SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r."

Transkrypt

1 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r.

2 Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 6 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 8 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Podstawowe dane o GE Money Bank S.A. i Grupie Kapitałowej GE Money Banku Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności Zasady sporządzania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego... 9 a)znaczące zasady rachunkowości b)zmiany zasad rachunkowości c)dane porównawcze d)nowe standardy, interpretacje oraz zmiany i aktualizacje do opublikowanych standardów Wartości szacunkowe Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości Wynik z tytułu prowizji Wynik z inwestycji finansowych Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i ogólnego zarządu Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Podatek dochodowy Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Należności od banków Należności od klientów Odpisy na utratę wartości należności Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Dywidendy Zobowiązania pozabilansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Podmioty powiązane Ważne wydarzenia występujące po dacie bilansowej Świadczenia na rzecz pracowników Zmiany w zarządzaniu ryzykiem Główne rodzaje ryzyka

3 Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Pochodne instrumenty finansowe Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 3

4 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Okres Noty od do Okres od do Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek 6 ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości 7 ( ) (94 115) Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji 8 (82 746) (35 319) Wynik z tytułu prowizji Dywidendy 3 0 Wynik z inwestycji finansowych 9 (2 251) 163 Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i koszty ogólnego zarządu 11 ( ) ( ) Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 12 (9 708) Zysk /(strata) przed opodatkowaniem (30 375) Podatek dochodowy Zysk /(strata) za okres, w tym: (1 306) przypadający na udziały mniejszości (28 950) przypadający na akcjonariuszy Grupy Zysk oraz rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Grupy (w zł) Zysk/ (strata) oraz rozwodniony zysk/ (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,49% 4,93% -0,02% 4,96% Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Okres od do Okres od do Zysk/(strata) za okres (1 306) Inne całkowite dochody: wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego (po uwzględnieniu podatku odroczonego (10 839) (5 267) (2 478) 0 Całkowite dochody ogółem (13 699) przypadające na udziały mniejszości (32 883) (465) - przypadające na akcjonariuszy Grupy Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 4

5 A k t y w a Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Noty stan na stan na Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Należności od banków Należności od klientów w tym: odpisy na utratę wartości 18 ( ) ( ) Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Aktywa przeznaczone do sprzedaży Pozostałe aktywa w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A k t y w a r a z e m P a s y w a Noty stan na stan na Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy w tym: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Pozostałe pasywa Zobowiązania podporządkowane Kapitały razem, w tym: kapitał mniejszości kapitał własny P a s y w a r a z e m Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 5

6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU Kapitał z Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka Kapitał rezerwowy aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane RAZEM Kapitały mniejszości KAPITAŁY RAZEM Kapitały na początek okresu Zysk/(strata) za okres (28 950) (1 306) Inne całkowite dochody wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (7 145) 0 (7 145) (3 694) (10 839) (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego (po uwzględnieniu podatku odroczonego (1 633) 0 (1 633) (845) (2 478) Inne całkowite dochody ogółem (8 460) 0 (8 460) (3 933) (12 393) Całkowite dochody ogółem (8 460) (32 883) (13 699) Podział zysków zatrzymanych ( ) odpis na fundusz ogólnego ryzyka bankowego ( ) Korekta z tytułu sprzedaży 0,1% akcji Banku BPH (58) (1 098) (1 156) Transakcje z tytułu płatności w formie akcji Kapitały na koniec okresu Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 6

7 KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka Kapitał rezerwowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane RAZEM Kapitały mniejszości KAPITAŁY RAZEM Kapitały na początek okresu Zysk za okres Inne całkowite dochody wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (po uwzględnieniu podatku odroczonego) Inne całkowite dochody ogółem Całkowite dochody ogółem Emisja akcji Umorzenie akcji ( ) Podział zysków zatrzymanych ( ) odpis na kapitał rezerwowy (33 695) odpis na fundusz ryzyka ogólnego ( ) Zwiększenie w wyniku nabycia udziałów w jednostkach 0 zależnych Kapitały na koniec okresu Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 7

8 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Noty Okres od do Okres od do I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IV. Przepływy pieniężne netto, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 8

9 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Podstawowe dane o GE Money Bank S.A. i Grupie Kapitałowej GE Money Banku GE Money Bank Spółka Akcyjna (zwana dalej Bankiem ) ma siedzibę w Polsce, przy ul. Elżbietańskiej 2, Gdańsk. Bank jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Bank należy do grupy kapitałowej General Electric Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Na dzień 30 czerwca 2009 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A., zwanej dalej jako Grupa lub Grupa Kapitałowa, obejmuje skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe GE Money Bank S.A., skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku BPH S.A. (wraz z jednostką pośrednio zależną, zależną od Banku BPH S.A. BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o. o. oraz jednostką zależną od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o. o - BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Strukturę organizacyjną wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w Grupie według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. przedstawia poniższa tabela: Podmiot dominujący Siedziba Wielkość udziału na Wielkość udziału na GE Money Bank S.A. Gdańsk, Polska - - Podmioty zależne Bank BPH S.A. (Jednostka zależna od GE Money Bank S.A., Kraków, Polska 65,90% 66.00% notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. (Jednostka zależna od Warszawa, Polska 65,90% 66.00% Bank BPH S.A.) BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Jednostka zależna od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.) Warszawa, Polska 33,04% 33.04% HoldCo 77 B.V. (Jednostka zależna od GE Money Bank S.A.) Amsterdam, Holandia % Grupa oferuje szeroką gamę usług bankowych zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw, a także działa na krajowych oraz międzynarodowych rynkach międzybankowych. Grupa oferuje również usługi powiernicze oraz usługi z zakresu zarządzania funduszami. 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd GE Money Bank S.A. dnia 10 września 2009 r. 3. Oświadczenie o zgodności Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34, Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami. 4. Zasady sporządzania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 9

10 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane w tysiącach złotych (tys. zł). Niniejsze sprawozdanie nie zawiera wszystkich informacji wymaganych dla rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w związku z tym winno być czytane w połączeniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej GE Money Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Grupy w 28 lipca 2009 r. oraz opublikowane w dniu 29 lipca 2009 r. a) Znaczące zasady rachunkowości Za wyjątkiem opisanych poniżej, zastosowane zasady rachunkowości w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. są zgodne z zasadami stosowanymi przy opracowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. dostępne jest na stronie internetowej GE Money Bank S.A., b) Zmiany zasad rachunkowości Od 1 stycznia 2009 r. Grupa zastosowała zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wprowadzając sprawozdanie z całkowitych dochodów. c) Dane porównawcze W wyniku zmian prezentacyjnych danych porównawczych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r., w celu zapewnienia porównywalności, dokonano następujących przekształceń w zakresie prezentacji danych porównawczych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.: 1.Korekta wynikowa odsetek impairmentowych przypadająca na pierwsze półrocze 2008 roku w kwocie tys. zł poprzednio prezentowana netto, w niniejszym sprawozdaniu została zaprezentowana brutto powiększając kwotę przychodów z tytułu odsetek oraz kwotę odpisów na utratę wartości przed przekształceniem Zmiana prezentacyjna po 1 przekształceniu Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości (70 672) (23 443) (94 115) Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji (35 319) (35 319) Wynik z tytułu prowizji Wynik z inwestycji finansowych Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 10

11 Wynik z pozycji wymiany Koszty działania i koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk za okres w tym: przypadający na udziały mniejszości w tym przypadający na akcjonariuszy Grupy Zmiana definicji środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych oraz zmiana prezentacji papierów wartościowych z pierwotnym terminem wykupu do 3 miesięcy przed przekształceniem Zmiana prezentacyjna po przekształceniu I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IV. Przepływy pieniężne netto, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH d) Nowe standardy, interpretacje oraz zmiany i aktualizacje do opublikowanych standardów Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Poniżej przedstawiono listę zmienionych standardów i interpretacji oraz ocenę wpływu zmian na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy. Lista stanowi uzupełnienie i uaktualnienie informacji ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Standardy i Interpretac je Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w życie dla okresów Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 11

12 zatwierdzone przez UE Zmiany do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Zaktualizowan y MSR 27 Skonsolidowan e i jednostkowe sprawozdania finansowe MSSF 5 został zmieniony i precyzuje, że: - jeżeli jednostka jest zobowiązana do planu sprzedaży dotyczącego utraty kontroli nad jednostką zależną, powinna zaklasyfikować wszystkie aktywa i zobowiązania spółki zależnej, jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli spełnione są kryteria takiego ujęcia zgodnie z paragrafami 6-8 MSSF 5 - ujawnienia dotyczące działalności zaniechanej są wymagane, jeżeli jednostka zależna spełnia definicję działalności zaniechanej. W zmienionym standardzie termin udziały mniejszości został zamieniony terminem udziały niekontrolowane (non- controlling interests), który został zdefiniowany jako kapitał spółki zależnej, którego nie można, w sposób bezpośredni lub pośredni, przypisać spółce dominującej. Zmieniony standard również zmienia sposób ujęcia udziałów niekontrolowanych, utraty kontroli w spółce zależnej oraz przypisania zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów do udziałów kontrolowanych lub niekontrolowanych. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. rozpoczynają cych się w dniu oraz później 1 lipca 2009 r. 1 lipca 2009 r. Zgodnie z Rozporządzenie m Komisji nr 494/2009 wszystkie jednostki stosują zmiany w MSR 27 najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynająceg o się po dniu 30 czerwca 2009 r. Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynając ych się w dniu oraz później Zmiany do Międzynarodo wych Standardów Sprawozdawcz ości Finansowej 2009 Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2009 zawiera 15 zmian do 12 standardów. Grupa uważa, że zastosowanie standardów i interpretacji nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania. 1 stycznia 2010 r. z wyjątkiem zmian do KIMSF 9, MSSF 3, KIMSF 16, MSR 38, MSSF 2, gdzie data wejścia w życie to pierwszy lipca 2009 r. oraz MSR 18, Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 12

13 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynając ych się w dniu oraz później gdzie nie jest podana data wejścia w życie. Zmiany do MSSF 7 Udoskonaleni a ujawnień dotyczących instrumentów finansowych Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji Transakcje płatności w formie akcji w ramach grupy rozliczane w środkach pieniężnych Zmiany do MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena Zmiany do KIMSF 9 oraz Zmiany wymagają ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej przy użyciu trzystopniowej skali, która odzwierciedla znaczenie danych wejściowych użytych przy ustalaniu wartości godziwej (Poziom 1 wartość godziwa ustalana na podstawie notowań rynkowych, Poziom 2 inne dane wejściowe możliwe do zaobserwowania na rynku, Poziom 3 dane wejściowe nieoparte na informacjach możliwych do zaobserwowania na rynku). Zmiany wprowadzają również dodatkowe wskazówki dotyczące formy ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej oraz wymagają specyficznych ujawnień dotyczących wyceny w zakresie poziomu 3 oraz ujawnień wszelkich zmian klasyfikacji między poziomami. Ponadto zmieniono definicję ryzyka płynności. Zmiany wymagają ujawnienia analizy wymagalności zobowiązań finansowych będących instrumentami pochodnymi (nie jest wymagane ujawnienie analizy umownych terminów wymagalności). Dodatkowo zmiana wymaga wyjaśnienia jak zostały ustalone wartości wykazane w tych ujawnieniach oraz w jaki sposób jednostka zarządza ryzykiem płynności. Najważniejszą konsekwencją zmian do MSSF 2 jest fakt, że jednostka otrzymująca dobra lub usługi w ramach transakcji płatności w formie akcji, która jest rozliczana przez inną jednostkę w grupie lub jednego z udziałowców tej jednostki w środkach pieniężnych lub w formie innych aktywów jest obecnie zobowiązana do wykazywania otrzymanych dóbr i usług w swoim sprawozdaniu finansowym. Dotychczas transakcje w formie akcji własnych zawarte w ramach grupy nie były uregulowane przez MSSF 2. Zmiany precyzują zastosowanie istniejących zasad ustalania czy określone ryzyko lub części przepływów pieniężnych mogą zostać wyznaczone jako zabezpieczane. Podczas wyznaczania powiązania zabezpieczającego powinno być możliwe wyodrębnienie oraz wiarygodna wycena ryzyka lub części przepływów pieniężnych; inflacja wyłącznie w wyjątkowych warunkach może być wyznaczona jako pozycja podlegająca zabezpieczeniu. Zmiany wymagają, aby jednostka dokonała oceny czy wbudowany instrument finansowy powinien Zmieniony standard będzie miał wpływ na kwalifikację instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zmienionego standardu. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu 1 stycznia 2009 r. 1 stycznia 2010 r. 1 lipca 2009 r. 30 czerwca 2009 r. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 13

14 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE MSR 39 Wbudowane instrumenty pochodne Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości zostać oddzielony od umowy zasadniczej w momencie, gdy jednostka dokonuje przekwalifikowania hybrydowego (łącznego) aktywa finansowego z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ocena ta powinna zostać dokonana w oparciu o warunki obowiązujące w późniejszej z dwóch dat: - gdy jednostka staje się po raz pierwszy stroną umowy; i - gdy do warunków umowy wprowadzono zmiany, które w sposób znaczący modyfikują przepływy pieniężne, które w byłyby wymagane zgodnie z umową. Jeżeli jednostka nie jest w stanie ustalić odrębnie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego, który zostałby wyodrębniony w momencie przekwalifikowania z kategorii wycenianej w wartości godziwej przez wynik finansowy, wówczas przekwalifikowanie nie jest możliwe i cały hybrydowy (łączny) instrument finansowy powinien nadal być wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynając ych się w dniu oraz później 5. Wartości szacunkowe Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Mimo, że szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieżących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków różnić. Przy sporządzeniu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupa przyjęła te same zasady oszacowania, które zastosowano do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. z uwzględnieniem przyczyn oraz źródeł niepewności przewidywanych na dzień bilansowy. Najistotniejsze szacunki dokonane za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2009 r. dotyczą: utraty wartości aktywów finansowych oraz zobowiązań pozabilansowych (noty nr 18, 26 i 30) rezerw na koszty świadczeń pracowniczych oraz restrukturyzacji zatrudnienia (noty 26 i 34). wartości godziwej instrumentów pochodnych (noty, 15, 28 i 35). 6. Wynik z tytułu odsetek Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 14

15 do do Przychody z tytułu odsetek od: podmiotów niefinansowych papierów wartościowych banków Banku Centralnego pozostałych podmiotów finansowych instrumentów pochodnych zabezpieczających podmiotów budżetowych przychody z transakcji leasingowych 13 0 Koszty z tytułu odsetek od: ( ) ( ) pozostałych podmiotów finansowych ( ) ( ) podmiotów niefinansowych ( ) (9 053) banków (16 841) (3 238) papierów wartościowych własnej emisji (9 426) (248) podmiotów budżetowych (6 182) (333) instrumentów pochodnych zabezpieczających (1 291) (349) Banku Centralnego (296) 0 koszty z transakcji leasingowych (125) 0 WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK Przychody z tytułu odsetek zawierają odsetki od papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (Fair Value Option) w wysokości tys. zł (I półrocze 2008: 542 tys. zł). Przychody z tytułu odsetek od papierów wartościowych handlowych prezentowane są w pozycji wynik handlowy netto. Przychody z tytułu odsetek zawierają odsetki naliczone od kredytów, dla których rozpoznano utratę wartości w wysokości tys. zł (I półrocze 2008: tys. zł). Przychody z tytułu odsetek zawierają również korektę odsetek w kwocie ( tys. zł) [I półrocze 2008: ( tys. zł.)] z tytułu rozliczenia opłat i prowizji bezpośrednio związanych z powstaniem aktywów finansowych (zarówno przychodów jak i bezpośrednich inkrementalnych kosztów), które rozliczane są według zamortyzowanego kosztu z użyciem efektywnej stopy procentowej. 7. Odpisy na utratę wartości do do Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 15

16 wynik netto z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu zidentyfikowanej utraty wartości wynik netto z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu niezidentyfikowanej utraty wartości (IBNR) ( ) (75 168) (23 331) (28 889) odzyski z należności spisanych wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na warunkowe zobowiązania pozabilansowe (3 135) ODPISY NA UTRATĘ WARTOŚCI ( ) (94 115) 8. Wynik z tytułu prowizji do do Przychody z tytułu: pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń płatności krajowych kredytów i pożyczek zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa papierów wartościowych i działalności powierniczej płatności zagranicznych pozostałych Koszty z tytułu: (82 746) (35 319) płatności krajowych (39 520) (4 359) współpracy z pośrednikami (20 400) (14 313) pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń (13 583) (13 551) papierów wartościowych i działalności powierniczej (3 165) (237) zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa (1 410) (0) płatności zagranicznych (614) (64) pozostałych (4 054) (2 795) WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI Wynik z tytułu prowizji zawiera przychody prowizyjne w kwocie tys. zł (I półrocze 2008 r.: tys. zł) oraz koszty w kwocie tys. zł (I półrocze 2008 r.: tys. zł), dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych, które są ujmowane w okresie do zapadalności/ wymagalności proporcjonalnie do upływu czasu. 9. Wynik z inwestycji finansowych do do Wynik na portfelu wycenianym wg wartości godziwej ze skutkiem wyceny (2 251) 163 Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 16

17 odnoszonym do rachunku zysków i strat (FVO) WYNIK Z INWESTYCJI FINANSOWYCH (2 251) Wynik handlowy i rewaluacja do do Wynik z pozycji wymiany i rewaluacji Wynik na instrumentach odsetkowych (4 268) (1 221) Wynik na instrumentach kapitałowych 0 (184) WYNIK HANDLOWY I REWALUACJA Koszty działania i ogólnego zarządu do do Koszty pracownicze ( ) ( ) Wynagrodzenia ( ) ( ) Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne (52 238) (27 329) Koszty odpraw i świadczeń emerytalnych (851) Koszty utrzymania i wynajmu budynków (98 123) (22 245) Pozostałe koszty ( ) ( ) Amortyzacja (78 635) (27 865) KOSZTY DZIAŁANIA I OGÓLNEGO ZARZĄDU ( ) ( ) Pozycja Wynagrodzenia za I półrocze 2009 roku zawiera koszty restrukturyzacji zatrudnienia w kwocie tys. zł. Pozycja Koszty utrzymania i wynajmu budynków oraz Pozostałe koszty za I półrocze 2009 roku zawierają kwotę tys. zł. z tytułu restrukturyzacji struktury operacyjnej Grupy. 12. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych do do Pozostałe przychody operacyjne z tytułu: przychodów związanych z dochodzeniem roszczeń rozwiązania rezerw i odpisów aktualizujących sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia opłat franczyzowych pozostałych Pozostałe koszty operacyjne z tytułu: (32 522) (6 894) utworzenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych (13 588) 0 kosztów dochodzenia roszczeń (11 880) (5 862) sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia (1 587) (350) Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 17

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI Rachunek zysków i strat Banku Zachodniego WBK S.A....

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 ROKU Banku Zachodniego WBK S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupy kapitałowej DROP ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE DANE FINANSOWE C. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 3 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2010 ROKU WRAZ Z RAPORTEM Z PRZEGLĄDU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ . FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SPIS

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do

Bardziej szczegółowo

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

FERRUM S.A. ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI ROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 r. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

BRE Bank SA Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Skrócone Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku Spis treści 1. WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 2. SKRÓCONE DANE FINANSOWE... 4

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie finansowe Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów...4 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo