BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY NR 50 n 30.04.2013 Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY NR Dzień Pamięci Ofiar WyPaDkóW Przy Pracy i chorób zawodowych W 2013 roku Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy i Chorób Zawodowych kocetruje się a zagadieiu profilaktyki chorób zawodowych. Na całym świecie, choroby zawodowe są adal główą przyczyą zgoów związaych z pracą. Według szacuków Międzyarodowej Orgaizacji Pracy, z ofiar śmiertelych każdego roku, tylko staowią wypadki przy pracy. Pozostałe zgoów spowodowaych jest przez różego rodzaju choroby związae z pracą. Zdaiem Międzyarodowej Orgaizacji Pracy zapobiegaie jest bardziej efektywe i miej kosztowe iż leczeie i rehabilitacja. W związku z tym wszystkie kraje powiy podejmować kokrete kroki w celu poprawy możliwości zapobiegaia chorobom zawodowym. Według orgaizacji zajmujących się bezpieczeństwem pracy, każdego roku a świecie wydarza się kilkaset tysięcy wypadków śmiertelych przy pracy. Ok. 2 ml osób zapada a choroby zawodowe. Codzieie blisko milio pracowików a świecie ulega wypadkom przy pracy. - Na wypadki przy pracy ie moża patrzeć wyłączie przez pryzmat ekoomii i statystyk. Każdy wypadek to ogrom cierpień ofiary i tragedia jego rodziy. Dlatego tak waże jest zapobiegaie wypadkom przy pracy. Dla NSZZ Solidarość to jede z priorytetów podkreśla szef związku Piotr Duda. Zwyczaj upamiętiaia ofiar wypadków przy pracy arodził się w Kaadzie, gdzie a początku zeszłego wieku doszło do tragiczej katastrofy w kopali, w której zgięło wielu górików. Między iymi te ofiary uczcił w 1986 roku Kaadyjski Kogres Związków Zawodowych, który przyjął datę 28 kwietia jako Dzień Pamięci Pracowików. Rok późiej pomysł podchwycili amerykańscy związkowcy. W 1991 roku Solidarość" wyszła z iicjatywą, aby 28 kwietia był obchodzoy rówież w Polsce. Obecie Dzień Pamięci jest już obchodzoy w poad 70 krajach. Jego symbolem stała się zapaloa świeczka - zak pamięci o zmarłych pracowikach.

2 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim Bielsk Podlaski ul. Piłsudskiego 25 tel Regio Podlaski Oddział w Hajówce Hajówka ul. 3 Maja 24 tel Regio Podlaski Oddział w Czarej Białostockiej Czara Białostocka ul. Torowa 15 tel Regio Podlaski Oddział w Łapach Łapy ul. Armii Krajowej 1 tel Regio Podlaski Oddział w Siemiatyczach Siemiatycze ul. Pałacowa 19 tel Regio Podlaski Oddział w Grajewie Grajewo ul. Strażacka 6 tel Regio Podlaski Oddział w Sokółce Sokółka ul. Piłsudskiego 8 tel Regio Podlaski Oddział w Mońkach Mońki al.niepodległości 11b/1 tel Regio Podlaski Oddział w Dąbrowie Białostockiej Dąbrowa Białostocka ul. Połudiowa 13 tel Regio Podlaski Oddział w Suwałkach Suwałki ul. Kościuszki 32 tel Regio Podlaski Oddział w Augustowie Augustów ul. Hoża 2b tel Regio Podlaski Oddział w Wysokiem Mazowieckiem Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 15 tel Koto ZR Podlaskiego BGŻ SA O/Białystok Z PRAC ZARZĄDU REGIONU S T A N O W I S K O Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość ws. sytuacji społeczogospodarczej w Białymstoku i województwie podlaskim Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość wyraża zaiepokojeie skalą arastającego bezrobocia w Białymstoku, powiecie białostockim, jak i całym województwie podlaskim. Nasze wielokrotie podejmowae działaia, zarówo a forum Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społeczego, jak i postulaty zgłaszae do władz cetralych w sprawie ochroy miejsc pracy, czy itesyfikacji działań w ramach Programu Operacyjego Rozwój Polski Wschodiej, ie uzyskały ależytego wsparcia u rządzących aszym województwem jaki i krajem. Stopa bezrobocia w województwie podlaskim to - 15,6% i ma oa tedecję wzrostową od 2009 roku. Wzrost bezrobocia astąpił też w powiecie białostockim - 19,4% a także w samym Białymstoku - 14,2%. Miejsca pracy w aszym województwie gią bezpowrotie. Wieloletie zaiedbaia w rozwoju ifrastruktury drogowej, brak lotiska oraz działań a rzecz pobudzeia iwestycji a ściaie wschodiej wpływają egatywie a rozwój przedsiębiorczości w aszym regioie. Po upadku Cukrowi i ZNTK w Łapach, mamy upadłość PMB i zwolieia w Chłodi Białystok. Miejsze spółki są też a skraju upadłości lub ie płacą w termiie wyagrodzeń pracowiczych. Następuje likwidacja iektórych regioalych połączeń kolejowych, co jest skutkiem zmiejszeia dotacji a przewozy kolejowe w budżecie województwa podlaskiego. Przerzucaie fiasowaia szkolictwa publiczego a samorządy terytoriale, powoduje likwidacje szkół i zwolieia pracowików oświaty. Zmiejszeie środków fiasowych a kotrakty medycze spowodowało też zwolieia pracowików ochroy zdrowia w aszym województwie. Jedocześie fuduje się społeczeństwu wzrost kosztów utrzymaia (ustawy śmieciowe) a także przerzuca się ciężar walki z kryzysem a barki pracowików, uelastycziając formy zatrudieia i ograiczając wzrost wyagrodzeń pracowiczych co w efekcie powoduje dalsze zubożaie rodzi pracowiczych. W związku z tak dramatyczą sytuacją gospodarczą i społeczą województwa podlaskiego, Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość domaga się od Rządu RP oraz władz samorządowych województwa podlaskiego, podjęcia atychmiastowych działań, stosowych do skali problemu. Jedocześie deklarujemy, iż w zależości od rozwoju sytuacji z tym związaej, Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość przygotuje odpowiedie działaia statutowe prawem przewidziae związkom zawodowym, celem doprowadzeia do podjęcia przez władze rozwiązań tworzących miejsca pracy i zaprzestaia stosowaia atypracowiczej i atyrodziej polityki. Białystok, d. 26 marca 2013 roku.

3 Polska ma ajwyższy w ue wskaźik umów a czas określoy Prawie 27 procet zatrudioych pracuje a podstawie umów a czas określoy. Ozacza to, że Polska ma ajwyższy w uii europejskiej wskaźik umów a czas określoy. W związku z tak wysokim wskaźikiem umów a czas określoy oraz małą stabilością zatrudieia w oparciu o te rodzaj umów pojawiają się owe pomysły związków zawodowych, które mają a celu zmiejszyć ilość umów a czas określoy a Nadchodzi fala strajków Poad trzy czwarte Polaków uważa, że w kraju rośie społecze iezadowoleie, a 64 proc. jest zdaia, że w ajbliższym czasie dojdzie do asileia strajków i protestów to wyiki sodażu CBOS. Podobe wyiki astrojów społeczych były pod koiec lat proc. akietowaych jest przekoaych, że dojdzie do wybuchu poważego kofliktu społeczego. Tylko 11 proc. badaych stwierdziło, że sytuacja w kraju się uspokoi. Taki sam odsetek pytaych ie miał w tej sprawie zdaia. Wyiki te są zbliżoe do daych z badań CBOS z końca lat 90. Z perspektywy poad dziesięcioletiej widać jedak, że obece diagozy Polaków co do astrojów strajkowych ależą do ajbardziej pesymistyczych w całym aalizowaym okresie przyzaje CBOS. Polacy są jedak podzielei, jeśli chodzi o oceę skuteczości strajków i protestów. W grucie rzeczy ic oe ie dają taką opiię wyraziło 47 proc. badaych, 44 proc. atomiast jest przekoaych, że tylko za ich pomocą moża coś osiągąć. CBOS pytał także o akceptację strajków i demostracji. Strajki popiera 62 proc. akietowaych, atomiast 56 proc. dopuszcza orgaizowaie, ale pod ściśle określoymi warukami, demostracji uliczych oraz rozlepiaie plakatów w miejscach publiczych, z kolei 46 proc. akceptuje tzw. strajki włoskie powole i drobiazgowe wypełiaie procedur przez pracowików. Badai miej akceptują: blokady dróg (31 proc.), okupacje budyków publiczych (30 proc.), strajki głodowe (25 proc.). Wyiki badań pokazały wyraźe pogorszeie oce i wzrost pesymizmu wśród zwoleików rządzącej PO. Tylko 22 proc. elektoratu tej partii wierzy, że sytuacja w kraju polepszy się. W poprzedim badaiu przekoaych o tym było 43 proc. korzyść umów stałych. Ostatie propozycje związków zawodowych mówią o tym, że firmy będą mogły zawierać z pracowikami dowolą liczbę kotraktów czasowych, ale jedyie pod warukiem, że ich łączy okres ie przekroczy 24 miesięcy. Te czas mógłby być wydłużoy o koleje 12 miesięcy, ale zgodę a wydłużeie musiałyby wyrazić orgaizacje zakładowe. Zmiay miałyby dotyczyć także zasad wypowiadaia kotraktów a czas określoy tylko umowy dłuższe iż 12 miesięcy mogłyby być rozwiązywae z dwutygodiowym wypowiedzeiem, a miesięcze wypowiedzeie obowiązywałoby w przypadku dłuższych iż 18 miesięcy. Zdaiem szefa resortu pracy, Władysława Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Pai JANINIe TOCZKO Kosiiaka-Kamysza, trzeba zaleźć rówowagę pomiędzy elastyczością ryku pracy a ochroą zatrudioych w oparciu o ietypowe umowy o pracę. Dodał o, że w Polsce i w całej europie trwa walka o każde miejsce pracy. Podkreślił, że umowy ietypowe mogą być drogą do zdobycia umowy stałej. Defiicja eurofoudu staowi, że typowy model stosuku pracy to beztermiowe zatrudieie w pełym wymiarze godzi, gwaratujące stałe dochody oraz dające, dzięki zabezpieczeiu społeczemu, gwarację emerytury, opieki zdrowotej i ochroy przed bezrobociem. 6 kwietia 2013 roku po długiej i ciężkiej chorobie zmarł dr iż. MAReK DMuChOWSKI długoleti człoek NSZZ Solidarość, Przewodiczący Orgaizacji Zakładowej przy biurze regioalej Dyrekcji Lasów państwowych w Białymstoku, w latach oraz delegat a zjazd KSP Leśictwa w latach Przez ostatie lata walczył z ciężka chorobą, ale adal aktywie uczesticzył w życiu Związku. Miał 63 lata. Niemal do końca życia łączył fukcje zawodowe z działalością społeczą. Z głębokim żalem żegamy Cię Kolego, jedocześie składamy wyrazy współczucia Rodziie i Bliskim. Koleżaki i Koledzy z OZ NSZZ Solidarość Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia Koledze DARIuSZOWI BOROWSKIeMu z powodu śmierci OJCA składa Przewodiczący Zarządu Regiou Józef Mozolewski, Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość Regioala Komisja Rewizyja oraz koleżaki i koledzy z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarość z powodu śmierci MężA składa Przewodiczący Zarządu Regiou Józef Mozolewski, Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość Regioala Komisja Rewizyja oraz koleżaki i koledzy z Komisji Zakładowej NSZZ Solidarość przy Przedsiębiorstwie Komualym w Czarej Białostockiej

4 Stoimy przy Nim murem 26 kwietia br. w Domu Pielgrzyma Amikus z okazji drugiej roczicy podjęcia przez NSZZ Solidarość warty przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki odbyło się uroczyste wręczeie miiaturowych medali Zło Dobrem Zwyciężaj z wizerukiem Kapłaa męczeika. W te sposób możemy wyrazić wdzięczość osobom, które poświęcając swój czas, chroią to święte miej-sce - cel aszych liczych pielgrzymek - apisał w uroczystym liście gratulacyjym Piotr Duda, przewodiczący NSZZ S. - Nie ma chyba takiego drugiego grobu a świecie, przy którym trzymao by taką właśie straż. Została oa zorgaizowaa a zasadzie absolutej dobrowolości, z potrzeby serca przez ludzi, którzy ks. Jerzego pokochali i którzy dochowują mu wierości. Ta warta jest ciężkim obowiązkiem, ale i zaszczytym wyróżieiem - mówił ks. prałat Tadeusz Bożełko. Medale zostały przyzae przez Ogólopolski Komitet Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki. Medale Zło Dobrem Zwyciężaj z Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość otrzymali: Józef Mozolewski, Jausz Wyszyński, Jerzy Grodzki, Wacław Bitel, Bogda Gierałtowski, Zbigiew Zatkalik, Marek Stachurski, Dariusz Dembicki, Krzysztof Chrostowski, Krzysztof Śmiarowski, Tomasz Tomkiel.

5 Wypadki przy pracy Już od kilkuastu lat, dia 28 kwietia każdego roku, obchodzoy jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych proklamoway przez Międzyarodową Orgaizację Pracy. W tym diu, w poad 120-stu krajach a całym świecie, także w Polsce, odbywają się licze koferecje, spotkaia, czy wydarzeia kulturale, których celem jest zwróceie uwagi a bezpieczeństwo i waruki pracy pracowików. W Białymstoku, rówież odbyło się jedo z takich spotkań. W pałacu hasbacha, będącego siedzibą Podlaskiego Klubu Bizesu, zorgaizowao semiarium p. Dialog a bezpieczeństwo pracy z okazji Dia Bezpieczeństwa i Ochroy Zdrowia w Pracy, wpisującego się w obchody wspomiaego Światowego Dia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Orgaizatorem przedsięwzięcia był Regio Podlaski NSZZ Solidarość, Okręgowy Ispektorat Pracy w Białymstoku, Rada Izby Przemysłowohadlowej, Zarząd Podlaskiego Klubu Bizesu oraz Rada OPZZ Województwa Podlaskiego. O dość dużym zaiteresowaiu tym semiarium świadczyć może obecość, między iymi: Małgorzaty Kwiatkowskiej - Zastępcy Główego Ispektora Pracy, Damiaa Raczkowskiego - Posła a Sejm RP, Wojciecha Strzałkowskiego - hoorowego kosula Chorwacji w Polsce, ewy Wojewódko - Dyrektora Geeralego Podlaskiego urzędu Wojewódzkiego, Jarosława Sadowskiego - Wicedyrektora Wojewódzkiego urzędu Pracy w Białymstoku i Dariusza Kozłowskiego - Dyrektora urzędu Dozoru Techiczego Oddziału w Białymstoku. Podczas spotkaia wybrai prelegeci przedstawili referaty, których wspólym miaowikiem była problematyka wypadków przy pracy. Małgorzata Kwiatkowska - Zastępca Główego Ispektora Pracy, w swoim wystąpieiu, wspomiała pracowików którzy poieśli śmierć lub stały się osobami iepełosprawi w wyiku wypadku przy pracy. O potrzebie zwiększeia działań prewecyjych mówił rówież Marek Aleksiejuk - Okręgowy Ispektor Pracy, wygłaszając referat p. Prewecja jako jeda z form dialogu a bezpieczeństwo pracy. Ispektor zazaczył, iż iezwykle waże w działalości a rzecz bezpieczeństwa w pracy jest prowadzeie działań kotrolo-adzorczych, będących podstawowym aspektem fukcjoowaia Państwowych Ispekcji Pracy. Wyraził też iepokój związay z iewielkim zaiteresowaiem przedsiębiorców programami, których celem jest poprawa waruków i bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach. Przewodiczący Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość - Józef Mozolewski w swoim referacie p: Dialog a bezpieczeństwo pracy zwrócił szczególą uwagę a problem sporadyczego praktykowaia dialogu w Polsce w przeciwieństwie do iych krajów europejskich. Co więcej, podkreślił, iż sytuacja ta ie dotyczy tylko kosultacji pomiędzy parterami społeczymi w zakresie waruków pracy, ale także iych spraw i problemów, z jakimi borykają się pracowicy. Mirosław Leśiewski Dyrektor Izby Przemysłowo-hadlowej głosząc referat p. Narzędzia i rozwiązaia systemowe a bezpieczeństwo pracy, zazaczył, że zbyt często wię za wypadek w miejscu pracy przypisuje się tylko pracodawcy. Jego zdaiem wypadki w miejscu pracy ierzadko wyikają z lekkomyślości, czy rutyowego wykoywaia zadań przez pracowików. Ireeusz Wiśiewski - wiceprzewodiczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, jako kolejy referet, w swoim wystąpieiu p. Sta bezpieczeństwa i higiey pracy w awiązaiu do ogólej sytuacji a ryku pracy zazaczył, że iezwykle waże jest kształtowaie odpowiedzialości pracowików i pracodawców za sta bezpieczeństwa w zakładach pracy. Postulował że, związki zawodowe powiy prowadzić działaia uświadamiające a temat zagrożeń, jakie występują lub mogą występować w miejscu pracy. Na zakończeie, uczesticy spotkaia, miutą ciszy, uczcili pamięć ośmiu pracowików z województwa podlaskiego, którzy w ubiegłym roku zgięli podczas wykoywaia pracy. Kamila Markowska

6 Wieści z Działu Szkoleń Rozmowa z Izabelą żmojdą kierowikiem Działu Szkoleń Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość. Czym aktualie zajmie się dział szkoleń ZR? Regio Podlaski NSZZ Solidarość od dia 1 styczia 2013 r. przystąpił do realizacji projektu p.: Pracodawcy, pracowicy, władze współpracujące. Projekt będzie trwał przez okres 18 miesięcy i skończy się dia 30 czerwca 2014 r. Środki fiasowe a realizację tego przedsięwzięcia pochodzą z Norwegii za pośredictwem Norweskiego Mechaizmu Fiasowego w ramach Programu a rzecz Godej Pracy i Dialogu Trójstroego. Projekt przewiduje przeprowadzeie szeregu działań a rzecz poprawy dialogu trójstroego, przede wszystkim poprawy jego struktur i dobrych praktyk oraz zwiększeia świadomości społeczeństwa lokalego a temat godej pracy. Jakie są założeia cele i projektu? Wiadomo, że jest iewystarczająca współpraca pomiędzy parterami dialogu społeczego, że występuje często brak wzajemego zaufaia parterów dialogu społeczego oraz mamy do czyieia z margializacją roli związków zawodowych które reprezetują pracowików, postaowiliśmy podjąć odpowiedie działaia, korzystając z tej formy fiasowaia. Są to głowie cele zmierzające do poprawa dialogu trójstroego - jego struktur i dobrych praktyk - poprzez szkoleia i wizyty studyje oraz zwiększeie świadomości społeczeństwa lokalego dotyczącego godej pracy - poprzez koferecje i kampaię iformacyją. Co to ozacza w praktyce w szczególości dla człoków związków zawodowych? W ramach projektu, przeprowadzoe będą szkoleia dla przedstawicieli dialogu społeczego (pracodawców, przedstawicieli pracowików oraz przedstawicieli władz) i odbędą się oe w termiie od marca 2013 roku do maja 2014 roku. uczesticy wezmą udział w 5. dwudiowych szkoleiach z zakresu; aalizy ekoomiczej i fiasowej, egocjacji, prawa pracy, komuikacji i budowaia wizeruku oraz dialog trójstroego. Zajęcia prowadzoe będą w grupach średio 16 - osobowych. Orgaizator zapewia materiały dydaktycze, ocleg, wyżywieie oraz trasport. Odbyły się już szkoleia w Białowieży i w Augustowie z cyklu Aaliza ekoomicza i fiasowa oraz Aaliza ekoomicza i komuikacja. Będą także realizowae wizyty studyje dla około 20 osób, w tym 6. człoków związku, 6. przedstawicieli władzy lokalej, 6 przedsiębiorców lub ich przedstawicieli. Jakie działaia iformacyje będą podejmowae w ramach tego projektu? Prowadzimy w tej sprawie kampaię iformacyją. Idea dialogu społeczego będzie promowaa a każdym etapie jego realizacji poprzez stroę iteretową projektu, plakaty ulotki powstałe a potrzeby projektu, koferecje, wizyty studyje i kampaie billboardowe. Czy moża jeszcze wziąć udział w szkoleń orgaizowaych w ramach projektu? W ramach trzeciej części cyklu szkoleń, adresowaej do przedstawicieli pracowików, zaiteresowai człokowie związków zawodowych mogą zgłaszać się do udziału w szkoleiach do dia 6 maja. Natomiast szkoleia adresowae do władz współpracujących rozpoczą się w czerwcu. Zgłoszeia przyjmowae są do dia 15 maja. Więcej o realizowaym projekcie moża dowiedzieć się a stroie iteretowej Dziękuję za rozmowę. Na zdjęciach uczesticy szkoleń w Białowieży (16-17 kwietia br.) i w Augustowie (20-21 marca br.)

7 Pikieta zagłuszyła obrady kowetu - spłoęła kukła marszałka Obrady kowetu marszałków zagłuszyli a 2 godziy przeciwicy likwidacji połączeń kolejowych a Podlasiu. Fiałem pikiety było spaleie kukły marszałka województwa. - Cała Polska ratuje swoje liie kolejowe, tylko ie my mówili pikietujący w diu 26 kwietia br. pod Pałacem Braickich - przeciwicy likwidacji połączeń kolejowych a Podlasiu. - Niesiemy tę petycję do marszałka Dworzańskiego i mamy adzieję a kokrete propozycje i przyjęcie aszych postulatów. Kilkudziesięcioosobowa maifestacja domagała się spotkaia z marszałkiem województwa, Jarosławem Dworzańskim, który w tym samym czasie obradował w Dodatkowe 200 zł dla opiekuów dzieci iepełosprawych Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczeie pielęgacyje, czyli takie, które ie podjęły lub zrezygowały z zatrudieia lub iej pracy zarobkowej w celu opieki ad dzieckiem iepełosprawym otrzymają dodatkowe 200 zł miesięczie (iezależie od dochodu i iych świadczeń). Kwota ta będzie przyzawaa za okres od kwietia do końca grudia 2013 r. Ozacza to, że w praktyce opiekuowie iepełosprawych dzieci, którzy otrzymują świadczeie pielęgacyje (520 zł) i do końca czerwca br. dodatkowe 100 zł (co wyika z kotyuacji programu rządowego), od kwietia będą otrzymywać dodatkowe 200 zł, czyli w sumie 820 zł. Od lipca br. dodatek w wysokości 100 zł ie będzie wypłacay, ale o tę kwotę zostaie powiększoe świadczeie pielęgacyje, które wyiesie 620 zł. Do tej kwoty zostaie doliczoe 200 zł, czyli łącze wsparcie ie zmiei się i adal będzie to 820 zł. Dodatkowe 200 zł trafi do opiekuów dzieci iepełosprawych, których iepełosprawość powstała przed ukończeiem 18 roku życia lub w trakcie auki ie późiej iż przed ukończeiem 25 lat. Pieiądze będą wypłacae w szczególości rodzicom dzieci iepełosprawych. Szacuje się, że z tego wsparcia skorzysta ok. 95 tys. osób miesięczie. Postępowaie w sprawie ustaleia prawa do pomocy będzie wszczyae z urzędu, czyli zaiteresowai ie będą musieli składać dodatkowych wiosków, co powio zwiększyć dostępość pomocy. Z budżetu państwa a te cel zostaie przezaczoe ok. 176 ml zł. Pałacu Braickich podczas kowetu marszałków województw. Protestujący domagali się m.i. zwiększeia akładów a kolejowe przewozy pasażerskie z pieiędzy uijych, zaprzestaia likwidacji połączeń, a także itegracji biletowej komuikacji miejskiej i kolejowej. Przedstawiciele kolejowej sekcji NSZZ Solidarość w Białymstoku wraz z przedstawicielami iych środowisk zaieśli swoją petycję Jarosławowi Dworzańskiemu, który w towarzystwie wicemarszałka, Waletego Koryckiego przypomiał o tym, że egocjacje w sprawie przyjęcia strategii województwa a lata jeszcze trwają: - Proszę zatem zadbać o to, aby Państwa przedstawiciele wpisali do strategii województwa swoje postulaty i a podstawie tego dokumetu będą możliwe jakiekolwiek działaia powiedział marszałek. I zaprosił maifestatów do demokratyczych rozmów przy stole. Protestujących to jedak ie usatysfakcjoowało. - Demokratyczym prawem jest właśie to, że możemy wyjść a ulicę i głośo zademostrować swoje iezadowoleie z polityki województwa w sprawie kolei - mówili. Swym słowom dali wyraz paląc kukłę symbolizującą marszałka. Za portalem: bialystokolie.pl

8 Podróże służbowe po owemu W diu 1 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzeie Miistra Pracy i Polityki Społeczej z r. w sprawie ależości przysługujących pracowikowi zatrudioemu w państwowej lub samorządowej jedostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. u. z 2013 r., poz. 167). Nowe rozporządzeie zastępuje dotychczasowe dwa odrębe akty prawe dotyczące służbowych podróży krajowych i zagraiczych, pochodzące jeszcze z 2002 roku, łącząc je w jede akt prawy. Wspomiae rozporządzeie określa owe zasady rozliczaia podróży służbowych, w praktyce obowiązujące ie tylko pracowików zatrudioych w państwowej lub samorządowej jedostce sfery budżetowej, jak mogłoby to wyikać z samego tytułu tego aktu prawego, ale zdecydowaej większości zatrudioych. Podstawowe zmiay w obowiązującym staie prawym są obiektywie bardzo korzyste dla pracowików. Chodzi o: l wzrost dzieej stawki diety w podróży krajowej z 23 a 30 zł; Wszystkie umowy-zleceia mają zostać ozusowae. Chodzi o to, aby pracodawcy zamiast umów-zleceń częściej zawierali umowy o pracę. To oczywiście a razie propozycje związkowców, wiadomo jedak, że rząd się im ie sprzeciwia. To ie koiec propozycji. Jak iformuje Dzieik Gazeta Prawa, OPZZ Solidarość i Forum Związków 1. ustaleie maksymalego limitu a ocleg krajowy w kwocie 600 zł; 2. wzrost stawek diet i limitów a ocleg w podróżach zagraiczych (kokrete stawki zależe są od kraju odbywaia podróży służbowej). W dalszej kolejości warto wskazać, że w owym rozporządzeiu: lsformułowao (otwarty) katalog iezbędych wydatków związaych z podróżą służbową, których wartość pracodawca powi-ie zwrócić pracowikowi (wydatki te obejmują opłaty za bagaż, przejazd drogami płatymi i autostradami, postój w strefie płatego parkowaia, miejsca parkigowe oraz ie iezbęde wydatki wiążące się bezpośredio z odbywaiem podróży krajowej lub podróży zagraiczej); l sformułowao zasady udzielaia i rozliczaia zaliczek związaych z podróżą służbową w walucie obcej. Czy będą zmiay w umowach śmieciowych? Zawodowych domagają się rówież zmia w umowach a czas określoy. Związkowcy propoują, aby zlikwidować obecą kolejość powstaia obowiązku opłacaia składek. Składki byłyby więc płacoe rówież w razie zbiegu różych tytułów ubezpieczeń, a więc od każdej umowy. Jeśli chodzi o zmiay w umowach a czas określoy, związkowcy chcą, by firmy mogły za-wierać z pracowikami dowolą liczbę kotraktów czasowych. Ich łączy okres ie mógłby jedak przekroczyć 24 miesięcy. Te czas mógłby być wydłużoy o koleje 12 miesięcy, za zgodą orgaizacji zakładowych. Ma to a celu wyelimiowaie zasady, że trzeci kotrakt termiowy powiie przekształcać się w umowę a czas ieokreśloy. Związki chcą też zmia w zasadach wypowiadaia kotraktów a czas określoy. Z dwutygodiowym wypowiedzeiem mogłyby być rozwiązywae tylko umowy zawierae a dłużej iż 12 miesięcy. Miesięcze wypowiedzeie obowiązywałoby w razie umów zawieraych a dłużej iż 18 miesięcy. Być może czekają as rówież zmiay w umowach a okres próby, o zastępstwo oraz podwyżka maksymalej wysokości rekompesaty za bezprawe zwolieie. Propozycje mają zostać omówioe w trakcie prac sejmowej komisji trójstroej. Rząd chce wypłacić trzyastki kobietom a macierzyńskim Po pierwszym czytaiu już jest rządowy projekt owelizacji ustawy o dodatkowym wyagrodzeiu roczym dla pracowików sfery budżetowej. Przewiduje o wypłatę trzyastej pesji kobietom, które z powodu skorzystaia z urlopu macierzyńskiego zostały pozbawioe prawa do tego wyagrodzeia. Potrzeba owelizacji powyższej ustawy wyika z orzeczeia Trybuału Kostytucyjego, który uzał, że urlop macierzyński powiie być wliczay do stażu pracy uprawiającego do dodatkowego wyagrodzeia roczego, zwaego potoczie trzyastką. Artykuł 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wyagrodzeiu roczym dla pracowików jedostek sfery budżetowej regulujący te kwestie okazał się iekostytucyjy (wyrok TK z 9 lipca 2012 r. P 59/2011). Trybuał badał ieuwzględieie urlopu macierzyńskiego w prawie do trzyastki w wysokości proporcjoalej do przepracowaego okresu, w sytuacji przepracowaia miej iż 6 miesięcy w ciągu roku. Zgodie z ustawą, pracowik abywa prawo do trzyastki w pełej wysokości po roku pracy u daego pracodawcy. Trzyastka w proporcjoalej wysokości ależy się po przepracowaiu 6 miesięcy, a w iektórych wypadkach awet gdy pracowik pracuje krócej iż pół roku. Niekostytucyje było pomijaie urlopu macierzyńskiego w obliczaiu stażu krótszego iż pół roku. Trybuał ie orzekł o utracie mocy przepisu. Ozacza to dla potecjalych uprawioych, że to orzeczeie wiąże sąd tylko w sprawie, w której zadao pytaie prawe do Trybuału. Poza tym przepis adal obowiązuje i jest w obrocie prawym, a pracodawcy ie muszą automatyczie wypłacać trzyastek pracowikom, którzy ich ie otrzymali. Mogą je wypłacić dobrowolie. A zatem aby moża wypłacić trzyastki, trzeba zmieić ustawę. Rządowy projekt oweli wprowadza więcej okoliczości, które ie ograiczają prawa do trzyastki. Zgodie z im, ie tylko urlop macierzyński, ale także ojcowski będzie uprawiać do dodatkowej pesji. Propozycja zawiera też przepis wskazujący, że ma zastosowaie do trzyastek za 2012 r. eksperci z Biura Legislacyjego Sejmu zauważyli jedak, że zgodie z art. 5 ust. 1 ustawy o dodatkowym wyagrodzeiu roczym trzyastki wypłaca się ie późiej iż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kaledarzowego astępującego po roku, za który przysługuje, czyli do końca marca. To ozacza, że upłyął już termi wypłaty wyagrodzeń za ubiegły rok. Rozwiązaiem może być zobligowaie pracodawcy do wypłaty dodatkowej pesję osobom, które w ubiegłym roku ie przepracowały sześciu miesięcy z powodu przebywaia a urlopie macierzyńskim, w ciągu trzech miesięcy od dia wejście w życie owelizacji. Propozycja ta została jedogłośie przyjęta przez posłów. Dodatkowe wyagrodzeie rocze, jako specyficza premia regulamiowa, powoli odchodzi do lamusa i ie jest już powszeche. Ciągle jedak jest stałym elemetem wyagrodzeia dla zatrudioych w admiistracji publiczej.

9 Prezet od zajączka a podatek i ZuS Z okazji Świąt pracodawcy coraz częściej wręczają swoim pracowikom boy świątecze bądź upomiki pieięże. Nawiązują w te sposób do polskiego obyczaju obdarowywaia się upomikami z okazji świąt. Główymi podarukami świąteczymi, fiasowaymi przez pracodawców za pomocą fuduszu socjalego, są paczki żywościowe czy drobe kwoty pieięże, miej wykorzystywaymi formami wsparcia są zaś boy podarukowe. Atrakcyjość poszczególych form wsparcia zależy bowiem od tego, które z przekazaych pracowikowi świadczeń są zwolioe z podatku dochodowego i składek ZuS. W świetle obowiązujących przepisów dla pracowików korzystiejsze jest, gdy od pracodawcy zamiast boów lub taloów otrzymają gotówkę. W takim przypadku pracowik ie zapłaci podatku, gdyż zgodie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizyczych świadczeia pieięże i rzeczowe, z wyłączeiem boów, taloów i iych zaków uprawiających do wymiay a towary lub usługi, podlegają zwolieiu do wartości ieprzekraczającej w roku 380 zł. Świadczeia te ie są także obciążoe składkami a ubezpieczeie społecze i zdrowote. Zwolieie powyższe dotyczy różego rodzaju świadczeń rzeczowych i fiasowych przekazaych pracowikowi ipochodzących z ZFŚS lub fuduszu związ-ków zawodowych. Pracodawca, który w ramach działalości socjalej podaruje pracowikom świadczeia pieięże ze środków pochodzących z ww. fuduszy, ie będzie więc musiał aliczać i odprowadzać podatku od wartości świadczeia ieprzekraczającej 380 zł. Co waże, za świadczeie pieięże objęte zwolieiem uzawae są także karty przedpłacoe. żeby jedak podatku ie zapłacić od wartości takiej karty (oraz iych świadczeń rzeczowych bądź pieiężych), spełioe muszą być oczywiście pozostałe waruki limit kwotowy, źródło fiasowaia oraz związek z sytuacją socjalą pracowika. Gdyby jedak pracodawca zamiast gotówki podarował pracowikowi boy awet sfiasowae z ZFŚS lub fuduszu związków zawodowych to iezależie od wartości tych boów ależałoby je opodatkować. Boy towarowe ie są bowiem ai świadczeiem rzeczowym, ai świadczeiem pieiężym. Od kwietia zmiaa wysokości składki a ubezpieczeie wypadkowe Od ubiegłego roku obowiązuje rozporządzeie Miistra Pracy i Polityki Społeczej z dia 14 marca 2012 r. zmieiające rozporządzeie w sprawie różicowaia stopy procetowej składki a ubezpieczeie społecze z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależości od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. u. z 2012 r., poz. 285). Rozporządzeie to wprowadziło w ubiegłym roku owe wysokości stóp procetowych ubezpieczeia wypadkowego, które będą stosowae także w roku bieżącym. Nie ozacza to jedak, że wysokość składek a ubezpieczeie wypadkowe ie ulegie zmiaie jak co roku w kwietiu br. płaticy składek poowie są zobowiązai ustalić samodzielie ową wysokość stopy procetowej składki a ubezpieczeie wypadkowe lub ustali to za ich ZuS, a podstawie złożoych przez płatików składek iformacji ZuS IWA. Nie zmiei się zasadiczo składka wypadkowa płacoa przez przedsiębiorców zatrudiających ie więcej iż 9 pracowików oraz płatików, którzy ie są zarejestrowai w systemie ReGON, od kwietia 2013 r., która adal będzie wyosić 1,93%. Samodzielie ustalą wysokość stopy procetowej płaticy składek podlegający wpisowi do rejestru ReGON, którzy: zgłaszają do ubezpieczeia wypadkowego co ajmiej 10 ubezpieczoych, ie byli zobowiązai do przekazaia do Zakładu iformacji ZuS IWA za trzy koleje, ostatie lata kaledarzowe. Dla tych płatików stopa procetowa składki a ubezpieczeie wypadkowe od 1 kwietia br. wyiesie tyle, co stopa procetowa określoa dla grupy działalości, do której płatik ależy. Pozostali płaticy składek, którzy ie ustalają wysokości składki samodzielie, od 1 kwietia 2013 r. będą opłacać składkę a ubezpieczeie wypadkowe w owej wysokości, ustaloej przez ZuS, która zależeć będzie od tego, do jakiej grupy działalości byli zaklasyfikowai według tzw. PKD 2007 w diu 31 grudia ubiegłego roku. Obecie ajiższe ryzyko, a więc i ajiższa stopa procetowa składki wypadkowej wyosi 0,67% (dla działalości fiasowej, ubezpieczeiowej, admiistracyjej, obsługi biura i turystyczej), atomiast ajwyższa wyosi 3,86% (górictwo: wydobywaie węgla kamieego i bruatego). Stopa procetowa składki a ubezpieczeie wypadkowe ustalaa przez ZuS jest obliczaa jako iloczy stopy procetowej składki a ubezpieczeie wypadkowe określoej dla grupy działalości, do której ależy płatik składek, i wskaźika korygującego, ustalaego idywidualie dla każdego płatika składek a podstawie wielkości różicy pomiędzy kategorią ryzyka dla grupy działalości, do której ależy płatik składek ze względu a rodzaj wykoywaej działalości, a kategorią ryzyka ustaloą przez ZuS dla daego płatika a podstawie daych wykazaych w iformacjach ZuS IWA za trzy koleje, ostatie lata kaledarzowe. Sposób ustalaia stopy procetowej składki a ubezpiezeie wypadkowe uzależioy jest więc od liczby ubezpieczoych zgłaszaych przez daego płatika do ubezpieczeia wypadkowego, od rodzaju prowadzoej przez iego działalości oraz liczby poszkodowaych w wypadkach (ogółem, ciężkich i śmiertelych), a także liczby zatrudioych w warukach zagrożeia w latach ubiegłych. Nowo ustaloa stopa procetowa składki a ubezpieczeie wypadkowe będzie obowiązywać przy wyliczaiu ależych składek za wszystkich ubezpieczoych, którzy zostali przez płatika składek zgłoszei do ubezpieczeia wypadkowego, bez względu a tytuł ich ubezpieczeń. Składkę a ubezpieczeie wypadkowe trzeba będzie opłacać w owej wysokości za okres od 1 kwietia 2013 r. do 31 marca 2014 r. Płaticy, którym stopę procetową wyliczy Zakład, w termiie do 20 kwietia daego roku, powii otrzymać za pośredictwem poczty Zawiadomieie o wysokości stopy procetowej składki a ubezpieczeie wypadkowe za day rok składkowy.

10 - A CO TAM PANIE W POLITYCE? - AKTUALNY KOMENTARZ POLITYCZNY Wymiar iesprawiedliwości Polskie sądowictwo ie zostało w żade, awet powierzchowy sposób oczyszczoe ai zreformowae po okresie PRL, atomiast otrzymało bardzo daleko idącą iezawisłość. Teraz, po 23 latach, widać coraz wyraźiej, że jest to iezależość od logiki, faktów, przepisów prawa i elemetarego poczucia sprawiedliwości. Kształt sądom III RP adał Adam Strzembosz. To jemu powierzoo wdrożeie ustaleń Okrągłego Stołu w zakresie wymiaru sprawiedliwości. To o, dzięki swojemu wyiesioemu z okresu Solidarości autorytetowi, jako wicemiister sprawiedliwości w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, a astępie pierwszy prezes Sądu Najwyższego w latach skuteczie zablokował próby jakiejkolwiek formy lustracji środowiska prawiczego. Państwo prawa? PRL-owskie sądy przetrwały dzięki temu trasformację w staie iearuszoym. Wagę tego faktu dla zbudowaia podwali systemu III RP doceiła zresztą obeca władza. 11 listopada ub.r. prezydet Broisław Komorowski wręczył Strzemboszowi (oraz Jerzemu Buzkowi i Normaowi Daviesowi) ajwyższe polskie odzaczeie Order Orła Białego za tworzeie państwa prawa w wolej Rzeczypospolitej. Dziś, po wyrokach w sprawie masakry a Wybrzeżu w grudiu 1970 r. i uiewiieiu Beaty Sawickiej, to uzasadieie brzmi jak poury żart. Ale przecież symptomy gagrey toczącej sądowictwo były widocze od samego początku. Przypomijmy sobie, z jakimi oporami, wieloletimi opóźieiami i ajbardziej dziwaczymi orzeczeiami mieliśmy do czyieia we wszystkich, i to bez wyjątku, procesach dotyczących zbrodi komuistyczych czy w wypadku staliowskich śledczych, których wyroki skazujące, zresztą w większości symbolicze i igdy ieegzekwowae, moża policzyć a palcach. W wypadku zbrodi z lat 1956, 1970 czy 1980 do dziś ie doszło do wymierzeia awet symboliczej sprawiedliwości sprawcom. Zwykle szybko i sprawie zapadały atomiast wyroki we wszelkich sprawach dotyczących osób związaych z opozycją. Wystarczy przypomieć skazaie Krzysztofa Wyszkowskiego za stwierdzeie, że Lech Wałęsa współpracował z SB, licze procesy przeciwko dzieikarzom Gazety Polskiej albo kary akładae w ostatich latach a kibiców. Niezlustrowai mają lustrować Wymowym świadectwem głębokiej choroby wymiaru sprawiedliwości jest historia lustracji. Mało się już obecie pamięta, jak trudo szło w latach 90. tworzeie istytucji koieczych do prowadzeia lustracji ze względu a powszechy bojkot ze stroy środowiska prawików. A wyroki, które zapadały w sprawach lustracyjych, i sposób ich prowadzeia, ależały do ajbardziej kuriozalych w całej, obfitującej wszak w kurioza, historii sądowictwa po 1989 r. Przypomijmy ajpierw wyrok uiewiiający Mariaa Jurczyka z zarzutu dooszeia SB. Był to jede z wyjątkowych wypadków, gdyż zachowała się peła dokumetacja jego współpracy z bezpieką: zobowiązaie do współpracy, doosy, pokwitowaia ikasowaych za ie pieiędzy. Sąd Najwyższy dokoał jedak iemożliwego i uiewiił go wbrew oczywistym faktom. Podobie było w sprawie Lecha Wałęsy. Sędzia Paweł Rysiński, wsławioy teraz uiewiieiem Beaty Sawickiej, ajpierw ie zezwolił a przesłuchaie świadków, którzy mieli zezawać a temat współpracy Wałęsy z SB, a astępie uiewiił go z braku dowodów. Zatrute drzewo To tylko kilka spośród ajbardziej głośych wyroków w sprawach polityczych. Ale przecież choroby toczącej wymiar sprawiedliwości ie da się wyizolować. Także w ajzwyklejszych sprawach cywilych, z którymi każdy może mieć a co dzień do czyieia, zapadają często wyroki iemające żadego związku z prawem, sprawiedliwością czy zwykłą logiką. Chory jest po prostu cały system. Właściwie system igdy ie został wyleczoy. Przecież było oczywiste, że w PRL sędziowie ie tylko ie byli iezawiśli, ale wręcz działali a telefo z komitetu PZPR. Czy ie zdawał sobie z tego sprawy Adam Strzembosz sędzia od 1961 do 1974 r.? Twierdził, że środowisko samo się oczyści i ie dopuścił do tego, by w Polsce postąpioo podobie jak w Niemczech, wzorcowym przecież państwie prawa. Po 1989 roku zwolioo tam wszystkich NRD-owskich sędziów i prokuratorów. Aaliza akt Stasi dowiodła, że 80 proc. sędziów było zarejestrowaymi tajymi współpracowikami bezpieki. Ale przecież także pozostałe 20 proc. w pełi wykoywało dyrektywy partii. Jaki był odsetek takich wypadków w PRL? Nie wiemy. Zapewe podoby. Natomiast wiemy, że 100 proc. PRL-owskich sędziów mogło orzekać adal w III RP. I orzeka do dziś, jak choćby sędzia Rysiński i jego dwie koleżaki, którzy wydali wyrok uiewiiający posłakę Platformy. Rówie iepokojące jest jedak to, że pomimo upływu lat i wydawałoby się postępującej wymiay pokoleń system ie dokouje samokorekty. Wręcz przeciwie. Niektóre wyroki wydawae przez młodszych sędziów, teoretyczie wolych od PRL-owskich uwikłań, są rówie absurdale i iesprawiedliwe, co werdykty ich starszych kolegów. System uleczyć może więc tylko radykala terapia. Nie jest awet pewe, czy wystarczyłaby trasfuzja apływ młodych skoro koleje pokoleia, wchodząc do hierarchiczej struktury, przejmują zastae wzorce zachowaia. Być może rozwiązaiem jest pomysł a ograiczeie okresu pracy sędziów przez wprowadzeie ich kadecyjości. Dopig Komorowskiego W stycziu, po aferze związaej z wyrokiem sędziego Igora Tulei w sprawie dr. G., głos zabrał prezydet Broisław Komorowski. Gazeta Wyborcza relacjoowała astępująco jego wystąpieie podczas wręczeia omiacji kilkudziesięciu owym sędziom: Brak poszaowaia dla (waszej) iezależości jest dziś problemem tak oceił prezydet Komorowski ataki prawicy a sędziego. Prezydet życzył sędziom odporości. Tekst w GW osił tytuł: Komorowski: Odwagi, sędziowie!. Najwyraźiej sędzia Rysiński posłuchał wezwaia prezydeta, odważie przeciwstawił się logice i faktom i uiewiił partyją koleżakę Komorowskiego. Podobie sędziowie wydający orzeczeie w sprawie Grudia 70, którzy odważie określili zastrzeleie robotików jako pobicie ze skutkiem śmiertelym, aby móc wydać śmieszie iski wyrok. Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej. Sprawiedliwość sędziów Tulei i Rysińskiego jest ostoją III RP. Artur Dmochowski

11 KRÓTKO Bezroboty wyszkoloy adaremo Pod koiec marca a jedą ofertę pracy przypadało średio w kraju 57 bezrobotych. Tak źle ie było od sześciu lat. Osoby szukające zajęcia biorą udział w dziesiątkach kursów, które ie przekładają się a zatrudieie. Najtrudiej jest w trzech województwach: podlaskim, podkarpackim i lubelskim. Tam a jedą ofertę zatrudieia przypadało aż bezrobotych. Tuż za imi zalazło się woj. warmińsko-mazurskie, gdzie liczba osób bez zajęcia a jedą propozycję pracy też jest bardzo wysoka i wyosi 77. W tych regioach od lat jest adzwyczaj truda sytuację a ryku pracy. Główie dlatego, że mało jest iwestycji tworzących owe miejsca pracy ze względu a między iymi zły sta ifrastruktury lokalej, zwłaszcza drogowej. Obecie w Polsce jest poad 2,3 ml osób bez pracy. W tym roku urzędy pracy mają jeszcze więcej pieiędzy blisko 4,7 mld zł a walkę z bezrobociem, w tym a szkoleia 367 ml zł (o 60 ml zł więcej iż w rekordowym 2010 r.). Szkoleia ie ależą do efektywych metod ograiczaia bezrobocia. Z daych wyika, że w 2011 r. tylko 43,1 proc. osób, które je ukończyły, uzyskało zatrudieie. Sejm uchwalił owelizację ustawy o emeryturach i retach z FuS W trakcie 38. posiedzeia Sejm uchwalił owelizację ustawy o emeryturach i retach z Fuduszu ubezpieczeń Społeczych. ustawa dotyczy ustalaia prawa do rety rodziej po obywatelach polskich zatrudioych za graicą przed 15 listopada 1991 r. i zakłada ziesieie kryterium miejsca zamieszkaia w Polsce przy uzawaiu okresów zatrudieia obywateli polskich, którzy przed 1991 r. pracowali za graicą oraz a obszarach, które obecie ależą do Polski, ale w czasie zatrudieia ie ależały, a także okresów pracy przymusowej. ustawa dostosowuje prawo do wyroku TK z 5 lipca 2010 r. Zakwestioowae przez Trybuał rozwiązaie dotyczy wymogu stałego miejsca zamieszkaia a obecym obszarze Polski, przy ustalaiu prawa do rety rodziej po obywatelach polskich zatrudioych za graicą przed 15 listopada 1991 r. Chodzi o retę po osobach zatrudioych w orgaizacjach międzyarodowych, zagraiczych istytucjach i zakładach, do których zostali skierowai w ramach współpracy międzyarodowej lub za zgodą władz polskich. ustawa zakłada ziesieie kryterium miejsca zamieszkaia w Polsce przy uzawaiu okresów zatrudieia obywateli polskich, którzy przed 1991 r. pracowali za graicą oraz a obszarach, które obecie ależą do Polski, ale w czasie zatrudieia ie ależały, a także okresów pracy przymusowej. Zgodie z ustawą okresy te ie będą uwzględiae jedyie wówczas, gdy z ich tytułu jest wypłacaa reta zagraicza ia iż z ubezpieczeia dodatkowego. Teraz ustawą zajmie się Seat. Jeda czwarta młodych ludzi a świecie bez pracy Prawie jeda czwarta młodych ludzi a świecie ie ma co robić - ie pracuje, ie studiuje i ie przyucza się do zawodu. Takie są szacuki ekspertów międzyarodowego tygodika The ecoomist. Globale wskaźiki bezrobocia wśród młodych ludzi są bardzo róże. Według Międzyarodowej Orgaizacji Pracy w grupie wiekowej od 15 do 24 lat bezrobocie wyosi sześć procet. Ale, jak pisze The ecoomist w ajowszym umerze, jeśli dodać do tego tych, którzy ie uczą się, ie szukają pracy i ie zdobywają żadych umiejętości zawodowych, to globalie liczba ta sięga 290 milioów. To iemal jeda czwarta wszystkich młodych. W ajmiejszym stopiu dotkięte są bogate kraje, w których odsetek braku aktywości wyosi 15%. Najgorzej jest a Bliskim Wschodzie i w Półocej Afryce. Tam czterech a dziesięciu młodych ie ma co ze sobą zrobić. Według ecoomista potrzebe są: pobudzeie wzrostu gospodarczego, ułatwieie przejścia z edukacji do pracy oraz iwestycje w owe techologie. Przybywa bezrobotych Z powodu starzeia się społeczeństwa a ryku pracy przybywa osób bezrobotych 50+podaje Gazeta Prawa.- W końcu marca w urzędach było zarejestrowaych poad 525 tys. bezrobotych po 50 roku życia. Jest to o 10,2 proc. więcej iż przed rokiem. Ozacza to, że prawie co czwarta osoba bezrobota ma poad 50 lat. Osoby 50+ ie mogą już przechodzić a wcześiejszą emeryturę. Są też zwaliae przez pracodawców w pierwszej kolejości. Jedak sytuacja osób młodych a ryku pracy jest jeszcze bardziej iekorzysta. Po uwzględieiu szarej strefy, stopa bezrobocia wśród osób do 25 lat wyosi 26 proc. Wśród osób 50+ jest to 7 proc. Listy itecyje Politechiki Białostockiej Politechika Białostocka podpisała listy itecyje z Podlaskim Klubem Bizesu oraz Podlaską Fudacją Rozwoju Regioalego. W obu dokumetach stroy deklarują wolę współpracy w szerokim zakresie, obejmującym m.i. działalość a rzecz rozpowszechiaia udziału podlaskich aukowców i przedsiębiorców w Programach Ramowych uii europejskiej, współpracę w pozyskiwaiu pieiędzy a realizację projektów fiasowaych w ramach fuduszy ue. Sygatariuszami listów itecyjych byli: Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechiki Białostockiej dr hab. iż. Roma Kaczyński, Prezes Podlaskiego Klubu Bizesu Lech Pilecki oraz Prezes Podlaskiej Fudacji Rozwoju Regioalego Adrzej Parafiiuk. Papież Fraciszek dziękuje Papież Fraciszek podziękował za gratulacje i zapewieie o modlitwie, które z okazji wyboru a Stolicę Piotrową przesłali mu człokowie Komisji Krajowej. List z podziękowaiem w imieiu Ojca Świętego adesłał do przewodiczącego KK Piotr Dudy asesor mos. Peter B. Wells z watykańskiego Sekretariatu Stau. Oto treść listu: Jego Świątobliwość Fraciszek serdeczie dziękuje za adesłae gratulacje z okazji wyboru a Stolicę Św. Piotra oraz za zapewieie o modlitwie w Jego itecji. Podczas igresu do Bazyliki św. Jaa a Lateraie, Ojciec Święty zapraszał:»drodzy bracia i siostry, pozwólmy, by as otoczyło Boże miłosierdzie; zaufajmy Jego cierpliwości, który zawsze daje am czas; miejmy odwagę, aby wrócić do Jego domu, by zamieszkać w raach Jego miłości, pozwalając, by as miłował, spotykajmy Jego miłosierdzie w sakrametach. Poczujemy jego czułość tak pięką poczujemy Jego uścisk, i my także będziemy bardziej zdoli do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczeia i miłości.

12 12 D ~ TVf10j~ _) Kasa SPECJALNIE DLA CZŁONKÓW NSZZ Solidarość Oferta specjala pożyczek dla Człoków NSZZ Solidarość oprocetowaie iższe aż o 4%* awet do 60 OOO zł proste formalości szybka decyzja kredytowa Zapraszamy do Oddziałów w całej Polsce Dokumet jest hooroway we wszyskich Oddziałach Twoja SKOK: Poświadczam człokostwo w NSZZ Solidarość Pai/Paa pieczątka Regiou NSZZ Solidarość * Iformacja aktuala a dzień r. Rzeczywista rocza stopa oprocetowaia d la pożyczki w wysokości 1O800,00 zł z oprocetowaiem zmieym w wysokości 13% w stosuku roczym, spłacaej w 58 rówych miesięczych ratach w wyso kości 25 1,84 z ł wyosi 23,05%, przy za ł ożeiu kredytowaej prowizji w wysokośc i 6% kwoty kredytu, opłaty przygotowawczej w wyso kości 10,00 zł oraz kosztu ubezpieczeia (ubezpieczoy w wieku do 65 lat) w wysokości 1 002,24 zł dla ubezpieczeia Promesa Premium, całkowita kwota do spłaty ,88 zł. Niiejszy materiał ie jest ofertą, przyrzeczeiem kredytu, ai propozycją abycia produktu w rozumieiu przepisów prawa, a ma charakter wyłączi e iformacyjy. Twoja SKOK zastrzega sobie prawo do ocey zdo l ości kredytowej i weryfikacji wiarygodości klieta, co jest jedym z wa ruków przyzaia pożyczki. W razie zawarcia umowy pożyczki Klietow i przysługuje prawo do odstąpie i a od iej. Tabela opiat i prowizji Twojej SKOK, tryb składaia reklamacji oraz pozostałe iformacje dotyczące pożyczki, dost ę pe są w aszych Oddziałach. BIULETYN INFORMACYJNY NSZZ SOLIDARNOŚĆ" REGIONU PODLASKIEGO ADRES REDAKCJI: ul. Suraska 1, pok. 208, Białystok, tel , fax , plfzr. pod laskiego REDAKCJA: Mirosław Markowski (red. aczely) oraz Zespół. WYDAWCA i DRUK: Regio Podlaski NSZZ Solidarość".

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r.

Matematyka finansowa 08.10.2007 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLIII Egzamin dla Aktuariuszy z 8 października 2007 r. Matematyka fiasowa 08.10.2007 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLIII Egzami dla Aktuariuszy z 8 paździerika 2007 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:...

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dia 12 listopada 2013 r. Druk r 487 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pa Bogda BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 21 października 2011 r. Dzieik Ustaw Nr 251 14617 Poz. 1508 1508 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dia 21 paździerika 2011 r. w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywaia podmiotowej dotacji a dofiasowaie

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb!

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzieb! Projekt wsp,ł.iasoway ze 4rodk,w Uii Europejskiej w ramach Europejskiego Fuduszu Społeczego Materiał pomociczy dla auczycieli kształcących w zawodzieb "#$%&'( ")*+,"+(' -'#.,('#. przygotoway w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

System finansowy gospodarki

System finansowy gospodarki System fiasowy gospodarki Zajęcia r 5 Matematyka fiasowa Wartość pieiądza w czasie 1 złoty posiaday dzisiaj jest wart więcej iż 1 złoty posiaday w przyszłości, p. za rok. Powody: Suma posiadaa dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates)

Struktura czasowa stóp procentowych (term structure of interest rates) Struktura czasowa stóp procetowych (term structure of iterest rates) Wysokość rykowych stóp procetowych Na ryku istieje wiele różorodych stóp procetowych. Poziom rykowej stopy procetowej (lub omialej stopy,

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne

Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne K Stowarzyszeie Kosumetów Polskich Jak skuteczie reklamować towary kosumpcyje HALO, KONSUMENT! Chcesz pozać swoje praw a? Szukasz pomoc y? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ

PODSTAWY MATEMATYKI FINANSOWEJ PODSTAWY MATEMATYKI INANSOWEJ WZORY I POJĘCIA PODSTAWOWE ODSETKI, A STOPA PROCENTOWA KREDYTU (5) ODSETKI OD KREDYTU KWOTA KREDYTU R R- rocza stopa oprocetowaia kredytu t - okres trwaia kredytu w diach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012

BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 n 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR 44 26.03.2012 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm Regulami Kokursu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Regulami określa zasady KONKURSU p. Wygrywaj agrody z KAN-therm (dalej: Kokurs). 2. Orgaizatorem Kokursu jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku- Kleosiie,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROMUJ SWÓJ EKSPORT URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Wydawca URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa http://www.ukie.gov.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 45 n 23.05.2012

BIULETYN INFORMACYJNY NR 45 n 23.05.2012 BIULETYN INFORMACYJNY NR 45 23.05.2012 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa

WERSJA TESTU A. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LX Egzamin dla Aktuariuszy z 28 maja 2012 r. Część I. Matematyka finansowa Matematyka fiasowa 8.05.0 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy LX Egzami dla Aktuariuszy z 8 maja 0 r. Część I Matematyka fiasowa WERJA EU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r.

Matematyka finansowa 06.10.2008 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XLVII Egzamin dla Aktuariuszy z 6 października 2008 r. Komisja Egzamiacyja dla Aktuariuszy XLVII Egzami dla Aktuariuszy z 6 paździerika 2008 r. Część I Matematyka fiasowa WERSJA TESTU A Imię i azwisko osoby egzamiowaej:... Czas egzamiu: 00 miut . Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY TALEX S.A., ul. Karpia 27 d, 61 619 Pozań, e mail: cetrumit@talex.pl 2. INFORMACJE OGÓLNE 2.1. Talex S.A. zaprasza do udziału w postępowaiu przetargowym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ] Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja

Wykład. Inwestycja. Inwestycje. Inwestowanie. Działalność inwestycyjna. Inwestycja Iwestycja Wykład Celowo wydatkowae środki firmy skierowae a powiększeie jej dochodów w przyszłości. Iwestycje w wyiku użycia środków fiasowych tworzą lub powiększają majątek rzeczowy, majątek fiasowy i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO Agieszka Jakubowska ROZDZIAŁ 5 WPŁYW SYSTEMU OPODATKOWANIA DOCHODU NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO. Wstęp Skąplikowaie współczesego życia gospodarczego powoduje, iż do sterowaia procesem zarządzaia

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia..

Projekt z dnia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia.. Projekt z dia 24.05.2012 r. Wersja 0.5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia.. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskaia i przedstawieia do umorzeia świadectw efektywości eergetyczej i uiszczaia

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym.

a n 7 a jest ciągiem arytmetycznym. ZADANIA MATURALNE - CIĄGI LICZBOWE - POZIOM PODSTAWOWY Opracowała mgr Dauta Brzezińska Zad.1. ( pkt) Ciąg a określoy jest wzorem 5.Wyzacz liczbę ujemych wyrazów tego ciągu. Zad.. ( 6 pkt) a Day jest ciąg

Bardziej szczegółowo

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU

MINIMALIZACJA PUSTYCH PRZEBIEGÓW PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU Przedmiot: Iformatyka w logistyce Forma: Laboratorium Temat: Zadaie 2. Automatyzacja obsługi usług logistyczych z wykorzystaiem zaawasowaych fukcji oprogramowaia Excel. Miimalizacja pustych przebiegów

Bardziej szczegółowo

Zacznij oszczędzać na emeryturę

Zacznij oszczędzać na emeryturę Zaczij oszczędzać a emeryturę - to TWOJA sprawa! ZAPEWNIJ SOBIE FINANSOWĄ PRZYSZŁOŚĆ! Kto się będzie Tobą opiekował, gdy przejdziesz a emeryturę? Aktualie państwowa emerytura wyosi EUR 193,30 tygodiowo

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa

Miesiąc Honorowego Krwiodawstwa BIULETYN INFORMACYJNY NR 38-39 31.07.2011 Miesiąc Hoorowego Krwiodawstwa Człowiek jest wielki ie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; ie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z iymi.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ

INSTRUKCJA NR 06-2 POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ LABORATORIUM OCHRONY ŚRODOWISKA - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ - INSTRUKCJA NR 06- POMIARY TEMPA METABOLIZMU METODĄ TABELARYCZNĄ 1. Cel istrukcji Celem istrukcji jest określeie metodyki postępowaia w celu

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA FINANSOWA - PROCENT SKŁADANY 2. PROCENT SKŁADANY

MATEMATYKA FINANSOWA - PROCENT SKŁADANY 2. PROCENT SKŁADANY 2. PROCENT SŁADANY Zasada procetu składaego polega a tym, iż liczymy odsetki za day okres i doliczamy do kapitału podstawowego. Odsetki za astępy okres liczymy od powiększoej w te sposób podstawy. Czyli

Bardziej szczegółowo

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami

Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway przez Uię Europejską w ramach Europejskiego Fu duszu Społeczego Współpraca istytucji pomocy społeczej z iymi istytucjami a tereie gmiy,

Bardziej szczegółowo

PROTEST ROLNIKÓW. BIULETYN INFORMACYJNY NR 63 n 5.02.2015 GÓRNICZE STRAJKI

PROTEST ROLNIKÓW. BIULETYN INFORMACYJNY NR 63 n 5.02.2015 GÓRNICZE STRAJKI BIULETYN INFORMACYJNY NR 63 5.02.2015 GÓRNICZE STRAJKI Góricy we wszystkich kopaliach Jastrzębskiej Spółce Węglowej w diu 28 styczia rozpoczęli strajk pod ziemią. W kopaliach Kompaii Węglowej oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa Przychody zakładów ubezpieczeń Przychody i wydatki zakładów ubezpieczeń Składka ubezpieczeiowa 60-95 % Przychody z lokat 5-15 % Przychody z reasekuracji 5-30 % Wydatki zakładów ubezpieczeń Odszkodowaia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r.

Warszawa, dnia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 18 października 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dia 9 listopada 2012 r. Poz. 1229 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dia 18 paździerika 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskaia

Bardziej szczegółowo

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną

*Q019* Wniosek o przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z rozszerzoną ankietą medyczną *Q019* Wiosek o przystąpieie do grupowego ubezpieczeia a życie z ubezpieczeiowymi fuduszami kapitałowymi z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ r XLI/05 Z XLI SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w diu 11 paździerika 2005r. o godz. 10.00 w sali sesyjej Starostwa Powiatowego w Obor ikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Tydzień. 17 lipca. z Tygodnikiem Solidarność. Śmierć mózgu. Zakazana debata. nr 16 z 18 lipca 2014 1/8. Komentarz tygodnia

Tydzień. 17 lipca. z Tygodnikiem Solidarność. Śmierć mózgu. Zakazana debata. nr 16 z 18 lipca 2014 1/8. Komentarz tygodnia Tydzień z Tygodikiem Solidarość Śmierć mózgu. Zakazaa debata Siedemastoleti Kamil z Wrocławia trafia po wypadku do szpitala. Lekarze stwierdzają u iego śmierć mózgową i podejmują decyzję o pobraiu arządów

Bardziej szczegółowo

WWW.SPRAWDZAMPOLITYKA.PL

WWW.SPRAWDZAMPOLITYKA.PL BIULETYN INFORMACYJNY NR 59 15.05.2014 WWW.SPRAWDZAMPOLITYKA.PL Milio odsło stroy www.sprawdzampolityka.pl, spoty radiowe emitowae a ateie ajpopulariejszych stacji radiowych, 360 billboardów w całej Polsce,

Bardziej szczegółowo

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA

I STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA ADOPCYJNO-OPIEKUŃCZEGO W ŁOMŻY I REALIZOWANE ZADANIA Rada Miejska Łomży Komisja Rodziy, Opieki Społeczej i Zdrowia Działalość Ośrodka Adopcyjo Opiekuńczego w Łomży w roku 007 r. zakresie zabezpieczaia zastępczego środowiska ego dzieciom społeczie osierocoym.

Bardziej szczegółowo

Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy

Referendum sondażowe przeciwko zmianom w prawie pracy Referedum sodażowe przeciwko zmiaom w prawie pracy Koleżaki i Koledzy Człokowie NSZZ Solidarość Do Sejmu RP wpłyęły projekty zmia w kodeksie pracy wprowadzające m.i. 12- miesięczy okres rozliczeiowy czasu

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami

Wygenerowano dnia 2015-09-22 dla loginu: internetowagp. Kalkulatory. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami se Nowocze ia arzędz olie dla preumeratorów DGP za darmo! PRENUMERATA Zarejestruj się i korzystaj! www.arzedzia. Kalkulatory Akty prawe Aktywe druki Wskaźiki i stawki FIRMA i PRAWO DZIENNIK.PL FORSAL.PL

Bardziej szczegółowo

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO

AUDYT SYSTEMU GRZEWCZEGO Wytycze do audytu wykoao w ramach projektu Doskoaleie poziomu edukacji w samorządach terytorialych w zakresie zrówoważoego gospodarowaia eergią i ochroy klimatu Ziemi dzięki wsparciu udzieloemu przez Isladię,

Bardziej szczegółowo

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony

*Q019* Deklaracja przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie z rozszerzoną ankietą medyczną. Ubezpieczający. Ubezpieczony *Q019* Deklaracja przystąpieia do grupowego ubezpieczeia a życie z rozszerzoą akietą medyczą Nr polisy ubezpieczeia Nr podgrupy Ubezpieczający Nazwa firmy Ubezpieczoy Pracowik Małżoek Pełoletie Dziecko

Bardziej szczegółowo

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm

WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm SYSTEM KAN-therm Nowoczese istalacje wode i grzewcze WYGRYWAJ NAGRODY z KAN-therm HP DESIGNJET T790 może być Twój! Szczegóły a www.kokurs-ka.pl ISO 9001 Projektuj istalacje w Systemie KAN-therm i walcz

Bardziej szczegółowo

33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Spotkanie w Gimnazjum im. Solidarności. Konto ZR Podlaskiego. BGŻ SA O/Białystok

33 rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Spotkanie w Gimnazjum im. Solidarności. Konto ZR Podlaskiego. BGŻ SA O/Białystok BIULETYN INFORMACYJNY NR 62 16.12.2014 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień.

Metoda analizy hierarchii Saaty ego Ważnym problemem podejmowania decyzji optymalizowanej jest często występująca hierarchiczność zagadnień. Metoda aalizy hierarchii Saaty ego Ważym problemem podejmowaia decyzji optymalizowaej jest często występująca hierarchiczość zagadień. Istieje wiele heurystyczych podejść do rozwiązaia tego problemu, jedak

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN

SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH W SYSTEMIE OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN ZAŁĄCZNIK B GENERALNA DYREKCJA DRÓG PUBLICZNYCH Biuro Studiów Sieci Drogowej SYSTEM OCENY STANU NAWIERZCHNI SOSN WYTYCZNE STOSOWANIA - ZAŁĄCZNIK B ZASADY POMIARU I OCENY STANU RÓWNOŚCI PODŁUŻNEJ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta

Konica Minolta Optimized Print Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywność. Stabilizuj koszty. OPS firmy Konica Minolta Koica Miolta Optimized Prit Services (OPS) Oszczędzaj czas. Poprawiaj efektywość. Stabilizuj koszty. OPS firmy Koica Miolta Optimized Prit Services OPS Najlepszą metodą przewidywaia przyszłości jest jej

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA RYNKU PRACY

PROMOCJA RYNKU PRACY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA PROMOCJA RYNKU PRACY BIELSK PODLASKI, 20 MAJA 2010 POWIATOWY U R Z Ą D PRACY W BIELSKU PODLASKIM

Bardziej szczegółowo

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl

Historia tworzenia pewnej spółdzielni Zlecanie zadań podmiotom ekonomii społecznej Dla przedsiębiorstw społecznych jest Targes.pl Historia tworzeia pewej spółdzieli Zlecaie zadań podmiotom ekoomii społeczej Dla przedsiębiorstw społeczych jest Targes.pl lipiec r 2 (146) 2012 rok XVI OD REDAKCJI Ekoomia społecza to idea, którą warto

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

XX WZD w Bachmatówce k. Sokółki

XX WZD w Bachmatówce k. Sokółki BIULETYN INFORMACYJNY NR 19 25.06.2009 XX WZD w Bachmatówce k. Sokółki XX, jubileuszowe Wale Zebraie Delegatów Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość odbyło się 20 czerwca 2009 r. w Bachmatówce, malowiczo

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły Niezbędik dla uia, rodzica i auyciela a rok szkoly 0/0 Zaim pójdziemy do szkoły Spis treści. Ueń ajmłodszy. Ueń iepełosprawy. Ueń w przyjazej i bezpieej szkole. Szkolictwo zawodowe. Prawa rodziców. Rodzicu,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 40 n 5.09.2011

BIULETYN INFORMACYJNY NR 40 n 5.09.2011 BIULETYN INFORMACYJNY NR 40 5.09.2011 Do wszystkich Ludzi Pracy w Polsce Do Duszpasterzy Ludzi Pracy Zapraszam wszystkich ludzi pracy a pielgrzymkę do Częstochowskiej Matki i Królowej. Udają się do Niej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009

BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 n 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY NR 22 30.09.2009 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

XXIX ROCZNICA SIERPNIA

XXIX ROCZNICA SIERPNIA BIULETYN INFORMACYJNY NR 20-21 25.08.2009 XXIX ROCZNICA SIERPNIA W ramach regioalych obchodów XXIX roczicy Powstaia Niezależego Związku Zawodowego Solidarość w diu 30 sierpia br. o godz. 11.00 w kościele

Bardziej szczegółowo

Wartość przyszła FV. Zmienna wartość pieniądza w czasie. złotówka w garści jest warta więcej niŝ złotówka spodziewana w przyszłości

Wartość przyszła FV. Zmienna wartość pieniądza w czasie. złotówka w garści jest warta więcej niŝ złotówka spodziewana w przyszłości Zmiea wartość pieiądza w czasie Zmiea wartość pieiądza w czasie Zmiea wartość pieiądza w czasie jeda z podstawowych prawidłowości wykorzystywaych w fiasach polegająca a tym, Ŝe: złotówka w garści jest

Bardziej szczegółowo

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych

1. Metoda zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych Iwetta Budzik-Nowodzińska SZACOWANIE WARTOŚCI DOCHODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA STUDIUM PRZYPADKU Wprowadzeie Dochodowe metody wycey wartości przedsiębiorstw są postrzegae, jako ajbardziej efektywe sposoby określaia

Bardziej szczegółowo

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy:

Wygenerowano dnia 2015-11-25 dla loginu: internetowagp. FIRMA i PRAWO. tydzień z komentarzami. W tygodniku Firma i Prawo komentowaliśmy ustawy: FIRMA i PRAWO FORSAL.PL K Aa Michalska dr Patryk Filipiak doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA doradca restrukturyzacyjy w Zimmerma Filipiak Restrukturyzacja SA Bartosz Sierakowski

Bardziej szczegółowo

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: miary dokładności. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: miary dokładości dr iż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczeciie Miary dokładości: Najczęściej rozkład pomiarów w serii wokół wartości średiej X jest rozkładem Gaussa: Prawdopodobieństwem,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE?

Dlaczego potrzebna jest reforma ochrony danych w UE? Dlaczego potrzeba jest reforma ochroy daych w UE? Uija dyrektywa o ochroie daych z 1995 r. staowiła kamień milowy w historii ochroy daych osobowych. Jej podstawowe zasady, zapewiające fukcjoowaie ryku

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Perspektywy Wschód ISSN 1505-781X znaków towarowych? Program Zmiany w LIFE przepisach celnych lipiec (165) 2016 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Co owego w iteretowy uijym prawie zaków towarowych? Program Zmiay w LIFE przepisach celych Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 56 n 13.12.2013

BIULETYN INFORMACYJNY NR 56 n 13.12.2013 BIULETYN INFORMACYJNY NR 56 13.12.2013 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 55 n 30.10.2013

BIULETYN INFORMACYJNY NR 55 n 30.10.2013 BIULETYN INFORMACYJNY NR 55 30.10.2013 BIULETYN INFORMACYJNY JEST PISMEM WEWNĄTRZZWIĄZKOWYM Adresy Oddziałów Zarządu Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość 1. Regio Podlaski Oddział w Bielsku Podlaskim 17-100

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG

TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A PROBLEM ZGODNOŚCI Z PRG Tomasz ŚWIĘTOŃ 1 TRANSFORMACJA DO UKŁADU 2000 A ROBLEM ZGODNOŚCI Z RG Na mocy rozporządzeia Rady Miistrów w sprawie aństwowego Systemu Odiesień rzestrzeych już 31 grudia 2009 roku upływa termi wykoaia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 57 n 5.02.2014

BIULETYN INFORMACYJNY NR 57 n 5.02.2014 BIULETYN INFORMACYJNY NR 57 5.02.2014 25 roczica śmierci ks. suchowolca Zarząd Regiou Podlaskiego NSZZ Solidarość serdeczie zaprasza a uroczystą Mszę Świętą z okazji 25. roczicy męczeńskiej śmierci ks.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach

Zmiany w zarządzaniu jakością w polskich szpitalach Łopacińska Hygeia Public I, Tokarski Health 2014, Z, Deys 49(2): A. 343-347 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach 343 Zmiay w zarządzaiu jakością w polskich szpitalach Quality maagemet chages

Bardziej szczegółowo

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y

ma rozkład złożony Poissona z oczekiwaną liczbą szkód równą λ i rozkładem wartości pojedynczej szkody takim, że Pr( Y Zadaie. Łącza wartość szkód z pewego ubezpieczeia W = Y + Y +... + YN ma rozkład złożoy Poissoa z oczekiwaą liczbą szkód rówą λ i rozkładem wartości pojedyczej szkody takim, że ( Y { 0,,,3,... }) =. Niech:

Bardziej szczegółowo

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej

euro info Program LIFE dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X przedsiębiorstwa na rynkach Afryki Południowej listopad (157) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Małe i średie iteretowy przedsiębiorstwa a rykach Afryki Połudiowej Program LIFE Iowacyje startupy

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET 2015. Oddział Finansowy

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET 2015. Oddział Finansowy BUDŻET 2015 Spis treści 1. Jednostki organizacyjne 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia Budżet na rok 2015 określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania: w części

Bardziej szczegółowo

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej

Artykuł techniczny CVM-NET4+ Zgodny z normami dotyczącymi efektywności energetycznej 1 Artykuł techiczy Joatha Azañó Dział ds. Zarządzaia Eergią i Jakości Sieci CVM-ET4+ Zgody z ormami dotyczącymi efektywości eergetyczej owy wielokaałowy aalizator sieci i poboru eergii Obeca sytuacja Obece

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych

Analiza potencjału energetycznego depozytów mułów węglowych zaiteresowaia wykorzystaiem tej metody w odiesieiu do iych droboziaristych materiałów odpadowych ze wzbogacaia węgla kamieego ależy poszukiwać owych, skutecziej działających odczyików. Zdecydowaie miej

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH

WARUNKI PRACY PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH Medycya Pracy 2010;61(6):641 647 Istytut Medycyy Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Ewa Kułagowska 1 Maria Kosińska 2 PRACA ORYGINALNA WARUNKI PRACY PIELĘGNIAREK ŚRODOWISKOWO-RODZINNYCH

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET Oddział Finansowy

SĄD APELACYJNY W BIAŁYMSTOKU BUDŻET Oddział Finansowy BUDŻET 2016 Spis treści 1. Jednostki organizacyjne 2. Dochody 3. Wydatki 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia Budżet na rok 2016 określa wysokość środków budżetowych niezbędnych do funkcjonowania: w części

Bardziej szczegółowo

Obchody 35-lecia Solidarności

Obchody 35-lecia Solidarności BIULETYN INFORMACYJNY NR 65 25.06.2015 Obchody 35-lecia Solidarości Gode życie, prawo do wyrażaia własych poglądów, wolość ie mielibyśmy dziś w Polsce tego wszystkiego, gdyby ie Solidarość. Dziś Solidarość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok

INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Akceptuję: INFORMACJA O P R O J E K C I E P L A N U FUNDUSZU PRACY na 2007 rok Materiał dla Komisji Pracy Sejmu RP Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

- o zmianie ustawy - Kodeks pracy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-120-10 Druk nr 3478 Warszawa, 11 października 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie w rolnictwie szkockim

Wynagrodzenie w rolnictwie szkockim Wyagrodzeie w rolictwie szkockim dziewiętastego Wydaie Iformator dla pracowików i pracodawców Co powiieeś wiedzieć o Rozporządzeiu r 62 o wy a g r o d z e i a c h w ro l i c t w i e Sz k o c j a 329324_Guide.idd

Bardziej szczegółowo

info euro Norwegia atrakcyjna nisza eksportowa dla małych i średnich przedsiębiorstw Program COSME Prawo autorskie w internecie ISSN 1505-781X

info euro Norwegia atrakcyjna nisza eksportowa dla małych i średnich przedsiębiorstw Program COSME Prawo autorskie w internecie ISSN 1505-781X kwiecień (150) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo Norwegia atrakcyja isza eksportowa dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Program COSME Prawo autorskie w iterecie Zachodiopomorskie Stowarzyszeie

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

AN ANALYSIS OF KINDERGARDEN TEACHERS` PREPARATION TO PROVIDE FIRST AID

AN ANALYSIS OF KINDERGARDEN TEACHERS` PREPARATION TO PROVIDE FIRST AID PRZEGL EPIDEMIOL 2011; 65: 663-667 Zdrowie publicze Jadwiga Woźiak, Grzegorz Nowicki, Mariusz Goiewicz, Katarzya Zieloka, Marek Górecki, Alia Dzirba, Ewa Chemperek ANALIZA PRZYGOTOWANIA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji (Kółko matematyczne, kółko przedsiębiorczości)

Konspekt lekcji (Kółko matematyczne, kółko przedsiębiorczości) Kospekt lekcji (Kółko matematycze, kółko przedsiębiorczości) Łukasz Godzia Temat: Paradoks skąpej wdowy. O procecie składaym ogólie. Czas lekcji 45 miut Cele ogóle: Uczeń: Umie obliczyć procet składay

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY. nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY nowy instrument wsparcia kształcenia ustawicznego pracodawców i pracowników PRZEPISY REGULUJĄCE TWORZENIE KFS I ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystyczna analiza danych jakościowych. Dr Anna ADRIAN Paw B5, pok 407 adan@agh.edu. Rachuek prawdopodobieństwa i statystyka W12: Statystycza aaliza daych jakościowych Dr Aa ADRIAN Paw B5, pok 407 ada@agh.edu.pl Wprowadzeie Rozróżia się dwa typy daych jakościowych: Nomiale jeśli opisują

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA

NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA NOWA PERSPEKTYWA, UBEZPIECZENIE UNIWERSALNE, PLUS, PERSPEKTYWA B. ZAŁĄCZNIKI NUMERY DOŁĄCZONYCH WNIOSKÓW/DEKLARACJI WNIOSEK O ZAWARCIE UMÓW DODATKOWYCH/ DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA/ DEKLARACJA

Bardziej szczegółowo

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi

O liczbach naturalnych, których suma równa się iloczynowi O liczbach aturalych, których suma rówa się iloczyowi Lew Kurladczyk i Adrzej Nowicki Toruń UMK, 10 listopada 1998 r. Liczby aturale 1, 2, 3 posiadają szczególą własość. Ich suma rówa się iloczyowi: Podobą

Bardziej szczegółowo

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r.

Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 633 Warszawa, 11 kwietnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Siemens. The future moving in.

Siemens. The future moving in. Ogrzewaczy wody marki Siemes zae są a rykach całego świata. Ich powstawaiu towarzyszą ambite cele: stale poszukujemy iowacyjych, przyszłościowych rozwiązań techologiczych, służących poprawie jakości życia.

Bardziej szczegółowo

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku,

oznacza kwotę części zasadniczej dotacji podstawowej dla i-tej uczelni publicznej w danym roku, Załącziki do rozporządzeia Miistra Nauki i Szkolictwa Wyższego z dia... r. (poz....) Załączik r 1 SPOSÓB PODZIAŁU DOTACJI DLA UCZELNI PUBLICZNYCH NA ZADANIA ZWIĄZANE Z KSZTAŁCENIEM STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH,

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Tydzień. z Tygodnikiem Solidarność. Deale w Generalnej Dyrekcji...

Tydzień. z Tygodnikiem Solidarność. Deale w Generalnej Dyrekcji... Tydzień z Tygodikiem Solidarość Deale w Geeralej Dyrekcji... r 15 z 11 lipca 2014 Geerala Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z agecji rządowej przekształca się powoli w agecję firm z Grupy Saferoad. To

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii odnawialnej

Wytwarzanie energii odnawialnej Adrzej Nocuñ Waldemar Ostrowski Adrzej Rabszty Miros³aw bik Eugeiusz Miklas B³a ej yp Wytwarzaie eergii odawialej poprzez współspalaie biomasy z paliwami podstawowymi w PKE SA W celu osi¹giêcia zawartego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 374/XXI/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 374/XXI/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 30 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dia 29 wrześia 2016 r. Poz. 8446 UCHWAŁA NR 374/XXI/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dia 30 sierpia 2016 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyzawaych w ramach

Bardziej szczegółowo

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń 1 9 8 9 Okrągły Stół negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status

Bardziej szczegółowo

40:5. 40:5 = 500000υ5 5p 40, 40:5 = 500000 5p 40.

40:5. 40:5 = 500000υ5 5p 40, 40:5 = 500000 5p 40. Portfele polis Poieważ składka jest ustalaa jako wartość oczekiwaa rzeczywistego, losowego kosztu ubezpieczeia, więc jest tym bliższa średiej wydatków im większa jest liczba ubezpieczoych Polisy grupuje

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo