do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach"

Transkrypt

1 do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec

2 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów 3b SK AD I AMANIE WYDAWCA: OŒRODEK SZKOLENIA Wydawnictwo JAKRO ul. Wojciechowskiego SZTUM tel./fax (55) tel./fax (55) ISBN

3 Szanowni Czytelnicy! Mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu najnowsze wydanie KOMENTARZA, który stanowi uzupe³nienie zbioru ujednoliconych przepisów prawnych pt. " KODEKS UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA". Zawarte w komentarzu wyjaœnienia dotycz¹ce poszczególnych przepisów lub zagadnieñ prawnych, mog¹ byæ wykorzystane jako pomoc przy realizacji zadañ, dotycz¹cych ubezpieczeñ spo³ecznych i prawa pracy, jednak komentarz nie stanowi wyk³adni obowi¹zuj¹cej a wystêpuj¹ce w¹tpliwoœci, powinny byæ rozpatrywane indywidualnie i w zale noœci od potrzeb, nale y uzyskaæ wyjaœnienie wi¹ ¹ce lub decyzjê, wydawane przez w³aœciwe organy administracji pañstwowej. Do koñca 2011r. zostan¹ wydane jeszcze dwa KOMENTARZE: we wrzeœniu i grudniu. Tradycyjnie w KOMENTARZACH, trudna problematyka z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, prawa pracy i podatku dochodowego, zostanie omówiona w formie pytañ i odpowiedzi. W KOMENTARZU znajduje siê równie AKTUALIZACJA KODEKSU UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH, oraz opis wprowadzonych zmian. Od 1 wrzeœnia 2011r. bêd¹ organizowane na terenie ca³ego kraju szkolenia specjalistyczne, dotycz¹ce najnowszych zmian w przepisach ju obowi¹zuj¹cych i tych, które wejd¹ w 2012r., z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, prawa pracy i podatku dochodowego. Szczegó³owy program oraz terminy szkoleñ, podajemy na naszych stronach internetowych a bli szych informacji udziela Biuro Wydawnictwa. W 2012r. zbiór uaktualnianych na bie ¹co przepisów pt.: KODEKS UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA, bêdzie wydawany w formie elektronicznej na p³ycie CD z comiesiêczn¹ AKTUALIZACJ, wysy³an¹ na wskazany . Zawartoœæ p³yty wraz z aktualizacjami oraz zasoby archiwalne JAKRO, obejmuj¹ce KODEKSY i KOMENTARZE od 2006r. jak równie zbiory przepisów z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych siêgaj¹ce 1927r., bêd¹ do pobrania na Z powa aniem Wydawca

4 JAKRO 4 KOMENTARZ - czerwiec Spis treści KOMENTARZA: I. Ubezpieczenia spo³eczne i prawo pracy - w pytaniach i odpowiedziach Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne Œwiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa Œwiadczenia emerytalne i rentowe Zatrudnianie, dokumentacja pracownicza Wynagrodzenia i œwiadczenia pracownicze Czas pracy i urlopy wypoczynkowe II. Aktualizacja KODEKSU UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH - przepisy III. Najnowsze zmiany w przepisach - komentarz IV. WskaŸniki, stawki, wysokoœæ œwiadczeñ

5 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PRAWO PRACY - w pytaniach i odpowiedziach 1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1.1. Czy dodatek sta owy, wyp³acany za czas choroby, bêdzie uwzglêdniany w podstawie wymiaru sk³adki zdrowotnej wraz z wynagrodzeniem chorobowym? Czy w trakcie zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorca powinien op³acaæ sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne? Czy pe³nienie funkcji pe³nomocnika spó³ki na podstawie powo³ania, podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu i zdrowotnemu? Kto powinien poœwiadczyæ legitymacjê ubezpieczeniow¹ pracownika, przebywaj¹cego na urlopie wychowawczym? Czy pracownika, otrzymuj¹cego wczeœniejsz¹ emeryturê wojskow¹, nale y zg³osiæ do ubezpieczenia spo³ecznego? Czy spó³dzielnia mieszkaniowa powinna op³acaæ sk³adkê zdrowotn¹ od wynagrodzenia cz³onka rady osiedla? W jaki sposób nale y naliczaæ sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zaliczkê na podatek dochodowy w przypadku zleceniobiorcy, pobieraj¹cego zasi³ek macierzyñski? W jaki sposób nale y powiadomiæ ZUS o nabyciu przez pracownika prawa do emerytury, je eli pracownik po terminie powiadomi³ o tym fakcie swojego pracodawcê? Czy dodatek sta owy jest uwzglêdniany w podstawie wymiaru sk³adki zdrowotnej oraz podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego? Czy w sytuacji, kiedy cz³onek rodziny osoby ubezpieczonej podejmie pracê, nale y wyrejestrowaæ go z ubezpieczenia zdrowotnego jako cz³onka rodziny? Czy nale y naliczaæ sk³adkê na Fundusz Pracy za osobê, która z powodu choroby, osi¹gnê³a wynagrodzenie ni sze, ni p³aca minimalna? Czy sk³adka op³acana w ramach pracowniczego programu emerytalnego, podlega osk³adkowaniu i opodatkowaniu? Czy od trzynastej pensji, wyp³aconej po ustaniu stosunku pracy, nale y odprowadziæ sk³adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych? Czy cz³onkowie rodziny s¹ uprawnieni do otrzymania zwrotu nadp³aconych sk³adek po zmar³ym pracowniku? Z jak¹ dat¹ nale y dokonaæ zmiany tytu³u ubezpieczenia w ZUS pracownikowi, któremu przyznano emeryturê? Czy zwolnienie z op³acania sk³adek na FP i FGŒP dotyczy równie pracownicy, która bezpoœrednio po urlopie macierzyñskim, posz³a na urlop wypoczynkowy, a nastêpnie urlop wychowawczy? W jaki sposób nale y rozliczyæ w dokumentach ZUS sk³adki od wyp³aconego wynagrodzenia, je eli pracownik dostarczy³ zwolnienie lekarskie po terminie wyp³aty? Jakie s¹ zasady rozliczenia sk³adkowo-podatkowego, wynagrodzeñ z umowy o pracê i kontraktu mened erskiego, wykonywanego u w³asnego pracodawcy? W jaki sposób nale y zg³osiæ pracownika do ubezpieczeñ i rozliczaæ zaleg³e sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne w przypadku, kiedy na podstawie wyroku s¹dowego, umowa o dzie³o zosta³a uznana za umowê o pracê? Czy wartoœæ bonów towarowych, zakupionych przez pracodawcê, zatrudniaj¹cego poni ej 20 pracowników, który nie tworzy funduszu socjalnego, podlega osk³adkowaniu i opodatkowaniu?... 16

6 JAKRO 6 KOMENTARZ - czerwiec Czy w przypadku zmiany dowodu osobistego pracownika, nale y zg³osiæ tê zmianê do ZUS? Kto jest zobowi¹zany do pokrycia zad³u enia z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, je eli ich niedop³ata, spowodowana zosta³a b³êdnym oœwiadczeniem pracownika? Czy pracodawca, który nie op³aca³ sk³adek na Fundusz Pracy i FGŒP za zatrudnionego na okres próbny pracownika w wieku powy ej 50 roku, który przed podjêciem pracy by³ zarejestrowany w urzêdzie pracy jako bezrobotny, nadal korzysta ze zwolnienie z op³acania sk³adek na wymienione Fundusze? Czy pracodawcy przys³uguje zwolnienie z op³acania sk³adek na Fundusz Pracy i FGŒP w przypadku nawi¹zania kolejnej umowy o pracê z pracownic¹, która by³a ju zatrudniona po powrocie z urlopu macierzyñskiego? Kto jest p³atnikiem sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za osobê wykonuj¹c¹ zlecenie na rzecz w³asnego pracodawcy? W jaki sposób ustaliæ kwotê odsetek z tytu³u nieterminowych wp³at sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, je eli w okresie zw³oki, nast¹pi³a zmiana stopy procentowej nale nych odsetek? Czy przedsiêbiorca, który jest równoczeœnie zatrudniony na podstawie umowy o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy, lecz otrzymuj¹cy z tytu³u zatrudnienia z powodu trudnoœci finansowych, jedynie wyp³aty zaliczkowe, z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci, podlega nadal tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu? Jakie s¹ zasady rozliczenia sk³adkowego, wynagrodzenia z umowy agencyjnej, wyp³acanego raz na kwarta³? Czy nagroda roczna wyp³acana pracownikom za osi¹gniêcie dodatniego wyniku finansowego zak³adu pracy, stanowi podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i ubezpieczenie zdrowotne? Czy przyznane œwiadczenie z funduszu socjalnego w oparciu o zarobki pracownika, a nie oœwiadczenie o dochodach rodziny, bêdzie osk³adkowane? Czy wyp³acone pracownikowi odszkodowanie z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy, jest osk³adkowane? Czy dieta z tytu³u zagranicznej podró y dla zleceniobiorcy, jest osk³adkowana i opodatkowana? Czy przy podziale œrodków z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, pracodawca musi w ka dym przypadku odwo³ywaæ siê do dochodu, przypadaj¹cego na jednego cz³onka rodziny? Czy odszkodowanie z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy, wyp³acone na podstawie porozumienia zawartego z pracownikiem, jest osk³adkowane? Jakie sk³adki s¹ op³acane za emeryta, wykonuj¹cego kilka umów zlecenia? Jakim ubezpieczeniom podlega rolnik, prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹? Czy podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u umowy zlecenia student, po ukoñczeniu studiów licencjackich a przed rozpoczêciem magisterskich? Czy dodatek stażowy, wypłacany za czas choroby, będzie uwzględniany w podstawie wymiaru składki zdrowotnej wraz z wynagrodzeniem chorobowym? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatek stażowy wypłacany pracownikowi za okres choroby, zarówno w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego, jak i zasiłku chorobowego, nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku

7 JAKRO 26 KOMENTARZ - czerwiec ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA 2.1. W jaki sposób nale y dokonaæ zaokr¹glenia kwoty wyp³acanego zasi³ku chorobowego? Jakie s¹ zasady wliczania premii uznaniowej w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego? Czy nale y wyp³aciæ wynagrodzenie chorobowe za okres zwolnienia lekarskiego, je eli zaœwiadczenie lekarskie ZUS ZLA, zosta³o wystawione na okres d³u szy ni 3 dni, poprzedzaj¹ce datê badania? Jakie s¹ zasady wliczania sk³adników wynagrodzenia, do podstawy wymiaru zasi³ków, po zmianie wymiaru czasu pracy? Czy przerwa w niezdolnoœci do pracy trwaj¹ca mniej ni 60 dni, wymaga ustalenia nowego okresu zasi³kowego? Z jakiego etatu nale y liczyæ œwiadczenie chorobowe pracownicy, która zachorowa³a pod koniec urlopu macierzyñskiego, w trakcie którego podjê³a pracê na 1/2 etatu? Czy pracownikowi nale y wyp³acaæ zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, je eli dostarczy³ zwolnienie lekarskie z tytu³u niezdolnoœci do pracy, niezwi¹zanej z wypadkiem przy pracy, któremu uleg³ kilka miesiêcy wczeœniej? W jaki sposób ustaliæ podstawê œwiadczenia chorobowego, bezpoœrednio po urlopie wychowawczym? Czy pracownicy nale y wyp³aciæ zasi³ek macierzyñski, po urodzeniu dziecka w okresie urlopu wychowawczego? Czy dodatek z tytu³u pracy w warunkach szkodliwych, nale y wliczaæ do podstawy wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Czy umowa o pracê na zastêpstwo, uprawnia do zasi³ku macierzyñskiego po jej rozwi¹zaniu? Czy przerwa w pobieraniu dodatku do wynagrodzenia, ma wp³yw na obliczanie podstawy wymiaru œwiadczenia chorobowego? Czy pracownica, z któr¹ umowa o pracê na zastêpstwo zostanie rozwi¹zana ju po porodzie, nabêdzie prawa do zasi³ku macierzyñskiego po ustaniu zatrudnienia? Czy dop³atê 20 % do wynagrodzenia chorobowego i zasi³ku chorobowego, obliczonych w wysokoœci 80 % podstawy wymiaru, oraz ekwiwalent za urlop, nale y wykazaæ w druku ZUS Rp-7? Jakie s¹ skutki niezaakceptowania przez ZUS protoko³u wypadku przy pracy? Czy w przypadku zmiany regulaminu wynagradzania, nale y przeliczyæ podstawê wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Czy niezdolnoœæ do pracy przed i po okresie pobierania zasi³ku macierzyñskiego, nale y zliczaæ do tego samego okresu zasi³kowego? Jaka bêdzie wysokoœæ zasi³ku chorobowego za pobyt w szpitalu na prze³omie roku, pracownika powy ej 50 roku ycia? Czy zmiana wysokoœci wynagrodzenia za pracê, wprowadzona w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasi³ku chorobowego, ma wp³yw na podstawê wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Jakie s¹ zasady wyp³acania zasi³ku macierzyñskiego, w przypadku rozwi¹zania umowy o pracê, przed³u onej do dnia porodu? Na jakim druku lekarz wystawia zaœwiadczenie o koniecznoœci sprawowania opieki nad chorym dzieckiem? Jakie s¹ zasady ustalanie podstawy wymiaru œwiadczenia rehabilitacyjnego, po wypadku w drodze do pracy? Czy pracodawca mo e wyp³aciæ œwiadczenie chorobowe, jeœli pracownik nie dostarczy³ zwolnienia lekarskiego?... 36

8 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO Jak nale y wyp³aciæ zasi³ek na prze³omie miesiêcy za okres choroby, udokumentowany jednym zaœwiadczeniem lekarskim ZUS ZLA? Czy pracownica, która od kilku miesiêcy jest na zwolnieniu chorobowym, ma obowi¹zek na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu, przejœæ na urlop macierzyñski? Czy osoby na umowê zlecenia, uwzglêdnia siê przy obliczaniu liczby ubezpieczonych, dla celów ustalenia podmiotu uprawnionego do wyp³aty œwiadczeñ z ubezpieczenia chorobowego? Czy zwiêkszenie liczby ubezpieczonych objêtych ubezpieczeniem chorobowym w trakcie roku, powoduje zmianê podmiotu zobowi¹zanego do wyp³aty zasi³ków z ubezpieczenia chorobowego? Czy premie wchodz¹ do podstawy wymiaru œwiadczeñ chorobowych, je eli zgodnie z przepisami zak³adowymi, premia nie jest wyp³acana za miesi¹c, w którym pracownik choruje? Czy pracownikowi przys³uguje zasi³ek opiekuñczy, je eli wystêpuje inny domownik, mog¹cy sprawowaæ opiekê nad chorym dzieckiem? Jakie s¹ zasady uwzglêdniania w podstawie wymiaru zasi³ku macierzyñskiego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupe³niaj¹cego? Czy w zak³adzie pracy, bêd¹cym jednostk¹ sfery bud etowej, nale y wliczaæ dodatek sta owy do pobieranego zasi³ku macierzyñskiego? Jakie dokumenty s¹ niezbêdne do uzyskania zasi³ku macierzyñskiego za okres urlopu ojcowskiego? Czy pracownikowi przys³uguje zasi³ek chorobowy w razie rozwi¹zania jednej z umów o pracê? Przez jaki okres przys³uguje prawo do zasi³ku macierzyñskiego, w trakcie urlopu wychowawczego? W jaki sposób należy dokonać zaokrąglenia kwoty wypłacanego zasiłku chorobowego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownikowi za każdy dzień choroby przysługuje jedna trzydziesta część wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego. Kwota zasiłku chorobowego jest wielokrotnością stawki dziennej a ponieważ nie ma żadnych regulacji dotyczących zaokrąglania zasiłku chorobowego, stawkę dzienną wyraża się w obowiązujących w Polsce nominałach, którym najniższym jest 1 grosz, przy zaokrąglaniu stawki dziennej, należy zastosować zasadę matematyczną, czyli w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli końcówka jest niższa od 0,50 grosza. Zasiłki z tytułu choroby, kwalifikowane są do przychodów z innych źródeł, ale pracodawca jest obowiązany jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tego pracodawcy przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez pracodawcę. W przypadku wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przepisy nie przewidują kosztów uzyskania przychodów, dlatego wyliczoną zaliczkę, pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, uprawniające do potrącania tej kwoty. Pracownicze koszty uzyskania przychodów przysługują, jeżeli w danym miesiącu oprócz zasiłku chorobowego, pracownik uzyskał również przychód ze stosunku pracy, np. wynagrodzenie za czas choroby, wówczas koszty uzyskania przychodów, stosuje się wyłącznie do przychodu ze stosunku pracy Jakie są zasady wliczania premii uznaniowej w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego? Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, nie

9 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO 3. ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3.1. Jakie s¹ zasady przyznawania prawa do emerytury pomostowej dla osoby zatrudnionej u kilku pracodawców? W jakich przypadkach, pracuj¹cy rencista mo e wnioskowaæ o przeliczenie pobieranego œwiadczenia? W jakim przypadku przys³uguje prawo do œwiadczenia przedemerytalnego osobom, które nie osi¹gnê³y powszechnego wieku emerytalnego? Czy kobieta, która w wieku 55 lat przesz³a na emeryturê, z chwil¹ osi¹gniêcia 60 lat, mo e z³o yæ do ZUS wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, je eli nie pracowa³a od czasu pobierania œwiadczenia? Czy pracownik mo e odwo³aæ siê od decyzji ZUS, je eli uzyska³ prawo do œwiadczenia rehabilitacyjnego tylko na trzy miesi¹ce? Jakie zmiany zosta³y wprowadzone w zakresie odprowadzania sk³adek na rachunek w OFE? Czy ubezpieczony mo e na swój wniosek wyst¹piæ z otwartego funduszu emerytalnego? Czy ka dy emeryt musi rozwi¹zaæ umowê o pracê, aby po 30 wrzeœnia 2011r. pobieraæ œwiadczenie emerytalne? Na jakiej podstawie mo na wystawiæ pracownikowi zaœwiadczenie ZUS Rp-7, je eli pracodawca nie posiada dokumentacji p³acowej z okresu, w którym by³ zatrudniony? W jaki sposób ustala siê wysokoœæ emerytury pomostowej? Jakie s¹ skutki niewyp³acenia przez ZUS, emerytury w ustawowym terminie? Czy praca na roli i jednoczesna nauka w szkole oddalonej od gospodarstwa o kilkadziesi¹t kilometrów, daje mo liwoœæ zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie do sta u emerytalnego? Czy dodatkowe przychody emeryta osi¹gane przez czêœæ roku, maj¹ wp³yw na ich rozliczenia pod k¹tem zawieszenia lub zmniejszenia emerytury? Czy ekwiwalent za urlop wyp³acony po podjêciu wyp³aty emerytury, ma wp³yw na zmniejszenie lub zawieszenie œwiadczenia emerytalnego? Gdzie mo na szukaæ dokumentów i dowodów zatrudnienia, w zlikwidowanym zak³adzie dla celów emerytalno-rentowych? Czy prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, powoduje zawieszanie lub zmniejszanie emerytury mundurowej? Czy ZUS nadal bêdzie wyp³aca³ rentê rodzinn¹, je eli syn ubezpieczonego, studiuj¹cy na przedostatnim roku studiów, ukoñczy 25 lat? Jakie są zasady przyznawania prawa do emerytury pomostowej dla osoby zatrudnionej u kilku pracodawców? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli pracownik wykonuje prace zaliczane do prac w szczególnych warunkach, w kilku zakładach pracy równocześnie ale w niepełnym wymiarze czasu pracy, ZUS uwzględni okresy tej pracy, jeżeli są to prace tego samego rodzaju, a ich łączny wymiar po zsumowaniu, wynosi co najmniej cały etat. Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące

10 JAKRO 54 KOMENTARZ - czerwiec ZATRUDNIANIE, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 4.1. Jakie s¹ zasady zawierania umowy o pracê na czas okreœlony, w œwietle ustawy antykryzysowej? Czy pracodawcy maj¹ nadal obowi¹zek urz¹dzania palarni w zak³adach pracy? Czy w niewype³nione w œwiadectwie pracy rubryki, pracodawca powinien wstawiaæ myœlniki, czy sformu³owanie, nie dotyczy? Czy w sytuacji, kiedy pracodawca nie wyra a zgody na proponowane przez pracownika rozwi¹zanie umowy o pracê na zasadzie porozumienia stron, mo na propozycjê pracownika uznaæ za jej wypowiedzenie? Jakie s¹ okresy wypowiedzenia umowy o pracê? Kiedy pracownikowi przys³uguje zwolnienie z obowi¹zku œwiadczenia pracy, na poszukiwanie nowej pracy? W jakich przypadkach, mo na zwolniæ pracownika z obowi¹zku wykonywania pracy? W jakim terminie pracodawca wydaje œwiadectwo pracy? Czy mo na zlikwidowaæ stanowisko pracy zajmowane przez pracownika, który ukoñczy³ 63 lata i ma ogó³em przepracowane 41 lat? W jaki sposób pracodawca dokumentuje udzielanie kar porz¹dkowych? Od kiedy nale y wliczaæ pracownika do stanu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, w razie dostarczenia pracodawcy orzeczenia o niepe³nosprawnoœci? Kiedy pracodawca wystawi œwiadectwo pracy przy zatrudnieniu bezterminowym? Czy pracodawca mo e zatrudniaæ czêœæ pracowników tylko na II zmianie lub w porze nocnej? Czy do pracowników zatrudniaj¹cych w jednostce samorz¹dowej, w ramach prac interwencyjnych, nale y stosowaæ zasadê, zgodnie z któr¹ trzecia z kolei umowa zawarta na czas okreœlony, staje siê z mocy prawa, zatrudnieniem bezterminowym? Czy kierownika dzia³u marketingu prowadz¹cego samochód s³u bowy, nale y kierowaæ na badania tak, jak kierowcê zawodowego? Jakie s¹ zasady wypowiadania umowy o pracê? W jaki sposób zawiera siê porozumienie stron o rozwi¹zaniu stosunku pracy? W jakich przypadkach pracodawca mo e rozwi¹zaæ umowê o pracê bez wypowiedzenia? Jakie uprawnienia i obowi¹zki dotycz¹ bezrobotnego, skierowanego na sta? W jakich przypadkach, pracownik mo e rozwi¹zaæ umowê o pracê bez wypowiedzenia? Kiedy pracodawca mo e rozwi¹zaæ z pracownikiem umowê o pracê bez wypowiedzenia, bez winy pracownika? Jakie s¹ zasady zawierania umów terminowych w œwietle ustawy antykryzysowej? Jakie s¹ zasady zawierania terminowych umów o pracê, w okresie obowi¹zywania ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców? Jaki jest tryb przeprowadzania i sposób dokumentowania wstêpnych badañ lekarskich? Jakie s¹ zasady zawierania umowy o pracê? Jakie oœwiadczenia sk³ada pracownik, podejmuj¹cy zatrudnienie? Jak pracodawca powinien sporz¹dziæ œwiadectwo pracy dla pracownika, przywróconego do pracy na mocy wyroku s¹dowego? Na jaki okres mo e byæ zawarta pierwsza umowa na czas okreœlony? Czy pracodawca mo e monitorowaæ miejsca pracy oraz pocztê elektroniczn¹ pracownika? Jakie s¹ sposoby i konsekwencje rozwi¹zania stosunku pracy, w celu zachowania prawa do emerytury?... 72

11 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO Czy mo na rozwi¹zaæ umowê o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika, z powodu ciê kiego naruszenia podstawowych obowi¹zków, je eli pracownik jest w okresie wypowiedzenia? Jakie s¹ prawa i obowi¹zki podmiotu przyjmuj¹cego na sta oraz odbywaj¹cego sta? Jakiego rodzaju umowê powinien zawrzeæ przedsiêbiorca z pracownikiem, zatrudnionym od dwóch lat na podstawie kolejnej umowy o pracê na czas okreœlony, która rozwi¹ e siê z koñcem bie ¹cego roku? Jakie są zasady zawierania umowy o pracę na czas określony, w świetle ustawy antykryzysowej? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca będący przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może zawrzeć umowę o pracę na okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Takiego wymogu nie ma w stosunku do pozostałych pracodawców, a tym samym umowa na czas określony, może być zawarta na dowolny okres. Ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, do 31 grudnia 2011r. zawieszono obowiązywanie niektórych przepisów Kodeksu pracy oraz wprowadzono ograniczenia czasowe dla umów o pracę zawieranych na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Za kolejną umowę na czas określony, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, zawartej na czas określony. Reguły te dotyczą zarówno umów o pracę trwających w dniu 22 sierpnia 2009r., jak i umów zawieranych po tej dacie, z wyłączeniem umów długoterminowych. W przypadku, kiedy pracodawca nie jest objęty ustawą antykryzysową, zawiera umowy na czas określony w oparciu o regulacje kodeksowe, oraz przepisy Kodeksu pracy nie ograniczają czasu trwania takiej umowy. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony, jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony, na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę, nie przekroczyła 1 miesiąca. Zasada ta nie dotyczy umów o pracę na czas określony, zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, dlatego ilość wymienionych umów na zastępstwo nie jest ograniczona, czyli strony mogą zawrzeć, kilka następujące po sobie umowy na zastępstwo nieobecnego pracownika, a żadna z tych umów, nie przekształci się w umowę bezterminową. Po zakończeniu trwania umowy na zastępstwo, pracodawca nie ma obowiązku wystawienia świadectwa pracy, jeżeli bezpośrednio po tej umowie, zawarta została kolejna umowa o pracę Czy pracodawcy mają nadal obowiązek urządzania palarni w zakładach pracy? Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, od 15 listopada 2010r. obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych m.in. w pomieszczeniach zakładów pracy, dlatego pracodawcy już nie mają obowiązku urządzania palarni na terenie zakładu pracy. Palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, aktualnie pracodawca może na

12 JAKRO 74 KOMENTARZ - czerwiec WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 5.1. Czy wyrównanie do minimalnej p³acy pracownika, nale y uwzglêdniæ w wynagrodzeniu urlopowym? Czy œwiadczenia zwi¹zane z zapewnieniem pracownikom okularów koryguj¹cych wzrok, podczas pracy przy obs³udze monitora ekranowego, s¹ opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy bony towarowe, wydane emerytom-by³ym pracownikom ze œrodków obrotowych, s¹ opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jak¹ kwotê nale y przekazaæ komornikowi, je eli pracownik przebywa³ ca³y miesi¹c na zwolnieniu lekarskim i za ten okres otrzyma³ tylko wynagrodzenie chorobowe? Jaki jest termin przedawnienia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe? Przy jakiej iloœci uczniów, opiekun praktyk powinien byæ zwolniony od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Jakie s¹ terminy wyp³aty miesiêcznej nagrody uznaniowej? Jakie s¹ zasady przyznania pracownikom podwy ek obowi¹zuj¹cych z moc¹ wsteczn¹? W jaki sposób mo na potr¹ciæ z zasi³ku chorobowego nadp³acone wynagrodzenie za pracê? Czy pracodawca musi uzyskaæ zgodê na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika? Jakie s¹ zasady wyrównania do p³acy minimalnej, w razie choroby pracownika w trakcie miesi¹ca? Czy pracodawca ma obowi¹zek prowadzenia karty przychodów pracownika? W jaki sposób nale y obliczyæ wynagrodzenie sta³e miesiêczne, w razie kilkudniowej choroby pracownika, zatrudnionego w niepe³nym wymiarze czasu pracy? W jaki sposób nale y ustaliæ podstawê wynagrodzenia urlopowego, w razie ca³kowitego braku premii w niektórych miesi¹cach, z uwagi na to, e pracownik nie spe³ni³ wymaganych kryteriów? Jakie s¹ zasady ustalania uprawnieñ do dodatku za wys³ugê lat oraz do nagrody jubileuszowej, pracownika zatrudnionego w placówkach oœwiatowych? Z jak¹ czêstotliwoœci¹, dokonuje siê wyp³aty wynagrodzenia za pracê? Jak ustaliæ uprawnienia do dodatku sta owego i nagrody jubileuszowej w dodatkowym miejscu pracy, pracownika jednostki bud etowej? W jakim terminie pracodawcy przekazuj¹ odpisy na ZFŒS? W jakich przypadkach pracownik nie musi zwracaæ nienale nie pobranego wynagrodzenia? Czy pracownik powo³any do s³u by przygotowawczej, ma prawo do odprawy? Czy wyrównanie do minimalnej płacy pracownika, należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym? Zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielenia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, pracodawca nie uwzględnia wypłaconej kwoty wyrównania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu, uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem

13 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO 6. CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE 6.1. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego, po zmianie wymiaru czasu pracy? Czy pracownikowi przys³uguje prawo do urlopu szkoleniowego, je eli pracodawca skierowa³ pracownika na studia podyplomowe? Czy za okres pobierania œwiadczenia rehabilitacyjnego, pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego? W jaki sposób jest obliczany czas trwania podró y s³u bowej kierowcy? Jakie s¹ zasady udzielania urlopu ojcowskiego dla rodzica adopcyjnego? Czy pielêgniarki zatrudnione w podstawowym i równowa nym czasie pracy, jeœli pracuj¹ na zmiany w wolne soboty, maj¹ prawo do dodatku za tê pracê? Czy pracodawca musi prowadziæ listy obecnoœci? W jakim terminie pracodawca udzieli pracownikowi na jego wniosek, czasu wolnego, w zamian za pracê w godzinach nadliczbowych? Czy ka dy pracodawca ma obowi¹zek prowadzenia kart ewidencji czasu pracy, zatrudnianych pracowników? Czy pracodawca mo e zastosowaæ wobec pracownika, indywidualny rozk³ad czasu pracy? Czy pracodawca ma obowi¹zek tworzenia planu urlopów wypoczynkowych? Jakie s¹ zasady zastosowania systemu skróconego tygodnia pracy oraz weekendowego systemu czasu pracy? W jakich okolicznoœciach, pracodawca mo e odwo³aæ pracownika z urlopu wypoczynkowego? Jakie dokumenty s¹ niezbêdne do udzielenia urlopu ojcowskiego? Jakie s¹ zasady rekompensowania za pracê w œwiêto, przypadaj¹ce w dniu wolnym? Jakie s¹ zasady organizacji czasu pracy pracowników ochrony? Jaki jest czas pracy pracowników zarz¹dzaj¹cych? W jaki sposób ustala siê czas pracy w podró y s³u bowej? W jaki sposób nale y rozliczaæ odcinki podró y krajowej, podczas podró y zagranicznej? W jaki sposób pracodawca mo e zmieniæ rozk³ad czasu pracy? W jaki sposób nale y ustaliæ przekroczenie norm œredniotygodniowych? W jaki sposób nale y rozliczyæ czas pracy pracownika, w zwi¹zku z rozwi¹zaniem umowy o pracê? Jaka jest ró nica pomiêdzy oddelegowaniem a podró ¹ s³u bow¹? Czy na pracê w godzinach nadliczbowych pracowników z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci, wymagana jest zgoda lekarza? W jaki sposób nale y ustalaæ pañstwo lub pañstwa docelowe w podró y zagranicznej? Czy mo na wprowadziæ system równowa ny czasu pracy, w ca³odobowej placówce handlowej? Jak nale y ustaliæ uprawnienia urlopowe pracownika, który w poprzednim zak³adzie pracy, otrzyma³ wiêcej dni urlopu, ni przys³ugiwa³o mu w stosunku do okresu przepracowanego? Czy mo na zastosowaæ dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy, system pracy zmianowej? Ile dni urlopu wypoczynkowego przys³uguje m³odocianemu pracownikowi, ucz¹cemu siê zawodu w pierwszym roku nauki? Kiedy pracownik ma prawo do odpoczynku po podró y s³u bowej? Jak ustaliæ wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie pracownicy do pracy, po urlopie wychowawczym?... 98

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3.

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy - zmiany w przepisach 2. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 3. Akta osobowe 4. Umowy o pracę 4.1. Umowa o pracę na czas określony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesieñ - 2011 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Urlop bezpłatny a prawo do zasiłków związanych z chorobą i macierzyństwem Źródło: http://podatki.pl Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek, urlopu bezpłatnego (art. 174 kp). Pracodawca,

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r.

zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2011r. - oznaczone grubszym drukiem styczeń - 2012r. W treści: dział I - Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków -

PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - PRAWO PRACY i WYNAGRODZENIA z uwzględnieniem zmian w 2017 roku - warsztaty dla praktyków - Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej: zmian w prawie pracy, które weszły

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa podmiotu realizuj¹cego œwiadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Czêœæ I 1. Dane osoby ubiegaj¹cej siê Imiê i nazwisko PESEL*

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje:

e-jakro zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ KODEKSU obejmuje: aktualne - ujednolicone przepisy prawne zmiany w przepisach od stycznia 1999r. - oznaczone indeksem i opisane zmiany w 2013 i 2014r. - oznaczone grubszym drukiem zbiór obowi¹zuj¹cych przepisów pt.: Treœæ

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE

NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE NALICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2113 Cena netto 1 299,00 zł Cena brutto 1 299,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Nazwa i adres podmiotu realizującego świadczenia rodzinne Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Część I 1. Dane osoby ubiegającej się: Imię i nazwisko: Numer PESEL*: Numer NIP**: Obywatelstwo:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku Na podstawie art. 77 2 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4

Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wprowadzenie... XIII XVII XIX Rozdział I. Zawarcie umowy zlecenia i umowy o dzieło... 1 1. Oferta zawarcia umowy... 2 2. Podpis... 4 Rozdział II. Charakterystyka umowy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - marzec - 2011 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów użytych w książce

Spis treści. Wykaz skrótów użytych w książce Spis treści Wykaz skrótów użytych w książce Rozdział 1. Zmiany w składkach w 2015 roku Krótszy termin na informację o zmianach w zgłoszeniu płatnika składek Objęcie obowiązkiem ubezpieczeń członków rad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy

Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy wydanie 1. ISBN 83-7483-115-4 Autorzy: Agata Gronowicz, Bożena Lenart Redakcja: Maciej Nałęcz Stan prawny: grudzień 2005 Wydawnictwo C.H. Beck ul. Gen. Zajączka

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy 1 73 Jakie s obowi zki pocz tkuj cego przedsi biorcy? 2 74 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Wykaz rozporz¹dzeñ. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 15 17 21 29 Wprowadzenie Wykaz skrótów Wykaz rozporz¹dzeñ Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 30 1. Podstawowe pojêcia... 1 31 2. Zasady ogólne... 21 33 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym...

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń

Temat zajęć: Rozrachunki z pracownikami z tyt. wynagrodzeń Kompleksowe materiały do wykorzystania na zajęciach z przedmiotu Rachunkowość przedsiębiorstw w klasie III Technikum Ekonomicznego lub w klasie II Policealnego Studium Ekonomicznego. Temat zajęć: Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r.

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego. Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego Warszawa, kwiecień maj 2015 r. Plan prezentacji 1) Kim jest osoba niepełnosprawna rodzaje orzeczeń 2) Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego: prawo do skróconego

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE GMINY W MOKRSKU Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - marzec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek.

Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Fundusz Pracy. Zwolnienia z obowiązkowych składek. Podstawowe pytania, które pojawiają się podczas omawiania zwolnień dotyczących podatków, opłat czy też obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, dotyczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ZARZĄDZENIE NR 6/07 z dnia 27 sierpnia 2007 r. Dyrektora Zakładu Budżetowego o nazwie Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Zakładu Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Ubezpieczenie Uœciñska Zgodnie wypadkowe z przepisami nowe regulacje ustawy z 13 prawne paÿdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05

ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 ZARZĄDZENIE Nr Or/9/Z/05 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 6 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy Działając na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. z dnia 16 stycznia 2013r.

Zarządzenie nr 1/2013. Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie. z dnia 16 stycznia 2013r. Zarządzenie nr 1/2013 Dyrektora Gminnego Przedszkola Pod Stumilowym Lasem w Pęclinie z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko...

Imię i nazwisko. Adres zamieszkania... Nr telefonu... Obywatelstwo... Nr PESEL. Nr i seria dowodu osobistego. Imię i nazwisko... OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (w przypadku przemieszczania się członków rodziny w granicach państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo