SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r."

Transkrypt

1 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r.

2 Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 5 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 6 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 8 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Podstawowe dane o GE Money Bank S.A. i Grupie Kapitałowej GE Money Banku Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Oświadczenie o zgodności Zasady sporządzania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego... 9 a)znaczące zasady rachunkowości b)zmiany zasad rachunkowości c)dane porównawcze d)nowe standardy, interpretacje oraz zmiany i aktualizacje do opublikowanych standardów Wartości szacunkowe Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości Wynik z tytułu prowizji Wynik z inwestycji finansowych Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i ogólnego zarządu Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Podatek dochodowy Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Należności od banków Należności od klientów Odpisy na utratę wartości należności Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Dywidendy Zobowiązania pozabilansowe Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Podmioty powiązane Ważne wydarzenia występujące po dacie bilansowej Świadczenia na rzecz pracowników Zmiany w zarządzaniu ryzykiem Główne rodzaje ryzyka

3 Ryzyko rynkowe Ryzyko walutowe Ryzyko stopy procentowej Ryzyko płynności Ryzyko kredytowe Ryzyko operacyjne Pochodne instrumenty finansowe Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 3

4 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Okres Noty od do Okres od do Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek 6 ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości 7 ( ) (94 115) Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji 8 (82 746) (35 319) Wynik z tytułu prowizji Dywidendy 3 0 Wynik z inwestycji finansowych 9 (2 251) 163 Wynik handlowy i rewaluacja Koszty działania i koszty ogólnego zarządu 11 ( ) ( ) Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych 12 (9 708) Zysk /(strata) przed opodatkowaniem (30 375) Podatek dochodowy Zysk /(strata) za okres, w tym: (1 306) przypadający na udziały mniejszości (28 950) przypadający na akcjonariuszy Grupy Zysk oraz rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający na akcjonariuszy Grupy (w zł) Zysk/ (strata) oraz rozwodniony zysk/ (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,49% 4,93% -0,02% 4,96% Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Okres od do Okres od do Zysk/(strata) za okres (1 306) Inne całkowite dochody: wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego (po uwzględnieniu podatku odroczonego (10 839) (5 267) (2 478) 0 Całkowite dochody ogółem (13 699) przypadające na udziały mniejszości (32 883) (465) - przypadające na akcjonariuszy Grupy Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 4

5 A k t y w a Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Noty stan na stan na Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Należności od banków Należności od klientów w tym: odpisy na utratę wartości 18 ( ) ( ) Inwestycyjne aktywa finansowe Aktywa trwałe rzeczowe Wartości niematerialne Aktywa przeznaczone do sprzedaży Pozostałe aktywa w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego A k t y w a r a z e m P a s y w a Noty stan na stan na Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania wobec pozostałych instytucji Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych Rezerwy w tym: rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty zabezpieczające Pozostałe pasywa Zobowiązania podporządkowane Kapitały razem, w tym: kapitał mniejszości kapitał własny P a s y w a r a z e m Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 5

6 Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU Kapitał z Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka Kapitał rezerwowy aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane RAZEM Kapitały mniejszości KAPITAŁY RAZEM Kapitały na początek okresu Zysk/(strata) za okres (28 950) (1 306) Inne całkowite dochody wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (7 145) 0 (7 145) (3 694) (10 839) (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu zamknięcia instrumentu zabezpieczającego (po uwzględnieniu podatku odroczonego (1 633) 0 (1 633) (845) (2 478) Inne całkowite dochody ogółem (8 460) 0 (8 460) (3 933) (12 393) Całkowite dochody ogółem (8 460) (32 883) (13 699) Podział zysków zatrzymanych ( ) odpis na fundusz ogólnego ryzyka bankowego ( ) Korekta z tytułu sprzedaży 0,1% akcji Banku BPH (58) (1 098) (1 156) Transakcje z tytułu płatności w formie akcji Kapitały na koniec okresu Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 6

7 KAPITAŁ WŁASNY PRZYPISANY AKCJONARIUSZOM BANKU Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Fundusz ogólnego ryzyka Kapitał rezerwowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane RAZEM Kapitały mniejszości KAPITAŁY RAZEM Kapitały na początek okresu Zysk za okres Inne całkowite dochody wynik z tytułu wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży (po uwzględnieniu podatku odroczonego) wynik z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających (po uwzględnieniu podatku odroczonego) Inne całkowite dochody ogółem Całkowite dochody ogółem Emisja akcji Umorzenie akcji ( ) Podział zysków zatrzymanych ( ) odpis na kapitał rezerwowy (33 695) odpis na fundusz ryzyka ogólnego ( ) Zwiększenie w wyniku nabycia udziałów w jednostkach 0 zależnych Kapitały na koniec okresu Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 7

8 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Noty Okres od do Okres od do I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IV. Przepływy pieniężne netto, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 8

9 Noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1. Podstawowe dane o GE Money Bank S.A. i Grupie Kapitałowej GE Money Banku GE Money Bank Spółka Akcyjna (zwana dalej Bankiem ) ma siedzibę w Polsce, przy ul. Elżbietańskiej 2, Gdańsk. Bank jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Numer identyfikacji podatkowej (NIP) Bank należy do grupy kapitałowej General Electric Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Na dzień 30 czerwca 2009 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A., zwanej dalej jako Grupa lub Grupa Kapitałowa, obejmuje skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe GE Money Bank S.A., skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Banku BPH S.A. (wraz z jednostką pośrednio zależną, zależną od Banku BPH S.A. BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o. o. oraz jednostką zależną od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o. o - BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Strukturę organizacyjną wraz z informacją dotyczącą rodzaju powiązań w Grupie według stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. przedstawia poniższa tabela: Podmiot dominujący Siedziba Wielkość udziału na Wielkość udziału na GE Money Bank S.A. Gdańsk, Polska - - Podmioty zależne Bank BPH S.A. (Jednostka zależna od GE Money Bank S.A., Kraków, Polska 65,90% 66.00% notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych) BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o. (Jednostka zależna od Warszawa, Polska 65,90% 66.00% Bank BPH S.A.) BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Jednostka zależna od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o.) Warszawa, Polska 33,04% 33.04% HoldCo 77 B.V. (Jednostka zależna od GE Money Bank S.A.) Amsterdam, Holandia % Grupa oferuje szeroką gamę usług bankowych zarówno dla osób indywidualnych jak i przedsiębiorstw, a także działa na krajowych oraz międzynarodowych rynkach międzybankowych. Grupa oferuje również usługi powiernicze oraz usługi z zakresu zarządzania funduszami. 2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd GE Money Bank S.A. dnia 10 września 2009 r. 3. Oświadczenie o zgodności Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34, Śródroczna sprawozdawczość finansowa, który został zatwierdzony przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami. 4. Zasady sporządzania skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 9

10 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych polskich, a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, zostały podane w tysiącach złotych (tys. zł). Niniejsze sprawozdanie nie zawiera wszystkich informacji wymaganych dla rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w związku z tym winno być czytane w połączeniu ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej GE Money Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. zostało zatwierdzone przez Zarząd Grupy w 28 lipca 2009 r. oraz opublikowane w dniu 29 lipca 2009 r. a) Znaczące zasady rachunkowości Za wyjątkiem opisanych poniżej, zastosowane zasady rachunkowości w niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. są zgodne z zasadami stosowanymi przy opracowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. dostępne jest na stronie internetowej GE Money Bank S.A., b) Zmiany zasad rachunkowości Od 1 stycznia 2009 r. Grupa zastosowała zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych wprowadzając sprawozdanie z całkowitych dochodów. c) Dane porównawcze W wyniku zmian prezentacyjnych danych porównawczych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r., w celu zapewnienia porównywalności, dokonano następujących przekształceń w zakresie prezentacji danych porównawczych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.: 1.Korekta wynikowa odsetek impairmentowych przypadająca na pierwsze półrocze 2008 roku w kwocie tys. zł poprzednio prezentowana netto, w niniejszym sprawozdaniu została zaprezentowana brutto powiększając kwotę przychodów z tytułu odsetek oraz kwotę odpisów na utratę wartości przed przekształceniem Zmiana prezentacyjna po 1 przekształceniu Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek ( ) ( ) Wynik z tytułu odsetek Odpisy na utratę wartości (70 672) (23 443) (94 115) Wynik z tytułu odsetek uwzględniający odpisy na utratę wartości Przychody z tytułu prowizji Koszty z tytułu prowizji (35 319) (35 319) Wynik z tytułu prowizji Wynik z inwestycji finansowych Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 10

11 Wynik z pozycji wymiany Koszty działania i koszty ogólnego zarządu ( ) ( ) Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk za okres w tym: przypadający na udziały mniejszości w tym przypadający na akcjonariuszy Grupy Zmiana definicji środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych oraz zmiana prezentacji papierów wartościowych z pierwotnym terminem wykupu do 3 miesięcy przed przekształceniem Zmiana prezentacyjna po przekształceniu I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( ) ( ) ( ) II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej ( ) III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej IV. Przepływy pieniężne netto, razem ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POCZĄTEK OKRESU ŚRODKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I EKWIWALENTÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH d) Nowe standardy, interpretacje oraz zmiany i aktualizacje do opublikowanych standardów Grupa nie skorzystała z możliwości wcześniejszego zastosowania standardów i interpretacji, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale weszły lub wejdą w życie dopiero po dniu bilansowym. Poniżej przedstawiono listę zmienionych standardów i interpretacji oraz ocenę wpływu zmian na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy. Lista stanowi uzupełnienie i uaktualnienie informacji ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2008 r. Standardy i Interpretacje zatwierdzone przez UE Standardy i Interpretac je Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w życie dla okresów Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 11

12 zatwierdzone przez UE Zmiany do MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Zaktualizowan y MSR 27 Skonsolidowan e i jednostkowe sprawozdania finansowe MSSF 5 został zmieniony i precyzuje, że: - jeżeli jednostka jest zobowiązana do planu sprzedaży dotyczącego utraty kontroli nad jednostką zależną, powinna zaklasyfikować wszystkie aktywa i zobowiązania spółki zależnej, jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli spełnione są kryteria takiego ujęcia zgodnie z paragrafami 6-8 MSSF 5 - ujawnienia dotyczące działalności zaniechanej są wymagane, jeżeli jednostka zależna spełnia definicję działalności zaniechanej. W zmienionym standardzie termin udziały mniejszości został zamieniony terminem udziały niekontrolowane (non- controlling interests), który został zdefiniowany jako kapitał spółki zależnej, którego nie można, w sposób bezpośredni lub pośredni, przypisać spółce dominującej. Zmieniony standard również zmienia sposób ujęcia udziałów niekontrolowanych, utraty kontroli w spółce zależnej oraz przypisania zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów do udziałów kontrolowanych lub niekontrolowanych. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. rozpoczynają cych się w dniu oraz później 1 lipca 2009 r. 1 lipca 2009 r. Zgodnie z Rozporządzenie m Komisji nr 494/2009 wszystkie jednostki stosują zmiany w MSR 27 najpóźniej wraz z rozpoczęciem swojego pierwszego roku obrotowego rozpoczynająceg o się po dniu 30 czerwca 2009 r. Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynając ych się w dniu oraz później Zmiany do Międzynarodo wych Standardów Sprawozdawcz ości Finansowej 2009 Zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 2009 zawiera 15 zmian do 12 standardów. Grupa uważa, że zastosowanie standardów i interpretacji nie będzie miało istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe w okresie ich początkowego zastosowania. 1 stycznia 2010 r. z wyjątkiem zmian do KIMSF 9, MSSF 3, KIMSF 16, MSR 38, MSSF 2, gdzie data wejścia w życie to pierwszy lipca 2009 r. oraz MSR 18, Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 12

13 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynając ych się w dniu oraz później gdzie nie jest podana data wejścia w życie. Zmiany do MSSF 7 Udoskonaleni a ujawnień dotyczących instrumentów finansowych Zmiany do MSSF 2 Płatności w formie akcji Transakcje płatności w formie akcji w ramach grupy rozliczane w środkach pieniężnych Zmiany do MSR 39 Instrumenty Finansowe: ujmowanie i wycena Zmiany do KIMSF 9 oraz Zmiany wymagają ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej przy użyciu trzystopniowej skali, która odzwierciedla znaczenie danych wejściowych użytych przy ustalaniu wartości godziwej (Poziom 1 wartość godziwa ustalana na podstawie notowań rynkowych, Poziom 2 inne dane wejściowe możliwe do zaobserwowania na rynku, Poziom 3 dane wejściowe nieoparte na informacjach możliwych do zaobserwowania na rynku). Zmiany wprowadzają również dodatkowe wskazówki dotyczące formy ujawnień dotyczących ustalania wartości godziwej oraz wymagają specyficznych ujawnień dotyczących wyceny w zakresie poziomu 3 oraz ujawnień wszelkich zmian klasyfikacji między poziomami. Ponadto zmieniono definicję ryzyka płynności. Zmiany wymagają ujawnienia analizy wymagalności zobowiązań finansowych będących instrumentami pochodnymi (nie jest wymagane ujawnienie analizy umownych terminów wymagalności). Dodatkowo zmiana wymaga wyjaśnienia jak zostały ustalone wartości wykazane w tych ujawnieniach oraz w jaki sposób jednostka zarządza ryzykiem płynności. Najważniejszą konsekwencją zmian do MSSF 2 jest fakt, że jednostka otrzymująca dobra lub usługi w ramach transakcji płatności w formie akcji, która jest rozliczana przez inną jednostkę w grupie lub jednego z udziałowców tej jednostki w środkach pieniężnych lub w formie innych aktywów jest obecnie zobowiązana do wykazywania otrzymanych dóbr i usług w swoim sprawozdaniu finansowym. Dotychczas transakcje w formie akcji własnych zawarte w ramach grupy nie były uregulowane przez MSSF 2. Zmiany precyzują zastosowanie istniejących zasad ustalania czy określone ryzyko lub części przepływów pieniężnych mogą zostać wyznaczone jako zabezpieczane. Podczas wyznaczania powiązania zabezpieczającego powinno być możliwe wyodrębnienie oraz wiarygodna wycena ryzyka lub części przepływów pieniężnych; inflacja wyłącznie w wyjątkowych warunkach może być wyznaczona jako pozycja podlegająca zabezpieczeniu. Zmiany wymagają, aby jednostka dokonała oceny czy wbudowany instrument finansowy powinien Zmieniony standard będzie miał wpływ na kwalifikację instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej. Grupa nie ukończyła jeszcze analizy dotyczącej wpływu zmienionego standardu. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupa nie oczekuje, żeby zmiana do standardu 1 stycznia 2009 r. 1 stycznia 2010 r. 1 lipca 2009 r. 30 czerwca 2009 r. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 13

14 Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez UE MSR 39 Wbudowane instrumenty pochodne Rodzaj przewidywanej zmiany w zasadach rachunkowości zostać oddzielony od umowy zasadniczej w momencie, gdy jednostka dokonuje przekwalifikowania hybrydowego (łącznego) aktywa finansowego z kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ocena ta powinna zostać dokonana w oparciu o warunki obowiązujące w późniejszej z dwóch dat: - gdy jednostka staje się po raz pierwszy stroną umowy; i - gdy do warunków umowy wprowadzono zmiany, które w sposób znaczący modyfikują przepływy pieniężne, które w byłyby wymagane zgodnie z umową. Jeżeli jednostka nie jest w stanie ustalić odrębnie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego, który zostałby wyodrębniony w momencie przekwalifikowania z kategorii wycenianej w wartości godziwej przez wynik finansowy, wówczas przekwalifikowanie nie jest możliwe i cały hybrydowy (łączny) instrument finansowy powinien nadal być wyceniany w wartości godziwej przez wynik finansowy. Ewentualny wpływ na sprawozdanie finansowe miała istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Data wejścia w życie dla okresów rozpoczynając ych się w dniu oraz później 5. Wartości szacunkowe Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga dokonania przez Grupę pewnych szacunków oraz przyjęcia pewnych założeń, które mają wpływ na kwoty prezentowane w sprawozdaniu finansowym. Szacunki i założenia, które podlegają ciągłej ocenie przez kierownictwo Grupy, oparte są o doświadczenia historyczne i inne czynniki, w tym oczekiwania co do przyszłych zdarzeń, które w danej sytuacji wydają się uzasadnione. Mimo, że szacunki te opierają się na najlepszej wiedzy dotyczącej warunków bieżących i działań, które Grupa podejmuje, rzeczywiste rezultaty mogą się od tych szacunków różnić. Przy sporządzeniu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupa przyjęła te same zasady oszacowania, które zastosowano do sprawozdania za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. z uwzględnieniem przyczyn oraz źródeł niepewności przewidywanych na dzień bilansowy. Najistotniejsze szacunki dokonane za okres 6 miesięcy, zakończony 30 czerwca 2009 r. dotyczą: utraty wartości aktywów finansowych oraz zobowiązań pozabilansowych (noty nr 18, 26 i 30) rezerw na koszty świadczeń pracowniczych oraz restrukturyzacji zatrudnienia (noty 26 i 34). wartości godziwej instrumentów pochodnych (noty, 15, 28 i 35). 6. Wynik z tytułu odsetek Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 14

15 do do Przychody z tytułu odsetek od: podmiotów niefinansowych papierów wartościowych banków Banku Centralnego pozostałych podmiotów finansowych instrumentów pochodnych zabezpieczających podmiotów budżetowych przychody z transakcji leasingowych 13 0 Koszty z tytułu odsetek od: ( ) ( ) pozostałych podmiotów finansowych ( ) ( ) podmiotów niefinansowych ( ) (9 053) banków (16 841) (3 238) papierów wartościowych własnej emisji (9 426) (248) podmiotów budżetowych (6 182) (333) instrumentów pochodnych zabezpieczających (1 291) (349) Banku Centralnego (296) 0 koszty z transakcji leasingowych (125) 0 WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK Przychody z tytułu odsetek zawierają odsetki od papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (Fair Value Option) w wysokości tys. zł (I półrocze 2008: 542 tys. zł). Przychody z tytułu odsetek od papierów wartościowych handlowych prezentowane są w pozycji wynik handlowy netto. Przychody z tytułu odsetek zawierają odsetki naliczone od kredytów, dla których rozpoznano utratę wartości w wysokości tys. zł (I półrocze 2008: tys. zł). Przychody z tytułu odsetek zawierają również korektę odsetek w kwocie ( tys. zł) [I półrocze 2008: ( tys. zł.)] z tytułu rozliczenia opłat i prowizji bezpośrednio związanych z powstaniem aktywów finansowych (zarówno przychodów jak i bezpośrednich inkrementalnych kosztów), które rozliczane są według zamortyzowanego kosztu z użyciem efektywnej stopy procentowej. 7. Odpisy na utratę wartości do do Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 15

16 wynik netto z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu zidentyfikowanej utraty wartości wynik netto z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów z tytułu niezidentyfikowanej utraty wartości (IBNR) ( ) (75 168) (23 331) (28 889) odzyski z należności spisanych wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na warunkowe zobowiązania pozabilansowe (3 135) ODPISY NA UTRATĘ WARTOŚCI ( ) (94 115) 8. Wynik z tytułu prowizji do do Przychody z tytułu: pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń płatności krajowych kredytów i pożyczek zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa papierów wartościowych i działalności powierniczej płatności zagranicznych pozostałych Koszty z tytułu: (82 746) (35 319) płatności krajowych (39 520) (4 359) współpracy z pośrednikami (20 400) (14 313) pośrednictwa w sprzedaży ubezpieczeń (13 583) (13 551) papierów wartościowych i działalności powierniczej (3 165) (237) zarządzania funduszami inwestycyjnymi i dystrybucji jednostek uczestnictwa (1 410) (0) płatności zagranicznych (614) (64) pozostałych (4 054) (2 795) WYNIK Z TYTUŁU PROWIZJI Wynik z tytułu prowizji zawiera przychody prowizyjne w kwocie tys. zł (I półrocze 2008 r.: tys. zł) oraz koszty w kwocie tys. zł (I półrocze 2008 r.: tys. zł), dotyczące aktywów i zobowiązań finansowych, które są ujmowane w okresie do zapadalności/ wymagalności proporcjonalnie do upływu czasu. 9. Wynik z inwestycji finansowych do do Wynik na portfelu wycenianym wg wartości godziwej ze skutkiem wyceny (2 251) 163 Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 16

17 odnoszonym do rachunku zysków i strat (FVO) WYNIK Z INWESTYCJI FINANSOWYCH (2 251) Wynik handlowy i rewaluacja do do Wynik z pozycji wymiany i rewaluacji Wynik na instrumentach odsetkowych (4 268) (1 221) Wynik na instrumentach kapitałowych 0 (184) WYNIK HANDLOWY I REWALUACJA Koszty działania i ogólnego zarządu do do Koszty pracownicze ( ) ( ) Wynagrodzenia ( ) ( ) Obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne (52 238) (27 329) Koszty odpraw i świadczeń emerytalnych (851) Koszty utrzymania i wynajmu budynków (98 123) (22 245) Pozostałe koszty ( ) ( ) Amortyzacja (78 635) (27 865) KOSZTY DZIAŁANIA I OGÓLNEGO ZARZĄDU ( ) ( ) Pozycja Wynagrodzenia za I półrocze 2009 roku zawiera koszty restrukturyzacji zatrudnienia w kwocie tys. zł. Pozycja Koszty utrzymania i wynajmu budynków oraz Pozostałe koszty za I półrocze 2009 roku zawierają kwotę tys. zł. z tytułu restrukturyzacji struktury operacyjnej Grupy. 12. Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych do do Pozostałe przychody operacyjne z tytułu: przychodów związanych z dochodzeniem roszczeń rozwiązania rezerw i odpisów aktualizujących sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia opłat franczyzowych pozostałych Pozostałe koszty operacyjne z tytułu: (32 522) (6 894) utworzenia rezerw i odpisów aktualizacyjnych (13 588) 0 kosztów dochodzenia roszczeń (11 880) (5 862) sprzedaży lub likwidacji składników majątku trwałego i aktywów do zbycia (1 587) (350) Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 17

18 pozostałych (5 467) (682) WYNIK Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PRZYCHODÓW I KOSZTÓW OPERACYJNYCH (9 708) Pozycja Pozostałych kosztów operacyjnych z tytułu utworzenia rezerw i odpisów aktualizujących w I półroczu 2009 roku zawiera koszty w wysokości tys. zł związane z restrukturyzacją struktury operacyjnej Grupy. 13. Podatek dochodowy W rozliczeniu bieżącego podatku dochodowego za pierwsze półrocze 2009 i 2008 roku zostały uwzględnione przychody i koszty uzyskania przychodów dotyczące działalności Podatkowej Grupy Kapitałowej GE Money do do Bieżący podatek (11 463) (8 336) Bieżący rok (10 545) (8 336) Korekty z lat ubiegłych (918) 0 Podatek odroczony Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (53 626) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (89 207) RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Uzgodnienie rzeczywistego obciążenia podatkowego do do Zysk przed opodatkowaniem (30 375) Podatek dochodowy według krajowej stawki podatku 19% (38 292) Przychody/dochody wolne od podatku Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu (3 980) (601) Przychody nie stanowiące przychodów do opodatkowania Przychody podatkowe nie uwzględnione w wyniku księgowym (29) (22) Korzyści z tytułu udziałów w Podatkowej Grupie Kapitałowej Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego (2 071) 315 Korekta rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego z lat ubiegłych (839) 0 Zmiana podejścia w wyliczaniu aktywa/ rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT * Od 1 stycznia 2007 r. spółki: GE Money Bank S.A., GE Services Sp. z o.o. (poprzednio Expander Sp. z o.o.) oraz GE Investments Poland Sp. z o.o., wchodzą w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej GE Money (zwanej dalej PGK GE Money ). PGK GE Money by utrzymać status podatkowej grupy kapitałowej musi spełniać warunki określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z późniejszymi zmianami, zwana dalej Ustawą ), między innymi: 1. Spółka dominująca i spółki zależne zawarły umowę PGK GE Money na okres 3 lat. Z uwagi na planowane połączenie GE Money Bank S.A. oraz Banku BPH S.A. przed 31 grudnia 2009 r. możliwe jest wcześniejsze rozwiązanie PGK GE Money, przed upływem terminu zawartego w umowie. Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 18

19 2. Tworzące grupę podmioty nie korzystają ze zwolnień od podatku dochodowego na podstawie odrębnych ustaw. 3. PGK GE Money osiągnie za każdy rok podatkowy udział dochodów w przychodach, określony zgodnie z Ustawą, w wysokości co najmniej 3 %. 4. Umowa PGK GE Money nie może być rozszerzona na inne spółki. 5. Wszystkie transakcję wewnątrzgrupowe jak i z podmiotami spoza PGK GE Money są realizowane na warunkach rynkowych W 2008 roku w PGK GE Money odnotowano znaczący spadek udziału dochodów w przychodach. Istnieje ryzyko utraty przez PGK GE Money statusu podatnika w okresie, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe na datę 31 grudnia 2008 r. W przypadku zmian w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, które naruszają warunki uznania PGK GE Money za podatnika podatku dochodowego, zgodnie z Ustawą oznacza to utratę statusu podatnika przez PGK GE Money oraz koniec jej roku podatkowego. Potencjalny maksymalny wpływ finansowy wynikający z faktu utraty przez PGK GE Money statusu podatnika wynosił w 2008 r tys. zł, natomiast w I połowie 2009 r tys. zł. Są to korzyści podatkowe z tytułu udziału w grupie podatkowej rozpoznane w sprawozdaniach finansowych GE Money Bank S.A. 14. Kasa i operacje z Bankiem Centralnym Kasa Operacje z Bankiem Centralnym Dłużne papiery wartościowe i weksle emitowane przez Skarb Państwa i innych emitentów publicznych uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym KASA I OPERACJE Z BANKIEM CENTRALNYM Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Instrumenty dłużne emitowane przez instytucje rządowe szczebla centralnego obligacje euroobligacje Dodatnia wartość rynkowa instrumentów pochodnych Instrumenty pochodne ekonomicznie zabezpieczające portfel aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (FVO) AKTYWA FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU Należności od banków według struktury rodzajowej Lokaty na rynku pieniężnym Inne w tym: rachunki bieżące banków Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 19

20 papiery z przyrzeczeniem odkupu należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych należności od banków w drodze Razem brutto Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej 0 86 Odsetki NALEŻNOŚCI OD BANKÓW Należności od klientów według struktury rodzajowej Kredyty i pożyczki: od podmiotów niefinansowych od podmiotów finansowych od podmiotów sektora rządowego i samorządowego Inne: papiery z przyrzeczeniem odkupu należności od klientów w drodze należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych pozostałe Należności z tytułu leasingu finansowego RAZEM BRUTTO Korekta z tytułu efektywnej stopy procentowej Dyskonto od skupionych wierzytelności (76) (216) Odpisy z tytułu utraty wartości ( ) ( ) Odsetki* NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW * Kwota odsetek naliczonych na dzień 30 czerwca 2009 roku zawiera tys. zł. z tytułu zmiany definicji ekspozycji kredytowej w GE Money Bank S.A. na dzień zidentyfikowania utraty wartości 18. Odpisy na utratę wartości należności Utrata wartości IBNR Łącznie Stan na początek okresu sprawozdawczego ( ) Odpisy netto na utratę wartości Należności spisane w ciężar odpisów na utratę wartości (86 607) 0 (86 607) Pozostałe* STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO ( ) *w tym tys. zł w wyniku zmiany definicji ekspozycji kredytowej na dzień zidentyfikowania utraty wartości w GEMB Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej GE Money Bank S.A. 20

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r.

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY. KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GE MONEY BANK S.A. ZA SZEŚĆ MIESIĘCY KOŃCZĄCYCH SIĘ 30 CZERWCA 2009 r. Spis treści Rachunek zysków i strat... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Szkolenia Standardy Sprawozdawczości Finansowej Programy motywacyjne oparte na płatnościach akcjami MSSF 2 Instrumenty finansowe wg Ustawy o Rachunkowości lub MSSF Ujawnienia na temat instrumentów finansowych MSSF 7 Aktualności MSR/MSSF Niektóre spółki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe

1. Ujemna wartość firmy - - 2a. Razem inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe Aktywa i pasywa, wpływy i wydatki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31 grudnia 2010 roku 31 grudnia 2009 roku Pożyczki udzielone pracownikom 0,00 0,00 Środki pieniężne (stan rachunku bankowego)

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014

RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 RAPORT ROCZNY- R 2014 ZA OKRES 01-12.2014 Środa Wielkopolska, data publikacji: MARZEC 2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny R 2014 ( zgodnie z 82 ust.1

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ESOTIQ & HENDERSON S.A. na dzień 31.12.2011 Nota 1 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane oraz o liczbie i wartości

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Informacje o instrumentach finansowych Lp Treść Zobowiązania Pożyczki udzielone i należności własne utrzymywane do terminu wymagalności dostępne do sprzedaży 1 Stan na początek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1.07.2011-1.01.2011-30.09.2011

Bardziej szczegółowo