RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku"

Transkrypt

1 RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r.

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Podstawa sporządzania raportu okresowego za IV kwartał 2010 r Podstawowe informacje o IPO Doradztwo Strategiczne SA Władze Spółki Zarząd Rada Nadzorcza Akcje i akcjonariat Sytuacja finansowa Wybrane dane finansowe Wybrane elementy sprawozdania finansowego Bilans Rachunek zysków i strat Realizacja prognoz Opis działalności IPO DS Zakres usług świadczonych przez IPO DS Doradztwo przy wprowadzaniu spółek do obrotu zorganizowanego Usługi związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku regulowanym Działalność inwestycyjna Strategia rozwoju Rozbudowa bazy klientów Wzmacnianie pozycji Spółki na rynku usług doradczych w Polsce Zwiększenie efektywności organizacji poprzez wdrożenie programu CRM Uzupełnienie działalności o portfel inwestycyjny Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale 2010 r Informacja na temat aktywności, jaką w okresie IV kwartału 2010 r. Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Wprowadzenie akcji IPO Doradztwo Strategiczne do obrotu na rynku NewConnect Rozwój działalności operacyjnej Istotne zdarzenia po dacie bilansu Pozostałe informacje Oświadczenie Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne SA w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Dane teleadresowe Kontakt do Spółki Kontakt dla inwestorów IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 2

3 1 Wprowadzenie 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za IV kwartał 2010 r. Niniejszy raport został sporządzony na podstawie 5 ust. 1 i 3 oraz zgodnie z ust Załącznika nr 3 do Regulaminu u Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Raport okresowy IPO Doradztwo Strategiczne SA (Spółka, Emitent, IPO DS) za IV kwartał 2010 r. obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2010 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października do 31 grudnia 2009 r. Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych. 1.2 Podstawowe informacje o IPO Doradztwo Strategiczne SA IPO Doradztwo Strategiczne SA jest spółką akcyjną powołaną na czas nieograniczony aktem notarialnym z dnia 27 stycznia 2010 r. i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Spółka akcyjna jest następcą prawnym IPO Doradztwo Strategiczne Sp. z o.o., działającej od kwietnia 2005 r. IPO Doradztwo Strategiczne SA świadczy kompleksowe usługi doradcze, specjalizując się w transakcjach na rynku publicznym, w szczególności na rynku pierwotnym. Działalność Emitenta koncentruje się w trzech obszarach: doradztwo przy wprowadzaniu spółek do obrotu zorganizowanego doradztwo i szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych działalność inwestycyjna (inwestycje typu private equity/venture capital) Oferta IPO Doradztwo Strategiczne SA obejmuje: doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału w szczególności w drodze emisji akcji i obligacji oraz wprowadzania papierów do zorganizowanego obrotu, pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect, IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 3

4 usługi związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku regulowanym, szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych, wsparcie relacji inwestorskich. Obszarem działalności Emitenta pozostającym we wstępnej fazie rozwoju są inwestycje typu private equity/venture capital. 1.3 Władze Spółki W okresie IV kwartału 2010 r. nie miały miejsca zmiany w organach IPO DS Zarząd W skład Zarządu IPO DS wchodzą następujące osoby: Cezary Nowosad Prezes Zarządu, Edmund Kozak Wiceprezes Zarządu, Jarosław Ostrowski Wiceprezes Zarządu Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej IPO DS wchodzą następujące osoby: Monika Mężyńska - Członek Rady Nadzorczej, Bogdan Kasprzyk - Członek Rady Nadzorczej, Marcin Markiewicz - Członek Rady Nadzorczej, Adam Młodkowski - Członek Rady Nadzorczej, Miłosz Łuczak - Członek Rady Nadzorczej. Życiorysy osób zarządzających oraz nadzorujących są dostępne na stronie internetowej Emitenta. Stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające lub nadzorujące został zaprezentowany w punkcie Akcje i akcjonariat poniżej. 1.4 Akcje i akcjonariat Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: akcji zwykłych na okaziciela serii A, akcji zwykłych na okaziciela serii B, akcji imiennych serii D. Na dzień 31 grudnia 2010 r. struktura akcjonariatu IPO DS była następująca: IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 4

5 Liczba akcji INVESTcon GROUP SA Monika Mężyńska Edmund Kozak Sławomir Kamiński Cezary Nowosad Jarosław Ostrowski Akcjonariusze mniejszościowi RAZEM Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na WZ 43,4 % 8,8 % 8,8 % 8,8 % 8,4 % 8,4 % 13,4 % 100 % W dniu 2 stycznia 2011 r. p. Sławomir Kamiński zawarł umowy cywilno-prawne sprzedaży akcji IPO DS, w wyniku czego zbył on wszystkie posiadane akcje Spółki. O otrzymaniu zawiadomienia w sprawie transakcji, o której mowa powyżej Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2011 z dnia 7 stycznia 2011 r. Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 lutego 2011 r. struktura akcjonariatu IPO DS przedstawia się następująco: Liczba akcji INVESTcon GROUP SA Monika Mężyńska Edmund Kozak Cezary Nowosad Jarosław Ostrowski Akcjonariusze mniejszościowi RAZEM Udział w kapitale zakładowym równy udziałowi w głosach na WZ 43,4 % 8,8 % 8,8 % 8,4 % 8,4 % 22,2 % 100 % Akcje członków Zarządu Emitenta objęte są umowami lock-up na 2 lata od dnia debiutu Spółki na NewConnect tj. do dnia 28 grudnia 2012 r. W dniu 31 stycznia 2011 r. IPO DS zawarło z osobami fizycznymi dwie umowy objęcia łącznie akcji zwykłych na okaziciela serii E IPO DS. Osoby, o których mowa powyżej objęły odpowiednio po oraz IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 5

6 akcji serii E IPO DS. Akcje serii E IPO DS zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2010 r. Zgodnie z treścią uchwały, o której mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty zł o kwotę zł, tj. do kwoty zł, poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Z akcjami ami serii E nie są związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia. Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego ww. podwyższenie kapitału zakładowego nie zostało zarejestrowane w KRS. Kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o akcji serii E będzie wynosił zł i będzie dzielił się na akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda. O objęciu akcji serii E IPO DS Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 8/2011 z dnia 1 lutego 2011 r. 2 Sytuacja finansowa 2.1 Wybrane dane finansowe okres okres okres okres Wybrane dane finansowe (zł) (euro) (zł) (euro) Przychody netto ze sprzedaży , , , ,18 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,79 Zysk (strata) netto , , , ,34 stan na (zł) stan na (euro) stan na (zł) stan na (euro) Aktywa razem , , , ,44 Zobowiązania długoterminowe , ,14 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,50 Kapitał własny , , , ,16 Kursy przyjęte do przeliczenia danych finansowych na euro: Poszczególne pozycje bilansu przeliczono według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na ostatnie dni okresów sprawozdawczych tj. : - na 31 grudnia 2010 r.: 1 euro = 3,9603 zł, - na 31 grudnia 2009 r.: 1 euro = 4,1082 zł. Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: - kurs średni w okresie październik grudzień 2010: 1 euro = 4,0094 zł, - kurs średni w okresie październik grudzień 2009: 1 euro = 4,1648 zł. 2.2 Wybrane elementy sprawozdania finansowego IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 6

7 2.2.1 Bilans AKTYWA AKTYWA TRWAŁE wart. niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe długoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM 31 grudnia 2010 (zł) ,95 826, , ługoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,91 rótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3.211, ,59 31 grudnia 2009 (zł) ,40 700, , , , , , , , ,47 PASYWA KAPITAŁ WŁASNY kapitał podstawowy należne wpłaty na kapitał podstawowy udziały (akcje) własne kapitał zapasowy kapitał z aktualizacji wyceny pozostałe kapitały rezerwowe wynik lat ubiegłych wynik netto bieżącego roku odpisy z zysku netto w ciągu roku ZOBOWIĄZANIA I REZERWY rezerwy na zobowiązania zobowiązania długoterminowe zobowiązania krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe PASYWA RAZEM 31 grudnia 2010 (zł) , , , , , , ,59 31 grudnia 2009 (zł) , , , , , , , , Rachunek zysków i strat okres (zł) okres (zł) PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY - przychody netto ze sprzedaży produktów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - amortyzacja - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty rodzajowe - wartość sprzedanych towarów i materiałów ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - inne koszty operacyjne ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZYCHODY FINANSOWE - dywidendy i udziały w zyskach - odsetki - zysk ze zbycia inwestycji , , , , , , , , , , ,61 0,96 0,70 0, , , , , , , , , , , , , , , ,95 1,19 1, , , , , , , , ,80 okres okres (zł) (zł) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 2, , ,09 980, , , , , , ,02 IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 7

8 - aktualizacja wartości inwestycji - inne KOSZTY FINANSOWE - odsetki ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH ZYSK (STRATA) BRUTTO PODATEK DOCHODOWY ZYSK (STRATA) NETTO 2.3 Realizacja prognoz W Dokumencie Informacyjnym IPO DS sporządzonym w związku z wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B IPO Doradztwo Strategiczne SA (Dokument Informacyjny) Spółka przedstawiła dwa warianty osiągnięcia wyników finansowych w 2010 roku w zależności od zakresu prowadzonej działalności. Pierwszy wariant przewidywał, że działalność inwestycyjna nie będzie prowadzona, natomiast drugi wariant przewidywał prowadzenie takiej działalności. Z uwagi na fakt, iż w okresie IV kwartału 2010 roku IPO DS ostatecznie prowadziło działalność inwestycyjną poniżej odniesiono się do prognozowanych wyników finansowych obejmujących tę działalność. W okresie czterech kwartałów 2010 r. przychody Spółki wyniosły tys. zł wobec prognozowanych tys. zł co stanowił realizację prognozowanych wyników na poziomie 106,1%. Zysk netto spółki w wariancie uwzględniającym nabycie instrumentów finansowych (głównie akcji) innych podmiotów wyniósł w okresie czterech kwartałów 2010 r tys. zł wobec zysku netto prognozowanego w przedziale 750 tys tys. zł. Prognoza została w tym zakresie została więc zrealizowana na poziomie 100,5% górnego pułapu prognozowanego zysku netto. W oparciu o dane finansowe osiągnięte w okresie czterech kwartałów 2010 roku Zarząd Spółki nie widzi zagrożeń związanych z możliwością realizacji wyników prognozowanych na 2010 rok, które zamieszczone zostały w Dokumencie Informacyjnym. Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczne wyniki finansowe Spółki, które podlegały badaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, zostaną przedstawione w raporcie okresowym za rok obrotowy 2010, który Emitent zamierza przekazać do publicznej wiadomości w dniu 14 kwietnia 2011 roku. 3 Opis działalności IPO DS 3.1 Zakres usług świadczonych przez IPO DS , ,15 3, ,15 3,16 Działalność Emitenta koncentruje się w trzech obszarach: - doradztwo przy wprowadzaniu spółek do obrotu zorganizowanego; - doradztwo i szkolenia w zakresie obowiązków informacyjnych; - działalność inwestycyjna , , , ,96 WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH , , , , , , , , , , Doradztwo przy wprowadzaniu spółek do obrotu zorganizowanego ,07 43, ,00 3, ,00 3,16 W ramach usług związanych z emisją i ofertą oraz wprowadzaniem papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu prowadzonego jako rynek główny oraz rynek NewConnect Spółka świadczy usługi w zakresie: 1) doradztwa przy przeprowadzaniu emisji i oferty papierów wartościowych: akcji (z uwzględnieniem jednostkowych praw poboru i Praw Do Akcji), obligacji, warrantów subskrypcyjnych; IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 8

9 2) przygotowywania wymaganych w związku z emisją lub wprowadzeniem papierów wartościowych do zorganizowanego obrotu dokumentów informacyjnych; 3) weryfikacji poprawności dokumentów informacyjnych, bądź ich części przygotowanych przez spółkę bądź inne podmioty; 4) doradztwa w procesie dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności weryfikacja poprawności odpowiedniej dokumentacji kierowanej do Komisji Nadzoru Finansowego; 5) doradztwa w procesie wprowadzania papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu, w tym w szczególności przygotowywanie lub weryfikacja poprawności odpowiedniej dokumentacji kierowanej do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA; 6) doradztwa w procesie uzyskiwania statusu uczestnika w Krajowym Depozycie i rejestracji papierów wartościowych w Depozycie, w tym w szczególności przygotowywanie lub weryfikacja poprawności odpowiedniej dokumentacji kierowanej do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA Usługi związane z wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku regulowanym Usługi doradcze związane z wykonywaniem obowiązków informacyjnych przez spółki notowane na rynku regulowanym obejmują: 1) przygotowanie regulacji dotyczących ochrony i obiegu informacji poufnych w spółce publicznej, okresów zamkniętych i notyfikacji, trybu sporządzania oraz przekazywania do wiadomości publicznej raportów bieżących i okresowych oraz innych regulacji wewnętrznych spółek publicznych; 2) szkolenia oraz praktyczne warsztaty, obejmujące pełny zakres szeroko rozumianych obowiązków informacyjnych, adresowane zarówno do osób nadzorujących, zarządzających tzw. wyższego oraz średniego szczebla, operatorów systemu ESPI, jak również do pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w spółce publicznej mających dostęp do informacji poufnej oraz odpowiedzialnych bezpośrednio w spółce i grupie kapitałowej za wykonywanie obowiązków informacyjnych oraz relacje inwestorskie; 3) doradztwo prawne, ekonomiczne i finansowe w zakresie raportowania bieżącego i okresowego w zakresie zgodności raportowania z obowiązującymi przepisami prawa, pomoc w identyfikacji oraz klasyfikacji potencjalnych zdarzeń i informacji o charakterze handlowo - gospodarczym oraz zdarzeń korporacyjnych w spółce publicznej pod kątem wystąpienia związanych z nimi obowiązków informacyjnych, monitoring periodycznych obowiązków informacyjnych spółki, pomoc w ustalaniu właściwych wykładni przepisów prawnych stanowiących podstawę wykonywania obowiązków informacyjnych, aktualizację informacji nt. zakresu i konsekwencji zmian w przepisach dotyczących obowiązków informacyjnych, w tym modyfikacji przyjętych w spółce regulaminów wewnętrznych. Jednocześnie IPO DS prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu: 1) sposobu organizacji rynku finansowego, a w szczególności rynku regulowanego i funkcjonowania spółek publicznych na tych rynkach; 2) konsekwencji uzyskania statusu spółki publicznej oraz zasad wykonywania obowiązków informacyjnych; 3) praktycznych aspektów wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej; 3) organizacji i prowadzenia relacji inwestorskich; 4) zasad Corporate Governance dla spółki i akcjonariuszy; 5) zasad notyfikacji i ograniczeń w handlu papierami wartościowymi spółki; 6) praktycznych aspektów przeprowadzania walnych zgromadzeń spółek publicznych; 7) zadań oraz przesłanek powołania i zasad funkcjonowania Komitetu Audytu. IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 9

10 Ponadto Spółka oferuje działania w zakresie wspierania Relacji Inwestorskich dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. IPO Doradztwo Strategiczne służy wsparciem w zakresie szeroko rozumianej komunikacji spółek publicznych z rynkiem finansowym i inwestorami, w szczególności w ramach: 1) obsługi korporacyjnej w zakresie funkcjonowania na rynku kapitałowym; 2) koordynacji i organizacji acji obsługi walnych zgromadzeń; 3) zapewnienia aktywnych działań o charakterze Investor Relations; 4) opracowania, wdrożenia i aktualizowania internetowego serwisu relacji inwestorskich; 5) wsparcia w realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących dobre praktyki spółek notowanych na GPW; 6) wsparcia Spółki w zakresie komunikacji z uprawnionymi pracownikami posiadającymi akcje Spółki (w tym w szczególności w odniesieniu do spółek, w których pracownicy nabywają akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa); 7) koordynacji i organizacji periodycznych prezentacji wyników finansowych przez Spółkę (w formie konferencji) Działalność inwestycyjna Zgodnie ze strategią Spółki zaprezentowaną poniżej, Emitent rozpoczyna działalność typu private equity/venture capital. Private equity to inwestycje w udziały lub papiery wartościowe na niepublicznym rynku kapitałowym (zakup udziałów/akcji w spółkach nie notowanych w zorganizowanym systemie obrotu). Celem tych inwestycji jest osiągnięcie dochodu poprzez średnio- i długoterminowe zyski z przyrostu wartości kapitału. Venture capital jest jedną z odmian private equity. Są to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu przedsiębiorstwa lub jego ekspansji, szczególnie w obszarze nowych technologii. 3.2 Strategia rozwoju Strategia Emitenta opiera się na następujących filarach: Rozbudowa bazy klientów Nadrzędnym celem strategicznym Spółki jest ciągłe powiększanie bazy klientów oraz utrzymanie i wzmacnianie z nimi relacji. Spółka wypracowała model współpracy, oferując maksymalnie szeroki zakres usług dostosowany do potrzeb danego odbiorcy podlegający ciągłej ewolucji w trakcie współpracy, który zapewnia kontynuację współpracy w sposób ciągły oraz powoduje, iż jedynie znikoma część klientów rezygnuje z współpracy po zakończeniu jej pierwszego etapu. Spółka kieruje się indywidualnym podejściem do każdego klienta, w zależności od branży, kultury korporacyjnej czy też jego wielkości Wzmacnianie pozycji Spółki na rynku usług doradczych w Polsce Wzmocnienie pozycji rynkowej Spółki odbywa się na następujących płaszczyznach: alianse strategiczne W ramach aliansów strategicznych Emitent zamierza nabywać udziały spółek z branży oraz spółek świadczących usługi komplementarne do usług Spółki. Obecnie Spółka posiada udziały w Domu Maklerskim IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 10

11 Navigator SA oraz akcje INVISTA SA, dawniej ECM SA spółki notowanej na NewConnect posiadającej 100% akcji INVISTA Dom Maklerski SA (dawniej ECM Dom Maklerski SA). alianse osobowe Pracownicy IPO DS zasiadają w organach ww. spółek oraz spółek, które mogą stanowić platformę do poszerzania bazy klientów Emitenta. działania marketingowe Pracownicy Spółki aktywnie uczestniczą w życiu gospodarczym kraju, angażując się w przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym mające na celu propagowanie marki Spółki oraz podnoszenie jej prestiżu i wiarygodności. organiczny rozwój kompetencji zespołu Cel ten Zarząd IPO DS planuje osiągnąć zarówno poszerzając kompetencje aktualnie funkcjonującego zespołu poprzez zapewnienie pracownikom i współpracownikom specjalistycznych szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, jak i podejmując współpracę z wyselekcjonowanymi osobami posiadającymi duże doświadczenie i specjalistyczną wiedzę związaną z funkcjonowaniem rynku kapitałowego w Polsce Zwiększenie efektywności organizacji poprzez wdrożenie programu CRM Implementacja narzędzia Funnela CRM (narzędzia służącego do zarządzania relacjami z klientami) ma stanowić kolejny krok w stronę unowocześnienia procesów organizacji pracy w Spółce. System przechowuje szeroką bazę danych dotyczącą historii komunikacji z partnerami, udostępniając równocześnie wszystkim uprawnionym osobom niezbędne pliki oraz dokumenty, które zostały przekazane na drodze współpracy. Narzędzie stanowi doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorstw doradczych, które dbają o poufność informacji pochodzących od ich klientów - śledzi, archiwizuje oraz pozwala na aktualizację statusu prac nad klientami spółki (co w efekcie przekłada się na oszczędność czasu pracowników, a tym samym na możliwość zadbania o szerszą grupę klientów), posiada zintegrowany moduł poczty elektronicznej oraz moduł współdzielonego kalendarza, co pozwala skutecznie organizować czas pracy zespołów roboczych. Funnela CRM stanowi również bardzo wygodne narzędzie zarządzania ania wszystkimi procesami w przedsiębiorstwie. Dzięki możliwości przechowywania oraz współdzielenia dokumentów oraz plików roboczych, Funnela wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstwa w zakresie komunikacji pomiędzy przełożonymi a pracownikami, jak również pomiędzy samymi pracownikami, co skutkuje bardziej profesjonalną i efektywną obsługą klienta Uzupełnienie działalności o portfel inwestycyjny Uzupełnienie działalności Spółki o portfel inwestycyjny jest naturalnym elementem rozwoju Spółki wykorzystującym jej pozycję rynkową oraz dostęp do projektów inwestycyjnych. Celem pośrednim działalności inwestycyjnej jest poszerzenie grona odbiorców usług świadczonych przez Spółkę. W kręgu zainteresowania IPO DS znajdują się zarówno podmioty innowacyjne znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju zgłaszające zapotrzebowanie na kapitał, jak i przedsiębiorstwa funkcjonujące już na rynku, lecz nie posiadające czytelnej wizji oraz wystarczających środków na finansowanie rozwoju. IPO DS zamierza inwestować środki średnioterminowo - założony horyzont inwestycyjny wynosi od pół roku do 2 lat. Na etapie poprzedzającym podjęcie współpracy IPO DS będzie przeprowadzać selekcję podmiotów głównie na podstawie ich standingu ekonomiczno-finansowego oraz potencjału strategicznego. IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 11

12 3.3 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale 2010 r. Na wyniki osiągnięte przez IPO DS w IV kwartale 2010 r. wpływ miał przede wszystkim stabilny portfel współpracujących ze Spółką klientów oraz działalność inwestycyjna IPO DS. Poniżej wskazano główne inwestycje dokonane przez Spółkę w IV kwartale 2010 r. w ramach realizacji strategii w zakresie działalności inwestycyjnej, przedstawionej w punkcie Strategia rozwoju powyżej. Zgodnie z kryterium wskazanym w Dokumencie Informacyjnym za główne inwestycje w okresie sprawozdawczym jak i całym roku 2010 Emitent uznawał inwestycje i aktywa o wartości przekraczającej 100 tys. zł. Jednocześnie Spółka informuje, iż związku ze wzrostem wysokości kapitałów własnych IPO DS, począwszy od stycznia 2011 r. jako kryterium uznawania aktywów za znaczące Zarząd IPO DS przyjmuje wartość 400 tys. zł. W dniu 11 października 2010 r. Emitent nabył 4 niezabezpieczone obligacje imienne spółki IQ Medica SA z siedzibą w Warszawie (IQ Medica) o łącznej wartości zł. Zgodnie z treścią objętych obligacji posiadane na dzień wykupu obligacje upoważniały do objęcia akcji nowej emisji o wartości nominalnej 0,10 każda, po cenie emisyjnej nie większej niż 2,78 za jedną akcję. Wykup obligacji nastąpił w dniu 31 stycznia 2011 r. Dodatkowe informacje na ten temat zamieszczone zostały poniżej w pkt 3.5 pn. Istotne zdarzenia po dacie bilansu. IQ Medica prowadzi w Warszawie nowoczesną klinikę chirurgii plastycznej. Oferta placówki obejmuje szeroki zakres zabiegów chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, a także nowatorską kosmetoginekologię. W dniu 16 października 2010 r. Emitent nabył akcji spółki GoAdvisers SA (GoAdvisers) za kwotę zł. Jest to spółka notowana na rynku NewConnect, która zajmuje się doradztwem finansowym (corporate finance) oraz pozyskiwaniem kapitału - m.in. poprzez GPW (IPO na rynku regulowanym i private placement na NewConnect) oraz emisje instrumentów dłużnych. GoAdvisers jest również funduszem venture capital, który inwestuje w innowacyjne przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. GoAdvisers jest jednocześnie podmiotem wpisanym na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect. W dniu 17 października 2010 r. Emitent nabył akcji spółki INVISTA SA (dawniej Euro Consulting & Management SA, dalej: INVISTA) za kwotę zł. Następnie, w dniach grudnia 2010 r. Spółka dokonała odpowiednio transakcji nabycia sztuk akcji INVISTA, a następnie zawarła umowy odsprzedaży sztuk akcji tej spółki. O zawarciu umowy inwestycyjnej, o której mowa powyżej Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 4/2010 z dnia 23 grudnia 2010 r. Obecnie IPO DS posiada pakiet akcji spółki INVISTA uprawniających do wykonywania 3,65 % głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. Jednocześnie Prezes Zarządu Emitenta - Cezary Nowosad jest Prezesem Zarządu oraz akcjonariuszem INVISTA (posiadającym akcji stanowiących 6,86% ogólnej liczby akcji/głosów na walnym zgromadzeniu INVISTA) oraz Prezesem Zarządu INVISTA Dom Maklerski SA (dalej INVISTA DM) - spółki zależnej od INVISTA. Wiceprezes Zarządu Emitenta - Jarosław Ostrowski jest jednocześnie Wiceprezesem Zarządu INVISTA DM oraz akcjonariuszem spółki INVISTA (posiadającym akcji stanowiących 3,65% ogólnej liczby akcji/głosów na walnym zgromadzeniu INVISTA). IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 12

13 INVISTA jest spółką holdingową, której głównym aktywem jest 100% akcji w podmiocie zależnym INVISTA Dom Maklerski SA (dawniej ECM Dom Maklerski SA). INVISTA DM specjalizuje się w kompleksowej obsłudze emisji instrumentów finansowych i doradztwie inwestycyjnym. Swoje usługi kieruje do firm chcących pozyskać kapitał na dalszy rozwój oraz do inwestorów indywidualnych zainteresowanych pomnażaniem kapitału. INVISTA DM doradza przedsiębiorstwom w zakresie struktury kapitałowej, inwestowania, fuzji, przejęć, przekształceń, wyceny spółek, przygotowuje prospekty emisyjne oraz oferuje papiery wartościowe. Na dzień 31 grudnia 2010 r. na portfel inwestycyjny Emitenta obejmował: Rodzaj inwestycji papiery wartościowe notowane na rynku zorganizowanym niepubliczne Obligacje RAZEM Wartość zł zł zł zł 3.4 Informacja na temat aktywności, jaką w okresie IV kwartału 2010 r. Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności Wprowadzenie akcji IPO Doradztwo Strategiczne do obrotu na rynku NewConnect W IV kwartale 2010 r. IPO DS przeprowadziło subskrypcję prywatną akcji serii B IPO Doradztwo Strategiczne SA. Akcje serii B (w liczbie ) zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r. Subskrypcja akcji serii B odbywała się w dniach września 2010 r. W wyniku zawarcia umów objęcia akcji, skutecznie objęte i opłacone zostało sztuk akcji serii B. Akcje, o których mowa powyżej zostały objęte przez 12 osób fizycznych i 1 osobę prawną. Cena emisyjna akcji serii B została ustalona na 6 zł każda. Emisja akcji serii B została zarejestrowana przez sąd rejestrowy w dniu 8 grudnia 2010 r. Jednocześnie na mocy Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, o której mowa powyżej Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło wprowadzić akcje serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) oraz wyraziło zgodę na dematerializację akcji serii B zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie). W dniu 17 grudnia 2010 r. został złożony do GPW Dokument Informacyjny IPO DS sporządzony w związku z wprowadzeniem do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A i B IPO Doradztwo Strategiczne SA. Dokument Informacyjny, o którym mowa powyżej został zatwierdzony przez GPW oraz przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22 grudnia 2010 r. Jednocześnie Emitent uzyskał decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna nowacyjna Gospodarka na pokrycie kosztów związanych z emisją i wprowadzeniem na NewConnect. IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 13

14 W dniu 28 grudnia 2010 r. miał miejsce debiut akcji IPO DS na rynku NewConnect. Kurs zamknięcia akcji IPO DS w dniu debiutu wyniósł 9 zł co oznaczało wzrost kursu o 50% w stosunku do kursu odniesienia, który równy był cenie emisyjnej akcji serii B tj. 6 zł Rozwój działalności operacyjnej W związku z działalnością IPO DS w obszarze przeprowadzania szkoleń i warsztatów poświęconych regulacjom z zakresu praktycznych aspektów wypełniania obowiązków informacyjnych spółki publicznej i współpracy z innymi podmiotami z rynku, Spółka w dniu 21 października 2010 r. przeprowadziła we współpracy z Instytutem Rachunkowości i Podatków (IRIP) szkolenie pt. Obowiązki informacyjne spółek publicznych: prospekty i raportowanie. Regulacje a praktyka studia przypadków. Program szkolenia, o którym mowa powyżej obejmował następujące bloki tematyczne: Jak sprawnie przejść przez procedurę związaną z zatwierdzeniem prospektu przez KNF rola doradców na co zwrócić uwagę aspekty praktyczne. Obowiązki informacyjne w okresie ważności prospektu, ryzyko wstrzymania/zakazu przeprowadzenia oferty przez KNF. Raporty bieżące i zakazy dotyczące informacji poufnej studia przypadków. Regulacje wewnętrzne w spółkach publicznych. W okresie IV kwartału 2010 r. IPO DS kontynuowało działania mające na celu poszerzenie bazy klientów, czego efektem było m.in. zawarcie w dniu 28 grudnia 2010 r. umowy ze spółką Novainvest SA na pełnienie przez IPO DS funkcji Autoryzowanego Doradcy Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotem umowy było świadczenie usług doradztwa na rzecz Novainvest S.A. w zakresie wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, wsparcia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, bieżącego doradzania Novainvest S.A. w zakresie dotyczącym funkcjonowania w ASO oraz prawidłowej interpretacji zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku NewConnect. Novainvest S.A. jest spółką inwestycyjno-doradczą, działającą od 2008 roku, a także podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą spółki telekomunikacyjne, internetowe oraz IT o wysokim potencjale rozwoju. Działalność inwestycyjna spółki Novainvest S.A. koncentruje się na budowaniu portfela inwestycyjnego składającego się z młodych, dynamicznych spółek z obszaru nowych technologii teleinformatycznych. O zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 6/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. 3.5 Istotne zdarzenia po dacie bilansu W związku z planami strategicznymi Spółki związanymi z poszerzeniem bazy klientów, w wyniku finalizacji prowadzonych rozmów handlowych IPO DS w okresie od dnia zakończenia IV kwartału 2010 roku do dnia przekazania niniejszego raportu okresowego zawarła kolejne umowy na świadczenie usług doradztwa. W dniu 19 stycznia 2011 r. IPO DS zawarło ze spółką notowaną na GPW umowę o świadczenie usług doradczych. Przedmiotem umowy jest m.in. przygotowanie i aktualizacja regulacji wewnętrznych dotyczących obiegu i ochrony informacji poufnych w tej spółce, raportowania bieżącego i okresowego oraz dokonywania transakcji i zasad i trybu przekazywania informacji o transakcjach przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych w spółce oraz doradztwo w aspekcie prawnym, ekonomicznym i IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 14

15 finansowym m.in. w zakresie ustalania właściwej wykładni przepisów prawnych stanowiących podstawę wykonywania obowiązków informacyjnych i zgodności raportowania bieżącego i okresowego z obowiązującymi przepisami prawa. O zawarciu przedmiotowej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 1/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. W dniu 26 stycznia 2011 r. Emitent zawarł ze spółką Domenomania.pl Sp. z o.o. umowę o sporządzenie Dokumentu Informacyjnego oraz pełnienie przez IPO DS funkcji Autoryzowanego Doradcy Domenomania.pl w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradztwa na rzecz Domenomania.pl w zakresie wprowadzenia akcji tej spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, wsparcia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, bieżącego doradzania Domenomania.pl w zakresie dotyczącym funkcjonowania w ASO oraz prawidłowej interpretacji zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku NewConnect. O zawarciu umowy, o której mowa powyżej Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 4/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. Dodatkowo, realizując jeden z celów strategii Spółki, jakim jest wzmacnianie pozycji IPO DS na rynku usług doradczych w Polsce poprzez zawieranie aliansów strategicznych Spółka w dniu 19 stycznia 2011 r. zawarła dwie trójstronne umowy, w których podmiotem działającym wspólnie z IPO DS w ramach realizacji tych umów jest INVISTA DM. Przedmiotem pierwszej z umów, o których mowa powyżej jest przygotowanie i przeprowadzenie oferty publicznej akcji o wartości ok. 40 mln zł, przygotowanie prospektu emisyjnego oraz przeprowadzenie procedury dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcji podmiotu zlecającego. Informacje nt. umowy, o której mowa powyżej Emitent przekazał w raporcie EBI nr 2/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. Przedmiotem drugiej umowy trójstronnej ronnej jest przygotowanie i przeprowadzenie oferty prywatnej akcji o wartości ok. 10 mln zł, przygotowanie Dokumentu Informacyjnego, wprowadzenie akcji do Alternatywnego Systemu Obrotu oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy podmiotu zlecającego. Szczegółowe informacje nt. umowy, o której mowa powyżej Emitent przekazał w raporcie EBI nr 3/2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. W dniu 31 stycznia 2011 r. IPO DS zawarło z IQ Medica (spółka IQ Medica została przekształcona w spółkę akcyjną i zarejestrowana w KRS w dniu 3 grudnia 2010 r.) umowę objęcia akcji serii C. Akcje objęte zostały w drodze potrącenia wierzytelności IPO DS wobec IQ Medica z tytułu wykupu posiadanych przez Spółkę obligacji. W dniu 14 lutego 2011 r. IPO DS otrzymało podpisaną dwustronnie umowę ze spółką IQ MEDICA SA o pełnienie przez Emitenta funkcji Autoryzowanego Doradcy IQ MEDICA SA w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług doradztwa na rzecz IQ MEDICA SA w zakresie emisji obligacji, w tym prowadzenie rejestru obligatariuszy, wprowadzenia akcji IQ MEDICA do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, wsparcia w wypełnianiu obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO, bieżącego doradzania Zleceniodawcy w zakresie dotyczącym funkcjonowania w ASO oraz prawidłowej interpretacji zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku NewConnect. O zawarciu umowy, o której mowa powyżej Spółka informowała raportem bieżącym EBI 9/2011. IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 15

16 Ponadto kontynuując politykę rozwoju działalności inwestycyjnej w okresie pomiędzy 31 grudnia 2010 r. a dniem publikacji niniejszego raportu IPO DS dokonało inwestycji w papiery wartościowe w kilku innych podmiotach za łączną kwotę 272 tys. zł. Jednocześnie w styczniu 2011 r. IPO DS zbyło w trybie transakcji giełdowych sesyjnych posiadany pakiet akcji spółki GoAdvisers SA. 4 Pozostałe informacje 4.1 Oświadczenie Zarządu IPO Doradztwo Strategiczne SA w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową IPO Doradztwo Strategiczne SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji IPO Doradztwo Strategiczne SA. 4.2 Dane teleadresowe Kontakt do Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA ul. Mokotowska Warszawa mail tel faks Kontakt dla inwestorów Cezary Nowosad Prezes Zarządu mail tel IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA 16

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 lipca do 30 września2013 roku Warszawa, 14 listopada2013 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego za III

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku Warszawa, 14 lutego 2014 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 2 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 14 lutego 2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 10 sierpnia 2012 roku 1. Informacje o Emitencie. Nazwa (firma): INVISTA Spółka Akcyjna Nazwa (skrócona): INVISTA S.A.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o..

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za IV kwartał 2013 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ IV 2013 Szanowni Państwo, Minął IV kwartał roku finansowego 2013, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. Szczecin 08.05.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za I KWARTAŁ 2015 r. od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r.

Raport okresowy kwartalny GoAdvisers S.A. za okres od 01.07.2009 30.09.2009. Katowice, 17.05.2010 r. Raport okresowy kwartalny za okres od 01.07.2009 30.09.2009 Raport kwartalny za okres od 01.01.2010 31.03.2010 Katowice, 17.05.2010 r. 2 1. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE 1.1. Rachunek zysków i strat - wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU BDF S.A. (dawniej V GROUP S.A.) Warszawa, dnia 17 listopada 2014 roku SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 SKŁAD ZARZĄDU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY CERTUS CAPITAL S.A. ZA ROK 2013 Wrocław, 4 czerwca 2014 r. LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, ubiegły rok był drugim za który został sporządzony raport skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej

Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej 2014 Beskidzkie Biuro Consultingowe spółka akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej Bielsko-Biała, dnia 22 maja 2015 roku Strona 1 Spis treści I. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki II. III. IV. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU (dane 01-01-2013 r. - 31-03-2013 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OKRESOWY SITE S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-07-2012 r. - 30-09-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU

RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU RAPORT KWARTALNY ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU od dnia 01-04-2015 roku do dnia 30-06-2015 roku 1 ARTEFE SPÓŁKA AKCYJNA Firma: Artefe Spółka Akcyjna Kraj: Polska Siedziba: Kielce Adres: ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BRIJU S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2013 R. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRIJU S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Bydgoszcz, 11.02.2015 r. Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY ZA III KWARTAŁ ROKU 2015 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 13 listopada 2015 r. Raport GRUPA HRC S.A. za III kwartał roku 2015 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2013 MIDVEN S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Warszawa, dnia 16 września 2013 roku Spis treści Spis treści... 2 1. Podstawowe informacje o Spółce....

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect

DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. w drodze na NewConnect DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna w drodze na NewConnect luty/marzec 2008 Plan prezentacji O firmie Obszary działalności, klienci Wyniki finansowe i plany 2008-2010 Wskaźniki O firmie Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ATC-CARGO S.A. powołuje Pana na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2/2010 w sprawie wyboru

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres r. do r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY II KWARTAŁ 2016 r. (dane za okres 01-04-2016 r. do 30-06-2016 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach Katowice 15.08.2016. 1 Spis treści Rozdział 1. Podsumowanie II Kwartału...3

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach

SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 r. (dane za okres 01-01-2015 r. do 31-03-2015 r.) SILESIA ONE S.A. z siedzibą w Katowicach dawniej Jurajski Dom Brokerski S.A. w siedzibą w Częstochowie KATOWICE,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA

CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA CERABUD SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU SPIS TREŚCI 1. Podstawa sporządzania raportu okresowego za III kwartał 2012 r. 2. Informacje o emitencie 3. Struktura akcjonariatu CERABUD S.A. 4.

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.01.2011 do 31.03.2011) Wrocław, 13.05.2011r. Wrocław, 13.05.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Z przyjemnością przekazuję

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Projekty uchwał CERABUD S.A. zwołanego na dzień 03 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 1/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego] Walne Zgromadzenie postanawia wybrać

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. SAF Q 3/2006 1. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU KWARTALNEGO Raport kwartalny Funduszu za trzeci kwartał 2006 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2015 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2015 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za IV kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.10.2015 r. 31.12.2015 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r.

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL- LUBLIN Spółka Akcyjna. z dnia 03 września 2009 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana

Bardziej szczegółowo

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012

Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 Oferta Giełdy Papierów Wartościowych - Główny Rynek GPW, NewConnect i Catalyst. Marzec 2012 GŁÓWNY RYNEK AKCJI GPW Kapitalizacja spółek na GPW (mld zł) Spółki krajowe (mld zł) Spółki zagraniczne (mld zł)

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu

1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu 1.1.5. Akcje i struktura akcjonariatu Akcje spółki Papiery wartościowe zadebiutowały na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w dniu 20 listopada 2007 roku. Akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

SMS KREDYT HOLDING S.A.

SMS KREDYT HOLDING S.A. SMS KREDYT HOLDING S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK Wrocław, 31 marca 2016 roku Spis treści I. List Zarządu... 3 II. Wybrane jednostkowe dane finansowe oraz kursy euro przyjęte do ich przeliczenia...

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Energii S.A.

Europejski Fundusz Energii S.A. SKONSOLIDOWANY I JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Europejski Fundusz Energii S.A. IV KWARTAŁ 2014 ROKU Raport Europejski Fundusz Energii S.A. za IV kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY IPO SPÓŁKA AKCYJNA IV KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r.) 16 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią..

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. PROJEKTY UCHWAŁ UCHWAŁA NR w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią.. UCHWAŁA NR w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku jednostkowy ZA LOYD S.A. Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI: I. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres. od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za I kwartał 2013 roku obejmujący okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku Warszawa, 14 maja 2013 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE DANE O

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku

RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU. od dnia roku do dnia roku RAPORT KWARTALNY INBOOK S.A. ZA OKRES III KWARTAŁU 2012 ROKU od dnia 01.07.2012 roku do dnia 30.09.2012 roku Raport kwartalny zawiera: List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy. Informacje ogólne. Wybrane

Bardziej szczegółowo

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r.

DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. DEPEND S.A. RAPORT za I kwartał 2015 r. 01 stycznia 2015 r. 31 marca 2015 r. Spis treści 1.1. Dane Spółki... 3 1.2. Zarząd... 3 1.3. Rada Nadzorcza... 3 1.4. Akcjonariat... 4 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo