3.2 Zwrot nadpłaty VAT wyrok TSUE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C 472/08 (Alstom Power Hydro)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3.2 Zwrot nadpłaty VAT wyrok TSUE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C 472/08 (Alstom Power Hydro)"

Transkrypt

1 Rozdział III Ewolucja judykatury krajowej i europejskiej 3.1 Zwolnienie z VAT działalności wykonywanej przez wspólnika spółki cywilnej wyrok TSUE z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie C 473/08 (Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz) Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył kwestii zwolnienia z VAT działalności wykonywanej przez wspólnika spółki cywilnej Eulitz, Thomasa Eulitza, w ramach kursu ustawicznego szkolenia zawodowego organizowanego przez podmiot trzeci. Thomas Eulitz, inżynier pożarnictwa będący wspólnikiem spółki cywilnej, prowadził działalność polegającą na nauczaniu i egzaminowaniu w ramach kursów prowadzonych w stowarzyszeniu prawa prywatnego (EIPOS), zajmującym się dokształcaniem osób, które uzyskały już wyższe wykształcenie. Niemiecki organ podatkowy zastosował VAT do przychodów spółki cywilnej pochodzących z działalności Thomasa Eulitza, uznając, że nie podlega ona zwolnieniu, o którym mowa w art. 13 część A ust. 1 lit. i oraz lit. j VI Dyrektywy (tzn. zwolnieniu szeroko pojmowanej działalności edukacyjnej). Argumentował to tym, że po pierwsze, spółka Eulitz nie jest podmiotem prawa publicznego prowadzącym działalność edukacyjną, a po drugie, że Thomas Eulitz nie działał jako nauczyciel prywatnie, ale w imieniu i na rzecz EIPOS. W opinii TSUE niemieckie tłumaczenie art. 13 część A ust. 1 lit. j VI Dyrektywy ma inne znaczenie niż ten sam przepis w pozostałych wersjach językowych. W wersji niemieckiej przetłumaczony on został mianowicie jako nauczanie szkolne lub uniwersyteckie przez nauczycieli prywatnych, w innych wersjach występuje on jednak jako nauczanie prywatne przez nauczycieli, obejmujące edukację szkolną i uniwersytecką. Ta wieloznaczność spowodowała, zdaniem Trybunału, niedopuszczalne zawężenie definicji prawa wspólnotowego, jaką stanowi edukacja szkolna i 125

2 uniwersytecka. Powołując się na wyrok w sprawie C 445/05 Harderer, TSUE przypomniał, że jako taką należy zakwalifikować każdą działalność, w ramach której prowadzi się nauczanie w szkołach lub na uniwersytetach w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów lub studentów, pod warunkiem iż działalność ta nie będzie miała charakteru wyłącznie rekreacyjnego. Nie należy przy tym dokonywać rozróżnienia na uczniów i studentów, a osoby posiadające już dyplom szkolny lub uniwersytecki. Sama edukacja natomiast jest pojęciem węższym od pojęcia nauczanie, które oprócz działalności w charakterze nauczyciela sensu stricto obejmuje również inną działalność (w tym egzaminowanie), pod warunkiem że jest ona wykonywana w ramach przekazywania wiedzy i umiejętności pomiędzy nauczycielem a uczniami lub studentami w zakresie edukacji szkolnej lub uniwersyteckiej. Bezsporne jest, iż Thomas Eulitz działał jako nauczyciel, TSUE rozważył natomiast fakt wykonywania przez niego czynności prywatnie. Thomas Eulitz działał jako nauczyciel w ramach kursu szkoleniowego proponowanego przez podmiot trzeci EIPOS. Podmiot ten a nie Thomas Eulitz pełnił obowiązki instytucji szkoleniowej, w ramach której ten ostatni nauczał oraz świadczył usługi szkoleniowe uczestnikom rzeczonych kursów, a zatem nie może on zostać uznany za osobę nauczającą prywatnie w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. j VI Dyrektywy. Konkludując, nauczanie prywatne ( ) obejmujące edukację szkolną i uniwersytecką obejmuje wszelką działalność edukacyjną i związaną z nią, pod warunkiem że nie ma ona charakteru rekreacyjnego, a co za tym idzie podlega zwolnieniu. Podmiot ją wykonujący musi działać we własnym imieniu, jeżeli ma być uznany za nauczyciela prywatnego. 3.2 Zwrot nadpłaty VAT wyrok TSUE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C 472/08 (Alstom Power Hydro) Spółka Alstom w 2004 r. zwróciła się do łotewskich władz podatkowych o zwrot VAT, który jej zdaniem nienależnie zapłaciła w latach Łotewskie organy skarbowe częściowo odmówiły zwrotu, argumentując ten fakt przekroczeniem przez Alstom 3-letniego terminu na wystąpienie z odpowiednim wnioskiem. Spółka w związku z tym skierowała skargę do TSUE, twierdząc, że odmowa zwrotu stanowi naruszenie prawa do odzyskania nadpłaty podatku od wartości dodanej. Trybunał zwrócił uwagę na fakt, że VI Dyrektywa nie wskazuje wyraźnego terminu przedawnienia wniosku o zwrot, 126

3 dając państwom członkowskim swobodę w jego wyznaczeniu. Orzecznictwo wskazuje jedynie, że przepisy o zwrocie powinny opierać się na zasadzie równoważności (czyli zwrot nadpłaty VAT nie może być w prawie krajowym bardziej utrudniony niż zwrot innych podatków) oraz zasadzie skuteczności (czyli przepisy o zwrocie nie mogą nadmiernie go utrudniać lub w ogóle czynić niemożliwym). W opinii TSUE 3-letni termin do złożenia wniosku o zwrot nie uchybia ani pierwszej, ani drugiej z wymienionych zasad. Co więcej, Trybunał przypomniał, że orzekał już w podobnej sprawie, gdy przedmiotem rozstrzygania był termin 2-letni i ten termin również uznał za zgodny z prawem wspólnotowym. A zatem 3-letni termin na złożenie wniosku nie narusza postanowień VI Dyrektywy. 3.3 Czy działalność reprograficzną (sporządzanie kopii akt, dokumentów, planów itp.) należy uznać na gruncie VI Dyrektywy za dostawę towarów czy świadczenie usług? wyrok TSUE z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie C 88/09 (Graphic Procédé) Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył wyznaczenia kryteriów pozwalających ustalić, czy działalność reprograficzną (sporządzanie kopii akt, dokumentów, planów itp.) należy uznać na gruncie VI Dyrektywy za dostawę towarów czy świadczenie usług. W opinii Trybunału wydawanie przez Graphic Procédé klientowi zamówionych przez niego kopii odpowiada przeniesieniu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel z art. 5 ust. 1 VI Dyrektywy. Przeniesienie to dotyczy nośników, czyli w tym przypadku kartek papieru, na których dokonano powielenia, którymi to nośnikami rozporządzał Graphic Procédé przed wydaniem ich klientowi. Klient nie został bowiem nigdy pozbawiony swego prawa do rozporządzania zawartością niematerialną kopii sporządzonych z dostarczonego przez niego oryginału, transakcja dokonana przez niego z Graphic Procédé dotyczy wyłącznie nośników umożliwiających sporządzenie kopii. Z tego względu cena kopii zafakturowana przez ten podmiot określana jest z uwzględnieniem nie wartości intelektualnej przypisywanej oryginałowi, lecz cech technicznych kopii i liczby zamówionych egzemplarzy. Ustalono również, że działalność Graphic Procédé nie ogranicza się do prostego powielania oryginalnych dokumentów, lecz obejmuje dodatkowo wybór i programowanie kserokopiarek, jak również kompilowanie i oprawę dokumentów oraz porządkowanie kopii. 127

4 Na podstawie powyższych wniosków Trybunał stwierdził, że działalność reprograficzna wykazuje cechy dostawy towarów, o ile ogranicza się do prostej czynności powielania dokumentów na nośnikach, a prawo do rozporządzania tymi nośnikami zostaje przeniesione przez podmiot wykonujący tę działalność na klienta, który zamówił sporządzenie kopii z oryginału. Działalność tę należy jednak kwalifikować jako świadczenie usług, jeżeli okazuje się, że towarzyszy jej świadczenie dodatkowych usług, które ze względu na wagę, jakiej nabierają dla klientów, czas potrzebny na ich wykonanie, wymaganą obróbkę dokumentów oryginalnych i udział w kosztach całkowitych, jaki przypada na te świadczenia, mogą zyskać charakter dominujący w stosunku do czynności dostawy towarów, stanowiąc przez to dla odbiorców cel sam w sobie. 3.4 Stawki podatku VAT w odniesieniu do opłat pobieranych za korzystanie z indywidualnych kabin do oglądania filmów wyrok TSUE z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie C 3/09 (Erotic Center BVBA) Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył zastosowania obniżonej stawki podatku VAT w odniesieniu do opłat pobieranych przez spółkę Erotic Center za korzystanie z indywidualnych kabin do oglądania filmów, znajdujących się w lokalach tej spółki. Spółka Erotic Center stosowała stawkę obniżoną, ponieważ kwalifikowała je jako kina w rozumieniu kategorii 7 załącznika H do VI Dyrektywy (która to kategoria ma analogiczne brzmienie do kategorii 7 załącznika III do Dyrektywy 112). Na tym gruncie powstał spór z belgijskimi organami podatkowymi, który zaowocował skierowaniem do TSUE pytania następującej treści: Czy kabinę będącą zamykanym pomieszczeniem, w którym jest miejsce tylko dla jednej osoby, mogącej za opłatą oglądać na ekranie telewizora filmy, przy czym osoba ta sama uruchamia projekcję filmu poprzez wrzucenie monety, może wybierać różne filmy i w czasie, który opłaciła, może stale zmieniać wybór wyświetlanych filmów, należy uznać za «kino» w rozumieniu kategorii 7 załącznika H do szóstej dyrektywy?. Trybunał stwierdził, że wobec braku w VI Dyrektywie definicji pojęcia kino, należy je tłumaczyć zgodnie z kontekstem, w jakim występuje ono w tej dyrektywie, jak i ze zwyczajnym znaczeniem tego określenia. Wydarzenia i obiekty wymienione w kategorii 7 załącznika H do VI Dyrektywy łączy natomiast to, że są one dostępne dla publiczności po uprzednim wniesieniu opłaty za wstęp, co przyznaje ogółowi osób, które zapłaciły za ten wstęp, 128

5 prawo do zbiorowego korzystania ze świadczeń kulturalnych i rozrywkowych właściwych tym wydarzeniom lub obiektom. W związku z tym nie można uznać, że wydarzenia i obiekty z kategorii 7 załącznika H obejmują także opłatę ponoszoną przez konsumenta w celu uzyskania możliwości indywidualnego oglądania jednego lub więcej filmów albo fragmentów filmów w odosobnionym miejscu, takim jak kabiny, których dotyczy spór przed sądem krajowym. 3.5 Możliwość odliczenia całej kwoty VAT, w przypadku gdy nabywane towary nie służyły w całości celom podlegającym odliczeniu wyrok TSUE z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawach połączonych C 538/08 (X Holding BV) oraz C 33/09 (Oracle Nederland BV) Spór w przedmiotowej sprawie dotyczył możliwości odliczenia całej kwoty VAT, w przypadku gdy nabywane towary nie służyły w całości celom podlegającym odliczeniu. Obowiązująca przed wejściem w życie VI Dyrektywy II Dyrektywa przewidywała, że państwa członkowskie mogą ustanowić ograniczenie w zwrocie podatku od wartości dodanej w stosunku do określonych towarów i usług, w szczególności do tych, które mogą być wykorzystane wyłącznie lub częściowo do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników. W VI Dyrektywie brak było już możliwości ustanowienia ograniczeń w prawie do odliczenia, przewidziano jednak (w art. 17 ust. 6) prawo zachowania tych ograniczeń, w przypadku gdy obowiązywały one w państwie członkowskim przed jej wejściem w życie (klauzula standstill). Komisja miała co prawda wydać decyzję określającą, które wydatki nie podlegają odliczeniu VAT, jednakże nie wykonano tej dyspozycji. Spółka X Holding (Holandia) nabyła określoną liczbę samochodów osobowych, a następnie dokonała odliczenia podatku VAT w pełnej wysokości. W toku postępowania podatkowego stwierdzono, że większość nabytych samochodów nie służyła celom prowadzonej działalności gospodarczej, wobec czego spółka X Holding niesłusznie żądała odliczenia naliczonego jej podatku VAT. Podobnie spółka Oracle Nederland dokonywała dostaw żywności na rzecz pracowników, zapewniała im mieszkania oraz usługi rozrywkowe, jak również wręczała upominki oraz inne podarunki osobom, które nie miałyby prawa do odliczenia VAT, a zatem dokonywała czynności niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą. Holandia zachowała unormowania ograniczające prawo do odliczenia w tych sytuacjach. Trybunał orzekł, że w przedmiotowej sprawie przepisy holenderskie nie stanowią odstępstwa od reguł przewidzia 129

6 nych w VI Dyrektywie, towary i usługi zostały bowiem określone precyzyjnie, a regulacje w tym zakresie zgodne są z klauzulą standstill. Orzekając jednocześnie o zasadach ogólnych systemu podatku od wartości dodanej, TSUE stwierdził, iż przepisy państw członkowskich, które zaczęły obowiązywać przed dniem wejścia w życie VI Dyrektywy, mogą przewidywać, że podatnik może odliczyć VAT od niektórych towarów i usług, które są wykorzystywane częściowo dla celów prywatnych, a częściowo dla celów związanych z działalnością gospodarczą, nie w całości, a jedynie proporcjonalnie do wykorzystania dla celów związanych z działalnością gospodarczą. Równocześnie po wejściu w życie VI Dyrektywy państwo członkowskie może dokonywać zmian w przepisach dotyczących wyłączenia prawa do odliczenia, jeżeli mają one na celu ograniczenie zakresu wyłączenia. Dopuszczalna jest jednak taka zmiana, która może rozszerzać ten zakres w niektórych latach podatkowych; nie może być to jednak zmiana celowa, lecz wynikająca z blankietowego charakteru zmienionej regulacji, czyli rozszerzenia nie zamierzonego, lecz marginalnego i niepogłębiającego istotnie zasady ograniczenia zakresu wyłączenia. 3.6 Bezpośrednie odliczenie podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrok TSUE z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawach połączonych C 536/08 (X) i C 539/08 (X oraz fiscale eenheid Facet BV/Facet Trading BV) Wymienione spółki mają siedziby w Niderlandach, a przedmiotem ich działalności jest handel komputerami i częściami komputerowymi. Nabywały one te towary w innych krajach członkowskich, a następnie zajmowały się ich dostawą w kolejnych krajach członkowskich. Dostawcy nie naliczali podatku VAT na fakturach wystawianych na X i Facet oraz wykazywali na nich ich niderlandzkie numery identyfikacyjne dla celów podatku VAT. Holenderskie organy podatkowe stanęły na stanowisku, że w przedmiotowych przypadkach nie dochodziło do nabycia wewnątrzwspólnotowego. TSUE przypomniał, że art. 28b część A ust. 1 VI Dyrektywy ustanawia zasadę ogólną, zgodnie z którą miejscem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów jest miejsce, w którym towary te znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu do osoby, która je nabywa. Z kolei ust. 2 akapit pierwszy stanowi, iż o ile nabywca towarów nie udowodni, że nabycie to zostało opodatkowane zgodnie z przepisami ust. 1, za miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów uważa się miejsce na terytorium państwa 130

7 członkowskiego, które nadało numer identyfikacji do celów VAT użyty przez nabywcę przy nabywaniu towarów. W sytuacji, w której nabycie towarów jest przedmiotem opodatkowania na podstawie art. 28b część A ust. 1 VI Dyrektywy w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów, po tym jak było przedmiotem opodatkowania zgodnie z art. 28b część A ust. 2 akapit pierwszy, to artykuł ten przewiduje w ust. 2 akapicie drugim mechanizm korekcyjny polegający na odpowiednim obniżeniu podstawy opodatkowania w państwie członkowskim identyfikacji podatkowej. W myśl art. 17 ust. 2 lit. d VI Dyrektywy prawo do odliczenia podatku VAT należnego z tytułu towarów i usług pośrednich nabytych przez podatnika, w szczególności w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego, jest uzależnione od warunku, iż towary i usługi nabyte w ten sposób służą wykonywaniu czynności podatnika podlegających opodatkowaniu. W powyższych okolicznościach zostało ustalone, że towary opodatkowane z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego uznanego za dokonane w państwie członkowskim identyfikacji podatkowej na podstawie art. 28b część A ust. 2 akapit pierwszy VI Dyrektywy, nie zostały w rzeczywistości wwiezione do rzeczonego państwa członkowskiego. W związku z tym transakcje dokonywane przez obydwa podmioty nie mogą zostać uznane za dające prawo do odliczenia w rozumieniu art. 17 VI Dyrektywy. Wynika stąd, że takie nabycie wewnątrzwspólnotowe nie może korzystać z systemu odliczenia przewidzianego w tym artykule. W powyższych warunkach Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 2 i 3 oraz art. 28b część A ust. 2 VI Dyrektywy, znowelizowanej Dyrektywą Rady 92/111/EWG z dnia 14 grudnia 1992 r., powinny być interpretowane w ten sposób, iż podatnik, którego dotyczy sytuacja przewidziana w akapicie pierwszym ostatniego z wymienionych przepisów, nie ma prawa do bezpośredniego odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym. 3.7 Stosowanie obniżonej stawki do usług przewozu zwłok pojazdem wyrok TSUE z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C 94/09 (KE v. Francja) Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył zagadnienia świadczenia usług przez zakłady pogrzebowe oraz stosowania obniżonej stawki do usług przewozu zwłok pojazdem. Komisja twierdziła, że przepisy francuskie, zgodnie z którymi usługi przewozu zwłok zostały wyodrębnione z usług pogrzebowych, w sytuacjach gdy (upraszczając) nie są one 131

8 bezpośrednio związane z pogrzebem, naruszają postanowienia Dyrektywy 112. Komisja oparła swoje stanowisko na orzecznictwie Trybunału, zgodnie z którym transakcja złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana, by nie pogarszać funkcjonalności systemu podatku VAT 41. W odpowiedzi Francja powołała się na wyroki 42, z których przez analogię wynika, że Dyrektywa 112 nie przesądza o tym, iż obniżona stawka podatku może być stosowana jedynie wtedy, gdy dotyczy ona wszystkich aspektów świadczenia usług przez zakłady pogrzebowe (objętych zakresem załącznika III do tej dyrektywy). Nie można zatem wykluczyć selektywnego stosowania obniżonej stawki, pod warunkiem że nie spowoduje ono ryzyka zakłócenia konkurencji. TSUE w przedmiotowej sprawie w odniesieniu do usług pogrzebowych stwierdził, że należy rozdzielić: usługi transportu zwłok przez tragarzy ponieważ z samego ich charakteru wynika, że są one ograniczone do przemieszczania na małą odległość, niekoniecznie są wykonywane przez zakład, lecz mogą być także powierzone bliskim zmarłego, a poza tym mają przede wszystkim charakter ceremonialny; przewóz zwłok pojazdem jako działalność przewozową ponieważ przewóz zwłok pojazdem podlega we Francji przepisom szczególnym, może on być wykonywany wyłącznie przez upoważnionych usługodawców za pomocą pojazdu przystosowanego do tego celu; może być on wykonywany niezależnie od jakichkolwiek świadczeń pogrzebowych. Zdaniem Trybunału państwa członkowskie mają pełne prawo do selektywnego stosowania stawki obniżonej, ponieważ stanowi ona wyjątek należy więc ją interpretować ściśle, a nie rozszerzająco. Warunkiem stosowania stawki obniżonej jest jej jasne wyodrębnienie oraz to, że nie może ona powodować naruszenia neutralności podatkowej. W opinii TSUE Francja tych wymogów nie naruszyła, ponieważ usługi te, jak przedstawiono, różnią się od siebie. Jednocześnie ani Trybunał, ani Komisja nie wypowiedzieli się negatywnie w przedmiocie traktowania tak wyodrębnionego transportu zwłok, świadczonego przez jakikolwiek 41 Przywołano przy tym wyroki z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C 349/96 CPP, Rec. s. I-973, pkt 29, oraz z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C 41/04 Levob Verzekeringen i OV Bank, Zb. Orz. s. I-9433, pkt Wyrok z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie C 384/01 Komisja przeciwko Francji, Rec. s. I-4395, pkt 22 i 23, dotyczący dostawy elektryczności i gazu, oraz wyrok z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie C 442/05 Zweckverband zur Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Torgau- Westelbien, Zb. Orz. s. I-1817, pkt

9 podmiot (np. transport medyczny), jako transportu osób (notabene podobnie jak usługi pogrzebowe obłożonego we Francji stawką obniżoną). Podsumowując zatem, w opinii TSUE wyodrębnienie usług transportu z usług pogrzebowych nie jest sprzeczne z Dyrektywą 112, nie są to bowiem usługi podobne, a zatem można do nich stosować zróżnicowane stawki. 3.8 Nałożenie podatku za pomocą metody ryczałtowej na przewoźników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju wyrok TSUE z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie C 311/09 (KE v. Polska) Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył zagadnienia nałożenia podatku za pomocą metody ryczałtowej na przewoźników mających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności, lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju. Zgodnie z 35 rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (analogicznym do 34 rozporządzenia MF z dnia 24 grudnia 2009 r.), podatnicy mający (upraszczając) siedzibę poza Polską obowiązani byli przy dokonywaniu okazjonalnego przewozu osób autobusami na terytorium RP do zapłaty podatku w kwocie iloczynu stawki 7% i kwoty 285 zł, w zaokrągleniu do pełnych złotych, od każdej z osób podróżujących; musieli z tego tytułu złożyć też deklarację do właściwego urzędu celnego. W ocenie Trybunału przepis ten był niezgodny z art. 73, 168 i 273 Dyrektywy 112. TSUE podzielił zdanie Komisji, że brak konieczności rejestracji podatnika na terytorium RP powoduje, że nie ma on w Polsce praw podatnika, ale również i obowiązków, a w związku z tym nie może on odzyskać zapłaconego w Polsce VAT. Jednocześnie obowiązek składania deklaracji w urzędzie celnym na granicy należy uznać za formalność związaną z jej przekroczeniem. Rzeczpospolita Polska w toku postępowania nie zaprzeczyła istnieniu formalności przy przekraczaniu jej granic ani nie odparła argumentu Komisji, zgodnie z którym podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczeń. W świetle powyższych jak widać oczywistych ustaleń, Trybunał orzekł, że 35 pkt 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia MF z dnia 27 kwietnia 2004 r. (których brzmienie jest analogiczne do 34 pkt 1, 3, 4 i 5 rozporządzenia MF z dnia 24 grudnia 2009 r.) jest niezgodny z postanowieniami Dyrektywy 112. Oznacza to, że podatnicy, którzy było obowią 133

10 zani do zapłaty tego podatku, mają prawo ubiegać się o jego zwrot. 3.9 Zwolnienie z podatku od wartości dodanej usług polegających na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej w celu wykorzystania komórek macierzystych pobranych z tej krwi na potrzeby ewentualnego przyszłego leczenia autologicznego lub, stosownie do okoliczności, alogenicznego wyroki TSUE z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie C 262/08 (CopyGene A/S) oraz z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie C 86/09 (Future Health Technologies Ltd) Przedmiotem sprawy był spór między CopyGene A/S a Danią dotyczący odmowy ze strony duńskich organów podatkowych przyznania zwolnienia z podatku od wartości dodanej usług oferowanych przez CopyGene, polegających na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej w celu wykorzystania komórek macierzystych pobranych z tej krwi na potrzeby ewentualnego przyszłego leczenia autologicznego lub stosownie do okoliczności alogenicznego. CopyGene dążyło do uznania świadczonych przez siebie usług za objęte art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy (analogicznym do art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 112). TSUE na wstępie obszernie przypomniał o konieczności ścisłej wykładni zwolnień z art. 13 VI Dyrektywy, zasadach tej wykładni oraz konieczności takiego samego rozumienia postanowień tego artykułu, które stanowią autonomiczne pojęcia prawa unijnego, we wszystkich krajach UE. W przedmiocie samego pojęcia opieki zdrowotnej użytego w art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy oraz pojęcia świadczeń opieki zdrowotnej zawartego w lit. c tego ustępu, Trybunał wskazał na przyjęte w orzecznictwie rozumienie tego pojęcia jako świadczeń, które służą diagnozie, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia. W tym kontekście TSUE przystąpił do rozpatrywania niniejszej sprawy. Trybunał orzekł, że wykładni pojęcia działalności ściśle związanej z opieką szpitalną i medyczną w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy należy dokonywać w ten sposób, iż nie obejmuje ono działalności polegającej na pobraniu, transporcie, badaniu i przechowywaniu krwi pępowinowej oraz przechowywaniu komórek macierzystych zawartych w tej krwi, jeżeli opieka medyczna udzielana w warunkach szpitalnych, z którą działalność ta powiązana jest wyłącznie potencjalnie, nie jest przeprowadzona, roz 134

11 poczęta bądź też planowana. Wynika to z faktu, że działalność taka nie obejmuje świadczeń, które nie przedstawiają żadnego związku z opieką szpitalną nad odbiorcami tych świadczeń ani z opieką medyczną świadczoną ewentualnie na ich rzecz. Świadczenia te można uznać za powiązane tylko wówczas, gdy są rzeczywiście świadczone jako usługi pomocnicze względem stanowiącej świadczenie główne opieki szpitalnej nad odbiorcami lub opieki medycznej świadczonej na rzecz odbiorców. W przedmiotowej sprawie sytuacja taka nie występuje, bowiem wystarczająco ścisły związek między, z jednej strony opieką szpitalną i medyczną, które stanowią świadczenie główne, i z drugiej strony działalnością Copy Gene, występowałby wyłącznie w dwóch przypadkach: po pierwsze, gdyby stan wiedzy medycznej pozwalał na wykorzystanie lub wymagał wykorzystania pępowinowych komórek macierzystych dla leczenia danej choroby lub w celu jej zapobiegania, i po drugie, gdyby choroba ta występowała lub mogła wystąpić w szczególnym przypadku. W niniejszej sprawie przyznając nawet, że działalność CopyGene nie może mieć innego celu niż wykorzystanie przechowywanych w ten sposób pępowinowych komórek macierzystych w ramach opieki medycznej udzielanej w warunkach szpitalnych i że nie może być wykorzystana w innych celach, nie można uznać, iż działalność ta jest rzeczywiście wykonywana jako usługi pomocnicze względem opieki szpitalnej nad odbiorcami lub opieki medycznej świadczonej na rzecz odbiorców, które stanowią świadczenie główne. Trybunał rozważył również, czy władze krajowe mogą zgodnie z prawem uznawać, że podatnik taki jak CopyGene, będący bankiem komórek macierzystych, nie jest inną oficjalnie uznaną placówką o podobnym charakterze jak szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy. Z orzecznictwa TSUE wynika, że przepis ten odnosi się do oficjalnie uznanych placówek realizujących cele społeczne, takie jak ochrona ludzkiego zdrowia. Trybunał orzekał już, że jeżeli analizy laboratoryjne służące diagnozie z uwagi na przyświecający im cel terapeutyczny wchodzą w zakres pojęcia opieki medycznej, przewidzianego w art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy, to prywatne laboratorium należy uznać za instytucję o podobnym charakterze co szpitale oraz ośrodki medyczne i diagnostyczne w rozumieniu tego przepisu. Z orzecznictwa wynika również fakt, że oficjalne uznanie nie musi odbywać się na drodze formalnego postępowania. Ustalenie zasad, według których możliwe będzie takie uznanie podmiotów, które o to wnoszą, pozostaje zatem zasadniczo domeną prawa krajowego każdego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie dysponują swobodą 135

12 uznania w tym zakresie. Oznacza to, że zdaniem Trybunału VI Dyrektywa nie sprzeciwia się temu, aby władze krajowe uznały, iż podatnik taki jak CopyGene nie jest inną oficjalnie uznaną placówką o podobnym charakterze jak szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne w rozumieniu art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy. Jednakże nie można również interpretować tego przepisu w ten sposób, że sam w sobie wymaga on, aby właściwe władze odmówiły zrównania prywatnego banku komórek macierzystych z oficjalnie uznaną placówką dla celów rozważanego zwolnienia. Do sądu krajowego należy w razie potrzeby zbadanie, czy odmowa uznania dla celów zwolnienia ustanowionego w art. 13 część A ust. 1 lit. b VI Dyrektywy jest zgodna z prawem Unii, a w szczególności z zasadą neutralności podatkowej. Powyższe konkluzje dotyczyły również orzeczenia w sprawie Future Health Technologies Ltd, rozstrzyganym już na podstawie przepisów Dyrektywy 112. Podobnie jak w wyroku dotyczącym CopyGene, TSUE stwierdził, że jeżeli czynności polegające na wysyłce zestawu do poboru krwi pępowinowej noworodka oraz na analizie i przetwarzaniu tej krwi, a także, w odpowiednim przypadku, na konserwacji komórek macierzystych zawartych w tej krwi w celu ewentualnego przyszłego wykorzystania jej w celach terapeutycznych, mają jedynie zagwarantować, iż szczególny środek będzie dostępny w celu leczenia medycznego w hipotetycznej sytuacji, gdy stanie się on niezbędny, a nie służą, jako takie, diagnozowaniu, opiece oraz, w miarę możliwości, leczeniu chorób lub zaburzeń zdrowia, to takie czynności, niezależnie od tego, czy będą rozpatrywane łącznie, czy też oddzielnie, nie są objęte zakresem pojęcia opieka szpitalna i medyczna użytego w art. 132 ust. 1 lit. b Dyrektywy 112 ani zakresem pojęcia świadczenie opieki medycznej z art. 132 ust. 1 lit. c tej dyrektywy. Trybunał w tym wyroku zauważył jednak, że inaczej by było, gdyby analiza krwi pępowinowej rzeczywiście miała na celu umożliwienie dokonania diagnozy lekarskiej, którą to okoliczność w razie potrzeby powinien ustalić sąd krajowy Opodatkowanie podatkiem od wartości dodanej działalności polegającej na przewozie organów i próbek pochodzących od ludzi do szpitali i laboratoriów wyrok TSUE z dnia 3 czerwca 2010 r. w sprawie C 237/09 (Nathalie De Fruytier) Sprawa dotyczyła opodatkowania podatkiem od wartości dodanej działalności polegającej na przewozie organów i próbek pochodzących od ludzi do szpitali i laboratoriów, którą strona wykonuje samodzielnie. Belgijskie organy po 136

13 datkowe opodatkowały VAT działalność wykonywaną przez N. De Fruytier. Strona była natomiast zdania, że wykonywane przez nią czynności powinny być jednak zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 13 część A ust. 1 lit. d VI Dyrektywy (analogicznym do art. 132 ust. 1 lit. d Dyrektywy 112), i wniosła odwołanie na drodze sądowej. Trybunał przypomniał, że pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 13 VI Dyrektywy powinny być interpretowane w sposób ścisły, ponieważ stanowią one odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatkiem VAT objęta jest każda dostawa towarów i każda usługa świadczona odpłatnie przez podatnika. Jeżeli działalność w przedmiocie przewozu organów i próbek pochodzących od ludzi polega jedynie na tym, że osoba dokonująca przewozu fizycznie przemieszcza produkty, o których mowa, z jednego miejsca do drugiego, dla różnych szpitali i laboratoriów, to tego rodzaju działalność nie może zostać zrównana z dostawą towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 VI Dyrektywy, ponieważ nie uprawnia drugiej strony do rzeczywistego rozporządzania omawianymi produktami jak właściciel. Trybunał orzekł również, że mimo iż organy i próbki pochodzące od ludzi oraz mleko ludzkie są w Belgii rzeczami wyłączonymi z obrotu na podstawie konwencji międzynarodowych, to nie oznacza to, że jest tak również w innych państwach członkowskich. Wynika z tego, iż w innych okolicznościach i w innym państwie ich dostawa mogłaby być uznana za dostawę towaru Świadczenia polegające na zapewnieniu pacjentowi możliwości wykonywania opieki przez osobę najbliższą wyrok TSUE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie C 394/04 i C 395/04 (Diagnostiko Terapeftiko Kentro Athinon Ygeia AE v. Ypourgos Oikonomikon) W ramach działalności statutowej szpitale wykonujące świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej są m.in. zobowiązane na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zapewnić pacjentowi możliwość obecności osoby bliskiej. Ponadto, pacjent w ramach przysługującego mu uprawnienia do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej może korzystać z takiej pomocy wykonywanej przez osoby bliskie. Z tego tytułu szpitale mogą pobierać opłatę rekompensującą koszty ponoszone w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem członka rodziny pacjenta. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, 137

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 19 kwietnia 2011 r. ILPP1/443-94/11-2/MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 19 kwietnia 2011 r. ILPP1/443-94/11-2/MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 19 kwietnia 2011 r. ILPP1/443-94/11-2/MS INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 2 października 2014 r. w sprawie C-446/13

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 2 października 2014 r. w sprawie C-446/13 WYROK TRYBUNAŁU z dnia 2 października 2014 r. w sprawie C-446/13 Artykuł 8 ust. 1 lit. a) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 maja 2014 r. Warszawa, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 23 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej

Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Opodatkowanie usługi turystyki medycznej Pismo z dnia 14 lutego 2012 r, sygn. IPPP2/443-1243/11-6/IG, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Usługa w zakresie opieki medycznej nabyta przez podatnika we własnym

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku

Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 20 marca 2014 r.(*) Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Zbycie przez gminę składników jej majątku W sprawie C 72/13 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na

Bardziej szczegółowo

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie,

w składzie: R. Silva de Lapuerta (sprawozdawca), prezes izby, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça i C. Lycourgos, sędziowie, POSTANOWIENIE TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 3 grudnia 2014 r.(*) Dyrektywa 92/83/EWG Harmonizacja struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych Artykuł 27 ust. 1 lit. f) Zwolnienie od

Bardziej szczegółowo

Czy przysługuje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT od usług w zakresie badań psychologicznych kierowców?

Czy przysługuje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT od usług w zakresie badań psychologicznych kierowców? Czy przysługuje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT od usług w zakresie badań psychologicznych kierowców? Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie.

W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. W prawie podatkowym w odniesieniu do dotacji bierze się pod uwagę źródło ich pochodzenia bądź przeznaczenie. Otrzymanie przez podatnika będącego beneficjentem dotacji z funduszy unijnych może mieć dla

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.10.2014 r. COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Republikę Estońską do zastosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących C 81 E/156 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.3.2011 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania * P7_TA(2010)0092 Rezolucja legislacyjna Parlamentu

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 25 października 2012 r.(*)

WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 25 października 2012 r.(*) WYROK TRYBUNAŁU (szósta izba) z dnia 25 października 2012 r.(*) Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Artykuły 306 310 Procedura szczególna dla biur podróży Usługi przewozu świadczone przez biuro podróży we

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2012/232/UE upoważniającej Rumunię do stosowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE)

Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art TFUE) Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatów przeciwko państwom członkowskim (art. 258-260 TFUE) Postępowanie Komisji przeciwko państwu członkowskiemu art. 258 TFUE Postępowanie państwa członkowskiego przeciwko

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.2.2013 COM(2013) 68 final 2013/0043 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY upoważniająca Łotwę do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 26 ust. 1 lit.

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie C-91/12

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie C-91/12 WYROK TRYBUNAŁU z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie C-91/12 Artykuł 132 ust. 1 lit. b) i c) dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

Usługi sprzątania częścią najmu. Wpisany przez Elżbieta Rogala

Usługi sprzątania częścią najmu. Wpisany przez Elżbieta Rogala Usługa najmu może objąć zwrot podatku od nieruchomości, opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, koszty utrzymania czystości, opłatę z tytułu ochrony nieruchomości, koszty administracji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PODATKÓW POŚREDNICH W DYREKTYWACH UE WYBÓR

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PODATKÓW POŚREDNICH W DYREKTYWACH UE WYBÓR ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PODATKÓW POŚREDNICH W DYREKTYWACH UE WYBÓR Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2009 r. (C-502/07) (K-1 sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy)

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) przywraca możliwość

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania *

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania * P7_TA-PROV(2010)0092 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania * Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wniosku

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/ /15-2/AS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/ /15-2/AS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/4512-1-398/15-2/AS Data 2015.08.25 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Zespół Szkół prowadzi stołówkę szkolną dla własnych uczniów oraz przygotowuje posiłki dla

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dolnośląski Urząd Skarbowy Data 2006.02.02 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2007.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT Nieprawidłowości w deklaracji podatnika Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

Podatek VAT Nieprawidłowości w deklaracji podatnika Dodatkowe zobowiązanie podatkowe WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 15 stycznia 2009 r.(*) Podatek VAT Nieprawidłowości w deklaracji podatnika Dodatkowe zobowiązanie podatkowe W sprawie C 502/07 mającej za przedmiot wniosek o wydanie,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura PT /WCH Data Minister Finansów

interpretacja indywidualna Sygnatura PT /WCH Data Minister Finansów interpretacja indywidualna Sygnatura PT8.8101.699.2015/WCH Data 2016.01.26 Minister Finansów Analiza ww. załącznika do ustawy o VAT, a w szczególności jego poz. 145 i poz. 148-149 nie wskazuje aby stawką

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 1061-IPTPP3.4512.104.2017.1.JM Data 10 kwietnia 2017 r. Autor Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 13 2a, art. 14b 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK

III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK III SA/Wa 3310/11 Warszawa, 8 października 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jarosław Trelka (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA

Bardziej szczegółowo

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów?

Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? Jakie jest w tej kwestii najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a jaka reakcja Ministerstwa Finansów? W wyroku z dnia 22 grudnia 2008 roku ETS orzekł, że obowiązujące w Polsce ograniczenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu

O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu O nowych zmianach w podatku VAT kolejny odcinek serialu Warszawa, 15 kwietnia 2011 r. Dorota Pokrop i Roman Namysłowski, Ernst & Young Świadczenia nieodpłatne Świadczenia nieodpłatne - towary Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.02.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0951/2004, którą złożył Jan Dolezal (Polska), w imieniu Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP1/ /15-2/IG Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP1/ /15-2/IG Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPP1/4512-612/15-2/IG Data 2016.01.26 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Odnosząc powołane wyżej regulacje prawne do przedstawionych okoliczności stwierdzić należy,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZYPOMNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG od 01 lipca 2011 Dostosowanie niektórych przepisów ustawy VAT do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011

Bardziej szczegółowo

Czy gminne przyłącze do sieci wodociągowej powinno być objęte obniżoną stawką VAT?

Czy gminne przyłącze do sieci wodociągowej powinno być objęte obniżoną stawką VAT? ETS orzekł, że dokonywanie takich przyłączy powinno być objęte jednolitą, obniżoną stawką VAT. Dokonywanie przez gminy przyłączy do sieci wodociągowej oraz dostarczanie przez nie wody powinny być objęte

Bardziej szczegółowo

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie,

w składzie: J.C. Bonichot (sprawozdawca), prezes izby, A. Arabadjiev i J.L. da Cruz Vilaça, sędziowie, WYROK TRYBUNAŁU (siódma izba) z dnia 18 grudnia 2014 r.(*) Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego Dyrektywa 2006/112/WE Podatek VAT Stawka obniżona Artykuły przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE UNIWERSALNA INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKOWEJ CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. DO 1 STYCZNIA 2017 R. W ZWIAZKU

Bardziej szczegółowo

Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP

Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP Warszawa, 28 stycznia 2009 r. Sz.P. Andrzej Sugajski Związek Przedsiębiorstw Leasingowych ul. Rejtana 17 02-516 Warszawa Dot.: Możliwości odliczania VAT od paliwa zakupionego do samochodów. TOM/MSZ/BAP

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B

8741/16 KW/PAW/mit DGG 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 10 czerwca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97

Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 Wyrok z dnia 25 lutego 1998 r. III RN 131/97 1. Podatnik może skorygować nieprawidłowości w deklaracji podatkowej VAT w następnym miesiącu. Jeżeli organ podatkowy stwierdzi, że podatnik tego nie uczynił

Bardziej szczegółowo

Czy usługi świadczone przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną są od 1 stycznia 2011 roku zwolnione z podatku od towarów i usług?

Czy usługi świadczone przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną są od 1 stycznia 2011 roku zwolnione z podatku od towarów i usług? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2011.05.24 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

G L O S A D O W Y R O K U T R Y B U N A Ł U E U R O P E J SKIEJ Z DNIA 2 9 L I P C A 2010 R., C - 4 0 / 0 9

G L O S A D O W Y R O K U T R Y B U N A Ł U E U R O P E J SKIEJ Z DNIA 2 9 L I P C A 2010 R., C - 4 0 / 0 9 G L O S A D O W Y R O K U T R Y B U N A Ł U S P R A W I E D L I W O Ś C I U N I I E U R O P E J SKIEJ Z DNIA 2 9 L I P C A 2010 R., C - 4 0 / 0 9 JAROSŁAW WITKOWSKI Artykuł 2 pkt 1 Szóstej Dyrektywy Rady

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług 4. Obowiązek podatkowy w VAT dr Rafał Mroczkowski Kazus (1) Radca prawny Paweł P. w dniu 10 maja 2014 r. zawarł z Domex S.A. umowę stałej obsługi prawnej, obejmującej także doradztwo

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II BU 26/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 czerwca 2007 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 728913 Temat: Nowelizacja ustawy VAT - 2014 - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 1.01.2014 roku oraz projektowane zmiany przepisów od 1.10.2013 (uchwalone

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 8.7.2004 COM(2004) 468 końcowy 2003/0091 (CNS) Zmieniony wniosek dotyczący DYREKTYWY RADY zmieniającej dyrektywę 77/388/EWG w zakresie podatku od wartości

Bardziej szczegółowo

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 Sygnatura PT8.8101.280.2015TKE Data 2015.07.01 Autor Minister Finansów ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać. ILPP2/443-408/11-4/MN 2011.05.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Pismo z dnia 23 czerwca 2010 r, syg. IBPP/2/443-282/10/JJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju

Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Informacja dotycząca opodatkowania okazjonalnych przewozów autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju Usługi międzynarodowego przewozu drogowego, polegające na okazjonalnym przewozie osób autobusami

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt II UZ 61/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 listopada 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie C-183/13

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie C-183/13 WYROK TRYBUNAŁU z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie C-183/13 Artykuł 17 ust. 5 akapit trzeci lit. c) szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016

VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: VAT w instytucjach kultury - aktualne problemy i zmiany 2015-2016 Miejsce szkolenia: Millenium Plaza - Golden Floor, al. Jerozolimskie 123a -

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 27.05.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 0436/2012, którą złożył Mark Walker (Wielka Brytania) w sprawie transgranicznego doradztwa prawnego 1.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379

Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 Warszawa, dnia 27 lutego 2017 r. Poz. 379 USTAWA z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej Art.

Bardziej szczegółowo

w składzie: J.N. Cunha Rodrigues, prezes izby, U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh i A. Arabadjiev (sprawozdawca), sędziowie,

w składzie: J.N. Cunha Rodrigues, prezes izby, U. Lõhmus, A. Rosas, A. Ó Caoimh i A. Arabadjiev (sprawozdawca), sędziowie, WYROK TRYBUNAŁU (druga izba) z dnia 26 stycznia 2012 r.(*) Podatki Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Artykuł 90 ust. 1 Obniżenie ceny po dokonaniu dostawy Przepisy krajowe uzależniające obniżenie podstawy

Bardziej szczegółowo

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania

Wynajem samochodów osobowych przez okres kilku tygodni zasady opodatkowania W jaki sposób ustalić miejsce świadczenia usług, jak postąpić z rozliczeniami w podatku VAT, gdy nabywca korzysta z samochodu np. przez 7 tygodni (przekracza ustawowy termin 30 dni)? Spółka GAMMA prowadzi

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Banki za usługę pośrednictwa wymiany walut nie płacą podatku VAT. Takie jest orzeczenie ETS i polskiego sądu. VAT płaci się tylko od tzw. spreadu.

Banki za usługę pośrednictwa wymiany walut nie płacą podatku VAT. Takie jest orzeczenie ETS i polskiego sądu. VAT płaci się tylko od tzw. spreadu. Banki za usługę pośrednictwa wymiany walut nie płacą podatku VAT. Banki za usługę pośrednictwa wymiany walut nie płacą podatku VAT. Takie jest orzeczenie ETS i polskiego sądu. VAT płaci się tylko od tzw.

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura ITPP3/4512-343/16/MD Data 2016.08.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym.

Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. Dyrektywy te dotyczą miejsca świadczenia usług oraz zasad zwrotu podatku podatnikom zagranicznym. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L nr 44/11 z dnia 20 lutego 2008 r., opublikowana została dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Czy możliwe jest niesymetryczne powołanie na dyrektywę

Czy możliwe jest niesymetryczne powołanie na dyrektywę Czy możliwe jest niesymetryczne powołanie na dyrektywę Optymalizacja / Do końca 2010 r. polskie przepisy dotyczące opodatkowania VAT usług szkoleniowych były niezgodne z prawem UE. W konsekwencji podatnicy

Bardziej szczegółowo

Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu,

Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wąsiewicz spółka jawna przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Poznaniu, WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba) z dnia 1 marca 2012 r.(*) Podatek VAT Dyrektywa 2006/112/WE Artykuły 9, 168, 169 i 178 Odliczenie podatku naliczonego w związku z czynnościami dokonanymi celem podjęcia

Bardziej szczegółowo

Podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu.

Podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Podmiot świadczący usługi leasingu powinien włączyć do podstawy opodatkowania koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Wyrok NSA z 8.11.2010 r. (I FPS 3/10) W świetle art. 29 ust. 1 ustawy z 11.03.2004

Bardziej szczegółowo

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie C-479/13

WYROK TRYBUNAŁU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie C-479/13 WYROK TRYBUNAŁU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie C-479/13 Stosując stawkę obniżoną podatku od wartości dodanej do dostawy książek cyfrowych lub elektronicznych Republika Francuska uchybiła zobowiązaniom,

Bardziej szczegółowo