KOLEJARZ. podwyżki na kolei? Program dobrowolnych odejść w PKP PLK S.A. Komisja Międzyzakładowa. w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOLEJARZ. podwyżki na kolei? Program dobrowolnych odejść w PKP PLK S.A. Komisja Międzyzakładowa. w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie"

Transkrypt

1 KOLEJARZ ISSN małopolski BIULETYN REGIONALNEJ SEKCJI KOLEJARZY NSZZ podwyżki na kolei? Podwyżka w PLK Trwające od kilku miesięcy negocjacje związków zawodowych z Zarządem PLK S.A. przyniosły w końcu efekt w postaci porozumienia o podwyżce wynagrodzeń, od 1 czerwca 2012 r. w wysokości 115 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Jednostki organizacyjne Spółki otrzymały środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 115 zł na każdego pracownika wynagradzanego według ZUZP oraz na pochodne. W ramach środków na pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, zabezpieczony został dla wszystkich jednostek organizacyjnych PLK S.A., fundusz premiowy w wysokości określonej w ZUZP, tj. 15% środków przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Spółki zostały uzgodnione przez dyrektorów z zakładowymi organizacjami związkowymi. Ponadto strony zapisały, że w przypadku osiągnięcia przez Spółkę po okresie 11 miesięcy br. wyniku finansowego, korzystniejszego niż zatwierdzony w planie działalności Spółki na 2012 r. Zarząd Spółki przeznaczy dodatkowe środki finansowe, stanowiące równowartość 8% kwoty uzyskanej poprawy tego wyniku, na nagrody dla pracowników, które będą wypłacane w uzgodnieniu z partnerami społecznymi do końca 2012 r. Należy przypomnieć, ze jest to kolejna 3 podwyżka w ostatnich trzech latach, która dała w tym okresie łączną kwotę 415 zł do wynagrodzenia zasadniczego + pochodne 30 50% w zależności Sponsorem numeru jest Komisja Międzyzakładowa NSZZ DOKOŃCZENIE NA STR.3 w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie Kraków, Plac Matejki 12, tel./faks: czerwiec 2012 r. Nr 214 O emeryturach u Prezydenta 3 Kamienni świadkowie dawnych dziejów 4 Wybory do Rady Nadzorczej w PLK S.A. 5 Komisje antymbbingowe w Cargo 5 Kolejarze w polskim La Salette 6 Informacje z RN PKP S.A. 7 Solidarność dzieciom 8 Program dobrowolnych odejść w PKP PLK S.A. W dniu 24 maja br. związki zawodowe działające w PKP PLK S.A. podpisały z zarządem spółki porozumienie dotyczące wzrostu płac i dobrowolnych odejść. Podczas negocjacji strony ustaliły szczegóły Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w spółce, którego podstawowe zapisy niniejszym przedstawiamy. CEL PROGRAMU Wprowadza się go mając na uwadze zminimalizowanie negatywnych skutków społecznych towarzyszących zmianom technologicznym i organizacyjnym w Spółce, jako program zachęt finansowych dla pracowników, którzy będą zainteresowani rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron. PDO zakłada utworzenie rezerwy finansowej na wypłaty rekompensat w latach dla maksymalnie pracowników (w tym w 2012 r. dla maksymalnie pracowników). Maksymalna ilość pracowników (w zespołach) planowana do objęcia PDO w 2012 r. wynosi: 1. Nadzór i administracja do 500 pracowników. 2. Utrzymanie drogi kolejowej do 70 pracowników. 3. Utrzymanie urządzeń automatyki do 30 pracowników. 4. Inżynieria ruchu do 270 pracowników. 5. Działalność dodatkowa do 130 pracowników. ZAKRES PROGRAMU PDO obowiązuje do 31 grudnia 2015 r. i dotyczy wszystkich pracowników Spółki spełniających jego kryteria, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w dniu rozpoczęcia obowiązywania programu, tj. 30 czerwca 2012 r. Przystąpienie do PDO jest dobrowolne, a rozwiązanie umowy o pracę następuje w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników. Warunek udziału w PDO, jakim jest nieodtworzenie stanowiska pracy po odejściu pracownika jest spełniony także wtedy, gdy inny pracownik PKP PLK S.A. przechodzi na to stanowisko po przeszkoleniu w ramach rekrutacji wewnętrznej, ale zasada zmniejszenia zatrudnienia w macierzystej jednostce organizacyjnej jest utrzymana. Zasady PDO nie mają zastosowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących DOKOŃCZENIE NA STR.2 KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 1

2 DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Program dobrowolnych odejść w PKP PLK S.A. i niedotyczących pracownika, a także w trybie art. 52 Kodeksu pracy, rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu, na jaki była zawarta oraz wygaśnięcia stosunku pracy. Procedura ZAWIERANIA POROZUMIENIA Pracownik zainteresowany PDO składa, w komórce organizacyjnej ds. pracowniczych macierzystej jednostki, wniosek o rozwiązanie umowy o pracę, zgodnie z ustalonym wzorem, celem zaopiniowania przez jej kierownika. Wnioski o rozwiązanie umowy o pracę w 2012 r. należy składać w czerwcu i lipcu 2012 r. Termin składania wniosków w latach następnych ustalany będzie odrębną decyzją członka Zarządu dyrektora ds. pracowniczych. Wniosek, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika, zostanie rozpatrzony przez członka zarządu dyrektora ds. pracowniczych lub upoważnioną przez niego osobę w terminie 15 dni od daty złożenia. Informację o sposobie rozpatrzenia wniosku zostanie przekazana pracownikowi nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia decyzji. Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie jest wiążący dla pracodawcy. Nie uwzględnienie wniosku nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń pracownika wobec pracodawcy. Rozwiązanie umów o pracę w ramach PDO następować będzie najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownikowi przekazana została informacja o uwzględnieniu złożonego wniosku. Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, kierownik jednostki organizacyjnej może zaproponować inną datę rozwiązania umowy o pracę, jednak nie później niż do końca roku, w którym złożono wniosek. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, komórki lub posterunku po ustalonym w danym roku terminie, pracodawca umożliwi pracownikowi wzięcie udziału w PDO także w innym, wspólnie ustalonym terminie. PODSTAWOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO PDO 1. Spełnienie warunków wymaganych do nabycia świadczenia emerytalnego w roku kalendarzowym złożenia wniosku, 2. Posiadanie co najmniej 30-letniego okresu pracy na kolei w rozumieniu 2 ust. 4 obowiązującego ZUZP, 3. Posiadane przez pracownika kwalifikacje i umiejętności oraz przydatność pracownika dla realizacji celów spółki, 4. Wielkość zatrudnienia w zespołach/na stanowiskach w stosunku do potrzeb. ŚWIADCZENIA FINANSOWE DLA ODCHODZĄCYCH Pracownikowi, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę w ramach Programu, przysługuje: 1) Odprawa pieniężna (Dz. U. nr 90 z 2003 r., poz. 844 ze zm.) w wysokości: a) jednomiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata, b) dwumiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat, c) trzymiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat. Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-ktotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 2 podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 2) Dodatkowa odprawa pieniężna w wysokości zł. Z zastrzeżeniem, że pracownikom posiadającym prawo do świadczeń emerytalnych, którzy nie zawarli porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach PDO w roku nabycia tego prawa, przysługiwać będzie odprawa w wysokości: a) zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę w pierwszym roku kalendarzowym po roku, w którym pracownik nabywa prawo do świadczeń emerytalnych, b) zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę w drugim roku kalendarzowym po roku, w którym pracownik nabywa prawo do świadczeń emerytalnych, c) zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trzecim roku kalendarzowym po roku, w którym pracownik nabywa prawo do świadczeń emerytalnych. Uwaga! Za rok nabycia prawa do świadczenia emerytalnego w 2012 r. uważa się nabycie przez pracownika tego prawa, zarówno w 2012 r., jak i w latach poprzednich. 3) Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości wynagrodzenia za przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia wynikający z 8 ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. (z uwzględnieniem postanowień 1 ust. 3 ZUZP) lub art. 36 Kodeksu pracy, który będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, nie dłużej niż do końca danego roku kalendarzowego, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy. ODPRAWA EMERYTALNA, NAGRODA JUBILEUSZOWA Pracownik, z którym rozwiązana zostanie umowa o pracę w ramach PDO, a który spełnia warunki do nabycia uprawnień emerytalnych w oparciu o przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. będzie uprawniony do odprawy emerytalnej na podstawie Załącznika Nr 13 do ZUZP po złożeniu stosownego oświadczenia oraz do nagrody jubileuszowej, na podstawie ust. 8 Załącznika nr 12 do ZUZP, jeżeli do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje takiemu pracownikowi mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. Odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa będzie wypłacona w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w ZUZP. Pracownikowi, który w ramach PDO rozwiąże umowę o pracę w dacie przypadającej przed nabyciem uprawnień do nagrody jubileuszowej na podstawie Zał. nr 12 do ZUZP, a które to uprawnienia pracownik nabyłby pozostając w zatrudnieniu w okresie do końca roku, w którym zostanie rozwiązana umowa o pracę, będzie wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 12 do ZUZP. ZWROT ŚWIADCZEŃ Pracownik, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych świadczeń (tzn. ww. Dodatkowej odprawy pieniężnej, Odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości wynagrodzenia za przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia wynikający z 8 ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. oraz nagrody jubileuszowej) w przypadku ponownego podjęcia zatrudnienia w PKP PLK S.A., na podstawie umowy o pracę, w okresie 18 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę w ramach PDO. Z.L.

3 O emeryturach u Prezydenta W czwartek 24 maja 2012 r. w godzinach popołudniowych przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się pikieta zorganizowana przez NSZZ Solidarność. Była ona kolejnym etapem akcji STOP 67. W demonstracji wzięło udział kilka tysięcy osób, wśród których byli przedstawiciele kolejowej RSK w Krakowie. Zgromadzeni jednogłośnie skandowali Solidarność Solidarność wtórował im głos bębnów, a plac przed Pałacem Prezydenckim zalało morze transparentów i flag. Organizatorzy wyświetlali na ustawionym telebimie fragmenty wystąpienia Piotra Dudy w Sejmie oraz film dokumentujący kolejne działania S związane z ustawą emerytalną, między innymi losy związkowego wniosku o referendum podpisanego przez ponad 2 miliony obywateli zignorowanego przez Sejm. DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 podwyżki na kolei? od stanowiska (średnio na 1 pracownika spółki). Faktem jest, że kwota podwyżki jest inna od tej, o którą walczyliśmy, lecz należy wiedzieć, że Zarząd w ogóle w tym roku nie zaplanował podwyżki. A to, że ona jest zostało wymuszone zagrożeniem niepokojów społecznych (trwało referendum strajkowe). Co z podwyżkami w Cargo? W dniach 4 6 czerwca br. w Spale odbyło się posiedzenie X WZD Sekcji Zawodowej Cargo S.A. NSZZ Solidarność. W jego trakcie zebrani delegaci podjęli m.in. uchwałę dotyczącą oczekiwanej przez pracowników spółki podwyżki. Zobowiązano w niej Radę Sekcji Zawodowej do podjęcia niezbędnych działań w celu doprowadzenia do rozmów z kierownictwem spółki ws. podwyżki. Zobligowano też Radę do zmiany terminu rozmów, które pierwotnie wyznaczone były na lipiec br. aby je przyśpieszyć na II dekadę czerwca br. Zasadą, która jest mocno akcentowana przez delegatów jest aby podwyżka była systemowa tzn. do grupy a nie wypłatą w postaci premii. Druga uchwała przyjęta przez delegatów dotyczyła sposobu planowanej prywatyzacji spółki Cargo S.A. aby odbyła się ona przez giełdę z zachowaniem 51% akcji w rękach Skarbu Państwa a nie przez inwestora strategicznego, co planuje obecnie rząd. W Intercity i Przewozach Regionalnych Podwyżka wynagrodzeń jest również jednym z głównych tematów rozmów związków zawodowych w Spółce Intercity. Z inicjatywy Zarządu IC rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane w lipcu br. W spółce Przewozy Regionalne podwyżka wynagrodzeń wynika nie tyle z dobrej woli Zarządu, co ze zobowiązań przyjętych w porozumieniu podpisanym po strajku, w sierpniu 2011 r. Na mocy zapisów ówczesnego porozumienia, od 1 lipca br. podwyżka ma być w wysokości 130 zł średnio na pracownika do wynagrodzenia zasadniczego. Ustawa o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 roku życia, to najistotniejszy od pewnego czasu problem dla obywateli i NSZZ S. Dlatego członkowie związku apelowali do Prezydenta aby zwrócił uwagę na negatywne skutki jakie będą miały miejsce po podpisaniu tej niekorzystnej ustawy emerytalnej. Wszyscy zgromadzeni na placu przed Pałacem z uwagą słuchali przemawiającego Piotra Dudę. Następnie do zebranych przemawiali: przewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego Dominik Kolorz, przewodniczący Sekretariatu Metalowców Bogdan Szozda, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman. Po przemówieniach do Pałacu Prezydenckiego udała się delegacja pod przewodnictwem Piotra Dudy. Przedstawiciele NSZZ S zostali przyjęci przez prezydenta i ekspertów ds. społecznych. Na ręce Prezydenta Bronisława Komorowskiego złożyli pismo przewodnie wraz z uzasadnieniem dotyczące reformy, a także trzy projekty ustaw w sprawie podwyższenia płacy minimalnej, pracy tymczasowej i tzw. umów śmieciowych. Po powrocie Piotr Duda relacjonując spotkanie z prezydentem powiedział do zebranych: Pan prezydent powiedział, że dokładnie przeanalizuje te projekty. Poprosiliśmy też, żeby dokładnie przeanalizował rządową ustawę pod względem konstytucyjności. Powiedział, że od razu nie podpisze tej ustawy. Należy przypomnieć, że przed wyborami prezydenckimi Bronisław Komorowski w debacie w dniu r. mówił ( ) w Polsce nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego Można stworzyć możliwość wyboru na przykład łącznie z wyższą emeryturą. Nic na siłę. Już jako Prezydent, mimo licznych apeli podpisał szkodliwą dla obywateli ustawę podwyższającą wiek emerytalny. Prezydent posłuchał głosu premiera, a nie wsłuchując się w głos Polaków. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety w 2040 r. Nowe regulacje przewidują możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę (głodową dla większości obywateli). Prawo do takiego świadczenia miałyby kobiety w wieku 62 lat z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym (obejmującym okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i mają co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Częściowa emerytura stanowiłaby 50% pełnej kwoty emerytury z FUS. Takie rozwiązana są najprostsze do wprowadzenia przez rząd, ale gdzie w tym wszystkim jest troska o obywateli, którzy ten rząd wybrali i prawo do godnego życia Polaków. Dlatego też dla Polaków nic się nie kończy, ale wszystko się dopiero zaczyna co podkreślał przewodniczący NSZZ S Piotr Duda. Po godz przewodniczący NSZZ Solidarność podziękował zgromadzonym pod Pałacem Prezydenckim za udział w pikiecie. M. Dolińska KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 3

4 Zamek w Świrzu. Ruiny zamku w Czerwonogrodzie. Grób bł. Matki M. Darowskiej w Jazłowcu. Kamienni świadkowie dawnych dziejów W dniach od 23 do 27 maja 2012 r. zakładowa Solidarność działająca w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie, we współpracy z Biurem Wczasowo-Turystycznym Koltur zorganizowała wycieczkę objazdową po Zachodniej Ukrainie. Odbyła się ona pod hasłem: Kamienni świadkowie dawnych dziejów. Autorem programu i pilotem wycieczki był Henryk Sikora. Cechą charakterystyczną tego programu było odwiedzenie miejsc, często już ruin, wspaniałych niegdyś budowli, głównie zamków i pałaców. Pamiętają one czasy świetności, kiedy tereny te należały do Polski i stanowiły pogranicze Rzeczypospolitej sprzed ok. 350 lat oraz bliższych współczesnym czasom, z okresu międzywojennego XX w. Są to miejsca mniej znane, rzadziej odwiedzane przez turystów, znajdujące się na uboczu tradycyjnych, utartych szlaków polskich objazdówek a zarazem bardzo wymownie pokazujące to co zostało po dawnych wspaniałych, obronnych zamkach i szlacheckich rezydencjach. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć, co jeszcze pozostało po zniszczeniach dokonanych podczas wojen i kilkudziesięciu latach sowieckich rządów na tym terenie. Wyjechaliśmy z Krakowa drogą przez Tarnów, gdzie zabraliśmy kilku uczestników, kompletując tym samym 45 osobowy skład. Granicę polsko ukraińską przekroczyliśmy w Korczowej. W godzinach wczesno porannych spotkaliśmy się we Lwowie z miejscowym przewodnikiem p. Jadwigą Pankowską, która towarzyszyła nam przez następne cztery dni. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy we Lwowie był zabytkowy Dworzec Kolejowy, odrestaurowany, zadbany z dużą przestrzenią i w tych godzinach mocno zatłoczony. Pomimo tego, że Lwów przywitał nas deszczem, z nadzieją na lepszą pogodę wybraliśmy się na Wysoki Zamek z kopcem Unii Lubelskiej, będącym wspaniałym punktem widokowym na stare miasto. Tym razem nie dla nas była panorama miasta, a deszcz i burza, skutecznie odstraszyły większość wycieczki od wejścia na wierzchołek kopca. Z Lwowa pojechaliśmy do Przemyślan, gdzie zostaliśmy przyjęci przez ks. Piotra Smolkę, miejscowego proboszcza, który opowiadał nam o historii odzyskania kościoła (lata 90-te XX w.) przez miejscową społeczność katolicką. Zwiedziliśmy zabytkowy kościół, który przed oddaniem był przedzielony poprzecznie i zaadaptowany na fabrykę, gdzie w miejscu ławek stały tokarki i różne maszyny wykorzystywane do produkcji elementów metalowych. Aby łatwiej było sobie wyobrazić, to co się tutaj działo, wyświetlono nam film obrazujący fabrykę i zniszczenia, które wtedy dokonano. Miejscowość Świrz przywitała nas słońcem, a miejscowy zamek, jego wielkość i położenie (pomiędzy stawami) zrobiły duże wrażenie. Jeszcze w latach 30 tych XX wieku był on dostojną rezydencją rodziny Komorowskich (generała Bora Komorowskiego dowódcy Armii Krajowej). Dzisiaj pusty, częściowo zniszczony, czekający na właściwe wykorzystanie. W drodze do Krzemieńca zatrzymaliśmy się w miejscowości Podhorce, gdzie zobaczyliśmy okazały Pałac Sobieskich i kościół z pięknymi kolumnami, przypominającymi rzymskie budowle. Krzemieniec dzisiaj to małe miasteczko, którego zabudowania ciągną się po obu stronach głównej drogi. Dla Polaków to miejsce urodzin Juliusza Słowackiego (zwiedziliśmy muzeum urządzone w domu, w którym się urodził), kościół parafialny z pomnikiem wieszcza i malowniczymi ruinami zamku królowej Bony na pobliskiej górze, z której widać panoramę miasta. W trzecim dniu wycieczki zwiedziliśmy Zamek w Zbarażu (zasłynął bohaterską obroną przed wojskami B. Chmielnickiego, rozsławiony w Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza), miasteczko Buczacz (ratusz, katedra, ruiny zamku), Jazłowiec z zamkiem i klasztorem sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP z grobem Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej (beatyfikowana w 1996 r. przez Jana Pawła II) oraz Czerwonogród. To ostatnie miejsce jest szczególnie warte do odwiedzenia (pomimo znacznej odległości) ze względu na znajdujący się tu najwyższy wodospad na Podolu, ruiny kościoła i zamku z dwiema basztami dominującymi nad wzgórzem, które umiejscowione są w wielkiej dolinie. Wokoło lasy i mnóstwo zieleni, tworzą to miejsce piękne widokowo. Wieczorem dotarliśmy do hotelu w Kamieńcu Podolskim, który był ostatnim punktem programu (oprócz nocnego zwiedzania miasta dla tych co mieli na to ochotę). Rano następnego dnia zwiedzaliśmy Kamieniec Podolski z jego historycznym centrum i zamkiem pamiętającym czasy zajęcia miasta przez Turków. W drodze do Lwowa zobaczyliśmy ruiny zamku Lanckorońskich w Skale Podolskiej. Po południu dotarliśmy do Lwowa, gdzie zwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, na którym złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz przywieziony z Polski w hołdzie obrońcom Polskiego Lwowa. Po noclegu u rodzin lwowskich, w ostatnim dniu wycieczki zwiedziliśmy centrum Lwowa z jego najcenniejszymi zabytkami: Katedrą Łacińską, Ormiańską, Kaplicą Boimów, Rynkiem, pomnikiem A. Mickiewicza i innymi zabytkami. Wycieczka obfitowała również w inne atrakcje przygotowane dla jej uczestników, takie jak: wspólny śpiew, konkursy piosenki, nagrody, wieczór integracyjny, nocny spacer po Kamieńcu Podolskim. Podróżując po zachodniej Ukrainie odwiedziliśmy miejsca związane z historią I i II Rzeczypospolitej, polskimi pamiątkami dawnych czasów świadczących o obronie wiary świętej i ojczyzny miłej, zamki, warownie, miasto Lwów oraz najcenniejsze zabytki tej ziemi. Spotkaliśmy ludzi, którzy ciekawie opowiadali o historii ale również i tych, którzy ukazywali współczesne realia, w których przyszło im żyć. Henryk Sikora KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 4

5 Kamieniec Podolski. Na tle zamku Królowej Bony w Krzemieńcu Wybory do Rady Nadzorczej w PLK S.A. W dniach maja br. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały przeprowadzone wybory kandydatów pracowników do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Będzie to już jej V kadencja. W wyborach w całej spółce PKP PLK S.A. uprawnionych do głosowania było pracowników. Łączna liczba oddanych głosów wyniosła (25,96 % uprawnionych do głosowania pracowników). Głosów ważnych oddano , a nieważnych 296. Do obsadzenia były 3 miejsca. Zgłoszonych zostało 4 kandydatów. W wyniku głosowania największą liczbę głosów: otrzymał Wiesław Pełka (kandydat zgłoszony przez NSZZ Solidarność ) i tym samym został kandydatem pracowników do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Drugim kandydatem została Irena Marszał (Federacja ZZp- PKP), która uzyskała głosów. Trzecim kandydatem pracowników został Piotr Gebel (ZZDR PKP) z głosami. W radzie, tym razem, nie znalazł się Adam Zawodny (ZZ Dróg Żelaznych), na którego głosowało osób. Jak głosowano w Małopolsce? W Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie na uprawnionych pracowników w głosowaniu wzięło udział 442 pracowników, co stanowi 29,33% wszystkich uprawnionych. Oddano 441 głosów ważnych, 1 głos nieważny. W wyniku głosowania największą ilość głosów dostał Adam Zawodny 296, następnie Wiesław Pełka 255, Piotr Gebel 67 oraz Irena Marszał 61. W Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu uprawnionych było pracowników, w wyborach wzięły udział 292 osoby co stanowi 27,73 % uprawnionych do głosowania pracowników. W wyniku oddanych głosów na poszczególnych kandydatów najwięcej głosów uzyskał Wiesław Pełka 273, Piotr Gebel 257, Irena Marszał 245 i Adam Zawodny 4 głosy. Wybranym gratulujemy i mamy nadzieję, że planowane przez nowy Zarząd PLK wywrócenie dotychczasowej organizacji zakładów spotka się z ich zdecydowanym sprzeciwem i protestem. Komisje antymobbingowe w Cargo Na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Opera Lwowska. Ostatnio w rozmowach często podejmowany jest temat tzw. mobbingu. W Śląsko-Dąbrowskim zakładzie spółki PKP Cargo S.A. aktualnie prowadzone są działania mające doprowadzić do wyborów przedstawicieli pracowników do Komisji antymobbingowej oraz wyboru męża zaufania z zakładzie. Przeprowadzenie wyborów zarządzono na podstawie decyzji prezesa Zarządu spółki. Do ich zorganizowania i przeprowadzenia, zostały powołane: zakładowa i terenowe komisje wyborcze. Zgodnie z regulaminem, do dnia 15-go czerwca br., zbierane były podpisy pracowników na kandydatów do Komisji antymobbingowej (trzy miejsca mandatowe) i męża zaufania (jedno miejsce mandatowe). By móc startować w wyborach, kandydat do komisji antymobbingowej, musiał zebrać min. 100 podpisów, kandydat na męża zaufania min. 150 podpisów i spełniać określone w regulaminie kryteria. Jeżeli ilość kandydatów będzie większa od ilości miejsc mandatowych, to wybory odbędą się w ostatnim tygodniu miesiąca czerwca bieżącego roku. Kadencja członka Komisji antymobbingowej trwa 3 lata, natomiast męża zaufania 5 lat. Na czym będzie polegać działanie wybranych przedstawicieli pracowników zakładu w sprawach związanych z mobbingiem, określają szczegółowo zgodne z prawem, właściwe przepisy. W. Gołda KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 5

6 Kolejarze w polskim La Salette W sobotę 12 maja 2012 r. kolejarze z Nowego Sącza uczestniczyli w Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Seletyńskiej w Dębowcu k/jasła zwanym polskim La Salette. Pielgrzymkę zorganizowało Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Nowym Sączu. Przewodniczył jej duszpasterz nowosądeckich i tarnowskich kolejarzy, proboszcz Parafii Kolejowej o. Stanisław Jopek. Sanktuarium w Dębowcu założyli Misjonarze Saletyni, zgromadzenie utworzone w 1852 r., rok po ogłoszeniu dekretu o prawdziwości objawienia w La Salette. W 1846 r. 19 września Najświętsza Maria Panna ukazała się w La Salette we Francji dwojgu dzieciom Maksymilianowi i Melanii. Miejscowość Dębowiec położona jest na malowniczej części Pogórza Jasielskiego na Podkarpaciu, w odległości 8 km na południe od Jasła, na terenie diecezji rzeszowskiej. O zatrudnieniu w PLK S.A. ( ) Następną kwestią, to ciągłe oszczędzanie na zatrudnieniu, często ukrywane pod hasłem restrukturyzacji albo zmian organizacyjnych, które wbrew składanym zapewnieniom dosięga również stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie i prowadzenie ruchu kolejowego. Takim kluczowym stanowiskiem jest dyżurny ruchu, który ustawia drogę przebiegu, a przy okazji ma wiele innych zadań. W ostatnich latach zlikwidowano dwuosobową obsadę, która obecnie występuje nielicznie na największych stacjach. Redukowano nastawniczych i zwrotniczych w wielu przypadkach twierdząc, że jego obowiązki może wykonywać, i to na większym obszarze, przy większej ilości rozjazdów, ktoś inny. Kolejny problem pracowniczy mający wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, to rażące braki w zatrudnieniu na stanowiskach utrzymaniowych. Dotyczy to monterów urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu torów i rozjazdów. Pogotowia awaryjne w zakładach linii kolejowych maja zbyt małe obsady, a są wykorzystywane do wszelkich robót utrzymaniowo naprawczych. Uważam za rzecz oczywistą, że poprawa bezpieczeństwa na kolei wymusza zwiększenie zatrudnienia w spółkach kolejowych, szczególnie u zarządcy infrastruktury. Przytoczyliśmy fragment wypowiedzi przewodniczącego RSK NSZZ S w Krakowie H. Sikory dla Wolnej Drogi, który dotyczył katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Całość wypowiedzi można przeczytać w nr 11 WD z dnia 25 maja 2012 r. KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 6 Szczególnym kultem wiernych w tym Sanktuarium cieszy się figura Matki Bożej Płaczącej, w bocznej kaplicy sanktuaryjnej. Dębowicka figura jest rzeźbą o wysokości 130 cm, kopią figury z La Salette we Francji, Przedstawia Matkę Bożą Satetyńską siedzącą na kamiennym głazie, z twarzą ukrytą w dłoniach i pochyloną do przodu. Sanktuarium w Dębowcu jest jednym z najpopularniejszych polskich miejsc pielgrzymkowych. W debowickim sanktuarium znajduje się także posrebrzany relikwiarz z relikwiami ponad 50 świętych. Ma kształt ściętego pnia drzewa, z którego wyrastają gałęzie i młode pędy symbol odradzającego się Kościoła. W podstawę relikwiarza wmontowano relikwie Apostołów, którzy są fundamentem Kościoła, Relikwie Apostołów Św. Piotra i Św. Pawła, znajdują się w górnej części zamykającej relikwiarze. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Św., którą w asyście Ojców Seletynów celebrował o. Stanisław Jopek. Następnie kolejarze zostali zaproszeni do obejrzenia dokumentalnego filmu o objawieniu we francuskich Alpach w La Salette. Później zwiedzali Sanktuarium i modlili się na zabytkowej Drodze Krzyżowej na Kalwarii Matki Bożej Seletyńskiej. Jest tam symboliczne źródełko mówiące o Matce Bożej, która leczy i uzdrawia. Na placu przed Sanktuarium znajduje się wypisane dużymi literami Orędzie Matki Boskiej. Kolejarskich pielgrzymów oprowadzał i całą historię Sanktuarium opowiedział zakonnik, który odpowiadał na liczne pytania pątników. Już po kolejarskiej pielgrzymce w dniu 20 maja 2012 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Sanktuarium w Dębowcu zostało podniesione do godności Bazyliki Mniejszej NMP z La Salette. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Jan Popowicz XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie w czasie Wielkiego Odpustu 7 lipiec (sobota) 2012 r. Program: Nieszpory ku czci Najświętszej Maryi Panny Uroczysta Msza Święta z procesją eucharystyczną Uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Wieczór Maryjny Zawierzając naszą pracę zawodową i los naszych rodzin Pocieszycielce strapionych zapraszamy kolejarzy, emerytów i rencistów wraz z rodzinami i kolejowymi pocztami sztandarami na doroczne spotkanie u tronu Pani Tuchowskiej. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszają: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich w Nowym Sączu i Duszpasterstwo Kolejarzy w Tarnowie.

7 Informacje z posiedzenia Rady Nadzorczej PKP S.A. Na majowym posiedzeniu (16 maja 2012 r.) Rada Nadzorcza PKP S.A. zajmowała się głównie planem działania oraz zaopiniowaniem celów strategicznych nowego Zarządu PKP S.A. na rok Zarząd na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP S.A. przedstawił Radzie propozycje celów strategicznych, które mają być przyjęte przez Walne Zgromadzenie.. Określenie celów, niezbędne jest aby Walne Zgromadzenie ustaliło zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu PKP S.A. Cele zostały opisane w kilku obszarach, takich jak: zarządzanie Grupą PKP, prywatyzacja, finanse, optymalizacja procesów i procedur, dworce kolejowe, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości. Rada skoncentrowała się na zapisach określających wspomniane wyżej cele. Zawnioskowała o bardziej precyzyjne zapisy mówiące nie tylko o przedłożeniu lub przygotowaniu planów albo harmonogramów ale i o ich przyjęciu przez Radę. Następnym punktem porządku obrad była analiza wniosku Zarządu i podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zmiany w regulaminie dotyczą przede wszystkim: rozszerzenia katalogu spraw, które nie mogą być głosowane przez członków Rady Nadzorczej w PLK S.A. w trybie pisemnym (bez odbycia posiedzenia), zmian w progach kwotowych (od których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej na zaciąganie zobowiązań), możliwości powoływania przez Radę komitetów stałych lub organów doradczych i opiniodawczych. Powyższa procedura zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej w PKP PLK S.A. wymuszona jest zapisami Statutu PKP S.A., który mówi, że wniosek przesłany na Walne Zgromadzenie PKP S.A. musi mieć opinię Rady Nadzorczej PKP S.A. Rada przyjęła uchwałę dotyczącą aportowania nieruchomości, niezbędnych do działalności statutowej spółki PKP Energetyka S.A. (budynki warsztatowe, podstacje trakcyjne, stacje transformatorowo rozdzielcze), podwyższenia kapitału zakładowego i wynikającej z tego zmiany Statutu tej spółki. Z informacji dotyczących sytuacji w spółkach Grupy PKP (za okres styczeń marzec 2012 r.) wynika, że przewozy towarowe wykonywane przez spółkę Cargo S.A. są mniejsze niż planowano (wykonanie planu za pierwszy kwartał br. ok. 91%) i wynoszą ponad 27 mln ton, a planowano 29,7 mln ton. Gorsze wyniki obserwujemy również w przewozach pasażerskich. Na przykładzie Intercity widać, że spada ilość przewiezionych pasażerów. Od stycznia do marca br. przewieziono 8,3 mln pasażerów (w 2011 r. w tym samym okresie IC przewiozło 8,5 mln) a planowano 8,7 mln pas. (ok. 96% planu). PKP S.A. prowadzi dalej działania przygotowawcze do prywatyzacji spółek: PKP Cargo S.A., TK Telekom, PKP Energetyka S.A., Polskie Koleje Linowe (II kwartał br. przygotowanie dokumentacji ofertowej), Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. i spółek z mniejszościowym udziałem PKP S.A. Ponadto przewidziane jest usamorządowienie spółki PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (przeniesienie wszystkich udziałów na samorząd Województwa Pomorskiego) oraz restrukturyzacje Spółki PKP PLK S.A. i stworzenie systemu ustalania racjonalnych i przewidywalnych stawek dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników (II kwartał br. wdrożenie inicjatyw restrukturyzacyjnych). W ramach nadzoru właścicielskiego PKP S.A. Rada wyraziła zgodę na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w radach nadzorczych spółek z udziałem PKP S.A. Zgoda dotyczy Prezesa Zarządu PKP S.A. p. Jakuba Karnowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PKP Cargo S.A. i TK Telekom oraz członków Zarządu p. Piotra Ciżkowicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółek PKP Energetyka i PKP Informatyka i p. Marii Wasiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Intercity i Natura Tour. Sprawowanie funkcji w radach nadzorczych przez członków Zarządu PKP S.A. będzie bez wynagrodzenia. Henryk Sikora przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A. Pod okiem SOK Pod koniec kwietnia br. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ S w Krakowie w swoim piśmie wystąpiła do zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z interwencją dotyczącą stanu modernizacji peronów w stacji Kraków Główny. Chodziło o brak w przededniu Euro 2012, działającego monitoringu na zmodernizowanych już peronach oraz innych pomieszczeniach dworca. Zainstalowane kamery nie zostały podłączone do systemu, który zapewniałby bezpieczeństwo podróżnych, znajdujących się na peronach. System ten ma identyfikować przestępców z precyzyjną rejestracją ich wizerunku w programie, z którego można korzystać w innych stacjach i centrach monitoringu na terenie kraju. Potrzebne jest też jego podłączenie do centrum monitoringu, który zdaniem RSK powinien być usytuowany w pobliskiej siedzibie Straży Ochrony Kolei. Dlatego też, RSK NSZZ S przy Regionie Małopolskim, w swoim piśmie zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie obecnej sytuacji oraz zagrożeń, które mogą wystąpić na wskazanym obszarze kolejowym oraz podjęcie odpowiednich decyzji tak aby zainstalowane fragmenty monitoringu mogły zacząć działać jako spójny system bezpieczeństwa, do którego podgląd będzie miała SOK. W odpowiedzi na ww. interwencję z Zarządu Spółki PKP PLK S.A., od Dyrektora ds. Eksploatacji Andrzeja Pawłowskiego, otrzymaliśmy pismo z dnia 5 czerwca br., z którego wynika, że prace modernizacyjne w stacji Kraków Główny są prowadzone zgodnie z przyjętą technologią i harmonogramem, natomiast nastąpiły problemy wynikające z opóźnienia w terminie prac realizowanych przez PKP S.A. przy budowie Dworca Podziemnego, w którym docelowo miał zostać zamontowany monitoring w Centrum Zarządzania Dworca Podziemnego. Niezachowanie terminów poszczególnych, uzależnionych od siebie projektów doprowadziło do potrzeby wykonania tymczasowego centrum sterowania, które umożliwiałoby sukcesywne wpinanie nowych systemów w miarę modernizowania kolejnych peronów. Tymczasowe centrum sterowania działa do dziś na peronie 1 (w zmodernizowanym kiosku przeznaczonym na działalność gastronomiczną), umożliwiając poprawne działanie systemów informacji podróżnych, bezpieczeństwa czy monitoringu na peronach i w tunelu Magda. Ze względów technicznych, niektóre modernizowane elementy mogą działać dopiero po całkowitym ukończeniu prac na wszystkich peronach i po zapewnieniu obsługi. Staraniem Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie, Wykonawca Projektu POIiŚ doprowadził światłowód, który dostarcza sygnał, z tymczasowego centrum sterowania do centrum monitoringu, w siedzibie Komendy Regionalnej SOK w Krakowie. Niestety nie wszystkie systemy można przenieść, muszą pozostać m.in. systemy p.poż i BSM, ponieważ brak jest możliwości technicznych ich przeniesienia. KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 7

Porozumienie w sprawie realizacji Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2014r.

Porozumienie w sprawie realizacji Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2014r. Projekt na dzień 27.02.2014 Załącznik do Uchwały Nr Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia.. 2014 r. Porozumienie w sprawie realizacji Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne POROZUMIENIE w sprawie rozwiązywania umów o pracę z pracownikami Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice Spółka z o.o. z przyczyn niedotyczących pracowników, zawarte w dniu 27.01.2009 r. I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku

REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014 roku Załącznik do Uchwały Nr 241/2013 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 grudnia 2013 r. REGULAMIN IV EDYCJI PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z redukcją zatrudnienia w 2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPOŁECZNA. Rozdział I

UMOWA SPOŁECZNA. Rozdział I UMOWA SPOŁECZNA zawarta pomiędzy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Organizacjami Związkowymi działającymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. łącznie zwanymi Stronami Rozdział I Porozumienie w sprawie wdroŝenia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego

w sprawie wyboru Przewodniczącego I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2015 Zarządu Poczty Polskiej S.A z dnia 7 stycznia 2015 roku

Uchwała Nr 1/2015 Zarządu Poczty Polskiej S.A z dnia 7 stycznia 2015 roku Uchwała Nr 1/2015 Zarządu Poczty Polskiej S.A z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu V Edycji Programu Dobrowolnych Odejść w Poczcie Polskiej S.A. w związku z redukcją zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1

Projekty uchwał NWZA. Uchwała nr 1 Projekty uchwał NWZA Projekt Uchwała nr 1 wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 1 Ksh postanawia o

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku

POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku POROZUMIENIE W SPRAWIE GWARANCJI PRACOWNICZYCH W ELEKTROWNI BEŁCHATÓW zawarte 17 grudnia 1998 roku 2 2. Z dniem wpisania Elektrowni Bełchatów S.A. do rejestru handlowego, wszyscy pracownicy Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013

Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013 Szlakiem chrześcijańskich objawień - Lourdes Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania La Salette Le Puy-en-Velay Rocamadour Lourdes La Salette Miejscowość we francuskich Alpach związana

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Porozumienie. w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Porozumienie w sprawie powołania wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania i siedziba federacji 1 Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH

PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH PROGRAM DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W KIELCACH Kielce 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Istota programu Program Dobrowolnych Odejść zwany dalej PDO ma na celu stworzenie pracownikom

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 26 marca 2014 r. Ad. 4 porządku obrad NWZ Uchwała nr 1/2014 PKP CARGO S.A. z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W LEGIONOWIE I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa wymagania kwalifikacyjne pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół w Legionowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU Niniejszy Regulamin określa zasady wynagradzania za pracę oraz warunki przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T POROZUMIENIE

P R O J E K T POROZUMIENIE P R O J E K T POROZUMIENIE w sprawie Paktu Gwarancji Pracowniczych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki Grupy PKP CARGO S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką.

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006

RAPORT BIEŻĄCY NUMER 74/2006 Warszawa, dnia 29.11.2006 Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa Polska Agencja Prasowa S.A. ul. Bracka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JR INVEST Spółka Akcyjna w Krakowie UCHWAŁA NR 1/11/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST S.A. wybiera w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 115/11 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I.

REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku I. REGULAMIN PROGRAMU DOBROWOLNYCH ODEJŚĆ W POCZCIE POLSKIEJ S.A. w związku z planowaną redukcją zatrudnienia w 2013 roku W związku realizacją załoŝeń Polityki Personalnej w Poczcie Polskiej S.A. wprowadza

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r.

Ustawa. z dnia 3 marca 2003 r. Ustawa z dnia 3 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) (Dz. U. z dnia 22 maja 2003 r. Nr 90, poz. 844, zmiany: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu

Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Regulamin Wynagradzania pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Bukowcu Rozdział I Przepisy wstępne 1 Niniejszy regulamin opracowano i przyjęto na podstawie: l. art. 27, 28, 29 i 31 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI. W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II STOPNIA IM. JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W INOWROCŁAWIU Regulamin w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KROŚNIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin wynagradzania ustala się na podstawie: art.77 Kodeksu Pracy (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Załącznik do Uchwały nr 17/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodno - Ściekowej GWDA spółki z o.o. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki Wodno Ściekowej GWDA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Polityka wynagrodzeniowa PKP PLK Projekt zmian do ZUZP. Warszawa, 20 czerwca 2013

Polityka wynagrodzeniowa PKP PLK Projekt zmian do ZUZP. Warszawa, 20 czerwca 2013 Polityka wynagrodzeniowa PKP PLK Projekt zmian do ZUZP Warszawa, 20 czerwca 2013 Aktualny system wynagrodzeń Zasadnicze dekretowe Dodatki stałe Zasadnicze dekretowe Zasadnicze dekretowe + Dodatki stałe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez legitymującego się udzielonym przez akcjonariusza pełnomocnictwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń z dnia 15 kwietnia 2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA Navotech Inżynieria Środowiska Janusz Łysoń ul. Pawliczka 22 a 41-800 Zabrze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008

UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008 UCHWAŁA NRXVI/142/2008 Rady Gminy Szemud z dnia 27 marca 2008 w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Wynagradzania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca

reprezentant wnioskodawców, składam autopoprawkę do projektu ustawy z dnia 21 marca Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Arkadiusz Mularczyk Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 36 ust. 1a Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN ZARZĄDU spółki Trakcja Polska Spółka Akcyjna w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 18 pkt. 5 Statut spółki Trakcja Polska S.A. ( Spółka ) w Warszawie, Rada Nadzorcza Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowiec w Jeleniej Górze Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy ( tj.: Dz.U. z 1998 r., Nr 21 poz. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr... z dnia... 2008 roku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ EUROSNACK Spółka Akcyjna Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza jest organem spółki EUROSNACK Spółki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Tłuszcza Nr 26/2009 r. z dnia 09.04.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tłuszczu Tłuszcz 2009 Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 23 marca 2012 roku

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 23 marca 2012 roku FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 23 marca 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W GDAŃSKU Postanowienia wstępne 1 Podstawa prawna: 1) art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Załącznik nr 12 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.

Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW. Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY GOŚCIERADÓW Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr DKPiO.013.37.2013 Dyrektora MOPS w Dąbrowie Górniczej z dnia 08.11.2013 r. Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 13/R/14 z dnia 13.03.2014r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW BIURA LUBUSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES. Definicje REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI AKCYJNEJ HETAN TECHNOLOGIES Definicje 1 1. k.s.h. oznacza w rozumieniu Regulaminu ustawę z dnia 15 stycznia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Dział 2 Przedmiot i zakres działania

Dział 2 Przedmiot i zakres działania załącznik do uchwały Nr IV/21/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 maja 2012 roku zmieniony uchwałą Nr V/7/1/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku (tekst ujednolicony)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 (Projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Uchwała nr 1 (Projekt) w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku

TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile

Bardziej szczegółowo

Jak wynika z art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela ostatnim elementem składowym wynagrodzenia nauczycieli są inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

Jak wynika z art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela ostatnim elementem składowym wynagrodzenia nauczycieli są inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Jak wynika z art. 30 ust. 4 Karty Nauczyciela ostatnim elementem składowym wynagrodzenia nauczycieli są inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy. Przepis ten nie określa wprost o jakie świadczenia

Bardziej szczegółowo

I. Art. 29 6 kodeksu pracy:

I. Art. 29 6 kodeksu pracy: PROPOZYCJE ZMIAN KODEKSU PRACY DLA MŚP ZESPOŁU PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDÓW Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług i Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012

PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012 PROTOKÓŁ Nr 01/12/2012 z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Skoczowie Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył jej Przewodniczący, Pan Sławomir

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A.

Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Proponowane zmiany Statutu TAURON Polska Energia S.A. W związku z objęciem porządkiem

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA Strona 1 z 7 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Poznań 2015 Strona 2 z 7 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Przepisy ogólne... 3 Rozdział 2 Wynagrodzenie za pracę...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16C REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Przepisy wstępne 1. Wynagradzanie nauczycieli składa się z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków: za

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

wynagradzania pracowników pedagogicznych

wynagradzania pracowników pedagogicznych Załącznik nr 1 Do zarządzenia nr 2 z dnia 01.01.2010r Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. Im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Regulamin wynagradzania pracowników pedagogicznych Państwowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)

Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. Załącznik do uchwały Nr 10/2011 Rady Nadzorczej SCO-PAK S.A z dnia 20 maja 2011 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z działalności za rok obrotowy 2010. I. Kadencja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 13/15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GRUPY KĘTY S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 roku Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny, dotyczący pkt 12 ogłoszonego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1.1. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, obowiązujących przepisów prawa, Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r.

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r. Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.)

Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Informacja na temat ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (stan na 25.01.2005 r.) Zobowiązania publicznoprawne m.in. z tytułu podatków wobec budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH

P R O J E K T PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH P R O J E K T PAKT GWARANCJI PRACOWNICZYCH Umowa dotycząca Gwarancji Pracowniczych i Socjalnych dla pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A. oraz dla pracowników zatrudnionych przez Spółki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne REGULAMIN ZARZĄDU MISPOL S.A. I. Postanowienie ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji i tryb działania Zarządu MISPOL Spółki Akcyjnej, w tym zakres spraw wymagających uchwały

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity)

Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity) Regulamin wynagradzania pracowników Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity) Podstawa prawna Art. 77 2 z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 poz. 141 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust.1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Dz.U.03.90.844 2004-01-01 zm. Dz.U.2003.213.2081 art. 12 zm. Dz.U.2003.223.2217 art. 48 2004-05-01 zm. Dz.U.2003.213.2081 art. 12 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 86 2005-05-19 zm. Dz.U.2005.62.551 art. 137 2006-05-25

Bardziej szczegółowo

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym.

Efekt Porozumienia z negocjacji zakończonych w dniu 13.02.2015 r. pomiędzy Zarządem JSW S.A., a Komitetem Strajkowym. Tabela pokazująca różnice pomiędzy : zaproponowanym przez Zarząd JSW S.A. Pakietem rozwiązań mających na celu ratowanie Spółki oraz projektem Zakładowego Układy Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW S.A.

Bardziej szczegółowo