Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006"

Transkrypt

1 Stopa % bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie obsługuje następujące gminy: gminę miejską Człuchów, gminę wiejską Człuchów, miasta i gminy: Czarne i Debrzno oraz gminy, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica. W powiecie człuchowskim wg danych GUS na dzień r. zamieszkiwało osób, z tego w wieku produkcyjnym. W dniu roku ogółem bezrobotnych były osoby, w tym kobiet, (55,7 %). Bezrobotnych na wsi było osób (59,3 % z ogółem), w tym kobiet. Ponadto w ewidencji były 382 osoby aktywnie poszukujących pracy, nieposiadające statusu osoby bezrobotnej. Łącznie w rejestrach PUP na koniec 2006 roku zarejestrowanych było osób, stanowi to 83,2 % stanu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wśród bezrobotnych i poszukujących pracy - niepełnosprawnymi było 471 osób, (105,6 % stanu z roku ubiegłego) i stanowili 8,5 % ogółem zarejestrowanych. Zasiłek dla bezrobotnych pobierało ogółem osób (21,2 % ogółem zarejestrowanych), w tym kobiet (16,5 %), natomiast na wsi ogółem 21,2 % ogółem, w tym 14,5 % kobiet. W roku 2005 wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 21,2 %, 16,0 %, 21,2 % i 14,9 %. Rynek pracy w powiecie człuchowskim w 2006 roku charakteryzował się: - bezrobociem strukturalnym, trwającym nieprzerwanie od początku lat dziewięćdziesiątych, - spadkiem liczby bezrobotnych w końcu roku do poziomu z roku 2005 o 16,8 %, - dużą rotacją zwolnień z pracy zarejestrowało się razem osób, - niską podażą miejsc pracy i ofert pracy nie subsydiowanej zgłoszono ofert pracy, - zatrudnianiem subsydiowanym dla ponad 1/3 ogółem podejmujących pracę, - objęciem aktywizacją zawodową ok. 36,3 % przeciętnie zarejestrowanych, - niskim poziomem wykształcenia 36,5 % bezrobotnych posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast 32,7 % wykształcenie na poziomie gimnazjalnym i niższym, - dużą liczbą długotrwale bezrobotnych 64,0 % wg danych na koniec roku, - znacznym udziałem bezrobotnych bez stażu pracy i ze stażem do 1 roku 31,9 %, - niską dyscypliną bezrobotnych w zakresie potwierdzania gotowości do pracy skreślono z tego powodu ok. 29,5 % przeciętnie zarejestrowanych (1.965 osób), - znaczną liczbą zarejestrowanych po raz pierwszy - 15,0 % przeciętnie zarejestrowanych, - dużym udziałem młodzieży (do lat 25) w realizacji programów rynku pracy 33,5 % ogółem, - podjęciem kilku programów aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków EFS, - pozyskaniem dodatkowych środków na finansowanie programów rynku pracy z rezerw Ministra PiPS oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, - uzyskaniem wysokiej efektywności zrealizowanych programów rynku pracy. Po okresowym utrzymywaniu się wysokiego poziomu bezrobocia w okresie zimowo-wiosennym, postępował proces zmniejszania się liczby bezrobotnych, co ilustruje poniższe zestawienie. Tendencja ta wystąpiła również w skali województwa i kraju. Wyszczególnienie Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006 Miesiące: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba bezrobotnych powiat 31,1 31,9 31,2 30,3 29,6 29,2 27,6 26,9 26,5 26,3 26,0 26,2 woj. 19,6 19,6 19,4 18,6 18,0 17,3 16,7 16,3 16,0 15,6 15,5 15,5 kraj 18,0 18,0 17,8 17,2 16,5 16,0 15,7 15,5 15,2 14,9 14,8 14,9

2 Stopa bezrobocia - wg stanu na koniec grudnia Rok 2006 Rok 2005 w kraju - 14,9 % 17,6 % w województwie pomorskim - 15,5 % 19,3 % w powiecie człuchowskim - 26,2 % 30,8 % Struktura bezrobocia w gminach powiatu człuchowskiego Ludność Liczba bezrobotnych % Liczba uprawn. do zasiłku % uprawn. Wyszczególnienie ogółem spadek bezrob. Ogółem Ogółem wg GUS Razem Kobiety Razem Kobiety 5:3 Razem Kobiety Razem Kobiety 8:3 10: Ogółem powiat , ,2 21,4 w tym miasta , ,2 22,6 teren wiejski Gmina miejska Człuchów Gmina wiejska Człuchów , ,2 20,5 w tym w gminach , ,5 23, , ,1 17,0 M. i gm. Czarne , ,1 22,6 w tym: wieś , ,4 22,6 miasto , ,3 22,5 M. i gm. Debrzno , ,5 18,5 w tym: wieś , ,5 15,1 miasto , ,2 21,7 Gmina Koczała , ,5 23,7 Gmina Przechlewo , ,3 22,4 Gmina Rzeczenica , ,0 29,0 Charakterystyka bezrobotnych wg stanu na r. Bezrobotni wg wieku. Wiek pow. 59 Powiat razem % do ogółem 20,6 24,2 20,6 28,6 5,7 0,3 Bezrobotni wg wykształcenia. Wykształcenie Wyższe Średnie Średnie Zasadnicze Gimnazjalne zawodowe ogólne zawodowe i poniżej Powiat razem % do ogółem 2,7 20,1 8,0 36,5 32,7 2

3 Bezrobotni wg stażu pracy - w latach Staż Bez stażu Do 1 r i więcej Powiat razem % do ogółem 15,8 16,1 21,6 14,6 17,4 12,6 1,9 Pozostawanie bez pracy bezrobotnych ( w miesiącach) Bez pracy Do 1 mies pow. 24 Powiat razem % do ogółem 7,6 17,0 15,7 17,0 14,5 28,2 W 2006 r. z terenu powiatu zarejestrowało się 6961 osób, w tym 3435 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 994 osób, w tym 752 osób do 25 roku życia. Równocześnie w tym samym okresie we wszystkich formach zatrudnienia pracę podjęło osób, z tego 63,1 % wg zgłoszonej oferty, w tym 917 na stanowiskach subsydiowanych tj. 24,0 %. W 2006 zgłoszono łącznie ofert pracy, w tym pracy nie subsydiowanej. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu razem skierowano osób, z tego w formie: a) skierowania na prace interwencyjne osób, b) skierowania do robót publicznych - 2 osoby, c) stażu osoby, d) przygotowania zawodowego osoby, e) szkolenia osób, f) dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - 96 osób, g) na utworzone stanowisko w zakładzie pracy - 60 osób h) prac społecznie użytecznych - 94 osoby. Na koniec 2006 roku wśród zarejestrowanych było; - zamieszkałych na wsi osób - bezrobotnych w wieku do 25 lat osób, - bezrobotnych powyżej 50 lat osoby, - długotrwale bezrobotnych osób, - dotychczas nie pracujących osoby, - bez kwalifikacji zawodowych osób - samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko osób, - osoby rej. do 12 miesięcy od ukończenia nauki osób - cudzoziemców - 2 osoby. PUP realizował zadania określone w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata Działania w poszczególnych priorytetach za rok 2006 przedstawiają się następująco: Priorytet 1 - Poprawa zatrudnialności PUP w 2006 roku skierował 481 osób bezrobotnych na szkolenia w tym: - 48 osób - w ramach programu Gryf, - 11 osób - w ramach środków z PFRON, - 82 osoby - w ramach programu współfinansowanego ze środków EFS - Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, osób - w ramach programu współfinansowanego ze środków EFS - Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, osób - w ramach pozostałych środków z Funduszu Pracy, w tym 61 osób w ramach zajęć w Klubach Pracy. 3

4 PUP współpracował z Cechem Rzemiosł Różnych i organizacjami pracodawców przy opracowaniu programów kształcenia zawodowego. W tym celu odbyły się spotkania z pracodawcami i jednostkami samorządowymi, które mają wydatny wpływ na kształtowanie rynku pracy. Wspierano system doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych poprzez udział doradcy zawodowego PUP w zajęciach organizowanych dla uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkania obejmowały m.in. tematykę lokalnego rynku pracy, przedstawiono rolę wykształcenia, wymagania stawiane przez pracodawców wobec przyszłych pracowników. W zakresie dostosowania oferty edukacyjnej szkół i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy w roku 2006 kontynuowano kształcenie na kierunkach: - technik organizacji usług gastronomicznych (system dzienny) jest to nowy kierunek, - technik budownictwa - system zaoczny dla dorosłych na podbudowie ZSZ, - technik żywienia i gospodarstwa domowego (system dzienny), - technik obsługi turystycznej dla dorosłych system zaoczny policealny, - pracownik socjalny policealne, zaoczne, - technik ekonomista zaoczne policealne, - technik informatyk. Również otwartym kierunkiem, gotowym do wprowadzenia jest kierunek dzienny dla młodzieży i zaoczny dla dorosłych technik rolnik pod wymogi Unii Europejskiej. W ramach wyrównywania poziomu wiedzy oraz wspierania motywacji edukacyjnej uczniów pochodzących z terenów wiejskich: - organizowano we wszystkich gimnazjach spotkania w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, - organizowano Dni otwarte w człuchowskich szkołach ponadgimnazjalnych, - we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych działają odpowiednio wyposażone w sprzęt pracownie komputerowe. Priorytet 2 - Rozwój przedsiębiorczości Organizowano spotkania z pracodawcami mające na celu omówienie aktualnych przepisów dotyczących ułatwień w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudnienia pracowników oraz możliwości stworzenia miejsc przygotowania zawodowego i stażu zawodowego. Wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw było zrefundowanie kosztów utworzenia 60 nowych miejsc pracy w 39 zakładach: 12 usługowych, 18 handlowych i 9 produkcyjnych. W 213 jednostkach (firmach, instytucjach i jednostkach samorządowych) zorganizowano 463 miejsc staży zawodowych, w 44 jednostkach utworzono miejsca przygotowania zawodowego dla 133 osób bezrobotnych, do 91 jednostek skierowano 759 osoby bezrobotne do pracy w ramach prac interwencyjnych. Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie w roku ubiegłym udzielił 99 jednorazowych środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej przez bezrobotnych na kwotę 1.115,3 tys. zł. Na tę formę pozyskano dodatkowe środki m.in. z: EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na działania 1.2 i 1.3, rezerw Funduszu Pracy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Min. PiPS. W ramach przyznanych środków uruchomiono: 70 zakładów usługowych, 19 handlowych i 10 produkcyjnych. Dodatkowo zorganizowano kurs Mała przedsiębiorczość dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Priorytet 3 - Wzmocnienie polityki równych szans na lokalnym rynku pracy. 1. W ramach przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia. PUP realizował kolejną edycję Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu Gryf. 4

5 W ramach tego programu aktywizacją objęto: - szkoleniem 48 osób, - skierowano do prac interwencyjnych 8 osób, - stażem zawodowym na stanowisku pracy u pracodawcy 41 osób, - udzielono środki na uruchomienie działalności gospodarczej 10 osób, - zrefundowano koszt utworzenia miejsca pracy dla 7 bezrobotnych. Ponadto PUP w 2006 roku zakończył realizację dwóch programów : Mobilni na rynku pracy oraz Zwiększam swoje szanse w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, którymi objęto 433 osoby bezrobotne, w tym: - 15 bezrobotnych skierowano do pracy interwencyjnej, bezrobotnych skierowano na szkolenia, osób skierowano na przygotowanie zawodowe u pracodawcy, - 55 bezrobotnym udzielono dotacji na podjecie działalności gospodarczej. W 2006 roku rozpoczęto nowy program Bądź aktywny Zmieniaj siebie, którego realizacja przypada na okres W ramach tego programu aktywizacją zostanie objętych 385 osób bezrobotnych w tym : osób przygotowaniem zawodowym na miejscu pracy u pracodawców, z czego 6 osób skierowano w 2006 r., - 86 osób otrzyma środki na uruchomienie działalności gospodarczej, z czego 41 udzielona już w 2006 r., - 27 osób skierowano do prac interwencyjnych, z czego 11 osób skierowano w 2006r., osób zostanie skierowanych na szkolenia, z czego 115 osób rozpoczęło szkolenia w ubiegłym roku. PUP współpracuje z powstałymi w samorządach Gminnymi Centrami Informacji na rzecz poprawienia jakości świadczonych usług oraz poszerzenia dostępności ofert pracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenów wiejskich. 2. W zakresie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych PUP w Człuchowie prowadził rekrutację wśród osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz warunków psychofizycznych do wymagań stanowisk pracy, w tym na nowo tworzone miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, zgłaszane przez pracodawców. W ramach wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeszkolono 11 osób. Pracownicy PUP- doradcy zawodowi biorą udział w posiedzeniach komisji ds. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przeprowadzając rozmowy i udzielając porad zawodowych. Do doradcy zawodowego z problemem wyboru zawodowego, doskonalenia zawodowego oraz dotyczącego zatrudnienia zwróciły się 34 osoby niepełnosprawne, z którymi przeprowadzono 105 rozmów doradczych. Wśród zarejestrowanych na koniec 2006 r. niepełnosprawnymi było razem 471 osób, z tego: bezrobotnych, w tym 124 kobiety, poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, w tym 88 kobiet. Łącznie w 2006 r. podjęło pracę 220 osób niepełnosprawnych. Priorytet 4 - Aktywizacja zawodowa młodzieży PUP kładzie szczególny nacisk na aktywizację zawodową młodzieży, która swój start zawodowy rozpoczyna od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Podstawowym celem podejmowanych działań jest niedopuszczenie do tego, aby młodzi ludzie pozostawali bez pracy w wyniku braku pierwszego doświadczenia zawodowego. Młodzi ludzie, którzy zdecydowali się na podjęcie działań aktywizujących, uzyskali porady zawodowe (w ramach 256 rozmów doradczych, udzielono wsparcia dla 179 osób), poszerzyli swoją wiedzę o rynku pracy i możliwościach przekwalifikowania, uzyskania zatrudnienia, czy zdobycia doświadczenia zawodowego odbywając staż. 5

6 Ponadto w 21 spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego organizowanych przez PUP w szkołach i placówkach oświatowych uczestniczyło 327 uczniów. Spotkania obejmowały tematykę lokalnego rynku pracy, przedstawiono rolę wykształcenia w dalszym planowaniu kariery zawodowej oraz zapoznano młodzież z aktualnymi zawodami deficytowymi i nadwyżkami na rynku pracy. Na przestrzeni 2006 r. zrejestrowało się 752 młodych ludzi do 25 roku życia, a na dzień r. zarejestrowanych do 25 roku życia było osób. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży zaktywizowano 336 osób bezrobotnych w różnych formach m.in.: - kierując do prac interwencyjnych - 11 osób, - na staże zawodowe osób, - w szkoleniach wzięło udział bezrobotnych, - udzielono dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej - 20 bezrobotnym. W roku 2006 rozpoczęto nowy program, którego okres realizacji przypada na lata w ramach którego zostanie zaktywizowanych 251 bezrobotnych, poprzez : - objęcie 150 osób stażem w miejscu pracy (w 2006r. skierowano grupę 120 osób), - skierowaniem 102 osób na szkolenia (82 osoby rozpoczęły szkolenie już 2006 r.), - udzielenie 21 osobom dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (z czego w 2006 r. udzielono 14 dotacji). Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku do 25 lat Miasto gmina Liczba bezrobotn. do 25 lat na dzień Ogółem zaktywizowani szkolenia staże w tym w formie: jednoraz. refund. dofinas. utworz. działaln. miejsce gospod. pracy prace społ. użyteczne prace subsydiowane Powiat razem M. Człuchów Gm. Człuchów M/G Czarne M/G Debrzno Gm. Koczała Gm.Przechlewo Gm. Rzeczenica Priorytet 5. Aktywizacja bezrobotnych poprzez dostępne instrumenty rynku pracy. W zakresie poprawy skuteczności programów rynku pracy promuje się podmioty, które deklarują chęć dalszego zatrudnienia po zakończeniu umów dot. zatrudnienia subsydiowanego oraz umów o zorganizowanie staży zawodowych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W celu zwiększenia efektywności aktywnych form obejmuje się kompleksowym wsparciem osoby bezrobotne, obejmującym zarówno szkolenia, staże jak i prace interwencyjne, co w znacznym stopniu zwiększa szanse na uzyskanie trwałego zatrudnienia. Wsparcie to przyczynia się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy teoretycznej jak i praktycznej oraz dostosowania do pracy na konkretnym stanowisku pracy. Dobór do udziału w szkoleniach jest poprzedzany, prowadzonym przez doradcę zawodowego PUP, rozpoznaniem predyspozycji psychofizycznej oraz umiejętności zawodowych. Kierunki szkoleń są dobierane w wyniku: analizy rynku pracy, konsultacji z pracodawcami oraz potrzeb zgłaszanych przez bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy korzystał z różnych form finansowania aktywizacji zawodowej. Poza limitem Funduszu Pracy określonym algorytmem wyliczonym dla powiatu człuchowskiego wykorzystywano środki: z funduszy unijnych (EFS), rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Marszałka Województwa Pomorskiego i Ministerstwa PiPS. 6

7 Wyszczególnienie Wykonanie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w roku 2006 Aktywizacja kontynuowana z roku 2005 Skierowania ogółem w roku 2006 Zakończyli aktywizację w roku 2006 Aktywizacja kontynuowana w roku 2007 Wykonanie efektywności programów rynku pracy Wskaźnik efektywn. (zakończ. aktywiz.) 6: Prace subsydiowane ,1 Szkolenia (bez poż.) ,2 Pożyczki szkoleniowe ,0 Staże ,6 Przygot. zawod. w miejscu pracy ,1 Prace społecznie użyteczne ,9 Jednorazowe dofinansowanie na dział. gosp. dla bezrobotnych ,0 Refundacje na utworzenie stanowisk pracy w zakładach pracy ,0 R a z e m ,5 Struktura wydatków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w 2006 roku w tym: Ogółem dofin. ind. refund. przygot. koszty Wyszczególnienie w szkolenia prace prace staże dla rozp. doposaż. zawod. przejazdu, i pożyczki społecznie inne tys. zł subsyd. działaln. stan. pracy w miejscu zakwater., szkol. użyteczne gosp. w zakł. pracy wyżywienia Ogółem 7.197, ,1 424, ,8 38, ,3 679,8 609,2 117,4 6,0 % do ogółem 32,5 5,9 25,7 0,5 15,5 10,8 8,4 1,6 0,1 Pośrednictwo pracy W ciągu 2006 r. zgłoszono oferty pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej, które stanowią 59,1 % wszystkich ofert. Pozyskuje się oferty zagraniczne poprzez współpracę z Doradcą Wojewódzkim EURES przy WUP. Aby zwiększyć dostępność ofert pracy za granicą dla osób decydujących się na migrację zarobkową w państwach UE - pośrednictwo pracy w PUP prowadzi program EURES, dzięki któremu osoby poszukujące pracy; mają ułatwiony dostęp do ofert pracy za granicą, otrzymują informację o warunkach życia i pracy w krajach UE, poznają zasady ubiegania się o legalną pracę, mogą składać aplikacje bezpośrednio do pracodawców zagranicznych. Uruchomiono internetowy system dostępu do ofert pracy: krajowych i zagranicznych. Średni czas obsadzenia wolnego miejsca pracy wyniósł ok. 3 dni, zaś średnio na jednego zarejestrowanego rocznie przypadało 0,39 oferty w ciągu roku. Przyjmowanie ofert pracy w Pośrednictwie Pracy w Człuchowie odbywało się poprzez zgłoszenie: telefoniczne, pisemne, osobiste lub w wyniku wizyt pośredników w zakładach pracy. Oferty pracy do pośrednictwa pracy są zapisane i odnotowywane w komputerowej bazie danych oraz w kartach informacyjnych zakładu. 7

8 Najwięcej ofert pracy zgłoszono do prostych prac - grupa zawodowa 91. Ma to związek z kierowaniem do robót publicznych i prac interwencyjnych. Byli to bezrobotni kierowani do prac jako: robotnicy gospodarczy, sprzątaczki, robotnicy placowi i dozorcy - stanowiąc ponad 1/3 podejmujących pracę. Oferty te stanowiły 43,7 % zgłoszonych. Oferty dla pracowników obsługi biurowej - grupa zawodowa 41 miały 9,4 % udział, zaś dla robotników pomocniczych w przemyśle, robotników budowlanych i robotników drogowych - grupa zawodowa 93, stanowiły 6,4 % wszystkich ofert. Najwięcej ofert pracy pozyskano z jednostek administracji publicznej 28,6 %, gdzie kierowano głównie na staże i prace interwencyjne. W innych sekcjach PKD oferty zgłoszono: do przetwórstwa przemysłowego 21,7 %, rolnictwa i leśnictwa 11,0 %, handlu 9,1 %, budownictwie 9,1 %, ochronie zdrowia i opiece społecznej 6,1 %, usługach komunalnych 4,5 %. Średnio miesięczny wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy wyniósł - 0,0311. Pośrednicy pracy zgłoszone oferty pracy udostępniali w formie: - przedstawienia ofert bezrobotnym i poszukującym pracy na tablicy ogłoszeń urzędu, - zaproszenia bezrobotnego do urzędu pracy celem przedstawienia mu propozycji pracy, - giełd pracy organizowanych w urzędzie pracy lub u pracodawcy - bezpośredniej, podczas indywidualnych wizyt bezrobotnych w urzędzie. Ponadto urząd upowszechniał informacje o wolnych miejscach pracy w Dzienniku Bałtyckim i Głosie Pomorza. Oferty pracy z terenu powiatu można było znaleźć na stronie internetowej urzędu pracy Pośrednicy zorganizowali w urzędzie lub u pracodawcy razem 43 giełdy pracy z udziałem 1266 bezrobotnych. Efektem było zatrudnienie 296 osób. Poradnictwo i doradztwo zawodowe Na przestrzeni 2006 roku z usług poradnictwa zawodowego skorzystało 639 osób, w tym 602 bezrobotnych, 4 poszukujących pracy i 33 innych zainteresowanych doradztwem zawodowym. Efektem wizyt u doradcy zawodowego było podjęcie pracy przez 99 bezrobotnych i uczestnictwo w szkolenia 160 bezrobotnych. Największe zainteresowanie poradnictwem zawodowym przejawiali bezrobotni ze stażem do 6 miesięcy z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się usługi informacji zawodowej. Z doradcą zawodowym spotkało się 199 osób. Doradca zawodowy uczestniczył również w zajęciach zawodoznawczych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Kontakty te obie strony uznały za interesujące i warte kontynuacji w kolejnym roku szkolnym Obsługa ogólna i informacja dla bezrobotnych. Dla usprawnienia obsługi bezrobotnych wydzielono stanowisko do wystawiania zaświadczeń na potrzeby bezrobotnych oraz stanowisko ds. informacji. Na stanowisku ds. wystawiania zaświadczenia wydawano zaświadczenia na potrzeby: - ośrodków pomocy społecznej w celu uzyskania świadczeń z opieki społecznej, - urzędów gmin w celu uzyskania dodatków mieszkaniowych, - kas chorych w celu uzyskania udokumentowania ubezpieczenia społecznego, - szkół w celu uzyskania udokumentowania dochodów z zasiłków dla bezrobotnych oraz innych instytucji (policja, sądy, ośrodki wychowawcze). Na stanowisku ds. informacji bezrobotni mogli uzyskać: - porady z zakresu: ustawodawstwa dotyczącego bezrobocia, zasad korzystania z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, odwoływania się w sprawach dotyczących bezrobocia, - poświadczania kapitału początkowego za okresy pobierania zasiłków dla bezrobotnych na potrzeby ZUS. 8

9 Ponadto źródłem informacji były tablice informacyjne, na których eksponowano: - ogłoszenia o ofertach pracy, - plany szkoleń i przekwalifikowań, - ogłoszenia szkół średnich i wyższych o naborze słuchaczy i studentów, - terminarze potwierdzania gotowości do podejmowania pracy, - zasady nabywania uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, - informacje o stosowanych aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu oraz inne informacje przydatne bezrobotnym. Bezrobotni mogli korzystać ze strony internetowej na której dostępne są informacje oraz druki dla bezrobotnych i pracodawców. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań Urząd pracy statutowe zadania realizował przez zespół etatowych pracowników wspomagany przez stażystów oraz pracowników okresowo zatrudnianych na zasadach prac interwencyjnych. Struktura organizacyjna urzędu dostosowana była do Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego uchwałą nr 289/64/2005 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lipca 2005 r. L.p Wyszczególnienie Wydatki ogółem za rok 2006 Wykonanie rok 2006 (tys. zł) Zasiłki dla bezrobotnych ,3 2. Inne zasiłki przedemerytalne 140,7 Razem zasiłki i świadczenia ,0 3 Programy przeciwdziałania bezrobociu 7.197,3 5. Stypendia za okres nauki 5,7 6. Dodatki aktywizacyjne 196,6 7. Pozostałe wydatki 421,0 Ogółem wydatki ,6 Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej uzyskała możliwość finansowania programów rynku pracy z funduszy unijnych - Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tych środków powiat człuchowski największe kwoty pozyskał na: staże, szkolenia bezrobotnych, jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Na kwotę 7.197,3 tys. zł przeznaczoną na aktywizację zawodową złożyły się środki: - przyznane przez MPiPS algorytmem dla powiatu człuchowskiego ,8 tys. zł - środki uzyskane dodatkowo z rezerwy Min. Pracy i Polityki Społ ,0 tys. zł - środki przyznane z rezerwy Marszałka Woj. Pomorskiego - 682,3 tys. zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) ,2 tys. zł. W 2006 roku zaznaczył się spadek wydatków na finansowanie świadczeń i zasiłków, bowiem spadła znacznie liczba bezrobotnych oraz liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. Odnotowano również spadek wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, przede wszystkim z powodu zaprzestania finansowania robót publicznych. Opracował; Kierownik Działu Org.-Adm.- Stanisław Kobierski Człuchów, kwiecień 2007 r. 9

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 WSTĘP ANALIZA DZIAŁAŃ ZA 008 ROK POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 007 03 Lębork, 009 r. WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku w 007 roku opracował Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE URZĄD PRACY OR-0250-4/DS/04 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2004r. (analiza roczna) Białogard luty 2005r. Informacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE POWIATOWY URZĄD PRACY w BIAŁOGARDZIE OR-0250-4/DS/06 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOGARDZKIM NA DZIEŃ 31.12.2007r. (analiza roczna) Białogard luty 2008r. Informacja roczna

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY Z DZIAŁALNOŚCI W KOSZALINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KOSZALINIE za rok 2012 SPIS TREŚCI I. CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY 1. STOPA BEZROBOCIA. 2. LICZBA BEZROBOTNYCH 3. BEZROBOCIE WEDŁUG GMIN. 4. BEZROBOTNI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU Czarnków, 8 maj 2011 I. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE W 2010 ROKU ZADANIA I KOMPETENCJE Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W SOKOŁOWIE PODLASKIM ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 025 787 22 04, 025 781 71 30 fax.: 025 781 71 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU ZA 2010 ROK 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE za 2010 r. Konin, luty 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 1 S P I S T R E Ś C I 1. SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY 3 2. DZIAŁANIA PODEJMOWANE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach ul. Kazimierza Pułaskiego 19/21, 08-110 Siedlce DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SIEDLCACH W 2014 ROKU Opracowała: Joanna Serafin specjalista ds. analiz rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2012 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 3 r. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ZWOLENIU ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PRACY W 2014 R. W POWIECIE ZWOLEŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W ZWOLENIU ul. Ludowa 7 26-700 Zwoleń www.pupzwolen.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny.

Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Rynek pracy w powiecie opatowskim z perspektywy działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie raport syntetyczny. Kraków Opatów, wrzesień 2006 r. 1 Spis treści: I. Wstęp... 3 II. Bezrobocie w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 1 Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Starogardzie Gdańskim o działalności w 2010 roku 2 Informacja Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach za rok 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki tel. (0-61) 653 66 36, e-mail: poob@praca.gov.pl http://pup.oborniki.starostwo.gov.pl/ http://pup.obornikiwlkp.ibip.pl Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu Analiza i ocena struktury bezrobocia w powiecie ziemskim na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu w 2007 r. Elbląg, marzec 2008 r. WSTĘP Działania

Bardziej szczegółowo

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji

współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku za 27 rok Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku zasięgiem swojego działania obejmuje miasto Gdańsk i powiat gdański.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim

Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Mińskim za 2010 rok Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Mińsk Mazowiecki, 04.03.2010r. Spis treści: STAN BEZROBOCIA W POWIECIE MIŃSKIM... 3 1.... P OZIOM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 197/XIX/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2012r. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2013 roku

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2013 roku Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie grajewskim w 2013 roku Stan bezrobocia Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec grudnia 2013 roku wynosiła 4165 osób i była wyższa o 53 osoby w porównaniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W BIAŁEJ PODLASKIEJ URZĄD PRACY DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ROKU 2012 do użytku służbowego BIAŁA PODLASKA, LUTY 2013 R. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I REJESTRACJA I ŚWIADCZENIA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU ZA ROK 2006 Wałbrzych, kwiecień 2007 roku 1.DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁBRZYCHU W 2006 ROKU...3 1.1. Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE ZA 2008 ROK Luty 2009 SPIS TREŚCI: I. STAN I STRUKTURA BEZROBOTNYCH... 2 1. Napływ i odpływ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo