Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) , , Adres Witryna WWW: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Znak sprawy CZOK/38/09/10 1

2 1. Zamawiający. Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom zaprasza do złoŝenia ofert w przetargu nieograniczonym na: Podstawa prawna: Dostawę kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Talony na posiłki Posiłki gotowe RóŜne posiłki spoŝywcze Przedmiotem zamówienia jest: - comiesięczna dostawa kuponów na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników uprawniających do płacenia za posiłki i produkty spoŝywcze dostępne w placówkach gastronomicznych i sklepach z artykułami spoŝywczymi Istotne postanowienia organizacyjno - techniczne Pracownicy Zamawiającego winni mieć moŝliwość otrzymania gorącego posiłku lub zamiennie artykułów spoŝywczych w postaci produktów spoŝywczych nadających się do spoŝycia po przygotowaniu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz.U.Nr 60 poz.279) Kupony Ŝywieniowe winny być realizowane w miejscowościach na terenie województwa śląskiego, w co najmniej trzech placówkach i sklepach, które znajdują się w następujących miastach: - miasto Czeladź, - miasto Sosnowiec, - miasto Będzin, - miasto Siemianowice, - miasto Katowice, - miasto Jaworzno, - miasto Bytom , - miasto Zabrze, - miasto Bytom

3 - miasto Czerwionka- Leszczyny Wartość nominalna pojedynczych kuponów będzie dopasowana do potrzeb Zamawiającego a wysokość prowizji będzie obowiązywała w określonym stałym % od wartości nominalnej pojedynczych kuponów w całym okresie realizacji umowy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy tj. od r. do r. dostawę kuponów Ŝywieniowych o określonych, uzgodnionych nominałach ( np. 6 zł, 8 zł 10 zł) na łączną wartość do ,00 zł. Wartość ta moŝe być pomniejszona do 20% z uwagi na faktyczne zatrudnienie i absencję pracowników. Miesięczne dostawy będą wahać się w przedziale wartościowym , ,00 zł w zaleŝności od stanu zatrudnienia i absencji w danym miesiącu Powstałe nadwyŝki pomiędzy ilością zamówionych kuponów, a ilością wydanych pracownikom kuponów, na podstawie przepracowanych dniówek, zostaną skorygowane i rozliczone w zamówieniu na następny miesiąc NadwyŜka zamówionych kuponów w ostatnim miesiącu dostawy (grudzień 2010 r.) zostanie zwrócona Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty dokumentu księgowego i zwrotu środków finansowych Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia w terminie do 25-go dnia kaŝdego miesiąca zamówienia na przewidywaną ilość o określonych nominałach potrzebnych do wydania pracownikom kuponów Ŝywieniowych Termin dostarczenia przez Wykonawcę kuponów Ŝywieniowych do siedziby Zakładu CZOK w Czeladzi, ul. Kościuszki 9 7 dni od otrzymania zamówienia.- termin waŝności kuponów minimum 6 miesięcy Placówki i sklepy realizujące kupony Ŝywieniowe winny być dostępne dla pracowników w dni robocze, a takŝe w miarę moŝliwości w dni wolne od pracy Kupony Ŝywieniowe nie mogą podlegać wymianie na gotówkę, uŝywki oraz artykuły nieŝywnościowe. 3. Warunki udziału w postępowaniu 3.1. Wykonawca powinien: Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŝe dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych Wykonawca powinien zapewnić moŝliwość realizacji kuponów Ŝywieniowych w minimum 3 sklepach/placówkach gastronomicznych w jednym mieście, w danym miesiącu. 3

4 3.3. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200 tys. złotych. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu dostaw o charakterze i złoŝoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, nie mniej niŝ 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem złoŝonością i podobną wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie. 4. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie naleŝy zrealizować w terminie od r r. 5. Dokumenty i załączniki, które naleŝy dołączyć do oferty: 5.1.Wypełnić druk OFERTA załącznik nr 1. Ofertę i załączniki naleŝy sporządzić ściśle wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego. 5.2.Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy zawiera projekt umowy załącznik nr 2 do druku OFERTA. 5.3.Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art.44 Pzp, stanowiące załącznik nr3 do druku OFERTA. W przypadku udostępnienia Wykonawcy potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inne podmioty Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie tych przedmiotów do ich udostępnienia, które naleŝy dołączyć do Załącznika nr 3 do druku OFERTA Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie przedłoŝenie dowodu ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 5.7.Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, albo Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji organu podatkowego (waŝne na dzień upływu terminu składania ofert, a w przypadku braku oznaczenia terminu waŝności datowane nie wcześniej, niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 4

5 5.8.Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności (waŝne na dzień upływu terminu składania ofert, a w przypadku braku oznaczenia terminu waŝności datowane nie wcześniej, niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Informację z Krajowego Rejestru Karnego na temat karalności Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć równieŝ urzędujących członków władz. Informacje powinny być aktualne i wystawione nie wcześniej niŝ 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu dostaw o charakterze i złoŝoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich 3 lat nie mniej niŝ 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem złoŝonością i podobną wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie - Załącznik Nr 4 do druku OFERTA Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy załącznik nr 5 do druku OFERTA Wypełniony formularz cenowy zawierający cenę brutto kuponów Ŝywieniowych oraz ilość placówek gastronomicznych i sklepów spoŝywczych załącznik nr 6 do druku OFERTA Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200 tys. złotych. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności winien załączyć do druku OFERTA W przypadku, kiedy Wykonawca posiada siedzibę poza terytorium RP w zakresie składanych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. z 2007r. Nr 1655 oraz 2008r. Nr 171 poz. 1058). 6. Opis sposobu przygotowania ofert. 6.1.Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodna ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 6.6.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5

6 6.7.Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z ustawą Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść, a takŝe opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane jest przedłoŝenie dowodu ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać: wskazanie (oznaczenia) pełnomocnika, oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upowaŝnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu przetargowym albo upowaŝnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dokument pełnomocnictwa winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika, a do pełnomocnictwa winny być załączone dokumenty potwierdzające, Ŝe osoby podpisujące pełnomocnictwa są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy W przypadku składania oferty, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy winien wskazać tą część zamówienia Zamawiający nie określa, która część zamówienia moŝe być powierzona podwykonawcy Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeŝeniem pkt SIWZ Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferta moŝe mieć takŝe postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się, oferta wraz z załącznikami Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt

7 6.17. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony naleŝy ponumerować w taki sposób, aby umoŝliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (naleŝy zachować ciągłość numeracji stron oferty) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną Ofertę naleŝy złoŝyć w 1 egzemplarzu Ofertę, wraz z załącznikami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A Bytom, ul. Strzelców Bytomskich (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) Znak sprawy CZOK/38/09/10 OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń NIE OTWIERAĆ PRZED:... (data, godzina) Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeŝeli braki lub błędy w tym zakresie uniemoŝliwiają prawidłowe otwarcie oferty Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 7. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7

8 7.1.Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeŝeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później niŝ na 6/sześć dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie zapytanie i wyjaśnienie opublikuje na stronie internetowej. 7.2.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści te informacje na stronie internetowej JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UEL 257 z r.) JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeŝeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przed ofertowego Informacji na temat niniejszego postępowania udziela: Ryszard Hulbój 7.7. Zamawiający informuje, Ŝe wszystkie ewentualne wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje faksem z zastrzeŝeniem art. 27 ust. 3 Pzp. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający podaje nr faksu : 0- prefiks W przypadku pełnomocnictw i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Spółki dokumenty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie wzywającym Wykonawcę do uzupełnienia. 8. Okres związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Ewentualne wniesienie protestu zawiesza bieg tego terminu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 8

9 8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 9. Wymagania dotyczące wadium. 9.1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 9.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 9.3.Wadium moŝe być wnoszone w następujących formach w zaleŝności od wyboru: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: GETIN BANK o/sosnowiec , z dopiskiem: Znak sprawy CZOK / 38/09/10 Dostawa kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.4.JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenia dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu naleŝy wpisać: Znak sprawy CZOK/38/09/10 Dostawa kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.3 (b) - (e) muszą zachować waŝność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą i być przedstawione w formie gwarancji nieodwołalnej i bezwarunkowej, zapewniającej na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.5.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta GETIN BANK o/sosnowiec Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 9

10 9.7.Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę. 9.8.Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającym z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy Ponadto Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty musi być ustalona wg zasad określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Wysokość prowizji naleŝy wyrazić w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zamieścić w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do oferty. 11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207, sekretariat Spółki II piętro Termin składania ofert upływa dnia r o godz Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 12. Otwarcie i badanie ofert Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna Otwarcie ofert jest jawne. 10

11 12.3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi: a) imię, nazwisko, nazwę (firmy)wykonawcy, b) adres (siedziba) Wykonawcy, c) informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, d) warunki płatności zawarte w ofercie Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje Podstawy wykluczenia z postępowania 1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców w przypadku których zachodzą przesłanki art. 24 Pzp. 2. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a w przypadku opisanym w ppkt. c) wnosi ponadto o wyraŝenie zgody na poprawienie omyłki, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 Prawo zamówień publicznych. 13. Kryteria oceny ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie poniŝszych kryteriów oceny ofert : P łączna wartość nominalna kuponów z prowizją: znaczenie 80%(współczynnik 0,80) U dostępność usługi 20%(współczynnik 0,20) (co najmniej 3 sklepy/placówki w jednym mieście) Punktowa ocena danej oferty O będzie obliczona wg wzoru: O = P + U a) P kryterium dotyczące łącznej wartości nominalnej kuponów 11

12 wysokość łącznej wartości nominalnej kuponów z prowizją oferty najniŝszej P = x 100 pkt. x 0,80 wysokość łącznej wartości nominalnej kuponów z prowizją oferty badanej b) U kryterium dotyczące ilości placówek gastronomicznych i sklepów spoŝywczych realizujących kupony Ŝywnościowe w 10 miastach wymienionych w pkt.2.1.siwz ilość placówek gastr.i sklepów spoŝywczych oferty badanej U = x 100 pkt x 0,20 ilość placówek gastr.i sklepów spoŝywczych oferty z najwyŝszą ilością placówek gastr.i sklepów spoŝywczych Wybraną będzie oferta, która odpowiada wymaganiom zawartym w niniejszej specyfikacji oraz uzyska najwyŝszą liczbę punktów. 14. UniewaŜnienie przetargu. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 Prawo zamówień publicznych. 15. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najwyŝszą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający ogłosi wyniki postępowania w Urzędzie Oficjalnych Wspólnot Europejskich, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firm), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o których mowa w pkt pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 12

13 15.5. Zamawiający informuje, Ŝe zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 16. Środki ochrony prawnej ( przepisy art ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące protestów, odwołań i skarg ) : P r o t e s t Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca moŝe wnieść pisemny protest do Zamawiającego Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŝe dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub na stronie internetowej. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 Pzp Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. O d w o ł a n i e Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 184 ust. 1a ustawy Pzp Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niŝ w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 13

14 14

15 Załącznik nr 1 Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 zamieszczonego w Urzędzie Oficialnych Publikacji Wspólnot Europejskich na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej na: Dostawę kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Imię Nazwisko... zamieszkały... reprezentując firmę/firmy (nazwa i adres firmy/firm)... NIP... REGON... Oferuję wykonanie umowy za cenę jednostkową ( cena jednego kuponu) obliczoną jako wartość nominalna dostarczonego kuponu powiększoną o prowizję (słownie:... %) wartości nominalnej dostarczonego kuponu. w wysokości % Wobec tego oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym zakresie tj. łącznej planowanej przez Zamawiającego wartości kuponów za cenę...zł w tym: kwota ,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100) to jest wartość nominalna łącznej planowanej przez Zamawiającego sumy kuponów o nominałach uzgodnionych z Zamawiającym. oraz kwota zł netto + VAT w kwocie.zł = brutto zł (słownie...) stanowiąca łączną prowizję obliczoną od łącznej planowanej przez Zamawiającego wartości nominalnej kuponów tj. od kwoty ,00 zł. i oferuję.placówek gastronomicznych i sklepów spoŝywczych w 10 miastach wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ oraz oświadczam/y, Ŝe: 15

16 1) akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na nocie księgowej i fakturze w terminie do 7 dni od dnia doręczenia noty księgowej i faktury Zamawiającemu, przy czym jako dzień zapłaty ustala się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 2) przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie od dnia 2010 r. do dnia 2010 r. 3) uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie tego wnieśliśmy wadium w dniu.., w kwocie, w formie.... Zwrot wadium wniesionego w gotówce naleŝy dokonać na konto:.... 4) zapewniamy waŝność kuponów Ŝywieniowych przez.. miesięcy. 5) jesteśmy świadomi, Ŝe jeŝeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 6) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeŝeń. 7) akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 8) Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami/z podwykonawcami. 9) Oferta została złoŝona na...zapisanych stronach, podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr... 10) Wykonawca informuje o numerze faxu, telefonu.. na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie oświadczenia, informacje itp. 11) Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 1. Projekt umowy Załącznik Nr 2 2. Oświadczenie Wykonawcy Załącznik Nr 3 3. Doświadczenie Wykonawcy Załącznik Nr 4 4. Zobowiązanie do współpracy - Załącznik nr 5 5. Formularz cenowy - Załącznik Nr 6... dnia (upowaŝniony przedstawiciel Wykonawcy) 16

17 Załącznik Nr 2 - PROJEKT - UMOWA NA DOSTAWĘ REALIZOWANA W TRYBIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr... zawarta w dniu roku w Bytomiu pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 207, Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą Czeladź, ul. Kościuszki 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą kapitał zakładowy ,00 zł, numer identyfikacji podatkowej NIP: , REGON: , reprezentowaną przez: zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS...posiadającym(ą) kapitał zakładowy zł, numer identyfikacji podatkowej NIP:., REGON:. reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) dalej WYKONAWCĄ o następującej treści: 1. Przedmiot umowy 1. W oparciu o Uchwałę nr.../ /z/iv z dnia r. Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt.: Dostawa kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. 2. Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy tj. od r. do r. dostawę kuponów Ŝywieniowych o określonych, uzgodnionych nominałach na łączną wartość do ,00 zł. 17

18 3. Wartość określona w ust.2 moŝe być pomniejszona do 20% z uwagi na faktyczne zatrudnienie i absencję pracowników. Miesięczne dostawy będą wahać się w przedziale wartościowym , ,00 zł w zaleŝności od absencji i stanu zatrudnienia w danym miesiącu.. 4. Wykonawca oświadcza, Ŝe przed złoŝeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym w pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stwierdza, Ŝe nie zachodzą Ŝadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy. 5. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złoŝoną ofertą oraz warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niŝsza od jakości zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie. 2. Termin realizacji umowy Termin wykonania umowy: od r. do r. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia w danym miesiącu będzie równe iloczynowi ilości zamówionych kuponów dla pracowników Zamawiającego w danym miesiącu i ich wartości nominalnej oraz prowizji w wysokości..% od łącznej wartości nominalnej kuponów zamówionych przez Zamawiającego w danym miesiącu. 2. Wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy w pełnym zakresie tj. łącznej planowanej wartości nominalnej kuponów określonej w 1 ust 2 wynosi...zł. 3. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust 2 składa się: - kwota ,00 zł. stanowiąca łączną planowaną wartość nominalną kuponów Ŝywieniowych określoną w 1 ust 2, - kwota. zł brutto stanowiąca łączną wartość prowizji od łącznej planowanej wartości nominalnej kuponów Ŝywieniowych określonej w 1 ust Obowiązki Stron 1. Strony zobowiązują się do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji, uzgodnienia danych koniecznych do naleŝytego wykonania przedmiotu umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy: 1. Dostarczanie na własny koszt kuponów Ŝywieniowych do siedziby Zakładu CZOK w Czeladzi, ul. Kościuszki 9 w terminie 7 dni od otrzymania zamówienia. 2. ZastrzeŜenie, Ŝe kupony Ŝywieniowe nie podlegają wymianie na gotówkę, uŝywki oraz artykuły nieŝywnościowe. 3. Zapewnienie moŝliwości realizacji kuponów Ŝywieniowych w minimum 3 sklepach z artykułami spoŝywczymi/placówkach gastronomicznych w danym mieście. Wykaz sklepów/placówek gastronomicznych, winien zawiera załącznik nr 1 do umowy. 4. Zapewnienie moŝliwości realizacji kuponów Ŝywieniowych przez pracowników w sklepach 18

19 /placówkach gastronomicznych, o których mowa w pkt. 3, w dni robocze, a takŝe w miarę moŝliwości w dni wolne od pracy. 5. Zapewnienie waŝności kuponów Ŝywieniowych przez miesięcy. 6. Informowanie koordynatora Zakładu CZOK o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu dostawy przedmiotu umowy. 3. Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1. Składanie w terminie do 25-go dnia kaŝdego miesiąca zamówienia na przewidywaną ilość kuponów Ŝywieniowych o określonych nominałach potrzebnych do wydania pracownikom na następny miesiąc. 2. Dokonanie zapłaty za wykonaną dostawę w ustalonym terminie. 5. Rozliczenia finansowe 1. Podstawą do rozliczeń za dany miesiąc będzie faktura dostarczona wraz z kuponami Ŝywieniowymi do siedziby Zakładu CZOK, zgodnie z zamówieniem za miesiąc, którego rozliczenie dotyczy. 2. Przyjęcie dostawy kuponów Ŝywieniowych potwierdza koordynator wymieniony w 8, niniejszej umowy. 3. Zapłata faktury następować będzie w terminie do 7 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu kuponów wraz z dokumentem księgowym, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na tym dokumencie, przy czym Strony ustalają jako datę zapłaty przez Zamawiającego dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Od chwili zapłaty naleŝności za dostawę kuponów Ŝywieniowych Zamawiający nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności w związku z roszczeniami placówek gastronomicznych lub sklepów z artykułami spoŝywczymi, wynikającymi z niewykonania lub nienaleŝytego wykonania zobowiązań Wykonawcy wobec tych placówek i sklepów. 5. Powstałe nadwyŝki pomiędzy ilością zamówionych kuponów, a ilością wydanych pracownikom kuponów, na podstawie przepracowanych dniówek, zostaną skorygowane i rozliczone w zamówieniu na następny miesiąc. 6. NadwyŜka zamówionych kuponów w ostatnim miesiącu dostawy (grudzień 2010) zostanie zwrócona do Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty dokumentu księgowego i zwrotu środków finansowych na rachunek Zamawiającego. 7. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie moŝe nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, wyraŝoną pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. PowyŜsze dotyczy zarówno naleŝności głównej jak i odsetek. 8. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na wszystkich fakturach i innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności, określonych w 5 ust. 7 niniejszej umowy. 9. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP:

20 10. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP Kary i odszkodowania. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) z tytułu odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn zaleŝnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 2 niniejszej umowy, b) z tytułu nieterminowego wykonania umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w 3 ust. 2 niniejszej umowy, za kaŝdy dzień opóźnienia, 2. JeŜeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody, Zamawiający moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych zawartych w Kodeksie Cywilnym. 7. Klauzula siły wyŝszej Od obowiązków z zawartej umowy strony mogą być zwolnione tylko w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezaleŝnych od woli stron, którym nie mogła strona zapobiec przy naleŝytej staranności (siła wyŝsza) i które nastąpiły po zawarciu umowy, uniemoŝliwiających jej wykonanie w całości lub jej części takich jak nieprzewidziane zmiany warunków np. poŝar, trzęsienia ziemi, wojna, zamachy terrorystyczne, działania nieprzyjacielskie, strajki itp. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyŝszą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić. 8. Reprezentanci stron 1. Koordynatorami w zakresie realizacji całości przedmiotu umowy są: ze strony Wykonawcy:... ze strony Zamawiającego: w zakresie rzeczowym: w zakresie finansowym: Zmiana koordynatorów realizacji przedmiotu umowy wymaga powiadomienia w formie pisemnej i nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 12. Postanowienia końcowe 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron, wyraŝoną na piśmie pod rygorem niewaŝności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem niewaŝności zmiana postanowień niniejszej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŝeli przy ich uwzględnieniu naleŝałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

podstawie art.232 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 1998r Nr 21 poz.94 w brzmieniu obowiązującym),

podstawie art.232 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 1998r Nr 21 poz.94 w brzmieniu obowiązującym), Strona 1 z 5 Katowice: Emisja i dostawa kuponów Ŝywieniowych na posiłki regeneracyjno-wzmacniające i profilaktyczne. Numer ogłoszenia: 212620-2010; data zamieszczenia: 16.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM Nr sprawy: TT-15.1-5/11 DzierŜoniów, dnia 19.01.2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO : Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 DzierŜoniów

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej

Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej Ogłoszenie o postępowaniu nr IU/IS/2015/049 Wykonanie nowego zasilania w energię elektryczną do DCT w Porcie Gdańsk zwiększenie mocy przyłączeniowej 1) Nazwa i adres zamawiającego Zarząd Morskiego Portu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Wrocław: Usługi konserwacyjne i serwisowe w budynku Narodowego Forum Muzyki im.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Choszczno: Remont kapitalny dróg w miejscowości Rzeczki, ul. Dąbrowszczaków - KoŜedo oraz ulicy Polnej. Numer ogłoszenia: 335464-2009; data zamieszczenia: 28.09.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu

rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa przy ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 w Poznaniu FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy...... Adres Wykonawcy... NIP, REGON Wykonawcy... Telefon/fax Wykonawcy... Do: nazwa i siedziba Zamawiającego ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10 61-719 Poznań NIP 783-11-21-773

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Choszczno: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choszcznie Numer ogłoszenia: 99671-2009; data zamieszczenia: 25.06.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Naprawa i wykonywanie obsługi pojazdów słuŝbowych Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Bełchatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 /2015 Numer ogłoszenia: 78105-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi

Obowiązki stron. Termin realizacji umowy. Odbiór i fakturowanie usługi projekt UMOWA Nr... Zawarta w dniu...we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 29100923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa Bartłomieja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.gumed.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.gumed.edu.pl 1 z 5 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.gumed.edu.pl Gdańsk: Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i 1 z 5 2016-02-17 08:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 04/2016 ( Transport Pacjentów Dializowanych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Będzin: Przewóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej W Będzinie Numer ogłoszenia: 260372-2008; data zamieszczenia: 11.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo