SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r."

Transkrypt

1 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r.

2 Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 6 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 8 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Podstawowe dane o GE Money Bank S.A. i Grupie Kapitałowej GE Money Banku Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności Zasady sporządzania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego... 9 a)znaczące zasady rachunkowości b)zmiany zasad rachunkowości c)dane porównawcze d)nowe standardy, interpretacje oraz zmiany i aktualizacje do opublikowanych standardów Wartości szacunkowe Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości Wynik z tytułu prowizji Wynik z inwestycji finansowych Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i ogólnego zarządu Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Podatek dochodowy Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Należności od banków Należności od klientów Odpisy na utratę wartości należności Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Dywidendy Zobowiązania pozabilansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Podmioty powiązane Ważne wydarzenia występujące po dacie bilansowej Świadczenia na rzecz pracowników Zmiany w zarządzaniu ryzykiem Główne rodzaje ryzyka

3 Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Pochodne instrumenty finansowe Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 3

4 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Okres Noty od do Okres od do Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek 6 ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości 7 ( ) (94 115) Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji 8 (82 746) (35 319) Wynik z tytułu prowizji Dywidendy 3 0 Wynik z inwestycji finansowych 9 (2 251) 163 Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i koszty ogólnego zarządu 11 ( ) ( ) Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 12 (9 708) Zysk /(strata) przed opodatkowaniem (30 375) Podatek dochodowy Zysk /(strata) za okres, w tym: (1 306) przypadający na udziały mniejszości (28 950) przypadający na akcjonariuszy Grupy Zysk oraz rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Grupy (w zł) Zysk/ (strata) oraz rozwodniony zysk/ (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,49% 4,93% -0,02% 4,96% Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Okres od do Okres od do Zysk/(strata) za okres (1 306) Inne całkowite dochody: wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego (po uwzględnieniu podatku odroczonego (10 839) (5 267) (2 478) 0 Całkowite dochody ogółem (13 699) przypadające na udziały mniejszości (32 883) (465) - przypadające na akcjonariuszy Grupy Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 4

5 A k t y w a Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Noty stan na stan na Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Należności od banków Należności od klientów w tym: odpisy na utratę wartości 18 ( ) ( ) Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Aktywa przeznaczone do sprzedaży Pozostałe aktywa w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A k t y w a r a z e m P a s y w a Noty stan na stan na Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy w tym: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Pozostałe pasywa Zobowiązania podporządkowane Kapitały razem, w tym: kapitał mniejszości kapitał własny P a s y w a r a z e m Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 5

6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU Kapitał z Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka Kapitał rezerwowy aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane RAZEM Kapitały mniejszości KAPITAŁY RAZEM Kapitały na początek okresu Zysk/(strata) za okres (28 950) (1 306) Inne całkowite dochody wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (7 145) 0 (7 145) (3 694) (10 839) (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego (po uwzględnieniu podatku odroczonego (1 633) 0 (1 633) (845) (2 478) Inne całkowite dochody ogółem (8 460) 0 (8 460) (3 933) (12 393) Całkowite dochody ogółem (8 460) (32 883) (13 699) Podział zysków zatrzymanych ( ) odpis na fundusz ogólnego ryzyka bankowego ( ) Korekta z tytułu sprzedaży 0,1% akcji Banku BPH (58) (1 098) (1 156) Transakcje z tytułu płatności w formie akcji Kapitały na koniec okresu Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 6

7 KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka Kapitał rezerwowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane RAZEM Kapitały mniejszości KAPITAŁY RAZEM Kapitały na początek okresu Zysk za okres Inne całkowite dochody wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (po uwzględnieniu podatku odroczonego) Inne całkowite dochody ogółem Całkowite dochody ogółem Emisja akcji Umorzenie akcji ( ) Podział zysków zatrzymanych ( ) odpis na kapitał rezerwowy (33 695) odpis na fundusz ryzyka ogólnego ( ) Zwiększenie w wyniku nabycia udziałów w jednostkach 0 zależnych Kapitały na koniec okresu Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 7

8 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Noty Okres od do Okres od do I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IV. Przepływy pieniężne netto, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 8

9 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Podstawowe dane o GE Money Bank S.A. i Grupie Kapitałowej GE Money Banku GE Money Bank Spółka Akcyjna (zwana dalej Bankiem ) ma siedzibę w Polsce, przy ul. Elżbietańskiej 2, Gdańsk. Bank jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Bank należy do grupy kapitałowej General Electric Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Na dzień 30 czerwca 2009 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A., zwanej dalej jako Grupa lub Grupa Kapitałowa, obejmuje skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe GE Money Bank S.A., skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku BPH S.A. (wraz z jednostką pośrednio zależną, zależną od Banku BPH S.A. BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o. o. oraz jednostką zależną od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o. o - BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Strukturę organizacyjną wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w Grupie według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. przedstawia poniższa tabela: Podmiot dominujący Siedziba Wielkość udziału na Wielkość udziału na GE Money Bank S.A. Gdańsk, Polska - - Podmioty zależne Bank BPH S.A. (Jednostka zależna od GE Money Bank S.A., Kraków, Polska 65,90% 66.00% notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. (Jednostka zależna od Warszawa, Polska 65,90% 66.00% Bank BPH S.A.) BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Jednostka zależna od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.) Warszawa, Polska 33,04% 33.04% HoldCo 77 B.V. (Jednostka zależna od GE Money Bank S.A.) Amsterdam, Holandia % Grupa oferuje szeroką gamę usług bankowych zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw, a także działa na krajowych oraz międzynarodowych rynkach międzybankowych. Grupa oferuje również usługi powiernicze oraz usługi z zakresu zarządzania funduszami. 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd GE Money Bank S.A. dnia 10 września 2009 r. 3. Oświadczenie o zgodności Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34, Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami. 4. Zasady sporządzania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 9

10 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane w tysiącach złotych (tys. zł). Niniejsze sprawozdanie nie zawiera wszystkich informacji wymaganych dla rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w związku z tym winno być czytane w połączeniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej GE Money Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Grupy w 28 lipca 2009 r. oraz opublikowane w dniu 29 lipca 2009 r. a) Znaczące zasady rachunkowości Za wyjątkiem opisanych poniżej, zastosowane zasady rachunkowości w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. są zgodne z zasadami stosowanymi przy opracowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. dostępne jest na stronie internetowej GE Money Bank S.A., b) Zmiany zasad rachunkowości Od 1 stycznia 2009 r. Grupa zastosowała zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wprowadzając sprawozdanie z całkowitych dochodów. c) Dane porównawcze W wyniku zmian prezentacyjnych danych porównawczych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r., w celu zapewnienia porównywalności, dokonano następujących przekształceń w zakresie prezentacji danych porównawczych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.: 1.Korekta wynikowa odsetek impairmentowych przypadająca na pierwsze półrocze 2008 roku w kwocie tys. zł poprzednio prezentowana netto, w niniejszym sprawozdaniu została zaprezentowana brutto powiększając kwotę przychodów z tytułu odsetek oraz kwotę odpisów na utratę wartości przed przekształceniem Zmiana prezentacyjna po 1 przekształceniu Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości (70 672) (23 443) (94 115) Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji (35 319) (35 319) Wynik z tytułu prowizji Wynik z inwestycji finansowych Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 10

11 Wynik z pozycji wymiany Koszty działania i koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk za okres w tym: przypadający na udziały mniejszości w tym przypadający na akcjonariuszy Grupy Zmiana definicji środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych oraz zmiana prezentacji papierów wartościowych z pierwotnym terminem wykupu do 3 miesięcy przed przekształceniem Zmiana prezentacyjna po przekształceniu I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IV. Przepływy pieniężne netto, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH d) Nowe standardy, interpretacje oraz zmiany i aktualizacje do opublikowanych standardów Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Poniżej przedstawiono listę zmienionych standardów i interpretacji oraz ocenę wpływu zmian na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy. Lista stanowi uzupełnienie i uaktualnienie informacji ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Standardy i Interpretac je Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w życie dla okresów Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 11

12 zatwierdzone przez UE Zmiany do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Zaktualizowan y MSR 27 Skonsolidowan e i jednostkowe sprawozdania finansowe MSSF 5 został zmieniony i precyzuje, że: - jeżeli jednostka jest zobowiązana do planu sprzedaży dotyczącego utraty kontroli nad jednostką zależną, powinna zaklasyfikować wszystkie aktywa i zobowiązania spółki zależnej, jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli spełnione są kryteria takiego ujęcia zgodnie z paragrafami 6-8 MSSF 5 - ujawnienia dotyczące działalności zaniechanej są wymagane, jeżeli jednostka zależna spełnia definicję działalności zaniechanej. W zmienionym standardzie termin udziały mniejszości został zamieniony terminem udziały niekontrolowane (non- controlling interests), który został zdefiniowany jako kapitał spółki zależnej, którego nie można, w sposób bezpośredni lub pośredni, przypisać spółce dominującej. Zmieniony standard również zmienia sposób ujęcia udziałów niekontrolowanych, utraty kontroli w spółce zależnej oraz przypisania zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów do udziałów kontrolowanych lub niekontrolowanych. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. rozpoczynają cych się w dniu oraz później 1 lipca 2009 r. 1 lipca 2009 r. Zgodnie z Rozporządzenie m Komisji nr 494/2009 wszystkie jednostki stosują zmiany w MSR 27 najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynająceg o się po dniu 30 czerwca 2009 r. Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynając ych się w dniu oraz później Zmiany do Międzynarodo wych Standardów Sprawozdawcz ości Finansowej 2009 Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2009 zawiera 15 zmian do 12 standardów. Grupa uważa, że zastosowanie standardów i interpretacji nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania. 1 stycznia 2010 r. z wyjątkiem zmian do KIMSF 9, MSSF 3, KIMSF 16, MSR 38, MSSF 2, gdzie data wejścia w życie to pierwszy lipca 2009 r. oraz MSR 18, Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 12

13 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynając ych się w dniu oraz później gdzie nie jest podana data wejścia w życie. Zmiany do MSSF 7 Udoskonaleni a ujawnień dotyczących instrumentów finansowych Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji Transakcje płatności w formie akcji w ramach grupy rozliczane w środkach pieniężnych Zmiany do MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena Zmiany do KIMSF 9 oraz Zmiany wymagają ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej przy użyciu trzystopniowej skali, która odzwierciedla znaczenie danych wejściowych użytych przy ustalaniu wartości godziwej (Poziom 1 wartość godziwa ustalana na podstawie notowań rynkowych, Poziom 2 inne dane wejściowe możliwe do zaobserwowania na rynku, Poziom 3 dane wejściowe nieoparte na informacjach możliwych do zaobserwowania na rynku). Zmiany wprowadzają również dodatkowe wskazówki dotyczące formy ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej oraz wymagają specyficznych ujawnień dotyczących wyceny w zakresie poziomu 3 oraz ujawnień wszelkich zmian klasyfikacji między poziomami. Ponadto zmieniono definicję ryzyka płynności. Zmiany wymagają ujawnienia analizy wymagalności zobowiązań finansowych będących instrumentami pochodnymi (nie jest wymagane ujawnienie analizy umownych terminów wymagalności). Dodatkowo zmiana wymaga wyjaśnienia jak zostały ustalone wartości wykazane w tych ujawnieniach oraz w jaki sposób jednostka zarządza ryzykiem płynności. Najważniejszą konsekwencją zmian do MSSF 2 jest fakt, że jednostka otrzymująca dobra lub usługi w ramach transakcji płatności w formie akcji, która jest rozliczana przez inną jednostkę w grupie lub jednego z udziałowców tej jednostki w środkach pieniężnych lub w formie innych aktywów jest obecnie zobowiązana do wykazywania otrzymanych dóbr i usług w swoim sprawozdaniu finansowym. Dotychczas transakcje w formie akcji własnych zawarte w ramach grupy nie były uregulowane przez MSSF 2. Zmiany precyzują zastosowanie istniejących zasad ustalania czy określone ryzyko lub części przepływów pieniężnych mogą zostać wyznaczone jako zabezpieczane. Podczas wyznaczania powiązania zabezpieczającego powinno być możliwe wyodrębnienie oraz wiarygodna wycena ryzyka lub części przepływów pieniężnych; inflacja wyłącznie w wyjątkowych warunkach może być wyznaczona jako pozycja podlegająca zabezpieczeniu. Zmiany wymagają, aby jednostka dokonała oceny czy wbudowany instrument finansowy powinien Zmieniony standard będzie miał wpływ na kwalifikację instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zmienionego standardu. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu 1 stycznia 2009 r. 1 stycznia 2010 r. 1 lipca 2009 r. 30 czerwca 2009 r. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 13

14 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE MSR 39 Wbudowane instrumenty pochodne Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości zostać oddzielony od umowy zasadniczej w momencie, gdy jednostka dokonuje przekwalifikowania hybrydowego (łącznego) aktywa finansowego z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ocena ta powinna zostać dokonana w oparciu o warunki obowiązujące w późniejszej z dwóch dat: - gdy jednostka staje się po raz pierwszy stroną umowy; i - gdy do warunków umowy wprowadzono zmiany, które w sposób znaczący modyfikują przepływy pieniężne, które w byłyby wymagane zgodnie z umową. Jeżeli jednostka nie jest w stanie ustalić odrębnie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego, który zostałby wyodrębniony w momencie przekwalifikowania z kategorii wycenianej w wartości godziwej przez wynik finansowy, wówczas przekwalifikowanie nie jest możliwe i cały hybrydowy (łączny) instrument finansowy powinien nadal być wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynając ych się w dniu oraz później 5. Wartości szacunkowe Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Mimo, że szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieżących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków różnić. Przy sporządzeniu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupa przyjęła te same zasady oszacowania, które zastosowano do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. z uwzględnieniem przyczyn oraz źródeł niepewności przewidywanych na dzień bilansowy. Najistotniejsze szacunki dokonane za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2009 r. dotyczą: utraty wartości aktywów finansowych oraz zobowiązań pozabilansowych (noty nr 18, 26 i 30) rezerw na koszty świadczeń pracowniczych oraz restrukturyzacji zatrudnienia (noty 26 i 34). wartości godziwej instrumentów pochodnych (noty, 15, 28 i 35). 6. Wynik z tytułu odsetek Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 14

15 do do Przychody z tytułu odsetek od: podmiotów niefinansowych papierów wartościowych banków Banku Centralnego pozostałych podmiotów finansowych instrumentów pochodnych zabezpieczających podmiotów budżetowych przychody z transakcji leasingowych 13 0 Koszty z tytułu odsetek od: ( ) ( ) pozostałych podmiotów finansowych ( ) ( ) podmiotów niefinansowych ( ) (9 053) banków (16 841) (3 238) papierów wartościowych własnej emisji (9 426) (248) podmiotów budżetowych (6 182) (333) instrumentów pochodnych zabezpieczających (1 291) (349) Banku Centralnego (296) 0 koszty z transakcji leasingowych (125) 0 WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK Przychody z tytułu odsetek zawierają odsetki od papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (Fair Value Option) w wysokości tys. zł (I półrocze 2008: 542 tys. zł). Przychody z tytułu odsetek od papierów wartościowych handlowych prezentowane są w pozycji wynik handlowy netto. Przychody z tytułu odsetek zawierają odsetki naliczone od kredytów, dla których rozpoznano utratę wartości w wysokości tys. zł (I półrocze 2008: tys. zł). Przychody z tytułu odsetek zawierają również korektę odsetek w kwocie ( tys. zł) [I półrocze 2008: ( tys. zł.)] z tytułu rozliczenia opłat i prowizji bezpośrednio związanych z powstaniem aktywów finansowych (zarówno przychodów jak i bezpośrednich inkrementalnych kosztów), które rozliczane są według zamortyzowanego kosztu z użyciem efektywnej stopy procentowej. 7. Odpisy na utratę wartości do do Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 15

16 wynik netto z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu zidentyfikowanej utraty wartości wynik netto z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu niezidentyfikowanej utraty wartości (IBNR) ( ) (75 168) (23 331) (28 889) odzyski z należności spisanych wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na warunkowe zobowiązania pozabilansowe (3 135) ODPISY NA UTRATĘ WARTOŚCI ( ) (94 115) 8. Wynik z tytułu prowizji do do Przychody z tytułu: pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń płatności krajowych kredytów i pożyczek zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa papierów wartościowych i działalności powierniczej płatności zagranicznych pozostałych Koszty z tytułu: (82 746) (35 319) płatności krajowych (39 520) (4 359) współpracy z pośrednikami (20 400) (14 313) pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń (13 583) (13 551) papierów wartościowych i działalności powierniczej (3 165) (237) zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa (1 410) (0) płatności zagranicznych (614) (64) pozostałych (4 054) (2 795) WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI Wynik z tytułu prowizji zawiera przychody prowizyjne w kwocie tys. zł (I półrocze 2008 r.: tys. zł) oraz koszty w kwocie tys. zł (I półrocze 2008 r.: tys. zł), dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych, które są ujmowane w okresie do zapadalności/ wymagalności proporcjonalnie do upływu czasu. 9. Wynik z inwestycji finansowych do do Wynik na portfelu wycenianym wg wartości godziwej ze skutkiem wyceny (2 251) 163 Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 16

17 odnoszonym do rachunku zysków i strat (FVO) WYNIK Z INWESTYCJI FINANSOWYCH (2 251) Wynik handlowy i rewaluacja do do Wynik z pozycji wymiany i rewaluacji Wynik na instrumentach odsetkowych (4 268) (1 221) Wynik na instrumentach kapitałowych 0 (184) WYNIK HANDLOWY I REWALUACJA Koszty działania i ogólnego zarządu do do Koszty pracownicze ( ) ( ) Wynagrodzenia ( ) ( ) Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne (52 238) (27 329) Koszty odpraw i świadczeń emerytalnych (851) Koszty utrzymania i wynajmu budynków (98 123) (22 245) Pozostałe koszty ( ) ( ) Amortyzacja (78 635) (27 865) KOSZTY DZIAŁANIA I OGÓLNEGO ZARZĄDU ( ) ( ) Pozycja Wynagrodzenia za I półrocze 2009 roku zawiera koszty restrukturyzacji zatrudnienia w kwocie tys. zł. Pozycja Koszty utrzymania i wynajmu budynków oraz Pozostałe koszty za I półrocze 2009 roku zawierają kwotę tys. zł. z tytułu restrukturyzacji struktury operacyjnej Grupy. 12. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych do do Pozostałe przychody operacyjne z tytułu: przychodów związanych z dochodzeniem roszczeń rozwiązania rezerw i odpisów aktualizujących sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia opłat franczyzowych pozostałych Pozostałe koszty operacyjne z tytułu: (32 522) (6 894) utworzenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych (13 588) 0 kosztów dochodzenia roszczeń (11 880) (5 862) sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia (1 587) (350) Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 17

18 pozostałych (5 467) (682) WYNIK Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH (9 708) Pozycja Pozostałych kosztów operacyjnych z tytułu utworzenia rezerw i odpisów aktualizujących w I półroczu 2009 roku zawiera koszty w wysokości tys. zł związane z restrukturyzacją struktury operacyjnej Grupy. 13. Podatek dochodowy W rozliczeniu bieżącego podatku dochodowego za pierwsze półrocze 2009 i 2008 roku zostały uwzględnione przychody i koszty uzyskania przychodów dotyczące działalności Podatkowej Grupy Kapitałowej GE Money do do Bieżący podatek (11 463) (8 336) Bieżący rok (10 545) (8 336) Korekty z lat ubiegłych (918) 0 Podatek odroczony Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (53 626) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (89 207) RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Uzgodnienie rzeczywistego obciążenia podatkowego do do Zysk przed opodatkowaniem (30 375) Podatek dochodowy według krajowej stawki podatku 19% (38 292) Przychody/dochody wolne od podatku Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (3 980) (601) Przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania Przychody podatkowe nie uwzględnione w wyniku księgowym (29) (22) Korzyści z tytułu udziałów w Podatkowej Grupie Kapitałowej Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego (2 071) 315 Korekta rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego z lat ubiegłych (839) 0 Zmiana podejścia w wyliczaniu aktywa/ rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT * Od 1 stycznia 2007 r. spółki: GE Money Bank S.A., GE Services Sp. z o.o. (poprzednio Expander Sp. z o.o.) oraz GE Investments Poland Sp. z o.o., wchodzą w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej GE Money (zwanej dalej PGK GE Money ). PGK GE Money by utrzymać status podatkowej grupy kapitałowej musi spełniać warunki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą ), między innymi: 1. Spółka dominująca i spółki zależne zawarły umowę PGK GE Money na okres 3 lat. Z uwagi na planowane połączenie GE Money Bank S.A. oraz Banku BPH S.A. przed 31 grudnia 2009 r. możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie PGK GE Money, przed upływem terminu zawartego w umowie. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 18

19 2. Tworzące grupę podmioty nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw. 3. PGK GE Money osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z Ustawą, w wysokości co najmniej 3 %. 4. Umowa PGK GE Money nie może być rozszerzona na inne spółki. 5. Wszystkie transakcję wewnątrzgrupowe jak i z podmiotami spoza PGK GE Money są realizowane na warunkach rynkowych W 2008 roku w PGK GE Money odnotowano znaczący spadek udziału dochodów w przychodach. Istnieje ryzyko utraty przez PGK GE Money statusu podatnika w okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe na datę 31 grudnia 2008 r. W przypadku zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, które naruszają warunki uznania PGK GE Money za podatnika podatku dochodowego, zgodnie z Ustawą oznacza to utratę statusu podatnika przez PGK GE Money oraz koniec jej roku podatkowego. Potencjalny maksymalny wpływ finansowy wynikający z faktu utraty przez PGK GE Money statusu podatnika wynosił w 2008 r tys. zł, natomiast w I połowie 2009 r tys. zł. Są to korzyści podatkowe z tytułu udziału w grupie podatkowej rozpoznane w sprawozdaniach finansowych GE Money Bank S.A. 14. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Kasa Operacje z Bankiem Centralnym Dłużne papiery wartościowe i weksle emitowane przez Skarb Państwa i innych emitentów publicznych uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym KASA I OPERACJE Z BANKIEM CENTRALNYM Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Instrumenty dłużne emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego obligacje euroobligacje Dodatnia wartość rynkowa instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne ekonomicznie zabezpieczające portfel aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (FVO) AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU Należności od banków według struktury rodzajowej Lokaty na rynku pieniężnym Inne w tym: rachunki bieżące banków Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 19

20 papiery z przyrzeczeniem odkupu należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych należności od banków w drodze Razem brutto Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej 0 86 Odsetki NALEŻNOŚCI OD BANKÓW Należności od klientów według struktury rodzajowej Kredyty i pożyczki: od podmiotów niefinansowych od podmiotów finansowych od podmiotów sektora rządowego i samorządowego Inne: papiery z przyrzeczeniem odkupu należności od klientów w drodze należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych pozostałe Należności z tytułu leasingu finansowego RAZEM BRUTTO Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej Dyskonto od skupionych wierzytelności (76) (216) Odpisy z tytułu utraty wartości ( ) ( ) Odsetki* NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW * Kwota odsetek naliczonych na dzień 30 czerwca 2009 roku zawiera tys. zł. z tytułu zmiany definicji ekspozycji kredytowej w GE Money Bank S.A. na dzień zidentyfikowania utraty wartości 18. Odpisy na utratę wartości należności Utrata wartości IBNR Łącznie Stan na początek okresu sprawozdawczego ( ) Odpisy netto na utratę wartości Należności spisane w ciężar odpisów na utratę wartości (86 607) 0 (86 607) Pozostałe* STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ( ) *w tym tys. zł w wyniku zmiany definicji ekspozycji kredytowej na dzień zidentyfikowania utraty wartości w GEMB Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 20

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r. Spis treści Rachunek zysków i strat... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Śródroczne. za 2 kwartał. Sprawozdanie Finansowe. Grupy Kapitałowej Banku BPH

Śródroczne. za 2 kwartał. Sprawozdanie Finansowe. Grupy Kapitałowej Banku BPH Śródroczne Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH za 2 kwartał 2008 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. Zł w tys. EUR 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały 2 kwartały WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE BUDOPOL WROCŁAW S.A. w upadłości układowej (do dnia 17.04.2015r. w upadłości likwidacyjnej) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU (dane finansowe nieaudytowane)

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 C Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku Pekao S.A. za okres od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2014 Warszawa, sierpień 2014 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo