PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei"

Transkrypt

1 Załącznik do Decyzji nr... Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY OCHRONY KOLEI W WARSZAWIE Przepisy wstępne 1 1. Podstawę prawną gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwanym w dalszej części Funduszem, stanowi: Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 70 poz. 335 z 1996 roku z późn. zm.), Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. nr 79 z 2001 r. poz. 854 z późn. zm.), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. 237, poz. 1656), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349), Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim i II półroczu roku poprzedniego ogłoszone w MP na początku lutego każdego roku, Niniejszy Regulamin w tym zatwierdzony roczny plan wydatków z zfśs (plan rzeczowofinansowy). 2. Administratorem Funduszu, zapewniającym jego organizacyjno-finansową obsługę jest pracodawca reprezentowany przez Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei. Ogólne zasady tworzenia i gospodarowania Funduszem 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że: a) nie korzystanie z usług i świadczeń organizowanych i finansowanych przy pomocy środków tego funduszu nie uprawnia do żadnego ekwiwalentu, b) świadczenia ze środków funduszu nie mają charakteru roszczeniowego. 2. Środki Funduszu są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. 3. Fundusz tworzy się z odpisu podstawowego, naliczanego corocznie wg zasad określonych w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w 1

2 ustawie, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki, byłego pracownika zakładu. 4. Środki Funduszu zwiększa się o: a) wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe, b) odsetki od środków Funduszu (gromadzonych na rachunku bankowym) a także ewentualnych lokat terminowych prowadzonych w ramach tego rachunku, c) wpływy z darowizn i zapisy od osób fizycznych i prawnych, d) inne środki określone w odrębnych przepisach. 5. Środki pozostające na rachunku bankowym Funduszu, które nie zostały wykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą na rok następny. 6. Podstawą gospodarowania środkami Funduszu jest: a) roczny preliminarz dochodów i wydatków, opracowany do końca I kwartału każdego roku, uzgodniony przez przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych, zatwierdzony przez pracodawcę, wzór preliminarza stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, b) niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 7. Ze środków Funduszu nie można pokrywać wydatków wykraczających poza zakres świadczeń nim objętych. 8. Wydatki z Funduszu nie mogą przewyższać środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 9. Środkami Funduszu administruje, zgodnie z niniejszym Regulaminem, pracodawca reprezentowany przez Komendanta Głównego SOK. Przeznaczenie funduszu oraz osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń 1. Środki Funduszu przeznaczone są na: 3 a) dofinansowanie do różnych form wypoczynku, w tym do wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika we własnym zakresie - tzw. wczasów pod gruszą, b) dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, c) dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, d) udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej lub finansowej), e) udzielanie zwrotnej pomocy finansowej na cele mieszkaniowe, 2. Do korzystania ze świadczeń Funduszu są uprawnione niżej wymienione osoby, zwane w dalszej części Regulaminu osobami uprawnionymi : a) pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, c) emeryci i renciści byli pracownicy zakładu pracy, d) pracownicy urlopowani do pracy w organizacjach społecznych, e) członkowie rodzin osób wymienionych pod lit. a) d) z zastrzeżeniem, że za członków rodziny uważa się następujące osoby: - współmałżonków prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, - pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne pracownika, dzieci 2

3 przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, a także pozostające na utrzymaniu pracownika wnuki i rodzeństwo w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia, - osoby wymienione pod lit. e) w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niesprawności bez względu na wiek. f) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach, jeżeli pobierają po nich świadczenie emerytalne lub rentowe. Zasady i tryb powoływania komisji socjalnej 1. W celu właściwego wykorzystania środków Funduszu tworzy się Komisję Socjalną, (dalej KS ), działającą w Komendzie Głównej Straży Ochrony Kolei KS ma jedynie charakter opiniodawczy i doradczy. 3. KS powołuje decyzją pracodawca. 4. W skład KS wchodzą: a) przewodniczący pracodawca lub osoba wyznaczona imiennie przez pracodawcę, b) członkowie - po jednym przedstawicielu związków zawodowych. 5. W posiedzeniu KS bierze udział pracownik ds. socjalnych bez prawa głosu, który przedstawia członkom KS dokumentacje niezbędną do prowadzenia prac KS. 6. Skład KS podawany jest do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Komendzie Głównej SOK oraz w Komendach Regionalnych. 7. Posiedzenia KS odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. 8. Szczegółowe zasady działalności KS ustala na pierwszym posiedzeniu. 9. KS posiada następujące kompetencje: a) opracowuje Roczny Plan Dochodów i Wydatków ZFŚS, b) ustala kwotę dopłat do niektórych rodzajów świadczeń z Funduszu, w zależności od wielkości posiadanych środków oraz w granicach określonych Regulaminem ZFŚS. c) ustala termin składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w postaci bonu towarowego, d) opiniuje wnioski o przyznanie rożnego rodzaju świadczeń, określając ich wysokość, zgodnie z niniejszym Regulaminem i podjętymi przez KS ustaleniami, e) organizuje udział pracowników w życiu kulturalnym, turystycznym, sportowym. 10. Z każdego posiedzenia KS sporządza się protokół i przedstawia do zatwierdzenia pracodawcy. 11. Wyniki prac KS są jawne (bez podawania danych osobowych i przyznanych kwot dopłat). 12. Komisję obowiązuje tajemnica posiadanych informacji o sytuacji życiowej wnioskodawców. Ogólne zasady przyznawania i wypłaty świadczeń Funduszu 5 1. Zakres i wysokość przyznawanych świadczeń uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej oraz materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu. 3

4 2. Wysokość dopłat do poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych z Funduszu określona jest w tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Świadczenia socjalne w pierwszej kolejności przysługują osobom uprawnionym: a) o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, b) wychowującym samotnie dzieci, wykazującym niski dochód na osobę w rodzinie, c) rodzinom wielodzietnym o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, d) mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej, kosztownej opieki i leczenia, oraz wychowującym dzieci częściowo lub całkowicie osierocone, e) osobom mającym problemy zdrowotne, f) w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych. 4. Za szczególnie niski dochód uważa się dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnego. 5. Osoba uprawniona ma obowiązek wykazać w oświadczeniu wysokość wszystkich dochodów uzyskiwanych przez osoby wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe. 6. Dla świadczeń realizowanych ze środków Funduszu, których wysokość uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny, stosuje się następującą procedurę ustalania tego dochodu: a) podstawę obliczenia wysokości świadczenia stanowi średni miesięczny dochód brutto, uzyskiwany ze wszystkich źródeł przychodu - bez składek na ubezpieczenia społeczne - przypadający na osobę w rodzinie, z okresu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, b) wysokość dochodu brutto na osobę w rodzinie ustala się na podstawie przedłożonego oświadczenia o wysokości dochodów brutto oraz oświadczenia pracownika o ilości członków rodziny. 7. W przypadku, jeżeli pracodawca poddaje w wątpliwość rzetelność danych ujętych w oświadczeniu osoby uprawnionej, osoba ta ma obowiązek przedłożenia stosownych zaświadczeń. 8. Przyznane świadczenia socjalne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Podstawą dokonania wypłaty świadczeń jest zatwierdzony przez pracodawcę, imienny wykaz pracowników, którym przyznano świadczenie, z wymienioną wysokością świadczenia, sporządzony na podstawie protokółu z posiedzenia KS, zatwierdzonego przez pracodawcę. Dofinansowanie do wczasów i wypoczynku organizowanego we własnym zakresie 6 1. Dofinansowanie do wczasów rodzinnych (pracowniczych, leczniczych, profilaktycznoleczniczych) zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione, może być przyznane nie częściej niż raz na dwa lata. 2. Dofinansowanie do wypoczynku organizowanego przez pracownika we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą, może być przyznane nie częściej niż raz na dwa lata, jeżeli w okresie tym pracownik nie korzystał z dofinansowania do wczasów rodzinnych, wymienionych w pkt Dofinansowanie do wczasów rodzinnych w okresach ferii letnich i zimowych przyznawane powinno być w pierwszej kolejności uprawnionym o niskich dochodach na członka rodziny oraz wychowującym dzieci w wieku szkolnym (do ukończenia przez nie 26-tego roku życia). 4

5 4. Wyliczenie kwoty dofinansowania do wczasów, o których mowa w pkt. 1, następuje w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów wypoczynku, nie większych niż 140% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, na 1-go uprawnionego. 5. Warunkiem dokonania dopłaty do wczasów zakupionych indywidualnie jest potwierdzenie zakupu usługi dowodem wpłaty (fakturą, rachunkiem, przelewem bankowym, przekazem pocztowym, dowodem KP lub innym dowodem wpłaty) pozwalającym stwierdzić rodzaj usługi, osoby korzystające z usługi oraz organizatorów wypoczynku. 6. Warunkiem dokonania wypłaty w odniesieniu do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie wymagane jest potwierdzenie, przez komórkę ds. pracowniczych i organizacji, faktu wykorzystania przez pracownika urlopu wypoczynkowego trwającego nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży 7 1. Dzieci uczęszczające do szkół do ukończenia 26-tego roku życia i będące na utrzymaniu rodziców mogą dwa razy w roku korzystać z dofinansowania do wypoczynku wykupionego indywidualnie, zorganizowanego w formie kolonii, kolonii zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów, zielonej szkoły oraz białej szkoły. 2. Warunkiem dokonania dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży jest potwierdzenie dokonania zakupu usługi dowodem wpłaty (fakturą, rachunkiem, przelewem bankowym, przekazem pocztowym, dowodem KP lub innym dowodem wpłaty) pozwalającym stwierdzić rodzaj usługi, osoby korzystające z usługi oraz organizatorów wypoczynku. Dofinansowanie do wycieczek turystycznych 8 1. Dofinansowanie ze środków Funduszu do wycieczek turystycznych zakupionych indywidualnie przez osobę uprawnioną może być przyznane osobie uprawnionej dwa razy w roku. 2. Warunkiem dopłaty do wycieczki zakupionej indywidualnie jest potwierdzenie dokonania zakupu usługi dowodem wpłaty (fakturą, rachunkiem, przelewem bankowym, przekazem pocztowym, dowodem KP lub innym dowodem wpłaty) pozwalającym stwierdzić rodzaj usługi, osoby korzystające z usługi oraz organizatorów wycieczki. 3. Wyliczenie kwoty dofinansowania do wypoczynku o którym mowa w pkt. 1 następuje w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów wypoczynku, nie większych niż 140% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, na jednego uprawnionego. Dofinansowanie do kultury i sportu (imprezy rekreacyjne) 9 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie zakupionych przez uprawnionego biletów jednorazowych lub abonamentowych na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. 2. Warunkiem dopłaty do biletów zakupionych indywidualnie jest potwierdzenie zakupu usługi dowodem wpłaty (fakturą, rachunkiem, przelewem bankowym, przekazem pocztowym, dowodem KP lub innym dowodem wpłaty) wystawionym na uprawnionego, pozwalającym stwierdzić rodzaj usługi i organizatora. 3. Dopłata ze środków z Funduszu do biletów jednorazowych lub abonamentowych zakupionych przez pracownika wynosi maksymalnie 50% ceny biletu (abonamentu). 5

6 4. Dofinansowanie do zakupu biletów jednorazowych i abonamentowych na imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne łącznie dla uprawnionego i członków jego rodziny nie może w okresie roku kalendarzowego przekroczyć 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym. 5. Środki funduszu mogą być przeznaczane także na dofinansowanie do zakupionych lub organizowanych i przeprowadzanych przez pracodawcę imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z udziałem osób uprawnionych do korzystania ze środków tego funduszu. Zasady przyznawania pomocy materialnej Pomoc materialna (rzeczowa lub finansowa) dla osób uprawnionych, dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się stale lub przejściowo w trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej, udzielana może być jednorazowo lub okresowo, ze środków Funduszu do wysokości: a) 800% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym w udokumentowanych wypadkach losowych, b) 400% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym w pozostałych przypadkach. 2. Za wypadek losowy uznaje się w szczególności: pożar, powódź, zalanie mieszkania, huragan, tornado, wybuch gazu, długotrwałą chorobę pracownika lub najbliższego członka rodziny, (przy czym za taką chorobę uznaje się chorobę trwającą co najmniej trzy miesiące), zgon pracownika lub najbliższego członka rodziny. Długotrwałą chorobę pracownika lub najbliższego członka rodziny należy potwierdzić zaświadczeniem lekarskim zawierającym następującą treść: choroba jest długotrwała lub jest choroba przewlekłą. 3. Pomoc materialna może być przyznana w formie bonu towarowego dla pracownika, uprawniającego do nabycia artykułów żywnościowych, niektórych niezbędnych sprzętów domowych, odzieży, wyprawki szkolnej lub podręczników szkolnych dla dzieci. 4. Pomoc materialna może być przyznana na pokrycie części kosztów leczenia lub rehabilitacji, jeśli nie są dostępne bezpłatnie w placówkach publicznej służby zdrowia (wymagane zaświadczenie kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej), na pokrycie części kosztów zakupu leków lub środków rehabilitacji, jeżeli nie mogą być refundowane z innych źródeł. 5. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach (osoba uprawniona nie może złożyć wniosku samodzielnie z przyczyn obiektywnych, nie leżących po jego stronie), z wnioskiem o przyznanie bezzwrotnej pomocy rzeczowej lub pieniężnej może wystąpić pracodawca, zakładowa organizacja związkowa lub grupa pracowników. W takiej sytuacji osoba uprawniona (lub inna osoba posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez osobę uprawnioną) winna potwierdzić odbiór przyznanego świadczenia. Zasady przyznawania pomocy na cele mieszkaniowe Pracownik może uzyskać zwrotną pomoc finansową ze środków Funduszu w formie: a) pożyczki na uzupełnienie środków własnych niezbędnych do nabycia mieszkania, domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość do wysokości 20% kosztów pozyskania lub budowy mieszkania, domu lub lokalu pożyczka nie może przekroczyć 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, b) pożyczki na remont lub modernizację mieszkania, domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość do wysokości 70% kosztów planowanej modernizacji 6

7 lub remontu pożyczka nie może przekroczyć 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, c) pożyczki na pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu maksymalna wysokość pożyczki nie może przekroczyć 30% ceny wykupu lokalu, nie więcej niż 20-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, d) pożyczki na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość do wysokości 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przy wkładzie własnym stanowiącym minimum 40% kosztów całej budowy, e) pożyczki na adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne do wysokości 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, przy wkładzie własnym stanowiącym minimum 40% kosztów całej adaptacji. 2. Zaciągniecie pożyczki wymienionych w 11 lit. b), wymaga poręczenia jednej osoby, a określone w 11 lit. a), c), d), e) wymaga poręczenia dwóch osób. 3. Poręczycielami, o których mowa w ust. 3, mogą być jedynie pracownicy pożyczkobiorcy. Zakres poręczenia ustala się jako równy. 4. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej (pożyczki) na cele mieszkaniowe realizowane są zgodnie z kolejnością ich składania w miarę posiadanych środków Funduszu. 5. Przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe i ustalaniu jej wysokości, w ramach limitów określonych w niniejszym Regulaminie, KS winna uwzględnić uzasadnione potrzeby wnioskującego, możliwości sfinansowania pożyczki oraz zdolności kredytowe pożyczkobiorcy i poręczycieli. 6. Niespłacona część pożyczki, wraz z odsetkami, podlega natychmiastowej spłacie w przypadku: a) wypowiedzenia umowy o pracę, b) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, c) rozwiązania umowy o pracę w trybie porozumienia stron z inicjatywy pracownika, Powyższe nie dotyczy pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, bądź przechodzących do innej jednostki organizacyjnej Spółki PKP PLK S.A. 7. Kwota niespłaconej pożyczki wraz z odsetkami podlega umorzeniu w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. 9. Ustala się oprocentowanie pożyczek w wysokości 3 % w skali rocznej. Oprocentowanie pożyczek oblicza się wg następującego wzoru: gdzie: P x 3 m + 1 Odsetki = x P kwota pożyczki m liczba rat 10. Spłata ustalonych rat pożyczki następuje od następnego miesiąca po podpisaniu umowy. 11. Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi: 7

8 a) dla pożyczek określonych w pkt.1 lit. a), c), d) i e) do 5-ciu lat (tj. do 60 miesięcznych rat), b) dla pożyczki określonej w pkt.1 lit. b) do 3-ech lat (tj. do 36 miesięcznych rat). 12. Pracownik może skorzystać tylko z jednego rodzaju pożyczki, o których mowa w pkt. 1 lit. a), c), d) i e) i tylko jeden raz w okresie zatrudnienia u pracodawcy. 13. Pracownikowi, w okresie spłaty pożyczki, o której mowa w pkt. 1 lit. a), c), d) i e), nie można równocześnie udzielić pożyczki, o której mowa w pkt. 1 lit. b). 14. Wysokość i rodzaj pożyczki, warunki i harmonogram jej spłaty oraz wysokość oprocentowania, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu, określa umowa zawarta pomiędzy pracodawcą a pożyczkobiorcą, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 15. Do wniosku o przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe określone w pkt. 1 pracownik zobowiązany jest dołączyć następujące dokumenty: a) do pożyczki ujętej pod lit. a) uwierzytelnioną kserokopię umowy zakupu mieszkania, domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, b) do pożyczki ujętej pod lit. b) własnoręcznie sporządzony przez pożyczkobiorcę kosztorys szacunkowy określający zakres i wartość planowanych robót remontowych, c) do pożyczki ujętej pod lit. c) zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o cenie wykupu lokalu względnie wysokości uzupełnienia zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego prawa do lokalu we własnościowe, d) do pożyczki ujętej pod lit. d) potwierdzoną kserokopię dokumentu stwierdzającego własność gruntu i pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz kosztorysu budowlanego i zaświadczenie o kosztowym stanie zaawansowania budowy, e) do pożyczki ujętej pod lit. e) własnoręcznie sporządzony przez pożyczkobiorcę szacunkowy kosztorys określający zakres i wartość planowanych robót adaptacyjnych oraz jego oświadczenie o kosztowym stanie zaawansowania robót. Tryb załatwiania spraw socjalnych Osoby uprawnione, starające się o uzyskanie dofinansowania ze środków ZFŚS, składają wnioski w komórce ds. pracowniczych i organizacji, w zamiejscowych wieloosobowych stanowiskach pracy ds. pracowniczych i organizacji oraz w komórkach ds. obsługi administracyjnej. 2. Pracownicy ds. socjalnych dokonują rejestracji składanych przez osoby uprawnione wniosków, wg kolejności ich wpływu. 3. Rozpatrzenie wniosku winno nastąpić na najbliższym posiedzeniu KS, nie później niż w okresie 3 miesięcy od jego złożenia. 4. Osoba występująca z wnioskiem o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu zobowiązana jest do przedłożenia dokumentów (w języku polskim) niezbędnych do rozpatrzenia wniosku. W przypadku wątpliwości, co do wiarygodności przedłożonych dokumentów pracodawca może żądać uzupełnienia dokumentacji lub odmówić przyznania świadczenia. 5. Osoba uprawniona, której przyznano świadczenie zobowiązana jest zwrócić równowartość przyznanego świadczenia w przypadku ujawnienia, że świadczenie przyznane zostało na podstawie przedłożonych przez nią nieprawdziwych dokumentów, względnie z naruszeniem postanowień określonych niniejszym Regulaminem. 6. Informacje o terminach składania wniosków, oraz o organizowanych formach wypoczynku lub innych imprezach, podaje się do wiadomości pracownikom w formie komunikatów rozsyłanych 8

9 przez komórki ds. pracowniczych i organizacji wywieszanych na tablicach informacyjnych w Biurze Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, oraz w wykonawczych komórkach organizacyjnych, 7. Świadczenia socjalne przyznawane w formie finansowej wypłacane są na wskazane przez pracownika indywidualne konto bankowe, lub przekazywane w formie czeku bankowego pracownikowi, który nie posiada rachunku bankowego. 8. W przypadku odmownego załatwienia wniosku osoby uprawnionej o skorzystanie ze środków Funduszu, osobie tej należy udzielić pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem odmowy. Odmowa i uzasadnienie odmowy udzielenia świadczenia nie podlega postępowaniu odwoławczemu. 9. Wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu należy składać na drukach wydawanych przez komórki ds. pracowniczych i organizacji. Wzory druków określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu. 10. Pracownik ds. socjalnych w biurze Komendy Głównej SOK oraz w zamiejscowych wieloosobowych stanowiskach pracy ds. pracowniczych i organizacji prowadzi: a) rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczenia, b) wykazy imienne udzielonej pomocy z ZFŚS, c) karty świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów, d) wykaz emerytów i rencistów objętych opieką socjalną. Przepisy końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne dotyczące świadczeń przyznawanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają sporządzenia pisemnego aneksu uzgodnionego z zakładowymi organizacjami związkowymi w ustawowym trybie. Załącznikami do Regulaminu są: wzór planu dochodów i wydatków z ZFŚS, 2. tabela wysokości dofinansowania świadczeń, 3. wzór umowy o udzielenie pożyczki, 4. wzory druków wniosków o udzielenie świadczenia. 9

10 UZGODNIENIE REGULAMINU GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PKP PLK S.A. KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY OCHRONY KOLEI PRACODAWCA: ZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH: 10

11 Załącznik nr 1 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PKP PLK S.A Komenda Główna Straży Ochrony Kolei PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH NA ROK.. (nazwa jednostki). (miejscowość, data) A. DOCHODY Lp. Tytuł wypłaty zwiększenia funduszu Kwota zł 1. Stan środków na dzień 31 grudnia poprzedniego roku 2. Należności z tytułu spłacanych pożyczek mieszkaniowych w roku 3. Odsetki od funduszu 4. Odpis podstawowy na rok bieżący Zwiększenia odpisu z tytułu opieki socjalnej nad emerytami Zwiększenie odpisu na rzecz zatrudnionych w stosunku do których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności Razem B. WYDATKI Lp. Rodzaj wydatków na poszczególne cele działalności Kwota zł 1. Dopłaty do wczasów rodzinnych 2. Dopłaty do wczasów zorganizowanych we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą 3. Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży 4. Dopłaty do wycieczek turystycznych 5. Dopłaty do działalności kulturalno-oświatowej, sportu i rekreacji (bilety, karnety, imprezy) 6. Pomoc materialna (zapomogi losowe, doraźne, bony towarowe, paczki) 7. Pomoc finansowa (pożyczki) na cele mieszkaniowe Razem Uwaga: W razie potrzeby mogą nastąpić przesunięcia w poszczególnych pozycjach planu. Uzgodniono z przedstawicielami zakładowych organizacji związków zawodowych ZATWIERDZAM 11

12 Załącznik nr 2 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PKP PLK S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Tabela wysokości dofinansowania świadczeń z ZFŚS Średni dochód (brutto) na członka rodziny w złotych Kolonie, obozy, zimowiska, wczasy, wycieczki turystyczne, pikniki i rekreacja (% od faktycznie poniesionych kosztów, nie większych niż 140% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, na Wczasy organizowane we własnym zakresie tzw. wczasy pod gruszą dla pracownika (% od minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym) Bilety i abonamenty kultura i sport (% ceny biletu) uprawnionego) do kwoty % 80 % 80 % % 70 % 70 % % 60 % 60 % % 50 % 50 % % 40 % 40 % Powyżej % 30 % 30 % 12

13 WZÓR Załącznik nr 3 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych PKP PLK S.A Komenda Główna Straży Ochrony Kolei U M O W A Nr. udzielenia pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawarta w dniu..... pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komendą Główną Straży Ochrony Kolei w Warszawie, ul. Chmielna 73A, zwaną dalej Pożyczkodawcą, reprezentowaną przez -..., -.., a Panią / Panem... zwaną/ym dalej Pożyczkobiorcą, (imię i nazwisko Pożyczkobiorcy) Zamieszkałą/ym , (dokładny adres zamieszkania Pożyczkobiorcy) Zatrudnioną/ym w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, której/go miejscem pracy jest Komenda Regionalna SOK w 1 1. Na podstawie Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawca udziela pożyczkobiorcy, Pani/u ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, pożyczki w wysokości.zł (słownie:.. zł) z przeznaczeniem na: Pożyczkobiorca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanej pożyczki zgodnie z przeznaczeniem Okres spłaty pożyczki wynosi miesięcy. 2. Udzielona pożyczka będzie spłacana w ratach miesięcznych, w następującej wysokości: I rata..zł, następne rat/y po zł. 3. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości.% w skali rocznej od kwoty określonej w 1, ust naliczone odsetki ogółem wynoszą..zł i będą spłacane wraz z ratami miesięcznymi pożyczki, o których mowa w ust. 2, w miesięcznej wysokości: I rata odsetek wynosi..zł, następne ta/y odsetek wynoszą po..zł każda. 5. Spłata pożyczki wraz z odsetkami następuje od dnia..w następujących ratach miesięcznych: I rata.zł, następne.rat/y po zł. 13

14 3 Pożyczkobiorca upoważnia pracodawcę do comiesięcznego potrącania należytych rat pożyczki wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej w 2, ust. 5 umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę, z wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego. 1. Niespłacona kwota pożyczki podlega natychmiastowej spłacie w całości w razie: 4 a) rozwiązania umowy o pracę, z zastrzeżeniem ust. 2, b) sprzedaży przez pożyczkobiorcę domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, na remont którego pożyczka została udzielona, c) odstąpienia pożyczkobiorcy od czynności związanych z pozyskaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego pożyczka była udzielona. 2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, lit. a) nie stosuje się w przypadku: a) przejścia pracownika na emeryturę lub rentę, b) przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej Spółki PKP PLK S.A. 5 W przypadkach, o których mowa w 4, ust. 2, pożyczkobiorca wpłaca raty pożyczki, w wysokości i na zasadach ustalonych w 2, ust. 5 bezpośrednio, na wskazany przez pracodawcę rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 6 Zmiana warunków, określonych w niniejszej umowie, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy regulaminu gospodarowania środkami zfśs oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa. 8 Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy. Wszelkie spory, których stronom nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla pożyczkodawcy sąd powszechny. 12 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje pożyczkodawca i jeden pożyczkobiorca. Poręczycielami pożyczki są: 1. Pan/i...zam..., nr dow. osobistego wydany przez.. 14

15 2. Pan/i...zam..., nr dow. osobistego wydany przez.. W przypadku nieuregulowania we właściwym terminie, pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę, poręczyciele wyrażają zgodę, jako solidarnie współodpowiedzialni, na spłatę pożyczki w formie potrącania rat, o których mowa w 2, ust. 5 z przysługującego im miesięcznego wynagrodzenia za pracę, z wynagrodzenia za okres choroby lub zasiłku chorobowego.. (nazwa wykonawczej komórki organizacyjnej) (podpis poręczyciela) (podpis pracodawcy) (podpis poręczyciela) (podpis pożyczkobiorcy) stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli wymienionych pod poz. 1 i 2 Nr dowodu osobistego Wydany przez.. 15

16 Załącznik nr 4 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w PKP PLK S.A Komenda Główna Straży Ochrony Kolei Wzory druków stosowanych przy składaniu wniosków o przyznanie świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 16

17 Wzór nr 1 (imię i nazwisko)..., dnia... (stanowisko, jednostka służbowa). (adres z kodem pocztowym, nr telefonu) W N I O S E K Proszę o przyznanie mi środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na: - dofinansowanie do wczasów * - dofinansowanie do kolonii, obozu, zimowiska, zielonej szkoły * - dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie * - dofinansowanie do wycieczki turystycznej * - dofinansowanie biletu na imprezę kulturalną, oświatową, sportową * - inne W załączeniu przedkładam: * *. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej podanych osób, których średni miesięczny dochód brutto, bez składek na ubezpieczenia społeczne, z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wynosi: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 1. wnioskodawca Data urodzenia Dochód brutto bez składek na ubezpieczenie społeczne ***) Uwagi Razem Dochód na 1 osobę Oświadczam, że znam treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei. Przyjmuję do wiadomości, że składanie przeze mnie fałszywych informacji o wysokości dochodów będzie traktowane, jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. 17 (podpis wnioskodawcy)

18 Informacje pracownika socjalnego: Adnotacje o rozpatrzeniu podania Stosownie do danych zgłoszonych przez wnioskodawcę stwierdzam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pan/Pani jest uprawniony/a do ubiegania się o.. w wysokości zł... Kwota ta ma pokrycie * / nie ma pokrycia * w preliminarzu wydatków na bieżący rok. Uwagi..., dnia. Komisja w składzie: Decyzja Komisji Socjalnej. (podpis pracownika ds. socjalnych) postanowiła przyznać dofinansowanie do.... z ZFŚS w wysokości..słownie złotych... postanowiła nie przyznać dofinansowania do z powodu..... Podpisy komisji: dnia * niepotrzebne skreślić, ** do wniosku o dofinansowanie do wczasów, obozów, kolonii, zimowisk, zielonych, białych szkół, sanatoriów, wycieczek, należy dołączyć fakturę, rachunek, przelew bankowy, dowód KP lub inny dowód wpłaty zakupu usługi zawierający nazwę usługi oraz wskazanie organizatora usługi i osób korzystających z usługi. *** uprawnieni, których dochody przewyższają na jednego członka rodziny kwotę 2 200, 00 zł nie mają obowiązku podawania pełnej wysokości dochodów. 18

19 Wzór nr 2 (imię i nazwisko). (stanowisko, jednostka służbowa)..., dnia... (adres z kodem pocztowym, nr telefonu) W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym*, wyjątkowo trudną sytuacją majątkową lub rodzinną *, okresowo występującymi trudnościami materialnymi lub życiowymi* Proszę o udzielenie mi pomocy materialnej w związku z... Do wniosku dołączam**:... Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej podanych osób, których średni miesięczny dochód brutto bez składek na ubezpieczenia społeczne z ostatnich 3 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku wynosi: Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 1. wnioskodawca Data urodzenia Dochód brutto bez składek na ubezpieczenie społeczne Uwagi Razem Dochód na 1 osobę Oświadczam, że znam treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei. Przyjmuję do wiadomości, że składanie przeze mnie fałszywych informacji o wysokości dochodów będzie traktowane, jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. (podpis wnioskodawcy) 19

20 Informacje pracownika socjalnego: Adnotacje o rozpatrzeniu podania Stosownie do danych zgłoszonych przez wnioskodawcę stwierdzam, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pan/Pani jest uprawniony/a do ubiegania się o.. w wysokości zł... Kwota ta ma pokrycie * / nie ma pokrycia * w preliminarzu wydatków na bieżący rok. Uwagi..., dnia. Komisja w składzie: Decyzja Komisji Socjalnej. (podpis pracownika ds. socjalnych) postanowiła przyznać pomoc materialną w formie.. z ZFŚS w wysokości.słownie złotych.. postanowiła nie przyznać pomocy materialnej z powodu... Podpisy komisji: dnia * niepotrzebne skreślić ** dokumenty wymagane: w wypadkach losowych (pożar, powódź, kradzież itp.) zaświadczenie potwierdzone przez urząd terenowy, w przypadku długotrwałej choroby, trwałego uszczerbku na zdrowiu, zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty, potwierdzającego przewlekłość choroby oraz dokumenty (faktury, rachunki) potwierdzające wysokość ponoszonych kosztów leczenia lub rehabilitacji, zakup leków lub środków rehabilitacyjnych. 20

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A.

Regulamin korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poczcie Polskiej S.A. Załącznik do Zarządzenia Nr 14 Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej z dnia 22 lutego 2006 r. (zm. Zarządzeniem Nr 72 DGPP z dnia 25.06.2007r., Uchwałą Nr 294/2010 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 14

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Postanowienia wstępne 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: ustawy z dnia 04 marca 1994r

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 2378/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 września 2004 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Płocka I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1

I. Podstawy prawne II. Postanowienia ogólne 1 2 III. Tworzenie Funduszu 1 I. Podstawy prawne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 2) Ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZKLARACH I. PODSTAWA PRAWNA WYDANIA REGULAMINU 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity stan na

Tekst jednolity stan na REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - 1 - REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ w Tychach Tekst jednolity stan na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 14/09 REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach TEKST JEDNOLITY

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 35/10/11 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 lutego 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Nowy Dwór Gdański Maj 2006 I. ZASADY OGÓLNE 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół nr 66 w Warszawie ul. Myśliwiecka 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ, CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W GRONOWIE I. PODSTAWA PRAWNA 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół, Centrum

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia wewn. NUS Nr 9/2011 z dn. 03.03.2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH URZĘDU SKARBOWEGO W MIKOŁOWIE Działając na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 I. Postanowienia ogólne II. Zasady korzystania z Funduszu III. Przeznaczenie środków Funduszu IV. Zasady

Bardziej szczegółowo

... (podpis Pracodawcy)

... (podpis Pracodawcy) (do art. 8 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) WZORY: ZARZĄDZENIA PRACODAWCY WPROWADZAJĄCEGO REGULAMIN ZFŚS, REGULAMINU ZFŚS ORAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO TEGO REGULAMINU Uwaga! W treści zaproponowanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 tekst ujednolicony z dnia 20 grudnia 2012 roku R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA I. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w ArcelorMittal Poland S. A. w 2015 ROKU Spis treści: I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne... 2 II. Zasady tworzenia Funduszu... 3 III. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W INSTYTUCIE FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1 1. Fundusz Świadczeń Socjalnych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (zwanym dalej Fundusz)

Bardziej szczegółowo

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne

Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia Rektora UG nr 14/R/05 Regulamin gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Gdańskim I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin określa zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Szkoły Podstawowej nr 20 im. T. Rejtana w Katowicach, marzec 2008r. I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. z dnia 21 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH z dnia 21 kwietnia 2015 roku Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Przepisy ogólne dotyczące funduszu. III. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo