REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W OSTROROGU SPIS TREŚCI I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES Podstawa prawna Zakres... 2 II. TWORZENIE FUNDUSZU Postanowienia ogólne Źródła finansowania Funduszu Przeznaczenie środków z ZFŚS... 4 III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH Z FUNDUSZU Osoby uprawnione Członkowie rodzin Rodzaje świadczeń dla uprawnionych... 5 IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS Zasady finansowania świadczeń socjalnych Organizacja świadczeń socjalnych Organizacja pomocy przeznaczonej na cele mieszkaniowe Komisja Socjalna Zadania Dyrektora szkoły V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Postanowienia końcowe Data wejścia w życie Regulaminu ZAŁĄCZNIKI... 14

2 2 I. PODSTAWY PRAWNE ORAZ ZAKRES 1. Podstawa prawna 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej Regulamin) Zespołu Szkół w Ostrorogu, obowiązuje od 01 marca 2013r. 2. Regulamin opracowano na podstawie : a. Postanowień ustawy z dnia r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43/1994 poz. 163, tekst jednolity: Dz. U r. Nr 70 poz.335, ze zmianami: Dz. U. z 1996 r, Nr 34, poz. 148; Nr 118, poz. 561; Nr 139, poz. 647; Nr 147, poz. 686; Dz. U. z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 1998 r. Nr 75, poz. 486; Nr 113, poz. 717; Dz. U. z 2002 r. Nr 135, poz. 1146); b. Art. 53 Ustawy z dnia r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 Nr 56 poz. 357 z późniejszymi zmianami); c. Art. 27 Ustawy z dnia r. o związkach zawodowych (Dz.U. Nr 55 poz. 234 z późniejszymi zmianami); d. Rozp. MPiPS z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U.nr 43, poz. 349). e. Rozp. MPiPS z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy finansowej z zakładowego ZFŚS na zmniejszenie wydatków mieszkaniowych, wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. Nr 134, poz 876); f. Ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o ZFŚS.( Dz.U. Nr 34, poz. 148). 3. Treść regulaminu uzgodniono z zakładową organizacją związkową. 2. Zakres 1. Regulamin określa: a. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, dalej zwanego Funduszem; b. Cele na które przeznacza się środki; c. Zasady i warunki przyznawania świadczeń i pomocy z Funduszu. 2. Działalność socjalna oznacza nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi świadczone przez szkołę na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej, rzeczowej lub finansowej a także zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. II. TWORZENIE FUNDUSZU. 3.Postanowienia ogólne. 1. W Zespole Szkół w Ostrorogu, zwanym dalej szkołą, tworzy się jeden Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem, wspólny dla wszystkich pracowników, emerytów i rencistów. 2. Fundusz jest funduszem celowym, zbiorowego spożycia i nie korzystanie z jego świadczeń nie uprawnia do żądania ekwiwalentu.

3 3 3. Środkami Funduszu administruje Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu, zwany dalej Dyrektorem szkoły. 4. Działalność socjalna jest prowadzona na podstawie planu dochodów i wydatków, z podziałem środków Funduszu na poszczególne rodzaje działalności, sporządzonego przez Dyrektora szkoły i uzgodnionego z zakładową organizacją związkową, tzw preliminarza wydatków. 5. Preliminarz, o którym mowa w ust.4, przygotowuje corocznie Dyrektor szkoły w terminie do 30 kwietnia każdego roku i aktualizuje tabele świadczeń. 6. Przyznanie usług i świadczeń oraz wysokości dopłat z Funduszu powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do tych usług i świadczeń. 7. Podstawę do ustalenia świadczeń z Funduszu stanowi dochód brutto przypadający na osobę we wspólnym gospodarstwie, wykazany w oświadczeniu uprawnionego. 8. Jeżeli w szkole pracuje bądź pracowało małżeństwo, świadczenia przysługują obydwojgu, na wniosek własny każdego z nich. 9. Uprawnieni emeryci i renciści składają do 31 marca każdego roku PIT 40 za rok poprzedni. Nie przedłożenie tego dokumentu we wskazanym terminie uniemożliwia dokonania prawidłowego odpisu na Fundusz i jest równoznaczne z wykluczeniem emeryta lub rencisty ze świadczeń Funduszu w danym roku. 10. Rodzice dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu wymienionych w 7 ust.1 pkt. b muszą przedłożyć zaświadczenie ze szkoły/uczelni, w której uczą się dzieci. 11. Środki Funduszu gromadzone są na osobnym rachunku bankowym. 12. Niewykorzystane w danym roku kalendarzowym środki Funduszu przechodzą na następny rok. Odsetki od zgromadzonych środków stanowią dochód Funduszu. 13. W przypadku nieusprawiedliwionego nie wykorzystania przyznanego świadczenia, Dyrektor szkoły lub przewodniczący Komisji ma prawo zażądać zwrotu poniesionych kosztów świadczenia. 4. Źródła finansowania Funduszu. 1. Fundusz tworzony jest z odpisów: a. dla czynnych nauczycieli - w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej liczby zatrudnionych i 110% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla pracowników państwowej sfery budżetowej; b. dla pracowników administracji i obsługi - w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w Gospodarce Narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą; c. dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobranych przez nich emerytur i rent (zgodnie z obowiązującymi przepisami); 2. Środki Funduszu mogą być zwiększone o: a. wpływy z opłat pobieranych od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych korzystających z działalności socjalnej; b. darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych;

4 4 c. odsetki od środków Funduszu (gromadzonych na rachunku bankowym); d. odsetki od pożyczek mieszkaniowych; e. odpis w wysokości 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej na każdego uprawnionego do tego emeryta i rencistę; f. odpis w wysokości 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Gospodarce Narodowej na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; g. wpływów ze spłaty pożyczek mieszkaniowych; h. wpływów z oprocentowania pożyczek na cele mieszkaniowe; i. inne środki określone w odrębnych przepisach. Środki z ZFŚS mogą być przeznaczone na: 5.Przeznaczenie środków z ZFŚS 1. Dofinansowanie częściowe następujących świadczeń socjalnych: a. wypoczynek urlopowy, b. bilety do kina, teatru itp. oraz dopłaty do działalności sportowej i turystycznej, c. wielodniowe wycieczki krajoznawcze i turystyczne. d. różne formy wypoczynku i rekreacji organizowane w czasie wolnym od pracy. 2. Finansowanie w całości następujących świadczeń socjalnych: a. zapomogi pieniężne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej ze szczególnym uwzględnieniem wypadków losowych b. zapomogi zdrowotne dla pracowników niepedagogicznych, emerytów, rencistów administracji i obsługi; c. paczki choinkowe dla dzieci; d. bony towarowe, pomoc finansowa dla pracowników, emerytów i rencistów. 3. Udzielanie pomocy na cele mieszkaniowe w formie zwrotnych pożyczek mieszkaniowych przeznaczonych na zakup albo remont domu/mieszkania. 4. Środki Funduszu dzieli się na 2 zasadnicze części: część socjalną i mieszkaniową. 5. Część socjalna tworzona jest z 85% odpisu. 6. Część mieszkaniowa tworzona jest z 15% odpisu. III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ FINANSOWYCH Z FUNDUSZU. Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać: 6.Osoby uprawnione 1. Pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkół w Ostrorogu w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony i nieokreślony, na urlopach wychowawczych i płatnych urlopach dla poratowania zdrowia, w stanie nieczynnym). 2. Emeryci i renciści byli pracownicy szkół gminy Ostroróg. 3. Uprawnieni członkowie rodzin wyżej wymienionych osób, zwanych dalej członkowie rodzin.

5 5 7. Członkowie rodzin Członkami rodzin są: 1. Pozostające na utrzymaniu dzieci własne, dzieci współmałżonków, dzieci przysposobione, oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej: a. w wieku do 18 roku życia; b. w wieku do 25 roku życia pod warunkiem, że pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym i spełniają łącznie następujące warunki: są uczniami lub studentami, zamieszkują wspólnie z rodzicami (w tym dzieci uczęszczające do szkół w innych miastach), nie posiadają własnych dochodów z tytułu pracy zarobkowej, oraz dzieci rozwiedzionych małżeństw zamieszkujących oddzielnie, jeżeli osoba uprawniona udowodni, że łoży na ich utrzymanie; c. bez względu na wiek jeżeli posiadają orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. 2. Współmałżonkowie, w tym także pozostający w zatrudnieniu. 3. Osobami uprawnionymi są także członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, jeżeli byli na utrzymaniu tych pracowników w chwili ich śmierci, oraz otrzymują rentę rodzinną po zmarłym. 8. Rodzaje świadczeń dla uprawnionych 1. Do świadczeń wymienionych w 5 ust.1 pkt a (wypoczynek urlopowy), uprawnione są osoby wymienione w 6 ust Do świadczeń wymienionych w 5 ust.1 pkt b (działalność kulturalna, sportowa, turystyczna), uprawnione są osoby wymienione w 6 ust.1-2 oraz jeden członek rodziny. 3. Do świadczeń wymienionych w 5 ust.1 pkt c (wielodniowe wycieczki krajoznawcze i turystyczne), uprawnione są osoby wymienione w 6 ust.1-2 oraz współmałżonek. 4. Do świadczeń wymienionych w 5 ust.1 pkt d (różne formy wypoczynku organizowane przez szkołę typu ognisko, spotkanie integracyjne z okazji DEN, Nowego Roku), uprawnione są osoby wymienione w 6 ust Do świadczeń wymienionych w 5 ust.2 pkt a: a. zapomogi pieniężne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków losowych, uprawnione są osoby wymienione w 6 ust.1-2; b. zapomogi zdrowotne dla pracowników, emerytów, rencistów administracji i obsługi. 6. Do świadczeń wymienionych w 5 ust.2 pkt b (paczki choinkowe dla dzieci), uprawnione są dzieci wymienione w 7 ust 1 i ust.3, jednak w wieku do13 lat. Przy obliczaniu wieku dziecka nie bierze się pod uwagę daty urodzenia lecz lata kalendarzowe (rocznik). 7. Do świadczeń wymienionych w 5 ust.2 pkt c (bony towarowe, pomoc finansowa), uprawnione są osoby wymienione w 6 ust Do świadczeń wymienionych w 5 ust.3 (pożyczki mieszkaniowe), uprawnione są osoby wymienione w 6 ust.1-2.

6 6 IV. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS. 9. Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS 1. Pierwszeństwo do korzystania ze świadczeń socjalnych mają uprawnieni: a. o najniższym dochodzie na 1 członka rodziny, b. samotnie wychowujący dzieci, c. posiadający na utrzymaniu więcej niż troje dzieci uprawnionych do otrzymania świadczeń z ZFŚS, d. posiadający na utrzymaniu dzieci niepełnosprawne, które wymagają szczególnej opieki i leczenia. 2. Przy przyznawaniu świadczeń ocenia się następujące kryteria: a. finansowe (dochód na 1 członka rodziny), b. warunki socjalno-bytowe rodziny osób uprawnionych, c. wysokość świadczeń przyznanych wcześniej. 3. Dofinansowanie do wypoczynku urlopowego może być przyznane jeden raz w roku. 4. Zapomogi pieniężne mogą być przyznane jednorazowo lub okresowo osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, dotkniętym wypadkami losowymi, długotrwałą chorobą, chorobą nowotworową, po przejściu trąby powietrznej, dotkniętym skutkami powodzi, pożaru. 5. Paczkę choinkową może otrzymać osoba wymieniona w 7 ust.1 i ust.3 w wieku do13. Przy obliczaniu wieku dziecka nie bierze się pod uwagę daty urodzenia lecz lata kalendarzowe (rocznik). 6. Bony towarowe, pomoc finansowa może otrzymać osoba wymieniona w 6 ust. 1-2, oraz 7 ust. 3 każdego roku po złożeniu oświadczenia o dochodach i wniosku do Sekretariatu do 31 marca każdego roku. 7. Pożyczkę na cele mieszkaniowe może otrzymać osoba wymieniona w 6 ust. 1-2 z przeznaczeniem na zakup domu lub mieszkania, oraz na remont domu lub mieszkania, do którego posiada tytuł prawny. 8. Każda osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń finansowanych z Funduszu jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o chęci korzystania ze świadczeń proponowanych przez Fundusz. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 9. Przy ubieganiu się o świadczenia ( nie dotyczy świadczenia urlopowego dla czynnych nauczycieli) osoba uprawniona zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o dochodach w rodzinie na druku, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie stanowić będzie podstawę do wyliczenia dofinansowania do świadczeń przyznanych do 31 marca następnego roku kalendarzowego. Oświadczenie składa się przy pierwszym w danym roku kalendarzowym wniosku o przyznanie świadczeń lub na wezwanie księgowości. 10. Przez dochód w rodzinie rozumie się całość osiągniętego dochodu brutto z tytułu umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, z działalności gospodarczej, emerytur, rent, oraz dochód opodatkowany podatkiem rolnym osiągnięty w roku poprzednim z gospodarstwa rolnego. Dochód w rodzinie oblicza się w następujący sposób: przychód minus koszty uzyskania przychodu minus składki na ubezpieczenie społeczne uzyskiwane przez wszystkie osoby w rodzinie uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS wymienione w 6 i 7 Regulaminu.

7 7 Dochód pomniejsza się o wartość brutto nagrody jubileuszowej otrzymanej w poprzednim roku. 11. W przypadku pierwszej pracy pracownika, który nie przepracował pełnego roku kalendarzowego za dochód przyjmuje się aktualne wynagrodzenie brutto pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie społeczne. 12. W celu ustalenia miesięcznego dochodu na 1 członka rodziny należy całkowity roczny dochód brutto rodziny podzielić przez ilość członków w rodzinie uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS i wspólnie zamieszkujących w dniu składania wniosku. Tak wyliczony dochód należy podzielić przez 12 m cy. 13. W przypadku jeżeli w okresie między złożeniem oświadczenia a dniem otrzymania świadczeń zmieniła się liczba osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z ZFŚS, lub sytuacja materialna rodziny, osoba składająca oświadczenie o dochodach ma obowiązek ponownego przeliczenia dochodu. 14. Osoby ubiegające się o świadczenie, których dochód na osobę w rodzinie przekracza górną kwotę określoną w tabelach dofinansowania, nie są zobowiązane do określenia dokładnej kwoty dochodu, składają oświadczenie, że ich dochód jest wyższy niż maksymalny dochód określony w tabeli. 15. W przypadku wątpliwości co do deklarowanego oświadczenia o dochodach, Komisja ma prawo wnioskować do osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Funduszu, o przedłożenie dokumentów potwierdzających deklarowane dochody. (np. zaświadczenie z zakładu pracy, PIT składany w Urzędzie Skarbowym). 16. W przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o dochodach, powodującego przesunięcie do grupy uprawniającej do wyższego dofinansowania, osoba uprawniona zostanie pozbawiona prawa do korzystania ze wszelkich świadczeń z ZFŚS na okres do 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w oświadczeniu o dochodach, a jeżeli już pobrała świadczenia także do jego zwrotu (równowartości) w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły. Decyzję w sprawie pozbawienia świadczeń wydaje Komisja po analizie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę i księgowość biorąc pod uwagę okoliczności złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia. 17. Od decyzji pozbawienia prawa do świadczeń można wnieść odwołanie do Dyrektora szkoły w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie rozpatruje Dyrektor szkoły. 18. Wnioskodawca wnoszący pełną odpłatność za usługi i świadczenia socjalne nie jest obowiązany do składania oświadczenia o dochodach. 10. Zasady finansowania świadczeń socjalnych 1. Wypoczynek urlopowy wysokość dofinansowania określa tabela, która stanowi załącznik nr Działalność kulturalna i sportowa wysokość dofinansowania do ceny biletu wstępu do kina, teatru, na występy estradowe, zawody sportowe, na basen itp. określa tabela, która stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 3. Wielodniowe wycieczki turystyczno-krajoznawcze wysokość dofinansowania określa tabela, która stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu.

8 8 4. Paczki choinkowe wartość paczki określa tabela, która stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu. 5. Bony towarowe, pomoc finansowa wartość pomocy określa tabela, która stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu. 6. Różne formy wypoczynku organizowane przez szkołę typu ognisko, kulig, spotkanie integracyjne, jednodniowe wycieczki itp. w czasie wolnym od pracy dofinansowanie określa tabela, która stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu. 7. Pożyczki na cele mieszkaniowe warunki określa umowa sporządzona według wzoru który stanowi załącznik nr 4c i 4d 8. Zapomogi socjalne i zapomogi zdrowotne, - wysokość pomocy określa tabela, która stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu. 11. Organizacja świadczeń socjalnych 1. Świadczenie urlopowe dla czynnych nauczycieli: a. Nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku wypłacane jest świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, określonego w przepisach ustawy Karta Nauczyciela ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. b. Do otrzymania świadczenia urlopowego uprawnieni są nauczyciele czynni, przebywający na urlopach wychowawczych oraz płatnych urlopach dla poratowania zdrowia. c. Okres zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym liczy się od poprzedniego roku kalendarzowego do roku bieżącego. d. Przy określaniu wysokości świadczenia urlopowego dla nauczycieli bierze się pod uwagę wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub akcie mianowania. Przepracowane godziny ponadwymiarowe nie stanowią podstawy do podwyższenia tego świadczenia. e. Od świadczenia urlopowego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami należy odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy. 2. Wypoczynek urlopowy: a. Osoby ubiegające się o dopłatę do wypoczynku urlopowego składają wnioski w Sekretariacie szkoły do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego na druku, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. b. Sekretariat szkoły przekazuje skompletowane wnioski do Komisji Socjalnej, która przyznaje świadczenia zgodnie z limitem ustalonym w preliminarzu. c. Osoby, które otrzymały dopłatę do wypoczynku zobowiązane są zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. d. Dofinansowanie do wypoczynku, pomniejszone o podatek dochodowy od osób fizycznych wypłaca się osobie uprawnionej do 31 sierpnia każdego roku. 3. Bony towarowe i pomoc finansowa: a. Osoby ubiegające się o bony towarowe lub pomoc finansową składają wnioski w Sekretariacie szkoły do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego na druku, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

9 9 b. Dyrektor szkoły, uzgadnia z zakładową organizacją związkową decyzje w sprawie bonów towarowych lub pomocy finansowej, a w szczególności: ustalenie ogólnej kwoty przeznaczonej na bony lub pomoc finansową, ustalenie terminu zakupu bonów, ustalenie terminu wydania bonów lub pomocy finansowej; ustalenie zasad przydziału bonów lub pomocy finansowej osobom uprawnionym. c. Pracownik księgowości zajmuje się zakupem i wydawaniem bonów towarowych lub pomocy pieniężnej. d. Przy ustalaniu wartości bonów towarowych lub pomocy finansowej przyjmuje się grupy dochodowe jak w załączniku nr 8 do Regulaminu. 4. Działalność kulturalna, sportowa, różne formy wypoczynku w czasie wolnym od pracy organizowana jest przez Komisję Socjalną, która zajmuje się zakupem. a. Osoby ubiegające się o dopłatę do działalności kulturalnej, sportowej, różnych form wypoczynku w czasie wolnym od pracy, składają wnioski w Sekretariacie szkoły do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego na druku, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. b. Komisja ogłasza w sposób powszechnie dostępny jakie świadczenia będą zakupione i prowadzi zakup tego świadczenia. c. Sekretariat szkoły prowadzi listę zapisów i wydaje świadczenia osobom uprawnionym; d. W przypadku, jeżeli ilość osób chętnych do otrzymania świadczenia, przekracza ilość zakupionych świadczeń, decyzję w sprawie przydziału podejmuje przewodniczący Komisji zgodnie z 9 ust Zapomogi socjalne dla wszystkich i zapomogi zdrowotne dla pracowników niepedagogicznych, emerytów i rencistów administracji i.obsługi Podstawą do przydzielenia zapomogi socjalnej jest wniosek uprawnionego lub innej osoby (pracownika szkoły) stanowiący załącznik nr 9 do Regulaminu. Uprawnieni mogą otrzymać zapomogę socjalną zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 10 do Regulaminu. a. Zapomoga socjalna udzielana jest osobom, które: 1) Zostały dotknięte zdarzeniami losowymi (np. przejście trąby powietrznej, powódź, pożar, kradzież) lub choroby nowotworowej; 2) Znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej i rodzinnej. b. Wniosek o zapomogę socjalną winien zawierać sprawdzalne uzasadnienie wyjątkowej sytuacji wnioskodawcy, oraz wymagane przez Komisję dokumenty (np. imienne dowody poniesionych wydatków); c. Zapomoga zdrowotna udzielana jest pracownikom niepedagogicznym, emerytom, rencistom administracji i obsługi. d. W przypadku zapomogi zdrowotnej wymagane jest zaświadczenie lekarskie lub karta wypisu ze szpitala, kserokopie imiennych faktur zakupionych leków przyjmowanych w związku z długotrwałą chorobę itp.

10 Organizacja pomocy przeznaczonej na cele mieszkaniowe 1. Pożyczki mieszkaniowe są udzielane na: a. budowę domu mieszkalnego; b. zakup domu/mieszkania; c. nadbudowę lub rozbudowę domu/mieszkania; d. przystosowanie pomieszczeń na cele mieszkalne; e. prace wykończeniowe w nowym domu/mieszkaniu; f. remont i modernizację domu/mieszkania; 2. Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej należy złożyć w Sekretariacie szkoły na druku którego wzór stanowi załącznik nr 4. Pracownik księgowości sprawdza wniosek pod względem formalnym i dokonuje wpisu do rejestru wniosków (załącznik nr 4b). 3. Wnioski rozpatruje Komisja Socjalna nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące, wg kolejności wpływów. 4. Do wniosku o pożyczkę należy dołączyć oświadczenie o tytule prawnym do domu lub mieszkania na druku stanowiącym załącznik nr 4a do Regulaminu. 5. W przypadku gdy małżonkowie zatrudnieni w szkole ubiegają się równocześnie o pożyczkę, kolejność jej przyznania pozostawia się ocenie Komisji. 6. Pożyczka może być udzielona do wysokości złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 7. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości 2% od kwoty pożyczki. Odsetki są obliczane w dniu zawarcia umowy i doliczane do sumy zobowiązania. Ustalenie raty polega na podzieleniu całkowitego zobowiązania (pożyczki mieszkaniowej i odsetek) na wszystkie raty deklarowane przez wnioskodawcę. 8. Odsetki od pożyczek spłaconych w terminie krótszym niż przewidziany w umowie nie podlegają zwrotowi. 9. Z osobami, którym przyznano pożyczkę Dyrektor szkoły podpisuje umowę według wzoru który stanowi załącznik nr 4c lub 4d. 10. Umowa o której mowa w 12 ust. 9, zostaje podpisana nie później niż do 20 dnia miesiąca w którym pożyczka została przyznana. W umowie określa się wysokość pożyczki i warunki spłaty. 11. Wypłaty przyznanych pożyczek mieszkaniowych następują z chwilą posiadania środków na rachunku bankowym. 12. Dla zabezpieczenia spłaty zaciągniętej pożyczki wymagane jest poręczenie przez dwóch poręczycieli, którzy są czynnymi pracownikami szkoły, posiadają umowę zawartą na czas nieokreślony i nie znajdują się w okresie wypowiedzenia. W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę przez okres 3 miesięcy, obowiązek spłaty przechodzi na poręczycieli odpowiadających solidarnie. 13. Okres spłaty pożyczki może wynosić do 36 miesięcy a rozpoczęcie spłaty następuje w najbliższym miesiącu kalendarzowym po dacie zawarcia umowy. 14. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo ustalenia nowego trybu i sposobu spłaty pożyczki z ewentualnym ograniczeniem liczby rat i czasu spłacenia należności. 15. Wniosek o nową pożyczkę może być złożony po spłacie poprzedniej pożyczki i nie wcześniej niż po okresie 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy na poprzednią pożyczkę.

11 Dyrektor szkoły ma prawo odmówić udzielenia pożyczki mieszkaniowej lub ją umniejszyć ze względu na stan zdrowia, wiek czy niskie dochody wnioskodawcy. 17. Osobom, które ukończyły 80 rok życia, nie przydziela się pożyczki mieszkaniowej. 18. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę, niespłacona kwota pożyczki mieszkaniowej musi być uregulowana i staje się natychmiast wymagalną. Zastrzeżenia te nie dotyczą przypadków przejścia na emeryturę lub rentę oraz rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę. 19. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, pożyczka wraz z odsetkami będzie spłacana zgodnie z Umową, przez rodzinę, a jeśli ta tego nie zrobi, solidarnie przez poręczycieli. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor szkoły może umorzyć w części lub całości niespłaconą kwotę i obciążyć nią ZFŚS. 20. Niespłacenie pożyczki w terminie 3 lat od daty podpisania umowy, skutkuje wykluczeniem z możliwości korzystania z ZFŚS z części przeznaczonej na cele mieszkaniowe. 13. Komisja Socjalna 1. Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją, powołuje zarządzeniem Dyrektor szkoły. 2. W skład Komisji wchodzą: a. Przedstawiciel pracowników pedagogicznych; b. Przedstawiciel pracowników administracji i obsługi; c. Przedstawiciel emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi; d. Przedstawiciel związków zawodowych. 3. Komisja dokonuje: a. Opiniowania do realizacji do 15 maja każdego roku rocznego planu finansowego dochodów i wydatków Funduszu na podstawie przedłożonego przez Dyrektora szkoły preliminarza wydatków; b. Rozpatrywania wniosków składanych przez uprawnionych z uwzględnieniem kryteriów zawartych w Regulaminie. c. Wnioskowania do Dyrektora szkoły wydatkowania przyznanych przez Komisję świadczeń ze środków Funduszu. 4. Posiedzenia Komisji odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż co dwa miesiące. 5. Wnioski pracowników ZS w Ostrorogu wpływające do Komisji rozpatrywane są w zależności od rozpoznawanych potrzeb i możliwości finansowych Funduszu oraz kolejności zgłoszeń. 6. Ustalenia Komisji mają charakter opiniodawczy. 7. Propozycje przyznania przez Komisję świadczenia z Funduszu, przed przekazaniem do Dyrektora szkoły, muszą być uzgodnione z zakładową organizacją związkową. 8. Obsługą finansową Komisji zajmuje się pracownik księgowości w Zespole Szkół w Ostrorogu. 9. Komisja zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania odmowy przyznania świadczenia. 14. Zadania Dyrektora szkoły 1. Za realizację przyznanych świadczeń z Funduszu odpowiedzialny jest Dyrektor szkoły. 2. Wniosek Komisji ma dla Dyrektora szkoły charakter wiążący, jednak ostateczna decyzja o przyznaniu świadczenia należy do Dyrektora szkoły.

12 12 3. Dyrektor szkoły może zawiesić realizację wniosków Komisji, jeżeli jest ona niezgodna z obowiązującymi przepisami. Umotywowaną decyzję na piśmie Dyrektor szkoły przedstawia Komisji w ciągu 14 dni od daty zawieszenia. 4. Ponowny wniosek rozpatruje Komisja z udziałem zainteresowanego w terminie 10 dni, liczonych od dnia otrzymania ponownego wniosku. 5. W sytuacjach szczególnie trudnych, losowych Dyrektor szkoły może doraźnie przyznawać świadczenia bez konsultacji i niezależnie od Komisji, informując ją na najbliższym posiedzeniu o podjętych decyzjach. 6. Dyrektor szkoły jest zobowiązany na koniec kadencji przedstawić sprawozdanie z działalności Komisji Świadczeń Socjalnych na ogólnym zebraniu pracowników. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15. Postanowienia końcowe 1. Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od posiadanych środków. 2. Regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 3. Niniejszy Regulamin został omówiony na zebraniu ogólnym pracowników ZS dnia 29 stycznia 2013r. 4. Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony. 5. Zmiana Regulaminu może nastąpić w formie pisemnego aneksu wprowadzonego w trybie uchwalenia Regulaminu. 6. Ewentualne, nie rozwiązane kwestie będą doraźnie rozwiązywane przez Dyrektora szkoły w porozumieniu z Komisją, tym samym Komisja otrzymuje pełnomocnictwo do rozwiązywania (po doraźnych konsultacjach) kwestii spornych. 7. O sposobie rozwiązywania tych ewentualnych kwestii, które nie zostały uwzględnione w regulaminie, Komisja informuje pracowników szkoły. 16. Data wejścia w życie Regulaminu Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2013r.. (data i podpis zakładowej organizacji związkowej). (data i podpis Dyrektora szkoły) Załącznikami do niniejszego regulaminu są: Załącznik nr 1 - Oświadczenie uprawnionego o chęci korzystania z ZFŚS. Załącznik nr 2 Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w rodzinie. Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS. Załącznik nr 4 Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej.

13 13 Załącznik nr 4a - Oświadczenie o tytule prawnym do domu lub mieszkania. Załącznik nr 4b - Rejestr wniosków o pożyczkę na cele mieszkaniowe. Załącznik nr 4c Umowa o pożyczkę mieszkaniową wersja dla pracowników. Załącznik nr 4d Umowa o pożyczkę mieszkaniową wersja dla emerytów i rencistów. Załącznik nr 5 Tabela dofinansowania do wypoczynku urlopowego. Załącznik nr 6 Tabela dofinansowania do biletów z tytułu działalności kulturalnej i sportowej. Załącznik nr 7 Tabela dofinansowania do wycieczek wielodniowych i innych form wypoczynku organizowanego w czasie wolnym od pracy. Załącznik nr 8 Tabela finansowania paczek choinkowych dla dzieci. Załącznik nr 9 Wniosek o zapomogę socjalną lub zdrowotną. Załącznik nr 10 Tabela finansowania zapomóg socjalnych lub zdrowotnych

14 14 ZAŁĄCZNIKI

15 15 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół w Ostrorogu Imię i nazwisko Ostroróg, dn. Adres zamieszkania Telefon do kontaktu OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO O CHĘCI KORZYSTANIA Z ZFŚS Oświadczam, że chcę korzystać z usług i świadczeń proponowanych przez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół w Ostrorogu. Z poważaniem.. podpis uprawnionego

16 16 Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół w Ostrorogu imię i nazwisko Ostroróg, dn. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH W RODZINIE Ja niżej podpisana/y oświadczam, że miesięczny dochód na członka rodziny uprawnionego do korzystania z ZFŚS i zamieszkującego razem ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym wyliczony zgodnie z 9 ust Regulaminu a) *wyniósł w 20 roku -.zł/osobę: (słownie: ) b) *wyniósł w 20 roku powyżej 3.000,00zł/osobę: (słownie: trzy tysiące złotych/osobę) *(niepotrzebne skreślić) Liczba uprawnionych osób (łącznie ze składającym oświadczenie) do korzystania ze środków ZFŚS wynosi:.. Są to: L.P. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 1. Wnioskodawca PONIŻSZĄ TABELĘ WYPEŁNIA OSOBA, KTÓRA MA NIŻSZY DOCHÓD NIŻ 3.000, 00ZŁ/OS Oświadczam, że dochód brutto mojej rodziny w roku.. zgodnie z 9 ust.10 wynosił: Imię i nazwisko Rodzaj Roczny dochód L.P. Źródło dochodów (nazwa) uprawnionego dochodu brutto* umowa o 1 Zespół Szkół w Ostrorogu pracę RAZEM Obliczenie dochodu brutto rodziny/miesiąc: roczny dochód brutto rodziny/12 miesięcy/liczbę uprawnionych osób w rodzinie: Prawdziwość wyżej wymienionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadomy odpowiedzialności karnej oraz skutków wynikających z Regulaminu tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i gospodarowania środkami tego funduszu w Zespole Szkół w Ostrorogu.. (data i podpis wnioskodawcy)

17 17 Verte Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z ustawą z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. ZOBOWIĄZANIE Ja niżej podpisany zobowiązuję się na wniosek Pracodawcy do dostarczenia zaświadczenia o dochodach mojej rodziny za rok potwierdzony przez właściwy Urząd Skarbowy, a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego nakazu płatniczego wystawionego przez właściwy Urząd oraz dokumentu potwierdzającego, że uprawnione dzieci pomiędzy 18 a 25 rokiem życia spełniają warunki określone w 7 ust. 1 pkt 2 POUCZENIE. (data i podpis wnioskodawcy) 1. Przez dochód w rodzinie rozumie się całość osiągniętego dochodu brutto z tytułu umów o pracę, umów zleceń, umów o dzieło, z działalności gospodarczej, emerytur, rent, oraz dochód opodatkowany podatkiem rolnym osiągnięty w roku poprzednim z gospodarstwa rolnego. Dochód w rodzinie oblicza się w następujący sposób: przychód minus koszty uzyskania przychodu minus składki na ubezpieczenie społeczne uzyskiwane przez wszystkie osoby w rodzinie uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS wymienione w 6 i 7 Regulaminu. Dochód pomniejsza się o wartość brutto nagrody jubileuszowej otrzymanej w poprzednim roku. 2. W celu ustalenia miesięcznego dochodu na 1 członka rodziny należy całkowity roczny dochód brutto podzielić przez ilość członków w rodzinie uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS wspólnie zamieszkujących w dniu składania wniosku. 3. Osobami wspólnie zamieszkującymi są także dzieci, które w okresie nauki przebywają poza miejscem zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych. Tak wyliczony dochód należy podzielić przez 12 m cy. 4. W przypadku jeżeli w okresie między złożeniem oświadczenia a dniem otrzymania świadczeń zmieniła się liczba osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z ZFŚS, osoba składająca oświadczenie o dochodach ma obowiązek ponownego przeliczenia dochodu. 5. W przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o dochodach, powodującego przesunięcie do grupy uprawniającej do wyższego dofinansowania, osoba uprawniona zostanie pozbawiona prawa do korzystania ze wszelkich świadczeń z ZFŚS na okres do 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w oświadczeniu o dochodach, a jeżeli już pobrała świadczenia także do jego zwrotu (równowartości) w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.

18 18 Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół w Ostrorogu imię i nazwisko wnioskodawcy Ostroróg, dn. Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Proszę o przyznanie dla mnie i niżej wymienionych członków mojej rodziny a) dofinansowania do wypoczynku letniego*; b) bonów towarowych/pomocy finansowej*; c) dofinansowania do działalności kulturalnej i sportowej i innych form wypoczynku organizowanych w czasie wolnym (np. bilety wstępu)* *(niepotrzebne skreślić) OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ L.P. Imię i nazwisko uprawnionego, członka rodziny Stopień pokrewieństwa Data urodzenia dziecka Nazwa szkoły w której dziecko się uczy Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z ustawą z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (data i podpis przyjmującego wniosek). (data i podpis wnioskodawcy)

19 19 verte OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ Wniosek opiniuje się: 1. pozytywnie* 2. negatywnie* Wysokość dofinansowania wynosi:. (słownie zł:..) Uzasadnienie (w przypadku negatywnej opinii): Data posiedzenia Komisji: Ostroróg, dn... Podpisy Komisji Socjalnej... DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY Decyzja Dyrektora szkoły w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową 1. przyznano* 2. odmówiono* Uzasadnienie: Zakładowa organizacja związkowa Dyrektor szkoły (data i podpis przedstawiciela ZZ) (data i podpis Dyrektora szkoły) (*niepotrzebne skreślić)

20 20 Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS Zespołu Szkół w Ostrorogu Ostroróg, dn. imię i nazwisko nr wniosku w rejestrze data i potwierdzenie spłaty poprzedniej pożyczki Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrorogu WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Proszę o udzielenie pożyczki mieszkaniowej w wysokości..zł, słownie:. Uzasadnienie:. Pożyczkę z odsetkami zobowiązuję się spłacić w.. ratach. Do wniosku załączam oświadczenie o tytule prawnym do domu/mieszkania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym Wniosku w celu jego rozpatrzenia zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz z ustawą z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Ostroróg, dn... (data i podpis wnioskodawcy) Informacja w sprawie ostatnio przyznanej pożyczki: Data podpisania ostatniej umowy a) *wniosek przyjęto i wpisano do rejestru wniosków pod pozycją.. b) *wniosku nie przyjęto z powodu.. *(niepotrzebne skreślić) KOMISJA SOCJALNA Komisja Socjalna przy Zespole Szkół w Ostrorogu proponuje przyznać Pani/u pożyczkę w kwocie... Okres spłaty... (podpis przewodniczącego Komisji)

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie PODSTAWA PRAWNA Postanowień ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie 1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. I. Postanowienia Ogólne Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Szkoły Podstawowej w Świerzawie (zwanej dalej Funduszem ) ustala zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE. R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie 1 REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 86 w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: a) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej

R E G U L A M I N. gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej R E G U L A M I N gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Rudnej Wielkiej I. Regulamin określa tworzenie funduszu świadczeń socjalnych zwanego dalej Funduszem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZEDSZKOLA NR 3 W TYCHACH RORDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ART. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce

REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ. ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 21-01-2014 REGULAMIN ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH (tekst jednolity) Gimnazjum im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce Obowiązuje od dnia 21-01-2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Podstawy prawne wydania regulaminu i powołanie Komisji Socjalnej 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ nr 2 w RYBNIKU 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wraz ze zmianami wprowadzanymi

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W DPS GORZYCE I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994r., o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH -

(wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - (wzór) REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH - Obowiązujący w... (nazwa placówki) Regulamin określa sposób tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczenia środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W GLIWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. Zasady tworzenia Funduszu

I. Zasady tworzenia Funduszu 3 1. Podział środków ZFŚS na poszczególne cele i rodzaje działalności opracowuje dyrektor szkoły w uzgodnieniu z komisją socjalną. 2. Środkami ZFŚS administruje dyrektor. 3. Środki Funduszu niewykorzystane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze ZABÓR 2012 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Podstawa prawna: a). art. 8, ust 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie I. Podstawa prawna. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8 W ZGIERZU I. Przepisy wstępne. 1. 1.Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. dr. ppłk. Stanisława Kulińskiego I. Podstawy prawne 1 Podstawą opracowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie.

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy I Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Wyszkowie. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2012 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie z dnia 18 czerwca 2012 roku. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przy I Liceum

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego

Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Warszawa, dn.01.04.2011r Gimnazjum nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im Powstania Warszawskiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych I. Zasady ogólne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli

Zespół Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w Zduńskiej Woli REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ im. K. Kałużewskiego i J. Sylli w ZDUŃSKIEJ WOLI ul. OKRZEI 11 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: a. Ustawy

Bardziej szczegółowo