STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU KASZUBSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Opracowanie merytoryczne Kaszubski Instytut Rozwoju we współpracy z organizacjami pozarządowymi Skład Sylwia Gliniecka Projekt okładki Monika śynda Druk Drukarnia RAF w Kościerzynie Wydawca Kaszubski Instytut Rozwoju Kościerzyna, 2010 Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata

2 Wprowadzenie Kaszuby region będący częścią Pomorza rozwijający się od setek lub tysięcy lat, obejmujący obszary powiązane wspólną historią i kulturą, zamieszkiwane przez zachodniosłowiańską grupę etniczną zwaną Kaszubami. Ludność cechującą się specyficznym językiem kaszubski i wyraźnie zaznaczonym poczuciem odrębności. Część Kaszubów zachowała własną kulturę i znajomość języka. Zdecydowana większość jej członków posiada podwójną identyfikację narodową polską i etniczną kaszubską, choć są i tacy, którzy identyfikują się wyłącznie jako Kaszubi. Według kryteriów etnicznych, które przyjął dr Jan Mordawski, w swym opracowaniu Geografia współczesnych Kaszub Gdańsk 1999 terytorium Kaszub obejmuje 43 gminy województwa pomorskiego w powiatach: puckim, wejherowskim, lęborskim, bytowskim, kartuskim, kościerskim, chojnickim, człuchowskim oraz miasta: Gdańsk (z wyjątkiem jego wschodniej części), Gdynia, Sopot. W takich granicach Kaszuby obejmują obecnie około 6200 km² (wliczając w obręb Kaszub jednostki terytorialne, w których Kaszubi stanowią co najmniej 1/3 populacji, jak i aglomeracje zamieszkiwane przez duŝą ich ilość). Najwięcej Kaszubów zamieszkuje głównie w granicach powiatów bytowskiego, chojnickiego, kartuskiego, kościerskiego, puckiego i wejherowskiego. Na pozostałych wymienionych powyŝej terenach stanowią najliczniejszą grupą etniczną. Kaszubskie organizacje dysponują wielkim potencjałem aktywności w działaniach na rzecz społeczeństwa. Sektor pozarządowy ma pozytywny wpływ na jakość rozwiązywania problemów lokalnych, uczestniczy, jako reprezentant lub rzecznik grup społecznych w rozpoznawaniu potrzeb i kreowaniu polityk publicznych. Obecna kondycja trzeciego sektora pokazuje, Ŝe jego potencjał nie jest w pełni wykorzystany. Potrzebna jest postępująca profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych i zawiązanie pomiędzy nimi porozumienia zorientowanego na realne współdziałanie i rozwiązywanie problemów społecznych. Wśród organizacji pozarządowych niewystarczająco rozwinięty jest dialog, współpraca i porozumienia partnerskie. Przyczyny takiego stanu naleŝy upatrywać w braku świadomości konieczności programowania i planowania działań, moŝliwości i skuteczności realizacji działań w porozumieniu, wsparcia lokalnych organizacji pozarządowych w zakresie realizacji działań. działające na terenie Kaszub powinny utworzyć silny sektor pozarządowy, dysponujący zasobami ludzkimi i materialnymi, wiedzą, umiejętnością tworzeniai realizacji projektów, umiejętnością przejmowania i realizacji zadań własnych samorządu. Stopniowo organizacje muszą stawać się coraz silniejszym partnerem dla sektora publicznego.

3 Niniejszy dokument powstał z potrzeby szczegółowego i kompleksowego zaplanowania rozwoju sektora organizacji pozarządowych, które w swoich działaniach promują Kaszuby i kaszubskość. W wielu dokumentach o charakterze strategicznym kładzie się nacisk na rozwój kapitału społecznego, angaŝowanie mieszkańców w Ŝycie lokalne. Mieszkańcy mogą brać udział w udział w Ŝyciu społecznym właśnie poprzez działalność w organizacjach pozarządowych. Strategia wyznacza kierunki działań nakierowane na zrównowaŝony rozwój organizacji pozarządowych działających na terenie Kaszub. Planowany okres realizacji załoŝeń to czas do 2020 roku. Dokument powstał w ramach projektu Kaszubski Ośrodek Współpracy i Aktywności Lokalnej KOWAL, realizowanego przez Kaszubski Instytut Rozwoju w partnerstwie z Zarządem Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Adresaci projektu to organizacje działające na terenie Kaszub. Główne załoŝenie przedsięwzięcia zmierza do stworzenia porozumienia kaszubskich organizacji pozarządowymi na rzecz integracji wspólnot i społeczności lokalnej, które prowadzić będzie do rozwinięcia potencjału III sektora w tym regionie. Utworzone biuro KOWAL utrzymywało stały kontakt z ok. 120 organizacjami pozarządowymi przez cały okres realizacji projektu, informując o moŝliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych, prowadząc doradztwo dla sektora go i organizując szkolenia m.in. na temat: komunikacji, przepływu i zarządzania informacjami, zarządzania projektami i zespołami zadaniowymi, budowania partnerstw, tworzenia projektów, budŝetowania i rozliczania finansowego projektów. Ponadto w ramach projektu wydany został informator dla organizacji pozarządowych, zawierający informacje o organizacjach działających na Kaszubach i grantodawcach, do których organizacje mogą składać wnioski ubiegając się o środki zewnętrzne.

4 1. Prace nad strategią Cały niniejszy dokument powstał w oparciu o pracę zespołu składającego się z członków oraz liderów organizacji pozarządowych z terenu Kaszub, którzy wyrazili chęć udziału w procesie tworzenia samej. Materiały do zostały zebrane podczas szkoleń w ramach projektu KOWAL. Uczestnicy procesu najpierw tworzyli swój indywidualny scenariusz w roku 2020 jak będzie wyglądał wtedy sektor pozarządowy, co chcieliby widzieć jako wdroŝone, sprawnie działające systemy i narzędzia, co nie miałoby racji bytu itp. KaŜdy miał równe szanse na wniesienie własnego wkładu we wspólną wizję przyszłości. Po połączeniu indywidualnych scenariuszy przystąpiono do stworzenia skonsolidowanej, wspólnej wizji sektora go. Podzielono ją wstępnie na cztery obszary: RELACJE MIĘDZYSEKTOROWE I WEWNĄTRZ-SEKTOROWE PROMOCJA I WIZERUNEK KAPITAŁ LUDZKI FINANSE I INFRASTRUKTURA. Zarówno WIZJA jak i PRIORYTETY bezpośrednio z niej wynikające są efektem zespołowych przemyśleń. Posiadając wizję i priorytety nie sposób rozpocząć ich realizacji bez świadomości punktu wyjścia. Na podstawie wyników badań prowadzonych przed rozpoczęciem pracy nad strategią (doświadczenia z poprzednich projektów, ankieta podczas szkoleń oraz badania wtórne ogólnopolskie i lokalne) dokonano analizy stanu wyjściowego. Oparła się ona tym samym o dwa narzędzia: Analiza badań ankietowych i wtórnych Analiza SWOT sektora. Uproszczony schemat planowania

5 SCENARIUSZ INDYWIDUALNY WIZJA WSPÓLNA PRIORYTETY / CELE OBSZARY WPŁYWU STRATEGII ANALIZA STANU WYJŚCIOWEGO REDEFINICJA PRIORYTETÓW I OBSZARÓW PODZIAŁ PRIORYTETÓW NA DZIAŁANIA

6 STRATEGIA WIZJA 2020 Kaszuby to region silnych organizacji świadomych społecznie i obywatelsko, organizacji współpracujących na warunkach partnerskich między sobą, z samorządem i biznesem, działania o wysokim standardzie na rzecz społeczności lokalnej. Kaszubskie organizacje są w pełni identyfikowane przez swoje grupy docelowe, a mieszkańcy, świat biznesu i samorząd znają ich rolę oraz postrzegają je jako odpowiedzialne, fachowe i godne zaufania. posiadają dobrze przygotowaną kadrę, odpowiedzialną i świadomą swoich zadań. KaŜda z nich zapewnia optymalne warunki pracy i rozwoju własnego kapitału ludzkiego. NiezaleŜne finansowo organizacje są pracodawcą na rynku pracy, a poparcie społeczne wynikające z pełnej jawności przekłada się na ich wynik finansowy. KaŜda z organizacji posiada wszelkie niezbędne narzędzia do realizacji podejmowanych przez nią działań. chronią tradycję i rozwijają kulturę kaszubsko-pomorską. STRATEGIA ANALIZA STANU WYJŚCIOWEGO Analizę przygotowano na podstawie opracowanej przez Kaszubski Instytut Rozwoju analizy SWOT oraz oparto na wnioskach uczestników procesu powstawania. RELACJE WEWNĘTRZNE I MIĘDZYSEKTOROWE: BIZNES SILNE STRONY SŁABE STRONY Firmy przekazują fundusze na rzecz organizacji pozarządowych Biznes nie potrafi podejść partnersko do współpracy nie dbają o sponsorów; Niewystarczający poziom polityki CRM (Customer Relationship Management - Zarządzanie Relacjami z Klientami ) Roszczeniowe podejście organizacji pozarządowych do biznesu Mnogość organizacji i brak spójnej polityki sektorowej nie potrafią skutecznie komunikować potrzeb nie potrafią

7 organizować wspólnych akcji społecznych z biznesem SZANSE ZAGROśENIA DuŜy potencjał finansowy Pieniądze wędrują głównie do organizacji pozarządowych z wypracowaną marką ZróŜnicowana kondycja gospodarcza regionu; Utrudnienia prawne zmuszenie do obchodzenia prawa. RELACJE WEWNĘTRZNE I MIĘDZYSEKTOROWE: SAMORZĄD SILNE STRONY SŁABE STRONY Samorząd wspiera inicjatywy społeczne Istnieją zdefiniowane zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi powszechnie aplikują do samorządu o środki finansowe W samorządzie wyodrębniono osoby, które zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi. SZANSE RóŜnorodność organizacji (ilość, jakość) Słaby poziom aplikacji o dofinansowanie Niski poziom współpracy miast i gmin z organizacjami pozarządowymi nie rozumieją systemu przyznawania środków (i rozliczeń) Roszczeniowość organizacji pozarządowych w stosunku do samorządu Niewystarczająca umiejętność planowania długofalowego własnych działań organizacji ZAGROśENIA postrzegane są jako partner Samorząd zaczyna przekazywać zadania organizacjom pozarządowym w formie wieloletniego kontraktowania usług w pełni finansowanych Samorząd nie bada potrzeb społecznych w celu zlecenia zadań społecznych Nierówne traktowanie organizacji pozarządowych (np. faworyzowanie duŝych organizacji oraz organizacji zajmujących się sportem)

8 MoŜliwości udzielania poŝyczek, gwarancji i poręczeń dla organizacji pozarządowych. Pula pieniędzy na organizacje jest niewystarczająca Istnieją organizacje, które jako jedyne zaspokajają potrzeby społeczne (brak wsparcia lub podziału odpowiedzialności między samorządami a organizacjami) Niewystarczające wsparcie młodych organizacji Mała elastyczność na spontaniczne działania organizacji (wykorzystanie nagłych moŝliwości) ze strony systemu prawnego (ustawodawstwa) samorządu Niewystarczający zakres długofalowego planowania działań samorządu RELACJE WEWNĘTRZNE I MIĘDZYSEKTOROWE: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE SILNE STRONY SŁABE STRONY Istnieje grupa silnych organizacji pozarządowych ZróŜnicowane obszary działania organizacji poŝytku publicznego (OPP) wykazują największe zainteresowanie współpracą i dzieleniem się na forum ze wszystkimi organizacjami; Istnienie ośrodka wsparcia KOWAL Brak Kaszubskiej Rady Organizacji Pozarządowych która mogłaby reprezentować organizacje, nie śledzą zapotrzebowania społecznego (nie badają) Szczątkowe ilości informacji pochodzące z konkretnych działań badawczych Słaba reprezentacja sektora go Słaba współpraca między organizacjami Istnieje wiele słabych organizacji Są nisze obszarowe (np. ekologia) Starsze organizacje nie wspierają młodych organizacji Roszczeniowa postawa wielu

9 organizacji, rozmowy zamiast podejmowania konkretnych inicjatyw Zbyt mały wysiłek wkładany w rozwój organizacji, liczenie na to, Ŝe ktoś rozwiąŝe problemy SZANSE ZAGROśENIA Fundusze unijne preferują projekty partnerskie (łączenie w koalicje) i współpracę organizacji Większa moŝliwość pozyskiwania środków na organizacje wsparcia Istnienie wystandaryzowanego zadania pn. KOWAL, moŝliwość pozyskania środków na jego realizację. Są organizacje, które jako jedyne zaspokajają dane potrzeby społeczne lub rywalizują zamiast współpracować Niespójność przepisów prawnych dot. organizacji pozarządowych. PROMOCJA I WIZERUNEK SILNE STRONY organizują imprezy masowe, na których mogą zaistnieć Część organizacji wydaje broszury, gadŝety, foldery itp. Coraz więcej organizacji ma świadomość konieczności promocji Niektóre organizacje dobrze znane są w regionie i Polsce SZANSE Kampania dotycząca 1% - rozpropagowanie kampanii/moŝliwości SŁABE STRONY Społeczeństwo niewiele wie o trzecim sektorze UtoŜsamianie kaszubskich organizacji z jednym podmiotem Brak promocji Słaby poziom wiedzy i świadomości marketingowej wśród organizacji Bierność organizacji ZAGROśENIA Małe zainteresowanie społeczeństwa imprezami i działaniami organizacji

10 Kaszubskie media: radio i TV Istnienie portalu: W ramach środków unijnych moŝna finansować działania promocyjne Słabe wsparcie samorządu w promocji organizacji KAPITAŁ LUDZKI SILNE STRONY Informacje i szkolenia dotyczące pisania wniosków Aktywna kadra ZaangaŜowani liderzy Wykształcona kadra Wysoki poziom wykształcenia wśród pracowników organizacji SZANSE Większa ilość liderów Większa ilość profesjonalnych pracowników Większa ilość umów o pracę Odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań publicznych Większa ilość wykształconej kadry Paleta szkoleń przygotowana ściśle pod liderów Pracownicy etatowi w organizacjach MoŜliwość kariery zawodowej SŁABE STRONY Zmęczeni ciągłą walką o byt organizacji liderzy Zbyt duŝa rotacja kadry w organizacjach ZAGROśENIA Brak napływu nowych osób Niewielu wolontariuszy

11 STRATEGIA CELE 2020 W Strategii wyodrębniono cztery cele strategicznych: 1. Podniesienie kwalifikacji osób związanych z organizacjami pozarządowymi: Podstawą kaŝdej organizacji są ludzie. Stanowią jej największą siłę jak równieŝ środek do realizacji celów. Tym samym kaŝda z nich musi dbać o swój potencjał ludzki zarówno wciąŝ dostarczając wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy, jak równieŝ w umiejętny sposób zarządzając wiedzą swych członków zatrzymując ją w organizacji. Wzrost intelektualny i umiejętnościowy powinien być nacechowany ciągłością i progresywnością. powinny same stanowić doskonałą alternatywę dla biznesu i administracji na lokalnym rynku pracy generując nowe miejsca pracy z moŝliwością dokształcenia się oraz z moŝliwością awansu. 2. Zbudowanie marki organizacji pozarządowych: Praca i realizacja działań statutowych stanowi podstawę. Aby jednak zwiększyć ich skuteczność, jak równieŝ sukcesywnie móc powiększać grono swoich odbiorców, organizacje powinny umiejętnie docierać do swych grup docelowych poprzez róŝne środki i narzędzia medialne. Specyfika danego obszaru działania kaŝdej organizacji definiuje sposoby dotarcia, natomiast umiejętność ich stosowania obserwowana jest przy skuteczności przekazu. Istotnym elementem budowania marki kaszubskich organizacji jest takŝe dbanie o zachowanie dziedzictwa i kaszubskiej toŝsamości. 3. Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych: Posiadając sprawną kadrę i realizując działania nacechowane najwyŝszą jakością dla organizacji pozostaje ostatni środek do osiągnięcia swych celów strategicznych stabilny budŝet. W przyszłości kaŝda organizacja powinna stać się zupełnie autonomiczną jednostką pod względem finansowym. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez pomoc młodym organizacjom i jednocześnie naukę kaŝdej z nich przedsiębiorczości i umiejętnego zarządzania środkami pienięŝnymi. Istnieje wiele

12 moŝliwości zaspokojenia potrzeb finansowych organizacji, a kaŝda z nich powinna potrafić korzystać z nich wedle woli i potrzeb. 4. Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do współpracy: Świadomość skuteczności skonsolidowanych sił organizacji pozarządowych oraz praca przy wspólnych przedsięwzięciach realizowanych profesjonalnie pomoŝe osiągnąć stan, w którym kaŝda aktywna organizacja nie tylko będzie znać, ale i w pełni realizować zasady polityki CRM (Zarządzanie relacjami z klientami ang. Customer Relationship Management) i obsługi swoich grup docelowych. KaŜda organizacja powinna znać i działać zawsze w oparciu o partnerskie relacje i na ich podstawie budować swój budŝet, doświadczenie i wizerunek. STRATEGIA ETAPY REALIZACJI 1 1. Podniesienie kwalifikacji osób związanych z organizacjami pozarządowymi: 1.1. Stworzenie i wdroŝenie programu wsparcia dla organizacji pozarządowych Stworzenie i wdroŝenie programu staŝowego dla członków nowopowstałych organizacji pozarządowych Stała i systematyczna współpraca z wolontariuszami. 2. Zbudowanie marki organizacji pozarządowych: 2.1. Prowadzenie imprez promujących działania organizacji pozarządowych Współpraca z mediami Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych. 3. Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych: 3.1. ZróŜnicowanie źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych Osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej organizacji pozarządowych. 1 Opis działań w ramach poszczególnych działań zawiera załącznik nr 1

13 4. Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do współpracy: 4.1. Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów powierzania zadań przez JST Partnerskie relacje samorządu i organizacji pozarządowych Współpraca z róŝnorodnymi partnerami Rozwój współpracy międzynarodowej. STRATEGIA REZULTATY 1. KADRA PRZYGOTOWANA, ODPOWIEDZIALNA I ŚWIADOMA SWYCH DZIAŁAŃ, A KAśDA ORGANIZACJA ZAPEWNIA OPTYMALNE WARUNKI DO JEJ PRACY I ROZWOJU, 2. ORGANIZACJE POZARZĄDOW W PEŁNI IDENTYFIKOWANE PRZEZ SWOJE GRUPY DOCELOWE. 3. KAśDA ORGANIZACJA POSIADA WSZELKIE NIEZBĘDNE NARZĘDZIA I ŚRODKI DO REALIZACJI SWOICH DZIAŁAŃ, JEST NIEZALEśNYM FINANSOWO, ZNACZĄCYM PRACODAWCĄ NA RYNKU POSIADAJĄCĄ POPARCIE SPOŁECZNE WYNIKAJĄCE Z PEŁNEJ JAWNOŚCI SWOICH FINANSÓW. 4. KAśDA ORGANIZACJA WSPÓŁPRACUJE Z INNYMI NA WARUNKACH PARTNERSKICH W TYM Z SAMORZĄDEM I BIZNESEM.

14 Załącznik nr 1 Opis celów i działań Strategii 1. Podniesienie kwalifikacji osób związanych z organizacjami pozarządowymi : 1.1. Stworzenie i wdroŝenie programu wsparcia dla organizacji pozarządowych. LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALN Y ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄ CE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Opracowanie i wdroŝenie programu wsparcia dla organizacji - zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba opracowanych programów, liczba przygotowanych tutorów 2 Pozyskiwanie środków na programy - Działanie bezkosztowe Kwota pozyskanych środków 3 WdroŜenie programu wsparcia młodych organizacji KIR, ZG ZKP zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wdroŝonych programów, liczba wspartych organizacji 4 Promocja dobrych praktyk KIR, ZG ZKP zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń promujących dobre praktyki

15 1.2. Stworzenie i wdroŝenie programu staŝowego dla członków nowopowstałych organizacji pozarządowych LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Stworzenie bazy organizacji chętnych do przyjęcia innych NGO na staŝ Liczba stworzonych baz, liczba osób umieszczonych w bazie 2 WdroŜenie programu staŝowego - zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba osób uczestniczących w programie

16 1.3. Stała i systematyczna współpraca z wolontariuszami. LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Przygotowanie NGO do systematycznej, profesjonalnej współpracy w wolontariuszami Centra wolontariatu zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba NGO i osób, które zostały przygotowane do współpracy z wolontariuszami go 2 Promocja dobrych praktyk współpracy z wolontariuszami Centra wolontariatu zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń promujących dobre praktyki go

17 2. Zbudowanie marki organizacji pozarządowych: 2.1 Prowadzenie imprez promujących działania organizacji pozarządowych LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Kaszubskie targi organizacji pozarządowych ZG ZKP, KIR zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba zorganizowanych targów, liczba ngo biorących udział w targach go 3 Kalendarz imprez organizacji /wersja internetowa, drukowana/ ZG ZKP, KIR zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba edycji kalendarza, liczba wydrukowanych egzemplarzy go 4 Miasteczko NGO na Zjeździe Kaszubów ZG ZKP, zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba zorganizowanych miasteczek, liczba NGO biorących udział w miasteczku go

18 2.2 Współpraca z mediami LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Współpraca z Uniwersytetem Gdańskim w kształceniu dziennikarzy (praktyki w NGO, prace naukowe o NGO) zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba praktyk, liczba prac naukowych 2 Audycje o NGO w radio, TV, stałe miejsce dla NGO w prasie kaszubskiej ZG ZKP, KIR zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba audycji, liczba mediów zaangaŝowanych w prezentowanie NGO go

19 2.3 Promowanie idei rozwoju społeczności lokalnych. LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Promocja pracy społecznej, wolontariackiej Uczelnie, szkoły zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń promujących pracę społeczną, wolontariacką go 2 Promocja współdziałania organizacji w działaniach lokalnych Media, sołectwa zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba prezentowanych dobrych praktyk 3 Promowanie pozytywnych wartości, np. etyka, moralność, dobroczynność - zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń promujących wartości 4 Edukacja o rozwoju społeczności lokalnych i toŝsa - mości kaszubskiej ZG ZKP zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń edukacyjnych go

20 3. Stabilna i silna sytuacja finansowa organizacji pozarządowych: 3.1 ZróŜnicowanie źródeł finansowania działalności organizacji pozarządowych LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Informowanie o moŝliwościach pozyskiwania środków i regulacjach prawnych zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba NGO, do których trafiły informacje go 2 Szkolenia z fundraisingu, zakładania działalności gospodarczej i prowadzenie odpłatnej działalności statutowej - zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba szkoleń, liczba uczestników szkoleń 3 Informowanie o obowiązkach, jakie niesie za sobą gospodarowanie środkami finansowymi - zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba NGO, do których trafiły informacje go 4 Współpraca z innymi instytucjami, organizacjami, wymiana informacji o moŝliwości działań bezkosztowych - Działanie bezkosztowe Liczba NGO uczestniczących w zadaniu

21 3.2 Osiągnięcie samowystarczalności ekonomicznej organizacji pozarządowych LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Pozyskiwanie sponsorów - Środki własne Liczba pozyskanych sponsorów 2 Współpraca ze sponsorami strategicznymi - Działanie bezkosztowe Liczba sponsorów strategicznych 3 Edukowanie członków NGO o fundraisingu - Środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń edukacyjnych, liczba uczestników wydarzeń 4 Rozwój wolontariatu Centra wolontariatu zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wolontariuszy

22 4. Wykreowanie organizacji pozarządowych jako wiarygodnego partnera do współpracy: 4.1 Wprowadzenie i funkcjonowanie mechanizmów powierzania zadań przez JST LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Wspieranie przedstawicieli NGO w ciałach decyzyjnych JST Działania ciągłe ZG ZKP Środki własne Liczba wspieranych przedstawicieli NGO go 2 Konsultacje i opiniowanie dokumentów strategicznych, planistycznych Działania ciągłe ZG ZKP Działanie bezkosztowe Liczba konsultacji, liczba konsultowanych dokumentów go 3 Lobbowanie za mechanizmami zapewniającymi ciągłe działanie NGO i rozwiązaniami korzystnymi dla NGO Działania ciągłe ZG ZKP Działanie bezkosztowe Liczba rozwiązań korzystnych dla NGO go

23 4.2 Partnerskie relacje samorządu i organizacji pozarządowych LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Spotkania przedstawicieli NGO z władzami Działania ciągłe ZG ZKP Działanie bezkosztowe Liczba spotkań go 2 Wpływanie na zapisy dokumentów strategicznych samorządów Działania ciągłe ZG ZKP Działanie bezkosztowe Liczba konsultowanych dokumentów go

24 4.3 Współpraca z róŝnorodnymi partnerami LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 2 Pokazywanie efektów swojej pracy Działania ciągłe ZG ZKP, KIR Działanie bezkosztowe Liczba prezentacji efektów 3 Pozytywny PR Działania ciągłe ZG ZKP, KIR Działanie bezkosztowe Wzrost rozpoznawalności NGO 4 Cykliczne spotkania z przedstawicielami biznesu, administracji samorządowej i rządowej Działania ciągłe ZG ZKP, KIR Działanie bezkosztowe Liczba spotkań, liczba uczestników spotkań 5 Edukacja NGO w zakresie współpracy z biznesem, samorządem, itp. Działania ciągłe ZG ZKP, KIR zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba działań edukacyjnych, liczba uczestników działań edukacyjnych 6 Rozwój komunikacji pomiędzy NGO Działania ciągłe ZG ZKP, KIR Działanie bezkosztowe Liczba zaangaŝowanych w organizacji

25 4.4 Rozwój współpracy międzynarodowej LP. DZIAŁANIA / ZADANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ DZIAŁANIA PODMIOTY WSPIERAJĄCE DZIAŁANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSKAŹNIKI OSIĄGANIA CELU \ MINIMUM REALIZACYJNE ŹRÓDŁA DANYCH 1 Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych w ramach współpracy z miastami, regionami partnerskimi Działania ciągłe ZG ZKP Środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wydarzeń 2 Nawiązywanie nowych i wykorzystywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi i kaszubskimi środowiskami za granicą Działania ciągłe ZG ZKP Środki własne, środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba nawiązanych kontaktów 3 Wizyty studyjne Działania ciągłe ZG ZKP Środki zewnętrzne pozyskane przez podmioty Liczba wizyt studyjnych, liczba uczestników wizyt UŜyte skróty: ZG ZKP Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskieg KIR Kaszubski Instytut Rozwoju

26 MONITORING STRATEGII Monitoring jest obserwacją realizacji celów i działań wynikających z następnych faz programowania rozwoju. Monitoring realizacji umoŝliwia: obserwację stanu zaawansowania projektów rozwojowych, umoŝliwiających aktualną identyfikację problemów w ich realizacji; ocenę zaangaŝowania jednostek odpowiedzialnych za ich realizację; weryfikację zgodności załoŝonych celów i efektywności wykorzystania przeznaczonych na ich realizację środków; kontrolę postępu prac związanych z realizacją działań. Strategia jest dokumentem określającym cele i działania do roku 2020 w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, wymagającym okresowej aktualizacji i przystosowaniem do zmian zachodzących w otoczeniu i w samych organizacjach. Za realizację monitoringu odpowiadają wspólnie jej realizatorzy, koordynacje prac w tym zakresie prowadzić będą wspólnie Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oraz Kaszubski Instytut Rozwoju. W połowie okresu obowiązywania powinna zostać przeprowadzona aktualizacja, tak aby zweryfikować zaplanowane rezultaty, określić trafność i skuteczność działań oraz dostosować je do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

27 Projekt KOWAL realizowany jest przez Kaszubski Instytut Rozwoju, organizację pozarządową z Kościerzyny. Kaszubski Instytut Rozwoju (KIR) powołany został do Ŝycia w listopadzie 2001r. przez 15-osobową grupę m.in. prawników, ekonomistów, wykładowców akademickich, przedstawicieli samorządów lokalnych. Potrzeba powstania stowarzyszenia wynikała z obserwacji i analizy rozwijającej się kościerskiej społeczności lokalnej. Formalnie KIR zaczął działać 4 marca 2002 roku, kiedy to został zarejestrowany w Sądzie Gospodarczym w Gdańsku pod numerem KRS W 2004 roku Instytut zdobył status organizacji poŝytku publicznego. Obecna liczba członków to ponad 40 zaangaŝowanych społeczników. Pracą stowarzyszenia kieruje 3-osobowy Zarząd: Katarzyna Knopik, Grzegorz Świtała, Sławomir Szkobel. W dąŝeniu do realizacji misji Kaszubskiego Instytutu Rozwoju - Kaszuby regionem społeczeństwa obywatelskiego - wytyczony został główny cel: inicjowanie i wspieranie wszelkich form aktywności obywatelskiej prowadzących do rozwoju społeczności lokalnej Kaszub. Celami szczegółowymi KIR-u są m.in.: działanie na rzecz rozwoju i promocji regionu; inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych; prowadzenie współpracy międzynarodowej; propagowanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu finansów i przedsiębiorczości; popularyzacja wiedzy na temat integracji europejskiej; rozwój zasobów ludzkich; rozwój środowiska ludzi młodych; poprawa stanu bezpieczeństwa; zmniejszanie bezrobocia i stymulowanie rozwoju gospodarczego; edukacja ekonomiczno-prawna społeczeństwa; umacnianie kultury regionalnej; inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych; budowanie społeczeństwa obywatelskiego; działalność oświatowo-edukacyjna. Swoją działalność Instytut prowadzi przede wszystkim na terenie Kaszub, jednak wiele działań podejmowanych jest równieŝ na terenie województwa, Polski, a nawet poza granicami naszego kraju. Wybrane przedsięwzięcia Kaszubskiego Instytutu Rozwoju: Współpraca edukacyjna Kościerzyny z miastami partnerskimi: Pryluky (Ukraina) i Cölbe (Niemcy). Projekty finansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko - Ukraińskiej PAUCI oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Promocja kultury kaszubskiej w Niemczech trasa koncertowa Scholi Canticorum z Kościerzyny oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Pucka. Projekt

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe

Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe Program współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności poŝytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach:

Działania zakładane w Programie będą wdrażane za pomocą partnerstw realizowanych na różnych poziomach: Wytyczne MRR dotyczące partnerstw w ramach Programu Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Wisznia Mała z dnia.. PROGRAM współpracy Gminy Wisznia Mała z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

www.forumrynkupracy.com.pl.

www.forumrynkupracy.com.pl. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. www.forumrynkupracy.com.pl. Konferencja 22.09.11, Wrocław imię, nazwisko prelegenta: Zenon Matuszko

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 27/2011

Interpelacja nr 27/2011 Interpelacja nr 27/2011 W sprawie: współpracy Urzędu Marszałkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego. Jerzy Barzowski Na podstawie art.23 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Załącznik do uchwały Nr XIII/62/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 22 listopada 2007 r. Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Wstęp Priorytetem Powiatu Konińskiego,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 Uchwały Nr.. Rady Gminy Jemielno z dnia.. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JEMIELNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2014

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o:

I. WSTĘP. Ilekroć w zapisach Programu jest mowa o: Załącznik do Uchwały Nr XXV-194/2012 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 28 listopada 2012 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KRAŚNICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r. Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006

Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2006 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/182/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU

I. WPROWADZENIE II. CEL PROGRAMU Program Współpracy Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2009 I. WPROWADZENIE Doświadczenia poprzednich lat

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r.

Optymalny model odnowy wsi. Katowice 14.12.2012 r. Optymalny model odnowy wsi Katowice 14.12.2012 r. Trzon programu stanowi oś URZĄD MARSZAŁKOWSKI GMINA SOŁECTWO Urząd Marszałkowski - Ustala zasady funkcjonowania, - Dokonuje naboru gmin, - Wprowadza elementy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ UCHWAŁA NR XXXVIII/307/05 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Czarna Białostocka z organizacjami pozarządowymi oraz osobami

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1. WPROWADZENIE Przyszłość jest prezentem, jaki robi nam przeszłość. Andre Maleaux ROZDZIAŁ 1. STRATEGIA słowo przeniesione z terminologii wojskowej na grunt organizacji, zarządzania, ekonomii, jest dziś symbolem dobrej

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI / / 2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XVI / / 2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 listopada 2015 r. Projekt Zarządu Uchwała Nr XVI / / 2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Kościerskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

rzecznictwo wspomaganie monitoring

rzecznictwo wspomaganie monitoring rzecznictwo wspomaganie monitoring Kim jesteśmy? OFOP to ponadbranŝowy związek stowarzyszeń, fundacji i porozumień: około 140 organizacji członkowskich zasięg lokalny, regionalny oraz ogólnopolski, takŝe

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ. z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/133/16 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawieprzyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomierz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie

Bardziej szczegółowo

Program działania SBP na lata (projekt)

Program działania SBP na lata (projekt) Program działania SBP na lata 2013-2017 (projekt) 1. Wprowadzenie Program działania SBP na lata 2013-2017 jest drugim etapem wdrażania długofalowej, zaplanowanej na trzy kadencje, Strategii Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2005 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Węgierska Górka Nr XIX/192/2004 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SEKTORA POZARZĄDOWEGO W ELBLĄGU

STRATEGIA ROZWOJU SEKTORA POZARZĄDOWEGO W ELBLĄGU STRATEGIA ROZWOJU SEKTORA POZARZĄDOWEGO W ELBLĄGU 2006-2011 Dokument przyjęty przez Radę Elbląskich Organizacji Pozarządowych Elbląg 2006 PLAN STRATEGII WPROWADZENIE... 3 PROCES PLANOWANIA... 3 STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. PROJEKT Programu współpracy Gminy Ułęż z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. 1 Cel główny i cele szczegółowe współpracy 1. Cel główny i cele

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/185/2010 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 24 lutego 2010r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI

Bardziej szczegółowo

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013

Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach nowej perspektywy finansowej - doświadczenia PROW 2007-2013 Wyniki warsztatów GRUPA 2:: Rola organizacji pozarządowych, w szczególności stowarzyszeń agroturystycznych w rozwoju turystyki wiejskiej w latach 2014 2020 Turystyka wiejska, w tym agroturystyka w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY POLICE NA LATA 2014 2020 1 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Cele Programu Aktywności Lokalnej 5 3. Kierunki działań 6 4. Adresaci Programu 7 5. Metody wykorzystywane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013

Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego. dla Województwa Pomorskiego. na lata 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 UNIA EUROPEJSKA Realizacja zasady partnerstwa w kontekście Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY NEKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI?

III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? III KONGRES ODNOWY WSI CO TO JEST ODNOWA WSI I JAK SIĘ JĄ ROBI? Program zadziała tylko gdy: 1. Zadziałają dobrzy liderzy 2. Władze gminy rozumieją i wspierają program 3. Jest opracowana wizja i plan rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA

UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA UCHWAŁA NR. RADY GMINY GÓRZYCA z dnia.. 2015 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Górzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008.

Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008. Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Przyjmuje się Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY JANÓW PODLASKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2016 ROK Rozdział 1 PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA

POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/03 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 3 lipca 003r. POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA POWIATU BYDGOSKIEGO NA LATA 003 00. Wstęp i uzasadnienie. Pomoc

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3

I. WPROWADZENIE... 2 II. CEL PROGRAMU... 2 III. ADRESACI PROGRAMU... 2 IV. REALIZATORZY PROGRAMU... 3 V. FORMY WSPÓŁPRACY... 3 Załącznik do Uchwały Nr... Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2015r. Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010

Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 Załącznik do Uchwały Nr X/81/03 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24.09.2003 roku Ramowy Powiatowy Program Na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym na lata 2003 2010 opracowany przez: Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model aktywizacji

Innowacyjny model aktywizacji Innowacyjny model aktywizacji zawodowej uczestników WTZ Temat innowacyjny: "Współpraca podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD Załącznik do Uchwały nr XXIV/196/08 Rady Gminy Szemud z dnia 08 września 2008 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY SZEMUD NA LATA 2008 2013 Szemud 2008 SPIS TREŚCI: I. WSTĘP.. 3 II. III. IV. ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU POLICKIEGO W 2006 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU POLICKIEGO W 2006 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU POLICKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2006 R. POLICE, STYCZEŃ 2006 R. 1 I. Wstęp Uchwalenie przez Radę Powiatu Polickiego Programu Współpracy Powiatu Polickiego z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 PROJEKT

Plan działania. Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011 PROJEKT Załącznik nr 1 do informacji nt zmiany Planu działania KSOW na lata 2010-2011 PROJEKT Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Małopolskiego na lata 2010-2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017 Projekt Załącznik do Uchwały Nr / /2016 Rady Gminy Leszno z dnia listopada 2016 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r.

Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr L/342/14 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 października 2014 r. Roczny program współpracy Powiatu Śremskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele współpracy

Wstęp. Cele współpracy Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/68/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 17.08.2011r. WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHAŁÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie"

Projekt PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie Projekt "PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie" Projekt PI-Usługi społeczne na wyższym poziomie Partnerzy projektu: / realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.4 Rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Brzeg z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. I. Postanowienia ogólne

Wstęp. I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ 227/ 09 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 29 października 2009 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i

Bardziej szczegółowo

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy,

1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa 10 41,7 % 3. Strona rządowa 4 16,6 % 4. Partnerzy społeczni i gospodarczy, Ad. 1 Skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego WRPO Lp. Strona reprezentowana Liczba Członków KM WRPO % udział danej Strony w składzie KM WRPO 1. Pełny skład KM WRPO 24 100 % 2. Strona samorządowa

Bardziej szczegółowo