STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Opracowanie merytoryczne Kaszubski Instytut Rozwoju we współpracy z organizacjami pozarządowymi Skład Sylwia Gliniecka Projekt okładki Monika śynda Druk Drukarnia RAF w Kościerzynie Wydawca Kaszubski Instytut Rozwoju Kościerzyna, 2010 Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata

2 Wprowadzenie Kaszuby region będący częścią Pomorza rozwijający się od setek lub tysięcy lat, obejmujący obszary powiązane wspólną historią i kulturą, zamieszkiwane przez zachodniosłowiańską grupę etniczną zwaną Kaszubami. Ludność cechującą się specyficznym językiem kaszubski i wyraźnie zaznaczonym poczuciem odrębności. Część Kaszubów zachowała własną kulturę i znajomość języka. Zdecydowana większość jej członków posiada podwójną identyfikację narodową polską i etniczną kaszubską, choć są i tacy, którzy identyfikują się wyłącznie jako Kaszubi. Według kryteriów etnicznych, które przyjął dr Jan Mordawski, w swym opracowaniu Geografia współczesnych Kaszub Gdańsk 1999 terytorium Kaszub obejmuje 43 gminy województwa pomorskiego w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, bytowskim, kartuskim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim oraz miasta: Gdańsk (z wyjątkiem jego wschodniej części), Gdynia, Sopot. W takich granicach Kaszuby obejmują obecnie około 6200 km² (wliczając w obręb Kaszub jednostki terytorialne, w których Kaszubi stanowią co najmniej 1/3 populacji, jak i aglomeracje zamieszkiwane przez duŝą ich ilość). Najwięcej Kaszubów zamieszkuje głównie w granicach powiatów bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, puckiego i wejherowskiego. Na pozostałych wymienionych powyŝej terenach stanowią najliczniejszą grupą etniczną. Kaszubskie organizacje dysponują wielkim potencjałem aktywności w działaniach na rzecz społeczeństwa. Sektor pozarządowy ma pozytywny wpływ na jakość rozwiązywania problemów lokalnych, uczestniczy, jako reprezentant lub rzecznik grup społecznych w rozpoznawaniu potrzeb i kreowaniu polityk publicznych. Obecna kondycja trzeciego sektora pokazuje, Ŝe jego potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Potrzebna jest postępująca profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych i zawiązanie pomiędzy nimi porozumienia zorientowanego na realne współdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych. Wśród organizacji pozarządowych niewystarczająco rozwinięty jest dialog, współpraca i porozumienia partnerskie. Przyczyny takiego stanu naleŝy upatrywać w braku świadomości konieczności programowania i planowania działań, moŝliwości i skuteczności realizacji działań w porozumieniu, wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie realizacji działań. działające na terenie Kaszub powinny utworzyć silny sektor pozarządowy, dysponujący zasobami ludzkimi i materialnymi, wiedzą, umiejętnością tworzeniai realizacji projektów, umiejętnością przejmowania i realizacji zadań własnych samorządu. Stopniowo organizacje muszą stawać się coraz silniejszym partnerem dla sektora publicznego.

3 Niniejszy dokument powstał z potrzeby szczegółowego i kompleksowego zaplanowania rozwoju sektora organizacji pozarządowych, które w swoich działaniach promują Kaszuby i kaszubskość. W wielu dokumentach o charakterze strategicznym kładzie się nacisk na rozwój kapitału społecznego, angaŝowanie mieszkańców w Ŝycie lokalne. Mieszkańcy mogą brać udział w udział w Ŝyciu społecznym właśnie poprzez działalność w organizacjach pozarządowych. Strategia wyznacza kierunki działań nakierowane na zrównowaŝony rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Kaszub. Planowany okres realizacji załoŝeń to czas do 2020 roku. Dokument powstał w ramach projektu Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL, realizowanego przez Kaszubski Instytut Rozwoju w partnerstwie z Zarządem Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Adresaci projektu to organizacje działające na terenie Kaszub. Główne załoŝenie przedsięwzięcia zmierza do stworzenia porozumienia kaszubskich organizacji pozarządowymi na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnej, które prowadzić będzie do rozwinięcia potencjału III sektora w tym regionie. Utworzone biuro KOWAL utrzymywało stały kontakt z ok. 120 organizacjami pozarządowymi przez cały okres realizacji projektu, informując o moŝliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, prowadząc doradztwo dla sektora go i organizując szkolenia m.in. na temat: komunikacji, przepływu i zarządzania informacjami, zarządzania projektami i zespołami zadaniowymi, budowania partnerstw, tworzenia projektów, budŝetowania i rozliczania finansowego projektów. Ponadto w ramach projektu wydany został informator dla organizacji pozarządowych, zawierający informacje o organizacjach działających na Kaszubach i grantodawcach, do których organizacje mogą składać wnioski ubiegając się o środki zewnętrzne.

4 1. Prace nad strategią Cały niniejszy dokument powstał w oparciu o pracę zespołu składającego się z członków oraz liderów organizacji pozarządowych z terenu Kaszub, którzy wyrazili chęć udziału w procesie tworzenia samej. Materiały do zostały zebrane podczas szkoleń w ramach projektu KOWAL. Uczestnicy procesu najpierw tworzyli swój indywidualny scenariusz w roku 2020 jak będzie wyglądał wtedy sektor pozarządowy, co chcieliby widzieć jako wdroŝone, sprawnie działające systemy i narzędzia, co nie miałoby racji bytu itp. KaŜdy miał równe szanse na wniesienie własnego wkładu we wspólną wizję przyszłości. Po połączeniu indywidualnych scenariuszy przystąpiono do stworzenia skonsolidowanej, wspólnej wizji sektora go. Podzielono ją wstępnie na cztery obszary: RELACJE MIĘDZYSEKTOROWE I WEWNĄTRZ-SEKTOROWE PROMOCJA I WIZERUNEK KAPITAŁ LUDZKI FINANSE I INFRASTRUKTURA. Zarówno WIZJA jak i PRIORYTETY bezpośrednio z niej wynikające są efektem zespołowych przemyśleń. Posiadając wizję i priorytety nie sposób rozpocząć ich realizacji bez świadomości punktu wyjścia. Na podstawie wyników badań prowadzonych przed rozpoczęciem pracy nad strategią (doświadczenia z poprzednich projektów, ankieta podczas szkoleń oraz badania wtórne ogólnopolskie i lokalne) dokonano analizy stanu wyjściowego. Oparła się ona tym samym o dwa narzędzia: Analiza badań ankietowych i wtórnych Analiza SWOT sektora. Uproszczony schemat planowania

5 SCENARIUSZ INDYWIDUALNY WIZJA WSPÓLNA PRIORYTETY / CELE OBSZARY WPŁYWU STRATEGII ANALIZA STANU WYJŚCIOWEGO REDEFINICJA PRIORYTETÓW I OBSZARÓW PODZIAŁ PRIORYTETÓW NA DZIAŁANIA

6 STRATEGIA WIZJA 2020 Kaszuby to region silnych organizacji świadomych społecznie i obywatelsko, organizacji współpracujących na warunkach partnerskich między sobą, z samorządem i biznesem, działania o wysokim standardzie na rzecz społeczności lokalnej. Kaszubskie organizacje są w pełni identyfikowane przez swoje grupy docelowe, a mieszkańcy, świat biznesu i samorząd znają ich rolę oraz postrzegają je jako odpowiedzialne, fachowe i godne zaufania. posiadają dobrze przygotowaną kadrę, odpowiedzialną i świadomą swoich zadań. KaŜda z nich zapewnia optymalne warunki pracy i rozwoju własnego kapitału ludzkiego. NiezaleŜne finansowo organizacje są pracodawcą na rynku pracy, a poparcie społeczne wynikające z pełnej jawności przekłada się na ich wynik finansowy. KaŜda z organizacji posiada wszelkie niezbędne narzędzia do realizacji podejmowanych przez nią działań. chronią tradycję i rozwijają kulturę kaszubsko-pomorską. STRATEGIA ANALIZA STANU WYJŚCIOWEGO Analizę przygotowano na podstawie opracowanej przez Kaszubski Instytut Rozwoju analizy SWOT oraz oparto na wnioskach uczestników procesu powstawania. RELACJE WEWNĘTRZNE I MIĘDZYSEKTOROWE: BIZNES SILNE STRONY SŁABE STRONY Firmy przekazują fundusze na rzecz organizacji pozarządowych Biznes nie potrafi podejść partnersko do współpracy nie dbają o sponsorów; Niewystarczający poziom polityki CRM (Customer Relationship Management - Zarządzanie Relacjami z Klientami ) Roszczeniowe podejście organizacji pozarządowych do biznesu Mnogość organizacji i brak spójnej polityki sektorowej nie potrafią skutecznie komunikować potrzeb nie potrafią

7 organizować wspólnych akcji społecznych z biznesem SZANSE ZAGROśENIA DuŜy potencjał finansowy Pieniądze wędrują głównie do organizacji pozarządowych z wypracowaną marką ZróŜnicowana kondycja gospodarcza regionu; Utrudnienia prawne zmuszenie do obchodzenia prawa. RELACJE WEWNĘTRZNE I MIĘDZYSEKTOROWE: SAMORZĄD SILNE STRONY SŁABE STRONY Samorząd wspiera inicjatywy społeczne Istnieją zdefiniowane zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi powszechnie aplikują do samorządu o środki finansowe W samorządzie wyodrębniono osoby, które zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi. SZANSE RóŜnorodność organizacji (ilość, jakość) Słaby poziom aplikacji o dofinansowanie Niski poziom współpracy miast i gmin z organizacjami pozarządowymi nie rozumieją systemu przyznawania środków (i rozliczeń) Roszczeniowość organizacji pozarządowych w stosunku do samorządu Niewystarczająca umiejętność planowania długofalowego własnych działań organizacji ZAGROśENIA postrzegane są jako partner Samorząd zaczyna przekazywać zadania organizacjom pozarządowym w formie wieloletniego kontraktowania usług w pełni finansowanych Samorząd nie bada potrzeb społecznych w celu zlecenia zadań społecznych Nierówne traktowanie organizacji pozarządowych (np. faworyzowanie duŝych organizacji oraz organizacji zajmujących się sportem)

8 MoŜliwości udzielania poŝyczek, gwarancji i poręczeń dla organizacji pozarządowych. Pula pieniędzy na organizacje jest niewystarczająca Istnieją organizacje, które jako jedyne zaspokajają potrzeby społeczne (brak wsparcia lub podziału odpowiedzialności między samorządami a organizacjami) Niewystarczające wsparcie młodych organizacji Mała elastyczność na spontaniczne działania organizacji (wykorzystanie nagłych moŝliwości) ze strony systemu prawnego (ustawodawstwa) samorządu Niewystarczający zakres długofalowego planowania działań samorządu RELACJE WEWNĘTRZNE I MIĘDZYSEKTOROWE: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE SILNE STRONY SŁABE STRONY Istnieje grupa silnych organizacji pozarządowych ZróŜnicowane obszary działania organizacji poŝytku publicznego (OPP) wykazują największe zainteresowanie współpracą i dzieleniem się na forum ze wszystkimi organizacjami; Istnienie ośrodka wsparcia KOWAL Brak Kaszubskiej Rady Organizacji Pozarządowych która mogłaby reprezentować organizacje, nie śledzą zapotrzebowania społecznego (nie badają) Szczątkowe ilości informacji pochodzące z konkretnych działań badawczych Słaba reprezentacja sektora go Słaba współpraca między organizacjami Istnieje wiele słabych organizacji Są nisze obszarowe (np. ekologia) Starsze organizacje nie wspierają młodych organizacji Roszczeniowa postawa wielu

9 organizacji, rozmowy zamiast podejmowania konkretnych inicjatyw Zbyt mały wysiłek wkładany w rozwój organizacji, liczenie na to, Ŝe ktoś rozwiąŝe problemy SZANSE ZAGROśENIA Fundusze unijne preferują projekty partnerskie (łączenie w koalicje) i współpracę organizacji Większa moŝliwość pozyskiwania środków na organizacje wsparcia Istnienie wystandaryzowanego zadania pn. KOWAL, moŝliwość pozyskania środków na jego realizację. Są organizacje, które jako jedyne zaspokajają dane potrzeby społeczne lub rywalizują zamiast współpracować Niespójność przepisów prawnych dot. organizacji pozarządowych. PROMOCJA I WIZERUNEK SILNE STRONY organizują imprezy masowe, na których mogą zaistnieć Część organizacji wydaje broszury, gadŝety, foldery itp. Coraz więcej organizacji ma świadomość konieczności promocji Niektóre organizacje dobrze znane są w regionie i Polsce SZANSE Kampania dotycząca 1% - rozpropagowanie kampanii/moŝliwości SŁABE STRONY Społeczeństwo niewiele wie o trzecim sektorze UtoŜsamianie kaszubskich organizacji z jednym podmiotem Brak promocji Słaby poziom wiedzy i świadomości marketingowej wśród organizacji Bierność organizacji ZAGROśENIA Małe zainteresowanie społeczeństwa imprezami i działaniami organizacji

10 Kaszubskie media: radio i TV Istnienie portalu: W ramach środków unijnych moŝna finansować działania promocyjne Słabe wsparcie samorządu w promocji organizacji KAPITAŁ LUDZKI SILNE STRONY Informacje i szkolenia dotyczące pisania wniosków Aktywna kadra ZaangaŜowani liderzy Wykształcona kadra Wysoki poziom wykształcenia wśród pracowników organizacji SZANSE Większa ilość liderów Większa ilość profesjonalnych pracowników Większa ilość umów o pracę Odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań publicznych Większa ilość wykształconej kadry Paleta szkoleń przygotowana ściśle pod liderów Pracownicy etatowi w organizacjach MoŜliwość kariery zawodowej SŁABE STRONY Zmęczeni ciągłą walką o byt organizacji liderzy Zbyt duŝa rotacja kadry w organizacjach ZAGROśENIA Brak napływu nowych osób Niewielu wolontariuszy

11 STRATEGIA CELE 2020 W Strategii wyodrębniono cztery cele strategicznych: 1. Podniesienie kwalifikacji osób związanych z organizacjami pozarządowymi: Podstawą kaŝdej organizacji są ludzie. Stanowią jej największą siłę jak równieŝ środek do realizacji celów. Tym samym kaŝda z nich musi dbać o swój potencjał ludzki zarówno wciąŝ dostarczając wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy, jak równieŝ w umiejętny sposób zarządzając wiedzą swych członków zatrzymując ją w organizacji. Wzrost intelektualny i umiejętnościowy powinien być nacechowany ciągłością i progresywnością. powinny same stanowić doskonałą alternatywę dla biznesu i administracji na lokalnym rynku pracy generując nowe miejsca pracy z moŝliwością dokształcenia się oraz z moŝliwością awansu. 2. Zbudowanie marki organizacji pozarządowych: Praca i realizacja działań statutowych stanowi podstawę. Aby jednak zwiększyć ich skuteczność, jak równieŝ sukcesywnie móc powiększać grono swoich odbiorców, organizacje powinny umiejętnie docierać do swych grup docelowych poprzez róŝne środki i narzędzia medialne. Specyfika danego obszaru działania kaŝdej organizacji definiuje sposoby dotarcia, natomiast umiejętność ich stosowania obserwowana jest przy skuteczności przekazu. Istotnym elementem budowania marki kaszubskich organizacji jest takŝe dbanie o zachowanie dziedzictwa i kaszubskiej toŝsamości. 3. Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych: Posiadając sprawną kadrę i realizując działania nacechowane najwyŝszą jakością dla organizacji pozostaje ostatni środek do osiągnięcia swych celów strategicznych stabilny budŝet. W przyszłości kaŝda organizacja powinna stać się zupełnie autonomiczną jednostką pod względem finansowym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez pomoc młodym organizacjom i jednocześnie naukę kaŝdej z nich przedsiębiorczości i umiejętnego zarządzania środkami pienięŝnymi. Istnieje wiele

12 moŝliwości zaspokojenia potrzeb finansowych organizacji, a kaŝda z nich powinna potrafić korzystać z nich wedle woli i potrzeb. 4. Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do współpracy: Świadomość skuteczności skonsolidowanych sił organizacji pozarządowych oraz praca przy wspólnych przedsięwzięciach realizowanych profesjonalnie pomoŝe osiągnąć stan, w którym kaŝda aktywna organizacja nie tylko będzie znać, ale i w pełni realizować zasady polityki CRM (Zarządzanie relacjami z klientami ang. Customer Relationship Management) i obsługi swoich grup docelowych. KaŜda organizacja powinna znać i działać zawsze w oparciu o partnerskie relacje i na ich podstawie budować swój budŝet, doświadczenie i wizerunek. STRATEGIA ETAPY REALIZACJI 1 1. Podniesienie kwalifikacji osób związanych z organizacjami pozarządowymi: 1.1. Stworzenie i wdroŝenie programu wsparcia dla organizacji pozarządowych Stworzenie i wdroŝenie programu staŝowego dla członków nowopowstałych organizacji pozarządowych Stała i systematyczna współpraca z wolontariuszami. 2. Zbudowanie marki organizacji pozarządowych: 2.1. Prowadzenie imprez promujących działania organizacji pozarządowych Współpraca z mediami Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych. 3. Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych: 3.1. ZróŜnicowanie źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych Osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej organizacji pozarządowych. 1 Opis działań w ramach poszczególnych działań zawiera załącznik nr 1

13 4. Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do współpracy: 4.1. Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów powierzania zadań przez JST Partnerskie relacje samorządu i organizacji pozarządowych Współpraca z róŝnorodnymi partnerami Rozwój współpracy międzynarodowej. STRATEGIA REZULTATY 1. KADRA PRZYGOTOWANA, ODPOWIEDZIALNA I ŚWIADOMA SWYCH DZIAŁAŃ, A KAśDA ORGANIZACJA ZAPEWNIA OPTYMALNE WARUNKI DO JEJ PRACY I ROZWOJU, 2. ORGANIZACJE POZARZĄDOW W PEŁNI IDENTYFIKOWANE PRZEZ SWOJE GRUPY DOCELOWE. 3. KAśDA ORGANIZACJA POSIADA WSZELKIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI DO REALIZACJI SWOICH DZIAŁAŃ, JEST NIEZALEśNYM FINANSOWO, ZNACZĄCYM PRACODAWCĄ NA RYNKU POSIADAJĄCĄ POPARCIE SPOŁECZNE WYNIKAJĄCE Z PEŁNEJ JAWNOŚCI SWOICH FINANSÓW. 4. KAśDA ORGANIZACJA WSPÓŁPRACUJE Z INNYMI NA WARUNKACH PARTNERSKICH W TYM Z SAMORZĄDEM I BIZNESEM.

14 Załącznik nr 1 Opis celów i działań Strategii 1. Podniesienie kwalifikacji osób związanych z organizacjami pozarządowymi : 1.1. Stworzenie i wdroŝenie programu wsparcia dla organizacji pozarządowych. LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALN Y ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄ CE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Opracowanie i wdroŝenie programu wsparcia dla organizacji - zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba opracowanych programów, liczba przygotowanych tutorów 2 Pozyskiwanie środków na programy - Działanie bezkosztowe Kwota pozyskanych środków 3 WdroŜenie programu wsparcia młodych organizacji KIR, ZG ZKP zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wdroŝonych programów, liczba wspartych organizacji 4 Promocja dobrych praktyk KIR, ZG ZKP zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń promujących dobre praktyki

15 1.2. Stworzenie i wdroŝenie programu staŝowego dla członków nowopowstałych organizacji pozarządowych LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Stworzenie bazy organizacji chętnych do przyjęcia innych NGO na staŝ Liczba stworzonych baz, liczba osób umieszczonych w bazie 2 WdroŜenie programu staŝowego - zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba osób uczestniczących w programie

16 1.3. Stała i systematyczna współpraca z wolontariuszami. LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Przygotowanie NGO do systematycznej, profesjonalnej współpracy w wolontariuszami Centra wolontariatu zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba NGO i osób, które zostały przygotowane do współpracy z wolontariuszami go 2 Promocja dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami Centra wolontariatu zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń promujących dobre praktyki go

17 2. Zbudowanie marki organizacji pozarządowych: 2.1 Prowadzenie imprez promujących działania organizacji pozarządowych LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Kaszubskie targi organizacji pozarządowych ZG ZKP, KIR zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba zorganizowanych targów, liczba ngo biorących udział w targach go 3 Kalendarz imprez organizacji /wersja internetowa, drukowana/ ZG ZKP, KIR zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba edycji kalendarza, liczba wydrukowanych egzemplarzy go 4 Miasteczko NGO na Zjeździe Kaszubów ZG ZKP, zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba zorganizowanych miasteczek, liczba NGO biorących udział w miasteczku go

18 2.2 Współpraca z mediami LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim w kształceniu dziennikarzy (praktyki w NGO, prace naukowe o NGO) zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba praktyk, liczba prac naukowych 2 Audycje o NGO w radio, TV, stałe miejsce dla NGO w prasie kaszubskiej ZG ZKP, KIR zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba audycji, liczba mediów zaangaŝowanych w prezentowanie NGO go

19 2.3 Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych. LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Promocja pracy społecznej, wolontariackiej Uczelnie, szkoły zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń promujących pracę społeczną, wolontariacką go 2 Promocja współdziałania organizacji w działaniach lokalnych Media, sołectwa zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba prezentowanych dobrych praktyk 3 Promowanie pozytywnych wartości, np. etyka, moralność, dobroczynność - zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń promujących wartości 4 Edukacja o rozwoju społeczności lokalnych i toŝsa - mości kaszubskiej ZG ZKP zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń edukacyjnych go

20 3. Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych: 3.1 ZróŜnicowanie źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Informowanie o moŝliwościach pozyskiwania środków i regulacjach prawnych zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba NGO, do których trafiły informacje go 2 Szkolenia z fundraisingu, zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie odpłatnej działalności statutowej - zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba szkoleń, liczba uczestników szkoleń 3 Informowanie o obowiązkach, jakie niesie za sobą gospodarowanie środkami finansowymi - zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba NGO, do których trafiły informacje go 4 Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami, wymiana informacji o moŝliwości działań bezkosztowych - Działanie bezkosztowe Liczba NGO uczestniczących w zadaniu

21 3.2 Osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej organizacji pozarządowych LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Pozyskiwanie sponsorów - Środki własne Liczba pozyskanych sponsorów 2 Współpraca ze sponsorami strategicznymi - Działanie bezkosztowe Liczba sponsorów strategicznych 3 Edukowanie członków NGO o fundraisingu - Środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń edukacyjnych, liczba uczestników wydarzeń 4 Rozwój wolontariatu Centra wolontariatu zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wolontariuszy

22 4. Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do współpracy: 4.1 Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów powierzania zadań przez JST LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Wspieranie przedstawicieli NGO w ciałach decyzyjnych JST Działania ciągłe ZG ZKP Środki własne Liczba wspieranych przedstawicieli NGO go 2 Konsultacje i opiniowanie dokumentów strategicznych, planistycznych Działania ciągłe ZG ZKP Działanie bezkosztowe Liczba konsultacji, liczba konsultowanych dokumentów go 3 Lobbowanie za mechanizmami zapewniającymi ciągłe działanie NGO i rozwiązaniami korzystnymi dla NGO Działania ciągłe ZG ZKP Działanie bezkosztowe Liczba rozwiązań korzystnych dla NGO go

23 4.2 Partnerskie relacje samorządu i organizacji pozarządowych LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Spotkania przedstawicieli NGO z władzami Działania ciągłe ZG ZKP Działanie bezkosztowe Liczba spotkań go 2 Wpływanie na zapisy dokumentów strategicznych samorządów Działania ciągłe ZG ZKP Działanie bezkosztowe Liczba konsultowanych dokumentów go

24 4.3 Współpraca z róŝnorodnymi partnerami LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 2 Pokazywanie efektów swojej pracy Działania ciągłe ZG ZKP, KIR Działanie bezkosztowe Liczba prezentacji efektów 3 Pozytywny PR Działania ciągłe ZG ZKP, KIR Działanie bezkosztowe Wzrost rozpoznawalności NGO 4 Cykliczne spotkania z przedstawicielami biznesu, administracji samorządowej i rządowej Działania ciągłe ZG ZKP, KIR Działanie bezkosztowe Liczba spotkań, liczba uczestników spotkań 5 Edukacja NGO w zakresie współpracy z biznesem, samorządem, itp. Działania ciągłe ZG ZKP, KIR zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba działań edukacyjnych, liczba uczestników działań edukacyjnych 6 Rozwój komunikacji pomiędzy NGO Działania ciągłe ZG ZKP, KIR Działanie bezkosztowe Liczba zaangaŝowanych w organizacji

25 4.4 Rozwój współpracy międzynarodowej LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w ramach współpracy z miastami, regionami partnerskimi Działania ciągłe ZG ZKP Środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń 2 Nawiązywanie nowych i wykorzystywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i kaszubskimi środowiskami za granicą Działania ciągłe ZG ZKP Środki własne, środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba nawiązanych kontaktów 3 Wizyty studyjne Działania ciągłe ZG ZKP Środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wizyt studyjnych, liczba uczestników wizyt UŜyte skróty: ZG ZKP Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskieg KIR Kaszubski Instytut Rozwoju

26 MONITORING STRATEGII Monitoring jest obserwacją realizacji celów i działań wynikających z następnych faz programowania rozwoju. Monitoring realizacji umoŝliwia: obserwację stanu zaawansowania projektów rozwojowych, umoŝliwiających aktualną identyfikację problemów w ich realizacji; ocenę zaangaŝowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację; weryfikację zgodności załoŝonych celów i efektywności wykorzystania przeznaczonych na ich realizację środków; kontrolę postępu prac związanych z realizacją działań. Strategia jest dokumentem określającym cele i działania do roku 2020 w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, wymagającym okresowej aktualizacji i przystosowaniem do zmian zachodzących w otoczeniu i w samych organizacjach. Za realizację monitoringu odpowiadają wspólnie jej realizatorzy, koordynacje prac w tym zakresie prowadzić będą wspólnie Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oraz Kaszubski Instytut Rozwoju. W połowie okresu obowiązywania powinna zostać przeprowadzona aktualizacja, tak aby zweryfikować zaplanowane rezultaty, określić trafność i skuteczność działań oraz dostosować je do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

27 Projekt KOWAL realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju, organizację pozarządową z Kościerzyny. Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) powołany został do Ŝycia w listopadzie 2001r. przez 15-osobową grupę m.in. prawników, ekonomistów, wykładowców akademickich, przedstawicieli samorządów lokalnych. Potrzeba powstania stowarzyszenia wynikała z obserwacji i analizy rozwijającej się kościerskiej społeczności lokalnej. Formalnie KIR zaczął działać 4 marca 2002 roku, kiedy to został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Gdańsku pod numerem KRS W 2004 roku Instytut zdobył status organizacji poŝytku publicznego. Obecna liczba członków to ponad 40 zaangaŝowanych społeczników. Pracą stowarzyszenia kieruje 3-osobowy Zarząd: Katarzyna Knopik, Grzegorz Świtała, Sławomir Szkobel. W dąŝeniu do realizacji misji Kaszubskiego Instytutu Rozwoju - Kaszuby regionem społeczeństwa obywatelskiego - wytyczony został główny cel: inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Celami szczegółowymi KIR-u są m.in.: działanie na rzecz rozwoju i promocji regionu; inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych; prowadzenie współpracy międzynarodowej; propagowanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i przedsiębiorczości; popularyzacja wiedzy na temat integracji europejskiej; rozwój zasobów ludzkich; rozwój środowiska ludzi młodych; poprawa stanu bezpieczeństwa; zmniejszanie bezrobocia i stymulowanie rozwoju gospodarczego; edukacja ekonomiczno-prawna społeczeństwa; umacnianie kultury regionalnej; inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych; budowanie społeczeństwa obywatelskiego; działalność oświatowo-edukacyjna. Swoją działalność Instytut prowadzi przede wszystkim na terenie Kaszub, jednak wiele działań podejmowanych jest równieŝ na terenie województwa, Polski, a nawet poza granicami naszego kraju. Wybrane przedsięwzięcia Kaszubskiego Instytutu Rozwoju: Współpraca edukacyjna Kościerzyny z miastami partnerskimi: Pryluky (Ukraina) i Cölbe (Niemcy). Projekty finansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Ukraińskiej PAUCI oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Promocja kultury kaszubskiej w Niemczech trasa koncertowa Scholi Canticorum z Kościerzyny oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Pucka. Projekt

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych,

Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Szanowni Państwo, członkowie Kaszubskich Organizacji Pozarządowych, Kaszubski Instytut Rozwoju realizując w partnerstwie ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim projekt pt. Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej

MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej MoŜliwości uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na działalność statutową - ze szczególnym uwzględnieniem źródeł Unii Europejskiej Wydział Rozwoju i Strategii Miasta Urząd Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA Załącznik do uchwały Nr IX/56/2003 Rady Powiatu w śninie z dnia 30 października 2003r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY DLA POWIATU śnińskiego śnin,

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5

Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 Ogólnopolski Program Szkoleniowy dla Samorządów podręcznik uczestnika Rozdział 5 WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO 1. WSTĘP... 2 2. CO OD KOGO ZALEśY? UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA POZIOMIE LOKALNYM...

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020

CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ. STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO GMINY CZERMIN NA LATA 2007-2015 z prognozą do roku 2020 CZĘŚĆ IV ZARZĄDZANIE STRATEGIĄ Organizacja prac nad strategią system komunikacji i udział mieszkańców w

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych

Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Wspólny Plan Działania dla branż kreatywnych Lokalny Plan Działania dla Metropolii Gdańskiej Agnieszka Meller Marta Tyborska GDAŃSKA FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI This project is implemented through the

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2009-2015

STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2009-2015 Załącznik do uchwały nr 240/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r. STRATEGIA WSPIERANIA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO NA LATA 2009-2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...4 1. RAMY PRAWNE, ZGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego

Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Biuletyn informacyjny NR 3 2015 Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego Niniejszy biuletyn wydany został w ramach projektu Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z działalności w 2012 roku Dane organizacji Nazwa: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Siedziba: 00-031 Warszawa, ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna. Raport z badania

Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna. Raport z badania Badanie potencjału III sektora miasta Olsztyna Raport z badania Olsztyn, 2010 Zawartość Streszczenie... 3 Wstęp... 6 Cele badania... 8 Obszary problemowe... 9 Przebieg badań... 10 Podsumowanie... 32 Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010

raport_roczny_2010_okladka:layout 1 2011-05-16 17:12 Page 1 Raport Roczny 2010 Raport Roczny 2010 Dwudziesty rok Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zakończył swój dwudziesty rok działalności. Kolejny rok wspierania rozwoju samorządności w Polsce. Rok ciężkiej

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo