RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r.

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Podstawa sporządzania raportu okresowego za IV kwartał 2010 r Podstawowe informacje o IPO Doradztwo Strategiczne SA Władze Spółki Zarząd Rada Nadzorcza Akcje i akcjonariat Sytuacja finansowa Wybrane dane finansowe Wybrane elementy sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Realizacja prognoz Opis działalności IPO DS Zakres usług świadczonych przez IPO DS Doradztwo przy wprowadzaniu spółek do obrotu zorganizowanego Usługi związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku regulowanym Działalność inwestycyjna Strategia rozwoju Rozbudowa bazy klientów Wzmacnianie pozycji Spółki na rynku usług doradczych w Polsce Zwiększenie efektywności organizacji poprzez wdrożenie programu CRM Uzupełnienie działalności o portfel inwestycyjny Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale 2010 r Informacja na temat aktywności, jaką w okresie IV kwartału 2010 r. Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Wprowadzenie akcji IPO Doradztwo Strategiczne do obrotu na rynku NewConnect Rozwój działalności operacyjnej Istotne zdarzenia po dacie bilansu Pozostałe informacje Oświadczenie Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne SA w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Dane teleadresowe Kontakt do Spółki Kontakt dla inwestorów IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 2

3 1 Wprowadzenie 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za IV kwartał 2010 r. Niniejszy raport został sporządzony na podstawie 5 ust. 1 i 3 oraz zgodnie z ust Załącznika nr 3 do Regulaminu u Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Raport okresowy IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, Emitent, IPO DS) za IV kwartał 2010 r. obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2010 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października do 31 grudnia 2009 r. Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych. 1.2 Podstawowe informacje o IPO Doradztwo Strategiczne SA IPO Doradztwo Strategiczne SA jest spółką akcyjną powołaną na czas nieograniczony aktem notarialnym z dnia 27 stycznia 2010 r. i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Spółka akcyjna jest następcą prawnym IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o., działającej od kwietnia 2005 r. IPO Doradztwo Strategiczne SA świadczy kompleksowe usługi doradcze, specjalizując się w transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym. Działalność Emitenta koncentruje się w trzech obszarach: doradztwo przy wprowadzaniu spółek do obrotu zorganizowanego doradztwo i szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych działalność inwestycyjna (inwestycje typu private equity/venture capital) Oferta IPO Doradztwo Strategiczne SA obejmuje: doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału w szczególności w drodze emisji akcji i obligacji oraz wprowadzania papierów do zorganizowanego obrotu, pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 3

4 usługi związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku regulowanym, szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych, wsparcie relacji inwestorskich. Obszarem działalności Emitenta pozostającym we wstępnej fazie rozwoju są inwestycje typu private equity/venture capital. 1.3 Władze Spółki W okresie IV kwartału 2010 r. nie miały miejsca zmiany w organach IPO DS Zarząd W skład Zarządu IPO DS wchodzą następujące osoby: Cezary Nowosad Prezes Zarządu, Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu, Jarosław Ostrowski Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej IPO DS wchodzą następujące osoby: Monika Mężyńska - Członek Rady Nadzorczej, Bogdan Kasprzyk - Członek Rady Nadzorczej, Marcin Markiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Adam Młodkowski - Członek Rady Nadzorczej, Miłosz Łuczak - Członek Rady Nadzorczej. Życiorysy osób zarządzających oraz nadzorujących są dostępne na stronie internetowej Emitenta. Stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające lub nadzorujące został zaprezentowany w punkcie Akcje i akcjonariat poniżej. 1.4 Akcje i akcjonariat Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji imiennych serii D. Na dzień 31 grudnia 2010 r. struktura akcjonariatu IPO DS była następująca: IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 4

5 Liczba akcji INVESTcon GROUP SA Monika Mężyńska Edmund Kozak Sławomir Kamiński Cezary Nowosad Jarosław Ostrowski Akcjonariusze mniejszościowi RAZEM Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na WZ 43,4 % 8,8 % 8,8 % 8,8 % 8,4 % 8,4 % 13,4 % 100 % W dniu 2 stycznia 2011 r. p. Sławomir Kamiński zawarł umowy cywilno-prawne sprzedaży akcji IPO DS, w wyniku czego zbył on wszystkie posiadane akcje Spółki. O otrzymaniu zawiadomienia w sprawie transakcji, o której mowa powyżej Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 lutego 2011 r. struktura akcjonariatu IPO DS przedstawia się następująco: Liczba akcji INVESTcon GROUP SA Monika Mężyńska Edmund Kozak Cezary Nowosad Jarosław Ostrowski Akcjonariusze mniejszościowi RAZEM Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na WZ 43,4 % 8,8 % 8,8 % 8,4 % 8,4 % 22,2 % 100 % Akcje członków Zarządu Emitenta objęte są umowami lock-up na 2 lata od dnia debiutu Spółki na NewConnect tj. do dnia 28 grudnia 2012 r. W dniu 31 stycznia 2011 r. IPO DS zawarło z osobami fizycznymi dwie umowy objęcia łącznie akcji zwykłych na okaziciela serii E IPO DS. Osoby, o których mowa powyżej objęły odpowiednio po oraz IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 5

6 akcji serii E IPO DS. Akcje serii E IPO DS zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2010 r. Zgodnie z treścią uchwały, o której mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty zł o kwotę zł, tj. do kwoty zł, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Z akcjami ami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia. Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego ww. podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane w KRS. Kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o akcji serii E będzie wynosił zł i będzie dzielił się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. O objęciu akcji serii E IPO DS Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 8/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. 2 Sytuacja finansowa 2.1 Wybrane dane finansowe okres okres okres okres Wybrane dane finansowe (zł) (euro) (zł) (euro) Przychody netto ze sprzedaży , , , ,18 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,79 Zysk (strata) netto , , , ,34 stan na (zł) stan na (euro) stan na (zł) stan na (euro) Aktywa razem , , , ,44 Zobowiązania długoterminowe , ,14 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,50 Kapitał własny , , , ,16 Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na euro: Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na ostatnie dni okresów sprawozdawczych tj. : - na 31 grudnia 2010 r.: 1 euro = 3,9603 zł, - na 31 grudnia 2009 r.: 1 euro = 4,1082 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie październik grudzień 2010: 1 euro = 4,0094 zł, - kurs średni w okresie październik grudzień 2009: 1 euro = 4,1648 zł. 2.2 Wybrane elementy sprawozdania finansowego IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 6

7 2.2.1 Bilans AKTYWA AKTYWA TRWAŁE wart. niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM 31 grudnia 2010 (zł) ,95 826, , ługoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,91 rótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3.211, ,59 31 grudnia 2009 (zł) ,40 700, , , , , , , , ,47 PASYWA KAPITAŁ WŁASNY kapitał podstawowy należne wpłaty na kapitał podstawowy udziały (akcje) własne kapitał zapasowy kapitał z aktualizacji wyceny pozostałe kapitały rezerwowe wynik lat ubiegłych wynik netto bieżącego roku odpisy z zysku netto w ciągu roku ZOBOWIĄZANIA I REZERWY rezerwy na zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM 31 grudnia 2010 (zł) , , , , , , ,59 31 grudnia 2009 (zł) , , , , , , , , Rachunek zysków i strat okres (zł) okres (zł) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY - przychody netto ze sprzedaży produktów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - amortyzacja - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty rodzajowe - wartość sprzedanych towarów i materiałów ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - inne koszty operacyjne ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZYCHODY FINANSOWE - dywidendy i udziały w zyskach - odsetki - zysk ze zbycia inwestycji , , , , , , , , , , ,61 0,96 0,70 0, , , , , , , , , , , , , , , ,95 1,19 1, , , , , , , , ,80 okres okres (zł) (zł) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 2, , ,09 980, , , , , , ,02 IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 7

8 - aktualizacja wartości inwestycji - inne KOSZTY FINANSOWE - odsetki ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH ZYSK (STRATA) BRUTTO PODATEK DOCHODOWY ZYSK (STRATA) NETTO 2.3 Realizacja prognoz W Dokumencie Informacyjnym IPO DS sporządzonym w związku z wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B IPO Doradztwo Strategiczne SA (Dokument Informacyjny) Spółka przedstawiła dwa warianty osiągnięcia wyników finansowych w 2010 roku w zależności od zakresu prowadzonej działalności. Pierwszy wariant przewidywał, że działalność inwestycyjna nie będzie prowadzona, natomiast drugi wariant przewidywał prowadzenie takiej działalności. Z uwagi na fakt, iż w okresie IV kwartału 2010 roku IPO DS ostatecznie prowadziło działalność inwestycyjną poniżej odniesiono się do prognozowanych wyników finansowych obejmujących tę działalność. W okresie czterech kwartałów 2010 r. przychody Spółki wyniosły tys. zł wobec prognozowanych tys. zł co stanowił realizację prognozowanych wyników na poziomie 106,1%. Zysk netto spółki w wariancie uwzględniającym nabycie instrumentów finansowych (głównie akcji) innych podmiotów wyniósł w okresie czterech kwartałów 2010 r tys. zł wobec zysku netto prognozowanego w przedziale 750 tys tys. zł. Prognoza została w tym zakresie została więc zrealizowana na poziomie 100,5% górnego pułapu prognozowanego zysku netto. W oparciu o dane finansowe osiągnięte w okresie czterech kwartałów 2010 roku Zarząd Spółki nie widzi zagrożeń związanych z możliwością realizacji wyników prognozowanych na 2010 rok, które zamieszczone zostały w Dokumencie Informacyjnym. Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczne wyniki finansowe Spółki, które podlegały badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zostaną przedstawione w raporcie okresowym za rok obrotowy 2010, który Emitent zamierza przekazać do publicznej wiadomości w dniu 14 kwietnia 2011 roku. 3 Opis działalności IPO DS 3.1 Zakres usług świadczonych przez IPO DS , ,15 3, ,15 3,16 Działalność Emitenta koncentruje się w trzech obszarach: - doradztwo przy wprowadzaniu spółek do obrotu zorganizowanego; - doradztwo i szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych; - działalność inwestycyjna , , , ,96 WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH , , , , , , , , , , Doradztwo przy wprowadzaniu spółek do obrotu zorganizowanego ,07 43, ,00 3, ,00 3,16 W ramach usług związanych z emisją i ofertą oraz wprowadzaniem papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu prowadzonego jako rynek główny oraz rynek NewConnect Spółka świadczy usługi w zakresie: 1) doradztwa przy przeprowadzaniu emisji i oferty papierów wartościowych: akcji (z uwzględnieniem jednostkowych praw poboru i Praw Do Akcji), obligacji, warrantów subskrypcyjnych; IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 8

9 2) przygotowywania wymaganych w związku z emisją lub wprowadzeniem papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu dokumentów informacyjnych; 3) weryfikacji poprawności dokumentów informacyjnych, bądź ich części przygotowanych przez spółkę bądź inne podmioty; 4) doradztwa w procesie dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności weryfikacja poprawności odpowiedniej dokumentacji kierowanej do Komisji Nadzoru Finansowego; 5) doradztwa w procesie wprowadzania papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu, w tym w szczególności przygotowywanie lub weryfikacja poprawności odpowiedniej dokumentacji kierowanej do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA; 6) doradztwa w procesie uzyskiwania statusu uczestnika w Krajowym Depozycie i rejestracji papierów wartościowych w Depozycie, w tym w szczególności przygotowywanie lub weryfikacja poprawności odpowiedniej dokumentacji kierowanej do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA Usługi związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku regulowanym Usługi doradcze związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku regulowanym obejmują: 1) przygotowanie regulacji dotyczących ochrony i obiegu informacji poufnych w spółce publicznej, okresów zamkniętych i notyfikacji, trybu sporządzania oraz przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych oraz innych regulacji wewnętrznych spółek publicznych; 2) szkolenia oraz praktyczne warsztaty, obejmujące pełny zakres szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych, adresowane zarówno do osób nadzorujących, zarządzających tzw. wyższego oraz średniego szczebla, operatorów systemu ESPI, jak również do pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w spółce publicznej mających dostęp do informacji poufnej oraz odpowiedzialnych bezpośrednio w spółce i grupie kapitałowej za wykonywanie obowiązków informacyjnych oraz relacje inwestorskie; 3) doradztwo prawne, ekonomiczne i finansowe w zakresie raportowania bieżącego i okresowego w zakresie zgodności raportowania z obowiązującymi przepisami prawa, pomoc w identyfikacji oraz klasyfikacji potencjalnych zdarzeń i informacji o charakterze handlowo - gospodarczym oraz zdarzeń korporacyjnych w spółce publicznej pod kątem wystąpienia związanych z nimi obowiązków informacyjnych, monitoring periodycznych obowiązków informacyjnych spółki, pomoc w ustalaniu właściwych wykładni przepisów prawnych stanowiących podstawę wykonywania obowiązków informacyjnych, aktualizację informacji nt. zakresu i konsekwencji zmian w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych, w tym modyfikacji przyjętych w spółce regulaminów wewnętrznych. Jednocześnie IPO DS prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu: 1) sposobu organizacji rynku finansowego, a w szczególności rynku regulowanego i funkcjonowania spółek publicznych na tych rynkach; 2) konsekwencji uzyskania statusu spółki publicznej oraz zasad wykonywania obowiązków informacyjnych; 3) praktycznych aspektów wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej; 3) organizacji i prowadzenia relacji inwestorskich; 4) zasad Corporate Governance dla spółki i akcjonariuszy; 5) zasad notyfikacji i ograniczeń w handlu papierami wartościowymi spółki; 6) praktycznych aspektów przeprowadzania walnych zgromadzeń spółek publicznych; 7) zadań oraz przesłanek powołania i zasad funkcjonowania Komitetu Audytu. IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 9

10 Ponadto Spółka oferuje działania w zakresie wspierania Relacji Inwestorskich dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. IPO Doradztwo Strategiczne służy wsparciem w zakresie szeroko rozumianej komunikacji spółek publicznych z rynkiem finansowym i inwestorami, w szczególności w ramach: 1) obsługi korporacyjnej w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym; 2) koordynacji i organizacji acji obsługi walnych zgromadzeń; 3) zapewnienia aktywnych działań o charakterze Investor Relations; 4) opracowania, wdrożenia i aktualizowania internetowego serwisu relacji inwestorskich; 5) wsparcia w realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących dobre praktyki spółek notowanych na GPW; 6) wsparcia Spółki w zakresie komunikacji z uprawnionymi pracownikami posiadającymi akcje Spółki (w tym w szczególności w odniesieniu do spółek, w których pracownicy nabywają akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa); 7) koordynacji i organizacji periodycznych prezentacji wyników finansowych przez Spółkę (w formie konferencji) Działalność inwestycyjna Zgodnie ze strategią Spółki zaprezentowaną poniżej, Emitent rozpoczyna działalność typu private equity/venture capital. Private equity to inwestycje w udziały lub papiery wartościowe na niepublicznym rynku kapitałowym (zakup udziałów/akcji w spółkach nie notowanych w zorganizowanym systemie obrotu). Celem tych inwestycji jest osiągnięcie dochodu poprzez średnio- i długoterminowe zyski z przyrostu wartości kapitału. Venture capital jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu przedsiębiorstwa lub jego ekspansji, szczególnie w obszarze nowych technologii. 3.2 Strategia rozwoju Strategia Emitenta opiera się na następujących filarach: Rozbudowa bazy klientów Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest ciągłe powiększanie bazy klientów oraz utrzymanie i wzmacnianie z nimi relacji. Spółka wypracowała model współpracy, oferując maksymalnie szeroki zakres usług dostosowany do potrzeb danego odbiorcy podlegający ciągłej ewolucji w trakcie współpracy, który zapewnia kontynuację współpracy w sposób ciągły oraz powoduje, iż jedynie znikoma część klientów rezygnuje z współpracy po zakończeniu jej pierwszego etapu. Spółka kieruje się indywidualnym podejściem do każdego klienta, w zależności od branży, kultury korporacyjnej czy też jego wielkości Wzmacnianie pozycji Spółki na rynku usług doradczych w Polsce Wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki odbywa się na następujących płaszczyznach: alianse strategiczne W ramach aliansów strategicznych Emitent zamierza nabywać udziały spółek z branży oraz spółek świadczących usługi komplementarne do usług Spółki. Obecnie Spółka posiada udziały w Domu Maklerskim IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 10

11 Navigator SA oraz akcje INVISTA SA, dawniej ECM SA spółki notowanej na NewConnect posiadającej 100% akcji INVISTA Dom Maklerski SA (dawniej ECM Dom Maklerski SA). alianse osobowe Pracownicy IPO DS zasiadają w organach ww. spółek oraz spółek, które mogą stanowić platformę do poszerzania bazy klientów Emitenta. działania marketingowe Pracownicy Spółki aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczym kraju, angażując się w przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym mające na celu propagowanie marki Spółki oraz podnoszenie jej prestiżu i wiarygodności. organiczny rozwój kompetencji zespołu Cel ten Zarząd IPO DS planuje osiągnąć zarówno poszerzając kompetencje aktualnie funkcjonującego zespołu poprzez zapewnienie pracownikom i współpracownikom specjalistycznych szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, jak i podejmując współpracę z wyselekcjonowanymi osobami posiadającymi duże doświadczenie i specjalistyczną wiedzę związaną z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce Zwiększenie efektywności organizacji poprzez wdrożenie programu CRM Implementacja narzędzia Funnela CRM (narzędzia służącego do zarządzania relacjami z klientami) ma stanowić kolejny krok w stronę unowocześnienia procesów organizacji pracy w Spółce. System przechowuje szeroką bazę danych dotyczącą historii komunikacji z partnerami, udostępniając równocześnie wszystkim uprawnionym osobom niezbędne pliki oraz dokumenty, które zostały przekazane na drodze współpracy. Narzędzie stanowi doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw doradczych, które dbają o poufność informacji pochodzących od ich klientów - śledzi, archiwizuje oraz pozwala na aktualizację statusu prac nad klientami spółki (co w efekcie przekłada się na oszczędność czasu pracowników, a tym samym na możliwość zadbania o szerszą grupę klientów), posiada zintegrowany moduł poczty elektronicznej oraz moduł współdzielonego kalendarza, co pozwala skutecznie organizować czas pracy zespołów roboczych. Funnela CRM stanowi również bardzo wygodne narzędzie zarządzania ania wszystkimi procesami w przedsiębiorstwie. Dzięki możliwości przechowywania oraz współdzielenia dokumentów oraz plików roboczych, Funnela wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstwa w zakresie komunikacji pomiędzy przełożonymi a pracownikami, jak również pomiędzy samymi pracownikami, co skutkuje bardziej profesjonalną i efektywną obsługą klienta Uzupełnienie działalności o portfel inwestycyjny Uzupełnienie działalności Spółki o portfel inwestycyjny jest naturalnym elementem rozwoju Spółki wykorzystującym jej pozycję rynkową oraz dostęp do projektów inwestycyjnych. Celem pośrednim działalności inwestycyjnej jest poszerzenie grona odbiorców usług świadczonych przez Spółkę. W kręgu zainteresowania IPO DS znajdują się zarówno podmioty innowacyjne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju zgłaszające zapotrzebowanie na kapitał, jak i przedsiębiorstwa funkcjonujące już na rynku, lecz nie posiadające czytelnej wizji oraz wystarczających środków na finansowanie rozwoju. IPO DS zamierza inwestować środki średnioterminowo - założony horyzont inwestycyjny wynosi od pół roku do 2 lat. Na etapie poprzedzającym podjęcie współpracy IPO DS będzie przeprowadzać selekcję podmiotów głównie na podstawie ich standingu ekonomiczno-finansowego oraz potencjału strategicznego. IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 11

12 3.3 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale 2010 r. Na wyniki osiągnięte przez IPO DS w IV kwartale 2010 r. wpływ miał przede wszystkim stabilny portfel współpracujących ze Spółką klientów oraz działalność inwestycyjna IPO DS. Poniżej wskazano główne inwestycje dokonane przez Spółkę w IV kwartale 2010 r. w ramach realizacji strategii w zakresie działalności inwestycyjnej, przedstawionej w punkcie Strategia rozwoju powyżej. Zgodnie z kryterium wskazanym w Dokumencie Informacyjnym za główne inwestycje w okresie sprawozdawczym jak i całym roku 2010 Emitent uznawał inwestycje i aktywa o wartości przekraczającej 100 tys. zł. Jednocześnie Spółka informuje, iż związku ze wzrostem wysokości kapitałów własnych IPO DS, począwszy od stycznia 2011 r. jako kryterium uznawania aktywów za znaczące Zarząd IPO DS przyjmuje wartość 400 tys. zł. W dniu 11 października 2010 r. Emitent nabył 4 niezabezpieczone obligacje imienne spółki IQ Medica SA z siedzibą w Warszawie (IQ Medica) o łącznej wartości zł. Zgodnie z treścią objętych obligacji posiadane na dzień wykupu obligacje upoważniały do objęcia akcji nowej emisji o wartości nominalnej 0,10 każda, po cenie emisyjnej nie większej niż 2,78 za jedną akcję. Wykup obligacji nastąpił w dniu 31 stycznia 2011 r. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczone zostały poniżej w pkt 3.5 pn. Istotne zdarzenia po dacie bilansu. IQ Medica prowadzi w Warszawie nowoczesną klinikę chirurgii plastycznej. Oferta placówki obejmuje szeroki zakres zabiegów chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, a także nowatorską kosmetoginekologię. W dniu 16 października 2010 r. Emitent nabył akcji spółki GoAdvisers SA (GoAdvisers) za kwotę zł. Jest to spółka notowana na rynku NewConnect, która zajmuje się doradztwem finansowym (corporate finance) oraz pozyskiwaniem kapitału - m.in. poprzez GPW (IPO na rynku regulowanym i private placement na NewConnect) oraz emisje instrumentów dłużnych. GoAdvisers jest również funduszem venture capital, który inwestuje w innowacyjne przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. GoAdvisers jest jednocześnie podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect. W dniu 17 października 2010 r. Emitent nabył akcji spółki INVISTA SA (dawniej Euro Consulting & Management SA, dalej: INVISTA) za kwotę zł. Następnie, w dniach grudnia 2010 r. Spółka dokonała odpowiednio transakcji nabycia sztuk akcji INVISTA, a następnie zawarła umowy odsprzedaży sztuk akcji tej spółki. O zawarciu umowy inwestycyjnej, o której mowa powyżej Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 4/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. Obecnie IPO DS posiada pakiet akcji spółki INVISTA uprawniających do wykonywania 3,65 % głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta - Cezary Nowosad jest Prezesem Zarządu oraz akcjonariuszem INVISTA (posiadającym akcji stanowiących 6,86% ogólnej liczby akcji/głosów na walnym zgromadzeniu INVISTA) oraz Prezesem Zarządu INVISTA Dom Maklerski SA (dalej INVISTA DM) - spółki zależnej od INVISTA. Wiceprezes Zarządu Emitenta - Jarosław Ostrowski jest jednocześnie Wiceprezesem Zarządu INVISTA DM oraz akcjonariuszem spółki INVISTA (posiadającym akcji stanowiących 3,65% ogólnej liczby akcji/głosów na walnym zgromadzeniu INVISTA). IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 12

13 INVISTA jest spółką holdingową, której głównym aktywem jest 100% akcji w podmiocie zależnym INVISTA Dom Maklerski SA (dawniej ECM Dom Maklerski SA). INVISTA DM specjalizuje się w kompleksowej obsłudze emisji instrumentów finansowych i doradztwie inwestycyjnym. Swoje usługi kieruje do firm chcących pozyskać kapitał na dalszy rozwój oraz do inwestorów indywidualnych zainteresowanych pomnażaniem kapitału. INVISTA DM doradza przedsiębiorstwom w zakresie struktury kapitałowej, inwestowania, fuzji, przejęć, przekształceń, wyceny spółek, przygotowuje prospekty emisyjne oraz oferuje papiery wartościowe. Na dzień 31 grudnia 2010 r. na portfel inwestycyjny Emitenta obejmował: Rodzaj inwestycji papiery wartościowe notowane na rynku zorganizowanym niepubliczne Obligacje RAZEM Wartość zł zł zł zł 3.4 Informacja na temat aktywności, jaką w okresie IV kwartału 2010 r. Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Wprowadzenie akcji IPO Doradztwo Strategiczne do obrotu na rynku NewConnect W IV kwartale 2010 r. IPO DS przeprowadziło subskrypcję prywatną akcji serii B IPO Doradztwo Strategiczne SA. Akcje serii B (w liczbie ) zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r. Subskrypcja akcji serii B odbywała się w dniach września 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało sztuk akcji serii B. Akcje, o których mowa powyżej zostały objęte przez 12 osób fizycznych i 1 osobę prawną. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na 6 zł każda. Emisja akcji serii B została zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dniu 8 grudnia 2010 r. Jednocześnie na mocy Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa powyżej Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło wprowadzić akcje serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) oraz wyraziło zgodę na dematerializację akcji serii B zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie). W dniu 17 grudnia 2010 r. został złożony do GPW Dokument Informacyjny IPO DS sporządzony w związku z wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B IPO Doradztwo Strategiczne SA. Dokument Informacyjny, o którym mowa powyżej został zatwierdzony przez GPW oraz przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22 grudnia 2010 r. Jednocześnie Emitent uzyskał decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna nowacyjna Gospodarka na pokrycie kosztów związanych z emisją i wprowadzeniem na NewConnect. IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 13

14 W dniu 28 grudnia 2010 r. miał miejsce debiut akcji IPO DS na rynku NewConnect. Kurs zamknięcia akcji IPO DS w dniu debiutu wyniósł 9 zł co oznaczało wzrost kursu o 50% w stosunku do kursu odniesienia, który równy był cenie emisyjnej akcji serii B tj. 6 zł Rozwój działalności operacyjnej W związku z działalnością IPO DS w obszarze przeprowadzania szkoleń i warsztatów poświęconych regulacjom z zakresu praktycznych aspektów wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej i współpracy z innymi podmiotami z rynku, Spółka w dniu 21 października 2010 r. przeprowadziła we współpracy z Instytutem Rachunkowości i Podatków (IRIP) szkolenie pt. Obowiązki informacyjne spółek publicznych: prospekty i raportowanie. Regulacje a praktyka studia przypadków. Program szkolenia, o którym mowa powyżej obejmował następujące bloki tematyczne: Jak sprawnie przejść przez procedurę związaną z zatwierdzeniem prospektu przez KNF rola doradców na co zwrócić uwagę aspekty praktyczne. Obowiązki informacyjne w okresie ważności prospektu, ryzyko wstrzymania/zakazu przeprowadzenia oferty przez KNF. Raporty bieżące i zakazy dotyczące informacji poufnej studia przypadków. Regulacje wewnętrzne w spółkach publicznych. W okresie IV kwartału 2010 r. IPO DS kontynuowało działania mające na celu poszerzenie bazy klientów, czego efektem było m.in. zawarcie w dniu 28 grudnia 2010 r. umowy ze spółką Novainvest SA na pełnienie przez IPO DS funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotem umowy było świadczenie usług doradztwa na rzecz Novainvest S.A. w zakresie wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, wsparcia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, bieżącego doradzania Novainvest S.A. w zakresie dotyczącym funkcjonowania w ASO oraz prawidłowej interpretacji zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku NewConnect. Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku, a także podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT o wysokim potencjale rozwoju. Działalność inwestycyjna spółki Novainvest S.A. koncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego składającego się z młodych, dynamicznych spółek z obszaru nowych technologii teleinformatycznych. O zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. 3.5 Istotne zdarzenia po dacie bilansu W związku z planami strategicznymi Spółki związanymi z poszerzeniem bazy klientów, w wyniku finalizacji prowadzonych rozmów handlowych IPO DS w okresie od dnia zakończenia IV kwartału 2010 roku do dnia przekazania niniejszego raportu okresowego zawarła kolejne umowy na świadczenie usług doradztwa. W dniu 19 stycznia 2011 r. IPO DS zawarło ze spółką notowaną na GPW umowę o świadczenie usług doradczych. Przedmiotem umowy jest m.in. przygotowanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących obiegu i ochrony informacji poufnych w tej spółce, raportowania bieżącego i okresowego oraz dokonywania transakcji i zasad i trybu przekazywania informacji o transakcjach przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w spółce oraz doradztwo w aspekcie prawnym, ekonomicznym i IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 14

15 finansowym m.in. w zakresie ustalania właściwej wykładni przepisów prawnych stanowiących podstawę wykonywania obowiązków informacyjnych i zgodności raportowania bieżącego i okresowego z obowiązującymi przepisami prawa. O zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 1/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. W dniu 26 stycznia 2011 r. Emitent zawarł ze spółką Domenomania.pl Sp. z o.o. umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie przez IPO DS funkcji Autoryzowanego Doradcy Domenomania.pl w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradztwa na rzecz Domenomania.pl w zakresie wprowadzenia akcji tej spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, wsparcia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, bieżącego doradzania Domenomania.pl w zakresie dotyczącym funkcjonowania w ASO oraz prawidłowej interpretacji zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku NewConnect. O zawarciu umowy, o której mowa powyżej Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 4/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. Dodatkowo, realizując jeden z celów strategii Spółki, jakim jest wzmacnianie pozycji IPO DS na rynku usług doradczych w Polsce poprzez zawieranie aliansów strategicznych Spółka w dniu 19 stycznia 2011 r. zawarła dwie trójstronne umowy, w których podmiotem działającym wspólnie z IPO DS w ramach realizacji tych umów jest INVISTA DM. Przedmiotem pierwszej z umów, o których mowa powyżej jest przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej akcji o wartości ok. 40 mln zł, przygotowanie prospektu emisyjnego oraz przeprowadzenie procedury dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcji podmiotu zlecającego. Informacje nt. umowy, o której mowa powyżej Emitent przekazał w raporcie EBI nr 2/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. Przedmiotem drugiej umowy trójstronnej ronnej jest przygotowanie i przeprowadzenie oferty prywatnej akcji o wartości ok. 10 mln zł, przygotowanie Dokumentu Informacyjnego, wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy podmiotu zlecającego. Szczegółowe informacje nt. umowy, o której mowa powyżej Emitent przekazał w raporcie EBI nr 3/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. W dniu 31 stycznia 2011 r. IPO DS zawarło z IQ Medica (spółka IQ Medica została przekształcona w spółkę akcyjną i zarejestrowana w KRS w dniu 3 grudnia 2010 r.) umowę objęcia akcji serii C. Akcje objęte zostały w drodze potrącenia wierzytelności IPO DS wobec IQ Medica z tytułu wykupu posiadanych przez Spółkę obligacji. W dniu 14 lutego 2011 r. IPO DS otrzymało podpisaną dwustronnie umowę ze spółką IQ MEDICA SA o pełnienie przez Emitenta funkcji Autoryzowanego Doradcy IQ MEDICA SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradztwa na rzecz IQ MEDICA SA w zakresie emisji obligacji, w tym prowadzenie rejestru obligatariuszy, wprowadzenia akcji IQ MEDICA do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, wsparcia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, bieżącego doradzania Zleceniodawcy w zakresie dotyczącym funkcjonowania w ASO oraz prawidłowej interpretacji zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku NewConnect. O zawarciu umowy, o której mowa powyżej Spółka informowała raportem bieżącym EBI 9/2011. IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 15

16 Ponadto kontynuując politykę rozwoju działalności inwestycyjnej w okresie pomiędzy 31 grudnia 2010 r. a dniem publikacji niniejszego raportu IPO DS dokonało inwestycji w papiery wartościowe w kilku innych podmiotach za łączną kwotę 272 tys. zł. Jednocześnie w styczniu 2011 r. IPO DS zbyło w trybie transakcji giełdowych sesyjnych posiadany pakiet akcji spółki GoAdvisers SA. 4 Pozostałe informacje 4.1 Oświadczenie Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne SA w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową IPO Doradztwo Strategiczne SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji IPO Doradztwo Strategiczne SA. 4.2 Dane teleadresowe Kontakt do Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA ul. Mokotowska Warszawa mail tel faks Kontakt dla inwestorów Cezary Nowosad Prezes Zarządu mail tel IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 16

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013

RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 RAPORT ROCZNY EGB INVESTMENTS S.A. 2013 SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. 5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU EGB INVESTMENTS S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r.

RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. RAPORT ROCZNY MBF GROUP S.A. (d. Mobile Factory S.A.) ZA 2013 ROK za okres: od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Warszawa, 9 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1 PISMO ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 4 2 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY

Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Kino Polska TV S.A. PROSPEKT EMISYJNY Prospekt został przygotowany w związku z: zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu

Dokument Informacyjny. Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu Dokument Informacyjny Aduma S.A. z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny Internet Media Services S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A.

Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, T2, U1, V, W MCI Management S.A. Data zatwierdzenia: 23 września 2011 r. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl

z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl DOKUMENT INFORMACYJNY POLSKA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź http://www.par.edu.pl sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii A, B, C, D, EA,

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu 4fun Media S.A. 2. Oświadczenia Zarządu w

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A.

DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY ASM GROUP S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji Serii A, Akcji Serii B oraz Akcji Serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo