ROZDZIAŁ 3. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 3. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników"

Transkrypt

1 ROZDZIAŁ 3 Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników 63. Czy prezenty okolicznościowe oraz np. kwiaty na Dzień Kobiet, otrzymane przez pracowników od pracodawcy nietworzącego ZFŚS, napoje dostępne w godzinach pracy, koszty posiłku dla pracowników przeprowadzających inwentaryzację, koszty zorganizowania imprezy integracyjnej z okazji jubileuszu istnienia firmy, stanowią podstawę naliczania składek na ubezpieczenie społeczne? Świadczenia te stanowią podstawę obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Artykuł 18 ust. 1 u.s.u.s. stanowi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Przychodem ze stosunku pracy są natomiast, zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych, nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Oznacza to, że, co do zasady, wszelkie kwoty otrzymywane przez pracownika od pracodawcy z tytułu wiążącego ich stosunku pracy są przychodami stanowiącymi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wyjątki, tj. przychody niepodlegające składkom ZUS, określone są w przepisach szczególnych. Rozporządzenie o p.w.s. w 2 ust. 1 pkt określa następujące przychody pracownicze o charakterze socjalnym, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS, świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą ZFŚS do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu 92

2 Ubezpieczenia społeczne podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 u.z.f.ś.s. do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonego w tej ustawie. Oznacza to, że aby świadczenie socjalne mogło nie stanowić podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, musi być wypłacone albo ze środków ZFŚS, albo innego funduszu, o którym mowa powyżej ( 2 pkt 20 rozp. p.w.s.). Jeżeli świadczenia te wypłacane są niejako poza funduszem socjalnym albo ze środków własnych pracodawcy nietworzącego ZFŚS, to stanowią one przychód ze stosunku pracy, podlegający składkom na ubezpieczenia społeczne i opodatkowaniu. Piotr Wysocki 64. Czy 2 ust. 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz z późn. zm.) jest adresowany tylko do osób związanych z klubami sportowymi umową o pracę, czy też do osób związanych z klubami sportowymi umową zlecenia lub innymi umowami cywilnoprawnymi? Paragraf 2 ust. 1 pkt 28 rozp. p.w.s. adresowany jest do pracowników i nie znajduje zastosowania do zleceniobiorców. Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na postawione pytanie ma brzmienie 1 rozp. p.w.s. Przepis ten stanowi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 u.s.u.s., oraz 2 rozp. p.w.s. Treść tego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, że 2 rozp. p.w.s. jest stosowany przy określaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika. Należy jednak dodać, że z mocy 5 ust. 1 rozp. p.w.s., 1 4 tego rozp. stosuje się odpowiednio do: 1) osób wykonujących pracę nakładczą, 2) funkcjonariuszy Służby Celnej, 3) osób wykonujących odpłatnie pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania na podstawie skierowania do pracy. 93

3 CZĘŚĆ I Powyższe oznacza, że 2 rozp. p.w.s., w tym jego ust. 1 pkt 28, nie mogą być stosowane do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Piotr Kostrzewa 65. W jednostce zlikwidowano ZFŚS w uzgodnieniu ze związkiem zawodowym. W to miejsce jest wypłacane świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, w kwocie 764 zł na pracownika. Ponadto w układzie zbiorowym pracy jest zapis o utworzeniu funduszu socjalno-bytowego. Jest też decyzja zarządu o utworzeniu takiego funduszu i pokrywaniu zakupu bonów ze środków obrotowych firmy. Zakupiono bony do wysokości odpisu podstawowego i wydano je pracownikom. Czy bony te podlegają składkom na ubezpieczenia społeczne? Zgodnie z 2 ust. 1 pkt 20 rozp. p.w.s., podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. świadczenia wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą ZFŚS do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 u.z.f.ś.s. Oznacza to, że w przypadku gdy dane świadczenie pochodzi z funduszu socjalno-bytowego utworzonego na podstawie układu zbiorowego nie podlega składkom ZUS. Paweł Ziółkowski 66. Czy częściowe dofinansowanie szkolenia w formach szkolnych i pozaszkolnych korzysta ze zwolnienia podatkowego i nie stanowi podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, w sytuacji gdy pracownik: a) jest skierowany na szkolenie w formach szkolnych i pozaszkolnych, b) nie jest skierowany na szkolenie w formach szkolnych i pozaszkolnych? Czy podjęcie nauki w studium policealnym lub pomaturalnym jest formą kształcenia w formach pozaszkolnych, czy w formach szkolnych? Dochód pracownika otrzymany jako dofinansowanie szkolenia, na które jest skierowany przez pracodawcę korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego niezależnie od tego, czy jest to dokształcanie w formie szkolnej, czy pozaszkolnej. Jeżeli pracodawca zwraca pracownikowi część kosztów związanych z jego udziałem w kursach, szkoleniach itp. mających postać dokształcania w formie 94

4 Ubezpieczenia społeczne pozaszkolnej, dochód korzysta ze zwolnienia jedynie wówczas, gdy pracownik podjął naukę na podstawie skierowania pracodawcy. Nauka w studium policealnym lub pomaturalnym, w moim przekonaniu, powinna być sklasyfikowana jako podnoszenie kwalifikacji w formie szkolnej. Przychodem osoby fizycznej są o ile ustawodawca podatkowy nie postanowił inaczej otrzymane lub postawione do jej dyspozycji w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Już zatem w tym miejscu stwierdzić można, że, co do zasady, wartość świadczenia niepieniężnego uzyskanego przez pracownika od pracodawcy powinna być uwzględniona w przychodzie tego pierwszego. Oczywiście z uwagi na okoliczności przekazania świadczenia oraz osobę świadczeniodawcy, przychód taki powinien być umiejscowiony w źródle stosunku pracy. Tym samym, do przychodów zaliczyć należy również świadczenie uzyskane przez pracownika od pracodawcy, polegające na dofinansowaniu udziału w szkoleniu lub podnoszeniu kwalifikacji w innej formie. Bez znaczenia przy tym jest to, czy osoba ta podnosi swoje kwalifikacje na podstawie skierowania podmiotu dofinansowującego, czy też samodzielnie wybrała szkolenie, kurs, studia itp., zgłosiła się na nie, a pracodawca tylko dofinansował jej udział. O ile przy ustalaniu, czy przychód istnieje bez znaczenie jest to, jaka jest forma podnoszenia kwalifikacji oraz to, czy pracownik uczestniczy w kursie, szkoleniu itp. na podstawie skierowania, o tyle już przy klasyfikowaniu wartości uzyskanego świadczenia jako dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania lub niestanowiącego podstawy naliczenia podatku, ma to niezwykle istotne znaczenie. Ważny jest też charakter powiązań pomiędzy uczestnikiem szkolenia a finansującym. Zgodnie bowiem z dyspozycją przepisu art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f., w przypadku gdy łącznie spełnione są dwa warunki: finansującym jest pracodawca, a uczestnikiem szkolenia jego pracownik oraz świadczenie przyznane jest zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika w znakomitej większości przypadków zastosowanie tutaj mają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472 z późn. zm.), przychód uzyskany przez uczestnika szkolenia korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego. 95

5 CZĘŚĆ I Z uwagi na to, że w przywołanym rozp. przewidziane zostało finansowanie przez pracodawcę podnoszenia kwalifikacji przez pracownika w formie szkolnej (zarówno na podstawie skierowania, jak i bez skierowania) oraz w formie szkolnej, ale wyłącznie na podstawie skierowania, w praktyce przyjmuje się, że jeżeli pracownik dokształca się w formie pozaszkolnej, ale bez skierowania pracodawcy, wówczas nie przysługuje mu zwolnienie od podatku. Tym samym, w tym jednym przypadku wartość uzyskanego od pracodawcy dofinansowania powinna być doliczona do przychodów ze stosunku pracy i uwzględniona przy obliczaniu podstawy opodatkowania, a w konsekwencji i podatku. W analogiczny sposób do zwolnienia od podatku uregulowane zostało wyłączenie kwoty otrzymanego dofinansowania z podstawy naliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Wyłączenie takie odnaleźć można w przepisie 2 ust. 1 pkt 29 rozp. p.w.s. Tym samym, w praktyce przychód stanowi podstawę naliczania składek wówczas, gdy nie ma zastosowania zwolnienie do podatku. Nauka w studium policealnym lub pomaturalnym powinna być sklasyfikowana jako podnoszenie kwalifikacji w formie szkolnej. Kształcenie dorosłych w formach szkolnych odbywa się w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i szkołach wyższych. W żadnej z aktualnie obowiązujących norm prawnych nie zostało zdefiniowane pojęcie szkoła ponadpodstawowa. Obecnie, w przepisach art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.), szkoły dzieli się na: podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, artystyczne. Jednak, interpretując treść rozporządzenia, pod pojęciem szkoły ponadpodstawowej rozumieć należy zarówno gimnazja, jak i szkoły ponadgimnazjalne. Do tych ostatnich zalicza się m.in. szkoły policealne o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku. W świetle powyższego istnieją podstawy do sklasyfikowania dokształcania w takich szkołach jako podnoszenie kwalifikacji w formie szkolnej. W analogiczny sposób powinny być kwalifikowane szkoły pomaturalne. 96

6 Ubezpieczenia społeczne Uwagi W art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. ustawodawca podatkowy zastrzegł, że zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy przysługujących pracownikom podejmującym naukę w szkołach lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Tym samym, jeżeli w analizowanym przypadku uczestnikami szkolenia są pracownicy spółki finansującej to przedsięwzięcie i jeżeli wypełnione są warunki opisane w odrębnych przepisach, to wartość świadczenia uzyskanego przez uczestników szkolenia będzie dla nich neutralna podatkowo. Radosław Kowalski 67. Czy od dopłat do wypoczynku dla pracowników, wypłacanych ze środków obrotowych pracodawcy, a nie z ZFŚS, należy opłacać składki na ubezpieczenia społeczne? Tak, ponieważ dopłaty te nie są wypłacane ze środków ZFŚS. Składkami nie są natomiast objęte świadczenia urlopowe nie pochodzące z ZFŚS, ale wypłacane zgodnie z przepisami u.z.f.ś.s. Świadczenia socjalne, które nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne są wymienione w 2 ust. 1 pkt rozp. p.w.s. W myśl tych przepisów nie stanowią podstawy wymiaru składek jedynie świadczenia: finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS, wypłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie układu zbiorowego pracy u pracodawców, którzy nie tworzą ZFŚS do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego, określonej w art. 5 ust. 2 u.z.f.ś.s., świadczenia urlopowe wypłacane na podstawie art. 3 ust. 4 u.z.f.ś.s. do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego określonej w tej ustawie. Oznacza to, że nie zalicza się do podstawy wymiaru składek jedynie świadczeń urlopowych, świadczeń socjalnych wypłacanych z ZFŚS i wypłacanych z innych funduszy utworzonych przez pracodawcę na cele socjalne. Same zaś wypłaty na cele socjalne, niepochodzące z funduszów wskazanych wyżej i niebędące świadczeniami urlopowymi w rozumieniu powołanych wyżej 97

7 CZĘŚĆ I przepisów, podlegają zaliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. 98 Michał Culepa 68. Czy należy potrącić składki na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od odprawy i ekwiwalentu wypłaconych żonie po śmierci pracownika? Nie. Pracodawca zmarłego pracownika nie może potrącić składek ZUS zarówno od wypłaconego członkom rodziny ekwiwalentu za urlop, jak i od odprawy pośmiertnej. Ekwiwalent po zmarłym pracowniku nie jest przychodem ze stosunku pracy, ale przychodem z praw majątkowych wynikających ze stosunku pracy i nie podlega składkom ZUS. Dopuszczalne jest natomiast potrącenie zaliczki na podatek dochodowy od tegoż ekwiwalentu, jednakże powinien być on zakwalifikowany nie jako dochód z umowy o pracę, ale dochód z praw majątkowych. Wówczas pracodawca zmarłego występuje jako płatnik w stosunku do wdowy i dzieci jako podatników, a nie zmarłego pracownika. Odprawa pośmiertna nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS i jest zwolniona w całości z opodatkowania. Kodeks pracy w art stanowi, że z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa. Oznacza to, że prawo pracy nie przewiduje sukcesji stosunku pracy. To oznacza, że po stronie wierzyciela-pracownika nie ma już podmiotu, na rzecz którego można wypłacić należność. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy wchodzi więc w skład praw majątkowych ze stosunku pracy. W myśl art k.p., prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w równych częściach, na małżonka oraz inne osoby spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W razie braku takich osób prawa te wchodzą do spadku. To oznacza, że ekwiwalent za urlop po zmarłym pracowniku nie może być traktowany jako przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 18 u.s.u.s. Skoro nie będzie przychodem ze stosunku pracy, ale przychodem z praw majątkowych członków rodziny zmarłego pracownika, nie będzie też stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Powyższe uwagi dotyczą też odprawy pośmiertnej. Tu sprawa jest o tyle prostsza, że odprawa ta nie jest i nie może być w żaden sposób zaliczo-

8 Ubezpieczenia społeczne na do wynagrodzenia za pracę. Nie przysługuje ona bowiem z oczywistych względów stronie stosunku pracy, ale osobom uprawnionym, określonym w przepisach k.p. Nie może więc stanowić podstawy wymiaru składek ZUS. Wyklucza to zresztą wprost 2 ust. 1 pkt 3 rozp. p.w.s. Co do opodatkowania, to przychody z praw majątkowych podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, bowiem zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., źródłami przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. Zatem, pracodawca zmarłego pracownika może potrącić zaliczkę na podatek ale tylko i wyłącznie, gdy należności po zmarłym pracowniku wypłaca osobom wskazanym w art k.p., tj. małżonce lub osobom, które spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. Jednak podatnikami będą wówczas osoby uprawnione do odprawy, a więc wdowa i dzieci. Ponieważ taka sytuacja występuje w podanym stanie faktycznym, pracodawca może potrącić zaliczkę na podatek występując jako płatnik w stosunku do wdowy i dzieci po zmarłym. Należy jednak pamiętać, że w myśl art k.p., odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. To oznacza, że przychód z odprawy powinien być równo podzielony pomiędzy wdowę i wszystkie dzieci. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f., odprawa pośmiertna jest w całości zwolniona z opodatkowania. Michał Culepa 69. Czy istnieje możliwość zwrotu zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika, jeżeli ZUS wydał decyzję, że osoba ta nie podlega od 1 stycznia 2002 r., tj. od daty zatrudnienia, ubezpieczeniom społecznym? W związku z tym nie przyznano zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Wyrok sądu potwierdza tę decyzję. Jako pracodawca chcę się ubiegać o zwrot składek. Czy zwrócone zostaną składka zdrowotna i składka na Fundusz Pracy? Istnieje możliwość zwrotu zapłaconych składek ubezpieczenia społecznego za pracownika, w sytuacji gdy ZUS wydał decyzję, że osoba ta nie podlega od dnia 1 stycznia 2002 r. daty zatrudnienia ubezpieczeniom społecznym, ponieważ umowa o pracę była zawarta dla pozoru. Konsekwencją tego była odmowa wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. 99

9 CZĘŚĆ I W takiej sytuacji pracodawca może ubiegać się o zwrot wpłaconych składek. W piśmie o zwrot nadpłaty proszę powołać się na korektę wysłaną za okres, gdy składki zostały opłacone. Osoba ta powinna zostać wykazana w raportach miesięcznych z podstawą składek 0 zł we wszystkich pozycjach ZUS RCA, gdzie w pierwotnym raporcie pojawiły się składki, ponadto należy wykazać mniejsze składki w deklaracji ZUS DRA. Po dokonaniu takiej korekty zwrócona powinna zostać także składka zdrowotna i wpłata na Fundusz Pracy i FGŚP. 100 Monika Cieślak 70. Firma wybudowała zakładową sieć internetową na własne potrzeby. Do sieci tej mają możliwość podłączyć domowe komputery pracownicy firmy. W zakładowym regulaminie wynagradzania jest zapis, że pracownicy firmy mają prawo do bezpłatnego korzystania z zakładowej sieci internetowej. Czy korzyść materialną, jaką pracownik uzyska z podłączenia się do zakładowej sieci internetowej należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne? Korzyść materialną, jaką pracownik uzyska z podłączenia się w domu do zakładowej sieci internetowej i bezpłatnego korzystania z internetu należy wliczyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności ustawodawca zaliczył do otwartego katalogu przychodów: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń, tj. podłączenia się do zakładowej sieci internetowej, ustala się wg zasad określonych w art. 11 ust. 2 2b u.p.d.o.f. Przychodem pracowniczym, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jest wartość usługi oszacowana na podstawie cen rynkowych sto-

10 Ubezpieczenia społeczne sowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania, czyli na podstawie zebranych danych o cenie korzystania z internetu u innych operatorów na takich samych warunkach usługi. Przepis 3 rozp. p.w.s. stanowi, że wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku: 1) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy wg cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy, 2) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę wg cen ich zakupu. Tak więc zarówno do kalkulacji zaliczki na podatek, jak i w przypadku obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne przychodem pracowniczym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest wartość ustalona na podstawie przepisów podatkowych. W zakresie natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W konsekwencji podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowiła kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pomniejszona o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowaną przez pracownika. Tak oszacowana wartość podwyższa przychód pracownika stanowiący podstawę naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w miesiącu otrzymania świadczenia. Monika Cieślak 71. Czy korzyść pracownika polegająca na: używaniu samochodu służbowego do jazd prywatnych, udostępnieniu lokalu mieszkalnego będącego własnością zakładu pracy nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, jeżeli wynika to z przepisów o wynagradzaniu obowiązujących w zakładzie pracy? Tak, przy czym w odniesieniu do lokalu mieszkalnego możliwość ta wynika z 2 ust. 1 pkt 26 w zw. z 3 pkt 3 rozporządzenia p.w.s., natomiast w odniesieniu do używania samochodu służbowego dla celów prywatnych wyłącznie z wykładni 2 ust. 1 pkt 26 tego rozporządzenia. 101

11 CZĘŚĆ I Zgodnie z przepisem 2 ust. 1 pkt 26 rozp. p.w.s., korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na: uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji, nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku udostępnienia lokalu mieszkalnego sprawa wydaje się jasna w świetle 3 rozp. p.w.s. Przepis ten stanowi, że wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku: 1) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy wg cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy, 2) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę wg cen ich zakupu, 3) jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego: a) dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej, b) dla lokali komunalnych w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę, c) dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w lit. a) oraz domów stanowiących własność prywatną w wysokości czynszu określonego wg zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach w danej dzielnicy, d) dla lokali w hotelach w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel. Brzmienie pkt. 3 powołanego przepisu, ustalające normatywne zasady określenia wartości świadczenia polegającego na udostępnieniu lokalu mieszkalnego, wskazuje na to, że dopuszczalne jest uznanie takiej korzyści za przychód niepodlegający składkom na ubezpieczenia społeczne. Co do korzyści, polegających na udostępnieniu pojazdu służbowego do użytku prywatnego, to wydaje się, że prawo do używania pojazdu służbowego do celów prywatnych jeżeli jest zapisane w obowiązujących u danego pracodawcy przepisach płacowych może być również uznane za korzyść niestanowiącą podstawy naliczania składek. Zatem zastosowanie powinna mieć wykładnia językowa wskazanego przepisu. Korzyść oznacza inaczej pożytek, zysk. Pożytki cywilne rzeczy definiuje k.c. w art są to dochody, które rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. Pożytki prawa definiuje natomiast art. 54 k.c., w myśl którego pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym 102

12 Ubezpieczenia społeczne społeczno-gospodarczym przeznaczeniem. W tym więc wypadku korzyści materialne rozumiane jako pożytki wg prawa cywilnego stanowią szersze pojęcie niż przychód w rozumieniu przepisów u.p.d.o.f., który jest podstawą wymiaru składek (zob. art. 4 pkt 9 u.s.u.s.). Należy przez to rozumieć moim zdaniem nie tylko faktyczne przysporzenie majątkowe, ale też podobnie jak w przepisie każdy dochód (w rozumieniu prawa cywilnego) jaki pracownik-ubezpieczony uzyskuje. Jeżeli dany przychód zostanie uznany za niestanowiący podstawy wymiaru składek na ZUS, to wówczas automatycznie jest on przychodem niebędącym podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Artykuł 81 ust. 1 u.ś.o.z. stanowi bowiem, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika (i innych osób wymienionych w tym przepisie) stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Uwzględnić należy więc wszystkie wyłączenia z podstawy wymiaru składek ZUS. Michał Culepa 72. Czy koszt szczepienia ochronnego przeciwko grypie dla pracowników naszej firmy stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne? W cenę szczepionki wliczono również kont badania lekarskiego. Koszt szczepienia ochronnego pracowników przeciwko grypie sfinansowany przez pracodawcę stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f., za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności ustawodawca zaliczył do otwartego katalogu przychodów: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty, niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych, nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń, tj. opłacanej przez pracodawcę szczepionki ustala się wg zasad określonych w art. 11 ust. 2 2b tej ustawy. Przepis art. 11 ust. 2 u.p.d.o.f. stanowi, że wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawa- 103

13 CZĘŚĆ I mi tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Natomiast ust. 2a u.p.d.o.f. stanowi, że wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się: jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione wg cen zakupu. Zgodnie z powyższą definicją, przychodem pracowniczym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest wartość szczepienia i badania lekarskiego ustalona na podstawie faktury wystawionej przez firmę medyczną. W zakresie składek na ubezpieczenia społeczne należy zastosować regulacje wynikające z 3 rozp. p.w.s., który stanowi, iż wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę wg cen ich zakupu. Tak więc zarówno do kalkulacji zaliczki na podatek, jak i w przypadku obliczania składek na ubezpieczenia społeczne przychodem pracowniczym podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym jest wartość szczepienia i badania lekarskiego ustalona na podstawie faktury wystawionej przez firmę medyczną. W zakresie natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne, przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W konsekwencji, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne będzie stanowiła kwota będąca podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pomniejszona o kwotę składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowaną przez pracownika. Podsumowując, wartość pieniężna szczepienia i badania (które jest nieodłącznym składnikiem procedury szczepienia każdego człowieka) ustalana jest wg cen zakupu. Za każdą zapłaconą przez pracodawcę fakturą powinno iść przypisanie wartości zapłaconej kwoty do poszczególnych pracowników na podstawie listy osób, które skorzystały ze szczepionki. Ta wartość podwyższa przychód pracownika stanowiący podstawę naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w miesiącu otrzymania szczepionki (a nie zapłaty faktury). Monika Cieślak 104

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Takie świadczenie stanowi nieodpłatny przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ramach stosunku pracy niektóre firmy gwarantują swoim pracownikom dowóz do

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.09.02 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-168/10-2/AS Data 2010.05.19 Referencje IPPB4/415-553/10-4/MP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach.

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Pracuję w szkole podstawowej. Szkoła zatrudnia na stanowisku referenta na pół etatu emeryta. Czy w związku z tym od świadczeń z ZFŚS (zapomoga socjalna, wczasy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura IBPBII/1/4511-87/15/BJ Data 2015.05.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2011.11.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r.

WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa. Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. Wioletta Dworowska Agnieszka Jacewicz WYNAGRODZENIA W 2015 ROKU zasady rozliczania ewidencja księgowa Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /15-2/MK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

IPTPB3/ /15-2/MK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/4511-218/15-2/MK Data 2015.11.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych à Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13

Spis treści. Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wstęp 13 Rozdział 1. Czynności poprzedzające zatrudnienie pracownika 15 1.1. Proces rekrutacyjny - ochrona danych osobowych 15 1.1.1. Zgromadzenie dokumentów w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.06.14 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2011.10.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH

BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH BLOK I REKRUTACJA, PRACOWNICZE I NIEPRACOWNICZE FORMY ZATRUDNIENIA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I OSÓB ŚWIADCZĄCYCH PRACĘ W FORMACH POZAPRACOWNICZYCH 1. Pojęcie rekrutacji 2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie?

Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Jak w praktyce - pod względem opodatkowania - wygląda to rozliczenie? Pytanie Spółka z o.o., współpracująca z osobą fizyczną na podstawie umowy zlecenia, zleciła jej odbycie podróży służbowej. Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA METAL Zbigniew Baran, 53-146 Wrocław ul. Racławicka 2-4/404 I. Przepisy wstępne 1. Na podstawie art. 77 2, 78 k.p. ustalam regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, wprowadzony

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie opodatkowania przychodu pracownika z tytułu udziału w imprezie

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Sygnatura IBPB-2-1/ /16-1/BJ Data r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura IBPB-2-1/ /16-1/BJ Data r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 1 Sygnatura IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ Data 15.09.2016 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Problematyka oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń jest zagadnieniem bardzo obszernym. Poniższe opracowanie pozwoli na poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Świadczenia na rzecz pracowników prawo pracy konsekwencje podatkowe prawo ubezpieczeń społecznych

Świadczenia na rzecz pracowników prawo pracy konsekwencje podatkowe prawo ubezpieczeń społecznych Karol Lankamer, Agata Lankamer-Prasołek, Łukasz Prasołek, Ewa Przedwojska, Jarosław Sawicki Świadczenia na rzecz pracowników prawo pracy konsekwencje podatkowe prawo ubezpieczeń społecznych Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę?

Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę? Czy efekt pracy zatrudnionej osoby można uznać za utwór i jak to wpływa na sposób opodatkowania przychodów z tytułu umowy o pracę? Czy pracownik jest twórcą, a efekt jego pracy można uznać za utwór i jak

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-105/10-3/MK Data 2010.05.12 Referencje IPPB4/415-665/10-2/SP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z komentarzem JOANNA GOLINIEWSKA Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z komentarzem ISBN 978-83-7440-687-1 2 SPIS TREŚCI I. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.04.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody

Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody Informacja dla emerytów i rencistów osiągających dodatkowe przychody I. Podstawa prawna: 1. ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Bardziej szczegółowo

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy

1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy 1. Istota i sposób naliczania poszczególnych elementów listy Aby zrozumieć istotę i celowość wypełniania poszczególnych rubryk listy płac, należy zapoznać się ze schematem naliczania wynagrodzenia pracownika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Koszty noclegów w podróży służbowej są kosztem pracodawcy nie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wskazane w umowie o pracę miejsce jej świadczenia determinuje kwalifikowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A P R A C O W N I K Ó W Gimnazjum nr 10 im. Jana Pawła II w Rybniku (treści zmienione zapisano kolorem) - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2017 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB4/415-826/10-4/JK Data 2011.01.25 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów?

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych pracodawcy koszty związane z używaniem tych samochodów? Zdarza się, że przedsiębiorca zatrudniający pracownika wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Informacja została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Za kogo składki na Fundusz Pracy

Za kogo składki na Fundusz Pracy Za kogo składki na Fundusz Pracy Autor: Bożena Wiktorowska Firmy nie muszą płacić składek za starszych pracowników, którzy ukończyli, kobiety 55 lat, a mężczyźni 60 lat. Składka na Fundusz Pracy wynosi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Rozdział I. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń Problematyka oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń jest zagadnieniem bardzo obszernym. Poniższe opracowanie pozwoli na poznanie podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Koszty pracownicze. praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Koszty pracownicze. praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Koszty pracownicze praktyczne wyjaśnienia ekspertów Redaktor: Rafał Kuciński Autor: Mariusz Olech prawnik, wieloletni pracownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu

REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu REGULAMIN wynagradzania członków Zarządu w Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum 1 Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-100/11-2/MS Data 2011.04.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych

V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych V. Dokumentacja umów cywilnoprawnych Często obok stosunku pracy zawierane są również inne umowy o charakterze cywilnoprawnym, np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Do tej kategorii umów zalicza się także

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informacja o dodatkach mieszkaniowych Informacja o dodatkach mieszkaniowych Dodatek mieszkaniowy stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądź wydatkami ponoszonymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 87/08 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Józefowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z w 2017

Płace od A do Z w 2017 Monika Cieślak Płace od A do Z w 2017 Stan prawny: 15 stycznia 2017 r. Wstęp Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Edenred. PIT podstawa prawna

Rozwiązania Edenred. PIT podstawa prawna Rozwiązania Edenred Wartość kart Ticket Holiday finansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie powoduje zwiększenia podstawy wymiaru składki ZUS. Wartość kart Ticket Holiday w przypadku dofinansowania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego

O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego O czym trzeba pamiętać, pomniejszając pensję zatrudnionego Autor: Marta Nowakowicz-Jankowia, ekspert ds. płac Potrąceń z wynagrodzenia dokonuje się po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczki

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z - kompleksowy podręcznik dla pracodawcy

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z - kompleksowy podręcznik dla pracodawcy Monika Cieślak, Piotr Ciborski Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z - kompleksowy podręcznik dla pracodawcy Stan prawny: 15 kwietnia 2017 r. Wydanie VI Spis treści Wykaz skrótów...5 Wstęp...8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy

Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy Sprzedaż premiowa a podatek dochodowy W praktyce gospodarczej częstym działaniem z zakresu marketingu jest tzw. sprzedaż premiowa. Jak ją prawidłowo rozliczyć na gruncie podatkowym? Zapraszamy do lektury.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09 Burmistrza Leśnicy z dnia 16 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W LEŚNICY Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning)

Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany kurs (e-learning) Specjalista ds. kadr i płac - certyfikowany Kategoria: HR Kadry i płace Miejscowość: Olsztyn Data rozpoczęcia: 14.07.2014 Data zakończenia: 15.07.2014 Ilość godzin: 16 Czas prowadzenia: Olsztyn Zakończenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁATY PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE STYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA DALSZEJ NAUKI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki jest

Bardziej szczegółowo