1. CZY FIRMA POSIADA SPISANA STRATEGIC SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI? Tak [jesli TAK, prosz? opisacjej podstawowe za-bzenia ponizej]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. CZY FIRMA POSIADA SPISANA STRATEGIC SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI? Tak [jesli TAK, prosz? opisacjej podstawowe za-bzenia ponizej]"

Transkrypt

1 Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypdnienie niniejszej ankiety dotycz4cej spotecznej odpowiedzialnosci biznesu. Sktada si? ona z 6 pytan, prosimy odpowiedziec na nie zgodnie z poleceniem zawartym pod kazdym pytaniem. Pytania skonstruowane S3 z dwoch cz^sci: testowej i opisowej. Aby zostac zakwalifikowanym do oceny konkursowej wystarczy udzielic odpowiedzi na czesc testow^, jednak rozwini^cie odpowiedzi w cz^sci opisowej b^dzie premiowane. Wypehiienie i odestanie niniejszej ankiety jest traktowane jako zgtoszenie do konkursu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu o tytut,,firma Dobrze Widziana". INFORMACJE O FIRMIE: Nazwa Firmy: Podkarpacki Bank Spofdzielczy Adres siedziby: ul. Mickiewicza 7, Sanok LozaBCC: Rzeszowska Osoba do kontaktow: Justyna Kwolek Telefon: IIosc osob zatrudnionych w firmie 1 do 9 pracownikow od 10 do 49 pracownikow ~ od 50 do 250 pracownikow powyzej 250 pracownikow Podstawowa dziatalnosc firmy Produkcja/ przemysl " Handel ' Uslugi Budownictwo, uslugi budowlane Transport ludzi i towarow, biura podrozy i spedycja " INNE: 1. CZY FIRMA POSIADA SPISANA STRATEGIC SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI? Tak [jesli TAK, prosz? opisacjej podstawowe za-bzenia ponizej] Nie Miejsce na opis (max 2000 znakow) 2. MIEJSCE PRACY Ponizej zosta-ly wymienione przykfadowe dziafania firmy odpowiedzialnej prowadzone w miejscu pracy. Proszezaznaczyc(mozliwa dowolna liczba odpowiedzi) te, ktore zostafy wdrozone w Pani/Pana firmie. Proszz opisac realizacjf polityki spotecznej odpowiedzialnosci wobec pracownikow lub opisac przynajmniej jedno z takich dziahh wdrozonych w Pani/P ana firmie. Jasne reguty dotycz^ce premii / bonusow (wiedza formalnie rozpowszechniona wsrod pracownikow) Przejrzyste kryteria awansu (wiedza formalnie rozpowszechniona wsrod pracownikow) Oferowanie szkoleh i mozliwosci rozwoju zawodowego (przeirzyste / rozpowszechnione zasady udziatu / dostepu) Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczehstwa i higieny pracy Pomoc dla zwalnianych pracownikow (np. wsparcie finansowe, pomoc w przekwalifikowaniu, itp.) Stworzenie mozliwosci zatrudnienia dla osob niepemosprawnych i/lub osob w wieku powyzej 50 lat

2 Ponadobowi^zkowe swiadczenia socjalne (programy emerytalne, pomoc rodzinom pracownikow w potrzebie, np. choroba, trudna sytuacja materialna) Finansowanie. wspotfinansowanie opieki zdrowotnej Dofinansowywanie zaiec sportowych. kulturalnych (np. doptaty za karnety na sttownie/basen/fitness. darmowe bilety do kina) Prowadzenie dialogu z przedstawicielami pracownikow (np. rady pracownicze, zwi^zki zawodowe) Prowadzenie regularnej komunikacji wewnetrznej - informowanie pracownikow o sytuacji firmy. w tym o problemach. zmianach w strategii firmv. itp. Prowadzenie regularnych badari satysfakcji pracownikow Prowadzenie polityki rownouprawnienia i przeciwdziatanie dyskryminacji (np. ze wzgl^du na ptec, wyznanie, orientacj^ seksualn^, niepetnosprawnosc) Rowny dostep kobiet do procesow decvzvinych. awansow. podwyzek oraz do stanowisk kierowniczych System wynagradzania. ktory nie dyskryminuje (np. ze wzgledu na ptec. wyznanie. orientacie seksualna. niepehiosprawnosc) Przyjazne warunki pracv dla matek z dziecmi (np. elastvczny czas pracv. mozliwosc przeiscia na 3/> eta(u. etc.) Podkarpacki Bank Spoldzielczy otrzymal tytul "Solidny Pracodawca Podkarpacia 2009", ktory Prezes Leslaw Wojtas odebral na gali konkursu zorganizowanej w Kopalni Soli w Wieliczce w czerwcu 2010 r. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu "solidny pracodawca", to taki, ktory zapewnia przyjaznq atmosferg \v pracy, wiasciwq komunikacje_ wewne_trzna i relacje miqdzy pracownikami, gwarantujaj: zarazem atrakcyjne wynagrodzenie. Taki pracodawca dozy takze do zapewnienia pracownikom stabilizacji bytowej, poprzez tworzenie optymalnych warunkow na stanowiskach pracy, atrakcyjnego i adekwatnego do wkladu pracy systemu wynagradzania oraz mozliwosci korzystania z pakietu socjalnego. Dla Zarzajdu PBS kluczowym zagadnieniem jest podnoszenie kompetencji kadry, dlatego tez bank w nieczqsto spotykanej skali finansuje szereg kursow i szkolen, stwarzajqc swoim pracownikom niemal nieograniczone mozliwosci doksztalcania sie_, a kwoty przeznaczane na ten eel tojuz miliony zlotych. Nie chodzi tylko o same szkolenia, bowiem pracownicy otrzymujq dodatkowo urlop szkoleniowy oraz zwracane sq im koszty przejazdow. Dodatkowo bank organizuje cyklicznie dla pracownikow dedykowane studia podyplomowe na miejscu, bez koniecznosci dojezdzania. Kolejnym dobrym przykladem na stosowanie niestandardowych rozwiazan jest Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych, wykorzystywany w bardzo wszechstronny sposob. Kazdej zatrudnionej osobie zapewnia poczucie bezpieczenstwa finansowego w trudnej sytuacji zyciowej, oferujqc szeroki wachlarz roznychform pomocy, ale takze sluzy organizowaniu czasu wolnego (wycieczki krajowe i zagraniczne dla pracownikow jak i ich dzieci, Zabawy Choinkowe, bilety do kina, teatru, opery, na koncerty, imprezy sportowe, bony w okresie swiqtecznym). Dodatkowo bank otrzymal w 2012 roku tytul Firma Dobrze Widziana 2011, ktorego celem konkursu jest promowanie firm, ktore prowadzq biznes spolecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat spolecznej odpowiedzialnosci biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmq dzialalnosci spolecznej. 3. RYNEK Ponizej zoslaty wymienione przykbdowe dzia-kmia firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze rynkowym. Prosz? zaznaczycte, ktore zostafy wdrozone w Pani/Pana firmie. Prosz? opisac realizacj? polityki spolecznej odpowiedzialnosci w tym obszarze lub opisac przynajmniej jedno z takich dziafari wdrozonych w Pani/Pana firmie.

3 Rzetelne traktowanie oraz komunikacia z kontrahentami/podwykonawcami/dostawcami (np. terminowe ptatnosci, state kontrakty) Weryfikacja kontrahentow/podwykonawcow/dostawcow pod k^tem ich spotecznej odpowiedzialnosci, etycznego prowadzenia biznesu Ograniczanie ryzyka i negatywnych skutkow wynikaj^cych z uzytkowania wyrobow, np. poprzez odpowiednie projektowanie, uzyskiwanie certyfikatow bezpieczehstwa towarow oraz badah produktow/ustug pod k^tem ich wprywu na zdrowie i bezpieczehstwo klientow/kontrahentow Zapewnienie konsumentom warunkow rzetelnego serwisu oraz procedury reklamacji. ktore gwarantuia im mozliwosc dochodzenia swoich praw w zakresie gwarancji wyrobu Rzetelne i pehie informowanie konsumentow/klientow o cechach. wlasciwosciach oferowanych produktow/ustug w tvm o mozliwych negatywnych. niepozadanych lub ubocznych skutkach stosowania produktu Uczciwa reklama/marketing - taka. ktora nie przektamuje; nie stosuje praktyk zniestawienia konkurencji; nie era na emocjach dzieci; reklama. ktora nie dvskryminuje kobiet poprzez wykorzvstywanie jako symbolu stereotypowego podziahi rol kobiet i mezczyzn w Zvciu spotecznym Prowadzenie wtasnych badah zmierzaiacych do rozwoju firmy/produktow/ustug Stosowanie innowacyjnych rozwiazan. nowych technologii w procesie produkcji. sprzedazy Angazowanie klientow w dziafania spoteczne, np. poprzez programy lojalnosciowe, zbieranie punktow / srodkow na cele spoteczne Posiadanie / staranie sie o uzyskanie certyfikatow potwierdzaiacych jakosc swiadczonvch ushig / produktow (ponad wymagany standard w branzv) Relacie inwestorskie - przeirzysta. regularna komunikacia z inwestorami. analitykami rynkowymi Transparentnosc - otwarte informowanie o dziatalnosci flrmv. jei planach i wynikach Komunikacja kryzysowa - uczciwe informowanie o sytuacji/planach firmy w sytuacji kryzysu Uczciwa konkurencja. w tvm niepraktvkowanie: zmow cenowych, przekazow marketingowvch oczerniaiacych konkurenc.ie. Podkarpacki Bank Spoldzielczyjakopienvszy w Polsce ijeden z pierwszych w Europie wprowadzil bankomaty biometryczne - nowoczesne rozwiqzanie uwierzytelniajqce klienta poprzez skanowanie ukladu naczyn krwionosnych palca. Za wprowadzenie biometrii Bank otrzymal szereg nagrod np. m. in.: tytul Laureata w konkursie Najwyzsza Jakosc Quality International 2011,2012, ProjektRoku2010", Medal Europejski w EdycjiXXII, XXI11, wyroznienie w kategorii "Bankowosc elektroniczna i e-finanse" za wyplaty z bankomatow PBS przy uzyciu identyfikacji biometrycznej przyznane podczas Gali Technologicznej Gazety Bankowej, nagrode_ w konkursie "Liderzy Swiata Bankowosci" - przyznana podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego za usiugq biometrii

4 W 2012 roku Podkarpacki Bank Spoldzielczy po raz kolejny (od roku 2004) zostal laureatem konkursu,,bank Przyjazny dla Przedsie_biorcow" organizowanym przez Krajowq lzbe_ Gospodarczq oraz Polsko- Amerykanskq Fundacj^ Doradztwa dla Mafych Przedsiqbiorstw. Tym razem zostalismy nagrodzeni Godlem Promocyjnym wraz z siedmioma Zlotymi Gwiazdami, tytul zostal przyznany za osiqgnie^cie wysokich standardow w bankowosci matych i srednich przedsiebiorstw. 4. SPOLECZNE ZAANGAZOWANIE Ponizej zostafy wymienione przykhdowe dziahnia spokcznie zaangazowanej firmy. Proszezaznaczycte, ktore zosta-fy wdrozone w Pani/Pana firmie. Proszpopisacrealizacjfpolityki spofecznego zaangazowania lub opisacprzynajmniej jedno z takich dziahri wdrozonych w Pani/Pana firmie. Udzielanie pomocy finansowej (wybranym grupom osob lub instytucjom) Udzielanie pomocy rzeczowej (np. zakup/przekazanie komputerow dla szkoty) Udost^pnianie bezptatnie ustugi/lokalu/sprz^tu w celach spotecznych Sponsoring kultury i sportu Prowadzenie wtasnych projektow spotecznych (np. akcia..pod/.icl sie posttkiem") Prowadzenie programow stypendialnych Wolontariat pracowniczy (umozliwienie pracownikom zaangazowania spotecznego np. poprzez dodatkowy dzieh ptatnego urlopu, dodatkowe srodki finansowe, traktowanie cz^sci godzin przeznaczonych na wolontariat jako czas pracy) Uwzglednianie potrzeb i opinii spotecznosci lokalnej. z ktora sasiaduie firma Przekazywanie czesci zyskow ze sprzedazy wybranych produktow/ushig na cele spoteczne Wspotpraca z organizacjami pozarzadowyrni / pozytku publicznego Bank wspiera wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z roznych dziedzin, zarowno majqcych na celu rozwoj gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze charytatywnym czy frlantropijnym, wpisujqcych si% w szeroko pojejte zagadnienia spolecznej odpowiedzialnosci biznesu. Juz od wielu lat \vspieramy fmansowo m.in. organizacjq mi^dzynarodowego festiwalu Rzeszow Carpathia Festival, ktorego zalozeniem jest promowanie osobowosci wokalnych, oraz festiwalu muzyki klasycznej i operowej im. Adama Didura, organizowanego w Sanoku od 1989 roku. Szczegolnie intensywnie bank zaangazowany jest w sponsoring zespolow sportowych. Jest to przede wszystkim klub hokejowy Ciarko PBS Bank KH Sanok oraz klub siatkarski Asseco Resovia Rzeszow. Bank jest takze sponsorem biathlonisty Lukasza Szczurka - mistrza swiata juniorow mlodszych w 2007 r. i reprezentanta Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver. Z pomocy banku korzystajq szpitale, domy dziecka, organizacje non-profit prowadzqce dzialalnosc charytatywnq, a nawet osoby prywatne. Tak szeroka aktywnosc w obszarach CSR przyniosla bankowi w czerwcu 2010 r. II miejsce w rankingu Podkarpackiego Klubu Biznesu w kategorii Najlepsza firma w wojewodztwie podkarpackim pod wzglqdem wysokosci przekazanych darowizn na cele charytatywne i sponsoringowe. " Ponadto PBS w 2010 roku zakupil paczki mikolajkowe dla podopiecznych wybranych domow dziecka jak rowniez wspomogl powodzian z najbardziej zalanych terenow woj. podkarpackiego poprzez akcj$ kredytowqlo groszy od 100 zf udzielonego kredytu przez caiy miesiqc czerwiec. W 2012 roku PBSBank byl organizatorem akcji charytatywnej pod haslem,,gwiazdy dla Podkarpacia". Pi^ciu znanych i cenionych sportowcow zwiazanych z Podkarpaciem - Zbigniew Bartman z Asseco Resovii, koszykarz Kamil Lqczynski z MOSiR Krosno, alpinista Lukasz Lagozny, biathlonista Lukasz Szczurek oraz bramkarz SPR Stal Mielec Krzysztof Lipka vazielo udzial w akcji charytatywnej na rzecz wybranych przez

5 nich domow dziecka. Fani w ciqgu dwoch tygodni wysylali swoje cenne glosy na ulubionego sportowca, reprezentujqcego wybranq instytucje_ charytatywnq. Wszystkie placowki otrzymaty ufundowanq przez PBS Bank swiqtecznq paczke_. Gwiazdy Podkarpacia osobiscie przekazafy je swoim podopiecznym, a spotkanie uwienczone zostato pamiajkowym zdjqciem. We wrzesniu 2013 zostal rozstrzygniety konkurs pod nazwq Warzywkowo. Akcja byla kierowana do dzieci i rodzicow na Podkarpaciu. Podczas polrocznych dzialan uczestnicy edukowali sie_ z zakresu uprawy roslin, majqc mozliwosc zdobycia cennych nagrod. Mecenasem projektu byl Podkarpacki Bank Spoldzielczy. W projekcie wzielo udzial ponad rodzin oraz 251 szkol. Celem akcji byla popularyzacja i rozwoj edukacji ekologicznej wsrod mieszkancow Podkarpacia, a takze promowanie zdrowego trybu zycia, zdrowego odzywiania. Akcj$ Warzywkowo. Dolqcz do druzyny Florka" wspieral swoim wizerunkiem Artur Andrus. Dodatkowo w roku 2013 Prezes Leslaw Wojtas przystqpil do Projektu Koalicja "Prezesi - wolontariusze". Celem Koalicji jest otwarcie dyskusji na temat spolecznego zaangazowania wsrod liderow biznesu, a takze propagowanie postaw i zachowan prospolecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykladow menedzerow wysokiego szczebla, ktorzy dzielq sie_ swoim czasem, doswiadczeniem, wiedzq i umiejejnosciami w ramach akcji wolontariackich. 5. EKOLOGIA Ponizej zostafy wymienione przykhdowe dziafania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze ekologia. Proszezaznaczycte, ktore zostafy wdrozone w Pani/Pana firmie. Proszf opisacrealizacjf polityki spo-kcznej odpowiedzialnosci w tym obszarze lub opisac przynajmniej jedno z takich dziahri wdrozonych w Pani/Pana firmie. Biez^cy monitoring i wdrazanie nowych przepisow i rozporz^dzeh w zakresie ochrony srodowiska Wprowadzanie zalecen dotyczacvch oszczednosci papieru/pradu/wodv/recvkling w firmie Ograniczanie produkcji odpadow oraz promowanie ich segregacji Identyfikowanie potencjalnych negatywnych skutkow srodowiskowych wtasnej dziatalnosci i odpowiednie planowanie dziatalnosci firmy z uwzgl^dnieniem tego wprywu na srodowisko Promowanie zachowan pro-ekologicznych wsrod pracownikow, klientow, podwykonawcow, dostawcow Oferowanie produktow/ushig przyjaznych srodowisku naturalnemu Stosowanie technologii/rozwiqzah przyjaznych srodowisku Wspieranie inicjatyw ekologicznvch (np. wsparcie finansowe. udziat w akciach ekologicznych. sponsoring wydarzen ekologicznych) 6. KOMUNIKACJA O CSR Ponizej zostafy wymienione przykhdowe dziahnia firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze komunikowania o CSR. Prosz? zaznaczyc te, ktore zostafy wdrozone w Pani/Pana firmie. Prosz? opisac realizacje polityki spokcznej odpowiedzialnosci w tym obszarze lub opisac przynajmniej jedno z takich dzialan wdrozonych w Pani/Pana firmie. Publikowanie raportow spotecznych Publikowanie informacji o spotecznej odpowiedzialnosci firmy na stronie internetowej firmy, w broszurach firmowych Komunikacia o CSR skierowana do interesariuszy firmv (pracownicy. klienci. podwvkonawcv. dostawcv. organizacje spoteczne, media, organizacje ekologiczne. wtadze lokalne i inne grupy wazne dla firmv)

6 Dialog z interesariuszami firmy ( konsultowanie i uwzgl^dniania postulatow pracownikow, klientow, podwykonawcow, dostawcow, organizacji spotecznych, mediow, organizacji ekologicznych, wtadz lokalnych i innych grup waznych dla firmy) PEhNOMOCNIK Dyrektor DepartametfftTSprzedazy Sanok, Miejscowosc, data Ewa/JLstobicka Podpis szefa firmy

1. CZY FIRMA POSIADA SPISANA STRATEGIC SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI? Tak [jesli TAK, proszfopisacjej podstawowe zahzenla ponizej]

1. CZY FIRMA POSIADA SPISANA STRATEGIC SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI? Tak [jesli TAK, proszfopisacjej podstawowe zahzenla ponizej] Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypemienie niniejszej' ankiety dotycz^cej spotecznej odpowiedzialnosci biznesu. Sktada si^ ona z 6 pytah, prosimy odpowiedziec na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Szanowna Pani/Szanowny Panie, Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

Czy firma uczestniczyła w dotychczasowych edycjach konkursu Firma Dobrze Widziana?

Czy firma uczestniczyła w dotychczasowych edycjach konkursu Firma Dobrze Widziana? INFORMACJE O FIRMIE: Nazwa Firmy: ansee consulting Michał Jaśkiewicz Adres siedziby: ul. Św. Mikołaja 61-62/6 Loża BCC: dolnośląska Osoba do kontaktów: Dominika Jaśkiewicz Telefon, e-mail: 691951065, d.jaskiewicz@ansee.pl

Bardziej szczegółowo

Stan CSR w polskich firmach

Stan CSR w polskich firmach Stan CSR w polskich firmach Raport z badania ilościowego wśród przedsiębiorców Spis treści 1 Informacje o badaniu 2 3 Podsumowanie i wnioski Wyniki badania 4 Zainteresowanie ankietą auto-ewaluacyjną 1

Bardziej szczegółowo

l Transport ludzi i towar6w, biura podr62y i spedycja [] Handel [] Budownictwo, ustugi budowlane

l Transport ludzi i towar6w, biura podr62y i spedycja [] Handel [] Budownictwo, ustugi budowlane S:zanowna Pani/Szanowny Pa nie, Prosimy o wypefnienie niniejszej ankiety dotyczqcej spofecznej odpowiedzialno6ci biznesu. Sklada siq ona z 6 pyta6, prosimy odpowiedziei na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Szanowna Pani/Szanowny Panie, Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK

SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Strona1 Patronat honorowy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY RZEMIEŚLNIK Szanowni Państwo, zapraszamy Państwa do udziału w Konkursie Społecznie Odpowiedzialny Rzemieślnik.

Bardziej szczegółowo

Historia Banku Podkarpacki Bank Spółdzielczy to Bank o bogatej tradycji. Jego historia sięga roku 1871. W 2006 r. Bank obchodził rocznicę 135-lecia swojego istnienia. Fotografia: Sanok ul. Kościuszki,

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku

2 O 1 4 O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S. Interesariusze. Banku O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S O O D P O W I E D Z I A L N Y B I Z N E S Wpływ Grupy Millennium na Interesariuszy.. Identyfikacja Interesariuszy wysoki średni niski G-a Grupy Interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Bogusława Niewęgłowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2011 r. Odpowiedzialność to: zajmowanie się osobą lub rzeczą,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP INTERNETOWY/SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży / sprzedaż

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok s ' '> i i'j'orov 1 Ml ro v \i 't UCHWALA Nr XVI/62/2008 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2008 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI4ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2008 rok

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP SKLEP STACJONARNY I SPRZEDAŻ ONLINE Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży /

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z dzialalnosci pozytku publicznego (Dz. U. Nr 80 poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinis w Mogilnie SPRAWOZDANIE QRAGNIZATORA RQDZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE - WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016.

Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. I. Wprowadzenie. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016. Gminny Program Przeciwdzialania Narkomanii Gminy Opoczno na rok 2016 okresla lokalnq strategic w zakresie profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja

Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015. Marketing i Komunikacja Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu GK PGNiG 2009-2015 Marketing i Komunikacja Komunikacja i marketing główne cele strategiczne skuteczne informowanie interesariuszy o podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r.

Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. Uchwala Nr XXXII/207/2013 Rady Gminy w Doruchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: Programu Wspolpracy Gminy Doruchow z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Strategia CSR GK GPW Założenia Dlaczego CSR jest ważny dla naszej Grupy Wymiar compliance: rozporządzenie Market

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP

KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP KRYTERIA CERTYFIKATU ZIELONY SKLEP Kryteria Certyfikatu Zielony Sklep zostały pogrupowane w 3 zbiory, zgodnie z obszarem, którego dotyczą (centrala / punkt sprzedaży) oraz z ich istotnością (obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r.

Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. Uchwala Nr V/21/15 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie przyj^cia lokalnego programu pomocy spolecznej Powiatu Mogilenskiego na rok 2015 r. Na podstawie art. 112 ust. 13 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ŻARSKA RÓŻA BIZNESU - NAGRODA GOSPODARCZA BURMISTRZA MIASTA ŻARY

REGULAMIN KONKURSU ŻARSKA RÓŻA BIZNESU - NAGRODA GOSPODARCZA BURMISTRZA MIASTA ŻARY REGULAMIN KONKURSU ŻARSKA RÓŻA BIZNESU - NAGRODA GOSPODARCZA BURMISTRZA MIASTA ŻARY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Żarskie Róże Biznesu - Nagrody Gospodarcze Burmistrza Miasta Żary, zwane dalej Żarskimi

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu

Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu KAPITAt LUDZKI NARODOWA STRATECIA SPOJNOSC1 Regionalny Osrodek Polityki Spotecznej w Opolu UNIAEUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOIECZNY IPS.4011-1-4/12 Opole, dn. 20.07.2012r. Pani/Pan Dyrektor/Kierownik/Prezes

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska

Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce. mgr Monika Wilewska Społeczna odpowiedzialność biznesu dobre praktyki prowadzone przez przedsiębiorstwa w Polsce mgr Monika Wilewska CSR a dobre praktyki W odniesieniu do CSR trudno mówić o kanonie zasad czy regulacjach z

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką?

Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Dlaczego Plus jest z Polską Siatkówką? Marketing to nie wszystko Marcin Zbrzyzny Biuro Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. Warszawa, 16 lutego 2009 Siatkówka Mężczyzn Liga Światowa 2005 Sponsoring

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r.

Strategia CSR. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Sierpień 2015 r. Strategia CSR Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Sierpień 2015 r. Misja i wartości Grupy Kapitałowej GPW Misja Grupy Kapitałowej GPW Naszą misją jest rozwijanie efektywnych mechanizmów

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej

Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej HSWISS Projekt wspoffinasowany przez Szwajcari^ w ramach szwajcarskiego program wspofpracy z nowymi krajami czionkowskimi Unii Europejskiej Krakow, 2014.07.02 ZAPROSZENIE DO SKtADANIA OFERT DG ELPRO Z.

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Pallotyhska Fundacja Misyjna Salvatti.pl

Pallotyhska Fundacja Misyjna Salvatti.pl SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI FUNDACJI W ROKU 2011 SPRAWOZDANIE OBEJMUJE OKRES ROKU KALENDARZOWEGO Pallotyhska Fundacja Misyjna Salvatti.pl 1. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

rozwoju WYDZIAtU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2016

rozwoju WYDZIAtU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2016 MISJA I STRATEGIA rozwoju WYDZIAtU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY NA LATA 2012-2016 Dokument zostat zatwierdzony przez Radq Wydziaiu Pedagogiki i Psychologii UKW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii"

UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii RADA GMINY OPOR6W ISlzkie UCHWAtA Nr XXV/103/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziatania Narkomanii" Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bank BGŻ wczoraj i dziś

Bank BGŻ wczoraj i dziś Bank BGŻ wczoraj i dziś Kim jesteśmy dziś Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw Jesteśmy doceniani w obszarze CSR Nagrody 2014 r. Lider Rankingu Odpowiedzialności Społecznej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność banków

Społeczna odpowiedzialność banków Społeczna odpowiedzialność banków Maria Młotek Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacja, która propaguje ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, definiuje odpowiedzialny biznes jako:

Bardziej szczegółowo

INFORMAC JA DODATKOWA

INFORMAC JA DODATKOWA Polska Fundacja Dla Afryki Krowoderska 24/3 31-142 Krakow NIP - 676-245-44-87 REGON - 122539954 KRS - 0000415325 INFORMAC JA DODATKOWA Zal^cznik do bilansu oraz rachunku zysku i strat za rok 2012 Polska

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw Dr Halina Zboroń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27 października 2011 r. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

POD ANIE. Adres do korespondencji: (Proszg niezwlocznie podac wszelkie zmiany adresu)

POD ANIE. Adres do korespondencji: (Proszg niezwlocznie podac wszelkie zmiany adresu) Mi^dzynarodowy Program Stazy Parlamentarnych (MPSP) Kancelaria Sejmu we wspolpracy z Uniwersytetem Warszawskim Miejsce na zdj?cie POD ANIE Nazwisko: Imi : Stan cywilny: Imiona rodzicow: Data urodzenia:

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu?

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Materiały przygotowane w ramach projektu CSR szansą dla MSP w Wielkopolsce współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce

Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Zaangażowanie społeczne instytucji finansowych w Polsce Warszawa, 19 kwietnia 2011 r. 1 Kontekst badania W dotychczasowych czterech edycjach konkursu Liderzy Filantropii najwięcej uczestników reprezentowało

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin XI edycji konkursu w ramach Limanowskiej Gali Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index. Wyróżnienie za raportowanie kwestii ESG

Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index. Wyróżnienie za raportowanie kwestii ESG Bank Millennium pozostaje w składzie RESPECT Index W 2015 roku Bank Millennium po raz ósmy z rzędu znalazł się w składzie RESPECT Index indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. RESPECT Index obejmuje

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku

UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW. z dnia 30 grudnia 2013 roku UCHWALA NR XL/262/2013 RADA GMINY MICHALOW z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyj^cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Michalow na lata 2014-2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners

Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners Jak zbudować nowoczesny system świadczeń pozapłacowych? Małgorzata Zachorowska Zachorowska & Partners Dlaczego firmy, mimo obecnych przepisów o podatku dochodowym i ZUS, oferują pracownikom system świadczeń

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoiecznej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania meryiorycznego z dzialajnosci pozytkii piihlicznego (Dz. U. Nr 80poz. 434) SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka Jan Pawei 11 RADA GMTNY SECEMTN 29-145 SECEMIN wo], swi^tokrzyskie Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunkii czlowieka do czlowieka" Jan Pawei 11 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKIIROZWI4ZYWANIA

Bardziej szczegółowo

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.

2015-02- 1 6. Warszawa, dnia /3 lutego2015. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS. RZADOWE CENTRUM LEGISLACJI WIGEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia /3 lutego2015 RCL.DPS.510-8/15 RCL.DPS.511-10/15 MiHISTEKSTWO iid^mcji NARODOWEJ I I^NCEL/iRrAGLOWIA Wpi, 2015-02- 1 6 ''Podpi< Pani

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii"

z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii RAPA GMINY OPOROW 99 322 Oporow UCHWAtA Mr XXXIV/144/2013 umo, woj. todzkie GMJN y QPOROW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia,,gminnego Programu Przeciwdziafania Narkomanii" Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

1. CZY FIRMA POSIADA SPISANĄ STRATEGIĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI?

1. CZY FIRMA POSIADA SPISANĄ STRATEGIĘ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI? Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej społecznej odpowiedzialności biznesu. Składa się ona z 6 pytań, prosimy odpowiedzieć na nie zgodnie z poleceniem zawartym

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska

Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne. Dr inż. Zofia Pawłowska Norma ISO 26000 Zasady, obszary i działania Wyzwania praktyczne Dr inż. Zofia Pawłowska 1 Odpowiedzialnośd społeczna powinna przenikad każdą decyzję, bez względu na to, czy dotyczy ona pracowników, wyrobów,

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok RADA GMINY OPOROW pow.tuml wojjbdzkie UCHWALA Nr IV/11/2011 RADY GMINY OPOROW z dnia 28 lutego 2011 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH na 2011 rok

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Naszą największą wartością są ludzie

Naszą największą wartością są ludzie Dołącz do nas! Naszą największą wartością są ludzie Cenimy tych, którzy poprzez swój własny rozwój wpływają na rozwój całej firmy. Celem Carrefour jest stworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta

Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta Regulamin konkursu dla Pracowników i Doradców Klienta Provident Polska S.A. Pasjonaci Providenta POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Pasjonaci Providenta", zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom Fundacji Aktywni Rodzice z dnia 01 grudnia 2012 roku 1 ORGANIZATORZY 1.1 Organizatorem konkursu jest Fundacja Aktywni Rodzice 1.2 Partnerami

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015

Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 Regulamin I Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2015 I. CELE PRZYZNAWANIA NAGRODY GOSPODARCZEJ W PLEBISCYCIE GWIAZDY BIZNESU Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (zwany dalej: Organizatorem),

Bardziej szczegółowo

OGLASZAMY. Konkurs stypendialny, w ramach reallzacji zadania publicznego pod nazw^:

OGLASZAMY. Konkurs stypendialny, w ramach reallzacji zadania publicznego pod nazw^: 0 RPlJ/2B3a92/2014 P Zwiazek Romow Polskich 78-400 Szczecinek ul. Wyszynskiego 32 Data 2014-09-03 tel.: 0 94 37 250 98 fax: 0 94 37 250 96 e-mail: rom.ch@pro.onet.pl www.romowie.com KRS: 0000025929 MA20WiECKiiiyRzWG>N(TA?/B»aki&p6Jdzielczy

Bardziej szczegółowo

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r.

Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce. Warszawa, 7 grudnia 2011 r. Zaangażowanie społeczne firm z branży paliwowej, energetycznej i wydobywczej w Polsce Warszawa, 7 grudnia 2011 r. 1 Kontekst badania W tegorocznej edycji 4 firmy z 18 uczestników, w tym zwycięzca - PKN

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku

Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku V edycji PBS w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców Podkarpacki Bank Spółdzielczy po raz pierwszy brał udział w Konkursie Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców w 2004 roku Laureat konkursu -uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji JESTESMY - WIEC POMAGAMY za rok 2009 .F li n d,, resmy - \\ :i,1 l/, Karo/c; f~., "r 64' "'140.,r Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji "JESTESMY - WIEC POMAGAMY" za rok 2009 I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji: Fundacja "JESTESMY

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Polityka zatrudnienia. edusquare.pl Łukasz Miedziński Polityka zatrudnienia edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy) Beneficjent i data

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie Opracowała: Agnieszka Buczyńska CSR CO TO TAKIEGO? Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r.

UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. UCHWAfcA Nr XXX/233/14 RADYGMINY STRZELCE WIELKIE z dnia 29 pazdziernika 2014 r. w sprawie : uchwalenia rocznego programu wspolpracy Gminy Strzelce Wielkie z organizacjami pozarza/lowymi oraz innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl. Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji

Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl. Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji Pracownicza Platforma Transakcyjna www.pracujekupuje.pl Od indywidualnych korzyści do lojalności i motywacji Plan prezentacji Wyzwania pracodawcy AD 2010 Systemy wynagrodzeń / Pozapłacowe systemy motywacyjne

Bardziej szczegółowo

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Model Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Funkcjonalnośd umożliwienie dokonania ogólnej, a jednocześnie całościowej oceny (samooceny) zaangażowania społecznego firmy we wszystkich obszarach,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ PIERWSZA - INFORMACJE O ORGANIZACJI ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. NAZWA ORGANIZACJI I ADRES SIEDZIBY:................................................................................................................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PROGRAM E-WOLONTARIATU

PROGRAM E-WOLONTARIATU PROGRAM E-WOLONTARIATU Zapraszamy do zapoznania się z programem e-wolontariatu Fundacji PiłkaCV. Fundacja została powołana w celu wspierania uzdolnionych piłkarsko dzieci i młodzieży, młodych instruktorów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV.

KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. KONKURS O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI REGULAMIN KONKURSU O POMORSKĄ NAGRODĘ JAKOŚCI - EDYCJA XV. GDAŃSK 2011 SEKRETARIAT KONKURSU POMORSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych

Bardziej szczegółowo

Nadzor pedagogiczny. System Ewaluacji Oswiaty SEO PROBLEMOWEJ. Publiczne Gimnazjum nr 2. Kobylka. Kuratorium Oswiaty w Warszavvie

Nadzor pedagogiczny. System Ewaluacji Oswiaty SEO PROBLEMOWEJ. Publiczne Gimnazjum nr 2. Kobylka. Kuratorium Oswiaty w Warszavvie Nadzor pedagogiczny System Ewaluacji Oswiaty SEO R A PORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Gimnazjum nr 2 Kobylka Kuratorium Oswiaty w Warszavvie Wst^p Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewn^trznej

Bardziej szczegółowo

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO

UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO UCHWALA ZARZ^DU WOJEWODZTWA LUBUSKIEGO zdnia $.**&* *>... 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Spolki Lubuskie Centrum Szkolenia i Promocji,,AGAWA" sp. z o.o. w Przelazach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019

Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019 Strategia rozwoju Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na lata 2014-2019 Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych (DFOP) jest związkiem stowarzyszeń, działającym na rzecz organizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok

Fundacja na rzecz poprawy jakosci zycia OD-NOWA. Sprawozdanie z dzialalnosci. za 2011 rok FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY JAKOSCIZYCIA OD - NOWA ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno, KRS 0000278470, NIP 5252393651 Numer w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP: 2.28/00013/2012 Fundacja na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo