Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenitycznej przeznaczonej na stenty wiecowe*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenitycznej przeznaczonej na stenty wiecowe*"

Transkrypt

1 AMME th Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenitycznej przeznaczonej na stenty wiecowe* J. Szewczenko, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, J. Marciniak Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Politechnika lska ul. Konarskiego 18a, Gliwice, Poland W pracy przedstawiono wyniki bada struktury warstwy wglowej wytworzonej na podłou austenitycznej stali Cr-Ni-Mo przeznaczonej na implanty stosowane w kardiologii zabiegowej. W szczególnoci do oceny składu fazowego wytworzonej w procesie rf PCVD warstwy zastosowano transmisyjny, wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy. Badania topografii warstwy przeprowadzono za pomoc mikroskopu sił atomowych (AFM). Wyniki bada wskazuj, e wytworzona warstwa wglowa posiada struktur amorficzn, a jej powierzchnia charakteryzuje si du gładkoci co jest istotne dla procesu wykrzepiania krwi. 1. WPROWADZENIE W ostatnim okresie w literaturze wiatowej pojawiły si doniesienia o korzystnym wpływie warstw wglowych na biotolerancj implantów z biomateriałów metalicznych. Tej problematyce powicone były take wieloletnie badania interdyscyplinarne prowadzone w Politechnice lskiej pod kierunkiem prof. J. Marciniaka [1]. Badania skoncentrowane były na opracowaniu techniki wytwarzania warstwy diamentowej na podłou stali Cr-Ni-Mo, stopów kobaltowych i tytanowych. Pocztkowo, badania skupiono na zagadnieniach wytwarzania warstwy pasywnodiamentowej na powierzchni implantów ze stali AISI 316L Stal ta powszechnie stosowana jest do wytwarzania rónych postaci uytkowych implantów dla chirurgii urazowoortopedycznej, szczkowo-twarzowej i kardiologii zabiegowej. Na podstawie przeprowadzonych bada ustalono warunki techniki wytwarzania powłoki kompozytowej o optymalnych własnociach fizykochemicznych. W badaniach przeprowadzonych w warunkach in vitro stwierdzono, e powłoka ta gwarantuje implantom bardzo dobr odporno na korozj werow, szczelinow i napreniow. Ponadto w badaniach przeprowadzonych w tkankach zwierzt dowiadczalnych wykazano bardzo dobr ich biotolerancj. Wprowadzone do rodowiska tkankowego implanty nie wywołały zmian histopatologicznych w otaczajcych tkankach (podskórnej tkance tłuszczowej, miniowej * Prac zrealizowano w ramach projektu badawczego nr 7 T08C finansowanego przez Komitet Bada Naukowych.

2 520 J. Szewczenko, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, J. Marciniak i kostnej) oraz nie wywarły wpływu toksycznego na narzdy miszowe (wtrob, nerki, ledzion i płuca) [2-7]. Korzystne wyniki bada przeprowadzone w warunkach in vitro oraz in vivo skłoniły autorów do podjcia bada przydatnoci warstwy wglowej dla implantów stosowanych w kardiologii zabiegowej. Z uwagi na specyficzn posta stentów, ich cechy geometryczne oraz stosowan technik implantacji (wysokocinieniowa metoda rozprania) wystpiła konieczno opracowania nowych warunków wytwarzania warstwy dla tego rodzaju implantów. Dlatego te w pracy skoncentrowano si na badaniach składu fazowego oraz topografii warstwy wytworzonej w warunkach zapewniajcych jej przydatno dla potrzeb kardiologii zabiegowej. 2. METODYKA BADA 2.1. Badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym Do okrelenia składu fazowego warstwy wglowej wytworzonej na powierzchni stali Cr- Ni-Mo przeprowadzono badania w transmisyjnym, wysokorozdzielczym mikroskopie elektronowym JEM 3010, firmy JEOL. Nanoszenie warstwy wglowej realizowano w procesie rf PCVD w Instytucie Inynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Badania przeprowadzono przy napiciu przyspieszajcym 300 kv. Przygotowanie cienkich folii z próbek w przekroju poprzecznym warstwy wglowej obejmowało: inkludowanie dwóch próbek, zwróconych do siebie powierzchniami z naniesion warstw wglow w rurkach miedzianych z wykorzystaniem kleju firmy GATAN, wycicie plastrów o gruboci 0,1 mm, cienianie próbek wzdłu krawdzi z warstw wglow za pomoc grindera, polerowanie jonowe próbek z wykorzystaniem polerki PIPS, model 691 firmy GATAN Badania topografii warstwy wglowej Badania topografii powierzchni warstwy wglowej prowadzono z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM Atomic Force Microscope) typu Nanscope E, firmy Digital Instruments. W trakcie pojedynczego pomiaru umoliwia on uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczoci powierzchni próbki, z obszaru o maksymalnych wymiarach 16 x 16 µm. Obserwacjom poddano próbki w postaci odcinków drutu ze stali Cr-Ni-Mo o rednicy 0,12 mm (przeznaczonego na stenty wiecowe) z naniesion warstw wglow. Do bada wykorzystano ostrze wykonane z azotku krzemu (SiN), natomiast stała spryny dla dwigienki z ostrzem wynosiła 0,58 N/m. Obserwacje prowadzono w dziesiciu rónych miejscach kadej próbki. 3. WYNIKI BADA 3.1. Wyniki bada w transmisyjnym mikroskopie elektronowym Na podstawie przeprowadzonych bada stwierdzono, i wytworzona w procesie rf PCVD na powierzchni polerowanej elektrochemicznie i spasywowanej warstwa wglowa posiada struktur amorficzn - rys. 1. Ponadto przeprowadzone obserwacje na przekroju poprzecznym

3 Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenityczne 521 warstwy wykazały obecno w obszarze przypowierzchniowym pojedynczych obszarów o rozmiarach kilku nanometrów wykazujcych usieciowienie - rys. 2. a) b) c) Rys. 1. Amorficzna struktura warstwy wglowej, cienka folia cieniana jonowo, wysokorozdzielczy TEM: a - przekrój poprzeczny warstwy, b - fragment struktury z a, c - dyfraktogram z obszaru warstwy wglowej 3.2. Wyniki bada topografii warstwy wglowej Przeprowadzone obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM) umoliwiły ocen topografii powierzchni drutu o rednicy d = 0,12 mm z naniesion warstw wglow. Badania wykazały obecno na powierzchni próbek warstwy składajcej si z cile przylegajcych do siebie kryształów rys. 3a. Ponadto obserwacje wykazały cigło wytworzonej warstwy wglowej rys. 3b. Przeprowadzone badania umoliwiły równie ocen chropowatoci warstwy. Mieciła si ona w zakresie 16,500 nm 20,350 nm rys. 4. W dalszej kolejnoci przeprowadzono badania topografii powierzchni wzdłu wybranej linii. Wykazano, e maksymalne nierównoci mieszcz si w zakresie nm rys.5.

4 522 J. Szewczenko, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, J. Marciniak Rys. 2. Struktura warstwy wglowej w obszarze przypowierzchniowym, lokalnie obszary wykazujce usieciowienie o strukturze krystalicznej, cienka folia cieniana jonowo, wysokorozdzielczy TEM a) b) Rys. 3. Topografia warstwy wglowej naniesiona metod rf PCVD: a - badany obszar 10 x 10 µm, b - badany obszar 1 x 1 µm Rys. 4. Analiza chropowatoci warstwy wglowej

5 Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenityczne 523 Rys. 5. Profil warstwy wglowej wzdłu wybranej linii 4. PODSUMOWANIE Przeprowadzone badania stanowi fragment prac realizowanych w ostatnim okresie w Instytucie Materiałów Inynierskich i Biomedycznych Politechniki lskiej w Gliwicach we współpracy ze lskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dotycz one oceny wytworzonej w warstwy wglowej w warunkach zapewniajcych jej przydatno dla potrzeb kardiologii zabiegowej. Przeprowadzone badania odpornoci korozyjnej stentów z naniesion warstw wglow wykazały jej przydatno do uszlachetniania powierzchni stentów z uwagi na stosowan technik implantacji [8]. Dobra jako wytworzonej warstwy wglowej jest wynikiem ukształtowania jej struktury odpowiednio dobranymi warunkami technologicznymi. Przeprowadzone badania w transmisyjnym wysokorozdzielczym mikroskopie elektronowym wykazały, i warstwa wytworzona w warunkach opracowanych w pracy charakteryzuje si struktur amorficzn rys. 1. Przeprowadzone obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM) wykazały, i jej powierzchnia jest gładka, a chropowato mieci si w granicach 16,5 do 20,3 nm, co jest istotne dla procesu wykrzepiania krwi rys. 4. LITERATURA 1. Paszenda Z.: Wpływ struktury podłoa odlewniczego stopu Co-Cr-Mo na własnoci fizykochemiczne warstwy wglowej. Praca doktorska, Politechnika lska, Gliwice Marciniak J., Boba J., Paszenda Z., Mitura S.: Werkstoffe und Korrosion, 44, 1993, 379.

6 524 J. Szewczenko, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, J. Marciniak 3. Boba J.: Wpływ wytypowanych powłok ochronnych na odpornoc korozyjna implantów ze stali 00H17N14M2A. Praca doktorska, Politechnika lska, Gliwice Marciniak J., Kaczmarek M.: Korozja napreniowa implantów ze stali Cr-Ni-Mo pokrytych warstw diamentow. Mezinarodni konference Matrialove Inzenyrstvi Nove Matrialy a Technologie, Liberci 2000, Niedzielski P., Mitura S., Paszenda Z., Marciniak J.: Diamond cpated implants for medicine. 8 th Int. Sci. Conf. Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Rydzyna 1999, s Koczy B., Marciniak J.: Inynieria Biomateriałów, 2000, 11, s Marciniak J.: Biomateriały. Wydawnictwo Politechniki lskiej, Gliwice Paszenda Z., Tyrlik-Held J.: Coronary stents with passive and carbon layers. Proceedings of the 17 th European Conference on Biomaterials ESB2002, , Barcelona, P89.

Badania własnoci fizyko-chemicznych stentów wiecowych w warunkach zmiennych cykli obcie

Badania własnoci fizyko-chemicznych stentów wiecowych w warunkach zmiennych cykli obcie AMME 2002 11th Badania własnoci fizyko-chemicznych stentów wiecowych w warunkach zmiennych cykli obcie Z. Paszenda a, Z. Nawrat b a Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Politechnika lska ul.

Bardziej szczegółowo

Uszkodzenia korozyjne implantów ze stali Cr-Ni-Mo w warunkach elektrostymulacji prdem zmiennym *

Uszkodzenia korozyjne implantów ze stali Cr-Ni-Mo w warunkach elektrostymulacji prdem zmiennym * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Uszkodzenia korozyjne implantów ze stali Cr-Ni-Mo w warunkach elektrostymulacji prdem zmiennym * J. Szewczenko, J. Marciniak, W. Chrzanowski

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja cech geometrycznych stentu wiecowego z wykorzystaniem metody elementów skoczonych*

Optymalizacja cech geometrycznych stentu wiecowego z wykorzystaniem metody elementów skoczonych* AMME 2003 12th Optymalizacja cech geometrycznych stentu wiecowego z wykorzystaniem metody elementów skoczonych* W. Walke, Z. Paszenda, J. Marciniak Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Wydział

Bardziej szczegółowo

Badania odpornoci korozyjnej stentów wiecowych ze stali Cr-Ni-Mo*

Badania odpornoci korozyjnej stentów wiecowych ze stali Cr-Ni-Mo* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badania odpornoci korozyjnej stentów wiecowych ze stali Cr-Ni-Mo* Z. Paszenda, J. Tyrlik-Held Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych,

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1*

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* S. Tkaczyk, M. Kciuk Zakład Zarzdzania Jakoci, Instytut Materiałów Inynierskich i

Bardziej szczegółowo

Tekstura krystalograficzna pomocna w interpretacji wyników badań materiałowych

Tekstura krystalograficzna pomocna w interpretacji wyników badań materiałowych Tekstura krystalograficzna pomocna w interpretacji wyników badań materiałowych Jan T. Bonarski Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej POLSKA AKADEMIA NAUK, Kraków www.imim.pl Ogniwo słoneczne wykonane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Podział biomateriałów Biomateriały w medycynie regeneracyjnej Cementy kostne...

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Podział biomateriałów Biomateriały w medycynie regeneracyjnej Cementy kostne... SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 1 I. PRZEGLĄD LITERATURY... 3 1.1. Podział biomateriałów... 3 1.2. Biomateriały w medycynie regeneracyjnej... 8 1.3. Materiały kościozastępcze... 11 1.4. Wymagania stawiane

Bardziej szczegółowo

AFM. Mikroskopia sił atomowych

AFM. Mikroskopia sił atomowych AFM Mikroskopia sił atomowych Siły van der Waalsa F(r) V ( r) = c 1 r 1 12 c 2 r 1 6 Siły van der Waalsa Mod kontaktowy Tryby pracy AFM związane z zależnością oddziaływania próbka ostrze od odległości

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Inżynieria biomateriałów Nazwa modułu: Biomateriały metaliczne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-2-201-IB-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka stentów w aspekcie aplikacyjnym i materiałowym

Charakterystyka stentów w aspekcie aplikacyjnym i materiałowym AMME 2003 12th Charakterystyka stentów w aspekcie aplikacyjnym i materiałowym M. Kaczmarek, J. Tyrlik Held, Z. Paszenda, J. Marciniak Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn

Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn Tytuł projektu: Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn Umowa nr: TANGO1/268920/NCBR/15 Akronim: NITROCOR Planowany okres realizacji

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2)

LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) LABORATORIUM ANALITYCZNEJ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ (L - 2) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Badania odpornoci na korozj napreniow stopu aluminium typu AlMg5

Badania odpornoci na korozj napreniow stopu aluminium typu AlMg5 AMME 2003 12th 979 Badania odpornoci na korozj napreniow stopu aluminium typu AlMg5 S. Tkaczyk a, M. Kciuk b a Zakład Zarzdzania Jakoci b Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównowaonych

Bardziej szczegółowo

2 0 E 20 AMM 1. WST P

2 0 E 20 AMM 1. WST P AMME 22 11th Wpływ obróbki cieplnej i azotowania na własnoci uytkowe gniazd i trzpieni mocujcych stoły operacyjnewarzanie elementów kutych metod obróbki cieplno-mechanicznej R. Domagała, E. Kalinowska-Ozgowicz

Bardziej szczegółowo

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2

Badania technologii napawania laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 AMME 2003 12th Badania technologii laserowego i plazmowego proszkami na osnowie kobaltu, przylgni grzybków zaworów ze stali X40CrSiMo10-2 A. Klimpel, A. Lisiecki, D. Janicki Katedra Spawalnictwa, Politechnika

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE WYBRANE MASYWNE AMORFICZNE I NANOKRYSTALICZNE STOPY NA BAZIE ŻELAZA - WYTWARZANIE, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE mgr inż. Marzena Tkaczyk Promotorzy: dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr dr hab. Wanda

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka

ĆWICZENIE Nr 4/N. Laboratorium Materiały Metaliczne II. Opracowała: dr Hanna de Sas Stupnicka POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Akceptował: Kierownik Katedry prof. dr hab. inż. A. Weroński Laboratorium Materiały Metaliczne II ĆWICZENIE Nr 4/N Opracowała:

Bardziej szczegółowo

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW

METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW METODY BADAŃ BIOMATERIAŁÓW 1 Cel badań: ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem biomateriałów w medycynie Rodzaje badań: 1. Badania biofunkcyjności implantów, 2. Badania degradacji implantów w środowisku

Bardziej szczegółowo

Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie elektronowym

Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie elektronowym WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie

Bardziej szczegółowo

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force

SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force SPM Scanning Probe Microscopy Mikroskopia skanującej sondy STM Scanning Tunneling Microscopy Skaningowa mikroskopia tunelowa AFM Atomic Force Microscopy Mikroskopia siły atomowej MFM Magnetic Force Microscopy

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów Polaryzacyjne badania korozyjne mgr inż. Magdalena Jażdżewska Gdańsk 2010 Korozyjne charakterystyki stałoprądowe (zależności potencjał

Bardziej szczegółowo

Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu

Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu AMME 2002 11th Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany warstwowe hybrydowe ze szkieł metalicznych na osnowie elaza i kobaltu R. Nowosielski, S. Griner Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych

Bardziej szczegółowo

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska

BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM. Klaudia Radomska WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej im. prof. Meissnera w Ustroniu Wydział InŜynierii Dentystycznej BADANIA PÓL NAPRĘśEŃ W IMPLANTACH TYTANOWYCH METODAMI EBSD/SEM Klaudia Radomska Praca dyplomowa napisana

Bardziej szczegółowo

Struktura przeciwzuyciowych powłok otrzymywanych w procesie CAE na spiekanych materiałach narzdziowych *

Struktura przeciwzuyciowych powłok otrzymywanych w procesie CAE na spiekanych materiałach narzdziowych * AMME 2003 12th Struktura przeciwzuyciowych powłok otrzymywanych w procesie CAE na spiekanych materiałach narzdziowych * L.A. Dobrzaski #, K. Gołombek #, E. Hajduczek Zakład Technologii Procesów Materiałowych

Bardziej szczegółowo

Doktorantka: Żaneta Lewandowska

Doktorantka: Żaneta Lewandowska Doktorantka: Żaneta Lewandowska Główny opiekun naukowy: Dr hab. Piotr Piszczek, prof. UMK Katedra Chemii Nieorganicznej i Koordynacyjnej, Wydział Chemii Dodatkowy opiekun naukowy: Prof. dr hab. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Rembisz Grażyna Drab Bartosz

Skaningowy Mikroskop Elektronowy. Rembisz Grażyna Drab Bartosz Skaningowy Mikroskop Elektronowy Rembisz Grażyna Drab Bartosz PLAN PREZENTACJI: 1. Zarys historyczny 2. Zasada działania SEM 3. Zjawiska fizyczne wykorzystywane w SEM 4. Budowa SEM 5. Przygotowanie próbek

Bardziej szczegółowo

[Engineering of Biomaterials, 34,(2004),6-8]

[Engineering of Biomaterials, 34,(2004),6-8] BIOACTIVE CARBON-CERAMIC COMPOSITES Jan Chłopek AGH, University of Science and Technology Faculty of Materials Science and Ceramics Department of Biomaterials Cracow, Poland Bioactive carbon-ceramic composites

Bardziej szczegółowo

Ł Ń Ł Ł Ą Ą Ą Ą Ę Ł Ł Ę Ł Ę Ł Ł Ł ź Ł Ą Ł Ą ć ć ć Ź Ę Ą ź Ą ć ć ź ć ć ć ć ć ć ć Ź Ź ć Ź ź ć ć Ę ć Ę ć ć ć Ź Ą Ą ć Ź Ł ŹŹ Ę ź Ł Ę ć Ź Ź Ą Ę Ę ć Ź ć Ź ź Ę ć ć ć Ą ć ć ć ć ć Ą ć Ź ć ź Ź Ź ć ć ź ć Ź ć Ź ć

Bardziej szczegółowo

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Tło historyczne Pod koniec XIX wieku stosowanie mikroskopów świetlnych w naukach

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich

Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Obróbka powierzchni materia ów in ynierskich Plansza. Struktura badana w mikroskopie wietlnym ) warstwy wierzchniej stali MnCr naw glonej w 0 C przez h, pow. 0x; ) warstwy azotków -Fe - N i -Fe N na stali

Bardziej szczegółowo

Politechnika Politechnika Koszalińska

Politechnika Politechnika Koszalińska Politechnika Politechnika Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych NOWE MATERIAŁY NOWE TECHNOLOGIE W PRZEMYŚLE OKRĘTOWYM I MASZYNOWYM IIM ZUT Szczecin, 28 31 maja 2012, Międzyzdroje

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM. Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM NANOBIOMEDYCZNE Projekt realizowany przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne to projekt kluczowy w ramach Działania 13.1 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Nanoporowaty tlenek tytanu(iv) jako materiał na implanty kości

Nanoporowaty tlenek tytanu(iv) jako materiał na implanty kości Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Wydział Chemii Magdalena Jarosz Nanoporowaty tlenek tytanu(iv) jako materiał na implanty kości Streszczenie rozprawy doktorskiej Promotorzy: Prof. dr hab. Marian Jaskuła

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis.

Sylabus przedmiotu: Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Kierunek: Opis przedmiotu. Dane podstawowe. Efekty i cele. Opis. Sylabus przedmiotu: Specjalność: Nauka o materiałach Wszystkie specjalności Data wydruku: 22.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti

Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti AMME 2002 11th Badania kompozytu wytworzonego w wyniku reakcji ciekłego Al ze stałym Ti P. Zagierski University of Oslo, Centre for Materials Science Gaustadalleen 21, 0349 Oslo, Norwegia Dla potrzeb norweskiego

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Ceramika Narzdziowa ANALIZA WYBRANYCH UKŁADÓW RÓWNOWAGI FAZOWEJ

LABORATORIUM Ceramika Narzdziowa ANALIZA WYBRANYCH UKŁADÓW RÓWNOWAGI FAZOWEJ wiczenie 1 ANALIZA WYBRANYCH UKŁADÓW RÓWNOWAGI FAZOWEJ Cel Zapoznanie si z podwójnymi i pseudopodwójnymi układami równowagi fazowej, w obrbie których wytwarzane s ceramiczne materiały narzdziowe oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Rodzaje mikroskopów ze skanującą sondą (SPM, Scanning Probe Microscopy)

Rodzaje mikroskopów ze skanującą sondą (SPM, Scanning Probe Microscopy) Spis treści 1 Historia 2 Rodzaje mikroskopów ze skanującą sondą (SPM, Scanning Probe Microscopy) 2.1 Skaningowy mikroskop tunelowy (STM od ang. Scanning Tunneling Microscope) 2.1.1 Uzyskiwanie obrazu metodą

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII

PROPOZYCJA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PROPOZYCJA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej ma przyjemność przedstawić Państwu propozycję technologii z zakresu zastosowania inżynierii biomedycznej

Bardziej szczegółowo

Wydział Mechaniczny LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWSTWA

Wydział Mechaniczny LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWSTWA Wydział Mechaniczny Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa LABORATORIUM MATERIAŁOZNAWSTWA Wrocław, 30 listopada 2016 r. Pracownicy Laboratorium Materiałoznawstwa 13 osób Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Bardziej szczegółowo

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1 Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na strukturę i grubość warstwy anodowej 1 L. A. Dobrzański*, K. Labisz*, J. Konieczny**, J. Duszczyk*** * Zakład Technologii Procesów Materiałowych

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Beata Grabowska, pok. 84A, Ip

NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ. Beata Grabowska, pok. 84A, Ip NOWOCZESNE TECHNIKI BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Beata Grabowska, pok. 84A, Ip http://home.agh.edu.pl/~graboska/ Mikroskopia Słowo mikroskop wywodzi się z języka greckiego: μικρός - mikros "mały

Bardziej szczegółowo

Podstawy obróbki ubytkowej

Podstawy obróbki ubytkowej Podstawy Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Podstawy Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP 1

Bardziej szczegółowo

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e = = 1 Å

Wykład 12 V = 4 km/s E 0 =.08 e V e  = = 1 Å Wykład 12 Fale materii: elektrony, neutrony, lekkie atomy Neutrony generowane w reaktorze są spowalniane w wyniku zderzeń z moderatorem (grafitem) do V = 4 km/s, co odpowiada energii E=0.08 ev a energia

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia

Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia AMME 2003 12th Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia J. Sucho Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych,

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH

TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH 5-2011 T R I B O L O G I A 31 Adam CZABAN *, Andrzej MISZCZAK * TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH TOPOGRAPHY OF ROLLING BEARINGS COOPERATING

Bardziej szczegółowo

BIOTRIBOLOGIA I APLIKACJE MEDYCZNE

BIOTRIBOLOGIA I APLIKACJE MEDYCZNE 4-2003 T R I B O L O G I A 155 Monika Gierzyńska - Dolna BIOTRIBOLOGIA I APLIKACJE MEDYCZNE BIOTRIBOLOGY AND MEDICAL APPLICATION Słowa kluczowe: endoprotezy, biomateriały, zużycie, obróbka powierzchniowa

Bardziej szczegółowo

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Zakład Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Zakład Badań Specjalistycznych i Technik Dokumentacyjnych SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI pierwszego etapu UMOWY o DZIEŁO p.t.: Wykonanie szlifów i analiza produktów korozji próbek metali konstrukcyjnych parowozów metodami mikro-chemicznymi i laserowej spektrometrii

Bardziej szczegółowo

Biodegradowalne stopy magnezu do zastosowań biomedycznych

Biodegradowalne stopy magnezu do zastosowań biomedycznych Biodegradowalne stopy magnezu do zastosowań biomedycznych mgr inż. Katarzyna Kubok Promotor: Prof. PAN, dr hab. Lidia Lityńska Dobrzyńska Promotor pomocniczy: dr Anna Wierzbicka - Miernik Historia biodegradowalnych

Bardziej szczegółowo

Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego

Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego Analiza wybranych własności użytkowych instrumentarium chirurgicznego Witold Walke, Zbigniew Paszenda Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.)

Recenzja. (podstawa opracowania: pismo Dziekana WIPiTM: R-WIPiTM-249/2014 z dnia 15 maja 2014 r.) Prof. dr hab. Mieczysław Jurczyk Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Inżynierii Materiałowej Poznań, 2014-06-02 Recenzja rozprawy doktorskiej p. mgr inż. Sebastiana Garusa

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ 4-2011 T R I B O L O G I A 43 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jerzy SMOLIK ***, Jan TACIKOWSKI *, Jan SENATORSKI *, Wiktor GRZELECKI * WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali *)

Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali *) AMME 03 12th Analiza wpływu pierwiastków stopowych na hartowno stali * W. Sitek, L.A. Dobrzaski Zakład Technologii Procesów Materiałowych i Technik Komputerowych w Materiałoznawstwie, Instytut Materiałów

Bardziej szczegółowo

BADANIA HEMOZGODNOŚCI WARSTW PASYWNO-WĘGLOWYCH STOSOWANYCH DO USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI STENTÓW WIEŃCOWYCH Zbigniew Paszenda*, Barbara Duda**,

BADANIA HEMOZGODNOŚCI WARSTW PASYWNO-WĘGLOWYCH STOSOWANYCH DO USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI STENTÓW WIEŃCOWYCH Zbigniew Paszenda*, Barbara Duda**, BADANIA HEMOZGODNOŚCI WARSTW PASYWNO-WĘGLOWYCH STOSOWANYCH DO USZLACHETNIENIA POWIERZCHNI STENTÓW WIEŃCOWYCH Zbigniew Paszenda*, Barbara Duda**, Piotr Wilczek*** * Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych,

Bardziej szczegółowo

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na struktur i grubo warstwy anodowej*

Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na struktur i grubo warstwy anodowej* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ metody odlewania stopów aluminium i parametrów anodowania na struktur i grubo warstwy anodowej* L. A. Dobrzaski a, K. Labisz a, J. Konieczny

Bardziej szczegółowo

Mikroskopia skaningowa tunelowa i siłowa

Mikroskopia skaningowa tunelowa i siłowa Zakład Fizyki Magnetyków Uniwersytet w Białymstoku Instytut Fizyki Doświadczalnej Lipowa 41, 15-424 Białystok Tel: (85) 7457228 http://physics.uwb.edu.pl/zfmag Mikroskopia skaningowa tunelowa i siłowa

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów pt: Tworzenie biofilmu na biomateriałach metalicznych dr inż. Beata Świeczko-Żurek Gdańsk 2009 Wprowadzając implant do organizmu

Bardziej szczegółowo

Wpływ procesu stygnicia odlewu na wybrane parametry eliwa chromowego odpornego na cieranie

Wpływ procesu stygnicia odlewu na wybrane parametry eliwa chromowego odpornego na cieranie AMME 2003 12th Wpływ procesu stygnicia odlewu na wybrane parametry eliwa chromowego odpornego na cieranie A. Studnicki, M. Przybył, J. Kilarski Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Zakład Metaloznawstwa i Odlewnictwa Przedmiot: Inżynieria Powierzchni / Powłoki Ochronne / Powłoki Metaliczne i Kompozytowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski

Laboratorium badań materiałowych i technologicznych. dr inż. Tomasz Kurzynowski Laboratorium badań materiałowych i technologicznych dr inż. Tomasz Kurzynowski Agenda Oferta badawcza Wyposażenie laboratorium Przykłady realizowanych badań Opracowanie i rozwój nowych materiałów Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5

Spis treści. Praca zbiorowa pod redakcj naukow L.A. Dobrzańskiego i T. Tańskiego 5 Spis treści Streszczenie... 12 Abstract... 14 Słowo wstępne... 16 1. Wyznaczanie własno ci mechanicznych stali... 20 2. Statyczna próba rozciągania w temperaturze podwyższonej... 24 3. Badania mechaniczne

Bardziej szczegółowo

, S. Griner a, J. Konieczny a,#

, S. Griner a, J. Konieczny a,# AMME 2002 11th Własnoci magnetyczne i struktura nanokrystalicznych materiałów proszkowych magnetycznie mikkich otrzymanych na drodze kombinowanej nanokrystalizacji termicznej i wysokoenergetycznego mielenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL

PL B1. MEDGAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Białystok, PL POLITECHNIKA ŁÓDZKA, Łódź, PL PL 223008 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223008 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398452 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych

Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych Ocena własności fizykochemicznych, elektrochemicznych i mechanicznych implantów oraz narzędzi chirurgicznych w warunkach użytkowych Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: BADANIA MIKROSKOPOWE TKANEK I BIOMATERIAŁÓW Nazwa w języku angielskim: MICROSCOPIC STUDIES OF BIOMATERIALS

Bardziej szczegółowo

BADANIA STRUKTURY POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO (TEM)

BADANIA STRUKTURY POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU TRANSMISYJNEGO MIKROSKOPU ELEKTRONOWEGO (TEM) 81/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 BADANIA STRUKTURY POŁĄCZEŃ SPAWANYCH PRZY WYKORZYSTANIU TRANSMISYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ WPPT KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW /01 Nazwa w języku polskim Fizyka biomateriałów Nazwa w języku angielskim Physics of biomaterials Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Optyka Specjalność (jeśli

Bardziej szczegółowo

PL 214534 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 11.10.2010 BUP 21/10. MIECZYSŁAW JURCZYK, Poznań, PL MACIEJ TULIŃSKI, Poznań, PL 30.08.

PL 214534 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 11.10.2010 BUP 21/10. MIECZYSŁAW JURCZYK, Poznań, PL MACIEJ TULIŃSKI, Poznań, PL 30.08. PL 214534 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214534 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387724 (22) Data zgłoszenia: 06.04.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH KOROZJA W STOPACH METALI GRUPY CO-CR I NI-CR CEL ĆWICZENIA Celem

Bardziej szczegółowo

Specyfika mechanicznej obróbki wykończeniowej implantów i endoprotez

Specyfika mechanicznej obróbki wykończeniowej implantów i endoprotez MECHANIK NR 8-9/2015 15 Specyfika mechanicznej obróbki wykończeniowej implantów i endoprotez The specifics of mechanical finishing treatment implants and endoprothesis ANDRZEJ BAKOŃ MAREK R. BRZEZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. Rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Ogórek nt. Efektywność azotowania jonowego stali austenitycznej X5CrNi18-10 metodą active screen

RECENZJA. Rozprawy doktorskiej mgr inż. Marzeny Ogórek nt. Efektywność azotowania jonowego stali austenitycznej X5CrNi18-10 metodą active screen Dr hab. inż. Grzegorz Niewielski prof. nzw. w Pol.Śl. Katowice, 16.07.2014 Instytut Nauki o Materiałach Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechnika Śląska RECENZJA Rozprawy doktorskiej mgr

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA DO WY- TWARZANIA ODLEWANYCH ENDOPROTEZ TYTANO- WYCH O SPECJALNIE UKSZTAŁTOWANEJ GEOMETRII POWIERZCHNI

ZASTOSOWANIE SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA DO WY- TWARZANIA ODLEWANYCH ENDOPROTEZ TYTANO- WYCH O SPECJALNIE UKSZTAŁTOWANEJ GEOMETRII POWIERZCHNI Dawid Myszka, Grzegorz Wróblewski, Jarosław Modzelewski, Roman Haratym, Aleksander Karwiński ZASTOSOWANIE SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA DO WY- TWARZANIA ODLEWANYCH ENDOPROTEZ TYTANO- WYCH O SPECJALNIE UKSZTAŁTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

2.1.M.07: Wpływ warunków zużycia na własności powierzchni materiałów inżynierskich

2.1.M.07: Wpływ warunków zużycia na własności powierzchni materiałów inżynierskich 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Produkty zużycia ciernego jako przyczyna obluzowanie implantów stawów biodrowych. Małgorzata Figurska

Produkty zużycia ciernego jako przyczyna obluzowanie implantów stawów biodrowych. Małgorzata Figurska Produkty zużycia ciernego jako przyczyna obluzowanie implantów stawów biodrowych Małgorzata Figurska Plan prezentacji Wprowadzenie do tematyki alloplastyki i obluzowania implantów stawów biodrowych Badania

Bardziej szczegółowo

Grafen materiał XXI wieku!?

Grafen materiał XXI wieku!? Grafen materiał XXI wieku!? Badania grafenu w aspekcie jego zastosowań w sensoryce i metrologii Tadeusz Pustelny Plan prezentacji: 1. Wybrane właściwości fizyczne grafenu 2. Grafen materiał 21-go wieku?

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU 4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Badania struktury i własnoci magnetycznych stopu Fe 73,5 Cu 1 Nb 3 Si 13,5 B 9 w postaci proszku*

Badania struktury i własnoci magnetycznych stopu Fe 73,5 Cu 1 Nb 3 Si 13,5 B 9 w postaci proszku* AMME 2002 11th Badania struktury i własnoci magnetycznych stopu Fe 73,5 Cu 1 Nb 3 Si 13,5 B 9 w postaci proszku* P. Gramatyka, S. Griner, R. Nowosielski Zakład Materiałów Funkcjonalnych, Nanokrystalicznych

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Materiałowej

Katedra Inżynierii Materiałowej Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów pt: Dobór gatunku stali i zespołu własności mechanicznych na wytypowane narzędzia chirurgiczne dr inż. Beata Świeczko-Żurek Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Struktura i własnoci metalowych proszków Co 78 Si 11 B 11 otrzymanych metod mechanicznej syntezy*

Struktura i własnoci metalowych proszków Co 78 Si 11 B 11 otrzymanych metod mechanicznej syntezy* AMME 2003 12th Struktura i własnoci metalowych proszków Co 78 Si 11 B 11 otrzymanych metod mechanicznej syntezy* R. Nowosielski, W. Pilarczyk Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz

Bardziej szczegółowo

MIKROSTRUKTURALNA ANALIZA MECHANIZMÓW ZUŻYCIA POWŁOK MONO- I WIELOWARSTWOWYCH BAZUJĄCYCH NA SKŁADZIE TiN i a-c:h

MIKROSTRUKTURALNA ANALIZA MECHANIZMÓW ZUŻYCIA POWŁOK MONO- I WIELOWARSTWOWYCH BAZUJĄCYCH NA SKŁADZIE TiN i a-c:h 4-2011 PROBLEMY EKSPLOATACJI 19 Łukasz MAJOR *, Marcin KOT **, Bogusław MAJOR * * Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków ** Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej

Bardziej szczegółowo

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów

labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów labmat.prz.edu.pl LABORATORIUM BADAŃ MATERIAŁÓW DLA PRZEMYSŁU LOTNICZEGO Politechnika Rzeszowska ul. W. Pola 2, 35-959 Rzeszów Tel.: (17) 854 47 91 Fax: (17) 854 48 32 E-mail: jansien@prz.edu.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

Ń Ą Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ą Ń Ń Ń

Ń Ą Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ą Ń Ń Ń Ć Ń Ą Ń Ń Ń Ń Ń Ń Ą Ń Ń Ń Ą Ą Ą Ą Ą ć ź Ć Ć Ź ź Ą ć ć ć Ć ć ź Ź ć ć ć ć Ć ź Ń Ń Ź ć Ź ć Ź Ą Ą Ź Ą Ź Ź Ź ź ź Ź Ć ć Ź ć Ź Ą Ź ć ź Ć Ź Ź Ć ć ć ź ć ź Ź Ć Ć ź Ć ź ź ć Ą Źć Ć Ą ź ć ć Ą ć ć ć ć ć Ź Ą ć ć ć Ą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MECHANIKA I WYTRZYMAŁOŚĆ STRUKTUR KOSTNYCH I IMPLANTÓW Strength and Mechanics of Bone Structure and Implants Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6)

LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) LABORATORIUM SPEKTRALNEJ ANALIZY CHEMICZNEJ (L-6) Posiadane uprawnienia: ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO NR AB 120 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji Wydanie nr 5 z 18 lipca 2007 r. Kierownik

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski

Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski Fotowoltaika i sensory w proekologicznym rozwoju Małopolski Photovoltaic and Sensors in Environmental Development of Malopolska Region ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POLITECHNIKA ŁÓDZKA ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź KATEDRA BUDOWNICTWA BETONOWEGO NIP: 727 002 18 95 REGON: 000001583 LABORATORIUM BADAWCZE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Al. Politechniki 6 90-924

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BIOMATERIAŁY Biomaterials Forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1. MAKROSTRUKTURA 2. MIKROSTRUKTURA 3. STRUKTURA KRYSTALICZNA Makrostruktura

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice Stale szybkotnce to takie stale stopowe, które maj zastosowanie na narzdzia tnce do obróbki skrawaniem, na narzdzia wykrojnikowe, a take na narzdzia do obróbki plastycznej na zimno i na gorco. Stale te

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr Temat: Materiały biomedyczne Łódź 2010 1. Wprowadzenie Materiał biomedyczny przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu

Karta (sylabus) przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Obróbka ubytkowa Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM N 0 4-0_0 Język wykładowy: polski Rok:

Bardziej szczegółowo

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K

P O L S K I E J A K A D E M I I N A U K Dr hab. inż. Czesława Paluszkiewicz Prof. IFJ Kraków, 10.06.2016 Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk Zakład Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych RECENZJA RACY DOKTORSKIEJ Pani mgr inż. Mileny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: ZiIP Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk. Lab. WYBRANE ZAGADNIENIA Z METALOZNAWSTWA Selected Aspects of Metal Science Kod przedmiotu: ZiIP.OF.1.1. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o doposażenie istniejącej jednostki

WNIOSEK o doposażenie istniejącej jednostki WNIOSEK o doposażenie istniejącej jednostki 1. Rodzaj rozbudowywanej jednostki: Laboratorium 2. Nazwa jednostki: L-102 Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 3. Właściciel jednostki:

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MES W ANALIZIE UKŁADU WIERTŁO CHIRURGICZNE - KOŚĆ UDOWA

ZASTOSOWANIE MES W ANALIZIE UKŁADU WIERTŁO CHIRURGICZNE - KOŚĆ UDOWA Aktualne Problemy Biomechaniki Nr 04/2010 17 Marcin BASIAGA, Zbigniew PASZENDA Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych, Zakład Inżynierii Materiałów Biomedycznych, Politechnika Śląska, Gliwice

Bardziej szczegółowo

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej

Dorota Kunkel. WyŜsza Szkoła InŜynierii Dentystycznej Dorota Kunkel Implant wszystkie przyrządy medyczne wykonywane z jednego lub więcej biomateriałów, które mogą być umiejscowione wewnątrz organizmu, jak też częściowo lub całkowicie pod powierzchnią nabłonka

Bardziej szczegółowo