do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach"

Transkrypt

1 do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec

2 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów 3b SK AD I AMANIE WYDAWCA: OŒRODEK SZKOLENIA Wydawnictwo JAKRO ul. Wojciechowskiego SZTUM tel./fax (55) tel./fax (55) ISBN

3 Szanowni Czytelnicy! Mamy przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu najnowsze wydanie KOMENTARZA, który stanowi uzupe³nienie zbioru ujednoliconych przepisów prawnych pt. " KODEKS UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA". Zawarte w komentarzu wyjaœnienia dotycz¹ce poszczególnych przepisów lub zagadnieñ prawnych, mog¹ byæ wykorzystane jako pomoc przy realizacji zadañ, dotycz¹cych ubezpieczeñ spo³ecznych i prawa pracy, jednak komentarz nie stanowi wyk³adni obowi¹zuj¹cej a wystêpuj¹ce w¹tpliwoœci, powinny byæ rozpatrywane indywidualnie i w zale noœci od potrzeb, nale y uzyskaæ wyjaœnienie wi¹ ¹ce lub decyzjê, wydawane przez w³aœciwe organy administracji pañstwowej. Do koñca 2011r. zostan¹ wydane jeszcze dwa KOMENTARZE: we wrzeœniu i grudniu. Tradycyjnie w KOMENTARZACH, trudna problematyka z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, prawa pracy i podatku dochodowego, zostanie omówiona w formie pytañ i odpowiedzi. W KOMENTARZU znajduje siê równie AKTUALIZACJA KODEKSU UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH, oraz opis wprowadzonych zmian. Od 1 wrzeœnia 2011r. bêd¹ organizowane na terenie ca³ego kraju szkolenia specjalistyczne, dotycz¹ce najnowszych zmian w przepisach ju obowi¹zuj¹cych i tych, które wejd¹ w 2012r., z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych, prawa pracy i podatku dochodowego. Szczegó³owy program oraz terminy szkoleñ, podajemy na naszych stronach internetowych a bli szych informacji udziela Biuro Wydawnictwa. W 2012r. zbiór uaktualnianych na bie ¹co przepisów pt.: KODEKS UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA, bêdzie wydawany w formie elektronicznej na p³ycie CD z comiesiêczn¹ AKTUALIZACJ, wysy³an¹ na wskazany . Zawartoœæ p³yty wraz z aktualizacjami oraz zasoby archiwalne JAKRO, obejmuj¹ce KODEKSY i KOMENTARZE od 2006r. jak równie zbiory przepisów z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych siêgaj¹ce 1927r., bêd¹ do pobrania na Z powa aniem Wydawca

4 JAKRO 4 KOMENTARZ - czerwiec Spis treści KOMENTARZA: I. Ubezpieczenia spo³eczne i prawo pracy - w pytaniach i odpowiedziach Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne Œwiadczenia z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby i macierzyñstwa Œwiadczenia emerytalne i rentowe Zatrudnianie, dokumentacja pracownicza Wynagrodzenia i œwiadczenia pracownicze Czas pracy i urlopy wypoczynkowe II. Aktualizacja KODEKSU UBEZPIECZEÑ SPO ECZNYCH - przepisy III. Najnowsze zmiany w przepisach - komentarz IV. WskaŸniki, stawki, wysokoœæ œwiadczeñ

5 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PRAWO PRACY - w pytaniach i odpowiedziach 1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE 1.1. Czy dodatek sta owy, wyp³acany za czas choroby, bêdzie uwzglêdniany w podstawie wymiaru sk³adki zdrowotnej wraz z wynagrodzeniem chorobowym? Czy w trakcie zawieszenia dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorca powinien op³acaæ sk³adkê na ubezpieczenie zdrowotne? Czy pe³nienie funkcji pe³nomocnika spó³ki na podstawie powo³ania, podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu i zdrowotnemu? Kto powinien poœwiadczyæ legitymacjê ubezpieczeniow¹ pracownika, przebywaj¹cego na urlopie wychowawczym? Czy pracownika, otrzymuj¹cego wczeœniejsz¹ emeryturê wojskow¹, nale y zg³osiæ do ubezpieczenia spo³ecznego? Czy spó³dzielnia mieszkaniowa powinna op³acaæ sk³adkê zdrowotn¹ od wynagrodzenia cz³onka rady osiedla? W jaki sposób nale y naliczaæ sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i zaliczkê na podatek dochodowy w przypadku zleceniobiorcy, pobieraj¹cego zasi³ek macierzyñski? W jaki sposób nale y powiadomiæ ZUS o nabyciu przez pracownika prawa do emerytury, je eli pracownik po terminie powiadomi³ o tym fakcie swojego pracodawcê? Czy dodatek sta owy jest uwzglêdniany w podstawie wymiaru sk³adki zdrowotnej oraz podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego? Czy w sytuacji, kiedy cz³onek rodziny osoby ubezpieczonej podejmie pracê, nale y wyrejestrowaæ go z ubezpieczenia zdrowotnego jako cz³onka rodziny? Czy nale y naliczaæ sk³adkê na Fundusz Pracy za osobê, która z powodu choroby, osi¹gnê³a wynagrodzenie ni sze, ni p³aca minimalna? Czy sk³adka op³acana w ramach pracowniczego programu emerytalnego, podlega osk³adkowaniu i opodatkowaniu? Czy od trzynastej pensji, wyp³aconej po ustaniu stosunku pracy, nale y odprowadziæ sk³adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych? Czy cz³onkowie rodziny s¹ uprawnieni do otrzymania zwrotu nadp³aconych sk³adek po zmar³ym pracowniku? Z jak¹ dat¹ nale y dokonaæ zmiany tytu³u ubezpieczenia w ZUS pracownikowi, któremu przyznano emeryturê? Czy zwolnienie z op³acania sk³adek na FP i FGŒP dotyczy równie pracownicy, która bezpoœrednio po urlopie macierzyñskim, posz³a na urlop wypoczynkowy, a nastêpnie urlop wychowawczy? W jaki sposób nale y rozliczyæ w dokumentach ZUS sk³adki od wyp³aconego wynagrodzenia, je eli pracownik dostarczy³ zwolnienie lekarskie po terminie wyp³aty? Jakie s¹ zasady rozliczenia sk³adkowo-podatkowego, wynagrodzeñ z umowy o pracê i kontraktu mened erskiego, wykonywanego u w³asnego pracodawcy? W jaki sposób nale y zg³osiæ pracownika do ubezpieczeñ i rozliczaæ zaleg³e sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne w przypadku, kiedy na podstawie wyroku s¹dowego, umowa o dzie³o zosta³a uznana za umowê o pracê? Czy wartoœæ bonów towarowych, zakupionych przez pracodawcê, zatrudniaj¹cego poni ej 20 pracowników, który nie tworzy funduszu socjalnego, podlega osk³adkowaniu i opodatkowaniu?... 16

6 JAKRO 6 KOMENTARZ - czerwiec Czy w przypadku zmiany dowodu osobistego pracownika, nale y zg³osiæ tê zmianê do ZUS? Kto jest zobowi¹zany do pokrycia zad³u enia z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, je eli ich niedop³ata, spowodowana zosta³a b³êdnym oœwiadczeniem pracownika? Czy pracodawca, który nie op³aca³ sk³adek na Fundusz Pracy i FGŒP za zatrudnionego na okres próbny pracownika w wieku powy ej 50 roku, który przed podjêciem pracy by³ zarejestrowany w urzêdzie pracy jako bezrobotny, nadal korzysta ze zwolnienie z op³acania sk³adek na wymienione Fundusze? Czy pracodawcy przys³uguje zwolnienie z op³acania sk³adek na Fundusz Pracy i FGŒP w przypadku nawi¹zania kolejnej umowy o pracê z pracownic¹, która by³a ju zatrudniona po powrocie z urlopu macierzyñskiego? Kto jest p³atnikiem sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za osobê wykonuj¹c¹ zlecenie na rzecz w³asnego pracodawcy? W jaki sposób ustaliæ kwotê odsetek z tytu³u nieterminowych wp³at sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, je eli w okresie zw³oki, nast¹pi³a zmiana stopy procentowej nale nych odsetek? Czy przedsiêbiorca, który jest równoczeœnie zatrudniony na podstawie umowy o pracê w pe³nym wymiarze czasu pracy, lecz otrzymuj¹cy z tytu³u zatrudnienia z powodu trudnoœci finansowych, jedynie wyp³aty zaliczkowe, z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci, podlega nadal tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu? Jakie s¹ zasady rozliczenia sk³adkowego, wynagrodzenia z umowy agencyjnej, wyp³acanego raz na kwarta³? Czy nagroda roczna wyp³acana pracownikom za osi¹gniêcie dodatniego wyniku finansowego zak³adu pracy, stanowi podstawê wymiaru sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne i ubezpieczenie zdrowotne? Czy przyznane œwiadczenie z funduszu socjalnego w oparciu o zarobki pracownika, a nie oœwiadczenie o dochodach rodziny, bêdzie osk³adkowane? Czy wyp³acone pracownikowi odszkodowanie z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy, jest osk³adkowane? Czy dieta z tytu³u zagranicznej podró y dla zleceniobiorcy, jest osk³adkowana i opodatkowana? Czy przy podziale œrodków z zak³adowego funduszu œwiadczeñ socjalnych, pracodawca musi w ka dym przypadku odwo³ywaæ siê do dochodu, przypadaj¹cego na jednego cz³onka rodziny? Czy odszkodowanie z tytu³u rozwi¹zania stosunku pracy, wyp³acone na podstawie porozumienia zawartego z pracownikiem, jest osk³adkowane? Jakie sk³adki s¹ op³acane za emeryta, wykonuj¹cego kilka umów zlecenia? Jakim ubezpieczeniom podlega rolnik, prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹? Czy podlega ubezpieczeniu spo³ecznemu z tytu³u umowy zlecenia student, po ukoñczeniu studiów licencjackich a przed rozpoczêciem magisterskich? Czy dodatek stażowy, wypłacany za czas choroby, będzie uwzględniany w podstawie wymiaru składki zdrowotnej wraz z wynagrodzeniem chorobowym? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatek stażowy wypłacany pracownikowi za okres choroby, zarówno w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego, jak i zasiłku chorobowego, nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie stanowią składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku

7 JAKRO 26 KOMENTARZ - czerwiec ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA 2.1. W jaki sposób nale y dokonaæ zaokr¹glenia kwoty wyp³acanego zasi³ku chorobowego? Jakie s¹ zasady wliczania premii uznaniowej w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego? Czy nale y wyp³aciæ wynagrodzenie chorobowe za okres zwolnienia lekarskiego, je eli zaœwiadczenie lekarskie ZUS ZLA, zosta³o wystawione na okres d³u szy ni 3 dni, poprzedzaj¹ce datê badania? Jakie s¹ zasady wliczania sk³adników wynagrodzenia, do podstawy wymiaru zasi³ków, po zmianie wymiaru czasu pracy? Czy przerwa w niezdolnoœci do pracy trwaj¹ca mniej ni 60 dni, wymaga ustalenia nowego okresu zasi³kowego? Z jakiego etatu nale y liczyæ œwiadczenie chorobowe pracownicy, która zachorowa³a pod koniec urlopu macierzyñskiego, w trakcie którego podjê³a pracê na 1/2 etatu? Czy pracownikowi nale y wyp³acaæ zasi³ek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, je eli dostarczy³ zwolnienie lekarskie z tytu³u niezdolnoœci do pracy, niezwi¹zanej z wypadkiem przy pracy, któremu uleg³ kilka miesiêcy wczeœniej? W jaki sposób ustaliæ podstawê œwiadczenia chorobowego, bezpoœrednio po urlopie wychowawczym? Czy pracownicy nale y wyp³aciæ zasi³ek macierzyñski, po urodzeniu dziecka w okresie urlopu wychowawczego? Czy dodatek z tytu³u pracy w warunkach szkodliwych, nale y wliczaæ do podstawy wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Czy umowa o pracê na zastêpstwo, uprawnia do zasi³ku macierzyñskiego po jej rozwi¹zaniu? Czy przerwa w pobieraniu dodatku do wynagrodzenia, ma wp³yw na obliczanie podstawy wymiaru œwiadczenia chorobowego? Czy pracownica, z któr¹ umowa o pracê na zastêpstwo zostanie rozwi¹zana ju po porodzie, nabêdzie prawa do zasi³ku macierzyñskiego po ustaniu zatrudnienia? Czy dop³atê 20 % do wynagrodzenia chorobowego i zasi³ku chorobowego, obliczonych w wysokoœci 80 % podstawy wymiaru, oraz ekwiwalent za urlop, nale y wykazaæ w druku ZUS Rp-7? Jakie s¹ skutki niezaakceptowania przez ZUS protoko³u wypadku przy pracy? Czy w przypadku zmiany regulaminu wynagradzania, nale y przeliczyæ podstawê wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Czy niezdolnoœæ do pracy przed i po okresie pobierania zasi³ku macierzyñskiego, nale y zliczaæ do tego samego okresu zasi³kowego? Jaka bêdzie wysokoœæ zasi³ku chorobowego za pobyt w szpitalu na prze³omie roku, pracownika powy ej 50 roku ycia? Czy zmiana wysokoœci wynagrodzenia za pracê, wprowadzona w okresie pobierania wynagrodzenia chorobowego lub zasi³ku chorobowego, ma wp³yw na podstawê wymiaru œwiadczeñ chorobowych? Jakie s¹ zasady wyp³acania zasi³ku macierzyñskiego, w przypadku rozwi¹zania umowy o pracê, przed³u onej do dnia porodu? Na jakim druku lekarz wystawia zaœwiadczenie o koniecznoœci sprawowania opieki nad chorym dzieckiem? Jakie s¹ zasady ustalanie podstawy wymiaru œwiadczenia rehabilitacyjnego, po wypadku w drodze do pracy? Czy pracodawca mo e wyp³aciæ œwiadczenie chorobowe, jeœli pracownik nie dostarczy³ zwolnienia lekarskiego?... 36

8 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO Jak nale y wyp³aciæ zasi³ek na prze³omie miesiêcy za okres choroby, udokumentowany jednym zaœwiadczeniem lekarskim ZUS ZLA? Czy pracownica, która od kilku miesiêcy jest na zwolnieniu chorobowym, ma obowi¹zek na dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu, przejœæ na urlop macierzyñski? Czy osoby na umowê zlecenia, uwzglêdnia siê przy obliczaniu liczby ubezpieczonych, dla celów ustalenia podmiotu uprawnionego do wyp³aty œwiadczeñ z ubezpieczenia chorobowego? Czy zwiêkszenie liczby ubezpieczonych objêtych ubezpieczeniem chorobowym w trakcie roku, powoduje zmianê podmiotu zobowi¹zanego do wyp³aty zasi³ków z ubezpieczenia chorobowego? Czy premie wchodz¹ do podstawy wymiaru œwiadczeñ chorobowych, je eli zgodnie z przepisami zak³adowymi, premia nie jest wyp³acana za miesi¹c, w którym pracownik choruje? Czy pracownikowi przys³uguje zasi³ek opiekuñczy, je eli wystêpuje inny domownik, mog¹cy sprawowaæ opiekê nad chorym dzieckiem? Jakie s¹ zasady uwzglêdniania w podstawie wymiaru zasi³ku macierzyñskiego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupe³niaj¹cego? Czy w zak³adzie pracy, bêd¹cym jednostk¹ sfery bud etowej, nale y wliczaæ dodatek sta owy do pobieranego zasi³ku macierzyñskiego? Jakie dokumenty s¹ niezbêdne do uzyskania zasi³ku macierzyñskiego za okres urlopu ojcowskiego? Czy pracownikowi przys³uguje zasi³ek chorobowy w razie rozwi¹zania jednej z umów o pracê? Przez jaki okres przys³uguje prawo do zasi³ku macierzyñskiego, w trakcie urlopu wychowawczego? W jaki sposób należy dokonać zaokrąglenia kwoty wypłacanego zasiłku chorobowego? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownikowi za każdy dzień choroby przysługuje jedna trzydziesta część wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego. Kwota zasiłku chorobowego jest wielokrotnością stawki dziennej a ponieważ nie ma żadnych regulacji dotyczących zaokrąglania zasiłku chorobowego, stawkę dzienną wyraża się w obowiązujących w Polsce nominałach, którym najniższym jest 1 grosz, przy zaokrąglaniu stawki dziennej, należy zastosować zasadę matematyczną, czyli w górę, jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeżeli końcówka jest niższa od 0,50 grosza. Zasiłki z tytułu choroby, kwalifikowane są do przychodów z innych źródeł, ale pracodawca jest obowiązany jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tego pracodawcy przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacane przez pracodawcę. W przypadku wypłaty zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przepisy nie przewidują kosztów uzyskania przychodów, dlatego wyliczoną zaliczkę, pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli pracownik złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2, uprawniające do potrącania tej kwoty. Pracownicze koszty uzyskania przychodów przysługują, jeżeli w danym miesiącu oprócz zasiłku chorobowego, pracownik uzyskał również przychód ze stosunku pracy, np. wynagrodzenie za czas choroby, wówczas koszty uzyskania przychodów, stosuje się wyłącznie do przychodu ze stosunku pracy Jakie są zasady wliczania premii uznaniowej w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego? Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, nie

9 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO 3. ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 3.1. Jakie s¹ zasady przyznawania prawa do emerytury pomostowej dla osoby zatrudnionej u kilku pracodawców? W jakich przypadkach, pracuj¹cy rencista mo e wnioskowaæ o przeliczenie pobieranego œwiadczenia? W jakim przypadku przys³uguje prawo do œwiadczenia przedemerytalnego osobom, które nie osi¹gnê³y powszechnego wieku emerytalnego? Czy kobieta, która w wieku 55 lat przesz³a na emeryturê, z chwil¹ osi¹gniêcia 60 lat, mo e z³o yæ do ZUS wniosek o ponowne przeliczenie emerytury, je eli nie pracowa³a od czasu pobierania œwiadczenia? Czy pracownik mo e odwo³aæ siê od decyzji ZUS, je eli uzyska³ prawo do œwiadczenia rehabilitacyjnego tylko na trzy miesi¹ce? Jakie zmiany zosta³y wprowadzone w zakresie odprowadzania sk³adek na rachunek w OFE? Czy ubezpieczony mo e na swój wniosek wyst¹piæ z otwartego funduszu emerytalnego? Czy ka dy emeryt musi rozwi¹zaæ umowê o pracê, aby po 30 wrzeœnia 2011r. pobieraæ œwiadczenie emerytalne? Na jakiej podstawie mo na wystawiæ pracownikowi zaœwiadczenie ZUS Rp-7, je eli pracodawca nie posiada dokumentacji p³acowej z okresu, w którym by³ zatrudniony? W jaki sposób ustala siê wysokoœæ emerytury pomostowej? Jakie s¹ skutki niewyp³acenia przez ZUS, emerytury w ustawowym terminie? Czy praca na roli i jednoczesna nauka w szkole oddalonej od gospodarstwa o kilkadziesi¹t kilometrów, daje mo liwoœæ zaliczenia okresów pracy w gospodarstwie do sta u emerytalnego? Czy dodatkowe przychody emeryta osi¹gane przez czêœæ roku, maj¹ wp³yw na ich rozliczenia pod k¹tem zawieszenia lub zmniejszenia emerytury? Czy ekwiwalent za urlop wyp³acony po podjêciu wyp³aty emerytury, ma wp³yw na zmniejszenie lub zawieszenie œwiadczenia emerytalnego? Gdzie mo na szukaæ dokumentów i dowodów zatrudnienia, w zlikwidowanym zak³adzie dla celów emerytalno-rentowych? Czy prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, powoduje zawieszanie lub zmniejszanie emerytury mundurowej? Czy ZUS nadal bêdzie wyp³aca³ rentê rodzinn¹, je eli syn ubezpieczonego, studiuj¹cy na przedostatnim roku studiów, ukoñczy 25 lat? Jakie są zasady przyznawania prawa do emerytury pomostowej dla osoby zatrudnionej u kilku pracodawców? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli pracownik wykonuje prace zaliczane do prac w szczególnych warunkach, w kilku zakładach pracy równocześnie ale w niepełnym wymiarze czasu pracy, ZUS uwzględni okresy tej pracy, jeżeli są to prace tego samego rodzaju, a ich łączny wymiar po zsumowaniu, wynosi co najmniej cały etat. Prawo do emerytury pomostowej przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące

10 JAKRO 54 KOMENTARZ - czerwiec ZATRUDNIANIE, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 4.1. Jakie s¹ zasady zawierania umowy o pracê na czas okreœlony, w œwietle ustawy antykryzysowej? Czy pracodawcy maj¹ nadal obowi¹zek urz¹dzania palarni w zak³adach pracy? Czy w niewype³nione w œwiadectwie pracy rubryki, pracodawca powinien wstawiaæ myœlniki, czy sformu³owanie, nie dotyczy? Czy w sytuacji, kiedy pracodawca nie wyra a zgody na proponowane przez pracownika rozwi¹zanie umowy o pracê na zasadzie porozumienia stron, mo na propozycjê pracownika uznaæ za jej wypowiedzenie? Jakie s¹ okresy wypowiedzenia umowy o pracê? Kiedy pracownikowi przys³uguje zwolnienie z obowi¹zku œwiadczenia pracy, na poszukiwanie nowej pracy? W jakich przypadkach, mo na zwolniæ pracownika z obowi¹zku wykonywania pracy? W jakim terminie pracodawca wydaje œwiadectwo pracy? Czy mo na zlikwidowaæ stanowisko pracy zajmowane przez pracownika, który ukoñczy³ 63 lata i ma ogó³em przepracowane 41 lat? W jaki sposób pracodawca dokumentuje udzielanie kar porz¹dkowych? Od kiedy nale y wliczaæ pracownika do stanu zatrudnienia osób niepe³nosprawnych, w razie dostarczenia pracodawcy orzeczenia o niepe³nosprawnoœci? Kiedy pracodawca wystawi œwiadectwo pracy przy zatrudnieniu bezterminowym? Czy pracodawca mo e zatrudniaæ czêœæ pracowników tylko na II zmianie lub w porze nocnej? Czy do pracowników zatrudniaj¹cych w jednostce samorz¹dowej, w ramach prac interwencyjnych, nale y stosowaæ zasadê, zgodnie z któr¹ trzecia z kolei umowa zawarta na czas okreœlony, staje siê z mocy prawa, zatrudnieniem bezterminowym? Czy kierownika dzia³u marketingu prowadz¹cego samochód s³u bowy, nale y kierowaæ na badania tak, jak kierowcê zawodowego? Jakie s¹ zasady wypowiadania umowy o pracê? W jaki sposób zawiera siê porozumienie stron o rozwi¹zaniu stosunku pracy? W jakich przypadkach pracodawca mo e rozwi¹zaæ umowê o pracê bez wypowiedzenia? Jakie uprawnienia i obowi¹zki dotycz¹ bezrobotnego, skierowanego na sta? W jakich przypadkach, pracownik mo e rozwi¹zaæ umowê o pracê bez wypowiedzenia? Kiedy pracodawca mo e rozwi¹zaæ z pracownikiem umowê o pracê bez wypowiedzenia, bez winy pracownika? Jakie s¹ zasady zawierania umów terminowych w œwietle ustawy antykryzysowej? Jakie s¹ zasady zawierania terminowych umów o pracê, w okresie obowi¹zywania ustawy o ³agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiêbiorców? Jaki jest tryb przeprowadzania i sposób dokumentowania wstêpnych badañ lekarskich? Jakie s¹ zasady zawierania umowy o pracê? Jakie oœwiadczenia sk³ada pracownik, podejmuj¹cy zatrudnienie? Jak pracodawca powinien sporz¹dziæ œwiadectwo pracy dla pracownika, przywróconego do pracy na mocy wyroku s¹dowego? Na jaki okres mo e byæ zawarta pierwsza umowa na czas okreœlony? Czy pracodawca mo e monitorowaæ miejsca pracy oraz pocztê elektroniczn¹ pracownika? Jakie s¹ sposoby i konsekwencje rozwi¹zania stosunku pracy, w celu zachowania prawa do emerytury?... 72

11 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO Czy mo na rozwi¹zaæ umowê o pracê bez wypowiedzenia z winy pracownika, z powodu ciê kiego naruszenia podstawowych obowi¹zków, je eli pracownik jest w okresie wypowiedzenia? Jakie s¹ prawa i obowi¹zki podmiotu przyjmuj¹cego na sta oraz odbywaj¹cego sta? Jakiego rodzaju umowê powinien zawrzeæ przedsiêbiorca z pracownikiem, zatrudnionym od dwóch lat na podstawie kolejnej umowy o pracê na czas okreœlony, która rozwi¹ e siê z koñcem bie ¹cego roku? Jakie są zasady zawierania umowy o pracę na czas określony, w świetle ustawy antykryzysowej? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca będący przedsiębiorcą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, może zawrzeć umowę o pracę na okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Takiego wymogu nie ma w stosunku do pozostałych pracodawców, a tym samym umowa na czas określony, może być zawarta na dowolny okres. Ustawą o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, do 31 grudnia 2011r. zawieszono obowiązywanie niektórych przepisów Kodeksu pracy oraz wprowadzono ograniczenia czasowe dla umów o pracę zawieranych na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 24 miesięcy. Za kolejną umowę na czas określony, uważa się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, zawartej na czas określony. Reguły te dotyczą zarówno umów o pracę trwających w dniu 22 sierpnia 2009r., jak i umów zawieranych po tej dacie, z wyłączeniem umów długoterminowych. W przypadku, kiedy pracodawca nie jest objęty ustawą antykryzysową, zawiera umowy na czas określony w oparciu o regulacje kodeksowe, oraz przepisy Kodeksu pracy nie ograniczają czasu trwania takiej umowy. Zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony, jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony, na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę, nie przekroczyła 1 miesiąca. Zasada ta nie dotyczy umów o pracę na czas określony, zawartych w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, dlatego ilość wymienionych umów na zastępstwo nie jest ograniczona, czyli strony mogą zawrzeć, kilka następujące po sobie umowy na zastępstwo nieobecnego pracownika, a żadna z tych umów, nie przekształci się w umowę bezterminową. Po zakończeniu trwania umowy na zastępstwo, pracodawca nie ma obowiązku wystawienia świadectwa pracy, jeżeli bezpośrednio po tej umowie, zawarta została kolejna umowa o pracę Czy pracodawcy mają nadal obowiązek urządzania palarni w zakładach pracy? Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, od 15 listopada 2010r. obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych m.in. w pomieszczeniach zakładów pracy, dlatego pracodawcy już nie mają obowiązku urządzania palarni na terenie zakładu pracy. Palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach, aktualnie pracodawca może na

12 JAKRO 74 KOMENTARZ - czerwiec WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE 5.1. Czy wyrównanie do minimalnej p³acy pracownika, nale y uwzglêdniæ w wynagrodzeniu urlopowym? Czy œwiadczenia zwi¹zane z zapewnieniem pracownikom okularów koryguj¹cych wzrok, podczas pracy przy obs³udze monitora ekranowego, s¹ opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy bony towarowe, wydane emerytom-by³ym pracownikom ze œrodków obrotowych, s¹ opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jak¹ kwotê nale y przekazaæ komornikowi, je eli pracownik przebywa³ ca³y miesi¹c na zwolnieniu lekarskim i za ten okres otrzyma³ tylko wynagrodzenie chorobowe? Jaki jest termin przedawnienia wynagrodzenia za godziny nadliczbowe? Przy jakiej iloœci uczniów, opiekun praktyk powinien byæ zwolniony od pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia? Jakie s¹ terminy wyp³aty miesiêcznej nagrody uznaniowej? Jakie s¹ zasady przyznania pracownikom podwy ek obowi¹zuj¹cych z moc¹ wsteczn¹? W jaki sposób mo na potr¹ciæ z zasi³ku chorobowego nadp³acone wynagrodzenie za pracê? Czy pracodawca musi uzyskaæ zgodê na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek bankowy pracownika? Jakie s¹ zasady wyrównania do p³acy minimalnej, w razie choroby pracownika w trakcie miesi¹ca? Czy pracodawca ma obowi¹zek prowadzenia karty przychodów pracownika? W jaki sposób nale y obliczyæ wynagrodzenie sta³e miesiêczne, w razie kilkudniowej choroby pracownika, zatrudnionego w niepe³nym wymiarze czasu pracy? W jaki sposób nale y ustaliæ podstawê wynagrodzenia urlopowego, w razie ca³kowitego braku premii w niektórych miesi¹cach, z uwagi na to, e pracownik nie spe³ni³ wymaganych kryteriów? Jakie s¹ zasady ustalania uprawnieñ do dodatku za wys³ugê lat oraz do nagrody jubileuszowej, pracownika zatrudnionego w placówkach oœwiatowych? Z jak¹ czêstotliwoœci¹, dokonuje siê wyp³aty wynagrodzenia za pracê? Jak ustaliæ uprawnienia do dodatku sta owego i nagrody jubileuszowej w dodatkowym miejscu pracy, pracownika jednostki bud etowej? W jakim terminie pracodawcy przekazuj¹ odpisy na ZFŒS? W jakich przypadkach pracownik nie musi zwracaæ nienale nie pobranego wynagrodzenia? Czy pracownik powo³any do s³u by przygotowawczej, ma prawo do odprawy? Czy wyrównanie do minimalnej płacy pracownika, należy uwzględnić w wynagrodzeniu urlopowym? Zgodnie z przepisami rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielenia urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, w podstawie wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, pracodawca nie uwzględnia wypłaconej kwoty wyrównania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy obliczaniu wynagrodzenia za czas urlopu, uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem

13 KOMENTARZ - czerwiec JAKRO 6. CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE 6.1. Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego, po zmianie wymiaru czasu pracy? Czy pracownikowi przys³uguje prawo do urlopu szkoleniowego, je eli pracodawca skierowa³ pracownika na studia podyplomowe? Czy za okres pobierania œwiadczenia rehabilitacyjnego, pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego? W jaki sposób jest obliczany czas trwania podró y s³u bowej kierowcy? Jakie s¹ zasady udzielania urlopu ojcowskiego dla rodzica adopcyjnego? Czy pielêgniarki zatrudnione w podstawowym i równowa nym czasie pracy, jeœli pracuj¹ na zmiany w wolne soboty, maj¹ prawo do dodatku za tê pracê? Czy pracodawca musi prowadziæ listy obecnoœci? W jakim terminie pracodawca udzieli pracownikowi na jego wniosek, czasu wolnego, w zamian za pracê w godzinach nadliczbowych? Czy ka dy pracodawca ma obowi¹zek prowadzenia kart ewidencji czasu pracy, zatrudnianych pracowników? Czy pracodawca mo e zastosowaæ wobec pracownika, indywidualny rozk³ad czasu pracy? Czy pracodawca ma obowi¹zek tworzenia planu urlopów wypoczynkowych? Jakie s¹ zasady zastosowania systemu skróconego tygodnia pracy oraz weekendowego systemu czasu pracy? W jakich okolicznoœciach, pracodawca mo e odwo³aæ pracownika z urlopu wypoczynkowego? Jakie dokumenty s¹ niezbêdne do udzielenia urlopu ojcowskiego? Jakie s¹ zasady rekompensowania za pracê w œwiêto, przypadaj¹ce w dniu wolnym? Jakie s¹ zasady organizacji czasu pracy pracowników ochrony? Jaki jest czas pracy pracowników zarz¹dzaj¹cych? W jaki sposób ustala siê czas pracy w podró y s³u bowej? W jaki sposób nale y rozliczaæ odcinki podró y krajowej, podczas podró y zagranicznej? W jaki sposób pracodawca mo e zmieniæ rozk³ad czasu pracy? W jaki sposób nale y ustaliæ przekroczenie norm œredniotygodniowych? W jaki sposób nale y rozliczyæ czas pracy pracownika, w zwi¹zku z rozwi¹zaniem umowy o pracê? Jaka jest ró nica pomiêdzy oddelegowaniem a podró ¹ s³u bow¹? Czy na pracê w godzinach nadliczbowych pracowników z lekkim stopniem niepe³nosprawnoœci, wymagana jest zgoda lekarza? W jaki sposób nale y ustalaæ pañstwo lub pañstwa docelowe w podró y zagranicznej? Czy mo na wprowadziæ system równowa ny czasu pracy, w ca³odobowej placówce handlowej? Jak nale y ustaliæ uprawnienia urlopowe pracownika, który w poprzednim zak³adzie pracy, otrzyma³ wiêcej dni urlopu, ni przys³ugiwa³o mu w stosunku do okresu przepracowanego? Czy mo na zastosowaæ dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy, system pracy zmianowej? Ile dni urlopu wypoczynkowego przys³uguje m³odocianemu pracownikowi, ucz¹cemu siê zawodu w pierwszym roku nauki? Kiedy pracownik ma prawo do odpoczynku po podró y s³u bowej? Jak ustaliæ wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie pracownicy do pracy, po urlopie wychowawczym?... 98

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 9) UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM ASPECTA.Profit (IFK 09) Niniejsze ogólne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne

Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Uœciñska* Ubezpieczenie wypadkowe nowe regulacje prawne Gertruda Ubezpieczenie Uœciñska Zgodnie wypadkowe z przepisami nowe regulacje ustawy z 13 prawne paÿdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeñ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31

Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie dla Kredytobiorców Toyota Bank Polska S.A. Indeks KTB/04/05/31 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEÑ NA YCIE SA CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

3/1. Badania lekarskie

3/1. Badania lekarskie OPINIE 3/1. Badania lekarskie Ewa Drzewiecka Rozdzia³ 3/1. 3. kwiecieñ Badania 3/1. 2005 lekarskie Spis treœci 1. Komentarz... 1 1.1. Zasady kierowania na badania... 1 1.2. Badania wstêpne... 3 1.3. Badania

Bardziej szczegółowo

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja. Odpowiedzi. na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu. Warszawa 2009 r. Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Odpowiedzi na oœwiadczenia z³o one przez senatorów na 29. i 30. posiedzeniu Senatu Warszawa 2009 r. SPIS TREŒCI ODPOWIEDZI NA OŒWIADCZENIA z³o one na 29. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Wakacje rodzinne. Weekend we dwoje. Pod skrzyd ami lwa Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych Weekend we dwoje Wakacje rodzinne Urlop zimowy Urlop letni Wyjazd s u bowy Praca zarobkowa Pod skrzyd ami lwa SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje siê do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych. Weekend we dwoje Wakacje rodzinne SPIS TREŒCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ Y ZAGRANICZNYCH 1. ZAKRES UBEZPIECZENIA...3 2. DEFINICJE...3 3. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym

OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej przewoÿników w krajowym i miêdzynarodowym ruchu drogowym UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ

Płacowo-Kadrowy. Gotowe rozwiązania z punktu widzenia ZUS PODATKÓW PRAWA PRACY. www.przegladplacowy.pl PRZECZYTAJ I ROZLICZ zus podatki prawo pracy dokumentacja Płacowo-Kadrowy P R Z E G L Ą D STYCZEŃ 2011 NR 27 ISSN 1898-6714 AKTUALNOŚCI Trzech Króli czy faktycznie będzie więcej wolnego dla pracowników? 1 Nowe druki ZUS ZLA

Bardziej szczegółowo

Jesteś osobą bezrobotną?

Jesteś osobą bezrobotną? ABC bezrobotnego Jesteś osobą bezrobotną? Chcesz wiedzieć, jakie prawa i świadczenia przysługują Ci po ustaniu stosunku pracy? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Status bezrobotnego Możesz uzyskać status

Bardziej szczegółowo

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne

OWU. Prawo & Pomoc. Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u wykonywania zawodu. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w Tczewie INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY (PUP) jako bezrobotnej

Bardziej szczegółowo