REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 25 W BIELSKU-BIAŁEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 25 W BIELSKU-BIAŁEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 25 W BIELSKU-BIAŁEJ I. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami Funduszu regulują przepisy: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz. U. z 1996 r: Nr 70 poz. 335, z późniejszymi zmianami. 2) Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych ( Dz. U. z 1991 r.nr 55 poz. 234 z póź. zm., Dz.U z 2001 r. Nr79 poz 854 z póź zm.), 3) Ustawa z dnia r. o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r., nr. 249, poz. 2104, Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz Dz. U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560, r., Dz. U. Nr 88, poz. 587, Dz. U. Nr 115, poz. 791, z późn. zm. 3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( Dz. U. z dnia r.) 4) Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. 7) Ustawa z dnia r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 56 z 1997r. poz. 357; Dz. U. Nr 12 z 2000 r. poz 136; Nr19 poz.239 z póź. zm. ) 8) Porozumienie o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej dotyczącej emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników administracji obsługi z dnia r.

2 II POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 1. W przedszkolu tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, (zwany dalej Funduszem) którego zasady działania określa Regulamin, opracowany w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi na terenie placówki. 2. Źródło finansowania Funduszu tworzy odpis podstawowy na ZFŚS, który pracodawca nalicza obowiązkowo w sposób określony obowiązującymi przepisami. 3. Spośród środków Funduszu Świadczeń Socjalnych na dany rok kalendarzowy wyodrębnia się środki przeznaczone na fundusz mieszkaniowy scentralizowany Podstawę podziału Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej stanowi roczny plan rzeczowo - finansowy, a podstawę i zasady gospodarowania środkami Funduszu stanowią poniższe postanowienia i pozostałe załączniki będące częścią składową regulaminu placówki. 2. Roczny plan rzeczowo - finansowy opracowuje pracodawca. 3. Decyzje, w sprawie przyznania osobie świadczenia socjalnego finansowanego z Funduszu, podejmuje pracodawca w uzgodnieniu z przedstawicielem związków zawodowych działających na terenie placówki. 4. Pracodawca powołuje na czas podziału środków zespół składający się z przedstawicieli pracowników i związków zawodowych działających na terenie Przedszkola Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 2. Środki Funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na kolejny rok Za błędne decyzje dotyczące administrowania Funduszem wszelką odpowiedzialność ponosi pracodawca O świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mogą ubiegać się osoby uprawnione, których dochód na osobę w rodzinie jest zgodny ze złożonym oświadczeniem. 2. Podstawą otrzymania świadczenia jest złożenie przez pracownika oświadczenia o średnim dochodzie brutto na członka rodziny w gospodarstwie domowym, obowiązującym w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.

3 7 1. Podstawą przyznania osobie uprawnionej świadczenia finansowego z Funduszu jest pisemny wniosek napisany w ustalonym w regulaminie terminie, wypełniony według wzoru (stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu) i zawierający oświadczenie o jego sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2. W przypadku zapomóg losowych pracownik składa wniosek w dowolnym terminie. (załącznik nr 3) 3. Dopłata do poszczególnych form wypoczynku może być przyznana tylko jeden raz w roku. 4. Częstotliwość dopłat do świadczeń finansowych z Funduszu określają dalsze postanowienia regulaminu. 5. Priorytety w przyznawaniu świadczeń oraz wysokość dopłaty z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. 1.W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi, pomoc przyznana z Funduszu może być na pisemny wniosek doręczona małżonkowi pracownika lub innemu dorosłemu członkowi jego rodziny Dochodem, przyjmowanym do ustalenia sytuacji materialnej osoby uprawnionej ubiegającej się o świadczenia finansowane z Funduszu, są wszelkie dochody pochodzące ze wszystkich źródeł, uzyskiwane przez osoby spokrewnione i nie spokrewnione wspólnie gospodarujące i zamieszkujące. III. OSOBY UPRAWNIONE DO ULGOWYCH USŁUG I ŚWIADCZEŃ Osobami uprawnionymi do ubiegania się o świadczenia dofinansowane z Funduszu są: 1) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, zatrudnieni na czas nieokreślony i określony, na podstawie umowy o pracę, od pierwszego do ostatniego dnia pracy na placówce, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych i zdrowotnych oraz w stanie nieczynnym 3) członkowie rodzin pracowników wspólnie zamieszkujący i gospodarujący z osobą uprawnioną do korzystania z Funduszu i będących na utrzymaniu pracownika. 2. Członkami rodziny osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu są:

4 1) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osoby uprawnionej dzieci do lat 18 tu, a jeżeli kształcą się w szkołach do czasu ukończenia nauki nie dłużej niż do 25 lat. 2) osoby wymienione w pkt.1 niezdolne do żadnej pracy na wskutek niepełnosprawności bez względu na wiek. IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU Świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest wypłacane zgodnie z art. 53 ust. 1a Ustawy Karta Nauczyciela 2.Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są przeznaczone na dofinansowywanie różnych rodzajów i form działalności socjalnej organizowanej przez pracodawcę na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, a zwłaszcza na: 1). Świadczenia opodatkowane /powyżej 380 zł/ a) udzielanie osobom uprawnionym pomocy : rzeczowej (zapomóg rzeczowych) załącznik nr 5 - finansowej (zapomóg pieniężnych) załącznik nr 2 - w formie bonów (załącznik nr ) załącznik nr 4 b) formy wypoczynku w formie wczasów pracowniczych, rodzinnych, wczasów profilaktyczno-leczniczych zakupionych u podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, (załącznik nr 1) c) wczasy pracownicze i wczasy turystyczne zakupione indywidualnie przez osobę uprawnioną i zakwalifikowaną do dopłaty z Funduszu, posiadającą fakturę lub inny dowód potwierdzający ich nabycie, miejsce i czas trwania wypoczynku oraz wysokość poniesionego wydatku, (załącznik nr 1) d) dopłatę do wypoczynku organizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie, potwierdzonego jej oświadczeniem, (załącznik nr 1) e)działalność kulturalno-oświatową organizowaną w postaci spotkań kulturalnych lub zakupu biletów na spektakle teatralne, kinowe. (załącznik nr 5) f) działalność sportowo rekreacyjną zorganizowaną w postaci różnych ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej - spartakiad, festynów, karnetów wstępu na imprezy rekreacyjne i sportowe na pływalnię, na aerobik, na mecze sportowe, na zasadach i warunkach określonych w regulaminie zakładowym, (załącznik nr 5) g) wypoczynek w dni wolne od pracy zorganizowany w formie wycieczek rajdów, zlotów, spływów,biwaków, obozów turystycznych, kuligów, majówek, wyjazdów na grzybobranie itp. (załącznik nr 5) 2). świadczenia nie opodatkowane: a) zapomogi losowe do 2280 zł b) wypoczynek dzieci do 18 roku życia. 3). Finansowanie z Funduszu innych celów niż wymienione w Regulaminie jest niedozwolone.

5 V. OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Świadczenia socjalne finansowane z funduszu nie są świadczeniami należnymi. 2. Osoba składająca wniosek o dopłatę jest obowiązana wiarygodnie go uzasadnić i podać rzetelnie wyliczony dochód na osobę w rodzinie. W razie nie spełnienia tych warunków wniosek o dopłatę zostaje oddalony. VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ULG I DOPŁAT Z FUNDUSZU Dofinansowanie świadczeń socjalnych osobom uprawnionym może obejmować: 1) W zakresie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej: a) dopłaty do biletów wstępu do kin, teatrów, oper, na koncerty muzyczne, występy estradowe, imprezy sportowe, imprezy rekreacyjne (pływalnia, zajęcia gimnastyczne itp.) na wniosek osoby uprawnionej w wysokości zróżnicowanej, według stawek określonych w tabeli dopłat. (załącznik nr 10) b) dopłaty do zorganizowanych wycieczek turystyczno-krajoznawczych oraz (majówek, grzybobrania, kuligów) po podsumowaniu pełnych kosztów wycieczki i podzieleniu ich na liczbę uczestników (przejazd, posiłki oraz pozostałe koszty organizacyjne ), nie częściej niż 2 razy w roku, według stawek określonych w tabeli dopłat. (załącznik nr 10) c) dopłata do udziału w ogólnodostępnych imprezach sportowo rekreacyjnych organizowanych dla osób uprawnionych (spartakiady, festyny itp.), na wniosek uczestnika imprezy, według kwalifikacji indywidualnej i stawek określonych w tabeli dopłat. (załącznik nr 10) 2) W zakresie udzielania innych rodzajów pomocy: a) w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wysokość maksymalnych dopłat określa załącznik nr 7 b) osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej ( np. spowodowanej klęską żywiołową, długotrwałą chorobą, śmiercią, ubóstwem i niedostatkiem) oraz rodzinnej ( wielodzietność) i materialnej ( niski dochód na osobę w rodzinie), mogą w drodze wyjątku uzyskać na swój wniosek maksymalną dopłatę do wskazanych rodzajów usług i świadczeń przewidzianych w regulaminie, a w przypadku pomocy losowej zapomogę podwyższoną o dalsze 50% jej wysokości, nawet dwa razy w ciągu roku. (załącznik nr 3) 3) W zakresie przyznawania świadczeń dla dyrektorów placówek a) zapomogi finansowe, losowe i inne świadczenia z ZFŚS dla Dyrektorów placówek

6 oświatowych przyznaje Dyrektor Miejskiego Zarządy Oświaty w uzgodnieniu z przedstawicielami związków zawodowych. b)wniosek wraz z kompletem dokumentów oraz kserokopia regulaminu Dyrektor szkoły, przedszkola przekazuje do Dyrektora MZO. c)dyrektor MZO przekazuje wniosek do realizacji do sekcji socjalnej. VII. PRIORYTETY W PRZYZNAWANIU ŚWIADCZEŃ 14 1.Dopłata do różnych form wypoczynku będzie przyznawana w pierwszej kolejności: 1) osobom o szczególnie niskich dochodach; 2) osobom samotnie wychowującym dzieci; 3) osobom posiadającym rodziny wielodzietne; 4) osobom, które posiadają dzieci niepełnosprawne i dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają szczególnej opieki i leczenia; 5) osobom wychowującym dzieci całkowicie lub częściowo osierocone. VIII. POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I KOŃCOWE Zasady i warunki przyznawania świadczeń oraz zasady dofinansowywania ich z Funduszu odnoszą się do wszystkich bez wyjątku osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. 2.Postanowienia regulaminu podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń niezwłocznie po jego podpisaniu. 3. Uzupełnieniem postanowień i częścią składową regulaminu są załączniki:

7 1) roczny plan rzeczowo finansowy 2) oświadczenie o średnim dochodzie brutto na członka rodziny 3) załącznik nr 1 - wniosek o przyznanie dofinansowania wypoczynku 4) załącznik nr 2 wniosek o zapomogę finansową z ZFŚS 5) załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie zapomogi losowej 6) załącznik nr 4 wniosek o przyznanie bonów 7) załącznik nr 5 wniosek o dofinansowanie 8) załącznik nr 6 wysokość przyznawanych świadczeń (wczasy pod gruszą) 9) załącznik nr 7 wysokość przyznawanych świadczeń (zapomogi finansowe i losowe 10) załącznik nr 8 - wysokość przyznawanych świadczeń (dofinansowanie do wypoczynku dzieci) 11) załącznik nr 9 - wysokość przyznawanych świadczeń (pomoc rzeczowa w formie paczek) 12) załącznik nr 10 wysokość przyznawanych świadczeń (spotkania kulturalne, rekreacyjne, sportowe, bilety 13) załącznik nr 11 wysokość przyznawanych świadczeń (bony) 4. Postanowienia regulaminu wchodzą w życie z dniem r. Załączniki jak w treści regulaminu. W uzgodnieniu: (pieczęć związków zawodowych). (dyrektor ) (pieczęć związków zawodowych)

8 ZAŁĄCZNIK NR DO REGULAMINU ZFŚS ROCZNY PLAN RZECZOWO FINANSOWY ZFŚS W PRZEDSZKOLU NR 25 W BIELSKU--BIAŁEJ NA ROK. I. Pozostało z roku - Rok - Razem: - II. PLANOWANE WYDATKI: Lp. Rodzaj świadczenia Planowana kwota w zł , Razem: UWAGA: W razie potrzeby mogą nastąpić w ciągu roku przesunięcia wydatków w poszczególnych pozycjach planu dyrektor pieczątka, data

9 Oświadczenie o średnim dochodzie na członka rodziny Niniejszym oświadczam, że w miesiącu roku mój dochód zawiera się w Progu:. Oświadczenie składam w celu określenia wysokości świadczeń udzielanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadom odpowiedzialności karnej z art. 271 K.k.... (podpis) Art. 245 Kodeksu postępowania cywilnego Dokument prywatny stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Art. 233 Kodeksu Karnego 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę, co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowych podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 Bielsko-Biała, dnia /imię i nazwisko/ / adres zamieszkania/ W N I O S E K o przyznanie dofinansowania wypoczynku letniego Proszę o przyznanie mi dofinansowania wypoczynku organizowanego w formie: wczasy rodzinne / wczasy we własnym zakresie / sanatorium.. / podpis wnioskodawcy/ *niepotrzebne skreślić

11 ZAŁĄCZNIK NR 2 WNIOSEK O ZAPOMOGĘ FINANSOWĄ z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Imię i nazwisko Nazwa placówki Stanowisko pracy Osoby będące na utrzymaniu pracownika: L.p. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Uwagi 5. Uzasadnienie podania: (miejscowość, dnia) (podpis pracownika

12 ... (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania) ZAŁĄCZNIK NR 3 Bielsko - Biała, dn r. WNIOSEK o przyznanie zapomogi losowej Proszę o przyznanie mi zapomogi losowej z powodu W celu potwierdzenia zasadności mojego wniosku przedstawiam następujące załączniki: 1)... 2)... 3) (podpis wnioskodawcy)

13 ZAŁĄCZNIK NR 4... (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania) Bielsko - Biała, dn r. WNIOSEK O PRZYZNANIE BONÓW z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Proszę o przyznanie mi bonów * (podpis wnioskodawcy) *(dlaczego?)

14 ZAŁĄCZNIK NR 5... (imię i nazwisko)... (adres zamieszkania) Bielsko - Biała, dn r. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Proszę o dofinansowanie do (podpis wnioskodawcy)

15 ZAŁĄCZNIK NR 6 Wysokość przyznawanych świadczeń : a) Wczasy pod gruszą Dochód na jednego członka rodziny Wysokość świadczenia w danym roku kalendarzowym I. do 1000 zł 900 zł II zł 800zł III zł 700 zł IV zł 600 zł

16 ZAŁĄCZNIK NR 7 Wysokość przyznawanych świadczeń : b) Zapomogi losowe i finansowe Dochód na jednego członka rodziny Wysokość świadczenia w danym roku kalendarzowym I. do 1000 zł nie więcej niż 800 zł II zł nie więcej niż 700zł III zł nie więcej niż 600 zł IV zł nie więcej niż 500 zł

17 ZAŁĄCZNIK NR 8 Wysokość przyznawanych świadczeń : c) Dofinansowanie do wypoczynku dzieci Dochód na jednego członka rodziny Dofinansowanie świadczenia w danym roku kalendarzowym I. do 1000 zł nie więcej niż 400 zł II zł nie więcej niż 300 zł III zł nie więcej niż 200 zł IV zł

18 ZAŁĄCZNIK NR 9 Wysokość przyznawanych świadczeń : d) Pomoc rzeczowa w formie paczek Dochód na jednego członka rodziny Dofinansowanie świadczenia w danym roku kalendarzowym I. do 1000 zł nie więcej niż 500 zł II zł nie więcej niż 450 zł III zł nie więcej niż 400 zł IV zł nie więcej niż 300 zł

19 Wysokość przyznawanych świadczeń : ZAŁĄCZNIK NR 10 e) Spotkania kulturalne, rekreacyjne, sportowe, bilety Dochód na jednego członka rodziny Dofinansowanie świadczenia w danym roku kalendarzowym I. do 1000 zł 99% - 1% odpł. pracownik II. od 1001 zł zł 98% - 2% odpł. pracownik III zł 97% - 3% odpł. pracownik IV zł 96% - 4% odpł. pracownik

20 ZAŁĄCZNIK NR 11 Wysokość przyznawanych świadczeń : f) bony Dochód na jednego członka rodziny Dofinansowanie świadczenia w danym roku kalendarzowym I. do 1000 zł nie więcej niż 600 zł II zł nie więcej niż 550 zł III zł nie więcej niż 500 zł IV. powyżej 2001 zł nie więcej niż 450 zł

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają :

Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : Regulamin Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają : - Ustawa z dnia 4marca 1994 r. o zakładowym funduszy świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA

REGULAMIN PRZYZNAWANIA REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5 W ZAMOŚCIU Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych VII LO im. K.K. Baczyńskiego w Szczecinie opracowano na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY DOFINANSOWANIA DO WYPOCZYNKU OSÓB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo