PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei"

Transkrypt

1 Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY OCHRONY KOLEI W WARSZAWIE Przepisy wstępne 1 1. Podstawę prawną gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwanym w dalszej części Funduszem, stanowi: Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 70 poz. 335 z 1996 roku z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 79 z 2001 r. poz. 854 z późn. zm.), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 237, poz. 1656), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349), Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim i II półroczu roku poprzedniego ogłoszone w MP na początku lutego każdego roku, Niniejszy Regulamin w tym zatwierdzony roczny plan wydatków z zfśs (plan rzeczowofinansowy). 2. Administratorem Funduszu, zapewniającym jego organizacyjno-finansową obsługę jest pracodawca reprezentowany przez Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Ogólne zasady tworzenia i gospodarowania Funduszem 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że: a) nie korzystanie z usług i świadczeń organizowanych i finansowanych przy pomocy środków tego funduszu nie uprawnia do żadnego ekwiwalentu, b) świadczenia ze środków funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. 2. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 3. Fundusz tworzy się z odpisu podstawowego, naliczanego corocznie wg zasad określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w 1

2 ustawie, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki, byłego pracownika zakładu. 4. Środki Funduszu zwiększa się o: a) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe, b) odsetki od środków Funduszu (gromadzonych na rachunku bankowym) a także ewentualnych lokat terminowych prowadzonych w ramach tego rachunku, c) wpływy z darowizn i zapisy od osób fizycznych i prawnych, d) inne środki określone w odrębnych przepisach. 5. Środki pozostające na rachunku bankowym Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny. 6. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest: a) roczny preliminarz dochodów i wydatków, opracowany do końca I kwartału każdego roku, uzgodniony przez przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, zatwierdzony przez pracodawcę, wzór preliminarza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, b) niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 7. Ze środków Funduszu nie można pokrywać wydatków wykraczających poza zakres świadczeń nim objętych. 8. Wydatki z Funduszu nie mogą przewyższać środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 9. Środkami Funduszu administruje, zgodnie z niniejszym Regulaminem, pracodawca reprezentowany przez Komendanta Głównego SOK. Przeznaczenie funduszu oraz osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń 1. Środki Funduszu przeznaczone są na: 3 a) dofinansowanie do różnych form wypoczynku, w tym do wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie - tzw. wczasów pod gruszą, b) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, c) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, d) udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), e) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe, 2. Do korzystania ze świadczeń Funduszu są uprawnione niżej wymienione osoby, zwane w dalszej części Regulaminu osobami uprawnionymi : a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, c) emeryci i renciści byli pracownicy zakładu pracy, d) pracownicy urlopowani do pracy w organizacjach społecznych, e) członkowie rodzin osób wymienionych pod lit. a) d) z zastrzeżeniem, że za członków rodziny uważa się następujące osoby: - współmałżonków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, - pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne pracownika, dzieci 2

3 przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu pracownika wnuki i rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia, - osoby wymienione pod lit. e) w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niesprawności bez względu na wiek. f) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach, jeżeli pobierają po nich świadczenie emerytalne lub rentowe. Zasady i tryb powoływania komisji socjalnej 1. W celu właściwego wykorzystania środków Funduszu tworzy się Komisję Socjalną, (dalej KS ), działającą w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei KS ma jedynie charakter opiniodawczy i doradczy. 3. KS powołuje decyzją pracodawca. 4. W skład KS wchodzą: a) przewodniczący pracodawca lub osoba wyznaczona imiennie przez pracodawcę, b) członkowie - po jednym przedstawicielu związków zawodowych. 5. W posiedzeniu KS bierze udział pracownik ds. socjalnych bez prawa głosu, który przedstawia członkom KS dokumentacje niezbędną do prowadzenia prac KS. 6. Skład KS podawany jest do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Komendzie Głównej SOK oraz w Komendach Regionalnych. 7. Posiedzenia KS odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 8. Szczegółowe zasady działalności KS ustala na pierwszym posiedzeniu. 9. KS posiada następujące kompetencje: a) opracowuje Roczny Plan Dochodów i Wydatków ZFŚS, b) ustala kwotę dopłat do niektórych rodzajów świadczeń z Funduszu, w zależności od wielkości posiadanych środków oraz w granicach określonych Regulaminem ZFŚS. c) ustala termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w postaci bonu towarowego, d) opiniuje wnioski o przyznanie rożnego rodzaju świadczeń, określając ich wysokość, zgodnie z niniejszym Regulaminem i podjętymi przez KS ustaleniami, e) organizuje udział pracowników w życiu kulturalnym, turystycznym, sportowym. 10. Z każdego posiedzenia KS sporządza się protokół i przedstawia do zatwierdzenia pracodawcy. 11. Wyniki prac KS są jawne (bez podawania danych osobowych i przyznanych kwot dopłat). 12. Komisję obowiązuje tajemnica posiadanych informacji o sytuacji życiowej wnioskodawców. Ogólne zasady przyznawania i wypłaty świadczeń Funduszu 5 1. Zakres i wysokość przyznawanych świadczeń uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. 3

4 2. Wysokość dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych z Funduszu określona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym: a) o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, b) wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie, c) rodzinom wielodzietnym o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, d) mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia, oraz wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie osierocone, e) osobom mającym problemy zdrowotne, f) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. 4. Za szczególnie niski dochód uważa się dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnego. 5. Osoba uprawniona ma obowiązek wykazać w oświadczeniu wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. 6. Dla świadczeń realizowanych ze środków Funduszu, których wysokość uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny, stosuje się następującą procedurę ustalania tego dochodu: a) podstawę obliczenia wysokości świadczenia stanowi średni miesięczny dochód brutto, uzyskiwany ze wszystkich źródeł przychodu - bez składek na ubezpieczenia społeczne - przypadający na osobę w rodzinie, z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, b) wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie ustala się na podstawie przedłożonego oświadczenia o wysokości dochodów brutto oraz oświadczenia pracownika o ilości członków rodziny. 7. W przypadku, jeżeli pracodawca poddaje w wątpliwość rzetelność danych ujętych w oświadczeniu osoby uprawnionej, osoba ta ma obowiązek przedłożenia stosownych zaświadczeń. 8. Przyznane świadczenia socjalne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Podstawą dokonania wypłaty świadczeń jest zatwierdzony przez pracodawcę, imienny wykaz pracowników, którym przyznano świadczenie, z wymienioną wysokością świadczenia, sporządzony na podstawie protokółu z posiedzenia KS, zatwierdzonego przez pracodawcę. Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku organizowanego we własnym zakresie 6 1. Dofinansowanie do wczasów rodzinnych (pracowniczych, leczniczych, profilaktycznoleczniczych) zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione, może być przyznane nie częściej niż raz na dwa lata. 2. Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą, może być przyznane nie częściej niż raz na dwa lata, jeżeli w okresie tym pracownik nie korzystał z dofinansowania do wczasów rodzinnych, wymienionych w pkt Dofinansowanie do wczasów rodzinnych w okresach ferii letnich i zimowych przyznawane powinno być w pierwszej kolejności uprawnionym o niskich dochodach na członka rodziny oraz wychowującym dzieci w wieku szkolnym (do ukończenia przez nie 26-tego roku życia). 4

5 4. Wyliczenie kwoty dofinansowania do wczasów, o których mowa w pkt. 1, następuje w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów wypoczynku, nie większych niż 140% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, na 1-go uprawnionego. 5. Warunkiem dokonania dopłaty do wczasów zakupionych indywidualnie jest potwierdzenie zakupu usługi dowodem wpłaty (fakturą, rachunkiem, przelewem bankowym, przekazem pocztowym, dowodem KP lub innym dowodem wpłaty) pozwalającym stwierdzić rodzaj usługi, osoby korzystające z usługi oraz organizatorów wypoczynku. 6. Warunkiem dokonania wypłaty w odniesieniu do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie wymagane jest potwierdzenie, przez komórkę ds. pracowniczych i organizacji, faktu wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego trwającego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży 7 1. Dzieci uczęszczające do szkół do ukończenia 26-tego roku życia i będące na utrzymaniu rodziców mogą dwa razy w roku korzystać z dofinansowania do wypoczynku wykupionego indywidualnie, zorganizowanego w formie kolonii, kolonii zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów, zielonej szkoły oraz białej szkoły. 2. Warunkiem dokonania dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży jest potwierdzenie dokonania zakupu usługi dowodem wpłaty (fakturą, rachunkiem, przelewem bankowym, przekazem pocztowym, dowodem KP lub innym dowodem wpłaty) pozwalającym stwierdzić rodzaj usługi, osoby korzystające z usługi oraz organizatorów wypoczynku. Dofinansowanie do wycieczek turystycznych 8 1. Dofinansowanie ze środków Funduszu do wycieczek turystycznych zakupionych indywidualnie przez osobę uprawnioną może być przyznane osobie uprawnionej dwa razy w roku. 2. Warunkiem dopłaty do wycieczki zakupionej indywidualnie jest potwierdzenie dokonania zakupu usługi dowodem wpłaty (fakturą, rachunkiem, przelewem bankowym, przekazem pocztowym, dowodem KP lub innym dowodem wpłaty) pozwalającym stwierdzić rodzaj usługi, osoby korzystające z usługi oraz organizatorów wycieczki. 3. Wyliczenie kwoty dofinansowania do wypoczynku o którym mowa w pkt. 1 następuje w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów wypoczynku, nie większych niż 140% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, na jednego uprawnionego. Dofinansowanie do kultury i sportu (imprezy rekreacyjne) 9 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie zakupionych przez uprawnionego biletów jednorazowych lub abonamentowych na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. 2. Warunkiem dopłaty do biletów zakupionych indywidualnie jest potwierdzenie zakupu usługi dowodem wpłaty (fakturą, rachunkiem, przelewem bankowym, przekazem pocztowym, dowodem KP lub innym dowodem wpłaty) wystawionym na uprawnionego, pozwalającym stwierdzić rodzaj usługi i organizatora. 3. Dopłata ze środków z Funduszu do biletów jednorazowych lub abonamentowych zakupionych przez pracownika wynosi maksymalnie 50% ceny biletu (abonamentu). 5

6 4. Dofinansowanie do zakupu biletów jednorazowych i abonamentowych na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne łącznie dla uprawnionego i członków jego rodziny nie może w okresie roku kalendarzowego przekroczyć 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 5. Środki funduszu mogą być przeznaczane także na dofinansowanie do zakupionych lub organizowanych i przeprowadzanych przez pracodawcę imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z udziałem osób uprawnionych do korzystania ze środków tego funduszu. Zasady przyznawania pomocy materialnej Pomoc materialna (rzeczowa lub finansowa) dla osób uprawnionych, dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się stale lub przejściowo w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, udzielana może być jednorazowo lub okresowo, ze środków Funduszu do wysokości: a) 800% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym w udokumentowanych wypadkach losowych, b) 400% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym w pozostałych przypadkach. 2. Za wypadek losowy uznaje się w szczególności: pożar, powódź, zalanie mieszkania, huragan, tornado, wybuch gazu, długotrwałą chorobę pracownika lub najbliższego członka rodziny, (przy czym za taką chorobę uznaje się chorobę trwającą co najmniej trzy miesiące), zgon pracownika lub najbliższego członka rodziny. Długotrwałą chorobę pracownika lub najbliższego członka rodziny należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim zawierającym następującą treść: choroba jest długotrwała lub jest choroba przewlekłą. 3. Pomoc materialna może być przyznana w formie bonu towarowego dla pracownika, uprawniającego do nabycia artykułów żywnościowych, niektórych niezbędnych sprzętów domowych, odzieży, wyprawki szkolnej lub podręczników szkolnych dla dzieci. 4. Pomoc materialna może być przyznana na pokrycie części kosztów leczenia lub rehabilitacji, jeśli nie są dostępne bezpłatnie w placówkach publicznej służby zdrowia (wymagane zaświadczenie kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej), na pokrycie części kosztów zakupu leków lub środków rehabilitacji, jeżeli nie mogą być refundowane z innych źródeł. 5. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach (osoba uprawniona nie może złożyć wniosku samodzielnie z przyczyn obiektywnych, nie leżących po jego stronie), z wnioskiem o przyznanie bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub pieniężnej może wystąpić pracodawca, zakładowa organizacja związkowa lub grupa pracowników. W takiej sytuacji osoba uprawniona (lub inna osoba posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez osobę uprawnioną) winna potwierdzić odbiór przyznanego świadczenia. Zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe Pracownik może uzyskać zwrotną pomoc finansową ze środków Funduszu w formie: a) pożyczki na uzupełnienie środków własnych niezbędnych do nabycia mieszkania, domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość do wysokości 20% kosztów pozyskania lub budowy mieszkania, domu lub lokalu pożyczka nie może przekroczyć 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, b) pożyczki na remont lub modernizację mieszkania, domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość do wysokości 70% kosztów planowanej modernizacji 6

7 lub remontu pożyczka nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, c) pożyczki na pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć 30% ceny wykupu lokalu, nie więcej niż 20-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, d) pożyczki na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość do wysokości 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przy wkładzie własnym stanowiącym minimum 40% kosztów całej budowy, e) pożyczki na adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne do wysokości 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przy wkładzie własnym stanowiącym minimum 40% kosztów całej adaptacji. 2. Zaciągniecie pożyczki wymienionych w 11 lit. b), wymaga poręczenia jednej osoby, a określone w 11 lit. a), c), d), e) wymaga poręczenia dwóch osób. 3. Poręczycielami, o których mowa w ust. 3, mogą być jedynie pracownicy pożyczkobiorcy. Zakres poręczenia ustala się jako równy. 4. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej (pożyczki) na cele mieszkaniowe realizowane są zgodnie z kolejnością ich składania w miarę posiadanych środków Funduszu. 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe i ustalaniu jej wysokości, w ramach limitów określonych w niniejszym Regulaminie, KS winna uwzględnić uzasadnione potrzeby wnioskującego, możliwości sfinansowania pożyczki oraz zdolności kredytowe pożyczkobiorcy i poręczycieli. 6. Niespłacona część pożyczki, wraz z odsetkami, podlega natychmiastowej spłacie w przypadku: a) wypowiedzenia umowy o pracę, b) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, c) rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron z inicjatywy pracownika, Powyższe nie dotyczy pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, bądź przechodzących do innej jednostki organizacyjnej Spółki PKP PLK S.A. 7. Kwota niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami podlega umorzeniu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. 9. Ustala się oprocentowanie pożyczek w wysokości 3 % w skali rocznej. Oprocentowanie pożyczek oblicza się wg następującego wzoru: gdzie: P x 3 m + 1 Odsetki = x P kwota pożyczki m liczba rat 10. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po podpisaniu umowy. 11. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi: 7

8 a) dla pożyczek określonych w pkt.1 lit. a), c), d) i e) do 5-ciu lat (tj. do 60 miesięcznych rat), b) dla pożyczki określonej w pkt.1 lit. b) do 3-ech lat (tj. do 36 miesięcznych rat). 12. Pracownik może skorzystać tylko z jednego rodzaju pożyczki, o których mowa w pkt. 1 lit. a), c), d) i e) i tylko jeden raz w okresie zatrudnienia u pracodawcy. 13. Pracownikowi, w okresie spłaty pożyczki, o której mowa w pkt. 1 lit. a), c), d) i e), nie można równocześnie udzielić pożyczki, o której mowa w pkt. 1 lit. b). 14. Wysokość i rodzaj pożyczki, warunki i harmonogram jej spłaty oraz wysokość oprocentowania, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, określa umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pożyczkobiorcą, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 15. Do wniosku o przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe określone w pkt. 1 pracownik zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a) do pożyczki ujętej pod lit. a) uwierzytelnioną kserokopię umowy zakupu mieszkania, domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, b) do pożyczki ujętej pod lit. b) własnoręcznie sporządzony przez pożyczkobiorcę kosztorys szacunkowy określający zakres i wartość planowanych robót remontowych, c) do pożyczki ujętej pod lit. c) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o cenie wykupu lokalu względnie wysokości uzupełnienia zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu we własnościowe, d) do pożyczki ujętej pod lit. d) potwierdzoną kserokopię dokumentu stwierdzającego własność gruntu i pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz kosztorysu budowlanego i zaświadczenie o kosztowym stanie zaawansowania budowy, e) do pożyczki ujętej pod lit. e) własnoręcznie sporządzony przez pożyczkobiorcę szacunkowy kosztorys określający zakres i wartość planowanych robót adaptacyjnych oraz jego oświadczenie o kosztowym stanie zaawansowania robót. Tryb załatwiania spraw socjalnych Osoby uprawnione, starające się o uzyskanie dofinansowania ze środków ZFŚS, składają wnioski w komórce ds. pracowniczych i organizacji, w zamiejscowych wieloosobowych stanowiskach pracy ds. pracowniczych i organizacji oraz w komórkach ds. obsługi administracyjnej. 2. Pracownicy ds. socjalnych dokonują rejestracji składanych przez osoby uprawnione wniosków, wg kolejności ich wpływu. 3. Rozpatrzenie wniosku winno nastąpić na najbliższym posiedzeniu KS, nie później niż w okresie 3 miesięcy od jego złożenia. 4. Osoba występująca z wnioskiem o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu zobowiązana jest do przedłożenia dokumentów (w języku polskim) niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. W przypadku wątpliwości, co do wiarygodności przedłożonych dokumentów pracodawca może żądać uzupełnienia dokumentacji lub odmówić przyznania świadczenia. 5. Osoba uprawniona, której przyznano świadczenie zobowiązana jest zwrócić równowartość przyznanego świadczenia w przypadku ujawnienia, że świadczenie przyznane zostało na podstawie przedłożonych przez nią nieprawdziwych dokumentów, względnie z naruszeniem postanowień określonych niniejszym Regulaminem. 6. Informacje o terminach składania wniosków, oraz o organizowanych formach wypoczynku lub innych imprezach, podaje się do wiadomości pracownikom w formie komunikatów rozsyłanych 8

9 przez komórki ds. pracowniczych i organizacji wywieszanych na tablicach informacyjnych w Biurze Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, oraz w wykonawczych komórkach organizacyjnych, 7. Świadczenia socjalne przyznawane w formie finansowej wypłacane są na wskazane przez pracownika indywidualne konto bankowe, lub przekazywane w formie czeku bankowego pracownikowi, który nie posiada rachunku bankowego. 8. W przypadku odmownego załatwienia wniosku osoby uprawnionej o skorzystanie ze środków Funduszu, osobie tej należy udzielić pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem odmowy. Odmowa i uzasadnienie odmowy udzielenia świadczenia nie podlega postępowaniu odwoławczemu. 9. Wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu należy składać na drukach wydawanych przez komórki ds. pracowniczych i organizacji. Wzory druków określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 10. Pracownik ds. socjalnych w biurze Komendy Głównej SOK oraz w zamiejscowych wieloosobowych stanowiskach pracy ds. pracowniczych i organizacji prowadzi: a) rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczenia, b) wykazy imienne udzielonej pomocy z ZFŚS, c) karty świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów, d) wykaz emerytów i rencistów objętych opieką socjalną. Przepisy końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne dotyczące świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają sporządzenia pisemnego aneksu uzgodnionego z zakładowymi organizacjami związkowymi w ustawowym trybie. Załącznikami do Regulaminu są: wzór planu dochodów i wydatków z ZFŚS, 2. tabela wysokości dofinansowania świadczeń, 3. wzór umowy o udzielenie pożyczki, 4. wzory druków wniosków o udzielenie świadczenia. 9

10 UZGODNIENIE REGULAMINU GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP PLK S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY OCHRONY KOLEI PRACODAWCA: ZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH: 10

11 Załącznik nr 1 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PKP PLK S.A Komenda Główna Straży Ochrony Kolei PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA ROK.. (nazwa jednostki). (miejscowość, data) A. DOCHODY Lp. Tytuł wypłaty zwiększenia funduszu Kwota zł 1. Stan środków na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 2. Należności z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych w roku 3. Odsetki od funduszu 4. Odpis podstawowy na rok bieżący Zwiększenia odpisu z tytułu opieki socjalnej nad emerytami Zwiększenie odpisu na rzecz zatrudnionych w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności Razem B. WYDATKI Lp. Rodzaj wydatków na poszczególne cele działalności Kwota zł 1. Dopłaty do wczasów rodzinnych 2. Dopłaty do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą 3. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży 4. Dopłaty do wycieczek turystycznych 5. Dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej, sportu i rekreacji (bilety, karnety, imprezy) 6. Pomoc materialna (zapomogi losowe, doraźne, bony towarowe, paczki) 7. Pomoc finansowa (pożyczki) na cele mieszkaniowe Razem Uwaga: W razie potrzeby mogą nastąpić przesunięcia w poszczególnych pozycjach planu. Uzgodniono z przedstawicielami zakładowych organizacji związków zawodowych ZATWIERDZAM 11

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PKP PLK S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Tabela wysokości dofinansowania świadczeń z ZFŚS Średni dochód (brutto) na członka rodziny w złotych Kolonie, obozy, zimowiska, wczasy, wycieczki turystyczne, pikniki i rekreacja (% od faktycznie poniesionych kosztów, nie większych niż 140% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, na Wczasy organizowane we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą dla pracownika (% od minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym) Bilety i abonamenty kultura i sport (% ceny biletu) uprawnionego) do kwoty % 80 % 80 % % 70 % 70 % % 60 % 60 % % 50 % 50 % % 40 % 40 % Powyżej % 30 % 30 % 12

13 WZÓR Załącznik nr 3 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PKP PLK S.A Komenda Główna Straży Ochrony Kolei U M O W A Nr. udzielenia pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawarta w dniu..... pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komendą Główną Straży Ochrony Kolei w Warszawie, ul. Chmielna 73A, zwaną dalej Pożyczkodawcą, reprezentowaną przez -..., -.., a Panią / Panem... zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy) Zamieszkałą/ym , (dokładny adres zamieszkania Pożyczkobiorcy) Zatrudnioną/ym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, której/go miejscem pracy jest Komenda Regionalna SOK w 1 1. Na podstawie Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca udziela pożyczkobiorcy, Pani/u ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pożyczki w wysokości.zł (słownie:.. zł) z przeznaczeniem na: Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanej pożyczki zgodnie z przeznaczeniem Okres spłaty pożyczki wynosi miesięcy. 2. Udzielona pożyczka będzie spłacana w ratach miesięcznych, w następującej wysokości: I rata..zł, następne rat/y po zł. 3. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości.% w skali rocznej od kwoty określonej w 1, ust naliczone odsetki ogółem wynoszą..zł i będą spłacane wraz z ratami miesięcznymi pożyczki, o których mowa w ust. 2, w miesięcznej wysokości: I rata odsetek wynosi..zł, następne ta/y odsetek wynoszą po..zł każda. 5. Spłata pożyczki wraz z odsetkami następuje od dnia..w następujących ratach miesięcznych: I rata.zł, następne.rat/y po zł. 13

14 3 Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do comiesięcznego potrącania należytych rat pożyczki wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej w 2, ust. 5 umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, z wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego. 1. Niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie: 4 a) rozwiązania umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2, b) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, na remont którego pożyczka została udzielona, c) odstąpienia pożyczkobiorcy od czynności związanych z pozyskaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego pożyczka była udzielona. 2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, lit. a) nie stosuje się w przypadku: a) przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, b) przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Spółki PKP PLK S.A. 5 W przypadkach, o których mowa w 4, ust. 2, pożyczkobiorca wpłaca raty pożyczki, w wysokości i na zasadach ustalonych w 2, ust. 5 bezpośrednio, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 6 Zmiana warunków, określonych w niniejszej umowie, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy regulaminu gospodarowania środkami zfśs oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 8 Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. Wszelkie spory, których stronom nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla pożyczkodawcy sąd powszechny. 12 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pożyczkodawca i jeden pożyczkobiorca. Poręczycielami pożyczki są: 1. Pan/i...zam..., nr dow. osobistego wydany przez.. 14

15 2. Pan/i...zam..., nr dow. osobistego wydany przez.. W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie, pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę, poręczyciele wyrażają zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na spłatę pożyczki w formie potrącania rat, o których mowa w 2, ust. 5 z przysługującego im miesięcznego wynagrodzenia za pracę, z wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego.. (nazwa wykonawczej komórki organizacyjnej) (podpis poręczyciela) (podpis pracodawcy) (podpis poręczyciela) (podpis pożyczkobiorcy) stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych pod poz. 1 i 2 Nr dowodu osobistego Wydany przez.. 15

16 Załącznik nr 4 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w PKP PLK S.A Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Wzory druków stosowanych przy składaniu wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 16

17 Wzór nr 1 (imię i nazwisko)..., dnia... (stanowisko, jednostka służbowa). (adres z kodem pocztowym, nr telefonu) W N I O S E K Proszę o przyznanie mi środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na: - dofinansowanie do wczasów * - dofinansowanie do kolonii, obozu, zimowiska, zielonej szkoły * - dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie * - dofinansowanie do wycieczki turystycznej * - dofinansowanie biletu na imprezę kulturalną, oświatową, sportową * - inne W załączeniu przedkładam: * *. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej podanych osób, których średni miesięczny dochód brutto, bez składek na ubezpieczenia społeczne, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wynosi: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 1. wnioskodawca Data urodzenia Dochód brutto bez składek na ubezpieczenie społeczne ***) Uwagi Razem Dochód na 1 osobę Oświadczam, że znam treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei. Przyjmuję do wiadomości, że składanie przeze mnie fałszywych informacji o wysokości dochodów będzie traktowane, jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. 17 (podpis wnioskodawcy)

18 Informacje pracownika socjalnego: Adnotacje o rozpatrzeniu podania Stosownie do danych zgłoszonych przez wnioskodawcę stwierdzam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pan/Pani jest uprawniony/a do ubiegania się o.. w wysokości zł... Kwota ta ma pokrycie * / nie ma pokrycia * w preliminarzu wydatków na bieżący rok. Uwagi..., dnia. Komisja w składzie: Decyzja Komisji Socjalnej. (podpis pracownika ds. socjalnych) postanowiła przyznać dofinansowanie do.... z ZFŚS w wysokości..słownie złotych... postanowiła nie przyznać dofinansowania do z powodu..... Podpisy komisji: dnia * niepotrzebne skreślić, ** do wniosku o dofinansowanie do wczasów, obozów, kolonii, zimowisk, zielonych, białych szkół, sanatoriów, wycieczek, należy dołączyć fakturę, rachunek, przelew bankowy, dowód KP lub inny dowód wpłaty zakupu usługi zawierający nazwę usługi oraz wskazanie organizatora usługi i osób korzystających z usługi. *** uprawnieni, których dochody przewyższają na jednego członka rodziny kwotę 2 200, 00 zł nie mają obowiązku podawania pełnej wysokości dochodów. 18

19 Wzór nr 2 (imię i nazwisko). (stanowisko, jednostka służbowa)..., dnia... (adres z kodem pocztowym, nr telefonu) W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym*, wyjątkowo trudną sytuacją majątkową lub rodzinną *, okresowo występującymi trudnościami materialnymi lub życiowymi* Proszę o udzielenie mi pomocy materialnej w związku z... Do wniosku dołączam**:... Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej podanych osób, których średni miesięczny dochód brutto bez składek na ubezpieczenia społeczne z ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku wynosi: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 1. wnioskodawca Data urodzenia Dochód brutto bez składek na ubezpieczenie społeczne Uwagi Razem Dochód na 1 osobę Oświadczam, że znam treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei. Przyjmuję do wiadomości, że składanie przeze mnie fałszywych informacji o wysokości dochodów będzie traktowane, jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. (podpis wnioskodawcy) 19

20 Informacje pracownika socjalnego: Adnotacje o rozpatrzeniu podania Stosownie do danych zgłoszonych przez wnioskodawcę stwierdzam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pan/Pani jest uprawniony/a do ubiegania się o.. w wysokości zł... Kwota ta ma pokrycie * / nie ma pokrycia * w preliminarzu wydatków na bieżący rok. Uwagi..., dnia. Komisja w składzie: Decyzja Komisji Socjalnej. (podpis pracownika ds. socjalnych) postanowiła przyznać pomoc materialną w formie.. z ZFŚS w wysokości.słownie złotych.. postanowiła nie przyznać pomocy materialnej z powodu... Podpisy komisji: dnia * niepotrzebne skreślić ** dokumenty wymagane: w wypadkach losowych (pożar, powódź, kradzież itp.) zaświadczenie potwierdzone przez urząd terenowy, w przypadku długotrwałej choroby, trwałego uszczerbku na zdrowiu, zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty, potwierdzającego przewlekłość choroby oraz dokumenty (faktury, rachunki) potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów leczenia lub rehabilitacji, zakup leków lub środków rehabilitacyjnych. 20

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 68 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE z dnia 26 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze ZABÓR 2012 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. 1 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY PROMYCZEK Załącznik do Zarządzenia nr 3/ZFŚS/ 2013 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 26 listopada 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Kleczew 2010-04-07 Spis treści: Część I Postanowienia ogólne - str. 3 Część II Tworzenie Funduszu - str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE Zał. do Zarządzenia nr 107 /14 Dyrektora MOS Ustka z dnia 07.05.2014r REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakładowy Fundusz Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Franciszkańska 137 Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Po zmianach w 2011 R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku

REGULAMIN. przyznawania świadczeń socjalnych. Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 28 w Rybniku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych / Dz.U. z 1996 r. Nr 70 poz. 335

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży. Załącznik nr 14 do Zarządzenie Nr 0162/A/20/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży z 03.08.2010 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 17.

REGULAMIN. Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 17. REGULAMIN Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie: ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej

REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej Załącznik nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 16 marca 2017 r. w zakresie prowadzenia wspólnej działalności socjalnej REGULAMIN Prowadzenia Wspólnej Działalności Socjalnej Rozdział I Pożyczki na cele

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E Piła styczeń 2014 r. I. Postanowienia wstępne. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo