MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013"

Transkrypt

1 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja KARTA GWARANCYJNA

2 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI SP. K. Q MAXPell o mocy od 80 kw do 630 kw. Dyrektywa 2006/42/WE - Maszyny Dyrektywa 2006/95/WE - Urz¹dzenia elektryczne niskonapiêciowe Dyrektywa 2004/108/WE - Kompatybilnoœci elektromagnetycznej spe³nia wymagania art. 3 pkt. 3: Dyrektywy 97/23/WE - Urz¹dzenia ciœnieniowe w oparciu o przyjête do oceny nastêpuj¹ce normy: PN-EN 303-5, PN-91/B-02413; PN-EN ISO ; PN-EN ISO ; PN-EN ISO Potwierdzeniem tego jest znak umieszczony na urz¹dzeniu Ponadto kot³y spe³niaj¹ kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane kot³om niskotemperaturowym ma³ej mocy na paliwo sta³e. Skarszewy Zdzis³aw Kulpan Prezes Zarz¹du 2 Dokumentacja techniczna

3 MAXPell 3 SPIS TREŒCI Wstêp 4 Zalecenia 4 Zastosowanie kot³ów 5 Paliwo 5 Dobór kot³a do instalacji 5 Charakterystyka kot³ów 6 Przekrój kot³a MAXPell Podstawowe wymiary i dane techniczne kot³a MAXPell 7 Komplementacja kot³a 8 Transport kot³a 8 Umiejscowienie kot³a 8 Monta regulatora pracy kot³a, palnika, podajnika i zbiornika 9 Pod³¹czenie do sieci pr¹du elektrycznego 9 Pod³¹czenie kot³a do komina 9 Pod³¹czenie kot³a do instalacji centralnego ogrzewania 10 Monta kot³a w uk³adzie otwartym 10 Monta kot³a w uk³adzie zamkniêtym 13 Uruchomienie kot³a 14 Obs³uga kot³a 15 Ochrona temperaturowa 15 Konserwacja kot³a 16 Wymiana sznura uszczelniaj¹cego w drzwiczkach 16 Awaryjne zatrzymanie kot³a 16 Warunki bezpieczeñstwa p.po. 16 Ochrona œrodowiska 17 Ha³as 17 Uwagi koñcowe 17 Ryzyko szcz¹tkowe 17 Warunki bezpiecznej eksploatacji kot³ów 18 Gwarancja 19 Problemy i ich rozwi¹zywanie 20 WARUNKI GWARANCJI 22 KARTA NAPRAW SERWISOWYCH 23 KARTA GWARANCYJNA 24 Dokumentacja techniczna 3

4 4 MAXPell Wstêp Firma dziêkuje i gratuluje Pañstwu dokonanego wyboru zakupu naszego urz¹dzenia grzewczego. Kot³y serii MAXPell przeznaczone s¹ do automatycznego spalania PELLETU z drewna. Dziêki nowatorskiej konstrukcji, oraz zastosowaniu w procesie produkcyjnym najnowszych osi¹gniêæ w dziedzinie obróbki stali stworzyliœmy urz¹dzenie stanowi¹ce tanie Ÿród³o energii dla Pañstwa domów, zak³adów i obiektów gospodarczych o powierzchni do m². Projektujàc seriæ kot³ów MAXPell chcieliœmy wyjœæ naprzeciw Pañstwa potrzebom, dlatego opieraliœmy siê na wieloletnich obserwacjach i opiniach u ytkowników. Zaowocowa³o to powstaniem nowoczesnego kot³a o wysokiej sprawnoœci. NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ZALECENIA DOTYCZ CE W AŒCIWEGO MONTA U, U YTKOWANIA I PRAWID OWEJ EKSPLOATACJI KOT A. PRZED PRZYST PIENIEM DO INSTALOWANIA ORAZ ROZPOCZÊCIEM EKSPLOATACJI PROSIMY O DOK ADNE ZAPOZNANIE SIÊ Z INSTRUKCJ. Gwarancj¹ prawid³owej i d³ugoletniej pracy urz¹dzenia jest przestrzeganie zaleceñ zawartych w niniejszej instrukcji. Zalecenia Czynnoœci wstêpne Nale y sprawdziæ kompletnoœæ dostawy, stan przesy³ki (sprawdziæ czy przesy³ka nie zosta³a uszkodzona podczas transportu) oraz porównaæ dane z tabliczki znamionowej z kart¹ gwarancyjn¹. Przed instalacj¹ kot³a nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ DTR. UWAGI W przypadku problemów z kot³em nale y kontaktowaæ siê z serwisem technicznym: Tel.: Tel.: Podczas transportu nale y dbaæ o ochronê kot³a i jego podzespo³ów przed uszkodzeniem mechanicznym. Kocio³ do czasu monta u powinien byæ przechowywany w suchym miejscu. Pod³¹czenie kot³a do pr¹du elektrycznego, instalacji wodnej i komina musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami, normami i instrukcj¹ obs³ugi. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane niew³aœciwym monta em urz¹dzenia. W przypadku awarii nale y bezzw³ocznie skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem. Niefachowa interwencja mo e spowodowaæ uszkodzenie kot³a. Podczas napraw nale y u ywaæ tylko oryginalnych czêœci zamiennych. Gwarancja na korpus kot³a zostaje udzielona na okres do trzech lat. Na sterownik i uk³ad podawania paliwa udzielamy dwuletniej gwarancji. Gwarancja ta nie obejmuje czêœci eksploatacyjnych zu ywaj¹cych siê takich jak: grza³ka, sznur izolacyjny, maty izolacyjne drzwi, r¹czki, œruby, uszczelnienia, zabezpieczenia termiczne i napiêciowe. Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji za³¹czona jest do niniejszej instrukcji. 4 Dokumentacja techniczna

5 MAXPell 5 Zak³ócenia i nieprawid³owoœci w pracy kot³a powsta³e w wyniku nieznajomoœci DTR nie podlegaj¹ reklamacji w szczególnoœci: Niew³aœciwe pod³¹czenie kot³a (np. brak pompy obiegu kot³owego) Stosowanie niew³aœciwego paliwa (rodzaj, wartoœæ opa³owa, wilgotnoœæ) Zabezpieczenie kot³a niezgodne z PN-91/B (uk³ady otwarte) lub PN-EN (uk³ady zamkniête) Zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami Brak regularnego czyszczenia i konserwacji kot³a Uszkodzenia mechaniczne Nieprawid³owa wentylacja kot³owni Brak lub nieprawid³owe napowietrzenie kot³owni Nieprawid³owo ustawiony proces spalania na palniku Kot³y spe³niaj¹ wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeñstwa wyrobu co jest potwierdzone deklaracj¹ zgodnoœci i oznaczone znakiem CE. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi (DTR) jest deklaracja zgodnoœci. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w kotle jest zabronione. Zastosowanie kot³ów MAXPell jest stalowym, niskotemperaturowym kot³em wodnym, przeznaczonym do ogrzewania obiektów o zapotrzebowaniu ciep³a w granicach od kw oraz do wspó³pracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody u ytkowej. Spalanie paliw odbywa siê z wykorzystaniem palnika wrzutkowego po³¹czonego z podajnikiem. Ca³oœæ regulowana jest za pomoc¹ sterownika mikroprocesorowego. UWAGA! Kot³y mog¹ pracowaæ zarówno w otwartym jak i zamkniêtym systemie grzewczym. Monta kot³a w uk³adzie zamkniêtym jest mo liwy tylko i wy³¹cznie z zastosowaniem zabezpieczeñ uniemo liwiaj¹cych przegrzanie kot³a. Mo liwoœci zabezpieczania kot³a ujête s¹ w normie PN-EN Paliwo Paliwem zasadniczym dla tego kot³a jest pellet wykonany z drewna o œrednicy 6-8 mm. Dobór kot³a do instalacji W celu prawid³owego doboru kot³a nale y uwzglêdniæ obliczeniowe zapotrzebowanie ciep³a wskutek strat przez przenikanie, ciep³o na potrzeby wentylacji i ciep³ej wody u ytkowej oraz w przypadku ogrzewania zespo³u obiektów straty wynikaj¹ce z przesy³u ciep³a. W³aœciwy dobór wielkoœci kot³a decyduje o jego ekonomice i sprawnoœci. Podstaw¹ doboru kot³a jest bilans cieplny ogrzewanego obiektu sporz¹dzony zgodnie z PN-B-03406:1994. Dokumentacja techniczna 5

6 6 MAXPell Charakterystyka kot³ów 1. Kot³y wykonane s¹ z wysokiej jakoœci, atestowanych blach stalowych. Obudowa wykonana jest z blachy pokrytej warstw¹ farby proszkowej. 2. Budowa Wszystkie kot³y serii MAXPell sk³adaj¹ siê z dwóch czêœci czynnych oddzielonych przegrod¹ wodn¹. W dolnej czêœci korpusu znajdujê siê komora paleniskowa, w której zamontowany jest palnik wrzutkowy. W górnej czêœci korpusu kot³a znajduje siê czêœæ grzewcza, w sk³ad której wchodzi kolumna wodna, przegroda wodna, wewnêtrzny p³aszcz wodny i p³omienice przechodz¹ce w czopuch. palnik. W górnej czêœci kot³a znajduj¹ siê drzwi przeznaczone do czyszczenia kot³a. W dolnej, przedniej czêœci kot³a znajduje siê otwór z drzwiami popielnicowymi, w których zamontowany jest W kot³ach MAXPell spalanie nastêpuje w palniku wrzutkowym. Zasyp paliwa nastêpuje przez klapê zasypow¹ zbiornika, zamykan¹ na zatrzask. Nastêpnie za pomoc¹ œlimaka, napêdzanego przez silnik elektryczny po³¹czony z motoreduktorem, paliwo dostarczane jest do palnika. Spalanie nastêpuje dziêki powietrzu dostarczanemu przez wentylator umieszczony w tylnej czêœci palnika. 3. Dop³yw i odp³yw wody z kot³a jest wykonany z rur z gwintem zewnêtrznym G 2 ½, G 3 lub po³¹czenie ko³nierzowe Dn Czopuch kot³a o œrednicy wewnêtrznej 200 mm mm, jest umiejscowiony w tylnej czêœci kot³a. 5. Do nape³niania lub spuszczania wody z kot³a przeznaczony jest króciec ¾ znajdujàcy siæ w tylnej, dolnej czæúci kotùa. 6 Dokumentacja techniczna

7 MAXPell 7 MAXPell - Przekrój kot³a MAXPell 550 MAXPell - Podstawowe wymiary i dane techniczne Nazwa kot³a Moc znamionowa Zakres mocy Max. temperatura pracy Pojemnoœæ wodna Min. ci¹g kominowy Przy³¹cze instalacji Przy³¹cze komina Masa kot³a *Objêtoœæ zasobnika Szerokoœæ kot³a G³êbokoœæ korp. Wysokoœæ korp. Wys. do œr. kom. Wys. kr. pow. X kw kw o 3 C L Pa mm kg m cm cm cm cm cm MAXPell / ,5 MAXPell / ,5 MAXPell / ,5 MAXPell MAXPell MAXPell MAXPell MAXPell DN MAXPell DN MAXPell DN Podane wymiary mog¹ ró niæ siê od wymiarów rzeczywistych do 2%. W celu ulepszania naszych wyrobów zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposa enia. Powy szy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. * Opcja Dokumentacja techniczna 7

8 8 MAXPell Kompletacja kot³ów Kocio³ MAXPell - korpus kot³a, - zbiornik paliwa, - podajnik paliwa (motoreduktor z silnikiem elektrycznym, rura stalowa, ³¹cznik elastyczny, œluza zwrotna) - od mocy 450 kw dwa zestawy, - palnik wrzutkowy - od mocy 450 kw dwa zestawy, - automatyka kot³a - od mocy 450 kw dwa zestawy, - instrukcje obs³ugi kot³a, palnika i automatyki wraz z kartami gwarancyjnymi, - skrobak, czyszczak. Zaleca siê, aby w opakowaniu kocio³ przetransportowaæ jak najbli ej miejsca monta u, co zminimalizuje mo liwoœæ uszkodzenia obudowy kot³a. Wszystkie pozosta³oœci opakowania nale y usun¹æ tak, aby nie powodowa³y zagro enia dla ludzi i zwierz¹t. W zakres dostawy mog¹ równie wchodziæ ró nego rodzaju elementy steruj¹ce lub inne automatyki w zale noœci od przeznaczenia urz¹dzenia i od intencji u ytkownika. Transport kot³a Podnoszenie i opuszczanie kot³a powinno odbywaæ siê przy u yciu podnoœników mechanicznych z wykorzystaniem do tego celu oprzyrz¹dowañ transportowych. Przy przewo eniu kot³a nale y zabezpieczyæ go przed przesuniêciami i przechy³ami na platformie pojazdu, za pomoc¹ pasów, klinów lub klocków drewnianych. Kocio³ nale y transportowaæ w pozycji pionowej. W przeciwnym wypadku mo e ulec uszkodzeniu stalowy p³aszcz izolacji kot³a. Umiejscowienie kot³a Po dostarczeniu kot³a na miejsce przeznaczenia nale y sprawdziæ kompletnoœæ dostawy, a elementy dostarczone osobno pod³¹czyæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi (podajnik, zasobnik, palnik, sterownik). Kocio³ powinien byæ zainstalowany w warunkach odpowiadaj¹cych obowi¹zuj¹cym normom. Najmniejsza odleg³oœæ od œcian w obrysie kot³a powinna wynosiæ 300 mm. Minimalna odleg³oœæ z przodu kot³a od strony drzwiczek wynosi 1000 mm. Nale y równie zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ od materia³ów ³atwopalnych, oraz instalacji elektrycznej i gazowej. Zalecane jest aby kocio³ by³ postawiony na cokole wykonanym z materia³ów niepalnych, którego szerokoœæ w obrysie jest o 100 mm wiêksza a z przodu kot³a o 300 mm. Wysokoœæ coko³u powinna wynosiæ ok mm. Absolutnie niedopuszczalne jest ustawienie kot³a na mokrym lub wilgotnym pod³o u lub w miejscu w którym nastêpuje nap³yw wód gruntowych (np. wiosn¹ podczas roztopów). Kot³ownia powinna odpowiadaæ wymaganiom normy PN-87/B i posiadaæ wentylacjê grawitacyjn¹, nale y bezwzglêdnie zapewniæ dop³yw œwie ego powietrza w iloœci odpowiadaj¹cej zapotrzebowaniu danego kot³a. Pomieszczenie, w którym bêdzie ustawiony kocio³ powinno posiadaæ dwa otwory wentylacyjne z których jeden (nawiewowy) powinien znajdowaæ siê 150 mm nad posadzk¹ o powierzchni przekroju co 2 2 najmniej 300 cm, natomiast drugi, wyci¹gowy o przekroju równie nie mniejszym jak 300 cm umieszczony w górnej czêœci kot³owni Warunek ten jest niezbêdny do prawid³owej eksploatacji kot³a, oraz warunków bezpieczeñstwa. UWAGA! Zabrania siê stosowania w pomieszczeniu kot³owni mechanicznej wentylacji wyci¹gowej. W szczególnych przypadkach oraz dla kot³ów o wiêkszej mocy uk³ad wentylacji powinien byæ zaprojektowany przez uprawnion¹ do tego osobê. 8 Dokumentacja techniczna

9 MAXPell 9 Monta regulatora pracy kot³a, palnika, podajnika i zbiornika Najczêœciej kocio³ dostarczany jest w sposób ca³kowicie zmontowany, z koniecznoœci¹ wykonania tylko pod³¹czeñ elektrycznych. Jednak e, gdyby by³o inaczej to najpierw nale y zamontowaæ podajnik poprzez wprowadzenie palnika przez otwór monta owy do wnêtrza kot³a, a nastêpnie przykrêciæ korpus palnika œrubami do korpusu kot³a. Nale y pamiêtaæ o uszczelnieniu po³¹czenia ko³nierza monta owego palnika z korpusem kot³a, najlepiej uszczelk¹ ceramiczn¹. UWAGA! Podajnik musi byæ zamontowany i obs³ugiwany zgodnie z instrukcj¹ eksploatacji i obs³ugi podajnika, która, za³¹czona jest do kot³a. Pod³¹czenie do sieci pr¹du elektrycznego Wentylator, automatyka i silnik podajnika oraz wszystkie urz¹dzenia elektryczne kot³owni powinny byæ pod³¹czone do sprawnej sieci elektrycznej, wykonanej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Kocio³ nale y pod³¹czyæ przewodem z wtyczk¹ do gniazda wyposa onego w bolec zeruj¹cy. Gniazdo powinno byæ bezpoœrednio w zasiêgu rêki na wypadek koniecznoœci b³yskawicznego od³¹czenia kot³a. Pod³¹czenie kot³a do instalacji poprzez przed³u acze, instalacje tymczasowe i prowizorki jest zagro eniem bezpieczeñstwa oraz powoduje uszkodzenia i niszczenie urz¹dzenia, dlatego jest powodem pozbawienia prawa do naprawy gwarancyjnej. Automatykê kot³a nale y pod³¹czyæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi automatyki dostarczonej wraz z urz¹dzeniem. Pod³¹czenie kot³a do komina Kot³y w systemie centralnego ogrzewania musz¹ byæ pod³¹czone do samodzielnego kana³u kominowego. Przy³¹czenie do komina musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami, wykonane przez uprawnion¹ firmê. Istotny wp³yw na pracê kot³a lub zespo³u kot³ów ma w³aœciwa wysokoœæ i przekrój przewodu kominowego dobrane odpowiednio do mocy kot³a. Gwarantuje to bezpieczn¹ eksploatacjê i wysok¹ sprawnoœæ kot³a. Niew³aœciwe wymiary przewodu kominowego mog¹ byæ przyczyn¹ zaburzeñ w pracy kot³a powoduj¹ce wydobywanie siê dymu do pomieszczeñ kot³owni. Wymagany ci¹g kominowy podano w tabeli dla ka dej wielkoœci kot³a (podciœnienie w Pa zosta³o odniesione do œrednicy przy³¹cza kominowego przy kotle). Przewód kominowy powinien byæ zamontowany z niewielkim spadkiem w kierunku kot³a. Rura powinna byæ osadzona pewnie i szczelnie, aby nie dosz³o do niekontrolowanego wyp³ywu spalin. Czopuch nie powinien byæ d³u szy ni 1,5 m. W przypadku komina stalowego, nie izolowanego, jego powierzchnia przekroju powinna byæ powiêkszona o 20%. Komin powinien byæ wyprowadzony min. 60 cm ponad najwy sz¹ krawêdÿ dachu. Przewód kominowy powinien byæ wolny od innych pod³¹czeñ. Œciany kana³u kominowego powinny byæ g³adkie, szczelne oraz bez przewê eñ i za³amañ. Izolacja termiczna uk³adu odprowadzenia spalin poprawia ci¹g kominowy. Nowy komin ceramiczny powinien byæ osuszony przed rozpaleniem kot³a. Wszystkie czêœci kana³ów spalinowych musz¹ byæ wykonane z materia³ów niepalnych. UWAGA! Producent kot³a nie bierze odpowiedzialnoœci za dobór i prawid³owe dzia³anie komina, dlatego w celu sprawdzenia stanu technicznego i parametrów komina w ka dym przypadku nale y wezwaæ kominiarza celem dokonania ekspertyzy kominiarskiej. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zaleca siê zamontowanie w kot³owni czujnika dymu i czadu. Dokumentacja techniczna 9

10 10 MAXPell Pod³¹czenie kot³a do instalacji centralnego ogrzewania Monta kot³a w uk³adzie otwartym Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spe³niaæ wszystkie wymagania normy PN-91/B dotycz¹cych zabezpieczenia urz¹dzeñ grzewczych systemu otwartego oraz naczyñ wzbiorczych. Kot³y przystosowane s¹ do pracy przy ciœnieniu roboczym do 2 barów. Maksymalna dopuszczalna wysokoœæ s³upa wody nie mo e przekroczyæ 20 m Kocio³ powinna montowaæ osoba posiadaj¹ca odpowiednie kwalifikacje w zakresie instalacji CO. Kocio³ mo na montowaæ tylko w pomieszczeniu o warunkach odpowiadaj¹cych przepisom kot³owni. Króæce zasilania i powrotu zaopatrzone s¹ w gwint zewnêtrzny G 2 ½, G 3 lub po³¹czenie ko³nierzowe Dn 100. Zasilanie instalacji grzewczej nale y pod³¹czyæ do króæca znajduj¹cego siê w górnej czêœci korpusu kot³a. Powrót wody z instalacji nale y pod³¹czyæ do króæca znajduj¹cego siê w tylnej, dolnej czêœci korpusu kot³a. Do króæca, G 3/4 w tylnej czêœci korpusu kot³a nale y zamontowaæ zawór umo liwiaj¹cy spuszczenie wody z kot³a. Kocio³ nale y pod³¹czyæ do instalacji przy pomocy elementów monta owych, w sposób roz³¹czny. Nale y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: Pod³¹czyæ króciec zasilania kot³a z instalacj¹ CO w miejscu do tego przeznaczonym. Pod³¹czyæ króciec powrotu kot³a z instalacj¹ CO w miejscu do tego przeznaczonym. Pod³¹czyæ rury uk³adu bezpieczeñstwa zgodnie z PN-91/B Nape³niæ instalacjê CO wod¹ a do momentu uzyskania ci¹g³ego przelewu z rury sygnalizacyjnej. Pod³¹czyæ urz¹dzenie steruj¹ce i sprawdziæ prawid³owe wykonanie instalacji elektrycznej. W przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania (zalecenie producenta), wykonaæ przy³¹cze pompy z tzw. obejœciem grawitacyjnym, umo liwiaj¹ce korzystanie z instalacji CO w momencie ewentualnej awarii pompy. Warunkiem uzyskania gwarancji na kocio³ jest zabezpieczenie powrotu kot³a przed wp³yniêciem czynnika grzewczego o o temperaturze ni szej ni 45 C. Najwa niejsze wymagania dotycz¹ce urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych to: Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnoœci zgodnie z PN-91/B Rura bezpieczeñstwa o œrednicy uzale nionej od mocy cieplnej kot³a Rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzaj¹ca, a tak e cyrkulacyjna, pozwalaj¹ca na zachowanie odpowiedniej temperatury w naczyniu. Na rurach bezpieczeñstwa niedopuszczalne jest stosowanie zaworów i zasuw. Rura ta powinna byæ na ca³ej d³ugoœci wolna od przewê eñ i ostrych za³amañ. W przypadku niemo noœci poprowadzenia rur bezpieczeñstwa w jak najkrótszy i najprostszy sposób do naczynia, sposób ich prowadzenia jak równie œrednica powinny byæ zgodne z PN-91/B W przypadku monta u do istniej¹cej instalacji c.o. nale y sprawdziæ jej stan techniczny. Wielkoœci rur zabezpieczaj¹cych kocio³ w uk³adzie otwartym wg PN-91/B Moc cieplna kot³a lub wymiennika* [kw] Rura bezpieczeñstwa [mm] Rura wzbiorcza [mm] powy ej do Œrednica nominalna Œrednica wewnêtrzna Œrednica nominalna Œrednica wewnêtrzna *Dla rury wzbiorczej - moc cieplna Ÿród³a ciep³a. 41, , , , , Dokumentacja techniczna

11 MAXPell 11 a) b) PN-91/B Umieszczenie naczynia wzbiorczego ponad najwy ej po³o onym punktem obiegu wody: a) rozdzia³ górny b) rozdzia³ dolny Dokumentacja techniczna 11

12 12 MAXPell PN-91/B Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposa onej w jeden kocio³ lub wymiennik ciep³a, rozdzia³ górny, pompa zamontowana na powrocie. PN-91/B Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposa onej w dwa lub wiêcej kot³y lub wymienniki ciep³a, rozdzia³ górny, pompa zamontowana na powrocie. 12 Dokumentacja techniczna

13 MAXPell 13 Monta kot³a w uk³adzie zamkniêtym Wed³ug Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 56 poz.461 z 2009 a w szczególnoœci 133 ust.7 zezwala siê na zastosowanie uk³adów zamkniêtych z naczyniami przeponowymi do zabezpieczenia kot³ów wodnych niskotemperaturowych na paliwa sta³e o mocy cieplnej do 300 kw. Zgodnie z rozporz¹dzeniem MG,PiPS z dn Dz. U. nr 135 poz.1269 kot³y tego typu podlegaj¹ formie uproszczonego lub ograniczonego dozoru technicznego. Kot³y o mocy wiêkszej ni 70 kw przed przyst¹pieniem do eksploatacji u ytkownik zobowi¹zany jest pisemnie zg³osiæ do w³aœciwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji dopuszczaj¹cej urz¹dzenie do eksploatacji. Kot³y przystosowane s¹ do zabezpieczenia w uk³adach zamkniêtych z naczyniami przeponowymi. Kocio³ nale y wyposa yæ w urz¹dzenie do odbioru nadmiaru ciep³a w przypadku wyst¹pienia zak³óceñ w pracy lub awarii. W uk³adzie sterowania prac¹ kot³a wyposa onego w wymiennik ciep³a (np. wê ownice) lub naczynie sch³adzaj¹ce nale y bezwzglêdnie zastosowaæ: regulator temperatury, ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa z rêcznym powrotem do pozycji wyjœciowej. Bezpoœrednio na kotle nale y bezwzglêdnie zamontowaæ zawór bezpieczeñstwa. Eksploatacja kot³a bez zaworu bezpieczeñstwa lub z niew³aœciwym i niesprawnym zaworem bezpieczeñstwa jest niedozwolona, gdy grozi awari¹ i stanowi zagro enie dla ycia i zdrowia ludzi. Nale y œciœle przestrzegaæ wymagañ podanych w instrukcji monta u i obs³ugi zaworu bezpieczeñstwa. Warunkiem prawid³owego dzia³ania uk³adu sch³adzaj¹cego jest zapewnienie wymaganego przep³ywu wody ch³odz¹cej przez wymiennik z sieci wodoci¹gowej, dlatego nale y sprawdziæ czy ciœnienie wody zapewni taki przep³yw. Wê ownice sch³adzaj¹ce 3/4 Model kot³a kg/s Wymagany przep³yw 3 m /h MAXPell 80 0,40 1,440 MAXPell 100 MAXPell 120 MAXPell 150 0,45 0,51 0,59 1,620 1,836 2,124 MAXPell 200 0,88 3,168 MAXPell 250 1,00 3,600 MAXPell 300 1,21 4,356 Zapewnienie bezpiecznego i prawid³owego dzia³ania wymaga pod³¹czenia do pewnego ujêcia wody ch³odz¹cej. Pod³¹czenie do ujêcia wody z hydroforu nie jest zalecane. Czujnik zaworu termostatycznego nale y umieœciæ w króæcu na kotle, natomiast zawór termostatyczny nale y zamontowaæ na dop³ywie wody ch³odz¹cej. Na ruroci¹gach ³¹cz¹cych wymiennik z dop³ywem i odp³ywem wody ch³odz¹cej zabrania siê instalowaæ zaworów zaporowych oraz innych urz¹dzeñ i osprzêtu. Dla kot³ów instalowanych w uk³adach zamkniêtych nale y zastosowaæ wymagania norm PN-EN i innych obowi¹zuj¹cych wymagañ. Kot³y przystosowane s¹ do pracy przy ciœnieniu roboczym do 2 barów. Kocio³ musi byæ zainstalowany zgodnie z w/w wymaganiami i obowi¹zuj¹cymi przepisami przez uprawnion¹ do tego firmê instalacyjn¹, a rozruch kot³a musi byæ przeprowadzony przez przeszkolony serwis producenta lub uprawnion¹ firmê instalacyjn¹. Za prawid³ow¹ instalacjê kot³a i jego naprawy odpowiada firma instalacyjno-serwisowa, która prowadzi pierwszy rozruch kot³a i odnotowuje w karcie gwarancyjnej kot³a. Jakakolwiek ingerencja i manipulacja w uk³ad zabezpieczenia i sterowania prac¹ kot³a lub pod³¹czenie dodatkowych nie ujêtych niniejsz¹ instrukcj¹ urz¹dzeñ steruj¹cych grozi niebezpieczeñstwem i utrat¹ gwarancji. Naprawy i remont kot³a mo e przeprowadziæ tylko przeszkolona przez producenta firma instalacyjno-serwisowa. Dokumentacja techniczna 13

14 14 MAXPell Uruchomienie kot³a Kocio³ mo e obs³ugiwaæ tylko osoba doros³a, zaznajomiona z funkcj¹ kot³a i jego obs³ug¹. Osoba obs³uguj¹ca kocio³ musi kierowaæ siê instrukcj¹ obs³ugi, nastawiaæ zadan¹ temperaturê wody grzewczej, zatrzymywaæ czynnoœæ kot³a i kontrolowaæ jego pracê. Instalator, serwis akredytowany lub serwis fabryczny po zamontowaniu kot³a i w³¹czeniu go do eksploatacji musi dokonaæ przeszkolenia osób w zakresie obs³ugi i eksploatacji urz¹dzenia. U ytkownik ma obowi¹zek zapoznania siê z instrukcj¹ obs³ugi kot³a, automatyki, podajnika oraz wentylatora. Obecnoœæ dzieci w pobli u kot³a podczas jego pracy jest niedozwolona. Ingerencja w pracê kot³a, która mog³aby zagroziæ zdrowiu lub yciu obs³ugi lub innych osób jest surowo wzbroniona. Dla kot³ów o mocy wiêkszej ni 70kW obowi¹zkiem u ytkownika jest pisemnie zg³oszenie do w³aœciwej jednostki UDT w celu uzyskania decyzji dopuszczaj¹cej kocio³ do eksploatacji. Przewidywany zakres dokumentacji powinien zawieraæ - opis techniczny kot³a, dokumenty dotycz¹ce oznakowania CE, rysunek kot³a, dokumenty zaworu bezpieczeñstwa i naczynia przeponowego, instrukcjê eksploatacji DTR kot³a, schemat instalacji i usytuowania kot³a oraz urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych w kot³owni. Ostateczny zakres dokumentacji nale y uzgodniæ z organem w³aœciwej jednostki dozoru technicznego. Kocio³ mo e obs³ugiwaæ tylko osoba doros³a, a kot³y powy ej 50 kw osoby posiadaj¹ce wa ne uprawnienia do obs³ugi kot³ów grzewczych. ( Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ) Uruchomienie kot³a mo e przeprowadziæ instalator b¹dÿ odp³atnie pracownik autoryzowanej firmy serwisowej lub serwis fabryczny. W przypadku problemów z kot³em nale y kontaktowaæ siê z serwisem technicznym: Czynnoœci konieczne do wykonania przed pierwszym uruchomieniem: Zapoznaæ siê z instrukcj¹ i eksploatacj¹ kot³a. Sprawdziæ czy instalacja grzewcza oraz urz¹dzenia s¹ zainstalowane zgodnie z projektem. Sprawdziæ czy system grzewczy razem z kot³em jest szczelny oraz nape³niony wod¹ i odpowietrzony. Sprawdziæ ci¹g kominowy. Zapoznaæ siê dok³adnie z instrukcj¹ obs³ugi automatyki. Wprowadziæ do automatyki nastawy eksploatacyjne kot³a. Ustawiæ na automatyce parametry sterowania urz¹dzeniami kot³owni (zawory, termostaty, pompy cwu i inne w zale noœci od typu automatyki i wyposa enia). Zapoznaæ u ytkownika z bezpieczn¹ i ekonomiczn¹ eksploatacj¹ kot³a. Zapisaæ datê pierwszego uruchomienia do karty gwarancyjnej. 14 Dokumentacja techniczna

15 MAXPell 15 Obs³uga kot³a Spalanie pelletu w palniku automatycznym Proszê otworzyæ klapê za³adunkow¹ zbiornika, wsypaæ do niego minimum 20 kg paliwa. Automatyka posiada wstêpnie ustawione parametry spalania (Czas podawania, Moc dmuchawy) w zale noœci od mocy palnika. Parametry te nale y skorygowaæ w zale noœci od zapotrzebowania mocy, rodzaju paliwa, charakterystyki komina i umiejscowienia podajnika. Zaleca siê regulacjê spalania przy u yciu analizatora spalin. Odpowiednio ustawiony proces spalania charakteryzuje ó³to - pomarañczowy p³omieñ oraz brak nie spalonego paliwa w popielniku. Regulacji procesu spalania na palniku nale y dokonywaæ przy ka dorazowej zmianie paliwa (granulacja, jakoœæ oraz partia). Po w³¹czeniu sterownika kocio³ przejdzie w tryb Rozpalania z u yciem grza³ki. Zainicjowany p³omieñ bêdzie widziany przez fotoelement i za³¹czy tryb Praca. Paliwo nale y dosypywaæ okresowo nape³niaj¹c ca³y zasobnik. Po nape³nieniu zbiornika paliwem zbiornik nale y zamkn¹æ. Nale y sprawdziæ czy w masie paliwa nie znajduj¹ siê kamienie, kawa³ki drewna, sznurki i inne niepo ¹dane przedmioty. W zbiorniku nale y magazynowaæ wy³¹cznie w³aœciwe paliwo. Wykorzystanie zbiornika do innych celów jest surowo zabronione. Usuwanie popio³u Popió³ usuwany jest w zale noœci od jakoœci stosowanego paliwa z ró n¹ czêstotliwoœci¹, ale na tyle czêsto, aby popió³ nie przes³ania³ dolnej czêœci palnika. Zalecamy usuwanie popio³u ka dorazowo przy dosypywaniu paliwa. Regulacja mocy kot³a Regulacja mocy kot³a polega na ustawieniu iloœci podawanego paliwa w stosunku do iloœci powietrza za poœrednictwem opcji Modulacja mocy. Regulujemy Czas podawania oraz Moc nadmuchu w trzech odrêbnych przedzia³ach mocy (30%, 50%, 100%), które w ca³oœci sk³adaj¹ siê na charakterystykê pracy palnika. Odpowiednio wyregulowany kocio³ charakteryzuje bezproblemowe uzyskiwanie nastawionej temperatury. Ochrona temperaturowa 0 Kocio³ powinien byæ eksploatowany przy ró nicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie C. oraz 0 o temperaturze powrotu nie mniejszej ni 45 C b¹dÿ 55 C. W celu unikniêcia gromadzenia siê nadmiernej iloœci kondensatu ze spalin a tym samym przed³u enia 0 ywotnoœci kot³a zaleca siê utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej ni 65 C, przy sprawnie dzia³aj¹cym zaworze mieszaj¹cym trój lub czterodrogowym. Aby uzyskaæ najlepsz¹ ekonomikê zaleca siê zastosowaæ zawór mieszaj¹cy na instalacji. Jako medium cieplne zaleca siê stosowanie czystej, miêkkiej wody, najlepiej destylowanej, uzdatnionej lub przegotowanej. Dla uzyskania prawid³owej pracy kot³a, d³ugiej bezawaryjnej oraz efektywnej eksploatacji nale y: Zamontowaæ zawór trój lub czterodrogowy dla podwy szenia temperatury wody w kotle, co pozwoli unikn¹æ procesu kondensacji i skraplania siê smo³y w komorze spalania. Pozwoli to wyd³u yæ ywotnoœæ kot³a i poprawi jego skutecznoœæ, gdy smo³a w tym przypadku pe³ni rolê izolatora i zmniejsza wymianê ciep³a na drodze spaliny woda. Najbardziej efektywn¹ jest eksploatacja kot³a na poziomie 80% jego mocy nominalnej i z temperatur¹ na kotle 0 oko³o C. Zastosowanie zaworu mieszaj¹cego powoduje w efekcie zmniejszenie zu ycia paliwa, u³atwia eksploatacjê i zdecydowanie wyd³u a ywotnoœæ kot³a. Korozja niskotemperaturowa o Podczas eksploatacji kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej instalacjê CO poni ej 55 C para wodna zawarta w spalinach wykrapla siê na œciankach kot³a i w powi¹zaniu z toksycznymi zwi¹zkami zawartymi w produktach spalania tworzy substancje r¹ce. D³u sze u ytkowanie w ni szych temperaturach mo e spowodowaæ korozjê, a co za tym idzie skrócenie ywotnoœci kot³a. Dlatego nie zaleca siê eksploatacji kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej instalacjê CO o poni ej 65 C. Dokumentacja techniczna 15

16 16 MAXPell Konserwacja kot³a Nale y regularnie czyœciæ wymiennik kot³a z osadów i py³ów (w czêstotliwoœci uzale nionej od nagromadzenia osadu). Nale y okresowo czyœciæ sterownik kot³a nie dopuszczaj¹c do gromadzenia siê kurzu i popio³u na tym elemencie. Aby utrzymaæ trzyletni¹ gwarancjê na palnik nale y przeprowadziæ przegl¹d (us³uga odp³atna przeprowadzana przez autoryzowany serwis). Po zakoñczonym sezonie grzewczym nie nale y spuszczaæ wody z kot³a, natomiast dok³adnie oczyœciæ palenisko, kana³y spalinowe, drzwi, pokrywy, czopuch oraz dokonaæ przegl¹du i konserwacji palnika, sterownika, podajnika wg DTR tych urz¹dzeñ. Zaleca siê aby raz na 14 dni przeprowadziæ kontrolê stanu wody grzewczej w kotle i w ca³ym systemie grzewczym. Przy niedostatecznym stanie wody w systemie grzewczym nale y j¹ uzupe³niæ. Po ukoñczeniu okresu ogrzewania kocioù naleýy dokùadnie wyczyúciã, a uszkodzone czæúci wymieniã. Jeýeli dojdzie do odgniecenia sznura uszczelniaj¹cego i sznur przestanie pe³niæ swoj¹ funkcjê, mo emy dokonaæ regulacji na zamkniêciu i zawiasie, a w ostatecznoœci wyjmiemy sznur z rowka drzwiczek, obrócimy go o 90 i znów w³o ymy do rowka drzwiczek. Jest to tylko tymczasowe rozwi¹zanie, dlatego musimy liczyæ siê z niezw³oczn¹ wymian¹ sznura uszczelniaj¹cego. Po ka dym sezonie grzewczym nale y dokonaæ gruntownego czyszczenia kot³a. Iloœæ sadzy i popio³u lotnego zale y od jakoœci paliwa z jakiego korzystamy i warunków eksploatacyjnych. Je eli moc kot³a jest wiêksza ni potrzebna, lub jest eksploatowany przy zbyt niskich temperaturach, dochodzi do wiêkszego osadzania siê sadzy i popio³u lotnego. Wymiana sznura uszczelniaj¹cego w drzwiczkach Nale y wyj¹æ stary sznur uszczelniaj¹cy z rowka drzwiczek za pomoc¹ œrubokrêta i wyczyœciæ rowek, w który sznur by³ wsuniêty. W wyczyszczony rowek nale y wsun¹æ nowy sznur uszczelniaj¹cy. Pocz¹tek sznura wsuniemy do rowka w drzwiczkach w czêœci poziomej. Rêk¹ lub ³agodnym poklepaniem ma³ym m³otkiem wciœniemy sznur do rowka na obwodzie drzwiczek. Nastêpnie przymkniemy drzwiczki i pchniêciem staramy siê dopchn¹æ sznur do rowka tak, aby mo na by³a zamkn¹æ drzwi. Konserwacja i czyszczenie podajnika Podczas spalania pelletu mo e pojawiæ siê szlaka na palniku (w zale noœci od jakoœci stosowanego paliwa mo e byæ to bardzo czêsto). Szlakê nale y regularnie usuwaæ, w przeciwnym wypadku wyst¹pi¹ problemy z rozpalaniem. Zaleganie osadów na palniku mo e spowodowaæ jego wypalenie (nie podlega naprawie gwarancyjnej). Okresowo nale y wymontowaæ motoreduktor ze œlimakiem i wyczyœciæ rurê podajnika z pokruszonego pelletu. Awaryjne zatrzymanie kot³a o W przypadku stanów awaryjnych, takich jak przekroczenie temperatury 100 C, wzrost ciœnienia, stwierdzenie nag³ego - du ego wycieku wody w kotle lub instalacji CO, pêkniêcia rur, grzejników, armatury towarzysz¹cej (zawory, zasuwy, pompy), oraz innych zagro eñ dla dalszej eksploatacji kot³a nale y: wy³¹czyæ sterownik co powoduje zatrzymanie podajnika paliwa oraz usun¹æ ar z paleniska stwierdziæ przyczynê awarii, a po jej usuniêciu i stwierdzeniu, e kocio³ i instalacja s¹ sprawne technicznie, przyst¹piæ do rozruchu kot³a. Warunki bezpieczeñstwa p.po Kocio³ wykonany jest z materia³ów niepalnych potwierdzonych odpowiednimi atestami. Bezwzglêdnie zabrania siê eksploatacji kot³a z otwartymi drzwiczkami paleniskowymi, zasypowymi i otworami wyczystnymi. W bezpoœredniej bliskoœci kot³a nie nale y magazynowaæ paliwa i materia³ów palnych zachowaæ bezpieczne odleg³oœci min.-1.5m. W razie koniecznoœci nale y wykonaæ wygrodzenia lub os³ony z materia³ów niepalnych. Kot³ownia musi byæ wyposa ona w gaœnicê oraz ³atwy dostêp do ujêcia wody. Co 2-3 miesi¹ce zleciæ kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usuniêcia sadzy i wyeliminowanie zagro enia zapalenia. 16 Dokumentacja techniczna

17 MAXPell 17 Ochrona œrodowiska Kocio³ zosta³ wykonany z materia³ów neutralnych dla œrodowiska. Po wyeksploatowaniu i zu yciu kot³a nale y dokonaæ demonta u i kasacji. Demonta poszczególnych elementów kot³a z uwagi na prostotê jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zu yte czêœci metalowe nale y z³omowaæ. Pozosta³e czêœci sk³adowaæ zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, a nastêpnie przekazaæ do punktów zajmuj¹cych siê utylizacj¹. Ha³as Ze wzglêdu na przeznaczenie i specyfikacjê pracy podajnika wyeliminowanie ha³asu w samym Ÿródle jest niemo liwe, jednak ze wzglêdu na krótk¹ i cykliczn¹ pracê podajnika generalnie tego rodzaju ha³as nie stwarza zagro enia. Uwagi koñcowe Instalacjê kot³a mo e wykonaæ tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do monta u kot³a. Pod³¹czenie kot³a do instalacji CO oraz kominowej, elektrycznej musi byæ zgodne z DTR oraz obowi¹zuj¹cymi normami. W interesie u ytkownika a przede wszystkim bezpieczeñstwa nale y dopilnowanie by monta u dokonano zgodnie z prawem budowlanym, a tak e by firma montuj¹ca udzieli³a gwarancji na prawid³owoœæ i dobr¹ jakoœæ wykonanych prac, co powinno byæ potwierdzone pieczêci¹ i podpisem na ostatniej stronie instrukcji. Kot³y pracuj¹ce w trybie automatycznego podawania paliwa w przypadku braku energii elektrycznej zostaj¹ samoczynnie wygaszone i nie stwarzaj¹ zagro enia - automatycznie przerwane jest podawanie paliwa. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za nieprawid³ow¹ pracê kot³a spowodowan¹ wadliw¹ i niezgodn¹ z wymaganiami instalacjê: CO, wentylacyjn¹, spalinow¹, elektryczn¹, dobór kot³a, stan techniczny komina. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz przegl¹dów okresowych mo e dokonaæ tylko serwis producenta lub wyspecjalizowana firma instalatorska albo serwisowa. Ryzyko szcz¹tkowe Przy ocenie i przedstawieniu ryzyka szcz¹tkowego kocio³ traktuje siê jako urz¹dzenie, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wed³ug obecnego stanu techniki zgodnie z uznan¹ praktyk¹ in yniersk¹. Ryzyko szcz¹tkowe nie jest zwi¹zane z konstrukcj¹ lub wadliwym wykonaniem kot³a lecz wynika z b³êdnego lub niew³aœciwego zachowania siê obs³uguj¹cego kocio³ i istnieje w przypadku niedostosowania siê do wyszczególnionych zaleceñ i warunków bezpiecznej eksploatacji kot³ów. Dokumentacja techniczna 17

18 18 MAXPell Warunki bezpiecznej eksploatacji kot³ów Podstawowym warunkiem bezpieczeñstwa eksploatacji kot³ów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B (uk³ad otwarty) lub PN-EN (uk³ad zamkniêty). Kocio³ mo e obs³ugiwaæ tylko osoba doros³a, a kot³y powy ej 50 kw osoby posiadaj¹ce wa ne uprawnienia do obs³ugi kot³ów grzewczych. (Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828). Zabrania siê u ywania kot³a do innych celów ni opisane w DTR oraz eksploatacji przy niskim poziomie wody w instalacji poni ej poziomu wyprowadzenia rury sygnalizacyjnej w naczyniu wzbiorczym. W czasie eksploatacji zabrania siê wk³adania r¹k w niebezpieczne i zabronione miejsca przed wszystkim podajnik, zasobnik, palenisko, popielnik itp. Zakazuje siê eksploatacji kot³a przy otwartych drzwiczkach: paleniskowych, popielnicowych, wyczystnych. W sytuacjach koniecznych przy otwieraniu drzwiczek nie stawaæ na wprost otworu lecz z boku i zachowaniu szczególnych œrodków ostro noœci. Nie nale y zbli aæ siê z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie postoju wentylatora lub tu po jego w³¹czeniu siê, gdy nie spalony gaz mo e groziæ wybuchem. kot³ów. Utrzymywaæ porz¹dek w kot³owni, gdzie nie powinny znajdowaæ siê adne przedmioty nie zwi¹zane z obs³ug¹ Przy obs³udze kot³a w zakresie czyszczenia i konserwacji u ywaæ oœwietlenia o napiêciu nie wiêkszym ni 24V. Dbaæ o dobry stan techniczny kot³a i zwi¹zanej z nim instalacji CO, a w szczególnoœci o szczelnoœæ drzwiczek paleniskowych, popielnicowych i pokryw wyczystek. Wszelkie usterki kot³a niezw³ocznie usuwaæ. Po przeprowadzonych naprawach elektrycznych sprawdziæ skutecznoœæ zerowania gniazd i urz¹dzeñ elektrycznych zamontowanych na kotle. W okresie zimowym nie stosowaæ przerw w ogrzewaniu, które mog³yby spowodowaæ zamarzniêcie wody w instalacji lub jej czêœci, co jest szczególnie groÿne, gdy rozpalanie w kotle przy niedro nej instalacji CO, mo e prowadziæ do bardzo powa nych zniszczeñ. itp. Sprawdziæ zawartoœæ paliwa i usun¹æ niepo ¹dane przedmioty takie jak: kamienie, kawa³ki drewna, sznurki Nape³nianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi byæ prowadzone ostro nie. Nape³nianie instalacji w tym okresie musi byæ dokonywane wod¹ gor¹c¹, tak aby nie doprowadziæ do zamarzniêcia wody w instalacji w czasie nape³niania. Przy jakimkolwiek podejrzeniu mo liwoœci zamarzniêcia wody w instalacji CO, a w szczególnoœci uk³adzie bezpieczeñstwa kot³a, nale y sprawdziæ dro noœæ uk³adu. W przypadku braku dro noœci, rozpalanie kot³a jest zabronione. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy u yciu takich œrodków jak benzyna, nafta i inne œrodki ³atwopalne i wybuchowe. W uzasadnionych przypadkach zagro enia po arem obiektu wezwaæ stra po arn¹ (np. zap³on magazynu paliwa lub sadzy w kominie). Zakazuje siê dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej. Obs³ugê instalacji elektrycznej mo e wykonaæ uprawniony elektryk. Zabrania siê zalewania paleniska wod¹. Zabrania siê wykorzystywania zbiornika paliwa do innych celów ni magazynowanie w³aœciwego paliwa i umieszczania w nim odpadów i niepo ¹danych przedmiotów. 18 Dokumentacja techniczna

19 MAXPell 19 Gwarancja Producent udziela gwarancji na kocio³ zamontowany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i instrukcj¹ monta u. Informujemy odbiorców, i wprowadzenie do eksploatacji i serwis wszystkich kot³ów firmy HEIZTECHNIK powinien przeprowadzaæ instalator z odpowiednimi kwalifikacjami lub autoryzowana firma. W przypadku monta u niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ gwarancja nie zostanie przyznana jak równie nie bêdzie akceptowana adna reklamacja gwarancyjna. Producent zastrzega sobie prawo na wszystkie zmiany przeprowadzane w ramach usprawnienia technicznego produktu. Ka da reklamacja musi byæ zg³oszona natychmiast po stwierdzeniu usterki. Zg³oszenie reklamacyjne nale y sk³adaæ w formie pisemnej: em - faxem , listownie, osobiœcie w siedzibie firmy, u sprzedawcy lub poprzez formularz zamieszczony na stronie (dostêpny dla zalogowanych u ytkowników). PRODUCENT SERWIS TECHNICZNY PRODUCENTA P.P. Sp. z o.o. Sp. k. P.P. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Drogowców 7 ul. Drogowców Skarszewy Skarszewy fax fax tel tel tel tel Dokumentacja techniczna 19

20 20 MAXPell Problemy i ich rozwi¹zywanie Rodzaj usterki Mo liwa przyczyna awarii Sugerowana naprawa Problemy z uzyskaniem zadanej temperatury Nieprawid³owe ustawienia parametrów automatyki Z³a jakoœæ paliwa Zanieczyszczony kocio³ Odpowiednio ustawiæ proces spalania posi³kuj¹c siê instrukcjami obs³ugi Odpowiednio wyregulowaæ proces spalania Wyczyœciæ kocio³ Nieodpowiedni dobór urz¹dzenia do wielkoœci ogrzewanego budynku Niedro ny komin lub kana³ doprowadzaj¹cy œwie e powietrze do kot³owni Dobór odpowiednich parametrów, ewentualny kontakt z serwisem Sprawdziæ komin oraz kana³ napowietrzaj¹cy Dymienie z drzwiczek Wyeksploatowane uszczelki drzwi Zbyt s³aby ci¹g kominowy Wymieniæ sznur uszczelniaj¹cy Zmodernizowaæ komin Zanieczyszczony kocio³ Wyczyœciæ kocio³ Nieprawid³owo ustawione parametry spalania Wyregulowaæ parametry spalania Zbyt du e zu ycie paliwa Z³ej jakoœci paliwo Zmieniæ paliwo Z³e spalanie paliwa (szlakowanie, niedopalanie) Nieodpowiedni dobór kot³a do wielkoœci ogrzewanego budynku Nieodpowiedni dobór iloœci powietrza do iloœci paliwa Niskiej jakoœci paliwo Dobór odpowiednich parametrów automatyki, ewentualny kontakt z serwisem Wyregulowaæ parametry automatyki Zmieniæ paliwo Znaczny wzrost temperatury powy ej nastawy Ci¹g³a praca urz¹dzeñ pod³¹czonych do automatyki pomimo wy³¹czonej kontrolki na pulpicie Nieprawid³owe ustawienia automatyki Zbyt du y ci¹g kominowy Nieodpowiednie pod³¹czenie urz¹dzeñ do automatyki Prawdopodobne uszkodzenie sterownika Wyregulowaæ nastawy automatyki Zamontowaæ regulator ci¹gu kominowego Sprawdziæ pod³¹czenie urz¹dzeñ Skontaktowaæ siê z serwisem technicznym Pojawienie siê wody na œciankach kot³a Zbyt nisko ustawiona temperatura pracy kot³a Podnieœæ temperaturê pracy kot³a (do 65st C) Nieszczelnoœæ wymiennika Skontaktowaæ siê z serwisem technicznym Zalegaj¹ca szlaka na palniku Wyczyœciæ palnik Pojawienie siê komunikatu Nieudana próba rozpalenia Brak paliwa Brak reakcji urz¹dzeñ: wentylator, grza³ka, podajnik Uzupe³niæ paliwo w zbiorniku Sprawdziæ dzia³anie urz¹dzeñ w trybie sterowania rêcznego 20 Dokumentacja techniczna

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA, ORAZ DODATKOWYM RUSZTEM ŻELIWNYM WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, PELLET(zastępczo) O MOCY 16-24 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Kotły z automatycznym podawaniem paliwa JEDNOPALENISKOWE DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KDO ECONOMIC STANDARD KDO ECONOMIC KOTŁY ŻYWIEC Sp.j. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 141A tel. (033) 861 53 19 fax

Bardziej szczegółowo

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe

D-13 10/06. Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS ZW 30-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE. Materia³y projektowe Materia³y projektowe D-1 Gazowe kot³y wisz¹ce CERACLASS z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZW 0-2 DV AE ZW 14-2 DV AE ZS 14-2 DV AE ZS 12-2 DV AE Zawartoœæ

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA STALOWY KOCIOŁ NA PALIWA STAŁE Z AUTOMATYCZNYM PODAWANIEM PALIWA WĘGIEL EKO - GROSZEK, MIAŁ WĘGLOWY, DREWNO opcja dodatkowa, O MOCY 16-50 kw DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA WyposaŜenie: BRUCER ecomax

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo