REGULAMIN. PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA BONU ZATRUDNIENIOWEGO DLA OSOBY BEZROBOTNEJ DO 30 ROKU ŻYCIA obowiązujący w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GDYNI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014r. z poz. 121z późn. zmianami), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014r., poz.1502 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L352 z r., str. 1). 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) Urzędzie oznacza to Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni. b) ustawie oznacza to ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.). c) bezrobotnym do 30 roku życia oznacza to osobę zarejestrowaną w Urzędzie jako bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia. d) profilu pomocy oznacza to właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy e) bonie na zatrudnienie oznacza to gwarancję refundacji Pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego; f) Pracodawcy oznacza to jednostkę organizacyjną, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. g) zatrudnieniu oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. h) refundacji oznacza to refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Urząd przyznał bon zatrudnieniowy.

2 i) minimalnym wynagrodzeniu oznacza to kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy ogłoszoną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 Nr 200 poz. 1679z późn. zm.). j) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni działającego na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni. k) Staroście oznacza to Prezydenta Miasta Gdyni, sprawującego zwierzchnictwo nad Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni O przyznanie bonu zatrudnieniowego może ubiegać się osoba bezrobotna do 30 roku życia posiadająca profil pomocy I lub II, zarejestrowana w Urzędzie, dla której został przygotowany Indywidualny Plan Działania (IPD), z którego wynika wskazanie realizacji bonu zatrudnieniowego. 2. Bon zatrudnieniowy stanowi dla Pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, przez okres 12 miesięcy w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Urząd przyznał ten bon w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy. 3. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. 4. Wyłączona z refundacji jest: - działalność sezonowa; - działalność w zakresie handlu obwoźnego i akwizycji; - działalność związana z prowadzeniem lombardu; - działalność związana z prowadzeniem salonu gier hazardowych i branżą erotyczną; - działalność w zakresie produkcji lub obrotu bronią. 5. Ilość przyznawanych bonów w danym roku jest ograniczona limitem środków będących w dyspozycji Urzędu. 6. W ramach bonu zatrudnieniowego nie może zostać skierowana do pracy u Pracodawcy osoba bezrobotna która : - była zatrudniona bądź wykonywała inną pracę zarobkową lub staż u tego Pracodawcy, - jest współmałżonkiem tego Pracodawcy, - jest członkiem rodziny zamieszkującym pod tym samym adresem co Pracodawca. 7. Wnioski o przyznanie bonu można pobrać ze strony internetowej Urzędu (pupgdynia.pl) lub w siedzibie Urzędu (pok. nr 104). 8. Wnioski należy składać w Urzędzie w pok. nr 101 w terminie ogłoszonym przez Urząd. 9. Wypełniony wniosek może być przesłany pocztą, dostarczony kurierem lub złożony osobiście. 10. Wniosek powinien być wypełniony w sposób czytelny i dokładnie. W przypadku wypełnienia wniosku komputerowo niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie i usuwanie elementów wniosku 11. Każdorazowo informacja o ogłoszeniu naboru wniosków zostaje opublikowana na stronie internetowej Urzędu: pupgdynia.pl. 12. Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę jego wpływu do Urzędu. Rozpatrywanie wniosków następuje według kolejności wpływu do Urzędu. 13. Wnioski, które zostały złożone poza terminem ogłoszonym przez Urząd nie będą rozpatrywane. 14. Ostateczną decyzję o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu wniosku podejmuje Dyrektor. 15. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd powiadamia wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku negatywnego

3 rozpatrzenia wniosku Urząd podaje przyczynę odmowy. W przypadku niemożności rozpatrzenia wniosku w ww. terminie Urząd powiadomi wnioskodawcę o przyczynie zwłoki i wskaże nowy termin rozpatrzenia. 16. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku bezrobotnemu wydawany jest bon wraz z wnioskiem dla Pracodawcy o zawarcie umowy o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu wydano bon. 17. Powiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku nie stanowi decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie Termin ważności bonu określa Dyrektor. 2. Bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu bonu najpóźniej w ostatnim dniu terminu jego ważności bez względu na to, czy bon został wypełniony. 3. W przypadku zagubienia bonu bezrobotny zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o zaistniałej okoliczności Urzędu O zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia może ubiegać się Pracodawca; prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 3 miesięcy - do okresu prowadzenia działalności nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej; na dzień złożenia wniosku nie zalega z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych, w dniu złożenia wniosku zatrudnia co najmniej 1 pracownika. 2. Pracodawca, który potwierdził gotowość zatrudnienia okaziciela bonu powinien złożyć do Urzędu Wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia bonu. 3. Wniosek należy składać wyłącznie na obowiązującym w Urzędzie druku wraz ze wszystkimi załącznikami w siedzibie tut. Urzędu - pok. nr Wniosek, który został złożony do Urzędu po upływanie terminu wskazanego w ust. 2 nie będzie rozpatrywany. 5. Wniosek powinien być wypełniony w sposób kompletny i czytelny. W przypadku wypełnienia wniosku komputerowo niedopuszczalne jest jakiekolwiek modyfikowanie i usuwanie elementów wniosku dopuszcza się wyłącznie dodawanie stron w części dotyczącej informacji o planowanym zatrudnieniu. 6. Wniosek o zawarcie umowy o zatrudnienie osoby bezrobotnej powinien w szczególności zawierać: a) dane wnioskodawcy, b) informacje dotyczące planowanego zatrudnienia, c) dane dotyczące stanowiska pracy w ramach bonu, w tym nazwę stanowiska pracy zgodną ze strukturą klasyfikacji zawodów i specjalności (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania ( Dz. U. z 2014r., 1145 z poźn. zm).

4 7. Do wniosku pracodawca powinien dołączyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, b) kserokopia umowy spółki w przypadku spółek prawa cywilnego, c) kserokopię koncesji, licencji lub pozwolenia na prowadzenie działalności w przypadku kiedy wymaga tego przepis prawa, d) kserokopię statutu podmiotu w przypadku gdy odrębne przepisy wymagają działania podmiotu na podstawie niniejszego dokumentu, e) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53, poz. 311 z późn. zmianami), f) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku (dot. przedsiębiorstwa które otrzymało pomoc de minimis), g) pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu gospodarczego, jeżeli nie wynika ono ze złożonych dokumentów. Powyższe kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Pracodawcę za zgodność z oryginałem, opieczętowane pieczęcią firmową, imienną i podpisane. 8. Ostateczną decyzję o sposobie rozpatrzenia wniosków podejmuje Dyrektor. 9. O sposobie uwzględnienia lub nieuwzględnienia Wniosku o zawarcie umowy o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy Urząd powiadamia Pracodawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Urząd podaje przyczynę odmowy. W przypadku niemożności rozpatrzenia wniosku w terminie Urząd powiadomi Pracodawcę o przyczynie zwłoki i wskaże nowy termin rozpatrzenia. 10. Powiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku nie stanowi decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie. 11. Pozytywna decyzja Dyrektora stanowi podstawę do zawarcia umowy w tym zakresie Przyznanie Pracodawcy refundacji jest dokonywane na podstawie umowy o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy. 2. Umowa jest dwustronną umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy Dyrektorem a Pracodawcą. 3. Zawarcie umowy następuje w drodze zgodnego oświadczenia woli i żadnej ze stron nie przysługuje roszczenie o jej zawarcie. 4. Przedmiotem umowy jest refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 5. Umowa powinna zawierać w szczególności: nazwę stanowiska, okres zatrudnienia, rodzaj i miejsce wykonywania pracy osoby bezrobotnej, zobowiązanie Urzędu do dokonywania refundacji przez okres 12 miesięcy w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 Ustawy,

5 zobowiązanie Pracodawcy do zawarcia z wybraną osobą bezrobotną skierowaną przez Urząd umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na minimum 18 miesięcy i utrzymania ww. zatrudnienia przez ten okres, zobowiązanie Pracodawcy do składania wniosków o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy, zobowiązanie Pracodawcy do zwrotu otrzymanej refundacji na warunkach określonych w Ustawie w przypadku niewywiązania się Pracodawcy z warunków umowy. 6. Po podpisaniu umowy bezrobotny podejmuje zatrudnienie u Pracodawcy w ustalonym w Umowie terminie. Wykreślenie z ewidencji osób bezrobotnych następuje z dniem podjęcia pracy wskazanym w skierowaniu do pracy. 7. Pracodawca po zawarciu umowy o pracę z bezrobotnym przekazuje do Urzędu kopię zawartej z bezrobotnym umowy o pracę w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku pracy. 8. Urząd zastrzega sobie w każdym czasie prawo dokonania kontroli w trakcie obowiązywania umowy, w zakresie oceny dotrzymania przez Pracodawcę warunków umowy. 9. Powiatowy Urząd Pracy może nałożyć na Pracodawcę karę pieniężną w wysokości 10% udzielonej pomocy lub rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym za każdorazowe naruszenie postanowień Umowy w zakresie niewykonania przez Pracodawcę następujących obowiązków wynikających z niniejszej Umowy: nie przedstawienia właściwych dokumentów dotyczących zatrudnienia, złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń; odmowy poddania się kontroli, o której mowa w 5 ust. 8, przy nieterminowym składaniu wniosku o dofinansowanie, naruszenia innych postanowień Umowy. 1. Urząd refunduje Pracodawcy część kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości zasiłku o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy. 2. Refundacja jest dokonywana na podstawie wniosku Pracodawcy o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia, któremu przyznano bon zatrudnieniowy za miesiąc objęty refundacją, nie później niż w okresie 3 miesięcy po miesiącu objętym rozliczeniem wraz z wymaganymi załącznikami: kserokopią listy płac z wyszczególnieniem wszystkich składników płac z pokwitowaniem odbioru wynagrodzenia dotyczącą skierowanego w ramach bonu zatrudnieniowego, a w przypadku wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto osobiste potwierdzenie przelewu; kserokopia deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA; kserokopia raportu imiennego o należnych składkach za osobę zatrudnioną (DRUK ZUS/RCA); dowodami opłaty składki na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc (51,52,53). 3. Powyższe kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone przez Pracodawcę za zgodność z oryginałem, opieczętowane pieczęcią firmową, imienną i podpisane. 6

6 4. Refundacja nie może być wypłacona w kwocie równej lub wyższej niż wysokość kosztów poniesionych przez Pracodawcę na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne za dany miesiąc za skierowanego bezrobotnego. 5. W przypadku gdy za dany miesiąc objęty refundacją Pracodawca nie poniesie żadnych kosztów z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego Urząd nie wypłaci refundacji. 6. W przypadku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni, jeżeli pracodawca poniósł koszty niższe niż kwota określona w umowie, kwota refundacji przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych kosztów. 7. Niedotrzymanie terminu o którym mowa w ust. 2 może skutkować przesunięcie terminu płatności o 30 dni. 8. Przekazanie należnych z tytułu refundacji kwot następuje przelewem na rachunek bankowy Pracodawcy z chwilą uzyskania przez Urząd odpowiednich środków finansowych. 9. Po zakończonym okresie refundacji oraz po upływie okresu, o którym mowa w 2 ust. 3 Pracodawca składa do Urzędu raporty imienne (DRUK ZUS/ RCA) dotyczące osoby zatrudnionej z zaznaczeniem Nr Umowy. 1. W przypadku nie wywiązania się Pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy Pracodawca zwraca: a) kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego lub b) kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji. 2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dna 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego, pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego. 3. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron skutkuje obowiązkiem zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. 7

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE

KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE KRYTERIA ZWROTU KOSZTÓW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ZE ŚRODKÓW PFRON PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JĘDRZEJOWIE Podstawa prawna: 1.Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Załącznik nr do Zarządzenia nr............ Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie Z dnia...r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY Warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA BONÓW NA ZASIEDLENIE

ZASADY FINANSOWANIA BONÓW NA ZASIEDLENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 24 lipca 2015 r. ZASADY FINANSOWANIA BONÓW NA ZASIEDLENIE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH 1 S t r

Bardziej szczegółowo

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Ł o s i c a c h ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice REGULAMIN DOKONYWANIA REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MOŃKACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Pomoc bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej udzielana

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ oraz REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISK PRACY Zarządzenie nr 3 Na podstawie 6 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego PUP w Grajewie stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 128/452/09 Zarządu Powiatu Grajewskiego z dnia 30.12.2009r. Zarządzam: REGULAMIN PRZYZNAWANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy:

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 1. Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Starosta może ze środków Funduszu Pracy: Kryteria Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie w sprawie przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

REGULAMIN. Rozdział III Warunki i kryteria kierowania na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 2/15 z dnia 08.01.2015r. REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego

WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego ... (pieczęć Wnioskodawcy) Prezydent m. st. Warszawy za pośrednictwem Urzędu Pracy m. st. Warszawy WNIOSEK PRACODAWCY o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Sosnowcu =========================================================================== R E G U L A M I N PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW na PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ * * * 2015 Rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r.

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE W 2015 r. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności CAZ Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń

Rozdział I Podstawa prawna organizacji szkoleń REGULAMIN określający możliwości i zasady kierowania bezrobotnych i innych uprawnionych osób na szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, egzaminów i licencji oraz zasady udzielania pożyczki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Aleksandrowie Kujawskim załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2013r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 14.03.2013r REGULAMIN w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne załącznik do Zarządzenia nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 17.02.2011r. REGULAMIN w sprawie przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13 Dyrektora PUP w Kutnie z dnia 19 czerwca 2012 roku KRYTERIA PRZYZNAWANIA DOTACJI Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowane przez Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KRYTERIA PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach z dnia 18 lutego 2015 r. ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie

Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Z a s a d y przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie:

Niniejszy Regulamin opracowany jest w szczególności na podstawie: załącznik do Zarządzenia nr 12/2015 z dnia 17.03.2015r. REGULAMIN przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 20/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach z dnia 19 maja 2011 r. R E G U L A M I N dotyczący warunków i zasad dokonywania zwrotu kosztów wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy Powiatowy Urząd Pracy POWIATOWY URZĄD PRACY 89-100 Nakło nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 46, c-mail: tona@praca.gov.pl tel.: 52 386 76 10 ; fax : 52 386-76-13. www.pupnaklo.pl Załącznik do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania

R E G U L A M I N. przyznawania bezrobotnemu dofinansowania R E G U L A M I N przyznawania bezrobotnemu dofinansowania 1 Niniejszy regulamin odnosi się do przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o którym mowa w art.

Bardziej szczegółowo