SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH KRĄG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH KRĄG"

Transkrypt

1 PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIE SŁUŻB SPOŁECZNYCH KRĄG ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ul. Teatralna GORZÓW WLKP. NIP Tel. 095/ Faks. 095/ NR KONTA CITIBANK HANDLOWY Nr KRS Gorzów Wlkp r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH KRĄG

2 1. WSTĘP Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych KRĄG rozpoczęło swoją działalność w1999r. na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79, poz. 855). oraz statutem organizacji. Stowarzyszeniem kieruje pięcioosobowy zarząd w którego skład wchodzą : Prezes Stowarzyszenia, 2 zastępców, skarbnik i sekretarz. Zarząd realizuje zadania zlecone przez walne zgromadzenie członków, które jest zwoływane 2 razy w roku. Stowarzyszenie realizuje cele i zadania z zakresu pomocy społecznej, kultury i edukacji. Na realizację zadań pozyskujemy środki z różnych źródeł : o Dotacje (Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., Lubuski Urząd Wojewódzki, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Europejski Fundusz Społeczny, inne Fundacje, o składki członkowskie, o darowizny od osób fizycznych i prawnych o wpłaty 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego o działalność odpłatna przychody z działalności odpłatnej są przeznaczane w całości na działalność statutową. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. W 2004 r. Stowarzyszenie otrzymało status Centrum Integracji Społecznej jako jedno z pierwszych w Polsce i było pierwszą organizacją pozarządową, która taki status otrzymała. W 2007 roku status ten został przedłużony na kolejnych pięć lat tj. do 2012 r. 2. DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA PODJĘTE I REALIZOWANE W 2009 r. W roku 2009 Stowarzyszenie kontynuowało część zadań rozpoczętych w latach wcześniejszych, m. in. dotyczących działalności i dalszego rozwoju Centrum Integracji Społecznej i realizacji zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Kontynuacja działalności Centrum Integracji Społecznej, Działania na rzecz osób bezdomnych w ramach programu Powrót osób bezdomnych do społeczności od finansowany przez MPiPS Utworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych w mieszkaniach zapewniamy pobyt osobom bezdomnym. Remont pralni dla BO korzystających z wyżywienia. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników administracji - odpłatne Stowarzyszenie pozyskało środki na realizację swoich zadań : 1. Centrum Integracji Społecznej dotacja Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., PUP- Fundusz Pracy ,32 2. Przeprowadzenie szkoleń odpłatne ,00 3. Remont pralni i wyżywienie ,00 zł MPiPS 4. Doposażenie Domu Dziennego Pobytu 5.500,00 zł LUW Na działalność Stowarzyszenia pozyskaliśmy środki: z działalności cateringowej w wysokości: ,00

3 z przychodów za media: ,09 z wynajmu sal wykładowych: ,95 ze składek członkowskich : 2.105,00 z 1% podatku dla OPP : 2.330,90 z darowizn : ,00 inne 524,59 3. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W GORZOWIE WLKP. STYCZEŃ-MARZEC 2009 rok Od 01 stycznia do 31 marca 2009 roku w Centrum kontynuowano rozpoczętą 01 marca 2009 roku czwartą edycję programu. 35 osób ukończyło program z dniem r. z tego - 10 osoby po zakończeniu tego programu kontynuowało udział w kolejnej edycji, gdyż nie przeszły całego procesu reintegracji zawodowej i społecznej, co spowodowało, że nie były gotowe do podjęcia pracy W trakcie trwania rocznego programu Centrum realizuje pełny zakres programu zatrudnienia socjalnego umożliwiającego walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadania te realizowane są poprzez: - reintegracje zawodową - reintegrację społeczną - zatrudnienie socjalne Reintegracja zawodowa Reintegracja zawodowa polega na aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizowania szkoleń zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. W IV edycji wyodrębniono 4 grup zawodowych: grupa opieki nad osobami starszymi 9 osób. Praktyki zawodowe oraz szkolenia w okresie od stycznia do marca 2009 r. odbywały się na teranie DPS NR. 2 w Gorzowie Wlkp., Oddziale Poudarowy, Zakończone egzaminem zawodowym do egzaminu przystąpiło 6 osób, grupa porządkowo-czystościowa 9 osób Praktyki zawodowe oraz szkolenia odbywały się na terenie CIS, Tech-Dom, Impuls. Zakończone egzaminem zawodowym do egzaminu przystąpiło 7 osób. grupa gastronomiczna 7 osób.

4 Praktyki zawodowe oraz szkolenia w Hotelu Gorzów, firma AKCES M.K., DPS Nr1, teren CIS. Zakończone egzaminem zawodowym do egzaminu przystąpiło 6 osób. grupa remontowo-budowlana 10 osób. Praktyki zawodowe oraz szkolenie odbywały się na terenie CIS, Zakończone egzaminem zawodowym do egzaminu przystąpiło 5 osób. Dodatkowo, oprócz w/w zajęć, uczestnicy IV edycji Centrum podnosili swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe na kursach: Kurs obsługi komputera w kursie uczestniczyło 35 osób Kurs języka angielskiego w kursie uczestniczyło 35 osób Kurs ogrodniczy kurs objął 9 osób Kurs prawa jazdy kat. B kurs objął 7 osób Kurs w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych kur ukończyła 1 osoba Kurs glazurnika kurs ukończyły 4 osoby Kurs pierwszej pomocy przed medycznej kurs ukończyło 10 osób Kurs obsługi wózków jezdniowych uprawnienia uzyskało 9 osób Kurs krawiecki kurs ukończyło 7 osób Kurs spawacza uprawnienia uzyskały 4 osoby Kus przedsiębiorczości z elementami spółdzielni socjalnych kurs ukończyło 8 osób Kurs cukierniczy w kursie uczestniczą 3 osoby Kurs obsługi kasy fiskalnej kurs ukończyło 12 osób Kurs operatora ładowarek i ładowarko-koparek uprawnienia uzyskała 1 osoba Reintegracja zawodowa w Centrum obejmuje również prowadzenie poradnictwa i doradztwa zawodowego w szczególności: 1. udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, a w szczególności na udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia proponowanego uczestnikom Centrum Integracji Społecznej w ramach realizowanego projektu, udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie dodatkowych kursów zawodowych oraz podjęcie zatrudnienia przez uczestników po zakończeniu projektu, określeniu predyspozycji zawodowych uczestników projektu Centrum Integracji Społecznej 5. wydawaniu opinii o przydatności zawodowej do pracy albo kierunku szkolenia dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w czasie trwania projektu, udzielaniu pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy po odbytych praktykach zawodowych. uświadomieniu uczestnikom projektu problemów, które pracownik może napotkać w nowym środowisku pracy,

5 określeniu pożądanych zachowań w nowym miejscu pracy, zapoznanie uczestników szkolenia z rodzajami umów regulujących stosunki między pracodawcą a pracownikiem, przygotowaniu uczestników projektu do rozmowy kwalifikacyjnej i przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych do pracodawcy /CV, list motywacyjny/. Reintegracja społeczna Reintegracja społeczna oprócz opieki socjalnej obejmuje poradnictwo psychologiczne, działowość opiekuńczo-wychowawczą, wychowanie poprzez aktywne uczestnictwo w kulturze oraz rozwijanie zainteresowań i pobudzanie na doznania artystyczne i społeczne. Założenia reintegracji społecznej mają na celu przygotowanie uczestników do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie, przeciwdziałaniu patologii społecznych i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu, a także na kształceniu u uczestników CIS umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom nie zagrożonym wykluczeniem społecznym. Oprócz typowych warsztatów edukacyjnych uczestnik poprzez ponowne uczestnictwo w życiu społecznym miał możliwość niwelować takie deficyty społeczne jak: brak pewności siebie, brak empatii, brak umiejętności współpracy w grupie czy brak szeroko pojętej umiejętności pełnienia ról społecznych, zarówno w pracy jak i w rodzinie. Opieka socjalna W wszystkim uczestnikom rozpoczynającym program finansowano badania lekarskie oraz zakupiono ubrania robocze. Co miesiąc wypłacane było świadczenie integracyjne dla uczestników programu, którego wysokość 100% zasiłku dla bezrobotnych. Centrum zapewniało wszystkim uczestnikom środki czystości i higieny osobistej, pokrywało koszty dojazdów do miejsca pracy i szkoleń, zapewniało wyżywienie. W okresie od stycznia do marca 2009 r. zakresu reintegracji uczestnicy korzystali: - comiesięcznych wyjść do kina, -wyjść do teatru, - imprez integracyjnych kręgle. społecznej i kulturalnej Po zakończeniu IV edycji pracę podjęło 19 osób (w tym 13 kobiet), jedna osoba nabył uprawnienia do świadczeń emerytalnych. KWIECIEŃ GRUDZIEŃ 2009 ROK r. w Centrum Integracji Społecznej rozpoczęto zajęcia V edycji programu. Program jednorazowo realizowało 35 uczestników. Zakończenie realizacji V edycji przewidziano na rok. W okresie od r. realizowany był pełen zakres programu zatrudnienia socjalnego. W/w zadania tak jak poprzednio realizowane były poprzez: reintegracje społeczną, reintegrację zawodową, zatrudnienie wspierane.

6 W V edycji reintegracje zawodowa realizowano w 5 grupach zawodowych: - grupie opieki w szkoleniu uczestniczyło 7 osób. Praktyki zawodowe oraz szkolenia w okresie sprawozdawczym odbywały się na terenie CIS, DPS Nr 2 - grupie porządkowo-czystościowej w szkoleniu uczestniczyło 7 osób. Szkolenia odbywały się na terenie CIS, Impulsie, Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, - grupie remontowo-budowlanej w szkoleniu uczestniczyło 8-10 osób. Szkolenia zawodowe odbywały Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Gorzowie Wlkp., teren CIS, - grupie gastronomicznej w szkoleniu uczestniczyło 7 osób. Szkolenia zawodowe odbywały się w Motelu Pintal, Karczmie Słupskiej, Kawiarni Letniej, Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości, teren CIS. - grupie krawieckiej w szkoleniu uczestniczyło 6 osób. W szkoleniu uczestniczyło Szkolenie zawodowe odbywało się w pracowni na terenie CIS KADRA okres sprawozdawczy Kierownik CIS - 1 etat Główny Księgowy 1 etat Pracownik ds. administracji i kadr 1 etat Doradca zawodowy 1 etat Psycholog ½ etatu Pracownik socjalny 1 etat Instruktorzy Zawodu w okresie od r. 4 x ½, 1x 1 etat, Kierowca ½ etatu od do r. Kucharz 3 etaty Koordynator projektu od do r. umowa zlecenie. Pracownik ds. administracji 1 etat w okresie od r. 3.6 FINANSOWANIE 1. Urząd Miasta Gorzowa Wlkp ,00 2. Powiatowy Urząd Pracy ,32 3. Ministerstwo PiPS ,00 4. LUW ,00 5. PZU ,00 4. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE W 2009 r. Najmowany od Miasta budynek w Gorzowie Wlkp. przy ul Teatralnej na prowadzenie CIS wymaga dalszych remontów. W 2008 roku wykonano: - wymianę dachu nad stołówką i mieszkaniami chronionymi - remont salki do wydawania posiłków,

7 - wykonano toalety przy salce do wydawania posiłków, - przeprowadzono instalację elektryczną w łaźni i pralni oraz wykonano kanalizację. Zarząd jednostki: Prezes Skarbnik Lucyna Jastrzębska Anna Baranowska Wiceprezes Sekretarz Łucja Kacprzak. Maria Rossa. Zastępca Prezesa Anna Witkowska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 979 Warszawa, 11 października 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Druk nr 979 Warszawa, 11 października 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 979 Warszawa, 11 października 2002 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-197-02 Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 33/VII/2015 Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2007 Wałbrzych, marzec 2008 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2007 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

Centra Integracji Społecznej

Centra Integracji Społecznej 2 Podmioty Ekonomii Społecznej Centra Integracji Społecznej Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Co to jest Centrum Integracji Społecznej? 2 > > Kim są uczestnicy Centrum

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''.

OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. OFERTA POMOCOWA DLA RODZIN WIELODZIETNYCH W POWIECIE NYSKIM W RAMACH PARTNERTWA,,POWIAT NYSKI NA RZECZ WSPARCIA RODZIN WIELODZIETNYCH''. USŁUGI POMOCY SPOŁECZNEJ L.P. USŁUGA/ŚWIADCZENIE/DZIAŁANIA KRYTERIUM/POWÓD/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Razem tworzymy wspólną przyszłość! BIBLIOTECZKA REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU Razem tworzymy wspólną przyszłość! Dobre Praktyki Integracji Społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Razem tworzymy wspólną przyszłość!

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013

PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013 1 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej 44-200 Rybnik, ul. Żużlowa 25 tel. (032) 42-211-11, fax. (032) 42-601-21 e-mail: sekretariat@opsrybnik.pol.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2013 ROK Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁOMŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁOMŻY ZA 2004 ROK Spis treści 1. Ogólna charakterystyka działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w 2004 roku. 2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ

SPIS TREŚCI: 5.4 ZADANIA WŁASNE 29 5.5 POMOC NIEMATERIALNA 31 5.5.1 DZIAŁALNOŚĆ SPECJALISTY PRACY SOCJALNEJ NA RZECZ SPIS TREŚCI: WSTĘP ROZDZIAŁ I STRUKTURA DEMOGRAFICZNA MIESZKAŃCÓW 4 ROZDZIAŁ II ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.1 PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 5 2.2 ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo