Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna)."

Transkrypt

1 Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna). Rekomendacja i podmiot odpowiedzialny Aktywizacja zawodowa populacji miejscowej oraz uwzględnienie potrzeb zwiększenia ogólnego zatrudnienia poprzez napływ z zewnątrz (imigrację zarobkową). (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Zmiana instrumentów dopuszczających cudzoziemców do rynku pracy, w tym opracowanie systemu pozwalającego pracodawcom na aktywną rekrutację pracowników z zagranicy, przy założeniu, że zatrudnianie cudzoziemców powinno mieć charakter komplementarny w stosunku do zasobów rodzimej siły roboczej. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Prowadzenie efektywnego systemu regularnego monitoringu popytu na rynku pracy, co pozwoli na elastyczne reagowanie na zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach, w zależności od zmieniających się uwarunkowań na rynku pracy. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Zaplanowane działanie oraz stan realizacji Uwagi nadesłane po obradach 1. MIGRACJE LEGALNE DZIAŁANIE: Zmiany przepisów w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy będą rozważane i przygotowywane stosownie do stwierdzonych braków w określonych sektorach w oparciu o narzędzia monitorujące potrzeby rynku pracy, które nie mogą być zaspokojone w oparciu o pracowników z Polski i państw UE/EOG Termin wdrożenia: , w zależności od sytuacji na polskim rynku pracy, przygotowanie założeń do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych, między innymi w zakresie dotyczącym procedury uproszczonej, dla cudzoziemców, do 2015 r. Koszty: Przygotowanie projektów przepisów w ramach budżetu MPiPS. Skutki proponowanych zmian będą szacowane w przyszłości w uzasadnieniu (OSR) do danego projektu aktu prawnego. MPIPS: W 2014 r. nie realizowano rekomendacji w tym zakresie DZIAŁANIE: Należy przygotować analizę możliwych dodatkowych rozwiązań pozwalających pracodawcom na aktywną rekrutację pracowników z zagranicy, z uwzględnieniem konsultacji z pracodawcami, oraz określenie optymalnego momentu, w którym takie narzędzie należy wprowadzić. Proponowane rozwiązania mogą obejmować zarówno zmianę przepisów (przede wszystkim ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) jak np. zawarcie umowy międzynarodowej, mającej na celu ułatwienie pracodawcom pozyskiwanie pracowników z danego państwa, jak i kampanie promocyjne mające zachęcić określone kategorie pracowników z zagranicy do podjęcia pracy w Polsce. Termin wdrożenia: wykonanie analizy 2015 r. Koszty: ok. 50 tys. ze środków Funduszu Pracy zgodnie z dotychczasową praktyką, w 2014 r. zostanie skierowany wniosek o zabezpieczenie środków w Planie Funduszu Pracy na to działanie, zgodnie z art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. MPiPS: Wniosek o zabezpieczenie środków został skierowany w 2014 r. DZIAŁANIE: Oprócz rozwiązań skierowanych bezpośrednio do pracodawców zostaną również rozważone rozwiązania pozwalające określonym kategoriom cudzoziemców (np. posiadającym rzadko spotykane kwalifikacje) na samodzielne poszukiwanie pracodawcy przez określony okres czasu. Termin wdrożenia: zależnie od sytuacji na rynku pracy. Koszty: Przygotowanie projektów przepisów - w ramach budżetu MPiPS. MPIPS: W 2014 r. nie realizowano rekomendacji w tym zakresie DZIAŁANIE: Należy na bieżąco aktualizować prognozy popytu na pracę cudzoziemców zrealizowane w ramach projektu pt. Projekt badawczy dotyczący systemów integracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy (Poddziałanie PO KL), realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, którego celem było m.in. zaproponowanie modelu optymalnego dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy; W ramach projektu - Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej (Działanie 1.1 PO KL) przewiduje się m.in. prognozę zapotrzebowania polskiego rynku pracy na cudzoziemską siłę roboczą w związku ze zmianami w strukturze demograficznej Polaków i emigracją oraz przygotowanie raportu "Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy". Koszty: W MPiPS zagwarantowano środki na ww. projekt. MPiPS - realizacja projektu została zakończona w 2014 r. 1

2 Maksymalne uproszczenie procedur dotyczących uzyskania prawa pobytu i prowadzenia określonego rodzaju działalności przez osoby, których przemieszczanie się jest ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez nich samych lub ich pracodawców. Należy w tej grupie wyróżnić inwestorów, osoby lub podmioty gospodarcze zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub innowacyjną i w związku z tym przemieszczające się lub delegujące do Polski swoich pracowników. Opracowanie zasad dostępu do tego segmentu rynku dla cudzoziemców, analogicznie do uregulowania dostępu do rynku pracy zależnej. Możliwą formą takich uregulowań byłaby szczególna regulacja w przepisach dotyczących pracy cudzoziemców. (Podmiot odpowiedzialny Ministerstwo Gospodarki) DZIAŁANIE Należy zmodernizować narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie nowych zaleceń metodologicznych do monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych; Termin wdrożenia: druga połowa 2014 r. Koszty: W ramach opłaty zryczałtowanej na rozwój i utrzymanie Systemu Teleinformatycznego PSZ. Szacunkowy koszt wyniesie od 2 do 5 mln zł (źródło: Fundusz Pracy). Koszt rocznego utrzymania, rozwoju i wsparcia dla użytkowników to ok. 20% kosztu stworzenia tego narzędzia. Środki na realizację zadania są zabezpieczane co roku przez MPiPS w ramach Funduszu Pracy. MPiPS - na przełomie listopada i grudnia 2014 r. przeprowadzono pilotaż testujący narzędzia informatyczne w wybranych urzędach pracy i podjęto decyzje o wdrożeniu go we wszystkich urzędach pracy w 2015 r.. DZIAŁANIE: Należy opracować zintegrowany system prognostyczno-informacyjny umożliwiający prognozowanie zatrudnienia, a następnie wykorzystywać jego rezultaty do prognozowania zapotrzebowania na pracę cudzoziemców; Termin wdrożenia: koniec 2014 r. Koszty: Środki zagwarantowane w ramach projektu PO KL 1.13 MPiPS - Narzędzie zostało opracowane w 2014 r. (jest dostępne na stronie Obecnie projekt jest kontynuowany (m.in. wydłużany jest horyzont prognozy). DZIAŁANIE: Opracowanie Centralnego Systemu Analityczno Raportowego, który pozwoli na pogłębione analizy m.in. dot. dot. zezwoleń na pracę i oświadczeń w powiązaniu z innymi danymi dotyczącymi rynku pracy. Termin: 2014 r. Koszty: Zabezpieczone w ramach projektu PO KL MPIPS - na przełomie listopada i grudnia 2014 r. przeprowadzono pilotaż testujący narzędzia informatyczne w wybranych urzędach pracy i podjęto decyzje o wdrożeniu go we wszystkich urzędach pracy w 2015 r. Centralny system Analityczno Raportowy zawierający dane o oświadczeniach i zezwoleniach został przygotowany w 2014 r. (pełni funkcję hurtowni danych i narzędzi do analiz). DZIAŁANIE: Przyjęto ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U. poz. 822). Ustawa nakazuje właściwym ministrom udostępnienie 64 wzorów wniosków w formie elektronicznych formularzy, co umożliwi złożenie wniosku on-line w konkretnych procedurach administracyjnych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią elektronizację niektórych procedur administracyjnych, dzięki czemu pozwolą zaoszczędzić czas obywatelom, przedsiębiorcom oraz urzędom, a także ułatwią załatwienie spraw urzędowych. Termin wdrożenia: wejście w życie ustawy - 25 grudnia 2014r. Koszty: nie przewiduje się dodatkowych kosztów dla budżetu państwa. Wzory pism objęte zakresem przedmiotowym projektu zostały opracowane w ramach projektu UEPA i zostaną przekazane resortom nieodpłatnie. Ministerstwo Gospodarki - ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych weszła w życie 25 grudnia 2014 r., czyli we wskazanym terminie. DZIAŁANIE: Należy wykorzystywać jednostki Krajowego Systemu Usług (powołane w celu udzielania informacji oraz świadczenia usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw) w celu merytorycznego wsparcia procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: w ramach obecnego finansowania Ministerstwo Gospodarki - jednostki Krajowego Systemu Usług mogą być wykorzystywane przez cudzoziemców potrzebujących merytorycznego wsparcia w ramach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w każdym momencie, gdy zaistnieje taka potrzeba z ich strony. Podmiot odpowiedzialny UdSC DZIAŁANIE: Należy przeprowadzić analizę w UdSC we współpracy z MG, MSW i MPiPS poświęconą możliwości uwzględniania czynników pozaekonomicznych takich jak np. dostarczanie nowych produktów, polepszenie infrastruktury czy zwiększenie dostępności usług przy udzielaniu zgody na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Termin wdrożenia: Analiza 2014 r. 2

3 Koszty: Analiza bez kosztów. MPiPS - analiza została wykonana, w UDSC zorganizowano w połowie 2014 r. spotkanie ww. podmiotów, ze spotkania sporządzono notatkę z ustaleniami zalecającymi lepsze wykorzystanie klauzul społecznych już wprowadzonych do obowiązujących przepisów Objęcie rozwiązaniami umożliwiającymi najbardziej korzystne warunki pracy i pobytu studentów zagranicznych oraz absolwentów polskich uczelni. Tworzone warunki powinny zachęcać tę kategorię cudzoziemców do osiedlania się w Polsce i zasilania swoimi kwalifikacjami rynku pracy. (Podmiot odpowiedzialny UdSC) Należy rozwijać mechanizmy uproszczonego podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce, np. w oparciu o system wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy, funkcjonujący obecnie w odniesieniu do obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy, przy jednoczesnym zapewnieniu instrumentów monitorowania i ewaluacji tego zjawiska. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) UdSC- W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców odbyło się spotkanie poświęcone analizie możliwości i zasadności uwzględnienia czynników pozaekonomicznych w przesłankach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie przez cudzoziemców działalności gospodarczej. W spotkani wzięli udział przedstawiciele UdsC, MSW, MPiPS oraz MG. W czasie spotkania podjęto próbę skonstruowania adekwatnych kryteriów opierających się na czynnikach pozaekonomicznych. W jej wyniku uczestnicy zauważyli brak możliwości ich precyzyjnego zdefiniowania i zwrócili uwagę, iż jakakolwiek konstrukcja normatywna nie oparta na obiektywnych czynnikach ekonomicznych: 1. spowoduje niepewność co do rezultatu postępowania o udzielenie zezwolenia, wynikającą z nieostrości i zwiększonej ocenności takich kryteriów, co w konsekwencji wydłuży i skomplikuje samo postępowanie; 2. zwiększy ilość nadużyć, stanowiąc zachętę obchodzenia przepisów imigracyjnych poprzez wykazywanie niesprawdzalnych w postępowaniu administracyjnym kryteriów; 3. może spowodować wzrost samozatrudnienia w celu obejścia przepisów imigracyjnych; 4. poprzez promocję czynników pozaekonomicznych może negatywnie odbić się na gospodarce (zniechęcić do wykazywania dochodów lub zwiększania zatrudnienia). W trakcie spotkania wskazano, iż obecny stan prawa w tej dziedzinie wydaje się być zadawalający i pozwala na całkowicie zindywidualizowane podejście do każdej sprawy, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy osiągnięcia odpowiedniej rentowności ekonomicznej w przyszłości. DZIAŁANIE: Należy zrezygnować z przewidzianej w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach konieczności wykazania przez cudzoziemców absolwentów polskich uczelni wyższych poszukujących pracy źródła stabilnego i regularnego dochodu. Koszty: przygotowanie nowelizacji - w ramach budżetu UdSC UdSC - W trakcie prac nad zmianą ustawy o cudzoziemcach, które rozpoczęły się w pierwszej połowie 2015 r. w ustawie o cudzoziemcach zostanie dokonana stosowna zmiana przepisów. DZIAŁANIE: Należy stworzyć rejestr oświadczeń i cudzoziemców, dla których je zarejestrowano, prowadzony w formie elektronicznej na szczeblu centralnym z bieżącym dostępem dla właściwych służb kontrolnych (PIP, SG) Termin wdrożenia: vide rekomendacja MPiPS - Rejestr w aplikacji centralnej został stworzony, umożliwia on dostęp do danych osobowych nt. zezwoleń i oświadczeń. Zgodnie z działaniem przy rekomendacji projekt przepisów zapewniający możliwość udostępniania danych zostanie stworzony w 2015 r. DZIAŁANIE: Należy aktualizować i dystrybuować materiały (np. ulotki) na temat możliwości pracy krótkoterminowej w Polsce (w językach państw, których obywatele mogą wykonywać pracę w związku z zarejestrowanym oświadczeniem). Termin wdrożenia: działanie ciągłe Koszty: ok tys. rocznie, finansowanie należy zabezpieczać przed każdym rokiem, w ramach budżetu MPiPS (środki z Planu Wydawniczego). MPiPS - Działanie realizowano na bieżąco, w 2014 r. m.in. dystrybuowano ulotki w języku ormiańskim oraz przygotowano broszurę dla pracodawców nt. systemu uproszczonego. 3

4 W ramach procesu kreowania i realizacji polityki zatrudniania cudzoziemców należy zacieśniać więzi z krajami pochodzenia imigrantów, między innymi poprzez zawieranie kompleksowych umów i porozumień regulujących sytuację osób zatrudnionych na terytorium Polski. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Należy zadbać, aby w praktyce praca cudzoziemców była pod taką samą ochroną, jak praca obywateli polskich, zarówno w obszarze warunków ich pracy (w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia), jak i ochrony przed naruszeniami praw pracowniczych. (Podmioty odpowiedzialne MPiPS i PIP) Należy zapewnić określone środki finansowe na pokrycie kosztów przeprowadzenia planowanych działań. (Podmiot odpowiedzialny MSW) Należy zwiększyć atrakcyjność polskiego szkolnictwa wyższego dla DZIAŁANIE: Należy kontynuować i rozwijać podjęte w 2012 r. wstępne rozmowy z Ukrainą nt. możliwości współpracy dot. udziału urzędów pracy w procesie pośrednictwa pracy (vide rekomendacja 8.2.1) Termin wdrożenia: vide rekomendacja [w zależności od przebiegu rozmów ze stroną Ukraińską przyp. DPM MSW] Koszty: vide rekomendacja MPiPS - Działanie ciągłe. W 2014 r. ze względu na sytuację na Ukrainie zrezygnowano z organizacji spotkania ze stroną ukraińską, obecnie planowane jest ono na maj/czerwiec 2015 r. DZIAŁANIE: Należy w szerszym zakresie stosować przepis art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli miałoby to zapobiec popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub w celu zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: bez dodatkowych kosztów PIP - Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy pracy na bieżąco prowadzą kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. W 2014 r. Inspekcja Pracy przeprowadziła 2240 takich kontroli. Ogółem skontrolowano 2088 podmiotów (zakładów), w których wykonywało pracę 15,7 tys. cudzoziemców ze 117 państw, w tym blisko 12,7 tys. cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii. Łącznie inspektorzy pracy wykazali nielegalne zatrudnienie i wykonywanie pracy przez 873 cudzoziemców (5,6% objętych kontrolą), tj. o 77% więcej takich przypadków niż w 2013 r. (494) i o 36% więcej niż w 2012 r. (644). Niezależnie od problematyki legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców, inspektorzy pracy kontrolują również stopień przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców. Na podstawie tych kontroli wykazano, że liczba stwierdzonych nieprawidłowości pozostaje nadal na wysokim poziomie i dotyczy co trzeciego podmiotu kontrolowanego. DZIAŁANIE: Należy w szerszym zakresie stosować przepis art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli miałoby to zapobiec popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub w celu zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: bez dodatkowych kosztów SG - przepis jest stosowany analogicznie jak w przypadku PIP, w celu zabezpieczenia dowodów przestępstwa DZIAŁANIE: W trakcie prac nad programem krajowym Funduszu Azylu, Migracji i Integracji należy zadbać o stworzenie mechanizmów umożliwiających jak najpełniejszą realizację działań zaplanowanych w niniejszym dokumencie. MSW - Z dniem 5 listopada 2014r. powołana została w ramach Zespołu ds. Migracji Grupa robocza ds. finansowania działań określonych w Planie wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania poprzez środki Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Celem prac grupy jest zapewnienie właściwego przepływu informacji i koordynacji w odniesieniu do realizowania i fiansowania działań określonych w Planie wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania z wykorzystaniem środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Prace grupy mają m.in. służyć jak najlepszemu wykorzystaniu dostępnych środków finansowych, aktywizacji i wsparciu jednostek administracji publicznej w realizacji zadań wynikających z rekomendacji Planu wdrażania oraz zapobiec występowaniu luk bądź nakładaniu się planowanych działań. W skład grupy weszły: MSW, MPiPS, MF, UdSC, KGSG, KGP, GUS, MEN, MNiSW, MUW. Pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 11 grudnia 2014r. Realizacja wdrażanych w 2014 r. działań niewymagających zewnętrznego finansowania była możliwa dzięki zabezpieczeniu stosownych środków w ramach budżetu MSW. DZIAŁANIE: W MNiSW trwają prace nad programowaniem przyszłej perspektywy finansowej UE na lata W ramach działań, mających na celu zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej w szkolnictwie wyższym, planuje się szereg inicjatyw, które 4

5 cudzoziemców poprzez przygotowanie kadry uczelni do nauczania w językach obcych. (Podmiot odpowiedzialny MNiSW) Należy upowszechnić informacje na temat możliwości studiowania w Polsce przez wszystkie zainteresowane podmioty oraz prowadzić rekrutację kandydatów na studia w Polsce w regionach lub państwach, które z punktu widzenia polityki zagranicznej Polski stanowią priorytet, z zastrzeżeniem, że zostaną oni zaakceptowani przez polskie uczelnie i spełnią obowiązujące kryteria naboru (Podmiot odpowiedzialny MNiSW) przyczynią się do rozwoju potencjału dydaktycznego kadr uczelni, również w zakresie prowadzenia dydaktyki w językach obcych, w tym w szczególności w języku angielskim. Termin wdrożenia: od 2014 r. Koszty: środki w ramach budżetu MNiSW MNISW - zakończono prace nad programowaniem perspektywy finansowej, rozwijany jest program umiędzynaradawiania szkolnictwa wyższego zarówno w ramach działalności bieżącej, jak i w ramach szerszej strategii resortu w nowej perspektywie finansowej poprzez wzrost atrakcyjności polskiego szkolnictwa wyższego, resort dąży do wzrostu liczby kierunków studiów w jęz. obcych (gł. angielskim), kontynuowany jest program nauki jęz. polskiego. DZIAŁANIE: Należy kontynuować udział MNiSW w konferencjach i targach edukacyjnych za granicą w ramach kampanii Ready Study Go! POLAND, Research & Go! Poland. W 2014 roku priorytetem dla MNiSW będzie promocja szkolnictwa wyższego w krajach partnerstwa wschodniego, w Chinach oraz udział w imprezach eksperckich w USA (NAFSA) oraz w Europie (EAIE). Koszty: W ramach budżetu MNiSW. Koszt udziału MNiSW w konferencjach i targach edukacyjnych za granicą w ramach kampanii Ready Study Go! POLAND, Research & Go! Poland w 2013 r. wyniósł około zł a w 2014 r. wyniesie około zł. MNISW w roku 2014 uczestniczyło w promocji polskich uczelni (razem z ich przedstawicielami) podczas międzynarodowych targów w USA, Brazylii, Chinach, Arabii Saudyjskiej oraz na Ukrainie. Trwają prace nad stroną Go! Poland - zwiększono liczbę języków obcych dostępu do strony (Nowe: francuski, hiszpański, chiński i portugalski). Uczelnie uzupełniają portal zamieszczając informacje o kierunkach studiów. DZIAŁANIE: Zwiększenie środków finansowych na promocję za granicą umożliwiłoby uczelniom artystycznym zarówno szerszą prezentację swojej oferty na forach międzynarodowych, jak również pomogłoby zintensyfikować działania w celu promocji całego szkolnictwa artystycznego, a nie tylko poszczególnych uczelni. Koszty: w ramach budżetu MNiSW MKiDN - Uniwersytet Artystyczny Poznań prezentacja oferty edukacyjnej na: o V Targach Uniwersyteckich organizowanych przez Fahrenheit Center w USA i Kanadzie o o XVIII Targach Edukacyjnych w Poznaniu 3ciej edycji European Higher Education Fair (EHEF) w Tokio oraz Kyoto (organizatorem targów była Komisja Europejska oraz Delegacja UE w Japonii) 1. Akademia Muzyczna Poznań* porozumienie z chińską agencją International Education Union w Pekinie (posiada certyfikat państwowy), która promuje Akademię w Chinach 2. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie spotkanie organizacji NICA w Warszawie, z udziałem rektorów szkół zagranicznych na spotkaniu ASP szczegółowo prezentowała swoją ofertę 3. Promocji uczelni służą też spotkania na konferencjach międzynarodowych oraz udział w organizacjach międzynarodowych, które zrzeszają uczelnie muzyczne, plastyczne, teatralne i filmowe (przykładowe organizacje: ABAM, AEC, ELIA, PARADOX, NICA). Temu celowi służy również udział uczelni w różnych programach partnerskich, takich jak programy UE (np. Erasmus+) czy też CEEPUS Należy wspierać napływ studentów z krajów objętych Partnerstwem Wschodnim, m.in. Ponadto uczelnie promują się poprzez wymianę akademicką, realizację wspólnych projektów artystycznych, udziale w festiwalach, konferencjach, warsztatach, konkursach, różne imprezy (obchody święta UDK Rundgang w Berlinie ASP Warszawa). Uczelnie prezentują też swoją ofertę przy okazji różnych festiwali (np. PWSTviT w Łodzi). DZIAŁANIE: W 2014 r. planowana jest kontynuacja programów stypendialnych. Koszty: 8,5 mln zł ze środków MNiSW oraz rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację Planu współpracy rozwojowej w 2014 r. 5

6 poprzez sprawną realizację procedur związanych z wydawaniem im wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt. (Podmioty odpowiedzialne MNiSW, MSZ) MSZ W regulaminie konkursu dotacyjnego wprowadzono zapis o priorytecie promocji języka polskiego. W efekcie powstają dwie platformy e-learningowe do nauki języka polskiego, w tym jedna przygotowywana specjalnie z myślą o uczniach z Ukrainy, Białorusi, Rosji mających zamiar podjąć studia w Polsce. Wspieramy program MKIDN Thesaurus Poloniae, a także program stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego. W 2014 r. kontynuowano za pośrednictwem MSZ i MNiSW finansowanie programów stypendialnych skierowanych do obywateli Partnerstwa Wschodniego. Zgodnie z Planem współpracy rozwojowej w 2014 r. MSZ kontynuował finansowanie następujących programów: 1. Program stypendialny im. Stefana Banacha kierowany do obywateli krajów PW, obejmujący stypendia na studiach II stopnia oraz praktyki zawodowe i staże (w szczególności kierunki ścisłe, przyrodnicze, ekonomiczne, prawnicze techniczne oraz z zakresu integracji europejskiej). 2. Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. 3. Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego w zakresie studiów podyplomowych, doktoranckich i staży naukowych. 4. Program stypendialny dla obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie. Ponadto na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o kształceniu obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie z dnia 25 listopada 2009 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje stypendia dla obywateli Ukrainy. Celem tych działań jest wspieranie dążeń Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. MNiSW - w sierpniu 2014 r. uruchomiło program stypendialny dla studentów z Ukrainy (terenów objętych działaniami wojennymi - Donbas) tzw. ERASMUS dla Ukrainy. Rekrutacja miała miejsce w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r., oczekiwane sa wyniki naboru. Studia są bezpłatne. Założenia programu umiędzynaradawiania szkolnictwa zostały opracowane w roku 2014 a przedstawione podczas konferencji w Warszawie w dniu 25 lutego 2015 r. MSZ zapewniał współpracę Należy uprościć formalności związane z uzyskiwaniem dokumentów pobytowych przez cudzoziemców - studentów i pracowników naukowych, przy jednoczesnym podjęciu działań zapobiegających wykorzystywaniu ww. procedur wyłącznie w celu zalegalizowania pobytu. (Podmiot odpowiedzialny UdSC) (Podmiot odpowiedzialny UdSC) DZIAŁANIE: W razie potrzeby należy zapewnić szkolenia dla uczelni na temat przewidzianych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach rozwiązań dotyczących współpracy z wojewodami w celu eliminowania możliwych nadużyć związanych z legalizowaniem pobytu studentów. Koszty: w ramach budżetu UdSC. UdSC - Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców co roku biorą udział w konferencjach organizowanych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach projektu Study in Poland. W trakcie konferencji przedstawiane są informacje o zasadach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. DZIAŁANIE: Należy w razie potrzeby przeprowadzić szkolenia dla pracowników dziekanatów na temat informowania właściwych służb przez rektorów o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów a także o niezaliczeniu przez niego roku studiów w określonym terminie. Koszty: w ramach budżetu UdSC UdSC - Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców co roku biorą udział w konferencjach organizowanych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach projektu Study in Poland. W trakcie konferencji przedstawiane są informacje o zasadach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Straż Graniczna - powołano specjalnych oficerów kierunkowych na bieżąco współpracujących z większymi ośrodkami akademickimi w celu skutecznego administrowania. PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNEJ MIGRACJI 6

7 Dokonywanie w trakcie procedury wizowej oceny ryzyka nielegalnej migracji, w tym zwracanie szczególnej uwagi na zagrożenie wykorzystania przez wnioskującego wizy w celu innym niż deklarowany. (Podmioty odpowiedzialne: MSZ, SG, UdSC) DZIAŁANIE: Planowane jest wybudowanie nowego ulepszonego systemu do obsługi konsultacji w ramach mechanizmu komunikacyjnego VIS Mail DZIAŁANIE: Zgodnie z art. 46 Rozporządzenia VIS nastąpi zastąpienie sieci konsultacji Schengen (VISION) Mechanizmem komunikacyjnym VIS Mail (a tym samym wdrożenie 2. Fazy VIS Mail). Termin wdrożenia 2. Fazy VIS Mail jest uzależniony od tzw. roll-outu VIS (koniec 2014 / początek 2015). Wówczas, zgodnie z art. 46 Rozporządzenia VIS nastąpi zastąpienie sieci konsultacji Schengen (VISION) Mechanizmem komunikacyjnym VIS Mail (a tym samym wdrożenie 2. Fazy VIS Mail). Na poziomie krajowym, terminy prac nad VIS Mail wyznacza Pełnomocnik Rządu ds. SIS i VIS. Harmonogram krajowy zakłada przygotowanie narzędzi do obsługi 2. Fazy VIS Mail na połowę 2014 roku, lecz nie zostaną one uruchomione, zanim nie będzie decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie wyznaczającej termin wdrożenia VIS Mail (2.faza). Koszty: Koszty UdSC odnośnie VM2: ,00 PLN (w tym ,00 PLN ze środków FGZ). Należy jednak wskazać, że podana wartość jest szacunkowa i może ulec zmianie w toku postępowań przetargowych oraz uwzględnia jedynie koszty, które zostaną poniesione przez Urząd do Spraw Cudzoziemców Wdrażanie mechanizmu VIS Mail oraz przeprowadzanie konsultacji odbywają się w ramach przyznanych MSZ środków budżetowych. MSZ W roku 2014 wdrożono system VIS w regionach od 12 do 16, w terminach przewidzianych decyzją wykonawczą KE. W dniu 5 lutego br. COREPER potwierdził nowy harmonogramu wdrażania Systemu Informacji Wizowej (VIS) w regionach Obowiązujący dotąd terminarz zasadniczo zmodyfikowano, w tym uwzględniono potrzeby zgłaszane przez Polskę Tworzenie wspólnych z państwami UE centrów przyjmowania wniosków wizowych, co powinno ułatwić harmonizację tych procedur podczas ubiegania się o wizy. (Podmiot odpowiedzialny MSZ) Usprawnienie przepływów osobowych na granicach w miejscach wymagających podjęcia tego typu działań. (Podmiot odpowiedzialny SG) Zwiększenie jakości dostępnej na granicy infrastruktury. (Podmiot odpowiedzialny SG) UdSC- Umowa nr 175/KRAJOWY SYSTEM KONSULTACYJNY/UDSC/14 zawarta w dniu 11 grudnia 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców a Sygnity S.A., której przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie Krajowego Systemu Konsultacyjnego jest w trakcie realizacji. Termin uruchomienia systemu jest powiązany z zakończeniem roll-out VIS we wszystkich regionach (na chwilę obecną [marzec 2015] jest to listopad 2015 r.) DZIAŁANIE: MSZ koncentruje się na tworzeniu sieci Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych w ramach outsourcingu w krajach, w których obserwowane jest największe zainteresowanie polskimi wizami (Rosja z Okręgiem Kaliningradzkim, Ukraina, Turcja). Rozważana jest możliwość rozszerzenia współpracy z innymi państwami Schengen w ramach outsourcingu w innych krajach. Termin wdrożenia: działanie ciągłe Koszty: w ramach przyznanych MSZ środków budżetowych MSZ - W 2014 roku dokonano racjonalizacji liczby Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych na terenie Rosji, Ukrainy i Turcji (łącznie 35 PPWW). Rozpoczęto prace w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie firmy zewnętrznej świadczącej usługi outsourcingowe na rzecz Ambasady RP w Mińsku, KG RP w Brześciu i Grodnie. DZIAŁANIE: Działania mają charakter ciągły, nie przewiduje się ich zakończenia, ponieważ rozwój technologii oraz nowych rozwiązań organizacji odprawy granicznej powoduje nowe możliwości w zakresie usprawniania przepływów osobowych na granicy RP. Koszty: w ramach budżetu SG SG - Działania realizowane na bieżąco DZIAŁANIE: Trwa rozbudowa drogowego przejścia granicznego Korczowa Krakowiec. Planowane jest rozdzielenie ruchu towarowego od osobowego. Obecne przejście zostanie przekształcone w terminal odpraw na 250 samochodów ciężarowych z osobnym dojazdem. Trwają zaawansowane prace wykończeniowe wybudowanych obiektów. Odcinek autostrady przylegający do planowanych obiektów przejścia granicznego o długości 200 m już istnieje; DZIAŁANIE: Trwa budowa nowego drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów Uhrynów. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2014 r. Dotychczas wybudowano: budynek główny (stan surowy), wiaty nad pasami odpraw, 6 pawilonów kontrolerskich (po 3 na kierunku), 2 pawilony dla SC na kierunku wjazdowym do RP, infrastrukturę podziemną, instalację sieci niskoprądowej; DZIAŁANIE: Trwa rozbudowa drogowego przejścia granicznego Zosin Ustiług: powiększenie obszaru przejścia, nowa organizacja 7

8 Zwiększenie skuteczności egzekwowania przepisów prawnych, których celem jest przeciwdziałanie nadużyciom w postępowaniach dotyczących wjazdu i legalizacji pobytu (np. nadużywanie procedury uchodźczej, fikcyjne małżeństwa). (Podmiot odpowiedzialny SG) Wzmocnienie przez Straż Graniczną ścisłego monitoringu zjawisk związanych z nieprzestrzeganiem przez cudzoziemców przepisów związanych z pobytem na terytorium Polski, poprzez prowadzenie rozpoznania migracyjnego w zakresie podejmowanych działań: przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, ustalenie miejsca pobytu małżonka lub innego członka rodziny cudzoziemca, a także osoby, z którą cudzoziemca łączą więzi o charakterze rodzinnym oraz sprawdzenie lokalu wskazanego przez cudzoziemca, jako miejsce jego pobytu. (Podmiot odpowiedzialny SG) Wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za problematykę zwalczania nielegalnej migracji, z uwzględnieniem wiodącej roli w tym zakresie Straży Granicznej. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS we współpracy z SG, KGP, PIP) ruchu, zastąpienie infrastruktury typu kontenerowego trwałymi obiektami kubaturowymi. Koniec inwestycji zaplanowano na 2014 r.; DZIAŁANIE: Trwa rozbudowa drogowego przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka, która umożliwi rozszerzenie zakresu ruchu o międzynarodowy ruch pojazdów ciężarowych o całkowitej masie do 7,5 tony. Planowane oddanie przejścia granicznego do użytku - koniec 2014 r.; DZIAŁANIE: Planuje się budowę ronda tuż przed drogowym przejściem granicznym Gołdap-Gusiew od strony polskiej. DZIAŁANIE: Należy kontynuować i intensyfikować prace Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej oraz Polsko Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej mające na celu m.in. rozbudowę infrastruktury granicznej. Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: w ramach bieżącego finansowania SG - wszystkie zadania zrealizowano, poza przypadkiem drogowego przejścia granicznego Połowce-Pieszczatka, gdzie nastąpiło przesunięcie terminu realizacji na r. DZIAŁANIE: Należy zmienić rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariusza Straży Granicznej (Dz. U. z 2008 Nr 236 poz. 1648) w taki sposób, aby zmienić zapis nakazujący zawiadomienie strony 10 dni przed terminem planowanego sprawdzenia, co sprawia, że skuteczność tej formy działania jest znikoma, ponieważ cudzoziemiec może się do tej kontroli odpowiednio przygotować. Termin wdrożenia: po wejściu w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Koszty: w ramach budżetu SG SG - Projekt ww. rozporządzenia jest po uzgodnieniach międzyresortowych i powinien wejść w życie do końca kwietnia 2015 r., zastępując obowiązujący nadal akt z roku DZIAŁANIE: Należy zmienić rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariusza Straży Granicznej (Dz. U. z 2008 Nr 236 poz. 1648) w taki sposób, aby zmienić zapis nakazujący zawiadomienie strony 10 dni przed terminem planowanego sprawdzenia, co sprawia, że skuteczność tej formy działania jest znikoma, ponieważ cudzoziemiec może się do tej kontroli odpowiednio przygotować. Termin wdrożenia: po wejściu w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Koszty: w ramach budżetu SG SG - Projekt ww. rozporządzenia jest po uzgodnieniach międzyresortowych i powinien wejść w życie do końca kwietnia 2015 r., zastępując obowiązujący nadal akt z roku DZIAŁANIE: W kontekście zwalczania nadużyć związanych z niewłaściwym wykorzystywaniem uproszczonego systemu zatrudniania obcokrajowców wskazana byłaby większa aktywność powiatowych urzędów pracy w informowaniu PIP z własnej inicjatywy o sytuacjach uzasadniających przypuszczenie fikcyjnego zamiaru powierzenia pracy cudzoziemcowi (np. w razie dużej liczby oświadczeń złożonych przez jeden podmiot), zgodnie z wytycznymi w sprawie rejestrowania oświadczeń wydanymi przez MPiPS. DZIAŁANIE: W związku z powyższym należy monitorować realizację wytycznych MPiPS dla powiatowych urzędów pracy, wg których pracownicy PUP, w przypadku zaistnienia podejrzenia o możliwości wykorzystania oświadczenia w sposób niezgodny prawem, powinni informować odpowiednie służby (SG, Policja, PIP). 8

9 Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: w ramach budżetu MPiPS MPiPS- w zw. z wejściem w życie nowej ustawy o cudzoziemcach pracowników PUP objęto cyklicznymi szkoleniami dot. ww. tematyki. W 2015 r. ankieta skierowana do PUP, m.in. dot. działań PUP w tym obszarze. (Właściwość SG i PIP) DZIAŁANIE: Należy dążyć do przejęcia przez SG zadań dotyczących kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców. Zmiany powinny mieć charakter stopniowy i ewolucyjny. Na początkowym etapie mogłyby one opierać się wyłącznie na pewnych rozwiązaniach organizacyjnych wdrażanych przez PIP wspólnie ze Strażą Graniczną, bez konieczności zmiany przepisów prawa regulujących kompetencje PIP i SG. Ze strony Inspekcji Pracy mogłoby to polegać na stopniowym ograniczaniu zaangażowania w kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców, z jednoczesnym rozszerzaniem działań mających na celu egzekwowanie przestrzegania prawa pracy oraz przepisów i zasad bhp w stosunku do tej grupy pracowników, jak również przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym (wydawnictwa edukacyjne, szkolenia, współpraca z organizacjami pozarządowymi itp.). Termin wdrożenia: r. Koszty: bez dodatkowych kosztów PIP - Realizując zadania dotyczące kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z innymi organami i służbami właściwymi w zakresie omawianej problematyki, w szczególności ze Strażą Graniczną, wojewodami oraz powiatowymi urzędami pracy. W 2014 r. w ramach działań dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców inspektorzy pracy przeprowadzili 84 wspólne kontrole ze Strażą Graniczną (w 2013 r. 91, w 2012 r. 92) oraz 36 kontroli na wniosek tej formacji (w 2013 r. 34, w 2012 r. 43). Do Straży Granicznej skierowano 208 powiadomień o przypadkach nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców, które ujawniła Państwowa Inspekcja Pracy (w 2012 r. 180, w 2011 r. 157). W ramach współpracy z wojewodami w roku sprawozdawczym skierowano do tych organów 188 powiadomień (w 2013 r. 197, w 2012 r. 219) dotyczących w szczególności przypadków nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców, a także przeprowadzono 111 kontroli na wniosek urzędów wojewódzkich (w 2013 r. 148, w 2012 r. 122) Budowa powiązanych systemów pozyskiwania danych na temat pobytu i pracy cudzoziemców, stanowiących skuteczne narzędzie kontroli i monitorowania aktywności cudzoziemca oraz usprawnienia obsługi administracyjnej a także stanowiących element implementacji dyrektywy 2009/52/WE przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich w zakresie stworzenia systemu rejestracji zatrudnienia obywateli państw trzecich. SG - W 2014 r. zwiększyła się znacząco ilość ww. działań w stosunku do roku DZIAŁANIE: W ramach zadań do realizacji w obszarze rozwoju systemu Wiza-Konsul przewidziano w najbliższym czasie wdrożenie uniwersalnej usługi udostępniającej dane wizowe upoważnionym instytucjom zewnętrznym. Zainteresowanie skorzystaniem z takiej usługi zgłosiły: SG, AW, ABW, UdSC. Skorzystanie z usługi będzie możliwe po wprowadzeniu przepisów umożliwiających zainteresowanym podmiotom uzyskanie dostępu do zgromadzonych w systemie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 poz. 1182) Termin wdrożenia: Udostępnienie usługi nastąpi po wejściu w życie przepisów umożliwiających zainteresowanym podmiotom uzyskanie dostępu do zgromadzonych w systemie danych wizowych. Koszty: w ramach środków budżetowych MSZ UdSC - zorganizowano kilka spotkań z MSZ odnośnie możliwości połączenia systemów Pobyt i Wiza-Konsul w zakresie pozyskiwania informacji o wydawanych wizach (gł. krajowych), działań wdrożeniowych nie prowadzono z uwagi na brak środków finansowych DZIAŁANIE: W świetle nowych obowiązków wynikających z prawa europejskiego jak i krajowego, PIP wyraziła potrzebę dostępu do danych wizowych zawartych w systemie Wiza-Konsul. Tak jak w przypadku udostępnienia danych SG, AW, ABW, UdSC, udostępnienie danych PIP możliwe będzie najwcześniej po wprowadzeniu przepisów umożliwiających PIP uzyskanie dostępu do zgromadzonych w 9

10 (Podmiot odpowiedzialny MSZ) systemie danych osobowych, Oprócz gotowości MSZ, również PIP powinien przystosować posiadany system do wymiany danych z systemem W-K. W tej sprawie prowadzone będą dalsze uzgodnienia. Termin wdrożenia: Udostępnienie usługi nastąpi po wejściu w życie przepisów umożliwiających PIP uzyskanie dostępu do zgromadzonych w systemie danych wizowych. Koszty: w ramach środków budżetowych MSZ Zmiana przepisów dotyczących przeprowadzania przez Straż Graniczną sprawdzenia lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu pobytu; wskazane jest skrócenie obecnego terminu informowania cudzoziemca z dziesięciodniowym wyprzedzeniem o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienie odstąpienia od informowania w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu konstytucyjnie gwarantowanego prawa do prywatności i życia rodzinnego. (Podmiot odpowiedzialny Straż Graniczna) Wprowadzanie zmian obowiązujących przepisów, w świetle których istnieje obowiązek prawny uprzedniego informowania pracodawców o zamiarze przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną kontroli legalności pracy. (Podmioty odpowiedzialne Straż Graniczna oraz PIP) Organizowanie i promowanie w krajach pochodzenia, których obywatele najczęściej naruszają polskie przepisy w zakresie wjazdu i pobytu, działań informacyjnych przedstawiających możliwości legalnego przyjazdu i zamieszkania w Polsce, a także informowanie o MSZ - W 2014 roku PIP nie zgłaszała takiego zapotrzebowania. PIP - nie pozyskała nowych uprawnień w tym obszarze, ponieważ nie przyjęto omawianych przepisów DZIAŁANIE: Należy zmienić rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjonariusza Straży Granicznej (Dz.U. z 2008 Nr 236 poz. 1648) w taki sposób, aby zmienić zapis nakazujący zawiadomienie strony 10 dni przed terminem planowanego sprawdzenia, co sprawia, że skuteczność tej formy działania jest znikoma, ponieważ cudzoziemiec może się do tej kontroli odpowiednio przygotować. Termin wdrożenia: po wejściu w życie ustawy Koszty: w ramach budżetu SG SG - Projekt ww. rozporządzenia jest po uzgodnieniach międzyresortowych i powinien wejść w życie do końca kwietnia 2015 r., zastępując obowiązujący nadal akt z roku (jak w przypadku rekomendacji ) DZIAŁANIE: Należy w szerszym zakresie stosować przepis art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli miałoby to zapobiec popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub w celu zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: bez dodatkowych kosztów PIP SG - realizacja taka jak w przypadku rekomendacji DZIAŁANIE: Należy upowszechniać informacje na temat możliwości legalnego przyjazdu i zamieszkania w Polsce, a także konsekwencji nielegalnej migracji, również poprzez strony internetowe placówek dyplomatycznych, w poczekalniach urzędów konsularnych, media i na różnego rodzaju spotkaniach. Termin wdrożenia: w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach r. Koszty: w ramach budżetu UDSC UdSC - Kampania nt. nowej ustawy o cudzoziemcach zakończyła się sukcesem, przygotowano opracowania tematyczne i biuletyny 10

11 konsekwencjach nielegalnej migracji; nagłaśnianie tej kwestii powinno pokazywać skuteczność zarówno systemu kontroli granicznej, jak i działań kontrolnych prowadzonych wewnątrz kraju. (Podmioty odpowiedzialne MSZ i UdSC) Podejmowanie działań mających na celu skrócenie okresu pobytu małoletnich cudzoziemców (w szczególności małoletnich bez opieki) w ośrodkach detencyjnych oraz stworzenie im możliwie najkorzystniejszych warunków pobytu w tych ośrodkach (odpowiednie adaptowanie pomieszczeń, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i kultury). informacyjne, za pośrednictwem MSZ poinformowano placówki, uruchomiono stronę W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2014 r. nowej ustawy o cudzoziemcach, Urząd do Spraw Cudzoziemców prowadził ogólnopolską kampanię informacyjną pt.: Polska. Tu mieszkam. Celem kampanii było dotarcie z informacją nt. nowych przepisów imigracyjnych do jak najszerszego grona zainteresowanych, jak również ocieplenie wizerunku cudzoziemców w odbiorze społecznym. Na potrzeby kampanii przygotowano billboardy, reklamy prasowe, ulotki, plakaty, broszury informacyjne, spoty telewizyjne, a także spoty radiowe. Z uwagi na wielowątkowość wprowadzanych zmian broszury informacyjne dotyczyły sześciu obszarów tematycznych z zakresu legalizacji pobytu, a przygotowane zostały w 9 wersjach językowych. W ramach rozpropagowywania informacji o nowym prawie imigracyjnym Urząd współpracował z wieloma resortami i instytucjami publicznymi, jak i organizacjami pozarządowymi. Materiały informacyjne zostały przekazane m.in. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych celem rozdystrybuowania w polskich konsulatach, do 50 wiodących polskich uczelni z prośbą o ekspozycję w miejscach dostępnych dla studentów, a 16 Wojewódzkich Urzędów Pracy otrzymało broszury informacyjne na temat zatrudnienia cudzoziemców w celu przekazania podległym jednostkom. Materiały informacyjne zostały również udostępnione przedstawicielom organizacji pozarządowych, które podejmowały działania na rzecz cudzoziemców. Emisja oraz wyeksponowanie materiałów kampanijnych były w znacznej mierze uzależnione od mediów publicznych i komercyjnych oraz ich działalności pro bono. Urząd wystosował liczne prośby o wsparcie prowadzonej kampanii, na które pozytywnie odpowiedziało wiele mediów, firm i organizacji. Telewizja Polska S.A. oraz firma TVN zaproponowały bezpłatną emisję spotów w takich stacjach jak: TVP 1, TVP2, TVP INFO, TVP REGIONALNA, TVP KULTURA, TVP POLONIA, TVP HISTORIA, TVN 1, TVN 7, TVN Style, TVN Turbo i TVN Meteo. Dzięki zaangażowaniu spółki medialnej Agora spoty radiowe można usłyszeć w radiach Roxy oraz TOK FM. Agora bezpłatne umieszczała także reklamy i banery kampanijne m.in. w: Gazecie Wyborczej, Metrze, Logo oraz na portalu Gazeta.pl. Dzięki korzystnej ofercie złożonej przez firmę AMS S.A. reklamy promujące nowe prawo imigracyjne eksponowane były na billboardach i panelach przystankowych oraz na monitorach LCD w metrze i w autobusach w Warszawie. Łącznie wyeksponowanych zostało 132 billboardów oraz 10 paneli w ok. 20 największych miastach w Polsce. Kampanię Polska. Tu mieszkam. wsparły również Koleje Mazowieckie, które przez miesiąc bezpłatnie wyświetlały prezentacją kampanijną na monitorach w pociągach. Plakaty widoczne były natomiast w ZTM w Warszawie, MPK w Lublinie, ZTM w Gdańsku, MPK w Poznaniu oraz na dworcach: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Gdańsk Główny, Gdynia Główna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Katowice Główne, Kraków Główny. Konferencje prasowe poświęcone nowemu prawu imigracyjnemu zostały zorganizowane zarówno na szczeblu centralnym, jak również - we współpracy z Urzędami Wojewódzkimi na szczeblu lokalnym. W czerwcu 2014 Urząd do Spraw Cudzoziemców oraz Komisja Spraw Wewnętrznych Sejmu RP zorganizowali, pod patronatem honorowym Marszałek Sejmu, Pani Ewy Kopacz, konferencję zatytułowaną Polska. Tu mieszkam. Nowe rozwiązania prawne dotyczące cudzoziemców. W konferencji udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych, jak też reprezentanci środowiska akademickiego oraz świata biznesu. DZIAŁANIE: Należy traktować postępowania z udziałem małoletnich w sposób priorytetowy Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: w ramach budżetów instytucji prowadzących postępowania SG - ww. obszar jest priorytetowy 11

12 Wprowadzenie zmian prawnych określających dolną granicę wieku umieszczania małoletnich bez opieki w ośrodkach detencyjnych na poziomie 13 lat. (Podmiot odpowiedzialny SG) Wspieranie przez Polskę zawierania umów o readmisji, zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych, których stroną jest Unia Europejska, ponieważ umowy takie stanowią mechanizm pozwalający na skuteczne odsyłanie cudzoziemców do krajów pochodzenia. (Podmiot odpowiedzialny SG) Realizowanie wydaleń w ramach umów readmisyjnych w coraz większym stopniu powinno uwzględniać współpracę z krajami UE oraz wsparcie ze strony Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Unii Europejskiej (Agencją FRONTEX). (Podmiot odpowiedzialny SG) DZIAŁANIE: Należy zapewnić dalszy aktywny udział strony polskiej w pracach nad aktualizacją dokumentu EU Action on Migratory Pressures A Strategic Response w zakresie identyfikacji państw trzecich, z którymi UE powinna zawrzeć umowy o readmisji na podstawie analizy sytuacji migracyjnej Polski. Należy zapewnić dalszą efektywną współpracę o charakterze dwustronnym. Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: działania nie generują dodatkowych kosztów SG - perspektywy współpracy międzynarodowej na lata W celu efektywnej realizacji polityki powrotowej jak również wzmocnienia skuteczności przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji w najbliższych latach zaplanowano zarówno na poziomie UE jak i krajowym podjęcie inicjatyw w zakresie podpisania kolejnych, nowych umów o readmisji jak i podpisanie protokołów wykonawczych do już obowiązujących umów o readmisji. Na poziomie UE, Komisja planuje kontynuacje dalszych rozmów w sprawie podpisania umów o readmisji z Marokiem, Chinami, Algierią oraz Białorusią i Tunezją. Na poziomie krajowym w 2015r. prowadzone będą prace zmierzające do podpisania bilateralnej umowy o readmisji pomiędzy Polską a Kazachstanem jak również prace zmierzające do podpisania bilateralnych protokołów wykonawczych tj. : - protokołu wykonawczego do Umowy o readmisji pomiędzy UE i Ukrainą, - protokołu wykonawczego do Umowy o readmisji pomiędzy UE i Demokratyczno-Socjalistyczną Republiką Sri Lanki, - protokołu wykonawczego do Umowy o readmisji pomiędzy UE i Serbią - protokołu wykonawczego do Umowy o readmisji pomiędzy UE i Islamską Republiką Pakistanu, - protokołu wykonawczego do Umowy o readmisji pomiędzy UE i Republiką Armenii, - protokołu wykonawczego do Umowy o readmisji pomiędzy UE i Republiką Czarnogóry, - protokołu wykonawczego do Umowy o readmisji pomiędzy UE i Republiką Azerbejdżanu. DZIAŁANIE: Należy kontynuować współpracę z agencją FRONTEX. Koszty: W przypadku lotów organizowanych przez FRONTEX wszystkie koszty ponosi organizator. W przypadku organizacji lotów przez jedno z państw członkowskich koszty przedsięwzięcia w wysokości 25% pokrywa to państwo, natomiast pozostałe 75% pochodzi z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Środki na takie działania są zabezpieczone w budżecie SG. SG - działanie były prowadzone na bieżąco, udział we wspólnych operacjach powrotowych pod patronatem Agencji FRONTEX prezentował się następująco: - 21 lutego 2014 r. Gruzja zorganizowany przez Hiszpanię Strona polska wydaliła 10 obywateli Gruzji pod eskortą 14 funkcjonariuszy SG - 17 marca 2014 r. Pakistan zorganizowany przez Grecję Strona polska wydaliła 2 obywateli Pakistanu pod eskortą 5 funkcjonariuszy SG - 16 kwietnia 2014 r. Nigeria - zorganizowany przez Holandię Strona polska wydaliła 1 obywatela Nigerii pod eskortą 3 funkcjonariuszy SG 12

13 - 10 lipca 2014 r. Nigeria zorganizowany przez Włochy Strona polska wydaliła 1 obywatela Nigerii pod eskortą 3 funkcjonariuszy SG października 2014 r. Gruzja zorganizowany przez Szwajcarię Strona polska wydaliła 5 obywateli Gruzji, w locie brał udział 1 obserwator SG oraz 1 monitor z Polski (międzylądowanie w Warszawie) listopada 2014 r. - Gruzja zorganizowany przez Francję Strona polska wydaliła 5 obywateli Gruzji, w locie brał udział 1 obserwator SG oraz 1 monitor z Polski (międzylądowanie w Warszawie) listopada 2014 r. Pakistan zorganizowany przez Hiszpanię Strona polska wydaliła 1 obywatela Pakistanu pod eskortą 3 funkcjonariuszy SG Systematyczne prowadzenie badań na temat skuteczności przeprowadzanych dobrowolnych powrotów oraz pomocy reintegracyjnej. (Podmiot odpowiedzialny SG) Ustanowienie systemu monitorowania losów cudzoziemca, którego pobyt został zalegalizowany w oparciu o przepisy abolicyjne. (Podmiot odpowiedzialny UdSC) DZIAŁANIE: Należy kontynuować wizyty monitorujące. Koszty: środki finansowe zabezpieczone w budżecie SG (SG pokrywała 25% wydatków związanych z wizytami monitorującymi przedstawiciela SG w kraju pochodzenia cudzoziemca, 75% Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów). SG - W dniach r. miała miejsce wizyta monitorująca przedstawicieli SG w Wietnamie wspólnie z przedstawicielami IOM, MSW, UdSC DZIAŁANIE: Do celów monitorowania losów cudzoziemca, którego pobyt został zalegalizowany w oparciu o przepisy abolicyjne możliwe jest wykorzystanie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców (katalog określa ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach). W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców trwają prace mające na celu wdrożenie hurtowni danych wykorzystywanej do celów opracowywania raportów i analiz. Termin wdrożenia: zakończenie prac r. Koszty: w ramach budżetu UdSC Wprowadzenie obowiązku opracowywania przez organy państwowe regularnych analiz dotyczących abolicji. (Podmiot odpowiedzialny MSW) Rozważenie możliwości zlecania zadania kompleksowego prowadzenia wybranych ośrodków przez organizacje pozarządowe, w celu usprawnienia form udzielanej pomocy. (Podmiot odpowiedzialny UdSC) UdSC - [Hurtownia danych do systemu Pobyt v.2 została uruchomiona dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Wojewody. Trwają prace mające na celu umożliwienie dostępu dla przedstawicieli Straży Granicznej. DZIAŁANIE: [W 2012 roku Departament Polityki Migracyjnej MSW opracował obszerną analizę przebiegu i skutków abolicji z 2003 r.] W roku 2014 planowane jest przygotowanie analogicznego materiału dotyczącego akcji abolicyjnej w 2007, a następnie po upływie okresu ważności zezwoleń na pobyt udzielonych w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach (w drugiej połowie 2014 r.) przygotowany będzie raport na temat skutków ostatniej akcji regularyzacyjnej wraz z wnioskami. Koszty: w ramach budżetu MSW. MSW: Analiza została opracowana (jej prezentacja i dystrybucja została zaplanowana na I kwartał 2015 r.) 2. OCHRONA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE Termin wdrożenia: w. możliwość jest analizowana na bieżąco. Koszty: Na podstawie ostatnio przeprowadzonych postępowań przetargowych na prowadzenie ośrodków dla cudzoziemców zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP koszt utrzymania cudzoziemca w ośrodku wynosi średnio 42 zł/dziennie. UdSC- Analizy bieżące nie zmieniły sytuacji sygnalizowanej w roku Podjęcie działań, aby DZIAŁANIE: W ślad za dokumentem Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne niezbędne będzie przeprowadzenie 13

14 świadczenia w ramach programów integracyjnych nie były jedynym czynnikiem motywującym do integracji. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Przewidywane są następujące kierunki zmian: Indywidualny Program Integracji powinien rozpocząć się szkoleniem informacyjnym. Celem szkolenia powinno być wprowadzenie cudzoziemca w zagadnienia związane z programem integracyjnym, udzielanie podstawowych informacji, przygotowanie i motywowanie cudzoziemca do samodzielnego realizowania programu integracyjnego. Przed podpisaniem umowy z PCPR cudzoziemiec powinien otrzymać zestaw materiałów na temat programu integracyjnego, jego celów, poszczególnych jego części, procedur, praw i obowiązków. Informacje te powinny być napisane językiem prostym i zrozumiałym dla cudzoziemców. Uporczywe i nieusprawiedliwione niewykonywanie przez cudzoziemca działań zapisanych w programie dotyczących jego aktywizacji zawodowej powinno skutkować wstrzymaniem a nawet zaprzestaniem pomocy integracyjnej dla tego cudzoziemca (co nie oznacza odebrania możliwości korzystania ze świadczeń pomocy społecznej). Koszty: w ramach budżetu przewidzianego na realizację IPI Położenie nacisku na skuteczną naukę języka polskiego przez cudzoziemców zgodnie z zasadą, iż znajomość języka kraju przyjmującego jest kluczowa dla procesu integracji. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) MPiPS W ślad za dokumentem Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne niezbędne będzie przeprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Przewidywane są następujące kierunki zmian: Powinny zostać wprowadzone instrumenty pozwalające na lepszą koordynację i egzekucję postanowień dotyczących nauki języka polskiego zawartych w umowie IPI. Cudzoziemiec powinien mieć dostęp do profesjonalnej nauki języka polskiego, gwarantujących rzeczywiste jego opanowanie. Jednocześnie w programie integracyjnym muszą znaleźć się zapisy stanowiące o konsekwencjach notorycznej i nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach. Ostateczną konsekwencją powinno być odebranie pomocy integracyjnej dla osoby niewywiązującej się z tego obowiązku. Koszty: w ramach budżetu przewidzianego na realizację IPI Zharmonizowanie procesu przechodzenia z systemu preintegracji do systemu integracji (zapewnienie takiej spójności wymagać będzie w szczególności współdziałania Urzędu do Spraw Cudzoziemców z Ministerstwem Pracy i Pomocy Społecznej, zarówno w obszarze rozwiązań praktycznych, jak i w kreowaniu polityki integracji cudzoziemców). (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) DZIAŁANIE: Zharmonizowanie procesu przechodzenia z systemu preintegracji wymaga współdziałania pomiędzy poszczególnymi organami, a także rozszerzenia obecnej współpracy pomiędzy pracownikami ośrodków dla cudzoziemców oraz przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie/Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Koszty: Współdziałanie oraz bieżąca współpraca pomiędzy pracownikami ośrodków dla cudzoziemców, Departamentu Pomocy Socjalnej z pracownikami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie/Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej odbywa się bez generowania dodatkowych kosztów. DZIAŁANIE: Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie znajdą się w dokumencie Polska polityka integracji cudzoziemców - założenia i wytyczne. Proponuje się, aby cudzoziemcy jeszcze w trakcie trwania procedury o nadanie statusu uchodźcy byli szczegółowo informowani o przysługujących im prawach oraz o ciążących na nich obowiązkach wynikających z faktu przebywania w Polsce i ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce. W ramach działań preintegracyjnych pracownicy socjalni (zatrudnieni w ośrodkach dla cudzoziemców bądź w powiatowych centrach pomocy rodzinie) albo inne osoby powinny informować cudzoziemców bardzo dokładnie o ich sytuacji i o krokach, jakie będą wobec nich podejmowane zarówno w momencie, gdy otrzymają decyzję pozytywną jak i negatywną. Termin wdrożenia:

15 Koszty: w ramach budżetu przewidzianego na realizację IPI (Podmiot odpowiedzialny: UdSC) DZIAŁANIE: Zharmonizowanie procesu przechodzenia z systemu preintegracji wymaga współdziałania pomiędzy poszczególnymi organami, a także rozszerzenia obecnej współpracy pomiędzy pracownikami ośrodków dla cudzoziemców oraz przedstawicielami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie/Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej Podjęcie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową, m. in. poprzez zapewnienie uzyskania przez cudzoziemca w ramach programu integracyjnego kwalifikacji przydatnych na rynku pracy, włączenie przedmiotowej grupy do rządowych programów aktywizacji zawodowej, jako odrębnej kategorii osób, a także poprzez wprowadzenie systemu zachęt dla pracodawców zatrudniających ww. cudzoziemców. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Koszty: Współdziałanie oraz bieżąca współpraca pomiędzy pracownikami ośrodków dla cudzoziemców, Departamentu Pomocy Socjalnej z pracownikami Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie/Miejskich/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej odbywa się bez generowania dodatkowych kosztów. UdSC- prowadzona jest współpraca z jednostkami terenowymi, niemniej nie udało się rozbudować systemu preintegracji w zw. z ograniczeniami wynikającymi z nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. DZIAŁANIE: W ślad za dokumentem Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne niezbędne będzie przeprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Przewidywane są następujące kierunki zmian: Kluczową częścią indywidualnego programu integracji obok nauki języka polskiego, muszą stać się działania związane z aktywizacją zawodową cudzoziemców. Pracownik socjalny wraz z mentorem muszą nawiązać ścisłą współpracę w tym zakresie z powiatowym urzędem pracy. Praca z cudzoziemcami objętymi w Polsce ochroną międzynarodową, nie tylko w trakcie realizacji programów integracji, powinna być prowadzona przez odpowiednio do tego celu przygotowanych pracowników, mających kompetencje do pracy z klientem odmiennym kulturowo. W programie integracyjnym muszą znaleźć się szczegółowe zapisy dotyczące form i zakresu aktywizacji zawodowej cudzoziemców, dostosowane do ich realnych możliwości. W przypadku aktywizacji zawodowej finansowanej z Funduszu Pracy, zakres aktywizacji zawodowej musi być uzgadniany z urzędami pracy. Aktywizacja zawodowa powinna przyjąć następujące formy: Ustalenie sytuacji społeczno-zawodowej cudzoziemca; Dokonanie bilansu predyspozycji, możliwości oraz zainteresowań zawodowych cudzoziemca; Przedstawienie cudzoziemcowi informacji o sytuacji na rynku pracy oraz o dostępnych formach wsparcia; Dokonywanie diagnozy oczekiwań cudzoziemca dotyczących form wsparcia, z jakich chce skorzystać w urzędzie pracy; Przekazanie informacji na temat metod aktywnego poszukiwania pracy; Określenie sposobu dalszego korzystania z usług i instrumentów rynku pracy; Opracowanie indywidualnych planów działań; Kierowanie na kursy umiejętności miękkich (pisanie cv, autoprezentacja itp.); Kierowanie na kursy zawodowe; Kierowanie na staże zawodowe; Kierowanie do podjęcia pracy. Uporczywe i nieusprawiedliwione niewykonywanie przez cudzoziemca działań zapisanych w programie dotyczących jego aktywizacji zawodowej powinno skutkować wstrzymaniem a nawet zaprzestaniem pomocy integracyjnej dla tego cudzoziemca. Koszty: W ramach limitu środków FP będących w dyspozycji starostów (powiatowe urzędy pracy) na finansowanie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych szacunkowa kwota ok. 1 mln zł rocznie Natomiast w ramach środków europejskich (np. Kapitał Ludzki, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji) szacunkowa kwota 300 tys. zł rocznie. MPiPS - Minister PiPS wskazał w Zasadach ubiegania się o środki z rezerwy Funduszu Pracy w 2015 r. programy aktywizacji zawodowej cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową (a także repatriantów). 15

16 Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w procesie integracji cudzoziemców, w ramach zadań zleconych, finansowanych zarówno ze środków UE, jak i z budżetu państwa. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) DZIAŁANIE: W ślad za dokumentem Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne niezbędne będzie przeprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Przewidywane są następujące kierunki zmian: zlecenie niektórych działań związanych z integracją cudzoziemców (np. prowadzenie kursów języka polskiego) bądź w ramach zadania publicznego, bądź wpisanie wybranych działań w plany wieloletnie i roczne funduszy europejskich (np. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji). Koszty: w ramach funduszy europejskich (np. Fundusz Azylu, Migracji i Integracji) oraz w ramach budżetu MPiPS pod warunkiem wygospodarowania środków. Koszty każdego ze zleconych działań ustalane indywidualnie dla każdego z nich Rozważenie możliwości wydłużenia programów integracji dla osób, które wykazują dużą aktywność i chęć integracji poprzez np. organizowanie dodatkowych kursów języka polskiego, kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe itp. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) DZIAŁANIE: W ślad za dokumentem Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne niezbędne będzie przeprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Przewidywane są następujące kierunki zmian: Po upływie 12 miesięcy pracownik socjalny wraz z mentorem powinni dokonać oceny rezultatów programu. Ocena ta powinna dotyczyć aspektów związanych przede wszystkim z nauką języka polskiego i aktywizacją zawodową. W ww. ocenie należałoby zwrócić uwagę na to, czy cudzoziemcy angażowali się w wypełnianie swoich zadań określonych w indywidualnym programie integracji. Kolejna kwestia oceny dotyczyć powinna zidentyfikowania potrzeb integracyjnych cudzoziemca, które mogłyby być realizowane w kolejnym etapie. Przedłużenie pomocy integracyjnej powinno odbyć się po złożeniu przez cudzoziemca odpowiedniego wniosku. Pracownik socjalny będzie musiał ponadto ocenić, czy dany cudzoziemiec faktycznie wiąże swoją przyszłość i centrum życiowe z Polską. Dodatkowy indywidualny program integracji będzie mógł zostać przedłużony o kolejnych 12 miesięcy. W ramach dodatkowego programu możliwe powinny być następujące działania: - Kontynuacja nauki języka polskiego - Udział we wszystkich formach aktywizacji zawodowej - Otrzymywanie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem w wysokości 50% kwoty, o której mowa w 3, ust. 1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. z 2009, Nr. 45, poz. 366). (w zależności od decyzji Rady Ministrów dotyczącej dokumentu Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne ) Koszty:. Obecnie na pomoc cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, którzy wymagają wsparcia w ramach indywidualnego programu integracji są zaplanowane w części 83 rezerwy celowej budżetu państwa, w poz. 25. Środki te są uruchamiane na wnioski Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz poszczególnych wojewodów i przeznaczone są na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej. Średni koszt rocznego programu integracji dla jednej osoby to 10 tys. PLN (koszt wypłacanych świadczeń). Dodatkowy program generowałby średnio koszt ok. 5 tys. PLN na osobę rocznie. Przy założeniu, że skorzystałoby z niego 100% cudzoziemców przy tej samej skali wniosków (czyli ok. 400 osób rocznie), koszt wyniósłby 2 mln PLN. Należy doliczyć jeszcze 20% kosztu obsługi zadania przez PCPRy, czyli w sumie ok. 2,4 mln PLN rocznie. Biorąc pod uwagę wysokość potencjalnych kosztów decyzję w zakresie wydłużenia programów integracyjnych podejmie Rada Ministrów w ramach prac nad dokumentem Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne, który w precyzyjny sposób powinien odnieść się zarówno do mechanizmów jak i kosztów finansowania planowanych działań. Postulowanemu rozwiązaniu powinien towarzyszyć mechanizm, zgodnie z którym w przypadku przekroczenia określonego progu wydatków w wyniku zwiększenia liczby osób uprawnionych do świadczeń mogłoby automatycznie następować obniżenie poziomu lub czasu trwania tych świadczeń. 16

17 Podjęcie działań zmierzających do rozwiązywania problemu dostępu do mieszkań dla cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Rozważenie możliwości poszerzenia dostępu do indywidualnych programów integracji dla osób, którym wydano zgodę na pobyt tolerowany, jeśli ww. zgoda zostanie przyznana z uwagi na sytuację panującą w kraju pochodzenia cudzoziemca. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Monitorowanie skuteczności prowadzonych działań integracyjnych, w kontekście zapobiegania wykluczeniu DZIAŁANIE: W ślad za dokumentem Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne niezbędne będzie przeprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Przewidywane są m.in. następujące kierunki zmian: Zniesienie obowiązku zameldowania 5-cio lub 10-letniego na terenie gminy, ewentualnie zastąpienie go obowiązkiem przebywania na terenie gminy, co można udowodnić zamieszkiwaniem w ośrodku dla osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, realizacją indywidualnego programu integracji na terenie powiatu, korzystaniem z pomocy społecznej na terenie gminy, umowami najmu; Dostosowanie do potrzeb mieszkaniowych budynków nieużytkowanych przez gminy; Monitorowanie sposobu korzystania przez cudzoziemców z przyznanych lokali i w razie niekorzystania z lokalu zgodnie z przeznaczeniem przekazywanie go kolejnym oczekującym cudzoziemcom; Zachęcenie miast, aby na wzór Warszawy wygospodarowały rocznie kilka lub choć jedno mieszkanie, które będzie dodatkowo przekazywane osobom objętym ochroną międzynarodową, a zwłaszcza będącym w szczególnej sytuacji (samotne matki, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne itp.); Przeprowadzenie akcji informacyjnej dla pracowników urzędów (a także przychodni lekarskich, szpitali, szkół itp.) o prawach cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową; Informowanie cudzoziemców jeszcze na etapie procedury o ich prawach w związku z możliwością ubiegania się o lokal z zasobów gminy/województwa; Stworzenie swego rodzaju wojewódzkiej bazy najemców, którzy są skłonni wynająć mieszkanie cudzoziemcom objętym ochroną międzynarodową. Termin realizacji: r. Koszty: w ramach budżetu MPiPS oraz województw i gmin DZIAŁANIE: Konieczne są zmiany ustawowe dotyczące Indywidualnych Programów Integracyjnych - w ślad za dokumentem Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne niezbędne będzie przeprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Przewidywane są następujące kierunki zmian: Prawo do udziału w indywidualnych programach integracji powinno przysługiwać ponadto cudzoziemcom, którzy otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 348 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach. Termin wdrożenia: 2014 (w zależności od decyzji Rady Ministrów dotyczącej dokumentu Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne ). Koszty: Obecnie na pomoc cudzoziemcom posiadającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, którzy wymagają wsparcia w ramach indywidualnego programu integracji są zaplanowane w części 83 rezerwy celowej budżetu państwa, w poz. 25. Środki te są uruchamiane na wnioski Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz poszczególnych wojewodów i przeznaczone są na realizację przez powiaty zadań z zakresu administracji rządowej. W roku 2012 Szef UdSC oraz Rada do Spraw Uchodźców przyznali łącznie zgody na pobyt tolerowany (w związku z sytuacją panującą w kraju pochodzenia) dla 319 osób. Szacowane dodatkowe koszty równają się iloczynowi liczby osób, które w roku 2012 otrzymały zgodę na pobyt tolerowany oraz średniego kosztu Indywidualnego Programu Integracyjnego, czyli ok. 3,19 mln PLN, plus 20 % na obsługę zadania przez PCPR-y, czyli 3,828 mln PLN. Biorąc pod uwagę wysokość potencjalnych kosztów decyzję w zakresie poszerzenia dostępu do programów integracyjnych podejmie Rada Ministrów w ramach prac nad dokumentem Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne, który w precyzyjny sposób powinien odnieść się zarówno do mechanizmów jak i kosztów finansowania planowanych działań. Postulowanemu rozwiązaniu powinien towarzyszyć mechanizm, zgodnie z którym w przypadku przekroczenia określonego progu wydatków w wyniku zwiększenia liczby osób uprawnionych do świadczeń mogłoby automatycznie następować obniżenie poziomu lub czasu trwania tych świadczeń DZIAŁANIE: W ślad za dokumentem Polska polityka integracji cudzoziemców założenia i wytyczne niezbędne będzie przeprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. Przewidywane są następujące kierunki zmian: Przebieg i realizacja indywidualnych programów integracji powinny być poddane procesowi monitoringu. 17

18 społecznemu osób objętych ochroną międzynarodową. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Pracownik socjalny wspierający cudzoziemca w realizacji programu integracyjnego, we współpracy z mentorem powinni dokonywać oceny postępów integracyjnych cudzoziemca. Sprawozdanie z monitoringu należy przekazać do właściwego terytorialnie wojewody po każdych 6 miesiącach realizacji programu integracyjnego. Wojewoda powinien być zobowiązany sporządzać co 6 miesięcy sprawozdanie z monitoringu indywidualnych programów integracji, które były realizowane na terenie jego województwa i przekazywać go do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Koszty: w ramach realizacji IPI, bieżący budżet MPiPS. (Podmioty odpowiedzialne: MPiPS, MSW) DZIAŁANIE: Instytut Spraw Publicznych planuje we współpracy z MPiPS, MSW, Uniwersytetem Warszawskim i UNHCR przeprowadzenie projektu w zakresie ewaluacji nie tylko indywidualnych programów integracji dla osób z przyznaną ochroną międzynarodową, ale w zakresie ewaluacji i monitoringu ogółu działań integracyjnych wobec cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową. Projekt będzie realizowany w partnerstwie międzynarodowych z 14 innymi państwami członkowskimi Uwzględnienie możliwości stałego włączenia się Polski w przyszłości do programów przesiedleń (resettlement) i relokacji. (Podmiot odpowiedzialny UdSC) Koszty: w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. MSW- W 2014 r. trwały prace przygotowawcze, główna realizacja projektu rozpocznie się w roku 2015, wraz z uruchomieniem środków z FAMI. Do chwili obecnej Rada Ministrów nie wydała rozporządzenia w sprawie przesiedlenia. Termin wdrożenia: zależny od Rady Ministrów Koszty: określa Rada Ministrów w ww. rozporządzeniu. UdSC- Szef UdSC zarządził w roku 2014 powołanie gr. rob. ds przesiedleń, pierwsze obrady zaplanowano na 2015 r. Szef Urzędu Pan Rafał Rogala w dniu 9 grudnia 2014 r. na Konferencji Ministerialnej w Genewie, w sprawie zaoferowania pomocy uchodźcom syryjskim w postaci przesiedleń i innych form przyjęcia ich poza Syrią - ogłosił, iż Polska podjęła działania zmierzające do uruchomienia pilotażowego projektu, który zakłada przesiedlenie 100 uchodźców z Syrii w latach Warunkiem niezbędnym do uruchomienia projektu będzie uzyskanie dofinansowania ze środków europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Urząd do Spraw Cudzoziemców zgłosił projekt do dofinansowania w ramach direct award ww. funduszu. W chwili obecnej czekamy na decyzję KE. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się m.in. następujące etapy: - organizację wizyt studyjnych do innych krajów członkowskich dla pracowników UDSC oraz przedstawicieli podmiotów współuczestniczących w procedurze przesiedlenia np. SG, MPIPS. Celem jest pozyskanie stosownej wiedzy oraz skorzystanie z doświadczeń innych krajów członkowskich, ponieważ Polska będzie uczestniczyć po raz pierwszy w projekcieprzesiedleniowym; -przeprowadzenie misji selekcyjnej wraz z kursem orientacyjno-informacyjnym dla zainteresowanych przesiedleniem cudzoziemców; -organizację misji, obejmującej przeprowadznie wywiadów statutowych z cudzoziemcami, zakwalifikowanymi do przesiedlenia (w obecności tłumacza i psychologa), a także przeprowadzenie wstępnych badań medycznych; - Transport cudzoziemców do Polski wraz z wydaniem dokumentów podróży; 18

19 Zapewnienie roli państwa w udzielaniu informacji o warunkach legalnej pracy i pobytu w Polsce; rola ta może polegać zarówno na przygotowaniu odpowiednich pakietów informacyjnych, na bezpośrednim udzielaniu informacji (co łączy się z odpowiednim wyszkoleniem urzędników) jak też na finansowaniu, koordynowaniu i monitoringu merytorycznych programów opracowywanych przez samorządy lub inne podmioty społeczne. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Rozpoczęcie dyskusji dotyczącej nadania cudzoziemcom praw wyborczych na poziomie samorządu terytorialnego, w przypadku osób posiadających zezwolenie na bezterminowy pobyt na terytorium Polski. (Podmiot odpowiedzialny MSW) Prowadzenie kampanii informacyjnych, szkoleń, przygotowania publikacji na temat cudzoziemców w Polsce dla społeczności lokalnych oraz podejmowanie innych działań na szczeblu krajowym i lokalnym podnoszącym świadomość społeczeństwa przyjmującego w zakresie problematyki migracji i -udzielenie rozszerzonej pomocy socjalnej w Polsce ( w tym m.in. asysta kulturowa, asysta tłumacza podczas procedury i pobytu w kraju); - opracowanie programu przesiedleń dla przyszłych tego rodzaju przedsięwzięć. 4. INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW DZIAŁANIE: Realizacja rekomendacji w zakresie problematyki rynku pracy powinna obejmować analizę prowadzonych w stosunku do pracodawców i cudzoziemców akcji informacyjnych (obejmujących m. in. kwestie zasad i warunków zatrudniania cudzoziemców w Polsce) oraz przedstawienie propozycji dokonania zmian w obecnym systemie informowania. Termin wdrożenia: Koszty: Środki na kampanię informacyjną każdorazowo są zabezpieczane na kolejny rok w ramach budżetu MPiPS bądź Funduszu Pracy rząd kilkudziesięciu tysięcy złotych w przypadku przygotowywania informacji drukowanych i na stronę MPiPS. Decyzja o stworzeniu portalu, infolinii czy zorganizowaniu szkoleń wymagać będzie finansowania z funduszy zewnętrznych koszt rzędu kilku mln złotych. MPiPS - Działania podjęte w roku 2014 w odmienny sposób wykorzystały zabezpieczone środki finansowe, w latach poprzednich kierowano akcje informacyjne o procedurze uproszczonej tylko do cudzoziemców, w 2014 r. - do polskich potencjalnych pracodawców. Uruchomiono także wortal publicznych służb zatrudnienia z treściami dedykowanymi dla cudzoziemców i pracodawców. W planach - projekty finansowane z funduszu FAMI DZIAŁANIE: Możliwość nadania niektórym cudzoziemcom praw wyborczych na poziomie samorządu terytorialnego należy przedyskutować we współpracy z Państwową Komisją Wyborczą przy udziale strony samorządowej reprezentowanej na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Termin wdrożenia: dyskusja r. Dalsze działania w zależności od wyników dyskusji. Koszty: dyskusja bez dodatkowych kosztów. MSW - Departament Polityki Migracyjnej MSW w 2014 r. w ramach przewidzianej w rekomendacji dyskusji brał udział w dwóch projektach : Analiza przyznawania praw wyborczych imigrantom, na przykładzie wybranych państw UE. (m.in. udział w pracach Komitetu Sterującego oraz w wywiadzie eksperckim) podsumowanym podczas konferencji Prawa wyborcze dla cudzoziemców tak czy nie? zorganizowanej przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji i Instytut Socjologii UW w dniu r. Fostering political participation and policy involvement of immigrants in 9 Central and Eastern EU countries (wizyty studyjne w Szwecji i w Niemczech). Rezultaty i wnioski wypływające z ww. projektów zostaną przedstawione Zespołowi do Spraw Migracji w 2015 r., wówczas też zostanie podjęta decyzja co do dalszych działań w tym zakresie. 1. MEN - Kontynuowane były w Polsce działania w ramach Kampanii młodych na rzecz praw człowieka w internecie Bez nienawiści (No hate speech). Kampania została ogłoszona przez Radę Europy na lata Jej celem jest walka z rasizmem i dyskryminacją w formie mowy nienawiści poprzez rozwijanie u młodych ludzi i organizacji młodzieżowych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka. W ramach kampanii utworzona została koalicja ponad 80 organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół itp., które prowadziły działania informacyjne, promocyjne, monitorujące, szkoleniowe. Zaangażowanie MEN w działalność wybranego w drodze konkursu krajowego koordynatora kampanii wyniosło w latach ok. 140 tys. zł. 19

20 skutków, także pozytywnych, obecności cudzoziemców w Polsce. (Podmioty odpowiedzialne MSW, UdSC, MEN) Prowadzenie działań mających na celu przestrzeganie praw cudzoziemców oraz zapobieganie jakimkolwiek formom dyskryminacji cudzoziemców w urzędach, szkołach, w zakresie dostępu do rynku pracy, ochrony zdrowia, itp. (Realizacja - członkowie Zespołu) (Podmiot odpowiedzialny - Policja) DZIAŁANIE: W przygotowaniu jest policyjny poradnik antydyskryminacyjny pt. Po pierwsze człowiek działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji. Poradnik ten ma wpłynąć na podwyższenie wiedzy i świadomości w zakresie równego traktowania osób z mniejszości społecznych oraz tzw. osób wykluczonych społecznie. Koszty: w ramach budżetu Policji 2. Policja - Poradnik antydyskryminacyjny pt. Po pierwsze człowiek działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji. Prace nad podręcznikiem zakończone zostały wcześniej niż planowano i już w 2013 r. trafił do odbiorców. Dostępny jest również w formie elektronicznej na stronie Informacyjnego Serwisu Policyjnego w części poświęconej prawom człowieka. Treści poszczególnych rozdziałów odnoszą się m.in. do problematyki mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych. Omawiają krajowy i międzynarodowy system ochrony praw człowieka oraz przedstawiają wybrane instytucje oraz organizacje pozarządowe wspierające ochronę osób należących do mniejszości społecznych. Ważnym elementem poradnika są przytoczone w nim dobre praktyki i gotowe rozwiązania konkretnych sytuacji, a także wzory dokumentów oraz wyjaśnienie kluczowych pojęć. 3. Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści (PPPN) W 2014 r. powstała z Inicjatywy Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka jako społecznoedukacyjna platforma do spraw wypracowania optymalnych form i metod zapobiegania tzw. przestępstwom z nienawiści. Platforma jest inicjatywą, mającą otwarty charakter, skupia przedstawicieli środowiska policyjnego, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych; uczestniczą w niej również środowiska imigranckie, w tym uchodźcze. Celem funkcjonowania platformy jest współpraca i zbliżenie inicjatyw społecznych i instytucji publicznych ze środowiskiem policyjnym w zakresie zapobiegania i zwalczania incydentów i przestępstw motywowanych nienawiścią. 4. Komendant Główny Policji Mając na uwadze w szczególności obowiązek respektowania praw i wolności człowieka Komendant Główny Policji poleca, aby na odprawach i naradach służbowych podnoszono kwestie związane z zachowaniem policjantów podczas wykonywania obowiązków służbowych, w tym poszanowania i respektowania godności drugiego człowieka. Poleca również, aby kwestie kultury, obiektywizmu i zachowań wolnych od nieludzkiego i poniżającego traktowania były stałym punktem każdej odprawy przed rozpoczęciem służby. Oczekuje także, aby wszelkie sygnały świadczące o wystąpieniu form nieludzkiego czy poniżającego traktowania spotykały się ze stanowczą reakcją służbową. Zaleca ponadto, aby zintensyfikować działania edukacyjne, w tym szkolenia w obszarze praw i wolności człowieka z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Wskazuje również, aby w szerszym zakresie korzystać z wiedzy pracowników i absolwentów uczelni wyższych, które w profile kształcenia mają wpisane zagadnienia odnoszące się do praw i wolności człowieka Szkolenia zawodowe podstawowe, obowiązkowe dla policjantów, realizowane w szkołach Policji. Zagadnienia dotyczące cudzoziemców omawiane są podczas zajęć, których zakres tematyczny obejmuje: pojęcia odnoszące się do tolerancji, dyskryminacji bezpośredniej i pośredniej, ksenofobii, przemocy rasowej, mowy nienawiści, stereotypów i uprzedzeń, przestępstw z nienawiści, incydentów motywowanych uprzedzeniami, środki przeciwdziałania dyskryminacji, charakterystykę przestępczości z nienawiści odnoszącą się do sprawców, sposobu ich działania i ofiar przestępstw, sposób postępowanie policji w przypadku zaistnienia zdarzeń na tle nienawiści (kwalifikacja prawna zdarzeń i postępowanie z ofiarami tego typu zdarzeń), budowa 20

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Działanie. Termin wdrożenia: przygotowanie projektu przepisów 2015 r. Koszty: Przygotowanie projektów przepisów w ramach budżetu

Działanie. Termin wdrożenia: przygotowanie projektu przepisów 2015 r. Koszty: Przygotowanie projektów przepisów w ramach budżetu Zadania wskazane do realizacji na rok 2015, rok 2014 (niezrealizowane lub zrealizowane częściowo) oraz zadania zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji) Rekomendacja 1.2.1. Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej UZASADNIENIE Celem opracowania projektowanej zmiany ustawy o cudzoziemcach jest konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień przepisów prawa Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski 4 if a a/s" a 3 Maciej Duszczyk Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Warszawa 2012 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego

IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego IMIGRACJA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH DO POLSKI - główne wnioski z raportu krajowego KAROLINA ŁUKASZCZYK Europejska Sieć Migracyjna quasi agencja unijna (KE + krajowe punkty kontaktowe), dostarcza aktualnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 2017 r.

Projekt z dnia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 27-06-2017 M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1) z dnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków,

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju

Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju Usługi elektroniczne urzędów pracy stan obecny i perspektywy rozwoju Jachranka, dnia 28 listopada 2013 r. Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową W dniu 22 marca 1990 r. została zawarta Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/667,nowa-ustawa-o-cudzoziemcach-23042014.html Wygenerowano: Sobota, 28 stycznia 2017, 04:00 NOWA USTAWA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.3.2013 r. COM(2013) 115 final ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WPROWADZENIE

WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2 WPROWADZENIE WPROWADZENIE Rynek pracy państw UE/EOG po rozszerzeniu go o nowe kraje członkowskie z dniem 1 maja 2004r. znacznie zwiększył swój potencjał w zakresie siły pracowniczej. Stopniowo realizowana

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r.

Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-66-09 Druk nr 2061 Warszawa, 5 czerwca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy Rzeczpospolitej Polskiej, reprezentowana przez p. Tadeusza Zająca Głównego Inspektora Pracy SKRÓT POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ A INSPEKCJĄ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W HISZPANII Państwowa Inspekcja

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09 Druk nr 2241 Warszawa, 6 sierpnia 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze http://pup-jawor.pl/strona/zatrudnianie-cudzoziemcow/127 Zatrudnianie cudzoziemców Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze informuje, że od dn. 1. grudnia 2016 r. rejestracja oświadczeń

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego

ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego ZADANIE 39 Podniesienie poziomu międzynarodowej oferty edukacyjnej uczelni z uwzględnieniem strategii rozwoju europejskiego Wykonawca: Współpraca: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW - Pełnomocnik Rektora

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizuje projekt Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ nr UDA-POKL.01.01.00-00-018/10-03 Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jest

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Zasady kwalifikacji pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Informacje ogólne 1.1. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ( ASP lub

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą

Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą Polska polityka wizowa i migracyjna: między swobodąa kontrolą Piotr Kaźmierkiewicz 27 września 2010 Projekt Polskie doświadczenia w kontroli nielegalnej migracji lekcja dla Ukrainy w kontekście realizacji

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 19 marca 2015 r. RM-110-18-15 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Wspierania Reform na Ukrainie Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk

Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Współpraca przygraniczna przykłady dobrych praktyk KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU Lepszy dostęp do informacji dla pracowników transgranicznych w europejskich regionach

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. O Urzędzie Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju jest jednostką organizacyjną powiatu biłgorajskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Siedzibą PUP jest miasto Biłgoraj, ul. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępniania przez Straż Graniczną właściwym organom państwowym informacji z zakresu ochrony granicy państwowej,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku pracy Słownik pojęd użytych w regulaminie: 1. Projekt: projekt Absolwent: rozwój Uczelni a regionalna polityka rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak

Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak Zagadnienia podlegające kontroli inspekcji pracy w agencjach zatrudnienia pod kątem ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jak również innych ustaw 1 W 2014 r. kontrola w zakresie niniejszego

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Podstawy realizacji projektu REGULAMIN STAŻY DLA ABSOLWENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU GOSPODARKA PRZESTRZENNA KIERUNEK Z WIZJĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REFORMY EURES

ZAŁOŻENIA REFORMY EURES ZAŁOŻENIA REFORMY EURES Konferencja dla regionalnych pracodawców 15 grudnia 2014 r. Suwałki Beata Chrościńska EURES OGÓLNE INFORMACJE Międzynarodowe pośrednictwo pracy i doradztwo w zakresie warunków życia

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego Ministerstwo wiodące i ministerstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14 Komentarz 14 Komentarz 14 OGÓLNE TRENDY 14 Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy i wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. Mimo,

Bardziej szczegółowo

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO

Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Ramowy regulamin studiów podyplomowych w ramach projektu Standardy działania III sektora executive education dla kadr NGO Postanowienia ogólne 1 Regulamin stosuje się do studiów podyplomowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Czy certyfikacja jest sposobem na opanowanie żywiołu agencji rekrutacyjnych na Ukrainie?

Czy certyfikacja jest sposobem na opanowanie żywiołu agencji rekrutacyjnych na Ukrainie? Czy certyfikacja jest sposobem na opanowanie żywiołu agencji rekrutacyjnych na Ukrainie? Dr Tomasz Jeleński Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej Grupa Robocza ds. Certyfikacji Misja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015

Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Ewaluacja pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego w Częstochowie Częstochowa, luty 2015 Autorki raportu: Agata Wierny Weronika Olawińska - Klimczak WSTĘP Jasne, że razem! W styczniu 2011 roku w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 września 2014 r. Poz. 4458 UCHWAŁA NR LIX/535/2014 RADY POWIATU W TARNOWSKICH GÓRACH z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA?

ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA? ZATRUDNIANIE OBCOKRAJOWCÓW Z UKRAINY: W JAKI SPOSÓB PROCEDURA LEGALIZACJI ZATRUDNIENIA WPŁYWA NA PLAN STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA? Alicja Klebba, Foreign Employees Advisor, Atos Kim jesteśmy? Atos w Polsce

Bardziej szczegółowo

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10

Pytania TAK NIE BRAK ODP. 1. Czy chcieliby Państwo wziąć udział w warsztatach z zakresu: 10 RAPORT DOTYCZĄCY POTRZEB SZKOLENIOWYCH KONSULTANTÓW NA ROK 2011 W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych 1. Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (KOD 234104) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej to jeden z 2360

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Karcie Polaka.

- o zmianie ustawy o Karcie Polaka. Druk nr 861 Warszawa, 31 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Łączności z Polakami za Granicą LPG- 020-1-2008 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Rafał Ruzik. Konferencja Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - nauka, gospodarka, rynek pracy Warszawa, 29.11.2010r.

Dr inż. Rafał Ruzik. Konferencja Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - nauka, gospodarka, rynek pracy Warszawa, 29.11.2010r. Dr inż. Rafał Ruzik Konferencja Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej - nauka, gospodarka, rynek pracy Warszawa, 29.11.2010r. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie.

Fakty i mity. Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej. 350 000 mieszkańców. 80 000 studentów. 2 mld PLN. Prawie. Fakty i mity Największe miasto i jedyny ośrodek metropolitalny w Polsce Wschodniej Prawie 350 000 mieszkańców 80 000 studentów i 20 000 absolwentów rocznie Ponad Ponad 42 000 zarejestrowanych firm 2 mld

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA LATA 2015-2016 W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA LATA 2015-2016 W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ ZADANIA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA LATA 2015-2016 W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 23 LIPCA 2015 ROKU 1. MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH ZADANIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady:

Prawo Pracy. Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce. Podstawowe zasady: Prawo Pracy Warszawa Styczeń 2017 Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności przez dwie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Kierownik Działu Rozwoju Kadry Naukowej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Kierownik Działu Rozwoju Kadry Naukowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Kierownik Działu Rozwoju Kadry Naukowej PO WER Cele Szczegółowe Programu: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego. Dokument przedstawia w formie tabelarycznej szacunkową

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim

Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Projekt w Uniwersytecie Jagiellońskim Kraków, 12.01.2016 Dorota Buchwald-Cieślak Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów HR Excellence in Research jedno z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kultury i Edukacji 2009 7.3.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań na rzecz poprawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r.

Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM. z dnia 8 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 583 UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY POWIATU W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175).

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 274(4)/08 Warszawa, 2 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja w zatrudnieniu

Dyskryminacja w zatrudnieniu Dyskryminacja w zatrudnieniu Marta Bem - PIP Działalność Państwowej Inspekcji Pracy w obszarze zapobiegania i przeciwdziałania nierównemu traktowaniu i dyskryminacji w zatrudnieniu: Czynność kontrolno

Bardziej szczegółowo

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH PODEJMOWANIE I ODBYWANIE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW NAUKI W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów prawa polskiego, jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia: Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Podstawa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2772 Zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy. MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór

Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy. MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór Migranci o wysokich kwalifikacjach na polskim rynku pracy z perspektywy instytucji rynku pracy MYROSLAVA KERYK Fundacja Nasz Wybór MODUŁ BADAWCZY: Instytucje Rynku Pracy u Jest to część projektu "Imigranci

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Edyta Czarnocka Wydział Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Projekt z dnia 30 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z dnia w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego Na podstawie art. 34a ust. 3c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo