MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO"

Transkrypt

1 Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

2

3 Działania zmierzające do pomocy osobom niepełnosprawnym - XIX/XX wiek W 1896 powstanie szkoły dla lekko upośledzonych umysłowo w Poznaniu; W 1912 utworzenie w Krakowie "zakładu dla dzieci z odchyleniami w rozwoju umysłowym" przez prof. Jana Piltza; W 1907 uruchomienie placówki dla upośledzonych umysłowo przez magistrat warszawski; W 1907 powstanie z inicjatywy m.in. Jana Władysława Dawida i Anieli Szycówny Polskiego Towarzystwa Badań nad dziećmi; W okresie po I wojnie 7 lutego 1919 r. wprowadzenie "Dekretu o obowiązku szkolnym" obejmującym także dzieci upośledzone umysłowo jeżeli w danej miejscowości zakład kształcenia specjalnego; kwiecień 1919 r. Ogólnopolski Zjazd Nauczycielski na którym liczni referenci zajęli się problemem edukacji i wychowania osób niepełnosprawnych; 17 marca 1921 weszła w życie Konstytucja marcowa, która w artykułach 102, 103, 118, 119, 120 chroniła prawa do opieki i ochrony także dzieci niepełnosprawnych.

4 Na przełomie 1919 i 1920 roku, dzięki staraniom Marii Grzegorzewskiej, Ministerstwo Zdrowia Publicznego uruchomiło w Warszawie roczny kurs seminaryjny dla nauczycieli dzieci upośledzonych umysłowo. W roku 1921 powstaje pierwsza uczelnia, Państwowe Seminarium Pedagogiki Specjalnej którego późniejsza działalność wyznaczyła na wiele lat kierunki prac teoretycznych i praktycznych dla nowo ukształtowanej dziedziny naukowej jaką była pedagogika specjalna. Seminarium, wraz z Państwowym Instytutem Fonetycznym stanowiły fundament utworzonego w 1922 roku Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej. Początki pedagogiki specjalnej Maria Grzegorzewska

5 1970 r. - powstanie Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej Rokiem przełomowym dla pedagogiki specjalnej w Polsce był rok 1970, kiedy to PIPS został przekształcony w wyższą szkołę zawodową. Dzięki temu już w 1975 roku pojawili się pierwsi magistrowie pedagogiki specjalnej. W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, bo taką nazwę przyjął przekształcony PIPS, oraz w niektórych uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych uruchomiono studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej.

6 POCZĄTKI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTECKIEGO Od 1958 roku wprowadzono specjalizacje w zakresie pedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Warszawskim przy Wydziale Pedagogiki, Na wniosek dziekana prof.dr. Ryszarda Wroczyńskiego, Rada Wydziału Pedagogicznego UW podjęła uchwałę o utworzeniu Katedry Pedagogiki Specjalnej i powierzeniu kierownictwa prof. dr Marii Grzegorzewskiej. Po trzecim roku kilkuosobowa grupa mogła wybrać pedagogikę specjalną jako specjalizację kierunkową. Obejmowała ona następujące przedmioty: psychopatologię ogólną dziecka z elementami neurologii, psychologię kliniczną.

7 W latach studia dzienne i zaoczne z zakresu pedagogiki specjalnej tworzono w wyższych szkołach pedagogicznych: na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z udziałem prof. dr. hab. Z. Sękowska, Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z udziałem prof. dr. hab. Ireny Obuchowskiej, na Uniwersytecie Wrocławskim z udziałem prof. dr. hab. Lidii Mościckiej, Na Uniwersytecie Gdańskim z udziałem doc. Dr.hab. Haliny Borzyszkowskiej, na Uniwersytecie Ślaskim w Katowickim z udziałem doc.dr H.Gąsiora, na Uniwersytecie Jagiellońskim z udziałem prof.dr. Jana Konopnickiego w WSP w Bydgoszczy z udziałem doc. dr.m. Marek Ruki, w WSP w Krakowie z udziałem doc. dr.hab. Jadwigi Baran i w Rzeszowie z udziałem prof. dr. Mieczysława Radochońskiego.

8 Od roku 1992 nastąpiły duże zmiany dotyczące statusu pedagogiki specjalnej na wyższych uczelniach. Utworzono kolejne katedry i zakłady pedagogiki specjalnej a w latach 90 tych w wielu uczelniach pedagogicznych i na uniwersytetach, pedagogika specjalna stała się pełnoprawnym kierunkiem studiów.

9 Główne działy(specjalności) pedagogiki specjalnej pedagogika rewalidacyjna, rehabilitacyjna, np. oligofrenopedagogika, surdopedagogika, tyflopedagogika, pedagogika lecznicza, pedagogika zdolnych i uzdolnionych pedagogika korekcyjna pedagogika resocjalizacyjna. Pod koniec XX wieku Pedagogika Specjalna była jednym z 92 kierunków studiów ustanowionych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Od 1 września 2000 roku WSPS w Warszawie została przekształcona w Akademię Pedagogiki Specjalnej

10 Uczelnie organizują również zajęcia fakultatywne z zakresu pedagogiki specjalnej dla studentów wszystkich kierunków nauczycielskich, dających uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych; - organizowanie półinternatów w specjalistycznych szkołach, gdzie funkcjonują klasy integracyjne, uczniowie niepełnosprawni mogą odrabiać lekcje i korzystać z pomocy udzielanej przez specjalistów, z pomocy technicznych, -udział pedagoga specjalnego w lekcjach prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu w klasach zintegrowanych.

11 Reforma organizacyjna i merytoryczna kształcenia specjalnego Klasy integracyjne zakładają wspólne nauczanie w klasie uczniów, z których 3-5 może być obarczony niepełnosprawnością różnego rodzaju. Może być uczeń niewidomy, niesłyszący z porażeniem mózgowym. Nauczyciel klasy integracyjnej musi posiadać kierunkowe wykształcenie. W Polsce MEN zapewnia dzieciom niepełnosprawnym możliwość pobierania nauki w systemie szkolnictwa ogólnodostępnego, specjalnego i nauczania indywidualnego (Zarządzenie Nr 29 Dz.Urz. MEN Nr 9 z dnia 15 października NPDN PROTOTO 1993) K.

12 W OSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących w Krakowie już w 1989 r. powstał zespół konsultacyjny, którego praca przebiega w formach: - poradnictwa indywidualnego, - szkoleń dla nauczycieli szkół z rejonów odpowiadających terytorialnie działalności poszczególnych okręgów Polskiego Związku Niewidomych, - Prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) oraz ich rodziców, organizowanych przez Zarząd Główny PZN.

13 Nową formą doradztwa pedagogicznego są wyjazdy tyflopedagogów na zaproszenie do szkół masowych w celu przeprowadzenia konsultacji, prelekcji, wykładów, czy warsztatów mających na celu wyjaśnienie wszelkich problemów dydaktycznych i metodycznych z jakimi borykają się nauczyciele szkół masowych uczący dzieci z dysfunkcją wzroku.

14 Inne formy kształcenia tyflopedagogów: STUDIA PODYPLOMOWE KURSY KWALIFIKACYJNE (organizowane przez Placówki Kształcenia Nauczycieli, Ośrodki Metodyczne)

15 Studia podyplomowe adresowane są dla pedagogów, nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne absolwentów szkół wyższych (także zawodowych). Studia mają za zadanie przygotować kadrę pedagogiczną do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabo widzącą w placówkach kształcenia specjalnego, klasach i szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach. Plan studiów zawiera zwykle dwa bloki przedmiotów: pedagogicznopsychologicznych oraz specjalistycznych. Studia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń konwersatoryjnych i warsztatowych oraz praktyki pedagogicznej. Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych; ukazanie swoistości procesu kształcenia dzieci niewidomych i słabo widzących w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki; kształcenie odpowiednich umiejętności psychoedukacyjnych studentów; wskazanie optymalnych zasad i form współpracy nauczycieli i wychowawców ze służbami wspomagającymi rehabilitację dzieci z defektami wzroku.

16 Ramowy program studiów podyplomowych 3 semestralnych Pedagogika specjalna Tyflopedagogika Psychologiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabo widzących. Anatomia, fizjologia i patologia narządu wzroku Orientacja w przestrzeni Rehabilitacja widzenia Metodyka nauczania i wychowania dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących Rewalidacja dzieci niewidomych i niedowidzących w wieku żłobkowym i przedszkolnym Współpraca z rodzicami i środowiskiem Brajlowskie metody porozumiewania się Warsztaty z komunikacji interpersonalnej Stres i metody radzenia sobie z nim Seminarium dyplomowe Praktyki pedagogiczne

17 Wybrane uczelnie prywatne realizujące program tyflopedagogicznych studiów podyplomowych Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda. Mysłowice Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

18 Aktualne bazy danych uczelni oraz studiów podyplomowych publikowane są na stronach:

19 Kursy brajla Biblioteka Centralna Polskiego Związku Niewidomych organizuje bezpłatne kursy pisma brajla. Kursy te będą odbywają się w Warszawie, ul. Konwiktorskiej 7. Nauka zwykle odbywa się w 3 grupach: podstawy pisma brajla brajlowskie skróty polskie brajlowskie skróty angielskie

20 Użyteczne linki dotyczące nauki alfabetu brajla i samokształcenia tyflopedagogów

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info

Informator o Studiach Podyplomowych INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. podyplomowe.info INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych podyplomowe.info Informator o Studiach Podyplomowych Szanowni Państwo, studia podyplomowe adresowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

II. Realizacja zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną Założenie ogólne Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH

OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH OPINIOWANIE I ORZECZNICTWO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNYCH W ŚWIETLE REGULACJI PRAWNYCH Warszawa, 12-13 grudnia 2012 r. 1 Zmiany prawne 2010-2012 potrzeba optymalizacji rozwiązań organizacyjno -

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych

PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA dla studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych JĘZYK ANGIELSKI W EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych

Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Blok tematyczny: dla każdego nauczyciela Warsztat umiejętności wychowawczych Joanna Kamińska Absolwentka psychologii Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Socjoterapii. Ukończyła m. in. kwalifikacyjny kurs

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Studiów Edukacyjnych DROGA DO SUKCESU ZACZYNA SIĘ OD PASJI. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O WYDZIALE Wydział Studiów Edukacyjnych powstał

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO

ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154 IM. P. E. STRZELECKIEGO załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie ORGANIZACJA PROCESU INTEGRACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 154

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LICHTENSTEIN

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LICHTENSTEIN SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY LICHTENSTEIN 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2005 r. (stan na dzień 30 czerwca 2005 r.) liczba ludności w wieku do 29 lat wynosiła

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszenia. STUDIA PODYPLOMOWE Nauczanie Języka Angielskiego Dzieci w Wieku Wczesnoszkolnym 1. Trzysemestralne kwalifikacyjne studia podyplomowe 385 godzin 2. Dwusemestralne doskonalące studia podyplomowe 270 godzin

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

55 lat minęło... Stefan Juszczyk W kolejnych latach funkcję tą pełnili: W 1984 1999 dwóch filii przy DPS 31 sierpnia 2005

55 lat minęło... Stefan Juszczyk W kolejnych latach funkcję tą pełnili: W 1984 1999 dwóch filii przy DPS 31 sierpnia 2005 55 lat minęło... W dniu 1 września 1955 roku rozpoczął się pierwszy rok szkolny dla Państwowego Zakładu Wychowawczego w Damnicy, pierwszej po wojnie - placówce kształcenia specjalnego na terenie Pomorza.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY

KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY KRAJOWY OŚRODEK WSPIERANIA EDUKACJI ZAWODOWEJ i USTAWICZNEJ SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY Warszawa, marzec 2003 Aktualizacja aktów prawnych: październik 2008 Zespół autorski: Drogosz-Zabłocka ElŜbieta Łukaszewicz

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr

STUDIA PODYPLOMOWE. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego. Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr STUDIA PODYPLOMOWE Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr OPINIE STUDENTÓW Polecam studia podyplomowe w MCKK ze względu na profesjonalne przygotowanie zajęć przez wykładowców

Bardziej szczegółowo