KOLEJARZ. podwyżki na kolei? Program dobrowolnych odejść w PKP PLK S.A. Komisja Międzyzakładowa. w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOLEJARZ. podwyżki na kolei? Program dobrowolnych odejść w PKP PLK S.A. Komisja Międzyzakładowa. w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie"

Transkrypt

1 KOLEJARZ ISSN małopolski BIULETYN REGIONALNEJ SEKCJI KOLEJARZY NSZZ podwyżki na kolei? Podwyżka w PLK Trwające od kilku miesięcy negocjacje związków zawodowych z Zarządem PLK S.A. przyniosły w końcu efekt w postaci porozumienia o podwyżce wynagrodzeń, od 1 czerwca 2012 r. w wysokości 115 zł do wynagrodzenia zasadniczego. Jednostki organizacyjne Spółki otrzymały środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego średnio 115 zł na każdego pracownika wynagradzanego według ZUZP oraz na pochodne. W ramach środków na pochodne od wzrostu wynagrodzenia zasadniczego, zabezpieczony został dla wszystkich jednostek organizacyjnych PLK S.A., fundusz premiowy w wysokości określonej w ZUZP, tj. 15% środków przeznaczonych na podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego. Szczegółowe zasady przeprowadzenia podwyżki wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Spółki zostały uzgodnione przez dyrektorów z zakładowymi organizacjami związkowymi. Ponadto strony zapisały, że w przypadku osiągnięcia przez Spółkę po okresie 11 miesięcy br. wyniku finansowego, korzystniejszego niż zatwierdzony w planie działalności Spółki na 2012 r. Zarząd Spółki przeznaczy dodatkowe środki finansowe, stanowiące równowartość 8% kwoty uzyskanej poprawy tego wyniku, na nagrody dla pracowników, które będą wypłacane w uzgodnieniu z partnerami społecznymi do końca 2012 r. Należy przypomnieć, ze jest to kolejna 3 podwyżka w ostatnich trzech latach, która dała w tym okresie łączną kwotę 415 zł do wynagrodzenia zasadniczego + pochodne 30 50% w zależności Sponsorem numeru jest Komisja Międzyzakładowa NSZZ DOKOŃCZENIE NA STR.3 w PKP PLK S.A. Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie Kraków, Plac Matejki 12, tel./faks: czerwiec 2012 r. Nr 214 O emeryturach u Prezydenta 3 Kamienni świadkowie dawnych dziejów 4 Wybory do Rady Nadzorczej w PLK S.A. 5 Komisje antymbbingowe w Cargo 5 Kolejarze w polskim La Salette 6 Informacje z RN PKP S.A. 7 Solidarność dzieciom 8 Program dobrowolnych odejść w PKP PLK S.A. W dniu 24 maja br. związki zawodowe działające w PKP PLK S.A. podpisały z zarządem spółki porozumienie dotyczące wzrostu płac i dobrowolnych odejść. Podczas negocjacji strony ustaliły szczegóły Programu Dobrowolnych Odejść (PDO) w spółce, którego podstawowe zapisy niniejszym przedstawiamy. CEL PROGRAMU Wprowadza się go mając na uwadze zminimalizowanie negatywnych skutków społecznych towarzyszących zmianom technologicznym i organizacyjnym w Spółce, jako program zachęt finansowych dla pracowników, którzy będą zainteresowani rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron. PDO zakłada utworzenie rezerwy finansowej na wypłaty rekompensat w latach dla maksymalnie pracowników (w tym w 2012 r. dla maksymalnie pracowników). Maksymalna ilość pracowników (w zespołach) planowana do objęcia PDO w 2012 r. wynosi: 1. Nadzór i administracja do 500 pracowników. 2. Utrzymanie drogi kolejowej do 70 pracowników. 3. Utrzymanie urządzeń automatyki do 30 pracowników. 4. Inżynieria ruchu do 270 pracowników. 5. Działalność dodatkowa do 130 pracowników. ZAKRES PROGRAMU PDO obowiązuje do 31 grudnia 2015 r. i dotyczy wszystkich pracowników Spółki spełniających jego kryteria, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w dniu rozpoczęcia obowiązywania programu, tj. 30 czerwca 2012 r. Przystąpienie do PDO jest dobrowolne, a rozwiązanie umowy o pracę następuje w trybie porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników. Warunek udziału w PDO, jakim jest nieodtworzenie stanowiska pracy po odejściu pracownika jest spełniony także wtedy, gdy inny pracownik PKP PLK S.A. przechodzi na to stanowisko po przeszkoleniu w ramach rekrutacji wewnętrznej, ale zasada zmniejszenia zatrudnienia w macierzystej jednostce organizacyjnej jest utrzymana. Zasady PDO nie mają zastosowania w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trybie wypowiedzenia z przyczyn dotyczących DOKOŃCZENIE NA STR.2 KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 1

2 DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 Program dobrowolnych odejść w PKP PLK S.A. i niedotyczących pracownika, a także w trybie art. 52 Kodeksu pracy, rozwiązania umowy o pracę z upływem okresu, na jaki była zawarta oraz wygaśnięcia stosunku pracy. Procedura ZAWIERANIA POROZUMIENIA Pracownik zainteresowany PDO składa, w komórce organizacyjnej ds. pracowniczych macierzystej jednostki, wniosek o rozwiązanie umowy o pracę, zgodnie z ustalonym wzorem, celem zaopiniowania przez jej kierownika. Wnioski o rozwiązanie umowy o pracę w 2012 r. należy składać w czerwcu i lipcu 2012 r. Termin składania wniosków w latach następnych ustalany będzie odrębną decyzją członka Zarządu dyrektora ds. pracowniczych. Wniosek, zaopiniowany przez kierownika jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika, zostanie rozpatrzony przez członka zarządu dyrektora ds. pracowniczych lub upoważnioną przez niego osobę w terminie 15 dni od daty złożenia. Informację o sposobie rozpatrzenia wniosku zostanie przekazana pracownikowi nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia decyzji. Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron nie jest wiążący dla pracodawcy. Nie uwzględnienie wniosku nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń pracownika wobec pracodawcy. Rozwiązanie umów o pracę w ramach PDO następować będzie najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownikowi przekazana została informacja o uwzględnieniu złożonego wniosku. Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, kierownik jednostki organizacyjnej może zaproponować inną datę rozwiązania umowy o pracę, jednak nie później niż do końca roku, w którym złożono wniosek. W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej, komórki lub posterunku po ustalonym w danym roku terminie, pracodawca umożliwi pracownikowi wzięcie udziału w PDO także w innym, wspólnie ustalonym terminie. PODSTAWOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO PDO 1. Spełnienie warunków wymaganych do nabycia świadczenia emerytalnego w roku kalendarzowym złożenia wniosku, 2. Posiadanie co najmniej 30-letniego okresu pracy na kolei w rozumieniu 2 ust. 4 obowiązującego ZUZP, 3. Posiadane przez pracownika kwalifikacje i umiejętności oraz przydatność pracownika dla realizacji celów spółki, 4. Wielkość zatrudnienia w zespołach/na stanowiskach w stosunku do potrzeb. ŚWIADCZENIA FINANSOWE DLA ODCHODZĄCYCH Pracownikowi, z którym zostanie rozwiązana umowa o pracę w ramach Programu, przysługuje: 1) Odprawa pieniężna (Dz. U. nr 90 z 2003 r., poz. 844 ze zm.) w wysokości: a) jednomiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 2 lata, b) dwumiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy od 2 do 8 lat, c) trzymiesięcznego wynagrodzenia jeżeli pracownik był zatrudniony u pracodawcy ponad 8 lat. Wysokość odprawy nie może przekraczać kwoty 15-ktotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 2 podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 2) Dodatkowa odprawa pieniężna w wysokości zł. Z zastrzeżeniem, że pracownikom posiadającym prawo do świadczeń emerytalnych, którzy nie zawarli porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę w ramach PDO w roku nabycia tego prawa, przysługiwać będzie odprawa w wysokości: a) zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę w pierwszym roku kalendarzowym po roku, w którym pracownik nabywa prawo do świadczeń emerytalnych, b) zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę w drugim roku kalendarzowym po roku, w którym pracownik nabywa prawo do świadczeń emerytalnych, c) zł w przypadku rozwiązania umowy o pracę w trzecim roku kalendarzowym po roku, w którym pracownik nabywa prawo do świadczeń emerytalnych. Uwaga! Za rok nabycia prawa do świadczenia emerytalnego w 2012 r. uważa się nabycie przez pracownika tego prawa, zarówno w 2012 r., jak i w latach poprzednich. 3) Odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości wynagrodzenia za przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia wynikający z 8 ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. (z uwzględnieniem postanowień 1 ust. 3 ZUZP) lub art. 36 Kodeksu pracy, który będzie liczony od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, nie dłużej niż do końca danego roku kalendarzowego, w którym następuje rozwiązanie stosunku pracy. ODPRAWA EMERYTALNA, NAGRODA JUBILEUSZOWA Pracownik, z którym rozwiązana zostanie umowa o pracę w ramach PDO, a który spełnia warunki do nabycia uprawnień emerytalnych w oparciu o przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. będzie uprawniony do odprawy emerytalnej na podstawie Załącznika Nr 13 do ZUZP po złożeniu stosownego oświadczenia oraz do nagrody jubileuszowej, na podstawie ust. 8 Załącznika nr 12 do ZUZP, jeżeli do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje takiemu pracownikowi mniej niż 12 miesięcy licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy. Odprawa emerytalna oraz nagroda jubileuszowa będzie wypłacona w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w ZUZP. Pracownikowi, który w ramach PDO rozwiąże umowę o pracę w dacie przypadającej przed nabyciem uprawnień do nagrody jubileuszowej na podstawie Zał. nr 12 do ZUZP, a które to uprawnienia pracownik nabyłby pozostając w zatrudnieniu w okresie do końca roku, w którym zostanie rozwiązana umowa o pracę, będzie wypłacona nagroda jubileuszowa w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 12 do ZUZP. ZWROT ŚWIADCZEŃ Pracownik, zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych świadczeń (tzn. ww. Dodatkowej odprawy pieniężnej, Odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę w wysokości wynagrodzenia za przysługujący pracownikowi okres wypowiedzenia wynikający z 8 ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. oraz nagrody jubileuszowej) w przypadku ponownego podjęcia zatrudnienia w PKP PLK S.A., na podstawie umowy o pracę, w okresie 18 miesięcy od dnia rozwiązania umowy o pracę w ramach PDO. Z.L.

3 O emeryturach u Prezydenta W czwartek 24 maja 2012 r. w godzinach popołudniowych przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie odbyła się pikieta zorganizowana przez NSZZ Solidarność. Była ona kolejnym etapem akcji STOP 67. W demonstracji wzięło udział kilka tysięcy osób, wśród których byli przedstawiciele kolejowej RSK w Krakowie. Zgromadzeni jednogłośnie skandowali Solidarność Solidarność wtórował im głos bębnów, a plac przed Pałacem Prezydenckim zalało morze transparentów i flag. Organizatorzy wyświetlali na ustawionym telebimie fragmenty wystąpienia Piotra Dudy w Sejmie oraz film dokumentujący kolejne działania S związane z ustawą emerytalną, między innymi losy związkowego wniosku o referendum podpisanego przez ponad 2 miliony obywateli zignorowanego przez Sejm. DOKOŃCZENIE ZE STR. 1 podwyżki na kolei? od stanowiska (średnio na 1 pracownika spółki). Faktem jest, że kwota podwyżki jest inna od tej, o którą walczyliśmy, lecz należy wiedzieć, że Zarząd w ogóle w tym roku nie zaplanował podwyżki. A to, że ona jest zostało wymuszone zagrożeniem niepokojów społecznych (trwało referendum strajkowe). Co z podwyżkami w Cargo? W dniach 4 6 czerwca br. w Spale odbyło się posiedzenie X WZD Sekcji Zawodowej Cargo S.A. NSZZ Solidarność. W jego trakcie zebrani delegaci podjęli m.in. uchwałę dotyczącą oczekiwanej przez pracowników spółki podwyżki. Zobowiązano w niej Radę Sekcji Zawodowej do podjęcia niezbędnych działań w celu doprowadzenia do rozmów z kierownictwem spółki ws. podwyżki. Zobligowano też Radę do zmiany terminu rozmów, które pierwotnie wyznaczone były na lipiec br. aby je przyśpieszyć na II dekadę czerwca br. Zasadą, która jest mocno akcentowana przez delegatów jest aby podwyżka była systemowa tzn. do grupy a nie wypłatą w postaci premii. Druga uchwała przyjęta przez delegatów dotyczyła sposobu planowanej prywatyzacji spółki Cargo S.A. aby odbyła się ona przez giełdę z zachowaniem 51% akcji w rękach Skarbu Państwa a nie przez inwestora strategicznego, co planuje obecnie rząd. W Intercity i Przewozach Regionalnych Podwyżka wynagrodzeń jest również jednym z głównych tematów rozmów związków zawodowych w Spółce Intercity. Z inicjatywy Zarządu IC rozmowy w tej sprawie mają być kontynuowane w lipcu br. W spółce Przewozy Regionalne podwyżka wynagrodzeń wynika nie tyle z dobrej woli Zarządu, co ze zobowiązań przyjętych w porozumieniu podpisanym po strajku, w sierpniu 2011 r. Na mocy zapisów ówczesnego porozumienia, od 1 lipca br. podwyżka ma być w wysokości 130 zł średnio na pracownika do wynagrodzenia zasadniczego. Ustawa o podniesieniu wieku emerytalnego do 67 roku życia, to najistotniejszy od pewnego czasu problem dla obywateli i NSZZ S. Dlatego członkowie związku apelowali do Prezydenta aby zwrócił uwagę na negatywne skutki jakie będą miały miejsce po podpisaniu tej niekorzystnej ustawy emerytalnej. Wszyscy zgromadzeni na placu przed Pałacem z uwagą słuchali przemawiającego Piotra Dudę. Następnie do zebranych przemawiali: przewodniczący ZR Śląsko-Dąbrowskiego Dominik Kolorz, przewodniczący Sekretariatu Metalowców Bogdan Szozda, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia Maria Ochman. Po przemówieniach do Pałacu Prezydenckiego udała się delegacja pod przewodnictwem Piotra Dudy. Przedstawiciele NSZZ S zostali przyjęci przez prezydenta i ekspertów ds. społecznych. Na ręce Prezydenta Bronisława Komorowskiego złożyli pismo przewodnie wraz z uzasadnieniem dotyczące reformy, a także trzy projekty ustaw w sprawie podwyższenia płacy minimalnej, pracy tymczasowej i tzw. umów śmieciowych. Po powrocie Piotr Duda relacjonując spotkanie z prezydentem powiedział do zebranych: Pan prezydent powiedział, że dokładnie przeanalizuje te projekty. Poprosiliśmy też, żeby dokładnie przeanalizował rządową ustawę pod względem konstytucyjności. Powiedział, że od razu nie podpisze tej ustawy. Należy przypomnieć, że przed wyborami prezydenckimi Bronisław Komorowski w debacie w dniu r. mówił ( ) w Polsce nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego Można stworzyć możliwość wyboru na przykład łącznie z wyższą emeryturą. Nic na siłę. Już jako Prezydent, mimo licznych apeli podpisał szkodliwą dla obywateli ustawę podwyższającą wiek emerytalny. Prezydent posłuchał głosu premiera, a nie wsłuchując się w głos Polaków. Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS przewiduje, że od 2013 r. wiek emerytalny będzie wzrastał o trzy miesiące każdego roku. Tym samym mężczyźni osiągną docelowy wiek emerytalny (67 lat) w 2020 r., a kobiety w 2040 r. Nowe regulacje przewidują możliwość przejścia na wcześniejszą, tzw. częściową emeryturę (głodową dla większości obywateli). Prawo do takiego świadczenia miałyby kobiety w wieku 62 lat z co najmniej 35-letnim stażem ubezpieczeniowym (obejmującym okresy składkowe i nieskładkowe) oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat i mają co najmniej 40 lat stażu ubezpieczeniowego. Częściowa emerytura stanowiłaby 50% pełnej kwoty emerytury z FUS. Takie rozwiązana są najprostsze do wprowadzenia przez rząd, ale gdzie w tym wszystkim jest troska o obywateli, którzy ten rząd wybrali i prawo do godnego życia Polaków. Dlatego też dla Polaków nic się nie kończy, ale wszystko się dopiero zaczyna co podkreślał przewodniczący NSZZ S Piotr Duda. Po godz przewodniczący NSZZ Solidarność podziękował zgromadzonym pod Pałacem Prezydenckim za udział w pikiecie. M. Dolińska KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 3

4 Zamek w Świrzu. Ruiny zamku w Czerwonogrodzie. Grób bł. Matki M. Darowskiej w Jazłowcu. Kamienni świadkowie dawnych dziejów W dniach od 23 do 27 maja 2012 r. zakładowa Solidarność działająca w Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie, we współpracy z Biurem Wczasowo-Turystycznym Koltur zorganizowała wycieczkę objazdową po Zachodniej Ukrainie. Odbyła się ona pod hasłem: Kamienni świadkowie dawnych dziejów. Autorem programu i pilotem wycieczki był Henryk Sikora. Cechą charakterystyczną tego programu było odwiedzenie miejsc, często już ruin, wspaniałych niegdyś budowli, głównie zamków i pałaców. Pamiętają one czasy świetności, kiedy tereny te należały do Polski i stanowiły pogranicze Rzeczypospolitej sprzed ok. 350 lat oraz bliższych współczesnym czasom, z okresu międzywojennego XX w. Są to miejsca mniej znane, rzadziej odwiedzane przez turystów, znajdujące się na uboczu tradycyjnych, utartych szlaków polskich objazdówek a zarazem bardzo wymownie pokazujące to co zostało po dawnych wspaniałych, obronnych zamkach i szlacheckich rezydencjach. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć, co jeszcze pozostało po zniszczeniach dokonanych podczas wojen i kilkudziesięciu latach sowieckich rządów na tym terenie. Wyjechaliśmy z Krakowa drogą przez Tarnów, gdzie zabraliśmy kilku uczestników, kompletując tym samym 45 osobowy skład. Granicę polsko ukraińską przekroczyliśmy w Korczowej. W godzinach wczesno porannych spotkaliśmy się we Lwowie z miejscowym przewodnikiem p. Jadwigą Pankowską, która towarzyszyła nam przez następne cztery dni. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy we Lwowie był zabytkowy Dworzec Kolejowy, odrestaurowany, zadbany z dużą przestrzenią i w tych godzinach mocno zatłoczony. Pomimo tego, że Lwów przywitał nas deszczem, z nadzieją na lepszą pogodę wybraliśmy się na Wysoki Zamek z kopcem Unii Lubelskiej, będącym wspaniałym punktem widokowym na stare miasto. Tym razem nie dla nas była panorama miasta, a deszcz i burza, skutecznie odstraszyły większość wycieczki od wejścia na wierzchołek kopca. Z Lwowa pojechaliśmy do Przemyślan, gdzie zostaliśmy przyjęci przez ks. Piotra Smolkę, miejscowego proboszcza, który opowiadał nam o historii odzyskania kościoła (lata 90-te XX w.) przez miejscową społeczność katolicką. Zwiedziliśmy zabytkowy kościół, który przed oddaniem był przedzielony poprzecznie i zaadaptowany na fabrykę, gdzie w miejscu ławek stały tokarki i różne maszyny wykorzystywane do produkcji elementów metalowych. Aby łatwiej było sobie wyobrazić, to co się tutaj działo, wyświetlono nam film obrazujący fabrykę i zniszczenia, które wtedy dokonano. Miejscowość Świrz przywitała nas słońcem, a miejscowy zamek, jego wielkość i położenie (pomiędzy stawami) zrobiły duże wrażenie. Jeszcze w latach 30 tych XX wieku był on dostojną rezydencją rodziny Komorowskich (generała Bora Komorowskiego dowódcy Armii Krajowej). Dzisiaj pusty, częściowo zniszczony, czekający na właściwe wykorzystanie. W drodze do Krzemieńca zatrzymaliśmy się w miejscowości Podhorce, gdzie zobaczyliśmy okazały Pałac Sobieskich i kościół z pięknymi kolumnami, przypominającymi rzymskie budowle. Krzemieniec dzisiaj to małe miasteczko, którego zabudowania ciągną się po obu stronach głównej drogi. Dla Polaków to miejsce urodzin Juliusza Słowackiego (zwiedziliśmy muzeum urządzone w domu, w którym się urodził), kościół parafialny z pomnikiem wieszcza i malowniczymi ruinami zamku królowej Bony na pobliskiej górze, z której widać panoramę miasta. W trzecim dniu wycieczki zwiedziliśmy Zamek w Zbarażu (zasłynął bohaterską obroną przed wojskami B. Chmielnickiego, rozsławiony w Ogniem i mieczem H. Sienkiewicza), miasteczko Buczacz (ratusz, katedra, ruiny zamku), Jazłowiec z zamkiem i klasztorem sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP z grobem Błogosławionej Matki Marceliny Darowskiej (beatyfikowana w 1996 r. przez Jana Pawła II) oraz Czerwonogród. To ostatnie miejsce jest szczególnie warte do odwiedzenia (pomimo znacznej odległości) ze względu na znajdujący się tu najwyższy wodospad na Podolu, ruiny kościoła i zamku z dwiema basztami dominującymi nad wzgórzem, które umiejscowione są w wielkiej dolinie. Wokoło lasy i mnóstwo zieleni, tworzą to miejsce piękne widokowo. Wieczorem dotarliśmy do hotelu w Kamieńcu Podolskim, który był ostatnim punktem programu (oprócz nocnego zwiedzania miasta dla tych co mieli na to ochotę). Rano następnego dnia zwiedzaliśmy Kamieniec Podolski z jego historycznym centrum i zamkiem pamiętającym czasy zajęcia miasta przez Turków. W drodze do Lwowa zobaczyliśmy ruiny zamku Lanckorońskich w Skale Podolskiej. Po południu dotarliśmy do Lwowa, gdzie zwiedziliśmy Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, na którym złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicz przywieziony z Polski w hołdzie obrońcom Polskiego Lwowa. Po noclegu u rodzin lwowskich, w ostatnim dniu wycieczki zwiedziliśmy centrum Lwowa z jego najcenniejszymi zabytkami: Katedrą Łacińską, Ormiańską, Kaplicą Boimów, Rynkiem, pomnikiem A. Mickiewicza i innymi zabytkami. Wycieczka obfitowała również w inne atrakcje przygotowane dla jej uczestników, takie jak: wspólny śpiew, konkursy piosenki, nagrody, wieczór integracyjny, nocny spacer po Kamieńcu Podolskim. Podróżując po zachodniej Ukrainie odwiedziliśmy miejsca związane z historią I i II Rzeczypospolitej, polskimi pamiątkami dawnych czasów świadczących o obronie wiary świętej i ojczyzny miłej, zamki, warownie, miasto Lwów oraz najcenniejsze zabytki tej ziemi. Spotkaliśmy ludzi, którzy ciekawie opowiadali o historii ale również i tych, którzy ukazywali współczesne realia, w których przyszło im żyć. Henryk Sikora KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 4

5 Kamieniec Podolski. Na tle zamku Królowej Bony w Krzemieńcu Wybory do Rady Nadzorczej w PLK S.A. W dniach maja br. w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostały przeprowadzone wybory kandydatów pracowników do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Będzie to już jej V kadencja. W wyborach w całej spółce PKP PLK S.A. uprawnionych do głosowania było pracowników. Łączna liczba oddanych głosów wyniosła (25,96 % uprawnionych do głosowania pracowników). Głosów ważnych oddano , a nieważnych 296. Do obsadzenia były 3 miejsca. Zgłoszonych zostało 4 kandydatów. W wyniku głosowania największą liczbę głosów: otrzymał Wiesław Pełka (kandydat zgłoszony przez NSZZ Solidarność ) i tym samym został kandydatem pracowników do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Drugim kandydatem została Irena Marszał (Federacja ZZp- PKP), która uzyskała głosów. Trzecim kandydatem pracowników został Piotr Gebel (ZZDR PKP) z głosami. W radzie, tym razem, nie znalazł się Adam Zawodny (ZZ Dróg Żelaznych), na którego głosowało osób. Jak głosowano w Małopolsce? W Zakładzie Linii Kolejowych w Krakowie na uprawnionych pracowników w głosowaniu wzięło udział 442 pracowników, co stanowi 29,33% wszystkich uprawnionych. Oddano 441 głosów ważnych, 1 głos nieważny. W wyniku głosowania największą ilość głosów dostał Adam Zawodny 296, następnie Wiesław Pełka 255, Piotr Gebel 67 oraz Irena Marszał 61. W Zakładzie Linii Kolejowych w Nowym Sączu uprawnionych było pracowników, w wyborach wzięły udział 292 osoby co stanowi 27,73 % uprawnionych do głosowania pracowników. W wyniku oddanych głosów na poszczególnych kandydatów najwięcej głosów uzyskał Wiesław Pełka 273, Piotr Gebel 257, Irena Marszał 245 i Adam Zawodny 4 głosy. Wybranym gratulujemy i mamy nadzieję, że planowane przez nowy Zarząd PLK wywrócenie dotychczasowej organizacji zakładów spotka się z ich zdecydowanym sprzeciwem i protestem. Komisje antymobbingowe w Cargo Na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Opera Lwowska. Ostatnio w rozmowach często podejmowany jest temat tzw. mobbingu. W Śląsko-Dąbrowskim zakładzie spółki PKP Cargo S.A. aktualnie prowadzone są działania mające doprowadzić do wyborów przedstawicieli pracowników do Komisji antymobbingowej oraz wyboru męża zaufania z zakładzie. Przeprowadzenie wyborów zarządzono na podstawie decyzji prezesa Zarządu spółki. Do ich zorganizowania i przeprowadzenia, zostały powołane: zakładowa i terenowe komisje wyborcze. Zgodnie z regulaminem, do dnia 15-go czerwca br., zbierane były podpisy pracowników na kandydatów do Komisji antymobbingowej (trzy miejsca mandatowe) i męża zaufania (jedno miejsce mandatowe). By móc startować w wyborach, kandydat do komisji antymobbingowej, musiał zebrać min. 100 podpisów, kandydat na męża zaufania min. 150 podpisów i spełniać określone w regulaminie kryteria. Jeżeli ilość kandydatów będzie większa od ilości miejsc mandatowych, to wybory odbędą się w ostatnim tygodniu miesiąca czerwca bieżącego roku. Kadencja członka Komisji antymobbingowej trwa 3 lata, natomiast męża zaufania 5 lat. Na czym będzie polegać działanie wybranych przedstawicieli pracowników zakładu w sprawach związanych z mobbingiem, określają szczegółowo zgodne z prawem, właściwe przepisy. W. Gołda KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 5

6 Kolejarze w polskim La Salette W sobotę 12 maja 2012 r. kolejarze z Nowego Sącza uczestniczyli w Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Seletyńskiej w Dębowcu k/jasła zwanym polskim La Salette. Pielgrzymkę zorganizowało Koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich w Nowym Sączu. Przewodniczył jej duszpasterz nowosądeckich i tarnowskich kolejarzy, proboszcz Parafii Kolejowej o. Stanisław Jopek. Sanktuarium w Dębowcu założyli Misjonarze Saletyni, zgromadzenie utworzone w 1852 r., rok po ogłoszeniu dekretu o prawdziwości objawienia w La Salette. W 1846 r. 19 września Najświętsza Maria Panna ukazała się w La Salette we Francji dwojgu dzieciom Maksymilianowi i Melanii. Miejscowość Dębowiec położona jest na malowniczej części Pogórza Jasielskiego na Podkarpaciu, w odległości 8 km na południe od Jasła, na terenie diecezji rzeszowskiej. O zatrudnieniu w PLK S.A. ( ) Następną kwestią, to ciągłe oszczędzanie na zatrudnieniu, często ukrywane pod hasłem restrukturyzacji albo zmian organizacyjnych, które wbrew składanym zapewnieniom dosięga również stanowisk odpowiedzialnych za utrzymanie i prowadzenie ruchu kolejowego. Takim kluczowym stanowiskiem jest dyżurny ruchu, który ustawia drogę przebiegu, a przy okazji ma wiele innych zadań. W ostatnich latach zlikwidowano dwuosobową obsadę, która obecnie występuje nielicznie na największych stacjach. Redukowano nastawniczych i zwrotniczych w wielu przypadkach twierdząc, że jego obowiązki może wykonywać, i to na większym obszarze, przy większej ilości rozjazdów, ktoś inny. Kolejny problem pracowniczy mający wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, to rażące braki w zatrudnieniu na stanowiskach utrzymaniowych. Dotyczy to monterów urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu torów i rozjazdów. Pogotowia awaryjne w zakładach linii kolejowych maja zbyt małe obsady, a są wykorzystywane do wszelkich robót utrzymaniowo naprawczych. Uważam za rzecz oczywistą, że poprawa bezpieczeństwa na kolei wymusza zwiększenie zatrudnienia w spółkach kolejowych, szczególnie u zarządcy infrastruktury. Przytoczyliśmy fragment wypowiedzi przewodniczącego RSK NSZZ S w Krakowie H. Sikory dla Wolnej Drogi, który dotyczył katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Całość wypowiedzi można przeczytać w nr 11 WD z dnia 25 maja 2012 r. KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 6 Szczególnym kultem wiernych w tym Sanktuarium cieszy się figura Matki Bożej Płaczącej, w bocznej kaplicy sanktuaryjnej. Dębowicka figura jest rzeźbą o wysokości 130 cm, kopią figury z La Salette we Francji, Przedstawia Matkę Bożą Satetyńską siedzącą na kamiennym głazie, z twarzą ukrytą w dłoniach i pochyloną do przodu. Sanktuarium w Dębowcu jest jednym z najpopularniejszych polskich miejsc pielgrzymkowych. W debowickim sanktuarium znajduje się także posrebrzany relikwiarz z relikwiami ponad 50 świętych. Ma kształt ściętego pnia drzewa, z którego wyrastają gałęzie i młode pędy symbol odradzającego się Kościoła. W podstawę relikwiarza wmontowano relikwie Apostołów, którzy są fundamentem Kościoła, Relikwie Apostołów Św. Piotra i Św. Pawła, znajdują się w górnej części zamykającej relikwiarze. Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Św., którą w asyście Ojców Seletynów celebrował o. Stanisław Jopek. Następnie kolejarze zostali zaproszeni do obejrzenia dokumentalnego filmu o objawieniu we francuskich Alpach w La Salette. Później zwiedzali Sanktuarium i modlili się na zabytkowej Drodze Krzyżowej na Kalwarii Matki Bożej Seletyńskiej. Jest tam symboliczne źródełko mówiące o Matce Bożej, która leczy i uzdrawia. Na placu przed Sanktuarium znajduje się wypisane dużymi literami Orędzie Matki Boskiej. Kolejarskich pielgrzymów oprowadzał i całą historię Sanktuarium opowiedział zakonnik, który odpowiadał na liczne pytania pątników. Już po kolejarskiej pielgrzymce w dniu 20 maja 2012 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Sanktuarium w Dębowcu zostało podniesione do godności Bazyliki Mniejszej NMP z La Salette. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył ks. kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Jan Popowicz XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie w czasie Wielkiego Odpustu 7 lipiec (sobota) 2012 r. Program: Nieszpory ku czci Najświętszej Maryi Panny Uroczysta Msza Święta z procesją eucharystyczną Uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Wieczór Maryjny Zawierzając naszą pracę zawodową i los naszych rodzin Pocieszycielce strapionych zapraszamy kolejarzy, emerytów i rencistów wraz z rodzinami i kolejowymi pocztami sztandarami na doroczne spotkanie u tronu Pani Tuchowskiej. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszają: Kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie, Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich w Nowym Sączu i Duszpasterstwo Kolejarzy w Tarnowie.

7 Informacje z posiedzenia Rady Nadzorczej PKP S.A. Na majowym posiedzeniu (16 maja 2012 r.) Rada Nadzorcza PKP S.A. zajmowała się głównie planem działania oraz zaopiniowaniem celów strategicznych nowego Zarządu PKP S.A. na rok Zarząd na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP S.A. przedstawił Radzie propozycje celów strategicznych, które mają być przyjęte przez Walne Zgromadzenie.. Określenie celów, niezbędne jest aby Walne Zgromadzenie ustaliło zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu PKP S.A. Cele zostały opisane w kilku obszarach, takich jak: zarządzanie Grupą PKP, prywatyzacja, finanse, optymalizacja procesów i procedur, dworce kolejowe, zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości. Rada skoncentrowała się na zapisach określających wspomniane wyżej cele. Zawnioskowała o bardziej precyzyjne zapisy mówiące nie tylko o przedłożeniu lub przygotowaniu planów albo harmonogramów ale i o ich przyjęciu przez Radę. Następnym punktem porządku obrad była analiza wniosku Zarządu i podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zmiany w regulaminie dotyczą przede wszystkim: rozszerzenia katalogu spraw, które nie mogą być głosowane przez członków Rady Nadzorczej w PLK S.A. w trybie pisemnym (bez odbycia posiedzenia), zmian w progach kwotowych (od których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej na zaciąganie zobowiązań), możliwości powoływania przez Radę komitetów stałych lub organów doradczych i opiniodawczych. Powyższa procedura zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej w PKP PLK S.A. wymuszona jest zapisami Statutu PKP S.A., który mówi, że wniosek przesłany na Walne Zgromadzenie PKP S.A. musi mieć opinię Rady Nadzorczej PKP S.A. Rada przyjęła uchwałę dotyczącą aportowania nieruchomości, niezbędnych do działalności statutowej spółki PKP Energetyka S.A. (budynki warsztatowe, podstacje trakcyjne, stacje transformatorowo rozdzielcze), podwyższenia kapitału zakładowego i wynikającej z tego zmiany Statutu tej spółki. Z informacji dotyczących sytuacji w spółkach Grupy PKP (za okres styczeń marzec 2012 r.) wynika, że przewozy towarowe wykonywane przez spółkę Cargo S.A. są mniejsze niż planowano (wykonanie planu za pierwszy kwartał br. ok. 91%) i wynoszą ponad 27 mln ton, a planowano 29,7 mln ton. Gorsze wyniki obserwujemy również w przewozach pasażerskich. Na przykładzie Intercity widać, że spada ilość przewiezionych pasażerów. Od stycznia do marca br. przewieziono 8,3 mln pasażerów (w 2011 r. w tym samym okresie IC przewiozło 8,5 mln) a planowano 8,7 mln pas. (ok. 96% planu). PKP S.A. prowadzi dalej działania przygotowawcze do prywatyzacji spółek: PKP Cargo S.A., TK Telekom, PKP Energetyka S.A., Polskie Koleje Linowe (II kwartał br. przygotowanie dokumentacji ofertowej), Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. z o.o. i spółek z mniejszościowym udziałem PKP S.A. Ponadto przewidziane jest usamorządowienie spółki PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o. (przeniesienie wszystkich udziałów na samorząd Województwa Pomorskiego) oraz restrukturyzacje Spółki PKP PLK S.A. i stworzenie systemu ustalania racjonalnych i przewidywalnych stawek dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników (II kwartał br. wdrożenie inicjatyw restrukturyzacyjnych). W ramach nadzoru właścicielskiego PKP S.A. Rada wyraziła zgodę na zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk w radach nadzorczych spółek z udziałem PKP S.A. Zgoda dotyczy Prezesa Zarządu PKP S.A. p. Jakuba Karnowskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w PKP Cargo S.A. i TK Telekom oraz członków Zarządu p. Piotra Ciżkowicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółek PKP Energetyka i PKP Informatyka i p. Marii Wasiak na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w spółkach Intercity i Natura Tour. Sprawowanie funkcji w radach nadzorczych przez członków Zarządu PKP S.A. będzie bez wynagrodzenia. Henryk Sikora przedstawiciel pracowników w Radzie Nadzorczej PKP S.A. Pod okiem SOK Pod koniec kwietnia br. Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ S w Krakowie w swoim piśmie wystąpiła do zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z interwencją dotyczącą stanu modernizacji peronów w stacji Kraków Główny. Chodziło o brak w przededniu Euro 2012, działającego monitoringu na zmodernizowanych już peronach oraz innych pomieszczeniach dworca. Zainstalowane kamery nie zostały podłączone do systemu, który zapewniałby bezpieczeństwo podróżnych, znajdujących się na peronach. System ten ma identyfikować przestępców z precyzyjną rejestracją ich wizerunku w programie, z którego można korzystać w innych stacjach i centrach monitoringu na terenie kraju. Potrzebne jest też jego podłączenie do centrum monitoringu, który zdaniem RSK powinien być usytuowany w pobliskiej siedzibie Straży Ochrony Kolei. Dlatego też, RSK NSZZ S przy Regionie Małopolskim, w swoim piśmie zwróciła się z prośbą o przeanalizowanie obecnej sytuacji oraz zagrożeń, które mogą wystąpić na wskazanym obszarze kolejowym oraz podjęcie odpowiednich decyzji tak aby zainstalowane fragmenty monitoringu mogły zacząć działać jako spójny system bezpieczeństwa, do którego podgląd będzie miała SOK. W odpowiedzi na ww. interwencję z Zarządu Spółki PKP PLK S.A., od Dyrektora ds. Eksploatacji Andrzeja Pawłowskiego, otrzymaliśmy pismo z dnia 5 czerwca br., z którego wynika, że prace modernizacyjne w stacji Kraków Główny są prowadzone zgodnie z przyjętą technologią i harmonogramem, natomiast nastąpiły problemy wynikające z opóźnienia w terminie prac realizowanych przez PKP S.A. przy budowie Dworca Podziemnego, w którym docelowo miał zostać zamontowany monitoring w Centrum Zarządzania Dworca Podziemnego. Niezachowanie terminów poszczególnych, uzależnionych od siebie projektów doprowadziło do potrzeby wykonania tymczasowego centrum sterowania, które umożliwiałoby sukcesywne wpinanie nowych systemów w miarę modernizowania kolejnych peronów. Tymczasowe centrum sterowania działa do dziś na peronie 1 (w zmodernizowanym kiosku przeznaczonym na działalność gastronomiczną), umożliwiając poprawne działanie systemów informacji podróżnych, bezpieczeństwa czy monitoringu na peronach i w tunelu Magda. Ze względów technicznych, niektóre modernizowane elementy mogą działać dopiero po całkowitym ukończeniu prac na wszystkich peronach i po zapewnieniu obsługi. Staraniem Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie, Wykonawca Projektu POIiŚ doprowadził światłowód, który dostarcza sygnał, z tymczasowego centrum sterowania do centrum monitoringu, w siedzibie Komendy Regionalnej SOK w Krakowie. Niestety nie wszystkie systemy można przenieść, muszą pozostać m.in. systemy p.poż i BSM, ponieważ brak jest możliwości technicznych ich przeniesienia. KOLEJARZ MAŁOPOLSKI 7

KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ

KOLEJARZ. Akcja ulotkowa. w obronie przewozów regionalnych. Chrystus zmartwychwstał Wesołego Alleluja. Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ KOLEJARZ ISSN 1505 0998 małopolski BIULETYN REGIONALNEJ SEKCJI KOLEJARZY NSZZ Sponsorem numeru jest Komisja Zakładowa NSZZ marzec 2013 r. Nr 222 Działania S na terenie RSK w Krakowie 2 O kolei u ministra

Bardziej szczegółowo

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu

Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu Bazylika św. Brygidy, 31 sierpnia 2014 NSZZ Po raz dwunasty, w tym roku 13 września, kolejarze z całej Polski przybyli do Sanktuarium w Łagiewnikach, aby zawierzyć Bożemu Miłosierdziu swoje troski, trudy,

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015

Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/125 STYCZEŃ 2015 2 XX PERSONALIA Nowy rok, nowe rozdanie Tradycji stało się zadość przełom roku przyniósł karuzelę stanowisk. Premier

Bardziej szczegółowo

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK.

ani jednego bezrobotnego stażysty, bądź zatrudniali tylko pojedyncze osoby podkreślono w komunikacie NIK. 250 zł takie premie dla załogi wynegocjowała Solidarność w spólce Norman w Radzionkowie. WIĘCEJ» STRONA 4 Nr 29 2015 KATOWICE 20-26.08.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik

Bardziej szczegółowo

Posiłki profilaktyczne

Posiłki profilaktyczne NSZZ luty 2015 r. Nr 2 (110) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr

Bardziej szczegółowo

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181. www.zzm.org.pl. Nr 2/114 LUTY 2014

NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181. www.zzm.org.pl. Nr 2/114 LUTY 2014 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 2/114 LUTY 2014 2 z drugiej strony Śmieciówki do śmietnika! Dynamiczne zmiany ustrojowe następujące od początku lat 90. doprowadziły

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie

Większość państw UE chroni swój przemysł stalowy. A Polska nie 168 milionów złotych wynosi roczny budżet Kancelarii Prezydenta WIĘCEJ» STRONA 8 Nr 12 2015 KATOWICE 26-31.03.2015 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Nr 8/132 SIERPIEŃ 2015

Nr 8/132 SIERPIEŃ 2015 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 8/132 SIERPIEŃ 2015 2 wydarzenia Haniebny wyrok ślepej Temidy! K ompromitacja wymiaru sprawiedliwości i czarny dzień dla całego maszynistowskiego

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe w Polsce s. 6

Związki zawodowe w Polsce s. 6 PRZENIEŚCIE WOJEWODĘ DO KATOWIC... JUBILEUSZ, MYŚL I PAMIĘĆ ODNOWIĆ DIALOG XXXV-LECIE POWSTANIA S egzemplarz bezpłatny miesięcznik RM NSZZ SOLIDARNOŚĆ lipiec 2015 nr 7 (704) ISSN 1507-0875 Związki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

Pikieta 26 marca Opole

Pikieta 26 marca Opole ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO www.solidarnosc.org.pl/opole KWIECIEŃ 2013 r./nr 4 (347) e-mail: opole@solidarnosc.org.pl Pikieta 26 marca Opole Chcemy miejsc pracy nie pustych obietnic Płaca minimalna......za

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A.

NADCHODZĄ ZMIANY. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A. NADCHODZĄ ZMIANY CZERWIEC/LIPIEC 2006 r. Informator Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Zakładów Azotowych Puławy S.A. tel. (0-81) 887-69-72 fax (0-81) 887-50-58 www.zzprc.pulawy.pl e-mail: pu_zzprc@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014

Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 8/120 SIERPIEŃ 2014 2 z drugiej strony Wolność zaczyna się w umysłach czerwca Polacy świętowali 25 lat wolności. Wybory czerwcowe

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha.

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha. ISSN 1640-9566 180 Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj zmartwychwstał! Łk 24,5 Niechaj zabrzmi Alleluja w sercach nas wszystkich: dzięki Niemu przeszliśmy z niewoli do wolności, ze

Bardziej szczegółowo

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków

Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Dyskutujmy zgodnie z procedurą 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę każdemu mówcy, jeżeli odbiega on od zagadnienia będącego

Bardziej szczegółowo

PO PROSTU JEST ŁATWIEJ Według Głównego

PO PROSTU JEST ŁATWIEJ Według Głównego 350 tys. tyle złotych zarobił prezes Instytutu Transportu Samochodowego, zlecając analizy samemu sobie. WIĘCEJ» STRONA 8 Henryk Grymel: Trzeba oddzielić Pakt Gwarancji Pracowniczych od samego procesu prywatyzacji,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku BOGDANKA, MARZEC 2010 SPIS TREŚCI 1.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega LW BOGDANKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK...

SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... Raport Roczny 2011 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA GRUPY PZU... 5 2. PRZEŁOMOWE WYDARZENIA W ROZWOJU GRUPY PZU... 7 3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2011 ROK... 9 4. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego

Radni jednomyślnie głosowali za przyjęciem protokołu z XXV sesji. obrady prowadził Przewodniczący Rady Powiatu Krośnieńskiego Protokół Nr XXVl/2013 z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 31 stycznia 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 rozpoczętej o godz. to.oo, a zakończonej o godz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi

3(545) 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 12 TEMAT MIESIĄCA. marzec 2011 HISTORIA ZWIĄZEK. WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(545) marzec 2011 4 STOCZNIA MARYNARKI 5 15 WOJENNEJ Pracodawca chce zwolnić 40 procent załogi ZWIĄZEK Uniewinnieni

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym

Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Zespoły senackie, zeszyt 15/2013 Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Kancelaria Senatu Bezpieczeństwo w publicznym transporcie zbiorowym Konferencja Senackiego Zespołu Infrastruktury 15 października

Bardziej szczegółowo