PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURA DYPLOMOWANIA"

Transkrypt

1 Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 Podstawa prawna procedury PROCEDURA DYPLOMOWANIA Regulamin Studiów Uniwersytetu w Białymstoku (Załącznik do Uchwały nr 1225 Senatu UwB z dnia 25 kwietnia 2012, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą 1381 Senatu UwB z dnia Zarządzenie nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych Adresaci procedury studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia; nauczyciele akademiccy prowadzący seminaria dyplomowe, nauczyciele akademiccy recenzujący prace dyplomowe, pracownicy dziekanatów prowadzący sprawy studenckie danego kierunku Cel procedury Celem procedury jest określenie warunków, trybu i sposobu przygotowania pracy dyplomowej oraz ważnych terminów realizacji przez studenta, promotora, recenzenta i dziekana różnych zadań w procesie przygotowywania i obrony pracy dyplomowej. Osoby odpowiedzialne za realizację procedury prodziekani ds. studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia; nauczyciele akademiccy prowadzący seminaria dyplomowe, nauczyciele akademiccy recenzujący prace dyplomowe, pracownicy dziekanatów prowadzący sprawy studenckie danego kierunku Zakres procedury

2 Procedura dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunku: pedagogika, praca socjalna, polityka społeczna. Opis procedury: Postanowienia ogólne 1. Warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata jest uzyskanie absolutorium, przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej), oraz zdanie egzaminu dyplomowego (licencjackiego). 2. Warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i uzyskania tytułu zawodowego magistra jest uzyskanie absolutorium, przygotowanie pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz zdanie egzaminu dyplomowego (magisterskiego). 3. Wszystkie prace studentów I i II stopnia powinny być opracowane indywidualnie (nie przewiduje się prac zespołowych). Strona tytułowa pracy może być przygotowana według wzoru (Załącznik 1). 4. Student uzyskuje absolutorium, gdy uzyskał zaliczenie objętych planem studiów przedmiotów i zdał obowiązujące egzaminy oraz spełnił innych wymagania przewidziane planem studiów, a tym samym uzyskał wymaganą planem studiów liczbę punktów ECTS, z wyłączeniem złożenia pracy dyplomowej i zdania egzaminu dyplomowego. 5. Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona z listy studentów, może ubiegać się o wznowienie studiów na dzień egzaminu dyplomowego w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium. Wznowienie studiów musi być poprzedzone opinią promotora zawierającą pozytywną ocenę przygotowanej pracy dyplomowej. 6. Osoba, która po uzyskaniu absolutorium została skreślona z listy studentów i w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium nie złożyła pracy dyplomowej, może ubiegać się o wznowienie studiów na ostatnim roku studiów. 7. Praca dyplomowa powinna być złożona najpóźniej do końca sesji głównej. Dziekan może na prośbę studenta przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej. 8. W przypadku niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub niezdania egzaminu dyplomowego Dziekan skreśla studenta z listy studentów.

3 9. Prace dyplomowe studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia archiwizowane są w wersji elektronicznej za pomocą systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). 10. Oceny pracy dyplomowej dokonuje kierujący pracą promotor oraz wyznaczony przez dziekana recenzent. Recenzentem pracy powinien być samodzielny pracownik naukowy lub wyznaczony przez kierownika katedry lub zakładu nauczyciel ze stopniem doktora. Wybór tematyki pracy i promotora 1. Do prowadzenia seminariów dyplomowych, przyjmowania egzaminów, kierowania pracami dyplomowymi oraz ich recenzowania uprawnione są osoby posiadające tytuł naukowy profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego. 2. Promotorem pracy powinien być samodzielny pracownik naukowy, a w szczególnych przypadkach nauczyciel akademicki posiadający stopień naukowy doktora. Rada Wydziału wyraża zgodę na kierowanie prac dyplomowych pracownikom nie posiadających stopnia doktora habilitowanego. Upoważnienie jest udzielane na czas określony. W szczególnych przypadkach upoważnienie to może być udzielone bezterminowo. 3. Nauczyciele akademiccy, zgodnie z kartą planowanych obciążeń, zgłaszają do 15 września poprzedzającego rok akademicki (do właściwych dziekanatów) proponowaną problematykę seminarium licencjackiego lub magisterskiego, z której powinny wynikać główne obszary badań. Nauczyciel akademicki powinien także wskazać preferowane podejście badawcze (jakościowe lub ilościowe), typy prac (badawcze lub projektowe). Tematyka prac dyplomowych powinna nawiązywać do efektów kształcenia przyjętych dla kierunku studiów. 4. Problematyka prac dyplomowych i lista promotorów powinna być udostępniona na stronie Internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego. 5. Student ma prawo do wyboru problematyki pracy i nauczyciela akademickiego, pod kierunkiem którego będzie wykonywał pracę dyplomową. Student może zaproponować tematykę opracowywaną przez

4 siebie w ramach studenckiego ruchu naukowego. Wyboru promotora student dokonuje za pośrednictwem systemu USOS web. O terminie rejestracji elektronicznej na listę do wybranego promotora studenci są powiadamiani za pośrednictwem strony Internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii. 6. Po elektronicznym zarejestrowaniu się na seminarium dyplomowe zmiana promotora jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody promotora aktualnego i proponowanego. Student, który ma uzasadnione i udokumentowane powody zmiany grupy seminaryjnej zgłasza na piśmie prośbę (druk do pobrania na stronie Internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii) skierowaną do właściwego dziekana ds. studenckich - nie później niż dwa tygodnie od rejestracji na seminarium. 7. Przewiduje się następujące rodzaje prac na studiach I stopnia: Badawcze: empiryczne badania jakościowe lub ilościowe realizowane w terenie; badania jakościowe realizowane na podstawie analizy literatury, dokumentów, źródeł (praca badawcza z określeniem celów, problemów, hipotez, metod analizy danych, itp.) rozdział metodologiczny w takiej pracy jest swoisty, ale konieczny. Projektowe: projekt działalności praktycznej (w tym edukacyjnej) do zrealizowania lub realizowany przez studenta w środowisku lokalnym); kompletny projekt badań empirycznych gotowy do realizacji. Typy prac na studiach II stopnia: empiryczne badania jakościowe lub ilościowe realizowane w terenie; badania jakościowe realizowane na podstawie studiowania literatury naukowej, dokumentów, źródeł (praca badawcza z określeniem celów, problemów, hipotez, metod analizy danych, itp.) rozdział metodologiczny jest konieczny, choć jego struktura jest swoista i nie musi odpowiadać strukturze typowej pracy badawczej o charakterze ilościowym.

5 8. Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez promotora i studenta. Temat pracy powinien być określony precyzyjnie, w przypadku prac empirycznych wskazywać na główne zmienne. Temat pracy powinien być określony w języku polskim i angielskim. 9. Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej przez Radę Wydziału powinno nastąpić nie później, niż z dniem rozpoczęcia ostatniego semestru danego cyklu kształcenia. Przygotowanie pracy do obrony Zadania pracowników dziekanatu: Pracownicy dziekanatu zobowiązani są do: 1. Wprowadzenia do systemu USOS podstawowych danych dotyczących prac dyplomowych przewidzianych do obrony, tj.: kodu dyplomu, jednostki, kierunku, specjalności, tematu pracy dyplomowej (w języku oryginału), daty zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej, kodu seminarium (realizowanego w ostatnim semestrze studiów), danych promotora, opiekuna pracy, recenzenta./recenzentów, danych składu komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy, daty złożenia pracy dyplomowej. 2. Ustawienia w systemie USOS status pracy dyplomowej na I etapie do modyfikacji student ma wpisać streszczenie w APD i wprowadzają polecenie archiwizowania w APD. 3. Wydrukowania z systemu USOS recenzji pracy dyplomowej i protokołu egzaminu dyplomowego. 4. Kontroli poprawności złożonych przez studenta dokumentów w tym oświadczenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 18 Rektora UwB. Zadania studenta: Student, którego dane dotyczące pracy dyplomowej zostały wprowadzone do systemu USOS przez pracownika dziekanatu, przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:

6 1. uzyskania wszystkich zaliczeń i zdania egzaminów oraz odbycia praktyk przewidzianych w planie studiów; 2. podania lub uaktualnienia w dziekanacie Wydziału danych kontaktowych a w szczególności adresu owego; 3. wyboru w APD języka pracy; 4. wypełnienia w APD formularza zawierającego szczegółowe dane dotyczące pracy dyplomowej: tematu pracy w języku angielskim (jeżeli praca była przygotowana w języku polskim lub języku obcym innym niż język angielski), tematu pracy w języku polskim (jeżeli praca była przygotowana w języku innym niż polski), słów kluczowych i streszczenia pracy w języku polskim (oraz języku obcym jeżeli praca została przygotowana w języku innym niż polski), po uprzednim uzgodnieniu treści tych danych z promotorem; 5. wprowadzenia do APD przygotowanej pracy dyplomowej (jeden egzemplarz pracy powinien być przekazany w formacie PDF, drugi w postaci pliku edytowalnego) wraz z ewentualnymi załącznikami umieszczonymi w archiwum zip (formacie zip); 6. złożenia do właściwego dziekanatu, w terminie co najmniej 10 dni przed planowanym terminem obrony, kompletu dokumentów wymaganych do przystąpienia do egzaminu dyplomowego: 2-ch egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej wydrukowanej z systemu APD (egzemplarz do dziekanatu zatwierdzony przez promotora) tj. : 1 egzemplarz pracy do dziekanatu - oprawiony w miękkie okładki (bindowany); tekst drukowany obustronnie; 1 egzemplarz pracy dla promotora (zgodnie z wytycznymi promotora) pracy dyplomowej w wersji elektronicznej na płycie CD, podpisanej imieniem i nazwiskiem studenta wraz z numerem albumu, a także imieniem i nazwiskiem promotora. Plik elektroniczny powinien mieć format ODT (Open Office Document), DOC lub DOCX (Microsoft Word); informacji do suplementu dyplomu ukończenia studiów o przynależności do kół naukowych i działalności w organizacjach studenckich;

7 oświadczenia antyplagiatowego; 4 fotografii o wymiarze 4,5 na 6,5 bez nakrycia głowy (podpisane imieniem i nazwiskiem oraz numerem albumu); wniosku dopuszczającego do obrony; podpisanego przez studenta wydruku ocen z USOS web; indeksu z wymaganymi wpisami z egzaminów i zaliczeń (dotyczy jedynie studentów III roku I stopnia); dzienniczka praktyk (dotyczy wszystkich studentów I stopnia oraz studentów II stopnia o specjalnościach nauczycielskich, tj. pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna); opłaty za wydanie dyplomu w wysokości 50 zł należy uiścić na konto widniejące w systemie USOS web (zakładka płatności, należności nierozliczone, rodzaj opłaty - inne za wydanie dyplomu ukończenia studiów); karty obiegowej. Dziekanat przyjmuje tylko komplet dokumentów. Zadania promotora: Do podstawowych obowiązków promotora związanych z APD należy: 1. podanie lub uaktualnienie w dziekanacie danych kontaktowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej znajdującego się na serwerze UwB oraz komunikowanie się za pomocą wskazanej poczty elektronicznej ze studentem, 2. współpraca ze studentem w zakresie ustalenia słów kluczowych pracy dyplomowej i jej streszczenia oraz zatwierdzenia tych danych, 3. zatwierdzenie w APD przyjętej pracy dyplomowej, 4. dokonanie w APD recenzji pracy dyplomowej. Zadania recenzenta: Do podstawowych obowiązków recenzenta związanych z APD należy: 1. podanie lub uaktualnienie w dziekanacie danych kontaktowych, a w szczególności adresu poczty elektronicznej znajdującego się na serwerze UwB oraz komunikowanie się za pomocą wskazanej poczty elektronicznej ze studentem,

8 2. współpraca z promotorem w celu dokonania recenzji pracy dyplomowej, 3. dokonanie w APD recenzji pracy dyplomowej. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych statusu pracy czy możliwości edycji pracy, recenzji lub załączników, wniosek ze wskazaniem koniecznego zakresu zmian, zaakceptowany przez dziekana, składany jest w dziekanacie lub u wydziałowego koordynatora APD. Wniosek może był złożony przez: dziekana, promotora, recenzenta, studenta. W przypadku prac dyplomowych studentów, którzy nie przystąpili do egzaminu dyplomowego, w terminie określonym organizacją roku akademickiego ustaloną przez rektora wydziałowy koordynator APD ustawia status tych prac na etapie l, a następnie zmienia parametry na praca bez praw do modyfikacji i wydaje polecenie nie do archiwizacji. Egzamin dyplomowy 1. Egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej. 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie absolutorium oraz uzyskanie dwóch pozytywnych ocen pracy dyplomowej wystawionych przez opiekuna i recenzenta. 3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana. W skład komisji wchodzą: a. przewodniczący - dziekan lub prodziekan lub wyznaczony przez dziekana samodzielny pracownik naukowy; b. promotor pracy c. recenzent. 4. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty złożenia pracy. 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym. Student powinien otrzymać trzy pytania (dwa od promotora pracy i jedno od recenzenta) 1. 1 Uchylony zostaje pkt 10. Uchwały nr 51 Rady Wydziału z dnia mówiący, że Liczba pytań na egzaminie licencjackim wynosi 2, na egzaminie magisterskim 3.

9 6. Na egzaminie dyplomowym student powinien wykazać się ogólną wiedzą z zakresu treści kierunkowych oraz szczegółową - w zakresie obranej specjalności i specjalizacji wynikającej z tematu pracy. Egzamin dyplomowy powinien umożliwić weryfikację efektów kształcenia przypisanych seminarium dyplomowemu w sylabusie A. 7. Rada Wydziału na wniosek komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzamin dyplomowy może przyznać absolwentowi dyplom honorowy, gdy spełnia łącznie następujące warunki: uzyskał z egzaminów i zaliczeń przedmiotów objętych planem studiów średnią ocen, nie niższą niż 4.75; uzyskał z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego oceny bardzo dobre, nie był karany dyscyplinarnie.

10 Załącznik 1 wzór strony tytułowej pracy dyplomowej Uniwersytet w Białymstoku Wydział Pedagogiki i Psychologii Imiona i nazwisko studenta Kierunek studiów i specjalność Nr albumu Tytuł pracy w języku polskim Tytuł pracy w języku angielskim Praca licencjacka/magisterska napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Jana Kowalskiego w Katedrze/ Zakładzie.. Białystok 2015

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie PROCEDURA PROCESU DYPLOMOWANIA na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Podstawa prawna: Ogólne zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB nr 10/15 z dn. 29.01.2015 r. Regulamin realizacji prac dyplomowych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie

Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie Wytyczne dotyczące przygotowania i obrony pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Akademii Morskiej w Szczecinie zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 29.06.2010 r. Spis treści I. Wytyczne II. Załączniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej Zasady prowadzenia prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale InŜynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej zatwierdzone przez Radę Wydziału InŜynierii Produkcji Uchwałą nr.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Postanowienia ogólne REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNYM im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Postanowienia ogólne 1 2 Załącznik do uchwały Nr 000-11/5/2012 Senatu UTH Rad. z dnia 22.11.2012r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 170/11-12 Senatu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 maja 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I KURSÓW w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich):

Wymagania dotyczące pisania prac dyplomowych (magisterskich, licencjackich): Uchwała Nr RWWF-2-I-II/2015 Rady Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie wymagań dotyczących pisania prac

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI

PRACE DYPLOMOWE WYMOGI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU INSTYTUT EKONOMICZNY PRACE DYPLOMOWE WYMOGI Niniejszy tekst redagowany jest w formule zaleceń adresowanych do studentów przygotowujących prace dyplomowe (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie Praca licencjacka

Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie Praca licencjacka Seminarium licencjackie obejmuje 30 godz. zajęć w semestrze letnim. Opiekunem seminarium licencjackiego jest promotor pracy licencjackiej. PRACA LICENCJACKA Wymagania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny FILOLOGIA POLSKA

Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny FILOLOGIA POLSKA STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH Uniwersytet Rzeszowski Wydział Filologiczny FILOLOGIA POLSKA Standardy zostały opracowane zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Zasady realizacji procesu dyplomowania na Wydziale Nauk o Materiałach i Środowisku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 1 Uwagi ogólne 1. Ogólne wymagania dotyczące procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012)

WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października 2012) Załącznik do Uchwały r 109/2011/2012 Senatu PWSZ w ysie z dnia 27.09.2012 r. WEW ĘTRZ Y REGULAMI DYPLOMOWA IA W I STYTUCIE ZDROWIA PUBLICZ EGO W PWSZ W YSIE (dla studentów rozpoczynających naukę 1 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne II. Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów podyplomowych III. Prawa

Bardziej szczegółowo

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Komisja Dydaktyczna Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej Warszawa 2010 Redakcja: inż. Michał Okulewicz Magda Ziółkowska Zuzanna Krawczyk Piotr Bogdanowicz Magda Kochanowska Współpraca: Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 38/12-13 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad przygotowania prac dyplomowych oraz zdawania egzaminów dyplomowych w Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ. /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ Załącznik do uchwały Nr 13/2011-2015 Senatu ALMAMER Szkoły Wyższej z dnia 14 grudnia 2011 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ALMAMER SZKOLE WYŻSZEJ /tekst jednolity, 15 grudnia 2011 roku/ WARSZAWA 2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Studia podyplomowe mogą być prowadzone przez podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo