1. CZY FIRMA POSIADA SPISANA STRATEGIC SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI? Tak [jesli TAK, prosz? opisacjej podstawowe za-bzenia ponizej]

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. CZY FIRMA POSIADA SPISANA STRATEGIC SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI? Tak [jesli TAK, prosz? opisacjej podstawowe za-bzenia ponizej]"

Transkrypt

1 Szanowna Pani/Szanowny Panie, Prosimy o wypdnienie niniejszej ankiety dotycz4cej spotecznej odpowiedzialnosci biznesu. Sktada si? ona z 6 pytan, prosimy odpowiedziec na nie zgodnie z poleceniem zawartym pod kazdym pytaniem. Pytania skonstruowane S3 z dwoch cz^sci: testowej i opisowej. Aby zostac zakwalifikowanym do oceny konkursowej wystarczy udzielic odpowiedzi na czesc testow^, jednak rozwini^cie odpowiedzi w cz^sci opisowej b^dzie premiowane. Wypehiienie i odestanie niniejszej ankiety jest traktowane jako zgtoszenie do konkursu oraz zaakceptowanie regulaminu konkursu o tytut,,firma Dobrze Widziana". INFORMACJE O FIRMIE: Nazwa Firmy: Podkarpacki Bank Spofdzielczy Adres siedziby: ul. Mickiewicza 7, Sanok LozaBCC: Rzeszowska Osoba do kontaktow: Justyna Kwolek Telefon: IIosc osob zatrudnionych w firmie 1 do 9 pracownikow od 10 do 49 pracownikow ~ od 50 do 250 pracownikow powyzej 250 pracownikow Podstawowa dziatalnosc firmy Produkcja/ przemysl " Handel ' Uslugi Budownictwo, uslugi budowlane Transport ludzi i towarow, biura podrozy i spedycja " INNE: 1. CZY FIRMA POSIADA SPISANA STRATEGIC SPOLECZNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI? Tak [jesli TAK, prosz? opisacjej podstawowe za-bzenia ponizej] Nie Miejsce na opis (max 2000 znakow) 2. MIEJSCE PRACY Ponizej zosta-ly wymienione przykfadowe dziafania firmy odpowiedzialnej prowadzone w miejscu pracy. Proszezaznaczyc(mozliwa dowolna liczba odpowiedzi) te, ktore zostafy wdrozone w Pani/Pana firmie. Proszz opisac realizacjf polityki spotecznej odpowiedzialnosci wobec pracownikow lub opisac przynajmniej jedno z takich dziahh wdrozonych w Pani/P ana firmie. Jasne reguty dotycz^ce premii / bonusow (wiedza formalnie rozpowszechniona wsrod pracownikow) Przejrzyste kryteria awansu (wiedza formalnie rozpowszechniona wsrod pracownikow) Oferowanie szkoleh i mozliwosci rozwoju zawodowego (przeirzyste / rozpowszechnione zasady udziatu / dostepu) Dbanie o przestrzeganie norm bezpieczehstwa i higieny pracy Pomoc dla zwalnianych pracownikow (np. wsparcie finansowe, pomoc w przekwalifikowaniu, itp.) Stworzenie mozliwosci zatrudnienia dla osob niepemosprawnych i/lub osob w wieku powyzej 50 lat

2 Ponadobowi^zkowe swiadczenia socjalne (programy emerytalne, pomoc rodzinom pracownikow w potrzebie, np. choroba, trudna sytuacja materialna) Finansowanie. wspotfinansowanie opieki zdrowotnej Dofinansowywanie zaiec sportowych. kulturalnych (np. doptaty za karnety na sttownie/basen/fitness. darmowe bilety do kina) Prowadzenie dialogu z przedstawicielami pracownikow (np. rady pracownicze, zwi^zki zawodowe) Prowadzenie regularnej komunikacji wewnetrznej - informowanie pracownikow o sytuacji firmy. w tym o problemach. zmianach w strategii firmv. itp. Prowadzenie regularnych badari satysfakcji pracownikow Prowadzenie polityki rownouprawnienia i przeciwdziatanie dyskryminacji (np. ze wzgl^du na ptec, wyznanie, orientacj^ seksualn^, niepetnosprawnosc) Rowny dostep kobiet do procesow decvzvinych. awansow. podwyzek oraz do stanowisk kierowniczych System wynagradzania. ktory nie dyskryminuje (np. ze wzgledu na ptec. wyznanie. orientacie seksualna. niepehiosprawnosc) Przyjazne warunki pracv dla matek z dziecmi (np. elastvczny czas pracv. mozliwosc przeiscia na 3/> eta(u. etc.) Podkarpacki Bank Spoldzielczy otrzymal tytul "Solidny Pracodawca Podkarpacia 2009", ktory Prezes Leslaw Wojtas odebral na gali konkursu zorganizowanej w Kopalni Soli w Wieliczce w czerwcu 2010 r. Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu "solidny pracodawca", to taki, ktory zapewnia przyjaznq atmosferg \v pracy, wiasciwq komunikacje_ wewne_trzna i relacje miqdzy pracownikami, gwarantujaj: zarazem atrakcyjne wynagrodzenie. Taki pracodawca dozy takze do zapewnienia pracownikom stabilizacji bytowej, poprzez tworzenie optymalnych warunkow na stanowiskach pracy, atrakcyjnego i adekwatnego do wkladu pracy systemu wynagradzania oraz mozliwosci korzystania z pakietu socjalnego. Dla Zarzajdu PBS kluczowym zagadnieniem jest podnoszenie kompetencji kadry, dlatego tez bank w nieczqsto spotykanej skali finansuje szereg kursow i szkolen, stwarzajqc swoim pracownikom niemal nieograniczone mozliwosci doksztalcania sie_, a kwoty przeznaczane na ten eel tojuz miliony zlotych. Nie chodzi tylko o same szkolenia, bowiem pracownicy otrzymujq dodatkowo urlop szkoleniowy oraz zwracane sq im koszty przejazdow. Dodatkowo bank organizuje cyklicznie dla pracownikow dedykowane studia podyplomowe na miejscu, bez koniecznosci dojezdzania. Kolejnym dobrym przykladem na stosowanie niestandardowych rozwiazan jest Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych, wykorzystywany w bardzo wszechstronny sposob. Kazdej zatrudnionej osobie zapewnia poczucie bezpieczenstwa finansowego w trudnej sytuacji zyciowej, oferujqc szeroki wachlarz roznychform pomocy, ale takze sluzy organizowaniu czasu wolnego (wycieczki krajowe i zagraniczne dla pracownikow jak i ich dzieci, Zabawy Choinkowe, bilety do kina, teatru, opery, na koncerty, imprezy sportowe, bony w okresie swiqtecznym). Dodatkowo bank otrzymal w 2012 roku tytul Firma Dobrze Widziana 2011, ktorego celem konkursu jest promowanie firm, ktore prowadzq biznes spolecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat spolecznej odpowiedzialnosci biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmq dzialalnosci spolecznej. 3. RYNEK Ponizej zoslaty wymienione przykbdowe dzia-kmia firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze rynkowym. Prosz? zaznaczycte, ktore zostafy wdrozone w Pani/Pana firmie. Prosz? opisac realizacj? polityki spolecznej odpowiedzialnosci w tym obszarze lub opisac przynajmniej jedno z takich dziafari wdrozonych w Pani/Pana firmie.

3 Rzetelne traktowanie oraz komunikacia z kontrahentami/podwykonawcami/dostawcami (np. terminowe ptatnosci, state kontrakty) Weryfikacja kontrahentow/podwykonawcow/dostawcow pod k^tem ich spotecznej odpowiedzialnosci, etycznego prowadzenia biznesu Ograniczanie ryzyka i negatywnych skutkow wynikaj^cych z uzytkowania wyrobow, np. poprzez odpowiednie projektowanie, uzyskiwanie certyfikatow bezpieczehstwa towarow oraz badah produktow/ustug pod k^tem ich wprywu na zdrowie i bezpieczehstwo klientow/kontrahentow Zapewnienie konsumentom warunkow rzetelnego serwisu oraz procedury reklamacji. ktore gwarantuia im mozliwosc dochodzenia swoich praw w zakresie gwarancji wyrobu Rzetelne i pehie informowanie konsumentow/klientow o cechach. wlasciwosciach oferowanych produktow/ustug w tvm o mozliwych negatywnych. niepozadanych lub ubocznych skutkach stosowania produktu Uczciwa reklama/marketing - taka. ktora nie przektamuje; nie stosuje praktyk zniestawienia konkurencji; nie era na emocjach dzieci; reklama. ktora nie dvskryminuje kobiet poprzez wykorzvstywanie jako symbolu stereotypowego podziahi rol kobiet i mezczyzn w Zvciu spotecznym Prowadzenie wtasnych badah zmierzaiacych do rozwoju firmy/produktow/ustug Stosowanie innowacyjnych rozwiazan. nowych technologii w procesie produkcji. sprzedazy Angazowanie klientow w dziafania spoteczne, np. poprzez programy lojalnosciowe, zbieranie punktow / srodkow na cele spoteczne Posiadanie / staranie sie o uzyskanie certyfikatow potwierdzaiacych jakosc swiadczonvch ushig / produktow (ponad wymagany standard w branzv) Relacie inwestorskie - przeirzysta. regularna komunikacia z inwestorami. analitykami rynkowymi Transparentnosc - otwarte informowanie o dziatalnosci flrmv. jei planach i wynikach Komunikacja kryzysowa - uczciwe informowanie o sytuacji/planach firmy w sytuacji kryzysu Uczciwa konkurencja. w tvm niepraktvkowanie: zmow cenowych, przekazow marketingowvch oczerniaiacych konkurenc.ie. Podkarpacki Bank Spoldzielczyjakopienvszy w Polsce ijeden z pierwszych w Europie wprowadzil bankomaty biometryczne - nowoczesne rozwiqzanie uwierzytelniajqce klienta poprzez skanowanie ukladu naczyn krwionosnych palca. Za wprowadzenie biometrii Bank otrzymal szereg nagrod np. m. in.: tytul Laureata w konkursie Najwyzsza Jakosc Quality International 2011,2012, ProjektRoku2010", Medal Europejski w EdycjiXXII, XXI11, wyroznienie w kategorii "Bankowosc elektroniczna i e-finanse" za wyplaty z bankomatow PBS przy uzyciu identyfikacji biometrycznej przyznane podczas Gali Technologicznej Gazety Bankowej, nagrode_ w konkursie "Liderzy Swiata Bankowosci" - przyznana podczas Polskiego Kongresu Gospodarczego za usiugq biometrii

4 W 2012 roku Podkarpacki Bank Spoldzielczy po raz kolejny (od roku 2004) zostal laureatem konkursu,,bank Przyjazny dla Przedsie_biorcow" organizowanym przez Krajowq lzbe_ Gospodarczq oraz Polsko- Amerykanskq Fundacj^ Doradztwa dla Mafych Przedsiqbiorstw. Tym razem zostalismy nagrodzeni Godlem Promocyjnym wraz z siedmioma Zlotymi Gwiazdami, tytul zostal przyznany za osiqgnie^cie wysokich standardow w bankowosci matych i srednich przedsiebiorstw. 4. SPOLECZNE ZAANGAZOWANIE Ponizej zostafy wymienione przykhdowe dziahnia spokcznie zaangazowanej firmy. Proszezaznaczycte, ktore zosta-fy wdrozone w Pani/Pana firmie. Proszpopisacrealizacjfpolityki spofecznego zaangazowania lub opisacprzynajmniej jedno z takich dziahri wdrozonych w Pani/Pana firmie. Udzielanie pomocy finansowej (wybranym grupom osob lub instytucjom) Udzielanie pomocy rzeczowej (np. zakup/przekazanie komputerow dla szkoty) Udost^pnianie bezptatnie ustugi/lokalu/sprz^tu w celach spotecznych Sponsoring kultury i sportu Prowadzenie wtasnych projektow spotecznych (np. akcia..pod/.icl sie posttkiem") Prowadzenie programow stypendialnych Wolontariat pracowniczy (umozliwienie pracownikom zaangazowania spotecznego np. poprzez dodatkowy dzieh ptatnego urlopu, dodatkowe srodki finansowe, traktowanie cz^sci godzin przeznaczonych na wolontariat jako czas pracy) Uwzglednianie potrzeb i opinii spotecznosci lokalnej. z ktora sasiaduie firma Przekazywanie czesci zyskow ze sprzedazy wybranych produktow/ushig na cele spoteczne Wspotpraca z organizacjami pozarzadowyrni / pozytku publicznego Bank wspiera wiele inicjatyw lokalnych i regionalnych z roznych dziedzin, zarowno majqcych na celu rozwoj gospodarczy regionu, jak i tych o wymiarze charytatywnym czy frlantropijnym, wpisujqcych si% w szeroko pojejte zagadnienia spolecznej odpowiedzialnosci biznesu. Juz od wielu lat \vspieramy fmansowo m.in. organizacjq mi^dzynarodowego festiwalu Rzeszow Carpathia Festival, ktorego zalozeniem jest promowanie osobowosci wokalnych, oraz festiwalu muzyki klasycznej i operowej im. Adama Didura, organizowanego w Sanoku od 1989 roku. Szczegolnie intensywnie bank zaangazowany jest w sponsoring zespolow sportowych. Jest to przede wszystkim klub hokejowy Ciarko PBS Bank KH Sanok oraz klub siatkarski Asseco Resovia Rzeszow. Bank jest takze sponsorem biathlonisty Lukasza Szczurka - mistrza swiata juniorow mlodszych w 2007 r. i reprezentanta Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver. Z pomocy banku korzystajq szpitale, domy dziecka, organizacje non-profit prowadzqce dzialalnosc charytatywnq, a nawet osoby prywatne. Tak szeroka aktywnosc w obszarach CSR przyniosla bankowi w czerwcu 2010 r. II miejsce w rankingu Podkarpackiego Klubu Biznesu w kategorii Najlepsza firma w wojewodztwie podkarpackim pod wzglqdem wysokosci przekazanych darowizn na cele charytatywne i sponsoringowe. " Ponadto PBS w 2010 roku zakupil paczki mikolajkowe dla podopiecznych wybranych domow dziecka jak rowniez wspomogl powodzian z najbardziej zalanych terenow woj. podkarpackiego poprzez akcj$ kredytowqlo groszy od 100 zf udzielonego kredytu przez caiy miesiqc czerwiec. W 2012 roku PBSBank byl organizatorem akcji charytatywnej pod haslem,,gwiazdy dla Podkarpacia". Pi^ciu znanych i cenionych sportowcow zwiazanych z Podkarpaciem - Zbigniew Bartman z Asseco Resovii, koszykarz Kamil Lqczynski z MOSiR Krosno, alpinista Lukasz Lagozny, biathlonista Lukasz Szczurek oraz bramkarz SPR Stal Mielec Krzysztof Lipka vazielo udzial w akcji charytatywnej na rzecz wybranych przez

5 nich domow dziecka. Fani w ciqgu dwoch tygodni wysylali swoje cenne glosy na ulubionego sportowca, reprezentujqcego wybranq instytucje_ charytatywnq. Wszystkie placowki otrzymaty ufundowanq przez PBS Bank swiqtecznq paczke_. Gwiazdy Podkarpacia osobiscie przekazafy je swoim podopiecznym, a spotkanie uwienczone zostato pamiajkowym zdjqciem. We wrzesniu 2013 zostal rozstrzygniety konkurs pod nazwq Warzywkowo. Akcja byla kierowana do dzieci i rodzicow na Podkarpaciu. Podczas polrocznych dzialan uczestnicy edukowali sie_ z zakresu uprawy roslin, majqc mozliwosc zdobycia cennych nagrod. Mecenasem projektu byl Podkarpacki Bank Spoldzielczy. W projekcie wzielo udzial ponad rodzin oraz 251 szkol. Celem akcji byla popularyzacja i rozwoj edukacji ekologicznej wsrod mieszkancow Podkarpacia, a takze promowanie zdrowego trybu zycia, zdrowego odzywiania. Akcj$ Warzywkowo. Dolqcz do druzyny Florka" wspieral swoim wizerunkiem Artur Andrus. Dodatkowo w roku 2013 Prezes Leslaw Wojtas przystqpil do Projektu Koalicja "Prezesi - wolontariusze". Celem Koalicji jest otwarcie dyskusji na temat spolecznego zaangazowania wsrod liderow biznesu, a takze propagowanie postaw i zachowan prospolecznych poprzez pokazywanie pozytywnych przykladow menedzerow wysokiego szczebla, ktorzy dzielq sie_ swoim czasem, doswiadczeniem, wiedzq i umiejejnosciami w ramach akcji wolontariackich. 5. EKOLOGIA Ponizej zostafy wymienione przykhdowe dziafania firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze ekologia. Proszezaznaczycte, ktore zostafy wdrozone w Pani/Pana firmie. Proszf opisacrealizacjf polityki spo-kcznej odpowiedzialnosci w tym obszarze lub opisac przynajmniej jedno z takich dziahri wdrozonych w Pani/Pana firmie. Biez^cy monitoring i wdrazanie nowych przepisow i rozporz^dzeh w zakresie ochrony srodowiska Wprowadzanie zalecen dotyczacvch oszczednosci papieru/pradu/wodv/recvkling w firmie Ograniczanie produkcji odpadow oraz promowanie ich segregacji Identyfikowanie potencjalnych negatywnych skutkow srodowiskowych wtasnej dziatalnosci i odpowiednie planowanie dziatalnosci firmy z uwzgl^dnieniem tego wprywu na srodowisko Promowanie zachowan pro-ekologicznych wsrod pracownikow, klientow, podwykonawcow, dostawcow Oferowanie produktow/ushig przyjaznych srodowisku naturalnemu Stosowanie technologii/rozwiqzah przyjaznych srodowisku Wspieranie inicjatyw ekologicznvch (np. wsparcie finansowe. udziat w akciach ekologicznych. sponsoring wydarzen ekologicznych) 6. KOMUNIKACJA O CSR Ponizej zostafy wymienione przykhdowe dziahnia firmy odpowiedzialnej prowadzone w obszarze komunikowania o CSR. Prosz? zaznaczyc te, ktore zostafy wdrozone w Pani/Pana firmie. Prosz? opisac realizacje polityki spokcznej odpowiedzialnosci w tym obszarze lub opisac przynajmniej jedno z takich dzialan wdrozonych w Pani/Pana firmie. Publikowanie raportow spotecznych Publikowanie informacji o spotecznej odpowiedzialnosci firmy na stronie internetowej firmy, w broszurach firmowych Komunikacia o CSR skierowana do interesariuszy firmv (pracownicy. klienci. podwvkonawcv. dostawcv. organizacje spoteczne, media, organizacje ekologiczne. wtadze lokalne i inne grupy wazne dla firmv)

6 Dialog z interesariuszami firmy ( konsultowanie i uwzgl^dniania postulatow pracownikow, klientow, podwykonawcow, dostawcow, organizacji spotecznych, mediow, organizacji ekologicznych, wtadz lokalnych i innych grup waznych dla firmy) PEhNOMOCNIK Dyrektor DepartametfftTSprzedazy Sanok, Miejscowosc, data Ewa/JLstobicka Podpis szefa firmy

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego

Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego PRIORYTET 2. DOSTOSOWYWANIE KWALIFIKACJI KADR DO ZMIENIAJA.CYCH SIE. POTRZEB RYNKU PRACY Cel operacyjny 2.1. Upowszechnianie informacji o mozliwosciach ksztatcenia zawodowego Cel operacyjny 2.1. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011

Bank lokalnych społeczności. Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 Bank lokalnych społeczności Raport odpowiedzialnego biznesu 2011 List od Prezesa 3 Kilka słów o raporcie 4 Profil Banku BGŻ 6 Historia 6 Filozofia biznesu i nasze wartości 6 Oferta Banku produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór)

Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Dobre praktyki CSR w aspekcie pracowniczym (Wybór) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność 10-448 Olsztyn

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 1. PO PROSTU FAIR WOBEC KLIENTÓW / STR. 15 2. PO PROSTU FAIR WOBEC PARTNERÓW / STR. 31 1.1 1.2 JASNE ZASADY PRZEJRZYSTE PRODUKTY I PROCESY, ŁATWY

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój.

Bezpieczeństwo produktów, jakość produktów, satysfakcja klientów, badania i rozwój. Kodeks postępowania Niniejszy dokument zawiera spis zasad etycznych i dobrych praktyk, jakimi kierują się Zarząd i pracownicy Grupy Nowy Styl. To dobrowolna deklaracja, będąca rezultatem przyjętych standardów

Bardziej szczegółowo

Ludzie pomagają Ludziom

Ludzie pomagają Ludziom Raport społecznej odpowiedzialności Polpharmy -2013 Niniejszy Raport powstał z myślą o naszych interesariuszach, dlatego też każda Państwa opinia będzie dla nas cennym źródłem informacji. Wszelkie opinie

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności WERSJA SKRÓCONA

PO PROSTU FAIR. Raport Społecznej Odpowiedzialności WERSJA SKRÓCONA PO PROSTU FAIR Raport Społecznej Odpowiedzialności 2012 WERSJA SKRÓCONA obsługiwanych CO TO ZNACZY DLA BANKU BYĆ PO PROSTU FAIR I JAKIE SĄ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA STRATEGII FAIR PLAY? Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec

Siedziba Spółki : t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec Biuro Zarządu: ul. Bitwy Warszawskiej 7a, 02-366 Warszawa t e l.: +48 22 537 60 00, f a x : +48 22 537 60 05 Siedziba Spółki : ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec t e l.: +48 33 861 99 99, f a x : +48 33 861

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH

ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH ZINTEGROWANY RAPORT SPOŁECZNY ANG SPÓŁDZIELNI DORADCÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 01 02 03 04 List Artura Nowak- -Gocławskiego s.4 Interesariusze ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych s.6 ANG Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39 Pojęcie zysku w BGK nie może być identyczne z pojęciem zysku w innej instytucji finansowej, bo BGK nie jest instytucją, która by pracowała na zysk. gen. Roman Górecki Prezes BGK w latach 1927-35, 1936-39

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA

RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA RAPORT SPOŁECZNY AGENCJA ZATRUDNIENIA ATERIMA SPIS TREŚCI Słowo wstępne Wojciecha Rzepki 3 CSR w średniej firmie - list Stefana Schwarza 4 O firmie 5 Świadczone usługi 5 Struktura organizacji 6 Nagrody

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. ZASADY ETYKI I POSTĘPOWANIA W BIZNESIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A. Misja Dla przyszłości zapewniając Rozwój Pracowników, Efektywne Wykorzystanie Zasobów Naturalnych, Bezpieczeństwo, Ochronę Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce

Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce Aleksandra Lubańska Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce Wstęp W świecie biznesu

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Skrócone opisy projektów złożonych w ramach I naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR Projekt 1 Przedsiębiorca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, specjalizującą się

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.6 BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Magdalena DASZKIEWICZ Katedra Badan Marketingowych,

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r.

U C H W A L A NrXXVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. U C H W A L A NrVII/188/2013 RADY GMINY OSTR6WEK z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie pr/yjecia sprawozdania z dzialalnosci Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Ostrowku za 2012 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN

Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN I II III List Prezesa Zarządu PKN ORLEN Wartości i zasady postępowania Grupy ORLEN Relacje wewnątrz Firmy 1. Godne i przyjazne warunki pracy 2. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ.

Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Dobre praktyki PKN ORLEN 2013 ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ. Dobre praktyki PKN ORLEN w 2013 roku W niniejszym dokumencie mamy przyjemność zaprezentować 13 dobrych praktyk, które zostały zakwalifikowane

Bardziej szczegółowo

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik

Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Justyna Matusiak marzec 2012r. Środki na realizację projektów wspierających rozwój Seniorów --- poradnik Wizerunek polskiego seniora kojarzy się nam przede wszystkim ze smutną starością, chorobami, często

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu część II Redakcja: Natalia Ćwik Marcin Grzybek Beata Saracyn Publikacja

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU ELEMENTARZ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Gdańsk 2013 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS

ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS ZRÓWOWAŻONY ROZWÓJ W FIR MIE HORUS STAN OBECNY I MOŻLIWO ŚCI ROZWOJU AKADEMIA LETNIA WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TORUŃ, LIPIEC 2013 Autorzy: Merita Mece, Zbigniew Szkop, Magdalena Lachowicz, Corina

Bardziej szczegółowo

Biznes społecznie odpowiedzialny

Biznes społecznie odpowiedzialny dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 20 luty 2014 Biznes społecznie odpowiedzialny O korzyściach płynących z eko-marketingu Pracownik odpowiedzialny społecznie

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy, kiedy potrzeba

Jesteśmy, kiedy potrzeba Jesteśmy, kiedy potrzeba Raport Społecznej Odpowiedzialności Provident Polska za lata 2012 2013 Podziękowania Spis treści Rozpoczynając pracę nad niniejszym raportem, zapytałem ponad stu ekspertów o to,

Bardziej szczegółowo

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska

Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Raport Społeczny 2010 Ringier Axel Springer Polska Wskaźniki według standardu Global Reporting Initiatives (GRI) Poziom aplikacji A+ Raport zweryfikowany przez firmę PwC Raport Społeczny (CSR) 2010 Ringier

Bardziej szczegółowo