SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Numer sprawy: EZP 415/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup dewiz (USD) na spłatę trzech rat kapitałowych i odsetek od kredytu udzielonego na podstawie umowy międzynarodowej przez Bank Światowy oraz założenie rachunku bankowego i jego obsługa dla przeprowadzenia transakcji zakupu dewiz wraz z ich transferem na wskazany rachunek dewizowy. 1. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie zostanie udzielone w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w wartości szacunkowej powyżej EURO. 2. Zamawiający Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ul. Opata Hackiego Gdynia, tel.: , fax: Opis przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia 3.1. Zakup dewiz na spłatę trzech rat kapitałowych i odsetek od kredytu udzielonego na podstawie umowy międzynarodowej przez Bank Światowy oraz założenie rachunku bankowego i jego obsługa dla przeprowadzenia transakcji zakupu dewiz Wysokość kwoty: USD ,00 (USD trzy miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy) w trzech transzach: pierwsza USD ,00 (USD jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt), druga USD ,00 (USD jeden milion dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt), trzecia USD ,00 (USD jeden milion sto dziewięć tysięcy pięćset trzynaście ) Waluta dewiz: dolary amerykańskie (USD) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 17 maja 2007r. założenie rachunku bankowego, do 18 maja 2007r. pierwsza transza, do 20 listopada 2007r. druga transza, do 20 maja 2008r. trzecia transza, dokonanie transakcji zakupu dewiz

2 3.5. Sposób przekazania: w trzech transzach na dewizowe konto bankowe określone w umowie Otwarcie i obsługa rachunku bankowego założonego wyłącznie dla obsługi transakcji zakupu i transferu dewiz Wybór oferty dokonywany będzie w oparciu o propozycję najkorzystniejszej ceny nabycia 1 dolara amerykańskiego (USD). Będzie ona określona przez cenę sprzedaży waluty wyrażoną w notowaniu kursu sprzedaży o godz. 10ºº dnia 12 marca 2007r. na Polskim Rynku Międzybankowym i ustaloną przez Bank wielkość odchylenia jej od w/w kursu wyrażoną w PLN pips (t. j. w 0,XXXX PLN) Dla każdej transzy cena sprzedaży 1 dolara amerykańskiego (USD) obliczana będzie według ceny rynkowej sprzedaży waluty pozyskanej z wskazanego wyżej rynku walutowego dla daty i godziny określonej przez przedsiębiorstwo w rozmowie telefonicznej z Bankiem i dla odchylenia w PLN pips określonego w ofercie przetargowej Każdorazowo przy realizacji zakupu waluty Bank zobowiązany będzie do udokumentowania zamawiającemu zastosowanego w danej transakcji kursu sprzedaży Polskiego Rynku Międzybankowego i zachowania określonego w ofercie przetargowej odchylenia wyrażonego w PLN pips Opłatę za założenie rachunku bankowego i jego obsługę dla przeprowadzenia transakcji zakupu dewiz ustala się za czynności dokonane w zakresie niezbędnym dla zakupu dewiz i przekazania ich na konto dewizowe wskazane w umowie Kod wspólnego słownika zamówień: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania działalności / czynności stanowiącej przedmiot zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Ocena spełnienia warunków podmiotowych odbędzie się na podstawie następujących dokumentów: oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (zawarte w formularzu oferty), dowód wniesienia wadium (oryginał lub poświadczona kopia), koncesje zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, - 2 -

3 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust.1 pkt.4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Opis sposobu przygotowania ofert 5.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (komputerowo, na maszynie lub pisana czytelnym pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu) oraz podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi Poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem wykonawcy lub jego uprawnionego reprezentanta Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych Formularz ofertowy należy wypełnić poprzez wpisanie cen i opłat przy użyciu cyfr oraz słownie w określonych na formularzu miejscach Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu pod rygorem wykluczenia z postępowania Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach (opakowaniach). Koperta zewnętrzna (opakowanie) powinna być zaadresowana do OPEC Gdynia oraz oznakowana: OFERTA DEWIZOWA. NIE OTWIERAĆ PRZED: r., godz.. 13º. Koperta (opakowanie) wewnętrzna poza oznakowaniem jak wyżej, winna być opisana czytelną nazwą i adresem wykonawcy

4 5.8. Dokumenty składające się na ofertę: Wypełniony i podpisany przez osobę (osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy - formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do siwz Dokumenty, o których mowa w p. 3.2 niniejszej specyfikacji. 6. Wymagania dotyczące wadium 6.1. Przystępujący do przetargu wykonawcy zobowiązani są do wniesienia przed upływem terminu do składania ofert - wadium w wysokości ,00zł Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: w pieniądzu na konto: Bank PeKaO S.A. III Oddział Gdynia konto numer w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej (poręczenie pieniężne), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych oraz w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109 poz.1158 z późn. zm.). 7. Kryteria oceny i wyboru oferty oraz sposób obliczenia ceny oferty 7.1. Przy wyborze oferty zamawiający spośród ofert spełniających warunki formalne będzie się kierował wyłącznie ceną oferty liczoną jako całkowity koszt zakupu dolarów amerykańskich (USD) i obsługi rachunku bankowego na potrzeby tej transakcji waga kryterium wynosi 100% Dla oceny kosztu zakupu dolarów amerykańskich (USD) wykorzystana zostanie cena 1 dolara amerykańskiego (USD) zaoferowanego przez oferentów pomnożona przez ilość zakupionych dolarów amerykańskich (USD) Dla oceny kosztu obsługi rachunku bankowego na potrzeby przedmiotowej transakcji wykorzystana zostanie podana przez oferentów cena założenia i obsługi rachunku bankowego na potrzeby transakcji zakupu dewiz oraz transferu zakupionych dolarów amerykańskich Cena oferty to całkowity, oferowany koszt zakupu dolarów amerykańskich (USD) i obsługi rachunku bankowego na potrzeby transakcji zakupu dewiz oraz transferu zakupionych dolarów amerykańskich Koszt zakupu dolarów amerykańskich (USD) = ilość dolarów amerykańskich (USD) x cena 1 dolara amerykańskiego (USD) Koszt obsługi rachunku bankowego = koszt opłaty za założenie rachunku bankowego, przyjęcia środków na zakup dolarów amerykańskich oraz koszt trzech przelewów dewiz na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy Oferta o najniższej cenie wybrana zostanie jako najkorzystniejsza Cena oferty musi być wyrażona w PLN

5 8. Projekty umów i protokołu 8.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, ma obowiązek podpisać umowy o treści, jak w projektach: o przeprowadzenie transakcji sprzedaży waluty wymienialnej oraz o założenie rachunku bankowego i jego obsługa dla przeprowadzenia transakcji zakupu dewiz wraz z ich transferem na wskazany rachunek dewizowy Załącznik nr 2 do siwz, o przeprowadzenie natychmiastowego zakupu walut wymienialnych Załącznik nr 3 do siwz, 8.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, ma obowiązek podpisać protokół zakupu o treści, jak w projekcie Załącznik nr 4 do siwz. 9. Termin i miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz w kancelarii OPEC Sp. z o.o., Gdynia, ul. Opata Hackiego 14. Oferty złożone po tym terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na złożenie protestu. 10. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu r. o godz w sali konferencyjnej na parterze, w siedzibie OPEC Sp. z o.o., Gdynia, ul. Opata Hackiego 14. Otwarcie ofert jest jawne. 11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane przez zamawiającego i wykonawców wymagają formy pisemnej lub telefaksu. Oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia za pomocą telefaksu uważa się za złożone, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 12. Tryb udzielania wyjaśnień oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego na piśmie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami, zamawiający przekaże wykonawcom, którym została przekazana specyfikacja oraz zamieści na własnej stronie internetowej

6 12.3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: Aleksandra Pozdał Kierownik Działu Księgowości Finansowej i Podatkowej, tel , Teresa Sondej Z-ca Kierownika Działu Księgowości Finansowej i Podatkowej, tel Termin związania ofertą Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 14. Tryb ogłoszenia wyników postępowania Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w punkcie 7 niniejszej specyfikacji O wynikach postępowania zostaną powiadomieni wszyscy wykonawcy. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie ponadto zamieszczone na tablicy ogłoszeń OPEC oraz na stronie internetowej OPEC W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wybrany wykonawca jest zobowiązany podpisać umowy na realizację niniejszego zamówienia. 15. Środki ochrony prawnej Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do zamawiającego. Przepisy dotyczące postępowania protestacyjnego, odwoławczego oraz skargi określone są w art ustawy. 16. Załączniki Załącznikami do niniejszej specyfikacji, stanowiącymi jej nierozerwalną część są: Załącznik nr 1: Formularz ofertowy Załącznik nr 2: Wzór umowy o przeprowadzenie transakcji sprzedaży waluty wymienialnej oraz o założenie rachunku bankowego i jego obsługę dla przeprowadzenia transakcji zakupu dewiz wraz z ich transferem na wskazany rachunek dewizowy Załącznik nr 3: Wzór umowy o przeprowadzenie natychmiastowego zakupu walut wymienialnych Załącznik nr 4: Wzór protokołu zakupu

7 16.5. Załącznik nr 5: Kserokopie dokumentów : a) Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta b) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni c) Bilans Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni za rok obrotowy d) Rachunek zysków i strat Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni za rok obrotowy e) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni f) Rachunek przepływów środków pieniężnych Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Gdyni za rok obrotowy g) Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego - 7 -

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. ul. Kościańska 32, 62-065 Grodzisk Wlkp. Numer sprawy: KP 03/08/2008 Grodzisk Wlkp. 22.08.2008 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Wyposażenie pól 110 kv stacji Mościska i Mory w zabezpieczenie odcinkowe Konstancin - Jeziorna, marzec

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Dostarczenie i konfiguracja środowiska narzędziowego oraz zamodelowanie i wdrożenie Systemu do Monitorowania

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki Konstancin

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie czyszczenia separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO (art. 36 ust. 1 pkt 1 upzp) Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo