Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych"

Transkrypt

1 Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

2 Art. 21. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podkreślono takŝe, Ŝe od momentu wprowadzenia przepisów o słuŝebności przesyłu, tj. od 3 sierpnia 2008 r., przy inwestycjach dotyczących budowy infrastruktury technicznej nie moŝna juŝ ustanowić słuŝebności gruntowej. Przyjęcie, Ŝe ze zwolnienia korzysta tylko odszkodowanie z tytułu słuŝebności gruntowej, powodowałoby, Ŝe od 2008 r. przepis podatkowy stałby się w części martwy. Stanowisko zaprezentowane przez NSA podzielały takŝe inne sądy administracyjne (np. wyrok WSA w Gliwicach z , I SA/Gl 305/13, wyrok WSA w Łodzi z , I SA/Łd 791/13, wyrok WSA we Wrocławiu z , I SA/Wr 1040/13). Ustawodawca od 1 stycznia 2015 r. wprost zwolnił z podatku wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie słuŝebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 120a. Komentowane zwolnienie dotyczy wypłaty odszkodowań w związku z prowadzeniem ściśle określonych inwestycji. Oznacza to, Ŝe wypłata odszkodowań z tytułu inwestycji innego rodzaju nie będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania na gruncie komentowanego przepisu. Zwolnienia świadczeń pracowniczych 4. Zwolnienia świadczeń pracowniczych Zwolnienia świadczeń pracowniczych 4.1. Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka z funduszu związku zawodowego (ust. 1 pkt 9) W razie wypłaty jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia dziecka z funduszu związku zawodowego przychód ten podlega zwolnieniu od opodatkowania Ubrania słuŝbowe (ust. 1 pkt 10) Dariusz Strzelec Na podstawie przepisów prawa pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (art k.p.) oraz nieodpłatnie odzieŝ i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach: jeŝeli odzieŝ własna pracownika moŝe ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a takŝe ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy (art k.p.). Środki ochrony indywidualnej oraz odzieŝ i obuwie robocze, o których mowa powyŝej, stanowią własność pracodawcy (art k.p.). Wydatki podyktowane koniecznością wypełnienia nałoŝonych przepisami prawa pracy obowiązków, w tym świadczeń na rzecz pracowników w zakresie zapewnienia odzieŝy i obuwia roboczego lub ochronnego, stanowią koszty podatkowe prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Ponadto będą one korzystały ze zwolnienia od podatku, albowiem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof zwalnia się od podatku wartość świadczeń rzeczowych wynikających 350 Dariusz Strzelec

3 Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe Art. 21. z przepisów bhp. Wskazuje się, iŝ wydatki dotyczące świadczeń wykraczających poza obowiązki nałoŝone przepisami prawa pracy będą kosztem podatkowym pracodawcy wówczas, gdy nie dotyczą zaspokojenia potrzeb indywidualnych lub osobistych pracowników, niezaleŝnych od pracy, a ich poniesienie nie ma na celu zwolnienia pracowników z określonych wydatków Ŝycia codziennego, lecz wyłącznie chęć osiągnięcia przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej. Z pewnymi wyjątkami pracodawca moŝe ustalić stanowiska, na których dopuszcza się uŝywanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieŝy i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy (art k.p.). W takich przypadkach pracownikowi uŝywającemu własnej odzieŝy i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pienięŝny. TakŜe on będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof. Ponadto, zgodnie z art k.p., jeŝeli pracodawca nie moŝe zapewnić prania odzieŝy roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pienięŝnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Ekwiwalent pienięŝny za pranie i reperację odzieŝy, wykonywane przez pracowników we własnym zakresie, będzie równieŝ zwolniony od podatku, ale powinien być ustalony w kwotach realnych, uwzględniających nakład pracy na ten cel oraz aktualne koszty energii, wody, środków piorących itp. (wyrok NSA z , I SA/Lu 392/97, Lex nr 34307). Do środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieŝy roboczej, o których mowa powyŝej, nie zalicza się ubioru słuŝbowego oraz mundurów. Niemniej jednak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 10 updof, wolna od podatku dochodowego jest wartość ubioru słuŝbowego (umundurowania), jeŝeli jego uŝywanie naleŝy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pienięŝnego za ten ubiór. Choć przepis jako warunek skorzystania ze zwolnienia wskazuje obowiązek uŝywania ubioru przez pracownika, w regulacjach podatkowych nie znajdziemy definicji pojęcia ubioru słuŝbowego czy teŝ umundurowania. W myśl przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 ze zm.), mundurem jest ubiór lub jego części słuŝące oznaczeniu przynaleŝności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywaniu określonych funkcji albo słuŝby. Obowiązki w zakresie umundurowania wprowadzają ustawy o Policji, o SłuŜbie Celnej, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej, SłuŜbie Więziennej, ustawa o Biurze Ochrony Rządu, a takŝe przepisy rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania Ŝołnierzy w czynnej słuŝbie wojskowej (Dz.U. Nr 121, poz. 812 ze zm.). Zwolnienie od podatku obejmuje jednocześnie inne elementy obowiązkowe stroju słuŝb mundurowych, których obowiązek uŝywania wprowadzają najczęściej przepisy wykonawcze. Nieco więcej problemów moŝe powstać w związku z pojęciem ubioru słuŝbowego. Wobec braku definicji w tym zakresie, opierając się na dotychczasowej prak- Katalog zwolnień przedmiotowych 351

4 Art. 21. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tyce stosowania tych unormowań, wypada wskazać, iŝ za odzieŝ słuŝbową uwaŝa się specjalną odzieŝ noszoną tylko w związku z wykonywaną pracą. Jej charakter powinien uniemoŝliwiać wykorzystywanie jej do celów osobistych, np. odzieŝ robocza (kombinezon, fartuch), odzieŝ reprezentacyjna, charakterystyczna dla firmy poprzez barwę, krój, logo, a obowiązek jej noszenia powinien wynikać z umowy o pracę, regulaminu pracy, polecenia pracodawcy, układu zbiorowego. Ponadto ze zwolnienia od podatku korzysta równieŝ wartość ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka reprezentacji olimpijskiej oraz paraolimpijskiej (art. 21 ust. 1 pkt 10a updof) Świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bhp (ust. 1 pkt 11 i 11a) Aneta Nowak-Piechota Z podatku zwolnione są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeŝeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Oznacza to, Ŝe świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia będą zwolnione tylko wówczas, gdy są przyznawane na podstawie ustaw lub przepisów wykonawczych. Jeśli pracodawca przekazuje pracownikowi jakieś świadczenie lub wypłaca za nie ekwiwalent, mimo braku umocowania w przepisach, pracownik nie będzie mógł skorzystać ze zwolnienia. Zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami (art k.p.). Zasady dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej zawarte są w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz ze zm.). Zgodnie z 1 załącznika środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie moŝna uniknąć zagroŝeń lub nie moŝna ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. Załącznik w tabeli nr 2 i 3 wymienia rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz rodzaje środków ochrony indywidualnej. Szczegółowe regulacje dotyczące stosowania tych środków zawarte są w rozporządzeniach dotyczących wykonywania poszczególnych rodzajów prac. Ponadto zgodnie z przepisami prawa pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić odzieŝ i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach, jeŝeli odzieŝ własna pracownika moŝe ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, a takŝe ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy (art k.p.). Pracodawca moŝe jednak ustalić stanowiska, na których dopuszcza się uŝywanie przez pracowników, za ich zgodą, 352 Aneta Nowak-Piechota

5 Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe Art. 21. własnej odzieŝy i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. W takim wypadku pracownikowi wypłaca się ekwiwalent pienięŝny w wysokości uwzględniającej aktualne ceny odzieŝy i obuwia roboczego (art i 4 k.p.). Ekwiwalent ten będzie takŝe podlegał zwolnieniu z opodatkowania. Co więcej, jeśli pracodawca nie moŝe zapewnić prania odzieŝy roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawcę ekwiwalentu pienięŝnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika (art k.p.). Zgodnie z orzecznictwem ekwiwalent pienięŝny za pranie i reperację odzieŝy wykonywanej przez pracowników we własnym zakresie będzie takŝe zwolniony z podatku, niemniej jednak powinien on być ustalony w kwotach realnych, uwzględniających nakład pracy na ten cel oraz aktualne koszty energii, wody, środków piorących itp. (wyrok NSA w Lublinie z , I SA/Lu 392/97). Przepisy prawa pracy stanowią takŝe, Ŝe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć niezbędne środki higieny osobistej (art. 233 k.p.). Świadczenia te będą takŝe zwolnione z opodatkowania na gruncie komentowanego przepisu. Zgodnie z art. 232 k.p. pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŝliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeŝeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Świadczenia te nie będą takŝe opodatkowane. Niemniej jednak zwrot pieniędzy dokonany przez pracodawcę za zakup posiłku przez pracownika we własnym zakresie nie będzie objęty zwolnieniem (wyrok WSA w Warszawie z , III SA/Wa 2839/08). Zwolnienie opisane powyŝej ma zastosowanie, na gruncie art. 21 ust. 1a updof, do pracowników tymczasowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz ze zm.). Zgodnie z dodanym w 2005 r. art. 21 ust. 1 pkt 11a ze zwolnienia korzystają świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, na zasadach opisanych powyŝej, przysługujące osobom pozostającym w stosunku słuŝbowym Artykuły spoŝywcze dla pracowników (ust. 1 pkt 11b) Dariusz Strzelec Ustawodawca nie ogranicza prawa pracodawcy do spełniania na rzecz pracowników róŝnego rodzaju świadczeń związanych z zapewnieniem posiłków w trakcie pracy. Natomiast z punktu widzenia przepisów podatkowych istotne jest, czy spełnione zostają świadczenia w związku z realizacją obowiązków, jakie wynikają z przepisów prawa pracy, czy zapewnienie posiłków jest jedynie dobrowolną decyzją pracodawcy. Pracodawca nie jest zobligowany do ponoszenia kosztów zakupu napojów w kaŝdym czasie i w kaŝdych warunkach. Obowiązek zapewnienia posiłków profi- Katalog zwolnień przedmiotowych 353

6 Art. 21. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych laktycznych wynika z art. 232 k.p., nakazującego pracodawcy zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŝliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeŝeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Ich rodzaje oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a takŝe przypadki i warunki ich wydawania określone zostały w przepisach wykonawczych (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów Dz.U. Nr 60, poz. 279). Stanowią one, Ŝe pracodawca zapewnia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciąŝliwych nieodpłatnie napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywanej pracy. Dalsze przepisy wskazują warunki, w których pracodawca zobligowany jest do zapewnienia napojów zimnych lub gorących. Jednocześnie przepisy regulują, w jakiej formie pracodawca moŝe te obowiązki realizować. Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie bezpłatnych posiłków i napojów zrealizowane być mogą wyłącznie poprzez: wydanie posiłków przez pracodawcę; umoŝliwienie korzystania z takich posiłków w punktach gastronomicznych; wydanie produktów celem przygotowania posiłków przez pracowników. JeŜeli pracodawca nie ma moŝliwości wydawania posiłków, czy to ze względów organizacyjnych (np. nie posiada odpowiedniego zaplecza), czy teŝ ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy, moŝe zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych, ewentualnie moŝe umoŝliwić przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów. Przepisy rozporządzenia wprost wskazują, iŝ pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pienięŝny za posiłki i napoje. Posiłki wydawane pracownikom w godzinach pracy bądź ekwiwalent pienięŝny, do wypłaty którego nie jest zobowiązany pracodawca, wypłacany w zamian za takie posiłki, powinny być kwalifikowane jako przychód ze stosunku pracy, choć niektóre z nich mogą korzystać ze zwolnienia. Zwolnione od podatku są posiłki wydawane w oparciu o przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy, tj. przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (art. 21 ust. 1 pkt 11 updof). Podobnie, jeŝeli pracodawca, mimo ciąŝącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów bhp, nie ma moŝliwości wydawania pracownikom posiłków czy artykułów Ŝywnościowych, moŝe wydawać zatrudnionym bony lub talony uprawniające do uzyskania posiłków. W takiej sytuacji wartość otrzymanych bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spoŝywczych, napojów bezalkoholowych zwolniona jest od podatku (art. 21 ust. 1 pkt 11b updof). Przepisy rozporządzenia nie przewidują co warte podkreślenia wydawania pracownikom kuponów Ŝywieniowych do zrealizowania w ogólnie dostępnej sieci sklepów spoŝywczych, za które moŝna nabyć kaŝdy produkt spoŝywczy. Tym sa- 354 Dariusz Strzelec

7 Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe Art. 21. mym, w razie wydawania pracownikom bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie nie tylko i wyłącznie posiłków, artykułów spoŝywczych lub napojów bezalkoholowych, ale takŝe innych towarów, nie będą one wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11b updof. Jednocześnie w tym przepisie ustawodawca zawarł zastrze- Ŝenie, iŝ wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych kuponów uprawniających do uzyskania posiłków, artykułów spoŝywczych lub napojów bezalkoholowych jedynie w sytuacji, gdy nie ma moŝliwości wydania pracownikom takich posiłków. Tym samym, zdaniem organów, gdy pracodawca ma moŝliwość wydawania pracownikom posiłków lub artykułów spoŝywczych wartość wydanych kuponów Ŝywieniowych nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 11b updof. Ze zwolnienia nie korzysta zwrot równowartości produktów nabytych przez pracowników we własnym zakresie. Wypłaconych kwot nie moŝna uznać za świadczenia wynikające z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, których zasady przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw i które podlegają zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof. Natomiast nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy pracownicy zostaną upowaŝnieni do zakupu produktów spoŝywczych w imieniu i na rzecz pracodawcy. Z punktu widzenia rozporządzenia bez znaczenia powinno być to, kto faktycznie dokonał zakupu artykułów spoŝywczych pracownik na koszt pracodawcy czy bezpośrednio pracodawca. Rozporządzenie zabrania wyłącznie wypłacania pracownikom ekwiwalentów pienięŝnych za posiłki i napoje. Natomiast jeśli pracodawca zwraca kaŝdemu pracownikowi kwotę wynikającą z faktury wystawionej na pracodawcę, której wartość odpowiada wydatkom faktycznie poniesionym na nabycie artykułów spoŝywczych, z których został przygotowany posiłek, nie powstają konsekwencje podatkowe dla pracowników i znajdzie zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 11 updof. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie równieŝ w orzecznictwie, w którym sądy przyjmują, Ŝe pracownicy dokonujący zakupów działają w imieniu i na rzecz pracodawcy, co potwierdzać mają faktury VAT wystawione bezpośrednio na nich. W istocie zdaniem sądów dochodzi do wydania pracownikom produktów zakupionych przez pracodawcę, czyli spełniona jest przesłanka zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11 updof (wyrok WSA z , III SA/Wa 2839/08, Z drugiej strony, dostarczenie pracownikom paczek herbaty nie moŝe być utoŝsamiane z napojem. Wydana paczka herbaty pozostaje bowiem wyłącznie paczką herbaty, czyli artykułem spoŝywczym, a nie napojem. Skoro kaŝdy pracownik otrzyma opakowania herbaty, świadczenie to nie moŝe korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 11 updof i podlegać będzie opodatkowaniu na takich samych zasadach, jak wynagrodzenie za pracę. W takim przypadku moŝliwe będzie ustalenie wysokości Katalog zwolnień przedmiotowych 355

8 Art. 21. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodu dla kaŝdego pracownika, poniewaŝ znana będzie ilość tychŝe opakowań przypadająca na poszczególnych pracowników. NaleŜy pamiętać, iŝ pracodawca, dofinansowując posiłki swoim pracownikom, nie będąc do tego zobowiązanym na podstawie przepisów, powinien do przychodu pracownika zaliczyć wartość brutto tego dofinansowania. Tylko w sytuacji, gdyby nie było moŝliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika, tj. nie moŝna byłoby stwierdzić, ile kawy lub herbaty, lub cukru otrzymał kaŝdy pracownik do samodzielnego sporządzenia napoju, po stronie pracownika nie powstałby przychód do opodatkowania. Tym samym, jeśli towary (woda, kawa, herbata, mleko, cukier, ciastka itp.) będą udostępnione w wyznaczonym ogólnodostępnym dla wszystkich pracowników miejscu w siedzibie firmy, po stronie pracownika nie powstanie przychód, gdyŝ nie będzie moŝliwości ustalenia wartości świadczenia przypadającego na konkretnego pracownika (D. Strzelec, Świadczenia na rzecz pracowników. Aspekty podatkowe, Warszawa 2011) Ekwiwalenty pienięŝne za uŝywane przez pracowników narzędzia, materiały lub sprzęt (ust. 1 pkt 13) Aneta Nowak-Piechota Z podatku zwolnione są ekwiwalenty pienięŝne za uŝywane przez pracowników przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność. W praktyce często zdarza się, Ŝe pracownicy wykorzystują w pracy swoje narzędzia, np. laptopy, telefony komórkowe, celem zminimalizowania kosztów dla pracodawców. Ze zwolnienia w takiej sytuacji moŝna skorzystać, jeśli spełnione są następujące przesłanki: 1) narzędzia, materiały lub sprzęt są własnością pracownika, 2) narzędzia, materiały i sprzęt są wykorzystywane przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych. Niektóre sądy twierdzą takŝe, Ŝe dla skorzystania ze zwolnienia sprzęt (narzędzia, materiały) nie moŝe być zakupiony za pieniądze wypłacone przez pracodawcę (wyrok WSA w Gliwicach z , I SA/Gl 1343/10). Wniosek ten jednak jest zbyt daleko idący. W praktyce moŝna bowiem wyobrazić sobie sytuację, Ŝe nabywcą jakiegoś sprzętu jest pracodawca, który następnie przenosi jego własność na pracownika, w drodze umowy cywilnoprawnej. Skorzystanie z tego zwolnienia łączy się z obowiązkiem dowiedzenia powyŝszych przesłanek. Po pierwsze naleŝy potwierdzić, Ŝe narzędzia, materiały czy sprzęt, za pomocą których pracownik wykonuje pracę, są jego własnością. W tym celu naleŝy dysponować odpowiednim dowodem, np. paragonem zakupu. Po drugie naleŝy wykazać, czy i w jakim zakresie narzędzia, materiały lub sprzęt były rzeczywiście wykorzystywane do pracy na rzecz pracodawcy. Trzeba zatem przedstawić dowody potwierdzające posługiwanie się przez pracownika własnymi narzędziami, materiałami czy sprzętem w wykonywaniu zadań słuŝbowych (wyrok WSA we Wrocławiu z , I SA/Wr 59/07). 356 Aneta Nowak-Piechota

9 Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe Art. 21. W powyŝszym orzeczeniu zwrócono takŝe uwagę na definicję pojęcia ekwiwalent. Uznano, Ŝe ma on stanowić świadczenie równowaŝące uŝytkowanie przez pracownika swojego sprzętu (narzędzi, materiałów) do wykonywania powierzonych mu obowiązków. Na określenie wartości uŝywania sprzętu składa się szereg elementów, m.in. ilość roboczogodzin uŝywania danego sprzętu, wartość takiej roboczogodziny, normy zuŝycia uŝywanych narzędzi, cen wynikających z ewidencji księgowej zakładu pracy. Ekwiwalent nie moŝe być rozumiany jako ryczałt. W praktyce pojawiają się wątpliwości, za uŝywanie jakiego rodzaju narzędzi, materiałów lub sprzętów ekwiwalent jest zwolniony od opodatkowania. Zdaniem D. Strzelca samochód prywatny pracownika wykorzystywany w pracy nie moŝe być kwalifikowany jako narzędzie w rozumieniu komentowanego przepisu. Zwolnienie w tym zakresie uregulowane jest odrębnie (por. D. Strzelec, Świadczenia..., op. cit., s. 93; por. takŝe Podatek dochodowy od osób fizycznych, pod red. J. Marciniuka, Warszawa 2009, s. 307). Z kolei organy podatkowe w swoich rozstrzygnięciach wyłączają moŝliwość skorzystania ze zwolnienia w przypadku opłacania przez pracodawcę części ponoszonego przez pracownika abonamentu internetowego. Twierdzą bowiem, Ŝe opłata za łącze internetowe jest zapłatą za usługę dostępu do Internetu. Pracownik korzysta z prawa, jakie nabył, opłacając abonament. Pracownik za korzystanie z łącza stałego zapłaci tyle samo, bez względu na to, czy będzie wykorzystywał łącze dla potrzeb zakładu pracy, do potrzeb prywatnych, czy teŝ nie będzie korzystał ze stałego łącza w ogóle (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z , IPPB2/ /10-2/AK). Zwolnienie opisane powyŝej ma zastosowanie, na gruncie art. 21 ust. 1a updof, do pracowników tymczasowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz ze zm.) Zwrot kosztów przeniesienia słuŝbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie (ust. 1 pkt 14) Z podatku zwolnione są kwoty otrzymywane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia słuŝbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem słuŝbowym. Zwolnienie to jest ograniczone do wysokości 200% wynagrodzenia naleŝnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie. W praktyce powstał problem, jak rozumieć pojęcie zwrotu kosztów przeniesienia słuŝbowego. W orzecznictwie zauwaŝono, Ŝe do tych kosztów moŝna zaliczyć koszty tzw. przeprowadzki, czyli przejazdu, przeniesienia dobytku, zagospodarowania i osiedlenia się (wyrok NSA z , II FSK 1868/07). Największe kontrowersje wzbudza stanowisko sądów administracyjnych, zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w komentowanym przepisie, odnosi Katalog zwolnień przedmiotowych 357

10 Art. 21. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych się wyłącznie do osób fizycznych, których związek z pracodawcą określa stosunek słuŝbowy. W związku z tym kwoty otrzymywane przez osoby pozostające w stosunku pracy tytułem zwrotu kosztów przeniesienia do pracy do innej miejscowości nie będą korzystały ze zwolnienia (wyrok NSA w Katowicach z , I SA/Ka 2247/99). Pogląd ten nie wydaje się jednak trafny, biorąc pod uwagę wykładnię gramatyczną i systemową wewnętrzną. Ustawodawca nie ograniczył bowiem zwolnienia wyłącznie do pracowników pozostających w stosunku słuŝbowym. Gdyby było to jego intencją, z pewnością w inny sposób skonstruowałby przepis. Ponadto art. 21 ust. 1 pkt 14 nie odsyła do Ŝadnego aktu prawnego, który mógłby odnosić się wyłącznie do pracowników w stosunku słuŝbowym. Warto tak- Ŝe zwrócić uwagę na brzmienie art. 12 ust. 4 updof, zgodnie z którym za pracownika w rozumieniu ustawy uwaŝa się osobę pozostającą w stosunku słuŝbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. W związku z powyŝszym nie ma podstaw do zawęŝania zakresu podmiotowego zwolnienia wyłącznie do określonej grupy pracowników. Zakresem komentowanego zwolnienia nie będzie objęta wypłata równowaŝnika pienięŝnego wypłacanego za brak lokalu mieszkalnego (wyrok NSA z , II FSK 2195/09) Świadczenia z tytułu zbiorowego dowozu do pracy (ust. 1 pkt 14a) Mocą ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej ustawodawca zwolnił z opodatkowania wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz ze zm.). Oznacza to, Ŝe świadczenie pracownicze w postaci zapewnienia pracownikom zorganizowanego dojazdu do pracy nie podlega opodatkowaniu, jednakŝe ustawodawca, wprowadzając tego rodzaju regulację, przyznał, Ŝe pomimo zwolnienia mamy w tym przypadku do czynienia z nieodpłatnym świadczeniem po stronie pracownika (co w praktyce moŝe mieć znaczenie dla opodatkowania tego rodzaju przychodu przed 1 stycznia 2015 r.). Z tym poglądem nie do końca moŝna się zgodzić. Samo zapewnienie moŝliwości skorzystania z dowozu do pracy przez pracodawcę nie spełnia przesłanek powstania po stronie pracownika nieodpłatnego świadczenia. W tym przypadku bowiem nie mamy do czynienia z otrzymaniem świadczenia w świetle art. 11 ust. 1 w zw. z art. 12 ust. 1 updof, lecz postawieniem go do dyspozycji pracownika. Zakładając jednak, Ŝe otrzymanym świadczeniem dla pracownika jest objęcie go moŝliwością korzystania z bezpłatnych dowozów, to mając na uwadze wyrok TK z (K 7/13), nie moŝna jednoznacznie stwierdzić, czy tego rodzaju benefit stanowi przychód. Jedną bowiem z przesłanek powstania nieodpłatnego świadczenia jest zdaniem Trybunału to, by korzyść była wymierna i przypisana indywi- 358 Aneta Nowak-Piechota

11 Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe Art. 21. dualnemu pracownikowi (nie była dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). Trybunał nie wypowiedział się jednak w powyŝej wskazanym wyroku, czy przesłanka ta ma zastosowanie jedynie do imprez integracyjnych, czy takŝe do innych pozapłacowych świadczeń pracowniczych (A. Mariański, A. Nowak-Piechota, Konstytucyjność opodatkowania pozapłacowych świadczeń pracowniczych, PP 11/2014, s. 47). W związku z powyŝszym nie rozstrzygnięto jednoznacznie, czy świadczenie polegające na zapewnieniu nieodpłatnego dowozu do pracy stanowi przychód po stronie pracownika. Zakładając nawet, Ŝe w tym przypadku powstaje nieodpłatne świadczenie, istnieją praktyczne problemy z ustaleniem jego wartości i przypisaniem do konkretnego pracownika. Błędne jest bowiem posługiwanie się kryterium arytmetycznym polegającym na podziale wartości całego świadczenia pomiędzy wszystkich pracowników uprawnionych do korzystania z dowozów. Taki sposób kalkulacji nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach. W związku z tym ustawodawca, zwalniając ten przychód z opodatkowania, rozwiał problem ustalania wartości takiego nieodpłatnego świadczenia. Z tego punktu widzenia nowelizację przepisów w tym zakresie naleŝy ocenić pozytywnie. Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe zwolnienie będzie przysługiwało jedynie w przypadku przewozów autobusem w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym. W myśl tego aktu prawnego autobusem jest pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niŝ 9 osób łącznie z kierowcą. W przypadku zatem organizowania dowozu mniejszym środkiem transportu (np. minivanem) nie będzie moŝna skorzystać ze zwolnienia (co w świetle wskazanych powyŝej wątpliwości moŝe prowadzić do sporów z organami podatkowymi) Diety i inne naleŝności za czas podróŝy (ust. 1 pkt 16) Z podatku zwolnione są diety i inne naleŝności, do określonej wysokości, za czas: 1) podróŝy słuŝbowej pracownika, 2) podróŝy osoby niebędącej pracownikiem. PodróŜe słuŝbowe pracownika Updof nie definiuje pojęcia podróŝy słuŝbowej. W tym zakresie niektórzy autorzy sugerują, Ŝe naleŝy odwoływać się do przepisów k.p. (por. Podatek dochodowy od osób fizycznych, pod red. J. Marciniuka, Warszawa 2009, s. 321). W rozumieniu art k.p. podróŝą słuŝbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania słuŝbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy pracownika. W orzecznictwie podkreśla się jednak, Ŝe ta definicja moŝe na gruncie prawa podatkowego znaleźć tylko odpowiednie stosowanie (por. wyrok WSA w Poznaniu z , I SA/Po 1022/07, wyrok WSA w Poznaniu z , I SA/Po 863/09). Wskazuje się równieŝ, iŝ definiując pojęcie podróŝy słuŝbowej na potrzeby prawa podat- Katalog zwolnień przedmiotowych 359

12 Art. 21. Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kowego, naleŝy odwołać się przede wszystkim do wykładni językowej. Zatem podróŝą słuŝbową jest podróŝ w ramach pracy w danej instytucji. Oznacza to, Ŝe jest nią kaŝda podróŝ wykonywana na polecenie pracodawcy. Nie ma przy tym znaczenia, czy ma ona miejsce w powtarzających się odstępach czasu i na tym samym terenie, o ile odbywa się na polecenie pracodawcy (D. Strzelec, Świadczenia..., op. cit., s ). Taki pogląd jest zbieŝny z orzecznictwem sądów administracyjnych, gdzie przyjmuje się dla przykładu, iŝ diety i inne naleŝności z tytułu podróŝy słuŝbowych dla kierowców, wykonujących pracę na umówionym obszarze, są zwolnione z opodatkowania (wyrok NSA z , II FSK 757/08). Zasady wypłat naleŝności związanych z podróŝą słuŝbową reguluje art k.p. Zgodnie z 2 zd. pierwszym tego przepisu wysokość oraz warunki ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej, z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju określone są w rozporządzeniu (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej, Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Z kolei warunki wypłacania naleŝności z tytułu podróŝy słuŝbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania, ewentualnie w umowie o pracę (jeŝeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania). Zaznacza się przy tym, Ŝe postanowienia tych aktów nie mogą ustalać diety za dobę podróŝy słuŝbowej w wysokości niŝszej niŝ dieta z tytułu podróŝy słuŝbowej dla pracownika państwowej lub samorządowej jednostki sfery budŝetowej. W przypadku jednak, gdyby pracodawca nie ustalił warunków wypłacania tego rodzaju naleŝności, stosuje się przepisy rozporządzeń. Updof nie określa, jakiego rodzaju naleŝności, poza dietami, przysługujące z tytułu podróŝy słuŝbowych, objęte są zwolnieniem. W tym zakresie moŝna pomocniczo stosować przepisy powołanego powyŝej rozporządzenia, w myśl którego z tytułu podróŝy pracownikowi przysługują: diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów i innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Zwolnieniem będzie takŝe objęty zwrot kosztów przejazdu w podróŝy samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy (jeśli pracodawca wyraził zgodę na taki przejazd) w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, ustalonej przez pracodawcę. Stawka nie moŝe być jednak wyŝsza aniŝeli określona w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwro- 360 Aneta Nowak-Piechota

13 Rozdział 3. Zwolnienia przedmiotowe Art. 21. tu kosztów uŝywania do celów słuŝbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.). W orzecznictwie zauwaŝono, Ŝe zwolnieniu nie podlegają wypłacone pracownikowi ryczałty na delegację (wyrok NSA z , II FSK 845/08) oraz wartość opłaconej za pracownika polisy ubezpieczeniowej w przypadku wyjazdu w zagraniczną podróŝ słuŝbową (wyrok NSA z , II FSK 2282/10). Podkreśla się takŝe, Ŝe w przypadku, gdy pracownik nie jest w podróŝy słuŝbowej, to zwrócone pracownikowi koszty nie korzystają ze zwolnienia na gruncie komentowanego przepisu (wyrok WSA w Poznaniu z , I SA/Po 378/13). PodróŜe osoby niebędącej pracownikiem Od 2004 r. zwolniono z opodatkowania diety i inne naleŝności za czas podróŝy, przysługujące osobie niebędącej pracownikiem. Niemniej jednak w art. 21 ust. 13 zostały określone warunki skorzystania z tego zwolnienia. Świadczenia nie będą opodatkowane, jeśli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione: 1) w celu osiągnięcia przychodów lub 2) w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub 3) przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub 4) przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 updof, w związku z wykonywaniem tych funkcji. MoŜliwość skorzystania ze zwolnień przysługujących w związku z podróŝami słuŝbowymi zarówno pracowników, jak i podróŝami osób niebędących pracownikami podlega ograniczeniu. Zwolnieniu podlega przychód do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej, z tytułu podróŝy słuŝbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, tj. do wysokości określonej w powołanym powyŝej rozporządzeniu. W przypadku przekroczenia wskazanego w tym akcie limitu nadwyŝka podlega opodatkowaniu. W orzecznictwie podkreśla się, Ŝe określone w rozporządzeniach limity wysokości diet i innych naleŝności za czas podróŝy słuŝbowej naleŝy stosować zarówno do pracowników w podróŝy słuŝbowej, jak i do innych osób w podróŝy niebędących pracownikami (wyrok WSA w Opolu z , I SA/Op 296/09). Zwolnienie opisane powyŝej ma zastosowanie, na gruncie art. 21 ust. 1a updof, do pracowników tymczasowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz ze zm.). Katalog zwolnień przedmiotowych 361

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 7/2015R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 1 KWIETNIA 2015R. zmieniające zarządzenie nr 8/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie?

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Pytanie Spółka z o.o., współpracująca z osobą fizyczną na podstawie umowy zlecenia, zleciła jej odbycie podróży służbowej. Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 8/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 05 LISTOPADA 2014R. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji słuŝbowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróŝy słuŝbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach:

Wysokość diet oraz warunków ustalania należności z tytułu podróży służbowych jest ściśle określona w dwóch rozporządzeniach: W praktyce są problemy z prawidłowym udokumentowaniem odbycia przez pracownika podróży służbowej tak, by można było uznać wydatki jako koszty uzyskania przychodu u przedsiębiorcy. Podróże służbowe są konstrukcją

Bardziej szczegółowo

Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ramach stosunku pracy niektóre firmy gwarantują swoim pracownikom dowóz do

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/325306,wydatkina-stolowke-pracownicza-kosztem-uzyskania-przychodow.html Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów W

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Pojęcie podróży służbowej

Pojęcie podróży służbowej Podróże służbowe Kodeks Pracy art. 77 Rozporządzenie MPiPS z 19.12.2006 r. w sprawie wysokości należności za podróże służbowe (DU 236 poz.1990) Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Umowa o pracę

Bardziej szczegółowo

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazane w umowie o pracę miejsce jej świadczenia determinuje kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia

Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji ponad kwotę limitu za nocleg Małgorzata Pełka Podatek PIT Ekspert wyjaśnia Czy zwrot kosztów noclegu podczas delegacji udokumentowanych rachunkiem lub fakturą ponad

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻ SŁUŻBOWA A ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA

PODRÓŻ SŁUŻBOWA A ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA PODRÓŻ SŁUŻBOWA A ODDELEGOWANIE PRACOWNIKA I. PODSTAWY PRAWNE 1. Podróże służbowe - Art. 77 5 KP - Rozporządzenia MPIPS w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub

Bardziej szczegółowo

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Paweł Ziółkowski Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Odzież ochronna Pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież ochronną, jeżeli odzież pracownik może ulec zniszczeniu lub znacznemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-68-1. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia Skleniarz. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz pracowników prawo pracy konsekwencje podatkowe prawo ubezpieczeń społecznych

Świadczenia na rzecz pracowników prawo pracy konsekwencje podatkowe prawo ubezpieczeń społecznych Karol Lankamer, Agata Lankamer-Prasołek, Łukasz Prasołek, Ewa Przedwojska, Jarosław Sawicki Świadczenia na rzecz pracowników prawo pracy konsekwencje podatkowe prawo ubezpieczeń społecznych Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej to

Bardziej szczegółowo

IPTPB1/415-179/11-2/MD

IPTPB1/415-179/11-2/MD IPTPB1/415-179/11-2/MD Mając powyŝsze na uwadze, skoro Spółka jest stroną umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w której ubezpieczonymi są m.in. członkowie zarządu i rady nadzorczej, to opłacana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IPPB4/4511-53/16-4/MP Data 2016.04.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Tyszowiec

Burmistrza Tyszowiec Zarządzenie Nr 66/ 2015 z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad uŝywania samochodów niebędących własnością pracodawcy do celów słuŝbowych Na podstawie art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Posiłki na koszt firmy nie zawsze opodatkowane

Posiłki na koszt firmy nie zawsze opodatkowane Posiłki na koszt firmy nie zawsze opodatkowane Posiłki i napoje wydawane pracownikom są zwolnione z podatku dochodowego, jeŝeli zasady ich przyznawania wynikają z przepisów o bezpieczeństwie i higienie

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Wysokość diet za delegacje zagraniczne w sferze pozabudżetowej

Wysokość diet za delegacje zagraniczne w sferze pozabudżetowej Wysokość diet za delegacje zagraniczne w sferze pozabudżetowej Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie konstytucyjności przepisów dotyczących wysokości diet przysługujących z tytułu podróży służbowej

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 17 czerwca 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 17 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników uczelni w odzieŝ roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej, ustalenia

Bardziej szczegółowo

Przykład dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Przykład dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Przykład dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność Beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.02.04 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad

Delegacje krajowe. Delegacje krajowe Jeżeli podróż służbowa trwa : Mniej niż 8 godzin od 8 do 12 godzinponad DELEGACJE SŁUŻBOWE 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie opodatkowania przychodu pracownika z tytułu udziału w imprezie

Bardziej szczegółowo

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika:

Przypomnijmy, że w świetle przepisów odrębnych, diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika: Delegacje 2013 uwaga zmiany w podróżach krajowych. 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie Data 2007.08.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYJAśŃ W TARNOWSKICH GÓRACH I. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE 1 Regulamin wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej Przyjaźń w Tarnowskich

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach.

Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Pracownik samorządowy odbywający delegację, ponosi różnego rodzaju koszty. Należności te pracodawca zwraca na określonych zasadach. Obowiązkiem pracownika jest wykonywanie poleceń pracodawcy. Takim poleceniem

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 15 kwietnia 2010 r. (C-538/08 i C-033/09) orzekł, Ŝe nie narusza klauzuli stałości taka nowelizacja przepisów, która generalnie jest korzystna dla podatników.

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo zakup okularów dla pracownika?

Jak rozliczyć podatkowo zakup okularów dla pracownika? Jak rozliczyć podatkowo zakup okularów dla pracownika? Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Pracodawcy wypełniając obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy zapewniają swoim pracownikom

Bardziej szczegółowo

www.radapodatkowa.pl

www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Anna Hleb-Koszańska www.radapodatkowa.pl Uchwała całej Izby Finansowej NSA z 24 października 2011 r. II FPS 7/10 Wykupione

Bardziej szczegółowo

www.radapodatkowa.pl

www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE www.radapodatkowa.pl ŚWIADCZENIA MEDYCZNE ich obowiązek finansowania wynika z przepisów Kodeksu Pracy bądź innych ustaw nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 54/09 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie warunków i sposobu wynagradzania pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Józefowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Projekt z dnia 1 czerwca 2009 r. Ustawa z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

wia KANCELARIA PRAWNA WIDUCH I WSPÓLNICY

wia KANCELARIA PRAWNA WIDUCH I WSPÓLNICY wia KANCELARIA PRAWNA WIDUCH I WSPÓLNICY RYCZAŁT-CO Z CIEBIE WYNIKNIE? O BURZLIWEJ HISTORII NALEŻNOŚCI ZA NOCLEGI KIEROWCÓW W KABINIE POJAZDU STAN PRAWNY PRZED 2010 R. brak definicji podróży służbowej

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

www.radapodatkowa.pl

www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE www.radapodatkowa.pl ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE Świadczenia obowiązkowe - odzież ochronna i robocza oraz ekwiwalenty pieniężne

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usług turystyki

Opodatkowanie usług turystyki Opodatkowanie usług turystyki Od dnia 1 stycznia 2014 r. stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-168/10-2/AS Data 2010.05.19 Referencje IPPB4/415-553/10-4/MP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Stawiłeś się na Ŝądanie urzędnika, moŝesz Ŝądać zwrotu wydatków. Maciej Jurczyga

Stawiłeś się na Ŝądanie urzędnika, moŝesz Ŝądać zwrotu wydatków. Maciej Jurczyga Stawiłeś się na Ŝądanie urzędnika, moŝesz Ŝądać zwrotu wydatków Maciej Jurczyga POSTĘPOWANIE/Wezwanie przez organ podatkowy do osobistego stawiennictwa wiąŝe się z poniesieniem kosztów poczynając od konieczności

Bardziej szczegółowo

Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1

Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1 11 września 2009r. Reguły opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnych przekazań towarów i usług Orzecznictwo polskich sądów administracyjnych część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TAXFIN Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę?

Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę? Jak rozliczyć podatki w przypadku zakupienia tych abonamentów przez firmę? Nasza firma przekazuje pracownikom nieodpłatne pakiety medyczne. Czy w związku z najnowszymi zmianami ustawy o VAT przekazanie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok

Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Jak korzystać z ulgi internetowej w rozliczeniu za 2008 rok Podatnicy, którzy w 2008 roku ponosili wydatki na internet, mogą odliczyć je od dochodu w zeznaniu PIT za 2008 rok. Wszystkie zarobione w roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2008 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r.

Zarządzenie Nr 7/2008 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r. Zarządzenie Nr 7/2008 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r.

Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Istotne zmiany ustawowe w tej sprawie zostały wprowadzone 1 stycznia b.r. Niniejszy artykuł poświecony jest analizie problematyki tzw. inwestycji zaniechanych", w zakresie dotyczącym możliwości zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Podróż służbowa. Paweł Korus radca prawny partner A. Sobczyk i Współpracownicy

Podróż służbowa. Paweł Korus radca prawny partner A. Sobczyk i Współpracownicy Podróż służbowa Paweł Korus radca prawny partner A. Sobczyk i Współpracownicy Art. 77 5. 1 KP Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku. ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr BK0913/XIV/2007

Protokół nr BK0913/XIV/2007 Lędziny, 28.12.2007 r Protokół nr BK0913/XIV/2007 kontroli gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach przeprowadzonej na podstawie upowaŝnienia Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r. Zarządzenie Nr 7/2009 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Na

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Delegowanie pracowników za granicę. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegowanie pracowników za granicę Prowadzący: Paweł Ziółkowski Delegacja a oddelegowanie Żaden przepis polskiego prawa nie ogranicza czasu trwania delegacji. Zazwyczaj delegację i oddelegowanie odróżnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Załącznik nr 10 do statutów szkół połączonych w Zespół REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Izabelinie Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III PK 79/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 2 marca 2016 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 60/15 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie krajowych podróży służbowych w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

1, 1) - 25% 2) - 50% 3) - 25% 5. W

1, 1) - 25% 2) - 50% 3) - 25% 5. W Podróże służbowe Od dnia 1 marca 2013r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XVII Rozdział I. Należności z tytułu podróży służbowych pracowników... 1 1. Definicja podróży służbowej... 1 2. Krajowa podróż służbowa... 6 2.1. Dieta... 6 2.2. Zwrot

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr / /2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2008

Uchwała nr / /2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2008 Uchwała nr / /2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 listopada 2008 Projekt 1. 2 w sprawie diet radnych Rady Gminy Białe Błota i zwrotu kosztów ich podróŝy słuŝbowych Na podstawie art. 25, ust 4, 6, 8 -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Problematyka oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń jest zagadnieniem bardzo obszernym. Poniższe opracowanie pozwoli na poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. We wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Uzasadnienie. We wniosku Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. 1 Sygnatura III SA/Wa 3985/14 Data 2015.11.05 Sąd Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Dariusz

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 14 marca 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 14 marca 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie naleŝności pienięŝnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPB3/423-188/11-2/GJ 2011.05.31. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPB3/423-188/11-2/GJ 2011.05.31. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:48 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPB3/423-188/11-2/GJ 2011.05.31 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... XI XV Rozdział I. Definicja podróży służbowej pracownika... 1 1. Wyznaczanie miejsca pracy... 2 2. Wykonywanie zadania na polecenie pracodawcy... 12 3. Incydentalne zadanie

Bardziej szczegółowo

Paweł Ziółkowski. Zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń, minimalne, wynagrodzenie urlopowe i inne zmiany na przełomie roku

Paweł Ziółkowski. Zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń, minimalne, wynagrodzenie urlopowe i inne zmiany na przełomie roku Paweł Ziółkowski Zmiany w wyliczaniu wynagrodzeń, minimalne, wynagrodzenie urlopowe i inne zmiany na przełomie roku Minimalne wynagrodzenie Od dnia 1 stycznia 2013 r.: minimalne wynagrodzenie wynosi: 1600

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 13 /2013 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W SOSNOWCU Z DNIA 22 MAJA 2013 W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ROZLICZANIA PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH NA OBSZARZE KRAJU wersja elektroniczna Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r

Zarządzenie Nr 21.2014. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach. z dnia 14 października 2014r GOPS.010.9.2014 Zarządzenie Nr 21.2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 października 2014r w sprawie wyjazdów służbowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1

W celu racjonalnego wykorzystania środków na podróże służbowe zarządzam co następuje: 1 Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Gimnazjum nr 1 z dnia 28.09.2015 r. w sprawie: zasad rozliczania delegacji służbowych oraz ustalenia stawki za l kilometr przebiegu pojazdu stanowiącego własność pracownika

Bardziej szczegółowo

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE 28 Czerwiec 2010 r. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE Projektowane zmiany Marcin Górski, adwokat Źródła prawa Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo