I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 z 2009r poz.349). 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (Dz. U. Nr 55z 1991r. poz. 234 z póź.zm.) 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 56 z 1997r. poz. 357 z póź.zm.) 5. Inne podstawy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Źródłami dochodów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFSŚ) są: a) Odpis podstawowy dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit.a) i art. 6 ust1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej; b) Odpis podstawy w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, na każdego pracownika administracji i obsługi; c) Odpis podstawy dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich rent i emerytur; d) Zwiększenia odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu. 2. Odpisy o których mowa w ust.1 łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden Fundusz w szkole.(art.53 K.N). 3. Administratorem ZFŚS w szkole jest dyrektor szkoły działający w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowią : a) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Myśliszewicach. b) Roczny plan rzeczowo-finansowy. 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 1

2 1. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy, wraz ze zwiększeniami, gromadzona jest w ustalonych przepisami prawa terminach na odrębnym rachunku bankowym Kwoty maksymalnych dopłat do cen usług wypoczynkowych, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej pomocy materialnej, przyznanej z tytułu szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, ogłaszane są każdorazowo na dany rok kalendarzowy Podstawę do przyznania ulgowych usług i świadczeń socjalnych stanowi umotywowany wniosek (wypełniony według wzoru załączonego do regulaminu) osoby uprawnionej, ubiegającej się o dopłatę z Funduszu, uzupełniony jej oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz zawierający wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie obliczonego od dochodów brutto za okres miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku Gospodarowanie środkami ZFSŚ odbywa się w porozumieniu z Komisją Socjalną. 2. Komisja Socjalna składa się z 3 przedstawicieli pracowników szkoły i emerytów w tym ponad 50% składu komisji stanowią przedstawiciele związków zawodowych. 3. Kadencja Komisji trwa dwa lata, a pracą komisji kieruje przewodniczący wybrany przez członków komisji. 4. Do zadań Komisji należy: a) Sporządzanie projektu rocznego planu rzeczowo finansowego; b) Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej i mieszkaniowej c) Sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń; d) Przygotowanie wniosków dotyczących zmian do regulaminu, nowelizowanie załączników, przekazywanie informacji osobom zainteresowanym w zakresie nie naruszającym dóbr osobistych osób korzystających z funduszu. 5. Komisja podejmuje decyzje w wyniku uzgodnień, a nie głosowania, głos decydujący należy do dysponenta funduszu szkolnego dyrektora szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 2

3 1. Świadczenia socjalne są uznaniowe i nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że nie korzystanie z usług i świadczeń organizowanych przy pomocy środków tego funduszu nie uprawnia pracowników i ich rodzin do żądania ekwiwalentu. 2. Pracownik ubiegający się o przyznanie świadczenia jest zobowiązany złożyć do dyrektora szkoły wniosek o przyznanie świadczeń w formie określonej w dalszych postanowieniach regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa, w tym Kodeksu Postepowania Cywilnego. 7 II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 8 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: a) Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu (zatrudnieni na czas nieokreślony, określony, na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania); b) Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zdrowotnych; c) Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu pracy; d) Członkowie rodzin pracowników oraz członkowie rodzin emerytów i rencistów wspólnie zamieszkujący i gospodarujący z osobą uprawnioną do korzystania z Funduszu; e) Członkowie rodziny zmarłego pracownika (dzieci, współmałżonek), jeżeli otrzymują rentę rodzinną i pozostawali na utrzymaniu zmarłego pracownika. 2. Do uprawnionych członków rodzin, zalicza się: a) Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole dziennej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; b) Osoby wymienione w pkt.2 a) niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności bez względu na wiek; c) Współmałżonka. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 3

4 III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU 1. Z opisu na ZFŚS ( zgodnie z art. 53, ust. 1a Karty Nauczyciela), wypłacane są czynnym nauczycielom świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego. 2. Świadczenia te są proporcjonalne do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 3. Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy i powinno być wypłacone do końca sierpnia każdego roku. 4. Środki świadczeń socjalnych przeznaczone na cele pozamieszkniowe traktowane są jako bezzwrotne. 5. Świadczenia mogą dotyczyć indywidualnych potrzeb pracowników jak też akcji organizowanych przez szkołę dla ogółu części zatrudnionych. 6. Świadczenia uzależnione są od sytuacji bytowej i materialnej pracownika. 1. Środki ZFŚS są przeznaczone na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej, a zwłaszcza na: a) wczasy pracownicze i wczasy turystyczne zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną, b) kolonie letnie i obozy młodzieżowe opłacone indywidualnie przez osoby uprawnione, c) ekwiwalent za wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie (w przypadku pracowników administracji i obsługi szkoły, korzystających z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych), d) działalność kulturalno oświatową organizowaną w postaci imprez artystycznych i kulturalnych, socjalnych, spotkań integracyjnych lub zakup biletów wstępu na te imprezy, e) działalność sportowo rekreacyjną organizowaną w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej np. festynów, kuligów, majówek itp. f) wypoczynek w dni wolne od pracy organizowany w formie krótkich wycieczek, rajdów, zlotów, spływów, biwaków, itp. g) imprezy choinkowe dla dzieci od 2 do 14 lat połączonej z poczęstunkiem i zakupem paczek okolicznościowych, 2. Środki Funduszu są przeznaczone także na udzielenie osobom uprawnionym: a) Pomocy materialnej finansowej (zapomogi losowe klęski żywiołowe, ciężka choroba, śmierć, trudna sytuacja życiowa, rodzinna, materialna) b) Pomocy finansowej w formie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe, na warunkach określonych w regulaminie i umowie zawieranej z pożyczkobiorcą. c) Pomocy rzeczowej w formie zakupu bonów towarowych i ekwiwalentu pieniężnego. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona

5 IV. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Małżonkowie zatrudnieniu w jednym zakładzie pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz paczek noworocznych tylko na wniosek jednego z małżonków. Wypłata świadczenia dokonana na wniosek na wniosek jednego z małżonków eliminuje prawo drugiego (w tym samym roku kalendarzowym) do ubiegania się o taką samą ulgę lub świadczenie. 2. Pracownik rozpoczynający pracę w oświacie może ubiegać się o świadczenia z Funduszu od pierwszego dnia zatrudnienia. Pomoc na cele mieszkaniowe dopiero po przepracowaniu, co najmniej 12 miesięcy. 3. Warunkami przyznawania świadczeń są: a) Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na druku obowiązującym w placówce, b) Złożenie oświadczenia o dochodach przypadających na jedną osobę w rodzinie z ostatnich trzech miesięcy, c) Złożenie innych zaświadczeń (faktur, rachunków) lub innych dowodów o poniesionych kosztach (stratach) jeżeli wniosek o przyznanie świadczeń ich dotyczy. 4. Osoba składają wniosek o świadczenie jest obowiązana wiarygodnie go uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w rodzinie, biorąc pod uwagę łączne dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. 5. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, przedłożyła nieprawdziwe dane w celu uzyskania świadczenia, traci prawo korzystania z ZFŚS na okres dwóch lat i odpowiedzialności z KK 233, 6. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości, warunków przyznawania oraz maksymalne kwoty świadczeń będą corocznie uzgadniane z przedstawicielami związków zawodowych i zawarte w załączniku do Regulaminu. 7. Zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie pożyczki zwrotnej zawarte są w niniejszego Regulaminu. Integralną część stanowi wzór umowy w sprawie pożyczki z ZFŚS. 8. Negatywnie zaopiniowanie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o świadczenia z funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja komisji odmawiająca dopłaty jest ostateczna Pracownik administracji i obsługi, może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku raz w roku kalendarzowym, jeżeli korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 2. Dofinansowanie może dotyczyć: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 5

6 a) wczasów zorganizowanych b) wczasów zorganizowanych przez pracownika poza miejscem zamieszkania. 3. Wysokość ekwiwalentu (dofinansowania) za wypoczynek organizowany we własnym zakresie przez pracowników administracji i obsługi będzie corocznie uzgadniany ze związkami zawodowymi. 4. Podstawą otrzymania dofinansowania wypoczynku pracowników jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły. 5. Wypłata dofinansowania za formę wypoczynku określoną w pkt. 2a może być dokonana wyłącznie na podstawie wiarygodnych faktur (rachunków) imiennych za pobyt na wczasach, zawierających informacje: miejsce i czas trwania wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku Dofinansowanie do wypoczynku letniego lub zimowego dzieci pracowników przysługuje raz w roku. 2. Dla dzieci od 3 lat do 18 ego roku życia (do końca roku kalendarzowego) w formie wypoczynku zorganizowanego (wczasy, kolonie, obozy) 3. Powyżej 18 lat do ukończenia szkoły nie dłużej niż do 25 roku życia, pod warunkiem, że w/w uczy się i nie pracuje. 4. Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku młodzieży o których mowa w pkt. 3 należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni oraz oświadczenie, że dziecko nie pracuje. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży nastąpi po przedłożeniu przez pracownika rachunku wydanego przez instytucję uprawnioną do świadczenia usług turystycznych (obozy, kolonie, zimowiska, wczasy, zielone szkoły itp.) Przy wypłacie świadczeń z tytułu wypoczynku wakacyjnego pracowników i ich rodzin wprowadza się współczynnik przeliczeniowy, który uzależnia wysokość świadczeń od wysokości dochodu brutto na 1 członka rodziny pracownika. 2. Osoba zakwalifikowana do refundacji wypoczynku otrzymuje kwotę obliczoną na podstawie przemnożenia świadczenia przez współczynnik odpowiedni do wysokości jej dochodu brutto na jednego członka rodziny pracownika. 3. Wnioski w sprawie przyznawania dofinansowania do wypoczynku pracowników, dzieci i młodzieży należy składać do 30 maja każdego roku. Rozpatrzenie wniosków za wypoczynek dzieci i młodzieży nastąpi nie wcześniej niż we wrześniu każdego roku. 4. Pracownik, który został wstępnie zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania wypoczynku własnego lub dzieci a w okresie 30 września każdego roku nie przedstawi rachunku będzie pozbawiony możliwości korzystania z dofinansowania wypoczynku. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 6

7 15 1. Środki ZFŚS przeznaczone na imprezy grupowe, wykorzystane mogą być na pokrycie kosztów: a) Imprezy noworocznej dla dzieci od 2 do 14 lat połączonej z poczęstunkiem lub zakupem paczek noworocznych b) Różnych imprez grupowych np. spotkań sportowo rekreacyjnych, festynów, kuligów, majówek, c) Dopłatę do biletów do kin, teatrów, występów estradowych itp. d) Wycieczek, rajdów, biwaków, spływów organizowanych wyłącznie dla aktualnych i byłych pracowników szkoły 2. Przy większej ilości kandydatów na zorganizowanie wycieczki, imprezy itp. pierwszeństwo posiadają osoby, które z tych form nie korzystały w latach poprzednich. 3. Pracownik, który zadeklarował uczestnictwo w organizowanej imprezie, wycieczce i na poczet imprezy wpłacił określoną kwotę pieniężną, a następnie nie skorzystał z imprezy, nie otrzyma zwrotu wpłaconej kwoty Z środków ZFŚS mogą być udzielane zapomogi rzeczowe i finansowe, pracownikom i emerytom uprawnionym do korzystania z funduszu, z tytułu: a) Indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, śmierci. b) Szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej c) Pomocy rzeczowej (bony towarowe) d) Okresowo występujących trudności materialnych czy życiowych osoby uprawnionej e) Śmierć osoby w I stopniu pokrewieństwa (rodzice, małżonek, dzieci) 2. Świadczenia udzielane wymagają: a) Dołączenia wniosku o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z 3 ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, b) Wyliczenia średniego dochodu na osobę w rodzinie, c) Dokładnego opisu sytuacji materialnej rodziny Z różnych form pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe mogą korzystać osoby wymienione w 8 regulaminu. 2. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas ściśle określony oraz rencistów i emerytów, poręczyciele muszą być bezwzględnie zatrudnieni na czas nieokreślony w szkole. 3. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas ściśle określony okres spłaty pożyczki musi pokrywać się z okresem zatrudnienia. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 7

8 18 1. Pożyczki na wkład mieszkaniowy i uzbrojenie terenu oraz przy zamianie mieszkania mogą być przyznawane w wysokości 5000 zł. Okres spłaty pożyczek wynosi 5 lat z jednoczesnym oprocentowaniem 1 % w stosunku rocznym. Dokumentami uprawniającymi do uzyskania pożyczki są: b) Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej oraz innych instytucji uprawnionych do świadczenia usług budowlanych, stwierdzające wysokość pełnego wkładu, kwotę do uzupełnienia, termin otrzymania mieszkania z podaniem adresu przyznanego lokalu lub zaświadczenia informującego o wykupie gruntu pod budowę, ewentualnie na uzbrojenie terenu (w przypadku gdy pracownik otrzyma pożyczkę na uzbrojenie terenu nie może otrzymać pożyczki po raz drugi na uzupełnienie wkładu) 2. Przyznana kwota przekazywana będzie przelewem na konto instytucji, z którą pracownik podpisał umowę. Nie można dokonywać wpłat gotówkowych pracownikom z tego tytułu Pożyczki na wkład własny przy budowie domków jednorodzinnych oraz pożyczki na uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni i innych instytucji budowlanych uprawnionych do świadczenia usług mogą być udzielane w wysokości 5000 zł, okres spłaty wynosi 5 lat, oprocentowanie 1 % w stosunku rocznym. 2. Pomoc otrzymać można na podstawie przedłożonych niżej dokumentów: b) Akt własności działki na nazwisko lub imię pracownika lub współmałżonka c) Decyzję zezwalającą na budowę domu 3. W przypadku budownictwa o zabudowie szeregowej: b) Zaświadczenie z instytucji uprawnionej do świadczenia usług budowlanych i kosztorys Pożyczkę na adaptację strychów ustala się jednorazowo do kwoty 5000 zł oprocentowaną 1% w skali roku okres spłat wynosi 5 lat. 2. Dokumenty na podstawie, której można otrzymać pożyczkę to: b) Decyzja administracyjna przydzielająca strych na adaptację na cele mieszkaniowe Na rozbudowę zasobów mieszkaniowych ustala się kwotę 5000 zł, - okres spłaty wynosi 5 lat, oprocentowanie 1% w stosunku rocznym. 2. Aby otrzymać ten rodzaj pożyczki należy złożyć następujące dokumenty: b) Akt własności na nazwisko i imię pracownika lub współmałżonka Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 8

9 c) Kosztorys d) Decyzję zezwalającą na rozbudowę Pożyczki na remont i modernizację mieszkań w domach wielomieszkaniowych oraz jednorodzinnych ustala się kwotę 4000 zł. Okres spłaty wynosi 2 lata z jednoczesnym oprocentowaniem 1% w skali rocznej. 2. Warunkiem otrzymania pożyczki jest: b) Spłacenie poprzedniej pożyczki c) Wnioski roztratuje się w kolejności ich wpływu na miarę posiadanych środków Spłata udzielonych pożyczek mieszkaniowych rozpoczyna się nie później niż po upływie 1 go miesiąca od daty jej otrzymania Przy wykupie mieszkania od osób fizycznych kwota pożyczki wynosi 5000 zł, okres spłaty wynosi 5 lat a oprocentowanie 1% w stosunku rocznym. 2. Wymagane są następujące dokumenty: b) Umowa kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego (w momencie ubiegania się o w/w pożyczkę, umowa musi zawierać aktualną datą zawarcia) Przy wykupie mieszkań od osób prawnych tzn. przy zamianie prawa lokatorskiego na własnościowe lub przy staraniu się o uzyskanie prawa własnościowego do zajmowanego mieszkania komunalnego, kwota pożyczki wynosi 5000 zł, oprocentowanie 1% w stosunku rocznym, a okres spłaty wynosi 5 lat. Wymagane są następujące dokumenty: b) Pismo do osób prawnych stwierdzające fakty ubiegania się lokatora o prawo własnościowe do zajmowanego mieszkania komunalnego, oraz propozycja tej osoby prawnej c) Akt notarialny kupna mieszkania 2. Kwota udzielonej pożyczki jest przekazywana na konto instytucji. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach może być wypłacana pożyczkobiorcy. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona W przypadku udzielania pożyczki bezzwrotnej związanej z klęską żywiołową lub katastrofą budowlaną kwota tej formy pomocy będzie ustalana przez Komisję Świadczeń Socjalnych. 2. Wymagane dokumenty:

10 a) Podanie b) Zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ stwierdzający charakter, rozmiar szkody oraz wysokość poniesionych strat. 1. Przyznane przez Komisję pożyczki z funduszu uzależnione są od: a) Daty wpływu wniosku b) Sytuacji mieszkaniowej pracownika i jego rodziny c) Posiadanych środków na koncie ZFŚS 2. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzania wywiadu środowiskowego. 1. W razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn innych niż przejście na emeryturę lub rentę nie spłacona pożyczka udzielona z ZFŚS podlega spłacie w ratach na wskazany numer konta bankowego. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Komisji Świadczeń Socjalnych spłata może być: a) Zawieszona na okres ustalony przez w/w komisję b) Umorzona od 0% -100% w razie śmierci V. PREFERENCJE PRZY KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU Świadczenia socjalne o których mowa w niniejszym regulaminie w pierwszej kolejności przysługują osobom: a) Utrzymującym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagające socjalnej opieki i leczenia oraz wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone. b) Samotnie wychowujące dzieci i osobom posiadającym rodziny wielodzietne c) Mającym trudną sytuację rodzinna lub życiową d) Żyjącym w szczególnie trudnych warunkach mieszkaniowych e) Mającym trudną sytuację ze względu na stan zdrowia, wymagających leczenia bądź opieki f) Mających niskie dochody na osobę w rodzinie. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 10

11 1. Pracownicy objęci opieką socjalną mogą ubiegać się o daną usługę lub świadczenie: Raz w roku: a) wczasy pracownicze i wczasy turystyczne b) kolonie letnie i obozy młodzieżowe, zielone szkoły c) Wypoczynek w dni wolne od pracy wycieczka Dwa razy w roku a) działalność kulturalno oświatową organizowaną w postaci imprez artystycznych i kulturalnych (z wyjątkiem zabaw sylwestrowych i karnawałowych), socjalnych spotkań integracyjnych lub zakup biletów wstępu na te imprezy, b) działalność sportowo rekreacyjną organizowaną w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej np. festynów, kuligów, majówek itp. c) pomoc materialna: rzeczowa (zapomogi rzeczowe) lub finansowe (zapomogi pieniężne). Raz na dwa lata a) zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczka) 1. Fundusz spożycia zbiorowego w formie przyznanych świadczeń nie ma charakteru roszczeniowego. Pracownik, który nie otrzyma świadczenia nie ma prawa odwołania się od decyzji VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Środki Funduszu Spożycia Zbiorowego, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego są rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Socjalnej. 2. Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego należy składać w sekretariacie szkoły 3. Każdorazowo o posiedzeniu komisji informuje jej przewodnicząca poprzez wywieszenie informacji dla pracowników na tablicy ogłoszeń. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 11

12 35 1. Informacje o przyznaniu pożyczek mieszkaniowych, dofinansowaniu wypoczynku letniego oraz świadczeniach urlopowych można uzyskać u przewodniczącego komisji. 2. Informacje o przyznaniu lub odmowie pomocy materialnej lub pieniężnej przekazuje przewodnicząca ZKŚS bezpośrednio wnioskodawcom. 3. Zasady i warunki przyznawania usług i świadczeń socjalnych oraz zasady ich dofinansowania z Funduszu odnoszą się bez wyjątku do ogółu uprawnionych Postanowienia regulaminu podaje się do wiadomości wszystkich pracowników i emerytów. 2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 3. W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły. 4. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są załączniki Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkół Gminy Jedlnia- Letnisko z dnia 01 marca 2006 roku. 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wchodzi w życie z dniem podpisania go przez dyrektora szkoły i zakładowe organizacje związków zawodowych z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku. Uzgodniono w dniu: Dyrektor szkoły: Elżbieta Wójtowicz Zakładowe Organizacje Związków Zawodowych: ZNP - Prezes Oddziału ZNP Elżbieta Borowiecka NSZZ SOLIDARNOŚĆ Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania Przewodniczący Adam Słomka Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 12

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zarządzenie wprowadzające Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w UG I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MEDICUM UMK

COLLEGIUM MEDICUM UMK Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 210 Rektora UMK z dnia 31 grudnia 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH COLLEGIUM MEDICUM UMK BYDGOSZCZ 2012 r. SPIS TREŚCI Str. C z ę ś ć p i e r w s z a ZASADY GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na podstawie: 1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Bardziej szczegółowo