Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) , , Adres Witryna WWW: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Znak sprawy CZOK/38/09/10 1

2 1. Zamawiający. Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom zaprasza do złoŝenia ofert w przetargu nieograniczonym na: Podstawa prawna: Dostawę kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Talony na posiłki Posiłki gotowe RóŜne posiłki spoŝywcze Przedmiotem zamówienia jest: - comiesięczna dostawa kuponów na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników uprawniających do płacenia za posiłki i produkty spoŝywcze dostępne w placówkach gastronomicznych i sklepach z artykułami spoŝywczymi Istotne postanowienia organizacyjno - techniczne Pracownicy Zamawiającego winni mieć moŝliwość otrzymania gorącego posiłku lub zamiennie artykułów spoŝywczych w postaci produktów spoŝywczych nadających się do spoŝycia po przygotowaniu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów ( Dz.U.Nr 60 poz.279) Kupony Ŝywieniowe winny być realizowane w miejscowościach na terenie województwa śląskiego, w co najmniej trzech placówkach i sklepach, które znajdują się w następujących miastach: - miasto Czeladź, - miasto Sosnowiec, - miasto Będzin, - miasto Siemianowice, - miasto Katowice, - miasto Jaworzno, - miasto Bytom , - miasto Zabrze, - miasto Bytom

3 - miasto Czerwionka- Leszczyny Wartość nominalna pojedynczych kuponów będzie dopasowana do potrzeb Zamawiającego a wysokość prowizji będzie obowiązywała w określonym stałym % od wartości nominalnej pojedynczych kuponów w całym okresie realizacji umowy Zamawiający planuje w okresie obowiązywania umowy tj. od r. do r. dostawę kuponów Ŝywieniowych o określonych, uzgodnionych nominałach ( np. 6 zł, 8 zł 10 zł) na łączną wartość do ,00 zł. Wartość ta moŝe być pomniejszona do 20% z uwagi na faktyczne zatrudnienie i absencję pracowników. Miesięczne dostawy będą wahać się w przedziale wartościowym , ,00 zł w zaleŝności od stanu zatrudnienia i absencji w danym miesiącu Powstałe nadwyŝki pomiędzy ilością zamówionych kuponów, a ilością wydanych pracownikom kuponów, na podstawie przepracowanych dniówek, zostaną skorygowane i rozliczone w zamówieniu na następny miesiąc NadwyŜka zamówionych kuponów w ostatnim miesiącu dostawy (grudzień 2010 r.) zostanie zwrócona Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty dokumentu księgowego i zwrotu środków finansowych Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia w terminie do 25-go dnia kaŝdego miesiąca zamówienia na przewidywaną ilość o określonych nominałach potrzebnych do wydania pracownikom kuponów Ŝywieniowych Termin dostarczenia przez Wykonawcę kuponów Ŝywieniowych do siedziby Zakładu CZOK w Czeladzi, ul. Kościuszki 9 7 dni od otrzymania zamówienia.- termin waŝności kuponów minimum 6 miesięcy Placówki i sklepy realizujące kupony Ŝywieniowe winny być dostępne dla pracowników w dni robocze, a takŝe w miarę moŝliwości w dni wolne od pracy Kupony Ŝywieniowe nie mogą podlegać wymianie na gotówkę, uŝywki oraz artykuły nieŝywnościowe. 3. Warunki udziału w postępowaniu 3.1. Wykonawca powinien: Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, a takŝe dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na postawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych Wykonawca powinien zapewnić moŝliwość realizacji kuponów Ŝywieniowych w minimum 3 sklepach/placówkach gastronomicznych w jednym mieście, w danym miesiącu. 3

4 3.3. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200 tys. złotych. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu dostaw o charakterze i złoŝoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, nie mniej niŝ 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem złoŝonością i podobną wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie. 4. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie naleŝy zrealizować w terminie od r r. 5. Dokumenty i załączniki, które naleŝy dołączyć do oferty: 5.1.Wypełnić druk OFERTA załącznik nr 1. Ofertę i załączniki naleŝy sporządzić ściśle wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego. 5.2.Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy zawiera projekt umowy załącznik nr 2 do druku OFERTA. 5.3.Oświadczenie Wykonawcy, zgodnie z art.44 Pzp, stanowiące załącznik nr3 do druku OFERTA. W przypadku udostępnienia Wykonawcy potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inne podmioty Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie tych przedmiotów do ich udostępnienia, które naleŝy dołączyć do Załącznika nr 3 do druku OFERTA Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŝ 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie przedłoŝenie dowodu ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 5.7.Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, albo Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji organu podatkowego (waŝne na dzień upływu terminu składania ofert, a w przypadku braku oznaczenia terminu waŝności datowane nie wcześniej, niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 4

5 5.8.Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo, Ŝe uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności (waŝne na dzień upływu terminu składania ofert, a w przypadku braku oznaczenia terminu waŝności datowane nie wcześniej, niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) Informację z Krajowego Rejestru Karnego na temat karalności Wykonawcy. W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć równieŝ urzędujących członków władz. Informacje powinny być aktualne i wystawione nie wcześniej niŝ 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu dostaw o charakterze i złoŝoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich 3 lat nie mniej niŝ 1 zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem złoŝonością i podobną wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia. z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŝycie - Załącznik Nr 4 do druku OFERTA Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy załącznik nr 5 do druku OFERTA Wypełniony formularz cenowy zawierający cenę brutto kuponów Ŝywieniowych oraz ilość placówek gastronomicznych i sklepów spoŝywczych załącznik nr 6 do druku OFERTA Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 200 tys. złotych. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności winien załączyć do druku OFERTA W przypadku, kiedy Wykonawca posiada siedzibę poza terytorium RP w zakresie składanych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. (Dz. U. z 2007r. Nr 1655 oraz 2008r. Nr 171 poz. 1058). 6. Opis sposobu przygotowania ofert. 6.1.Zawartość oferty i sposób jej sporządzenia musi być zgodna ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych. 6.6.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5

6 6.7.Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z ustawą Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, Ŝe ich treść, a takŝe opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane jest przedłoŝenie dowodu ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać: wskazanie (oznaczenia) pełnomocnika, oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upowaŝnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu przetargowym albo upowaŝnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dokument pełnomocnictwa winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika, a do pełnomocnictwa winny być załączone dokumenty potwierdzające, Ŝe osoby podpisujące pełnomocnictwa są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wykonawcy W przypadku składania oferty, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcy winien wskazać tą część zamówienia Zamawiający nie określa, która część zamówienia moŝe być powierzona podwykonawcy Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, z zastrzeŝeniem pkt SIWZ Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferta moŝe mieć takŝe postać wydruku komputerowego. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się, oferta wraz z załącznikami Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt

7 6.17. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony naleŝy ponumerować w taki sposób, aby umoŝliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (naleŝy zachować ciągłość numeracji stron oferty) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną Ofertę naleŝy złoŝyć w 1 egzemplarzu Ofertę, wraz z załącznikami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A Bytom, ul. Strzelców Bytomskich (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) Znak sprawy CZOK/38/09/10 OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: Dostawę kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń NIE OTWIERAĆ PRZED:... (data, godzina) Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje odrzucenie oferty, jeŝeli braki lub błędy w tym zakresie uniemoŝliwiają prawidłowe otwarcie oferty Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA. 7. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7

8 7.1.Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeŝeli pisemne zapytanie Wykonawcy wpłynie do niego nie później niŝ na 6/sześć dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie zapytanie i wyjaśnienie opublikuje na stronie internetowej. 7.2.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści te informacje na stronie internetowej JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U.UEL 257 z r.) JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeŝeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przed ofertowego Informacji na temat niniejszego postępowania udziela: Ryszard Hulbój 7.7. Zamawiający informuje, Ŝe wszystkie ewentualne wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje faksem z zastrzeŝeniem art. 27 ust. 3 Pzp. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający podaje nr faksu : 0- prefiks W przypadku pełnomocnictw i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Spółki dokumenty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie wzywającym Wykonawcę do uzupełnienia. 8. Okres związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Ewentualne wniesienie protestu zawiesza bieg tego terminu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 8

9 8.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania ofertą z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. 9. Wymagania dotyczące wadium. 9.1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości ,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 9.2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. 9.3.Wadium moŝe być wnoszone w następujących formach w zaleŝności od wyboru: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: GETIN BANK o/sosnowiec , z dopiskiem: Znak sprawy CZOK / 38/09/10 Dostawa kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 9.4.JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenia dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu naleŝy wpisać: Znak sprawy CZOK/38/09/10 Dostawa kuponów Ŝywieniowych na realizację posiłków profilaktycznych dla pracowników Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 9.3 (b) - (e) muszą zachować waŝność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą i być przedstawione w formie gwarancji nieodwołalnej i bezwarunkowej, zapewniającej na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9.5.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta GETIN BANK o/sosnowiec Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 9

10 9.7.Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę. 9.8.Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającym z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9.9.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy Ponadto Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 10. Opis sposobu obliczenia ceny oferty Cena oferty musi być ustalona wg zasad określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego Wysokość prowizji naleŝy wyrazić w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zamieścić w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 5 do oferty. 11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207, sekretariat Spółki II piętro Termin składania ofert upływa dnia r o godz Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 12. Otwarcie i badanie ofert Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna Otwarcie ofert jest jawne. 10

11 12.3. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia Zamawiający ogłosi: a) imię, nazwisko, nazwę (firmy)wykonawcy, b) adres (siedziba) Wykonawcy, c) informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, d) warunki płatności zawarte w ofercie Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje Podstawy wykluczenia z postępowania 1. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców w przypadku których zachodzą przesłanki art. 24 Pzp. 2. Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, poprawi w tekście oferty: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a w przypadku opisanym w ppkt. c) wnosi ponadto o wyraŝenie zgody na poprawienie omyłki, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 Prawo zamówień publicznych. 13. Kryteria oceny ofert Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie poniŝszych kryteriów oceny ofert : P łączna wartość nominalna kuponów z prowizją: znaczenie 80%(współczynnik 0,80) U dostępność usługi 20%(współczynnik 0,20) (co najmniej 3 sklepy/placówki w jednym mieście) Punktowa ocena danej oferty O będzie obliczona wg wzoru: O = P + U a) P kryterium dotyczące łącznej wartości nominalnej kuponów 11

12 wysokość łącznej wartości nominalnej kuponów z prowizją oferty najniŝszej P = x 100 pkt. x 0,80 wysokość łącznej wartości nominalnej kuponów z prowizją oferty badanej b) U kryterium dotyczące ilości placówek gastronomicznych i sklepów spoŝywczych realizujących kupony Ŝywnościowe w 10 miastach wymienionych w pkt.2.1.siwz ilość placówek gastr.i sklepów spoŝywczych oferty badanej U = x 100 pkt x 0,20 ilość placówek gastr.i sklepów spoŝywczych oferty z najwyŝszą ilością placówek gastr.i sklepów spoŝywczych Wybraną będzie oferta, która odpowiada wymaganiom zawartym w niniejszej specyfikacji oraz uzyska najwyŝszą liczbę punktów. 14. UniewaŜnienie przetargu. Zamawiający uniewaŝni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 Prawo zamówień publicznych. 15. Udzielenie zamówienia Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najwyŝszą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający ogłosi wyniki postępowania w Urzędzie Oficjalnych Wspólnot Europejskich, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŝe nazwy (firm), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złoŝyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złoŝonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje o których mowa w pkt pkt. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 12

13 15.5. Zamawiający informuje, Ŝe zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 16. Środki ochrony prawnej ( przepisy art ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące protestów, odwołań i skarg ) : P r o t e s t Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, Wykonawca moŝe wnieść pisemny protest do Zamawiającego Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŝa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŝe dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub na stronie internetowej. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust.6 Pzp Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a takŝe zawierać Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. O d w o ł a n i e Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art. 184 ust. 1a ustawy Pzp Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. ZłoŜenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa Urzędu Kopię odwołania Zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niŝ w terminie 2 dni od dnia jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo