Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe"

Transkrypt

1 Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/ Warszawa 1

2 SPIS TRE CI I. Wprowadzenie 3 II. Akty prawne 3 III. Postanowienia ogólne 4 IV. Zatwierdzanie 7 V. Realizacja dop at 15 VI. Kontrola 18 VII. Formularze i za czniki 24 2

3 I. Wprowadzenie Celem mechanizmu WPR Dop aty do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe jest promowanie spo ycia mas a przez pewne kategorie konsumentów, poprzez umo liwienie nabywania go po obni onej cenie przez instytucje i organizacje nie uzyskuj ce dochodu z prowadzonej dzia alno ci, a tym samym zapewnienie równowagi na rynku mas a. II. Akty prawne Akty prawne UE 1) Rozporz dzenie Rady (WE) nr 1255/99 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (wraz z pó n. zm.), 2) Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005r. ustanawiaj ce szczegó owe zasady wprowadzenia w ycie rozporz dzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do rodków w zakresie zbytu mietanki, mas a i mas a skoncentrowanego na rynku Wspólnoty (wraz z pó n. zm.), 3) Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 105 z dnia 5 lutego 2008 roku ustanawiaj ce szczegó owe zasady stosowania rozporz dzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do interwencji na rynku mas a, 4) Rozporz dzenie Komisji (WE) nr 1913/2006 z 20 grudnia 2006 r. ustanawiaj ce szczegó owe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniaj ce niektóre rozporz dzenia, 5) Rozporz dzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny rodków spo ywczych, 6) Rozporz dzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiaj ce szczegó owe przepisy dotycz ce higieny w odniesieniu do ywno ci pochodzenia zwierz cego (wraz z pó n. zm.). Akty prawne UE dost pne s w wersji oryginalnej na stronie internetowej 3

4 Akty prawne krajowe 1) Ustawa z dnia 22 wrze nia 2006 r. o uruchomieniu rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187,poz.1381 z pó n. zm.), 2) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702), 3) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z pó n. zm.), 4) Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie minimalnej ilo ci mas a, której mo e dotyczy wniosek o dop at do zakupu mas a ( Dz. U. Nr 80, poz.701). III. Postanowienia ogólne 1. Przedsi biorc w rozumieniu niniejszych Warunków jest osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadaj ca osobowo ci prawnej, prowadz ca we w asnym imieniu dzia alno gospodarcz lub zawodow w zakresie produkcji i/lub handlu i/lub obrotu artyku ami mleczarskimi / spo ywczymi, zarejestrowana na terenie UE. 2. Dostawc mas a w rozumieniu niniejszych Warunków jest przedsi biorca zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Przedsi biorców ARR, który uzyska zatwierdzenie do udzia u w mechanizmie (wpis do rejestru dostawców mas a). 3. Instytucjami niedochodowymi w rozumieniu niniejszych Warunków s instytucje i organizacje niedochodowe okre lone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 244, poz. 2081, z po n. zm.) (RK_1898/2005_Art.71), które: 1) nie uzyskuj dochodów z prowadzonej dzia alno ci, 2) maj swoj siedzib na terytorium Polski. 4. Beneficjentem w rozumieniu niniejszych Warunków jest instytucja niedochodowa, zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Przedsi biorców ARR, która uzyska a zatwierdzenie do udzia u w mechanizmie (wpis do rejestru beneficjentów), uprawniona do nabywania mas a po obni onej cenie. 5. mietank w rozumieniu niniejszych Warunków jest nieukwaszona lub ukwaszona mietanka otrzymana z surowego mleka krowiego spe niaj cego 4

5 wymagania okre lone w za czniku III sekcja IX rozdz. I Rozporz dzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. 6. Bonem w rozumieniu niniejszych Warunków jest dokument wydawany przez ARR beneficjentom, uprawniaj cy do nabywania mas a w ramach mechanizmu od zatwierdzonego dostawcy mas a (RK_1898/2005_Art.75 ust.1). 7. Uprawnionym konsumentem w rozumieniu niniejszych Warunków jest osoba fizyczna, która znajduje si pod opiek beneficjenta; uprawnionym konsumentem nie mo e by pracownik beneficjenta, w rozumieniu osoby wiadcz cej na jego rzecz prac na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego. 8. Zatwierdzeniem do udzia u w mechanizmie w rozumieniu niniejszych Warunków jest formalne stwierdzenie przez ARR, e przedsi biorca ubiegaj cy si o status dostawcy mas a lub instytucja niedochodowa ubiegaj ca si o status beneficjenta, spe nili wymagania okre lone w Rozporz dzeniu Komisji (WE) nr 1898/2005 z dnia 9 listopada 2005 r., potwierdzone wpisem do rejestru dostawców mas a (w przypadku zatwierdzenia dostawcy mas a) lub wpisem do rejestru beneficjentów (w przypadku zatwierdzenia beneficjenta). 9. Przedmiotem dop at jest mas o: a) niesolone zawieraj ce w masie minimalnie 82 % t uszczu mlecznego, maksymalnie 2% suchej masy bezt uszczowej mleka i maksymalnie 16% wody, nie zawieraj ce t uszczu niemlecznego lub/i b) solone zawieraj ce w masie minimalnie 80% t uszczu mlecznego, maksymalnie 2% suchej masy bezt uszczowej mleka, maksymalnie 16% wody oraz maksymalnie 2% soli, nie zawieraj ce t uszczu niemlecznego (RK_1255/99_Art.6 ust.3 i RK_1898/2005_Art.82 ust.1) które: wyprodukowano ze mietanki lub mleka pochodz cych z UE (RK_1255/99_Art.6 ust.3), wyprodukowano w zak adzie produkcyjnym spe niaj cym wymagania Rozporz dzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 w zakresie produkcji mas a (RK_1898/2005_Art.72_lit.b (ii)), zosta o zakupione w Polsce przez beneficjenta od dostawcy mas a zatwierdzonego przez ARR do udzia u w mechanizmie dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe (RK_1898/2005_Art.72 lit. a). 1 Warunki dotycz ce zatwierdzania zak adów okre lone s w art. 4 Rozporz dzenia RRiPE 853/2004 5

6 Na ka dym opakowaniu jednostkowym lub zbiorczym, w którym dostarczane jest mas o dla beneficjentów musz by naniesione w sposób trwa y i wyra ny: - weterynaryjny znak identyfikacyjny, zgodnie z za. II sekcja I RRiPE 853/2004, - data produkcji oraz okres minimalnej trwa ci lub termin przydatno ci do spo ycia, - numer partii produkcyjnej, - waga netto, - napis: Mas o po obni onej cenie zgodnie z rozporz dzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdzia IV (RK_1898/2005_Art.81_ust.1 i Za. XVI). Ponadto na wszystkich opakowaniach jednostkowych musi by umieszczony napis: Odsprzeda zabroniona (RK_1898/2005_Art.81_ust.2 i Za. XVI). W przypadku, gdy mas o pakowane jednostkowo umieszczane jest w opakowaniu zbiorczym, na opakowaniu zbiorczym powinien by umieszczony weterynaryjny znak identyfikacyjny (RRiPE_853/2004 za. II_ sekcja I). 10. Przed z eniem wniosku o zatwierdzenie (wpis do rejestru) w OT ARR, ciwym ze wzgl du na siedzib przedsi biorcy / instytucji niedochodowej, przedsi biorca ubiegaj cy si o status dostawcy mas a / instytucja niedochodowa ubiegaj ca si o status beneficjenta, zobowi zani s do wykonania nast puj cych czynno ci: 1) zarejestrowania si w Centralnym Rejestrze Przedsi biorców w ARR 2 poprzez enie formularza rejestracyjnego WPR_P1_f1 (szczegó owe zasady rejestracji w ARR znajduj si na stronie internetowej ARR: 2) podpisania z wybranym dostawc mas a / beneficjentem Umowy warunkowej na zakup / sprzeda mas a w ramach mechanizmu dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe. 11. Umowa, o której mowa w pkt 10 ppkt 2) niniejszych Warunków powinna zawiera : 1) nazwy i adresy stron, 2) o wiadczenie stron, e znane im s Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe, 2 Nie dotyczy przedsi biorców / instytucji niedochodowych, którzy zostali wcze niej zarejestrowani przez ARR i posiadaj numer rejestracyjny w CRP, nadany przez ARR. 6

7 3) deklaracj dostawcy mas a, e zobowi zuje si do dostarczania do beneficjenta mas a spe niaj cego wymagania mechanizmu, 4) deklaracj beneficjenta, e zobowi zuje si do wydania dostawcy mas a oryginalnego bonu w ramach którego dostawca dostarczy mas o, 5) klauzule: Umowa wchodzi w ycie pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia do udzia u w mechanizmie (wpisu do rejestru) przez dostawc mas a i beneficjenta, Umowa wchodzi w ycie z dniem uzyskania zatwierdzenia (wpisu do rejestru) przez obie strony umowy, Zawieszenie zatwierdzenia wydanego dostawcy mas a lub beneficjentowi powoduje zawieszenie wykonania umowy na okres trwania zawieszenia. IV. Zatwierdzanie 12.Przedsi biorca ubiegaj cy si o status dostawcy mas a, powinien z w OT ARR w ciwym ze wzgl du na swoj siedzib Wniosek o zatwierdzenie dostawcy mas a (wpis do rejestru dostawców mas a) na formularzu Iman_P2_f Nazwa dostawcy mas a we wniosku o zatwierdzenie powinna by zgodna z nazw, pod jak dostawca zosta wpisany do Krajowego Rejestru S dowego lub do ewidencji dzia alno ci gospodarczej. 14. Wniosek musi zawiera wszystkie informacje i zobowi zania okre lone w formularzu Iman_P2_f1 oraz musi by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsi biorcy, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru dowego lub za wiadczeniem o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej lub pe nomocników. 15. Przedsi biorca ubiegaj cy si o status dostawcy mas a zobowi zany jest do czy do wniosku Iman_P2_f1 nast puj ce dokumenty 1 : 1) Deklaracj producenta mas a na formularzu Iman_P2_f15, podpisan przez osob /osoby uprawnione do reprezentowania producenta mas a, 1 Je eli przedsi biorca z w ARR ni ej wymienione dokumenty wraz z innym wnioskiem, a dokumenty te s nadal aktualne,, przedsi biorca nie ma obowi zku sk adania ich ponownie, powinien natomiast z wiadczenie o nast puj cej tre ci: O wiadczam, e w dniu z em w Centrali ARR / Oddziale Terenowym ARR w. (niepotrzebne skre li ) nast puj ce dokumenty:. Dokumenty te by y za cznikami do O wiadczam, e dane podane w tych dokumentach s aktualne w dniu sk adnia wniosku, tj.. 7

8 2) umow warunkow zakupu / sprzeda y mas a w ramach mechanizmu dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe, o której mowa w pkt 10 ppkt 2) lub o wiadczenie, e dostawca podpisa z beneficjentem / beneficjentami ww. umow. W/w o wiadczenie powinno zawiera nazw i adres (z podaniem województwa) beneficjenta, z którym podpisana zosta a umowa oraz powinno by podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania dostawcy mas a. 16.Instytucja niedochodowa ubiegaj ca si o status beneficjenta, powinna z w OT ARR w ciwym ze wzgl du na siedzib Wniosek o zatwierdzenie beneficjenta (wpis do rejestru beneficjentów) na formularzu Iman_P2_f Nazwa beneficjenta we wniosku o zatwierdzenie powinna by zgodna z nazw, pod jak beneficjent zosta wpisany do ewidencji odpowiedniej ze wzgl du na dzia alno statutow, zgodnie z za wiadczeniem wydanym przez w ciwy organ jednostki nadrz dnej. 18. Liczba uprawnionych konsumentów podana we wniosku o zatwierdzenie nie mo e przekroczy liczby podopiecznych okre lonej w z onych w ARR dokumentach. W przypadku, gdy z one dokumenty nie okre laj liczby uprawnionych konsumentów (znajduj cych si pod opiek beneficjenta), instytucja zobowi zana jest do czy do wniosku dodatkowy dokument wydany przez organ nadrz dny (wójt, starosta, wojewoda), zawieraj cy t informacj. 19. Wniosek musi zawiera wszystkie informacje i zobowi zania okre lone w formularzu Iman_P2_f2 oraz musi by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania instytucji, zgodnie z za wiadczeniem wydanym przez ciwy organ jednostki nadrz dnej o wpisie do ewidencji odpowiedniej ze wzgl du na dzia alno statutow. 20. Instytucja niedochodowa, wnioskuj ca po raz pierwszy o zatwierdzenie (wpis do rejestru), zobowi zana jest do czy do wniosku nast puj ce dokumenty: 1) kserokopi zeznania podatkowego lub innego dokumentu rozliczaj cego instytucj z Urz dem Skarbowym za ostatni rok gospodarczy (wraz ze wszystkimi z onymi w U.S. za cznikami) lub w przypadku instytucji zwolnionych z obowi zku rozlicze z Urz dem Skarbowym za wiadczenie wydane przez jednostk nadrz dn po wiadczaj ce, e jest to instytucja niedochodowa nie maj ca obowi zku rozlicze z Urz dem Skarbowym. Ww. za wiadczenie powinno zawiera podstaw prawn, 8

9 w oparciu o któr instytucja niedochodowa nie ma obowi zku rozlicze z Urz dem Skarbowym. W przypadku przys ania do OT ARR kserokopii zeznania podatkowego lub za wiadczenia, dokument ten powinien by po wiadczony za zgodno z orygina em przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta, 2) umow warunkow zakupu / sprzeda y mas a w ramach mechanizmu dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe lub wiadczenie, e beneficjent podpisa z dostawc mas a ww. umow. W/w o wiadczenie powinno zawiera nazw i adres (wraz z podaniem województwa) dostawcy mas a, z którym podpisana zosta a umowa oraz powinno by podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta, 3) o wiadczenie: O wiadczam, e dokumenty z one w Centrali ARR / OT ARR (niepotrzebne skre li ), w dniu., b ce za cznikiem do formularza rejestracyjnego WPR_P1_f1 s aktualne w dniu sk adania niniejszego wniosku, tj.:. 21. Instytucja niedochodowa, wnioskuj ca o kolejne zatwierdzenie do udzia u w mechanizmie zobowi zana jest do czy do wniosku nast puj ce dokumenty: 1) kserokopi zeznania podatkowego lub innego dokumentu rozliczaj cego instytucj z Urz dem Skarbowym za ostatni rok gospodarczy (wraz ze wszystkimi z onymi w U.S. za cznikami) lub w przypadku instytucji zwolnionych z obowi zku rozlicze z Urz dem Skarbowym za wiadczenie wydane przez jednostk nadrz dn po wiadczaj ce, e jest to instytucja niedochodowa nie maj ca obowi zku rozlicze z Urz dem Skarbowym. Ww. za wiadczenie powinno zawiera podstaw prawn, w oparciu o któr instytucja niedochodowa nie ma obowi zku rozlicze z Urz dem Skarbowym. W przypadku przys ania do OT ARR kserokopii zeznania podatkowego lub za wiadczenia, dokument ten powinien by po wiadczony za zgodno z orygina em przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta, 2) o wiadczenie: O wiadczam, e dokumenty b ce za cznikiem do formularza rejestracyjnego WPR_P1_f1 z onego w Centrali ARR / OT ARR (niepotrzebne skre li ), w dniu. oraz dokumenty b ce za cznikiem do wniosku o zatwierdzenie beneficjenta (wpis do rejestru 9

10 beneficjentów) z onego w Centrali ARR / OT ARR (niepotrzebne skre li ), w dniu. s aktualne w dniu sk adania niniejszego wniosku, tj.: Wype niony i podpisany formularz wniosku Iman_P2_f1 / Iman_P2_f2 wraz z wymaganymi za cznikami powinien zosta z ony bezpo rednio lub listem w OT ARR w ciwym ze wzgl du na siedzib dostawcy mas a / beneficjenta. 23. OT ARR w ciwy ze wzgl du na siedzib dostawcy mas a / beneficjenta, dokona oceny wa no ci z onego wniosku o zatwierdzenie (wpis do rejestru). W przypadku, gdy wniosek nie spe nia wymaga, OT ARR wysy a do dostawcy mas a / beneficjenta informacj o brakach formalnych wniosku. 24. W przypadku nie uzupe nienia braków formalnych wniosku w wymaganym terminie, lub gdy przys ane dokumenty nadal nie spe niaj wymaga ARR wniosek pozostaje bez rozpoznania. W takim przypadku dostawca mas a / beneficjent w celu zatwierdzenia do udzia u w mechanizmie zobowi zany jest nowy wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami (lub o wiadczeniem, e dokumenty z one w ARR s nadal aktualne). 25. W przypadku, gdy wniosek o zatwierdzenie spe nia wszystkie wymagania, OT ARR zatwierdzi dostawc mas a / beneficjenta do udzia u w mechanizmie nadaj c mu numer zatwierdzenia (dokonuj c wpisu do rejestru dostawców mas a / beneficjentów). OT ARR w ciwy ze wzgl du na siedzib dostawcy mas a / beneficjenta prze le do dostawcy mas a / beneficjenta Informacj o wpisie do rejestru i nadaniu numeru zatwierdzenia. 26. Zatwierdzenie do udzia u w mechanizmie beneficjenta (wpis do rejestru beneficjentów) jest wa ne przez 12 miesi cy od daty nadania numeru zatwierdzenia (wpisu do rejestru). Zatwierdzenie do udzia u w mechanizmie dostawcy mas a jest bezterminowe. 27. Zatwierdzeni do udzia u w mechanizmie beneficjenci, wraz z informacj o nadaniu numeru zatwierdzenia (wpisu do rejestru beneficjentów) otrzymaj od OT ARR ciwego ze wzgl du na siedzib beneficjenta, specjalne dokumenty bony, uprawniaj ce do zakupu mas a w ramach mechanizmu od zatwierdzonych do udzia u w mechanizmie dostawców mas a. W ramach mechanizmu dostawca nie mo e sprzeda, a beneficjent nie mo e zakupi mas a w ilo ci wi kszej, 3 Je eli od momentu z enia w ARR dokumentu dane w tym dokumencie uleg y zmianie, nale y z aktualny dokument, wydany nie wcze niej ni 3 miesi ce przed dat z enia wniosku, lub kserokopi dokumentu potwierdzon za zgodno z orygina em przez notariusza. 10

11 ni podana na bonie. Ka demu uprawnionemu konsumentowi pozostaj cemu pod opiek beneficjenta przys uguje w ramach bonu maksymalnie 2 kg mas a miesi cznie (RK_1898/2005_Art.77_ust.2). 28. Bony, o których mowa w pkt 27 niniejszych Warunków, wydane b beneficjentom tylko i wy cznie w przypadku, gdy: 1) uzyskali zatwierdzenie do udzia u w mechanizmie (wpis do rejestru beneficjentów), 2) wype nili prawid owo zobowi zania dotycz ce bonów wydanych podczas poprzednich 12 miesi cy zatwierdzenia (RK_1898/2005_ Art.76 lit. c). 29. OT ARR w ciwy ze wzgl du na siedzib beneficjenta wyliczy maksymaln ilo mas a, jaka przys uguje beneficjentowi miesi cznie w ramach mechanizmu w oparciu o liczb uprawnionych konsumentów, zadeklarowan przez beneficjenta we wniosku o zatwierdzenie. Nast pnie OT ARR wype ni 12 bonów, przys uguj cych beneficjentowi na kolejne 12 miesi cy. 30. Beneficjenci otrzymaj od w ciwego OT ARR bony na 12 miesi cy z góry wraz z informacj o zatwierdzeniu do udzia u w mechanizmie. 31. Ka dy bon posiada jednomiesi czny okres wa no ci (miesi c wa no ci wskazany jest na bonie), jednak e dostawy mas a mog by dokonywane od 20 dnia miesi ca poprzedzaj cego miesi c kalendarzowy wskazany na bonie do 10 dnia miesi ca nast puj cego po miesi cu kalendarzowym wskazanym na bonie (RK_1898/2005_Art.78_ust.1). 32. Bony, które nie zostan przez beneficjenta wykorzystane, nale y zwróci do OT ARR w ciwego ze wzgl du na siedzib beneficjenta wraz z informacj o przyczynie ich niewykorzystania. 33. Do realizacji dostaw dotycz cych ró nych bonów beneficjent mo e wybra ró nych dostawców mas a, jednak e dostawy w obr bie jednego bonu mog by realizowane wy cznie przez jednego dostawc. 34. Nast pne bony wydawane s po uzyskaniu przez beneficjenta zatwierdzenia na kolejne 12 miesi cy. Wniosek o kolejne zatwierdzenie ka dy beneficjent zobowi zany jest z w OT ARR w ciwym ze wzgl du na siedzib beneficjenta przed up ywem 12 miesi cy od daty wydania poprzedniego zatwierdzenia. 35. W przypadku, gdy w trakcie realizacji mechanizmu beneficjent poinformuje pisemnie OT ARR w ciwy ze wzgl du na swoj siedzib o zwi kszeniu liczby 11

12 uprawnionych konsumentów (oraz do czy do pisma odpowiedni dokument potwierdzaj cy ten fakt) OT ARR wyda beneficjentowi bony uzupe niaj ce na ilo mas a przys uguj dla dodatkowych konsumentów. Bony uzupe niaj ce wydane zostan od miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym do OT ARR wp ynie od beneficjenta informacja dotycz ca zwi kszenia liczby uprawnionych konsumentów, do miesi ca ko cz cego dany okres zatwierdzenia beneficjenta. Bon uzupe niaj cy beneficjent powinien przekaza wraz z bonem g ównym dostawcy, który zrealizowa dostawy mas a za miesi c podany na tych bonach. 36.Beneficjent zatwierdzony do udzia u w mechanizmie zobowi zany jest do: 1) przestrzegania postanowie rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1898/2005, 2) przestrzegania niniejszych Warunków, 3) prowadzenia rejestru zakupów mas a zawieraj cego: nazwy i adresy dostawców, daty zakupu i dostaw mas a, numery partii produkcyjnych oraz ilo ci zakupionego mas a, numery faktur dokumentuj cych zakup, numery atestów jako ci oraz numery seryjne bonów wydanych dostawcom, 4) prowadzenia dokumentacji dotycz cej ilo ci konsumentów, spo ywaj cych mas o w ramach mechanizmu, 5) wykorzystania mas a zakupionego w ramach mechanizmu do przygotowania posi ków spo ywanych wy cznie przez uprawnionych konsumentów, tj.: podopiecznych beneficjenta korzystaj cych z posi ków - z wy czeniem pracowników beneficjenta, 6) wykorzystania mas a w siedzibie beneficjenta zgodnie z przeznaczeniem, tj. do przygotowania posi ków w sto ówce (lub innej formie zbiorowego ywienia), w której uprawnionym konsumentom wydawane b posi ki, bez mo liwo ci zbycia mas a poprzez sprzeda, darowizn lub inne rozdysponowanie niezgodne z niniejszymi Warunkami, 7) prowadzenia rejestru wykorzystania mas a, potwierdzaj cego wykorzystanie mas a zgodnie z przeznaczeniem (tj. do przygotowania posi ków w sto ówce lub innej formie zbiorowego ywienia, w której uprawnionym konsumentom wydawane b posi ki), zawieraj cego: pocz tkowe i ko cowe stany magazynowe, daty i ilo ci wykorzystanego mas a oraz informacje o sposobie jego wykorzystania, 12

13 8) wydania dostawcy mas a oryginalnego bonu, uzyskanego od ARR (po zrealizowaniu przez dostawc mas a ostatniej dostawy w ramach tego bonu), 9) udost pniania zak adu kontrolerom SKT OT ARR oraz innym pracownikom ARR, a tak e przedstawicielom Komisji Europejskiej w celu przeprowadzania wszelkich kontroli/audytu nale ytego przestrzegania zasad mechanizmu, 10) udost pnienia ARR, w celu dokonania kontroli, prowadzonej dokumentacji zwi zanej z realizacj mechanizmu, 11) zapewnienia swobodnego dost pu do kontrolowanej partii mas a (umo liwienia kontroli ka dej wskazanej cz ci kontrolowanego mas a na danie kontrolera), 12) zap aty na rzecz ARR kwoty nale nej z tytu u dop at wyp aconej dostawcy mas a w przypadku stwierdzenia, e mas o nie zosta o wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem (RK_1898/2005_Art.76_lit.a), 13) informowania w formie pisemnej OT ARR w ciwego ze wzgl du na siedzib beneficjenta o ka dej zmianie dotycz cej liczby uprawnionych konsumentów, maj cej odzwierciedlenie w dokumentacji oraz o jakiejkolwiek innej zmianie dotycz cej tego beneficjenta, mog cej mie wp yw na prawid ow realizacj mechanizmu (w terminie 14 dni od daty zmiany). 37.Dostawca mas a zatwierdzony do udzia u w mechanizmie zobowi zany jest do: 1) przestrzegania postanowie Rozporz dzenia Komisji (WE) nr 1898/2005, 2) przestrzegania niniejszych Warunków, 3) dostarczenia do beneficjenta mas a spe niaj cego wymagania mechanizmu, 4) prowadzenia ewidencji mas a, tj.: a) wykazu zakupu/produkcji mas a, zawieraj cego: w przypadku, gdy dostawca nie jest producentem mas a: nazw i adres, weterynaryjny znak identyfikacyjny producenta, daty produkcji, pakowania, zakupu i dostawy mas a, ilo ci zakupionego mas a, numery partii produkcyjnych oraz numery atestów jako ci, w przypadku, gdy dostawca jest producentem mas a: ilo ci wyprodukowanego w ramach mechanizmu mas a, daty produkcji i pakowania, numery partii produkcyjnych oraz numery atestów jako ci, b) wykazu sprzeda y mas a zawieraj cego: stany magazynowe przed sprzeda, nazwy i adresy beneficjentów, którym zosta o sprzedane 13

14 mas o, daty sprzeda y i dostawy mas a do beneficjentów, ilo ci sprzedanego mas a oraz numery seryjne bonów zwi zanych z dan sprzeda oraz stany magazynowe po sprzeda y (RK_1898/2005_Art.73_ust.1_lit.b), 5) gromadzenia i przechowywania wszelkiej dokumentacji potwierdzaj cej, e mas o, do którego dostawca ubiega si o dop at spe nia wymagania mechanizmu, okre lone w pkt 9 niniejszych Warunków, w szczególno ci, e: zosta o wyprodukowane ze mietanki lub mleka pochodz cych z UE, spe nia wymagania jako ciowe okre lone w prawodawstwie UE (atesty jako ci mas a), zosta o sprzedane zatwierdzonym do udzia u w mechanizmie beneficjentom (faktury). 6) nabywania mas a od producenta, który zosta zatwierdzony zgodnie z obowi zuj cymi wymaganiami sanitarno weterynaryjnymi UE w zakresie produkcji mas a, 7) informowania w formie pisemnej OT ARR w ciwego ze wzgl du na siedzib dostawcy o jakiejkolwiek zmianie dotycz cej dostawcy mas a, maj cej wp yw na prawid ow realizacj mechanizmu, w szczególno ci: w przypadku, gdy dostawca zmieni zak ad produkcyjny mas a przeznaczonego na sprzeda w ramach mechanizmu, zobowi zuje si do przys ania (w terminie 14 dni od daty zmiany zak adu) do OT ARR ciwego ze wzgl du na swoj siedzib - o wiadczenia Iman_P2_f15 nowego producenta, od którego b dzie pochodzi mas o, 8) udost pniania zak adu oraz prowadzonej dokumentacji zwi zanej z realizacj mechanizmu kontrolerom SKT OT ARR oraz innym pracownikom ARR, a tak e przedstawicielom Komisji Europejskiej w celu przeprowadzania wszelkich kontroli/audytu nale ytego przestrzegania zasad mechanizmu (RK_1898/2005_Art.73_ust.1_lit.b), 9) zapewnienia swobodnego dost pu do kontrolowanej partii mas a (umo liwienia kontroli ka dej wskazanej cz ci kontrolowanego mas a na danie kontrolera), 10) zwrotu na rzecz ARR kwoty nienale nie pobranej dop aty wraz z odsetkami ustawowymi, 14

15 11) przekazywania do OT ARR w ciwego ze wzgl du na siedzib dostawcy, do 5-go dnia ka dego miesi ca pisemnej informacji (na formularzu Iman_P3_f6) o miesi cu poprzednim dotycz cej: a) wielko ci zapasów pocz tkowych mas a przeznaczonego na dostawy do beneficjentów (w kg), b) ilo ci mas a dostarczonej do poszczególnych beneficjentów (w kg), c) wielko ci zapasów mas a na koniec miesi ca (w kg). 38. Zatwierdzony dostawca mas a, który dotychczas nie z Deklaracji producenta mas a na formularzu Iman_P2_f15, zobowi zany jest do z enia jej w OT ARR ciwym ze wzgl du na swoj siedzib, w terminie do 30 kwietnia 2008 r. 39.Producent mas a zobowi zany jest do: 1) produkowania na potrzeby mechanizmu mas a wy cznie ze mietanki lub mleka pochodz cych z UE, które spe nia wymagania jako ciowe okre lone obowi zuj cymi przepisami UE, w szczególno ci rozporz dzeniem Rady (WE) Nr 1255/1999 z pó n. zm 2 oraz rozporz dzeniem Komisji (WE) Nr 1898/2005 z pó n. zm., 2) przekazywania faksem na formularzu Iman_P2_f17 harmonogramów produkcji mas a przeznaczonego na wykorzystanie w ramach mechanizmu, do OT ARR w ciwego ze wzgl du na swoj siedzib, najpó niej 5 dni roboczych przed planowan dat produkcji, 3) udost pniania zak adu kontrolerom SKT OT ARR w celu pobrania próbek do bada jako ciowych oraz przeprowadzenia kontroli pochodzenia mas a produkowanego na potrzeby mechanizmu. V. Realizacja dop at 40. Dop aty b udzielane wy cznie dostawcom mas a, którzy: 1) zarejestrowani s w Centralnym Rejestrze Przedsi biorców ARR, 2) zostali zatwierdzeni przez ARR do udzia u w mechanizmie (uzyskali wpis do rejestru dostawców mas a) (RK_1898/2005_Art.73_ust.1), 3) sprzedali mas o spe niaj ce wymagania mechanizmu zatwierdzonemu beneficjentowi, 2 Od dnia 1 lipca 2008 r. obowi zuje rozporz dzenie Rady (WE) nr 1234/2007 ustanawiaj ce wspóln organizacj rynków rolnych oraz przepisy szczegó owe dotycz ce niektórych produktów rolnych. 15

16 4) z yli wniosek o zap at kwoty nale nej z tytu u dop at zgodny z pkt niniejszych Warunków, wraz z kompletem wymaganych dokumentów okre lonych w pkt 41 ppkt 2) - 4). 41. W celu uzyskania dop aty dostawca mas a, który zrealizowa dostawy mas a (spe niaj cego wymagania okre lone w pkt 9 niniejszych Warunków ) do beneficjenta i uzyska od niego oryginalne bony wydane przez OT ARR, o których mowa w pkt 27 niniejszych Warunków, zobowi zany jest z w OT ARR w ciwym ze wzgl du na siedzib dostawcy nast puj ce dokumenty: 1) wniosek o zap at kwoty nale nej z tytu u dop at na formularzu Iman_P3_f1 wraz ze specyfikacj dostaw na formularzu Iman_P3_f1A, 2) oryginalne bony, które dostawca uzyska od beneficjenta po zrealizowaniu dostawy mas a w ramach mechanizmu, 3) kserokopie atestów jako ci mas a sprzedanego beneficjentom (zawieraj ce dane dotycz ce zawarto ci t uszczu, wody, soli, suchej masy bezt uszczowej oraz obecno ci t uszczu niemlecznego), potwierdzone za zgodno z orygina em przez producenta mas a, 4) o wiadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania dostawcy mas a, w którym zawarte b numery bonów za czonych do wniosku o zap at kwoty nale nej z tytu u dop at wraz z odpowiadaj cymi im numerami atestów jako ci sprzedanego beneficjentom mas a (RK_1898/2005_Art.79). 42. Wniosek o zap at kwoty nale nej z tytu u dop at, o którym mowa w pkt 41 ppkt 1) musi by podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania dostawcy mas a (zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru S dowego lub za wiadczeniem o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej) lub pe nomocników. 43. Minimalna ilo mas a, której mo e dotyczy wniosek o zap at kwoty nale nej z tytu u dop at okre lona jest w rozporz dzeniu ministra w ciwego do spraw rynków rolnych (RK_1898/2005_Art.75_ust.2). Informacja dost pna jest na stronie internetowej ARR: 44. Dostawca mas a zobowi zany jest z wniosek o zap at kwoty nale nej z tytu u dop at wraz z za cznikami okre lonymi w pkt 41 ppkt 2) 4) niniejszych Warunków, w terminie 12 miesi cy od pierwszego dnia miesi ca kalendarzowego wa no ci pierwszego (najstarszego) bonu do czonego do wniosku (RK_1898/2005_Art.75 ust.1). 16

17 45. W przypadku nie z enia wniosku w wymaganym terminie, o którym mowa w pkt 44 niniejszych Warunków, dostawca utraci prawo do dop aty w ramach bonu, który utraci wa no, tj.: dla którego min o 12 miesi cy liczonych od pierwszego dnia miesi ca kalendarzowego, w którym bon jest wa ny. W przypadku, gdy tylko cz bonów uj tych we wniosku nie daje prawa do dop aty z powodu przekroczenia terminu wa no ci, o którym mowa w pkt 44, dostawca ma prawo do z enia nast pnego wniosku o zap at kwoty nale nej z tytu u dop at, w którym uj te b bony, które nie utraci y wa no ci. 46. OT ARR w ciwy ze wzgl du na siedzib dostawcy dokona oceny wa no ci onego wniosku o zap at kwoty nale nej z tytu u dop at, o którym mowa w pkt 41 ppkt 1). W przypadku, gdy wniosek nie spe nia wymaga okre lonych w pkt niniejszych Warunków, lub do wniosku nie do czono któregokolwiek z za czników okre lonych w pkt 41 ppkt 2) 4) lub gdy za czniki te s nieprawid owe, OT ARR wysy a do dostawcy mas a informacj o brakach formalnych wniosku. 47. W przypadku nie usuni cia braków formalnych wniosku, o którym mowa w pkt 41 ppkt 1) w wyznaczonym terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania. W takim przypadku dostawca mas a w celu uzyskania dop aty zobowi zany jest do z enia nowego wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi za cznikami (lub o wiadczeniem, e za czniki do czone do poprzedniego wniosku s nadal aktualne). 48. Je li OT ARR uzna z ony przez dostawc mas a wniosek o zap at kwoty nale nej z tytu u dop at, o którym mowa w pkt 41 za prawid owy, OT ARR wyliczy kwot nale z tytu u dop at: 1) dla ilo ci mas a dostarczonego do beneficjenta/beneficjentów w ramach mechanizmu, 2) przy uwzgl dnieniu kursu przeliczeniowego /PLN wg tabeli kursów EBC 3 z pierwszego dnia miesi ca wa no ci danego bonu oraz wystawi dla dostawcy mas a Not ksi gow informacj o kwocie przyznanej dop aty. 3 Przy wyliczeniu kwoty nale nej z tytu u dop at stosuje si ostatni kurs wymiany /PLN, który Europejski Bank Centralny ustali przed pierwszym dniem miesi ca wa no ci bonu (1913/2006). 17

18 49. Pe na stawka dop aty przys uguje dostawcy mas a w przypadku, gdy ubiega si on o dop at do mas a niesolonego (o którym mowa w pkt 9 ppkt a) niniejszych Warunków ). Je eli dostawca ubiega si o dop at do mas a solonego (o którym mowa w pkt 9 ppkt b) niniejszych Warunków ), to kwota dop aty b dzie pomno ona przez wspó czynnik 0,9756 (RK_1898/2005_Art.74 ust.2). 50. Aktualna stawka dop aty, okre lona Rozporz dzeniem Komisji (WE) znajduje si na stronie internetowej ARR: Stawka ta mo e ulec zmianie. 51. Je eli wysoko stawki dop aty zostanie zmieniona rozporz dzeniem KE, ciwy ze wzgl du na siedzib dostawcy OT ARR poinformuje na pi mie dostawc mas a o wysoko ci nowej stawki dop aty. Informacja o wysoko ci stawki dop aty b dzie opublikowana na stronie internetowej ARR. 52. Nowa stawka dop aty b dzie stosowana dla wszystkich dostaw mas a, których dokonano na podstawie bonów wa nych od miesi ca kalendarzowego nast puj cego po miesi cu, w którym ustalona zosta a nowa stawka dop aty (RK_1898/2005_Art.74 ust.3). 53. ARR wyp aci dostawcy mas a kwot przyznanej dop aty w terminie 60 dni od daty enia w ARR poprawnego wniosku o zap at kwoty nale nej z tytu u dop at wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w pkt 41 ppkt 2) - 4), z wyj tkiem przypadków si y wy szej lub rozpocz cia post powania administracyjnego w sprawie uprawnienia do dop aty (RK_1898/2005_Art.80). VI. Kontrola 54. Kontrolerzy SKT OT ARR: 1) przeprowadzaj kontrole fizyczne mas a oraz dokumentacji zwi zanej z realizacj mechanizmu (RK_1898/2005_Art.82) u aktywnie uczestnicz cych w mechanizmie: a) dostawców mas a, b) beneficjentów, 2) pobieraj próbki mas a od producentów do kontroli jako ciowej mas a, 3) przeprowadzaj kontrole pochodzenia mas a w zak adach produkcyjnych. Kontrole te s niezapowiedziane. 18

19 55. Kontrola dostawcy mas a, o której mowa w pkt 54 ppkt 1) lit. a) niniejszych Warunków, polega na sprawdzeniu: 1) wykazu zakupu/produkcji oraz wykazu sprzeda y mas a: czy zawieraj wszystkie wymagane informacje, o których mowa w pkt 37 ppkt 4) (RK_1898/2005_Art.73_ust.1), 2) czy dane w wykazie sprzeda y mas a s zgodne z danymi na fakturach dokumentuj cych sprzeda mas a, 3) czy posiadane przez dostawc mas a dokumenty potwierdzaj, e kontrolowane mas o spe nia wymagania jako ciowe mechanizmu, okre lone w pkt 9 niniejszych Warunków i zosta o wyprodukowane ze mietanki lub mleka pochodz cych z UE, 4) czy mas o zosta o wyprodukowane w zak adzie produkcyjnym spe niaj cym obowi zuj ce wymagania sanitarno weterynaryjne UE w zakresie produkcji mas a, deklarowanym we Wniosku o zatwierdzenie dostawcy mas a (wpis do rejestru dostawców), 5) czy ilo przechowywanego w dniu kontroli mas a przeznaczonego na sprzeda dla beneficjentów zgodna jest z wykazem sprzeda y, 6) czy na opakowaniach mas a przeznaczonego dla beneficjentów s naniesione w sposób trwa y i wyra ny wszystkie wymagane informacje okre lone w pkt 9 niniejszych Warunków. 56. Kontrola beneficjenta, o której mowa w pkt 54 ppkt 1) lit. b) niniejszych Warunków, polega na sprawdzeniu, czy: 1) w siedzibie beneficjenta znajduje si sto ówka (lub inna forma zbiorowego ywienia) nale ca do beneficjenta, w której uprawnionym konsumentom wydawane s posi ki do przygotowania których u yto mas a zakupionego w ramach mechanizmu, 2) liczba konsumentów, którzy spo ywaj mas o zakupione przez beneficjenta w ramach mechanizmu, nie przekracza liczby uprawnionych konsumentów podanej we Wniosku o zatwierdzenie beneficjenta (wpis do rejestru beneficjentów), o którym mowa w pkt 16 niniejszych Warunków lub w ostatniej informacji o zmianie liczby uprawnionych konsumentów, przys anej przez beneficjenta do ARR, 3) rejestr zakupów mas a jest prawid owo prowadzony i zawiera wszystkie wymagane informacje, o których mowa w pkt 36 ppkt 3), 19

20 4) rejestr wykorzystania mas a, o którym mowa w pkt 36 ppkt 7) jest prawid owo prowadzony i zawiera wszystkie wymagane informacje oraz czy potwierdza wykorzystanie mas a zgodne z przeznaczeniem, 5) ilo przechowywanego w dniu kontroli mas a przeznaczonego na spo ycie przez uprawnionych konsumentów jest zgodna z rejestrem wykorzystania mas a, 6) na opakowaniach mas a dostarczonego przez dostawc mas a / dostawców mas a s naniesione w sposób trwa y i wyra ny wszystkie wymagane informacje, okre lone w pkt 9 niniejszych Warunków. 57. Po zako czeniu ka dej kontroli kontroler zobowi zany jest do sporz dzenia raportu z kontroli. Raport sporz dzany jest w dwóch egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz raportu pozostaje w siedzibie dostawcy mas a / beneficjenta. 58. Raport z kontroli, o którym mowa w pkt 57 niniejszych Warunków, powinien by podpisany przez kontrolera oraz przez osob uprawnion do reprezentowania dostawcy mas a / beneficjenta. 59. Wyniki z przeprowadzonej kontroli dostawcy mas a, o której mowa w pkt 54 ppkt 1) lit. a) niniejszych Warunków uznane b za negatywne w przypadku, gdy kontrola wyka e, e: 1) wykaz zakupu/produkcji lub/i wykaz sprzeda y mas a nie zawiera wszystkich wymaganych informacji lub informacje te s niejasne lub nieczytelne, 2) dane w wykazie sprzeda y mas a nie s zgodne z danymi na fakturach dokumentuj cych sprzeda mas a, 3) dostawca nie posiada wszystkich dokumentów lub dokumenty te nie potwierdzaj, e mas o spe nia wymagania jako ciowe mechanizmu i zosta o wyprodukowane ze mietanki lub mleka pochodz cych z UE, 4) mas o zosta o wyprodukowane w innym zak adzie produkcyjnym, ni deklarowany przez dostawc we wniosku o zatwierdzenie (wpis do rejestru) i/lub nie spe niaj cym obowi zuj cych wymaga sanitarno weterynaryjnych UE w zakresie produkcji mas a, 5) ilo przechowywanego w dniu kontroli mas a przeznaczonego na sprzeda dla beneficjentów nie jest zgodna z wykazem sprzeda y, 6) opakowania, w których znajduje si mas o przeznaczone dla beneficjentów nie s oznakowane zgodnie z wymogami mechanizmu. 20

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności

1 Jeżeli od momentu złożenia w ARR, odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności Załącznik nr 2 Zasady przyznawania autoryzacji dla zakładów produkcyjnych (przetwórczych) i zakładów konfekcjonujących oraz autoryzacji receptury produktów pośrednich 1. Autoryzację w ramach niniejszego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

z dnia o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych Art. 1. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ; brzmienie od 2008 04 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły)

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 26.04.2016 Ewa Budziach. Strona 1 z 9. (data i podpis Dyrektora Szkoły) ZARZĄDZENIE NR 2/2016 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej- Curie w Szczecinie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5.

Korekta do wniosku na wezwanie nr. Wycofanie wniosku. 2.1. Nazwa pełna grupy producentów rolnych 2.2. Nazwa skrócona. 3.2. Powiat. 3.5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o płatność w ramach działania Grupy producentów rolnych objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za okres od - - do - - Symbol

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPMP.02.01.01-IZ.00-12-022/15 Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu Dział I Zasady ogólne 1) Podstawa prawna Zasady dotyczące procedury odwoławczej w ramach

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO. z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 147/2014/Z z dnia 9 grudnia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 147/2014/Z z dnia 9 grudnia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 147/2014/Z z dnia 9 grudnia 2014 r. REALIZACJA MECHANIZMU WPR DYWERSYFIKACJA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO Warunki monitorowania przestrzegania przez beneficjentów działania Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) INSTRUKCJA K-048/1 obowiązuje od 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 289/13 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania przez Wójta Gminy Grajewo pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie Gminy na realizację

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wcpr.pl Warszawa: SprzedaŜ kompleksowa energii elektrycznej do budynku biurowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr...

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr... Załącznik nr 2 do zarządzenia nr... SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONSULTACJE ENDOKRYNOLOGICZNE realizowane dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo