Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenitycznej przeznaczonej na stenty wiecowe*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenitycznej przeznaczonej na stenty wiecowe*"

Transkrypt

1 AMME th Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenitycznej przeznaczonej na stenty wiecowe* J. Szewczenko, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, J. Marciniak Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych, Politechnika lska ul. Konarskiego 18a, Gliwice, Poland W pracy przedstawiono wyniki bada struktury warstwy wglowej wytworzonej na podłou austenitycznej stali Cr-Ni-Mo przeznaczonej na implanty stosowane w kardiologii zabiegowej. W szczególnoci do oceny składu fazowego wytworzonej w procesie rf PCVD warstwy zastosowano transmisyjny, wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy. Badania topografii warstwy przeprowadzono za pomoc mikroskopu sił atomowych (AFM). Wyniki bada wskazuj, e wytworzona warstwa wglowa posiada struktur amorficzn, a jej powierzchnia charakteryzuje si du gładkoci co jest istotne dla procesu wykrzepiania krwi. 1. WPROWADZENIE W ostatnim okresie w literaturze wiatowej pojawiły si doniesienia o korzystnym wpływie warstw wglowych na biotolerancj implantów z biomateriałów metalicznych. Tej problematyce powicone były take wieloletnie badania interdyscyplinarne prowadzone w Politechnice lskiej pod kierunkiem prof. J. Marciniaka [1]. Badania skoncentrowane były na opracowaniu techniki wytwarzania warstwy diamentowej na podłou stali Cr-Ni-Mo, stopów kobaltowych i tytanowych. Pocztkowo, badania skupiono na zagadnieniach wytwarzania warstwy pasywnodiamentowej na powierzchni implantów ze stali AISI 316L Stal ta powszechnie stosowana jest do wytwarzania rónych postaci uytkowych implantów dla chirurgii urazowoortopedycznej, szczkowo-twarzowej i kardiologii zabiegowej. Na podstawie przeprowadzonych bada ustalono warunki techniki wytwarzania powłoki kompozytowej o optymalnych własnociach fizykochemicznych. W badaniach przeprowadzonych w warunkach in vitro stwierdzono, e powłoka ta gwarantuje implantom bardzo dobr odporno na korozj werow, szczelinow i napreniow. Ponadto w badaniach przeprowadzonych w tkankach zwierzt dowiadczalnych wykazano bardzo dobr ich biotolerancj. Wprowadzone do rodowiska tkankowego implanty nie wywołały zmian histopatologicznych w otaczajcych tkankach (podskórnej tkance tłuszczowej, miniowej * Prac zrealizowano w ramach projektu badawczego nr 7 T08C finansowanego przez Komitet Bada Naukowych.

2 520 J. Szewczenko, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, J. Marciniak i kostnej) oraz nie wywarły wpływu toksycznego na narzdy miszowe (wtrob, nerki, ledzion i płuca) [2-7]. Korzystne wyniki bada przeprowadzone w warunkach in vitro oraz in vivo skłoniły autorów do podjcia bada przydatnoci warstwy wglowej dla implantów stosowanych w kardiologii zabiegowej. Z uwagi na specyficzn posta stentów, ich cechy geometryczne oraz stosowan technik implantacji (wysokocinieniowa metoda rozprania) wystpiła konieczno opracowania nowych warunków wytwarzania warstwy dla tego rodzaju implantów. Dlatego te w pracy skoncentrowano si na badaniach składu fazowego oraz topografii warstwy wytworzonej w warunkach zapewniajcych jej przydatno dla potrzeb kardiologii zabiegowej. 2. METODYKA BADA 2.1. Badania w transmisyjnym mikroskopie elektronowym Do okrelenia składu fazowego warstwy wglowej wytworzonej na powierzchni stali Cr- Ni-Mo przeprowadzono badania w transmisyjnym, wysokorozdzielczym mikroskopie elektronowym JEM 3010, firmy JEOL. Nanoszenie warstwy wglowej realizowano w procesie rf PCVD w Instytucie Inynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej w Łodzi. Badania przeprowadzono przy napiciu przyspieszajcym 300 kv. Przygotowanie cienkich folii z próbek w przekroju poprzecznym warstwy wglowej obejmowało: inkludowanie dwóch próbek, zwróconych do siebie powierzchniami z naniesion warstw wglow w rurkach miedzianych z wykorzystaniem kleju firmy GATAN, wycicie plastrów o gruboci 0,1 mm, cienianie próbek wzdłu krawdzi z warstw wglow za pomoc grindera, polerowanie jonowe próbek z wykorzystaniem polerki PIPS, model 691 firmy GATAN Badania topografii warstwy wglowej Badania topografii powierzchni warstwy wglowej prowadzono z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM Atomic Force Microscope) typu Nanscope E, firmy Digital Instruments. W trakcie pojedynczego pomiaru umoliwia on uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczoci powierzchni próbki, z obszaru o maksymalnych wymiarach 16 x 16 µm. Obserwacjom poddano próbki w postaci odcinków drutu ze stali Cr-Ni-Mo o rednicy 0,12 mm (przeznaczonego na stenty wiecowe) z naniesion warstw wglow. Do bada wykorzystano ostrze wykonane z azotku krzemu (SiN), natomiast stała spryny dla dwigienki z ostrzem wynosiła 0,58 N/m. Obserwacje prowadzono w dziesiciu rónych miejscach kadej próbki. 3. WYNIKI BADA 3.1. Wyniki bada w transmisyjnym mikroskopie elektronowym Na podstawie przeprowadzonych bada stwierdzono, i wytworzona w procesie rf PCVD na powierzchni polerowanej elektrochemicznie i spasywowanej warstwa wglowa posiada struktur amorficzn - rys. 1. Ponadto przeprowadzone obserwacje na przekroju poprzecznym

3 Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenityczne 521 warstwy wykazały obecno w obszarze przypowierzchniowym pojedynczych obszarów o rozmiarach kilku nanometrów wykazujcych usieciowienie - rys. 2. a) b) c) Rys. 1. Amorficzna struktura warstwy wglowej, cienka folia cieniana jonowo, wysokorozdzielczy TEM: a - przekrój poprzeczny warstwy, b - fragment struktury z a, c - dyfraktogram z obszaru warstwy wglowej 3.2. Wyniki bada topografii warstwy wglowej Przeprowadzone obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM) umoliwiły ocen topografii powierzchni drutu o rednicy d = 0,12 mm z naniesion warstw wglow. Badania wykazały obecno na powierzchni próbek warstwy składajcej si z cile przylegajcych do siebie kryształów rys. 3a. Ponadto obserwacje wykazały cigło wytworzonej warstwy wglowej rys. 3b. Przeprowadzone badania umoliwiły równie ocen chropowatoci warstwy. Mieciła si ona w zakresie 16,500 nm 20,350 nm rys. 4. W dalszej kolejnoci przeprowadzono badania topografii powierzchni wzdłu wybranej linii. Wykazano, e maksymalne nierównoci mieszcz si w zakresie nm rys.5.

4 522 J. Szewczenko, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, J. Marciniak Rys. 2. Struktura warstwy wglowej w obszarze przypowierzchniowym, lokalnie obszary wykazujce usieciowienie o strukturze krystalicznej, cienka folia cieniana jonowo, wysokorozdzielczy TEM a) b) Rys. 3. Topografia warstwy wglowej naniesiona metod rf PCVD: a - badany obszar 10 x 10 µm, b - badany obszar 1 x 1 µm Rys. 4. Analiza chropowatoci warstwy wglowej

5 Struktura warstwy wglowej na podłou stali austenityczne 523 Rys. 5. Profil warstwy wglowej wzdłu wybranej linii 4. PODSUMOWANIE Przeprowadzone badania stanowi fragment prac realizowanych w ostatnim okresie w Instytucie Materiałów Inynierskich i Biomedycznych Politechniki lskiej w Gliwicach we współpracy ze lskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Dotycz one oceny wytworzonej w warstwy wglowej w warunkach zapewniajcych jej przydatno dla potrzeb kardiologii zabiegowej. Przeprowadzone badania odpornoci korozyjnej stentów z naniesion warstw wglow wykazały jej przydatno do uszlachetniania powierzchni stentów z uwagi na stosowan technik implantacji [8]. Dobra jako wytworzonej warstwy wglowej jest wynikiem ukształtowania jej struktury odpowiednio dobranymi warunkami technologicznymi. Przeprowadzone badania w transmisyjnym wysokorozdzielczym mikroskopie elektronowym wykazały, i warstwa wytworzona w warunkach opracowanych w pracy charakteryzuje si struktur amorficzn rys. 1. Przeprowadzone obserwacje z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych (AFM) wykazały, i jej powierzchnia jest gładka, a chropowato mieci si w granicach 16,5 do 20,3 nm, co jest istotne dla procesu wykrzepiania krwi rys. 4. LITERATURA 1. Paszenda Z.: Wpływ struktury podłoa odlewniczego stopu Co-Cr-Mo na własnoci fizykochemiczne warstwy wglowej. Praca doktorska, Politechnika lska, Gliwice Marciniak J., Boba J., Paszenda Z., Mitura S.: Werkstoffe und Korrosion, 44, 1993, 379.

6 524 J. Szewczenko, Z. Paszenda, M. Kaczmarek, J. Marciniak 3. Boba J.: Wpływ wytypowanych powłok ochronnych na odpornoc korozyjna implantów ze stali 00H17N14M2A. Praca doktorska, Politechnika lska, Gliwice Marciniak J., Kaczmarek M.: Korozja napreniowa implantów ze stali Cr-Ni-Mo pokrytych warstw diamentow. Mezinarodni konference Matrialove Inzenyrstvi Nove Matrialy a Technologie, Liberci 2000, Niedzielski P., Mitura S., Paszenda Z., Marciniak J.: Diamond cpated implants for medicine. 8 th Int. Sci. Conf. Achievements in Mechanical and Materials Engineering, Rydzyna 1999, s Koczy B., Marciniak J.: Inynieria Biomateriałów, 2000, 11, s Marciniak J.: Biomateriały. Wydawnictwo Politechniki lskiej, Gliwice Paszenda Z., Tyrlik-Held J.: Coronary stents with passive and carbon layers. Proceedings of the 17 th European Conference on Biomaterials ESB2002, , Barcelona, P89.

KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH STENTÓW WIEŃCOWYCH ZE STALI Cr-NI-Mo DO ZASTOSOWAŃ W KARDIOLOGII ZABIEGOWEJ

KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH STENTÓW WIEŃCOWYCH ZE STALI Cr-NI-Mo DO ZASTOSOWAŃ W KARDIOLOGII ZABIEGOWEJ ESZYTY NAUKOW E OLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Zbigniew PASZENDA KSZTAŁTOWANIE WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH STENTÓW WIEŃCOWYCH ZE STALI Cr-NI-Mo DO ZASTOSOWAŃ W KARDIOLOGII ZABIEGOWEJ POLITECHNIKA SLĄSKA ZESZYTY

Bardziej szczegółowo

Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie elektronowym

Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie elektronowym WYśSZA SZKOŁA INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ IM. PROF. MEISSNERA W USTRONIU WYDZIAŁ INśYNIERII DENTYSTYCZNEJ Mikrostruktura wybranych implantów stomatologicznych w mikroskopie świetlnym i skaningowym mikroskopie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j. Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ INSTYTUT TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ Z a k ł a d C h e m i i O r g a n i c z n e j Mgr inż. Magdalena Szubert ROZPRAWA DOKTORSKA Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Biel Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. Joanna Wesołowska przedstawiła referat pt.: Nanotechnologia technologia przyszłości. biomateriałów

1. Wstęp. Joanna Wesołowska przedstawiła referat pt.: Nanotechnologia technologia przyszłości. biomateriałów The ORTHOSLetter Czasopismo redagowane i wydawane przez Studenckie Koło Naukowe ORTHOS Vol. 1, No 3 May, 2006 W dniach 8-10 maja 2006 dwie nasze koleżanki z trzeciego roku reprezentowały nas na Ogólnopolskiej

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca.

Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Zastosowanie technik wspomagania komputerowego procesów odlewniczych do projektowania elementów protez serca. Jerzy Józef Sobczak, Aleksander Karwiński, Wojciech Leśniewski, Piotr Wieliczko, Andrzej Gil,

Bardziej szczegółowo

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne Katarzyna Znajdek promotor prof. dr hab. inż. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WYKONANY ZE STOPÓW LEKKICH

INDYWIDUALNY SIŁOWNIK HYDRAULICZNY WYKONANY ZE STOPÓW LEKKICH Prof. dr hab. inż. Krzysztof TUBIELEWICZ DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.311 Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych w Ustroniu Katedra Podstaw Konstrukcji Protetycznych Dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi

Paweł Węgierek. Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Paweł Węgierek Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych technikami jonowymi Lublin 2013 Przewodnictwo elektryczne w silnie zdefektowanych półprzewodnikach modyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Metody CAx w aplikacjach medycznych przy wytwarzaniu technologiami generatywnymi

Metody CAx w aplikacjach medycznych przy wytwarzaniu technologiami generatywnymi Metody CAx w aplikacjach medycznych przy wytwarzaniu technologiami generatywnymi Gonera Katarzyna, Kurzac Jarosław, Rusińska Małgorzata, Dybała Bogdan Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.483 Dr inż. Dariusz GRZESIAK, dr inż. Daniel GROCHAŁA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG

MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG MIKRO- I NANO-SYSTEMY W CHEMII I DIAGNOSTYCE BIOMEDYCZNEJ MNS-DIAG PROJEKT KLUCZOWY WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO; UMOWA Nr. POIG.01.03.01-00-014/08-00

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Raport z wykonania projektu KBN nr N 508 031 31/1740 Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA LABORATORYJNE

ĆWICZENIA LABORATORYJNE ĆWICZENIA LABORATORYJNE Open Access Library Volume 8 (14) 2012 114 L.A. Dobrzański, G. Matula Podstawy metalurgii proszków i materiały spiekane Eksperyment weryikuje rezultaty łączenia faktów Denis Diderot

Bardziej szczegółowo

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE

Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Temat 4. BADANIA INTERDYSCYPLINARNE I STOSOWANE Główne prace teoretyczne prowadzone były w Zakładzie NZ44 a prace eksperymentalne i teoretyczne prowadzone były w Zakładach: NZ52, NZ53, NZ54, NZ55, NZ56,

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2015 Gliwice, maj 2015 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014

Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Projekt graficzny okładki: Sebastian Białasz Skład tekstu: Arkadiusz Gola Copyright by: Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych, Lublin 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Lublin 2014 Przedruk

Bardziej szczegółowo

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

Autoreferat. 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych: Załącznik nr 2 Rzeszów, 27.10.2014 r Autoreferat 1. Imię i Nazwisko Mariusz Oleksy 2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe Stopień doktora Rok uzyskania 2000 Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny

Bardziej szczegółowo

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza

51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza 51. Krajowa Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza POSTĘP W SPAWALNICTWIE Bezpieczeństwo Techniczne, Materiały, Urządzenia, Technologie Dębe k. Warszawy 22-24 października 2009 Wydawca F O R U M S

Bardziej szczegółowo

!! "! # "! $ " # % &! "! "!! ' (! %

!! ! # ! $  # % &! ! !! ' (! % str. 1 Załcznik Nr 3!! "! # "! $ " # % Zleceniodawca: Wytwórnia Sprztu Komunikacyjnego PZL Rzeszów S.A. Wykonawca: Instytut Mechaniki Precyzyjnej Umowa: 03397/C.T08-6/2003, nr projektu: 6 T08 2003C/06131

Bardziej szczegółowo

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych.

Prof. Leszek A. Dobrzański. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych. Prof. Leszek A. Dobrzański 1. Kształtowanie struktury i własności powierzchni materiałów inżynierskich i biomedycznych Gliwice, 2009 Foresight wiodących technologii kształtowania własności powierzchni

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów. Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Biomateriałów Rozprawa doktorska RESORBOWALNE MEMBRANY DO STEROWANEJ REGENERACJI TKANEK mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej

Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej NAFTA-GAZ styczeń 2013 ROK LXIX Sylwia Jędrychowska Instytut Nafty i Gazu, Kraków Możliwości wykorzystania spektroskopii ramanowskiej w branży naftowej Część II. Zastosowania spektroskopii ramanowskiej

Bardziej szczegółowo

Sylwia Aldona Gierałtowska

Sylwia Aldona Gierałtowska Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk Sylwia Aldona Gierałtowska Tlenki o wysokiej stałej dielektrycznej otrzymywane metodą osadzania warstw atomowych (ALD) i ich zastosowanie w elektronice Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Opracowanie technologii otrzymywania nowych wszczepów ceramicznych na osnowie TiO2 do zastosowañ w chirurgii koœci badania wstêpne ***

Opracowanie technologii otrzymywania nowych wszczepów ceramicznych na osnowie TiO2 do zastosowañ w chirurgii koœci badania wstêpne *** OPRACOWANIE TECHNOLOGII OTRZYMYWANIA NOWYCH WSZCZEPÓW CERAMICZNYCH... 29 S AWOMIR MICHA OWSKI * ZBIGNIEW JAEGERMANN ** Opracowanie technologii otrzymywania nowych wszczepów ceramicznych na osnowie TiO2

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych

Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Laboratorium Badania Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych 1 Projekt MERFLENG... W 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 1/2013 Artykuł na s. 36 SANDVIK POLSKA Sp.

Bardziej szczegółowo

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4

PRACE. Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych. Nr 4 PRACE Instytutu Szk³a, Ceramiki Materia³ów Ogniotrwa³ych i Budowlanych Scientific Works of Institute of Glass, Ceramics Refractory and Construction Materials Nr 4 ISSN 1899-3230 Rok II Warszawa Opole 2009

Bardziej szczegółowo