REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014

2 Spis treści Rozdział I Przepisy ogólne... 3 Rozdział II Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy... 4 Rozdział III Gospodarka majątkowa i finansowa... 5 Rozdział IV Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy... 5 Rozdział V Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy Rozdział VI Zakres zadań komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy Rozdział VII Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych Rozdział VIII Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw interesantów oraz skarg i wniosków Rozdział IX Organizacja pracy Powiatowego Urzędu Pracy Rozdział X Postanowienia końcowe

3 Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze, zwany dalej Regulaminem określa w szczególności: 1/ zakres działania i zadania PUP; 2/ zasady kierowania PUP; 3/ organizację i strukturę PUP oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych PUP; 4/ zasady podpisywania dokumentacji i korespondencji; 5/ sposób załatwiania skarg i wniosków. 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1/ Staroście należy przez to rozumieć Starostę Jeleniogórskiego; 2/ Prezydencie należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jelenia Góra; 3/ Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego; 4/ MPiPS należy przez to rozumieć Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; 5/ PUP należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze; 6/ Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze; 7/ Zastępcy należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze; 8/ CAZ należy przez to rozumieć Centrum Aktywizacji Zawodowej; 9/ PRRP - należy przez to rozumieć Powiatową Radę Rynku Pracy w Jeleniej Górze; 10/ PSRDSON należy przez to rozumieć Powiatową Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze; 11/ EURES należy przez to rozumieć sieć Europejskich Służb Zatrudnienia; 12/ FP należy przez to rozumieć Fundusz Pracy; 13/ EFS - Europejski Fundusz Społeczny; 14/ PFRON należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 15/ PAI - należy przez to rozumieć Program Aktywizacja i Integracja; 16/ KFS - należy przez to rozumieć Krajowy Fundusz Szkoleniowy; 17/ IPD - należy przez to rozumieć Indywidualny Plan Działania; 18/ ZFŚS - należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19/ komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć dział lub samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy, 3. PUP działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.); 2/ ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.); 3/ ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz z późn. zm.); 4/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 5/ ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 6/ statutu Powiatu Jeleniogórskiego; 7/ statutu PUP; 8/ niniejszego Regulaminu Organizacyjnego; 9/ innych ustaw. 3

4 4. 1. Siedzibą PUP jest Miasto Jelenia Góra. 2. Obszarem działania PUP jest teren Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jeleniej Góry. 5. PUP jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej działającą w formie samodzielnej jednostki budżetowej Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w PUP w myśl przepisów prawa pracy jest Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze. 2. Za pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje: 1/ Starosta wobec Dyrektora; 2/ Dyrektor wobec Zastępcy i pracowników PUP, będąc jednocześnie przełożonym wszystkich pracowników. 3. Prawa i obowiązki pracowników PUP regulują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz z późn. zm.) oraz Regulamin pracy PUP. 4. Zasady wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy, m.in. Rozporządzenie MPiPS w sprawie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników PSZ oraz Regulamin wynagradzania PUP ustalony Zarządzeniem Dyrektora PUP. 7. Przy realizacji zadań PUP współdziała w szczególności z: PFRON, PRRP, PSRDSON, pracodawcami i organizacjami pracodawców, związkami zawodowymi, instytucjami rynku pracy placówkami oświatowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Rozdział II Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy Całokształtem działalności PUP kieruje zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa Dyrektor i ponosi za nią odpowiedzialność przed Starostą. 2. Dyrektora, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje Starosta. Starosta odwołuje Dyrektora po uzyskaniu opinii PRRP. Opinia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i art. 53 Kodeksu pracy oraz w przypadku odwołania Dyrektora PUP na jego wniosek. 3. Starosta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora. 4. Dyrektor kieruje działalnością PUP przy pomocy Zastępcy Dyrektora PUP, oraz Kierowników komórek organizacyjnych. 5. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor. 6. Zastępca działa w granicach przyznanych mu kompetencji przez Dyrektora. 7. Podczas nieobecności Dyrektora działalnością PUP kieruje Zastępca. 8. Podczas jednoczesnej nieobecności Dyrektora i Zastępcy, zadania w sprawach bieżących realizuje inny, odpowiedni pracownik, wyznaczony przez Dyrektora lub Zastępcę. Zakres zastępstwa określony jest w odrębnym pełnomocnictwie. 9. Starosta w formie pisemnej może upoważnić Dyrektora do załatwienia w jego imieniu spraw, w tym: 1/ do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym; 2/ zaciągania zobowiązań z tytułu zawieranych umów. 10. Starosta na wniosek Dyrektora może udzielić upoważnienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, także innym pracownikom Urzędu. 4

5 Rozdział III Gospodarka majątkowa i finansowa 9. Dyrektor zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzony przez Zarząd. 2. Zasady gospodarki finansowej PUP uregulowane są w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). 3. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami finansowymi odpowiada Dyrektor oraz pracownicy, którym powierzono zadania związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej wydatkowania środków publicznych. 4. Działalność PUP współfinansowana jest z budżetów powiatów: jeleniogórskiego i Miasta Jelenia Góra. 5. Urząd prowadzi obsługę finansowo księgową realizowanych przez siebie zadań, w oparciu o środki finansowe gromadzone na odrębnych rachunkach bankowych, dla poszczególnych zadań. 11. Nadzór nad prowadzoną przez PUP gospodarką finansową sprawuje Zarząd. Rozdział IV Komórki organizacyjne Powiatowego Urzędu Pracy W PUP tworzone są następujące komórki organizacyjne: 1/ Centrum Aktywizacji Zawodowej; 2/ działy; 3/ samodzielne i wieloosobowe stanowiska pracy. 2. W celu realizacji określonych zadań Dyrektor może powoływać zespoły i komisje zadaniowe. 3. O ilości utworzonych działów, samodzielnych i wieloosobowych stanowiskach decyduje Dyrektor w oparciu o posiadane etaty CAZ jest wyspecjalizowaną komórką organizacyjną, która realizuje zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. 2. CAZ kieruje kierownik Dział jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie. 2. Działem kieruje kierownik, a podczas jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik działu, zaakceptowany przez Dyrektora. 15. Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki. Samodzielne stanowisko pracy może być tworzone w ramach działu lub jako komórka samodzielna. Samodzielne stanowisko pracy może być jednoosobowe lub wieloosobowe. 5

6 16. Kierownicy CAZ i działów, zapewniają zgodne z prawem wykonywanie przypisanych zadań określonych w dalszej części regulaminu i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Dyrektorem. 17. Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje : 1/ zakres działania określony w regulaminie organizacyjnym, 2/ wykaz stanowisk służbowych, 3/ zakresy zadań pracowników. Rozdział V Struktura organizacyjna Powiatowego Urzędu Pracy W PUP tworzy się następujące komórki organizacyjne używające przy oznakowaniu spraw symboli: 1. Centrum Aktywizacji Zawodowej CAZ 1/ Dział Usług Rynku Pracy CRU a) stanowiska pośredników pracy z zakresem usług EURES CP b) stanowiska doradców zawodowych CD c) stanowiska ds. rozwoju zawodowego CS 2/ Dział Programów i Instrumentów Rynku Pracy CRI a) stanowiska ds. programów i instrumentów rynku pracy CI b) stanowiska ds. osób niepełnosprawnych CN 2. Dział Ewidencji i Świadczeń EŚ 3. Główny Księgowy GK 4. Dział Finansowo Księgowy FK 5. Dział Organizacyjno Administracyjny OA 6. Radca Prawny RP 7. Specjalista ds. informatyki i statystyki SI 8. Główny Specjalista ds. analiz, programów i statystyki rynku pracy GA 9. Samodzielne stanowisko ds. bhp i p.poż. BHP 10. Stanowisko ds. audytu wewnętrznego AW 2. Strukturę organizacyjną PUP określa Schemat Organizacyjny PUP w Jeleniej Górze, będący załącznikiem do niniejszego Regulaminu. 3. Główny Księgowy nadzoruje Dział Finansowo-Księgowy Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: 1/ Zastępca Dyrektora; 2/ Główny Księgowy; 3/ Radca Prawny; 4/ Dział Organizacyjno - Administracyjny; 5/ Samodzielne stanowisko ds. bhp i p.poż.; 6/ Stanowisko ds. audytu wewnętrznego. 2. Zastępcy Dyrektora podlegają komórki organizacyjne: 1/ Centrum Aktywizacji Zawodowej; 2/ Dział Ewidencji i Świadczeń; 3/ Specjalista ds. informatyki i statystyki; 4/ Główny Specjalista ds. analiz, programów i statystyki rynku pracy. 3. Zakres działania komórek organizacyjnych PUP określa Rozdział VI niniejszego Regulaminu. 6

7 20. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 1/ promocja usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez PUP; 2/ realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Dz. U. poz. 674 z późn. zm.); 3/ reprezentowanie PUP na zewnątrz; 4/ koordynacja procesu pozyskiwania środków finansowych z funduszy krajowych i unijnych na realizację zadań z zakresu działania PUP; 5/ planowanie i dysponowanie środkami FP i PFRON oraz funduszami współfinansowanymi z UE; 6/ planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP; 7/ zatrudnianie i ocenianie pracowników PUP oraz powoływanie i odwoływanie Zastępcy; 8/ dokonywanie zmian w etatyzacji poszczególnych komórek organizacyjnych PUP bez konieczności wprowadzania zmian regulaminu organizacyjnego; 9/ współpraca z organami samorządów lokalnych, a także: PRRP, PSRDSON, instytucjami rynku pracy i organizacjami realizującymi zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej; 10/ wydawanie zarządzeń; 11/ wydawanie upoważnień dla pracowników, zezwoleń i poleceń służbowych; 12/ wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie imiennego upoważnienia Starosty; 13/ przedkładanie do uchwalenia przez Zarząd Regulaminu Organizacyjnego PUP; 14/ inicjowanie programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy; 15/ planowanie, określanie kierunków działań i organizacja pracy komórek PUP; 16/ powoływanie i odwoływanie zespołów i komisji zadaniowych; 17/ koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie wyznaczonym przez Starostę; 18/ zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów PUP; 19/ ustalanie i uaktualnianie zakresów uprawnień oraz zakresów czynności dla: a) Zastępcy Dyrektora; b) kierowników działów bezpośrednio podległych Dyrektorowi; c) osób na samodzielnych stanowiskach pracy bezpośrednio podległych Dyrektorowi; 20/ przestrzeganie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych; 21/ zawieranie umów w ramach udzielonych pełnomocnictw; 22/ udzielanie pełnomocnictw procesowych; 23/ nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż., ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych; 24/ nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji pracowników PUP; 25/wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i udzielonego pełnomocnictwa; 26/ przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków. 21. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności: 1/ zastępstwo Dyrektora PUP w czasie jego nieobecności, w zakresie zadań i kompetencji wyznaczonych przez Dyrektora; 2/ organizowanie pracy i nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych; 3/ ustalanie i uaktualnianie zakresów uprawnień oraz zakresów czynności dla: a) kierowników działów bezpośrednio podległych Zastępcy; b) osób na samodzielnych stanowiskach pracy bezpośrednio podległych Zastępcy; 4/ nadzór nad właściwym stosowaniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia wraz przepisami wykonawczymi; 5/ działania związane z efektywnym wykorzystaniem przyznanych środków finansowych, przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu; 7

8 6/ współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej; 7/ współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym oraz Państwową Inspekcją Pracy w zakresie zadań podległych komórek organizacyjnych; 8/ nadzór nad realizacją programów aktywizacji zawodowej; 9/ nadzór nad realizacją zadań z zakresu rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzenia ewidencji i przyznawania świadczeń; 10/ nadzór nad realizacją zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państwa, w zakresie świadczeń dla osób bezrobotnych; 11/ nadzór i koordynacja procedur udostępniania informacji o osobach zarejestrowanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom; 12/ nadzór nad zapewnieniem prawidłowych warunków realizacji standardów usług rynku pracy; 13/ nadzór i koordynacja zadań w zakresie inicjowania i realizowania przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 14/ nadzór i koordynacja współpracy z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach i instrumentach rynku pracy stosowanych wobec bezrobotnych i innych osób uprawnionych; 15/ koordynacja współpracy z pracodawcami, organizacjami pozarządowymi, nad organizacją giełd i targów pracy; 16/ nadzór nad realizacją zadań dotyczących zatrudniania i powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcom; 17/ nadzór nad realizacją zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami w ramach sieci EURES; 18/ nadzór nad planowaniem działań w obszarze przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego bezrobotnych do potrzeb rynku pracy; 19/ nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury odwoławczej od decyzji i postanowień wydawanych w podległych komórkach organizacyjnych; 20/ nadzór nad podnoszeniem kwalifikacji pracowników podległych komórek organizacyjnych; 21/ przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, należy w szczególności: 1/ prowadzenie rachunkowości jednostki; 2/ opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w tym instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych oraz zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji; 3/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi; 4/ dokonywanie wstępnej kontroli: a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 2. Do zadań Głównego Księgowego PUP jako Kierownika Działu Finansowo Księgowego należy kierowanie Działem, w szczególności: 1/ prowadzenie ksiąg rachunkowych PUP; 2/ dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego Powiatowego Urzędu Pracy; 3/ sporządzanie sprawozdań finansowych z zakresu działania PUP; 4/ nadzorowanie prowadzenia obsługi kasowej, windykacji należności oraz regulowania zobowiązań; 8

9 5/ nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez komórki organizacyjne PUP; 6/ opracowywanie projektów planów finansowych PUP i ich zmian, na podstawie informacji o planowanej wysokości dochodów i wydatków, przekazywanych przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych PUP; 7/ dokonywanie bieżącej analizy wykonania planów finansowych i bieżące informowanie Dyrektora PUP o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych na wydatki z budżetu państwa, FP, budżetu samorządu i innych funduszy celowych; 8/ współpraca z Bankiem Gospodarki Krajowej; 9/ dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad dokonywania wydatków publicznych (w sposób terminowy, celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów); 10/ nadzór finansowy nad prawidłowością umów zawieranych przez PUP; 11/ zapewnienie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych; 12/ odpowiedzialność za inwentaryzację pozostałych aktywów i pasywów w drodze potwierdzenia sald i porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami; 13/ współpraca przy realizacji kontroli zarządczej w PUP; 14/ zakres uprawnień i odpowiedzialności oraz tryb pracy Głównego Księgowego określają odrębne przepisy; 15/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa i udzielonego pełnomocnictwa. 23. Do podstawowych zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych dla kierowników komórek organizacyjnych należy w szczególności: 1/ opracowywanie i realizacja programów promocji zatrudnienia, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz powiatowych planów działań na rzecz zatrudnienia; 2/ koordynowanie i nadzorowanie pracy komórki organizacyjnej, dbanie o właściwy poziom obsługi klienta PUP; 3/ podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających z zakresu działania komórki organizacyjnej na podstawie upoważnienia Dyrektora PUP; 4/ szczegółowe zaznajamianie pracowników z zadaniami komórki organizacyjnej, oraz ustaleniami kierownictwa, przekazywanie do wiadomości i wykonania otrzymanych poleceń, dyspozycji i aktów normatywnych; 5/ udzielanie pomocy pracownikom podległej komórki organizacyjnej w opracowywaniu procedur i wytycznych realizowanych zadań; 6/ przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej pracy komórki organizacyjnej pod względem merytorycznym oraz dokonywanie klasyfikacji treści dowodów księgowych właściwych dla kompetencji danego działu, jako wydatki strukturalne; 7/ współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania projektów planów finansowych oraz planowania i realizacji wydatków FP i innych środków finansowych będących w dyspozycji; 8/ współdziałanie z Radcą Prawnym; 9/ dokonywanie okresowych ocen pracowników; 10/ wnioskowanie wysokości wynagrodzenia, przeszeregowań, nagród i kar dla podległych pracowników; 11/ udostępnianie innym komórkom organizacyjnym PUP materiałów, informacji i opinii potrzebnych do wykonywania zadań; 12/ podpisywanie korespondencji wewnętrznej i parafowanie pism wychodzących; 13/ przedkładanie propozycji i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności dla podległych pracowników; 14/ powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych nie objętych zakresem czynności; 9

10 15/ wyznaczanie zastępstwa w przypadku urlopu lub długotrwałej nieobecności w pracy pracownika; 16/ przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków; 17/ przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych; 18/ opracowanie obowiązującej sprawozdawczości z zakresu realizowanych zadań. Rozdział VI Zakres zadań komórek organizacyjnych Powiatowego Urzędu Pracy 24. Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje usługi rynku pracy tj. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizację szkoleń oraz zadania w zakresie instrumentów rynku pracy przewidzianych dla osób uprawnionych. W zakresie podstawowych zadań CAZ znajduje się również ustalanie profili pomocy bezrobotnym oraz przygotowywanie i nadzór nad realizacją IPD. 1. Dział Usług Rynku Pracy. Zadania Działu realizowane są zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji oraz trybem i sposobem prowadzenia usług rynku pracy. Usługi rynku pracy świadczone są w szczególności przez pracowników pełniących funkcje doradcy klienta indywidualnego oraz doradcy klienta instytucjonalnego. Realizowane są w oparciu o ustalony bezrobotnemu profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy. Do zakresu działania Działu Usług Rynku Pracy należy w szczególności: 1/ Realizacja usług rynku pracy, tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz organizacji szkoleń. 2/ Informowanie o zakresie działalności PUP oraz o prawach i obowiązkach wynikających z korzystania z usług i instrumentów rynku pracy. 3/ Profilowanie pomocy dla bezrobotnych oraz przygotowywanie IPD. 4/ Udzielanie bezrobotnym pomocy zgodnie z ustalonym profilem pomocy. 5/ Prowadzenie dokumentacji spraw z zakresu zadań Działu, w tym m.in.: - pośrednictwa pracy, - poradnictwa zawodowego, - organizacji szkoleń, w tym prowadzenie spraw z zakresu bonów szkoleniowych i Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 6/ Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia poprzez: a) przedstawianie propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - wydawanie skierowań do pracy i informowanie o przysługujących im prawach i obowiązkach; b) udzielanie informacji o innych ofertach pracy będących w dyspozycji PUP, ofertach stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz prac społecznie użytecznych; c) wydawanie bonów stażowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie; d) wydawanie skierowań na staże i prace społecznie użyteczne oraz subsydiowane przez PUP oferty pracy; e) przedstawianie możliwości uzyskania innej formy pomocy wobec braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy oferowanej przez doradcę zawodowego oraz specjalistę ds. rozwoju zawodowego; f) aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy w kierunku podwyższenia lub zmiany kwalifikacji - kierowanie do doradcy zawodowego lub specjalisty ds. rozwoju zawodowego; g) informowanie o możliwości samodzielnego poszukiwania pracy; 10

11 7/ Udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych poprzez: a) upowszechnianie ofert pracy i udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy; b) prowadzanie doboru kandydatów do pracy na zgłoszoną ofertę pracy; c) informowanie o możliwości skorzystania z pomocy doradcy zawodowego w zakresie doboru odpowiednich kandydatów do pracy; d) wizytowanie zakładów celem: poznania miejsc i warunków pracy, wymagań pracodawcy, udzielenia informacji o usługach i instrumentach rynku pracy, pozyskania ofert pracy; e) organizowanie przedsięwzięć umożliwiających kontakty bezrobotnych i poszukujących pracy z zakładami pracy (giełdy pracy, spotkania informacyjne, Targi Pracy, itp.); 8/ Realizacja przez sieć EURES usługi pośrednictwa pracy. 9/ Rejestrowanie oświadczeń podmiotów o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom na terenie RP. 10/ Przygotowywanie informacji o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcom na terenie RP. 11/ Prowadzenie rejestru zwolnień grupowych. 12/ Pomoc osobom zarejestrowanym w rozwiązywaniu problemów zawodowych poprzez poradnictwo zawodowe w formie: a) porady indywidualnej; b) porady grupowej; c) szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania; d) informacji zawodowej indywidualnej; e) informacji zawodowej grupowej; f) udostępniania zasobów informacji zawodowych w siedzibie urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane; 13/ Pomoc doradców zawodowych pracodawcy krajowemu w: a) doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych; b) rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną. 14/ Realizacja organizacji szkoleń - udzielanie osobom uprawnionym informacji i zgodnie z indywidualnymi planami działania pomocy w nabywaniu, podwyższeniu lub zmianie kwalifikacji, poprzez: a) szkolenia zlecane lub powierzane instytucjom szkoleniowym dla grup osób uprawnionych kierowanych przez urząd pracy; b) szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowane w powiatowym urzędzie pracy lub zlecane instytucjom szkoleniowym; c) szkolenia indywidualne wskazane przez osoby uprawnione; d) szkolenia wskazane przez pracodawcę na podstawie umów trójstronnych; d) przyznawanie i realizację bonów szkoleniowych; e) finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu; f) udzielenie pożyczki na finansowanie kosztów szkolenia; g) finansowanie kosztów studiów podyplomowych. 15/ Sporządzanie listy zawodów i specjalności, z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, z wykorzystaniem: a) strategii rozwoju województwa; b) wyników analiz ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców krajowych oraz informacji o wolnych miejscach pracy zamieszczanych w prasie i Internecie; 11

12 c) wyników analiz i prognoz rynku pracy oraz badań popytu na pracę, kwalifikacje i umiejętności zawodowe, w tym monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, prowadzonych przez samorząd województwa i samorząd powiatu; d) zgłoszeń pracodawców, organizacji pracodawców i organizacji związkowych; e) wyników analiz skuteczności i efektywności zakończonych szkoleń. 16/ Sporządzanie wykazu potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i poszukujących pracy z wykorzystaniem: a) wskazań w IPD; b) zgłoszeń osób uprawnionych; c) wyników badań potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych; d) zgłoszeń pracowników powiatowego urzędu pracy; e) zgłoszeń jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz centrów integracji społecznej; f) innych dokumentów, badań lub informacji mogących mieć istotne znaczenie przy sporządzaniu wykazu potrzeb szkoleniowych. 17/ Monitorowanie przebiegu realizacji usług szkoleniowych. 18/ Bieżące uzgadnianie z Działem Finansowo Księgowym stanu zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na realizację usług szkoleniowych, bonów szkoleniowych oraz zadań związanych z realizacją KFS. 19/ Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP przy realizacji PAI, programów specjalnych, programów lokalnych, regionalnych, programów finansowanych ze środków UE oraz w zakresie bieżącej działalności. 20/ Współpraca przy realizacji zamówień publicznych, wynikających z zakresu realizowanych zadań. 21/ Współpraca z wojewódzkim urzędem pracy w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych. 22/ Współdziałanie z innymi instytucjami rynku pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania. 23/ Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie realizacji zadań związanych z udzielaniem pożyczek na utworzenia stanowisk pracy lub podjęcie działalności gospodarczej 24/ Kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 25/ Opiniowanie wniosków o udzielenie pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych. 26/ Opracowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis, analiz i informacji z zakresu realizowanych przez Dział zadań. 27/ Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem działu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dział Programów i Instrumentów Rynku Pracy realizuje działania związane z pozyskiwaniem środków finansowych z Funduszu Pracy i innych funduszy celowych przeznaczonych na aktywne przeciwdziałanie bezrobociu oraz ich efektywnym wykorzystaniem. Obsługa realizacji instrumentów rynku pracy świadczona jest w szczególności przez pracowników pełniących funkcje doradcy klienta instytucjonalnego. Instrumenty rynku pracy realizowane są w oparciu o ustalony bezrobotnemu profil pomocy, oznaczający właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy ustalony w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Do zakresu działania Działu Programów i Instrumentów Rynku Pracy należy w szczególności: 1/ Inicjowanie, opracowywanie, wdrażanie, rozliczanie finansowe i monitorowanie programów aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków będących w dyspozycji Urzędu Pracy. 12

13 2/ Inicjowanie, opracowywanie i współrealizowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych, w tym programów specjalnych, Programu Aktywizacja i Integracja oraz programów regionalnych. 3/ Informowanie o zakresie działalności PUP oraz o prawach i obowiązkach wynikających z korzystania z usług i wspierających je instrumentów rynku pracy. 4/ przyjmowanie i analizowanie wniosków, przygotowywanie umów, rozliczanie dokumentacji finansowej i ocena realizacji umów w ramach: a) prac interwencyjnych, b) robót publicznych, c) staży, d) przygotowania zawodowego dorosłych; e) refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; f) przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; g) dokonania podmiotowi prowadzącemu przedszkole lub szkołę niepubliczną refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; h) refundacji producentowi rolnemu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego; i) refundacji kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego; j) grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy; k) świadczenia aktywizacyjnego; l) refundacji pracodawcy kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu; m) dofinansowania pracodawcy lub przedsiębiorcy wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia; n) bonu stażowego dla bezrobotnego do 30 roku życia; o) bonu zatrudnieniowego dla bezrobotnego do 30 roku życia; p) bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 roku życia; q) finansowania kosztów związanych z realizacją zadań zleconych w zakresie integracji społecznej; r) finansowania zatrudnienia osób bezrobotnych przy udziale agencji zatrudnienia; s) finansowania kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych i poszukujących pracy, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy; t) finansowania stypendium w okresie kontynuowania nauki; 5/ przyjmowanie planów realizacji prac społecznie użytecznych; 6/ zawieranie porozumień i przygotowywanie dokumentacji do finansowego rozliczenia organizowanych prac społecznie użytecznych; 7/ współpraca z gminami w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych i refundowanie gminom świadczeń przysługujących bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne; 8/ przyjmowanie wniosków, rozliczanie i refundowanie kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca: a) zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, b) odbywania u pracodawcy stażu, c) siedziby pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, d) wykonywania prac społecznie użytecznych, e) wykonywania badań lekarskich lub psychologicznych, f) odbywania przygotowania zawodowego dorosłych; 10/ przyjmowanie wniosków, rozliczanie i finansowanie kosztów zakwaterowania; 13

14 11/ przyjmowanie wniosków, rozliczanie i finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, bezrobotnym podejmującym zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie; 12/ ocena efektywności realizowanych programów i projektów; 13/ wydawanie zaświadczeń; 14/ kontrola dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych pod względem merytorycznym w celu sprawdzenia legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i prawidłowości zdarzeń gospodarczych; 15/ prowadzenie ewidencji pracodawców i osób, z którymi PUP zawarł umowy; 16/ współdziałanie w zakresie udzielania i wymiany informacji z innymi podmiotami, w szczególności: z instytucjami rynku pracy, instytucjami dialogu społecznego, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz jednostkami obsługującymi świadczenia rodzinne, realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań; 17/ współpraca z organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem organizacji pożytku społecznego; 18/ przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; 19/ monitoring w zakresie prawidłowości realizacji umów zawartych z PUP, dotyczący zadań finansowanych z FP; 20/ prowadzenie spraw związanych z zadaniami finansowanymi z PFRON w oparciu o ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w szczególności: a) udzielanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, b) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej; 21/ przyjmowanie i analizowanie wniosków, przygotowywanie umów, rozliczanie dokumentacji finansowej i ocena realizacji umów finansowanych z PFRON, a w szczególności: a) szkoleń, b) prac interwencyjnych, c) przygotowania zawodowego dorosłych, d) staży; 22/ bieżąca analiza stanu wykorzystania i zaangażowania środków PFRON; 23/ monitoring w zakresie prawidłowości realizacji umów zawartych z PUP, dotyczący zadań finansowanych z PFRON; 24/ współpraca z instytucjami administracji samorządowej, rządowej, pozarządowej w zakresie wspierania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 25/ współpraca z właściwym terenowo Inspektoratem Pracy w zakresie wydawania opinii o przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób zatrudnionych na danych stanowiskach pracy; 26/ pozyskiwanie i gromadzenie informacji na temat dostępnych źródeł finansowania programów, obowiązujących dokumentów programowych oraz innych przepisów w zakresie zadań współfinansowanych ze środków UE; 27/ opracowywanie projektów i programów rynku pracy w zakresie pozyskiwania środków współfinansowanych ze środków UE; 28/ przygotowywanie i prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej o realizowanych projektach; 29/ koordynacja i nadzór nad realizacją projektów, rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji; 30/ wnioskowanie ewentualnych zmian w trakcie realizacji projektu; 31/ przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny realizowanych projektów; 14

15 32/ kontrola wszelkich dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych pod względem merytorycznym w celu sprawdzenia legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i prawidłowości zdarzeń gospodarczych; 33/ opisywanie wydatków pod względem kwalifikowalności wydatków; 34/ przeprowadzanie monitoringu dot. realizacji umów zawartych przez PUP; 35/ bieżąca analiza stanu wykorzystania i zaangażowania środków FP, oraz uzgadnianie z działem Finansowo Księgowym stanu zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych; 36/ współpraca przy realizacji zamówień publicznych, wynikających z zakresu realizowanych zadań; 37/ współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PUP przy realizacji PAI, programów specjalnych, programów lokalnych, regionalnych, programów finansowanych ze środków UE oraz w zakresie bieżącej działalności; 38/ opracowanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis, analiz i informacji z zakresu realizowanych przez Dział zadań; 39/ archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem Działu zgodnie z obowiązującymi przepisami; Do zakresu realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE należy w szczególności: 1/ pozyskiwanie i gromadzenie informacji na temat dostępnych źródeł finansowania programów, obowiązujących dokumentów programowych oraz innych przepisów w zakresie zadań współfinansowanych ze środków UE; 2/ opracowywanie projektów i programów rynku pracy w zakresie pozyskiwania środków współfinansowanych ze środków UE; 3/ przygotowywanie i prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej o realizowanych projektach; 4/ realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE, między innymi poprzez: a) organizację i finansowanie staży, b) organizację i finansowanie przygotowania zawodowego dorosłych, c) organizację i finansowanie szkoleń, d) przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, e) refundowanie kosztów przejazdu; 5/ koordynacja i nadzór nad realizacją projektów, rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z ich realizacji; 6/ wnioskowanie ewentualnych zmian w trakcie realizacji projektu; 7/ ocena efektów realizacji projektu ewaluacja projektów; 8/ wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy publicznej; 9/ przygotowanie dokumentacji do finansowego rozliczenia i oceny realizowanych projektów; 10/ kontrola wszelkich dokumentów stanowiących podstawę zapisów księgowych pod względem merytorycznym w celu sprawdzenia legalności, rzetelności, celowości, gospodarności i prawidłowości zdarzeń gospodarczych; 11/ opisywanie wydatków pod względem kwalifikowalności wydatków; 12/ przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych; 13/ opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji z zakresu realizowanych zadań; 14/ współpraca przy realizacji zamówień publicznych, wynikających z zakresu realizowanych zadań; 15/ komunikacja i współpraca z Instytucją Pośredniczącą; 16/ archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów; 17/ przeprowadzanie monitoringu dot. realizacji umów zawartych przez Urząd w ramach środków współfinansowanych ze środków UE; 15

16 18/ bieżące uzgadnianie z działem Finansowo - Księgowym stanu zaangażowania środków finansowych; 19/ współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu przy realizacji programów lokalnych, regionalnych, programów współfinansowanych ze środków UE oraz w zakresie bieżącej działalności. 25. Do zakresu podstawowych zadań Działu Ewidencji i Świadczeń w szczególności należy: 1/ udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu przepisów prawnych regulujących działalność PUP oraz podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 2/ wydawanie osobom bezrobotnym druków, wniosków i formularzy, niezbędnych do uzyskania statusu osoby bezrobotnej oraz udzielenie porad o sposobie ich wypełniania; 3/ rejestrowanie i obsługa zgłaszających się osób bezrobotnych i poszukujących pracy; 4/ analiza i wprowadzanie danych do systemu Syriusz i ich modyfikacja na podstawie otrzymanych dokumentów; 5/ ustalanie statusu osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 6/ ustalanie prawa oraz naliczanie zasiłków i innych świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym lub innym osobom uprawnionym; 7/ wydawanie zaświadczeń osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy; 8/ udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych; 9/ sporządzanie list wypłat; 10/ prowadzenie postępowania oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń nienależnych; 11/ realizacja zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 12/ wydawanie kart stawiennictwa na bezpłatne przejazdy do PUP środkami komunikacji miejskiej; 13/ sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o okresach i wysokościach wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych (ZUS RP-7); 14/ sporządzanie i wydawanie informacji o osiągniętych dochodach; 15/ prowadzenie spraw i dokumentacji związanej ze świadczeniami przysługującymi rolnikom zwalnianym z pracy; 16/ współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów; 17/ współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, ośrodkami pomocy społecznej, bankami, urzędami skarbowymi, Policją, towarzystwami emerytalnymi, firmami ubezpieczeniowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie ewidencji świadczeń; 18/ współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie kontroli legalności zatrudnienia; 19/ udział w opracowywaniu i realizacji programów aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym programów specjalnych i pilotażowych realizowanych przez PUP; 20/ opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji z zakresu działania Działu; 21/ archiwizacja akt bezrobotnych oraz przekazywanie dokumentacji do archiwum; 22/ współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi PUP. 26. Do podstawowych zadań Działu Finansowo Księgowego w szczególności należy: 1/ planowanie środków finansowych budżetu, środków FP, środków PFRON, funduszy współfinansowanych ze środków unijnych oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych; 2/ rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych; 3/ przestrzeganie dyscypliny budżetowej i kontrola dyscypliny wydatków; 4/ kontrola zobowiązań wynikających z realizacji operacji gospodarczych i dokumentów dotyczących zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym; 5/ kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 16

17 6/ kontrola formalno rachunkowa operacji gospodarczych, a także pod kątem wydatków strukturalnych; 7/ obsługa kasowa działalności PUP i sporządzanie wymaganych dokumentów w tym zakresie; 8/ uzgadnianie poniesionych wydatków z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi, dokonywanie okresowych analiz stanu środków oraz analizowanie celowości wydatków; 9/ terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdawczości finansowej jednostki; 10/ opracowanie materiałów rozliczeniowych na potrzeby kierownictwa PUP, organów zatrudnienia, PRRP; 11/ sporządzanie list wypłat wszystkich należności pracowniczych wynikających ze stosunku pracy oraz z tytułu umów cywilno prawnych; 12/ dokonywanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pracowników oraz osób zatrudnionych w ramach umów cywilno prawnych (obsługa programu PŁATNIK); 13/ dokonywanie zbiorczych rozliczeń z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie indywidualnych informacji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych w ramach umów cywilno prawnych; 14/ windykacja nienależnie pobranych świadczeń, w szczególności egzekwowanie należności z orzeczeń sądowych i tytułów egzekucyjnych dotyczących wypłaconych nienależnie świadczeń, wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie windykacji; 15/ obsługa finansowa świadczeń z ZFŚS; 16/ obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej; 17/ prowadzenie ewidencji księgowej majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych i finansowych PUP w księgach rachunkowych; 18/ odpowiedzialność za inwentaryzację pozostałych aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz w drodze potwierdzenia sald; 19/ prowadzenie spraw i dokumentacji związanych z bieżącymi rozliczeniami z ZUS oraz dokonywanie korekt: a) w dokumentach zgłoszeniowych i wyrejestrowujących z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych za osoby bezrobotne, b) w deklaracjach i dokumentach rozliczeniowych; 20/ współtworzenie regulaminów i instrukcji określających politykę finansową, obieg dokumentów i uprawnień, itp.; 21/ opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji z zakresu działania Działu; 22/ współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu. 23/ Współdziałanie z bankami obsługującymi konta bankowe PUP. 27. Do zakresu podstawowych zadań Działu Organizacyjno Administracyjnego w szczególności należy: 1/ uczestniczenie w opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących organizacji i funkcjonowania PUP, m.in. regulaminów: organizacyjnego, wynagradzania, pracy; 2/ udział w opracowywaniu projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora; 3/ kontrola dyscypliny pracy; 4/ nadzór nad przestrzeganiem stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt; 5/ prowadzenie rejestrów, w szczególności: a) wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, b) zarządzeń Dyrektora - wewnętrznych aktów prawnych tj. instrukcji, regulaminów, c) zawartych umów i porozumień, d) skarg i wniosków, e) uchwał Zarządu i Rady Powiatu oraz PRRP, f) kontroli zewnętrznych, wewnętrznych oraz wizyt monitorujących, g) zamówień publicznych wniosków, postępowań, umów, 17

18 h) wydanych kart drogowych, poleceń wyjazdu służbowego, wychodzących telegramów, wydanych art. biurowych i innych obejmujących zakres działania komórki; 6/ koordynacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działania Urzędu; 7/ prowadzenie sekretariatu; 8/ prowadzenie kancelarii Urzędu; 9/ obsługa narad i spotkań organizowanych przez Dyrektora; 10/ obsługa techniczna PRRP; 11/ prowadzenie spraw kadrowo osobowych pracowników PUP; 12/ organizowanie procedury służby przygotowawczej; 13/ prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniem i awansowaniem pracowników, współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, w tym organizowanie wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań pracowników; 14/ prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników; 15/ prowadzenie dokumentacji w zakresie spraw socjalnych pracowników w ramach ZFŚS; 16/ współpraca i realizacja spraw z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez PUP; 17/ prowadzenie spraw z zakresu kontroli wewnętrznej PUP oraz wizyt monitorujących realizację instrumentów rynku pracy -w tym sporządzanie dokumentacji z wykonywanych czynności; 18/ koordynacja spraw z zakresu realizacji w PUP ustawy o ochronie danych osobowych; 19/ koordynacja zadań z zakresu opracowywania, zamawiania, wykonania i dystrybucji materiałów promocyjnych i informacyjnych do każdego z projektów; 20/ organizacja pracy służb sprzątających oraz dozoru w ramach zabezpieczenia mienia PUP; 21/ prowadzenie archiwum zakładowego PUP; 22/ prowadzenie dokumentacji oraz rozliczeń eksploatacyjnych samochodu służbowego; 23/ współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w procesie przemieszczania zasobów archiwalnych; 24/ opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji dotyczącej pracowników PUP. 28. Do zakresu Radcy Prawnego należy obsługa prawna PUP, a w szczególności: 1/ opracowanie i opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych (zarządzeń, uchwał itp.); 2/ opiniowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych szczególnie w sprawach skomplikowanych bądź wątpliwych; 3/ udzielanie wyjaśnień z zakresu stosowania prawa, sporządzanie opinii i interpretacji przepisów prawnych; 4/ szkolenie pracowników z zakresu przepisów prawa regulującego statutową działalność Urzędu; 5/ opiniowanie pod względem prawnym oraz redakcyjnym projektów umów, porozumień, spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym, pism i innych dokumentów wywołujących skutki prawne; 6/ występowanie w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi; 7/ wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności PUP oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego; 8/ aktualizowanie wraz ze zmianą przepisów obowiązujących w Urzędzie druków oraz aktywny udział w opracowywaniu nowych; 9/ obsługa prawna PRRP; 10/ informowanie Dyrektora, Zastępcy Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych PUP o zmianach przepisów prawnych dotyczących działalności PUP; 11/ prowadzenie i aktualizacja zbiorów przepisów prawnych; 12/ realizacja postanowień ustawy o radcach prawnych; 18

19 29. Do zakresu podstawowych zadań Specjalisty d/s informatyki i statystyki należy w szczególności: 1/ pomoc w przygotowywaniu i sporządzaniu statystyk, analiz, raportów na potrzeby Urzędu, 2/ pomoc w przetwarzaniu danych statystycznych, 3/ publikacja w/w danych na stronie www oraz BIP; 4/ zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania systemu teleinformatycznego; 5/ obsługa administracyjna elektronicznego obiegu dokumentów; 6/ koordynowanie wdrożeń i modyfikacji systemów teleinformatycznych i technologii cyfrowych w PUP; 7/ zarządzanie licencjami oprogramowania; 8/ nadzór nad prawidłową eksploatacją oprogramowania i sprzętu komputerowego; 9/ administrowanie siecią komputerową i zasobami danych; 10/ administrowanie witryną internetową; 11/ nadawanie uprawnień do zasobów informatycznych PUP zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; 12/ obsługa spraw związanych z e PUAP ; 13/ koordynacja zakupów sprzętu elektronicznego do PUP, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych; 14/ współpraca przy realizacji zamówień publicznych, wynikających z zakresu realizowanych zadań; 15/ współpraca z MPiPS w zakresie informatyzacji publicznych służb zatrudnienia; 16/ audyt oprogramowania wykorzystywanego w pracy Urzędu na poszczególnych stanowiskach pracy; 17/ współpraca z pozostałymi komórkami PUP. 30. Do zakresu podstawowych zadań Głównego Specjalisty ds. analiz, programów i statystyki rynku pracy w szczególności należy: 1/ gromadzenie wiedzy o rynku pracy; 2/ sporządzanie sprawozdań i analiz statystycznych z lokalnego rynku pracy; 3/ sporządzanie sprawozdań z działalności PUP; 4/ sporządzanie sprawozdań z Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia; 5/ tworzenie opracowań statystycznych na potrzeby komórek organizacyjnych PUP; 6/ prowadzenie na bieżąco i aktualizowanie informacji statystycznych dotyczących pracy PUP w Biuletynie Informacji Publicznej; 7/ sporządzanie raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych; 8/ badanie lokalnego rynku pracy poprzez ankietyzację sporządzanie raportów i wniosków; 9/ współpraca przy opracowywaniu planów działań na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; 10/ opracowanie programów i projektów z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 11/ bieżąca analiza zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy według kategorii demograficznych oraz przygotowania zawodowego; 12/ współdziałanie z innymi komórkami PUP w celu efektywnej realizacji zadań wynikających z programów i wniosków o finansowanie lub dofinansowanie działań na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy; 13/ współpraca z innymi komórkami PUP przy realizacji zamówień publicznych, wynikających z zakresu realizowanych zadań; 14/ przygotowywanie do druku kolejnych edycji kwartalnika o sytuacji na lokalnym rynku pracy; 15/ sporządzanie broszur informacyjnych, zestawień statystycznych o sytuacji na lokalnym rynku; 16/ gromadzenie i przechowywanie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej, analiz i informacji oraz zgodne z Instrukcją Archiwalną jej archiwizowanie. 19

20 31. Do zakresu podstawowych zadań Samodzielnego stanowiska d/s bhp i p. poż. należy w szczególności: 1/ prowadzenie całokształtu spraw dotyczących bhp i p. poż.; 2/ udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków dotyczących zbadania przyczyny i okoliczności wypadków w pracy a także kontrola realizacji tych wniosków; 3/ sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; 4/ współpraca z pozostałymi komórkami PUP; 5/ prowadzenie szkoleń podstawowych bhp i p.poż. wśród pracowników i stażystów. 32. Do zakresu podstawowych zadań Stanowiska d/s audytu wewnętrznego należy w szczególności: 1/ sporządzanie i realizacja planów audytu; 2/ wykonywanie czynności w zakresie niezależnego badania systemów zarządzania i kontroli w PUP, w tym procedur kontroli finansowej; 3/ wykonywanie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania PUP; 4/ dokonywania obiektywnej i niezależnej oceny: a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w PUP procedurami wewnętrznymi, b) efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, c) wiarygodności sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu; 5/ sygnalizowanie istotnego ryzyka; 6/ sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień; 7/ sporządzanie sprawozdań z wykonania zadań audytowych; 8/ współpraca z pozostałymi komórkami PUP. Rozdział VII Zasady podpisywania pism, dokumentów finansowych, decyzji i aktów normatywnych Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych PUP podpisują: 1/ Dyrektor lub Zastępca jako dysponenci, 2/ Główny Księgowy, 3/ Zastępca Głównego Księgowego, 4/ inni upoważnieni pracownicy PUP. 2. Szczegółowy zakres upoważnień do podpisywania dokumentów finansowo - księgowych pod względem merytorycznym oraz formalno - rachunkowym ustala w odpowiednim zarządzeniu Dyrektor, dołączając złożone wzory podpisów osób upoważnionych. 3. Szczegółowe zasady kontroli i obiegu dokumentów w PUP reguluje, opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów w PUP Decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty wydają: 1/ Dyrektor; 2/ Zastępca upoważniony na wniosek Dyrektora; 3/ pracownicy upoważnieni na wniosek Dyrektora. 2. Wszelkiego rodzaju korespondencję kierowaną na zewnątrz PUP podpisuje Dyrektor lub jego Zastępca w zakresie udzielonych upoważnień. 3. Akty normatywne dotyczące organizacji pracy PUP, dokumenty w sprawach pracowniczych podpisuje Dyrektor. 20

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1) Powiatowy Urząd Pracy zwany dalej Urzędem jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Załącznik do Uchwały Nr XLI/247/06 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 29 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRAJEWIE Rozdział I Podstawy prawne działania Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach.

UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO. z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. UCHWAŁA Nr XXX/237/2009 RADY POWIATU KOZIENICKIEGO z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 840/2014 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 3 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu

Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Uchwała Nr XLIV/483/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oświęcimiu Na podstawie art. 12 pkt. 1 i 11, art. 40 ust. 1 i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR 61/134/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia

Załącznik do Uchwały Nr IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SZCZECINIE Rozdział 1 Postanowienia UCHWAŁA NR IV/30/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 2009 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HAJNÓWCE HAJNÓWKA, 2009 r. Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny powiatowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu we Wrześni Nr 338/2006 z dnia 23.01.2006r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY WE WRZEŚNI Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1353 Or.0007.14.2014 2014/010659 UCHWAŁA NR 652/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. Na podstawie: w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 6609 UCHWAŁA NR XLVIII/243/2014 RADY POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie : uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Załącznik do uchwały nr XLVIII/519/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 29 października 2010 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Jarosławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LESZNIE Załącznik do Zarządzenia Nr 186/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 27 maja 2014 roku ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM. z dnia 25 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/236/14 RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania nowego Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Bielsku Podlaskim Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim

STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim STATUT Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim z siedzibą w Krośnie Odrzańskim działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Załącznik do Uchwały Nr XIII/134/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 listopada 2007 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. UCHWAŁA Nr 294 /2008 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU. Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU Załącznik do Uchwały Nr 48/188/2004 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31.05.2004r. Spis treści: Rozdział I Rozdział II Rozdział III Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. Uchwała Nr XLVII/282/2006 Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Oławie. Działając na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia Nr OR.020-31/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z dnia 19.05.2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku

UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku (2010/028021) UCHWAŁA NR 726/LI/2010 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w statucie Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku Na podstawie: - art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LIPNIE Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie określa

Bardziej szczegółowo

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych,

2) prawidłowe sporządzanie pod względem prawnym i sprawdzenie pod względem formalnorachunkowym: a) list wypłat : stypendiów szkoleniowych, Zarządzenie Nr 20 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16 / 2009 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 23 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach.

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY. OR.0151.1491/09 Z DNIA 31.12.2009r. zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŻORY OR.05.49/09 Z DNIA 3.2.2009r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach. Na podstawie art. 36 ust. i art. 92 ust. pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE

REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY RADZIEJÓW REGULMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADZIEJOWIE Radziejów 2004 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Radziejowie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 24 listopada 2014 r. Poz. 6134 Or.0007.145.2014 2014-258398 Na podstawie: UCHWAŁA NR 783/LII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 12 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe oraz ustawę

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U 1 Załącznik do Uchwały Nr 443/XL/2006 Rady Powiatu w Radomiu Z dnia 25 sierpnia 2006 roku. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W R A D O M I U Lipiec, 2006 rok 2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie

UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO. z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie UCHWAŁA NR XLIII/284/2014 RADY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Mikołowie Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1, art.

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR 31/166/2015 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim. Rozdział l Postanowienia ogólne Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr XXXVII/283/2014 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 18 czerwca 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 222/482/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 września 2014 r.

UCHWAŁA NR 222/482/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 9 września 2014 r. UCHWAŁA NR 222/482/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy ogólne

Rozdział I. Przepisy ogólne Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 04 /2012 Dyrektora PUP z dnia 14.02.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2012 rok Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku

Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI. z dnia 25 czerwca 2014 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 lipca 2014 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIX/420/2014 RADY POWIATU W BOCHNI z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Załącznik do uchwały Nr CXXXV/554/14 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 8 września 2014r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE z dnia 21.12.2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PLESZEWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie określa zasady wewnętrznej organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE Załącznik do Uchwały Nr 78/2015 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 11 czerwca 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE 11 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WIERUSZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie, określa zasady wewnętrznej organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. w OLEŚNIE Załącznik do Uchwały Nr 126/323/14 Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia 30 lipca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w OLEŚNIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 126/32314 Zarządu Powiatu w Oleśnie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OŚWIĘCIMIU I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną działania Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu stanowią w szczególności: 1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budŝetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU 2 ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu określa

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Załącznik Do Uchwały Nr XXX/330/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU Podstawy prawne działania Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Załącznik do uchwały Nr 245/2013 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 15 listopada 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W HRUBIESZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

STATUT. POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

STATUT. POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/306/06 Rady Powiatu Limanowskiego STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w LIMANOWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej zwany dalej Urzędem jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BUSKU - ZDROJU Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Busku Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I

Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie. Rozdział I Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 571 /2009 Zarządu Powiatu w Choszcznie z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie R e g u l a m i n o r

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 398/2014 Zarządu Powiatu Lęborskiego z dnia 12.09.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały nr 227 / 2008 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 marca 2008 roku Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU Załącznik do zarządzenia Nr 20/2013 Dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu z dnia 19 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W OPOLU OPOLE 2013 Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN

LIPIEC 2015 R. LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN LIPIEC SIERPIEŃ LIPIEC LP. TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE, TERMIN 1. 2. 3. 4. 5. 6. NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW.: PRACOWNIK KLUCZOWY - DORADCA KLIENTA INDYWIDUALNY DOBÓR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHORZOWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie ... Regulamin organizacyjny Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa organizację i funkcjonowanie Centrum

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W. R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E r.

P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W. R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E r. P O W I A T O W Y U R ZĄD PRACY Ł U K Ó W R E GU L A M I N P owi a t o we g o U r zę d u P r a c y w Ł U K O WI E 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁUKOWIE Załącznik do uchwały

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU Załącznik do Zarządzenia Nr 245/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 1 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRUDZIĄDZU ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach

Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach Regulamin Organizacyjny Granicznego Inspektoratu Weterynarii W Bezledach 1 Bezledy 2010 rok POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin organizacyjny, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Załącznik nr 2 do Uchwały nr 623/252/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 24marca 2009 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Strona 1 z 12 Chorzów, marzec 2009 Strona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 27/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze z dnia 16.09.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Kamiennej Górze Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458),

1/ pkt 3) otrzymuje brzmienie: 3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), Załącznik do uchwały Nr 466/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 1 W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 340/2014 Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 9 lipca 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ŚRODA ŚLĄSKA 2014 r 1 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 390/179/10 Zarządu Powiatu Gryfickiego Z dnia 27 kwietnia 2010 r. R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód

Uchwała Nr 949/2009. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Uchwała Nr 949/2009 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 października 2009r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy Łódź - Wschód Na podstawie art. 36 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie

Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie UCHWAŁA Nr 624/2014 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu w Krośnie Pracy Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH

REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH REGULAMIN ORGANIZACYNY MAZOWIECKIEGO ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH Rozdział I Przepis ogólny 1. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych, zwany dalej Regulaminem, określa wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Opoczyńskiego Nr...96/315/17... z dnia..27..lutego..2017.r... REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OPOCZNIE Rozdział I - Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 465/2011

Zarządzenie Nr 465/2011 Zarządzenie Nr 465/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r.

ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. ZARZĄDZENIE NR 495/2003 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 15 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 17, art. 33,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Siemianowice Śląskie 2008 rok SPIS TREŚCI -rozdział I. Przepisy ogólne -rozdział II. Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy -rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce Załącznik Do Uchwały Zarządu Powiatu Wielickiego Nr 34/57/07 Z dnia 4 czerwca 2007r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Wieliczce 2007 rok Rozdział I Przepisy ogólne 1 Ramowy regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do Uchwały Nr 84/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku STATUT MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, dnia 31 marca 2015 roku Strona 1 z 6 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH 1 Załącznik do uchwały nr 101/2016 Zarządu Powiatu w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PYRZYCACH Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu Nr...'3«i.U/.«l«Z dnia tój^^.«i'?ś! '2»ś I?J?r REGULAMIN ORGANIZACYJNY PSZCZYNA, 2010 ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 2844 UCHWAŁA NR VIII/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatowego

Bardziej szczegółowo