I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.Nr 70 z 1996r. poz. 335 z póź.zm.) 2. Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 z 2009r poz.349). 3. Ustawa z dnia 23 maja 1991r. o Związkach Zawodowych (Dz. U. Nr 55z 1991r. poz. 234 z póź.zm.) 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 56 z 1997r. poz. 357 z póź.zm.) 5. Inne podstawy prawne i zasady powszechnie obowiązujące w zakresie organizowania działalności socjalnej finansowanej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Źródłami dochodów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFSŚ) są: a) Odpis podstawowy dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli ( po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej na podstawie art. 5 pkt 1 lit.a) i art. 6 ust1 pkt 2 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustalanej corocznie w ustawie budżetowej; b) Odpis podstawy w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, na każdego pracownika administracji i obsługi; c) Odpis podstawy dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich rent i emerytur; d) Zwiększenia odsetki od środków na rachunku bankowym Funduszu. 2. Odpisy o których mowa w ust.1 łącznie z naliczonymi odpisami podstawowymi na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na pozostałych pracowników oraz emerytów i rencistów - byłych pracowników, stanowią jeden Fundusz w szkole.(art.53 K.N). 3. Administratorem ZFŚS w szkole jest dyrektor szkoły działający w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi Podstawę gospodarowania środkami ZFŚS stanowią : a) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Myśliszewicach. b) Roczny plan rzeczowo-finansowy. 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 1

2 1. Kwota naliczonego odpisu podstawowego na dany rok kalendarzowy, wraz ze zwiększeniami, gromadzona jest w ustalonych przepisami prawa terminach na odrębnym rachunku bankowym Kwoty maksymalnych dopłat do cen usług wypoczynkowych, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej pomocy materialnej, przyznanej z tytułu szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, ogłaszane są każdorazowo na dany rok kalendarzowy Podstawę do przyznania ulgowych usług i świadczeń socjalnych stanowi umotywowany wniosek (wypełniony według wzoru załączonego do regulaminu) osoby uprawnionej, ubiegającej się o dopłatę z Funduszu, uzupełniony jej oświadczeniem o sytuacji życiowej i rodzinnej oraz zawierający wysokość dochodu przypadającego na osobę w rodzinie obliczonego od dochodów brutto za okres miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku Gospodarowanie środkami ZFSŚ odbywa się w porozumieniu z Komisją Socjalną. 2. Komisja Socjalna składa się z 3 przedstawicieli pracowników szkoły i emerytów w tym ponad 50% składu komisji stanowią przedstawiciele związków zawodowych. 3. Kadencja Komisji trwa dwa lata, a pracą komisji kieruje przewodniczący wybrany przez członków komisji. 4. Do zadań Komisji należy: a) Sporządzanie projektu rocznego planu rzeczowo finansowego; b) Rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy socjalnej i mieszkaniowej c) Sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń; d) Przygotowanie wniosków dotyczących zmian do regulaminu, nowelizowanie załączników, przekazywanie informacji osobom zainteresowanym w zakresie nie naruszającym dóbr osobistych osób korzystających z funduszu. 5. Komisja podejmuje decyzje w wyniku uzgodnień, a nie głosowania, głos decydujący należy do dysponenta funduszu szkolnego dyrektora szkoły. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 2

3 1. Świadczenia socjalne są uznaniowe i nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że nie korzystanie z usług i świadczeń organizowanych przy pomocy środków tego funduszu nie uprawnia pracowników i ich rodzin do żądania ekwiwalentu. 2. Pracownik ubiegający się o przyznanie świadczenia jest zobowiązany złożyć do dyrektora szkoły wniosek o przyznanie świadczeń w formie określonej w dalszych postanowieniach regulaminu. 3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa, w tym Kodeksu Postepowania Cywilnego. 7 II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 8 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z Funduszu są: a) Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu (zatrudnieni na czas nieokreślony, określony, na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania); b) Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i zdrowotnych; c) Emeryci i renciści byli pracownicy zakładu pracy; d) Członkowie rodzin pracowników oraz członkowie rodzin emerytów i rencistów wspólnie zamieszkujący i gospodarujący z osobą uprawnioną do korzystania z Funduszu; e) Członkowie rodziny zmarłego pracownika (dzieci, współmałżonek), jeżeli otrzymują rentę rodzinną i pozostawali na utrzymaniu zmarłego pracownika. 2. Do uprawnionych członków rodzin, zalicza się: a) Pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci własne, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole dziennej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; b) Osoby wymienione w pkt.2 a) niezdolne do żadnej pracy na skutek niepełnosprawności bez względu na wiek; c) Współmałżonka. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 3

4 III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU 1. Z opisu na ZFŚS ( zgodnie z art. 53, ust. 1a Karty Nauczyciela), wypłacane są czynnym nauczycielom świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach świadczenia urlopowe w wysokości odpisu podstawowego. 2. Świadczenia te są proporcjonalne do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 3. Świadczenie urlopowe ma charakter roszczeniowy i powinno być wypłacone do końca sierpnia każdego roku. 4. Środki świadczeń socjalnych przeznaczone na cele pozamieszkniowe traktowane są jako bezzwrotne. 5. Świadczenia mogą dotyczyć indywidualnych potrzeb pracowników jak też akcji organizowanych przez szkołę dla ogółu części zatrudnionych. 6. Świadczenia uzależnione są od sytuacji bytowej i materialnej pracownika. 1. Środki ZFŚS są przeznaczone na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób uprawnionych do korzystania z Funduszu w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej, a zwłaszcza na: a) wczasy pracownicze i wczasy turystyczne zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną, b) kolonie letnie i obozy młodzieżowe opłacone indywidualnie przez osoby uprawnione, c) ekwiwalent za wypoczynek organizowany przez osobę uprawnioną we własnym zakresie (w przypadku pracowników administracji i obsługi szkoły, korzystających z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych), d) działalność kulturalno oświatową organizowaną w postaci imprez artystycznych i kulturalnych, socjalnych, spotkań integracyjnych lub zakup biletów wstępu na te imprezy, e) działalność sportowo rekreacyjną organizowaną w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej np. festynów, kuligów, majówek itp. f) wypoczynek w dni wolne od pracy organizowany w formie krótkich wycieczek, rajdów, zlotów, spływów, biwaków, itp. g) imprezy choinkowe dla dzieci od 2 do 14 lat połączonej z poczęstunkiem i zakupem paczek okolicznościowych, 2. Środki Funduszu są przeznaczone także na udzielenie osobom uprawnionym: a) Pomocy materialnej finansowej (zapomogi losowe klęski żywiołowe, ciężka choroba, śmierć, trudna sytuacja życiowa, rodzinna, materialna) b) Pomocy finansowej w formie pożyczki zwrotnej na cele mieszkaniowe, na warunkach określonych w regulaminie i umowie zawieranej z pożyczkobiorcą. c) Pomocy rzeczowej w formie zakupu bonów towarowych i ekwiwalentu pieniężnego. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona

5 IV. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Małżonkowie zatrudnieniu w jednym zakładzie pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz paczek noworocznych tylko na wniosek jednego z małżonków. Wypłata świadczenia dokonana na wniosek na wniosek jednego z małżonków eliminuje prawo drugiego (w tym samym roku kalendarzowym) do ubiegania się o taką samą ulgę lub świadczenie. 2. Pracownik rozpoczynający pracę w oświacie może ubiegać się o świadczenia z Funduszu od pierwszego dnia zatrudnienia. Pomoc na cele mieszkaniowe dopiero po przepracowaniu, co najmniej 12 miesięcy. 3. Warunkami przyznawania świadczeń są: a) Złożenie wniosku o przyznanie świadczenia na druku obowiązującym w placówce, b) Złożenie oświadczenia o dochodach przypadających na jedną osobę w rodzinie z ostatnich trzech miesięcy, c) Złożenie innych zaświadczeń (faktur, rachunków) lub innych dowodów o poniesionych kosztach (stratach) jeżeli wniosek o przyznanie świadczeń ich dotyczy. 4. Osoba składają wniosek o świadczenie jest obowiązana wiarygodnie go uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w rodzinie, biorąc pod uwagę łączne dochody wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. 5. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu, przedłożyła nieprawdziwe dane w celu uzyskania świadczenia, traci prawo korzystania z ZFŚS na okres dwóch lat i odpowiedzialności z KK 233, 6. Szczegółowe zasady dotyczące wysokości, warunków przyznawania oraz maksymalne kwoty świadczeń będą corocznie uzgadniane z przedstawicielami związków zawodowych i zawarte w załączniku do Regulaminu. 7. Zasady udzielania pomocy mieszkaniowej w formie pożyczki zwrotnej zawarte są w niniejszego Regulaminu. Integralną część stanowi wzór umowy w sprawie pożyczki z ZFŚS. 8. Negatywnie zaopiniowanie wnioski osób uprawnionych ubiegających się o świadczenia z funduszu nie wymagają uzasadnienia, a decyzja komisji odmawiająca dopłaty jest ostateczna Pracownik administracji i obsługi, może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku raz w roku kalendarzowym, jeżeli korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. 2. Dofinansowanie może dotyczyć: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 5

6 a) wczasów zorganizowanych b) wczasów zorganizowanych przez pracownika poza miejscem zamieszkania. 3. Wysokość ekwiwalentu (dofinansowania) za wypoczynek organizowany we własnym zakresie przez pracowników administracji i obsługi będzie corocznie uzgadniany ze związkami zawodowymi. 4. Podstawą otrzymania dofinansowania wypoczynku pracowników jest złożenie wniosku do dyrektora szkoły. 5. Wypłata dofinansowania za formę wypoczynku określoną w pkt. 2a może być dokonana wyłącznie na podstawie wiarygodnych faktur (rachunków) imiennych za pobyt na wczasach, zawierających informacje: miejsce i czas trwania wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku Dofinansowanie do wypoczynku letniego lub zimowego dzieci pracowników przysługuje raz w roku. 2. Dla dzieci od 3 lat do 18 ego roku życia (do końca roku kalendarzowego) w formie wypoczynku zorganizowanego (wczasy, kolonie, obozy) 3. Powyżej 18 lat do ukończenia szkoły nie dłużej niż do 25 roku życia, pod warunkiem, że w/w uczy się i nie pracuje. 4. Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku młodzieży o których mowa w pkt. 3 należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły lub uczelni oraz oświadczenie, że dziecko nie pracuje. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży nastąpi po przedłożeniu przez pracownika rachunku wydanego przez instytucję uprawnioną do świadczenia usług turystycznych (obozy, kolonie, zimowiska, wczasy, zielone szkoły itp.) Przy wypłacie świadczeń z tytułu wypoczynku wakacyjnego pracowników i ich rodzin wprowadza się współczynnik przeliczeniowy, który uzależnia wysokość świadczeń od wysokości dochodu brutto na 1 członka rodziny pracownika. 2. Osoba zakwalifikowana do refundacji wypoczynku otrzymuje kwotę obliczoną na podstawie przemnożenia świadczenia przez współczynnik odpowiedni do wysokości jej dochodu brutto na jednego członka rodziny pracownika. 3. Wnioski w sprawie przyznawania dofinansowania do wypoczynku pracowników, dzieci i młodzieży należy składać do 30 maja każdego roku. Rozpatrzenie wniosków za wypoczynek dzieci i młodzieży nastąpi nie wcześniej niż we wrześniu każdego roku. 4. Pracownik, który został wstępnie zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania wypoczynku własnego lub dzieci a w okresie 30 września każdego roku nie przedstawi rachunku będzie pozbawiony możliwości korzystania z dofinansowania wypoczynku. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 6

7 15 1. Środki ZFŚS przeznaczone na imprezy grupowe, wykorzystane mogą być na pokrycie kosztów: a) Imprezy noworocznej dla dzieci od 2 do 14 lat połączonej z poczęstunkiem lub zakupem paczek noworocznych b) Różnych imprez grupowych np. spotkań sportowo rekreacyjnych, festynów, kuligów, majówek, c) Dopłatę do biletów do kin, teatrów, występów estradowych itp. d) Wycieczek, rajdów, biwaków, spływów organizowanych wyłącznie dla aktualnych i byłych pracowników szkoły 2. Przy większej ilości kandydatów na zorganizowanie wycieczki, imprezy itp. pierwszeństwo posiadają osoby, które z tych form nie korzystały w latach poprzednich. 3. Pracownik, który zadeklarował uczestnictwo w organizowanej imprezie, wycieczce i na poczet imprezy wpłacił określoną kwotę pieniężną, a następnie nie skorzystał z imprezy, nie otrzyma zwrotu wpłaconej kwoty Z środków ZFŚS mogą być udzielane zapomogi rzeczowe i finansowe, pracownikom i emerytom uprawnionym do korzystania z funduszu, z tytułu: a) Indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby, śmierci. b) Szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej c) Pomocy rzeczowej (bony towarowe) d) Okresowo występujących trudności materialnych czy życiowych osoby uprawnionej e) Śmierć osoby w I stopniu pokrewieństwa (rodzice, małżonek, dzieci) 2. Świadczenia udzielane wymagają: a) Dołączenia wniosku o wysokości dochodów wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z 3 ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, b) Wyliczenia średniego dochodu na osobę w rodzinie, c) Dokładnego opisu sytuacji materialnej rodziny Z różnych form pożyczek zwrotnych na cele mieszkaniowe mogą korzystać osoby wymienione w 8 regulaminu. 2. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas ściśle określony oraz rencistów i emerytów, poręczyciele muszą być bezwzględnie zatrudnieni na czas nieokreślony w szkole. 3. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas ściśle określony okres spłaty pożyczki musi pokrywać się z okresem zatrudnienia. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 7

8 18 1. Pożyczki na wkład mieszkaniowy i uzbrojenie terenu oraz przy zamianie mieszkania mogą być przyznawane w wysokości 5000 zł. Okres spłaty pożyczek wynosi 5 lat z jednoczesnym oprocentowaniem 1 % w stosunku rocznym. Dokumentami uprawniającymi do uzyskania pożyczki są: b) Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej oraz innych instytucji uprawnionych do świadczenia usług budowlanych, stwierdzające wysokość pełnego wkładu, kwotę do uzupełnienia, termin otrzymania mieszkania z podaniem adresu przyznanego lokalu lub zaświadczenia informującego o wykupie gruntu pod budowę, ewentualnie na uzbrojenie terenu (w przypadku gdy pracownik otrzyma pożyczkę na uzbrojenie terenu nie może otrzymać pożyczki po raz drugi na uzupełnienie wkładu) 2. Przyznana kwota przekazywana będzie przelewem na konto instytucji, z którą pracownik podpisał umowę. Nie można dokonywać wpłat gotówkowych pracownikom z tego tytułu Pożyczki na wkład własny przy budowie domków jednorodzinnych oraz pożyczki na uzupełnienie wkładów budowlanych do spółdzielni i innych instytucji budowlanych uprawnionych do świadczenia usług mogą być udzielane w wysokości 5000 zł, okres spłaty wynosi 5 lat, oprocentowanie 1 % w stosunku rocznym. 2. Pomoc otrzymać można na podstawie przedłożonych niżej dokumentów: b) Akt własności działki na nazwisko lub imię pracownika lub współmałżonka c) Decyzję zezwalającą na budowę domu 3. W przypadku budownictwa o zabudowie szeregowej: b) Zaświadczenie z instytucji uprawnionej do świadczenia usług budowlanych i kosztorys Pożyczkę na adaptację strychów ustala się jednorazowo do kwoty 5000 zł oprocentowaną 1% w skali roku okres spłat wynosi 5 lat. 2. Dokumenty na podstawie, której można otrzymać pożyczkę to: b) Decyzja administracyjna przydzielająca strych na adaptację na cele mieszkaniowe Na rozbudowę zasobów mieszkaniowych ustala się kwotę 5000 zł, - okres spłaty wynosi 5 lat, oprocentowanie 1% w stosunku rocznym. 2. Aby otrzymać ten rodzaj pożyczki należy złożyć następujące dokumenty: b) Akt własności na nazwisko i imię pracownika lub współmałżonka Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 8

9 c) Kosztorys d) Decyzję zezwalającą na rozbudowę Pożyczki na remont i modernizację mieszkań w domach wielomieszkaniowych oraz jednorodzinnych ustala się kwotę 4000 zł. Okres spłaty wynosi 2 lata z jednoczesnym oprocentowaniem 1% w skali rocznej. 2. Warunkiem otrzymania pożyczki jest: b) Spłacenie poprzedniej pożyczki c) Wnioski roztratuje się w kolejności ich wpływu na miarę posiadanych środków Spłata udzielonych pożyczek mieszkaniowych rozpoczyna się nie później niż po upływie 1 go miesiąca od daty jej otrzymania Przy wykupie mieszkania od osób fizycznych kwota pożyczki wynosi 5000 zł, okres spłaty wynosi 5 lat a oprocentowanie 1% w stosunku rocznym. 2. Wymagane są następujące dokumenty: b) Umowa kupna sprzedaży w formie aktu notarialnego (w momencie ubiegania się o w/w pożyczkę, umowa musi zawierać aktualną datą zawarcia) Przy wykupie mieszkań od osób prawnych tzn. przy zamianie prawa lokatorskiego na własnościowe lub przy staraniu się o uzyskanie prawa własnościowego do zajmowanego mieszkania komunalnego, kwota pożyczki wynosi 5000 zł, oprocentowanie 1% w stosunku rocznym, a okres spłaty wynosi 5 lat. Wymagane są następujące dokumenty: b) Pismo do osób prawnych stwierdzające fakty ubiegania się lokatora o prawo własnościowe do zajmowanego mieszkania komunalnego, oraz propozycja tej osoby prawnej c) Akt notarialny kupna mieszkania 2. Kwota udzielonej pożyczki jest przekazywana na konto instytucji. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach może być wypłacana pożyczkobiorcy. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona W przypadku udzielania pożyczki bezzwrotnej związanej z klęską żywiołową lub katastrofą budowlaną kwota tej formy pomocy będzie ustalana przez Komisję Świadczeń Socjalnych. 2. Wymagane dokumenty:

10 a) Podanie b) Zaświadczenie wydane przez odpowiedni organ stwierdzający charakter, rozmiar szkody oraz wysokość poniesionych strat. 1. Przyznane przez Komisję pożyczki z funduszu uzależnione są od: a) Daty wpływu wniosku b) Sytuacji mieszkaniowej pracownika i jego rodziny c) Posiadanych środków na koncie ZFŚS 2. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzania wywiadu środowiskowego. 1. W razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn innych niż przejście na emeryturę lub rentę nie spłacona pożyczka udzielona z ZFŚS podlega spłacie w ratach na wskazany numer konta bankowego. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Komisji Świadczeń Socjalnych spłata może być: a) Zawieszona na okres ustalony przez w/w komisję b) Umorzona od 0% -100% w razie śmierci V. PREFERENCJE PRZY KORZYSTANIU ZE ŚWIADCZEŃ FUNDUSZU Świadczenia socjalne o których mowa w niniejszym regulaminie w pierwszej kolejności przysługują osobom: a) Utrzymującym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagające socjalnej opieki i leczenia oraz wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone. b) Samotnie wychowujące dzieci i osobom posiadającym rodziny wielodzietne c) Mającym trudną sytuację rodzinna lub życiową d) Żyjącym w szczególnie trudnych warunkach mieszkaniowych e) Mającym trudną sytuację ze względu na stan zdrowia, wymagających leczenia bądź opieki f) Mających niskie dochody na osobę w rodzinie. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 10

11 1. Pracownicy objęci opieką socjalną mogą ubiegać się o daną usługę lub świadczenie: Raz w roku: a) wczasy pracownicze i wczasy turystyczne b) kolonie letnie i obozy młodzieżowe, zielone szkoły c) Wypoczynek w dni wolne od pracy wycieczka Dwa razy w roku a) działalność kulturalno oświatową organizowaną w postaci imprez artystycznych i kulturalnych (z wyjątkiem zabaw sylwestrowych i karnawałowych), socjalnych spotkań integracyjnych lub zakup biletów wstępu na te imprezy, b) działalność sportowo rekreacyjną organizowaną w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej np. festynów, kuligów, majówek itp. c) pomoc materialna: rzeczowa (zapomogi rzeczowe) lub finansowe (zapomogi pieniężne). Raz na dwa lata a) zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe (pożyczka) 1. Fundusz spożycia zbiorowego w formie przyznanych świadczeń nie ma charakteru roszczeniowego. Pracownik, który nie otrzyma świadczenia nie ma prawa odwołania się od decyzji VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Środki Funduszu Spożycia Zbiorowego, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego są rozpatrywane na posiedzeniach Komisji Socjalnej. 2. Wnioski o przyznanie świadczenia socjalnego należy składać w sekretariacie szkoły 3. Każdorazowo o posiedzeniu komisji informuje jej przewodnicząca poprzez wywieszenie informacji dla pracowników na tablicy ogłoszeń. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 11

12 35 1. Informacje o przyznaniu pożyczek mieszkaniowych, dofinansowaniu wypoczynku letniego oraz świadczeniach urlopowych można uzyskać u przewodniczącego komisji. 2. Informacje o przyznaniu lub odmowie pomocy materialnej lub pieniężnej przekazuje przewodnicząca ZKŚS bezpośrednio wnioskodawcom. 3. Zasady i warunki przyznawania usług i świadczeń socjalnych oraz zasady ich dofinansowania z Funduszu odnoszą się bez wyjątku do ogółu uprawnionych Postanowienia regulaminu podaje się do wiadomości wszystkich pracowników i emerytów. 2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa. 3. W sprawach nie objętych Regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły. 4. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są załączniki Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkół Gminy Jedlnia- Letnisko z dnia 01 marca 2006 roku. 2. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wchodzi w życie z dniem podpisania go przez dyrektora szkoły i zakładowe organizacje związków zawodowych z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku. Uzgodniono w dniu: Dyrektor szkoły: Elżbieta Wójtowicz Zakładowe Organizacje Związków Zawodowych: ZNP - Prezes Oddziału ZNP Elżbieta Borowiecka NSZZ SOLIDARNOŚĆ Międzyzakładowa Komisja Pracowników Oświaty i Wychowania Przewodniczący Adam Słomka Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Myśliszewicach Strona 12

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W RADOMIU Podstawa prawna: Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Radomiu I. Podstawy opracowania regulaminu 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasad

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4/2013 Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika z dnia 02 września 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH III Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wągrowcu I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W GLIWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieniu Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebieniu z dnia 26.02.2010 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Trzebieniu Podstawa prawna: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku

Regulamin. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników. Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie. Regulamin wchodzi do użytku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Zespołu Szkół nr 4 w Jarocinie Regulamin wchodzi do użytku z dniem 4 października 2016 r. 1 1 Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ Załącznik nr 3 do zarządzenia Rektora nr 105 /13-14 REGULAMIN ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ (stanowiący załącznik do zarządzenia nr 103 Rektora APS z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Franciszkańska 137 Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU. I Podstawy opracowania regulaminu REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W SICIENKU I Podstawy opracowania regulaminu 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaworze Opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 17.

REGULAMIN. Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 17. REGULAMIN Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie: ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. PODSTAWA PRAWNA Zasady tworzenia ZFŚS i gospodarowania jego środkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie I. Podstawa prawna. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony ZARZĄDZENIE NR 11/11/2010 BURMISTRZA MIASTA JASŁA Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie PODSTAWA PRAWNA Postanowień ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZNACZENIE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEZNACZENIE SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N TWORZENIA I GOSPODAROWANIA SCENTRALIZOWANYM FUNDUSZEM DLA EMERYTÓW-RENCISTÓW W MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE I. ZASADY TWORZENIA SCENTRALIZOWANEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 124/2015 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie: zmiany regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz.U. nr 43 poz.163/

1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz.U. nr 43 poz.163/ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE GIMNAZJUM, SZKOŁY PODSTAWOWEJ i GMINNEGO PRZEDSZKOLA W NOWEJ JASTRZĄBCE NA ROK 2015 ROZDZIAŁ I. PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie obowiązuje od 05.05.2014r. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 1. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawę prawną gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku MIŁOŚĆ SIŁĄ IM. KS. FRAN C IS ZKA BLAC HNICKI EGO Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku Rybnik 2004 PODSTAWY PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8 Strona 1 z 7 Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj.dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 592 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu

REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu REGULAMIN wykorzystania ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady i kierunki wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania regulaminu

I. Podstawy opracowania regulaminu 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w MIŃSKU MAZOWIECKIM OBOWIĄZUJACY OD DNIA 01.12.2009r I. Podstawy opracowania regulaminu 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Mszczonowie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Mszczonowie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Mszczonowie Mszczonów, dn. 2 grudnia 2013 roku I. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŚWIECIU I. Podstawy opracowania regulaminu. 1 Zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady

Bardziej szczegółowo