Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna).

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna)."

Transkrypt

1 Zadania wskazane do realizacji na rok 2014 oraz zdefiniowane jako wdrażane na bieżąco (wg kolejności rekomendacji kolejność resortów alfabetyczna). Rekomendacja i podmiot odpowiedzialny Aktywizacja zawodowa populacji miejscowej oraz uwzględnienie potrzeb zwiększenia ogólnego zatrudnienia poprzez napływ z zewnątrz (imigrację zarobkową). (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Zmiana instrumentów dopuszczających cudzoziemców do rynku pracy, w tym opracowanie systemu pozwalającego pracodawcom na aktywną rekrutację pracowników z zagranicy, przy założeniu, że zatrudnianie cudzoziemców powinno mieć charakter komplementarny w stosunku do zasobów rodzimej siły roboczej. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Prowadzenie efektywnego systemu regularnego monitoringu popytu na rynku pracy, co pozwoli na elastyczne reagowanie na zapotrzebowanie na pracowników o określonych kwalifikacjach, w zależności od zmieniających się uwarunkowań na rynku pracy. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Zaplanowane działanie oraz stan realizacji Uwagi nadesłane po obradach 1. MIGRACJE LEGALNE DZIAŁANIE: Zmiany przepisów w zakresie dostępu cudzoziemców do rynku pracy będą rozważane i przygotowywane stosownie do stwierdzonych braków w określonych sektorach w oparciu o narzędzia monitorujące potrzeby rynku pracy, które nie mogą być zaspokojone w oparciu o pracowników z Polski i państw UE/EOG Termin wdrożenia: , w zależności od sytuacji na polskim rynku pracy, przygotowanie założeń do nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i aktów wykonawczych, między innymi w zakresie dotyczącym procedury uproszczonej, dla cudzoziemców, do 2015 r. Koszty: Przygotowanie projektów przepisów w ramach budżetu MPiPS. Skutki proponowanych zmian będą szacowane w przyszłości w uzasadnieniu (OSR) do danego projektu aktu prawnego. MPIPS: W 2014 r. nie realizowano rekomendacji w tym zakresie DZIAŁANIE: Należy przygotować analizę możliwych dodatkowych rozwiązań pozwalających pracodawcom na aktywną rekrutację pracowników z zagranicy, z uwzględnieniem konsultacji z pracodawcami, oraz określenie optymalnego momentu, w którym takie narzędzie należy wprowadzić. Proponowane rozwiązania mogą obejmować zarówno zmianę przepisów (przede wszystkim ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) jak np. zawarcie umowy międzynarodowej, mającej na celu ułatwienie pracodawcom pozyskiwanie pracowników z danego państwa, jak i kampanie promocyjne mające zachęcić określone kategorie pracowników z zagranicy do podjęcia pracy w Polsce. Termin wdrożenia: wykonanie analizy 2015 r. Koszty: ok. 50 tys. ze środków Funduszu Pracy zgodnie z dotychczasową praktyką, w 2014 r. zostanie skierowany wniosek o zabezpieczenie środków w Planie Funduszu Pracy na to działanie, zgodnie z art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. MPiPS: Wniosek o zabezpieczenie środków został skierowany w 2014 r. DZIAŁANIE: Oprócz rozwiązań skierowanych bezpośrednio do pracodawców zostaną również rozważone rozwiązania pozwalające określonym kategoriom cudzoziemców (np. posiadającym rzadko spotykane kwalifikacje) na samodzielne poszukiwanie pracodawcy przez określony okres czasu. Termin wdrożenia: zależnie od sytuacji na rynku pracy. Koszty: Przygotowanie projektów przepisów - w ramach budżetu MPiPS. MPIPS: W 2014 r. nie realizowano rekomendacji w tym zakresie DZIAŁANIE: Należy na bieżąco aktualizować prognozy popytu na pracę cudzoziemców zrealizowane w ramach projektu pt. Projekt badawczy dotyczący systemów integracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy (Poddziałanie PO KL), realizowanego przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, którego celem było m.in. zaproponowanie modelu optymalnego dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy; W ramach projektu - Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej (Działanie 1.1 PO KL) przewiduje się m.in. prognozę zapotrzebowania polskiego rynku pracy na cudzoziemską siłę roboczą w związku ze zmianami w strukturze demograficznej Polaków i emigracją oraz przygotowanie raportu "Zatrudnienie w Polsce imigrantów/mniejszości etnicznych oraz wpływ zjawisk emigracyjnych i imigracyjnych na rynek pracy". Koszty: W MPiPS zagwarantowano środki na ww. projekt. MPiPS - realizacja projektu została zakończona w 2014 r. 1

2 Maksymalne uproszczenie procedur dotyczących uzyskania prawa pobytu i prowadzenia określonego rodzaju działalności przez osoby, których przemieszczanie się jest ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez nich samych lub ich pracodawców. Należy w tej grupie wyróżnić inwestorów, osoby lub podmioty gospodarcze zamierzające prowadzić działalność gospodarczą lub innowacyjną i w związku z tym przemieszczające się lub delegujące do Polski swoich pracowników. Opracowanie zasad dostępu do tego segmentu rynku dla cudzoziemców, analogicznie do uregulowania dostępu do rynku pracy zależnej. Możliwą formą takich uregulowań byłaby szczególna regulacja w przepisach dotyczących pracy cudzoziemców. (Podmiot odpowiedzialny Ministerstwo Gospodarki) DZIAŁANIE Należy zmodernizować narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie nowych zaleceń metodologicznych do monitoringu zawodów nadwyżkowych i deficytowych; Termin wdrożenia: druga połowa 2014 r. Koszty: W ramach opłaty zryczałtowanej na rozwój i utrzymanie Systemu Teleinformatycznego PSZ. Szacunkowy koszt wyniesie od 2 do 5 mln zł (źródło: Fundusz Pracy). Koszt rocznego utrzymania, rozwoju i wsparcia dla użytkowników to ok. 20% kosztu stworzenia tego narzędzia. Środki na realizację zadania są zabezpieczane co roku przez MPiPS w ramach Funduszu Pracy. MPiPS - na przełomie listopada i grudnia 2014 r. przeprowadzono pilotaż testujący narzędzia informatyczne w wybranych urzędach pracy i podjęto decyzje o wdrożeniu go we wszystkich urzędach pracy w 2015 r.. DZIAŁANIE: Należy opracować zintegrowany system prognostyczno-informacyjny umożliwiający prognozowanie zatrudnienia, a następnie wykorzystywać jego rezultaty do prognozowania zapotrzebowania na pracę cudzoziemców; Termin wdrożenia: koniec 2014 r. Koszty: Środki zagwarantowane w ramach projektu PO KL 1.13 MPiPS - Narzędzie zostało opracowane w 2014 r. (jest dostępne na stronie Obecnie projekt jest kontynuowany (m.in. wydłużany jest horyzont prognozy). DZIAŁANIE: Opracowanie Centralnego Systemu Analityczno Raportowego, który pozwoli na pogłębione analizy m.in. dot. dot. zezwoleń na pracę i oświadczeń w powiązaniu z innymi danymi dotyczącymi rynku pracy. Termin: 2014 r. Koszty: Zabezpieczone w ramach projektu PO KL MPIPS - na przełomie listopada i grudnia 2014 r. przeprowadzono pilotaż testujący narzędzia informatyczne w wybranych urzędach pracy i podjęto decyzje o wdrożeniu go we wszystkich urzędach pracy w 2015 r. Centralny system Analityczno Raportowy zawierający dane o oświadczeniach i zezwoleniach został przygotowany w 2014 r. (pełni funkcję hurtowni danych i narzędzi do analiz). DZIAŁANIE: Przyjęto ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych (Dz.U. poz. 822). Ustawa nakazuje właściwym ministrom udostępnienie 64 wzorów wniosków w formie elektronicznych formularzy, co umożliwi złożenie wniosku on-line w konkretnych procedurach administracyjnych. Zaproponowane rozwiązania umożliwią elektronizację niektórych procedur administracyjnych, dzięki czemu pozwolą zaoszczędzić czas obywatelom, przedsiębiorcom oraz urzędom, a także ułatwią załatwienie spraw urzędowych. Termin wdrożenia: wejście w życie ustawy - 25 grudnia 2014r. Koszty: nie przewiduje się dodatkowych kosztów dla budżetu państwa. Wzory pism objęte zakresem przedmiotowym projektu zostały opracowane w ramach projektu UEPA i zostaną przekazane resortom nieodpłatnie. Ministerstwo Gospodarki - ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych weszła w życie 25 grudnia 2014 r., czyli we wskazanym terminie. DZIAŁANIE: Należy wykorzystywać jednostki Krajowego Systemu Usług (powołane w celu udzielania informacji oraz świadczenia usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw) w celu merytorycznego wsparcia procesu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: w ramach obecnego finansowania Ministerstwo Gospodarki - jednostki Krajowego Systemu Usług mogą być wykorzystywane przez cudzoziemców potrzebujących merytorycznego wsparcia w ramach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w każdym momencie, gdy zaistnieje taka potrzeba z ich strony. Podmiot odpowiedzialny UdSC DZIAŁANIE: Należy przeprowadzić analizę w UdSC we współpracy z MG, MSW i MPiPS poświęconą możliwości uwzględniania czynników pozaekonomicznych takich jak np. dostarczanie nowych produktów, polepszenie infrastruktury czy zwiększenie dostępności usług przy udzielaniu zgody na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Termin wdrożenia: Analiza 2014 r. 2

3 Koszty: Analiza bez kosztów. MPiPS - analiza została wykonana, w UDSC zorganizowano w połowie 2014 r. spotkanie ww. podmiotów, ze spotkania sporządzono notatkę z ustaleniami zalecającymi lepsze wykorzystanie klauzul społecznych już wprowadzonych do obowiązujących przepisów Objęcie rozwiązaniami umożliwiającymi najbardziej korzystne warunki pracy i pobytu studentów zagranicznych oraz absolwentów polskich uczelni. Tworzone warunki powinny zachęcać tę kategorię cudzoziemców do osiedlania się w Polsce i zasilania swoimi kwalifikacjami rynku pracy. (Podmiot odpowiedzialny UdSC) Należy rozwijać mechanizmy uproszczonego podejmowania pracy przez cudzoziemców w Polsce, np. w oparciu o system wykonywania pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy, funkcjonujący obecnie w odniesieniu do obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy, przy jednoczesnym zapewnieniu instrumentów monitorowania i ewaluacji tego zjawiska. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) UdSC- W dniu 29 kwietnia 2014 r. w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców odbyło się spotkanie poświęcone analizie możliwości i zasadności uwzględnienia czynników pozaekonomicznych w przesłankach udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na prowadzenie przez cudzoziemców działalności gospodarczej. W spotkani wzięli udział przedstawiciele UdsC, MSW, MPiPS oraz MG. W czasie spotkania podjęto próbę skonstruowania adekwatnych kryteriów opierających się na czynnikach pozaekonomicznych. W jej wyniku uczestnicy zauważyli brak możliwości ich precyzyjnego zdefiniowania i zwrócili uwagę, iż jakakolwiek konstrukcja normatywna nie oparta na obiektywnych czynnikach ekonomicznych: 1. spowoduje niepewność co do rezultatu postępowania o udzielenie zezwolenia, wynikającą z nieostrości i zwiększonej ocenności takich kryteriów, co w konsekwencji wydłuży i skomplikuje samo postępowanie; 2. zwiększy ilość nadużyć, stanowiąc zachętę obchodzenia przepisów imigracyjnych poprzez wykazywanie niesprawdzalnych w postępowaniu administracyjnym kryteriów; 3. może spowodować wzrost samozatrudnienia w celu obejścia przepisów imigracyjnych; 4. poprzez promocję czynników pozaekonomicznych może negatywnie odbić się na gospodarce (zniechęcić do wykazywania dochodów lub zwiększania zatrudnienia). W trakcie spotkania wskazano, iż obecny stan prawa w tej dziedzinie wydaje się być zadawalający i pozwala na całkowicie zindywidualizowane podejście do każdej sprawy, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy osiągnięcia odpowiedniej rentowności ekonomicznej w przyszłości. DZIAŁANIE: Należy zrezygnować z przewidzianej w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach konieczności wykazania przez cudzoziemców absolwentów polskich uczelni wyższych poszukujących pracy źródła stabilnego i regularnego dochodu. Koszty: przygotowanie nowelizacji - w ramach budżetu UdSC UdSC - W trakcie prac nad zmianą ustawy o cudzoziemcach, które rozpoczęły się w pierwszej połowie 2015 r. w ustawie o cudzoziemcach zostanie dokonana stosowna zmiana przepisów. DZIAŁANIE: Należy stworzyć rejestr oświadczeń i cudzoziemców, dla których je zarejestrowano, prowadzony w formie elektronicznej na szczeblu centralnym z bieżącym dostępem dla właściwych służb kontrolnych (PIP, SG) Termin wdrożenia: vide rekomendacja MPiPS - Rejestr w aplikacji centralnej został stworzony, umożliwia on dostęp do danych osobowych nt. zezwoleń i oświadczeń. Zgodnie z działaniem przy rekomendacji projekt przepisów zapewniający możliwość udostępniania danych zostanie stworzony w 2015 r. DZIAŁANIE: Należy aktualizować i dystrybuować materiały (np. ulotki) na temat możliwości pracy krótkoterminowej w Polsce (w językach państw, których obywatele mogą wykonywać pracę w związku z zarejestrowanym oświadczeniem). Termin wdrożenia: działanie ciągłe Koszty: ok tys. rocznie, finansowanie należy zabezpieczać przed każdym rokiem, w ramach budżetu MPiPS (środki z Planu Wydawniczego). MPiPS - Działanie realizowano na bieżąco, w 2014 r. m.in. dystrybuowano ulotki w języku ormiańskim oraz przygotowano broszurę dla pracodawców nt. systemu uproszczonego. 3

4 W ramach procesu kreowania i realizacji polityki zatrudniania cudzoziemców należy zacieśniać więzi z krajami pochodzenia imigrantów, między innymi poprzez zawieranie kompleksowych umów i porozumień regulujących sytuację osób zatrudnionych na terytorium Polski. (Podmiot odpowiedzialny MPiPS) Należy zadbać, aby w praktyce praca cudzoziemców była pod taką samą ochroną, jak praca obywateli polskich, zarówno w obszarze warunków ich pracy (w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzenia), jak i ochrony przed naruszeniami praw pracowniczych. (Podmioty odpowiedzialne MPiPS i PIP) Należy zapewnić określone środki finansowe na pokrycie kosztów przeprowadzenia planowanych działań. (Podmiot odpowiedzialny MSW) Należy zwiększyć atrakcyjność polskiego szkolnictwa wyższego dla DZIAŁANIE: Należy kontynuować i rozwijać podjęte w 2012 r. wstępne rozmowy z Ukrainą nt. możliwości współpracy dot. udziału urzędów pracy w procesie pośrednictwa pracy (vide rekomendacja 8.2.1) Termin wdrożenia: vide rekomendacja [w zależności od przebiegu rozmów ze stroną Ukraińską przyp. DPM MSW] Koszty: vide rekomendacja MPiPS - Działanie ciągłe. W 2014 r. ze względu na sytuację na Ukrainie zrezygnowano z organizacji spotkania ze stroną ukraińską, obecnie planowane jest ono na maj/czerwiec 2015 r. DZIAŁANIE: Należy w szerszym zakresie stosować przepis art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli miałoby to zapobiec popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub w celu zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: bez dodatkowych kosztów PIP - Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy inspektorzy pracy na bieżąco prowadzą kontrole legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. W 2014 r. Inspekcja Pracy przeprowadziła 2240 takich kontroli. Ogółem skontrolowano 2088 podmiotów (zakładów), w których wykonywało pracę 15,7 tys. cudzoziemców ze 117 państw, w tym blisko 12,7 tys. cudzoziemców nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii. Łącznie inspektorzy pracy wykazali nielegalne zatrudnienie i wykonywanie pracy przez 873 cudzoziemców (5,6% objętych kontrolą), tj. o 77% więcej takich przypadków niż w 2013 r. (494) i o 36% więcej niż w 2012 r. (644). Niezależnie od problematyki legalności zatrudnienia i wykonywania pracy przez cudzoziemców, inspektorzy pracy kontrolują również stopień przestrzegania praw pracowniczych obcokrajowców. Na podstawie tych kontroli wykazano, że liczba stwierdzonych nieprawidłowości pozostaje nadal na wysokim poziomie i dotyczy co trzeciego podmiotu kontrolowanego. DZIAŁANIE: Należy w szerszym zakresie stosować przepis art. 79 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, który przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli legalności zatrudnienia bez uprzedniego zawiadomienia, jeśli miałoby to zapobiec popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia lub w celu zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Termin wdrożenia: na bieżąco Koszty: bez dodatkowych kosztów SG - przepis jest stosowany analogicznie jak w przypadku PIP, w celu zabezpieczenia dowodów przestępstwa DZIAŁANIE: W trakcie prac nad programem krajowym Funduszu Azylu, Migracji i Integracji należy zadbać o stworzenie mechanizmów umożliwiających jak najpełniejszą realizację działań zaplanowanych w niniejszym dokumencie. MSW - Z dniem 5 listopada 2014r. powołana została w ramach Zespołu ds. Migracji Grupa robocza ds. finansowania działań określonych w Planie wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania poprzez środki Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Celem prac grupy jest zapewnienie właściwego przepływu informacji i koordynacji w odniesieniu do realizowania i fiansowania działań określonych w Planie wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania z wykorzystaniem środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Prace grupy mają m.in. służyć jak najlepszemu wykorzystaniu dostępnych środków finansowych, aktywizacji i wsparciu jednostek administracji publicznej w realizacji zadań wynikających z rekomendacji Planu wdrażania oraz zapobiec występowaniu luk bądź nakładaniu się planowanych działań. W skład grupy weszły: MSW, MPiPS, MF, UdSC, KGSG, KGP, GUS, MEN, MNiSW, MUW. Pierwsze posiedzenie miało miejsce w dniu 11 grudnia 2014r. Realizacja wdrażanych w 2014 r. działań niewymagających zewnętrznego finansowania była możliwa dzięki zabezpieczeniu stosownych środków w ramach budżetu MSW. DZIAŁANIE: W MNiSW trwają prace nad programowaniem przyszłej perspektywy finansowej UE na lata W ramach działań, mających na celu zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej w szkolnictwie wyższym, planuje się szereg inicjatyw, które 4

5 cudzoziemców poprzez przygotowanie kadry uczelni do nauczania w językach obcych. (Podmiot odpowiedzialny MNiSW) Należy upowszechnić informacje na temat możliwości studiowania w Polsce przez wszystkie zainteresowane podmioty oraz prowadzić rekrutację kandydatów na studia w Polsce w regionach lub państwach, które z punktu widzenia polityki zagranicznej Polski stanowią priorytet, z zastrzeżeniem, że zostaną oni zaakceptowani przez polskie uczelnie i spełnią obowiązujące kryteria naboru (Podmiot odpowiedzialny MNiSW) przyczynią się do rozwoju potencjału dydaktycznego kadr uczelni, również w zakresie prowadzenia dydaktyki w językach obcych, w tym w szczególności w języku angielskim. Termin wdrożenia: od 2014 r. Koszty: środki w ramach budżetu MNiSW MNISW - zakończono prace nad programowaniem perspektywy finansowej, rozwijany jest program umiędzynaradawiania szkolnictwa wyższego zarówno w ramach działalności bieżącej, jak i w ramach szerszej strategii resortu w nowej perspektywie finansowej poprzez wzrost atrakcyjności polskiego szkolnictwa wyższego, resort dąży do wzrostu liczby kierunków studiów w jęz. obcych (gł. angielskim), kontynuowany jest program nauki jęz. polskiego. DZIAŁANIE: Należy kontynuować udział MNiSW w konferencjach i targach edukacyjnych za granicą w ramach kampanii Ready Study Go! POLAND, Research & Go! Poland. W 2014 roku priorytetem dla MNiSW będzie promocja szkolnictwa wyższego w krajach partnerstwa wschodniego, w Chinach oraz udział w imprezach eksperckich w USA (NAFSA) oraz w Europie (EAIE). Koszty: W ramach budżetu MNiSW. Koszt udziału MNiSW w konferencjach i targach edukacyjnych za granicą w ramach kampanii Ready Study Go! POLAND, Research & Go! Poland w 2013 r. wyniósł około zł a w 2014 r. wyniesie około zł. MNISW w roku 2014 uczestniczyło w promocji polskich uczelni (razem z ich przedstawicielami) podczas międzynarodowych targów w USA, Brazylii, Chinach, Arabii Saudyjskiej oraz na Ukrainie. Trwają prace nad stroną Go! Poland - zwiększono liczbę języków obcych dostępu do strony (Nowe: francuski, hiszpański, chiński i portugalski). Uczelnie uzupełniają portal zamieszczając informacje o kierunkach studiów. DZIAŁANIE: Zwiększenie środków finansowych na promocję za granicą umożliwiłoby uczelniom artystycznym zarówno szerszą prezentację swojej oferty na forach międzynarodowych, jak również pomogłoby zintensyfikować działania w celu promocji całego szkolnictwa artystycznego, a nie tylko poszczególnych uczelni. Koszty: w ramach budżetu MNiSW MKiDN - Uniwersytet Artystyczny Poznań prezentacja oferty edukacyjnej na: o V Targach Uniwersyteckich organizowanych przez Fahrenheit Center w USA i Kanadzie o o XVIII Targach Edukacyjnych w Poznaniu 3ciej edycji European Higher Education Fair (EHEF) w Tokio oraz Kyoto (organizatorem targów była Komisja Europejska oraz Delegacja UE w Japonii) 1. Akademia Muzyczna Poznań* porozumienie z chińską agencją International Education Union w Pekinie (posiada certyfikat państwowy), która promuje Akademię w Chinach 2. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie spotkanie organizacji NICA w Warszawie, z udziałem rektorów szkół zagranicznych na spotkaniu ASP szczegółowo prezentowała swoją ofertę 3. Promocji uczelni służą też spotkania na konferencjach międzynarodowych oraz udział w organizacjach międzynarodowych, które zrzeszają uczelnie muzyczne, plastyczne, teatralne i filmowe (przykładowe organizacje: ABAM, AEC, ELIA, PARADOX, NICA). Temu celowi służy również udział uczelni w różnych programach partnerskich, takich jak programy UE (np. Erasmus+) czy też CEEPUS Należy wspierać napływ studentów z krajów objętych Partnerstwem Wschodnim, m.in. Ponadto uczelnie promują się poprzez wymianę akademicką, realizację wspólnych projektów artystycznych, udziale w festiwalach, konferencjach, warsztatach, konkursach, różne imprezy (obchody święta UDK Rundgang w Berlinie ASP Warszawa). Uczelnie prezentują też swoją ofertę przy okazji różnych festiwali (np. PWSTviT w Łodzi). DZIAŁANIE: W 2014 r. planowana jest kontynuacja programów stypendialnych. Koszty: 8,5 mln zł ze środków MNiSW oraz rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację Planu współpracy rozwojowej w 2014 r. 5

6 poprzez sprawną realizację procedur związanych z wydawaniem im wiz długoterminowych i zezwoleń na pobyt. (Podmioty odpowiedzialne MNiSW, MSZ) MSZ W regulaminie konkursu dotacyjnego wprowadzono zapis o priorytecie promocji języka polskiego. W efekcie powstają dwie platformy e-learningowe do nauki języka polskiego, w tym jedna przygotowywana specjalnie z myślą o uczniach z Ukrainy, Białorusi, Rosji mających zamiar podjąć studia w Polsce. Wspieramy program MKIDN Thesaurus Poloniae, a także program stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego. W 2014 r. kontynuowano za pośrednictwem MSZ i MNiSW finansowanie programów stypendialnych skierowanych do obywateli Partnerstwa Wschodniego. Zgodnie z Planem współpracy rozwojowej w 2014 r. MSZ kontynuował finansowanie następujących programów: 1. Program stypendialny im. Stefana Banacha kierowany do obywateli krajów PW, obejmujący stypendia na studiach II stopnia oraz praktyki zawodowe i staże (w szczególności kierunki ścisłe, przyrodnicze, ekonomiczne, prawnicze techniczne oraz z zakresu integracji europejskiej). 2. Program stypendialny dla studentów Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego. 3. Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego w zakresie studiów podyplomowych, doktoranckich i staży naukowych. 4. Program stypendialny dla obywateli krajów Partnerstwa Wschodniego UE podejmujących w Polsce studia doktoranckie. Ponadto na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o kształceniu obywateli Ukrainy w Kolegium Europejskim w Natolinie z dnia 25 listopada 2009 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych dofinansuje stypendia dla obywateli Ukrainy. Celem tych działań jest wspieranie dążeń Ukrainy na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. MNiSW - w sierpniu 2014 r. uruchomiło program stypendialny dla studentów z Ukrainy (terenów objętych działaniami wojennymi - Donbas) tzw. ERASMUS dla Ukrainy. Rekrutacja miała miejsce w grudniu 2014 r. i styczniu 2015 r., oczekiwane sa wyniki naboru. Studia są bezpłatne. Założenia programu umiędzynaradawiania szkolnictwa zostały opracowane w roku 2014 a przedstawione podczas konferencji w Warszawie w dniu 25 lutego 2015 r. MSZ zapewniał współpracę Należy uprościć formalności związane z uzyskiwaniem dokumentów pobytowych przez cudzoziemców - studentów i pracowników naukowych, przy jednoczesnym podjęciu działań zapobiegających wykorzystywaniu ww. procedur wyłącznie w celu zalegalizowania pobytu. (Podmiot odpowiedzialny UdSC) (Podmiot odpowiedzialny UdSC) DZIAŁANIE: W razie potrzeby należy zapewnić szkolenia dla uczelni na temat przewidzianych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach rozwiązań dotyczących współpracy z wojewodami w celu eliminowania możliwych nadużyć związanych z legalizowaniem pobytu studentów. Koszty: w ramach budżetu UdSC. UdSC - Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców co roku biorą udział w konferencjach organizowanych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach projektu Study in Poland. W trakcie konferencji przedstawiane są informacje o zasadach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. DZIAŁANIE: Należy w razie potrzeby przeprowadzić szkolenia dla pracowników dziekanatów na temat informowania właściwych służb przez rektorów o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów a także o niezaliczeniu przez niego roku studiów w określonym terminie. Koszty: w ramach budżetu UdSC UdSC - Przedstawiciele Urzędu do Spraw Cudzoziemców co roku biorą udział w konferencjach organizowanych przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach projektu Study in Poland. W trakcie konferencji przedstawiane są informacje o zasadach legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Straż Graniczna - powołano specjalnych oficerów kierunkowych na bieżąco współpracujących z większymi ośrodkami akademickimi w celu skutecznego administrowania. PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNEJ MIGRACJI 6

7 Dokonywanie w trakcie procedury wizowej oceny ryzyka nielegalnej migracji, w tym zwracanie szczególnej uwagi na zagrożenie wykorzystania przez wnioskującego wizy w celu innym niż deklarowany. (Podmioty odpowiedzialne: MSZ, SG, UdSC) DZIAŁANIE: Planowane jest wybudowanie nowego ulepszonego systemu do obsługi konsultacji w ramach mechanizmu komunikacyjnego VIS Mail DZIAŁANIE: Zgodnie z art. 46 Rozporządzenia VIS nastąpi zastąpienie sieci konsultacji Schengen (VISION) Mechanizmem komunikacyjnym VIS Mail (a tym samym wdrożenie 2. Fazy VIS Mail). Termin wdrożenia 2. Fazy VIS Mail jest uzależniony od tzw. roll-outu VIS (koniec 2014 / początek 2015). Wówczas, zgodnie z art. 46 Rozporządzenia VIS nastąpi zastąpienie sieci konsultacji Schengen (VISION) Mechanizmem komunikacyjnym VIS Mail (a tym samym wdrożenie 2. Fazy VIS Mail). Na poziomie krajowym, terminy prac nad VIS Mail wyznacza Pełnomocnik Rządu ds. SIS i VIS. Harmonogram krajowy zakłada przygotowanie narzędzi do obsługi 2. Fazy VIS Mail na połowę 2014 roku, lecz nie zostaną one uruchomione, zanim nie będzie decyzji Komisji Europejskiej w tej sprawie wyznaczającej termin wdrożenia VIS Mail (2.faza). Koszty: Koszty UdSC odnośnie VM2: ,00 PLN (w tym ,00 PLN ze środków FGZ). Należy jednak wskazać, że podana wartość jest szacunkowa i może ulec zmianie w toku postępowań przetargowych oraz uwzględnia jedynie koszty, które zostaną poniesione przez Urząd do Spraw Cudzoziemców Wdrażanie mechanizmu VIS Mail oraz przeprowadzanie konsultacji odbywają się w ramach przyznanych MSZ środków budżetowych. MSZ W roku 2014 wdrożono system VIS w regionach od 12 do 16, w terminach przewidzianych decyzją wykonawczą KE. W dniu 5 lutego br. COREPER potwierdził nowy harmonogramu wdrażania Systemu Informacji Wizowej (VIS) w regionach Obowiązujący dotąd terminarz zasadniczo zmodyfikowano, w tym uwzględniono potrzeby zgłaszane przez Polskę Tworzenie wspólnych z państwami UE centrów przyjmowania wniosków wizowych, co powinno ułatwić harmonizację tych procedur podczas ubiegania się o wizy. (Podmiot odpowiedzialny MSZ) Usprawnienie przepływów osobowych na granicach w miejscach wymagających podjęcia tego typu działań. (Podmiot odpowiedzialny SG) Zwiększenie jakości dostępnej na granicy infrastruktury. (Podmiot odpowiedzialny SG) UdSC- Umowa nr 175/KRAJOWY SYSTEM KONSULTACYJNY/UDSC/14 zawarta w dniu 11 grudnia 2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Urząd do Spraw Cudzoziemców a Sygnity S.A., której przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie Krajowego Systemu Konsultacyjnego jest w trakcie realizacji. Termin uruchomienia systemu jest powiązany z zakończeniem roll-out VIS we wszystkich regionach (na chwilę obecną [marzec 2015] jest to listopad 2015 r.) DZIAŁANIE: MSZ koncentruje się na tworzeniu sieci Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych w ramach outsourcingu w krajach, w których obserwowane jest największe zainteresowanie polskimi wizami (Rosja z Okręgiem Kaliningradzkim, Ukraina, Turcja). Rozważana jest możliwość rozszerzenia współpracy z innymi państwami Schengen w ramach outsourcingu w innych krajach. Termin wdrożenia: działanie ciągłe Koszty: w ramach przyznanych MSZ środków budżetowych MSZ - W 2014 roku dokonano racjonalizacji liczby Punktów Przyjmowania Wniosków Wizowych na terenie Rosji, Ukrainy i Turcji (łącznie 35 PPWW). Rozpoczęto prace w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie firmy zewnętrznej świadczącej usługi outsourcingowe na rzecz Ambasady RP w Mińsku, KG RP w Brześciu i Grodnie. DZIAŁANIE: Działania mają charakter ciągły, nie przewiduje się ich zakończenia, ponieważ rozwój technologii oraz nowych rozwiązań organizacji odprawy granicznej powoduje nowe możliwości w zakresie usprawniania przepływów osobowych na granicy RP. Koszty: w ramach budżetu SG SG - Działania realizowane na bieżąco DZIAŁANIE: Trwa rozbudowa drogowego przejścia granicznego Korczowa Krakowiec. Planowane jest rozdzielenie ruchu towarowego od osobowego. Obecne przejście zostanie przekształcone w terminal odpraw na 250 samochodów ciężarowych z osobnym dojazdem. Trwają zaawansowane prace wykończeniowe wybudowanych obiektów. Odcinek autostrady przylegający do planowanych obiektów przejścia granicznego o długości 200 m już istnieje; DZIAŁANIE: Trwa budowa nowego drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów Uhrynów. Zakończenie inwestycji planowane jest na I kwartał 2014 r. Dotychczas wybudowano: budynek główny (stan surowy), wiaty nad pasami odpraw, 6 pawilonów kontrolerskich (po 3 na kierunku), 2 pawilony dla SC na kierunku wjazdowym do RP, infrastrukturę podziemną, instalację sieci niskoprądowej; DZIAŁANIE: Trwa rozbudowa drogowego przejścia granicznego Zosin Ustiług: powiększenie obszaru przejścia, nowa organizacja 7

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Plan wdraż ania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane dżiałania

Plan wdraż ania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane dżiałania Plan wdraż ania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane dżiałania Opracowano na podstawie materiałów przekazanych przez członków grupy roboczej Zespołu do Spraw Migracji ds.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców

Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrole legalności zatrudnienia, w tym zatrudnienia obcokrajowców MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, maj 2013 r. Spis treści: 1. Aktualny stan prawny uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011

Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Informacja o realizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 w roku 2011 Warszawa, lipiec 2012 r. 2 Spis treści Wprowadzenie... 4 I. Działania systemowe... 6 1. System zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI RAPORT O STANIE GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W LATACH 2007-2011 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, luty 2013 Spis treści WPROWADZENIE... 3 CZEŚĆ I. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Kontrola legalności zatrudnienia I. Analiza wyników kontroli legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz cudzoziemców II.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo