BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY NR Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu profilaktyki chorób zawodowych. Na całym świecie, choroby zawodowe są adal główą przyczyą zgoów związaych z pracą. Według szacuków Międzyarodowej Orgaizacji Pracy, z ofiar śmiertelych każdego roku, tylko staowią wypadki przy pracy. Pozostałe zgoów spowodowaych jest przez różego rodzaju choroby związae z pracą. Zdaiem Międzyarodowej Orgaizacji Pracy zapobiegaie jest bardziej efektywe i miej kosztowe iż leczeie i rehabilitacja. W związku z tym wszystkie kraje powiy podejmować kokrete kroki w celu poprawy możliwości zapobiegaia chorobom zawodowym. Według orgaizacji zajmujących się bezpieczeństwem pracy, każdego roku a świecie wydarza się kilkaset tysięcy wypadków śmiertelych przy pracy. Ok. 2 ml osób zapada a choroby zawodowe. Codzieie blisko milio pracowików a świecie ulega wypadkom przy pracy. - Na wypadki przy pracy ie moża patrzeć wyłączie przez pryzmat ekoomii i statystyk. Każdy wypadek to ogrom cierpień ofiary i tragedia jego rodziy. Dlatego tak waże jest zapobiegaie wypadkom przy pracy. Dla NSZZ Solidarość to jede z priorytetów podkreśla szef związku Piotr Duda. Zwyczaj upamiętiaia ofiar wypadków przy pracy arodził się w Kaadzie, gdzie a początku zeszłego wieku doszło do tragiczej katastrofy w kopali, w której zgięło wielu górików. Między iymi te ofiary uczcił w 1986 roku Kaadyjski Kogres Związków Zawodowych, który przyjął datę 28 kwietia jako Dzień Pamięci Pracowików. Rok późiej pomysł podchwycili amerykańscy związkowcy. W 1991 roku Solidarość" wyszła z iicjatywą, aby 28 kwietia był obchodzoy rówież w Polsce. Obecie Dzień Pamięci jest już obchodzoy w poad 70 krajach. Jego symbolem stała się zapaloa świeczka - zak pamięci o zmarłych pracowikach.

2 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski ul. Piłsudskiego 25 tel Regio Podlaski Oddział w Hajówce Hajówka ul. 3 Maja 24 tel Regio Podlaski Oddział w Czarej Białostockiej Czara Białostocka ul. Torowa 15 tel Regio Podlaski Oddział w Łapach Łapy ul. Armii Krajowej 1 tel Regio Podlaski Oddział w Siemiatyczach Siemiatycze ul. Pałacowa 19 tel Regio Podlaski Oddział w Grajewie Grajewo ul. Strażacka 6 tel Regio Podlaski Oddział w Sokółce Sokółka ul. Piłsudskiego 8 tel Regio Podlaski Oddział w Mońkach Mońki al.niepodległości 11b/1 tel Regio Podlaski Oddział w Dąbrowie Białostockiej Dąbrowa Białostocka ul. Połudiowa 13 tel Regio Podlaski Oddział w Suwałkach Suwałki ul. Kościuszki 32 tel Regio Podlaski Oddział w Augustowie Augustów ul. Hoża 2b tel Regio Podlaski Oddział w Wysokiem Mazowieckiem Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 tel Koto ZR Podlaskiego BGŻ SA O/Białystok Z PRAC ZARZĄDU REGIONU S T A N O W I S K O Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość ws. sytuacji społeczogospodarczej w Białymstoku i województwie podlaskim Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość wyraża zaiepokojeie skalą arastającego bezrobocia w Białymstoku, powiecie białostockim, jak i całym województwie podlaskim. Nasze wielokrotie podejmowae działaia, zarówo a forum Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społeczego, jak i postulaty zgłaszae do władz cetralych w sprawie ochroy miejsc pracy, czy itesyfikacji działań w ramach Programu Operacyjego Rozwój Polski Wschodiej, ie uzyskały ależytego wsparcia u rządzących aszym województwem jaki i krajem. Stopa bezrobocia w województwie podlaskim to - 15,6% i ma oa tedecję wzrostową od 2009 roku. Wzrost bezrobocia astąpił też w powiecie białostockim - 19,4% a także w samym Białymstoku - 14,2%. Miejsca pracy w aszym województwie gią bezpowrotie. Wieloletie zaiedbaia w rozwoju ifrastruktury drogowej, brak lotiska oraz działań a rzecz pobudzeia iwestycji a ściaie wschodiej wpływają egatywie a rozwój przedsiębiorczości w aszym regioie. Po upadku Cukrowi i ZNTK w Łapach, mamy upadłość PMB i zwolieia w Chłodi Białystok. Miejsze spółki są też a skraju upadłości lub ie płacą w termiie wyagrodzeń pracowiczych. Następuje likwidacja iektórych regioalych połączeń kolejowych, co jest skutkiem zmiejszeia dotacji a przewozy kolejowe w budżecie województwa podlaskiego. Przerzucaie fiasowaia szkolictwa publiczego a samorządy terytoriale, powoduje likwidacje szkół i zwolieia pracowików oświaty. Zmiejszeie środków fiasowych a kotrakty medycze spowodowało też zwolieia pracowików ochroy zdrowia w aszym województwie. Jedocześie fuduje się społeczeństwu wzrost kosztów utrzymaia (ustawy śmieciowe) a także przerzuca się ciężar walki z kryzysem a barki pracowików, uelastycziając formy zatrudieia i ograiczając wzrost wyagrodzeń pracowiczych co w efekcie powoduje dalsze zubożaie rodzi pracowiczych. W związku z tak dramatyczą sytuacją gospodarczą i społeczą województwa podlaskiego, Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość domaga się od Rządu RP oraz władz samorządowych województwa podlaskiego, podjęcia atychmiastowych działań, stosowych do skali problemu. Jedocześie deklarujemy, iż w zależości od rozwoju sytuacji z tym związaej, Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość przygotuje odpowiedie działaia statutowe prawem przewidziae związkom zawodowym, celem doprowadzeia do podjęcia przez władze rozwiązań tworzących miejsca pracy i zaprzestaia stosowaia atypracowiczej i atyrodziej polityki. Białystok, d. 26 marca 2013 roku.

3 Polska ma ajwyższy w ue wskaźik umów a czas określoy Prawie 27 procet zatrudioych pracuje a podstawie umów a czas określoy. Ozacza to, że Polska ma ajwyższy w uii europejskiej wskaźik umów a czas określoy. W związku z tak wysokim wskaźikiem umów a czas określoy oraz małą stabilością zatrudieia w oparciu o te rodzaj umów pojawiają się owe pomysły związków zawodowych, które mają a celu zmiejszyć ilość umów a czas określoy a Nadchodzi fala strajków Poad trzy czwarte Polaków uważa, że w kraju rośie społecze iezadowoleie, a 64 proc. jest zdaia, że w ajbliższym czasie dojdzie do asileia strajków i protestów to wyiki sodażu CBOS. Podobe wyiki astrojów społeczych były pod koiec lat proc. akietowaych jest przekoaych, że dojdzie do wybuchu poważego kofliktu społeczego. Tylko 11 proc. badaych stwierdziło, że sytuacja w kraju się uspokoi. Taki sam odsetek pytaych ie miał w tej sprawie zdaia. Wyiki te są zbliżoe do daych z badań CBOS z końca lat 90. Z perspektywy poad dziesięcioletiej widać jedak, że obece diagozy Polaków co do astrojów strajkowych ależą do ajbardziej pesymistyczych w całym aalizowaym okresie przyzaje CBOS. Polacy są jedak podzielei, jeśli chodzi o oceę skuteczości strajków i protestów. W grucie rzeczy ic oe ie dają taką opiię wyraziło 47 proc. badaych, 44 proc. atomiast jest przekoaych, że tylko za ich pomocą moża coś osiągąć. CBOS pytał także o akceptację strajków i demostracji. Strajki popiera 62 proc. akietowaych, atomiast 56 proc. dopuszcza orgaizowaie, ale pod ściśle określoymi warukami, demostracji uliczych oraz rozlepiaie plakatów w miejscach publiczych, z kolei 46 proc. akceptuje tzw. strajki włoskie powole i drobiazgowe wypełiaie procedur przez pracowików. Badai miej akceptują: blokady dróg (31 proc.), okupacje budyków publiczych (30 proc.), strajki głodowe (25 proc.). Wyiki badań pokazały wyraźe pogorszeie oce i wzrost pesymizmu wśród zwoleików rządzącej PO. Tylko 22 proc. elektoratu tej partii wierzy, że sytuacja w kraju polepszy się. W poprzedim badaiu przekoaych o tym było 43 proc. korzyść umów stałych. Ostatie propozycje związków zawodowych mówią o tym, że firmy będą mogły zawierać z pracowikami dowolą liczbę kotraktów czasowych, ale jedyie pod warukiem, że ich łączy okres ie przekroczy 24 miesięcy. Te czas mógłby być wydłużoy o koleje 12 miesięcy, ale zgodę a wydłużeie musiałyby wyrazić orgaizacje zakładowe. Zmiay miałyby dotyczyć także zasad wypowiadaia kotraktów a czas określoy tylko umowy dłuższe iż 12 miesięcy mogłyby być rozwiązywae z dwutygodiowym wypowiedzeiem, a miesięcze wypowiedzeie obowiązywałoby w przypadku dłuższych iż 18 miesięcy. Zdaiem szefa resortu pracy, Władysława Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Pai JANINIe TOCZKO Kosiiaka-Kamysza, trzeba zaleźć rówowagę pomiędzy elastyczością ryku pracy a ochroą zatrudioych w oparciu o ietypowe umowy o pracę. Dodał o, że w Polsce i w całej europie trwa walka o każde miejsce pracy. Podkreślił, że umowy ietypowe mogą być drogą do zdobycia umowy stałej. Defiicja eurofoudu staowi, że typowy model stosuku pracy to beztermiowe zatrudieie w pełym wymiarze godzi, gwaratujące stałe dochody oraz dające, dzięki zabezpieczeiu społeczemu, gwarację emerytury, opieki zdrowotej i ochroy przed bezrobociem. 6 kwietia 2013 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł dr iż. MAReK DMuChOWSKI długoleti człoek NSZZ Solidarość, Przewodiczący Orgaizacji Zakładowej przy biurze regioalej Dyrekcji Lasów państwowych w Białymstoku, w latach oraz delegat a zjazd KSP Leśictwa w latach Przez ostatie lata walczył z ciężka chorobą, ale adal aktywie uczesticzył w życiu Związku. Miał 63 lata. Niemal do końca życia łączył fukcje zawodowe z działalością społeczą. Z głębokim żalem żegamy Cię Kolego, jedocześie składamy wyrazy współczucia Rodziie i Bliskim. Koleżaki i Koledzy z OZ NSZZ Solidarość Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Koledze DARIuSZOWI BOROWSKIeMu z powodu śmierci OJCA składa Przewodiczący Zarządu Regiou Józef Mozolewski, Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość Regioala Komisja Rewizyja oraz koleżaki i koledzy z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarość z powodu śmierci MężA składa Przewodiczący Zarządu Regiou Józef Mozolewski, Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość Regioala Komisja Rewizyja oraz koleżaki i koledzy z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarość przy Przedsiębiorstwie Komualym w Czarej Białostockiej

4 Stoimy przy Nim murem 26 kwietia br. w Domu Pielgrzyma Amikus z okazji drugiej roczicy podjęcia przez NSZZ Solidarość warty przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyło się uroczyste wręczeie miiaturowych medali Zło Dobrem Zwyciężaj z wizerukiem Kapłaa męczeika. W te sposób możemy wyrazić wdzięczość osobom, które poświęcając swój czas, chroią to święte miej-sce - cel aszych liczych pielgrzymek - apisał w uroczystym liście gratulacyjym Piotr Duda, przewodiczący NSZZ S. - Nie ma chyba takiego drugiego grobu a świecie, przy którym trzymao by taką właśie straż. Została oa zorgaizowaa a zasadzie absolutej dobrowolości, z potrzeby serca przez ludzi, którzy ks. Jerzego pokochali i którzy dochowują mu wierości. Ta warta jest ciężkim obowiązkiem, ale i zaszczytym wyróżieiem - mówił ks. prałat Tadeusz Bożełko. Medale zostały przyzae przez Ogólopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. Medale Zło Dobrem Zwyciężaj z Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość otrzymali: Józef Mozolewski, Jausz Wyszyński, Jerzy Grodzki, Wacław Bitel, Bogda Gierałtowski, Zbigiew Zatkalik, Marek Stachurski, Dariusz Dembicki, Krzysztof Chrostowski, Krzysztof Śmiarowski, Tomasz Tomkiel.

5 Wypadki przy pracy Już od kilkuastu lat, dia 28 kwietia każdego roku, obchodzoy jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych proklamoway przez Międzyarodową Orgaizację Pracy. W tym diu, w poad 120-stu krajach a całym świecie, także w Polsce, odbywają się licze koferecje, spotkaia, czy wydarzeia kulturale, których celem jest zwróceie uwagi a bezpieczeństwo i waruki pracy pracowików. W Białymstoku, rówież odbyło się jedo z takich spotkań. W pałacu hasbacha, będącego siedzibą Podlaskiego Klubu Bizesu, zorgaizowao semiarium p. Dialog a bezpieczeństwo pracy z okazji Dia Bezpieczeństwa i Ochroy Zdrowia w Pracy, wpisującego się w obchody wspomiaego Światowego Dia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Orgaizatorem przedsięwzięcia był Regio Podlaski NSZZ Solidarość, Okręgowy Ispektorat Pracy w Białymstoku, Rada Izby Przemysłowohadlowej, Zarząd Podlaskiego Klubu Bizesu oraz Rada OPZZ Województwa Podlaskiego. O dość dużym zaiteresowaiu tym semiarium świadczyć może obecość, między iymi: Małgorzaty Kwiatkowskiej - Zastępcy Główego Ispektora Pracy, Damiaa Raczkowskiego - Posła a Sejm RP, Wojciecha Strzałkowskiego - hoorowego kosula Chorwacji w Polsce, ewy Wojewódko - Dyrektora Geeralego Podlaskiego urzędu Wojewódzkiego, Jarosława Sadowskiego - Wicedyrektora Wojewódzkiego urzędu Pracy w Białymstoku i Dariusza Kozłowskiego - Dyrektora urzędu Dozoru Techiczego Oddziału w Białymstoku. Podczas spotkaia wybrai prelegeci przedstawili referaty, których wspólym miaowikiem była problematyka wypadków przy pracy. Małgorzata Kwiatkowska - Zastępca Główego Ispektora Pracy, w swoim wystąpieiu, wspomiała pracowików którzy poieśli śmierć lub stały się osobami iepełosprawi w wyiku wypadku przy pracy. O potrzebie zwiększeia działań prewecyjych mówił rówież Marek Aleksiejuk - Okręgowy Ispektor Pracy, wygłaszając referat p. Prewecja jako jeda z form dialogu a bezpieczeństwo pracy. Ispektor zazaczył, iż iezwykle waże w działalości a rzecz bezpieczeństwa w pracy jest prowadzeie działań kotrolo-adzorczych, będących podstawowym aspektem fukcjoowaia Państwowych Ispekcji Pracy. Wyraził też iepokój związay z iewielkim zaiteresowaiem przedsiębiorców programami, których celem jest poprawa waruków i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach. Przewodiczący Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość - Józef Mozolewski w swoim referacie p: Dialog a bezpieczeństwo pracy zwrócił szczególą uwagę a problem sporadyczego praktykowaia dialogu w Polsce w przeciwieństwie do iych krajów europejskich. Co więcej, podkreślił, iż sytuacja ta ie dotyczy tylko kosultacji pomiędzy parterami społeczymi w zakresie waruków pracy, ale także iych spraw i problemów, z jakimi borykają się pracowicy. Mirosław Leśiewski Dyrektor Izby Przemysłowo-hadlowej głosząc referat p. Narzędzia i rozwiązaia systemowe a bezpieczeństwo pracy, zazaczył, że zbyt często wię za wypadek w miejscu pracy przypisuje się tylko pracodawcy. Jego zdaiem wypadki w miejscu pracy ierzadko wyikają z lekkomyślości, czy rutyowego wykoywaia zadań przez pracowików. Ireeusz Wiśiewski - wiceprzewodiczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, jako kolejy referet, w swoim wystąpieiu p. Sta bezpieczeństwa i higiey pracy w awiązaiu do ogólej sytuacji a ryku pracy zazaczył, że iezwykle waże jest kształtowaie odpowiedzialości pracowików i pracodawców za sta bezpieczeństwa w zakładach pracy. Postulował że, związki zawodowe powiy prowadzić działaia uświadamiające a temat zagrożeń, jakie występują lub mogą występować w miejscu pracy. Na zakończeie, uczesticy spotkaia, miutą ciszy, uczcili pamięć ośmiu pracowików z województwa podlaskiego, którzy w ubiegłym roku zgięli podczas wykoywaia pracy. Kamila Markowska

6 Wieści z Działu Szkoleń Rozmowa z Izabelą żmojdą kierowikiem Działu Szkoleń Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość. Czym aktualie zajmie się dział szkoleń ZR? Regio Podlaski NSZZ Solidarość od dia 1 styczia 2013 r. przystąpił do realizacji projektu p.: Pracodawcy, pracowicy, władze współpracujące. Projekt będzie trwał przez okres 18 miesięcy i skończy się dia 30 czerwca 2014 r. Środki fiasowe a realizację tego przedsięwzięcia pochodzą z Norwegii za pośredictwem Norweskiego Mechaizmu Fiasowego w ramach Programu a rzecz Godej Pracy i Dialogu Trójstroego. Projekt przewiduje przeprowadzeie szeregu działań a rzecz poprawy dialogu trójstroego, przede wszystkim poprawy jego struktur i dobrych praktyk oraz zwiększeia świadomości społeczeństwa lokalego a temat godej pracy. Jakie są założeia cele i projektu? Wiadomo, że jest iewystarczająca współpraca pomiędzy parterami dialogu społeczego, że występuje często brak wzajemego zaufaia parterów dialogu społeczego oraz mamy do czyieia z margializacją roli związków zawodowych które reprezetują pracowików, postaowiliśmy podjąć odpowiedie działaia, korzystając z tej formy fiasowaia. Są to głowie cele zmierzające do poprawa dialogu trójstroego - jego struktur i dobrych praktyk - poprzez szkoleia i wizyty studyje oraz zwiększeie świadomości społeczeństwa lokalego dotyczącego godej pracy - poprzez koferecje i kampaię iformacyją. Co to ozacza w praktyce w szczególości dla człoków związków zawodowych? W ramach projektu, przeprowadzoe będą szkoleia dla przedstawicieli dialogu społeczego (pracodawców, przedstawicieli pracowików oraz przedstawicieli władz) i odbędą się oe w termiie od marca 2013 roku do maja 2014 roku. uczesticy wezmą udział w 5. dwudiowych szkoleiach z zakresu; aalizy ekoomiczej i fiasowej, egocjacji, prawa pracy, komuikacji i budowaia wizeruku oraz dialog trójstroego. Zajęcia prowadzoe będą w grupach średio 16 - osobowych. Orgaizator zapewia materiały dydaktycze, ocleg, wyżywieie oraz trasport. Odbyły się już szkoleia w Białowieży i w Augustowie z cyklu Aaliza ekoomicza i fiasowa oraz Aaliza ekoomicza i komuikacja. Będą także realizowae wizyty studyje dla około 20 osób, w tym 6. człoków związku, 6. przedstawicieli władzy lokalej, 6 przedsiębiorców lub ich przedstawicieli. Jakie działaia iformacyje będą podejmowae w ramach tego projektu? Prowadzimy w tej sprawie kampaię iformacyją. Idea dialogu społeczego będzie promowaa a każdym etapie jego realizacji poprzez stroę iteretową projektu, plakaty ulotki powstałe a potrzeby projektu, koferecje, wizyty studyje i kampaie billboardowe. Czy moża jeszcze wziąć udział w szkoleń orgaizowaych w ramach projektu? W ramach trzeciej części cyklu szkoleń, adresowaej do przedstawicieli pracowików, zaiteresowai człokowie związków zawodowych mogą zgłaszać się do udziału w szkoleiach do dia 6 maja. Natomiast szkoleia adresowae do władz współpracujących rozpoczą się w czerwcu. Zgłoszeia przyjmowae są do dia 15 maja. Więcej o realizowaym projekcie moża dowiedzieć się a stroie iteretowej Dziękuję za rozmowę. Na zdjęciach uczesticy szkoleń w Białowieży (16-17 kwietia br.) i w Augustowie (20-21 marca br.)

7 Pikieta zagłuszyła obrady kowetu - spłoęła kukła marszałka Obrady kowetu marszałków zagłuszyli a 2 godziy przeciwicy likwidacji połączeń kolejowych a Podlasiu. Fiałem pikiety było spaleie kukły marszałka województwa. - Cała Polska ratuje swoje liie kolejowe, tylko ie my mówili pikietujący w diu 26 kwietia br. pod Pałacem Braickich - przeciwicy likwidacji połączeń kolejowych a Podlasiu. - Niesiemy tę petycję do marszałka Dworzańskiego i mamy adzieję a kokrete propozycje i przyjęcie aszych postulatów. Kilkudziesięcioosobowa maifestacja domagała się spotkaia z marszałkiem województwa, Jarosławem Dworzańskim, który w tym samym czasie obradował w Dodatkowe 200 zł dla opiekuów dzieci iepełosprawych Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczeie pielęgacyje, czyli takie, które ie podjęły lub zrezygowały z zatrudieia lub iej pracy zarobkowej w celu opieki ad dzieckiem iepełosprawym otrzymają dodatkowe 200 zł miesięczie (iezależie od dochodu i iych świadczeń). Kwota ta będzie przyzawaa za okres od kwietia do końca grudia 2013 r. Ozacza to, że w praktyce opiekuowie iepełosprawych dzieci, którzy otrzymują świadczeie pielęgacyje (520 zł) i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wyika z kotyuacji programu rządowego), od kwietia będą otrzymywać dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł. Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł ie będzie wypłacay, ale o tę kwotę zostaie powiększoe świadczeie pielęgacyje, które wyiesie 620 zł. Do tej kwoty zostaie doliczoe 200 zł, czyli łącze wsparcie ie zmiei się i adal będzie to 820 zł. Dodatkowe 200 zł trafi do opiekuów dzieci iepełosprawych, których iepełosprawość powstała przed ukończeiem 18 roku życia lub w trakcie auki ie późiej iż przed ukończeiem 25 lat. Pieiądze będą wypłacae w szczególości rodzicom dzieci iepełosprawych. Szacuje się, że z tego wsparcia skorzysta ok. 95 tys. osób miesięczie. Postępowaie w sprawie ustaleia prawa do pomocy będzie wszczyae z urzędu, czyli zaiteresowai ie będą musieli składać dodatkowych wiosków, co powio zwiększyć dostępość pomocy. Z budżetu państwa a te cel zostaie przezaczoe ok. 176 ml zł. Pałacu Braickich podczas kowetu marszałków województw. Protestujący domagali się m.i. zwiększeia akładów a kolejowe przewozy pasażerskie z pieiędzy uijych, zaprzestaia likwidacji połączeń, a także itegracji biletowej komuikacji miejskiej i kolejowej. Przedstawiciele kolejowej sekcji NSZZ Solidarość w Białymstoku wraz z przedstawicielami iych środowisk zaieśli swoją petycję Jarosławowi Dworzańskiemu, który w towarzystwie wicemarszałka, Waletego Koryckiego przypomiał o tym, że egocjacje w sprawie przyjęcia strategii województwa a lata jeszcze trwają: - Proszę zatem zadbać o to, aby Państwa przedstawiciele wpisali do strategii województwa swoje postulaty i a podstawie tego dokumetu będą możliwe jakiekolwiek działaia powiedział marszałek. I zaprosił maifestatów do demokratyczych rozmów przy stole. Protestujących to jedak ie usatysfakcjoowało. - Demokratyczym prawem jest właśie to, że możemy wyjść a ulicę i głośo zademostrować swoje iezadowoleie z polityki województwa w sprawie kolei - mówili. Swym słowom dali wyraz paląc kukłę symbolizującą marszałka. Za portalem: bialystokolie.pl

8 Podróże służbowe po owemu W diu 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzeie Miistra Pracy i Polityki Społeczej z r. w sprawie ależości przysługujących pracowikowi zatrudioemu w państwowej lub samorządowej jedostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. u. z 2013 r., poz. 167). Nowe rozporządzeie zastępuje dotychczasowe dwa odrębe akty prawe dotyczące służbowych podróży krajowych i zagraiczych, pochodzące jeszcze z 2002 roku, łącząc je w jede akt prawy. Wspomiae rozporządzeie określa owe zasady rozliczaia podróży służbowych, w praktyce obowiązujące ie tylko pracowików zatrudioych w państwowej lub samorządowej jedostce sfery budżetowej, jak mogłoby to wyikać z samego tytułu tego aktu prawego, ale zdecydowaej większości zatrudioych. Podstawowe zmiay w obowiązującym staie prawym są obiektywie bardzo korzyste dla pracowików. Chodzi o: l wzrost dzieej stawki diety w podróży krajowej z 23 a 30 zł; Wszystkie umowy-zleceia mają zostać ozusowae. Chodzi o to, aby pracodawcy zamiast umów-zleceń częściej zawierali umowy o pracę. To oczywiście a razie propozycje związkowców, wiadomo jedak, że rząd się im ie sprzeciwia. To ie koiec propozycji. Jak iformuje Dzieik Gazeta Prawa, OPZZ Solidarość i Forum Związków 1. ustaleie maksymalego limitu a ocleg krajowy w kwocie 600 zł; 2. wzrost stawek diet i limitów a ocleg w podróżach zagraiczych (kokrete stawki zależe są od kraju odbywaia podróży służbowej). W dalszej kolejości warto wskazać, że w owym rozporządzeiu: lsformułowao (otwarty) katalog iezbędych wydatków związaych z podróżą służbową, których wartość pracodawca powi-ie zwrócić pracowikowi (wydatki te obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatymi i autostradami, postój w strefie płatego parkowaia, miejsca parkigowe oraz ie iezbęde wydatki wiążące się bezpośredio z odbywaiem podróży krajowej lub podróży zagraiczej); l sformułowao zasady udzielaia i rozliczaia zaliczek związaych z podróżą służbową w walucie obcej. Czy będą zmiay w umowach śmieciowych? Zawodowych domagają się rówież zmia w umowach a czas określoy. Związkowcy propoują, aby zlikwidować obecą kolejość powstaia obowiązku opłacaia składek. Składki byłyby więc płacoe rówież w razie zbiegu różych tytułów ubezpieczeń, a więc od każdej umowy. Jeśli chodzi o zmiay w umowach a czas określoy, związkowcy chcą, by firmy mogły za-wierać z pracowikami dowolą liczbę kotraktów czasowych. Ich łączy okres ie mógłby jedak przekroczyć 24 miesięcy. Te czas mógłby być wydłużoy o koleje 12 miesięcy, za zgodą orgaizacji zakładowych. Ma to a celu wyelimiowaie zasady, że trzeci kotrakt termiowy powiie przekształcać się w umowę a czas ieokreśloy. Związki chcą też zmia w zasadach wypowiadaia kotraktów a czas określoy. Z dwutygodiowym wypowiedzeiem mogłyby być rozwiązywae tylko umowy zawierae a dłużej iż 12 miesięcy. Miesięcze wypowiedzeie obowiązywałoby w razie umów zawieraych a dłużej iż 18 miesięcy. Być może czekają as rówież zmiay w umowach a okres próby, o zastępstwo oraz podwyżka maksymalej wysokości rekompesaty za bezprawe zwolieie. Propozycje mają zostać omówioe w trakcie prac sejmowej komisji trójstroej. Rząd chce wypłacić trzyastki kobietom a macierzyńskim Po pierwszym czytaiu już jest rządowy projekt owelizacji ustawy o dodatkowym wyagrodzeiu roczym dla pracowików sfery budżetowej. Przewiduje o wypłatę trzyastej pesji kobietom, które z powodu skorzystaia z urlopu macierzyńskiego zostały pozbawioe prawa do tego wyagrodzeia. Potrzeba owelizacji powyższej ustawy wyika z orzeczeia Trybuału Kostytucyjego, który uzał, że urlop macierzyński powiie być wliczay do stażu pracy uprawiającego do dodatkowego wyagrodzeia roczego, zwaego potoczie trzyastką. Artykuł 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wyagrodzeiu roczym dla pracowików jedostek sfery budżetowej regulujący te kwestie okazał się iekostytucyjy (wyrok TK z 9 lipca 2012 r. P 59/2011). Trybuał badał ieuwzględieie urlopu macierzyńskiego w prawie do trzyastki w wysokości proporcjoalej do przepracowaego okresu, w sytuacji przepracowaia miej iż 6 miesięcy w ciągu roku. Zgodie z ustawą, pracowik abywa prawo do trzyastki w pełej wysokości po roku pracy u daego pracodawcy. Trzyastka w proporcjoalej wysokości ależy się po przepracowaiu 6 miesięcy, a w iektórych wypadkach awet gdy pracowik pracuje krócej iż pół roku. Niekostytucyje było pomijaie urlopu macierzyńskiego w obliczaiu stażu krótszego iż pół roku. Trybuał ie orzekł o utracie mocy przepisu. Ozacza to dla potecjalych uprawioych, że to orzeczeie wiąże sąd tylko w sprawie, w której zadao pytaie prawe do Trybuału. Poza tym przepis adal obowiązuje i jest w obrocie prawym, a pracodawcy ie muszą automatyczie wypłacać trzyastek pracowikom, którzy ich ie otrzymali. Mogą je wypłacić dobrowolie. A zatem aby moża wypłacić trzyastki, trzeba zmieić ustawę. Rządowy projekt oweli wprowadza więcej okoliczości, które ie ograiczają prawa do trzyastki. Zgodie z im, ie tylko urlop macierzyński, ale także ojcowski będzie uprawiać do dodatkowej pesji. Propozycja zawiera też przepis wskazujący, że ma zastosowaie do trzyastek za 2012 r. eksperci z Biura Legislacyjego Sejmu zauważyli jedak, że zgodie z art. 5 ust. 1 ustawy o dodatkowym wyagrodzeiu roczym trzyastki wypłaca się ie późiej iż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kaledarzowego astępującego po roku, za który przysługuje, czyli do końca marca. To ozacza, że upłyął już termi wypłaty wyagrodzeń za ubiegły rok. Rozwiązaiem może być zobligowaie pracodawcy do wypłaty dodatkowej pesję osobom, które w ubiegłym roku ie przepracowały sześciu miesięcy z powodu przebywaia a urlopie macierzyńskim, w ciągu trzech miesięcy od dia wejście w życie owelizacji. Propozycja ta została jedogłośie przyjęta przez posłów. Dodatkowe wyagrodzeie rocze, jako specyficza premia regulamiowa, powoli odchodzi do lamusa i ie jest już powszeche. Ciągle jedak jest stałym elemetem wyagrodzeia dla zatrudioych w admiistracji publiczej.

9 Prezet od zajączka a podatek i ZuS Z okazji Świąt pracodawcy coraz częściej wręczają swoim pracowikom boy świątecze bądź upomiki pieięże. Nawiązują w te sposób do polskiego obyczaju obdarowywaia się upomikami z okazji świąt. Główymi podarukami świąteczymi, fiasowaymi przez pracodawców za pomocą fuduszu socjalego, są paczki żywościowe czy drobe kwoty pieięże, miej wykorzystywaymi formami wsparcia są zaś boy podarukowe. Atrakcyjość poszczególych form wsparcia zależy bowiem od tego, które z przekazaych pracowikowi świadczeń są zwolioe z podatku dochodowego i składek ZuS. W świetle obowiązujących przepisów dla pracowików korzystiejsze jest, gdy od pracodawcy zamiast boów lub taloów otrzymają gotówkę. W takim przypadku pracowik ie zapłaci podatku, gdyż zgodie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczych świadczeia pieięże i rzeczowe, z wyłączeiem boów, taloów i iych zaków uprawiających do wymiay a towary lub usługi, podlegają zwolieiu do wartości ieprzekraczającej w roku 380 zł. Świadczeia te ie są także obciążoe składkami a ubezpieczeie społecze i zdrowote. Zwolieie powyższe dotyczy różego rodzaju świadczeń rzeczowych i fiasowych przekazaych pracowikowi ipochodzących z ZFŚS lub fuduszu związ-ków zawodowych. Pracodawca, który w ramach działalości socjalej podaruje pracowikom świadczeia pieięże ze środków pochodzących z ww. fuduszy, ie będzie więc musiał aliczać i odprowadzać podatku od wartości świadczeia ieprzekraczającej 380 zł. Co waże, za świadczeie pieięże objęte zwolieiem uzawae są także karty przedpłacoe. żeby jedak podatku ie zapłacić od wartości takiej karty (oraz iych świadczeń rzeczowych bądź pieiężych), spełioe muszą być oczywiście pozostałe waruki limit kwotowy, źródło fiasowaia oraz związek z sytuacją socjalą pracowika. Gdyby jedak pracodawca zamiast gotówki podarował pracowikowi boy awet sfiasowae z ZFŚS lub fuduszu związków zawodowych to iezależie od wartości tych boów ależałoby je opodatkować. Boy towarowe ie są bowiem ai świadczeiem rzeczowym, ai świadczeiem pieiężym. Od kwietia zmiaa wysokości składki a ubezpieczeie wypadkowe Od ubiegłego roku obowiązuje rozporządzeie Miistra Pracy i Polityki Społeczej z dia 14 marca 2012 r. zmieiające rozporządzeie w sprawie różicowaia stopy procetowej składki a ubezpieczeie społecze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależości od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. u. z 2012 r., poz. 285). Rozporządzeie to wprowadziło w ubiegłym roku owe wysokości stóp procetowych ubezpieczeia wypadkowego, które będą stosowae także w roku bieżącym. Nie ozacza to jedak, że wysokość składek a ubezpieczeie wypadkowe ie ulegie zmiaie jak co roku w kwietiu br. płaticy składek poowie są zobowiązai ustalić samodzielie ową wysokość stopy procetowej składki a ubezpieczeie wypadkowe lub ustali to za ich ZuS, a podstawie złożoych przez płatików składek iformacji ZuS IWA. Nie zmiei się zasadiczo składka wypadkowa płacoa przez przedsiębiorców zatrudiających ie więcej iż 9 pracowików oraz płatików, którzy ie są zarejestrowai w systemie ReGON, od kwietia 2013 r., która adal będzie wyosić 1,93%. Samodzielie ustalą wysokość stopy procetowej płaticy składek podlegający wpisowi do rejestru ReGON, którzy: zgłaszają do ubezpieczeia wypadkowego co ajmiej 10 ubezpieczoych, ie byli zobowiązai do przekazaia do Zakładu iformacji ZuS IWA za trzy koleje, ostatie lata kaledarzowe. Dla tych płatików stopa procetowa składki a ubezpieczeie wypadkowe od 1 kwietia br. wyiesie tyle, co stopa procetowa określoa dla grupy działalości, do której płatik ależy. Pozostali płaticy składek, którzy ie ustalają wysokości składki samodzielie, od 1 kwietia 2013 r. będą opłacać składkę a ubezpieczeie wypadkowe w owej wysokości, ustaloej przez ZuS, która zależeć będzie od tego, do jakiej grupy działalości byli zaklasyfikowai według tzw. PKD 2007 w diu 31 grudia ubiegłego roku. Obecie ajiższe ryzyko, a więc i ajiższa stopa procetowa składki wypadkowej wyosi 0,67% (dla działalości fiasowej, ubezpieczeiowej, admiistracyjej, obsługi biura i turystyczej), atomiast ajwyższa wyosi 3,86% (górictwo: wydobywaie węgla kamieego i bruatego). Stopa procetowa składki a ubezpieczeie wypadkowe ustalaa przez ZuS jest obliczaa jako iloczy stopy procetowej składki a ubezpieczeie wypadkowe określoej dla grupy działalości, do której ależy płatik składek, i wskaźika korygującego, ustalaego idywidualie dla każdego płatika składek a podstawie wielkości różicy pomiędzy kategorią ryzyka dla grupy działalości, do której ależy płatik składek ze względu a rodzaj wykoywaej działalości, a kategorią ryzyka ustaloą przez ZuS dla daego płatika a podstawie daych wykazaych w iformacjach ZuS IWA za trzy koleje, ostatie lata kaledarzowe. Sposób ustalaia stopy procetowej składki a ubezpiezeie wypadkowe uzależioy jest więc od liczby ubezpieczoych zgłaszaych przez daego płatika do ubezpieczeia wypadkowego, od rodzaju prowadzoej przez iego działalości oraz liczby poszkodowaych w wypadkach (ogółem, ciężkich i śmiertelych), a także liczby zatrudioych w warukach zagrożeia w latach ubiegłych. Nowo ustaloa stopa procetowa składki a ubezpieczeie wypadkowe będzie obowiązywać przy wyliczaiu ależych składek za wszystkich ubezpieczoych, którzy zostali przez płatika składek zgłoszei do ubezpieczeia wypadkowego, bez względu a tytuł ich ubezpieczeń. Składkę a ubezpieczeie wypadkowe trzeba będzie opłacać w owej wysokości za okres od 1 kwietia 2013 r. do 31 marca 2014 r. Płaticy, którym stopę procetową wyliczy Zakład, w termiie do 20 kwietia daego roku, powii otrzymać za pośredictwem poczty Zawiadomieie o wysokości stopy procetowej składki a ubezpieczeie wypadkowe za day rok składkowy.

10 - A CO TAM PANIE W POLITYCE? - AKTUALNY KOMENTARZ POLITYCZNY Wymiar iesprawiedliwości Polskie sądowictwo ie zostało w żade, awet powierzchowy sposób oczyszczoe ai zreformowae po okresie PRL, atomiast otrzymało bardzo daleko idącą iezawisłość. Teraz, po 23 latach, widać coraz wyraźiej, że jest to iezależość od logiki, faktów, przepisów prawa i elemetarego poczucia sprawiedliwości. Kształt sądom III RP adał Adam Strzembosz. To jemu powierzoo wdrożeie ustaleń Okrągłego Stołu w zakresie wymiaru sprawiedliwości. To o, dzięki swojemu wyiesioemu z okresu Solidarości autorytetowi, jako wicemiister sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, a astępie pierwszy prezes Sądu Najwyższego w latach skuteczie zablokował próby jakiejkolwiek formy lustracji środowiska prawiczego. Państwo prawa? PRL-owskie sądy przetrwały dzięki temu trasformację w staie iearuszoym. Wagę tego faktu dla zbudowaia podwali systemu III RP doceiła zresztą obeca władza. 11 listopada ub.r. prezydet Broisław Komorowski wręczył Strzemboszowi (oraz Jerzemu Buzkowi i Normaowi Daviesowi) ajwyższe polskie odzaczeie Order Orła Białego za tworzeie państwa prawa w wolej Rzeczypospolitej. Dziś, po wyrokach w sprawie masakry a Wybrzeżu w grudiu 1970 r. i uiewiieiu Beaty Sawickiej, to uzasadieie brzmi jak poury żart. Ale przecież symptomy gagrey toczącej sądowictwo były widocze od samego początku. Przypomijmy sobie, z jakimi oporami, wieloletimi opóźieiami i ajbardziej dziwaczymi orzeczeiami mieliśmy do czyieia we wszystkich, i to bez wyjątku, procesach dotyczących zbrodi komuistyczych czy w wypadku staliowskich śledczych, których wyroki skazujące, zresztą w większości symbolicze i igdy ieegzekwowae, moża policzyć a palcach. W wypadku zbrodi z lat 1956, 1970 czy 1980 do dziś ie doszło do wymierzeia awet symboliczej sprawiedliwości sprawcom. Zwykle szybko i sprawie zapadały atomiast wyroki we wszelkich sprawach dotyczących osób związaych z opozycją. Wystarczy przypomieć skazaie Krzysztofa Wyszkowskiego za stwierdzeie, że Lech Wałęsa współpracował z SB, licze procesy przeciwko dzieikarzom Gazety Polskiej albo kary akładae w ostatich latach a kibiców. Niezlustrowai mają lustrować Wymowym świadectwem głębokiej choroby wymiaru sprawiedliwości jest historia lustracji. Mało się już obecie pamięta, jak trudo szło w latach 90. tworzeie istytucji koieczych do prowadzeia lustracji ze względu a powszechy bojkot ze stroy środowiska prawików. A wyroki, które zapadały w sprawach lustracyjych, i sposób ich prowadzeia, ależały do ajbardziej kuriozalych w całej, obfitującej wszak w kurioza, historii sądowictwa po 1989 r. Przypomijmy ajpierw wyrok uiewiiający Mariaa Jurczyka z zarzutu dooszeia SB. Był to jede z wyjątkowych wypadków, gdyż zachowała się peła dokumetacja jego współpracy z bezpieką: zobowiązaie do współpracy, doosy, pokwitowaia ikasowaych za ie pieiędzy. Sąd Najwyższy dokoał jedak iemożliwego i uiewiił go wbrew oczywistym faktom. Podobie było w sprawie Lecha Wałęsy. Sędzia Paweł Rysiński, wsławioy teraz uiewiieiem Beaty Sawickiej, ajpierw ie zezwolił a przesłuchaie świadków, którzy mieli zezawać a temat współpracy Wałęsy z SB, a astępie uiewiił go z braku dowodów. Zatrute drzewo To tylko kilka spośród ajbardziej głośych wyroków w sprawach polityczych. Ale przecież choroby toczącej wymiar sprawiedliwości ie da się wyizolować. Także w ajzwyklejszych sprawach cywilych, z którymi każdy może mieć a co dzień do czyieia, zapadają często wyroki iemające żadego związku z prawem, sprawiedliwością czy zwykłą logiką. Chory jest po prostu cały system. Właściwie system igdy ie został wyleczoy. Przecież było oczywiste, że w PRL sędziowie ie tylko ie byli iezawiśli, ale wręcz działali a telefo z komitetu PZPR. Czy ie zdawał sobie z tego sprawy Adam Strzembosz sędzia od 1961 do 1974 r.? Twierdził, że środowisko samo się oczyści i ie dopuścił do tego, by w Polsce postąpioo podobie jak w Niemczech, wzorcowym przecież państwie prawa. Po 1989 roku zwolioo tam wszystkich NRD-owskich sędziów i prokuratorów. Aaliza akt Stasi dowiodła, że 80 proc. sędziów było zarejestrowaymi tajymi współpracowikami bezpieki. Ale przecież także pozostałe 20 proc. w pełi wykoywało dyrektywy partii. Jaki był odsetek takich wypadków w PRL? Nie wiemy. Zapewe podoby. Natomiast wiemy, że 100 proc. PRL-owskich sędziów mogło orzekać adal w III RP. I orzeka do dziś, jak choćby sędzia Rysiński i jego dwie koleżaki, którzy wydali wyrok uiewiiający posłakę Platformy. Rówie iepokojące jest jedak to, że pomimo upływu lat i wydawałoby się postępującej wymiay pokoleń system ie dokouje samokorekty. Wręcz przeciwie. Niektóre wyroki wydawae przez młodszych sędziów, teoretyczie wolych od PRL-owskich uwikłań, są rówie absurdale i iesprawiedliwe, co werdykty ich starszych kolegów. System uleczyć może więc tylko radykala terapia. Nie jest awet pewe, czy wystarczyłaby trasfuzja apływ młodych skoro koleje pokoleia, wchodząc do hierarchiczej struktury, przejmują zastae wzorce zachowaia. Być może rozwiązaiem jest pomysł a ograiczeie okresu pracy sędziów przez wprowadzeie ich kadecyjości. Dopig Komorowskiego W stycziu, po aferze związaej z wyrokiem sędziego Igora Tulei w sprawie dr. G., głos zabrał prezydet Broisław Komorowski. Gazeta Wyborcza relacjoowała astępująco jego wystąpieie podczas wręczeia omiacji kilkudziesięciu owym sędziom: Brak poszaowaia dla (waszej) iezależości jest dziś problemem tak oceił prezydet Komorowski ataki prawicy a sędziego. Prezydet życzył sędziom odporości. Tekst w GW osił tytuł: Komorowski: Odwagi, sędziowie!. Najwyraźiej sędzia Rysiński posłuchał wezwaia prezydeta, odważie przeciwstawił się logice i faktom i uiewiił partyją koleżakę Komorowskiego. Podobie sędziowie wydający orzeczeie w sprawie Grudia 70, którzy odważie określili zastrzeleie robotików jako pobicie ze skutkiem śmiertelym, aby móc wydać śmieszie iski wyrok. Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej. Sprawiedliwość sędziów Tulei i Rysińskiego jest ostoją III RP. Artur Dmochowski

11 KRÓTKO Bezroboty wyszkoloy adaremo Pod koiec marca a jedą ofertę pracy przypadało średio w kraju 57 bezrobotych. Tak źle ie było od sześciu lat. Osoby szukające zajęcia biorą udział w dziesiątkach kursów, które ie przekładają się a zatrudieie. Najtrudiej jest w trzech województwach: podlaskim, podkarpackim i lubelskim. Tam a jedą ofertę zatrudieia przypadało aż bezrobotych. Tuż za imi zalazło się woj. warmińsko-mazurskie, gdzie liczba osób bez zajęcia a jedą propozycję pracy też jest bardzo wysoka i wyosi 77. W tych regioach od lat jest adzwyczaj truda sytuację a ryku pracy. Główie dlatego, że mało jest iwestycji tworzących owe miejsca pracy ze względu a między iymi zły sta ifrastruktury lokalej, zwłaszcza drogowej. Obecie w Polsce jest poad 2,3 ml osób bez pracy. W tym roku urzędy pracy mają jeszcze więcej pieiędzy blisko 4,7 mld zł a walkę z bezrobociem, w tym a szkoleia 367 ml zł (o 60 ml zł więcej iż w rekordowym 2010 r.). Szkoleia ie ależą do efektywych metod ograiczaia bezrobocia. Z daych wyika, że w 2011 r. tylko 43,1 proc. osób, które je ukończyły, uzyskało zatrudieie. Sejm uchwalił owelizację ustawy o emeryturach i retach z FuS W trakcie 38. posiedzeia Sejm uchwalił owelizację ustawy o emeryturach i retach z Fuduszu ubezpieczeń Społeczych. ustawa dotyczy ustalaia prawa do rety rodziej po obywatelach polskich zatrudioych za graicą przed 15 listopada 1991 r. i zakłada ziesieie kryterium miejsca zamieszkaia w Polsce przy uzawaiu okresów zatrudieia obywateli polskich, którzy przed 1991 r. pracowali za graicą oraz a obszarach, które obecie ależą do Polski, ale w czasie zatrudieia ie ależały, a także okresów pracy przymusowej. ustawa dostosowuje prawo do wyroku TK z 5 lipca 2010 r. Zakwestioowae przez Trybuał rozwiązaie dotyczy wymogu stałego miejsca zamieszkaia a obecym obszarze Polski, przy ustalaiu prawa do rety rodziej po obywatelach polskich zatrudioych za graicą przed 15 listopada 1991 r. Chodzi o retę po osobach zatrudioych w orgaizacjach międzyarodowych, zagraiczych istytucjach i zakładach, do których zostali skierowai w ramach współpracy międzyarodowej lub za zgodą władz polskich. ustawa zakłada ziesieie kryterium miejsca zamieszkaia w Polsce przy uzawaiu okresów zatrudieia obywateli polskich, którzy przed 1991 r. pracowali za graicą oraz a obszarach, które obecie ależą do Polski, ale w czasie zatrudieia ie ależały, a także okresów pracy przymusowej. Zgodie z ustawą okresy te ie będą uwzględiae jedyie wówczas, gdy z ich tytułu jest wypłacaa reta zagraicza ia iż z ubezpieczeia dodatkowego. Teraz ustawą zajmie się Seat. Jeda czwarta młodych ludzi a świecie bez pracy Prawie jeda czwarta młodych ludzi a świecie ie ma co robić - ie pracuje, ie studiuje i ie przyucza się do zawodu. Takie są szacuki ekspertów międzyarodowego tygodika The ecoomist. Globale wskaźiki bezrobocia wśród młodych ludzi są bardzo róże. Według Międzyarodowej Orgaizacji Pracy w grupie wiekowej od 15 do 24 lat bezrobocie wyosi sześć procet. Ale, jak pisze The ecoomist w ajowszym umerze, jeśli dodać do tego tych, którzy ie uczą się, ie szukają pracy i ie zdobywają żadych umiejętości zawodowych, to globalie liczba ta sięga 290 milioów. To iemal jeda czwarta wszystkich młodych. W ajmiejszym stopiu dotkięte są bogate kraje, w których odsetek braku aktywości wyosi 15%. Najgorzej jest a Bliskim Wschodzie i w Półocej Afryce. Tam czterech a dziesięciu młodych ie ma co ze sobą zrobić. Według ecoomista potrzebe są: pobudzeie wzrostu gospodarczego, ułatwieie przejścia z edukacji do pracy oraz iwestycje w owe techologie. Przybywa bezrobotych Z powodu starzeia się społeczeństwa a ryku pracy przybywa osób bezrobotych 50+podaje Gazeta Prawa.- W końcu marca w urzędach było zarejestrowaych poad 525 tys. bezrobotych po 50 roku życia. Jest to o 10,2 proc. więcej iż przed rokiem. Ozacza to, że prawie co czwarta osoba bezrobota ma poad 50 lat. Osoby 50+ ie mogą już przechodzić a wcześiejszą emeryturę. Są też zwaliae przez pracodawców w pierwszej kolejości. Jedak sytuacja osób młodych a ryku pracy jest jeszcze bardziej iekorzysta. Po uwzględieiu szarej strefy, stopa bezrobocia wśród osób do 25 lat wyosi 26 proc. Wśród osób 50+ jest to 7 proc. Listy itecyje Politechiki Białostockiej Politechika Białostocka podpisała listy itecyje z Podlaskim Klubem Bizesu oraz Podlaską Fudacją Rozwoju Regioalego. W obu dokumetach stroy deklarują wolę współpracy w szerokim zakresie, obejmującym m.i. działalość a rzecz rozpowszechiaia udziału podlaskich aukowców i przedsiębiorców w Programach Ramowych uii europejskiej, współpracę w pozyskiwaiu pieiędzy a realizację projektów fiasowaych w ramach fuduszy ue. Sygatariuszami listów itecyjych byli: Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechiki Białostockiej dr hab. iż. Roma Kaczyński, Prezes Podlaskiego Klubu Bizesu Lech Pilecki oraz Prezes Podlaskiej Fudacji Rozwoju Regioalego Adrzej Parafiiuk. Papież Fraciszek dziękuje Papież Fraciszek podziękował za gratulacje i zapewieie o modlitwie, które z okazji wyboru a Stolicę Piotrową przesłali mu człokowie Komisji Krajowej. List z podziękowaiem w imieiu Ojca Świętego adesłał do przewodiczącego KK Piotr Dudy asesor mos. Peter B. Wells z watykańskiego Sekretariatu Stau. Oto treść listu: Jego Świątobliwość Fraciszek serdeczie dziękuje za adesłae gratulacje z okazji wyboru a Stolicę Św. Piotra oraz za zapewieie o modlitwie w Jego itecji. Podczas igresu do Bazyliki św. Jaa a Lateraie, Ojciec Święty zapraszał:»drodzy bracia i siostry, pozwólmy, by as otoczyło Boże miłosierdzie; zaufajmy Jego cierpliwości, który zawsze daje am czas; miejmy odwagę, aby wrócić do Jego domu, by zamieszkać w raach Jego miłości, pozwalając, by as miłował, spotykajmy Jego miłosierdzie w sakrametach. Poczujemy jego czułość tak pięką poczujemy Jego uścisk, i my także będziemy bardziej zdoli do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczeia i miłości.

12 12 D ~ TVf10j~ _) Kasa SPECJALNIE DLA CZŁONKÓW NSZZ Solidarość Oferta specjala pożyczek dla Człoków NSZZ Solidarość oprocetowaie iższe aż o 4%* awet do 60 OOO zł proste formalości szybka decyzja kredytowa Zapraszamy do Oddziałów w całej Polsce Dokumet jest hooroway we wszyskich Oddziałach Twoja SKOK: Poświadczam człokostwo w NSZZ Solidarość Pai/Paa pieczątka Regiou NSZZ Solidarość * Iformacja aktuala a dzień r. Rzeczywista rocza stopa oprocetowaia d la pożyczki w wysokości 1O800,00 zł z oprocetowaiem zmieym w wysokości 13% w stosuku roczym, spłacaej w 58 rówych miesięczych ratach w wyso kości 25 1,84 z ł wyosi 23,05%, przy za ł ożeiu kredytowaej prowizji w wysokośc i 6% kwoty kredytu, opłaty przygotowawczej w wyso kości 10,00 zł oraz kosztu ubezpieczeia (ubezpieczoy w wieku do 65 lat) w wysokości 1 002,24 zł dla ubezpieczeia Promesa Premium, całkowita kwota do spłaty ,88 zł. Niiejszy materiał ie jest ofertą, przyrzeczeiem kredytu, ai propozycją abycia produktu w rozumieiu przepisów prawa, a ma charakter wyłączi e iformacyjy. Twoja SKOK zastrzega sobie prawo do ocey zdo l ości kredytowej i weryfikacji wiarygodości klieta, co jest jedym z wa ruków przyzaia pożyczki. W razie zawarcia umowy pożyczki Klietow i przysługuje prawo do odstąpie i a od iej. Tabela opiat i prowizji Twojej SKOK, tryb składaia reklamacji oraz pozostałe iformacje dotyczące pożyczki, dost ę pe są w aszych Oddziałach. BIULETYN INFORMACYJNY NSZZ SOLIDARNOŚĆ" REGIONU PODLASKIEGO ADRES REDAKCJI: ul. Suraska 1, pok. 208, Białystok, tel , fax , plfzr. pod laskiego REDAKCJA: Mirosław Markowski (red. aczely) oraz Zespół. WYDAWCA i DRUK: Regio Podlaski NSZZ Solidarość".

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw polskiego eksportu ISSN 1505-781X walory regionu czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości wrzesień (155) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Marka regioala. iteretowy walory regiou czyikiem rozwoju przedsiębiorczości Program LIFE Niezamówioa

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego

Kodeks Etyki i Postępowania Zawodowego Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego 2015 RELX Group Kodeks Etyki i Postępowaia Zawodowego Spis treści 2 Nasze zobowiązaie do uczciwości Wiadomość od aszego Dyrektora geeraleg Filozofia i wartości przyświecające

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca

nr 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następny numer naszego dwutygodnika ukaże się 6 marca r 68 20.02.2015 r. ŁOMIANKI NA SPORTOWO str. 4-5 Następy umer aszego dwutygodika ukaże się 6 marca WYDARZENIA Obradowali a IV Sesji Rady Miejskiej Za ami pierwsza sesja Rady Miejskiej w 2015 roku. Posiedzeie

Bardziej szczegółowo

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Miesięcznik Zakładowy. Sucha Beskidzka. Nr 11/160 grudzień 2012 Miesięczik Zakładowy Sucha Beskidzka Nakład 400 sztuk. Nr 11/160 grudzień 2012 B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y B E Z P Ł A T N Y Zdrowych Wesołych Świąt Bożego Narodzeia Bez zmartwień, z barszczem,

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia

aktualności 46 listopad 2008 biomérieux Diagnostyka in vitro wspiera decyzje klinicystów Diagnostyka źródłem dobrego zdrowia 46 listopad 2008 aktualości biomérieux Diagostyka i vitro wspiera decyzje kliicystów Diagostyka źródłem dobrego zdrowia Spis treści 2 od wydawcy 3 Epidemiologicze aspekty zakażeń o etiologii C. difficile

Bardziej szczegółowo

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL

WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Autoaprawa ISSN 1897-3280 M I E S I Ę C Z N I K B R A N Ż O W Y GRUDZIEŃ 2013 (77) WWW.E-AUTONAPRAWA.PL Gościie a aszych łamach: Roma Boluk Obsługa kół pasowych TSD/eTSD Michał Czarzasty Krzysztof Grabowski

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

W Delta Trans przestali się bać

W Delta Trans przestali się bać 19 mln złotych tyle są winni pracownikom nieuczciwi pracodawcy z naszego województwa, którzy nie wypłacają na czas wynagrodzeń. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 44 2010 KATOWICE 03.11.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Pikieta 26 marca Opole

Pikieta 26 marca Opole ZARZĄD REGIONU ŚLĄSKA OPOLSKIEGO www.solidarnosc.org.pl/opole KWIECIEŃ 2013 r./nr 4 (347) e-mail: opole@solidarnosc.org.pl Pikieta 26 marca Opole Chcemy miejsc pracy nie pustych obietnic Płaca minimalna......za

Bardziej szczegółowo

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest

Albo rząd zmieni politykę, albo trzeba zmienić rząd Celem komitetu jest 3 tys. tylu kolejarzy protestowało w Warszawie domagając się utrzymania swoich uprawnień. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 42 2012 KATOWICE 24.10.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA W MIEJSCU PRACY W 2008 ROKU Medycya Pracy 2010;61(3):353 365 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Eliza Goszczyńska PRACA POGLĄDOWA DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW MEDYCYNY PRACY W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę.

W ArcelorMittal Poland SA uruchomiono procedurę odejść Porozumienie stron na wniosek pracownika. Wolny Związkowiec str. 2 pracę. Ukazuje się od 15 września 1980 roku ISSN 1505-6724 Pismo Niezależnego Samorządnego Nr 1/2012 (602) Związku Zawodowego HUTA KATOWICE 9 stycznia 2012 ZUS wychodzi naprzeciw uprawnionym do pomostówki ZUS

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego

NASZA SOLIDARNOŚĆ 35 LAT BLISKO LUDZI IV Spotkanie Organizacji Zakładowych NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 7/8 (596/597) lipiec/sierpień 2015 8 9 18 ROZMOWA MAGAZYNU WSPOMNIENIA PORADNIK MAGAZYNU Dr Zbigniew Kuźmiuk

Bardziej szczegółowo

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW

POLITYCZNE SAMOBÓJSTWO POSŁÓW 10 proc. o tyle średnio wzrosną ceny w sklepach spożywczych podczas rozgrywek mistrzostw Europy w Polsce WIĘCEJ» STRONA 5 Nr 19 2012 KATOWICE 16.05.2012 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny

Bardziej szczegółowo

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland

Wielka demonstracja w ArcelorMittal Poland 7 tylko tylu europosłów odpowiedziało na apel Solidarności w sprawie drugiego pakietu klimatycznoenergetycznego. WIĘCEJ» STRONA 3 Ksenia Ulanowicz: Warto brać sprawy w swoje ręce. Najgorzej jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

Więcej o manifestacji na s.2

Więcej o manifestacji na s.2 Ukazuje się od 1897 roku ISSN 0017-226X www.gornik.info.pl www.facebook.com/dwutygodnikgornik 15-30 kwietnia 2015 nr 8 (2003) GAZETA GÓRNICZA cena 1,85 zł (w tym 8 proc.vat) Więcej o manifestacji na s.2

Bardziej szczegółowo

Nadszedł czas, by promować

Nadszedł czas, by promować NAFTA I GAZ 12 CHEMIA FARMACJA PAPIER PALIWA 295 ROK XXIII CERAMIKA GRUDZIEŃ SZK O 2014 SEKRETARIAT PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO Rada SPCH w II rocznicę śmierci Andrzeja Koneckiego Duda: jesteśmy niewolnikami!

Bardziej szczegółowo

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha.

Niechaj Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas przez całe życie wszelkimi darami swojej łaski, radością, zdrowiem i pokojem ducha. ISSN 1640-9566 180 Dlaczego szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj zmartwychwstał! Łk 24,5 Niechaj zabrzmi Alleluja w sercach nas wszystkich: dzięki Niemu przeszliśmy z niewoli do wolności, ze

Bardziej szczegółowo

Nowy lider Solidarności

Nowy lider Solidarności 166 delegatów poparło Piotra Dudę w głosowaniu na szefa Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. WIĘCEJ» STRONA 3 Nr 43 2010 KATOWICE 27.10.2010 Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego Tygodnik bezpłatny ISSN 1732-3940

Bardziej szczegółowo

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5

Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 NIECH NAS ŁĄCZY HONOR I WIĘŹ ZAWODOWA ISSN 1896 2181 www.zzm.org.pl Nr 1/53 STYCZEŃ 2009 Związki w PKP Cargo gotowe do konsultacji str. 4 5 Przysłowia mądrością narodu Murzyn zrobił swoje, to stare, dziś

Bardziej szczegółowo