Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA:"

Transkrypt

1 Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne 1. Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po uzyskaniu wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia (przed udzieleniem zlecenia/zawarcia umowy) bez podawania przyczyn a także do wprowadzania zmian odnośnie treści programowej szkolenia i ogólnych warunków realizacji danego zamówienia. 3. Termin rozpoczęcia szkolenia: DO UZGODNIENIA /planowany termin rozpoczęcia szkolenia maj 2013 r. 4. Miejsce realizacji: POWIAT KARTUSKI, TRÓJMIASTO 5. Ubezpieczenie NNW oraz koszty dojazdu uczestników/uczestniczek na szkolenie: pokrywa Zamawiający. 6. Organizacja zajęć: Zajęcia powinny odbywać się w dni powszednie, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych, zgodnie z planem nauczania. Maksymalna dzienna liczba godzin szkolenia nie może przekroczyć 7 godzin zegarowych. Wymaga się, aby szkolenie trwało w tygodniu przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych zgodnie z art. 40 ust. 4 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut, istnieje możliwość kumulowania przerw. Szkolenie musi zakończyć się egzaminem i wydaniem zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikowi szkolenia samodzielnego stanowiska do zajęć praktycznych. 7. Materiały szkoleniowe: (niezbędne minimum): Osoba uczestnicząca w szkoleniu powinna otrzymać nieodpłatnie na własność (za potwierdzeniem odbioru) następujące materiały szkoleniowe: podręcznik dotyczący zagadnień objętych przedmiotem szkolenia (nie może być to podręcznik kopiowany) prezentacje i konspekty z wykładów w formie papierowej, zebrane w segregator lub teczkę tekturową formatu A4 min ilość stron 20. długopis, zakreślacz, notatnik formatu A4 8. Nadzór: Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Instytucji Szkoleniowej, czyli osobę odpowiedzialną za organizację szkolenia, wskazaną do kontaktu z uczestnikiem szkolenia oraz Urzędem. 9. Metodologia szkolenia: Metody i techniki nauczania powinny być dostosowane do tematyki prowadzonych zajęć oraz poziomu wiedzy osób objętych kursem, powinny ułatwić przyswojenie wiadomości i ich praktyczne wykorzystanie. Nie dopuszcza się prowadzenia zajęć w formie kształcenia na odległość. 10. Program szkolenia: Program szkolenia powinien wykorzystywać standardy kwalifikacji zawodowych. Program szkolenia musi być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz z późn. zm.).

2 11. Kadra dydaktyczna: Wykonawca do realizacji zamówienia przedstawia kadrę dydaktyczną posiadającą niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, Zamawiający jednak wymaga, aby w każdym ze szkoleń, wśród Kadry dydaktycznej znajdował się minimum jeden wykładowca praktyk w zawodzie, w którym prowadzone jest szkolenie. Praktyk w zawodzie to osoba aktywna zawodowo, wykonująca zawód lub prowadząca działalność gospodarczą w zawodzie zbieżnym z tematyka szkolenia. 12. Kosztorys usługi szkoleniowej: W celu ułatwienia sporządzenia kosztorysu usługi szkoleniowej, Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach wymienił podstawowe parametry i wymagania dotyczące zakresu szkolenia. Jednakże Zamawiający polegając na wiedzy i doświadczeniu jednostek szkoleniowych, daje Wykonawcom możliwość sporządzenia oferty zawierającej rozwiązania korzystniejsze niż wymagane minimum zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. W kosztorysie ogólnym usługi szkoleniowej należy ująć koszty: Materiałów szkoleniowych Zatrudnienia wykwalifikowanej kadry dydaktycznej Zapewnienia odpowiedniej bazy lokalowej, wyposażenia w sprzęt i urządzenia, środki dydaktyczne, dostosowane do rodzaju szkolenia i warunków BHP, Poczęstunku na szkoleniach w formie (kawa, herbata, woda, ciastka) Zaświadczeń o ukończeniu szkolenia Przeprowadzenia egzaminów (w przypadku egzaminów państwowych w koszcie szkolenia należy uwzględnić koszt jednego egzaminu państwowego z informacją, że jest on ujęty w cenie szkolenia_ Sprawowania nadzoru wewnętrznego. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ZADANIE NR 1: Kadry i płace z obsługą programów Symfonia i Płatnik h Szkolenie dla 4 osób bezrobotnych: 2 osoby posiadają wykształcenie średnie ogólnokształcące, 1 osoba posiada wykształcenie wyższe o kierunku technologia drewna, 1 osoba posiada wykształcenie wyższe o kierunku rybactwo. Ilość godzin: 200 w tym Ilość godzin zajęć teoretyczne: 90 h Ilość godzin zajęć praktycznych: 110 h (praca z komputerem i programami Symfonia i Płatnik) Moduł kadrowy Podstawowe zasady prawa pracy: definicja pracownika i pracodawcy; prawo do pracy, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku, zakaz gorszego traktowania; zakaz dyskryminacji, zatrudnienie pracownika Powstanie stosunku pracy elementy stosunku pracy, forma umowy o pracę oraz elementy obligatoryjne i fakultatywne treści umowy o pracę: zatrudnienie na podstawie powołania, mianowania, wyboru; świadczenie pracy na podstawie umów cywilnych umowy zlecenia i umowy dzieło; rodzaje umów o prace; treść kwestionariusza osobowego; ćwiczenia praktyczne sporządzania umów o pracę Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy: akta osobowe pracownika zakres gromadzonej dokumentacji, przypisanie dokumentów do właściwej

3 części akt osobowych; dokumentowanie pracy osoby zatrudnionej na podstawie innej niż umowa pracę; ćwiczenia praktyczne- założenie akt osobowych Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika: szkolenie BHP; badania profilaktyczne; informacja o zasadach wykonywania pracy Czas pracy: definicja czasu pracy i normy czasu pracy; pojęcia związane z czasem pracy tj. doba pracownicza, pracownicy zarządzający, pora nocna, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy odpoczynku, praca zmianowa; system czasu pracy; ćwiczenia praktyczne rozliczanie czasu pracownika; szczególne uwarunkowania czasu pracy (praca w porze nocnej, praca w dni ustawowo wolne od pracy, praca w godzinach nadliczbowych); ewidencja czasu pracy, zwolnienia z jej prowadzenia, harmonogramy; czas pracy pracowników zarządzających; dyżur pracowniczy Nieobecności w pracy: zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy; okresy niewykonywania pracy zwolnienia od pracy, przerwy w pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i bez zachowania prawa do wynagrodzenia Urlopy pracownicze: definicja urlopu; nabycie prawa do urlopu, pierwszy urlop w życiu, wymiar urlopu; zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom zatrudnionym w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy; plan urlopów; ćwiczenia praktyczne obliczanie wymiaru urlopu; obowiązek wykorzystania urlopu, odwołanie z urlopu, zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu; urlop bezpłatny, urlopy dodatkowe określone odrębnymi przepisami; przedawnienie się prawa do urlopu Wynagrodzenie za pracę: pojęcie wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenie minimalne, wynagrodzenie godziwe; prawo do wynagrodzenia; formy wynagradzania; stałeskładniki wynagrodzenia; premie, nagrody, dodatki jako niestały składnik wynagrodzenia; regulamin wynagrodzenia Zasady odpowiedzialności pracownika za mienie pracodawcy: szkoda powstała z winy umyślnej lub nieumyślnej, ograniczenia w wysokości odszkodowania; umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie; zasady współodpowiedzialności; potrącenia z wynagrodzenia za zgodą pracownika i bez zgody pracownika, kolejność i wysokość potrąceń; egzekucja komornicza z wynagrodzenia pracownika; zakaz konkurencji, zakres i czas obowiązywania Odpowiedzialność dyscyplinarna i finansowa pracowników za wykroczenia pracownicze: kary porządkowe, rodzaje kar, przesłanki ich stosowania; tryb udzielania kary i zasady składania zażalenia na jej zastosowanie; okres przedawnienia; ćwiczenia praktyczne sporządzanie wniosków Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa: ochrona stosunku pracy; prace wzbronione; urlop macierzyński; dodatkowy urlop macierzyński; urlop ojcowski; urlop wychowawczy; uprawnienia pracownika (matki/ojca) związane z wykonywaniem funkcji rodzica; zasiłek opiekuńczy; zasady ustalania praw do świadczeń rodzicielskich; wysokości świadczeń, ćwiczenia praktyczne wypełnianie dokumentacji w aspekcie świadczeń związanych z rodzicielstwem Rozwiązywanie umów o pracę, zmiana treści umowy o pracę, zwolnienia grupowe: zmiana warunków wykonywania pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego i porozumienia zmieniającego; okoliczności wyłączające możliwość zmiany warunków pracy i płacy; zwolnienia grupowe, zasady, odszkodowania; przejęcie pracowników w trybie określonym w art. 231 K.p.; ustanie stosunku pracy; wygaśniecie stosunku pracy; rozwiązanie

4 umowy o pracę, tryby w jakich umowa jest rozwiązywana; okresy wypowiedzenia i dopuszczalność ich skracania Związki Zawodowe i ich uprawnienia w związku z rozwiązywaniem umów o pracę: konsultacja ze Związkami Zawodowymi rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę; obowiązki pracodawcy w związku z ustaniem stosunku pracy Konsekwencje naruszenia uprawnień pracowniczych oraz instytucje powołane do ich ochrony: społeczna Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień; Państwowa Inspekcja Pracy - podstawa prawna działania i zakres uprawnień; Sądy Pracy; regulacje wynikające z Kodeksu Karnego; odszkodowania Moduł płacowy System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych: ubezpieczenia społeczne; zbieg tytułu ubezpieczeń; ograniczenia dotyczące poboru składek ubezpieczeniowych; terminy zgłoszeń do ZUS; ubezpieczenia zdrowotne; Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych; deklaracje ZUS; deklaracje zgłoszeniowe; deklaracje rozliczeniowe Aspekt podatkowy związany z rozliczaniem płac: wynagrodzenie brutto netto; pojęcie płacy minimalne; zasady ustalania podatku dochodowego; progi podatkowe procent podatku; samozatrudnienie podatek liniowy czy ryczałt; koszty uzyskania przychodu; kwota wolna; potrącenia obowiązkowe i dobrowolne; kwota wolna od potrąceń; składniki nieopodatkowane objęte i nieobjęte ubezpieczeniami Świadczenia pozapłacowe: omówienie świadczeń pozapłacowych; ryczałty i ekwiwalenty : ryczałt samochodowy, używanie telefonu prywatnego do celów służbowych, prywatne łącze internetowe wykorzystywane do celów służbowych, wynajem mieszkania pracownikowi, zakwaterowanie w kwaterach prywatnych i hotelach; Pozostałe świadczenia pozapłacowe: samochód służbowy używany do celów prywatnych, służbowy telefon komórkowy, ubranie służbowe i ekwiwalenty za używanie własnego ubrania do celów służbowych oraz ekwiwalenty za pranie odzieży służbowej, dokształcanie pracowników w formach pozaszkolnych, świadczenia medyczne na rzecz pracowników, wydatki dodatkowe na rzecz pracowników (np. opłata fitness, siłowni, basenu, itp.), posiłki pracownicze oraz bony żywieniowe w zakładzie pracy Podróże służbowe: pojęcie podróży służbowej; krajowe i zagraniczne podróże służbowe; rozliczanie podróży służbowych; dokumentowanie podróży służbowych; wypłaty ponadlimitowe Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wynagrodzenie za czas choroby szczególny rodzaj wynagrodzenia: wynagrodzenie za czas choroby; pojęcie choroby i niezdolności do pracy; dokumentowanie niezdolności do pracy na skutek choroby; zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu; wynagrodzenie za czas choroby a zasiłek chorobowy, zasiłek opiekuńczy, zasiłek macierzyński, świadczenie rehabilitacyjne; wypadki przy pracy i choroby zawodowe; ćwiczenia praktyczne z wypełniania dokumentów do ZUS Warsztaty płacowe, czyli różne przypadki wyliczania wynagrodzeń i sporządzania list płac Obsługa programów Symfonia i Płatnik- praktyczne ćwiczenia na podstawie studium przypadku Szkolenie musi zakończyć się egzaminem

5 ZADANIE NR 2: Profesjonalne sprzątanie h Szkolenie dla 2 osób bezrobotnych, posiadających podstawowe wykształcenie. Ilość godzin: 150 w tym Ilość godzin zajęć teoretyczne: 50 h Ilość godzin zajęć praktycznych: 100 h (praca z komputerem i programami Symfonia i Płatnik) Problematyka utrzymania czystości: czym jest sprzątanie profesjonalne; rola personelu sprzątającego; rozpoznawanie i charakterystyka występujących zanieczyszczeń Rodzaje i typy podłóg oraz sposoby ich konserwacji: drewniane, sztuczne, ceramiczne, gres, kamienne, dywanowe Środki chemiczne ich rodzaje i zastosowanie: skala ph; środki alkaliczne; środki kwaśne; różnice między chemią popularną a profesjonalną ( koncentraty ); przygotowanie roztworów roboczych Podstawowe technologie sprzątania: ręczne technologie sprzątania posadzek; maszynowe technologie sprzątania posadzek; sprzątanie sanitariatów; mycie powierzchni szklanych; informacja o przepisach bhp w podstawowych procesach sprzątania w oparciu o dyrektywy Unii Europejskiej; Sprzątanie profesjonalne: zasady sprzątania pomieszczeń biurowych; zabezpieczanie i utrzymywanie czystości na posadzkach z tworzyw sztucznych; czyszczenie dywanów i wykładzin; konserwacja i czyszczenie posadzek kamiennych Organizacja procesów sprzątania w zależności od rodzaju obiektu: zakres czynności w pomieszczeniach biurowych, sanitariatach, ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach gospodarczych itp.; procedury sprzątania, powłoki ochronne, techniki mopowania itp.; zastosowanie odpowiedniej technologii; dobór maszyn i urządzeń; dobór środków chemicznych Rodzaje obiektów i specyfika ich sprzątania: pomieszczenia biurowe; obiekty przemysłowe; obiekty służby zdrowia; hipermarkety Zapobieganie nadmiernym zabrudzeniom w sprzątanych obiektach: ciągi czyszczące; oddziaływanie na użytkownika w celu zachęcenia go do stałego utrzymywania czystości Sprzątanie terenów zewnętrznych wraz z utrzymaniem zieleni Pierwsza pomoc Szkolenie musi kończyć się egzaminem

6 ZADANIE NR 3: Stolarz budowlany h Szkolenie indywidualne dla 1 osoby bezrobotnej posiadającej wykształcenie podstawowe Ilość godzin: 200 w tym Ilość godzin zajęć teoretyczne: 30 h Ilość godzin zajęć praktycznych: 170 h Celem szkolenia jest przygotowanie uczestnika z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędne do wykonywania zawodu stolarza Stosowanie materiałów: rozróżnianie gatunków drewna i ich zastosowanie; dobieranie cech użytkowych drewna; suszenie drewna; sortowanie tarcicy, zabezpieczanie drewna przed owadami i grzybami; rozróżnianie materiałów drewnopochodnych; stosowanie tworzyw sztucznych i szkła w budownictwie; klejenie elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych; wykańczanie powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych ; dobieranie okuć, materiałów dodatkowych dla okien i drzwi zgodnie z ich przeznaczeniem; dobieranie materiałów montażowych; stosowanie przepisów bhp i ppoż. na stanowisku pracy i w pomieszczeniu Stosowanie narzędzi, elektronarzędzi: przygotowanie miejsca pracy z zachowaniem ergonomii, bhp i ppoż.; posługiwanie się narzędziami do ręcznej obróbki drewna z zachowaniem przepisów bhp; posługiwanie się elektronarzędziami z zachowaniem przepisów bhp Montowanie końcowe: czytanie rysunku technicznego; opracowanie procesu technologicznego montażu zestawu drzwiowego i okiennego; ocenianie techniczne elementów, podzespołów i zespołów konstrukcyjnych; montowanie zestawu drzwiowego i okiennego; osadzanie ościeżnicy zestawu drzwiowego i okiennego w ścianie budynku; kontrolowanie parametrów użytkowych

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2014-06-17 14:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Świebodzin, dnia 21.08.2014r. Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie działając w imieniu Starosty Świebodzińskiego informuje, iż zamierza udzielić

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl, www.pup.kartuzy.ibip.pl Kartuzy: Realizacja szkolenia grupowego pn. Magazynier

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 7 2013-10-29 14:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe wymagania dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia Warszawa 2014 Spis treści I. Słownik... 3 II. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie Okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Szkolenie dla grupy pracowników: ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH oraz INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH Forma szkolenia: SAMOKSZTAŁCENIE KIEROWANE Wstęp Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Kursy zawodowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Numer ogłoszenia: 219997-2014; data zamieszczenia: 17.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Zabierzów: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu systemowego Ku samodzielności - praca systemowa z rodziną zagroŝoną wykluczeniem społecznym z terenu gminy Zabierzów. Projekt realizowany jest przez

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer

Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer Samokształcenie kierowane w zakresie szkolenia okresowego BHP Materiały z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników SZPZLO Warszawa-Wawer ROK 2014 Kurs zorganizowany przez Walor Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.:

Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy zamówienia publicznego pn.: Załącznik Nr 1 do SIWZ Zorganizowanie i przeprowadzenie: 1) kursów i warsztatów w ramach projektu systemowego pn.: Program aktywizacji społeczno-zawodowej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szubianki 21, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 062 5054606, faks 062 5054606. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprjarocin.pl Jarocin: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu ABC przedsiębiorczości z elementami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo