Kierunki polityki społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunki polityki społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 Ewa Stawicka * Kierunki polityki społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach Wstęp Polityka społeczna to dobrowolnie przyjęte przez organizacje pewne zobowiązania. Wychodzenie naprzeciw wobec społeczeństwa, a przede wszystkim spełnianie oczekiwań interesariuszy. W dużej mierze polityka społeczna związana jest z kulturą organizacji, zależy od ludzi tworzących organizację oraz ich wartości. Jest też kluczowym aspektem związanym ze strategią biznesową i zachowaniem na rynku. Jednym z elementów związanych z kulturą organizacji i zakorzenionym w wartościach jest podejście do zagadnień społecznej odpowiedzialności. Społeczna odpowiedzialność organizacji wynika z potrzeby zniwelowania negatywnych skutków ich działalności, a z drugiej strony podkreślania ważność ich roli w gospodarce, rozwoju cywilizacyjnym i kulturowym. Okazuje się również, że odpowiedzialne działania organizacji wobec interesariuszy są w ich interesie. Przewagą konkurencyjną jest bowiem prowadzenie działalności gospodarczej opartej na budowaniu trwałych, przejrzystych relacji ze wszystkimi stronami zainteresowanymi działalnością. Według D. J. Wood politykę społeczną przedsiębiorstwa można rozpatrywać na trzech poziomach: instytucjonalnym, organizacyjnym i indywidualnym [Wood, 1990, s. 134]. W przedsiębiorstwach proces analizowania polityki społecznej i wdrażania w praktyce należy rozpoczynać od poziomu indywidualnego. Mianowicie od ludzi, kapitału ludzkiego wewnątrz organizacji, czyli od elementu odpowiedzialności moralnej indywidualnych osób. Drugi poziom to odpowiedzialność organizacji wobec pozostałych interesariuszy, natomiast trzeci poziom to odpowiedzialność instytucji jako uczestnika w świecie biznesu. Polityka społeczna w ujęciu indywidualnym jest elementem etyki, moralności ludzi i wobec ludzi w organizacji. Odpowiedzialne działania w ujęciu indywidualnym, etycznym wpływają na pozytywny klimat polityki społecznej wewnątrz organizacji, a co się z tym wiąże, powodują wyższy poziom satysfakcji z pracy. Natomiast wysoka satysfakcja z pracy wiąże się z zachowaniami prospołecznymi, tj. udzielaniem pomocy klientom, współpracownikom, przełożonym, co przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i organizacji. Niska satysfakcja z pracy, powodowana wadliwą polityką społeczną wiąże się często z zachowaniami antyspołecznymi, wadliwą produkcją, niską jakością usług, kradzieżami czy nawet działaniami buntowniczym. * Dr, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

2 154 Ewa Stawicka Poziom indywidualny jest wiec podstawowym, fundamentalnym poziomem we wdrażaniu polityki społecznej w przedsiębiorstwach. Przede wszystkim w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw osobiste preferencje (wartości) najwyższego kierownictwa, często właściciela to czynnik o największym znaczeniu, wpływający na rodzaj i zakres społecznego zaangażowania [Stibbard, 2000, s. 29]. Celem artykułu jest analiza kierunków działań i praktycznych rozwiązań w kształtowaniu polityki społecznej odpowiedzialności. W artykule analizie poddano mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego (próba losowa, 71 pracowników 1 zatrudnionych w MSP w różnych branżach, badania ankietowe oraz wywiady). Badania dotyczyły wewnętrznego wymiaru społeczności, mianowicie pracowników. Przyjęto założenie, że właściwy rozwój polityki społecznej zależy od kultury wewnątrz organizacji i działań prospołecznych wobec pracowników. Te z kolei kształtują się poprzez kreowanie określonych wartości i zachowań deklarowanych, a przede wszystkim przestrzeganych przez osoby zarządzające wobec podwładnych. W zależności od faktycznych postaw wobec pracowników kształtu nabiera kultura, polityka społeczna i rozwój społecznej odpowiedzialności. Zwrócono szczególną uwagę na aspekt satysfakcji i dumy z pracy w organizacji. Praca z pasją wpływa na poprawę efektów całej organizacji, to pożytek dla pracownika, menedżera i firmy. Artykuł jest przyczynkiem do dalszych badań empirycznych dotyczących społecznej odpowiedzialności w małych i średnich przedsiębiorstwach agrobiznesu. 1. Polityka społeczna Polityka społeczna w pierwszym odczuciu kojarzy się z polityką państwa w zakresie spraw społecznych i socjalnych. W działaniach przedsiębiorstwa ujmuje się ją jako politykę odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Dokładniej, jako konkretne działania na rzecz interesariuszy, wyraz formalnej i rzeczywistej postawy kierownictwa firmy wobec społecznej odpowiedzialności [Rybak, 2004, s. 138]. W praktycznym ujęciu polityka ta jest wyrazem przejrzystości procesów w przedsiębiorstwach. Od społecznego zaangażowania biznesu oczekuje się zaprzestania działań szkodliwych społecznie, a przyjęcie współodpowiedzialności za pozytywny rozwój społeczny [Korpus, 2006, s. 51]. Pierwszym krokiem we wprowadzaniu polityki społecznej odpowiedzialności jest zdefiniowanie przez przedsiębiorstwo interesariuszy oraz relacji i interakcji pomiędzy nimi. Wiedza ta pozwala na identyfikację pojawiających się problemów i zainteresowanie nimi lub nawet szybką reakcję. Polityka społecznej odpowiedzialności obejmuje różne grupy interesariuszy i może być rozpatrywana w segmentach: rynek, środowisko, społeczeństwo i pracownicy. Proces polityki społecznej w zakresie segmentów nabiera znaczenia szczególnie w połączeniu z wykorzystywanymi w praktyce narzędziami zarządzania. 1 Badani to pracownicy firm: mikro (18%), małych (30 %), średnich (52%).

3 Kierunki polityki społecznej odpowiedzialności w małych i średnich 155 Coraz częściej firmy włączają działania polityki społecznej do misji, strategii, informują interesariuszy o tych działaniach w raportach społecznych. Duży wpływ na to, czy przedsiębiorstwa potrafią działać w sposób odpowiedzialny, ma reprezentowany przez nie poziom etyczny. Wśród elementów ułatwiających wdrażanie polityki społecznej oraz upowszechnianie kultury w organizacji są programy etyczne. Firmy mogą podejmować działania realizujące założenia programu etycznego i włączać je do praktyki wykorzystując: misję i strategię, określając standardy etyczne i zawodowe, opracowując kodeks etyczny, prowadząc szkolenia, promując zachowania etyczne, monitorując przestrzeganie norm i standardów etycznych, przeprowadzając audyty etyczne, aktualizując i wprowadzając korekty kodeksu etycznego [Nakonieczna, 2008, s. 28]. Liczba przedsiębiorstw posiadających kodeks etyczny wzrasta z roku na rok. Dokument taki jest coraz częściej spotykany nie tylko w dużych przedsiębiorstwach czy korporacjach, ale również w małych i średnich firmach. Kodeks etyczny jest podstawowym sposobem, obok szkoleń, przekazywania pracownikom informacji o obowiązujących w firmie wartościach, normach, akceptowanych sposobach postępowania w kluczowych dla firmy dziedzinach. Klasycznie, kodeks skierowany jest przede wszystkim do kadry zarządzającej i pracowników. Coraz częściej posiada również odniesienie do innych grup interesariuszy, takich jak dostawcy, społeczność, kooperanci. Okazuje się, że formalne zapisy i zestawienia wartości i norm postępowania, pomagają w prowadzeniu przedsiębiorstwa i stają się drogowskazem postępowania. Tym bardziej, że kodeksy oprócz swojego dobrowolnego charakteru mają bardzo indywidualny przekaz ze względu na rodzaj działalności, branżę czy swoistą kulturę organizacyjną. Dziewięciu na dziesięciu pracowników firm mających kodeks etyczny lub program społeczny odczuwa dumę z pracy w takiej firmie. Pracownicy firm posiadających politykę społecznej odpowiedzialności częściej mówią pozytywnie o swoim pracodawcy, odczuwają silne poczucie lojalności, a ponad połowa pracowników takich firm wypowiada się, że zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa było jednym z powodów dla których podjęli pracę w danej firmie [The Evolution of Causa Branding, 2004, s. 99]. Polityka społeczna wobec pracowników, czyli kluczowego interesariusza firmy zasługuje na szczególne zainteresowanie, choćby z tego powodu, że to oni w miejscu pracy spędzają 1/3 swojego życia. Działania przedsiębiorstw w tym zakresie to współodpowiedzialność za dobrobyt społeczny/pracowników ich szczęśliwość, satysfakcję, rozwój. Odpowiedzialność za pracowników to nie tylko troska o ich miejsce pracy, ale również o jakość produktów i usług, ochronę środowiska, informację jaka dociera do konsumentów. Przedsiębiorstwa, podejmując działania na rzecz społeczności lokalnej, kształtują pozytyw-

4 156 Ewa Stawicka ne związki z pracownikami. Jak zauważa Sethi [Sethi, 1998, s. 265] wobec zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej zasoby ludzkie nabierają strategicznego ciężaru gatunkowego, zacieśniając swe powiązania z przedsiębiorstwem i odgrywają coraz większą rolę w przekształcaniu firmy. Społeczne zaangażowanie firm służy wzmacnianiu więzi, budowaniu lojalności pracowników, dumy z faktu pracy w określonym przedsiębiorstwie. Pracownicy z uznaniem odnoszą się do firmy, która stara się rozwiązywać problemy społeczne, wspiera ich i społeczność, do której przynależą. Firmy społecznie odpowiedzialne są też atrakcyjnym pracodawcą i przyciągają najlepszych pracowników. Zatrudnienie w takiej firmie daje szansę rozwoju nie tylko zawodowego, ale i osobistego. 2. Kierunki działań społecznych wobec pracowników w polskich firmach, na przykładzie wybranych praktyk Polityka społeczna i programy etyczne stają się coraz bardziej powszechne w polskich realiach. Z tym, że zaangażowanie społeczne firm występuje w różnym stopniu. Szczególnie biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa można zauważyć, że im większe przedsiębiorstwo tym wyższy stopień jego zaangażowania w działania społeczne oraz w stosunku do pracowników. Biorąc pod uwagę mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa kierunki rozwoju ich polityki społecznej i zaangażowania społecznego polegają najczęściej na darowiznach na cele społeczne i skupiają się głównie na trzech obszarach: sport, kultura, zdrowie. Są one najczęściej podejmowane ad hoc, okazjonalnie i bardzo często nie mają związku ze strategią firmy. Okazuje się również, że prawie 20% małych i średnich przedsiębiorstw nawet nie myślała o tym, aby angażować się społecznie czy to w stosunku do społeczności lokalnej czy nawet zatrudnionych pracowników, co pokazuje wyraźny brak uświadomienia i wiedzy w tych sprawach. Bariery te są wyraźniejsze wśród najmniejszych firm. Jak już wspomniano z racji tego, że pracownicy są najważniejszym interesariuszem przedsiębiorstwa istotną staje się analiza polityki społecznej wobec nich. Jednym z mechanizmów wpływania na poziom etyczny, odpowiedzialny firmy jest konstruowanie kodeksów i programów etycznych, które pozwalają na zbliżenie standardów etycznych firmy i pracownika. Okazuje się, że stają się one coraz bardziej powszechne również w małych i średnich przedsiębiorstwach. Owszem występują różnice w formułowaniu zasad, norm i wartości, ale wynikają one z odrębności pod wglądem tradycji, kultury organizacyjnej czy branży. Za uniwersalne normy uznaje się jednak podstawowe prawa pracownicze, takie jak: sprawiedliwe i godne warunki pracy, określenie limitu godzin pracy, określenie limitu wieku i nie zatrudnianie dzieci, określenie relatywnej wysokości płacy i zagwarantowanie równej płacy za taka samą pracę, wolność od pracy przymusowej,

5 Kierunki polityki społecznej odpowiedzialności w małych i średnich 157 wolność zrzeszania się i negocjacji [Arnold, Hartman, 2005]. Badana grupa pracowników MSP z województwa mazowieckiego potwierdziła, że występuje tendencja i pozytywny kierunek zmian wobec polityki społecznej w firmach. Pracownicy podkreślali, że z roku na rok zmienia się podejście pracodawców i kadry zarządzającej do kwestii polityki społecznej. W coraz większej liczbie przedsiębiorstw powstają kodeksy etyczne. Wśród badanych 56 % potwierdziło, że w ich firmie został stworzony kodeks etyczny oraz na bieżąco przeprowadzane są szkolenia i programy edukacyjne mające na celu wyjaśnianie problemów i wątpliwości w związku z jego funkcjonowaniem (rysunek 1). Rysunek 1. Występowanie kodeksu etycznego w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim Czy w Pana(i) przedsiębiorstwie występuje kodeks etyczny? 44% tak 56% nie Źródło: Opracowanie własne. Natomiast mało imponującym jest fakt, że wśród grupy, która twierdząco odpowiedziała na istnienie kodeksu etycznego w organizacji, 90% potwierdziło, że kodeks jest przestrzegany w praktyce. Pozostałe 10% pracowników zauważa, że pomimo tego, że kodeks istnieje, nie jest on przestrzegany w praktyce. Badani podkreślali jednak, że w sektorze MSP występują zmiany w samym klimacie pracy, coraz częściej panuje w firmach przyjazna atmosfera, a oni sami częściej są pytani o odczucia, uwagi, a także plusy i minusy, jakie dostrzegają w funkcjonowaniu firmy w celu poprawy jej funkcjonowania na rynku. Takie postawy pracodawców utwierdzały pracowników co do znaczenia ich roli w organizacji, pozytywnym, ludzkim nastawieniu szefa. Z wypowiedzi pracowników dało się odczuć, że są oni traktowani jako istotna cześć organizacji, a w zamian za to z własnej woli, poprzez własną pracę realizowali cele przedsiębiorstwa. Pracownicy wymieniali również konkretne działania podejmowane przez kadrę zarządzającą wobec nich i ich rodzin. Uwzględniono je na rysunku 2.

6 158 Ewa Stawicka Działania prospołeczne podejmowane przez pracodawców w stosunku do pracowników nie zawsze dotyczyły tylko firm posiadających kodeksy etyczne. Często również pracodawcy spełniali wiele potrzeb pracowników a nawet sami wychodzili z inicjatywą pomocową. Rysunek 2. Działania polityki społecznej wobec pracowników w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w województwie mazowieckim w % odpowiedzi Kierunki polityki społecznej w przedsiębiorstwie brak dzialań społecznych inne charakterystyczne rytuały 38 zwroty grzecznościowe 28 wspolne posilki wspólne uroczystości bony świąteczne paczki dla dzieci dofinansowanie aktywności fizycznej dofinansowanie świadczeń zdrowotnych Źródło: Opracowanie własne. Najczęściej badani wskazywali na artefakty behawioralne i kulturę w organizacji, która przejawiała się kultywowaniem wspólnych uroczystości, zwracania się do siebie i klientów z uprzejmością i szacunkiem, podtrzymywaniem wspólnych rytuałów, jak wprowadzanie nowego pracownika, pożegnanie pracowników odchodzących z firmy czy wspólne świętowanie powiększenia się rodzin pracowników w związku z narodzeniem dziecka, konkursy na najlepszego pracownika miesiąca, tworzenia wspólnoty. Pracownicy wskazali, że nowym działaniem scalającym wspólnotę w pracy są wspólne posiłki, śniadania i obiady, w czasie których często powstają nowe pomysły czy innowacyjne rozwiązania. Natomiast około 20% badanych wskazała na bierność ich pracodawców, co do zachowań prospołecznych. Co więcej badani podkreślali, że w ich fir-

7 Kierunki polityki społecznej odpowiedzialności w małych i średnich 159 mach nie ma żadnych zmian w stosunku do polityki społecznej, a częściej łamanie praw pracowników, nadmierne krytykowanie ich działań (polityka kar, brak nagród), nieadekwatne wynagrodzenie do ogromu obowiązków, przeciążenie pracą i groźby wymiany pracownika na innego. W wypowiedziach pracowników dało się odczuć, że strategia ich firm to walka o przetrwanie. Ta cześć pracodawców wciąż nie traktuje pracowników jako istotnej części organizacji. Zwracają oni uwagę jedynie na cele przedsiębiorstwa, nie łącza ich jednak z aspektem zadowolenia i satysfakcji pracownika. Badani zostali również zapytani o to, czy czują się usatysfakcjonowani z pracy w swojej firmie. Zdecydowana większość 70% potwierdziła, że praca daje im satysfakcję. Najczęściej pracownicy potwierdzali, że oprócz miłej, przyjaznej atmosfery są zadowoleni z pracy, wynagrodzenia za pracę, jego adekwatności i słuszności. Dodawali, że satysfakcja z pracy wiąże się z przejrzystością w systemie awansów i przyznawaniem nagród, zachowaniem zasady oczekiwań i słuszności (sprawiedliwości). Natomiast 30% badanych wypowiedziało się, że brak im satysfakcji z pracy, często pomimo tego, że są jeszcze młodzi, już mają ograniczoną możliwość awansu, są przeciążeni pracą. W dużej mierze grupa negatywnie wypowiadająca się o własnej satysfakcji z pracy potwierdzała, że nie lubi tego, co robi. Pracownicy firm zostali również zapytani o to czy czują się dumni z pracy we własnej firmie (rysunek 3). Badania wykazały, że nawet część pracowników, która czuje się usatysfakcjonowana z pracy w firmie, w której pracuje, nie czuje się dumna z niej. Może to świadczyć o wciąż małym zaangażowaniu w promowaniu wspólnych wartości, niezrozumieniu ich, bądź obojętnym stosunku do miejsca pracy. Społeczne zaangażowanie kadry zarządzającej stanowi więc jeden z elementów motywowania pracowników. Jest też elementem marketingu wewnętrznego, który traktuje pracowników jako klientów, interesariuszy wewnętrznych, których chce usatysfakcjonować, zaspokoić ich potrzeby. Odpowiedzialny pracodawca stara się stworzyć pracownikowi odpowiednie stanowisko pracy, dostarcza niezbędnych narzędzi, ale też edukuje, informuje, pomaga rozwijać się w różnych sytuacjach i analizować, jaki rodzaj kapitału ludzkiego posiada by móc przyporządkować go do określonych działań w celu poprawy efektywności organizacji. Polityka społecznej odpowiedzialności pracowników i pracodawców to lepsze zrozumienie, zaangażowanie, współczucie, odpowiedzialność, solidarność, umiejętność dzielenia się z innymi, jednym słowem tworzenie wspólnoty i kultury w organizacji.

8 160 Ewa Stawicka Rysunek 3. Pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z województwa mazowieckiego wobec własnych firm Czy czuje się Pan(i) dumny z pracy w przedsiębiorstwie? 45% tak 55% nie Źródło: Opracowanie własne. Badani pracownicy wskazywali na wagę wspólnych działań i tworzenia pewnego rodzaju wspólnoty, do której z chęcią przychodzi się i podejmuje wspólne działania. Wspólna polityka społeczna i etyczne postawy wzbudzały większą śmiałość w pracownikach, postawy bardziej kreatywne i twórcze. Zaangażowanie społeczne i wspólnie wyznawane wartości oraz ogólnie obowiązujące normy wyzwalały w pracownikach inne umiejętności takie jak: sprawniejsze komunikowanie, bardziej czytelne i poprawne komunikaty, umiejętność zarządzania czasem, szacunek dla czasu własnej pracy, jak i innych osób, szacunek dla czasu wolnego odpoczynku, umiejętność zarządzania projektem, wspólne działania i podział zadań. Zakończenie Nierozerwalnie z filozofią działania organizacji, strategią, długookresowymi celami oraz promowanymi postawami i wartościami wiąże się kultura i polityka społeczna organizacji wobec interesariuszy. Polityka społecznej odpowiedzialności jest traktowana w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym. Na uwagę zasługuje polityka w stosunku do najważniejszych interesariuszy w firmie, mianowicie pracowników. Zauważyć należy, że w sferze relacji pomiędzy przedsiębiorcą a pracownikiem widać najlepiej, na ile przedsiębiorca traktuje społeczną odpowiedzialność jako filozofię działania. Istotą działania CSR jest jej wdrażanie do wewnątrz, pełne z nią zintegrowanie, nie zaś traktowanie jako dodatku. Ze względu na wielkość przedsiębiorstwa istniała dodatnia korelacja między wielkością przedsiębiorstwa a polityką społecznego zaangażowania. Bada-

9 Kierunki polityki społecznej odpowiedzialności w małych i średnich 161 nia potwierdziły, że szczególnie w mikro i małych przedsiębiorstwach brak polityki społecznej odpowiedzialności wobec pracowników, ale również wobec innych interesariuszy. Pracownicy średnich przedsiębiorstwach potwierdzili, że z roku na rok dokonują się pozytywne zmiany dotyczące traktowania pracowników, występuje przejrzysta polityka wynagrodzeń, awansów i działań prospołecznych. Okazuje się również, że coraz więcej przedsiębiorstw z sektora MSP posiada kodeks etyczny. Wciąż jednak niewielu pracowników jest dumna z pracy w swojej firmie, a w sektorze MSP pracownik częściej traktowany jest jako koszt, nie zaś jako istotna cześć organizacji. Prawie 20% małych i średnich przedsiębiorstw nie angażuje się społecznie czy to w stosunku do społeczności lokalnej czy nawet zatrudnionych pracowników. Kierunki rozwoju polityki społecznej wobec interesariuszy zewnętrznych polegają najczęściej na darowiznach na cele społeczne i skupiają się głównie na trzech obszarach: sport, kultura, zdrowie. Są one najczęściej podejmowane ad hoc, okazjonalnie i bardzo często nie mają związku ze strategią firmy. W rezultacie można zauważyć, że w sektorze MSP: poprawie ulegają stosunki w relacjach pracownik pracodawca, problemem jest wciąż istniejący brak stabilizacji zatrudnienia, występuje rosnący poziom zadowolenia i satysfakcji z pracy zatrudnionych, coraz więcej firm posiada kodeksy etyczne, pracownicy firm ze zdefiniowanymi wartościami ujętymi w kodeksie częściej odczuwali satysfakcję z pracy, występują pierwsze etapy procesu kształtowania polityki społecznej odpowiedzialności, wciąż niewielu pracowników, z tego sektora, czuje się dumna z pracy we własnej firmie. Literatura 1. Arnold D. G., Hartman L. (2005), Beyond Swetshops: positive deviancy and global labour practies, Business Ethics: A Europan Review t. 14, no Korpus J. (2006), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Warszawa. 3. Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa. 4. Rybak M. (2004), Etyka menedżera społeczna odpowiedzialność biznesu, Warszawa. 5. Sethi D. (1998), Siedem zasad poczucia własnej wartości, [w:] Organizacja przyszłości, red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Business Press, Warszawa. 6. Stibbard H. (2000), Connecting SMEs with the Community: A research report on the Involvement of Small and Medium-sized Enterprises in Community Causes, Business Community Connections Research, London.

10 162 Ewa Stawicka 7. The Evolution of Causa Branding, Cone/Roper Causa-Related Trends Report, Cone, Inc., 16 marca 1999, w: J. Low, P.C. Kalafut [2004]. Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. 8. Wood D. J. (1990), Business and Society, Scott, Foresman/Littre, Brown higher Education, London. Streszczenie Celem artykułu jest analiza kierunków działań i praktycznych rozwiązań w kształtowaniu polityki społecznej odpowiedzialności. W artykule analizie poddano mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego. Badania dotyczyły wewnętrznego wymiaru społeczności, mianowicie pracowników. Przyjęto założenie, że właściwy rozwój polityki społecznej zależy od kultury wewnątrz organizacji i działań prospołecznych wobec pracowników. Przejawem kreowania wartości i właściwych postaw w przedsiębiorstwach są kodeksy etyczne. Formalne zapisy i zestawienia wartości i norm postępowania pomagają w prowadzeniu przedsiębiorstwa i stają się zarówno dla pracowników, jak i kadry zarządzającej drogowskazem postępowania. Zauważono znaczną poprawę w kreowaniu polityki społecznej odpowiedzialności w sektorze MSP. Pracownicy firm posiadających politykę społecznej odpowiedzialności częściej mówią pozytywnie o swoim pracodawcy, odczuwają silne poczucie lojalności. Zauważono dodatnią korelację między wielkością przedsiębiorstwa a polityką społecznego zaangażowania. Mikro i małe przedsiębiorstwa rzadziej podejmują działania z zakresu polityki społecznej lub podejmowane działania nie są rozpoznawalne jako odpowiedzialne społecznie. W sektorze MSP pomimo poprawy działań w kierunku kształtowania polityki społecznej odpowiedzialności wciąż brak pełnej akceptacji i zrozumienia, że pracownik to nie tylko koszt. Występuje brak pełnego przekonania, że stabilizacja zatrudnienia, wyższy poziom zadowolenia pracowników i ich rodzin, dobry wizerunek, unikanie konfliktów medialnych to w efekcie budowa długotrwałej przewagi konkurencyjnej i stabilny rozwój firmy. Słowa kluczowe polityka, społeczna odpowiedzialność, etyka, pracownicy The direction of social policy in SME sector (Summary) The article aims to prove that proper relations with company employees are crucial from the point of view of corporate social responsibility. The employee is defined very broadly and considered the main contractor of the company. Building proper relations with employees is a clear indicator of the extent to which the company identifies with the values of corporate social responsibility and whether they are ready to apply it in business activity practice. Key words politics, social responsibility, ethic, employee

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw

Czy odpowiedzialny biznes zmieni polskie firmy? Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Prezentacja wyników badania kondycji dużych przedsiębiorstw Jeszcze przed kryzysem opinie liderów światowego biznesu wskazywały rosnący potencjał tego obszaru zarządzania. Odpowiedzialne zarządzanie (CR)

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu Celem prezentacji jest przedstawienie podstawowych założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), coraz częściej realizowanej przez współczesne przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań

Płeć respondentów 36% 64% Kultura organizacji polskich firm raport z badań Kultura organizacji polskich firm raport z badań W rozwiniętym systemie gospodarczym istje wiele rodzajów firm i przedsiębiorstw. W każdym z nich funkcjonuje pewna kultura organizacyjna. Składa się na

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu

HRS ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu HRS 402 + ETH 800 Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi dla zarządców nieruchomości + Etyka zarządcy nieruchomości Szczegółowy program kursu 1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie. podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP Dr Ewa Stawicka Mgr Marcin Ratajczak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Cel

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność biznesu rys historyczny Biblijne korzenie koncepcji społecznej odpowiedzialności A.Carnegie (magnat przem. stalowego) Ewangelia bogactwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o.

KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. KODEKS ETYKI FIRMY JARS Sp. z o.o. WSTĘP Wśród jednakowo efektywnych

Bardziej szczegółowo

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA

Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA Kodeks Wartości Grupy Kapitałowej ENEA 1 Cel Kodeksu Wartości GK ENEA 2 2 Kodeks Wartości wraz z Misją i Wizją stanowi fundament dla zasad działania Grupy Kapitałowej ENEA. Zamierzeniem Kodeksu jest szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu

Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu Mali i średni przedsiębiorcy regionu zachodniopomorskiego wobec społecznej odpowiedzialności biznesu prezentacja wyników badań Szczecin 23 listopada 2011 Projekt CSR wspólna sprawa dofinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CSR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Partnerstwo w realizacji projektów szansą rozwoju sektora MSP Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Liliana Anam, CSRinfo

Liliana Anam, CSRinfo Liliana Anam, CSRinfo 26.11.2015 Plan prezentacji Jak rozumiemy CSR w XXI wieku? Jak wygląda praktyka w Polsce? Zrównoważony rozwój - założenia ŚRODOWISKO GOSPODARKA DOBRA JAKOŚĆ ŻYCIA Niezbędna PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Juan Pablo Concari Anzuola

Juan Pablo Concari Anzuola PREZENTACJA METODOLOGII WDRAŻANIA CERTYFIKATÓW I ROZWIĄZAŃ STOSOWANYCH W RAMACH CSR I EFR W HISZPAŃSKICH FIRMACH I INSTYTUCJACH Juan Pablo Concari Anzuola Spis ogólny A. PODSTAWOWE ZASADY SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Czy firmy kierują się uniwersalnymi wartościami?

Czy firmy kierują się uniwersalnymi wartościami? WYNIKI Firma, manager i uniwersalne wartości Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez On Board PR i Gazetę Prawną Dokument przygotowany przez On Board PR na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie

Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Marek Angowski Zarządzanie zasobami ludzkimi Wprowadzenie Definicje ZZL Zarządzanie zasobami ludzkimi jest to skoordynowany zbiór działań związanych z ludźmi, prowadzący do osiągania założonych celów organizacji

Bardziej szczegółowo

dialog przemiana synergia

dialog przemiana synergia dialog przemiana synergia SYNERGENTIA. Wspieramy Klientów w stabilnym rozwoju, równoważącym potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy przez łączenie wiedzy, doświadczenia i rozwiązań z różnych sektorów.

Bardziej szczegółowo

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej

Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Projekt Prove It PL! o mierzeniu oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej Pomiar wpływu społecznego i ekologicznego wspólna odpowiedzialność biznesu i NGO Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Identyfikacja z firmą

Raport miesiąca - Identyfikacja z firmą Raport miesiąca - Identyfikacja z firmą Większość osób w wieku produkcyjnym pracuje, ale każdy z nas może mieć inny stosunek do swojej firmy. Dla jednych chodzenie do pracy to konieczność, nieprzyjemny

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB NISKO WYKWALIFIKOWANYCH Przykłady dobrych praktyk

SEMINARIUM DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB NISKO WYKWALIFIKOWANYCH Przykłady dobrych praktyk SEMINARIUM DZIAŁANIA NA RZECZ UCZENIA SIĘ OSÓB NISKO WYKWALIFIKOWANYCH Przykłady dobrych praktyk Pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy:

I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy: Kilka słów o badaniu I Ogólnopolskie Badanie Satysfakcji z Pracy przeprowadziliśmy w marcu 2011 roku. Uwzględniliśmy w nim następujące wymiary satysfakcji z pracy: 1. Ocena kompetencji przełożonych 2.

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017

Satysfakcja Zawodowa Polaków Kraków 2017 Satysfakcja Zawodowa Polaków 2016 Kraków 2017 INFORMACJE O BADANIU Badanie zrealizowano przy użyciu kwestionariusza satysfakcji z pracy platformy. Analizowano 14 kluczowych aspektów oceny firmy i posady:

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN WPROWADZENIE Grupa Kapitałowa ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej w Europie Centralnej i Wschodniej. Ze względu na znaczącą

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA

POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA POLITYKA PRAW CZŁOWIEKA Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Art.

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU. Wyniki badań wśród interesariuszy. Badania jakościowe KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyniki badań wśród interesariuszy Badania jakościowe Przygotowano dla: Przygotowała: Hanna Uhl Warszawa, 1 grudnia 2010 Spis treści 1.Kontekst, metoda i cele

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw

Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Bariery i potencjał współpracy małych i dużych przedsiębiorstw Raport z badania ilościowego i jakościowego zrealizowanego w ramach projektu Forum Współpracy Małego i Dużego Biznesu Związku Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata )

dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata ) podtytuł Przybliżenie slajdu / podrozdziału założeń Strategii CSR dla GK PGNiG ( Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 ) Dział CSR Departament Marketingu Kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013

ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 ZARZĄDZENIE Nr 11 / 2013 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Cieszynie z dnia 22 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Urzędzie Skarbowym w Cieszynie na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP DO KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ewa Stawicka, Jan Wołoszyn

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP DO KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE. Ewa Stawicka, Jan Wołoszyn 44 EWA STAWICKA, JAN WOŁOSZYN ROCZNIKI EKONOMII ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, T. 100, z. 1, 2013 PRAKTYCZNE PODEJŚCIE PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP DO KONCEPCJI SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W BIZNESIE

Bardziej szczegółowo

Czym jest CSR? rzedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego

Czym jest CSR? rzedsiębiorstwo dobrowolnie uwzględnia interes społeczny i kwestie ochrony środowiska naturalnego W dzisiejszych czasach wielokrotnie możemy usłyszeć, iż firma prowadzi biznes w sposób społecznie odpowiedzialny. Rodzi to jednak pytanie o co tak naprawdę chodzi i co to w ogóle oznacza? Najprościej ujmując

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli

P O L I T Y K A K A D R O W A. Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli P O L I T Y K A K A D R O W A Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli Na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018

k r a k o w a i r p o r t. p l Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Strategia społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018 Wprowadzenie CSR Corporate Kraków Airport jest spółką prowadzącą szeroką działalność z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

Bardziej szczegółowo

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY

3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY 3. WOLONTARIAT PRACOWNICZY A POLITYKA CSR FIRMY CSR BRAKUJĄCE OGNIWO KAPITALIZMU? CSR (Corporate Social Responsiblity) Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Biznes Odpowiedzialny biznes to odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE.

KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wstęp KODEKS ETYKI PRZEDSIĘBIORCY ZRZESZONEGO W POWIATOWEJ IZBIE GOSPODARCZEJ W LEGIONOWIE. Wśród jednakowo efektywnych firm lepszą jest ta firma, która biznes uprawia rzetelnie i uczciwie. Daje jej to

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes

Odpowiedzialny biznes Odpowiedzialny biznes Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło sukcesu w województwie śląskim 1 2 Koncepcja Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (ang. Social Corporate Responsibility CSR) to koncepcja,

Bardziej szczegółowo

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka?

Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? Edukacja w zakresie CSR czy i jaka? dr Ewa Jastrzębska Katedra Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoła Główna Handlowa 1 liczne skandale korporacyjne, obecny kryzys społeczno-gospodarczy niski

Bardziej szczegółowo

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska

Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie. Opracowała: Agnieszka Buczyńska Wolontariat pracowniczy jako sposób na budowanie postaw partycypacyjnych w biznesie Opracowała: Agnieszka Buczyńska CSR CO TO TAKIEGO? Odpowiedzialny biznes to dobrowolna strategia uwzględniająca społeczne,

Bardziej szczegółowo

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych

Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 BEATA NOWOTARSKA-ROMANIAK Atmosfera w pracy jako istotny element marketingu wewnętrznego firm ubezpieczeniowych W działalności firm usługowych w tym i firm ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) www.csr.parp.gov.pl Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility,

Bardziej szczegółowo

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy

Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Generacja Y o mediach społecznościowych w miejscu pracy Raport z badania Szymon Góralski Wrocław, 2013 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Strategie t kształtowania postaw na przykładzie firm Microsoft i McDonald s Anetta Mitoraj McDonald`s Polska Sp. z o.o Magdalena Warzybok Hewitt Associates Sp. z o.o. Renata Sienkiewicz Agenda Czym się

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy

CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - stan obecny, wyzwania, perspektywy Płock, 27.02.2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu? Forum Odpowiedzialnego Biznesu Od 2000 rok podejmujemy

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo

Akademia Młodego Ekonomisty. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne. Przedsiębiorstwo Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne Edyta Polkowska Uniwersytet w Białymstoku 7 listopada 2013 r. Przedsiębiorstwo Podmiot gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy

Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy Zrównoważony rozwój Stabilne zarządzanie Pozytywny wpływ społeczny Wzrost wartości firmy Metodologia oparta na najnowszych trendach światowych Stwarzamy możliwość wzrostu wartości firmy 27 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

[Biznes etyka kapitał społeczny] [Marta Młokosiewicz]

[Biznes etyka kapitał społeczny] [Marta Młokosiewicz] [Biznes etyka kapitał społeczny] [Marta Młokosiewicz] Biznes a etyka Przedsiębiorczość - proaktywność, akceptacja ryzyka, innowacyjność, dobre wyniki ekonomiczne Cele działania firmy: -główne (zysk) -szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska

Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska Kierownik Katedry Prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska 2016 Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A.

Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. Strategia CSR Trakcja PRKiI S.A. CSR w Trakcji Corporate Social Responsibility (CSR) czyli Społeczna odpowiedzialność biznesu Strategię CSR oparliśmy na definicji zawartej w międzynarodowej normie PN-ISO

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW MGR WERONIKA WĘGIELNIK SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU ( Z ANG. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Wg J. A. Stonera: Odpowiedzialność społeczna korporacji to

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. IV. Przedsiębiorczość a zatrudnienie

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. IV. Przedsiębiorczość a zatrudnienie IV. Przedsiębiorczość a zatrudnienie Tematy Zatrudnienie, praca - wymiar ekonomiczny i społeczny. Kluczowe pojęcia. Miejsce pracy - dawniej i dziś. Struktura zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Kto

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania

Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Kompleksowe wspieranie procesów zarządzania Raport z badania przeprowadzonego w sierpniu 2007 roku O badaniu Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu bieżącego roku na podstawie ankiety internetowej Ankieta

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu

Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Lider Projektu: Partner merytoryczny: Patroni merytoryczni: Współczesne wyzwania przed którymi stoją przedsiębiorstwa, ale także rządy poszczególnych krajów pokazują, że

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto badać zaangażowanie?

Dlaczego warto badać zaangażowanie? Dlaczego warto badać zaangażowanie? Podejście HRM partners S.A. Warszawa, grudzień 2013 Copyright by HRM partners S.A Czym jest zaangażowanie? Zaangażowanie to miara siły związku pracownika z firmą. Przekłada

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Współpraca w zakresie realizacji działań społecznej odpowiedzialności: Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu

Bardziej szczegółowo

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie.

Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Stosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu korzystnie wpływa na kreowanie zysków, motywację pracowników i notowania na giełdzie. Odpowiedzialność nie tylko za swój biznes, ale i za całe

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Społeczna odpowiedzialność biznesu Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne dr Piotr Wachowiak Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 5 listopada 2013 r. Społeczna odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych

Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych Konsument czy w centrum uwagi? Konsument w zintegrowanych strategiach rządowych 1 Konsument jako podmiot strategii: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Sprawne Państwo Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Podstawy etyki Kod przedmiotu: ETK Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ETYKA I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojciech Gasparski Centrum Etyki Biznesu WSPiZ im. im. L Koźmińskiego & IFiS IFiS PAN PAN SWOBODA GOSPODARCZA W ETYCZNYCH RAMACH W ustawie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań Informacja o badaniu Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy, zarówno polskie jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają

Bardziej szczegółowo

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy

Relacje z dostawcą. Zarządzanie umową/ dostawcą. Podpisanie umowy. Wybór dostawcy i negocjacje. Identyfikacja dostawcy Dostawcy Dbamy o to, aby filozofia działania naszych partnerów biznesowych była zgodna z naszymi wartościami. Pracujemy razem w oparciu o przejrzystą Politykę Zakupową. Współpracujemy z ponad 500 dostawcami

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU 1ºWARSZTATY: TEMATY DO DYSKUSJI SEKTOR: MIESIĄC: LIPIEC ROK: 2013 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU Dokument ten jest przeznaczony dla grup roboczych podczas warsztatów dotyczących projektu. TEMAT A. Identyfikacja i określanie priorytetów grup interesu danej branży

Bardziej szczegółowo

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Portfel metod i narzędzi 89 Ewa Małysz-Bujak Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol) Autorka przedstawia korzyści płynące z wdrożenia i certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ),

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Konferencja dla projektu pt. Program wdrożenia koncepcji społecznej i ekologicznej odpowiedzialności dla przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt

Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt Pieniądze to nie wszystko czyli co powinniśmy uwzględniać budując system wynagrodzeń. Agnieszka Gostkowska-Szmyt Na dobry początek Co sprawia, że jesteście Państwo zadowoleni z obecnej pracy? Czynniki

Bardziej szczegółowo