Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006"

Transkrypt

1 Stopa % bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie obsługuje następujące gminy: gminę miejską Człuchów, gminę wiejską Człuchów, miasta i gminy: Czarne i Debrzno oraz gminy, Koczała, Przechlewo i Rzeczenica. W powiecie człuchowskim wg danych GUS na dzień r. zamieszkiwało osób, z tego w wieku produkcyjnym. W dniu roku ogółem bezrobotnych były osoby, w tym kobiet, (55,7 %). Bezrobotnych na wsi było osób (59,3 % z ogółem), w tym kobiet. Ponadto w ewidencji były 382 osoby aktywnie poszukujących pracy, nieposiadające statusu osoby bezrobotnej. Łącznie w rejestrach PUP na koniec 2006 roku zarejestrowanych było osób, stanowi to 83,2 % stanu w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wśród bezrobotnych i poszukujących pracy - niepełnosprawnymi było 471 osób, (105,6 % stanu z roku ubiegłego) i stanowili 8,5 % ogółem zarejestrowanych. Zasiłek dla bezrobotnych pobierało ogółem osób (21,2 % ogółem zarejestrowanych), w tym kobiet (16,5 %), natomiast na wsi ogółem 21,2 % ogółem, w tym 14,5 % kobiet. W roku 2005 wskaźniki te wynosiły odpowiednio: 21,2 %, 16,0 %, 21,2 % i 14,9 %. Rynek pracy w powiecie człuchowskim w 2006 roku charakteryzował się: - bezrobociem strukturalnym, trwającym nieprzerwanie od początku lat dziewięćdziesiątych, - spadkiem liczby bezrobotnych w końcu roku do poziomu z roku 2005 o 16,8 %, - dużą rotacją zwolnień z pracy zarejestrowało się razem osób, - niską podażą miejsc pracy i ofert pracy nie subsydiowanej zgłoszono ofert pracy, - zatrudnianiem subsydiowanym dla ponad 1/3 ogółem podejmujących pracę, - objęciem aktywizacją zawodową ok. 36,3 % przeciętnie zarejestrowanych, - niskim poziomem wykształcenia 36,5 % bezrobotnych posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast 32,7 % wykształcenie na poziomie gimnazjalnym i niższym, - dużą liczbą długotrwale bezrobotnych 64,0 % wg danych na koniec roku, - znacznym udziałem bezrobotnych bez stażu pracy i ze stażem do 1 roku 31,9 %, - niską dyscypliną bezrobotnych w zakresie potwierdzania gotowości do pracy skreślono z tego powodu ok. 29,5 % przeciętnie zarejestrowanych (1.965 osób), - znaczną liczbą zarejestrowanych po raz pierwszy - 15,0 % przeciętnie zarejestrowanych, - dużym udziałem młodzieży (do lat 25) w realizacji programów rynku pracy 33,5 % ogółem, - podjęciem kilku programów aktywizacji zawodowej finansowanych ze środków EFS, - pozyskaniem dodatkowych środków na finansowanie programów rynku pracy z rezerw Ministra PiPS oraz Marszałka Województwa Pomorskiego, - uzyskaniem wysokiej efektywności zrealizowanych programów rynku pracy. Po okresowym utrzymywaniu się wysokiego poziomu bezrobocia w okresie zimowo-wiosennym, postępował proces zmniejszania się liczby bezrobotnych, co ilustruje poniższe zestawienie. Tendencja ta wystąpiła również w skali województwa i kraju. Wyszczególnienie Kształtowanie się bezrobocia w powiecie człuchowskim w roku 2006 Miesiące: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Liczba bezrobotnych powiat 31,1 31,9 31,2 30,3 29,6 29,2 27,6 26,9 26,5 26,3 26,0 26,2 woj. 19,6 19,6 19,4 18,6 18,0 17,3 16,7 16,3 16,0 15,6 15,5 15,5 kraj 18,0 18,0 17,8 17,2 16,5 16,0 15,7 15,5 15,2 14,9 14,8 14,9

2 Stopa bezrobocia - wg stanu na koniec grudnia Rok 2006 Rok 2005 w kraju - 14,9 % 17,6 % w województwie pomorskim - 15,5 % 19,3 % w powiecie człuchowskim - 26,2 % 30,8 % Struktura bezrobocia w gminach powiatu człuchowskiego Ludność Liczba bezrobotnych % Liczba uprawn. do zasiłku % uprawn. Wyszczególnienie ogółem spadek bezrob. Ogółem Ogółem wg GUS Razem Kobiety Razem Kobiety 5:3 Razem Kobiety Razem Kobiety 8:3 10: Ogółem powiat , ,2 21,4 w tym miasta , ,2 22,6 teren wiejski Gmina miejska Człuchów Gmina wiejska Człuchów , ,2 20,5 w tym w gminach , ,5 23, , ,1 17,0 M. i gm. Czarne , ,1 22,6 w tym: wieś , ,4 22,6 miasto , ,3 22,5 M. i gm. Debrzno , ,5 18,5 w tym: wieś , ,5 15,1 miasto , ,2 21,7 Gmina Koczała , ,5 23,7 Gmina Przechlewo , ,3 22,4 Gmina Rzeczenica , ,0 29,0 Charakterystyka bezrobotnych wg stanu na r. Bezrobotni wg wieku. Wiek pow. 59 Powiat razem % do ogółem 20,6 24,2 20,6 28,6 5,7 0,3 Bezrobotni wg wykształcenia. Wykształcenie Wyższe Średnie Średnie Zasadnicze Gimnazjalne zawodowe ogólne zawodowe i poniżej Powiat razem % do ogółem 2,7 20,1 8,0 36,5 32,7 2

3 Bezrobotni wg stażu pracy - w latach Staż Bez stażu Do 1 r i więcej Powiat razem % do ogółem 15,8 16,1 21,6 14,6 17,4 12,6 1,9 Pozostawanie bez pracy bezrobotnych ( w miesiącach) Bez pracy Do 1 mies pow. 24 Powiat razem % do ogółem 7,6 17,0 15,7 17,0 14,5 28,2 W 2006 r. z terenu powiatu zarejestrowało się 6961 osób, w tym 3435 kobiet. Po raz pierwszy zarejestrowało się 994 osób, w tym 752 osób do 25 roku życia. Równocześnie w tym samym okresie we wszystkich formach zatrudnienia pracę podjęło osób, z tego 63,1 % wg zgłoszonej oferty, w tym 917 na stanowiskach subsydiowanych tj. 24,0 %. W 2006 zgłoszono łącznie ofert pracy, w tym pracy nie subsydiowanej. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu razem skierowano osób, z tego w formie: a) skierowania na prace interwencyjne osób, b) skierowania do robót publicznych - 2 osoby, c) stażu osoby, d) przygotowania zawodowego osoby, e) szkolenia osób, f) dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej - 96 osób, g) na utworzone stanowisko w zakładzie pracy - 60 osób h) prac społecznie użytecznych - 94 osoby. Na koniec 2006 roku wśród zarejestrowanych było; - zamieszkałych na wsi osób - bezrobotnych w wieku do 25 lat osób, - bezrobotnych powyżej 50 lat osoby, - długotrwale bezrobotnych osób, - dotychczas nie pracujących osoby, - bez kwalifikacji zawodowych osób - samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko osób, - osoby rej. do 12 miesięcy od ukończenia nauki osób - cudzoziemców - 2 osoby. PUP realizował zadania określone w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Bezrobociu oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata Działania w poszczególnych priorytetach za rok 2006 przedstawiają się następująco: Priorytet 1 - Poprawa zatrudnialności PUP w 2006 roku skierował 481 osób bezrobotnych na szkolenia w tym: - 48 osób - w ramach programu Gryf, - 11 osób - w ramach środków z PFRON, - 82 osoby - w ramach programu współfinansowanego ze środków EFS - Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży, osób - w ramach programu współfinansowanego ze środków EFS - Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, osób - w ramach pozostałych środków z Funduszu Pracy, w tym 61 osób w ramach zajęć w Klubach Pracy. 3

4 PUP współpracował z Cechem Rzemiosł Różnych i organizacjami pracodawców przy opracowaniu programów kształcenia zawodowego. W tym celu odbyły się spotkania z pracodawcami i jednostkami samorządowymi, które mają wydatny wpływ na kształtowanie rynku pracy. Wspierano system doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych poprzez udział doradcy zawodowego PUP w zajęciach organizowanych dla uczniów ostatnich klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkania obejmowały m.in. tematykę lokalnego rynku pracy, przedstawiono rolę wykształcenia, wymagania stawiane przez pracodawców wobec przyszłych pracowników. W zakresie dostosowania oferty edukacyjnej szkół i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy w roku 2006 kontynuowano kształcenie na kierunkach: - technik organizacji usług gastronomicznych (system dzienny) jest to nowy kierunek, - technik budownictwa - system zaoczny dla dorosłych na podbudowie ZSZ, - technik żywienia i gospodarstwa domowego (system dzienny), - technik obsługi turystycznej dla dorosłych system zaoczny policealny, - pracownik socjalny policealne, zaoczne, - technik ekonomista zaoczne policealne, - technik informatyk. Również otwartym kierunkiem, gotowym do wprowadzenia jest kierunek dzienny dla młodzieży i zaoczny dla dorosłych technik rolnik pod wymogi Unii Europejskiej. W ramach wyrównywania poziomu wiedzy oraz wspierania motywacji edukacyjnej uczniów pochodzących z terenów wiejskich: - organizowano we wszystkich gimnazjach spotkania w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, - organizowano Dni otwarte w człuchowskich szkołach ponadgimnazjalnych, - we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych działają odpowiednio wyposażone w sprzęt pracownie komputerowe. Priorytet 2 - Rozwój przedsiębiorczości Organizowano spotkania z pracodawcami mające na celu omówienie aktualnych przepisów dotyczących ułatwień w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudnienia pracowników oraz możliwości stworzenia miejsc przygotowania zawodowego i stażu zawodowego. Wsparciem dla małych i średnich przedsiębiorstw było zrefundowanie kosztów utworzenia 60 nowych miejsc pracy w 39 zakładach: 12 usługowych, 18 handlowych i 9 produkcyjnych. W 213 jednostkach (firmach, instytucjach i jednostkach samorządowych) zorganizowano 463 miejsc staży zawodowych, w 44 jednostkach utworzono miejsca przygotowania zawodowego dla 133 osób bezrobotnych, do 91 jednostek skierowano 759 osoby bezrobotne do pracy w ramach prac interwencyjnych. Ponadto, Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie w roku ubiegłym udzielił 99 jednorazowych środków finansowych na uruchomienie działalności gospodarczej przez bezrobotnych na kwotę 1.115,3 tys. zł. Na tę formę pozyskano dodatkowe środki m.in. z: EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na działania 1.2 i 1.3, rezerw Funduszu Pracy Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Min. PiPS. W ramach przyznanych środków uruchomiono: 70 zakładów usługowych, 19 handlowych i 10 produkcyjnych. Dodatkowo zorganizowano kurs Mała przedsiębiorczość dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Priorytet 3 - Wzmocnienie polityki równych szans na lokalnym rynku pracy. 1. W ramach przeciwdziałania i zwalczania długotrwałego bezrobocia. PUP realizował kolejną edycję Wojewódzkiego Programu Wspierającego Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu Gryf. 4

5 W ramach tego programu aktywizacją objęto: - szkoleniem 48 osób, - skierowano do prac interwencyjnych 8 osób, - stażem zawodowym na stanowisku pracy u pracodawcy 41 osób, - udzielono środki na uruchomienie działalności gospodarczej 10 osób, - zrefundowano koszt utworzenia miejsca pracy dla 7 bezrobotnych. Ponadto PUP w 2006 roku zakończył realizację dwóch programów : Mobilni na rynku pracy oraz Zwiększam swoje szanse w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, którymi objęto 433 osoby bezrobotne, w tym: - 15 bezrobotnych skierowano do pracy interwencyjnej, bezrobotnych skierowano na szkolenia, osób skierowano na przygotowanie zawodowe u pracodawcy, - 55 bezrobotnym udzielono dotacji na podjecie działalności gospodarczej. W 2006 roku rozpoczęto nowy program Bądź aktywny Zmieniaj siebie, którego realizacja przypada na okres W ramach tego programu aktywizacją zostanie objętych 385 osób bezrobotnych w tym : osób przygotowaniem zawodowym na miejscu pracy u pracodawców, z czego 6 osób skierowano w 2006 r., - 86 osób otrzyma środki na uruchomienie działalności gospodarczej, z czego 41 udzielona już w 2006 r., - 27 osób skierowano do prac interwencyjnych, z czego 11 osób skierowano w 2006r., osób zostanie skierowanych na szkolenia, z czego 115 osób rozpoczęło szkolenia w ubiegłym roku. PUP współpracuje z powstałymi w samorządach Gminnymi Centrami Informacji na rzecz poprawienia jakości świadczonych usług oraz poszerzenia dostępności ofert pracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy z terenów wiejskich. 2. W zakresie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych PUP w Człuchowie prowadził rekrutację wśród osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich kwalifikacji oraz warunków psychofizycznych do wymagań stanowisk pracy, w tym na nowo tworzone miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, zgłaszane przez pracodawców. W ramach wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeszkolono 11 osób. Pracownicy PUP- doradcy zawodowi biorą udział w posiedzeniach komisji ds. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności przeprowadzając rozmowy i udzielając porad zawodowych. Do doradcy zawodowego z problemem wyboru zawodowego, doskonalenia zawodowego oraz dotyczącego zatrudnienia zwróciły się 34 osoby niepełnosprawne, z którymi przeprowadzono 105 rozmów doradczych. Wśród zarejestrowanych na koniec 2006 r. niepełnosprawnymi było razem 471 osób, z tego: bezrobotnych, w tym 124 kobiety, poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu, w tym 88 kobiet. Łącznie w 2006 r. podjęło pracę 220 osób niepełnosprawnych. Priorytet 4 - Aktywizacja zawodowa młodzieży PUP kładzie szczególny nacisk na aktywizację zawodową młodzieży, która swój start zawodowy rozpoczyna od rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Podstawowym celem podejmowanych działań jest niedopuszczenie do tego, aby młodzi ludzie pozostawali bez pracy w wyniku braku pierwszego doświadczenia zawodowego. Młodzi ludzie, którzy zdecydowali się na podjęcie działań aktywizujących, uzyskali porady zawodowe (w ramach 256 rozmów doradczych, udzielono wsparcia dla 179 osób), poszerzyli swoją wiedzę o rynku pracy i możliwościach przekwalifikowania, uzyskania zatrudnienia, czy zdobycia doświadczenia zawodowego odbywając staż. 5

6 Ponadto w 21 spotkaniach z zakresu doradztwa zawodowego organizowanych przez PUP w szkołach i placówkach oświatowych uczestniczyło 327 uczniów. Spotkania obejmowały tematykę lokalnego rynku pracy, przedstawiono rolę wykształcenia w dalszym planowaniu kariery zawodowej oraz zapoznano młodzież z aktualnymi zawodami deficytowymi i nadwyżkami na rynku pracy. Na przestrzeni 2006 r. zrejestrowało się 752 młodych ludzi do 25 roku życia, a na dzień r. zarejestrowanych do 25 roku życia było osób. W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich na działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży zaktywizowano 336 osób bezrobotnych w różnych formach m.in.: - kierując do prac interwencyjnych - 11 osób, - na staże zawodowe osób, - w szkoleniach wzięło udział bezrobotnych, - udzielono dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej - 20 bezrobotnym. W roku 2006 rozpoczęto nowy program, którego okres realizacji przypada na lata w ramach którego zostanie zaktywizowanych 251 bezrobotnych, poprzez : - objęcie 150 osób stażem w miejscu pracy (w 2006r. skierowano grupę 120 osób), - skierowaniem 102 osób na szkolenia (82 osoby rozpoczęły szkolenie już 2006 r.), - udzielenie 21 osobom dotacji na podjęcie działalności gospodarczej (z czego w 2006 r. udzielono 14 dotacji). Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w wieku do 25 lat Miasto gmina Liczba bezrobotn. do 25 lat na dzień Ogółem zaktywizowani szkolenia staże w tym w formie: jednoraz. refund. dofinas. utworz. działaln. miejsce gospod. pracy prace społ. użyteczne prace subsydiowane Powiat razem M. Człuchów Gm. Człuchów M/G Czarne M/G Debrzno Gm. Koczała Gm.Przechlewo Gm. Rzeczenica Priorytet 5. Aktywizacja bezrobotnych poprzez dostępne instrumenty rynku pracy. W zakresie poprawy skuteczności programów rynku pracy promuje się podmioty, które deklarują chęć dalszego zatrudnienia po zakończeniu umów dot. zatrudnienia subsydiowanego oraz umów o zorganizowanie staży zawodowych lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W celu zwiększenia efektywności aktywnych form obejmuje się kompleksowym wsparciem osoby bezrobotne, obejmującym zarówno szkolenia, staże jak i prace interwencyjne, co w znacznym stopniu zwiększa szanse na uzyskanie trwałego zatrudnienia. Wsparcie to przyczynia się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy teoretycznej jak i praktycznej oraz dostosowania do pracy na konkretnym stanowisku pracy. Dobór do udziału w szkoleniach jest poprzedzany, prowadzonym przez doradcę zawodowego PUP, rozpoznaniem predyspozycji psychofizycznej oraz umiejętności zawodowych. Kierunki szkoleń są dobierane w wyniku: analizy rynku pracy, konsultacji z pracodawcami oraz potrzeb zgłaszanych przez bezrobotnych. Powiatowy Urząd Pracy korzystał z różnych form finansowania aktywizacji zawodowej. Poza limitem Funduszu Pracy określonym algorytmem wyliczonym dla powiatu człuchowskiego wykorzystywano środki: z funduszy unijnych (EFS), rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Marszałka Województwa Pomorskiego i Ministerstwa PiPS. 6

7 Wyszczególnienie Wykonanie aktywizacji zawodowej bezrobotnych w roku 2006 Aktywizacja kontynuowana z roku 2005 Skierowania ogółem w roku 2006 Zakończyli aktywizację w roku 2006 Aktywizacja kontynuowana w roku 2007 Wykonanie efektywności programów rynku pracy Wskaźnik efektywn. (zakończ. aktywiz.) 6: Prace subsydiowane ,1 Szkolenia (bez poż.) ,2 Pożyczki szkoleniowe ,0 Staże ,6 Przygot. zawod. w miejscu pracy ,1 Prace społecznie użyteczne ,9 Jednorazowe dofinansowanie na dział. gosp. dla bezrobotnych ,0 Refundacje na utworzenie stanowisk pracy w zakładach pracy ,0 R a z e m ,5 Struktura wydatków na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu w 2006 roku w tym: Ogółem dofin. ind. refund. przygot. koszty Wyszczególnienie w szkolenia prace prace staże dla rozp. doposaż. zawod. przejazdu, i pożyczki społecznie inne tys. zł subsyd. działaln. stan. pracy w miejscu zakwater., szkol. użyteczne gosp. w zakł. pracy wyżywienia Ogółem 7.197, ,1 424, ,8 38, ,3 679,8 609,2 117,4 6,0 % do ogółem 32,5 5,9 25,7 0,5 15,5 10,8 8,4 1,6 0,1 Pośrednictwo pracy W ciągu 2006 r. zgłoszono oferty pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej, które stanowią 59,1 % wszystkich ofert. Pozyskuje się oferty zagraniczne poprzez współpracę z Doradcą Wojewódzkim EURES przy WUP. Aby zwiększyć dostępność ofert pracy za granicą dla osób decydujących się na migrację zarobkową w państwach UE - pośrednictwo pracy w PUP prowadzi program EURES, dzięki któremu osoby poszukujące pracy; mają ułatwiony dostęp do ofert pracy za granicą, otrzymują informację o warunkach życia i pracy w krajach UE, poznają zasady ubiegania się o legalną pracę, mogą składać aplikacje bezpośrednio do pracodawców zagranicznych. Uruchomiono internetowy system dostępu do ofert pracy: krajowych i zagranicznych. Średni czas obsadzenia wolnego miejsca pracy wyniósł ok. 3 dni, zaś średnio na jednego zarejestrowanego rocznie przypadało 0,39 oferty w ciągu roku. Przyjmowanie ofert pracy w Pośrednictwie Pracy w Człuchowie odbywało się poprzez zgłoszenie: telefoniczne, pisemne, osobiste lub w wyniku wizyt pośredników w zakładach pracy. Oferty pracy do pośrednictwa pracy są zapisane i odnotowywane w komputerowej bazie danych oraz w kartach informacyjnych zakładu. 7

8 Najwięcej ofert pracy zgłoszono do prostych prac - grupa zawodowa 91. Ma to związek z kierowaniem do robót publicznych i prac interwencyjnych. Byli to bezrobotni kierowani do prac jako: robotnicy gospodarczy, sprzątaczki, robotnicy placowi i dozorcy - stanowiąc ponad 1/3 podejmujących pracę. Oferty te stanowiły 43,7 % zgłoszonych. Oferty dla pracowników obsługi biurowej - grupa zawodowa 41 miały 9,4 % udział, zaś dla robotników pomocniczych w przemyśle, robotników budowlanych i robotników drogowych - grupa zawodowa 93, stanowiły 6,4 % wszystkich ofert. Najwięcej ofert pracy pozyskano z jednostek administracji publicznej 28,6 %, gdzie kierowano głównie na staże i prace interwencyjne. W innych sekcjach PKD oferty zgłoszono: do przetwórstwa przemysłowego 21,7 %, rolnictwa i leśnictwa 11,0 %, handlu 9,1 %, budownictwie 9,1 %, ochronie zdrowia i opiece społecznej 6,1 %, usługach komunalnych 4,5 %. Średnio miesięczny wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy wyniósł - 0,0311. Pośrednicy pracy zgłoszone oferty pracy udostępniali w formie: - przedstawienia ofert bezrobotnym i poszukującym pracy na tablicy ogłoszeń urzędu, - zaproszenia bezrobotnego do urzędu pracy celem przedstawienia mu propozycji pracy, - giełd pracy organizowanych w urzędzie pracy lub u pracodawcy - bezpośredniej, podczas indywidualnych wizyt bezrobotnych w urzędzie. Ponadto urząd upowszechniał informacje o wolnych miejscach pracy w Dzienniku Bałtyckim i Głosie Pomorza. Oferty pracy z terenu powiatu można było znaleźć na stronie internetowej urzędu pracy Pośrednicy zorganizowali w urzędzie lub u pracodawcy razem 43 giełdy pracy z udziałem 1266 bezrobotnych. Efektem było zatrudnienie 296 osób. Poradnictwo i doradztwo zawodowe Na przestrzeni 2006 roku z usług poradnictwa zawodowego skorzystało 639 osób, w tym 602 bezrobotnych, 4 poszukujących pracy i 33 innych zainteresowanych doradztwem zawodowym. Efektem wizyt u doradcy zawodowego było podjęcie pracy przez 99 bezrobotnych i uczestnictwo w szkolenia 160 bezrobotnych. Największe zainteresowanie poradnictwem zawodowym przejawiali bezrobotni ze stażem do 6 miesięcy z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Dużym zainteresowaniem cieszyły się usługi informacji zawodowej. Z doradcą zawodowym spotkało się 199 osób. Doradca zawodowy uczestniczył również w zajęciach zawodoznawczych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Kontakty te obie strony uznały za interesujące i warte kontynuacji w kolejnym roku szkolnym Obsługa ogólna i informacja dla bezrobotnych. Dla usprawnienia obsługi bezrobotnych wydzielono stanowisko do wystawiania zaświadczeń na potrzeby bezrobotnych oraz stanowisko ds. informacji. Na stanowisku ds. wystawiania zaświadczenia wydawano zaświadczenia na potrzeby: - ośrodków pomocy społecznej w celu uzyskania świadczeń z opieki społecznej, - urzędów gmin w celu uzyskania dodatków mieszkaniowych, - kas chorych w celu uzyskania udokumentowania ubezpieczenia społecznego, - szkół w celu uzyskania udokumentowania dochodów z zasiłków dla bezrobotnych oraz innych instytucji (policja, sądy, ośrodki wychowawcze). Na stanowisku ds. informacji bezrobotni mogli uzyskać: - porady z zakresu: ustawodawstwa dotyczącego bezrobocia, zasad korzystania z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, odwoływania się w sprawach dotyczących bezrobocia, - poświadczania kapitału początkowego za okresy pobierania zasiłków dla bezrobotnych na potrzeby ZUS. 8

9 Ponadto źródłem informacji były tablice informacyjne, na których eksponowano: - ogłoszenia o ofertach pracy, - plany szkoleń i przekwalifikowań, - ogłoszenia szkół średnich i wyższych o naborze słuchaczy i studentów, - terminarze potwierdzania gotowości do podejmowania pracy, - zasady nabywania uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, - informacje o stosowanych aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu oraz inne informacje przydatne bezrobotnym. Bezrobotni mogli korzystać ze strony internetowej na której dostępne są informacje oraz druki dla bezrobotnych i pracodawców. Organizacyjne zabezpieczenie realizacji zadań Urząd pracy statutowe zadania realizował przez zespół etatowych pracowników wspomagany przez stażystów oraz pracowników okresowo zatrudnianych na zasadach prac interwencyjnych. Struktura organizacyjna urzędu dostosowana była do Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego uchwałą nr 289/64/2005 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 lipca 2005 r. L.p Wyszczególnienie Wydatki ogółem za rok 2006 Wykonanie rok 2006 (tys. zł) Zasiłki dla bezrobotnych ,3 2. Inne zasiłki przedemerytalne 140,7 Razem zasiłki i świadczenia ,0 3 Programy przeciwdziałania bezrobociu 7.197,3 5. Stypendia za okres nauki 5,7 6. Dodatki aktywizacyjne 196,6 7. Pozostałe wydatki 421,0 Ogółem wydatki ,6 Polska po wstąpieniu do Unii Europejskiej uzyskała możliwość finansowania programów rynku pracy z funduszy unijnych - Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tych środków powiat człuchowski największe kwoty pozyskał na: staże, szkolenia bezrobotnych, jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Na kwotę 7.197,3 tys. zł przeznaczoną na aktywizację zawodową złożyły się środki: - przyznane przez MPiPS algorytmem dla powiatu człuchowskiego ,8 tys. zł - środki uzyskane dodatkowo z rezerwy Min. Pracy i Polityki Społ ,0 tys. zł - środki przyznane z rezerwy Marszałka Woj. Pomorskiego - 682,3 tys. zł - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) ,2 tys. zł. W 2006 roku zaznaczył się spadek wydatków na finansowanie świadczeń i zasiłków, bowiem spadła znacznie liczba bezrobotnych oraz liczba osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. Odnotowano również spadek wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, przede wszystkim z powodu zaprzestania finansowania robót publicznych. Opracował; Kierownik Działu Org.-Adm.- Stanisław Kobierski Człuchów, kwiecień 2007 r. 9

Człuchów luty 2006. Osoby

Człuchów luty 2006. Osoby Osoby Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 NIP 843-10-71-368 email: gdcz@praca.gov.pl www.pup.czluchow.net.pl

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy

Informacja o sytuacji na rynku pracy Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 30 września roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska Woj. opolskie Powiat Nyski Sierpień 11,6% 12,1% 17,3% Wrzesień 11,8%

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 URZĄD PRACY e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R

SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R Wersja archiwalna SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WEJHEROWIE ZA 2005R POWIATOWY URZĄD PRACY W WEJHEROWIE ul. I Brygady Pancernej WP 32

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy Stan na dzień 31 stycznia 215 r. Mińsk Mazowiecki 215-2-18 I. Poziom bezrobocia Na koniec stycznia 215r. w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 URZĄD PRACY e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2012 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2012r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2007 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 0 8 r. 1 I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU

RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16 tel. (22) 578 44 00, fax (22) 578 44 07 wup@wup.mazowsze.pl www.wup.mazowsze.pl RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2013 ROKU CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lipcu 2014 roku Częstochowa, sierpień 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W ZŁOTOWIE Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach w zakresie przeciwdziałania bezrobociu. 1. Poziom bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2014 roku Częstochowa, październik 2014 r. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a woj. pomorskie Tel. (0-59) 83 43442, 83 43443 Fax (0-59) 83 43441 URZĄD PRACY e-mail: gdcz@praca.gov.pl www.pupczluchow.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim we wrześniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.09.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w maju 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.05.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/14 Gostynin, dnia 21.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w czerwcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 30.06.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lipcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.07.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu lutego 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu lutego 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-2/AW/13 Gostynin, dnia 12.03.2013r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2015 roku Częstochowa, czerwiec 2015 r. 14553 12232 11378 9060

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku.

Analiza lokalnego rynku pracy. powiatu giżyckiego w 2006 roku. Analiza lokalnego rynku pracy powiatu giżyckiego w 2006 roku. Giżycko 2007r. 1 Na koniec roku 2006 w ewidencji PUP zarejestrowanych było 6.345 osób bezrobotnych, w latach ubiegłych odpowiednio: - w roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015

Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ R. PUP w Pajęcznie 2015 Informacja o bezrobociu w powiecie pajęczańskim STAN NA DZIEŃ 3.4.R. PUP w Pajęcznie 1224 1312 1277 122 1162 2343 2524 2524 2395 2292 Według stanu na koniec kwietnia roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. -

GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - MIEJSKI URZĄD PRACY W LUBLINIE www.mup.lublin.pl GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FUNDUSZU PRACY - SPRAWOZDANIE ZA 2005 R. - LUBLIN, MARZEC 2006 R. Gospodarowanie środkami Funduszu Pracy - sprawozdanie za 2005

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r.

UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. UCHWAŁA Nr X/145/2008 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13 marca 2008r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezrobocia oraz stosowanych formach przeciwdziałania i łagodzenia jego skutków

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w lutym 2016 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 29.02.2016r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w styczniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.01.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu marca 2014r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu marca 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-8/AW/14 Gostynin, dnia 11.04.2014r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA

INFORMACJA MIESIĘCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax (58) 686-61-56 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w grudniu 2015 roku Częstochowa, styczeń 2016 r. 6291 9052 9078 8160

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w marcu 2014 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.03.2014r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec października 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.10.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie zarejestrowanych było 6 206 osób bezrobotnych. Liczba bezrobotnych była większa niż w październiku 2011

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 30 czerwca roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Maj Czerwiec 13,5% 14,4% 13,2%

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r.

I n f o r m a c j a. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie. o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie I n f o r m a c j a o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.12.2012r. Lubin, styczeń 2013r. SPIS TREŚCI I. Poziom, struktura i stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie POWIATOWY URZĄD PRACY w Lubinie o stanie i strukturze bezrobocia w powiecie lubińskim wg stanu na dzień 31.03.2006r. Lubin, marzec 2006 r. SPIS TREŚCI I Poziom, struktura i stopa bezrobocia. 3 1 Poziom

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej za rok 2013 O s t r ó w M a z o w i e c k a, L u t y 2 0 1 4 r. 1 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-1/AW/14 Gostynin, dnia 03.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy we wrześniu 2015 roku Częstochowa, październik 2015 r. 6190 9379 8177

Bardziej szczegółowo

W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła osób w tym 6067 kobiet i była

W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła osób w tym 6067 kobiet i była W powiecie starogardzkim liczba zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r wynosiła 11568 osób w tym 6067 kobiet i była wyższa o 1527 osób od liczby bezrobotnych na koniec 2000r.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu listopada 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu listopada 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-9/AW/13 Gostynin, dnia 11.12.2013r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. P.412/3/KP/15 Ryki, dnia 13.04.2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2015 r. 31.03.2015 r. bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych.

INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO. Maj 2010. Ilość bezrobotnych. Maj INFORMACJA SYGNALNA o sytuacji na rynku pracy POWIATU ŚWIDNICKIEGO Maj 2010 Ilość bezrobotnych. Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 842 osoby w porównaniu do miesiąca poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim. Sytuacja na lokalnym rynku pracy Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Tarnogórskim Sytuacja na lokalnym rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU

Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU Informacja sygnalna o rynku pracy Stan na dzień 30 LISTOPADA 2016 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁODZKU I. Struktura bezrobotnych 1. Stopa bezrobocia Tabela 1. Stopa bezrobocia (%) w okresach: październik

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 e-mail: wrka@praca.gov.pl www.pupkamiennagora.pl Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w działaniach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. P.412/9/AM/13 Ryki, dnia 09.10.2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2013 r. 30.09.2013 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 sierpnia roku 1.Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Lipiec Sierpień 13,1% 13,6% 13,0%

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok

Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Rynek pracy w powiecie wałbrzyskim w aspekcie działań Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu wyniki ostatnich lat i perspektywy na 2012 rok Justyna Piasecka Wałbrzych, styczeń 2012 r. Tabela nr 1. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 2014 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT NYSKI - XI 1. Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Październik' 11,3% 11,7% 15,6% Listopad' 11,4% 11,7% 15,6% Stopa bezrobocia w powiecie nyskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH

INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów telefon, fax: (0-15) 864-38-85, 864-25-06 INFORMACJA O BEZROBOCIU W POWIECIE STASZOWSKIM W LATACH 2010-2014 LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIATACH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Stopa bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 października roku Polska woj. opolskie powiat nyski Wrzesień Październik 13,0% 13,8%

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Informacja o sytuacji na rynku. Polska woj. opolskie powiat nyski 12,9% 13,7% 13,4% 14,2% Informacja o sytuacji na rynku pracy stan na dzień 31 grudzień roku POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE 1.Stopa bezrobocia Tabela 1 Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad Grudzień 12,9% 13,7% 13,4% 14,2%

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP

USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP POWIATOWY URZĄD PRACY USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY USŁUGI I FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ PUP 1. Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe 2. Staże 3. Prace interwencyjne 4. Jednorazowa refundacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2014 roku Częstochowa, grudzień 2014 r. 9492 8017 12380 9805 15205 15492 20397

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY 687 515 64 533 611 588 5891 486 5694 4741 5531 447 5346 439 5384 4341 INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Biuletyn statystyczny Powiatowego Urzędu Pracy w Mińsku Mazowieckim, 17.9. r. BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY MAJ 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY I. STRUKTURA BEZROBOCIA Na koniec maja 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łosicach zarejestrowanych było ogółem 1769 osób, w tym 857 kobiet.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO MAJ 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec maja 2016 r. wynosiła 1575, z czego 59,0% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

I. Struktura bezrobotnych.

I. Struktura bezrobotnych. 26,5 26,4 26,2 26,2 26,2 27,1 27,2 26,9 27,2 28,2 28,2 28,8 28,8 Informacja sygnalna o rynku pracy. Stan na dzień 31 STYCZNIA 2014 r. I. Struktura bezrobotnych. 1. Stopa bezrobocia. POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy*

1. Stopa bezrobocia Dynamika bezrobocia Profile pomocy Lokalne rynki pracy* - 1-1. Stopa bezrobocia... - 2-2. Dynamika bezrobocia... - 2-3. Profile pomocy... - 3-4. Lokalne rynki pracy*... - 4-5. Ruch bezrobotnych w powiecie nyskim... - 5-6. Struktura bezrobotnych... - 7-7. Wolne

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w Powiecie Żyrardowskim w sierpniu 2015 roku 1. Zmiany poziomu bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy na dzień 31.08.2015r. wyniosła

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1//5, -51 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 457998 MPiPS 1 Sprawozdanie o rynku pracy 1.9.211-.9.211 Wysłać do

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej Zasięg działania Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej: miasto Skarżysko-Kamienna gmina Skarżysko Kościelne miasto i gmina Suchedniów gmina Łączna gmina

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu

Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie wałbrzyskim: perspektywy rozwoju oraz bariery wzrostu Justyna Piasecka Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Tabela nr 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w lutym 2016 roku Częstochowa, marzec 2016 r. 9078 8432 6464 6943 12635

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu lutego 2012r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu lutego 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-2/AW/12 Gostynin, dnia 6.03.2012r. BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w marcu 2016 roku Częstochowa, kwiecień 2016 r. 9078 8105 6464 6690

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. P.412/5/AM/14 Ryki, dnia 09.06.2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY NA TERENIE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RYKACH ZA OKRES 02.01.2014 r. 31.05.2014 r. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC

INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC INFORMACJA SYGNALNA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATU OLESKIEGO LIPIEC 2016 Poziom bezrobocia Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2016 r. wynosiła 1518, z czego 60,4% to kobiety. Ich liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w listopadzie 2015 roku Częstochowa, grudzień 2015 r. 6291 9052 8017

Bardziej szczegółowo