Wykaz tytułów i abstraktów obowiązujących Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO) (stan na dzień r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz tytułów i abstraktów obowiązujących Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO) (stan na dzień 08.07.2014 r."

Transkrypt

1 Na podstawie załącznika do decyzji Nr 287/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar, poz. 239 ) Wykaz tytułów i abstraktów obowiązujących Norm Obronnych (NO) i podręczników normalizacji obronnej (PDNO) (stan na dzień r.) Lp. Numer NO/PDNO Tytuł NO/PDNO Abstrakt NO/PDNO 1. NO-01-A001:2011 Sprzęt inżynieryjny Klasyfikacja i terminologia Engineer Equipment Classification and Terminology Podano klasyfikację sprzętu inżynieryjnego i środków inżynieryjno-saperskiego zabezpieczenia działań bojowych ze względu na przeznaczenie i konstrukcję. Podano 124 terminy i ich definicje: ogólne (5) oraz dotyczące sprzętu przeprawowego i mostowego (28), maszyn inżynieryjnych i sprzętu do prac ziemnych, fortyfikacyjnych, drogowych i utrzymania lotnisk (13), amunicji saperskiej i jej elementów (15), sprzętu do budowy, rozpoznania i pokonywania zapór minowych (9), sprzętu i materiałów eksploatacyjnych do wydobywania, uzdatniania oraz oceny jakości wody w warunkach polowych (11), polowych obiektów i urządzeń fortyfikacyjnych (8), sprzętu i środków do maskowania (9), sprzętu do rozpoznania inżynieryjnego (9), źródeł energii elektrycznej (5), inżynieryjnych warsztatów ruchomych, zestawów narzędzi ręcznych oraz napędów ogólnego przeznaczenia (12). Zamieszczono terminy w języku angielskim. The classification of engineer equipment and materials for support of combat operation with regard to their purpose and construction has been given. 124 terms and their definitions have been given: general (5) and related to bridging and crossing equipment (28), engineer machines and earth-moving equipment, field fortification, road - making machines and maintenance of airfields (13), mine warfare (15), mine laying systems, equipment for reconnaissance and clearing minefields (9), water winning and water treatment (11), equipment in field conditions (8), equipment and means for camouflage (9), equipment for engineer reconnaissance (9), power sources (5), mobile workshops, tool sets and general purpose drives (12). English translations of key terms are given. 2. NO-01-A003:2011 Systemy telekomunikacyjne i informatyczne Terminologia Communications and informatics systems Terminology Podano 88 podstawowych definicji z zakresu systemów telekomunikacyjnych i informatycznych. Zamieszczono indeksy terminów w języku polskim, angielskim i francuskim. There have been determined 88 fundamental definitions concerning telecommunications and informatics systems. There have been given the indexes of the terms in three languages Polish, English and French. 3. NO-01-A004:2013 Rozpoznanie inżynieryjne Klasyfikacja I terminologia Engineer reconnaissance - Terminology and Classification Podano 27 terminy i ich definicje dotyczące: pojęć podstawowych (3), rodzajów rozpoznania inżynieryjnego (7), elementów rozpoznania inżynieryjnego (6), sprzętu i środków do rozpoznania inżynieryjnego (11). Zamieszczono terminy w języku polskim i angielskim. 27 terms and their definitions concerning: fundamental notions (3) types of engineer reconnaissance (7), engineer reconnaissance elements (6), equipment and means for engineer reconnaissance (11) have been given. Terms in Polish and English language have been placed. 1

2 4. NO-01-A005: NO-01-A006:2010 Wojska inżynieryjne Terminologia Engineer forces Terminology Obrona przed bronią masowego rażenia Terminologia Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence - Terminology Podano 275 terminów i definicji używanych w ramach wspólnych działań lądowych w strukturach NATO dotyczących: rozpoznania inżynieryjnego, rozbudowy fortyfikacyjnej, zapór inżynieryjnych i niszczeń, osłony technicznej dróg, przepraw, wykonywania przejść w zaporach, rozminowania oraz inne terminy inżynieryjne. Ponadto podano 48 terminów i definicji krajowych stosowanych w wojskach inżynieryjnych Sił Zbrojnych RP, nie używanych w NATO. There have been given 275 terms and definitions used valid within combined and joint NATO land operations concerning: engineer reconnaissance, field fortification, performing gaps across obstacles, mine clearance and other engineer terms. There have been given 48 national terms and definitions used within Engineer troops in the Polish Armed Forces which are not used in NATO. Podano 427 terminów i definicji z dziedziny obrony przed bronią masowego rażenia. Podano odpowiedniki terminów w języku angielskim oraz zamieszczono indeksy alfabetyczne w języku polskim i angielskim. 427 terms and definitions have been given in the area of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence. There have been given related English terms and included alphabetical indexes in Polish and English languages. 6. NO-01-A008:2005 Ochrona środowiska morskiego Terminologia Maritime environmental protection Terminology Zdefiniowano 106 terminów. Zdefiniowane terminy podzielono na następujące kategorie: ogólne, dotyczące oleju i mieszanki olejów, dotyczące ścieków/niezaolejonej wody ściekowej, dotyczące odpadów i terminy dotyczące odpadów medycznych i biomedycznych. It is defined 106 terms. Defined terms divided on following categories: general, oil and oily mixtures, sewage/non-oily wastewater, garbage and medical waste. 7. NO-01-A009:2007 Nawigacja i hydrografia Terminologia Navigation and hydrography Terminology Określono 755 definicji. Podano definicje 486 terminów wykorzystywanych w nawigacji, 71 terminów wykorzystywanych w hydrografii morskiej oraz 202 terminy ogólne z zakresu kartografii, oceanografii i dziedzinach pokrewnych, związanych z morską informacją geoprzestrzenną. Zamieszczono odpowiedniki terminów w języku angielskim oraz indeksy terminów w języku polskim i angielskim oraz indeks skrótów w języku angielskim. Terminy te są spotykane w materiałach i dokumentach polskiej administracji morskiej i służb bezpieczeństwa morskiego oraz szkolnictwie morskim. 755 definitions have been determined. These definitions are used in navigation (486 terms), hydrography (71 terms) and cartography, oceanography and other related fields, which are connected with the maritime geospatial information (202 terms). Polish terms equivalents in English, and terms index in Polish and in English, and abbreviations index in English were including. These terms are met in materials and documents of the Polish maritime administrations and services of the maritime safety and education. 8. NO-01-A010:2009 Marynarka Wojenna Działania na morzu Terminologia Polish Navy Maritime Procedures Terminology Podano definicje 724 terminów wykorzystywanych w działaniach sił Marynarki Wojennej na morzu w tym 423 terminów z zakresu działań w przestrzeni nawodnej, 163 działań w przestrzeni podwodnej oraz 138 w przestrzeni powietrznej. Zamieszczono odpowiedniki terminów w języku angielskim oraz indeksy terminów w języku polskim i angielskim. Terminy te są spotykane w dokumentach standaryzacyjnych NATO. It has been set down seven hundred and twenty-four definitions of the English terms used in maritime warfare, to include four hundred and twenty-three related to the surface warfare, one hundred and sixty-three related to underwater warfare and one hundred and thirty-eight related to the above water warfare. Equivalents of the English terms and index of Polish and English terms have been also included. All terms are met in NATO s standardization documents. 9. NO-01-A011:2010 Śledzenie zasobów logistycznych Terminologia Asset tracking terminology Określono słownictwo wykorzystywane przez państwa członkowskie NATO w dokumentach standaryzacyjnych i materiałach związanych ze śledzeniem zasobów. Podano 38 terminów i ich definicji dotyczących śledzenia zasobów. Zamieszczono indeksy alfabetyczne terminów w języku polskim i angielskim. There have been specified vocabulary used by NATO Member Nations in standardization documents and other documents concerning asset tracking. There have been described 38 terms and definitions concerning asset tracking. Alphabetical index of polish and english terms have been added. 2

3 10. NO-01-A012:2012 Procedury działań morskich Wojna minowa Terminologia Procedures for maritime operations - Mine warfare - Terminology Ustalono nazwy i definicje dotyczące wojny minowej na morzu. Podano 39 terminów z zakresu użycia morskiej broni minowej oraz 187 terminy dotyczące budowy i zasad użycia morskich systemów przeciwminowych. Zamieszczono odpowiedniki terminów w języku angielskim. Definitions concerning naval mine warfare were established. There were presented 39 definitions relating to the rules for the use of naval mines and 187 definitions relating to the design and rules for the use of mine countermeasures systems. The equivalents of terms were put in English. 11. NO-01-A013:2013 Ratownictwo morskie Terminologia Maritime rescue Terminology Ustalono nazwy i definicje dotyczące ratownictwa morskiego. Podano 279 terminów z zakresu procedur prowadzenia działań ratowania życia, 263 terminy dotyczące ratowania mienia, 49 terminów łączności w niebezpieczeństwie oraz 62 terminy używane w postępowaniu po wypadku morskim. Zamieszczono odpowiedniki terminów w języku angielskim. Definitions pertaining to rescue at sea have been established. There have been provided 279 terms related to life saving procedures, 263 terms pertaining rescue of the property, 49 terms concerning communication in distress and 62 terms used within the maritime accident investigation process. English equivalents of terms have been given. 12. NO-02-A002:2009 Dokumenty dowodzenia Zasady opracowywania Command documents Rules of making Podano strukturę i układ podstawowych dokumentów rozkazodawczych oraz załączników, które są do nich włączane. Określono ujednolicony system oznaczeń dni i godzin w odniesieniu do operacji lub ćwiczeń, a także metody opisywania naziemnych lokalizacji, rejonów, dróg i granic w dokumentach rozkazodawczych. There have been given the structure and form of basic command documents and annexes which are attached to them. There have been defined the harmonized system of designating days and hours in relation to an operation or exercises and also the methods of describing ground locations, areas, roads and boundaries. 13. NO-02-A004:2007 Obiekty geograficzne Oznaczenia kodowe Geographical features Marking codes Podano kody do oznaczania obiektów geograficznych, narodów i krajów (państw). Określono system oznaczeń kodowych na potrzeby ćwiczeń, służący do oznaczania dowództw oraz stron biorących udział w ćwiczeniach. The codes have been given for marking of geographical objectives, nations, countries. The codes marking system has been specified for the need of exercises to mark Commands and sides which participate in exercises. 14. NO-02-A006:2000 Składanie meldunków z patrolu Patrol reports Przedstawiono formularz meldunku z patrolu składany po wykonaniu zadania związanego z patrolowaniem. The form of patrol report, which have done after patrolling mission, is presented. 15. NO-02-A007:2012 Klucze meteorologiczne NATO NATO Meteorological Codes Określono formaty kluczy meteorologicznych NATO oraz wymagania dotyczące kodowania za pomocą tych kluczy danych z obserwacji i pomiarów meteorologicznych. Formats of NATO meteorological codes and requirements regarding coding of the data from meteorological observations and measurement have been defined. 16. NO-02-A008:2012 System łączności Marszrutowanie i numeracja na szczeblu taktycznym - Wymagania Communications system International routing and directory system for tactical level Requirements Określono sposób tworzenia prefiksów routingu i sposób ich zastosowania do ustanawiania połączeń pomiędzy: taktycznymi sieciami łączności, siecią łączności jednostki głównej a siecią łączności (lub obiektami jednostek jej podporządkowanych) oraz taktycznymi sieciami łączności a sieciami łączności (lub obiektami jednostek podległych jednostkom podporządkowanym). Podano również sposoby realizacji routingu pomiędzy taktycznymi i strategicznymi systemami łączności. There have been established the routing prefixes and their application in order to route calls among: tactical communications networks, from one communications network of the main unit to the communications network (or facilities of a unit under command), and from tactical communications networks to the communications networks (or facilities of a unit under command of a unit under command). There have been defined prefixes to route calls between tactical and strategic communications systems. 3

4 17. NO-02-A010:2007 Obrona przed bronią masowego rażenia Ostrzeganie wojsk o sojuszniczych uderzeniach jądrowych Nuclear, biological and chemical defence Friendly nuclear strike warning Określono procedury ostrzegania o sojuszniczych uderzeniach jądrowych. Przedstawiono obowiązki dowódcy odpowiedzialnego za przekazanie ostrzeżenia oraz obowiązki dowódców ostrzeganych. Podano sposoby formatowania tekstu meldunków STRIKWARN wysyłanych przed uderzeniem jądrowym oraz znaczenie poszczególnych linii w tym dokumencie. Podano przykłady meldunków STRIKWARN dla pojedynczych i grupowych uderzeń jądrowych. Zdefiniowano minimalne bezpieczne odległości od wybuchu jądrowego, określono ogólne kryteria zapewnienia bezpieczeństwa. Podano wymagania bezpieczeństwa w poszczególnych rejonach. Określono zasady działania jednostek po otrzymaniu meldunków STRIKWARN. Przedstawiono procedury określania minimalnych bezpiecznych odległości dla pojedynczych i grupowych uderzeń jądrowych. The procedures of friendly nuclear strike warning have been established. The duties of commander responsible for disseminating a nuclear strike warning have been described as well as the responsibilities of commanders receiving warning. The examples of text formatting STRIKWARN messages, sent before the strike have been shown and also the meaning of each particular line has been given. The minimum safe distances from a nuclear strike have been defined. The examples STRIKWARN messages for single and multiple nuclear strikes have been given. The general criterion for ensuring the safety and protection requirements in particular areas have been described. The procedures of actions units receiving STRIKWARN messages have been defined. The procedures of determination of minimum safe distances for single and multiple nuclear strikes have been given. 18. NO-02-A011:2010 Łączność - Organizowanie grup łącznikowych Wymagania Cooperation Establishing liaison Requirements Określono zasady dotyczące organizowania łączności współdziałania oraz obejmujące organizację, funkcjonowanie i zakres odpowiedzialności w obszarze grup łącznikowych. Przedstawione zasady mają zastosowanie w operacjach połączonych i wielonarodowych, w tym również w operacjach wsparcia pokoju. There have been provided procedures of liaison, including organization, functioning and responsibility in the area of liaison groups. Presented procedures are to be used in joint and combine operations, including peace support operations also. 19. NO-02-A012:2000 Meldunki o sytuacji operacyjnej Operational situation reports Przedstawiono zarys szczegółowego meldunku o sytuacji operacyjnej, sposób formułowania wiadomości, czasy sporządzania meldunków oraz zasady ochrony tajemnicy przy ich opracowaniu i przesyłaniu. Abstract shows detailed shape of operational situation report, message formularization, fregniencies for preparation and safety protection rules during the elaboration and sending. 20. NO-02-A012/A1:2009 Meldunki o sytuacji operacyjnej Operational situation reports 21. NO-02-A013:2000 Luzowanie oddziałów bojowych Relief of combat troops Przedstawiono procedury stosowane przy luzowaniu oddziałów bojowych i przejścia przez ugrupowanie bojowe wojsk własnych zarówno do przodu, jak i do tyłu. Podano terminy i definicje, czynniki wpływające na podjęcie ww. działań oraz zadania sztabów w tych działaniach. Procedury są zgodne z przyjętymi w armiach państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. The enclosed questions concerning procedures refer to relief of combat troops and relief of battle lines operations moving forwards and backwards, in particular: the terms and definitions, agents that influence undertaking operations as well as and headquarters tasks in these operations. The procedures according to accepted ones in the NATO members forces. 22. NO-02-A014-1:2000 Wymiana cyfrowych danych geograficznych Część 1: Opis ogólny Digital geographic information exchange Part 1: General description Opisano ogólną ideę cyfrowych danych geograficznych w postaci wektorowej, rastrowej i matrycowej. Przedstawiono schemat kodowania obiektów geograficznych i atrybutów je opisujących oraz ogólne struktury cyfrowych produktów podlegających wymianie, zawierających dane geograficzne i dodatkowe dane opisujące produkt (metadane). The general idea of vector, raster and matrix geographic information is described. The coding system of the geographic features and associated attributes is determined. The general structure of the digital geographic products containing geographic information with metadata, to be exchanged is shown. 23. NO-02-A014-2:2000 Wymiana cyfrowych danych geograficznych Część 2: Katalog kodowania obiektów i atrybutów Digital geographic information exchange Part 2: Coding catalogue for features and attributes Przedstawiono wykaz kodów obiektów geograficznych, ich atrybutów i wartości, oraz ideę systemu kodowania. Podano definicje obiektów w celu ich jednoznacznej identyfikacji. Dodatkowo załączono polsko-angielsko-francusko-niemiecki słownik obiektów geograficznych z podziałem na kategorie. The features and attributes coding catalogue is shown with the coding system determined. Definitions of the geographic features are determined for the clear identification. The Polish-English-French-German dictionary is associated. 4

5 24. NO-02-A014-3: NO-02-A014-4: NO-02-A015:2012 Wymiana cyfrowych danych geograficznych Część 3: Kody, parametry i etykiety Digital geographic information exchange Part 3: Codes, parameters and tags Wymiana cyfrowych danych geograficznych Część 4: Model teoretyczny, struktura wymiany, metody kodowania Digital geographic information exchange Part 4: Theoretical model, exchange structure, encapsulation specification Symbole łączności wojskowej Military Telecommunications diagram symbols Przedstawiono specyfikacje różnych typów danych i elementów danych, składnię danych tekstowych oraz stosowane zestawy znaków. Określono kody i parametry geodezyjne oraz kody używanych jednostek miary. Different data types and data elements, textual information syntax and character tables have been described. Geodetic codes and parameters as well as codes of units of measure have been included. Przedstawiono teoretyczne modele trzech typów cyfrowych danych geograficznych: wektorowych, rastrowych i matrycowych. Zdefiniowano elementy składowe struktury wymiany danych oraz sposoby reprezentacji danych z wykorzystaniem różnych standardów kodowania. Theoretical models of three types of digital geographic data (vector, raster and matrix) have been described. Components of data exchange structure as well as data representation with the utilization of different encapsulations have been defined. Zamieszczono 83 rysunki symboli jednostek, sprzętu oraz schematów łączności stosowanych w działaniach wszystkich rodzajów sił zbrojnych w układzie narodowym i koalicyjnym. Podano cztery definicje podstawowych pojęć dotyczących jednostek i urządzeń łączności oraz 32 skróty z zakresu symboli łączności wojskowej. There have been given 83 icons of telecommunications units, equipment and signal diagrams used in the operations by all services of the armed forces as national and coalition component. There have been determined four fundamental definitions concerning telecommunications units and equipment as well as 32 abbreviations concerning military communication symbology. 27. NO-02-A018:2012 Jednostki miar międzynarodowego układu jednostek miar (SI) stosowane w Siłach Zbrojnych RP z zakresu techniki jądrowej i ochrony radiologicznej International system (SI) units used by the Polish Armed Forces in the range of nuclear technique and radiological protection Określono jednostki miar stosowane w Siłach Zbrojnych RP z zakresu techniki jądrowej i ochrony radiologicznej. Podano 17 definicji stosowanych w ocenie narażenia ludzi na promieniowanie jonizujące i wielkości jednostek miar w obszarze techniki jądrowej i ochrony radiologicznej. Units of measurement from the range of nuclear technique and radiological protection used by the Polish Armed Forces have been given. There have been given 17 terms concerning radiological exposure assessment of personnel and also units of measurement in the field of nuclear technique and radiological protection. 28. NO-02-A019:2012 Mapy wojskowe - Geodezyjne układy odniesienia, elipsoidy, siatki kartograficzne i siatki odniesienia Geographic charts Geographic datum, ellipsoid, projection and reference grids Requirements W normie przedstawiono podstawowe parametry geodezyjnego systemu odniesienia WGS84, uniwersalnego poprzecznego odwzorowania Merkatora UTM. Zdefiniowano zasady tworzenia wojskowych systemów meldunkowych (ang. MGRS) oraz procedury transformacji zalecanych do stosowania na wojskowych mapach topograficznych, mapach morskich, mapach lotniczych, ortofotomapach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz w katalogach współrzędnych i w numerycznych systemach informacji geograficznej. W normie zdefiniowano 13 terminów. There have been presented parameters of the WGS84 and Universal Transverse Mercator UTM. Also, the rules of development of Military Grid Reference Systems as well as some transformations procedures have been defined to use on military maps, charts, ortophotomaps, air and satellite imagery and in coordinate registers and digital geographic information data systems. Following standard define 13 new terms. 29. NO-02-A020:2010 Procedury postępowania z jeńcami, zdobytym wyposażeniem i dokumentami przeciwnika Captured persons, materiel and documents Określono wytyczne w zakresie postępowania z jeńcami i ich rzeczami osobistymi, jak również procedury działania i sposoby składania meldunków w odniesieniu do zdobytego wyposażenia i dokumentów we wszystkich rodzajach operacji. Przedstawione zasady odnoszą się przede wszystkim do konwencjonalnych operacji wojskowych. Mają również zastosowanie w przypadku prowadzenia operacji spoza Artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego oraz operacji obronnych przeciwko terroryzmowi. Określono również ogólne wytyczne postępowania z jeńcami, zdobytym wyposażeniem i dokumentami w wielonarodowych operacjach Połączonych Sił Zadaniowych (CJTF), zarówno w sytuacji kiedy prowadzone są tylko przy udziale państw członkowskich, jak i w przypadku zaangażowania sił koalicyjnych. There have been established the guidance on the procedures for handling and administration of captured persons (CPERS) and their effects, as well as the procedures for the handling and reporting of captured materiel (CMAT) and documents (CDOCs) in operations across the spectrum of armed conflict. The procedures outlined in this publication are primary applicable to conventional military operations. However, the adaptation of these procedures to other types of operations such as Non-Article 5 Crisis Response Operations and Defence Against Terrorism Operations are also addressed. The publication also provides general guidelines for the handling of CPERS, CMAT and CDOCs in multinational operations based on the Combined Joint Task Force concept with the participation of both NATO member Nations and coalition partners. 5

6 30. NO-02-A021:2000 Ćwiczenia wojskowe Oznaczanie sztabów i obiektów Military exercises Marking of headquarters and installations Określono zasady oznaczania ważnych znaków, sygnałów i oznaczeń wykorzystywanych przez ćwiczące wojska, kierownictwo, rozjemców, personel kontrolny oraz obserwatorów podczas każdych zajęć w czasie pokoju, kryzysu i wojny, jak również do celów ćwiczeń z wojskami. Przedstawione zasady są zgodne z przyjętymi w armiach państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. The standard includes the symbols of major signs, signals and markings used by training forces, military management, arbitrators, control personnel and observers during any employment during peace, crisis and war for exercises the field. The symbols enable adequate cooperation between headquarters and ensure completing the tasks given to training forces. 31. NO-02-A025:2013 Format wymiany cyfrowych danych wysokości terenu Digital Terrain Elevation Data Exchange Format Podano wymagania zapewniające jednolitość wytwarzania i wymiany cyfrowych danych wysokości terenu oraz ich użytkowania w różnych systemach uzbrojenia i dowodzenia. Wymieniono i opisano formaty zapisu danych DTED na taśmach magnetycznych i płytach CD-ROM oraz podano wzorce opisu płyt i pudełek CDROM zawierających DTED. There have been given requirements for providing production and exchange uniformity of digital terrain elevation data and their usage in various weapon and command systems. There have been identified and described formats of DTED data recording on magnetic tapes and CD-ROMs. In addition there have been given patterns for labeling DTED CD-ROMs and jewel cases. 32. NO-02-A026:2008 Rozkaz dla dowódcy pododdziału ochrony niszczeń i dowódcy grupy niszczeń Order to the demolition guard commander and demolition firing party commander Określono ogólne wymagania dotyczące przygotowywania obiektów do niszczenia. Przedstawiono zasady dokonywania niszczeń oraz zakres kompetencji dla dowódców pododdziałów ochrony niszczeń oraz dowódcy grup niszczeń. Załącznik A zawiera kompetencyjny zakres obowiązków, załącznik B - instrukcję wypełniania formularza Rozkazu niszczenia, załącznik C - wzór Rozkazu niszczenia, załącznik D przedstawia formularz Rozkazu niszczenia It was given a general demands concerning preparing of the objects for demolition. It was presented rules of accomplishing demolition and competence regulations for the Demolition Guard Commanders and the Demolition Firing Party Commanders. In Annex A was shown a responsibilities, Annex B contains instructions of filling in of Demolition Order form, Annex C pattern of Order for Demolition, Annex D shows forms of Demolition Order. 33. NO-02-A027:2009 Zapory minowe Ustawianie, oznakowanie, sporządzanie planów i składanie meldunków Mine barriers Laying, marking, recording and reporting Określono wymagania dla zapór minowych ustawianych na lądzie, w wodach śródlądowych (rzekach, jeziorach) i w morzu do głębokości 5 m. Przedstawiono zasady i sposoby rozmieszczania min w zaporach, procedury planowania i ustawiania zapór minowych oraz składania meldunków. Podano sposób wypełniania formularza zapory minowej. There have been determined the requirements for mine barriers laying in the ground, inland waters (including rivers, lakes) and at sea down to 5 meter depth. There have been given the principles and methods of mine arrangement in barriers, procedures for mine barriers planning and laying as well as reporting. The way of filling the minefield form has been given. 34. NO-02-A028:2010 Przekazywanie zapór inżynieryjnych Transfer of barriers Określono procedury przekazania i przyjmowania zapór inżynieryjnych oraz planowanych niszczeń przez sojuszników prowadzących operacje lądowe. There has been defined procedures to handover and takeover of barriers and demolitions for allies conducting NATO land operations. 35. NO-02-A029:2000 Wojskowa dokumentacja geograficzna Zasoby inżynieryjne Military geographic documentation Engineer resources Przedstawiono zasady sporządzania wojskowej dokumentacji geograficznej dotyczącej zasobów inżynieryjnych odnośnie ich asortymentu, stanu ilościowego, możliwości eksploatacyjnych oraz lokalizacji. Ponadto wyspecyfikowano zasadniczy ze względu na potrzeby operacji - asortyment zasobów inżynieryjnych oraz zasady i metody ich prezentacji. One introduced rules preparing of Military Geographic Documentation of engineer resources in relation of their assortment, quantitative state, exploitation possibilities and location. Besides was listed based from regard on needs of operation - assortment of engineer supplies, in addition, the rules and methods of their presentation. 36. NO-02-A030:2009 Ćwiczenia wojskowe Symbole stosowane na mapach rejonów szkolenia wojsk lądowych Military exercises Symbols for use on maps of training areas for land forces Określono reguły stosowania symboli do przedstawiania na mapach rejonów szkolenia wojsk lądowych, warunków ćwiczeń oraz urządzeń i obiektów służących zapewnieniu bezpieczeństwa ćwiczących oddziałów/pododdziałów. Symbols have been determined which are used to present situation on exercise maps, showing training areas for army, equipment and objects, which are designated to secure trained groups/teams. 6

7 37. NO-02-A031:2009 Wojska Lądowe Identyfikacja Metody, procedury i urządzenia identyfikacji bojowej Land Forces Identification Methods, procedures and devices for combat identification Określono procedury kontroli i środki techniczne do identyfikacji bojowej umożliwiające Siłom Zbrojnym RP prowadzenie identyfikacji wojsk własnych oraz identyfikację wojsk innych państw, członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na polu walki lub w rejonie działań operacyjnych. There have been described control procedures and combat identification devices (CID) enabling Polish Armed Forces to conduct identification of friend and forces of other countries, NATO members on the battlefield, or in the area of operation. 38. NO-02-A032:2009 Emblemat genewski Umieszczanie i maskowanie na obiektach medycznych na lądzie Geneva Emblem Placing and camouflage on the medical facilities Określono zasady umieszczania i maskowania emblematu genewskiego na obiektach medycznych na lądzie. Określono także uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozkazu maskowania emblematu genewskiego. There have been defined the principles of placing and camouflage of Geneva Emblem on the medical facilities on land. There have been also determined the authorizations within the scope of the decision taking process regarding the Geneva Emblem camouflage. 39. NO-02-A033:2003 Szkolenie wojsk Zasady oznakowania kabli i przewodów polowych Wymagania Training of military forces Labelling of field cables or wires Requirements Podano wymagania ogólne dotyczące mocowania przywieszki oraz miejsc i sposobów oznakowania linii przywieszkami. Określono podstawowe parametry i szczegółowe wymagania kształtu, wymiarów oraz rodzajów informacji i oznaczeń kodowanych na przywieszce. Zdefiniowano piętnaście terminów dotyczących oznakowania polowych przewodów i kabli do budowy i eksploatacji rozwijanych linii. General requirements related to binding label, spots and line s ways of significance have been given in the rate. Fundamental parameters and requirements concerning to the shape, measurements, types of information s and the code names given on label. There have been defined fifteen terms regarding to field cable or field wire while building, also exploitation of evolved lines. 40. NO-02-A036:2010 Przesłuchiwanie jeńców wojennych Interrogation of captured persons Określono zasady postępowania w zakresie przesłuchiwania jeńców wojennych, we wszystkich rodzajach operacji. Przedstawiono zasady odnoszące się do konwencjonalnych operacji wojskowych, jak również operacji spoza Artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego oraz operacji obronnych przeciwko terroryzmowi, w których mogą uczestniczyć wydzielone oddziały lub pododdziały Sił Zbrojnych RP. There have been specified the guidance on the procedures for interrogation of captured persons (CPERS) in operations across the spectrum of armed conflict. The have been presented procedures being outlined in this publication are primary applicable to conventional military operations. However, the adaptation of these procedures to other types of operations such as Non-Article 5 Crisis Response Operations and Defence Against Terrorism Operations has been also addressed, especially to the Polish troops detachments. 41. NO-02-A038:2006 Dokumenty dowodzenia Informacje inżynieryjne Command documents Engineering information Określono wymagania dotyczące wymiany informacji inżynieryjnych na poszczególnych szczeblach dowodzenia w wojskach inżynieryjnych oraz w innych rodzajach wojsk. Określono sposoby opracowywania i przekazywania informacji inżynieryjnych w zautomatyzowanym systemie dowodzenia w czasie realizacji zadań wsparcia inżynieryjnego działań bojowych. It was defined the rules and principles of engineer Information Exchange Requirements on the follow on command level of the engineer troops and other services as well. This document contains methods of preparing and providing of the engineer messages framework automatic command systems of the engineer combat support. 42. NO-02-A040:2011 Wojska inżynieryjne Zasady działania Engineer forces Rules of operation Określono zasady działania wojsk inżynieryjnych w czasie wspierania sojuszniczych działań lądowych oraz zadania inżynieryjne realizowane w operacjach defensywnych, ofensywnych i stabilizacyjnych. There have been determined rules of engineer forces actions during the support of allied land operations as well as the engineering tasks carried out in defensive, offensive and stabilizing operations. 43. NO-02-A043:2009 Wojska inżynieryjne Rozpoznanie, rozminowanie i oczyszczanie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych Wymagania Engineer forces Area search, clearance and removal of explosive and dangerous objects Requirements Określono zasady prowadzenia rozpoznania i oczyszczania terenów/obiektów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Podano wymagania dla pododdziałów rozpoznania i rozminowania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych działających na obszarze kraju oraz w misjach stabilizacyjnych NATO. There have been specified the principles of conducting Explosive Ordnance Reconnaissance and Explosive Ordnance Disposal in fixed areas. There have been given requirements for EOR/EOD teams operating within the country and on the NATO stabilization missions. 7

8 44. NO-02-A044-1:2001 System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych Część 1: Postanowienia ogólne Message text formatting and transmitting system Part 1: General requirements Określono ogólne zasady budowy sformalizowanych komunikatów używanych do opracowania dokumentów dowodzenia w sposób ręczny na nośnikach papierowych z możliwością zastosowania zautomatyzowanych metod przetwarzania w systemach dowodzenia. Przedstawiono, zapisaną w notacji BNF, składnię komunikatów i ich elementów składowych. The standard determines generic rules for drafting formatted messages used in the development of command documents which are prepared in a manual mode on paper carriers with the possibility of using automated handling capabilities in command systems. Attached Annexes provide the specification and structural layout of messages expressed in BNF format. 45. NO-02-A044-2:2001 System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych Część 2: Komunikaty Message text formatting and transmitting system Part 2: Messages Określono zestaw formatów komunikatów wraz ze specyfikacją zdań składowych, z uwzględnieniem kolejności ich występowania oraz wprowadzono jednoznaczną terminologię. The standard defines the combination of messages formats including the specification of component sets with their sequence and determines unified terminology. Each format includes the specification of related documents. POUFNE 46. NO-02-A044-3:2004 System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych Część 3: Zdania Message text formatting and transmitting system Part 3: Sets W normie określono zestaw formatów zdań komunikatów wraz ze specyfikacją pól składowych z uwzględnieniem kolejności ich występowania oraz wprowadzono jednoznaczną terminologię The standard defines combination of messages sets formats including the specification of component fields with their sequence and determines unified terminology. POUFNE 47. NO-02-A044-4:2004 System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych Część 4: Pola Message text formatting and transmitting system Part 4: Fields Określono zestaw formatów pól wraz ze specyfikacją ich wskaźników przeznaczenia, z uwzględnieniem ich występowania oraz strukturą przetwarzanych informacji. The standard defines the combination of fields formats including the specification of field user designators with their using and data structure. Each format includes the specification of related documents, if used. POUFNE 48. NO-02-A044-5:2004 System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych Część 5: Dane i kody danych Message text formatting and transmitting system Part 5: Data and data codes W normie wyspecyfikowano dane i ewentualne ich kody możliwe do stosowania przy tworzeniu komunikatów oraz wprowadzono jednoznaczną terminologię. The standard defines data items and data codes, which are possible to use in formatted messages and introduces unified terminology. POUFNE 49. NO-02-A044-6:2004 System przetwarzania i przesyłania informacji sformalizowanych Część 6: Definicje formatów Message text formatting and transmitting system Part 6: Format definitions Określono zasady występowania zestawu formatów komunikatów oraz zdefiniowano logiczne reguły stosowania zapisane w notacji BNF. The standard defines rules of instances and use for messages formats in BNF notation. POUFNE 50. NO-02-A045:2010 Pokonywanie przeszkód wodnych Przeprawy Water crossing procedures Crossing sites Określono zasady planowania i organizowania przepraw przez przeszkody wodne oraz zadania i obowiązki osób funkcyjnych. The principles of planning, organisation, duty tasks of function personnel during water crossing have been defined. Przedstawiono sposób interpretacji analizowanych obiektów i metody dokonywania analiz zdjęć lotniczych. 51. NO-02-A046:2001 Rozpoznanie wojskowe Odczytywanie zdjęć lotniczych Military reconnaissance Interpreting air photographs Określono minimalne wymiary uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz infrastruktury obronnej niezbędne do sklasyfikowania jako obiekty o znaczeniu operacyjnym i taktycznym nadające się do analizy technicznej. There was established the way of interpretation of analyse objects and the ways of air pictures analyse making. It was characterized the minimum measures of armament and military equipment, as well as defence infrastructure which are essential to be calcified as operations and tactical objects which fit to be technically analyse. 52. NO-02-A051:2004 Geograficzne produkty rastrowe Format ASRP Geographic raster products ASRP format Podano niezbędne informacje o strukturze danych, specyfikacji formatu zapisu i wymiany, umożliwiające produkcję rastrowych zbiorów danych ASRP. Określono system odniesienia geograficznego, rodzaj odwzorowania kartograficznego, układ współrzędnych, dokładności, formaty zapisu, informacje pozaramkowe, zasady stosowania barw oraz inne niezbędne dane produktów rastrowych. Necessary information concerning data structure, specification of data recording and exchange format, allowing the production of ASRP raster datasets have been provided. Datum, type of cartographic projection, coordinate system, data accuracy, recording formats, marginal information, rules of colors use and other required data for ASRP raster products have been described. 8

9 53. NO-02-A052:2004 Geograficzne produkty rastrowe Format CADRG Geographic raster products CADRG format Podano ogólne wymagania techniczne formatu: odwzorowanie ARC, procedury redukcji rozdzielczości, algorytmy kompresji i dekompresji. Przedstawiono strukturę zapisu danych rastrowych RPF. Podano szczegółowy opis elementów tej struktury z uwzględnieniem typów danych, objaśnieniami semantyki danych, a także dziedzinami atrybutów danych. General technical requirements for CADRG data format have been included. These comprise: ARC projection, reduction procedures, compression and decompression algorithms. RPF raster data recording structure has been shown. Detailed description of data types, data semantics and domains of data attributes have been included. 54. NO-02-A053:2004 Działania wojenne Procedury pochówku poległych i zmarłych Określono procedury nagłego pochówku poległych i zmarłych na lądzie żołnierzy wojsk własnych, wojsk sojuszniczych oraz żołnierzy strony przeciwnej w czasie działań wojennych. Sprecyzowano zasady wyboru miejsca lokalizacji i wykonania mogił, sposoby oznaczania mogił, procedury pochówku poległych i zmarłych osób cywilnych oraz procedury pochówku poległych i zmarłych osób nieznanych. Ustalono zasady postępowania z rzeczami osobistymi poległych i zmarłych, zasady postępowania ze zmarłymi skażonymi w wyniku użycia broni jądrowej, chemicznej i biologicznej, a także zasady sporządzania raportu z pochówku poległych lub zmarłych. Warfare Emergency burial procedures This Standard describes the procedure of burying ceremony in case of unexpected casualties and dead in regard to land environment for own, friendly, allied and opposing side soldiers. The Standard defines the criteria of location selection for graves, making and marking of graves and detailed procedure of burying ceremony for civilian, military personnel and unknown persons. Additionally the document describes the rules of treating personal property belonging to dead and how to proceed with NBC casualties. The document also determines the reporting principles on burying dead or killed personnel. 55. NO-02-A054:2004 Strzelanie z broni ręcznej Określanie obszaru niebezpiecznego Hand-held weapon shooting Determination of danger areas Określono zasady wyznaczania obszaru niebezpiecznego dla ośrodków szkolenia poligonowego przy strzelaniu z broni ręcznej, będącej na wyposażeniu we wszystkich rodzajach sił zbrojnych, z uwzględnieniem warunków pośrednich mających wpływ na wielkość tego obszaru. Określono podstawowe warunki mające wpływ na zmniejszenie obszaru niebezpiecznego. Przedstawiono zasady wyznaczania teoretycznego i praktycznego obszaru niebezpiecznego dla ośrodka szkolenia poligonowego. Rules of determine of a dangerous area for a field training centers has been described for life firing with small weapon bearing at equipping in all services with subject to intermediate conditions having possibility to influence at this area. the basic condition having possibility to influence at reducing dangerous area. Theoretical and practical rules of determination of dangerous for a field training centers were presented. 56. NO-02-A055:2004 Informatyka Format wymiany danych dla światowego systemu określania pozycji (GPS) Wymagania Computer science GPS dedicated data interchange format Specifications W niniejszej normie ustalono podstawowe wymagania dotyczące formatów i protokołów do transmisji z przeznaczeniem dla ogólnoświatowego systemu określania pozycji (GPS), stanowiące podstawę do opracowywania systemów bojowych, jak i szkoleniowych wykorzystujących system określania pozycji (GPS). Basic specifications on GPS dedicated transmission formats and protocols have been determined to give grounds for development of combat and training systems with Global Positioning System (GPS) engaged. POUFNE 57. NO-02-A056:2004 Zasady transliteracji i transkrypcji nazw geograficznych na mapach lądowych, morskich i lotniczych Geographical names spelling on land maps, and naval and aeronautical charts Ustalono ogólne reguły pisowni (transkrypcji i transliteracji) nazw geograficznych na mapach lądowych, morskich i lotniczych na obszarze zainteresowania NATO. Podano szczegółowe zasady stosowania pisowni alfabetu: greckiego, armeńskiego, gruzińskiego, arabskiego, perskiego, hebrajskiego, cyrylicy serbsko-chorwackiej, cyrylicy macedońskiej, cyrylicy rosyjskiej, cyrylicy azerbejdżańskiej, cyrylicy białoruskiej, cyrylicy kazachskiej, cyrylicy kirgiskiej, cyrylicy tadżyckiej, cyrylicy turkmeńskiej, cyrylicy ukraińskiej, cyrylicy uzbeckiej i cyrylicy bułgarskiej znakami alfabetu łacińskiego. There are established main rules of spelling (transcription and transliteration) geographic names on maps and charts within NATO interest areas. There are given the detailed rules of using spelling systems for Greek, Armenian, Georgian, Arabic, Persian and Hebrew alphabets, and Serbo-Croatian, Macedonian, Russian, Azerbaijani, Byelorussian, Kazakh, Kirghiz, Tadzhik, Turkmen, Ukrainian, Uzbek and Bulgarian Cyrillic alphabets by means of Latin alphabet letters. 58. NO-02-A057:2004 Obrona przed bronią masowego rażenia Identyfikacja osób w indywidualnych środkach ochrony przed skażeniami Zasady Nuclear, biological and chemical defence Personnel identification while in NBC individual protective equipment Principles Określono system identyfikacji osób mających nałożone indywidualne środki ochrony przed skażeniami. This standard contains identification system of personnel wearing individual protective equipment. 9

10 59. NO-02-A058:2004 Baza danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego Wymagania Emitter database Requirements Określono zakres niezbędnych informacji jakie należy umieszczać w bazie danych źródeł promieniowania radiolokacyjnego. Podano definicje niezbędne do prawidłowej interpretacji i opisu sygnału radiolokacyjnego. Przedstawiono parametry techniczne źródeł promieniowania radiolokacyjnego oraz format wyprowadzania tych danych zgodnie z wymaganiami NATO. The necessary data which are placed in emitter data base have been defined. The vital definitions to right interpretation and describing signal into non-communications emitter data base have been given. The technical performances of emitter and format of this data according to NATO requirements have been presented. POUFNE 60. NO-02-A059:2005 Obrona przed bronią masowego rażenia Rozpoznanie skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych Nuclear, biological and chemical defence Nuclear, biological and chemical reconnaissance Określono podstawowe zasady prowadzenia wstępnego i szczegółowego rozpoznania skażeń promieniotwórczych, biologicznych i chemicznych oraz rozpoznania skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi i skażeń promieniotwórczych o niskim poziomie mocy dawki. Omówiono główne zasady pobierania próbek. Podano 13 definicji terminów związanych z rozpoznaniem skażeń. Basic tenets of NBC reconnaissance and survey operations and basic tenets for reconnaissance of toxic industrial chemicals and low level radiation have been specified. Basic tenets of sampling operations have been presented. 13 definitions of terms associated with NBC reconnaissance and survey have been given. 61. NO-02-A060:2008 System obronny państwa Plany obronne Klasyfikacja National defence system Defence plans Classification Ustalono schemat klasyfikacyjny oraz zasady oznaczania dokumentów w zakresie planowania obronnego, opracowywanych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców. Określono szczegółowe zasady numerowania zadań operacyjnych wykonywanych w czasie kryzysu i wojny oraz klasyfikacji i oznaczania zestawów tych zadań. A classification chart and principles to indicate documents within scope of defence planning perform by public administration units and entrepreneurs have been fixed. Guiding principles to numerate the operational tasks carrying out during wartime and crisis as well as task set classification and indication has been settled. 62. NO-02-A061:2005 Wojska inżynieryjne Rozpoznanie i niszczenie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych Wymagania Podano wymagania w zakresie organizacji rozpoznania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz zadania wykonywane przez pododdziały EOR/EOD. Określono zasady ich szkolenia, organizacji dowodzenia i kontroli, a także zasady współdziałania z wojskami sojuszniczymi NATO. Określono również niezbędne wyposażenie pododdziałów EOR/EOD, wymagania sprzętowe oraz przepisy bezpieczeństwa. Engineer forces Explosive ordnance reconnaissance and disposal Requirements It includes the requirements of reconnaissance and explosives ordinance disposal organization and tasks, which are executed by EOR/EOD units. It defines training, command and control principles and coordination principles within NATO forces. There are necessary EOR/EOD equipment, materiel requirements and safety procedures. 63. NO-02-A062:2005 Transport i ruch wojsk Sygnały kierowania ruchem pojazdów wojskowych Transport and movement of forces Traffic control signals for military vehicles Określono sygnały kierowania ruchem na drogach kołowych podawane przez żołnierzy organów porządkowych, sygnały ręczne stosowane przez kierowców wojskowych podczas wykonywania manewrów pojazdami wojskowymi z prawo i lewostronnym układem kierowniczym, sygnały do kierowania manewrami pojedynczych pojazdów wojskowych na ograniczonych placach i przestrzeniach manewrowych oraz sygnały do kierowania pojedynczych pojazdów wojskowych na ograniczonych placach i przestrzeniach manewrowych przy widzialności uniemożliwiającej stosowanie znaków dziennych. There have been specified traffic control signals on roads given by the military MOV CON personnel, manual signals by military drivers used while maneuvering vehicles equipped with both, right- and left-steering wheel system, signals for direction of single vehicle s maneuvers on limited space areas and training fields and also signals for direction of single military vehicles on limited space areas and training fields under limited visibility circumstances that manual signals are not visible. 64. NO-02-A062/A1:2013 Transport i ruch wojsk Sygnały kierowania ruchem pojazdów wojskowych Transport and movement of forces Traffic control signals for military vehicles 65. NO-02-A063:2005 Wojskowa klasyfikacja i oznakowanie dróg Military classification and marking of roads Podano wojskową klasyfikację dróg, a także sposób oznaczania pojazdów (kolumn) mających priorytet przejazdu oraz oznaczania tras wojskowych za pomocą polowych dodatkowych znaków drogowych dla kierujących pojazdami wojskowymi. There have been given military classification of roads, as well as way of marking of priority vehicles (columns) and military routes with auxiliary road s signs for military vehicles drivers. 10

11 66. NO-02-A064:2005 Oznakowanie specjalne żołnierzy Kamizelka i mankiety wyróżniające żołnierzy pododdziału regulacji ruchu drogowego Special marking of soldiers Distinguishing waistcoat and cuffs for soldiers of traffic control sub-units Określono zasady noszenia przez żołnierzy kamizelki i mankietów wyróżniających. Podano wzór kamizelki i mankietów wyróżniających oraz wymagania co do sposobu ich wykonania. The principles of wearing distinguishing waistcoat and cuffs by soldiers have been specified. The pattern and the requirements for manufacturing of waistcoats and distinguishing cuffs have been given. 67. NO-02-A065:2005 Oznakowanie specjalne żołnierzy Opaska wyróżniająca przedstawicieli organów transportu i ruchu wojsk Special marking of soldiers Distinguishing armband for personnel of movement and traffic control units Określono symbol organów transportu i ruchu wojsk. Podano wzór opaski wyróżniającej przedstawicieli organów transportu i ruchu wojsk Sił Zbrojnych RP, podano wymagania co do wykonania opaski wyróżniającej oraz sposób jej noszenia. A symbol for movement and traffic control units has been determined. The pattern of distinguishing armband for the representatives of movement and traffic units of Polish Armed Forces, as well as requirements for manufacturing and wearing have been given. 68. NO-02-A066:2006 Wsparcie wojsk lądowych Izolacja lotnicza i bezpośrednie wsparcie lotnicze Procedury Land forces support Air interdiction and close air support Procedures Określono zasady wykorzystania lotnictwa do prowadzenia izolacji lotniczej (AI) oraz bezpośredniego wsparcia lotniczego (CAS). Opisano procedury planowania, koordynacji i realizacji izolacji lotniczej i bezpośredniego wsparcia lotniczego, zasadnicze sposoby wykonywania ataków oraz układy meldunków dowódców grup (załóg) wykonujących uderzenia i wskazówek wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa (FAC). There have been determined rules of the use of air assets for Air Interdiction (AI) and Close Air Support (CAS). There have also been described procedures for planning, coordination and execution of AI and CAS, basic attack methods, and briefing formats to be used by attack pilots and Forward Air Controllers. 69. NO-02-A069:2014 Wojska inżynieryjne Usuwanie materiałów wybuchowych i niebezpiecznych Składanie meldunków Określono zasady przekazywania informacji, zgodnie z wymaganiami Sojuszu Północnoatlantyckiego, podczas zadań realizowanych przez jednostki (pododdziały) zajmujące się usuwaniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Podano wymagania dotyczące wypełniania formularzy dokumentów sporządzanych z rozpoznania i usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Engineer forces Explosive ordnance disposal Reporting There have been specified principles of information transfer, according to NATO requirements, during tasks conducted by EOD units (subunits).there have been given requirements concerning the filling of reports on reconnaissance and explosive ordnance disposal (EOD). 70. PDNO-02-A070:2010 System wymiany informacji LINK 16 Wymagania Data exchange system LINK 16 Common requirements Podano wymagania dla wymiany danych cyfrowych i opisano konstrukcje stałoformatowego komunikatu systemu LINK 16. Ponadto określono zasady nadawania i odbierania, tablice zastosowań słów i sposoby kodowania pól w komunikatach systemu LINK 16. Opisano architekturę TDMA (sieci i szczelin czasowych) oraz podstawowe cechy sieci łączności systemu MIDS z wykorzystaniem metody TDMA, używanych protokołów sieciowych, procedur transmisji, grup użytkowników oraz komunikatów. Zdefiniowano 173 terminy. There have been given requirements for data exchange and have been described the LINK 16 fix format message structures. Furthermore there have been agreed the transmitting and receiving rules, word application table and field encoding method in LINK 16 messages. Moreover there has been given description of TDMA architecture (nets and time slots) and communication network elementary features of MIDS system which use TDMA method, used network protocols, transmitting procedures, user groups and messages. 173 terms have been defined. ZASTRZEŻONE 71. PDNO-02-A071:2010 Planowanie obronne Struktura i redagowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Defence Planning A structure and editing of National Non-Military Defence Planning Questionnaire Określono strukturę oraz zasady redagowania Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Przedstawiono relacyjną bazę danych na potrzeby Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych. Opisano sposób uruchomienia oraz wprowadzania danych do poszczególnych modułów aplikacji. A structure and editing rules of National Non-Military Defence Planning Questionnaire have been determined. Relation database need to National Non-Military Defence Planning Questionnaire has been presented. Directions for use and data input of application modules have been described. 72. PDNO-02-A072:2007 Prowadzenie analiz wywiadowczych i rozpoznawczych Intelligence analysis process Podano zakres interpretacji danych wywiadowczych i rozpoznawczych. Określono zasady przetwarzania informacji, analizy informacji oraz mechanizmu interpretacji danych wywiadowczych i rozpoznawczych. Wskazano miejsce analizy w cyklu wywiadowczym i rozpoznawczym. Ponadto zdefiniowano terminy z zakresu wywiadu i rozpoznania. A scope of intelligence requirements has been given. There have been also determined methodology of intelligence fusion, the principles of production and analysis of intelligence and mechanism of its interpretation as well as indication of the analysis process in intelligence cycle. Terms with regard intelligence and reconnaissance have been also defined. POUFNE 11

12 73. NO-02-A073:2007 Sojusznicze transakcje zaopatrzeniowe Procedury i dokumenty oraz zasady ich wypełniania Allied supply transactions Procedures, documents and completing rules Określono zasady stosowania oraz wypełniania dokumentów związanych z procedurami dotyczącymi transakcji zaopatrzeniowych. Ustalono tryb zgłaszania potrzeb, wysyłania zapotrzebowania, potwierdzania odbioru, zwracania kosztów oraz dokumentowania wsparcia logistycznego realizowanego między Siłami Zbrojnymi RP oraz SZ innych państw. Podano zasady wypełniania formularza zapotrzebowania odbioru i zwrotu lub faktury oraz listu przewozowego NATO. There have been specified the rules of using and completing of the documents covering procedures applicable to delivery transactions. Mode of submitting and sending requirements, acknowledgement of receipt, cost refund and documenting of provision of logistic support between Polish Armed Forces and armed forces of other nations have been established. The principles of completing NATO Standard Form For Request, Receipt and Return or Invoice and NATO loading bill have been given. 74. PDNO-02-A074:2010 Planowanie obronne Struktura i redagowanie programów pozamilitarnych przygotowań obronnych Defence planning A structure and editing of nonmilitary defence preparedness programmes Określono strukturę oraz zasady redagowania Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także programów pozamilitarnych przygotowań obronnych: działu administracji rządowej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędu obsługującego centralny organ administracji rządowej będący dysponentem części budżetowej oraz województwa. Opisano procedury aktualizacji programów pozamilitarnych przygotowań obronnych. A structure and editing rules of The Republic of Poland Non-military Defence Preparedness Programme and non-military defence preparedness programmes of sectors of the governmental administration, the Chancellery of the Prime Minister, central governmental organs which dispose of budget part and voivodeships have been determined. Procedures of updating of nonmilitary defence preparedness programmes have been described. 75. PDNO-02-A075:2008 Planowanie obronne Struktura i redagowanie planu operacyjnego przez organy administracji publicznej Defence planning Operational plan structure and editing Określono strukturę oraz zasady redagowania planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w czasie wojny. Podano wzory oraz sposób wykonywania poszczególnych elementów planu operacyjnego. The structure and editing principles of operational plans of public administration organs for crisis and wartime have been detailed. A patterns and ways to draw up the respective elements of operational plans have been presented. ZASTRZEŻONE 76. NO-02-A076:2008 Geograficzne produkty rastrowe Format CIB Geographic raster products CIB Format Określono wymagania dla producentów i użytkowników geograficznych produktów rastrowych w formacie CIB. Ponadto zapewniono jednolitość zapisu danych rastrowych w formacie CIB, wytwarzanych przez podmioty zaangażowane w proces produkcji. Zdefiniowano 49 terminów. The uniformity of treatment among all elements engaged in a coordinated production program for the CIB has been ensured. 49 terms have been defined. 77. NO-02-A077:2008 Militaryzacja Numery identyfikacyjne jednostek przewidzianych do militaryzacji Militarization Identification numbers of organizational units designed for militarization Określono sposób identyfikacji jednostek organizacyjnych przewidzianych do militaryzacji. Przedstawiono budowę bloku identyfikującego oraz opis poszczególnych jego członów, a także zasady nadawania numerów identyfikacyjnych przypisanych tym jednostkom. A method of identification of organizational units designed for militarization has been defined. Structure of an identificational block and a description of its particular segments as well as the rules of giving identificational numbers ascribed to these units have been presented. 78. NO-02-A078:2008 Szczególna ochrona obiektów Oznaczanie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa Special protection of objects Marking objects especially important for national safety and defence Określono sposób oznaczania obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Przedstawiono budowę bloku identyfikacyjnego poszczególnych obiektów oraz opis jego członów, a także zasady i tryb nadawania numerów ewidencyjnych tym obiektom. A method of marking objects especially important for safety and defence of the state has been defined. A structure of an identify block of particular objects and a description of its segments as well as the rules and the procedure of giving record numbers to these have been presented. 79. NO-02-A080:2008 Śledzenie zasobów logistycznych Etykiety logistyczne oraz komunikaty elektronicznej wymiany danych Logistics asset tracking Shipping label and electronic data interchange messages Określono format etykiet logistycznych stosowanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w celu śledzenia zasobów. Podano składnię komunikatów elektronicznej wymiany danych wykorzystywanych w informatycznych systemach śledzenia zasobów. Wyszczególnione zostały także formaty danych stosowanych przy automatycznym przetwarzaniu danych. There have been specified asset tracking shipping label used in the Polish Armed Forces. Messages of asset tracking electronic data interchange have been described. Data formats in automatic data processing have been detailed 12

13 80. NO-02-A081:2008 Wojska inżynieryjne Usuwanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych Wymagania bezpieczeństwa informacji Corps of engineers Explosive ordnance disposal Information security procedures Określono zasady ochrony i klasyfikowania informacji niejawnych dotyczących usuwania i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Zawiera opisy amunicji oraz innych środków wybuchowych i niebezpiecznych oraz zasady ich niszczenia. It qualifies the roles of protection and classification of classified, related to explosive ordnance disposal information. It includes descriptions of ammunition, explosives and other dangerous agents and disposal procedures of this staff as well. 81. NO-02-A083:2009 Wojska inżynieryjne Usuwanie przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych Zakres wiedzy i umiejętności personelu rozminowania Engineer forces Explosive ordnance disposal - The range of knowledge and abilities for explosive ordnance disposal personnel Określono niezbędny zakres umiejętności personelu zespołów rozminowania oraz oficerów sztabowych realizujących specjalistyczne zadania związane z usuwaniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Przedstawiono zakres wiedzy niezbędnej do prowadzenia doradztwa przez oficerów sztabowych i specjalistów rozpoznania i usuwania przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. It has been determined essential range of abilities for explosive ordnance disposal personnel and staff officers to accomplish special tasks of unexploded ordnance disposal. It has been presented range of essential knowledge for staff officers and specialists during unexploded ordnance disposal reconnaissance and disposal to conduct their advisement. 82. NO-02-A084:2010 Wojska inżynieryjne Usuwanie improwizowanych urządzeń wybuchowych Engineer forces Improvised explosive device disposal Określono zasady usuwania improwizowanych urządzeń wybuchowych oraz tok postępowania podczas usuwania improwizowanych urządzeń wybuchowych. Podano charakterystyki techniczne urządzeń wybuchowych stosowanych w improwizowanych urządzeniach wybuchowych. There has been specified the principles and the course of action of Improvised Explosive Devices disposal. the technical characteristics of explosive devices used in Improvised Explosive Devices. It has been given 83. PDNO-02-A085: NO-02-A086: PDNO-02-A087:2012 System zarządzania widmem częstotliwości radiowych Zastosowanie formatu SFAF w procesach wymiany i gromadzenia danych o zasobach częstotliwości Radio Frequency Spectrum Management System SFAF format implementation in processes of the frequency resources data exchange and storage Transport i ruch wojsk Procedury przemieszczania SZ RP przez granice państwowe Procedures for surface movements across national frontiers System wymiany informacji LINK 16 Charakterystyka systemu Data exchange system LINK 16 The characteristic of the system Messages Podano procedury zarządzania zasobami częstotliwości radiowych, wojskowe wymagania dotyczące wymiany i gromadzenia danych o zasobach częstotliwości radiowych. Określono zasady wymiany danych w systemie zarządzania widmem częstotliwości. Podano algorytmy postępowania przy dystrybucji wniosków oraz przy analizie zakłóceń. There have been given radio frequency resources management procedures, military requirements for exchange and storage of the radio frequency resources. There have been defined rules of the data exchange in the frequency spectrum management system. There have been described proceeding algorithms for frequency request distribution and interference analysis. W normie zdefiniowano procedury stosowane przy przekraczaniu granic państwowych przez Siły Zbrojne RP. Określono niezbędną dokumentację przy przewozie personelu wojskowego i cywilnego, uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków zaopatrzenia. Podane informacje dotyczą transportu morskiego, lotniczego, lądowego oraz żeglugi śródlądowej i obowiązują w okresie pokoju, kryzysu i wojny. In this norm, the procedures applying to Polish Armed Forces when crossing national borders have been defined. The obligatory documentation for transportation military and civilian personnel, armaments and military equipment and supply has been outlined in the norm. The information given hereby applies for transportation by all means of transport during peace and wartime. W podręczniku określono wymagania dotyczące wymiany danych cyfrowych i opisano konstrukcje stałoformatowego komunikatu systemu LINK 16. Określono zasady nadawania i odbierania, tablice zastosowań słów i sposoby kodowania pól w komunikatach systemu LINK 16. Opisano budowę strukturalną TDMA (sieci i szczelin czasowych) oraz podstawowe cechy sieci łączności systemu MIDS z wykorzystaniem metody TDMA, używanych protokołów sieciowych, procedur transmisji, grup użytkowników oraz komunikatów. There have been specified requirements for data exchange and have been described the LINK 16 fix format message structures. There have been specified the transmitting and receiving rules, word application table and field encoding method in LINK 16 messages. There has been described TDMA architecture (nets and time slots) and communication network elementary features of MIDS system which use TDMA method, used network protocols, transmitting procedures, user groups and messages. 86. NO-02-A088:2012 System wymiany informacji LINK 16 Formaty wiadomości Zarządzanie siecią Information Exchange System LINK 16 - Message Format - Network Management Zdefiniowano budowę komunikatów J0, J1 oraz słów służących do sterowania (zarządzania) wielodostępem opartym na podziale czasu (TDMA), do przesyłania danych w ramach sieci łączności wielofunkcyjnego systemu dystrybucji informacji taktycznego systemu transmisji danych LINK 16, w celu przesyłania danych przez użytkowników systemu LINK 16 w czasie niemal rzeczywistym. There have been defined J0, J1 messages and words used to manipulate (manage) (TDMA) (Time Division Multiple Access) for date transmission in the communication net of information distribution multifunctional system of LINK 16 in order to data transmission system enabling real time data transmission by LINK 16 system users. 13

14 87. NO-02-A089:2013 System wymiany informacji Link 16 Formaty komunikatów Precyzyjne określanie pozycji i identyfikacja Information Exchange System LINK 16 - Message Formats - Precise Positioning and Identification Zdefiniowano budowę komunikatów J2 oraz ich słów służących do precyzyjnego określania pozycji i identyfikacji platform bojowych w ramach dystrybucji informacji z wykorzystaniem taktycznego systemu transmisji danych LINK 16, umożliwiając przesyłanie ww. informacji przez użytkowników systemu LINK 16 w czasie zbliżonym do rzeczywistego. There have been defined J2 messages structure and their words used to precise positioning and identification of combat platforms in scope of information distribution with tactical data exchange system LINK 16 allowing LINK 16 users to transfer abovementioned data in near real-time. 88. NO-02-A090:2014 System wymiany informacji Link 16 Formaty komunikatów Obserwacja pola walki Information Exchange System LINK16 - Message Format - Battlefield Surveillance Zdefiniowano budowę komunikatów J3 oraz stosowanych w nich słów służących do sterowania wielodostępem z podziałem czasu (TDMA) do przesyłania danych w ramach sieci łączności wielofunkcyjnego systemu dystrybucji informacji taktycznego systemu transmisji danych LINK 16 umożliwiając przesyłanie danych przez użytkowników systemu LINK 16 w czasie zbliżonym do rzeczywistego. There have been defined J3 messages structure and their key words used to control Time Division Multiple Access (TDMA) for transmission of date in the communication network of communication tactical data exchange system LINK 16 allowing its users to transfer data in near real. 89. NO-02-A091:2013 System wymiany informacji LINK 16 Formaty komunikatów Zwalczanie okrętów podwodnych, rozpoznanie, zastosowania narodowe, synchronizacja i dostęp Information Exchange System LINK 16 - Message Format - Antisubmarine warfare, reconnaissance, national use, synchronization and access Zdefiniowano budowę komunikatów J5, J6, J29, J30, J31, RTT oraz ich słów kluczowych wykorzystywanych do wymiany informacji, jakie występują w procesie tworzenia jednolitego obrazu sytuacji taktycznej w środowisku nawodnym i podwodnym, informacji narodowych, informacji w procesie zarządzania zmiany klucza kryptograficznego drogą radiową oraz synchronizacji czasu z wykorzystaniem taktycznego systemu transmisji danych LINK 16. There have been defined the structure of J5, J6 J29, J30 J31 RTT messages and their key words used to exchange data which occur in the process of creating a uniform image of tactical situation in surface and underwater environment, national data, data in management process of crypto key exchange using radio communication and sinchronization time using Information Exchange System LINK NO-02-A092:2013 System wymiany informacji Link 16 Formaty komunikatów Zarządzanie informacją Information exchange system LINK 16 - Message formats - Information management Zdefiniowano budowę komunikatów J7 i J8 oraz ich słów służących do zarządzania informacją o trasach (obiektach) oraz do przesyłania danych z obserwacji tras (obiektów) w ramach sieci łączności wielofunkcyjnego systemu dystrybucji informacji taktycznego systemu transmisji danych LINK 16, umożliwiając przesyłanie danych przez użytkowników systemu LINK 16 w czasie zbliżonym do rzeczywistego. There have been defined J7 and J8 messages structure and their words used to information management of routes (objects) and transmission of data from the surveillance of tracks (objects) in scope of communication network of multifunctional tactical data exchange system LINK 16 allowing LINK 16 users to transfer above-mentioned data in real-time. 91. NO-02-A093:2014 System wymiany informacji Link 16 Formaty komunikatów Koordynacja i kierowanie uzbrojeniem Information exchange system LINK 16 - Message Format - Weapon s control and coordination Zdefiniowano budowę komunikatów J9, J10 oraz ich słów służących do przekazywania informacji o trasach (obiektach) oraz koordynowania i kierowania uzbrojeniem w ramach sieci łączności wielofunkcyjnego systemu dystrybucji informacji taktycznego systemu transmisji danych LINK 16, umożliwiając przesyłanie danych przez użytkowników systemu LINK 16, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. There have been defined J9 and J10 messages structure and their key used to transmit information of routes (objects), as well as to coordinate and control of the military devices the scope of communication network of communication tactical data exchange system LINK 16 allowing its users to transfer data in near real-time. 92. NO-02-A095: NO-02-A096:2012 System wymiany informacji LINK 16 Formaty komunikatów Kierowanie i koordynacja oraz wymiana informacji w trakcie prowadzenia walki elektronicznej Information Exchange System LINK 16 - Message Formats - Command and control and exchange the information through conducting the electronic warfare System wymiany informacji LINK 16 Wymagania minimalnej implementacji Information Exchange System LINK 16 Minimal implementation requirements Zdefiniowano budowę komunikatów J14, J15 i J17 oraz ich słów służących do zarządzania informacją w ramach prowadzenia walki elektronicznej z wykorzystaniem taktycznego systemu transmisji danych LINK 16, umożliwiając przesyłanie danych przez użytkowników systemu LINK 16 w czasie zbliżonym do rzeczywistego. There have been defined the structure of J14, J15 and J17 messages and their key words used to exchange data in the scope of conducting electronic warfare with the use of communication tactical data exchange system LINK 16 integrated witch electronic warfare command and control system through appropriate MIDS terminals. Zdefiniowano minimalne wymagania implementacyjne dotyczące komunikatów, słów i elementów danych, jakie powinny zostać spełnione przez taktyczne systemy wymiany danych LINK 16 w celu osiągnięcia interoperacyjności. There have been defined the minimum requirements of implementation concerning the messages, words and data elements, which have to be fulfilled by the tactical data exchange systems LINK 16 in order to achieve interoperability. 14

15 94. NO-02-A098:2012 Systemy obserwacji obiektów z powietrza Format zobrazowania wtórnego Wymagania Aerial surveillance systems Secondary imagery format Requirements Podano formaty pliku NSIF przeznaczone do przechowywania, przetwarzania i przesyłania danych zobrazowania wtórnego wykorzystywane przez kraje członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Określono wymagania dotyczące pliku NSIF w celu zapewnienia możliwości przechowywania i wymiany obrazów oraz danych skojarzonych między istniejącymi i mającymi powstać w przyszłości systemami. Zdefiniowano 64 terminy. NSIF file formats designed for storage, processing and transfer of the image data for use by the NATO countries have been given. NSIF file requirements aimed to provide common data base for storage and exchange of images and related data between current and future systems have been given. 64 terms have been defined. 95. PDNO-02-A099:2012 Wymiana danych na mobilnych stanowiskach dowodzenia na poziomie taktycznym Wymagania Data exchange between the mobile command posts on the tactical level - Requirements Opracowano wymagania w zakresie wymiany danych dla mobilnych stanowisk dowodzenia szczebla taktycznego dla obowiązującej struktury systemu dowodzenia SZ RP. Ponadto określono standardy wymiany informacji oraz systemy łączności i transmisji danych, które są niezbędne do zabezpieczenia potrzeb informacyjnych ww. stanowisk dowodzenia. There have been determined data exchange requirements for mobile command posts on tactical level for the command and control system structure in Polish Armed Forces. Additionally, information exchange standards, communication and data transmission systems, essential for information requirements support of the above-mentioned command posts have been determined. ZASTRZEŻONE 96. NO-02-A100:2012 Systemy obserwacji obiektów z powietrza Interfejsy sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi Aerial surveillance systems UAV control interfaces Zdefiniowano architekturę systemu kierowania bezzałogowymi statkami powietrznymi UAV w szczególności ich interfejsami sterowania. Ponadto ustalono zestaw formatów wiadomości umożliwiających współpracę stacji naziemnej z systemem C4ISR. The architecture of UAV control system and in particular UAV control interfaces have been determined. Moreover, a set of message formats enabling cooperation of ground station with C4ISR system have been described. 97. PDNO-02-A101:2012 System dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Command and control system in the Polish Armed Forces Określono zasady organizacji organów dowodzenia oraz sposób kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju, kryzysu i wojny. There have been determined organization principles of the Polish Armed Forces Headquarters, and methods of command and control the Polish Armed Forces at the time of peace, crisis and war. POUFNE 98. PDNO-02-A102:2012 Wojska inżynieryjne Zasady niszczenia amunicji wybuchowej w operacjach międzynarodowych Engineer forces Explosive ordnance disposal principles in multinational operations Określono zasady działania i zadania dla elementów dowodzenia i kierowania oraz zespołów przeznaczonych do niszczenia amunicji wybuchowej w operacjach koalicyjnych. Operational rules as well as tasks for teams of explosive ordnance disposal and command structure elements in multinational operations have been determined. 99. PDNO-02-A103:2013 Organizacja i funkcjonowanie Wojskowej Poczty Polowej w Siłach Zbrojnych RP Usługi pocztowe Postal organization of the Polish Armed Forces Postal services Podano oznaczenia, zdefiniowano podstawowe pojęcia z zakresu Wojskowej Poczty Polowej. Określono zasady organizacji Wojskowej Poczty Polowej oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Wojskową Pocztę Polową i współdziałających operatorów pocztowych. Ponadto określono zadania i wymagania stawiane Wojskowej Poczcie Polowej w czasie pokoju i w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz omówiono organizację funkcjonowania organów Wojskowej Poczty Polowej również we współdziałaniu z publicznym operatorem pocztowym, pocztą specjalną MSW oraz systemem kurierskim NATO. There have been given markings and basic concepts of Military Postal System. There have been described the code of conduct of the Military Postal System, as well as rules of use of services provided by Military Postal System and cooperative of Postal Services. Moreover, there have been determined tasks and requirements of the Military Postal System during peacetime and crisis situation, as well as rules of functioning of the Military Postal System s elements in cooperation with Public Postal System (Operator), Special Post of Ministry of Interior and NATO Courier System NO-02-A104:2012 Wojska inżynieryjne Zasady współdziałania z Centrum Informacji Technicznej Niszczenia Amunicji Wybuchowej Engineer forces Rules of cooperation with Explosive Ordnance Disposal Technical Information Centre Określono zasady korzystania z dokumentów i publikacji zgromadzonych w Centrum Informacji Technicznej Niszczenia Amunicji Wybuchowej oraz sposób przekazywania informacji z rozpoznania i niszczenia amunicji wybuchowej w czasie prowadzenia działań wojennych, stabilizacyjnych, wsparcia pokoju i w czasie pokoju. There have been defined the rules of using documents and publications kept in Explosive Ordnance Disposal Technical Information Centre as well as the delivery and share on EOR/EOD information during war operations, stabilizing and peace support operations and during peace time NO-02-A105:2013 Systemy obserwacji obiektów z powietrza Format przedstawiania pozycji naziemnego obiektu ruchomego Aerial surveillance systems Presentation format of ground moving target position Zdefiniowano formaty wymiany danych radarowych wskaźnika ruchomego obiektu naziemnego między platformą powietrzną, na której jest zamontowany radar MTI (moving target indicator), a naziemnym systemem C4ISR oraz zalecany mechanizm transmisji poleceń do systemu sensora radaru. There have been determined radar data exchange formats of ground moving target indicator between the air platform with MTI radar mounted and C4 ISR system, as well as recommended transmission order mechanism for radar sensor system. 15

16 102. NO-02-A107:2012 Przedstawianie obszarów chronionych Protected Areas Mapping Określono zasady przedstawiania obszarów i miejsc, na mapach ośrodków szkolenia poligonowego, które ze względu na ochronę przyrody podlegają ograniczeniom albo wyłączeniom z procesu szkolenia. Określono przyporządkowanie poszczególnych krajowych form ochrony przyrody do kategorii ochrony zawartych w dokumencie standaryzacyjnym STANAG There have been given the principles for the presentation of areas and locations, on Military Training Areas maps, which - due to environmental protection - are the subject of restriction or exclusion from military training. Each national form of environmental protection has been assigned to the respective nature protection category delineated in STANAG PDNO-02-A108:2013 Zasady i metody prowadzenia gospodarki częstotliwościowej w Siłach Zbrojnych RP Rules and methods of frequency management in the armed forces Podano zasady i metody prowadzenia gospodarki częstotliwościowej w Siłach Zbrojnych RP (SZ RP). Przedstawiono procedury zarządzania częstotliwościami w SZ RP. Określono zasady współpracy z krajowymi i międzynarodowymi komórkami zarządzania częstotliwościami w zakresie właściwej gospodarki częstotliwościowej w SZ RP. Podano wymagania wojskowe w zakresie wykorzystania widma radiowego oraz przedstawiono narzędzia wspomagające proces zarządzania częstotliwościami. There have been given radio frequency resources management procedures in the Polish Armed Forces. There have been presented procedures of the Polish Armed Forces frequency management. There have been defined rules of cooperation between domestic and international frequency management cells in frequency resources management. There have been given military requirements within the scope of radio spectrum usage and also frequency management supporting tools have been presented NO-02-A110:2013 Wojska inżynieryjne Rozminowanie terenu lądowego Engineer forces Countermine operations in land warfare Określono zasady prowadzenia rozminowania rejonów zaminowanych na obszarze państw Sojuszu oraz rejonów zaminowanych poza obszarem państw Sojuszu. There have been determined the rules of conducting mine clearance operations of mined areas on Alliance s territory and areas beyond Alliance s territory PDNO-02-A111:2014 Obrona przed bronią masowego rażenia Metodyka oceny sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Warning and Reporting and Hazard Prediction of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Incidents Opisano procedury związane z manualnym sporządzaniem prognoz oraz opracowywaniem komunikatów do ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. Podano wymagania dotyczące struktury i treści komunikatów do ostrzegania i alarmowania wojsk o skażeniach chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych. There have been given procedures related to making of manual hazard predictions and development of warning and reporting messages on CBRN hazards for troops. There have been given requirements concerning the structure, as well as warning and reporting messages on CBRN hazards for troops NO-02-A112:2014 Wojska inżynieryjne Przygotowanie wojsk do działania w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi Engineer forces Preparation of forces to operate in areas threatened by improvised explosive devices Określono zakresy wiedzy i umiejętności dla pojedynczych żołnierzy, pododdziałów, oddziałów i dowództw działających w obszarach zagrożenia improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi. There have been defined requirements concerning knowledge and skills for individual soldiers, subunits, units and commands operating in areas threatened by improvised explosive devices NO-02-A115: NO-03-A001: NO-03-A003:2001 Wojska inżynieryjne Zasady współdziałania zespołu niszczenia amunicji z instytucjami i osobami zabezpieczającymi jego działania Engineer forces The rules of EOD team s cooperation with institutions and personnel supporting its operations Znaki taktyczne wojsk lądowych Land forces tactical signs Obrona przed bronią masowego rażenia Alarmowanie o skażeniach oraz o zagrożeniach z powietrza Nuclear, biological and chemical defence Emergency alarms of contamination and hazards of air attacks Określono zasady współdziałania, zadania i sposoby działania elementów angażowanych do neutralizacji amunicji w operacjach NATO There have been determined the rules of cooperation, tasks and methods of operation of elements engaged in ordnance disposal in NATO operations. Podano wojskowe znaki i symbole stosowane dla obiektów naziemnych, przeznaczone zarówno do ręcznego oznaczania map, jak i do wykorzystania przez zautomatyzowane systemy wypracowania decyzji na ekranie monitora. Normal defence involves military signs and symbols for ground objectives allocated to manual map signing, as well as, used by automated system decision making presented on the computer screen. Określono jednolite sygnały alarmowe oraz sposoby ich przekazywania w ramach Sił NATO działających na lądzie w przypadku wystąpienia zagrożeń lub użycia broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej oraz wystąpienia zagrożenia z powietrza. Podano ograniczenia w stosowaniu tych sygnałów. There have been established uniform alarm signals and methods of their transmission within NATO Forces operating on dry land in an emergency of threats and usage of nuclear, chemical and biological weapons as well as air threats. Moreover limitations in application of those signals have been set forth. 16

17 110. NO-04-A001: NO-04-A002:2010 Obrona przed bronią masowego rażenia Zakres wiedzy i umiejętności Wymagania Nuclear, Biological and Chemical Defence NATO Standards of Proficiency for NBC Defence Zaopatrywanie wojsk w wodę Wymagania Water supply for forces Requirements Określono zakresy wiedzy i umiejętności z obrony przeciwchemicznej: wszystkich żołnierzy, żołnierzy wymagających dodatkowego szkolenia oraz szefów (instruktorów) obrony przeciwchemicznej. Sprecyzowano zakres przygotowania jednostki wojskowej w dziedzinie obrony przeciwchemicznej. Załącznik A stanowi poradnik przedstawiający zalecenia do organizacji obrony przeciwchemicznej w rodzajach sił zbrojnych. Załącznik B zawiera bibliografię STANAG-ów NATO wykorzystanych do opracowania normy. The standard describes an extent of knowledge and capability of in the field of NBC defence for all service personnel, for selected personnel reguire0ing additional training and for NBC defence commanders. It specifies an extent of preparation of military unit in the field of NBC defence. It contains two Annexes. Annex A is a guide presenting recommendations for NBC defence organization in types of Armed Forces. Annex B contains bibliography of NATO STANAGs used for preparation of the standard. Określono wymagania jakościowe wody spożywczej, używanej przez wojska w sytuacji normalnej oraz w sytuacjach kryzysowych. Podano procedury uzdatniania i zaopatrywania wojsk w wodę w warunkach polowych. There has been defined quality requirements of drinking water, used by forces in normal and emergency situations. There has been given procedures of water treatment and supply of forces in field conditions NO-04-A003:2013 Awaryjne zaopatrywanie wojsk w wodę Organizacja i zasady urządzania punktów wodnych Emergency supply of water for the armed forces Organization and rules of water points Określono zasady awaryjnego zaopatrywania wojsk w wodę oraz podział odpowiedzialności w zakresie rozpoznania, budowy ujęć, wydobywania, oczyszczania, oceny jakości, przechowywania i dystrybucji wody w warunkach polowych. There have been determined the principles of emergency supply of water for the armed forces and assignment of responsibilities within the scope of reconnaissance, intake development, extraction, treatment, quality assessment, storage and distribution of water in the field NO-04-A004-1: NO-04-A004-2:2010 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 1: Wymagania ogólne Military objects Security systems General requirements Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 2: Wymagania techniczno użytkowe Military objects Security systems Technical usage requirements Określono ogólne wymagania dotyczące systemu alarmowego obiektu wojskowego, jego warunków instalowania, podział chronionego terenu obiektu wojskowego na poszczególne strefy ochronne oraz wymagania w zakresie parametrów funkcjonalnych dla urządzeń stosowanych w ochronie obiektów wojskowych. General requirements concerning security systems in military objects conditions of installation division of protected military territory into particular protective zone and requirements in the field of functional measurements have been defined. Określono ogólne wymagania techniczno-użytkowe dla systemów alarmowych stosowanych w obiektach wojskowych w zależności od rodzaju przechowywanego w nich mienia. General requirements concerning security systems in military objects have been defined depending on the type of the property stored NO-04-A004-3:2010 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 3: Metody określania liczby urządzeń Military objects Security systems Clock up devices method Określono ilościowe naliczanie urządzeń stosowanych w systemach alarmowych wykorzystywanych do ochrony przestrzeni wewnątrz budynku (magazynu, pomieszczenia), tworzącej strefę ochrony wewnętrznej obiektu wojskowego. Quantity of devices used in security systems for space protection inside building (depots, store) that creates protection zone inside military object has been defined NO-04-A004-4:2010 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 4: Wymagania dotyczące urządzeń zewnętrznych Military objects Security systems Requirements concerning outdoor device Określono ogólne wymagania techniczno-użytkowe oraz parametry funkcjonalne dla urządzeń stosowanych w systemach alarmowych instalowanych w strefie ochrony zewnętrznej obwodowej oraz zewnętrznej bezpośredniej obiektu wojskowego. General requirements concerning security systems in military objects and functional measurements about equipment used in security systems installed in the outside zone have been defined NO-04-A004-5:2010 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 5: Wymagania dotyczące tablicy synoptycznej Military objects Security systems Requirements concerning synoptic board Określono ogólne wymagania techniczno-użytkowe dla tablicy synoptycznej, jej warunki instalowania jako integralnej części systemu alarmowego w obiekcie wojskowym. General requirements concerning security systems in army and technical and useful features of synoptic boards, moreover conditions of installation of the board as an integral part of the system, have been reached. 17

18 118. NO-04-A004-6: NO-04-A004-7:2010 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 6: Wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu Military objects Security systems concerning system of access control Requirements Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 7: Wymagania dotyczące telewizyjnych systemów nadzoru Military objects Security systems Requirements concerning close-circuit television Określono ogólne wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu instalowanych w obiektach wojskowych. General requirements concerning system of access control installed in military objects. Określono ogólne wymagania dotyczące telewizyjnych systemów nadzoru instalowanych w obiektach wojskowych. General requirements concerning close-circuit television installed in military objects NO-04-A004-8: NO-04-A004-9: NO-04-A005:2006 Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja Military installations Security systems Part 8: Maintenance Obiekty wojskowe Systemy alarmowe Część 9: Wymagania dotyczące monitorowania alarmów Military objects Security systems Requirements concerning monitoring of alarms Klasy zaopatrzenia w SZ RP Classes of supply in Polish Armed Forces Podano wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń i systemów alarmowych w obiektach wojskowych oraz zdefiniowano 14 terminów. Określono częstotliwość prowadzenia konserwacji, przeglądów technicznych oraz zakresy czynności podczas ich wykonywania. Przedstawiono okresy eksploatacji urządzeń i systemów alarmowych oraz w załącznikach algorytmy czynności dotyczących sprawdzenia ich funkcjonowania, a także wzór dokumentacji eksploatacyjnej tych urządzeń i systemów alarmowych. There have been given requirements for usage devices and alarm systems in military objects and define 14 terms. The frequency of conducting the maintenance and service and range of activity during their performance have been established. The periods of usage of devices and alarm systems as well as algorithms of their checking have been presented. Określono ogólne wymagania dla oddalonych centrów monitorowania oraz dla obiektów wojskowych, które będą przez te centra monitorowane. General requirements for remote monitoring centers and monitored military objects have been defined. Określono klasy zaopatrzenia stosowane w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawiono systemy klasyfikacji środków zaopatrzenia stosowane w wybranych Państwach członkach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i tablice porównawcze klasyfikacji środków zaopatrzenia sił zbrojnych Polski i innych wybranych Państw członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. It has been characterized classes of supply of the Polish Armed Forces. Systems of supply classification used in selected NATO nations and comparative tables of item in the Polish Armed Forces and other selected NATO members have been established NO-04-A006:2013 Szkolenie wojsk Wymagania w zakresie pierwszej pomocy i higieny w warunkach narażenia na działanie broni masowego rażenia lub toksycznych środków przemysłowych Requirements for training in first aid and hygiene in a CBRN or TIH environment Określono podstawowe wymagania w zakresie szkolenia personelu niemedycznego z zakresu pierwszej pomocy i higieny podczas działań z użyciem broni masowego rażenia i w sytuacji zagrożenia toksycznymi środkami przemysłowymi. There have been given basic requirements for first aid and hygiene training of non-medical personnel in a CBRN or TIH environment NO-04-A007: NO-05-A001:2010 Sprzęt i środki do udzielania pierwszej pomocy po urazach chemicznych Wymagania First-aid materiel for chemical injuries Requirements Zdarzenia lotnicze Wymiana informacji dotyczących wypadków i incydentów lotniczych statków powietrznych i pocisków rakietowych Aircraft accidents and incidents Exchange of accident and incident information concerning aircraft and missiles Ustalono wykaz oraz podstawowe wymagania dotyczące sprzętu i środków materiałowych niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy osobom po urazach chemicznych powstałych w środowisku skażonym czynnikami chemicznymi, biologicznymi lub promieniotwórczymi. There have been detailed minimum essential materiel for first aid treatment of chemical casualties in CBRN operations. Ustalono procedury wymiany informacji na temat wypadków i incydentów lotniczych odnoszących się do statków powietrznych i pocisków rakietowych. Wskazano instytucje bezpieczeństwa lotów upoważnione do bezpośredniej wymiany informacji. Określono charakter przekazywanych informacji oraz respektowanie praw poszczególnych państw w zakresie tajemnicy i praw autorskich. Sformułowano zasady okresowego aktualizowania informacji. Procedures of information exchange concerning accidents and incidents involving aircraft and missiles have been established. Flight safety agencies authorized to carry out direct information exchange have been appointed. Character of information exchanged as well as respecting the rights of particular states concerning secrecy and copyright have been specified. Principles of periodic updating of information have been formulated. 18

19 126. NO-05-A002: NO-05-A003: NO-05-A004:2010 Statki powietrzne Sygnały kierowania ruchem na ziemi Aircraft Aircraft marshalling signals Statki powietrzne Oznakowanie awaryjne Wymagania ogólne Aircraft Emergency markings General requirements Statki powietrzne Sygnały wzrokowe w locie Aircrafts In-flight visual signals Opisano urządzenia sygnalizacji, ubiór wyróżniający koordynatora ruchu naziemnego oraz jego umiejscowienie w stosunku do statku powietrznego. Podano czterdzieści dziewięć sygnałów wzrokowych o charakterze ogólnym dotyczących kierowania ruchem wszystkich statków powietrznych na ziemi oraz dwadzieścia dziewięć sygnałów dla statków powietrznych w zawisie, pionowego startu i lądowania oraz poduszkowców. Wszystkie sygnały opisano dla warunków dziennych i nocnych. Podano warunki i wymogi bezpieczeństwa podczas kierowania ruchem statków powietrznych na ziemi za pomocą sygnałów wzrokowych. The signalling apparatus, aircraft marshaller s clothes and their position in relation to the aircraft have been described. Forty-nine general visual signals so as to direct the movement of all aircraft on the ground and twenty-nine special signals for the aircraft in hovering, vertical take-off and landing and air cushion vehicles have been indicated. All the signals have been described for the day and night conditions. The conditions and the safety demands, while directing the movement of the aircraft on the ground, with the usage of visual signals have been also given. Ustalono obowiązujące treści pisemnych instrukcji umieszczanych wewnątrz i na zewnątrz statków powietrznych ułatwiające udzielanie pomocy i ratowanie załóg i pasażerów w sytuacjach awaryjnych. Wskazano sposoby oznaczeń wyjść, włazów, drzwi, które mogą być użyte podczas ratowania ludzi, oraz sposoby oznakowania ich otwierania. Podano sposoby oznakowania powierzchni przeznaczonych do wycinania lub wyłamywania podczas akcji ratowniczych oraz oznakowanie uwalniania tratw ratunkowych. Ustalono sposoby oznakowania i opisania dźwigni zamykania i otwierania osłon kabiny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz statku powietrznego. Podano sposób oznakowania i opisania luków pożarowych. Ustalono treść napisów, kolory napisów, kolory tła, wymiary liter, obowiązujące symbole, ich wymiary i opisy. Określono możliwości zamiany kolorów, symboli i napisów oraz ograniczenia dotyczące stosowania innych niż ustalone napisów ostrzegawczych. Zamieszczono również oznaczenia i napisy awaryjne w języku angielskim. Obligatory contents of written instruction placed inside and outside aircraft have been established to make the rescue of crews and passengers in emergency situation easier. As well as the ways of markings on exits, hatchways and doors that can be used while rescuing people, the ways of opening markings have been detailed. The ways of marking surfaces used for cutting or breaking during rescue actions have been indicates as well as the ways of releasing life rafts. They also have been settled the ways of marking and describing the levers of shutting and opening of cockpit canopies both inside and outside an aircraft. The ways of marking and describing fire access panels have been established. The contents of inscription, colour of inscription, colour of ground, size of letters, obligatory symbols, their size and inscription have been assigned. A possibility in changes of colour, symbols and inscriptions have been defined as well as limits connected witch using other settled warning inscriptions. They also have been specified emergency markings and inscriptions in English. Ustalono zakres wykorzystywania sygnałów opisanych w niniejszej normie. Wskazano sposób nawiązania kontaktu wzrokowego przez załogi w powietrzu, ich wzajemne położenie podczas podawania sygnałów oraz zasady podawania tych sygnałów w dzień i w nocy. Przedstawiono ograniczenia i warunki bezpieczeństwa podczas podawania sygnałów w locie. Określono sygnały pomiędzy załogami a organami kontroli ruchu lotniczego w przypadku potrzeby lądowania na danym lotnisku bez łączności radiowej. Zamieszczono 13 szczegółowych sygnałów wzrokowych wykorzystywanych do przekazywania informacji pomiędzy załogami w powietrzu podczas przechwytywania i udzielania pomocy załogom w czasie lotu. The range of using the signals described in this document has been determined. The way of making an eye contact between the crews has been specified, their mutual position while sending signals and the rules of sending these signals during the day and night. Limitations and safety conditions during sending signals in the flight have been described. The signals between the crews and the air traffic controllers in case of the need of landing on the airfield without possible radio communication have been determined. 13 detailed visual signals used for sending information between the crews during the flight have been placed. 19

20 129. NO-05-A005: NO-05-A006: NO-05-A007: NO-05-A010: NO-05-A011: NO-05-A012: NO-05-A013:2007 Zdarzenia lotnicze Badania wypadków i incydentów z udziałem wojskowych statków powietrznych, pocisków rakietowych i bezzałogowych statków powietrznych Aircraft accidents and incidents Safety investigation of accidents and incidents involving military aircraft and missiles and unmanned aerial vehicles. Lotniska wojskowe Dzienne oznakowanie nawierzchni sztucznych Military aerodromes Day marking of artificial surface Obrona przed bronią masowego rażenia Środki ochrony zbiorowej przed skażeniami znajdujące się w obiektach Sił Powietrznych Zasady korzystania Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defence Air Force Collective Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Protection (COLPRO) Facilities Principles of Use Lotnictwo wojskowe Kwalifikowanie wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa i operatorów laserowego wskażnika celu Wymagania Air force Qualification of forward air controllers and laser operators Requirements Ruch lotniczy Nieprawidłowości w ruchu lotniczym Badania i sprawozdawczość z badań Air traffic Air traffic incidents Investigation and reports Bezpieczeństwo lotów Procedury ostrzegania o zagrożeniu zderzenia statków powietrznych z ptakami Flight safety Birdstrike risk warning procedures Lotnictwo wojskowe Kwalifikowanie nawigatorów naprowadzania Wymagania Military aviation Qualifications for air controllers Requirements Ustalono, jaki rodzaj zdarzeń podlega badaniu według znormalizowanej procedury i jakie obszary badań są realizowane według tej procedury. Określono reguły postępowania podczas badania zdarzeń z udziałem cywilnych statków powietrznych. Podano definicje podstawowych terminów stosowanych w normie. Wskazano metody postępowania podczas badania wypadków i incydentów oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych krajów uczestniczących. Ustalono kryteria powoływania zespołu badawczego wypadku i incydentu lotniczego wojskowego statku powietrznego lub pocisku rakietowego lub bezzałogowego statku powietrznego oraz obowiązki w tym zakresie krajów uczestniczących. Ustalono reguły postępowania przy podawaniu komunikatów do publicznej wiadomości i do prasy. Ustalono sposoby powiadamiania przedstawicieli krajów uczestniczących o zdarzeniach. Określono obowiązki krajów w zakresie udzielania pomocy rannym i poszkodowanym oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Wskazano strukturę raportu końcowego oraz jego adresatów. Specific kinds of accidents to be investigated according to standardised procedure as well as investigations exempted from the procedure were established. Rules to be followed when investigating aircraft accidents involving civilian aircraft were specified. Definitions of basic terms referred to the norm were given. Procedures to be followed when investigating accidents and incidents as well as specific duties and responsibilities of involved nations in the investigation were pointed out. Criteria of personal policy involving military aircraft, missiles and unmanned aerial vehicles accident or incidents safety investigation boards were established. Principles binding when giving statements to the press or to the public were established. Procedures of informing representatives of involved nations about accidents and incidents were established. Duties of involved nations concerning administering first aid to persons injured as well as guarding the scene of the accident were specified. Structure of safety investigation report and addressees were pointed out. Określono wymagania dotyczące dziennego poziomego oznakowania dróg startowych i dróg kołowania oraz stref niebezpiecznych i stref ograniczonego użytkowania na lotniskach wojskowych. Podano sposób oznakowania miejsc ustawiania (sprawdzania) VOR, TACAN INS. The requirements concerning day marking of runways, taxiways, danger areas and restricted using areas of military airfields have been specified. The way of marking surfaces using for checking VOR, TACAN and INS has been described. Określono procedury stosowane przy wchodzeniu i wychodzeniu z obiektu zbiorowej ochrony przed skażeniami, zgodnie z zagrożeniami chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi lub promieniotwórczymi. Podano wymagania dotyczące piktogramów umieszczanych w strefie kontroli skażeń (personelu latającego oraz personelu naziemnego). There have been determined procedures used while entering and leaving COLPRO in accordance with chemical, biological, radiological and nuclear hazards. There have been given requirements for pictograms placed in contamination control area (for aircrew and ground personnel). Określono wymagania certyfikacji i kwalifikacji wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa oraz operatorów laserowego wskaźnika celu. Podano podstawowe warunki certyfikowania i kwalifikowania, warunki utraty i przywrócenia kwalifikacji oraz zasadniczy zakres wiedzy i umiejętności wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa. Certification and qualification requirements of forward air controllers and laser operators have been specified. There have been given basic certification and qualification conditions, conditions of loss and restoration of qualifications, and fundamental scope of knowledge and skills of forward air controllers. Podano podstawowe wymagania dotyczące zgłaszania, przyjmowania zgłoszenia i badania nieprawidłowości w ruchu lotniczym. Określono wzór formularza meldunku o nieprawidłowości w ruchu lotniczym. There have been given basic requirements to report, to receive reports and to study of air traffic incidents. There have also been depicted an Air Traffic Incident Report Form Określono wymagania dotyczące procedur, formularzy druków i formatów depesz stosowanych przy wymianie informacji o intensywności lotów ptaków i zderzeniach wojskowych statków powietrznych z ptakami. There have been defined the requirements for procedures and formats for the exchange of information on the intensity of bird migration and the reporting of birdstrikes. Określono wymagania dotyczące kwalifikowania nawigatorów naprowadzania lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące zakres niezbędnego wyszkolenia teoretycznego i przygotowania praktycznego. There have been defined the qualifications of aircraft controllers of military aviation of the Polish Armed Forces, including necessary theoretical and practical training. 20

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO

SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO AAP-6 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI NATO ZAWIERAJĄCY WOJSKOWE TERMINY I ICH DEFINICJE STOSOWANE W NATO 1 NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION NATO STANDARDIZATION AGENCY (NSA) ORGANIZACJA TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW NORMALIZACYJNYCH W ZBIORACH WCNJiK: STANAG

WYKAZ DOKUMENTÓW NORMALIZACYJNYCH W ZBIORACH WCNJiK: STANAG (POROZUMIE STANDARYZACYJNE NATO) 1034 19 ALLIED NAVAL FIRE SUPPORT, 2013 1040 26 NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING (NCAGS) MANUAL ATP-2(B) VOLUME I, 2012 1041 16 ANTI-SUBMARINE EVASIVE STEERING

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH BIULETYN STOWARZYSZENIA KARTOGRAFÓW POLSKICH NR 16-18 MAJ 2006 KWIECIEŃ 2007 WROCŁAW SPIS TREŚCI KoleŜanki i Koledzy Kartografowie 3 Joanna Bac-Bronowicz, Tomasz Berus, Arkadiusz Kołodziej, Paweł J. Kowalski

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS

PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS PRZEPISY RULES PUBLIKACJA NR 35/P PUBLICATION NO. 35/P STATKI Z JEDNOOSOBOWĄ WACHTĄ MORSKĄ NA MOSTKU ONE MAN BRIDGE OPERATED (OMBO) SHIPS 2007 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków

Bardziej szczegółowo

PN-EN ISO 19011 październik 2003

PN-EN ISO 19011 październik 2003 Polski Komitet Normalizacyjny POLSKA NORMA ICS 03.120.20;13.020.10 PN-EN ISO 19011 październik 2003 Wprowadza EN ISO 19011:2002, IDT ISO 19011:2002, IDT Zastępuje PN-EN ISO 14010:1998, PN-EN ISO 14011:1998,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika - Science and Technology Mariusz WAŻNY, Konrad WOJTOWICZ Analiza systemu eksploatacji wojskowego statku powietrznego w aspekcie jego modernizacji The analysis of

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 11/2013 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk dr hab.

Bardziej szczegółowo

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Logistics requirements for production material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 2 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania logistyczne odnośnie materiałów produkcyjnych wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 2 of Aircom Automotive Global Terms and Condition

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie infrastruktury kolejowej Railway infrastructure maintenance

Utrzymanie infrastruktury kolejowej Railway infrastructure maintenance Utrzymanie infrastruktury kolejowej Railway infrastructure maintenance 87 Raport Roczny I2008I Annual Report Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej to jedno z kluczowych zadań, stojących przed

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Glossary of Terms Polish

PRINCE2 Glossary of Terms Polish Term Definition Translated Term Translated Definition accept (risk response) A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that that

Bardziej szczegółowo

Ocena dostępności informacji Information availability assessment

Ocena dostępności informacji Information availability assessment dr inż. ANDRZEJ MICHALSKI Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG Ocena dostępności informacji Information availability assessment W artykule przeanalizowano pojęcie i znaczenie dostępności

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-23(2009) NATO/PdP JAWNE AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS

NATO/PfP UNCLASSIFIED AAP-23(2009) NATO/PdP JAWNE AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS AAP-23(2009) AAP-23 SŁOWNIK TERMINÓW I DEFINICJI OPAKOWAŃ NATO NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS 1 AAP-23(2009) NATO GLOSSARY OF PACKAGING TERMS AND DEFINITIONS Listing terms of significance

Bardziej szczegółowo

SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH

SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH SERIA GEOMATYKA SIECIOCENTRYCZNY SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ ZATOKI GDAŃSKIEJ WSPOMAGANIA DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH MORSKICH SŁUŻB PAŃSTWOWYCH Jerzy Pyrchla, Marek Kowalewski, Martyna Leyk, Marek Przyborski,

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ. 1. Wstęp. 1. Introduction Marcin KACPRZAK Piotr KULINOWSKI Dariusz WĘDRYCHOWICZ Informatyczny system zarządzania procesem eksploatacji górniczych przenośników taśmowych Computerized information system used for management of mining

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte ISSN 0860-889X KWARTALNIK ROK LIII Nr 4 (9) GDYNIA 0 RADA NAUKOWA prof. Leif Bjørnø (Dania); dr hab. inż. Krzysztof Czaplewski, prof. AMW; prof. dr

Bardziej szczegółowo

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik

Jacek Fabisiak, Adam Olejnik Polish Hyperbaric Research Jacek Fabisiak, Adam Olejnik kmdr por. dr inż. Jacek Fabisiak Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Zakład Ochrony Środowiska i Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Akademia Marynarki

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 9/2012 BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH KOLEGIUM REDAKCYJNE prof. dr hab. inż. Marian Chudy (redaktor naczelny)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Science and Technology Abstracts... III Andrzej LOSKA Remarks about modelling of maintenance processes with the use of scenario techniques Uwagi o modelowaniu procesów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.3 (2014) testowaniem z Wersja 2.3 (2014) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku

Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie serwisu WWW Muzeum na Majdanku Polski Przegląd Kartograficzny Tom 46, 2014, nr 4, s. 397 411 OLGA JAWORSKA Łęczna olgajaworska@interia.pl Metodyka opracowania portalu geoinformacyjnego z użyciem oprogramowania typu Open Source na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Zdzisław IDZIASZEK Eugeniusz OLEARCZUK. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie. 2. Pojęcie i istota audytu trwałości SAA

Zdzisław IDZIASZEK Eugeniusz OLEARCZUK. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie. 2. Pojęcie i istota audytu trwałości SAA Zdzisław IDZIASZEK Eugeniusz OLEARCZUK AUDYT TRWAŁOŚCI W EKSPLOATACJI SZYBKOSTRZELNYCH ARMAT AUTOMATYCZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA AUDIT OF DURABILITY IN OPERATING OF FAST SHOOTING AUTOMATIC CANNON

Bardziej szczegółowo

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014

Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase Quality Requirements for Production Material Version 1. Dated December 02, 2014 Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Zakupów Aircom Automotive Wymagania jakościowe dla materiałów produkcyjnych Wersja 1. stan na 2 grudnia 2014 Annex 1 of Aircom Automotive Global Terms and Condition of Purchase

Bardziej szczegółowo

RMS TITANI C NA POLU LODOWYM ZA POMOCĄ WIE LOP OZI O MOWEGO MODELING SAFE SPEED FOR THE RMS T ITANI C

RMS TITANI C NA POLU LODOWYM ZA POMOCĄ WIE LOP OZI O MOWEGO MODELING SAFE SPEED FOR THE RMS T ITANI C Z E S Z Y T Y N A U K O W E A K A D E M I I M A R Y N A R K I W O J E N N E J S C I E N T I F I C J O U R N A L O F P O L I S H N A V A L A C A D E M Y 2014 (LV) 2 (197) Krzysztof Ficoń 1 ) MODELOWANIE

Bardziej szczegółowo

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem

Słownik wyrażeń związanych z. Wersja 2.2 (2012) testowaniem z Wersja 2.2 (2012) testowaniem Uwagi na temat praw autorskich Ten dokument może być kopiowany w całości, lub w wypisach, po podaniu źródła Wszystkie prawa do wersji angielskie zastrzeżona dla International

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 3(/2009) BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 508-483 00-908

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo