MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013"

Transkrypt

1 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja KARTA GWARANCYJNA

2 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI SP. K. Q MAXPell o mocy od 80 kw do 630 kw. Dyrektywa 2006/42/WE - Maszyny Dyrektywa 2006/95/WE - Urz¹dzenia elektryczne niskonapiêciowe Dyrektywa 2004/108/WE - Kompatybilnoœci elektromagnetycznej spe³nia wymagania art. 3 pkt. 3: Dyrektywy 97/23/WE - Urz¹dzenia ciœnieniowe w oparciu o przyjête do oceny nastêpuj¹ce normy: PN-EN 303-5, PN-91/B-02413; PN-EN ISO ; PN-EN ISO ; PN-EN ISO Potwierdzeniem tego jest znak umieszczony na urz¹dzeniu Ponadto kot³y spe³niaj¹ kryteria standardu energetyczno-ekologicznego stawiane kot³om niskotemperaturowym ma³ej mocy na paliwo sta³e. Skarszewy Zdzis³aw Kulpan Prezes Zarz¹du 2 Dokumentacja techniczna

3 MAXPell 3 SPIS TREŒCI Wstêp 4 Zalecenia 4 Zastosowanie kot³ów 5 Paliwo 5 Dobór kot³a do instalacji 5 Charakterystyka kot³ów 6 Przekrój kot³a MAXPell Podstawowe wymiary i dane techniczne kot³a MAXPell 7 Komplementacja kot³a 8 Transport kot³a 8 Umiejscowienie kot³a 8 Monta regulatora pracy kot³a, palnika, podajnika i zbiornika 9 Pod³¹czenie do sieci pr¹du elektrycznego 9 Pod³¹czenie kot³a do komina 9 Pod³¹czenie kot³a do instalacji centralnego ogrzewania 10 Monta kot³a w uk³adzie otwartym 10 Monta kot³a w uk³adzie zamkniêtym 13 Uruchomienie kot³a 14 Obs³uga kot³a 15 Ochrona temperaturowa 15 Konserwacja kot³a 16 Wymiana sznura uszczelniaj¹cego w drzwiczkach 16 Awaryjne zatrzymanie kot³a 16 Warunki bezpieczeñstwa p.po. 16 Ochrona œrodowiska 17 Ha³as 17 Uwagi koñcowe 17 Ryzyko szcz¹tkowe 17 Warunki bezpiecznej eksploatacji kot³ów 18 Gwarancja 19 Problemy i ich rozwi¹zywanie 20 WARUNKI GWARANCJI 22 KARTA NAPRAW SERWISOWYCH 23 KARTA GWARANCYJNA 24 Dokumentacja techniczna 3

4 4 MAXPell Wstêp Firma dziêkuje i gratuluje Pañstwu dokonanego wyboru zakupu naszego urz¹dzenia grzewczego. Kot³y serii MAXPell przeznaczone s¹ do automatycznego spalania PELLETU z drewna. Dziêki nowatorskiej konstrukcji, oraz zastosowaniu w procesie produkcyjnym najnowszych osi¹gniêæ w dziedzinie obróbki stali stworzyliœmy urz¹dzenie stanowi¹ce tanie Ÿród³o energii dla Pañstwa domów, zak³adów i obiektów gospodarczych o powierzchni do m². Projektujàc seriæ kot³ów MAXPell chcieliœmy wyjœæ naprzeciw Pañstwa potrzebom, dlatego opieraliœmy siê na wieloletnich obserwacjach i opiniach u ytkowników. Zaowocowa³o to powstaniem nowoczesnego kot³a o wysokiej sprawnoœci. NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ZALECENIA DOTYCZ CE W AŒCIWEGO MONTA U, U YTKOWANIA I PRAWID OWEJ EKSPLOATACJI KOT A. PRZED PRZYST PIENIEM DO INSTALOWANIA ORAZ ROZPOCZÊCIEM EKSPLOATACJI PROSIMY O DOK ADNE ZAPOZNANIE SIÊ Z INSTRUKCJ. Gwarancj¹ prawid³owej i d³ugoletniej pracy urz¹dzenia jest przestrzeganie zaleceñ zawartych w niniejszej instrukcji. Zalecenia Czynnoœci wstêpne Nale y sprawdziæ kompletnoœæ dostawy, stan przesy³ki (sprawdziæ czy przesy³ka nie zosta³a uszkodzona podczas transportu) oraz porównaæ dane z tabliczki znamionowej z kart¹ gwarancyjn¹. Przed instalacj¹ kot³a nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ DTR. UWAGI W przypadku problemów z kot³em nale y kontaktowaæ siê z serwisem technicznym: Tel.: Tel.: Podczas transportu nale y dbaæ o ochronê kot³a i jego podzespo³ów przed uszkodzeniem mechanicznym. Kocio³ do czasu monta u powinien byæ przechowywany w suchym miejscu. Pod³¹czenie kot³a do pr¹du elektrycznego, instalacji wodnej i komina musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami, normami i instrukcj¹ obs³ugi. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkody spowodowane niew³aœciwym monta em urz¹dzenia. W przypadku awarii nale y bezzw³ocznie skontaktowaæ siê z autoryzowanym serwisem. Niefachowa interwencja mo e spowodowaæ uszkodzenie kot³a. Podczas napraw nale y u ywaæ tylko oryginalnych czêœci zamiennych. Gwarancja na korpus kot³a zostaje udzielona na okres do trzech lat. Na sterownik i uk³ad podawania paliwa udzielamy dwuletniej gwarancji. Gwarancja ta nie obejmuje czêœci eksploatacyjnych zu ywaj¹cych siê takich jak: grza³ka, sznur izolacyjny, maty izolacyjne drzwi, r¹czki, œruby, uszczelnienia, zabezpieczenia termiczne i napiêciowe. Karta gwarancyjna wraz z warunkami gwarancji za³¹czona jest do niniejszej instrukcji. 4 Dokumentacja techniczna

5 MAXPell 5 Zak³ócenia i nieprawid³owoœci w pracy kot³a powsta³e w wyniku nieznajomoœci DTR nie podlegaj¹ reklamacji w szczególnoœci: Niew³aœciwe pod³¹czenie kot³a (np. brak pompy obiegu kot³owego) Stosowanie niew³aœciwego paliwa (rodzaj, wartoœæ opa³owa, wilgotnoœæ) Zabezpieczenie kot³a niezgodne z PN-91/B (uk³ady otwarte) lub PN-EN (uk³ady zamkniête) Zastosowanie komina niezgodnego z wymaganiami Brak regularnego czyszczenia i konserwacji kot³a Uszkodzenia mechaniczne Nieprawid³owa wentylacja kot³owni Brak lub nieprawid³owe napowietrzenie kot³owni Nieprawid³owo ustawiony proces spalania na palniku Kot³y spe³niaj¹ wymagania dyrektyw UE w zakresie bezpieczeñstwa wyrobu co jest potwierdzone deklaracj¹ zgodnoœci i oznaczone znakiem CE. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej instrukcji obs³ugi (DTR) jest deklaracja zgodnoœci. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych w kotle jest zabronione. Zastosowanie kot³ów MAXPell jest stalowym, niskotemperaturowym kot³em wodnym, przeznaczonym do ogrzewania obiektów o zapotrzebowaniu ciep³a w granicach od kw oraz do wspó³pracy z zasobnikowym podgrzewaczem wody u ytkowej. Spalanie paliw odbywa siê z wykorzystaniem palnika wrzutkowego po³¹czonego z podajnikiem. Ca³oœæ regulowana jest za pomoc¹ sterownika mikroprocesorowego. UWAGA! Kot³y mog¹ pracowaæ zarówno w otwartym jak i zamkniêtym systemie grzewczym. Monta kot³a w uk³adzie zamkniêtym jest mo liwy tylko i wy³¹cznie z zastosowaniem zabezpieczeñ uniemo liwiaj¹cych przegrzanie kot³a. Mo liwoœci zabezpieczania kot³a ujête s¹ w normie PN-EN Paliwo Paliwem zasadniczym dla tego kot³a jest pellet wykonany z drewna o œrednicy 6-8 mm. Dobór kot³a do instalacji W celu prawid³owego doboru kot³a nale y uwzglêdniæ obliczeniowe zapotrzebowanie ciep³a wskutek strat przez przenikanie, ciep³o na potrzeby wentylacji i ciep³ej wody u ytkowej oraz w przypadku ogrzewania zespo³u obiektów straty wynikaj¹ce z przesy³u ciep³a. W³aœciwy dobór wielkoœci kot³a decyduje o jego ekonomice i sprawnoœci. Podstaw¹ doboru kot³a jest bilans cieplny ogrzewanego obiektu sporz¹dzony zgodnie z PN-B-03406:1994. Dokumentacja techniczna 5

6 6 MAXPell Charakterystyka kot³ów 1. Kot³y wykonane s¹ z wysokiej jakoœci, atestowanych blach stalowych. Obudowa wykonana jest z blachy pokrytej warstw¹ farby proszkowej. 2. Budowa Wszystkie kot³y serii MAXPell sk³adaj¹ siê z dwóch czêœci czynnych oddzielonych przegrod¹ wodn¹. W dolnej czêœci korpusu znajdujê siê komora paleniskowa, w której zamontowany jest palnik wrzutkowy. W górnej czêœci korpusu kot³a znajduje siê czêœæ grzewcza, w sk³ad której wchodzi kolumna wodna, przegroda wodna, wewnêtrzny p³aszcz wodny i p³omienice przechodz¹ce w czopuch. palnik. W górnej czêœci kot³a znajduj¹ siê drzwi przeznaczone do czyszczenia kot³a. W dolnej, przedniej czêœci kot³a znajduje siê otwór z drzwiami popielnicowymi, w których zamontowany jest W kot³ach MAXPell spalanie nastêpuje w palniku wrzutkowym. Zasyp paliwa nastêpuje przez klapê zasypow¹ zbiornika, zamykan¹ na zatrzask. Nastêpnie za pomoc¹ œlimaka, napêdzanego przez silnik elektryczny po³¹czony z motoreduktorem, paliwo dostarczane jest do palnika. Spalanie nastêpuje dziêki powietrzu dostarczanemu przez wentylator umieszczony w tylnej czêœci palnika. 3. Dop³yw i odp³yw wody z kot³a jest wykonany z rur z gwintem zewnêtrznym G 2 ½, G 3 lub po³¹czenie ko³nierzowe Dn Czopuch kot³a o œrednicy wewnêtrznej 200 mm mm, jest umiejscowiony w tylnej czêœci kot³a. 5. Do nape³niania lub spuszczania wody z kot³a przeznaczony jest króciec ¾ znajdujàcy siæ w tylnej, dolnej czæúci kotùa. 6 Dokumentacja techniczna

7 MAXPell 7 MAXPell - Przekrój kot³a MAXPell 550 MAXPell - Podstawowe wymiary i dane techniczne Nazwa kot³a Moc znamionowa Zakres mocy Max. temperatura pracy Pojemnoœæ wodna Min. ci¹g kominowy Przy³¹cze instalacji Przy³¹cze komina Masa kot³a *Objêtoœæ zasobnika Szerokoœæ kot³a G³êbokoœæ korp. Wysokoœæ korp. Wys. do œr. kom. Wys. kr. pow. X kw kw o 3 C L Pa mm kg m cm cm cm cm cm MAXPell / ,5 MAXPell / ,5 MAXPell / ,5 MAXPell MAXPell MAXPell MAXPell MAXPell DN MAXPell DN MAXPell DN Podane wymiary mog¹ ró niæ siê od wymiarów rzeczywistych do 2%. W celu ulepszania naszych wyrobów zastrzega sobie prawo zmiany parametrów i wyposa enia. Powy szy prospekt nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. * Opcja Dokumentacja techniczna 7

8 8 MAXPell Kompletacja kot³ów Kocio³ MAXPell - korpus kot³a, - zbiornik paliwa, - podajnik paliwa (motoreduktor z silnikiem elektrycznym, rura stalowa, ³¹cznik elastyczny, œluza zwrotna) - od mocy 450 kw dwa zestawy, - palnik wrzutkowy - od mocy 450 kw dwa zestawy, - automatyka kot³a - od mocy 450 kw dwa zestawy, - instrukcje obs³ugi kot³a, palnika i automatyki wraz z kartami gwarancyjnymi, - skrobak, czyszczak. Zaleca siê, aby w opakowaniu kocio³ przetransportowaæ jak najbli ej miejsca monta u, co zminimalizuje mo liwoœæ uszkodzenia obudowy kot³a. Wszystkie pozosta³oœci opakowania nale y usun¹æ tak, aby nie powodowa³y zagro enia dla ludzi i zwierz¹t. W zakres dostawy mog¹ równie wchodziæ ró nego rodzaju elementy steruj¹ce lub inne automatyki w zale noœci od przeznaczenia urz¹dzenia i od intencji u ytkownika. Transport kot³a Podnoszenie i opuszczanie kot³a powinno odbywaæ siê przy u yciu podnoœników mechanicznych z wykorzystaniem do tego celu oprzyrz¹dowañ transportowych. Przy przewo eniu kot³a nale y zabezpieczyæ go przed przesuniêciami i przechy³ami na platformie pojazdu, za pomoc¹ pasów, klinów lub klocków drewnianych. Kocio³ nale y transportowaæ w pozycji pionowej. W przeciwnym wypadku mo e ulec uszkodzeniu stalowy p³aszcz izolacji kot³a. Umiejscowienie kot³a Po dostarczeniu kot³a na miejsce przeznaczenia nale y sprawdziæ kompletnoœæ dostawy, a elementy dostarczone osobno pod³¹czyæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi (podajnik, zasobnik, palnik, sterownik). Kocio³ powinien byæ zainstalowany w warunkach odpowiadaj¹cych obowi¹zuj¹cym normom. Najmniejsza odleg³oœæ od œcian w obrysie kot³a powinna wynosiæ 300 mm. Minimalna odleg³oœæ z przodu kot³a od strony drzwiczek wynosi 1000 mm. Nale y równie zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ od materia³ów ³atwopalnych, oraz instalacji elektrycznej i gazowej. Zalecane jest aby kocio³ by³ postawiony na cokole wykonanym z materia³ów niepalnych, którego szerokoœæ w obrysie jest o 100 mm wiêksza a z przodu kot³a o 300 mm. Wysokoœæ coko³u powinna wynosiæ ok mm. Absolutnie niedopuszczalne jest ustawienie kot³a na mokrym lub wilgotnym pod³o u lub w miejscu w którym nastêpuje nap³yw wód gruntowych (np. wiosn¹ podczas roztopów). Kot³ownia powinna odpowiadaæ wymaganiom normy PN-87/B i posiadaæ wentylacjê grawitacyjn¹, nale y bezwzglêdnie zapewniæ dop³yw œwie ego powietrza w iloœci odpowiadaj¹cej zapotrzebowaniu danego kot³a. Pomieszczenie, w którym bêdzie ustawiony kocio³ powinno posiadaæ dwa otwory wentylacyjne z których jeden (nawiewowy) powinien znajdowaæ siê 150 mm nad posadzk¹ o powierzchni przekroju co 2 2 najmniej 300 cm, natomiast drugi, wyci¹gowy o przekroju równie nie mniejszym jak 300 cm umieszczony w górnej czêœci kot³owni Warunek ten jest niezbêdny do prawid³owej eksploatacji kot³a, oraz warunków bezpieczeñstwa. UWAGA! Zabrania siê stosowania w pomieszczeniu kot³owni mechanicznej wentylacji wyci¹gowej. W szczególnych przypadkach oraz dla kot³ów o wiêkszej mocy uk³ad wentylacji powinien byæ zaprojektowany przez uprawnion¹ do tego osobê. 8 Dokumentacja techniczna

9 MAXPell 9 Monta regulatora pracy kot³a, palnika, podajnika i zbiornika Najczêœciej kocio³ dostarczany jest w sposób ca³kowicie zmontowany, z koniecznoœci¹ wykonania tylko pod³¹czeñ elektrycznych. Jednak e, gdyby by³o inaczej to najpierw nale y zamontowaæ podajnik poprzez wprowadzenie palnika przez otwór monta owy do wnêtrza kot³a, a nastêpnie przykrêciæ korpus palnika œrubami do korpusu kot³a. Nale y pamiêtaæ o uszczelnieniu po³¹czenia ko³nierza monta owego palnika z korpusem kot³a, najlepiej uszczelk¹ ceramiczn¹. UWAGA! Podajnik musi byæ zamontowany i obs³ugiwany zgodnie z instrukcj¹ eksploatacji i obs³ugi podajnika, która, za³¹czona jest do kot³a. Pod³¹czenie do sieci pr¹du elektrycznego Wentylator, automatyka i silnik podajnika oraz wszystkie urz¹dzenia elektryczne kot³owni powinny byæ pod³¹czone do sprawnej sieci elektrycznej, wykonanej zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Kocio³ nale y pod³¹czyæ przewodem z wtyczk¹ do gniazda wyposa onego w bolec zeruj¹cy. Gniazdo powinno byæ bezpoœrednio w zasiêgu rêki na wypadek koniecznoœci b³yskawicznego od³¹czenia kot³a. Pod³¹czenie kot³a do instalacji poprzez przed³u acze, instalacje tymczasowe i prowizorki jest zagro eniem bezpieczeñstwa oraz powoduje uszkodzenia i niszczenie urz¹dzenia, dlatego jest powodem pozbawienia prawa do naprawy gwarancyjnej. Automatykê kot³a nale y pod³¹czyæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi automatyki dostarczonej wraz z urz¹dzeniem. Pod³¹czenie kot³a do komina Kot³y w systemie centralnego ogrzewania musz¹ byæ pod³¹czone do samodzielnego kana³u kominowego. Przy³¹czenie do komina musi byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi przepisami, wykonane przez uprawnion¹ firmê. Istotny wp³yw na pracê kot³a lub zespo³u kot³ów ma w³aœciwa wysokoœæ i przekrój przewodu kominowego dobrane odpowiednio do mocy kot³a. Gwarantuje to bezpieczn¹ eksploatacjê i wysok¹ sprawnoœæ kot³a. Niew³aœciwe wymiary przewodu kominowego mog¹ byæ przyczyn¹ zaburzeñ w pracy kot³a powoduj¹ce wydobywanie siê dymu do pomieszczeñ kot³owni. Wymagany ci¹g kominowy podano w tabeli dla ka dej wielkoœci kot³a (podciœnienie w Pa zosta³o odniesione do œrednicy przy³¹cza kominowego przy kotle). Przewód kominowy powinien byæ zamontowany z niewielkim spadkiem w kierunku kot³a. Rura powinna byæ osadzona pewnie i szczelnie, aby nie dosz³o do niekontrolowanego wyp³ywu spalin. Czopuch nie powinien byæ d³u szy ni 1,5 m. W przypadku komina stalowego, nie izolowanego, jego powierzchnia przekroju powinna byæ powiêkszona o 20%. Komin powinien byæ wyprowadzony min. 60 cm ponad najwy sz¹ krawêdÿ dachu. Przewód kominowy powinien byæ wolny od innych pod³¹czeñ. Œciany kana³u kominowego powinny byæ g³adkie, szczelne oraz bez przewê eñ i za³amañ. Izolacja termiczna uk³adu odprowadzenia spalin poprawia ci¹g kominowy. Nowy komin ceramiczny powinien byæ osuszony przed rozpaleniem kot³a. Wszystkie czêœci kana³ów spalinowych musz¹ byæ wykonane z materia³ów niepalnych. UWAGA! Producent kot³a nie bierze odpowiedzialnoœci za dobór i prawid³owe dzia³anie komina, dlatego w celu sprawdzenia stanu technicznego i parametrów komina w ka dym przypadku nale y wezwaæ kominiarza celem dokonania ekspertyzy kominiarskiej. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zaleca siê zamontowanie w kot³owni czujnika dymu i czadu. Dokumentacja techniczna 9

10 10 MAXPell Pod³¹czenie kot³a do instalacji centralnego ogrzewania Monta kot³a w uk³adzie otwartym Wykonana instalacja centralnego ogrzewania musi spe³niaæ wszystkie wymagania normy PN-91/B dotycz¹cych zabezpieczenia urz¹dzeñ grzewczych systemu otwartego oraz naczyñ wzbiorczych. Kot³y przystosowane s¹ do pracy przy ciœnieniu roboczym do 2 barów. Maksymalna dopuszczalna wysokoœæ s³upa wody nie mo e przekroczyæ 20 m Kocio³ powinna montowaæ osoba posiadaj¹ca odpowiednie kwalifikacje w zakresie instalacji CO. Kocio³ mo na montowaæ tylko w pomieszczeniu o warunkach odpowiadaj¹cych przepisom kot³owni. Króæce zasilania i powrotu zaopatrzone s¹ w gwint zewnêtrzny G 2 ½, G 3 lub po³¹czenie ko³nierzowe Dn 100. Zasilanie instalacji grzewczej nale y pod³¹czyæ do króæca znajduj¹cego siê w górnej czêœci korpusu kot³a. Powrót wody z instalacji nale y pod³¹czyæ do króæca znajduj¹cego siê w tylnej, dolnej czêœci korpusu kot³a. Do króæca, G 3/4 w tylnej czêœci korpusu kot³a nale y zamontowaæ zawór umo liwiaj¹cy spuszczenie wody z kot³a. Kocio³ nale y pod³¹czyæ do instalacji przy pomocy elementów monta owych, w sposób roz³¹czny. Nale y wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoœci: Pod³¹czyæ króciec zasilania kot³a z instalacj¹ CO w miejscu do tego przeznaczonym. Pod³¹czyæ króciec powrotu kot³a z instalacj¹ CO w miejscu do tego przeznaczonym. Pod³¹czyæ rury uk³adu bezpieczeñstwa zgodnie z PN-91/B Nape³niæ instalacjê CO wod¹ a do momentu uzyskania ci¹g³ego przelewu z rury sygnalizacyjnej. Pod³¹czyæ urz¹dzenie steruj¹ce i sprawdziæ prawid³owe wykonanie instalacji elektrycznej. W przypadku zastosowania pompy obiegowej centralnego ogrzewania (zalecenie producenta), wykonaæ przy³¹cze pompy z tzw. obejœciem grawitacyjnym, umo liwiaj¹ce korzystanie z instalacji CO w momencie ewentualnej awarii pompy. Warunkiem uzyskania gwarancji na kocio³ jest zabezpieczenie powrotu kot³a przed wp³yniêciem czynnika grzewczego o o temperaturze ni szej ni 45 C. Najwa niejsze wymagania dotycz¹ce urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych to: Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnoœci zgodnie z PN-91/B Rura bezpieczeñstwa o œrednicy uzale nionej od mocy cieplnej kot³a Rura wzbiorcza, sygnalizacyjna, przelewowa i odpowietrzaj¹ca, a tak e cyrkulacyjna, pozwalaj¹ca na zachowanie odpowiedniej temperatury w naczyniu. Na rurach bezpieczeñstwa niedopuszczalne jest stosowanie zaworów i zasuw. Rura ta powinna byæ na ca³ej d³ugoœci wolna od przewê eñ i ostrych za³amañ. W przypadku niemo noœci poprowadzenia rur bezpieczeñstwa w jak najkrótszy i najprostszy sposób do naczynia, sposób ich prowadzenia jak równie œrednica powinny byæ zgodne z PN-91/B W przypadku monta u do istniej¹cej instalacji c.o. nale y sprawdziæ jej stan techniczny. Wielkoœci rur zabezpieczaj¹cych kocio³ w uk³adzie otwartym wg PN-91/B Moc cieplna kot³a lub wymiennika* [kw] Rura bezpieczeñstwa [mm] Rura wzbiorcza [mm] powy ej do Œrednica nominalna Œrednica wewnêtrzna Œrednica nominalna Œrednica wewnêtrzna *Dla rury wzbiorczej - moc cieplna Ÿród³a ciep³a. 41, , , , , Dokumentacja techniczna

11 MAXPell 11 a) b) PN-91/B Umieszczenie naczynia wzbiorczego ponad najwy ej po³o onym punktem obiegu wody: a) rozdzia³ górny b) rozdzia³ dolny Dokumentacja techniczna 11

12 12 MAXPell PN-91/B Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposa onej w jeden kocio³ lub wymiennik ciep³a, rozdzia³ górny, pompa zamontowana na powrocie. PN-91/B Schemat zabezpieczenia instalacji ogrzewania wodnego, wyposa onej w dwa lub wiêcej kot³y lub wymienniki ciep³a, rozdzia³ górny, pompa zamontowana na powrocie. 12 Dokumentacja techniczna

13 MAXPell 13 Monta kot³a w uk³adzie zamkniêtym Wed³ug Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 56 poz.461 z 2009 a w szczególnoœci 133 ust.7 zezwala siê na zastosowanie uk³adów zamkniêtych z naczyniami przeponowymi do zabezpieczenia kot³ów wodnych niskotemperaturowych na paliwa sta³e o mocy cieplnej do 300 kw. Zgodnie z rozporz¹dzeniem MG,PiPS z dn Dz. U. nr 135 poz.1269 kot³y tego typu podlegaj¹ formie uproszczonego lub ograniczonego dozoru technicznego. Kot³y o mocy wiêkszej ni 70 kw przed przyst¹pieniem do eksploatacji u ytkownik zobowi¹zany jest pisemnie zg³osiæ do w³aœciwej jednostki dozoru technicznego w celu uzyskania decyzji dopuszczaj¹cej urz¹dzenie do eksploatacji. Kot³y przystosowane s¹ do zabezpieczenia w uk³adach zamkniêtych z naczyniami przeponowymi. Kocio³ nale y wyposa yæ w urz¹dzenie do odbioru nadmiaru ciep³a w przypadku wyst¹pienia zak³óceñ w pracy lub awarii. W uk³adzie sterowania prac¹ kot³a wyposa onego w wymiennik ciep³a (np. wê ownice) lub naczynie sch³adzaj¹ce nale y bezwzglêdnie zastosowaæ: regulator temperatury, ogranicznik temperatury bezpieczeñstwa z rêcznym powrotem do pozycji wyjœciowej. Bezpoœrednio na kotle nale y bezwzglêdnie zamontowaæ zawór bezpieczeñstwa. Eksploatacja kot³a bez zaworu bezpieczeñstwa lub z niew³aœciwym i niesprawnym zaworem bezpieczeñstwa jest niedozwolona, gdy grozi awari¹ i stanowi zagro enie dla ycia i zdrowia ludzi. Nale y œciœle przestrzegaæ wymagañ podanych w instrukcji monta u i obs³ugi zaworu bezpieczeñstwa. Warunkiem prawid³owego dzia³ania uk³adu sch³adzaj¹cego jest zapewnienie wymaganego przep³ywu wody ch³odz¹cej przez wymiennik z sieci wodoci¹gowej, dlatego nale y sprawdziæ czy ciœnienie wody zapewni taki przep³yw. Wê ownice sch³adzaj¹ce 3/4 Model kot³a kg/s Wymagany przep³yw 3 m /h MAXPell 80 0,40 1,440 MAXPell 100 MAXPell 120 MAXPell 150 0,45 0,51 0,59 1,620 1,836 2,124 MAXPell 200 0,88 3,168 MAXPell 250 1,00 3,600 MAXPell 300 1,21 4,356 Zapewnienie bezpiecznego i prawid³owego dzia³ania wymaga pod³¹czenia do pewnego ujêcia wody ch³odz¹cej. Pod³¹czenie do ujêcia wody z hydroforu nie jest zalecane. Czujnik zaworu termostatycznego nale y umieœciæ w króæcu na kotle, natomiast zawór termostatyczny nale y zamontowaæ na dop³ywie wody ch³odz¹cej. Na ruroci¹gach ³¹cz¹cych wymiennik z dop³ywem i odp³ywem wody ch³odz¹cej zabrania siê instalowaæ zaworów zaporowych oraz innych urz¹dzeñ i osprzêtu. Dla kot³ów instalowanych w uk³adach zamkniêtych nale y zastosowaæ wymagania norm PN-EN i innych obowi¹zuj¹cych wymagañ. Kot³y przystosowane s¹ do pracy przy ciœnieniu roboczym do 2 barów. Kocio³ musi byæ zainstalowany zgodnie z w/w wymaganiami i obowi¹zuj¹cymi przepisami przez uprawnion¹ do tego firmê instalacyjn¹, a rozruch kot³a musi byæ przeprowadzony przez przeszkolony serwis producenta lub uprawnion¹ firmê instalacyjn¹. Za prawid³ow¹ instalacjê kot³a i jego naprawy odpowiada firma instalacyjno-serwisowa, która prowadzi pierwszy rozruch kot³a i odnotowuje w karcie gwarancyjnej kot³a. Jakakolwiek ingerencja i manipulacja w uk³ad zabezpieczenia i sterowania prac¹ kot³a lub pod³¹czenie dodatkowych nie ujêtych niniejsz¹ instrukcj¹ urz¹dzeñ steruj¹cych grozi niebezpieczeñstwem i utrat¹ gwarancji. Naprawy i remont kot³a mo e przeprowadziæ tylko przeszkolona przez producenta firma instalacyjno-serwisowa. Dokumentacja techniczna 13

14 14 MAXPell Uruchomienie kot³a Kocio³ mo e obs³ugiwaæ tylko osoba doros³a, zaznajomiona z funkcj¹ kot³a i jego obs³ug¹. Osoba obs³uguj¹ca kocio³ musi kierowaæ siê instrukcj¹ obs³ugi, nastawiaæ zadan¹ temperaturê wody grzewczej, zatrzymywaæ czynnoœæ kot³a i kontrolowaæ jego pracê. Instalator, serwis akredytowany lub serwis fabryczny po zamontowaniu kot³a i w³¹czeniu go do eksploatacji musi dokonaæ przeszkolenia osób w zakresie obs³ugi i eksploatacji urz¹dzenia. U ytkownik ma obowi¹zek zapoznania siê z instrukcj¹ obs³ugi kot³a, automatyki, podajnika oraz wentylatora. Obecnoœæ dzieci w pobli u kot³a podczas jego pracy jest niedozwolona. Ingerencja w pracê kot³a, która mog³aby zagroziæ zdrowiu lub yciu obs³ugi lub innych osób jest surowo wzbroniona. Dla kot³ów o mocy wiêkszej ni 70kW obowi¹zkiem u ytkownika jest pisemnie zg³oszenie do w³aœciwej jednostki UDT w celu uzyskania decyzji dopuszczaj¹cej kocio³ do eksploatacji. Przewidywany zakres dokumentacji powinien zawieraæ - opis techniczny kot³a, dokumenty dotycz¹ce oznakowania CE, rysunek kot³a, dokumenty zaworu bezpieczeñstwa i naczynia przeponowego, instrukcjê eksploatacji DTR kot³a, schemat instalacji i usytuowania kot³a oraz urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych w kot³owni. Ostateczny zakres dokumentacji nale y uzgodniæ z organem w³aœciwej jednostki dozoru technicznego. Kocio³ mo e obs³ugiwaæ tylko osoba doros³a, a kot³y powy ej 50 kw osoby posiadaj¹ce wa ne uprawnienia do obs³ugi kot³ów grzewczych. ( Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828 ) Uruchomienie kot³a mo e przeprowadziæ instalator b¹dÿ odp³atnie pracownik autoryzowanej firmy serwisowej lub serwis fabryczny. W przypadku problemów z kot³em nale y kontaktowaæ siê z serwisem technicznym: Czynnoœci konieczne do wykonania przed pierwszym uruchomieniem: Zapoznaæ siê z instrukcj¹ i eksploatacj¹ kot³a. Sprawdziæ czy instalacja grzewcza oraz urz¹dzenia s¹ zainstalowane zgodnie z projektem. Sprawdziæ czy system grzewczy razem z kot³em jest szczelny oraz nape³niony wod¹ i odpowietrzony. Sprawdziæ ci¹g kominowy. Zapoznaæ siê dok³adnie z instrukcj¹ obs³ugi automatyki. Wprowadziæ do automatyki nastawy eksploatacyjne kot³a. Ustawiæ na automatyce parametry sterowania urz¹dzeniami kot³owni (zawory, termostaty, pompy cwu i inne w zale noœci od typu automatyki i wyposa enia). Zapoznaæ u ytkownika z bezpieczn¹ i ekonomiczn¹ eksploatacj¹ kot³a. Zapisaæ datê pierwszego uruchomienia do karty gwarancyjnej. 14 Dokumentacja techniczna

15 MAXPell 15 Obs³uga kot³a Spalanie pelletu w palniku automatycznym Proszê otworzyæ klapê za³adunkow¹ zbiornika, wsypaæ do niego minimum 20 kg paliwa. Automatyka posiada wstêpnie ustawione parametry spalania (Czas podawania, Moc dmuchawy) w zale noœci od mocy palnika. Parametry te nale y skorygowaæ w zale noœci od zapotrzebowania mocy, rodzaju paliwa, charakterystyki komina i umiejscowienia podajnika. Zaleca siê regulacjê spalania przy u yciu analizatora spalin. Odpowiednio ustawiony proces spalania charakteryzuje ó³to - pomarañczowy p³omieñ oraz brak nie spalonego paliwa w popielniku. Regulacji procesu spalania na palniku nale y dokonywaæ przy ka dorazowej zmianie paliwa (granulacja, jakoœæ oraz partia). Po w³¹czeniu sterownika kocio³ przejdzie w tryb Rozpalania z u yciem grza³ki. Zainicjowany p³omieñ bêdzie widziany przez fotoelement i za³¹czy tryb Praca. Paliwo nale y dosypywaæ okresowo nape³niaj¹c ca³y zasobnik. Po nape³nieniu zbiornika paliwem zbiornik nale y zamkn¹æ. Nale y sprawdziæ czy w masie paliwa nie znajduj¹ siê kamienie, kawa³ki drewna, sznurki i inne niepo ¹dane przedmioty. W zbiorniku nale y magazynowaæ wy³¹cznie w³aœciwe paliwo. Wykorzystanie zbiornika do innych celów jest surowo zabronione. Usuwanie popio³u Popió³ usuwany jest w zale noœci od jakoœci stosowanego paliwa z ró n¹ czêstotliwoœci¹, ale na tyle czêsto, aby popió³ nie przes³ania³ dolnej czêœci palnika. Zalecamy usuwanie popio³u ka dorazowo przy dosypywaniu paliwa. Regulacja mocy kot³a Regulacja mocy kot³a polega na ustawieniu iloœci podawanego paliwa w stosunku do iloœci powietrza za poœrednictwem opcji Modulacja mocy. Regulujemy Czas podawania oraz Moc nadmuchu w trzech odrêbnych przedzia³ach mocy (30%, 50%, 100%), które w ca³oœci sk³adaj¹ siê na charakterystykê pracy palnika. Odpowiednio wyregulowany kocio³ charakteryzuje bezproblemowe uzyskiwanie nastawionej temperatury. Ochrona temperaturowa 0 Kocio³ powinien byæ eksploatowany przy ró nicy temperatur zasilania i powrotu w zakresie C. oraz 0 o temperaturze powrotu nie mniejszej ni 45 C b¹dÿ 55 C. W celu unikniêcia gromadzenia siê nadmiernej iloœci kondensatu ze spalin a tym samym przed³u enia 0 ywotnoœci kot³a zaleca siê utrzymywanie temperatury w kotle nie mniejszej ni 65 C, przy sprawnie dzia³aj¹cym zaworze mieszaj¹cym trój lub czterodrogowym. Aby uzyskaæ najlepsz¹ ekonomikê zaleca siê zastosowaæ zawór mieszaj¹cy na instalacji. Jako medium cieplne zaleca siê stosowanie czystej, miêkkiej wody, najlepiej destylowanej, uzdatnionej lub przegotowanej. Dla uzyskania prawid³owej pracy kot³a, d³ugiej bezawaryjnej oraz efektywnej eksploatacji nale y: Zamontowaæ zawór trój lub czterodrogowy dla podwy szenia temperatury wody w kotle, co pozwoli unikn¹æ procesu kondensacji i skraplania siê smo³y w komorze spalania. Pozwoli to wyd³u yæ ywotnoœæ kot³a i poprawi jego skutecznoœæ, gdy smo³a w tym przypadku pe³ni rolê izolatora i zmniejsza wymianê ciep³a na drodze spaliny woda. Najbardziej efektywn¹ jest eksploatacja kot³a na poziomie 80% jego mocy nominalnej i z temperatur¹ na kotle 0 oko³o C. Zastosowanie zaworu mieszaj¹cego powoduje w efekcie zmniejszenie zu ycia paliwa, u³atwia eksploatacjê i zdecydowanie wyd³u a ywotnoœæ kot³a. Korozja niskotemperaturowa o Podczas eksploatacji kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej instalacjê CO poni ej 55 C para wodna zawarta w spalinach wykrapla siê na œciankach kot³a i w powi¹zaniu z toksycznymi zwi¹zkami zawartymi w produktach spalania tworzy substancje r¹ce. D³u sze u ytkowanie w ni szych temperaturach mo e spowodowaæ korozjê, a co za tym idzie skrócenie ywotnoœci kot³a. Dlatego nie zaleca siê eksploatacji kot³a przy temperaturze wody zasilaj¹cej instalacjê CO o poni ej 65 C. Dokumentacja techniczna 15

16 16 MAXPell Konserwacja kot³a Nale y regularnie czyœciæ wymiennik kot³a z osadów i py³ów (w czêstotliwoœci uzale nionej od nagromadzenia osadu). Nale y okresowo czyœciæ sterownik kot³a nie dopuszczaj¹c do gromadzenia siê kurzu i popio³u na tym elemencie. Aby utrzymaæ trzyletni¹ gwarancjê na palnik nale y przeprowadziæ przegl¹d (us³uga odp³atna przeprowadzana przez autoryzowany serwis). Po zakoñczonym sezonie grzewczym nie nale y spuszczaæ wody z kot³a, natomiast dok³adnie oczyœciæ palenisko, kana³y spalinowe, drzwi, pokrywy, czopuch oraz dokonaæ przegl¹du i konserwacji palnika, sterownika, podajnika wg DTR tych urz¹dzeñ. Zaleca siê aby raz na 14 dni przeprowadziæ kontrolê stanu wody grzewczej w kotle i w ca³ym systemie grzewczym. Przy niedostatecznym stanie wody w systemie grzewczym nale y j¹ uzupe³niæ. Po ukoñczeniu okresu ogrzewania kocioù naleýy dokùadnie wyczyúciã, a uszkodzone czæúci wymieniã. Jeýeli dojdzie do odgniecenia sznura uszczelniaj¹cego i sznur przestanie pe³niæ swoj¹ funkcjê, mo emy dokonaæ regulacji na zamkniêciu i zawiasie, a w ostatecznoœci wyjmiemy sznur z rowka drzwiczek, obrócimy go o 90 i znów w³o ymy do rowka drzwiczek. Jest to tylko tymczasowe rozwi¹zanie, dlatego musimy liczyæ siê z niezw³oczn¹ wymian¹ sznura uszczelniaj¹cego. Po ka dym sezonie grzewczym nale y dokonaæ gruntownego czyszczenia kot³a. Iloœæ sadzy i popio³u lotnego zale y od jakoœci paliwa z jakiego korzystamy i warunków eksploatacyjnych. Je eli moc kot³a jest wiêksza ni potrzebna, lub jest eksploatowany przy zbyt niskich temperaturach, dochodzi do wiêkszego osadzania siê sadzy i popio³u lotnego. Wymiana sznura uszczelniaj¹cego w drzwiczkach Nale y wyj¹æ stary sznur uszczelniaj¹cy z rowka drzwiczek za pomoc¹ œrubokrêta i wyczyœciæ rowek, w który sznur by³ wsuniêty. W wyczyszczony rowek nale y wsun¹æ nowy sznur uszczelniaj¹cy. Pocz¹tek sznura wsuniemy do rowka w drzwiczkach w czêœci poziomej. Rêk¹ lub ³agodnym poklepaniem ma³ym m³otkiem wciœniemy sznur do rowka na obwodzie drzwiczek. Nastêpnie przymkniemy drzwiczki i pchniêciem staramy siê dopchn¹æ sznur do rowka tak, aby mo na by³a zamkn¹æ drzwi. Konserwacja i czyszczenie podajnika Podczas spalania pelletu mo e pojawiæ siê szlaka na palniku (w zale noœci od jakoœci stosowanego paliwa mo e byæ to bardzo czêsto). Szlakê nale y regularnie usuwaæ, w przeciwnym wypadku wyst¹pi¹ problemy z rozpalaniem. Zaleganie osadów na palniku mo e spowodowaæ jego wypalenie (nie podlega naprawie gwarancyjnej). Okresowo nale y wymontowaæ motoreduktor ze œlimakiem i wyczyœciæ rurê podajnika z pokruszonego pelletu. Awaryjne zatrzymanie kot³a o W przypadku stanów awaryjnych, takich jak przekroczenie temperatury 100 C, wzrost ciœnienia, stwierdzenie nag³ego - du ego wycieku wody w kotle lub instalacji CO, pêkniêcia rur, grzejników, armatury towarzysz¹cej (zawory, zasuwy, pompy), oraz innych zagro eñ dla dalszej eksploatacji kot³a nale y: wy³¹czyæ sterownik co powoduje zatrzymanie podajnika paliwa oraz usun¹æ ar z paleniska stwierdziæ przyczynê awarii, a po jej usuniêciu i stwierdzeniu, e kocio³ i instalacja s¹ sprawne technicznie, przyst¹piæ do rozruchu kot³a. Warunki bezpieczeñstwa p.po Kocio³ wykonany jest z materia³ów niepalnych potwierdzonych odpowiednimi atestami. Bezwzglêdnie zabrania siê eksploatacji kot³a z otwartymi drzwiczkami paleniskowymi, zasypowymi i otworami wyczystnymi. W bezpoœredniej bliskoœci kot³a nie nale y magazynowaæ paliwa i materia³ów palnych zachowaæ bezpieczne odleg³oœci min.-1.5m. W razie koniecznoœci nale y wykonaæ wygrodzenia lub os³ony z materia³ów niepalnych. Kot³ownia musi byæ wyposa ona w gaœnicê oraz ³atwy dostêp do ujêcia wody. Co 2-3 miesi¹ce zleciæ kominiarzowi czyszczenie przewodu kominowego w celu usuniêcia sadzy i wyeliminowanie zagro enia zapalenia. 16 Dokumentacja techniczna

17 MAXPell 17 Ochrona œrodowiska Kocio³ zosta³ wykonany z materia³ów neutralnych dla œrodowiska. Po wyeksploatowaniu i zu yciu kot³a nale y dokonaæ demonta u i kasacji. Demonta poszczególnych elementów kot³a z uwagi na prostotê jego konstrukcji, nie wymaga specjalnego opisu. Zu yte czêœci metalowe nale y z³omowaæ. Pozosta³e czêœci sk³adowaæ zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, a nastêpnie przekazaæ do punktów zajmuj¹cych siê utylizacj¹. Ha³as Ze wzglêdu na przeznaczenie i specyfikacjê pracy podajnika wyeliminowanie ha³asu w samym Ÿródle jest niemo liwe, jednak ze wzglêdu na krótk¹ i cykliczn¹ pracê podajnika generalnie tego rodzaju ha³as nie stwarza zagro enia. Uwagi koñcowe Instalacjê kot³a mo e wykonaæ tylko osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami do monta u kot³a. Pod³¹czenie kot³a do instalacji CO oraz kominowej, elektrycznej musi byæ zgodne z DTR oraz obowi¹zuj¹cymi normami. W interesie u ytkownika a przede wszystkim bezpieczeñstwa nale y dopilnowanie by monta u dokonano zgodnie z prawem budowlanym, a tak e by firma montuj¹ca udzieli³a gwarancji na prawid³owoœæ i dobr¹ jakoœæ wykonanych prac, co powinno byæ potwierdzone pieczêci¹ i podpisem na ostatniej stronie instrukcji. Kot³y pracuj¹ce w trybie automatycznego podawania paliwa w przypadku braku energii elektrycznej zostaj¹ samoczynnie wygaszone i nie stwarzaj¹ zagro enia - automatycznie przerwane jest podawanie paliwa. Producent nie ponosi odpowiedzialnoœci za nieprawid³ow¹ pracê kot³a spowodowan¹ wadliw¹ i niezgodn¹ z wymaganiami instalacjê: CO, wentylacyjn¹, spalinow¹, elektryczn¹, dobór kot³a, stan techniczny komina. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz przegl¹dów okresowych mo e dokonaæ tylko serwis producenta lub wyspecjalizowana firma instalatorska albo serwisowa. Ryzyko szcz¹tkowe Przy ocenie i przedstawieniu ryzyka szcz¹tkowego kocio³ traktuje siê jako urz¹dzenie, które do momentu uruchomienia produkcji zaprojektowano i wykonano wed³ug obecnego stanu techniki zgodnie z uznan¹ praktyk¹ in yniersk¹. Ryzyko szcz¹tkowe nie jest zwi¹zane z konstrukcj¹ lub wadliwym wykonaniem kot³a lecz wynika z b³êdnego lub niew³aœciwego zachowania siê obs³uguj¹cego kocio³ i istnieje w przypadku niedostosowania siê do wyszczególnionych zaleceñ i warunków bezpiecznej eksploatacji kot³ów. Dokumentacja techniczna 17

18 18 MAXPell Warunki bezpiecznej eksploatacji kot³ów Podstawowym warunkiem bezpieczeñstwa eksploatacji kot³ów jest wykonanie instalacji zgodnie z PN-91/B (uk³ad otwarty) lub PN-EN (uk³ad zamkniêty). Kocio³ mo e obs³ugiwaæ tylko osoba doros³a, a kot³y powy ej 50 kw osoby posiadaj¹ce wa ne uprawnienia do obs³ugi kot³ów grzewczych. (Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2003 r. nr 89 poz. 828). Zabrania siê u ywania kot³a do innych celów ni opisane w DTR oraz eksploatacji przy niskim poziomie wody w instalacji poni ej poziomu wyprowadzenia rury sygnalizacyjnej w naczyniu wzbiorczym. W czasie eksploatacji zabrania siê wk³adania r¹k w niebezpieczne i zabronione miejsca przed wszystkim podajnik, zasobnik, palenisko, popielnik itp. Zakazuje siê eksploatacji kot³a przy otwartych drzwiczkach: paleniskowych, popielnicowych, wyczystnych. W sytuacjach koniecznych przy otwieraniu drzwiczek nie stawaæ na wprost otworu lecz z boku i zachowaniu szczególnych œrodków ostro noœci. Nie nale y zbli aæ siê z otwartym ogniem do uchylonych drzwiczek paleniskowych w czasie postoju wentylatora lub tu po jego w³¹czeniu siê, gdy nie spalony gaz mo e groziæ wybuchem. kot³ów. Utrzymywaæ porz¹dek w kot³owni, gdzie nie powinny znajdowaæ siê adne przedmioty nie zwi¹zane z obs³ug¹ Przy obs³udze kot³a w zakresie czyszczenia i konserwacji u ywaæ oœwietlenia o napiêciu nie wiêkszym ni 24V. Dbaæ o dobry stan techniczny kot³a i zwi¹zanej z nim instalacji CO, a w szczególnoœci o szczelnoœæ drzwiczek paleniskowych, popielnicowych i pokryw wyczystek. Wszelkie usterki kot³a niezw³ocznie usuwaæ. Po przeprowadzonych naprawach elektrycznych sprawdziæ skutecznoœæ zerowania gniazd i urz¹dzeñ elektrycznych zamontowanych na kotle. W okresie zimowym nie stosowaæ przerw w ogrzewaniu, które mog³yby spowodowaæ zamarzniêcie wody w instalacji lub jej czêœci, co jest szczególnie groÿne, gdy rozpalanie w kotle przy niedro nej instalacji CO, mo e prowadziæ do bardzo powa nych zniszczeñ. itp. Sprawdziæ zawartoœæ paliwa i usun¹æ niepo ¹dane przedmioty takie jak: kamienie, kawa³ki drewna, sznurki Nape³nianie instalacji i jej rozruch w okresie zimowym musi byæ prowadzone ostro nie. Nape³nianie instalacji w tym okresie musi byæ dokonywane wod¹ gor¹c¹, tak aby nie doprowadziæ do zamarzniêcia wody w instalacji w czasie nape³niania. Przy jakimkolwiek podejrzeniu mo liwoœci zamarzniêcia wody w instalacji CO, a w szczególnoœci uk³adzie bezpieczeñstwa kot³a, nale y sprawdziæ dro noœæ uk³adu. W przypadku braku dro noœci, rozpalanie kot³a jest zabronione. Niedopuszczalne jest rozpalanie w kotle przy u yciu takich œrodków jak benzyna, nafta i inne œrodki ³atwopalne i wybuchowe. W uzasadnionych przypadkach zagro enia po arem obiektu wezwaæ stra po arn¹ (np. zap³on magazynu paliwa lub sadzy w kominie). Zakazuje siê dokonywania samowolnie jakichkolwiek przeróbek i napraw instalacji elektrycznej. Obs³ugê instalacji elektrycznej mo e wykonaæ uprawniony elektryk. Zabrania siê zalewania paleniska wod¹. Zabrania siê wykorzystywania zbiornika paliwa do innych celów ni magazynowanie w³aœciwego paliwa i umieszczania w nim odpadów i niepo ¹danych przedmiotów. 18 Dokumentacja techniczna

19 MAXPell 19 Gwarancja Producent udziela gwarancji na kocio³ zamontowany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i instrukcj¹ monta u. Informujemy odbiorców, i wprowadzenie do eksploatacji i serwis wszystkich kot³ów firmy HEIZTECHNIK powinien przeprowadzaæ instalator z odpowiednimi kwalifikacjami lub autoryzowana firma. W przypadku monta u niezgodnego z niniejsz¹ instrukcj¹ gwarancja nie zostanie przyznana jak równie nie bêdzie akceptowana adna reklamacja gwarancyjna. Producent zastrzega sobie prawo na wszystkie zmiany przeprowadzane w ramach usprawnienia technicznego produktu. Ka da reklamacja musi byæ zg³oszona natychmiast po stwierdzeniu usterki. Zg³oszenie reklamacyjne nale y sk³adaæ w formie pisemnej: em - faxem , listownie, osobiœcie w siedzibie firmy, u sprzedawcy lub poprzez formularz zamieszczony na stronie (dostêpny dla zalogowanych u ytkowników). PRODUCENT SERWIS TECHNICZNY PRODUCENTA P.P. Sp. z o.o. Sp. k. P.P. Sp. z o.o. Sp. k. ul. Drogowców 7 ul. Drogowców Skarszewy Skarszewy fax fax tel tel tel tel Dokumentacja techniczna 19

20 20 MAXPell Problemy i ich rozwi¹zywanie Rodzaj usterki Mo liwa przyczyna awarii Sugerowana naprawa Problemy z uzyskaniem zadanej temperatury Nieprawid³owe ustawienia parametrów automatyki Z³a jakoœæ paliwa Zanieczyszczony kocio³ Odpowiednio ustawiæ proces spalania posi³kuj¹c siê instrukcjami obs³ugi Odpowiednio wyregulowaæ proces spalania Wyczyœciæ kocio³ Nieodpowiedni dobór urz¹dzenia do wielkoœci ogrzewanego budynku Niedro ny komin lub kana³ doprowadzaj¹cy œwie e powietrze do kot³owni Dobór odpowiednich parametrów, ewentualny kontakt z serwisem Sprawdziæ komin oraz kana³ napowietrzaj¹cy Dymienie z drzwiczek Wyeksploatowane uszczelki drzwi Zbyt s³aby ci¹g kominowy Wymieniæ sznur uszczelniaj¹cy Zmodernizowaæ komin Zanieczyszczony kocio³ Wyczyœciæ kocio³ Nieprawid³owo ustawione parametry spalania Wyregulowaæ parametry spalania Zbyt du e zu ycie paliwa Z³ej jakoœci paliwo Zmieniæ paliwo Z³e spalanie paliwa (szlakowanie, niedopalanie) Nieodpowiedni dobór kot³a do wielkoœci ogrzewanego budynku Nieodpowiedni dobór iloœci powietrza do iloœci paliwa Niskiej jakoœci paliwo Dobór odpowiednich parametrów automatyki, ewentualny kontakt z serwisem Wyregulowaæ parametry automatyki Zmieniæ paliwo Znaczny wzrost temperatury powy ej nastawy Ci¹g³a praca urz¹dzeñ pod³¹czonych do automatyki pomimo wy³¹czonej kontrolki na pulpicie Nieprawid³owe ustawienia automatyki Zbyt du y ci¹g kominowy Nieodpowiednie pod³¹czenie urz¹dzeñ do automatyki Prawdopodobne uszkodzenie sterownika Wyregulowaæ nastawy automatyki Zamontowaæ regulator ci¹gu kominowego Sprawdziæ pod³¹czenie urz¹dzeñ Skontaktowaæ siê z serwisem technicznym Pojawienie siê wody na œciankach kot³a Zbyt nisko ustawiona temperatura pracy kot³a Podnieœæ temperaturê pracy kot³a (do 65st C) Nieszczelnoœæ wymiennika Skontaktowaæ siê z serwisem technicznym Zalegaj¹ca szlaka na palniku Wyczyœciæ palnik Pojawienie siê komunikatu Nieudana próba rozpalenia Brak paliwa Brak reakcji urz¹dzeñ: wentylator, grza³ka, podajnik Uzupe³niæ paliwo w zbiorniku Sprawdziæ dzia³anie urz¹dzeñ w trybie sterowania rêcznego 20 Dokumentacja techniczna

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Q PELLET DUO INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 08.2012

Q PELLET DUO INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 08.2012 INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 08.2012 KARTA GWARANCYJNA 2 DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI SP. K. o

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga

Zap³on elektroniczny z baterii. Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej. atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga AquaHeat typ G 19-00 Zap³on elektroniczny z baterii Oszczêdna praca ze wzglêdu na wyeliminowanie œwieczki dy urnej atwa i przyjazna u ytkownikowi obs³uga Pe³ny system zabezpieczeñ 3 letni okres gwarancji

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK

KP4/ATX-S KP4/ATX-S + BPza RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S KP/ATX-S + BPza PL D GB RUS CZ RO HU SK KP/ATX-S 5 7 9 KP/ATX-S, KP/ATX-S+BPza 0 x0 mm,5x,5x9 Mx M A B C D E F G H J K L M N O P R S T U KP/ATX-0-S KP/ATX-90-S D C B A E F G H K J L M O N P R

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo

EKO CK 25 EKO CK 20. kw mm mm mm mm mm mm kg

EKO CK 25 EKO CK 20. kw mm mm mm mm mm mm kg DANE TECHNICZNE INSTRUKCJA OBS UGI, MONTA U I U YTKOWANIA KOT ÓW WEBERMAN -CK NA PALIWO STA E -CK Dane techniczne Dane techniczne MODEL Moc cieplna Wymiary G³êbokoœæ korpusu Szerokoœæ kot³a Wysokoœæ G³êbokoœæ

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto

PRESTO systemy kominowe. kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹. presto. systemy kominowe. presto PRESTO kominy ceramiczne z 30-letni¹ gwarancj¹ MÓWISZ KOMIN MYŒLISZ www. PRESTO -kominy.pl Dodatkowa oferta œrednice 35, 40 cm Komin do kot³ów gazowych z zamkniêt¹ komor¹ spalania sps Komin do kot³ów

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r.

czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. czoć II siwz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014 r. Strona 1 z 6 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1 Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług serwisu, konserwacji i bieżącej obsługi

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA. Materia³y projektowe Materia³y projektowe Gazowe kot³y wisz¹ce z zap³onem elektronicznym, palnikiem atmosferycznym i zamkniêt¹ komor¹ spalania ZSE 24-4 MFA ZWE 24-4 MFA Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych kot³ów

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev.

serii HECTOR instrukcja obs³ugi prostowników do ³adowania akumulatorów LINCOLN ELECTRIC HECTOR 1208 HECTOR 1210 HECTOR 1214 I-207-310-7 Rev. A-073 ELREMET EN ISO 900 R LINCOLN ELECTRIC R LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. ul. Jana III Sobieskiego 9 A 58-263 Bielawa tel./074/ 64 6 00 fax /074/ 64 6 080 serwis: /074/ 64 6 88 http://www.bester.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis

Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Przep³ywowy, ciœnieniowy ogrzewacz wody DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24 basis Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy mog¹ byæ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia..

Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. Załącznik nr 7 do Umowy Nr...2013 z dnia...06.2013 r. Oświadczenie Podwykonawcy (WZÓR) W związku z wystawieniem przez Wykonawcę: faktury nr z dnia.. wskazuję, iż w ramach robót objętych fakturą wykonywałem,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych

PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych PI 15/NNI33/2014 ZAŁĄCZNIK NR 2. PROTOKÓŁ z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalno użytkowe.

Wymagania funkcjonalno użytkowe. Wymagania funkcjonalno użytkowe. Załącznik Nr 1 do umowy Spis zawartości: I - WYMAGANIA FUNKCONALNO UŻYTKOWE... 2 1. Instalacja odpylania spalin ma zapewnić możliwości prawidłowej eksploatacji kotłów,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki dwuœcienne KWT

Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT Zbiorniki dwuœcienne KWT 750, 1000 i 1500 l. rzy mont rników T or nych KWT. Najnowsza propozycja firmy Roth w zakresie magazynowania oleju opa³owego. Zbiorniki ³¹cz¹ce zalety jedno-

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne. Kocio³ zgazowuj¹cy drewno. Oznaczenie CE zgodne z obowi¹zuj¹cymi dyrektywami. Kocio³ zgazowuj¹cy drewno

Dane techniczne. Kocio³ zgazowuj¹cy drewno. Oznaczenie CE zgodne z obowi¹zuj¹cymi dyrektywami. Kocio³ zgazowuj¹cy drewno Kocio³ zgazowuj¹cy drewno Dane techniczne Kocio³ zgazowuj¹cy drewno Oznaczenie CE zgodne z obowi¹zuj¹cymi dyrektywami CERT Certyfikat zgodny z DIN ISO 001 Dane techniczne Dane techniczne Zakres mocy kw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej

Gazowe grzejniki wody przep³ywowej Instrukcja monta u i obs³ugi Ju 1088/1 Gazowe grzejniki wody przep³ywowej RBPL grudzieñ 97 W 250-1 K... * W 325-1 K... * Dla Waszego bezpieczeñstwa: W razie wyczuwalnego zapachu gazu: 1. zamkn¹æ zawór

Bardziej szczegółowo

Tmax. Uwaga: Uwaga: opcja. DIGI midi. Gniazdo z uziemieniem 230V. kabel fabryczny 2x0,75. przewód dok³adany przez instalatora

Tmax. Uwaga: Uwaga: opcja. DIGI midi. Gniazdo z uziemieniem 230V. kabel fabryczny 2x0,75. przewód dok³adany przez instalatora G³ówne elementy instalacji: Odbiornik ciep³a - instalacja grzejnikowa Odbiornik ciep³a - instalacja pod³ogowa Odbiornik ciep³a, np. instalacja grzejnikowa, instalacja wentylacyjna itp. Symbol wszystkich

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Kot³y serii. dojrza³e technologie - nowa jakoœæ" Heiztechnik Q EKO DUO

Kot³y serii. dojrza³e technologie - nowa jakoœæ Heiztechnik Q EKO DUO nowoczesna autoatyka Q Heiztechnik Kot³y serii dojrza³e technologie - nowa jakoœæ" Q Heiztechnik Q EKO DUO NOWOŒ Æ 009 d o Q HIT Kot³y do tradycyjnego spalania wêgla i drewna. Kocio³ Q HIT jest nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA

Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Instrukcja monta u i obs³ugi RS 25/4EA RS 25/6EA Luna energooszczêdna, elektroniczna POMPA OBIEGOWA Importer: Goshe sp. z o. o., ul. Kmicica 4, 11-041 Olsztyn, www.goshe.pl 1 Informacje ogólne Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u

Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Technika dobrego samopoczucia Zbiorniki buforowe SBP 200, SBP 700 Instrukcja obs³ugi i monta u Monta, pierwsze uruchomienie i przegl¹dy urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane jedynie przez uprawnionego Fachowca,

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68

Spis treści. 5. Kotły 56 5.1. Wiadomości wstępne 56 5.2. Kotły na paliwa stale 57 5.3. Kotły na paliwa ciekłe 66 5.4. Kotły na paliwa gazowe 68 Spis treści 1. Wiadomości wstępne 9 2. Paliwa energetyczne i spalanie 11 2.1. Co to są paliwa? U 2.2. Zjawiska fizyczne i chemiczne występujące podczas spalania 14 2.3. Spalanie niezupełne i zupełne, niecałkowite

Bardziej szczegółowo

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA

ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA ODPOWIED NA DZISIEJSZE PYTANIA Technologia kondensacyjna optymalnie wykorzystuje zasoby naszej planety z zapewnieniem najwy - szego poziomu komfortu. Dzisiaj stawiamy pytania o wymagania jutra. Spoœród

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl

SMARTBOX M O D U Y GRZEWCZE. ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl M O D U Y GRZEWCZE SMARTBOX y grzewcze wyposa one w palniki ECLIPSE, charakteryzuj¹ce siê silnym strumieniem gor¹cych gazów, zapewniaj¹ bardzo du y zakres modulacji i zwiêkszon¹ sprawnoœæ urz¹dzenia. Palnik

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce. Materia³y dla instalatorów. 1. Typy dostarczanych kot³ów. ZSE/ZWE 24-4 MFA Typ kot³a Nr katalogowy Rodzaj gazu

D-2 12/02. Gazowe kot³y wisz¹ce. Materia³y dla instalatorów. 1. Typy dostarczanych kot³ów. ZSE/ZWE 24-4 MFA Typ kot³a Nr katalogowy Rodzaj gazu Materia³y dla instalatorów Gazowe kot³y wisz¹ce 1. Typy dostarczanych kot³ów Rys. 1 ZSE/ZWE 24-4 MFA Typ kot³a Nr katalogowy Rodzaj gazu ZSE 24-4 MFA 23 7 712 231 763 GZ 50 ZWE 24-4 MFA 23 7 713 234 950

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206

Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 Instrukcja monta u Zestaw pod³¹czeniowy do zasobnika AS 206 RBPL listopad 99 Do po³¹czenia kot³a stoj¹cego z zasobnikiem wody u ytkowej STORACELL 6 720 610 135-00.1R Prawid³owe dzia³anie gwarantuje jedynie

Bardziej szczegółowo

Legenda do schematów instalacji kot³ów Wandich FUTURA+.

Legenda do schematów instalacji kot³ów Wandich FUTURA+. KOEK G³ówne elementy instalacji: Odbiornik ciep³a - instalacja grzejnikowa Odbiornik ciep³a - instalacja pod³ogowa Odbiornik ciep³a, np. instalacja grzejnikowa, instalacja wentylacyjna itp. Symbol wszystkich

Bardziej szczegółowo

Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27. Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze. Kondensacyjne kot³y gazowe

Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27. Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze. Kondensacyjne kot³y gazowe Hercules Condensing Zeus Victrix Victrix Plus 27 Nowoczesne Funkcjonalne Oszczêdne atwe w obs³udze Kondensacyjne kot³y gazowe Technologia kondensacyjna Nowoczesna technologia kondensacyjna zastosowana

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY ELEKTRYCZNE INSTRUKCJA

WENTYLATORY ELEKTRYCZNE INSTRUKCJA WENTYLATORY ELEKTRYCZNE INSTRUKCJA 01 PRZEZNACZENIE Wentylatory BLYSS s¹ przeznaczone do wentylacji pomieszczeñ (izb mieszkalnych, kuchni, wêz³ów sanitarnych oraz biur, sklepów lub gara y). PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200

Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 GARDENA Plovoucí svítidlo FL 160 / Plovoucí svítidlo FL 200 Úszó lámpa FL 160, FL 200 Lampa p³ywaj¹ca FL 160, FL 200 è. výrobku 7949, 7950 cikkszám: 7949, 7950 nr art. 7949, 7950 Návod k použití Vevõtájékoztató

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN. Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych NAGRZEWNICE WODNE DO KANA ÓW PROSTOK TNYCH - TYP WN Zastosowanie: Ogrzewanie powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych W³aœciwoœci: Wymiennik wykonany z rur bimetalowych ebrowanych Cu-Al

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Technika dobrego samopoczucia

Technika dobrego samopoczucia Technika dobrego samopoczucia Zamkniêty stoj¹cy zasobnik ciep³ej wody z wbudowanym wymiennikiem ciep³a, oraz zewnêtrzn¹ pow³ok¹ izolacyjn¹ SHW 300 WAC, SHW 400 WAC Instrukcja obs³ugi i monta u Opis Stoj¹cy

Bardziej szczegółowo

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22.

ZBIORNIK ZEWNÊTRZNY Zbiornik zewnêtrzny wykonany jest ze stali ST W 22. DWUFUNKCYJNE OPIS PRODUKTU: Wolnostoj¹cy, dwufunkcyjny kocio³, z pierœcieniowym zasobnikiem o du ej powierzchni grzewczej, wykonanym ze stali nierdzewnej Poœrednie podgrzewanie ciep³ej wody. WYJ TKOWY

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê przy obni eniu temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. DELTA 100 przeznaczony jest do a u t o m a t y c z n e g o z a ³ ¹ c z a n i a i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54

Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Osuszacz powietrza LE 28, LE 54 Instrukcja obs³ugi Przy u ytkowaniu osuszacza nale y przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i zaleceñ Zak³adu Energetycznego. 1 1 Filtr powietrza 2 Uchwyt 3 Kratka zasysania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 88) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent:

MADRAS. TYP 11 - Rega³. Indeks wyrobu: PRO Data : Producent: MADRAS TYP 11 - Rega³ Indeks wyrobu: PRO-016-1101 Data : 1920mm 430mm 740mm Producent: Wójcik Fabryka Mebli Spó³ka z o. o. ul. Mazurska 4 82-300 Elbl¹g e-mail: handlowy@meblewojcik.pl W razie braku lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA. Wersja KARTA GWARANCYJNA

INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA. Wersja KARTA GWARANCYJNA HT EKO HT EKO DUO Q EKO Q EKO DUO INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 08.2012 KARTA GWARANCYJNA 2 Q EKO/HT EKO, Q EKO DUO/HT EKO DUO DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

A 10 FORM NO B

A 10 FORM NO B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Polski Dla własnego bezpieczeñstwa Przestrzegać wskazówek bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: No. 91364 013 DOP 2013-12-03 Declaration of Performance (DOP) Wielowarstwowy system odprowadzania spalin ze stali Typ NIKO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice ul.

INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁOWNI GAZOWEJ. Zakład Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-752 Katowice ul. Załącznik nr1 do Zarządzenia nr 01/2012 z dnia 03.01.2012 Kierownika Zakładu Gospodarki Cieplnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach INSTRUKCJA OBSŁUGI KOTŁOWNI GAZOWEJ Zakład Gospodarki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator pompy c.o.

Instrukcja obs³ugi. Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. Zespó³ regulator - pompa jest przeznaczony do wymuszenia

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA

WENTYLATORY KANA OWÓ W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA WENTYLATORY KANA OWÓ OSIOWE W KORPUSIE METALOWYM SERII VENTS VKOM INSTRUKCJA 2009 PRZEZNACZENIE Wentylatory kana³owe osiowe serii VENTS VKOM o œrednicy od 150 do 315 mm, przeznaczone s¹ do wentylacji zarówno

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy:

WZÓR UMOWY. U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego WZÓR UMOWY U M O W A Nr... zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości statio fisci Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie (00-567)

Bardziej szczegółowo

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI

Armatura firmy TECNOMET SPIS TREŒCI KATALOG Armatura SPIS firmy TREŒCI TECNOMETAL 1. Wprowadzenie... 3 2. Ogólny schemat instalacji produktów firmy TECNOMETAL... 4 3. W³az... 5 4. Zawór oddechowy sekwencyjny...... 6 5. Zawór oddechowy...

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA POWIETRZA

NAGRZEWNICA POWIETRZA NAGRZEWNICA POWIETRZA INSTRUKCJA OBS UGI MASTER CT-50 DANE TECHNICZNE MODEL MASTER CT-50 Nominalna moc cieplna kw 50 Przep³yw m 3 /h 1400 OGRZEWANE POWIETRZE powietrza przy +20ºC Ciœnienie mmh 2 O 1 statyczne

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo