3.2 Zwrot nadpłaty VAT wyrok TSUE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C 472/08 (Alstom Power Hydro)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.2 Zwrot nadpłaty VAT wyrok TSUE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C 472/08 (Alstom Power Hydro)"

Transkrypt

1 Rozdział III Ewolucja judykatury krajowej i europejskiej 3.1 Zwolnienie z VAT działalności wykonywanej przez wspólnika spółki cywilnej wyrok TSUE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C 473/08 (Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz) Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył kwestii zwolnienia z VAT działalności wykonywanej przez wspólnika spółki cywilnej Eulitz, Thomasa Eulitza, w ramach kursu ustawicznego szkolenia zawodowego organizowanego przez podmiot trzeci. Thomas Eulitz, inżynier pożarnictwa będący wspólnikiem spółki cywilnej, prowadził działalność polegającą na nauczaniu i egzaminowaniu w ramach kursów prowadzonych w stowarzyszeniu prawa prywatnego (EIPOS), zajmującym się dokształcaniem osób, które uzyskały już wyższe wykształcenie. Niemiecki organ podatkowy zastosował VAT do przychodów spółki cywilnej pochodzących z działalności Thomasa Eulitza, uznając, że nie podlega ona zwolnieniu, o którym mowa w art. 13 część A ust. 1 lit. i oraz lit. j VI Dyrektywy (tzn. zwolnieniu szeroko pojmowanej działalności edukacyjnej). Argumentował to tym, że po pierwsze, spółka Eulitz nie jest podmiotem prawa publicznego prowadzącym działalność edukacyjną, a po drugie, że Thomas Eulitz nie działał jako nauczyciel prywatnie, ale w imieniu i na rzecz EIPOS. W opinii TSUE niemieckie tłumaczenie art. 13 część A ust. 1 lit. j VI Dyrektywy ma inne znaczenie niż ten sam przepis w pozostałych wersjach językowych. W wersji niemieckiej przetłumaczony on został mianowicie jako nauczanie szkolne lub uniwersyteckie przez nauczycieli prywatnych, w innych wersjach występuje on jednak jako nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące edukację szkolną i uniwersytecką. Ta wieloznaczność spowodowała, zdaniem Trybunału, niedopuszczalne zawężenie definicji prawa wspólnotowego, jaką stanowi edukacja szkolna i 125

2 uniwersytecka. Powołując się na wyrok w sprawie C 445/05 Harderer, TSUE przypomniał, że jako taką należy zakwalifikować każdą działalność, w ramach której prowadzi się nauczanie w szkołach lub na uniwersytetach w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów lub studentów, pod warunkiem iż działalność ta nie będzie miała charakteru wyłącznie rekreacyjnego. Nie należy przy tym dokonywać rozróżnienia na uczniów i studentów, a osoby posiadające już dyplom szkolny lub uniwersytecki. Sama edukacja natomiast jest pojęciem węższym od pojęcia nauczanie, które oprócz działalności w charakterze nauczyciela sensu stricto obejmuje również inną działalność (w tym egzaminowanie), pod warunkiem że jest ona wykonywana w ramach przekazywania wiedzy i umiejętności pomiędzy nauczycielem a uczniami lub studentami w zakresie edukacji szkolnej lub uniwersyteckiej. Bezsporne jest, iż Thomas Eulitz działał jako nauczyciel, TSUE rozważył natomiast fakt wykonywania przez niego czynności prywatnie. Thomas Eulitz działał jako nauczyciel w ramach kursu szkoleniowego proponowanego przez podmiot trzeci EIPOS. Podmiot ten a nie Thomas Eulitz pełnił obowiązki instytucji szkoleniowej, w ramach której ten ostatni nauczał oraz świadczył usługi szkoleniowe uczestnikom rzeczonych kursów, a zatem nie może on zostać uznany za osobę nauczającą prywatnie w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j VI Dyrektywy. Konkludując, nauczanie prywatne ( ) obejmujące edukację szkolną i uniwersytecką obejmuje wszelką działalność edukacyjną i związaną z nią, pod warunkiem że nie ma ona charakteru rekreacyjnego, a co za tym idzie podlega zwolnieniu. Podmiot ją wykonujący musi działać we własnym imieniu, jeżeli ma być uznany za nauczyciela prywatnego. 3.2 Zwrot nadpłaty VAT wyrok TSUE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C 472/08 (Alstom Power Hydro) Spółka Alstom w 2004 r. zwróciła się do łotewskich władz podatkowych o zwrot VAT, który jej zdaniem nienależnie zapłaciła w latach Łotewskie organy skarbowe częściowo odmówiły zwrotu, argumentując ten fakt przekroczeniem przez Alstom 3-letniego terminu na wystąpienie z odpowiednim wnioskiem. Spółka w związku z tym skierowała skargę do TSUE, twierdząc, że odmowa zwrotu stanowi naruszenie prawa do odzyskania nadpłaty podatku od wartości dodanej. Trybunał zwrócił uwagę na fakt, że VI Dyrektywa nie wskazuje wyraźnego terminu przedawnienia wniosku o zwrot, 126

3 dając państwom członkowskim swobodę w jego wyznaczeniu. Orzecznictwo wskazuje jedynie, że przepisy o zwrocie powinny opierać się na zasadzie równoważności (czyli zwrot nadpłaty VAT nie może być w prawie krajowym bardziej utrudniony niż zwrot innych podatków) oraz zasadzie skuteczności (czyli przepisy o zwrocie nie mogą nadmiernie go utrudniać lub w ogóle czynić niemożliwym). W opinii TSUE 3-letni termin do złożenia wniosku o zwrot nie uchybia ani pierwszej, ani drugiej z wymienionych zasad. Co więcej, Trybunał przypomniał, że orzekał już w podobnej sprawie, gdy przedmiotem rozstrzygania był termin 2-letni i ten termin również uznał za zgodny z prawem wspólnotowym. A zatem 3-letni termin na złożenie wniosku nie narusza postanowień VI Dyrektywy. 3.3 Czy działalność reprograficzną (sporządzanie kopii akt, dokumentów, planów itp.) należy uznać na gruncie VI Dyrektywy za dostawę towarów czy świadczenie usług? wyrok TSUE z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie C 88/09 (Graphic Procédé) Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył wyznaczenia kryteriów pozwalających ustalić, czy działalność reprograficzną (sporządzanie kopii akt, dokumentów, planów itp.) należy uznać na gruncie VI Dyrektywy za dostawę towarów czy świadczenie usług. W opinii Trybunału wydawanie przez Graphic Procédé klientowi zamówionych przez niego kopii odpowiada przeniesieniu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel z art. 5 ust. 1 VI Dyrektywy. Przeniesienie to dotyczy nośników, czyli w tym przypadku kartek papieru, na których dokonano powielenia, którymi to nośnikami rozporządzał Graphic Procédé przed wydaniem ich klientowi. Klient nie został bowiem nigdy pozbawiony swego prawa do rozporządzania zawartością niematerialną kopii sporządzonych z dostarczonego przez niego oryginału, transakcja dokonana przez niego z Graphic Procédé dotyczy wyłącznie nośników umożliwiających sporządzenie kopii. Z tego względu cena kopii zafakturowana przez ten podmiot określana jest z uwzględnieniem nie wartości intelektualnej przypisywanej oryginałowi, lecz cech technicznych kopii i liczby zamówionych egzemplarzy. Ustalono również, że działalność Graphic Procédé nie ogranicza się do prostego powielania oryginalnych dokumentów, lecz obejmuje dodatkowo wybór i programowanie kserokopiarek, jak również kompilowanie i oprawę dokumentów oraz porządkowanie kopii. 127

4 Na podstawie powyższych wniosków Trybunał stwierdził, że działalność reprograficzna wykazuje cechy dostawy towarów, o ile ogranicza się do prostej czynności powielania dokumentów na nośnikach, a prawo do rozporządzania tymi nośnikami zostaje przeniesione przez podmiot wykonujący tę działalność na klienta, który zamówił sporządzenie kopii z oryginału. Działalność tę należy jednak kwalifikować jako świadczenie usług, jeżeli okazuje się, że towarzyszy jej świadczenie dodatkowych usług, które ze względu na wagę, jakiej nabierają dla klientów, czas potrzebny na ich wykonanie, wymaganą obróbkę dokumentów oryginalnych i udział w kosztach całkowitych, jaki przypada na te świadczenia, mogą zyskać charakter dominujący w stosunku do czynności dostawy towarów, stanowiąc przez to dla odbiorców cel sam w sobie. 3.4 Stawki podatku VAT w odniesieniu do opłat pobieranych za korzystanie z indywidualnych kabin do oglądania filmów wyrok TSUE z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie C 3/09 (Erotic Center BVBA) Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do opłat pobieranych przez spółkę Erotic Center za korzystanie z indywidualnych kabin do oglądania filmów, znajdujących się w lokalach tej spółki. Spółka Erotic Center stosowała stawkę obniżoną, ponieważ kwalifikowała je jako kina w rozumieniu kategorii 7 załącznika H do VI Dyrektywy (która to kategoria ma analogiczne brzmienie do kategorii 7 załącznika III do Dyrektywy 112). Na tym gruncie powstał spór z belgijskimi organami podatkowymi, który zaowocował skierowaniem do TSUE pytania następującej treści: Czy kabinę będącą zamykanym pomieszczeniem, w którym jest miejsce tylko dla jednej osoby, mogącej za opłatą oglądać na ekranie telewizora filmy, przy czym osoba ta sama uruchamia projekcję filmu poprzez wrzucenie monety, może wybierać różne filmy i w czasie, który opłaciła, może stale zmieniać wybór wyświetlanych filmów, należy uznać za «kino» w rozumieniu kategorii 7 załącznika H do szóstej dyrektywy?. Trybunał stwierdził, że wobec braku w VI Dyrektywie definicji pojęcia kino, należy je tłumaczyć zgodnie z kontekstem, w jakim występuje ono w tej dyrektywie, jak i ze zwyczajnym znaczeniem tego określenia. Wydarzenia i obiekty wymienione w kategorii 7 załącznika H do VI Dyrektywy łączy natomiast to, że są one dostępne dla publiczności po uprzednim wniesieniu opłaty za wstęp, co przyznaje ogółowi osób, które zapłaciły za ten wstęp, 128

5 prawo do zbiorowego korzystania ze świadczeń kulturalnych i rozrywkowych właściwych tym wydarzeniom lub obiektom. W związku z tym nie można uznać, że wydarzenia i obiekty z kategorii 7 załącznika H obejmują także opłatę ponoszoną przez konsumenta w celu uzyskania możliwości indywidualnego oglądania jednego lub więcej filmów albo fragmentów filmów w odosobnionym miejscu, takim jak kabiny, których dotyczy spór przed sądem krajowym. 3.5 Możliwość odliczenia całej kwoty VAT, w przypadku gdy nabywane towary nie służyły w całości celom podlegającym odliczeniu wyrok TSUE z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawach połączonych C 538/08 (X Holding BV) oraz C 33/09 (Oracle Nederland BV) Spór w przedmiotowej sprawie dotyczył możliwości odliczenia całej kwoty VAT, w przypadku gdy nabywane towary nie służyły w całości celom podlegającym odliczeniu. Obowiązująca przed wejściem w życie VI Dyrektywy II Dyrektywa przewidywała, że państwa członkowskie mogą ustanowić ograniczenie w zwrocie podatku od wartości dodanej w stosunku do określonych towarów i usług, w szczególności do tych, które mogą być wykorzystane wyłącznie lub częściowo do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników. W VI Dyrektywie brak było już możliwości ustanowienia ograniczeń w prawie do odliczenia, przewidziano jednak (w art. 17 ust. 6) prawo zachowania tych ograniczeń, w przypadku gdy obowiązywały one w państwie członkowskim przed jej wejściem w życie (klauzula standstill). Komisja miała co prawda wydać decyzję określającą, które wydatki nie podlegają odliczeniu VAT, jednakże nie wykonano tej dyspozycji. Spółka X Holding (Holandia) nabyła określoną liczbę samochodów osobowych, a następnie dokonała odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości. W toku postępowania podatkowego stwierdzono, że większość nabytych samochodów nie służyła celom prowadzonej działalności gospodarczej, wobec czego spółka X Holding niesłusznie żądała odliczenia naliczonego jej podatku VAT. Podobnie spółka Oracle Nederland dokonywała dostaw żywności na rzecz pracowników, zapewniała im mieszkania oraz usługi rozrywkowe, jak również wręczała upominki oraz inne podarunki osobom, które nie miałyby prawa do odliczenia VAT, a zatem dokonywała czynności niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Holandia zachowała unormowania ograniczające prawo do odliczenia w tych sytuacjach. Trybunał orzekł, że w przedmiotowej sprawie przepisy holenderskie nie stanowią odstępstwa od reguł przewidzia 129

6 nych w VI Dyrektywie, towary i usługi zostały bowiem określone precyzyjnie, a regulacje w tym zakresie zgodne są z klauzulą standstill. Orzekając jednocześnie o zasadach ogólnych systemu podatku od wartości dodanej, TSUE stwierdził, iż przepisy państw członkowskich, które zaczęły obowiązywać przed dniem wejścia w życie VI Dyrektywy, mogą przewidywać, że podatnik może odliczyć VAT od niektórych towarów i usług, które są wykorzystywane częściowo dla celów prywatnych, a częściowo dla celów związanych z działalnością gospodarczą, nie w całości, a jedynie proporcjonalnie do wykorzystania dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Równocześnie po wejściu w życie VI Dyrektywy państwo członkowskie może dokonywać zmian w przepisach dotyczących wyłączenia prawa do odliczenia, jeżeli mają one na celu ograniczenie zakresu wyłączenia. Dopuszczalna jest jednak taka zmiana, która może rozszerzać ten zakres w niektórych latach podatkowych; nie może być to jednak zmiana celowa, lecz wynikająca z blankietowego charakteru zmienionej regulacji, czyli rozszerzenia nie zamierzonego, lecz marginalnego i niepogłębiającego istotnie zasady ograniczenia zakresu wyłączenia. 3.6 Bezpośrednie odliczenie podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawach połączonych C 536/08 (X) i C 539/08 (X oraz fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV) Wymienione spółki mają siedziby w Niderlandach, a przedmiotem ich działalności jest handel komputerami i częściami komputerowymi. Nabywały one te towary w innych krajach członkowskich, a następnie zajmowały się ich dostawą w kolejnych krajach członkowskich. Dostawcy nie naliczali podatku VAT na fakturach wystawianych na X i Facet oraz wykazywali na nich ich niderlandzkie numery identyfikacyjne dla celów podatku VAT. Holenderskie organy podatkowe stanęły na stanowisku, że w przedmiotowych przypadkach nie dochodziło do nabycia wewnątrzwspólnotowego. TSUE przypomniał, że art. 28b część A ust. 1 VI Dyrektywy ustanawia zasadę ogólną, zgodnie z którą miejscem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest miejsce, w którym towary te znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do osoby, która je nabywa. Z kolei ust. 2 akapit pierwszy stanowi, iż o ile nabywca towarów nie udowodni, że nabycie to zostało opodatkowane zgodnie z przepisami ust. 1, za miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uważa się miejsce na terytorium państwa 130

7 członkowskiego, które nadało numer identyfikacji do celów VAT użyty przez nabywcę przy nabywaniu towarów. W sytuacji, w której nabycie towarów jest przedmiotem opodatkowania na podstawie art. 28b część A ust. 1 VI Dyrektywy w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów, po tym jak było przedmiotem opodatkowania zgodnie z art. 28b część A ust. 2 akapit pierwszy, to artykuł ten przewiduje w ust. 2 akapicie drugim mechanizm korekcyjny polegający na odpowiednim obniżeniu podstawy opodatkowania w państwie członkowskim identyfikacji podatkowej. W myśl art. 17 ust. 2 lit. d VI Dyrektywy prawo do odliczenia podatku VAT należnego z tytułu towarów i usług pośrednich nabytych przez podatnika, w szczególności w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, jest uzależnione od warunku, iż towary i usługi nabyte w ten sposób służą wykonywaniu czynności podatnika podlegających opodatkowaniu. W powyższych okolicznościach zostało ustalone, że towary opodatkowane z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego uznanego za dokonane w państwie członkowskim identyfikacji podatkowej na podstawie art. 28b część A ust. 2 akapit pierwszy VI Dyrektywy, nie zostały w rzeczywistości wwiezione do rzeczonego państwa członkowskiego. W związku z tym transakcje dokonywane przez obydwa podmioty nie mogą zostać uznane za dające prawo do odliczenia w rozumieniu art. 17 VI Dyrektywy. Wynika stąd, że takie nabycie wewnątrzwspólnotowe nie może korzystać z systemu odliczenia przewidzianego w tym artykule. W powyższych warunkach Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 2 i 3 oraz art. 28b część A ust. 2 VI Dyrektywy, znowelizowanej Dyrektywą Rady 92/111/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r., powinny być interpretowane w ten sposób, iż podatnik, którego dotyczy sytuacja przewidziana w akapicie pierwszym ostatniego z wymienionych przepisów, nie ma prawa do bezpośredniego odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym. 3.7 Stosowanie obniżonej stawki do usług przewozu zwłok pojazdem wyrok TSUE z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C 94/09 (KE v. Francja) Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył zagadnienia świadczenia usług przez zakłady pogrzebowe oraz stosowania obniżonej stawki do usług przewozu zwłok pojazdem. Komisja twierdziła, że przepisy francuskie, zgodnie z którymi usługi przewozu zwłok zostały wyodrębnione z usług pogrzebowych, w sytuacjach gdy (upraszczając) nie są one 131

8 bezpośrednio związane z pogrzebem, naruszają postanowienia Dyrektywy 112. Komisja oparła swoje stanowisko na orzecznictwie Trybunału, zgodnie z którym transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu podatku VAT 41. W odpowiedzi Francja powołała się na wyroki 42, z których przez analogię wynika, że Dyrektywa 112 nie przesądza o tym, iż obniżona stawka podatku może być stosowana jedynie wtedy, gdy dotyczy ona wszystkich aspektów świadczenia usług przez zakłady pogrzebowe (objętych zakresem załącznika III do tej dyrektywy). Nie można zatem wykluczyć selektywnego stosowania obniżonej stawki, pod warunkiem że nie spowoduje ono ryzyka zakłócenia konkurencji. TSUE w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do usług pogrzebowych stwierdził, że należy rozdzielić: usługi transportu zwłok przez tragarzy ponieważ z samego ich charakteru wynika, że są one ograniczone do przemieszczania na małą odległość, niekoniecznie są wykonywane przez zakład, lecz mogą być także powierzone bliskim zmarłego, a poza tym mają przede wszystkim charakter ceremonialny; przewóz zwłok pojazdem jako działalność przewozową ponieważ przewóz zwłok pojazdem podlega we Francji przepisom szczególnym, może on być wykonywany wyłącznie przez upoważnionych usługodawców za pomocą pojazdu przystosowanego do tego celu; może być on wykonywany niezależnie od jakichkolwiek świadczeń pogrzebowych. Zdaniem Trybunału państwa członkowskie mają pełne prawo do selektywnego stosowania stawki obniżonej, ponieważ stanowi ona wyjątek należy więc ją interpretować ściśle, a nie rozszerzająco. Warunkiem stosowania stawki obniżonej jest jej jasne wyodrębnienie oraz to, że nie może ona powodować naruszenia neutralności podatkowej. W opinii TSUE Francja tych wymogów nie naruszyła, ponieważ usługi te, jak przedstawiono, różnią się od siebie. Jednocześnie ani Trybunał, ani Komisja nie wypowiedzieli się negatywnie w przedmiocie traktowania tak wyodrębnionego transportu zwłok, świadczonego przez jakikolwiek 41 Przywołano przy tym wyroki z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C 349/96 CPP, Rec. s. I-973, pkt 29, oraz z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C 41/04 Levob Verzekeringen i OV Bank, Zb. Orz. s. I-9433, pkt Wyrok z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie C 384/01 Komisja przeciwko Francji, Rec. s. I-4395, pkt 22 i 23, dotyczący dostawy elektryczności i gazu, oraz wyrok z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C 442/05 Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau- Westelbien, Zb. Orz. s. I-1817, pkt

9 podmiot (np. transport medyczny), jako transportu osób (notabene podobnie jak usługi pogrzebowe obłożonego we Francji stawką obniżoną). Podsumowując zatem, w opinii TSUE wyodrębnienie usług transportu z usług pogrzebowych nie jest sprzeczne z Dyrektywą 112, nie są to bowiem usługi podobne, a zatem można do nich stosować zróżnicowane stawki. 3.8 Nałożenie podatku za pomocą metody ryczałtowej na przewoźników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju wyrok TSUE z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C 311/09 (KE v. Polska) Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył zagadnienia nałożenia podatku za pomocą metody ryczałtowej na przewoźników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Zgodnie z 35 rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (analogicznym do 34 rozporządzenia MF z dnia 24 grudnia 2009 r.), podatnicy mający (upraszczając) siedzibę poza Polską obowiązani byli przy dokonywaniu okazjonalnego przewozu osób autobusami na terytorium RP do zapłaty podatku w kwocie iloczynu stawki 7% i kwoty 285 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych, od każdej z osób podróżujących; musieli z tego tytułu złożyć też deklarację do właściwego urzędu celnego. W ocenie Trybunału przepis ten był niezgodny z art. 73, 168 i 273 Dyrektywy 112. TSUE podzielił zdanie Komisji, że brak konieczności rejestracji podatnika na terytorium RP powoduje, że nie ma on w Polsce praw podatnika, ale również i obowiązków, a w związku z tym nie może on odzyskać zapłaconego w Polsce VAT. Jednocześnie obowiązek składania deklaracji w urzędzie celnym na granicy należy uznać za formalność związaną z jej przekroczeniem. Rzeczpospolita Polska w toku postępowania nie zaprzeczyła istnieniu formalności przy przekraczaniu jej granic ani nie odparła argumentu Komisji, zgodnie z którym podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczeń. W świetle powyższych jak widać oczywistych ustaleń, Trybunał orzekł, że 35 pkt 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2004 r. (których brzmienie jest analogiczne do 34 pkt 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia MF z dnia 24 grudnia 2009 r.) jest niezgodny z postanowieniami Dyrektywy 112. Oznacza to, że podatnicy, którzy było obowią 133

10 zani do zapłaty tego podatku, mają prawo ubiegać się o jego zwrot. 3.9 Zwolnienie z podatku od wartości dodanej usług polegających na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej w celu wykorzystania komórek macierzystych pobranych z tej krwi na potrzeby ewentualnego przyszłego leczenia autologicznego lub, stosownie do okoliczności, alogenicznego wyroki TSUE z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie C 262/08 (CopyGene A/S) oraz z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie C 86/09 (Future Health Technologies Ltd) Przedmiotem sprawy był spór między CopyGene A/S a Danią dotyczący odmowy ze strony duńskich organów podatkowych przyznania zwolnienia z podatku od wartości dodanej usług oferowanych przez CopyGene, polegających na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej w celu wykorzystania komórek macierzystych pobranych z tej krwi na potrzeby ewentualnego przyszłego leczenia autologicznego lub stosownie do okoliczności alogenicznego. CopyGene dążyło do uznania świadczonych przez siebie usług za objęte art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy (analogicznym do art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 112). TSUE na wstępie obszernie przypomniał o konieczności ścisłej wykładni zwolnień z art. 13 VI Dyrektywy, zasadach tej wykładni oraz konieczności takiego samego rozumienia postanowień tego artykułu, które stanowią autonomiczne pojęcia prawa unijnego, we wszystkich krajach UE. W przedmiocie samego pojęcia opieki zdrowotnej użytego w art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy oraz pojęcia świadczeń opieki zdrowotnej zawartego w lit. c tego ustępu, Trybunał wskazał na przyjęte w orzecznictwie rozumienie tego pojęcia jako świadczeń, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. W tym kontekście TSUE przystąpił do rozpatrywania niniejszej sprawy. Trybunał orzekł, że wykładni pojęcia działalności ściśle związanej z opieką szpitalną i medyczną w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, iż nie obejmuje ono działalności polegającej na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej oraz przechowywaniu komórek macierzystych zawartych w tej krwi, jeżeli opieka medyczna udzielana w warunkach szpitalnych, z którą działalność ta powiązana jest wyłącznie potencjalnie, nie jest przeprowadzona, roz 134

11 poczęta bądź też planowana. Wynika to z faktu, że działalność taka nie obejmuje świadczeń, które nie przedstawiają żadnego związku z opieką szpitalną nad odbiorcami tych świadczeń ani z opieką medyczną świadczoną ewentualnie na ich rzecz. Świadczenia te można uznać za powiązane tylko wówczas, gdy są rzeczywiście świadczone jako usługi pomocnicze względem stanowiącej świadczenie główne opieki szpitalnej nad odbiorcami lub opieki medycznej świadczonej na rzecz odbiorców. W przedmiotowej sprawie sytuacja taka nie występuje, bowiem wystarczająco ścisły związek między, z jednej strony opieką szpitalną i medyczną, które stanowią świadczenie główne, i z drugiej strony działalnością Copy Gene, występowałby wyłącznie w dwóch przypadkach: po pierwsze, gdyby stan wiedzy medycznej pozwalał na wykorzystanie lub wymagał wykorzystania pępowinowych komórek macierzystych dla leczenia danej choroby lub w celu jej zapobiegania, i po drugie, gdyby choroba ta występowała lub mogła wystąpić w szczególnym przypadku. W niniejszej sprawie przyznając nawet, że działalność CopyGene nie może mieć innego celu niż wykorzystanie przechowywanych w ten sposób pępowinowych komórek macierzystych w ramach opieki medycznej udzielanej w warunkach szpitalnych i że nie może być wykorzystana w innych celach, nie można uznać, iż działalność ta jest rzeczywiście wykonywana jako usługi pomocnicze względem opieki szpitalnej nad odbiorcami lub opieki medycznej świadczonej na rzecz odbiorców, które stanowią świadczenie główne. Trybunał rozważył również, czy władze krajowe mogą zgodnie z prawem uznawać, że podatnik taki jak CopyGene, będący bankiem komórek macierzystych, nie jest inną oficjalnie uznaną placówką o podobnym charakterze jak szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy. Z orzecznictwa TSUE wynika, że przepis ten odnosi się do oficjalnie uznanych placówek realizujących cele społeczne, takie jak ochrona ludzkiego zdrowia. Trybunał orzekał już, że jeżeli analizy laboratoryjne służące diagnozie z uwagi na przyświecający im cel terapeutyczny wchodzą w zakres pojęcia opieki medycznej, przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy, to prywatne laboratorium należy uznać za instytucję o podobnym charakterze co szpitale oraz ośrodki medyczne i diagnostyczne w rozumieniu tego przepisu. Z orzecznictwa wynika również fakt, że oficjalne uznanie nie musi odbywać się na drodze formalnego postępowania. Ustalenie zasad, według których możliwe będzie takie uznanie podmiotów, które o to wnoszą, pozostaje zatem zasadniczo domeną prawa krajowego każdego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie dysponują swobodą 135

12 uznania w tym zakresie. Oznacza to, że zdaniem Trybunału VI Dyrektywa nie sprzeciwia się temu, aby władze krajowe uznały, iż podatnik taki jak CopyGene nie jest inną oficjalnie uznaną placówką o podobnym charakterze jak szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy. Jednakże nie można również interpretować tego przepisu w ten sposób, że sam w sobie wymaga on, aby właściwe władze odmówiły zrównania prywatnego banku komórek macierzystych z oficjalnie uznaną placówką dla celów rozważanego zwolnienia. Do sądu krajowego należy w razie potrzeby zbadanie, czy odmowa uznania dla celów zwolnienia ustanowionego w art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy jest zgodna z prawem Unii, a w szczególności z zasadą neutralności podatkowej. Powyższe konkluzje dotyczyły również orzeczenia w sprawie Future Health Technologies Ltd, rozstrzyganym już na podstawie przepisów Dyrektywy 112. Podobnie jak w wyroku dotyczącym CopyGene, TSUE stwierdził, że jeżeli czynności polegające na wysyłce zestawu do poboru krwi pępowinowej noworodka oraz na analizie i przetwarzaniu tej krwi, a także, w odpowiednim przypadku, na konserwacji komórek macierzystych zawartych w tej krwi w celu ewentualnego przyszłego wykorzystania jej w celach terapeutycznych, mają jedynie zagwarantować, iż szczególny środek będzie dostępny w celu leczenia medycznego w hipotetycznej sytuacji, gdy stanie się on niezbędny, a nie służą, jako takie, diagnozowaniu, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia, to takie czynności, niezależnie od tego, czy będą rozpatrywane łącznie, czy też oddzielnie, nie są objęte zakresem pojęcia opieka szpitalna i medyczna użytego w art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 112 ani zakresem pojęcia świadczenie opieki medycznej z art. 132 ust. 1 lit. c tej dyrektywy. Trybunał w tym wyroku zauważył jednak, że inaczej by było, gdyby analiza krwi pępowinowej rzeczywiście miała na celu umożliwienie dokonania diagnozy lekarskiej, którą to okoliczność w razie potrzeby powinien ustalić sąd krajowy Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej działalności polegającej na przewozie organów i próbek pochodzących od ludzi do szpitali i laboratoriów wyrok TSUE z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C 237/09 (Nathalie De Fruytier) Sprawa dotyczyła opodatkowania podatkiem od wartości dodanej działalności polegającej na przewozie organów i próbek pochodzących od ludzi do szpitali i laboratoriów, którą strona wykonuje samodzielnie. Belgijskie organy po 136

13 datkowe opodatkowały VAT działalność wykonywaną przez N. De Fruytier. Strona była natomiast zdania, że wykonywane przez nią czynności powinny być jednak zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 13 część A ust. 1 lit. d VI Dyrektywy (analogicznym do art. 132 ust. 1 lit. d Dyrektywy 112), i wniosła odwołanie na drodze sądowej. Trybunał przypomniał, że pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Jeżeli działalność w przedmiocie przewozu organów i próbek pochodzących od ludzi polega jedynie na tym, że osoba dokonująca przewozu fizycznie przemieszcza produkty, o których mowa, z jednego miejsca do drugiego, dla różnych szpitali i laboratoriów, to tego rodzaju działalność nie może zostać zrównana z dostawą towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 VI Dyrektywy, ponieważ nie uprawnia drugiej strony do rzeczywistego rozporządzania omawianymi produktami jak właściciel. Trybunał orzekł również, że mimo iż organy i próbki pochodzące od ludzi oraz mleko ludzkie są w Belgii rzeczami wyłączonymi z obrotu na podstawie konwencji międzynarodowych, to nie oznacza to, że jest tak również w innych państwach członkowskich. Wynika z tego, iż w innych okolicznościach i w innym państwie ich dostawa mogłaby być uznana za dostawę towaru Świadczenia polegające na zapewnieniu pacjentowi możliwości wykonywania opieki przez osobę najbliższą wyrok TSUE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie C 394/04 i C 395/04 (Diagnostiko Terapeftiko Kentro Athinon Ygeia AE v. Ypourgos Oikonomikon) W ramach działalności statutowej szpitale wykonujące świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej są m.in. zobowiązane na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zapewnić pacjentowi możliwość obecności osoby bliskiej. Ponadto, pacjent w ramach przysługującego mu uprawnienia do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej może korzystać z takiej pomocy wykonywanej przez osoby bliskie. Z tego tytułu szpitale mogą pobierać opłatę rekompensującą koszty ponoszone w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem członka rodziny pacjenta. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 137

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

www.vat.ksiegowego.pl

www.vat.ksiegowego.pl egzemplarz okazowy nr okazowy WRZESIEŃ 2011 ISSN 2083-3660 DLA KSIĘGOWEGO Z FIRMY I SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I. II. spis treści VAT NA BIEŻĄCO, TRZEBA WIEDZIEĆ Z tym numerem 2 dodatki papierowe: Najciekawsze

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2013 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Styczeń 2013 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Styczeń 2013 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT

Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT Podręcznik Oceny Kwalifikowalności VAT w Programie Infrastruktura i Środowisko Warszawa, październik 2011 r. Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014

Podstawy podatku VAT. dr Krzysztof Biernacki. Gdynia, 20 października 2014 dr Krzysztof Biernacki Gdynia, 20 października 2014 Istota rozliczenia podatek brutto (1) (2) (3) (4) (7) Faza obrotu Cena netto Wartość dodana Cena brutto (10%) Podatek do zapłaty l Faza Podatnik A 100

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4

Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013. - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 Rekomenduje VAT 2013 VAT 2013 - praktyczny komentarz do zmian w 2013 r. i 2014 r. Tomasz Maicher ISBN 978-83-7440-334-4 PODATKI 2013 PODATKI 2013 cz. 1 W publikacji znajduje się ustawa o podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się?

Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Na jakie zmiany w VAT w 2014 r. podatnicy muszą przygotować się? Opracowanie: KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BARBARA MIEROSŁAWSKA Sopot - grudzień'2013 SPIS TREŚCI W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 4 Zmiana zasady

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE L 304/64 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.11.2011 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniająca dyrektywę Rady

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC)

VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) VI DYREKTYWA VAT RADY UE (77/388/EEC) W TŁUMACZENIU RENATY GIEDROJĆ I ZESPOŁU VAT FIRMY ERNST & YOUNG Stan prawny: styczeń 2005 r. SZÓSTA DYREKTYWA RADY z 17 maja 1977 roku w sprawie harmonizacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r.

DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE. z dnia 23 kwietnia 2008 r. L 133/66 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 22.5.2008 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja)]

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour de cassation (Francja)] OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA Szpunar przedstawiona w dniu 4 lutego 2015 r.(1) Sprawa C 584/13 Directeur général des finances publiques przeciwko Mapfre Asistencia compania internacional de seguros

Bardziej szczegółowo