REGULAMIN. Gryfino, 27 maj 2009 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Gryfino, 27 maj 2009 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"

Transkrypt

1 Gryfino, 27 maj 2009 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie Podstawy opracowania regulaminu & 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz gospodarowania środkami Funduszu regulują przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996r. nr 70 poz. 335 z póź. zm), ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. nr 55 poz. 234 z poź. zm), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 14 marca 1994r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994r. nr 43 poz. 168 z poź. zm.) oraz ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. nr 200 poz z późn. zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok kalendarzowy. Postanowienia ogólne & 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie oznacza to regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie, 2. Funduszu oznacza to Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie, 3. Pracowniku oznacza to osobę zatrudnioną w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie na podstawie stosunku pracy, 4. Zakładzie oznacza to Centrum Wodne Laguna w Gryfinie, 5. Wspólne gospodarstwo domowe rozumie się przez to członków rodziny zamieszkujących i utrzymujących się wspólnie, 6. Minimalnym wynagrodzeniu oznacza to najniŝsze wynagrodzenie pracowników ogłoszone przez Ministra Pracy, Płacy i Polityki Socjalnej w Monitorze Polskim obowiązujące w dniu złoŝenia wniosku, 7. Dochodzie na członka rodziny oznacza to średni miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiło złoŝenie wniosku o dofinansowanie świadczeń, tj. obliczony w następujący sposób jako suma dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech ostatnich miesięcy, podzielona przez ilość osób w domostwie, a następnie podzielona

2 przez trzy. Obliczając dochód bierze się pod uwagę dochody z następujących źródeł: wynagrodzenia za pracę, działalności gospodarczej, renty i emerytur itd. & 3. Zasady oraz źródła tworzenia i zwiększania Funduszu 1. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. 2. Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. 3. Wysokość odpisu na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub drugim półroczu roku poprzedzającego, jeŝeli przeciętne wynagrodzenie brutto stanowiło kwotę wyŝszą. 4. Odpis na Fundusz jest zwiększony o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na kaŝdego emeryta i rencistę, objętego opieką socjalną przez Centrum Wodne Laguna. Podstawę do naliczenia zwiększenia Funduszu stanowi imienny wykaz emerytów i rencistów, zawierający adres zamieszkania oraz numer świadczenia emerytalnego lub rentowego. 5. Środki Funduszu zwiększa się o : wpływy z opłat pobieranych od osób i jednostek organizacyjnych korzystających z Funduszu, darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych, odsetki od środków Funduszu, inne środki określone w odrębnych przepisach. 6. Kwota odpisu podstawowego i zwiększeń, naliczonych na dany rok kalendarzowy zgodnie z art. 5 ustawy o funduszu, podlega przekazaniu na rachunek bankowy Funduszu w terminach i w wysokościach określonych w art. 6 ust. 2 ustawy o funduszu. & 4. Osoby uprawnione do korzystania ze środków Funduszu 1. Do korzystania ze środków Funduszu uprawnieni są: pracownicy zatrudnieni przez pracodawcę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę lub innej podstawie prawnej o jakiej mowa w Rozdziela III Kodeksu pracy, pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, pracownicy odbywający w trakcie zatrudnienia zasadniczą słuŝbę wojskową, emeryci i renciści byli pracownicy Centrum Wodnego Laguna, którzy nabyli prawo do emerytury albo renty bezpośrednio po ustaniu ich stosunku pracy w Centrum Wodnym Laguna, dzieci pracownika o ile pozostają na utrzymaniu i wychowaniu pracownika. Na równi z dziećmi własnymi pracownika traktuje się dzieci współmałŝonka, dzieci przysposobione, dzieci przyjęte na wychowanie przez pracownika w ramach stworzonej przez niego rodziny zastępczej.

3 & 5. Przeznaczenie środków Funduszu 1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie są przeznaczone na : udzielanie pomocy materialno rzeczowej (dofinansowania, bony świąteczne itp.) dla osób potrzebujących, udzielanie pomocy finansowej (zapomóg pienięŝnych) w przypadkach losowych, trudnej sytuacji Ŝyciowej lub zdrowotnej, dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej organizowanej w postaci imprez artystycznych i kulturalnych (z wyłączeniem zabaw sylwestrowych i karnawałowych) lub zakupu biletów wstępu na te imprezy, dofinansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej organizowanej w postaci róŝnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej festynów, kuligów, majówek, wyjazdów na grzybobranie, itp. albo zakupu biletów wstępu na imprezy rekreacyjne i sportowe na aerobic, mecze sportowe itp., organizacje imprezy choinkowej dla dzieci do lat 14, połączonej z programem artystycznym, poczęstunkiem i zakupem paczek okolicznościowych o wartości określonej w & 9 pkt. 2 Regulaminu. dopłatę do wczasów zorganizowanych indywidualnie przez pracowników (tzw. wczasy pod gruszą ) moŝna ubiegać się raz na rok. Dofinansowanie z Funduszu do kosztów wczasów obejmuje równieŝ dzieci pracownika, nie przysługuje osobom przebywającym na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz odbywającym słuŝbę wojskową, emerytom i rencistą. 2. Finansowanie ze środków Funduszu innych celów niŝ wymienione w pkt. 1 jest niedozwolone. 3. Podstawą do przyznania osobie uprawnionej ulgowej usługi lub świadczenia finansowanego z Funduszu jest pisemny wniosek, złoŝony w terminie określonym w dalszych postanowieniach regulaminu, naleŝycie wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu i zawierający oświadczenie wnioskodawcy o jego sytuacji Ŝyciowej, rodzinnej i materialnej. 4. W przypadku złoŝenia przez wnioskodawcę wniosku nienaleŝycie wypełnionego albo nie zawierającego oświadczenia, o jakim mowa w ust.3 Centrum Wodnego Laguna wezwie wnioskodawcę do poprawienia wniosku w terminie 7 dni. Nie poprawienie wniosku w tym terminie powoduje, Ŝe Centrum Wodne Laguna pozostawia wniosek bez rozpoznania. 5. Centrum Wodnemu Laguna przysługuje prawo Ŝądania od wnioskodawcy udokumentowania zawartych we wniosku informacji, w terminie nie krótszym niŝ 7 dni i nie dłuŝszym niŝ 14 dni od daty załoŝenia wniosku. 6. W przypadku ustalenia przez Centrum Wodne Laguna, Ŝe dane podane przez wnioskodawcę we wniosku są nieprawdziwe, wnioskodawca traci prawo do świadczeń z Funduszu przez okres danego roku kalendarzowego.

4 & 6. Administrowanie środkami Funduszu 1. Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie administruje Dyrektor Zarządu Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie oraz zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania Funduszu we współpracy z Komisją Zakładową NSZZ-Solidarność Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie. 2. Rozliczenie z wykorzystania Funduszu za ubiegły rok kalendarzowy oraz uzgodnienie projektu Preliminarza Funduszu na rok bieŝący dokonywane są do końca miesiąca lutego kaŝdego roku kalendarzowego. 3. W celu rozdziału środków z Funduszu tworzy się Komisję Socjalną w Centrum Wodne Laguna w Gryfinie składającą się z trzech przedstawicieli Centrum Wodnego Laguna desygnowanych przez Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie oraz przedstawiciela Komisji Zakładowej NSZZ,,Solidarność Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie. Przewodniczącym Komisji jest kaŝdorazowo wybrana na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Komisji. Kadencja członków Komisji wynosi 3 lata. Członkowie Komisji pełnią swą funkcję nieodpłatnie. 4. Komisja Socjalna dokonuje rozdziału środków zgodnie z Preliminarzem wydatków przyjętych na dany rok kalendarzowy. 5. Komisja Socjalna przyznaje pomoc indywidualną ze środków Funduszu na podstawie pisemnych wniosków pracowników. O kolejności rozpatrywania wniosków w sprawie zapomóg decyduje kolejność ich złoŝenia (data wpływu naleŝycie wypełnionego wniosku). W przypadku pozostałych starań: o pomoc materialno-rzeczową (dofinansowanie, bony towarowe itp.), paczki świąteczne złoŝenie naleŝycie wypełnionego wniosku w wyznaczonym terminie ( 9 Regulaminu). 6. W przypadku odmowy przyznania pomocy Komisja Socjalna ma obowiązek pisemnego uzasadnienia odmowy. Na odmowę przyznania pomocy odwołanie nie przysługuje. 7. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się raz na kwartał lub częściej w przypadku wpływu większej ilości wniosków o przyznanie świadczeń z Funduszu. 8. Komisja rozstrzyga sprawy w drodze uchwały podjętej większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący głos naleŝy do Przewodniczącego Komisji. ZASADY UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ Z ZFŚS & 7. Maksymalna wysokość przyznawanych ulg i dopłat z Funduszu 1. Maksymalny koszt usługi i świadczeń dofinansowanych z Funduszu oraz konkretne wysokości dopłat przyznawanych osobom uprawnionym w danym roku kalendarzowym, pracodawca ustala w Preliminarzu na nowy rok, po zakończeniu uzgodnień z Komisją Socjalną.

5 2. Podstawę do obliczania wysokości dopłaty stanowi minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na dany rok kalendarzowy. 3. Wysokość pomocy socjalnej, przyznawanej z Funduszu, określa się wskaźnikami procentowymi w stosunku do minimalnego wynagrodzenia. W przypadku określenia wysokości bonów towarowych, wartość wyliczoną ze wskaźnika naleŝy zaokrąglić do pełnych dziesiątek złotych. 4. Świadczenia wypłacane z Funduszu podlegają opodatkowaniu lub zwolnieniu od podatku zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. & 8. Udzielanie świadczeń z Funduszu 1. Osobom uprawnionym do korzystania z Funduszu przysługuje pomoc materialnorzeczowa (dofinansowanie, bony towarowe itp.) na Święta Wielkanocne oraz Święta BoŜego Narodzenia. 2. Wysokość przydzielanych świadczeń jest uzaleŝniona od dochodu na członka rodziny pracownika. 3. Wysokość przydzielanych świadczeń świątecznych określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 4. Pracownikom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych lub Ŝyciowych moŝe być udzielona pomoc finansowa zapomoga doraźna. 5. Pracownik ma prawo do zapomogi losowej w razie zgonu najbliŝszych członków rodziny tj. współmałŝonka, dzieci i rodziców, w przypadku pozostawania przez pracownika ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym. 6. Prawo do otrzymania zapomogi losowej w przypadku zgonu pracownika przysługuje najbliŝszej rodzinie zmarłego, po udokumentowaniu trudnej sytuacji materialnej i Ŝyciowej. Za najbliŝszą rodzinę pracownika uznaje się jego współmałŝonka, jego dzieci o jakich mowa w 4 pkt.1 Regulaminu oraz rodziców pracownika. 7. Zapomogi wypłacane są w następujących wysokościach: w przypadku zgonu członka rodziny 40% najniŝszego wynagrodzenia, w przypadku zgonu pracownika 50% najniŝszego wynagrodzenia. 8. Prawo do zapomogi wygasa po upływie 3 miesięcy od daty zgonu pracownika lub członka rodziny. 9. Osoba ubiegająca się o zapomogę powinna złoŝyć wniosek o jej wypłatę i okazać do wglądu dokumenty : w przypadku zgonu członka rodziny skrócony akt zgonu wydany przez USC, w przypadku zgonu pracownika skrócony odpis aktu zgonu wydany przez USC oraz dokumenty świadczące o potrzebie uzyskania zapomogi. 10. O zapomogę doraźną moŝna ubiegać się jeden raz w roku. & 9 Wczasy Pracownicze pod gruszą 1. Podstawę do wypłacenia pracownikom ekwiwalentu na wypoczynek ( wczasy pod gruszą ) organizowany we własnym zakresie stanowi oświadczenie pracownika i karta urlopowa na co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Na dopłatę do

6 wypoczynku pracownika oraz jego dzieci naleŝy złoŝyć pisemny wniosek w terminie określonym w & 11 niniejszego regulaminu. 2. PowyŜszy wniosek urlopowy naleŝy złoŝyć najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wypoczynku. Po pozytywnej ocenie wniosku i akceptacji do wypłaty, świadczenie urlopowe będzie dostępne do odbioru w Kasie Głównej, najpóźniej w ostatnim dniu przed rozpoczęciem urlopu. W przypadkach szczególnych moŝliwe będzie odebranie dofinansowania po zakończonym wypoczynku. Podatek potrącony będzie w miesiącu, w którym nastąpiła wypłata gotówki. 3. Wysokość dopłat do wczasów pod gruszą jest uzaleŝniona od dochodu na członka rodziny pracownika. 4. Wysokość przydzielanych dopłat do wczasów pod gruszą określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. & 10 Inne świadczenia socjalne 1. Pracownik ma prawo do ulgowej odpłatności w wysokości 50% wartości kaŝdorazowo zakupionych przez Centrum Wodne Laguna w Gryfinie biletów wstępu na imprezy kulturalne, oświatowe, sportowe. 2. Dzieciom pracowników do lat 14 na pisemny wniosek pracownika mogą być przyznane paczki świąteczne, jako pomoc materialna. 3. Wartość paczek świątecznych jest uzaleŝniona od dochodu na członka rodziny pracownika. 4. Wartość paczek świątecznych określa Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 5. W przypadku organizacji imprezy choinkowej dla dzieci pracowników Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie paczki będą rozdawane w trakcie przyjęcia, w przeciwnym wypadku zakupu paczek dokonuje pracownik uprawniony do pobrania w/w świadczenia w terminie do 15 grudnia kaŝdego roku kalendarzowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE & 11. Wnioski o dofinansowanie świadczeń z Funduszu naleŝy składać do Komisji Socjalnej pok. nr 175 w następujących terminach : pomoc świąteczna (finansowa lub rzeczowa) - do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym wypada Święto Wielkanoc lub BoŜe Narodzenie), paczki świąteczne choinkowe dla dzieci pracowników do końca listopada kaŝdego roku, pomoc doraźną i losową zgodnie z zaistniałą sytuacją.

7 & Zakwalifikowanie do korzystania z innego rodzaju świadczeń, niŝ wymienione w niniejszym regulaminie odbywać się będzie kaŝdorazowo w przypadku wystąpienia takiej konieczności z zachowaniem zasad określonych regulaminem. 2. Zmiany tabeli wysokości dofinansowania, będą wprowadzone w formie aneksu do niniejszego regulaminu. & Preliminarz finansowania działalności socjalnej zatwierdza Dyrektor Centrum Wodnego Laguna. 2. Realizacja działalności socjalnej w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu naleŝy do Komisji Socjalnej, która zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji wysokości i rodzajów świadczeń udzielanych poszczególnym pracownikom. & Regulamin został uzgodniony i zaakceptowany przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie. 2. Regulamin ma zastosowanie do wypłat z Funduszu i wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. & 1. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDYNI - obowiązuje od dnia 07.05.1998r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. & 1. Regulamin Z.F.Ś.S. określony został

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH KURATORIUM OŚWIATY WE WROCŁAWIU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) ustawy z dnia 04 marca 1994 roku o Zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH FILHARMONII im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie OPRACOWANY W UZGODNIENIU Z ZAKŁADOWYMI ORGANIZACJAMI ZWIĄZKOWYMI NA PODSTAWIE: Ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo