wymiany walut obcych są następujące (w PLN): 31 grudnia 2005 r. 31 grudnia 2004 Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni Euro 3,86 4,02 4,08 4,53 USD 3,26 3,24 2,99 3,65 CZK 0,13 0,13 0,13 0,13 GBP 5,63 5,88 5,77 6,68 14

15 D. Wartości niematerialne (i) Wartość firmy Wartość firmy stanowi nadwyżkę kosztu przejęcia nad wartością godziwą udziału Grupy w możliwych do zidentyfikowania aktywach netto i zobowiązaniach warunkowych przejętej jednostki zależnej/stowarzyszonej na dzień przejęcia. Wartość firmy z przejęcia jednostek zależnych ujmuje się w ramach wartości niematerialnych. Wartość firmy z przejęcia jednostek stowarzyszonych ujmuje się w ramach inwestycji w jednostkach stowarzyszonych. Wartość firmy jest testowana corocznie pod kątem utraty wartości i wykazywana w bilansie według kosztu pomniejszonego o skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości. Zyski i straty ze zbycia jednostki uwzględniają wartość bilansową wartości firmy dotyczącą sprzedanej jednostki. W celu przeprowadzenia testu pod kątem możliwej utraty wartości, wartość firmy alokowana jest do ośrodków wypracowujących środki pieniężne. Wartość firmy alokowana jest do ośrodków wypracowujących środki pieniężne lub grup ośrodków wypracowujących środki pieniężne, które oczekują korzyści z połączenia jednostek gospodarczych, które spowodowało powstanie wartości firmy (ii) Licencje Licencje wykazywane są według kosztu historycznego. Licencje posiadają ograniczone (skończone) okresy ekonomicznej użyteczności i wykazywane są w bilansie według kosztu pomniejszonego o dotychczasowe umorzenie. Amortyzację nalicza się metodą liniową w celu rozłożenia kosztu przez okres trwania licencji. (iii) Oprogramowania komputerowe Zakupione licencje na oprogramowanie komputerowe aktywuje się w wysokości kosztów poniesionych na zakup i przygotowanie do użytkowania konkretnego oprogramowania komputerowego. Aktywowane koszty odpisuje się przez szacowany okres użytkowania oprogramowania, tj. od 2 do 10 lat. (iv) Zintegrowany system zarządzania szkołami i nauczania języków obcych Zintegrowany system zarządzania szkołami i nauczania języków obcych jest wykazywany według kosztu i amortyzowany przez dwanaście lat. 15

16 E. Rzeczowe aktywa trwałe Budynki obejmują przede wszystkim inwestycje w obcych środkach trwałych wykorzystywanych w punktach sprzedaży i biurach. Rzeczowe aktywa trwałe wykazuje się według kosztu historycznego pomniejszanego o umorzenie oraz o odpisy z tytułu utraty wartości. Koszt historyczny uwzględnia wydatki bezpośrednio związane z nabyciem danych aktywów. Późniejsze nakłady uwzględnia się w wartości bilansowej danego środka trwałego lub ujmuje się jako odrębny środek trwały tylko wówczas, gdy jest prawdopodobne, że z tytułu tej pozycji nastąpi napływ korzyści ekonomicznych do Grupy, zaś koszt danej pozycji można wiarygodnie zmierzyć. Wszelkie pozostałe wydatki na naprawę i konserwację odnoszone są do rachunku zysków i strat w okresie obrotowym, w którym je poniesiono. Amortyzację aktywów trwałych nalicza się metodą liniową, po pomniejszeniu o wartość rezydualną, przez okresy ich użytkowania, które dla poszczególnych grup środków trwałych wynoszą: Budynki Inwestycje w obcych środkach trwałych Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe środki trwałe 40 lat do 20 lat od 3 do 10 lat od 4 do 6 lat od 3 do 7 lat Dla inwestycji w obcych środkach trwałych okres amortyzacji uwzględnia możliwość przedłużenia umowy leasingu. Weryfikacji wartości rezydualnej i okresu użytkowania środków trwałych dokonuje się na każdy dzień bilansowy. W przypadku, gdy wartość bilansowa środka trwałego przewyższa oszacowaną wartość odzyskiwalną, jego wartość bilansową spisuje się do poziomu wartości odzyskiwalnej. Zyski i straty z tytułu zbycia środków trwałych ustala się drogą porównania wpływów ze sprzedaży z ich wartością bilansową i ujmuje się w rachunku zysków i strat. F. Utrata wartości aktywów niefinansowych Aktywa o nieograniczonym okresie użytkowania nie podlegają amortyzacji, lecz corocznie są testowane pod kątem możliwej utraty wartości. Aktywa podlegające amortyzacji analizuje się pod kątem utraty wartości, ilekroć jakieś zdarzenia lub zmiany okoliczności wskazują na możliwość niezrealizowania ich wartości bilansowej. Stratę z tytułu utraty wartości ujmuje się w wysokości kwoty, o jaką wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Wartość odzyskiwalna to wyższa z dwóch kwot: wartości godziwej, pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży, i wartości użytkowej. Dla potrzeb analizy pod katem utraty wartości, aktywa grupuje się na najniższym poziomie, w odniesieniu do którego występują dające się zidentyfikować odrębnie przepływy pieniężne (ośrodki wypracowujące środki pieniężne). Aktywa niefinansowe poza wartością firmy, które utraciły wartość, są na każdy dzień sprawozdawczy weryfikowane pod kątem przesłanek wskazujących na możliwość odwrócenia dokonanego odpisu. 16

17 G. Aktywa finansowe Grupa zalicza swoje aktywa finansowe do następujących kategorii: aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej przez wynik finansowy, pożyczki i należności oraz aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Klasyfikacja opiera się na kryterium celu nabycia inwestycji. Zarząd określa klasyfikację swoich inwestycji przy ich początkowym ujęciu, a następnie poddaje ją weryfikacji na każdy dzień bilansowy. (i) Pożyczki i należności Pożyczki i należności to niepochodne aktywa finansowe o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, nienotowane na aktywnym rynku. Zalicza się je do aktywów obrotowych, o ile termin ich wymagalności nie przekracza 12 miesięcy od dnia bilansowego. Pożyczki i należności o terminie wymagalności przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do aktywów trwałych. Pożyczki i należności zalicza się do wykazywanych w bilansie należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (nota J). Pożyczki i należności ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu wykazuje się je według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) metodą efektywnej stopy procentowej. (ii) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży to niestanowiące instrumentów pochodnych instrumenty finansowe przeznaczone do tej kategorii albo nie zaliczone do żadnej pozostałej. Zalicza się je do aktywów trwałych, o ile Zarząd nie zamierza zbyć inwestycji w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Inwestycje ujmuje się początkowo według wartości godziwej powiększonej o koszty transakcyjne. Inwestycje usuwa się z ksiąg rachunkowych, gdy prawa do uzyskiwania przepływów pieniężnych z ich tytułu wygasły lub zostały przeniesione i Grupa dokonała przeniesienia zasadniczo całego ryzyka i wszystkich pożytków z tytułu ich własności. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wykazuje się po początkowym ujęciu według wartości godziwej. Niezrealizowane zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych wykazywane są w kapitale. W przypadku sprzedaży lub dokonania odpisu z tytułu utraty wartości papierów wartościowych zaliczonych do dostępnych do sprzedaży, łączne dotychczasowe korekty do poziomu aktualnej wartości godziwej wykazuje się w rachunku zysków i strat jako zyski i straty na inwestycyjnych papierach wartościowych. Grupa dokonuje na każdy dzień bilansowy oceny, czy występują obiektywne dowody na to, że składnik aktywów finansowych lub grupa aktywów finansowych utraciły na wartości. Jeżeli takie dowody występują w przypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, łączne dotychczasowe straty ustalone jako różnica pomiędzy ceną nabycia a aktualną wartością godziwą, pomniejszona o ewentualne straty z tytułu utraty wartości ujęte wcześniej w rachunku zysków i strat wyłącza się z kapitału własnego i ujmuje w rachunku zysków i strat. (iii) Aktywa finansowe wykazywane według wartości godziwej przez wynik finansowy Aktywa finansowe są prezentowane w tej kategorii jaśli zostały zakupione głównie w celu sprzedaży w krótkim okresie, lub jeśli zostały do tego przeznaczone przez zarząd. Aktywa z tej kategorii są klasyfikowane jako aktywa obrotowe jeśli są utrzymywane w celu sprzedaży albo oczekuje się, że zostaną zrealizowane w przeciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są początkowo ujmowane w wartości godziwej, natomiast koszty transakcyjne odnoszone są do rachunku zysków i strat. Po początkowym ujęcia inwestycje te wykazuje się według wartości godziwej. Zyski i straty z tytułu zmian wartości godziwej aktywów finansowych wykazywanych według wartości godziwej przez wynik finansowy, wykazuje się w rachunku zysków i strat, w pozycji Pozostałe (straty)/zyski netto w okresie, w którym powstały. 17

18 Wartość godziwa inwestycji notowanych wynika z ich bieżącej ceny zakupu. Jeżeli rynek na dany składnik aktywów finansowych nie jest aktywny (a także w odniesieniu do nienotowanych papierów wartościowych), Grupa ustala wartość godziwą, stosując techniki wyceny. Obejmują one wykorzystanie niedawno przeprowadzonych na normalnych zasadach rynkowych transakcji, odwołanie się do innych instrumentów, które są w zasadzie identyczne, analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych i inne. H. Leasing Umowy leasingu dotyczące rzeczowych aktywów trwałych, na mocy których zasadniczo wszystkie korzyści i całe ryzyko związane z używaniem danych aktywów spoczywają po stronie Grupy NFI Empik Media & Fashion, są uznawane za umowy leasingu finansowego. Środki trwałe używane w ramach umowy leasingu finansowego są ujmowane w bilansie w kwocie równej ich wartości godziwej ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu lub w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, jeśli jest ona niższa od wartości godziwej. Każda rata leasingowa jest dzielona na kwotę główną zobowiązania (kapitał) i odsetki, tak aby zachować stałą stopę w stosunku do nieuregulowanej części zobowiązania. Kwota główna zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego jest ujmowana odpowiednio jako zobowiązanie długo- lub krótkoterminowe. Koszt odsetek z tytułu umowy leasingowej jest rozpoznawany w rachunku zysków i strat przez czas trwania umowy, tak aby zachować stałe obciążenie na zaangażowanym kapitale. Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane w ramach umowy leasingu finansowego są amortyzowane przez czas trwania umowy, bądź przez szacowany okres ich ekonomicznej użyteczności, w zależności od tego który z nich jest krótszy. Umowy najmu, leasingu i umowy o podobnym charakterze, w których większość korzyści i ryzyka związanych z danym środkiem trwałym spoczywa po stronie leasingodawcy, są klasyfikowane jako umowy leasingu operacyjnego. Opłaty dokonywane w ramach umów leasingu operacyjnego (po odjęciu ewentualnych korzyści uzyskanych od leasingodawcy) są ujmowane w rachunku zysków i strat na zasadzie liniowej przez okres trwania umowy. I. Zapasy Zapasy wykazuje się według cen nabycia, nie wyższych jednak od cen sprzedaży netto. Grupa NFI Empik Media & Fashion stosuje metodę średniej ważonej do wyceny zapasów. Cena nabycia towarów zawiera koszt związany z transportem towarów do miejsca ich składowania. Za cenę sprzedaży netto przyjmuje się możliwą do uzyskania w normalnym toku działalności cenę sprzedaży, pomniejszoną o koszty związane z dokonaniem tej sprzedaży. Koszty zapasów obejmują przeniesienie z kapitałów własnych wszelkich zysków/strat z kwalifikujących się zabezpieczeń przepływów pieniężnych związanych z zakupem tych zapasów. J. Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności handlowe oraz pozostałe należności ujmowane są z chwilą powstania według wartości godziwej, a następnie wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej oraz pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się, gdy występują racjonalne przesłanki, że Grupa NFI Empik Media & Fashion nie odzyska kwot należności zgodnie z pierwotnymi warunkami umowy. Wysokość odpisu aktualizującego stanowi różnicę pomiędzy wartością należności w księgach a wartością bieżącą netto szacowanych przyszłych przepływów pieniężnych, zdyskontowaną według efektywnej stopy procentowej. Kwotę odpisu aktualizującego wartość należności ujmuje się w rachunku zysków i strat. 18

19 K. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie, depozyty bankowe płatne na żądanie, inne krótkoterminowe inwestycje o pierwotnym terminie wymagalności do trzech miesięcy oraz o dużej płynności, a także kredyty w rachunku bieżącym. Kredyty w rachunku bieżącym ujęte są w bilansie jako składnik krótkoterminowych kredytów i pożyczek w ramach zobowiązań krótkoterminowych. L. Kapitał podstawowy Akcje zwykłe zalicza się do kapitału własnego. Koszty krańcowe bezpośrednio związane z emisją nowych akcji wykazuje się w kapitale własnym jako pomniejszenie, po opodatkowaniu, wpływów z emisji. W wypadku, gdy dowolna jednostka Grupy nabywa akcje spółki wchodzące w skład kapitału podstawowego (akcje własne), o kwotę zapłaty, obejmującą bezpośrednio związane z nabyciem koszty krańcowe (pomniejszone o podatek dochodowy), pomniejsza się kapitał własny przypadający na właścicieli Spółki, do czasu umorzenia akcji, ich ponownej emisji lub zbycia. Jeśli takie akcje zostaną później sprzedane lub ponownie wyemitowane, wszelką otrzymaną za nie zapłatę, po pomniejszeniu o wszelkie bezpośrednio z nią związane koszty krańcowe, koszty transakcyjne oraz odnośne skutki podatkowe, uwzględnia się w kapitale własnym przypadającym na właścicieli Spółki. M. Kredyty i pożyczki Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo według wartości godziwej, pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu, kredyty i pożyczki wykazuje się według skorygowanej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu). Wszelkie różnice pomiędzy otrzymaną kwotą (pomniejszoną o koszty transakcyjne) a wartością wykupu ujmuje się w rachunku zysków i strat przez okres obowiązywania odnośnych umów metodą efektywnej stopy procentowej. Kredyty i pożyczki zalicza się do zobowiązań krótkoterminowych, chyba że Grupa posiada bezwarunkowe prawo do odroczenia spłaty zobowiązania o co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. N. Odroczony podatek dochodowy Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowane jest metodą zobowiązaniową, w pełnej wysokości w odniesieniu do różnic przejściowych pomiędzy wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Odroczony podatek dochodowy nie jest ujmowany, jeśli powstał w wyniku początkowego ropozanania aktywa lub zobowiązania, w transakcji innej niż połączenie przedsiębiorstw, które w czasie transakcji nie wpływały na księgowy, ani na podatkowy zysk lub stratę. Zobowiązanie lub aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy zastosowaniu stawek podatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi lub w zasadzie obowiązującymi na dzień bilansowy, które zgodnie z oczekiwaniami będą obowiązywać w chwili realizacji odnośnego aktywa lub płatności zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane tylko wówczas, gdy realizacja ich jest prawdopodobna dzięki uzyskaniu w przyszłości odpowiednich zysków do opodatkowania, które umożliwią wykorzystanie różnic przejściowych. 19

20 Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczącego różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostki zależne i stowarzyszone wykazuje się, o ile czas odwrócenia rezerwy nie jest kontrolowany przez Grupę i zachodzi prawdopodobieństwo odwrócenia tej różnicy w najbliższym czasie. O. Świadczenia pracownicze (1) Zobowiązania emerytalne Spółki Grupy NFI Empik Media & Fashion uczestniczą w państwowych programach świadczeń emerytalnych. Składki wpłacane w ramach programów świadczeń emerytalnych obciążają rachunek zysków i strat w okresie, którego dotyczą. (2) Programy premiowe Zobowiązanie z tytułu świadczeń pracowniczych w formie premii jest ujmowane w pozostałych zobowiązaniach w przypadku, gdy jego uregulowanie jest bezwzględnie konieczne oraz jest spełniony przynajmniej jeden z poniższych warunków: (i) (ii) istnieje formalny program, a kwoty do zapłacenia zostały wyliczone przed datą opublikowania informacji finansowej; lub na podstawie stosowanej uprzednio praktyki pracownicy mają prawo oczekiwać wypłaty premii, a kwoty mogą być wyliczone przed dniem bilansowym. Zobowiązania z tytułu premii mają charakter krótkoterminowy i są wyceniane w kwocie, która według szacunków będzie podlegała zapłacie, gdy zobowiązanie stanie się wymagalne. (3) Wynagrodzenia w formie akcji Grupa prowadzi program wynagrodzeń w formie akcji. Wartość godziwą usług pracownika otrzymanych w zamian za udzielenie opcji na akcje ujmuje się w kosztach. Łączna wysokość kosztów w okresie nabywania praw ustalana jest w odniesieniu do wartości godziwej przydzielonych opcji, z wyłączeniem skutków wszelkich nierynkowych warunków dotyczących nabycia praw (na przykład celów dotyczących rentowności czy wzrostu sprzedaży). Nierynkowe warunki dotyczące nabywania praw ujęte są w założeniach dotyczących liczby opcji, których realizację się przewiduje. Na każdy dzień bilansowy jednostka koryguje swoje szacunki dotyczące liczby opcji, które są przewidywane do realizacji. Skutki korekt pierwotnych szacunków, jeśli zachodzą, ujmuje się w rachunku zysków i strat wraz z odnośną korektą kapitałów. Otrzymane wpływy po pomniejszeniu o wszelkie bezpośrednio związane z tym koszty transakcji, są ujmowane w kapitale zakładowym (według wartości nominalnej) i nadwyżce ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej przy wykonaniu opcji. P. Rezerwy Rezerwy są tworzone, jeżeli Grupa NFI Empik Media & Fashion posiada obowiązek prawny lub zwyczajowy wynikający ze zdarzeń przeszłych lub gdy jest prawdopodobne, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków oraz można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego obowiązku. Kwoty rezerw powinny odpowiadać bieżącej wartości nakładów, które jak się oczekuje będą niezbędne do wypełnienia obowiązku używając stopy procentowej przed opodatkowaniem, odzwierciedlającej bieżącą ocenę rynku odnośnie wartości pieniądza w czasie oraz ryzyko związane konkretnie z danym składnikiem zobowiązań. Zwiększenie rezerw związane z upływem czasu jest rozpoznawane jako koszty odsetkowe. 20

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze.

W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze. Wartość godziwa aktywów lub zobowiązań ujawnionych w wyniku połączenia bądź nabycia przedsiębiors W bilansie połączonych spółek wyłączeniu podlegają wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna. b) siedziba ul. Przemysłowa 8, Luboń WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki a) nazwa: Baumal Group Spółka Akcyjna b) siedziba ul. Przemysłowa 8, 62-030 Luboń c) podstawowy przedmiot działalności podstawowym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych

Spis treści. Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych Rozdział 1 Sprawozdanie finansowe w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych 1.1. Wstęp........................................ 9 1.2. Jednostki zobligowane do sporządzania sprawozdań

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne Skonsolidowana informacja finansowa za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 r.

Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 r. Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2006 r. NFI EMPiK Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Przez inwestycje należy rozumieć aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych zasobów, uzyskania z nich przychodów w postaci

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A.

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) Trzy miesiące zakończone 30 września Trzy miesiące zakończone 30 września

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia

Przykład liczbowy rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia Jak w praktyce jest stosowana ta metoda? W nr. 9/22 Biuletynu BDO Spółki Giełdowe omówiłem rozliczenie połączenia spółek powiązanych z zastosowaniem metody nabycia. Poniżej przedstawiam przykład liczbowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera

Konsolidacja grup kapitałowych. Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Konsolidacja grup kapitałowych Jak powstaje skonsolidowane sprawozdanie finansowe i jakie informacje zawiera Cele wykładu Zapoznanie się z głównymi definicjami związanymi z konsolidacją Podstawowe wymogi

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty).

2. Składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty). Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 516216 Temat: Standardy US GAAP warsztaty praktyczne. 20-21 Czerwiec Wrocław, centrum miasta, Kod szkolenia: 516216 Koszt szkolenia: 1100.00 + 23% VAT Program

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE MVA Green Energy Spółka Akcyjna ( Spółka ) została utworzona Aktem Notarialnym Rep. A 5028/2010 z dnia 28.07.2010 roku. Spółka jest wpisana

Bardziej szczegółowo