URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE. dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ"

Transkrypt

1 URSZULA BARTNIKOWSKA KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO RODZINY ADOPCYJNE I ZASTĘPCZE dziecka Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

2 Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Iwona Chrzanowska prof. zw. dr hab. Czesław Kosakowski Redakcja wydawnicza: Beata Bednarz Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska Opracowanie typograficzne: Andrzej Augustyński ISBN Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel./fax: (12) , , Wydanie II, Kraków 2013

3 Spis treści Wprowadzenie... 9 Rozdział I Socjalizacja dziecka w rodzinie 1.1. Uwarunkowania kształtowania się współczesnego modelu rodziny Znaczenie rodziny w socjalizacji dziecka Przemoc i zaniedbanie w rodzinie jako uwarunkowanie zaburzeń procesu socjalizacji [Charakterystyka przemocy i zaniedbania w rodzinie 24; Skala rozpowszechnienia zjawiska przemocy i zaniedbania dziecka w rodzinie 28; Konsekwencje doświadczania przemocy i zaniedbania dla funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka 31] Rozdział II System opieki zastępczej w Polsce 2.1. Opieka zastępcza w Polsce wprowadzenie Rodzinne formy opieki zastępczej Rys historyczny Rodzinne formy opieki zastępczej we współczesnym systemie opieki [Rodziny adopcyjne 41; Rodziny zastępcze 43; Rodzinne domy dziecka 46; Wioski dziecięce SOS 48] 2.3. Instytucjonalne formy opieki zastępczej Rys historyczny Instytucjonalne formy opieki zastępczej we współczesnym systemie opieki [Placówki opiekuńczo-wychowawcze 51; Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne 54; Interwencyjne ośrodki preadopcyjne 55; Placówki wsparcia dziennego 55] Rozdział III Dzieci z niepełnosprawnością w rodzinach adopcyjnych i zastępczych 3.1. Skala rozpowszechnienia niepełnosprawności wśród dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych... 57

4 6 Spis treści 3.2. Wybrane zaburzenia występujące u dzieci kwalifikowanych do opieki zastępczej Choroby przewlekłe [Kilka informacji o dziecku z chorobą przewlekłą 64; Wybrane metody rehabilitacji i wspierania rozwoju dziecka przewlekle chorego 65; Literatura zalecana 67] Niepełnosprawność intelektualna [Kilka informacji o dziecku z niepełnosprawnością intelektualną 68; Wybrane metody rehabilitacji i wspierania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 72; Literatura zalecana 73] Uszkodzenie słuchu [Kilka informacji o dziecku z uszkodzeniem słuchu 74; Wybrane metody rehabilitacji i wspierania rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem 74; Literatura zalecana 75] Uszkodzenie wzroku [Kilka informacji o dziecku z uszkodzonym wzrokiem 76; Wybrane metody rehabilitacji i wspierania rozwoju dziecka z uszkodzonym wzrokiem 77; Literatura zalecana 78] Niepełnosprawność ruchowa [Kilka informacji o dziecku z niepełnosprawnością ruchową 79; Wybrane metody rehabilitacji i wspierania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością ruchową 79; Literatura zalecana 81] Autyzm [Kilka informacji o dziecku z autyzmem 83; Wybrane metody rehabilitacji i wspierania rozwoju dziecka z autyzmem 83; Literatura zalecana 84] Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) [Kilka informacji o dziecku z FAS 86; Wybrane metody rehabilitacji i wspierania rozwoju dziecka z Płodowym Zespołem Alkoholowym 89; Literatura zalecana 91] Trauma wczesnodziecięca [Kilka informacji o dziecku po doświadczeniu traumy wczesnodziecięcej 93; Wybrane metody rehabilitacji i wspierania rozwoju dziecka po doświadczeniu traumy wczesnodziecięcej 96; Literatura zalecana 98] Zaburzenia więzi [Teoria przywiązania Johna Bowlby ego 98; Znaczenie stylu przywiązania dla funkcjonowania dziecka 100; Kilka informacji o dziecku z RAD 101; Wybrane metody rehabilitacji i wspierania rozwoju dziecka z zaburzeniami więzi 102; Literatura zalecana 105] 3.3. Rola rodziny w rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnością Funkcjonowanie rodzin adopcyjnych i zastępczych z dzieckiem z niepełnosprawnością w świetle dotychczasowych badań

5 Spis treści 7 Rozdział IV Założenia metodologiczne badań własnych 4.1. Przedmiot, cel i problemy badawcze Problemy badawcze Zastosowane metody Metoda doboru przypadków Metoda zbierania danych Metoda analizy danych Metoda przedstawienia wyników badań Charakterystyka badanej populacji i organizacja badań własnych 119 Rozdział V Sytuacja rodzin adopcyjnych i zastępczych wychowujących dziecko z niepełnosprawnością w świetle badań własnych 5.1. Doświadczenia poprzedzające przyjęcie dziecka Scenariusz I spotkanie z dzieckiem jako zwieńczenie drogi prowadzącej do jego przyjęcia Scenariusz II spotkanie z dzieckiem jako początek drogi prowadzącej do jego przyjęcia Doświadczanie indywidualności przyjętego dziecka Doświadczanie zaburzeń dziecka w kontekście funkcjonowania rodziny [Zetknięcie się z odmiennością dziecka 163; Zaburzenia rozwoju 166; Zaburzenia emocjonalne i zachowania 169; Zaburzenia w kontaktach z innymi 173] Doświadczanie mocnych stron dziecka w kontekście funkcjonowania rodziny [Poczucie sukcesu 174; Rodzicielski zachwyt 177; Poczucie normalności 178] 5.3. Doświadczanie rodzicielstwa adopcyjnego/zastępczego dziecka z niepełnosprawnością Relacja rodzice dziecko Satysfakcja z zastępczego/adopcyjnego rodzicielstwa dziecka z niepełnosprawnością Podsumowanie wyników badań i implikacje dla praktyki Bibliografia Aneks

6

7 Wprowadzenie jak już wiedziała, że ma dom, to narysowała dom, potem większy dom, potem jeszcze większy dom, potem wzięła dwie kartki i narysowała dom. I widać było jak się cieszy, jak się hajcuje tym, że ma dom. Monika (fragment wywiadu) Znalezienie dziecku z niepełnosprawnością rodziny wydaje się niezwykle trudnym zadaniem. Niejednokrotnie już samo wzięcie obcego dziecka na wychowanie wzbudza negatywne uczucia, jednak jeżeli jest ono zdrowe, dobrze rozwijające się, to społeczeństwo jest w stanie zrozumieć postępowanie. Może ono bowiem zaspokajać ukrytą za bólem niepłodności potrzebę dzielenia się miłością oraz rodzicielskie niezrealizowane ambicje. Ale przyjęcie dziecka niepełnosprawnego, skazanie się na doświadczanie wraz z nim mozołów życia w społeczeństwie nastawionym na piękno, sukces, bogactwo... bywa trudne do pojęcia. A jednak w naszym społeczeństwie funkcjonuje coraz więcej takich rodzin. Do niedawna [...] w stosunku do dzieci, które ze względów prawnych mogłyby być adoptowane, obowiązywała procedura nawet kilkumiesięcznej obserwacji medycznej, pozwalającej na pełną diagnozę stanu zdrowia dziecka. W razie wykrycia np. porażenia mózgowego, autyzmu, kiły wrodzonej, zespołu alkoholowego, zespołu genetycznego, takiego jak zespół Downa, dzieci nie były rejestrowane na listach adopcyjnych. W Polsce zmieniło się to dopiero od niedawna,

8 10 Wprowadzenie nawet telewizja oraz księża z ambon poszukują rodzin dla ciężko chorych dzieci (Kościelska 2011, s. 75). Takie rodziny istnieją, jest ich coraz więcej, więc ich sytuacja powinna interesować wielu ludzi: pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, a także tych, którzy mają dostęp do szeroko pojętej władzy oraz świadczą również pomoc społeczną. Rodziny te bowiem rozwiązują problem społeczny, jakim jest sieroctwo podwójnie pokrzywdzonych dzieci ( pokrzywdzonych ze względu na niepełnosprawność i ze względu na odrzucenie). W literaturze przedmiotu jest niewiele wzmianek o badaniach dotyczących stanu zdrowia i występowania różnego rodzaju dysfunkcji u dzieci objętych opieką zastępczą oraz wpływu tego stanu na ich sytuację osobistą, rodzinną czy szkolną. Stosunkowo często pojawiają się informacje na temat różnych trudności rozwojowych (zwraca się głównie uwagę na problemy w zachowaniu, budowaniu przywiązania oraz trudności w uczeniu się) dzieci, które znajdują miejsce w instytucjonalnych formach opieki zastępczej, rodzinnych domach dziecka oraz rodzinach zastępczych (np. Kałucka 2011; Lewko 2011; Drozdowski 2011). Mało badań odnosi się do stanu zdrowia dzieci znajdujących się w rodzinach adopcyjnych. Zarówno określenie skali zjawiska występowania niepełnosprawności u dzieci przysposobionych i oczekujących na przysposobienie, jak i zbadanie sytuacji rodzin wychowujących dzieci w opiece zastępczej jest zadaniem skomplikowanym. Trudność wynika z przynajmniej dwóch przyczyn. Po pierwsze, nie prowadzi się w Polsce statystyk określających stan zdrowia dzieci przeznaczonych i oddanych do opieki zastępczej. W proces przysposobienia zaangażowane są różne instytucje (np. sądy, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze). Zbierają one dane dotyczące spraw, którymi same się zajmują. Stąd na przykład ośrodki adopcyjno-opiekuńcze z danego terenu nie mają informacji o wszystkich dzieciach, wobec których podjęto decyzję o przysposobieniu czy oddaniu do innej formy opieki zastępczej. Tworzone w naszym kraju Wojewódzkie Bazy Danych oraz Centralna Baza Danych dzieci oczekujących na przysposobienie też nie zawierają informacji o wszystkich dzieciach, które na przysposobienie czekają (do baz trafiają jedynie te dzieci, które dostatecznie szybko nie znajdą rodziny adopcyjnej bądź zastępczej). Po drugie, problemem w przeprowadzeniu takich badań jest również tajność adopcji osoba badająca nie może uzyskać danych rodziny adopcyjnej (także tej wychowującej dziecko z niepełnosprawnością) bez jej zgody. Analiza dostępnej na gruncie polskim literatury naukowej z zakresu przysposobienia dziecka z niepełnosprawnością wskazuje na niewystarczający stan wiedzy na ten temat. Autorzy w większości dostępnych źródeł koncentrują się albo na tematyce niepełnosprawności w ogóle (szeroka literatura z dziedziny pedagogiki specjalnej), w tym na rodzinie wychowującej dziecko z niepełnosprawnością, albo na przysposobieniu dziecka w ogóle (np. Błeszyński 2003; Wąsiński 2006; Jarmołowska 2007; Joachimowska 2008). Jeśli chodzi o literaturę z grupy pierwszej (dotyczącej sytuacji rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością), stanowi ona niezwykle cenne źródło informacji na temat funkcjonowania rodzin oraz rehabilitacji dzieci z niepełno-

9 Wprowadzenie 11 sprawnością, nie koncentruje się jednak na specyficznej sytuacji dzieci z niepełnosprawnością, które zostały odrzucone, a później przysposobione. Tymczasem nałożenie się na siebie dwóch problemów: odrzucenia i niepełnosprawności, nie jest jedynie ich zsumowaniem występuje tu raczej zjawisko potęgowania się negatywnych skutków. Dziecko odrzucone, nie tylko niepełnosprawne, poddane często, przynajmniej na jakiś czas, opiece instytucjonalnej, narażone jest na wystąpienie związanych z tym zaburzeń, np. zaburzeń więzi, które mają wpływ na całe jego dalsze życie, przyczyniając się do ogólnych zahamowań w rozwoju psychicznym i społecznym. Literatura z grupy drugiej dotyczy różnych aspektów związanych z przysposobieniem. Wiele pozycji z tego zakresu, także w literaturze światowej (np. Gray 2010), ma charakter poradnikowy. Natomiast w literaturze światowej można znaleźć wiele pozycji na temat adopcji dziecka i przyjęcia go do rodziny zastępczej (np. Morris 1999; Guishard- -Pine, McCall, Hamilton 2007; Rees 2009; Fernandez, Barth 2010). Część dotyczy problemów, które mogą się w tych rodzinach pojawiać z uwagi na występujące u dzieci zaburzenia i propozycje rozwiązań (np. Nelson 1985; Archer 2003; Hart, Luckock 2004; Prior, Glaser 2006; Golding 2007; Pearce 2009; Chris 2010). Co stotne, zagadnienie przysposobienia dziecka z niepełnosprawnością bywa poruszane w licznych anglojęzycznych czasopismach naukowych, np. Adoption and Fostering, American Journal of Law and Medicine, Child Welfare, Children and Youth Services Review, European Child & Adolescent Psychiatry, Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, Journal of Learning Disabilities, Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, Mental Retardation oraz Social Work. Pojawiające się w wymienionych czasopismach prace poświęcone adopcji dziecka i przyjęciu go do rodziny zastępczej (np.: Gath 1983; Rosenthal, Schmidt, Conner 1988; Glidden, Valliere, Herbert 1988; Unger, Deiner, Wilson 1988; Silver 1989; Rosenthal, Groze, Curiel 1990; Rosenthal, Groze, Aguilar 1991; Young, Corcran-Rumppe, Groze 1992; Goetting, Goetting 1993; Groze 1996; Erich, Leung 1998; Nickman i in. 2005; Nicholson 2002; Glidden, Jobe 2006; Minnis i in. 2006; Brown, Rodger 2009; Denby, Alford, Ayala 2011) dotykają różnych problemów z zakresu przysposobienia dziecka z niepełnosprawnością w ogóle lub też z poszczególnymi jej rodzajami (np. niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia psychiczne), ukazując je z perspektywy rodziców adopcyjnych i zastępczych, przyjętych pod opiekę dzieci instytucji (i ich pracowników) zaangażowanych w pomoc dziecku. Dotyczą między innymi takich obszarów badawczych, jak: skala rozpowszechnienia różnych zaburzeń wśród dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych, socjodemograficzna charakterystyka rodzin adopcyjnych i zastępczych z dzieckiem z niepełnosprawnością, oczekiwania, kompetencje rodziców, relacje pomiędzy rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi a dziećmi z i bez niepełnosprawności oraz czynniki determinujące te relacje, zadowolenie rodzin z udzielanego im wsparcia, depresja u rodziców przysposabiających dziecko z niepełnosprawnością i innych. Pokazują one także aktualne rozwiązania legislacyjne i określają skalę zjawiska opieki zastępczej dzieci z niepełnosprawnością w danym kraju.

10 12 Wprowadzenie Celem niniejszej książki jest ukazanie specyfiki przeżyć i doświadczeń rodzinnych osób, które przyjęły do rodziny adopcyjnej lub zastępczej niepełnosprawne dziecko, jak również znaczeń, jakie badani przypisują swoim doświadczeniom. Aby tego dokonać, autorki z zastosowaniem strategii jakościowej poddały badaniom 20 rodzin adopcyjnych i zastępczych, które wychowują dziecko z niepełnosprawnością. Analizę badań poprzedzono prezentacją opracowań naukowych na temat socjalizacji dziecka w rodzinie, aktualnych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki zastępczej w Polsce i sytuacji rodzin (także adopcyjnych i zastępczych) z dzieckiem niepełnosprawnym. Książka składa się z pięciu rozdziałów. Trzy pierwsze obejmują teoretyczne obszary, które w dalszej części będą istotne ze względu na przedmiot badań. I tak, pierwszy rozdział dotyczy rodziny i dziecka oraz znaczenia, jakie ma pobyt dziecka na łonie rodziny w procesie socjalizacji. Rozważania osadzone są w zmieniającej się sytuacji rodziny z uwzględnieniem współcześnie pojawiających się jej modeli. W puencie rozdziału poruszono zagadnienia związane z zaniedbaniem i przemocą wobec dziecka w rodzinie. W rozdziale drugim opisano obecnie funkcjonujący system opieki zastępczej obejmującej rodzinne i instytucjonalne formy wspomagania dziecka pozbawionego opieki rodziny biologicznej. Nakreślono w nim ramy prawne funkcjonowania rodzin adopcyjnych, zastępczych, rodzinnych domów dziecka, wiosek dziecięcych, jak również placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz placówek wsparcia dziennego. Obejmują one wszystkie formy zastępczej opieki nad dzieckiem przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292, poz. 1720) oraz w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz. 887). W kolejnym rozdziale przedstawiono problematykę niepełnosprawności z uwzględnieniem specyficznych jej rodzajów, które częściej występują w rodzinach adopcyjnych i zastępczych. Przedmiotem rozważań są w nim takie kwestie, jak: wpływ zaniedbania i przemocy na rozwój dziecka, zaburzenia wynikające z Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS, zaburzenia więzi oraz następstwa traumy wczesnodziecięcej oraz niepełnosprawności charakterystyczne nie tylko dla dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą (choroby przewlekłe, niepełnosprawność intelektualna, fizyczna, uszkodzenia sensoryczne czy autyzm). Rozdział zamykają informacje na temat badań dotyczących rodzin adopcyjnych/ zastępczych wychowujących dziecko niepełnosprawne przeprowadzonych w innych krajach. W następnym rozdziale zaprezentowano metodologię podjętych badań: zastosowaną procedurę, przedmiot, cel, problemy badawcze, oraz grupę badanych osób wraz z ich sytuacją rodzinną. Rozdział ostatni zawiera analizę zebranych wyników badań. Dotyczą one doświadczeń rodziców poprzedzających przyjęcie dziecka do swojej rodziny, doświadczeń związanych z funkcjonowaniem przyjętego dziecka (jego za-

11 Wprowadzenie 13 burzeń i mocnych stron) oraz doświadczania rodzicielstwa adopcyjnego/zastępczego dziecka z niepełnosprawnością (z wyróżnieniem relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz ogólnej oceny doświadczeń). Publikację zamykają podsumowanie badań oraz implikacje praktyczne. Książkę Rodziny adopcyjne i zastępcze z dzieckiem z niepełnosprawnością adresujemy do pedagogów, nauczycieli, pracowników socjalnych, osób zatrudnionych w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, centrach pomocy rodzinie i innych instytucjach, którzy w swojej pracy stykają się z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi, jak również studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych problematyką opieki zastępczej i niepełnosprawności. Wyrażamy nadzieję, że szczególną grupą odbiorców tej monografii będą rodzice adopcyjni i zastępczy wychowujący dzieci z różnego rodzaju i stopnia zaburzeniami, a także osoby rozważające zostanie takim rodzicami. Naszym celem jest pokazanie doświadczeń rodziców, którzy przyjęli do swojej rodziny dziecko z niepełnosprawnością w sposób jak najbardziej całościowy, ze zwróceniem uwagi zarówno na wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć rodzice, jak i różne pozytywne aspekty z takim rodzicielstwem związane. W książce starałyśmy się stosować podobnie jak w jej tytule termin opisowy dziecko z niepełnosprawnością. Stoimy na stanowisku, że jest on najbardziej odpowiedni, ponieważ akcentuje, że niepełnosprawność jest tylko jedną z wielu cech, które dane dziecko posiada. Ze względu na ograniczenia językowe nie zawsze taka poprawność się udawała. Jednak chcemy podkreślić, że pod każdym sformułowaniem typu dziecko/dzieci niepełnosprawne kryje się wyżej opisany podtekst. *** Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania badanym rodzicom, którzy zgodzili się poświęcić swój cenny czas na rozmowy z nami. Zebrane podczas wywiadów informacje stanowiły nieocenioną inspirację, dzięki której tworzenie niniejszej monografii było źródłem przyjemności i satysfakcji.

12

13 Bibliografia Albański L. (1999), Społeczno-pedagogiczna działalność Towarzystwa Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich, Kolegium Karkonoskie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Jelenia Góra. Albański L. (2003a), Rodzinne domy dziecka [w:] Z. Zieja (red.), Poradnik metodyczny dla wychowawców, Kolegium Karkonoskie, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, Jelenia Góra. Albański L. (2003b), Wioski dziecięce SOS [w:] Z. Zieja (red.), Poradnik metodyczny dla wychowawców, Kolegium Karkonoskie, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, Jelenia Góra. Andrzejewski M. (1999), Prawna ochrona rodziny, WSiP, Warszawa. Antoszewska B. (2006), Dziecko z chorobą nowotworową problemy psychopedagogiczne, Impuls, Kraków. Antoszewska B. (2008), Matka jako animator w życiu dziecka niepełnosprawnego [w:] U. Bartnikowska, C. Kosakowski, A. Krause (red.), Współczesne problemy pedagogiki specjalnej, Wyd. UWM, Olsztyn. Antoszewska B. (2012), Osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym [w:] K. Ćwirynkało, C. Kosakowski (red.), Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, Wyd. Adam Marszałek, Toruń. Archer C. (ed.) (2003), Trauma, Attachment and Family Permanence. Fear Can Stop You Loving, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Arcimowicz K. (2004), Męskość w kulturze współczesnej, Małżeństwo i Rodzina, 2, s Ashworth P., Lucas U. (2000), Achieving Empathy and Engagement: A Practical Approach to the Design, Conduct and Reporting of Phenomenographic Research, Studies in Higher Education, 25, s Augustyn J. (2003), Ojcostwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe, Wyd. WAM, Kraków. Badora S. (1998), Uczucia i profesjonalizm: o formach opieki zastępczej, Wyd. WSP, Częstochowa. Barnes C., Mercer G. (2008), Niepełnosprawność, wyd. Sic!, Warszawa. Barraga N.C., Morris J.E. (1997), Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem, cz. III: Materiały źródłowe na temat słabowidzących, Wyd. WSPS, Warszawa. Barth R. (2000), What Works in Permanency Planning: Adoption [w:] M. Kluger, G. Alexander, P. Curtis (eds.), What Works in Child Welfare, Child Welfare League of America, Washington, D.C.

14 202 Bibliografia Barth R., Berry M. (1988), Adoption and Disruption: Rates, Risks, and Responses, Aldine de Gruyter, New York. Bartnikowska U. (2012), Osoby z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS Fetal Alcohol Syndrome) [w:] K. Ćwirynkało, C. Kosakowski (red.), Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, Wyd. Adam Marszałek, UWM, Toruń. Bartnikowska U., Ćwirynkało K. (2012), Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie adopcyjnej i zastępczej. Część I zetknięcie się z niepełnosprawnością dziecka, analiza decyzji, Kwartalnik Szkice Humanistyczne, t. XII, 2 (28), s Bauer J. (2008), Empatia. Co potrafią lustrzane neurony, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. Becker-Weidman A., Hughes D. (2008), Dyadic Developmental Psychotherapy: An Evidence-Based Treatment for Children with Complex Trauma and Disorders of Attachment, Child and Family Social Work, 13, s Berry M., Barth R.P. (1989), Behavior Problems of Children Adopted when Older, Children and Youth Services Review, 11, 3, s Bieńkuńska A., Piaskowski P. (2012), Ubóstwo w Polsce w 2011 r. (na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych), rde/xbcr/gus/wz_ubostwo_w_polsce_2011.pdf, dostęp: r. Bifulco A., Moran P. (1998), Wednesday s Child: Research into Women s Experience of Neglect and Abuse in Childhood and Adult Depression, Routledge, London New York. Binnebesel J., Bohdan Z., Krakowiak P., Krzyżanowski D., Paczkowska A., Stolarczyk A. (2012), Przewlekle chore dziecko w domu. Poradnik dla rodziny i opiekunów, Wyd. Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk. Blacher J., Baker B.L., MacLean, Jr., W.E. (2007), Positive Impact of Intellectual Disability on Families, American Journal on Mental Retardation, 112, 5, s Błeszyński J.J. (2005), Rodzina jako środowisko osób z autyzmem aspekt wychowawczo-terapeutyczny, Wyd. UMK, Toruń. Błeszyński J.J. (2010), Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, wyd. 3, Impuls, Kraków (wyd ). Bobkowicz-Lewartowska L. (2005), Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Impuls, Kraków. Borkowska M. (1997a), Niepełnosprawność definicja, podział na grupy [w:] M. Borkowska (red.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe, WSiP, Warszawa. Borkowska M. (1997b), Rehabilitacja definicja, cele i zadania [w:] M. Borkowska (red.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Usprawnianie ruchowe, WSiP, Warszawa. Borzyszkowska H. (1985), Oligofrenopedagogika, PWN, Łódź. Bouvet D. (1996), Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego, WSiP, Warszawa. Bowlby J. (2007), Przywiązanie, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. Boyce M.C. (2010), A Better Future for Baby: Stemming the Tide of Fetal Alcohol Syndrome, The Journal of Family Practice, 59 (6), s Briere J. (1992), Child abuse Trauma: Theory and Treatment of the Lasting Effects, Sage, Newbury Park, CA.

15 Bibliografia 203 Brown J.D., Rodger S. (2009), Children with Disabilities: Problems Faced by Foster Parents, Children and Youth Services Review, 31, 1, s Brzezińska A.I., Ohme M., Resler-Maj A., Kaczan R., Wiliński M. (2009), Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności, GWP, Gdańsk. Budzyńska E. (2001), Rodzina środowiskiem wychowania prospołecznego [w:] D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: źródło życia i sztuka miłości, TN KUL, Lublin. Burd L.J. (2006), Interventions in FASD: We Must Do Better, Child: Care, Health and Development, 33 (4), s Carnes P. (1991), Don t Call It Love. Recovery From Sexual Addiction, Bantam Books, New York. Carr J. (1984), Pomoc dziecku upośledzonemu, PZWL, Warszawa. Chajda E. (2007), Postawy wobec osób niepełnosprawnych, Komunikat z badań. CBOS, Warszawa. Chapman S. (2002), Reactive Attachment Disorder, British Journal of Special Education 29, 2, s Charmaz K. (2009), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. Chmielik J., Michałowicz R., Michałowska-Mrożek J., Mrożek K. (1997), Mózgowe porażenie dziecięce wskazówki dla rodziców, PZWL, Warszawa. Chris T. (2010), A Practical Guide to Caring for Children and Teenagers with Attachment Difficulties, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Cook A., Blaustein M., Spinazzola J., van der Kolk B. (2003), Complex Trauma in Children and Adolescents: White paper from the National Child Traumatic Stress Network, Complex Trauma Task Force, Cooke P. (2000), Final Report on Disabled Children and Abuse, Ann Craft Trust, London. Corbin J.R. (2007), Reactive Attachment Disorder: A Biopsychosocial Disturbance of Attachment, Child and Adolescent Social Work Journal, 24, 6, s Ćwirynkało K. (2012), Osoby z głębszą niepełnosprawnością intelektualną [w:] K. Ćwirynkało, C. Kosakowski (red.), Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, Wyd. Adam Marszałek, Toruń. Daniel B. (2005), Introduction to Issues for Health and Social Care in Neglect [w:] J. Taylor, B. Daniel (eds.), Child Neglect. Practice Issues for Health and Social Care, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Daniel B., Taylor J. (2005), Do They Care? The Role of Fathers in Cases of Child Neglect [w:] J. Taylor, B. Daniel (eds.), Child Neglect. Practice Issues for Health and Social Care, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Dąbrowski Z. (1997), Pedagogika opiekuńcza w zarysie, WSP, Olsztyn. Delacato C.H. (2005), Dziwne, niepojęte. Dziecko autystyczne, Fundacja Synapsis, Warszawa. Denby R.W., Alford K.A., Ayala J. (2011), The Journey to Adopt a Child Who Has Special Needs: Parents Perspectives, Children and Youth Services Review, 33, 9, s Dent R.J., Cocker Ch. (2005), Serious Case Reviews: Lessons for Practice in Cases of Child Neglect [w:] J. Taylor, B. Daniel (eds.), Child Neglect. Practice Issues for Health and Social Care, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Denzin N.K. (1990), Reinterpretacja metody biograficznej w socjologii: znaczenie a metoda w analizie biograficznej, tłum. N. Nowakowska [w:] J. Włodarek,

16 204 Bibliografia M. Ziółkowski (red.), Metoda biograficzna w socjologii, PWN, Warszawa Poznań. Dhami M.K., Mandel D.R., Sothmann K. (2007), An Evaluation of Post-Adoption Services, Children and Youth Services, 29, 2, s Drew C.J., Hardman M.I., Logan D.R. (1996), Mental Retardation. A Life Cycle Approach, 6th ed., Macmillan, New York. Drozdowski L. (2011), T dziecko Dziecko z doświadczeniem kompleksowej traumy [w:] L. Drozdowski, B. Weigl (red.), Rodzinne domy dziecka. Opieka, wychowanie, terapia, Fundacja Orlen, Warszawa. Drozdowski L., Dufner H., Mazurska Hulu M. (2011), Jak pomóc dziecku, które przeżyło zbyt wiele, TPD, Jarosław. Duquette Ch., Stodel E., Fullarton S., Hagglund K. (2007), Secondary School Experiences of Individuals with Foetal Alcohol Spectrum Disorder: Perspectives of Parents and their Children, International Journal of Inclusive Education, 11 (5 6), s Dybdahl C.S., Ryan S. (2009), Inclusion for Students With Fetal Alcohol Syndrome: Classroom Teachers Talk About Practice, Preventing School Failure, 53(3), Dykcik W. (1998), Wprowadzenie w przedmiot pedagogiki specjalnej jako nauki [w:] W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna, Wyd. Nauk. UAM, Poznań. Dykcik W., Szychowiak B. (red.) (2001), Nowatorskie i alternatywne metody w praktyce pedagogiki specjalnej. Przewodnik metodyczny, Wyd. Nauk. UAM, Poznań. Działdowska O. (2002), Narażenie płodu na działanie alkoholu a mózg, Świat Problemów, 3, s Eckert U. (red.) (1998), Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki, WSPS, Warszawa. Elgen I., Bruaroy S., Laegreid L.M. (2007), Lack of Recognition And Complexity of Fetal Alcohol Neuroimpairments, Acta Pædiatrica, 96, s Elliot C., Pring T., Bunning K. (2002), Social Skills Training for Adolescents with Intellectual Disabilities: A Cautionary Note, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 15, 1, s Erich S., Leung P. (1998), Factors Contributing to Family Functioning of Adoptive Children with Special Needs: A Long Term Outcome Analysis, Children and Youth Services Review, 20, 1 2, s Erich S., Leung P. (2002), The Impact of Previous Type of Abuse and Sibling Adoption upon Adoptive Families, Children Abuse & Neglect, 26, 10, s Faver C.A., Alanis E. (2012), Fostering Empathy Through Stories: A Pilot Program for Special Needs Adoptive Families, Children and Youth Services Review, 34, 4, s Fernandez E., Barth R.P. (eds.) (2010), How does Foster Care Work? International Evidence on Outcomes, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Franklin D.S., Masserick F. (1969a), The Adoption of Children with Medical Conditions. Part I Process and Outcome, Child Welfare, 48, 8, s Franklin D.S., Masserick F. (1969b), The Adoption of Children with Medical Conditions. Part II The Families Today, Child Welfare, 48, 9, s Franklin D.S., Masserick F. (1969c), The Adoption of Children with Medical Conditions. Part III Discussions and Conclusions, Child Welfare, 48, 10, s

17 Bibliografia 205 Gajowy M., Simon W. (2002), Przemoc, zaniedbanie w dzieciństwie oraz straty ciąży ich wzajemne powiązania oraz psychologiczne konsekwencje tych powiązań, Psychiatria Polska, 6 (36), s , eu/?artyku%b3y:przemoc_i_zaniedbanie, dostęp: Gallant N. (2000), What Works in Special Needs Adoption [w:] M. Kluger, G. Alexander, P. Curtis (eds.), What Works in Child Welfare, Child Welfare League of America, Washington, D.C. Gałkowski T. (1995), Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym, WSiP, Warszawa. Gamulczak F. (1980), Potrzeby rozwojowe i rewalidacja dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu [w:] A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna, PWN, Warszawa. Gath A. (1983), Mentally Retarded Children in Substitute and Natural Families, Adoption and Fostering, 7, s Gąstoł A. (2010), Model pracy z uczniem z chorobą przewlekłą [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, cz. 2, MEN, Warszawa. Gąstoł A., Loska M. (2010), Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, cz. 2, MEN, Warszawa. Gębka M. (2006), Trzy pytania o kryzys ojcostwa, Roczniki Socjologii Rodziny, 17, s Gibson K. (2009), Differential Parental Investment in Families with Both Adopted and Genetic Children, Evolution and Human Behavior, 30, 3, s Giza-Poleszczuk A. (2007), Problem niedożywienia dzieci w Polsce [w:] Niedożywienie dzieci w Polsce na drodze do skutecznego rozwiązania problemu. Raport otwarcia, Warszawa, Raport%20otwarcia(1).pdf, dostęp: Glidden L.M. (2002), Parenting Children With Developmental Disabilities: A Ladder of Influence [w:] J.G. Borkowski, S.L. Ramey, M. Bristol-Power (eds.), Parenting and the Child s World: Influences on Academic, Intellectual, and Social-Emotional Development, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey. Glidden L.M., Jobe B.M. (2006), Brief Research Report. The Longitudinal Course of Depression in Adoptive and Birth Mothers of Children with Intellectual Disabilities, Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 3, 2, s Glidden L.M., Valliere V.L., Herbert S.L. (1988), Adopted Children With Mental Retardation: Positive Family Impact, Mental Retardation, 26, 3, s Głowacka-Sobiech E. (2010), Odkrycie mężczyzny i jego roli w rodzinie i społeczeństwie jako efekt postmodernistycznego nurtu narracji w filozofii historii [w:] E. Głowacka-Sobiech, J. Gulczyńska (red.), Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, Wyd. Poznańskie, Poznań. Goetting A., Goetting M.G. (1993), Adoptive Parents to Children with Severe Developmental Disabilities: A Profile, Children and Youth Services Review, 15, 6, s Goffman E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, PIW, Warszawa.

18 206 Bibliografia Gola S. (2003), Ognisko wychowawcze [w:] Z. Zieja (red.), Poradnik metodyczny dla wychowawców, Kolegium Karkonoskie, Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, Jelenia Góra. Golding K.S. (2007), Nurturing Attachments. Supporting Children who are Fostered or Adopted, London Philadelphia. Gołubiew-Konieczna M. (2011), Dzieci i młodzież przewlekle chora w systemie polskiej oświaty [w:] B. Antoszewska (red.), Dziecko przewlekle chore problemy medyczne, psychologiczne i pedagogiczne, Akapit, Toruń. Gonzalvo G. (2002), Maltreatment of Children with Disabilities: Characteristics and Risk Factors, Anales Espanoles de Pediatria, 56, 3, s Gough D. (2005), Research for Practice in Child Neglect [w:] J. Taylor, B. Daniel (eds.), Child Neglect. Practice Issues for Health and Social Care, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Góralczyk E. (1996), Choroba dziecka w twoim życiu, CMPPP MEN, Warszawa. Gray D. (2010), Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców, GWP, Sopot. Green C.R., Mihic A.M., Nikkel S.M., Stade B.C., Rasmussen C., Munoz D.P., Reynolds J.N. (2009), Executive Function Deficits in Children with Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) Measured Using the Cambridge Neuropsychological Tests Automated Battery (CANTAB), Journal of Child Psychology and Psychiatry, 50(6), s Green J.H. (2007), Fetal Alcohol Spectrum Disorders: Understanding the Effects of Prenatal Alcohol Exposure and Supporting Students, Journal of School Health, 77 (3), s Grodzka M. (2000), Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. Groze V. (1996), A 1 and 2 Year Follow-up Study of Adoptive Families and Special Needs Children, Children and Youth Services Review, 18, 1 2, s Gryczyńska D. (2002), Choroby ucha [w:] B. Górnicki, B. Dębiec, J. Baszczyński (red.), Pediatria, t. 2, PZWL, Warszawa. Grzegorzewska M. (1964), Pedagogika specjalna, Wyd. PIPS, Warszawa. Guishard-Pine J., McCall S., Hamilton L. (2007), Understanding Looked After Children. An Introduction to Psychology for Foster Care, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Hall S.E., Geher G. (2003), Behavioral and Personality Characteristics or Children with Reactive Attachment Disorder, Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 137, s Harris J.R. (2000), Geny czy wychowanie, Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa. Harris J.R. (2009), Beyond the Nuture Assumption: Testing Hypotheses About the Child s Environment [w:] J.G. Borkowski, S.L. Ramey, M. Bristol-Power (eds.) Parenting and the Child s World: Influences on Academic, Intellectual, and Social-Emotional Development, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey. Hart A., Luckock B. (2004), Developing Adoption Support and Therapy. New Approaches for Practice, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Herman J.L. (2003), Przemoc, uraz psychiczny i powrót do równowagi, GWP, Gdańsk. Hodges J. (2008), Adoption and Fostering, Psychiatry, 7, 7, s

19 Bibliografia 207 Hołub G. (2007), Etyczna problematyka chorób przewlekłych, Medycyna Praktyczna, nr 2, Horwath J. (2005), Is this Child Neglect? The Influence of Differences in Perceptions of Child Neglect on Social Work Practice [w:] J. Taylor, B. Daniel (eds.), Child Neglect. Practice Issues for Health and Social Care, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Hryniewicz D. (2007), Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS, Parpamedia, PARP, Warszawa. Husserl E. (1989), Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych. Naturalizm, dualizm i psychologia psychofizyczna (przeł. Z. Krasnodębski) [w:] Z. Krasnodębski (red.), Fenomenologia i socjologia, PWN, Warszawa. Hyter Y.D. (2007), Understanding Children Who Have Been Affected by Maltreatment and Prenatal Alcohol Exposure, Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 38, s Hyter Y.D., Way I. (2007), Understanding Children Who Have Been Affected by Maltreatment and Prenatal Alcohol Exposure: Future Directions, Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 38, s Ijzendoorn M.H., Bakermans-Kranenburg M.J. (2003), Attachment Disorders and Disorganized Attachment: Similar and Different, Attachment & Human Development, 5 3, s Iniewicz G. (2008), Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży z perspektywy teorii przywiązania, Psychiatria Polska, t. XLII, nr 5, s Izdebska J. (2003), Przemiany w postrzeganiu domu rodzinnego w rodzinie wielopokoleniowej [w:] J. Nikitorowicz, J. Halicki, J. Muszyńska (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu, Trans Humana, Białystok. Jachimczak B. (2009), Uczeń przewlekle chory wyzwanie dla działań edukacyjnych w polskim systemie oświaty [w:] M. Zakrzewska, P. Zakrzewski (red.), Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, Warszawa. Jadczak-Szumiło T. (2008a), Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS?, Świat Problemów, 12, s Jadczak-Szumiło T. (2008b), Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. Studium przypadku, PARP, Parpamedia, Warszawa. Jakimowicz-Klein B. (2005), Zdrowe oczy. Pytania i odpowiedzi, Wyd. Astrum, Wrocław. Jaklewicz H. (1993), Autyzm wczesnodziecięcy. Diagnoza, przebieg, leczenie, GWP, Gdańsk. Jakubowski S. (red.) (2001), Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi, MEN, Warszawa. James S., Monn A.R., Palinkas L.A., Leslie L.K. (2008), Maintaining Sibling Relationships for Children in Foster and Adoptive Placements, Children and Youth Services Review, 30, 1, s Jarmołowska A. (2007), Adopcja dziecka. Psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn, Wyd. Nauk. KUL, Lublin. Jarosz M., Sekuła W. (2012), Poprawa żywienia i zwiększenie aktywności fizycznej jako determinanty poprawy zdrowia [w:] J. Szymborski (red.), Zdrowie publiczne i polityka oświatowa, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa,

20 208 Bibliografia s , publiczne_i_polityka_ludnosciowa_2012.pdf, dostęp: Jaśko M.P. (1987), Psychologiczne podstawy orientacji przestrzennej niewidomych, Wyd. UMCS, Lublin. Joachimowska M. (2008), Rodzicielstwo zastępcze. Idea problemy analizy kompetencje, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. Johnson W., McGue M., Iaono W.G. (2007), How Parents Influence School Grades: Hints from a Sample of Adoptive and Biological Families, Learning and Individual Differences, 17, 3, s Kadushin A., Martin J. (1988), Child Welfare Services, wyd. 4, Macmillan, New York. Kałucka R. (2011), Nowy dom, nowa rodzina perspektywa relacji między dzieckiem a najbliższym otoczeniem w kontekście adaptacji w rodzinnym domu dziecka [w:] L. Drozdowski, B. Weigl (red.), Rodzinne domy dziecka, Fundacja ORLEN, Warszawa. Karaskova V. (2007), Ćwiczymy w domu. Ja i moje niepełnosprawne dziecko, GWP, Gdańsk. Kaufman B.N. (1994), Przebudzenie naszego syna. Zwycięstwo miłości nad chorobą, Fundacja Synapsis, Warszawa. Kawula S. (1997), Rodzina o skumulowanych czynnikach patogennych [w:] S. Kawula, J. Brągiel, A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, wyd. Adam Marszałek, Toruń. Kazanowski Z. (2011), Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo, Wyd. UMCS, Lublin. Keck G.C., Kupecky R.M. (2010), Wychowanie zranionego dziecka, wyd. M. Raciniewski Services, Warszawa. Kemph J.P., Voeller K.K. (2007), Reactive Attachment Disorder in Adolescence, Adolescent Psychiatry, 30, s Kennedy M., Wonnacott J. (2005), Neglect of Disabled Children [w:] J. Taylor, B. Daniel (eds.) Child Neglect. Practice Issues for Health and Social Care, Jessica Kingsley Publishers, London Philadelphia. Kent K.G., Richie J.L. (1976), Adoption as an Issue in Casework with Adoptive Parents, Journal of the American Academy of Child Psychiatry, 15, 3, s Key E. (2005), Stulecie dziecka, Żak, Warszawa. Kielin J. (red.) (1999), Rozwój daje radość. Terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, GWP, Gdańsk. Kielin J. (2011), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, GWP, Gdańsk. Kinniburgh K.J., Blaustein M., Spinazzola J. (2005), Attachment, Self-regulation, and Competency. A Comprehensive Intervention Framework for Children with Complex Trauma, Psychiatric Annals, 35 (5), s Kirenko J. (2006), Oblicza niepełnosprawności, Wyd. Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, Lublin. Kiwer K. (2011), RADosne dziecko czy nieletni przestępca?, Niebieska Linia, nr 3, s Klecka M. (2004), Fetal Alcohol Syndrome Alkoholowy Zespół Płodowy: poalkoholowe dzieci ze złożoną niepełnosprawnością, Dziecko Krzywdzone, nr 8, s

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo PIOTR PAWLAK DZIECI z i ich rodzeństwo Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzent: dr hab. Stanisław Lipiński, prof. WSEZiNS Adiustacja: Aleksandra Kalinowska Opracowanie typograficzne:

Bardziej szczegółowo

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013. Redakcja naukowa serii: prof. dr hab. Maria Dudzikowa prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska

Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013. Redakcja naukowa serii: prof. dr hab. Maria Dudzikowa prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Redakcja naukowa serii: prof. dr hab. Maria Dudzikowa prof. dr hab. Henryka Kwiatkowska Recenzje: prof. dr hab. Maria Chodkowska prof. dr hab. Amadeusz

Bardziej szczegółowo

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki PL ISSN 1689 6416 STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY SZKICE I ROZPRAWY ZESZYT 11(4)2011 Redakcja naukowa Tamara Zacharuk Siedlce 2011 2 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW

Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Diagnoza kliniczna dziecka i jego rodziny Studia Podyplomowe na Wydziale Psychologii UW Organizatorzy: Katedra Psychologii Klinicznej Dziecka i Rodziny prof. dr hab. Marina Zalewska dr hab. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi:

Family Pedagogy. nr 1(1)/2011. w numerze między innymi: Family Pedagogy Pedagogika Family Rodziny Pedagogy Pedagogika Nr Nr 1/2011 1(1)/2011 Rodziny ISSN 2082-8411 w numerze między innymi: nr 1(1)/2011 Kształtowanie kultury pedagogicznej młodzieży w programach

Bardziej szczegółowo

RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE

RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE RODZINNE FORMY OPIEKI ZASTĘPCZEJ TEORIA I PRAKTYKA FAMILY FOSTER CARE THEORY AND PRACTICE Redakcja naukowa Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych

Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Pedagogiki i Psychologii Dziecko głęboko upośledzone umysłowo w systemie edukacji analiza porównawcza zajęć rewalidacyjnowychowawczych Sylwia Wrona Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci

Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci Prace poglądowe Review papers Borgis Edukacja terapeutyczna w cukrzycy typu 1 u dzieci *Ewa Kobos, Mariola Pietrzak, Zofia Sienkiewicz Zakład Pielęgniarstwa Społecznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski

Bardziej szczegółowo

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym Redakcja naukowa: Ewa Domagała-Zyśk Lublin 2012 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM

DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii ANIDA SZAFRAŃSKA DOŚWIADCZANIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO PRZEZ RODZINY Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem Prof. UŚ dr hab.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska

WPROWADZENIE. Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka, by stał się pociągający i na swój sposób piękny. Zofia Nałkowska PSYCHOLOGIA MIĘDZYKULTUROWA I PSYCHOLOGIA RODZAJU ROK AKADEMICKI 2014 2015 OPIEKUN: dr Aneta Chybicka, dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Paulina Pawlicka WPROWADZENIE Wystarczy zwrócić uwagę na człowieka,

Bardziej szczegółowo

PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki

PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Implikacje dla teorii i praktyki Pedagogika. Badania, dyskusje, otwarcia. Zeszyt 3. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. ISSN 2299-9299 PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA Zeszyt 3 Dzieci i młodzież ze specjalnymi

Bardziej szczegółowo

Pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Dykcika

Pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Dykcika Pamięci prof. zw. dr. hab. Władysława Dykcika REDAKTOR NACZELNY dr Katarzyna Plutecka REDAKTOR TEMATYCZNY Karolina Cząstka I rok SUM Pedagogika Specjalna RECENZJA WYDAWNICZA dr inż. hab. Jolanta Zielińska

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNA ANALIZA POSTAW PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC MIESZKAŃCÓW Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

PSYCHOLOGICZNA ANALIZA POSTAW PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC MIESZKAŃCÓW Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE Tom VII, numer 1 2004 ANDRZEJ E. SĘKOWSKI, BOGUMIŁA WITKOWSKA PSYCHOLOGICZNA ANALIZA POSTAW PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC MIESZKAŃCÓW Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI Rozwój

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla

Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione. Publikacja przeznaczona jedynie dla Seria: PSYCHIATRIA I PSYCHOTERAPIA Tytuł oryginału: Motivational Interviewing, Third Edition: Helping People Change Copyright 2013 The Guilford Press A Division of Guilford Publications, Inc. Copyright

Bardziej szczegółowo

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań

Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań U c z e l n i a W a r s z a w s k a M a r i i S k ł o d o w s k i e j - C u r i e I n s t y t u t N a u k S p o ł e c z n y c h Społeczny Obraz Rodzinnej Pieczy Zastępczej raport z badań Redakcja Jakub

Bardziej szczegółowo

SZKO A SPECJALNA. DWU MIE SIÊCZ NIK AKA DE MII PE DA GO GI KI SPE CJAL NEJ im. Ma rii Grze go rzew skiej

SZKO A SPECJALNA. DWU MIE SIÊCZ NIK AKA DE MII PE DA GO GI KI SPE CJAL NEJ im. Ma rii Grze go rzew skiej Nr 1 (252) 2010 Tom LXXI STYCZEŃ LUTY SZKO A SPECJALNA DWU MIE SIÊCZ NIK AKA DE MII PE DA GO GI KI SPE CJAL NEJ im. Ma rii Grze go rzew skiej Wy daw nic two Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej im. Ma

Bardziej szczegółowo

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 14 Studia Psychologica I (2003)

Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 14 Studia Psychologica I (2003) Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Folia 14 Studia Psychologica I (2003) JOANNA KOSSEWSKA WSPÓŁCZESNE MODELE INTEGRACJI SZKOLNEJ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W pedagogice specjalnej i rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc

MOC RELACJI. modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej. Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc MOC RELACJI modelowy system wsparcia wychowanków pieczy zastępczej Pod redakcją Agaty Butarewicz Anny Dąbrowskiej Magdaleny Jarmoc Białystok 2014 1 Copyright by Fundacja Edukacji i Twórczości ISBN 978-83-918485-9-3

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA

PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA ROK AKADEMICKI 2015/2016 PATOLOGIE SPOŁECZNE I PSYCHOLOGIA SĄDOWO PENITENCJARNA OPIEKUN: PROF. DR HAB. BEATA PASTWA-WOJCIECHOWSKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki programowej Patologie

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne skutki przerywania ciąży Możliwości pomocy kobietom z zespołami postaborcyjnymi

Psychologiczne skutki przerywania ciąży Możliwości pomocy kobietom z zespołami postaborcyjnymi prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego Warszawa Psychologiczne skutki przerywania ciąży Możliwości pomocy kobietom z zespołami postaborcyjnymi "... od chwili zapłodnienia

Bardziej szczegółowo

Dorota Podgórska-Jachnik Tadeusz Pietras. Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. i ich rodzinami

Dorota Podgórska-Jachnik Tadeusz Pietras. Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. i ich rodzinami 14 Dorota Podgórska-Jachnik Tadeusz Pietras Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami Nowa Praca Socjalna Dorota Podgórska-Jachnik Tadeusz Pietras Praca socjalna z osobami z

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawność intelektualna

Niepełnosprawność intelektualna Niepełnosprawność intelektualna Między diagnozą a działaniem Remigiusz J. Kijak Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Niepełnosprawność intelektualna

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

DZIECKO U PROGU SZKOŁY

DZIECKO U PROGU SZKOŁY DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH GOTOWOŚĆ DO NAUKI Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska Leokadia Wiatrowska Halina Dmochowska DZIECKO U PROGU SZKOŁY DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA DZIECI A ICH

Bardziej szczegółowo

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach

Michał Klichowski M I E DZ Y. a KLIKANIEM. podejsc do uczenia sie. O społecznych konstrukcjach Michał Klichowski O społecznych konstrukcjach M I E DZ Y LIN EAR N OSCIA a KLIKANIEM podejsc do uczenia sie Michał Klichowski Między linearnością a klikaniem O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia

Bardziej szczegółowo